ΜΕ POL ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ · ΜΕ pol ΚΑΙ...

of 41 /41
ΜΕ POL ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων της νέας υπ΄αριθ. 4000/3/10-πβ΄ από 14-11-2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΄΄Παραμονή και εργασία Ομογενών από Αλβανία΄΄ (ΦΕΚ- 3043 τεύχος Β΄ /15-11-2012)». (1). Με την υπαριθ. 4000/3/10-πβ΄ από 14-11-2012 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που δημοσιεύθηκε στο 3043/15-11-2012 ΦΕΚ, τεύχος Β΄, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού Ε.Κ 380/2008 του Συμβουλίου της 18042008 (Ε.Ε. L 115/1 της 18042008) και του παραρτήματός του ο οποίος τροποποίησε τον Κανονισμό Ε.Κ 1030/2002 της 13062002 «για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών» (ΕΕ L 157 της 15062002), και επιλύονται τα προβλήματα που ανέκυψαν από την μέχρι τώρα διαδικασία χορήγησης Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας στους Ομογενείς μας από Αλβανία. (2). Από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω ΚΥΑ καταργείται η προηγούμενη, υπ΄ αριθ. 4000/3/10-ξζ΄ από 14-5-2010 (Φ.Ε.Κ- 665 τ.Β΄/17-5-2010), όπως τροποποιήθηκε με την 4000/3/10-ο΄ από 14-10-2011 (Φ.Ε.Κ- 2823 τ.Β΄/14-12- 2011), όμοια. εκτός του άρθρου 14 αυτής, (3). Ωστόσο, για τα ΕΔΤΟ και τις ΑΔΕΤ που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος της νέας ΚΥΑ οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 14 αυτής, ορίζουν τα ακόλουθα: α) Τα Ε.Δ.Τ.Ο. που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος της νέας ΚΥΑ μετατρέπονται σε αόριστης διάρκειας, ασχέτως του χρόνου εκδόσεώς τους και οι κάτοχοί τους δεν υποχρεούνται να τα ανανεώσουν. Επίσης δεν ανανεώνονται και Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Δ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Λ Λ Ο Δ Α Π Ν 2 ο ΤΜΗΜΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο 1 ο Ο Μ Ο Γ Ε Ν Ν Π. Κανελλοπούλου 4 101 77 ΑΘΗΝΑ Police on line τηλ.: 10 25213 10 25212 Τηλέφωνο: 210 6977414 FAX: 210 6918849 Αριθ. Πρωτ.: 9645/20- 350155 . . ΠΡΟΣ: Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2013 ΟΠΩΣ Ο ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Embed Size (px)

Transcript of ΜΕ POL ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ · ΜΕ pol ΚΑΙ...

 • ΜΕ POL ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

  ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων της νέας υπ΄αριθ. 4000/3/10-πβ΄ από 14-11-2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΄΄Παραμονή και εργασία Ομογενών από Αλβανία΄΄ (ΦΕΚ- 3043 τεύχος Β΄ /15-11-2012)».

  (1). Με την υπ’ αριθ. 4000/3/10-πβ΄ από 14-11-2012 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που δημοσιεύθηκε στο 3043/15-11-2012 ΦΕΚ, τεύχος Β΄, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού Ε.Κ 380/2008 του Συμβουλίου της 18−04−2008 (Ε.Ε. L 115/1 της 18−04−2008) και του παραρτήματός του ο οποίος τροποποίησε τον Κανονισμό Ε.Κ 1030/2002 της 13−06−2002 «για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών» (ΕΕ L 157 της 15−06−2002), και επιλύονται τα προβλήματα που ανέκυψαν από την μέχρι τώρα διαδικασία χορήγησης Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας στους Ομογενείς μας από Αλβανία. (2). Από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω ΚΥΑ καταργείται η προηγούμενη, υπ΄ αριθ. 4000/3/10-ξζ΄ από 14-5-2010 (Φ.Ε.Κ- 665 τ.Β΄/17-5-2010), όπως τροποποιήθηκε με την 4000/3/10-ο΄ από 14-10-2011 (Φ.Ε.Κ- 2823 τ.Β΄/14-12-2011), όμοια. εκτός του άρθρου 14 αυτής,

  (3). Ωστόσο, για τα ΕΔΤΟ και τις ΑΔΕΤ που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος της νέας ΚΥΑ οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 14 αυτής, ορίζουν τα ακόλουθα: α) Τα Ε.Δ.Τ.Ο. που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος της νέας ΚΥΑ μετατρέπονται σε αόριστης διάρκειας, ασχέτως του χρόνου εκδόσεώς τους και οι κάτοχοί τους δεν υποχρεούνται να τα ανανεώσουν. Επίσης δεν ανανεώνονται και

  Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Δ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Λ Λ Ο Δ Α Π Ω Ν 2ο ΤΜΗΜΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ – ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο 1ο Ο Μ Ο Γ Ε Ν Ω Ν Π. Κανελλοπούλου 4 – 101 77 ΑΘΗΝΑ Police on line τηλ.: 10 25213 – 10 25212 Τηλέφωνο: 210 6977414 FAX: 210 6918849

  Αριθ. Πρωτ.: 9645/20- 350155 ..

  ΠΡΟΣ:

  Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2013

  ΟΠΩΣ Ο ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 • 2

  τα ΕΔΤΟ, η ισχύς των οποίων έληξε πριν από την 15-11-2012, ημερομηνία δημοσίευσης της ΚΥΑ στο ΦΕΚ. β). Οι Α.Δ.Ε.Τ. που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ καθώς και οι βεβαιώσεις των άρθρων 10 και 11, διατηρούν την ισχύ τους έως την ημερομηνία λήξης τους και ανανεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. γ) Οι Α.Δ.Ε.Τ. εξακολουθούν να εκδίδονται υπό την μορφή της αυτοκόλλητης ετικέτας, μέχρι να καταστεί τεχνικά εφικτή η έκδοση τους υπό την μορφή του αυτοτελούς εγγράφου σε μορφότυπο ID 1. 1. Ισχύουσες Διατάξεις

  (1). Ν.1975/91, άρθρο 17 (ΦΕΚ- Α΄ 184/4-12-1991) «Είσοδος – Έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε η παράγραφος 2 αυτού, με το άρθρο 24 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ- Α΄ 48/23-2-2005).

  (2). Ν.3386/2005, (ΦΕΚ- Α΄ 212/23-08-2005), «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια ».

  (3). Ν.3907/26-01-2011(ΦΕΚ- 7Α) «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ "σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη – μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών" και λοιπές διατάξεις

  (4). Ν. 4018/2011 Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ- Α' 215/30.09.2011) (5). Yπ’ αριθ. 4000/4/32-λα΄ από 5-10-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση

  «Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας για την εγγραφή και διαγραφή αλλοδαπών από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών" (ΦΕΚ - Β΄2805/17-10-2012)

  (6). Υπ’ αριθ. 4000/3/10-πβ΄ από 14-11-2012 (ΦΕΚ- Β΄3043/15-11-2012)

  Κοινή Υπουργική Απόφαση «Παραμονή και εργασία Ομογενών από Αλβανία».

  (7). Υπ. αριθ. ΔΙΕΜ Φ.06.5/Α 12167/28−9−1983 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης ΦΕΚ- Β΄ 579.

 • 3

  2. Καινοτομίες της νέας Υπουργικής Απόφασης και οδηγίες εφαρμογής

  α) Η νέα Υπουργική Απόφαση εισάγει τις ακόλουθες καινοτομίες, σε σχέση με την καταργηθείσα όμοια : (1). Τα Ε.Δ.Τ.Ο. μετατρέπονται σε αόριστης διάρκειας, ασχέτως του χρόνου εκδόσεώς τους και οι κάτοχοί τους δεν υποχρεούνται να τα ανανεώσουν.

