® ®¾®±®¸®®¸¯’®...

download ® ®¾®±®¸®®¸¯’® ®½®¾®½®¹®½®³®®¸¯’® ®½®µ®³¯’®:

If you can't read please download the document

 • date post

  02-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ® ®¾®±®¸®®¸¯’®...

 • Πρακτικόσ οδηγόσ δηλώςεων 2014- Ιούνιοσ 2014- Γιώργοσ Χριςτόπουλοσ, Φοροτεχνικόσ,- mail:g.christopoulos@mental.gr Σελίδα 1

  Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν

   Ση πξέπεηλα πξνζέμνπκεζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο δήισζεο.  Βήκα - βήκα θαη θσδηθό – θσδηθό ηα έληππα Δ1, E2, Δ3, κε παξαδείγκαηα θαη αζθήζεηο.  Ση ηζρύεη γηα θάζε θαηά θαηεγνξία εηζνδήκαηνο πνπ θνξνινγείηαη μερσξηζηά.

  ΢ήκεξα: θσδηθό – θσδηθό όιεο νη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Πίλαθα 6. «Πξόζζεηα

  πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία», ζηνλ νπνίν εθηφο δηαθφξσλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δεηνχληαη,

  γξάθνληαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ φια ηα εηζνδήκαηα είηε απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν είηε θνξνινγνχληαη

  κε εηδηθφ ηξφπν. Πνηα πνζά ηνπ πίλαθα 6, εθηφο εμαηξέζεσλ, ινγαξηάδνληαη ζηελ εηδηθή εηζθνξά

  αιιειεγγχεο. ΢ηνλ ίδην πίλαθα γξάθνληαη επίζεο θαη εθείλα ηα εηζνδήκαηα πνπ κεηώλνπλ ηα

  ηεθκήξηα.

  Σνπ Γηώξγνπ Γ. Υξηζηόπνπινπ*

  *Φνξνηερληθφο. Μέινο ηνπ ΟΔΔ θαη εθιεγκέλνο ζηε ΢ΣΑ, κέινο ηνπ Γ.΢. ηεο Π.Ο.Φ.Δ.Δ. θαη

  Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Δ.Φ.Δ.Δ.Α.

  g.christopoulos@mental.gr

  ΢πλερίδνπκε ηε ζεκαηνινγία ηνπ πξαθηηθνχ νδεγνχ καο , κε ζθνπφ λα ζπκβάιεη θαη λα βνεζήζεη

  ζηελ νξζή ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ, νηθνλ. έηνπο 2014

  (εηζνδήκαηα ηνπ 2013).

  Τπελζπκίδνπκε φηη ππνρξέσζε λα ππνβάιιεη θνξνινγηθή δήισζε (έληππν Δ1), έρεη θάζε θπζηθφ

  πξφζσπν, εθφζνλ έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ ζηελ Διιάδα, έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο

  ηνπ θαη δελ απνηειεί πξνζηαηεπφκελν κέινο.

  Οη θάηνηθνη εμσηεξηθνύκέζσ ηνπ θνξνινγηθνύ ηνπο εθπξόζσπνπ είναι σπότρεοιγηα ππνβνιή

  δήισζεο γηα ην εηζφδεκα (πξαγκαηηθφ) πνπ πξνθχπηεη ζηελ Διιάδα ή ππάγνληαη ζηα ηεθκήξηα

  (άξζξα 16 θαη 17 ηνπ Κ.Φ.Δ.-Ν.2238/94), αλεμάξηεηα αλ εκπίπηνπλ ζηελ απαιιαγή ησλ

  ηεθκεξίσλ δηαβίσζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε ε΄ ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Κ.Φ.Δ.

  ΢εκαληηθή ζεκείσζε: Η πεξίπησζε ε' ηνπ άξζξνπ 18, ηξνπνπνηήζεθε πξόζθαηα κε ηελ

  παξάγξαθν 2α ηνπ άξζξνπ 184 ηνπ λ. 4261/2014 θαηέηζη γηα ηε ρξήζε 2013, δελ ζα ηζρύζεη ην

  ηεθκήξην δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ εμσηεξηθνχ, έρνπλ δελ έρνπλ πξαγκαηηθό εηζόδεκα, ελψ πξηλ

  ίζρπε εθφζνλ είρε πξαγκαηηθφ εηζφδεκα απφ νπνηαδήπνηε αηηία ζηελ Διιάδα (π.ρ. ελνίθηα).

  Δπί πιένλ ζηε δήισζε (απφ ηε ρξήζε 2012) ζπκπιεξψλνληαη ππνρξεσηηθά όια ηα εηζνδήκαηα

  αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν θνξνιφγεζήο ηνπο, θαζψο θαη ηα απαιιαζζφκελα απφ ην θφξν.

