ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - mof.gov.cy · εξέταση πράξη...

of 51 /51
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4827 Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014 5941 Aριθμός 6347 ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 3η Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων 02/1.1/3/ 12.2014/ΝΣΜ Το Κέντρο Παραγωγικότητας (KEΠΑ), ως ο Φορέας Διαχείρισης, ανακοινώνει τη τρίτη πρόσκληση προς τους εργοδότες για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Μαθητευομένων της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας». Για την παρούσα πρόσκληση αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2015 στο Κέντρο Παραγωγικότητας. Η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών μπορεί να αρχίζει με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, νοουμένου ότι ο αιτητής πληρούσε τους όρους του Σχεδίου ΝΣΜ και είχε υπογράψει τη σχετική Σύμβαση Μαθητείας. Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τον Κρατικό Προϋπολογισμό στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή», κάτω από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα» του Ειδικού Στόχου «Προώθηση της Δια Βίου Μάθησης κυρίως μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης» 2007-2013. Σκοπός και Αντικείμενο του Σχεδίου Το Σχέδιο αποβλέπει στην επέκταση και βελτίωση του θεσμού της μαθητείας μέσω της διευκόλυνσης της πρόσληψης μαθητευομένων της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας (ΝΣΜ) από Εργοδότες που διαθέτουν θέσεις εργασίας στο επάγγελμα/ειδικότητα των μαθητευομένων και της παροχής σ’ αυτούς επαγγελματικής ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα συμφωνείται μεταξύ του Εργοδότη, του οικείου επιθεωρητή και του μαθητευομένου.

Embed Size (px)

Transcript of ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - mof.gov.cy · εξέταση πράξη...

 • ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ

  ΤΜΗΜΑ B

  Αριθμός 4827 Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014 5941

  Aριθμός 6347

  ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

  3η Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων 02/1.1/3/ 12.2014/ΝΣΜ

  Το Κέντρο Παραγωγικότητας (KEΠΑ), ως ο Φορέας Διαχείρισης, ανακοινώνει τη τρίτη πρόσκληση προς τους εργοδότες για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Μαθητευομένων της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας». Για την παρούσα πρόσκληση αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2015 στο Κέντρο Παραγωγικότητας. Η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών μπορεί να αρχίζει με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, νοουμένου ότι ο αιτητής πληρούσε τους όρους του Σχεδίου ΝΣΜ και είχε υπογράψει τη σχετική Σύμβαση Μαθητείας.

  Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τον Κρατικό Προϋπολογισμό στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή», κάτω από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα» του Ειδικού Στόχου «Προώθηση της Δια Βίου Μάθησης κυρίως μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης» 2007-2013.

  Σκοπός και Αντικείμενο του Σχεδίου

  Το Σχέδιο αποβλέπει στην επέκταση και βελτίωση του θεσμού της μαθητείας μέσω της διευκόλυνσης της πρόσληψης μαθητευομένων της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας (ΝΣΜ) από Εργοδότες που διαθέτουν θέσεις εργασίας στο επάγγελμα/ειδικότητα των μαθητευομένων και της παροχής σ’ αυτούς επαγγελματικής ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα συμφωνείται μεταξύ του Εργοδότη, του οικείου επιθεωρητή και του μαθητευομένου.

 • Η υλοποίηση του Σχεδίου θα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να προωθούνται οι αρχές της Ισότητας των δύο φύλων και της μη Διάκρισης (περιλαμβανομένης της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρίες) εξαιτίας φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας και γενετήσιου προσανατολισμού.

  Το Σχέδιο επιχορηγεί τους Εργοδότες που συμμετέχουν με το ποσό των €70 εβδομαδιαία, το οποίο υπολογίζεται με βάση τις εβδομαδιαίες βασικές ασφαλιστέες αποδοχές για το μαθητευόμενο, όπως αυτές ορίζονται σε ετήσια βάση, σύμφωνα με το άρθρο 5(3) του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου 59(Ι)2010, που για το 2014 ανέρχονται σε €87 τη βδομάδα. Το ποσό χορηγίας είναι σταθερό και ανεξάρτητο από το ύψος της μισθοδοσίας του μαθητευομένου.

  Δικαίωμα Συμμετοχής

  Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν όλοι οι Εργοδότες οι οποίοι προσλαμβάνουν μαθητευομένους της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητα που οι μαθητευόμενοι έχουν επιλέξει και παρέχουν σ’ αυτούς ικανοποιητική ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση.