  (2). Οι χορηγούμενες Άδειες Διαμονής Ενιαίου Τύπου, με την μορφή αυτοκόλλητης ετικέτας αντικαθίστανται από νέες, με τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου, σε μορφότυπο ID 1, αλλά μέχρι να καταστεί τεχνικά εφικτή η έκδοση τους εξακολουθούν να εκδίδονται υπό την μορφή της αυτοκόλλητης ετικέτας. (3). Τα Τμήματα, Τ.Α. Άργους, Τ.Α. Αιγίου, Τ.Α. Θηβών, Τ.Α. Αμαλιάδας, Τ.Α. Νάουσας, Τ.Α. Πτολεμαΐδας, Α.Τ. Ελασσόνας, Τ.Α. Ιεράπετρας, Α.Τ. Κυπαρισσίας, Τ.Α. Γιαννιτσών, όταν καταστεί τεχνικά εφικτή η έκδοση των Α.Δ.Ε.Τ. υπό την μορφή του αυτοτελούς εγγράφου σε μορφότυπο ID 1 δεν έχουν εφεξής αρμοδιότητα λήψης υποδοχής δικαιολογητικών αιτήσεων ούτε θα είναι Υπηρεσίες λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων (άρθρο 1 παρ. 3 της ΚΥΑ) και η σχετική αρμοδιότητα θα ασκείται από τις οικείες Υπηρεσίες που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών στις έδρες των Αστυνομικών Διευθύνσεων των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας. (4). Καθιερώνεται στο εξής η κατοχή ισχύουσας Ειδικής Προξενικής Θεώρησης Εισόδου, όχι μόνο για ομογενείς, αλλά και για ανήλικα τέκνα τους και αλλοδαπούς συζύγους τους (άρθρο 2 παρ. 1 εδ. α΄, β΄ και γ΄ περιπτ. ββ ). (5). Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά προστίθενται, για όλες τις περιπτώσεις δικαιωμένων προσώπων, τόσο κατά την αρχική χορήγηση ή ανανέωση, όσο και για την αντικατάσταση του ΕΔΤΟ και της ΑΔΕΤ λόγω απώλειας, κλοπής, φθοράς ή μεταβολής των στοιχείων τους, μία (1) πρόσφατη φωτογραφία, ιδίου τύπου και των αυτών τεχνικών προδιαγραφών με αυτές που ισχύουν για τις φωτογραφίες των διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών (άρθρα 2 και 4 παρ.3 της ΚΥΑ), καθώς και παράβολο ή διπλότυπο είσπραξης Δ.Ο.Υ. μαζί με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 παρ. 3 τέλη. (6). Στη διαδικασία που ακολουθείται στις περιπτώσεις αμφισβήτησης ομογενειακής ιδιότητας, κατά της απόφασης του Δ/ντη Διεύθυνσης Αλλοδαπών/ΑΕΑ, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει την ιδιότητα του ομογενούς, εάν αυτός δεν καταθέσει προσφυγή εντός 30 ημερών ενώπιον του Προισταμένου Κλάδου Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, η αρμόδια Υπηρεσία έκδοσης εκδίδει απορριπτική απόφαση του ΕΔΤΟ & της ΑΔΕΤ, , στην οποία ενσωματώνεται και η προβλεπόμενη από το άρθρο 21 παρ. 1 του Ν. 3907/2011 απόφαση επιστροφής. Κατά της τελευταίας απόφασης, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της, είτε αίτηση θεραπείας ενώπιον της αρμόδιας Υπηρεσίας έκδοσης, είτε προσφυγή ενώπιον του κατά τόπο αρμοδίου Αστυνομικού Διευθυντή ή Διευθυντή Αλλοδαπών, οι οποίοι αποφασίζουν σχετικά εντός 30 ημερών.

 • 4

  (7). Καθιερώνεται η νέα διαδικασία της δακτυλοσκόπησης τόσο στο στάδιο της αρχικής χορήγησης, όσο και σε αυτό της ανανέωσης της ΑΔΕΤ (άρθρο 3 παρ. 7 έως 12, άρθρο 4 παρ. 3 της ΚΥΑ). (8). Εισάγεται και η υποχρέωση αφαίρεσής του Ε.Δ.Τ.Ο και Α.Δ.Ε.Τ από την αρμόδια Υπηρεσία έκδοσης, τόσο σε περίπτωση έκδοσης απόφασης περί ανακλήσεώς τους (άρθρο 6 παρ. 1), όσο και σε περίπτωση χορήγησης της Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής (άρθρο 10 παρ. 4). Το Ε.Δ.Τ.Ο. και η Α.Δ.Ε.Τ. ανακαλούνται και στην περίπτωση που ο κάτοχός του ενήργησε πράξεις προς όφελος αλλοδαπού κράτους, ασυμβίβαστες προς την ιδιότητα του Έλληνα ομογενούς ή/και αντίθετες προς τα συμφέροντα της Ελλάδος (άρθρο 6 παρ. 3 της ΚΥΑ). (9). Στις αποφάσεις απόρριψης αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης ή ανάκλησης Ε.Δ.Τ.Ο και Α.Δ.Ε.Τ ενσωματώνεται απόφαση επιστροφής (άρθρο 21 παρ. 1 ν.3907/2011, Α΄ 7). (10). Όταν συντρέχει περίπτωση ανάκλησης ΕΔΤΟ και ΑΔΕΤ για λόγους εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης (άρθρου 6 παρ. 2, περ. α΄), ο ενδιαφερόμενος δικαιούται, να ασκήσει είτε αίτηση θεραπείας ενώπιον του Διευθυντή της κατά τόπο αρμοδίας Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Αλλοδαπών είτε προσφυγή, ενώπιον του, κατά τόπο, αρμοδίου Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή (Αρθρο 6 παρ.2, περ. β’ ). (11). Σε περίπτωση καταδίκης για πλημμέλημα το κώλυμα για τη χορήγηση του Ε.Δ.Τ.Ο. ή τη χορήγηση - ανανέωση της Α.Δ.Ε.Τ. αίρεται μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την έκτιση με οποιονδήποτε τρόπο της επιβληθείσας ποινής. (Αρθρο 6 παρ.2, περ. γ’ ) (12). Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5, μεταβολή των στοιχείων που αναγράφονται στο Ε.Δ.Τ.Ο. και την Α.Δ.Ε.Τ., είναι δυνατή μόνο εφόσον αυτή έχει πραγματοποιηθεί επί του διαβατηρίου του ή του ισοδυνάμου ταξιδιωτικού εγγράφου του από τις αρμόδιες αλλοδαπές Αρχές. Η δήλωση του ενδιαφερομένου για μεταβολή των στοιχείων ταυτότητας του στο Ε.Δ.Τ.Ο. και την Α.Δ.Ε.Τ. συνοδεύεται και από τα σχετικά επίσημα έγγραφα – πιστοποιητικά και αποφάσεις της αλλοδαπής Αρχής, νομίμως μεταφρασμένα και επικυρωμένα (Αρθρο 7 παρ. 2). (13). Με το άρθρο 8 διευκρινίζονται τα δικαιώματα που παρέχονται στον κάτοχο Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ ή της Ειδικής Βεβαίωσης του άρθρου 10 ή της βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών του άρθρου 11. (14). Ως προς τις υποχρεώσεις, προβλέπεται: (α) Η αυτοπρόσωπη προσέλευση του ενδιαφερόμενου στην Υπηρεσία όχι μόνον για την υποβολή της αίτησης χορήγησης Α.Δ.Ε.Τ. και Ε.Δ.Τ.Ο, αλλά και τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων (άρθρο 9 παρ. 1: Υποχρεώσεις). Στις εξαιρέσεις αυτοπρόσωπης υποβολής των προσώπων του εδαφίου β΄, (τα οποία δηλώνονται από το πρόσωπο, που τους παρέχει διαμονή στη χώρα, μετά από ειδική, προς τούτο, εξουσιοδότηση, νομίμως θεωρημένη) αναμορφώθηκε παλαιότερη διάταξη για τα άτομα που αδυνατούσαν αποδεδειγμένα να παρουσιαστούν λόγω ασθενείας ή γήρατος και επαναδιατυπώθηκε σε νέα διάταξη λόγω αναπηρίας ή μακροχρόνιας ασθενείας (άρθρο 9 παρ. 1, περ. α΄ και β΄). Αν ο αιτών αδυνατεί για τους προαναφερθέντες λόγους να προσέλθει αυτοπροσώπως ενώπιον της αρμόδιας για τη