  (ζεκ. ηελ ππνρξέσζε απηή επέβαιε ε δηάηαμε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λφκνπ 4110/23-

  1-2013, φπνπ πξνζηέζεθε λέν εδάθην ζην ηέινο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ Κ.Φ.Δ. ζχκθσλα κε

  ην νπνίν:

  mailto:g.christopoulos@mental.gr

 • Πρακτικόσ οδηγόσ δηλώςεων 2014- Ιούνιοσ 2014- Γιώργοσ Χριςτόπουλοσ, Φοροτεχνικόσ,- mail:g.christopoulos@mental.gr Σελίδα 2

  «Σε κάθε πεπίπηυζη ζηη δήλυζη αςηή αναγπάθονηαι όλα ηα ειζοδήμαηα ηος ςπόσπεος ανεξάπηηηα από ηον

  ηπόπο θοπολόγηζήρ ηοςρ, καθώρ και ηα απαλλαζζόμενα από ηο θόπο ειζοδήμαηα. Για ηα αςηοηελώρ ή με

  ειδικό ηπόπο θοπολογούμενα ειζοδήμαηα αναγπάθεηαι και ο παπακπαηηθείρ ή αποδοθείρ καηά πεπίπηυζη

  θόπορ».

  Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Πίλαθα 6. «Πξόζζεηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία»:

  ΢ηνλ πίλαθα 6ηεο δήισζεο εθηφο δηαθφξσλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δεηνχληαη,

  γξάθνληαηΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑφια εθείλα ηα εηζνδήκαηα πνπ απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν ή

  θνξνινγνχληαη απηνηειψο κε εμάληιεζε ηεοθνξνινγίαο. Καη ζ’ απηά ηα εηζνδήκαηα ππνινγίδεηαη

  φπσο ζα δνχκε κε πξνζνρή, ε εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο ΔΚΣΟ΢ εμαηξέζεσλ.

  Δπίζεο γξάθνληαη θαη εθείλα ηα εηζνδήκαηα πνπ κεηώλνπλ ηα ηεθκήξηα, θαζψο θαη ινηπά

  πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία, φπσο θαηαβαιιφκελα ελνίθηα επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο, ελνίθην

  θχξηαο θαηνηθίαο, ελνίθην παηδηψλ πνπ ζπνπδάδνπλ θ.ιπ..

  Η νξζή ζπκπιήξσζε ηνπ πίλαθα απηνχ καο δίλεη ηε δπλαηφηαηα λα θαιχςνπκε ηε δηαθνξά ηεο

  ζπλνιηθήο εηήζηαο δαπάλεο δηαβίσζεο ή απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (ηα γλσζηά ηεθκήξηα)

  ηφζν θαηά ην έηνο ηεο δήισζήο φζν θαη κειινληηθά.

 • Πρακτικόσ οδηγόσ δηλώςεων 2014- Ιούνιοσ 2014- Γιώργοσ Χριςτόπουλοσ, Φοροτεχνικόσ,- mail:g.christopoulos@mental.gr Σελίδα 3

  Κσδηθνί πνπ ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ εηζνδήκαηνο επί ηνπ νπνίνπ ζα

  ππνινγίδεηαη ε εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγύεο:

  ΠΡΟ΢ΟΥΗ: Τπελζπκίδεηαη φηη, απφ ηνλ πίλαθα 6 ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νη

  θσδηθνί πνπ ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο επί ηνπ νπνίνπ ζα

  ππνινγίδεηαη ε εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγύεο (άξζξν 29 Ν. 3986/11), είλαη απηνί πνπ

  δηεπθξηλίζηεθαλ κε ηελ ΠΟΛ.1223/13.10.2011, δειαδή 659-660, 661-662, 431-432, 433-434, 305-

  306 θαη βέβαηα επί πιένλ νη λένη θσδηθνί ζην θεηηλό έληππν Δ1, 653-654, 667-668. (πξνζνρή νη

  θσδηθνί 653-654 κεηά ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. πνι.1146/19.5.2014 κε ηελ νπνία

  επαλαδηαηππώζεθαλ νη νδεγίεο γηα ηελ θεηηλή δήισζε πνπ είραλ αξρηθά δνζεί κε ηελ

  πνι.1051/6.3.2014, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο είλαη αλελεξγνί).

  Δπηζεκαίλεηαη φ ηη απαιιάζζεηαη κφλν ε επηδφηεζε αλεξγίαο απφ ηνλ ΟΑΔΓ θαη φρη άιιεο εηδηθέο

  επηδνηήζεηο, αθφκε θη αλ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ ΟΑΔΓ, ή απφ άιια Σακεία θαη Οξγαληζκνχο.

  Κσδηθνί 655-656: Καηά ηελ ππνβνιή ησλ αξρηθψλ δειψζεσλ νηθ. έηνπο 2014 ρξήζεο 2013 ΓΔΝ ζα

  ζπκπιεξώλνληαη απηνί νη θσδηθνί. Οη θσδηθνί απηνί ζα ζπκπιεξψλνληαη ΜΟΝΟ κε ηελ

  ππνβνιή ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο ΓΟΤ εθθαζάξηζεο ηεο αξρηθήο

  δήισζεο.

  Κσδηθνί 693-694:

  Γξάθνπκε ην πνζφ ηεο εηήζηαο ζπλνιηθήο δαπάλεο δηαβίσζεο ή αγνξάο πνπ δελ ππάξρεη από 1-

  1-2014 ηνπ ηξέρνληνο έηνπο εθφζνλ α