  Προσφερόμενες Ειδικότητες

  Για το τρέχον σχολικό έτος 2014-2015 προσφέρονται οι ειδικότητες: της Μηχανικής Αυτοκίνητων, της Ηλεκτρολογίας Εγκαταστάσεων (μόνο στη Λευκωσία) και της Κομμωτικής στους χώρους λειτουργίας του Κεντρικού Κορμού της ΝΣΜ σε Λευκωσία και Λεμεσό.

  Προϋπολογισμός Σχεδίου

  Ο προϋπολογισμός της τρίτης πρόσκλησης για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2014 – Ιουλίου 2015 ανέρχεται στις €207,690.

  Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων

  Για τη σχολική χρονιά 2014-15 η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών μπορεί να αρχίζει με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, νοουμένου ότι ο αιτητής πληρούσε τους όρους του Σχεδίου ΝΣΜ και είχε υπογράψει τη σχετική Σύμβαση Μαθητείας μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2015.

  Έντυπα, Πληροφορίες και Επικοινωνία

  Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται είτε με απευθείας κατάθεση στο Αρχείο του ΚΕΠΑ κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών και ωρών, είτε μέσω φαξ (22376872), είτε μέσω του Ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

  Διευθυντή, Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου, «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Μαθητευομένων της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας», Τ.Θ. 20536, 1679 Λευκωσία, (ή Λεωφ. Καλλιπόλεως 77, 2100 Αγλαντζιά, Λευκωσία).

  Όλα τα απαραίτητα στοιχεία και έντυπα αιτήσεων για το Σχέδιο περιλαμβάνονται στον Οδηγό Εφαρμογής, ο οποίος είναι διαθέσιμος στο Κέντρο Παραγωγικότητας και στην ιστοσελίδα http://www.mlsi.gov.cy/kepa

  Για πληροφορίες:

  Αντρέας Πολυδώρου, τηλ.: 22806192, email: [email protected]

  Κατερίνα Κόκκινου, τηλ.: 22806141, email: [email protected]

  Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία

  Αριθμός 6348

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ____________

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Ανάπτυξη Κυβερνητικής Γης στο Τσιφλίκι Γεροκηπίας στα Δημοτικά Όρια Γεροσκήπου στην Πάφο

  Διόρθωση

  Από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ανακοινώνεται ότι αναφορικά με τη γνωστ. αρ. 6037 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4824 και ημερ. 5 Δεκεμβρίου 2014, η ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος τροποποιείται από τις 8 Μαΐου 2015 στις 23 Ιανουαρίου 2015.

  Για πληροφορίες και αντίγραφο των εγγράφων, της αίτησης υποβολής προτάσεων, θα είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], μετά την υποβολή των στοιχείων επικοινωνίας του ενδιαφερομένου.

  Request for Proposals for the Development of Government Land at Tsifliki Gerokipias, Geroskipou Municipality, Paphos, Cyprus

  Regarding the announcement no 6037 which was published in the Cyprus official government gazette no 4824 at 5 December 2014, the Ministry of Communication and Works notes that the date for the submission of the proposals is amended from 8 May 2015 to 23 January 2015.

  For enquiries and a copy of the Request for Proposals, the documentation will be available upon request to the email address [email protected].

  ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20145942ΤΜΗΜΑ Β

  http://www.mlsi.gov.cy/kepamailto:[email protected]:[email protected]

 • Αριθμός 6349

  ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  Απόφαση ΕΠΑ: 45/2014

  Αρ. Φακέλου: 8.13.014.17

  Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014

  _____________

  Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Aphrodite Holdings Ltd και Aphrodite Hills (Lakkos tou Frangou) Ltd από την εταιρεία Iperi Properties Ltd

  Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κα. Λουκία Χριστοδούλου, Πρόεδρος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Ανδρέας Καρύδης, Μέλος κ. Χάρης Παστελλής, Μέλος κ. Χρίστος Τσίγκης, Μέλος Ημερομηνία απόφασης: 12 Νοεμβρίου 2014

  ΑΠΟΦΑΣΗ

  Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») στις 15 Σεπτεμβρίου 2014, από την εταιρεία IPERI PROPERTIES LTD (στο εξής η «Iperi»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10(1) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου αρ. 83(Ι)/2014 (στο εξής ο «Νόμος»).

  Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την απόκτηση του 75% του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Aphrodite Holdings Ltd και Aphrodite Hills (Lakkos tou Frangou) Ltd από την εταιρεία Iperi.

  Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες:

  Iperi Properties Ltd

  Η Iperi είναι νεοσύστατη εταιρεία, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία είναι θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ και δεν ασκεί επί του παρόντος οποιεσδήποτε δραστηριότητες.

  O όμιλος της Τράπεζας Κύπρου στον οποίο ανήκει η Iperi δραστηριοποιείται στους τομείς των τραπεζικών, χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών, καθώς και με την ιδιοκτησία και διαχείριση ξενοδοχείων.