 • 5

  λήψη των βιομετρικών δεδομένων υπηρεσίας, αυτά είναι δυνατόν να λαμβάνονται από κινητές μονάδες λήψης αποτυπωμάτων (άρθρο 3 παρ. 10). (β) Η παράδοση στις αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια της διαμονής του στην Ελλάδα: i) Της ειδικής βεβαίωσης του άρθρου 10, μετά τη λήξη της ισχύος της, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφασης επί της αίτησης θεραπείας ή της προσφυγής ή επί της αιτήσεως ακυρώσεως. ii) Της βεβαίωσης του άρθρου 11 κατά την παραλαβή των αιτούμενων εγγράφων ή μετά τη λήξη της ισχύος της, iii) Των κατεχομένων σε ισχύ Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ. σε περίπτωση ανάκλησης τους ή απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας ( άρθρο 9 παρ. 2, περ. β΄). (γ) Με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 91 του ν.3386/2005, η εγκατάλειψη του ελληνικού εδάφους, χωρίς άλλες διατυπώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του ν.3907/2011, (και όχι εντός προθεσμίας τριών μηνών όπως προέβλεπε η καταργηθείσα ΚΥΑ). Σ΄ αυτήν την υποχρέωση υπάγονται και όσοι δεν υπέβαλαν αίτηση για χορήγηση ΕΔΤΟ & ΑΔΕΤ, εντός του χρόνου ισχύος της Προξενικής Θεώρησης εισόδου (άρθρο 9 παρ. 3 εδ. α΄). (15). Η Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής του άρθρου 10 ορίζεται ότι ισχύει μέχρι την έκδοση απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου επί της προσωρινής αναστολής ή προσωρινής διαταγής (και όχι μέχρι της οριστικής απόφασης επί της εκκρεμούς αιτήσεως ακυρώσεως όπως προέβλεπε η καταργηθείσα ΚΥΑ). Η χορήγησή της προβλέπεται μέχρι την εξέταση, ή της αίτησης θεραπείας ή της προσφυγής από το αρμόδιο όργανο και σε περίπτωση που έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι χορηγείται για το χρονικό διάστημα που διαρκούν οι όροι αυτοί (άρθρο 10 παρ. 2 εδ. β΄.). Σε περίπτωση χορήγησής της, αφαιρούνται τα κατεχόμενα σε ισχύ ΕΔΤΟ-ΑΔΕΤ (άρθρο 10 παρ. 4). Επίσης διευκρινίζονται τα δικαιώματα κατόχου της. (άρθρο 8 παρ. 4). (16). Τίθενται σε νέες βάσεις οι προϋποθέσεις που αφορούν τη χορήγηση ή την παράταση της ισχύος της βεβαίωσης του άρθρου 11, τη διάρκεια και την έκταση ισχύος της (άρθρο 3 παρ. 6 εδ. α΄ και δ΄, άρθρο 4 παρ. 2 εδάφ. α΄) και διευκρινίζονται τα δικαιώματα κατόχου της. (άρθρο 8 παρ. 4). (17). Αποσαφηνίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίζουν για την χορήγηση ΕΔΤΟ-ΑΔΕΤ ή την ανανέωση της ΑΔΕΤ, οι ομογενείς, κάτοχοι Δελτίων Ταυτότητας Αλλοδαπού, που έχουν ή είχαν την αλβανική ιθαγένεια, οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα πριν από το έτος 1990, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους. (Άρθρο 12) (18). Καθορίζονται οι ενδείξεις που αναγράφονται στο Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ, στην Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής του άρθρου 10 και στη Βεβαίωση Κατάστασης Δικαιολογητικών του άρθρου 11 (Άρθρο 13) .

 • 6

 • 7

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙΔΑ Α΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ» ………..……11 1. Ποια πρόσωπα υπάγονται στις ρυθμίσεις της νέας Κ.Υ.Α………………...…11 2. Είδη χορηγούμενων εγγράφων………………………………………….……….12 3. Αρμοδιότητα για την υποδοχή των δικαιολογητικών και την έκδοση των εγγράφων…………………………………………...…….………12 4. Χορήγηση και ανανέωση ΕΔΤΟ και ΑΔΕΤ……………………………………...12 α. Δικαιούμενα πρόσωπα χορήγησης Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ ……...…………………………………………………………….…..12 β. Απαιτούμενες προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για την χορήγηση του ΕΔΤΟ και της ΑΔΕΤ. …………………………………..….13 γ. Απαιτούμενες προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για την ανανέωση της ΑΔΕΤ………………………………………………….…..16 δ. Διάρκεια ισχύος του ΕΔΤΟ και της ΑΔΕΤ. …………………………..………….17 ε. Δικαιώματα κατόχου ΕΔΤΟ και ΑΔΕΤ …………………………………………17 5. Διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση που αμφισβητείται η ομογενειακή ιδιότητα…………………………….………….18 α. Διαδικασία για την έκδοση αποφάσεως της Δ-νσης Αλλοδαπών/ΑΕΑ επί της αμφισβητήσεως της ιδιότητας του ομογενούς……………………………………18 β. Διαδικασία επί της προσφυγής του ενδιαφερομένου κατά της απόφασης, της Δ-νσης Αλλοδαπών/ΑΕΑ, με την οποία κρίνεται ότι αυτός δεν έχει την ιδιότητα του ομογενούς. ……………………………… ………………………………………..19 γ. Προϋποθέσεις για τη χορήγηση ή παράταση της ισχύος της Βεβαίωσης του άρθρου-11 διάρκεια και έκταση ισχύος της…………………………………….……………...19δ. Δικαιώματα κατόχου βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών του άρθρου 11………………………….…………………………………………….20ε. Υποχρέωση αναφοράς Χορήγησης……………………………………………….20 στ. Υποχρεώσεις των υπηκόων Αλβανίας και των μελών των οικογενειών τους, οι οποίοι δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση για χορήγηση ΕΔΤΟ – ΑΔΕΤ, ή τις προβλεπόμενες προσφυγές, ή των οποίων τα αιτήματα και οι σχετικές προσφυγές απερρίφθησαν από την αρμόδια αρχή………………….206. Απώλεια – κλοπή – φθορά – αλλαγή στοιχείων…………………………………..207. Χορήγηση της Ειδικής Βεβαίωσης του άρθρου 10 της ΚΥΑ…………………….21 α. Τύπος της Ειδικής βεβαίωσης του άρθρου 10…………………………………….21β. Δικαιούμενα πρόσωπα χορήγησης ή ανανέωσης της Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής του άρθρου 10………………………...21

 • 8

  γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά και προϋποθέσεις για τη χορήγηση ή ανανέωση της Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής του άρθρου 10. – Διάρκεια Ισχύος της………………………………….21 δ. Υποχρέωση αναφοράς χορήγησης…………………………………… ………....22 ε. Δικαιώματα κατόχου της Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής του άρθ. 10………………………………………………………………23 στ. Υποχρεώσεις των υπηκόων Αλβανίας και των μελών των οικογενειών τους, οι οποίοι δεν έλαβαν προσωρινές διαταγές αναστολής από τα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια ή οι σχετικές αιτήσεις ακυρώσεως απορρίφθηκαν από αυτά……………………..…………………………23 Β΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»………………………………………….24

  1. Καταγραφή των προσώπων που υπάγονται στις ρυθμίσεις της νέας ΚΥΑ και αιτούν την χορήγηση των προβλεπομένων σ΄αυτή εγγράφων……………………………………………...24(1) Γενικώς: (Κοινές ενέργειες για την χορήγηση όλων των προβλεπομένων στην ΚΥΑ εγγράφων)…………………………………………25(2). Ειδικώς:……………………………………………………………………….....25(α). Επιπλέον απαιτούμενες ενέργειες για την χορήγηση Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής του άρθρου 10 της ΚΥΑ)………………….25 (β). Επιπλέον απαιτούμενες ενέργειες για την χορήγηση ΕΔΤΟ και ΑΔΕΤ……………………………………………………………………….…....262. Καταγραφή των αιτούντων ανανέωση της Α.Δ.Ε.Τ……………………………....28α). Γενικώς: Κοινές ενέργειες για την ανανέωση όλων των προβλεπομένων στην ΚΥΑ εγγράφων………………………………………….29 β). Ειδικώς: Κοινές ενέργειες για την ανανέωση όλων των προβλεπομένων στην ΚΥΑ εγγράφων………………………………………….29 γ). Επιπλέον απαιτούμενες ενέργειες για την ανανέωση της Α.Δ.Ε.Τ……………....30

  3.Απόρριψη αιτημάτων για χορήγηση ή ανανέωση Ε.Δ.Τ.Ο και Α.Δ.Ε.Τ – Ανάκληση χορηγηθέντων όμοιων, λόγω μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων……………………………….….304. Απόρριψη αιτημάτων για χορήγηση ή ανανέωση Ε.Δ.Τ.Ο και Α.Δ.Ε.Τ - Ανάκληση χορηγηθέντων όμοιων, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.………………………………......315. Υποχρεώσεις των υπηκόων Αλβανίας και των μελών των οικογενειών τους, οι οποίοι δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα τις ανωτέρω προσφυγές…………………………….…..326. Απέλαση – επιστροφή, εγγραφή και διαγραφή από τον κατάλογο ανεπιθυμήτων………………………………………....327 .Τρόπος καταρτίσεως του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) και της Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.)………………………………..33 α. Τρόπος καταρτίσεως του ΕΔΤΟ……………………………………………….….33β. Τρόπος καταρτίσεως της ΑΔΕΤ…………………………………………………..34 8. Ενσωμάτωση – πλαστικοποίηση του Ε.Δ.Τ.Ο……………………………………369. Μεταβολές καταστάσεων αλλοδαπών…………………………………………….36

 • 9

  10. Αντικατάσταση Ε.Δ.Τ.Ο., λόγω απώλειας –κλοπής – φθοράς ή μεταβολής των στοιχείων ταυτότητας…………………………………....36 11. Βιβλίο καταχώρισης χορηγουμένων Ε.Δ.Τ.Ο. ………………………………….3712. Ενσημοχαρτοσήμανση Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ. ……………………………….....3713. Ενέργειες Αστυνομικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων Αλλοδαπών……………38 Γ΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ – -ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ»………………………………………………….39-40Δ΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΣ …………………………………….41ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ……………………………………………………………...42

 • 10

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ»

  1. Ποια πρόσωπα υπάγονται στις ρυθμίσεις της νέας Κ.Υ.Α

  Στις ρυθμίσεις της νέας Κ.Υ.Α, υπάγονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

  α) Οι ομογενείς με αλβανική ιθαγένεια και τα τέκνα τους, που διαμένουν στην Ελλάδα, (άρθρο 1 παρ. 1 εδάφ. α΄της Κ.Υ.Α.). Δεν θεωρούνται ότι διαμένουν στην Ελλάδα, πρόσωπα τα οποία ασκούν στην Ελληνική επικράτεια καθήκοντα δημοσίου λειτουργού ή υπαλλήλου άλλης Χώρας και για όσο χρόνο διαρκεί η ιδιότητά του αυτή (άρθρο 1 παρ. 1 εδάφ. γ΄). β) Οι αλλοδαποί (αλλογενείς) σύζυγοι των ομογενών, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, καθώς και τα αλλοδαπά (αλλογενή) ανήλικα τέκνα τους από προηγούμενο γάμο, των οποίων έχουν τη γονική μέριμνα (Άρθρο 1 παρ. 2 εδάφ. α΄). γ) Οι εν χηρεία αλλοδαποί σύζυγοι των ομογενών ( άρθρο 1 παρ. 2 εδάφ. γ΄).

