Τρόποι...

Click here to load reader

 • date post

  30-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Τρόποι...

 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

  Τρόποι χρηματοδότησης μιας καινούργιας επιχείρησης

 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

  Τρόποι χρηματοδότησης μιας καινούργιας επιχείρησης

  Σκοπός Παρουσίασης Να γνωρίσετε τις διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησης

  που υπάρχουν για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας

  Να είστε σε θέση να αξιολογείτε τις διάφορες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης

  Να γνωρίσετε τις δυνατότητες επιχορήγησης και επιδότησης μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων

  Να ξέρετε τι ακριβώς χρειάζεται για να μπορείτε να αιτείστε για χρηματοδότηση

  Να μπορείτε να αξιολογείτε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε δυνατής επιλογής, καθώς και τους περιορισμούς που υπάρχουν

  Να είστε σε θέση να παρέχετε χρήσιμες συμβουλές σε νέους και ήδη υπάρχοντες επιχειρηματίες

  2

 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

  Τρόποι χρηματοδότησης μιας καινούργιας επιχείρησης

  Βασικές Πηγές Χρηματοδότησης

  1. Τραπεζικός Δανεισμός

  2. Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ)

  3. Επιχειρηματικά Κεφάλαια (Venture Capital)

  4. Ιδιώτες Επενδυτές (Business Angels)

  5. Πρακτόρευση Απαιτήσεων (Factoring)

  6. Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων (Business Incubators)

  7. Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing)

  3

 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

  Τρόποι χρηματοδότησης μιας καινούργιας επιχείρησης

  Τραπεζικός Δανεισμός  Ο Τραπεζικός Δανεισμός είναι σήμερα ο πιο

  συνηθισμένος τρόπος χρηματοδότησης. Οι τράπεζες προσφέρουν δύο μεγάλες κατηγορίες δανείων προς τις επιχειρήσεις:

  A. Τα δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης, τα οποία είναι μικρής διάρκειας και έχουν σκοπό τη βελτίωση της ρευστότητας της επιχείρησης

  a) Ανοιχτά ή ανακυκλούμενα δάνεια και b) Αλληλόχρεοι λογαριασμοί

  B. Τα Μακροπρόθεσμα δάνεια που περιλαμβάνουν τα δάνεια εγκατάστασης και τα δάνεια επαγγελματικού εξοπλισμού. Έχουν χαμηλότερο επιτόκιο λόγω της μεγαλύτερης διάρκειας αποπληρωμής τους.

  a) Δάνεια για επαγγελματική στέγη b) Δάνεια για αγορά πάγιου εξοπλισμού

  4

 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

  Τρόποι χρηματοδότησης μιας καινούργιας επιχείρησης

  Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) http://www.tempme.gr/

   Δημόσιος «χρηματοδοτικός φορέας» με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 1,7€ δισ., εκ των οποίων 1,5€ δισ. αποτελούν ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου και περίπου 213€ εκατ. μετρητά

   Η ΕΤΕΑΝ έχει ως σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικότητας και τη διευκόλυνση των ΜΜΕ στην πρόσβαση έξυπνων χρηματοδοτικών προϊόντων κυρίως για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων

   Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν την αύξηση της παραγωγής τους, τη δημιουργία νέων προϊόντων, την επέκτασή τους αλλά και τη διεθνοποίησή τους θα βοηθηθούν, εκτός από τις εγγυήσεις και από την παροχή χαμηλότοκων και με ευνοϊκούς όρους χρηματοοικονομικών προϊόντων της ΕΤΕΑΝ

   Η ΕΤΕΑΝ στηρίζει όλες τις μορφές των επιχειρήσεων, οιασδήποτε ηλικίας και των τριών τομέων της οικονομίας

   Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη στήριξη των επιχειρήσεων που στοχεύουν σε δραστηριότητες και προϊόντα της νέας ζήτησης του 21ου αιώνα καθώς και σε βιώσιμες, κερδοφόρες και εξωστρεφείς επιχειρήσεις

  5

 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

  Τρόποι χρηματοδότησης μιας καινούργιας επιχείρησης

  Προγράμματα / προϊόντα  Σκοπός του ΕΤΕΑΝ είναι η :

  i. παροχή εγγυήσεων ή αντεγγυήσεων υπέρ των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων για τη κάλυψη υποχρεώσεων έναντι πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων ή εταιρειών Επιχειρηματικών Συμμετοχών

  ii. συνεπένδυση ποσών με μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, όπως ταμεία δανειοδοτήσεων των επιχειρήσεων, που λειτουργούν είτε ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα είτε ως αυτόνομα τμήματα υφισταμένων χρηματοπιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ταμεία εγγυήσεων, ταμεία επιχειρηματικού κεφαλαίου, ταμεία σποράς, ταμεία στήριξης νέων καινοτόμων επιχειρήσεων («ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ», ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΑΜΕΙΟ «ΕΝΑΛΙΟ»)

  iii. συνεπένδυση ποσών σε επενδυτικά ταμεία, σχήματα παραχώρησης ή ΣΔΙΤ ή άλλα κατάλληλα εταιρικά σχήματα που επενδύουν για τη βιώσιμη και φιλική στο περιβάλλον ανάπτυξη αστικών ή άλλων περιοχών, είτε για την εξοικονόμηση ενέργειας είτε για την προώθηση δραστηριοτήτων που αξιοποιούν νέες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

  6

 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

  Τρόποι χρηματοδότησης μιας καινούργιας επιχείρησης

  Επιχειρηματικά Κεφάλαια (Venture Capital)  Ορισμός: Μεσο-μακροπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής απόδοσης και υψηλού

  κινδύνου με συμμετοχή στα ίδια κεφάλαια νέων ή ταχέως αναπτυσσόμενων μη εισηγμένων επιχειρήσεων

   Τρόπος χρηματοδότησης της ίδρυσης, ανάπτυξης ή εξαγοράς μιας εταιρείας, βάσει του οποίου ο επενδυτής αποκτά τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ως αντάλλαγμα για την παροχή χρηματοδότησης

   Το venture capital είναι μια σχετικά νέα μορφή χρηματοδότησης που πρωτοεμφανίστηκε στις ΗΠΑ μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην Ελλάδα αρχίζει να αναπτύσσεται από τις αρχές της δεκαετίας του 1990

   H κεφαλαιακή ενίσχυση μιας εταιρείας είναι δυνατή τόσο σε αρχικό στάδιο (σποράς ή εκκίνησης) όσο και σε μεταγενέστερο (ανάπτυξης ή εξαγοράς). Οι αποδόσεις στις οποίες αποβλέπουν οι εταιρείες venture capital είναι ανάλογες του επιχειρηματικού κινδύνου που αναλαμβάνουν

   Η χρηματοδότηση venture capital πραγματοποιείται συνήθως μέσω ΑΜΚ, κατά την οποία δε συμμετέχουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι (εναλλακτικά μπορούν να