  Η Aphrodite Holdings Ltd

  Η Aphrodite Holdings Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Μάλτας. Η εν λόγω εταιρεία διαθέτει θυγατρικές εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς: ανάπτυξη έκτασης γης στο τουριστικό θέρετρο Aphrodite Hills Resort, ανάπτυξη και πώληση ακινήτων συμπεριλαμβανομένων οικοπέδων, επαύλεων, διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, λειτουργία γηπέδου γκολφ και λέσχης, λειτουργία ξενοδοχείου πέντε αστέρων, λειτουργία ακαδημίας τένις και σπα υγείας, παροχή υπηρεσιών καθαρισμού λυμάτων και ασφάλειας για τους ιδιοκτήτες ακινήτων στο Aphrodite Hills Resort, παροχή άλλων υπηρεσιών στους ιδιοκτήτες ακινήτων συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης ακινήτων, διαχείρισης κατά τη διάρκεια των περιόδων που ο ιδιοκτήτης απουσιάζει, και τη διευκόλυνση της υπενοικίασης και μεταπώλησης ακινήτων και τέλος λειτουργία άλλων χώρων ψυχαγωγίας.

  Aphrodite Hills (Lakkos tou Frangou) Ltd

  Η Aphrodite Hills (Lakkos tou Frangou) Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι κύριες δραστηριότητες της εν λόγω εταιρείας είναι η ανάπτυξη γκολφ και άλλων συναφών εγκαταστάσεων και η ανάπτυξη ακινήτων, συμπεριλαμβανομένου του διαχωρισμού γης σε οικόπεδα.

  Στις 17 Σεπτεμβρίου 2014, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ενημερώθηκε με σχετική επιστολή αναφορικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, στη βάση των διατάξεων του άρθρου 16 του Νόμου.

  Στις 26 Σεπτεμβρίου 2014, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως ορίζει το άρθρο 10(4)(α) του Νόμου, η παρούσα πράξη συγκέντρωσης.

  Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Υπηρεσία») αφού διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου, υπέβαλε γραπτή έκθεση προς την Επιτροπή με ημερομηνία 11 Νοεμβρίου 2014, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό της υπό εξέταση συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.

  Η Επιτροπή σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2014 αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται

  ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 5943ΤΜΗΜΑ Β

 • σε αυτή σύμφωνα με τον Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό:

  Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας αγοράς μετοχών που υπογράφτηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2014 (στο εξής η «Συμφωνία») μεταξύ των RREEF G.O. II-MALTA Ltd, RREEF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND II, LLC και IPERI PROPERTIES LTD.

  Σύμφωνα με τις πρόνοιες της εν λόγω Συμφωνίας, η RREEF G.O. II-MALTA LTD θα πωλήσει και θα μεταβιβάσει στην IPERI η οποία είναι πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Eταιρεία Λτδ, το 75% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου σε κάθε μια από τις εταιρείες στόχους, ήτοι τις Aphrodite Holdings Ltd και Aphrodite Hills (Lakkos tou Frangou) Ltd. Σημειώνεται ότι το υπόλοιπο 25% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου έκαστης εταιρείας – στόχου, θα εξακολουθούν να κατέχουν οι PARASHALL HOLDINGS LTD και LANITIS E.C. HOLDINGS LTD, εταιρείες που ανήκουν εξολοκλήρου στην Οικογένεια Λανίτη.

  Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η έννοια της «συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξή της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 6 του Νόμου.

  Η εν λόγω κοινοποίηση πραγματοποιείται με την εξαγορά του 75% του μετοχικού κεφαλαίου σε κάθε μια από τις εταιρείες Aphrodite Holdings Ltd και Aphrodite Hills (Lakkos tou Frangou) Ltd από την Iperi, θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ.

  Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης όπως την αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο πιο πάνω άρθρο, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 6(1)(α)(ii) του Νόμου, καθότι θα έχει ως αποτέλεσμα την μόνιμη μεταβολή ελέγχου ήτοι την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της Aphrodite Hills (Lakkos tou Frangou) Ltd από την Iperi και την απόκτηση κοινού ελέγχου επί της Aphrodite Holdings Limited από την Iperi και την Parashall Holdings Ltd.

  Επίσης, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα εμπλεκόμενα μέρη, για το 2013 ο ενοποιημένος συνολικός κύκλος εργασιών της Τράπεζας Κύπρου ανήλθε στα €[…..]