  δ) Όσοι ήταν κάτοχοι ΕΔΤΟ και ΑΔΕΤ, τα οποία ανακλήθηκαν για λόγους δημόσιας τάξης ή μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, συνεπεία υποβολής αποκλειστικά και μόνο πλαστών δικαιολογητικών (άρθρο 6 παρ. 5). ε) Οι ομογενείς που έχουν ή είχαν την Αλβανική ιθαγένεια, οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα πριν από το έτος 1990 και είναι κάτοχοι Δελτίου ταυτότητας Αλλοδαπού, έστω και η ισχύ τους έχει λήξει, τα τέκνα καθώς και οι αλλογενείς σύζυγοι αυτών. (άρθρο 12 παρ.1 και 2). στ) Οι πολίτες Αλβανίας και τα λοιπά πρόσωπα του άρθρου 1 της ΚΥΑ (άρθρο 10 παρ. 3), για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αναστολής ή προσωρινή διαταγή αναστολής, του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου, επί διοικητικών πράξεων, κατά των οποίων έχουν ασκήσει αίτηση ακύρωσης και αφορούν, είτε απόρριψη αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης Ε.Δ.Τ.Ο και Α.Δ.Ε.Τ, είτε ανάκληση χορηγηθέντων ομοίων, (άρθρο 10 παρ.1). ζ) Πολίτες Αλβανίας και τα λοιπά πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της ΚΥΑ (άρθρο 10 παρ. 1),στους οποίους έχει απορριφθεί το αίτημα για χορήγηση Ε.Δ.Τ.Ο.-Α.Δ.Ε.Τ, για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας ή μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων ή έχει ανακληθεί το Ε.Δ.Τ.Ο - Α.Δ.Ε.Τ για τους ίδιους λόγους και μέχρι την εξέταση της προσφυγής από το αρμόδιο όργανο (Άρθρο 10 παρ.2 εδάφ. α΄). η) Πολίτες Αλβανίας και τα λοιπά πρόσωπα του άρθρου 1 της ΚΥΑ (άρθρο 10 παρ. 3), στους οποίους έχει απορριφθεί το αίτημα για χορήγηση Ε.Δ.Τ.Ο και Α.Δ.Ε.Τ για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας ή μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων ή έχει ανακληθεί το Ε.Δ.Τ.Ο και Α.Δ.Ε.Τ για τους ίδιους λόγους (Άρθρο 10 παρ. 2 εδάφ. α΄) και:

 • 11

  (1) ή τους επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης κατά διαστήματα στον ανακριτή ή άλλη Αρχή (Άρθρο 282 Κ.Π.Δ.), ή της απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα (Άρθρο 10 παρ. 2 εδάφ. γ΄), (2) ή αποφυλακίζονται με περιοριστικούς όρους μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και απαγόρευση εξόδου από τη Χώρα (Άρθρο 10 παρ. 2 εδάφ. γ΄).

  2. Είδη χορηγούμενων εγγράφων

  Με την νέα ΚΥΑ προβλέπεται η χορήγηση ή ανανέωση τεσσάρων (4) ειδών εγγράφων. Τα έγγραφα που χορηγούνται ή ανανεώνονται είναι: α. Το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) {Άρθρο 1 παρ.1εδαφ.α΄}, β. Η Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ, με την μορφή αυτοτελούς εγγράφου σε μορφότυπο ID 1.), γ. Η Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής του άρθρου 10, δ. Η βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών του άρθρου 11.

  3. Αρμοδιότητα για την υποδοχή των δικαιολογητικών και την έκδοση των εγγράφων

  1) Αρμόδιες Υπηρεσίες για την υποδοχή των δικαιολογητικών και την έκδοση των ανωτέρω εγγράφων είναι: α) Τα οικεία Τμήματα Αλλοδαπών, για τους διαμένοντες στην περιοχή δικαιοδοσίας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και β) Οι οικείες Υπηρεσίες που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών στις έδρες των Αστυνομικών Διευθύνσεων των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας για τους διαμένοντες στην περιοχή δικαιοδοσίας των εν λόγω Αστυνομικών Διευθύνσεων,

  (άρθρα: 1 παρ. 3, 3 παρ. 1, 6 παρ. 1, παρ. 2 περ. α΄ & παρ. 5, άρθρο 10 παρ. 1 & 2 και άρθρο 11). 2) Αρμόδιες Υπηρεσίες για τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων των ενδιαφερομένων είναι: α) Τα οικεία Τμήματα Αλλοδαπών για τους διαμένοντες στην περιοχή δικαιοδοσίας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης (άρθρο 1 παρ. 4) β) Τα οικεία Γραφεία Διαβατηρίων που έχουν συσταθεί και λειτουργούν στις Αστυνομικές Διευθύνσεις των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας για τους διαμένοντες στην περιοχή δικαιοδοσίας των εν λόγω Αστυνομικών Διευθύνσεων. (άρθρο 1 παρ. 4)

  4. Χορήγηση και ανανέωση ΕΔΤΟ και ΑΔΕΤ

  α. Δικαιούμενα πρόσωπα χορήγησης Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ.

  ΕΔΤΟ και ΑΔΕΤ χορηγούνται: (1) Στους ομογενείς με αλβανική ιθαγένεια και στα τέκνα τους, που διαμένουν στην Ελλάδα (άρθρο 1 παρ.1 εδάφ. α΄). Δεν θεωρούνται ότι διαμένουν στην Ελλάδα, πρόσωπα τα οποία ασκούν στην Ελληνική επικράτεια καθήκοντα δημοσίου

 • 12

  λειτουργού ή υπαλλήλου άλλης χώρας και για όσο χρόνο διαρκεί η ιδιότητά τους αυτή (άρθρο 1 παρ.1 εδάφ. γ΄). (2) Στους αλλοδαπούς (αλλογενείς) συζύγους των ομογενών, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, καθώς και στα αλλοδαπά (αλλογενή) ανήλικα τέκνα τους από προηγούμενο γάμο, των οποίων έχουν τη γονική μέριμνα (άρθρο 1 παρ. 2. περ. α΄) (3) Στους εν χηρεία αλλοδαπούς συζύγους των ομογενών (άρθρο 1 παρ. 2. περ. β΄). (4) Σε όσους ήταν κάτοχοι Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ, τα οποία ανακλήθηκαν για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας ή μη συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων συνεπεία υποβολής πλαστών δικαιολογητικών, εφόσον επακολούθησε τελεσίδικη αθωωτική απόφαση, χωρίς να απαιτείται η υποβολή νέας Ειδικής Προξενικής Θεώρησης (άρθρο 6 παρ. 5), εφόσον για τα ανακληθέντα ΕΔΤΟ-ΑΔΕΤ είχε εκδοθεί Ειδική Προξενική Θεώρηση (έστω και αν ισχύς της έχει λήξει) η οποία δεν έχει αποδειχτεί από τον έλεγχο γνησιότητας και αληθούς του περιεχομένου της, ως πλαστή. Εάν δεν προκύπτουν βάσιμα στοιχεία για την ομογενειακή τους ιδιότητα παραπέμπονται, σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ, με αιτιολογημένο έγγραφο της Υπηρεσίας υποδοχής δικαιολογητικών, στην οικεία Ειδική Επιτροπή Ομογενών της παρ. 3 του άρθρου 3, προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία που ορίζεται στις παρ. 2 έως 6 του ιδίου άρθρου.

  (5) Στους ομογενείς που έχουν ή είχαν την Αλβανική ιθαγένεια, οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα πριν από το έτος 1990 και είναι κάτοχοι Δελτίου ταυτότητας Αλλοδαπού, έστω και αν η ισχύς τους έχει λήξει, τα τέκνα καθώς και στους αλλογενείς συζύγους αυτών (άρθρο 12 παρ.1 και 2 της ΚΥΑ).

  β. Απαιτούμενες προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για την χορήγηση του ΕΔΤΟ

  και της ΑΔΕΤ.

  Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις και δικαιολογητικά:

  (1) Γενικώς: (α) Κατοχή Διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου ταξιδιωτικού εγγράφου

  αλβανικών αρχών σε ισχύ εκτός των περιπτώσεων που υπάγονται στο άρθρο 12 (άρθρο 2 παρ. 1 εδ α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ περιπτ. αα).

  (β) Ισχύουσα ειδική προξενική θεώρηση εισόδου, από την αρμόδια ελληνική προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας στο εξωτερικό. Κατ΄ εξαίρεση, δεν απαιτείται η κατοχή τέτοιας Θεώρησης για:

  1) τους χήρους ή χήρες ομογενών, 2) τα ανήλικα τέκνα ομογενών που γεννήθηκαν και διαμένουν στην Ελλάδα. 3) τους κατόχους Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ, των οποίων τα εν λόγω έγγραφα ανακλήθηκαν για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας ή μη συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων συνεπεία υποβολής πλαστών δικαιολογητικών, εφόσον επακολούθησε τελεσίδικη αθωωτική απόφαση (άρθρο 6 παρ.5 της ΚΥΑ).

  4) τους ομογενείς και τα μέλη των οικογενειών τους που αφίχθηκαν στη χώρα μας προ του έτους 1990, για τους οποίους απαιτείται αντί Προξενικής Θεώρησης, άλλο επίσημο έγγραφο ελληνικών αρχών, με το οποίο αποδεικνύεται η νόμιμη

 • 13

  παραμονή στη χώρα μας, στην οποία δεν περιλαμβάνεται το ελεύθερο τρίμηνο. (άρθρο 2 παρ. 1, εδαφ. α’, β’, γ και δ περιπτώσεις ββ΄ και άρθρο 12 της ΚΥΑ). (γ) Να μην συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης και ιδίως να μην πρόκειται για άτομα που έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή ή για πλημμέλημα που τελέστηκε με δόλο και επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους (άρθρο 6 παρ. 2 εδάφ. α).

  (δ) Αίτηση (άρθρο 1 παρ. 1, άρθρο 2 παρ.1 και άρθρο 12 παρ.1). (ε) Έξι (6) πρόσφατες φωτογραφίες, διαστάσεων 2,7 Χ 2,9 εκατοστών, όμοιες

  με αυτές που χρησιμοποιούνται για τα Δελτία Ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών (άρθρο 2 παρ. 1 εδάφ. α΄ περιπτ. δδ, εδάφ. β΄ περιπτ. δδ, εδάφ. γ΄ περιπτ. εε, εδάφ. δ΄ περιπτ. εε, εδάφ. ε΄ περιπτ. δδ και άρθρο 12 παρ.1 περιπτ. α΄).

  (στ) Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία ιδίου τύπου και των αυτών τεχνικών προδιαγραφών με αυτές που ισχύουν για τις φωτογραφίες των διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών. (άρθρο 2 παρ. 1 εδάφ. α΄ περιπτ. εε, εδάφ. β΄ περιπτ. στστ, εδάφ. γ΄ περιπτ. στστ, εδάφ. δ΄ περιπτ. στστ, εδάφ. ε΄ περιπτ. εε και άρθρο 12 παρ.1 περιπτ. β΄ ). (ζ) Υποβολή ξενόγλωσσων πιστοποιητικών, πρωτότυπων και πρόσφατης έκδοσης, η οποία να μην υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, νομίμως επικυρωμένα, από την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή, τόσο στο πρωτότυπο, όσο και σε επίσημη μετάφραση (άρθρο 2 παρ. 2). (η) Καταβολή από τον αιτούντα, των αναλογούντων τελών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 2 παρ. 3). (θ) Παράβολο ή διπλότυπο είσπραξης Δ.Ο.Υ. δέκα έξι ευρώ (16,00) ευρώ ως αντίτιμο της Α.Δ.Ε.Τ. Το ποσό αυτό εισπράττεται ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού στον Κ.Α.Ε. 3829 «Λοιπά ειδικά έσοδα» του προϋπολογισμού της Ελληνικής Αστυνομίας {Ειδικός Φορέας 43−110 Ελληνική Αστυνομία} (άρθρο 3 παρ. 4 και άρθρο 2 παρ. 1 εδαφ. α΄ περιπτ. στστ, άρθρο 2 παρ. 1 εδαφ. β΄ περιπτ. ζζ, άρθρο 2 παρ. 1 εδαφ. γ΄ περιπτ. ζζ, άρθρο 2 παρ. 1 εδαφ. δ΄ περιπτ. ζζ, άρθρο 2 παρ. 1 εδαφ. ε΄ περιπτ. στστ, άρθρο 3 παρ. 3 και άρθρο 12 παρ. 1 περιπτ. γ΄).

  (2) Ειδικώς: (επιπλέον απαιτούμενες προϋποθέσεις και δικαιολογητικά) Για άτομα κάθε μίας από τις παρακάτω κατηγορίες, απαιτούνται επιπρόσθετα

  οι εξής προϋποθέσεις και δικαιολογητικά: (α) Για ομογενείς :

  (i). μη άσκηση στην Ελληνική επικράτεια καθηκόντων δημοσίου λειτουργού ή υπαλλήλου άλλης χώρας (άρθρο 1 παρ. 2, εδαφ. γ΄) (ii). Πιστοποιητικό γέννησης αλβανικών αρχών. (iii). Πιστοποιητικό γάμου αλβανικών αρχών. (iv). Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλβανικών αρχών, τόσο του ιδίου, όσο και της πατρικής του οικογένειας (άρθρο 2 παρ. 1, εδαφ. α΄ περ γγ). (v). Έκδοση γνωμοδότησης για την ιδιότητα του ομογενούς από τριμελή Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Διοικητή της αρμόδιας Αστυνομικής Υπηρεσίας ή τον αναπληρωτή του και δύο βαθμοφόρους της ίδιας Υπηρεσίας (άρθρο 3, παρ. 2, εδ. α).

  (β) Για ανήλικο τέκνο ομογενούς : (i). Ισχύουσα Ειδική Προξενική Θεώρηση εισόδου από την αρμόδια ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας του ομογενούς γονέα. Προκειμένου για τέκνα,

 • 14

  το οποία γεννήθηκαν και διαμένουν στην Ελλάδα, δεν απαιτείται η κατοχή Προξενικής Θεώρησης εισόδου. (άρθρο 2 παρ. 1, εδαφ. β΄ περ ββ). (ii). Πιστοποιητικό γέννησης. (iii). Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. (iv). Κάθε άλλο επίσημο στοιχείο ή έγγραφο, που αποδεικνύει την συγγενική του σχέση με τον ομογενή. (άρθρο 2 παρ. 1, εδαφ. β΄ περ γγ). (v). Προκειμένου περί θετών ή αναγνωρισμένων τέκνων, απαιτείται η προσκόμιση πράξεων των αρμόδιων ελληνικών αρχών ή Δικαστηρίων (άρθρο 2 παρ. 1, εδαφ. β΄ περ εε). (γ). Για αλλοδαπό (αλλογενή) σύζυγο ομογενούς : (i). Πιστοποιητικά γάμου & οικογενειακής κατάστασης αλβανικών αρχών. (άρθρο 2 παρ. 1, εδαφ. γ΄ περ γγ) (ii). Στοιχεία, από τα οποία να αποδεικνύεται η μη λύση του γάμου με τον ομογενή σύζυγο (άρθρο 2 παρ. 1, εδαφ. γ΄ περ δδ). δ. Για ανήλικο τέκνο αλλοδαπού (αλλογενούς) συζύγου από προηγούμενο γάμο του: (i). Πιστοποιητικό γέννησης (άρθρο 2 παρ. 1, εδαφ. δ΄ περ γγ) (ii). Κάθε άλλο επίσημο έγγραφο, με το οποίο αποδεικνύεται ότι ο αλλοδαπός γονέας, έχει την γονική μέριμνα αυτού (άρθρο 2 παρ. 1, εδαφ. δ΄ περ δδ) ε. Για χήρο/α ομογενούς : (i). Αντίγραφο κατεχομένου Ε.Δ.Τ.Ο, ως αλλοδαπός (αλλογενής) σύζυγος ομογενούς ή αντίγραφο Ε.Δ.Τ.Ο του αποθανόντος ομογενούς συζύγου ή των τέκνων αυτού. (άρθρο 2 παρ. 1, εδαφ. ε΄ περ ββ) (ii). Ληξιαρχική πράξη γάμου, για την απόδειξη της σχέσης. (άρθρο 2 παρ. 1, εδαφ. ε΄ περ γγ) στ. Για τις ανωτέρω αντίστοιχες κατηγορίες όσων ήταν κάτοχοι ΕΔΤΟ και ΑΔΕΤ, τα οποία ανακλήθηκαν για λόγους δημόσιας τάξης ή μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, συνεπεία υποβολής μόνο πλαστών δικαιολογητικών, αδίκημα, για το οποίο αθωώθηκαν τελεσίδικα από τα αρμόδια ποινικά δικαστήρια: Απαιτούνται οι ίδιες ως άνω γενικές και ειδικές προϋποθέσεις με εξαίρεση αυτής της προσκόμισης Ειδικής Προξενικής Θεώρησης, εφόσον για τo αδίκημα της υποβολής πλαστών δικαιολογητικών εκδόθηκε τελεσίδικη αθωωτική απόφαση των αρμοδίων ποινικών δικαστηρίων (άρθρο 6 παρ. 5),χωρίς να απαιτείται η υποβολή νέας Ειδικής Προξενικής Θεώρησης (σχετ. άρθρο 6 παρ. 5 της ΚΥΑ)και εφόσον για τα ανακληθέντα ΕΔΤΟ-ΑΔΕΤ είχε εκδοθεί Ειδική Προξενική Θεώρηση (έστω και αν ισχύς της έχει λήξει) η οποία δεν έχει αποδειχτεί από τον έλεγχο γνησιότητας και αληθούς του περιεχομένου της, ως πλαστή. Εάν δεν προκύπτουν βάσιμα στοιχεία για την ομογενειακή τους ιδιότητα, παραπέμπονται, σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ, με αιτιολογημένο έγγραφο της Υπηρεσίας υποδοχής δικαιολογητικών, στην οικεία Ειδική Επιτροπή Ομογενών της παρ. 3 του άρθρου 3, προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία που ορίζεται στις παρ. 2 έως 6 του ιδίου άρθρου.

 • 15

  ζ. Για ομογενείς που έχουν ή είχαν την αλβανική ιθαγένεια, οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα πριν από το έτος 1990, τα τέκνα και τους αλλοδαπούς (αλλογενείς) συζύγους αυτών: i). Διαβατήριο αλβανικών αρχών, εφόσον υπάρχει. Αν κατέχουν ισχυρό αλβανικό διαβατήριο χορηγείται σε αυτούς Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς και Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαβατήριο, χορηγείται μόνο Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. ii). Κατοχή Δελτίου Ταυτότητας Αλλοδαπού έστω και εάν η ισχύς του έχει λήξει (άρθρο 12 παρ. 1). iii). Σε περίπτωση που προσκομίζονται ξενόγλωσσα πιστοποιητικά, αυτά πρέπει να είναι πρωτότυπα και πρόσφατης έκδοσης, η οποία να μην υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, νομίμως επικυρωμένα, από την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή, τόσο στο πρωτότυπο, όσο και σε επίσημη μετάφραση (άρθρο 2 παρ. 2). γ. Απαιτούμενες προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για την ανανέωση της ΑΔΕΤ.

  (1) Τα Ε.Δ.Τ.Ο. που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης μετατρέπονται σε αόριστης διάρκειας, ασχέτως του χρόνου εκδόσεώς τους και οι κάτοχοί τους δεν υποχρεούνται να τα ανανεώσουν. Οι Α.Δ.Ε.Τ. που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος της νέας ΚΥΑ καθώς και οι βεβαιώσεις των άρθρων 10 και 11, διατηρούν την ισχύ τους έως την ημερομηνία λήξης τους και ανανεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της.. (2) Για την ανανέωσή της ΑΔΕΤ απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις και δικαιολογητικά:

  (α). Γενικώς: (i). Κατοχή διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου ταξιδιωτικού εγγράφου σε ισχύ

  (άρθρο 4 παρ. 1 εδαφ. α) εκτός των περιπτώσεων που υπάγονται στο άρθρο 12. (ii) Κατοχή ΕΔΤΟ και ΑΔΕΤ (άρθρο 4 παρ. 1 εδαφ. α’ και β’).

  (iii) Να μην συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης και ιδίως να μην πρόκειται για άτομα που έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα, για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή ή για πλημμέλημα, που τελέσθηκε με δόλο, σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους. (άρθρο 6 παρ. 2 εδαφ. α). (iv). Αίτηση ανανέωσης, η οποία υποβάλλεται εντός του τελευταίου τριμήνου προ της λήξης της ισχύος της ΑΔΕΤ (άρθρο 4 παρ. 2 εδαφ. α΄). Η υποβολή της αίτησης μετά την λήξη ισχύος των ως άνω εγγράφων εξετάζεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 2, χωρίς να απαιτείται η κατοχή Προξενικής Θεώρησης (άρθρο 4 παρ. 2 εδαφ. β΄). Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης του αιτήματος ανανέωσης χορηγείται στον ενδιαφερόμενο η βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών που προβλέπεται στο άρθρο 11(άρθρο 4 παρ. 2 εδαφ. γ’). Εάν δεν προκύπτουν βάσιμα στοιχεία για την ομογενειακή του ιδιότητα παραπέμπεται, σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ, με αιτιολογημένο έγγραφο της Υπηρεσίας υποδοχής δικαιολογητικών, στην οικεία Ειδική Επιτροπή Ομογενών της παρ. 3 του άρθρου 3, προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία που ορίζεται στις παρ. 2 έως 6 του ιδίου άρθρου.

 • 16

  (v). Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία ιδίου τύπου και των αυτών τεχνικών προδιαγραφών με αυτές που ισχύουν για τις φωτογραφίες των διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών. (άρθρο 4 παρ. 1 εδάφ. α΄ )

  (vi) Παράβολο ή διπλότυπο είσπραξης Δ.Ο.Υ. των αναλογούντων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις τελών (άρθρο 4 παρ. 3 και άρθρο 2 παρ. 3 και 4). Το αντίτιμο της Α.Δ.Ε.Τ. καθορίζεται σε δέκα έξι ευρώ (16,00) ευρώ. Το ποσό αυτό εισπράττεται ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού στον Κ.Α.Ε. 3829 «Λοιπά ειδικά έσοδα» του προϋπολογισμού της Ελληνικής Αστυνομίας (Ειδικός Φορέας 43−110 Ελληνική Αστυνομία) με παράβολο ή διπλότυπο είσπραξης των Δ.Ο.Υ. (άρθρο 4 παρ. 3 και άρθρο 2 παρ. 3 και 4). (β). Ειδικώς (επιπλέον απαιτούμενα δικαιολογητικά):

  Για αλλοδαπό (αλλογενή σύζυγο ομογενούς : Προσκόμιση στοιχείων από τα οποία να αποδεικνύεται η μη λύση ή μη

  ακύρωση του γάμου με τον ομογενή σύζυγο (άρθρο 4 παρ. 1 εδαφ. β).

  δ. Διάρκεια ισχύος του ΕΔΤΟ και της ΑΔΕΤ.

  (1)Η διάρκεια ισχύος του ΕΔΤΟ είναι αόριστη και της Α.Δ.Ε.Τ., έως δέκα (10) έτη. (άρθρο 1, παρ. 1 εδάφ. α’) (2)Οι Α.Δ.Ε.Τ. (με τη μορφή αυτοκόλλητης ετικέτας) που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος της Νέας Κ.Υ.Α. διατηρούν την ισχύ τους έως την ημερομηνία λήξης τους ( άρθρο 14, παρ. 2 Κ.Υ.Α.).

  (3)Η διάρκεια ισχύος της Α.Δ.Ε.Τ. υπό τη μορφή του αυτοτελούς εγγράφου σε μορφότυπο ID1, ορίζεται σε (3) έτη για τους ανηλίκους και σε (8) μήνες σε όσους η λήψη των δακτυλικών τους απο τυπωμάτων είναι προσωρινά αδύνατη (άρθρο 1 παρ. 1 εδάφ. α΄ και β΄).

  ε. Δικαιώματα κατόχου ΕΔΤΟ και ΑΔΕΤ

  (1) Ο κάτοχος Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο):

  (α) Ο κάτοχος του Ε.Δ.Τ.Ο. έχει δικαίωμα νόμιμης διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Με το Ε.Δ.Τ.Ο. πιστοποιείται η ιδιότητά του ως ομογενούς, με την επιφύλαξη αλλοδαπού συζύγου ή αλλοδαπών τέκνων (άρθρο 8 παρ. 1)

  (2) Ο κάτοχος Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ): (α) έχει δικαίωμα νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα (άρθρο 8 παρ. 2)

  (β) ελεύθερης κυκλοφορίας στο έδαφος των συμβαλλομένων Χωρών Σένγκεν (SCHENGEN), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 8 παρ. 2). (3) Ο κάτοχος του Ε.Δ.Τ.Ο. ή της Α.Δ.Ε.Τ. μπορεί, βάσει του τίτλου αυτού καθώς και ενός ταξιδιωτικού εγγράφου, η ισχύς των οποίων δεν έχει λήξει, να κυκλοφορεί ελεύθερα μέχρι και τρεις (3) μήνες ανά εξάμηνο στην επικράτεια των συμβαλλόμενων Χωρών Σένγκεν (SCHENGEN), εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις εισόδου που προβλέπει το άρθρο 5 παρ. 1 στοιχεία α, γ και ε του Κανονισμού 562/06 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010 και δεν

 • 17

  περιλαμβάνεται στους Εθνικούς καταλόγους ανεπιθυμήτων του οικείου κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 της Σύμβασης Εφαρμογής Σένγκεν (ν. 2514/1997, Α΄ 140/1997), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό Ε.Κ 265/10 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010 (άρθρο 8 παρ. 3).

  (4) Το Ε.Δ.Τ.Ο. και η Α.Δ.Ε.Τ. ισχύουν για ολόκληρη την επικράτεια (άρθρο 8 παρ. 5).

  5. Διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση που αμφισβητείται η ομογενειακή

  ιδιότητα

  α. Διαδικασία για την έκδοση αποφάσεως της Δ-νσης Αλλοδαπών/ΑΕΑ επί της αμφισβητήσεως της ιδιότητας του ομογενούς.

  (1). Σε περίπτωση που από τη συνέντευξη ενώπιον της τριμελούς επιτροπής της Υπηρεσίας υποδοχής των δικαιολογητικών, υπάρχουν βάσιμα στοιχεία από τα οποία αμφισβητείται η ιδιότητα του αιτούντος τη χορήγηση ΕΔΤΟ και ΑΔΕΤ ως ομογενή, η σχετική γνωμοδότηση της ανωτέρω Επιτροπής με αντίγραφα της αίτησης και της λοιπής αλληλογραφίας, διαβιβάζονται στην, κατά την παράγραφο 3, αρμόδια ειδική επιτροπή ομογενών, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά (άρθρο 3 παρ. 2 εδάφ. α΄ της ΚΥΑ ). (2). Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης του αιτήματος, η αρμόδια ως άνω Υπηρεσία χορηγεί την βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών του άρθρου 11 (άρθρο 3 παρ. 1 εδαφ. β΄ της ΚΥΑ). (3). Επίσης στην αρμόδια Ειδική Επιτροπή Ομογενών παραπέμπονται μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας Έκδοσης, με αιτιολογημένο έγγραφο, οι αιτούντες την ανανέωση της ΑΔΕΤ. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, χορηγείται από την Υπηρεσία η προβλεπόμενη στο άρθρο 11 βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών (άρθρο 3 παρ. 1 εδαφ. β΄ της ΚΥΑ). Στην ίδια Επιτροπή Ομογενών παραπέμπονται και οι κάτοχοι Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ., σε περίπτωση που αμφισβητείται η ομογενειακή τους ιδιότητα σύμφωνα με βάσιμα στοιχεία (άρθρο 4 παρ. 3 και άρθρο 5 της ΚΥΑ). (4).Ο ενδιαφερόμενος καλείται να εμφανιστεί ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής, προσκομίζοντας τυχόν πρόσθετα στοιχεία και εάν δεν εμφανιστεί, η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά (άρθρο 3 παρ. 2 περιπτ. β της ΚΥΑ). (5). Ο πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής υποβάλλει επαρκώς αιτιολογημένη γνωμοδότηση μαζί με τη λοιπή αλληλογραφία στη Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση που προβλέπεται από το άρθρο 17 παρ. 2 του ν.1975/91, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του ν.3320/2005. Η απόφαση που εκδίδει σύμφωνα με τα ανωτέρω ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Α.Ε.Α. διαβιβάζεται, στην αρμόδια υπηρεσία, για την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό και τις λοιπές κατά περίπτωση ενέργειες (άρθρο 3 παρ. 5 της ΚΥΑ).

 • 18

  β. Διαδικασία επί της προσφυγής του ενδιαφερομένου κατά της απόφασης, της Δ-νσης Αλλοδαπών/ΑΕΑ, με την οποία κρίνεται ότι αυτός δεν έχει την

  ιδιότητα του ομογενούς.

  (1). Κατά της απόφασης της Δ-νσης Αλλοδαπών/ΑΕΑ, με την οποία κρίνεται ότι δεν έχει την ιδιότητα του ομογενούς, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα άσκησης προσφυγής, εντός 30 ημερών, ενώπιον του Προϊσταμένου Κλάδου Ασφάλειας /Α.Ε.Α. Η προσφυγή υποβάλλεται στην αρμόδια για την εξέταση του αιτήματός του Υπηρεσία, η οποία την διαβιβάζει, μαζί με τη λοιπή αλληλογραφία στην Ειδική Επιτροπή Ομογενών που γνωμοδότησε αρχικά, προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει, εκ νέου, για την ομογενειακή του ιδιότητά (άρθρο 3 παρ. 6 εδαφ. α΄ και β΄). (2). Ο πρόεδρος της Επιτροπής υποβάλλει την προσφυγή με τη νέα γνωμοδότηση και την υπόλοιπη αλληλογραφία στη Διεύθυνση Αλλοδαπών/Α.Ε.Α, για την εξέτασή της. (άρθρο 3 παρ. 6 εδαφ. γ΄). (3). Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης της προσφυγής, χορηγείται στον ενδιαφερόμενο η προβλεπόμενη στο άρθρο 11 της ΚΥΑ, βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών (άρθρο 3 παρ. 6 εδαφ. δ΄, άρθρο 11 παρ. 2). (4). Σε περίπτωση μη κατάθεσης της προσφυγής εντός της προθεσμίας των 30 ημερών η αρμόδια υπηρεσία έκδοσης απορρίπτει το αίτημα για χορήγηση του Ε.Δ.Τ.Ο και της Α.Δ.Ε.Τ. με αιτιολογημένη απόφαση, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό και στην οποία ενσωματώνεται και η προβλεπόμενη από το άρθρο 21 παρ. 1 του Ν. 3907/2011 απόφαση επιστροφής (Άρθρο 3 παρ. 6 εδάφ ε’.) Ο ενδιαφερόμενος δικαιούται, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης, να ασκήσει αίτηση θεραπείας ενώπιον της αρμόδιας Υπηρεσίας έκδοσης είτε προσφυγή ενώπιον του κατά τόπο αρμοδίου Αστυνομικού Διευθυντή ή Διευθυντή Αλλοδαπών, οι οποίοι αποφασίζουν σχετικά εντός 30 ημερών(Άρθρο 3 παρ. 6 εδάφ στ’). Με την άσκηση της αίτησης θεραπείας ή της προσφυγής και μέχρι την εξέταση αυτής, χορηγείται στον ενδιαφερόμενο η Ειδική Βεβαίωση που προβλέπεται στο άρθρο 10 (άρθρο 3 παρ. 6 εδάφ ζ΄). Πριν την έκδοση της απόφασης επί της αιτήσεως θεραπείας ή επί της προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος καλείται με έγγραφο, που επιδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία, να καταθέσει εγγράφως τις αντιρρήσεις του, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2690/1999 και του άρθρου 20 του Συντάγματος (Άρθρο 3 παρ. 6 εδάφ η’). γ. Προϋποθέσεις για τη χορήγηση ή παράταση της ισχύος της Βεβαίωσης του

  άρθρου 11 - Διάρκεια και έκταση ισχύος της.

  Χορηγείται: (1) Στους πολίτες Αλβανίας και τα μέλη των οικογενειών τους που αιτούν την χορήγηση Ε.Δ.Τ.Ο - Α.Δ.Ε.Τ, ή ανανέωση Α.Δ.Ε.Τ, έπειτα από έλεγχο των κατατεθέντων δικαιολογητικών και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 της ΚΥΑ (παρ. 1). Εάν πρόκειται για ανανέωση Α.Δ.Ε.Τ, η αίτηση υποβάλλεται εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την λήξη της ισχύος της. Εάν έχει λήξει η ισχύς της, η σχετική αίτηση εξετάζεται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 2, χωρίς να απαιτείται η κατοχή Προξενικής Θεώρησης. (άρθρο 4 παρ. 2 εδάφ. α΄).

 • 19

  (2) Στο στάδιο της προσφυγής του ενδιαφερομένου, ενώπιον του Προϊσταμένου Κλάδου Ασφάλειας/ΑΕΑ, κατά των αποφάσεων του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών/ΑΕΑ, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει την ιδιότητα του ομογενούς και της Υπηρεσίας, που απορρίπτει το αίτημά του για χορήγηση Ε.Δ.Τ.Ο - Α.Δ.Ε.Τ, ή ανανέωση Α.Δ.Ε.Τ, εντός προθεσμίας 30 ημερών από την επίδοση (άρθρο 3 παρ. 6 εδάφ. α΄ και δ΄ ). Ισχύει για έξι μήνες, (άρθρο 11 παρ 2) και για ολόκληρη την επικράτεια (άρθρο 8 παρ. 5). Παρατείνεται ισόχρονα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης του αιτήματος (άρθρο 11 παρ. 2) ή της παραπάνω προσφυγής ενώπιον του Προϊσταμένου Κλάδου Ασφάλειας/ΑΕΑ.

  δ. Δικαιώματα κατόχου βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών του άρθρου 11.

  Η βεβαίωση αυτή παρέχει στον κάτοχό της προσωρινό δικαίωμα νόμιμης παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα, για όσο χρόνο ισχύει (άρθρο 8 παρ. 4).

  ε. Υποχρέωση αναφοράς χορήγησης

  Για κάθε χορήγηση ή ανανέωση της Ειδικής Βεβαίωσης του άρθρου 11, υποβάλλονται ιεραρχικά, Δήλωση Άφιξης Αλλοδαπού (Ε 11-9) και Δήλωση Ενημέρωσης Κατάστασης Αλλοδαπού (Ε 11-10), με επικολλημένες σ΄ αυτά πρόσφατη φωτογραφία του ενδιαφερομένου. στ. Υποχρεώσεις των υπηκόων Αλβανίας και των μελών των οικογενειών τους,

  οι οποίοι δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση για χορήγηση ΕΔΤΟ – ΑΔΕΤ ή τις προβλεπόμενες προσφυγές, ή των οποίων τα αιτήματα και οι σχετικές

  προσφυγές απερρίφθησαν από την αρμόδια αρχή . Οι υπήκοοι Αλβανίας και τα μέλη οικογενειών τους, οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση για χορήγηση Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ, εντός του χρόνου ισχύος της Προξενικής Θεώρησης εισόδου ή δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα τις προβλεπόμενες στο άρθρο 3 παρ. 6 προσφυγές ή των οποίων τα αιτήματα και οι σχετικές προσφυγές απερρίφθησαν από την αρμόδια αρχή, με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 91 του ν.3386/2005, όπως ισχύει, υποχρεούνται να εγκαταλείψουν το ελληνικό έδαφος, χωρίς άλλες διατυπώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του ν.3907/2011 (σχετ. Άρθρο 9 παρ. 3 περίπτ. β’ και δ’ της ΚΥΑ).

  6. Απώλεια – κλοπή – φθορά – αλλαγή στοιχείων

  (1) Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, φθοράς ή μεταβολής των στοιχείων, το Ε.Δ.Τ.Ο. και η Α.Δ.Ε.Τ. αντικαθίστανται από τις Υπηρεσίες του άρθρου 1 παρ. 3 της ΚΥΑ. Η διάρκεια ισχύος των νέων εγγράφων ταυτίζεται με την ισχύ των προηγουμένων. Για την αντικατάστασή τους, καταβάλλονται από τον αιτούντα τα προβλεπόμενα, στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 τέλη και παράβολα (άρθρο 7 παρ. 1).

 • 20

  (2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5, μεταβολή των στοιχείων που αναγράφονται στο Ε.Δ.Τ.Ο. και την Α.Δ.Ε.Τ., είναι δυνατή μόνο εφόσον αυτή έχει πραγματοποιηθεί επί του διαβατηρίου του ή του ισοδυνάμου ταξιδιωτικού εγγράφου του από τις αρμόδιες αλλοδαπές Αρχές. Η δήλωση του ενδιαφερομένου για μεταβολή των στοιχείων ταυτότητάς του στο Ε.Δ.Τ.Ο. και την Α.Δ.Ε.Τ. συνοδεύεται και από τα σχετικά επίσημα έγγραφα – πιστοποιητικά και αποφάσεις της αλλοδαπής Αρχής, νομίμως μεταφρασμένα και επικυρωμένα (άρθρο 7 παρ. 2).

  7. Χορήγηση της Ειδικής Βεβαίωσης του άρθρου 10 της ΚΥΑ

  α. Τύπος της Ειδικής βεβαίωσης του άρθρου 10. Στην ειδική βεβαίωση του άρθρου 10 αναγράφονται τα στοιχεία προσωπικής κατάστασης του κατόχου, ήτοι επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, ιθαγένεια, η εκδούσα αρχή, ο αριθμός βιβλίου, οι ημερομηνίες έκδοσης και λήξης της ισχύος της, ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης του διαβατηρίου και επικολλάται φωτογραφία του κατόχου (άρθρο 13 παρ. 4).

  β. Δικαιούμενα πρόσωπα χορήγησης ή ανανέωσης της Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής του άρθρου 10.

  Ειδική βεβαίωση του άρθρου 10 της ΚΥΑ, χορηγείται ή ανανεώνεται σε πολίτες Αλβανίας και στα λοιπά πρόσωπα του άρθρου 1 της ΚΥΑ.:

  (1) Για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αναστολής ή προσωρινή διαταγή αναστολής, του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου, επί διοικητικών πράξεων, κατά των οποίων έχουν ασκήσει αίτηση ακύρωσης και αναστολής και αφορούν, είτε απόρριψη αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης Ε.Δ.Τ.Ο και Α.Δ.Ε.Τ, είτε ανάκληση χορηγηθέντων ομοίων μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση του δικαστηρίου επί της προσωρινής αναστολής ή προσωρινής διαταγής (άρθρο 10 παρ.1). (2) Των οποίων το αίτημα για χορήγηση Ε.Δ.Τ.Ο και Α.Δ.Ε.Τ έχει απορριφθεί για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας ή μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων το Ε.Δ.Τ.Ο ή/ και η Α.Δ.Ε.Τ έχουν ανακληθεί, για τους ίδιους λόγους. (3) Στους οποίους, είτε επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης κατά διαστήματα στον ανακριτή ή άλλη Αρχή (άρθρο 282 Κ.Π.Δ.), ή της απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα, είτε αποφυλακίζονται με περιοριστικούς όρους ,μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και απαγόρευση εξόδου από τη Χώρα και για το χρονικό διάστημα που διαρκούν οι όροι αυτοί (άρθρο 10 παρ. 2 ).

  γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά και προϋποθέσεις για τη χορήγηση ή ανανέωση της Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής

  του άρθρου 10 – Διάρκεια Ισχύος της

  (1) Αίτηση. (2) Προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια Δικαστική Αρχή (άρθρο 10

  παρ. 6 εδαφ. α, όπως ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση επί ασκηθείσης αιτήσεως

 • 21

  ακυρώσεως ή ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιοριστικοί όροι επί απαγόρευσης εξόδου). (3) Σε περίπτωση χορήγησής της, αφαιρούνται τα κατεχόμενα σε ισχύ Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ. (άρθρο 10 παρ. 4). (4) Χορηγείται: α) Στο στάδιο της διαδικασίας που ακολουθείται στις περιπτώσεις αμφισβήτησης ομογενειακής ιδιότητας, μετά την άσκηση είτε αίτησης θεραπείας είτε προσφυγής κατά της απόφασης της αρμόδιας Υπηρεσίας έκδοσης που απορρίπτει χορήγηση ΕΔΤΟ & της ΑΔΕΤ και έχει ενσωματώσει την προβλεπόμενη από το άρθρο 21 παρ. 1 του Ν. 3907/2011 απόφαση επιστροφής και μέχρι την εξέτασή της είτε από την αρμόδια Υπηρεσία έκδοσης είτε τον αρμόδιο Αστυνομικό Διευθυντή ή Διευθυντή Αλλοδαπών (άρθρο 3, παρ. 6, εδαφ. ζ΄), οι οποίοι αποφασίζουν σχετικά εντός 30 ημερών (άρθρο 3, παρ. 6 , εδαφ. στ΄). β) Στις περιπτώσεις που έχει απορριφθεί το αίτημα για χορήγηση Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ, για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας ή μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων ή έχει ανακληθεί το Ε.Δ.Τ.Ο και η Α.Δ.Ε.Τ για τους ίδιους λόγους και μέχρι την εξέταση της αίτησης θεραπείας ή προσφυγής από το αρμόδιο όργανο (άρθρο 10 παρ. 2 εδάφ. α΄). το οποίο αποφασίζει σχετικά εντός 30 ημερών. (άρθρο 6 παρ. 2 περιπτ, α΄ εδάφ. β΄ και περίπτ. β΄ εδάφ. γ΄ ). γ) Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης αναστολής ή προσωρινής διαταγής αναστολής των διοικητικών πράξεων που αφορούν την απόρριψη αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ, είτε ανάκληση χορηγηθέντων ομοίων. (άρθρο 10 παρ. 1 ) δ) Σε όσους επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης κατά διαστήματα στον ανακριτή ή άλλη αρχή (άρθρο 282 Κ.Π.Δ.) ή της απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα ή αποφυλακίζονται με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και απαγόρευση εξόδου από τη Χώρα και για το χρονικό διάστημα που διαρκούν οι όροι αυτοί (άρθρο 10 παρ. 2 εδαφ. β΄). Η διάρκεια ισχύος της Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής είναι εξάμηνη και ανανεώνεται ισόχρονα μέχρι το διάστημα που διαρκούν οι περιοιριστικοί όροι (άρθρο 10 παρ. 3 εδαφ. α΄ σε συνδ. με άρθρο 10 παρ. 2 εδαφ. β΄) Σε περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφασης επί της προσφυγής ή επί της αιτήσεως ακυρώσεως ή λήξεως των επιβληθέντων περιοριστικών όρων, αυτή παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται (άρθρο 10 παρ. 2 και παρ. 3 εδαφ. β΄).

  δ. Υποχρέωση αναφοράς χορήγησης

  Για κάθε χορήγηση ή ανανέωση της Ειδικής Βεβαίωσης του άρθρου 10, υποβάλλονται ιεραρχικά, Δήλωση Άφιξης Αλλοδαπού (Ε 11-9) και Δήλωση Ενημέρωσης Κατάστασης Αλλοδαπού (Ε 11-10), με επικολλημένες σ΄ αυτά πρόσφατη φωτογραφία του ενδιαφερομένου.

 • 22

  ε. Δικαιώματα κατόχου