  1 και για το

  2012 ο συνολικός κύκλος εργασιών της Aphrodite Hills Resort Ltd, θυγατρικής της Aphrodite Holdings Ltd, ανήλθε στα €[…..], ενώ της Aphrodite Hills (Lakkos tou Frangou) Ltd για το 2012 ανήλθε στις €[…..].

  Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τόσο η Τράπεζα Κύπρου όσο και οι Aphrodite Holdings Ltd και Aphrodite Hills (Lakkos tou Frangou) Ltd, (τόσο οι ίδιες όσο και μέσω των θυγατρικών τους) δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

  Επιπρόσθετα ο ενοποιημένος συνολικός κύκλος εργασιών της Τράπεζας Κύπρου ανήλθε στα €[…..] στην Κύπρο ξεπερνώντας έτσι τα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.500.000) ευρώ, όριο που θέτει ο Νόμος για τον κύκλο εργασιών που απαιτείται να έχει πραγματοποιηθεί εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

  Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, τηρουμένης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μιας συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στα άρθρα 20 και 21 του Νόμου, για τη σημαντική παρακώληση του ανταγωνισμού στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 19 του εν λόγω Νόμου.

  Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητάς της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου.

  Η Iperi ως έχει προαναφερθεί είναι νεοσύστατη εταιρεία και δεν ασκεί επί του παρόντος οποιεσδήποτε δραστηριότητες. Ο όμιλος της Τράπεζας Κύπρου στον οποίο ανήκει και η Iperi, πέραν των τραπεζικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες περιλαμβάνουν την παροχή τραπεζικών, χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών, δραστηριοποιείται μέσω θυγατρικών εταιρειών στην αγορά ξενοδοχειακών καταλυμάτων και ακινήτων.

  Οι εταιρείες στόχοι και οι θυγατρικές τους, ασχολούνται με τις κάτωθι δραστηριότητες: ανάπτυξη έκτασης γης στο τουριστικό θέρετρο Aphrodite Hills Resort, ανάπτυξη και πώληση ακινήτων συμπεριλαμβανομένων οικοπέδων, επαύλεων, διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, λειτουργία γηπέδου γκολφ και λέσχης, λειτουργία ξενοδοχείου πέντε αστέρων, λειτουργία ακαδημίας τένις και σπα υγείας, παροχή υπηρεσιών καθαρισμού λυμάτων και ασφάλειας για τους ιδιοκτήτες ακινήτων στο Aphrodite Hills Resort, παροχή άλλων υπηρεσιών στους ιδιοκτήτες ακινήτων συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης ακινήτων, διαχείρισης κατά τη διάρκεια των περιόδων που ο ιδιοκτήτης απουσιάζει, και τη διευκόλυνση της υπενοικίασης και μεταπώλησης ακινήτων και τέλος λειτουργία άλλων χώρων ψυχαγωγίας.

  Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας ορίζεται όσον αφορά την αγορά των ξενοδοχειακών καταλυμάτων (1) η αγορά διαχείρισης και λειτουργίας οργανωμένων διαμερισμάτων (Α’ Κατηγορίας), (2) η αγορά διαχείρισης και λειτουργίας ξενοδοχείων τριών αστέρων (3*) καθώς επίσης, (3) η αγορά ξενοδοχείων πέντε αστέρων (5*). Όσον αφορά την αγορά ακινήτων η

  1 Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια

  καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [....].

  ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20145944ΤΜΗΜΑ Β

 • Επιτροπή κατέληξε ότι ως σχετική αγορά προϊόντος/ υπηρεσίας ορίζεται η αγορά για την ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων και κατασκευή κτιρίων ιδιωτικού τομέα.

  Η γεωγραφική αγορά για τις σχετικές αγορές 1) διαχείρισης και λειτουργίας οργανωμένων διαμερισμάτων (Α’ Κατηγορίας), (2) διαχείρισης και λειτουργίας ξενοδοχείων τριών αστέρων (3*) και (3) ξενοδοχείων πέντε αστέρων (5*), στην προκειμένη περίπτωση, δύναται να διακριθεί τοπικά και κατά επαρχία αποτελώντας έτσι διακριτή γεωγραφική αγορά καθώς ο καταναλωτής θα επιλέξει πρωτίστως να επισκεφτεί κάποιο κατάλυμα ανάλογα με την τοποθεσία του.

  Η γεωγραφική αγορά για σχετική αγορά ανάπτυξης οικοδομικών σχεδίων και κατασκευή κτιρίων ιδιωτικού τομέα ορίζεται ως η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας καθότι στην Κύπρο επικρατούν ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού, η Κύπρος ως χώρα έχει περιορισμένη γεωγραφική έκταση και κατά συνέπεια οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά ανάπτυξης οικοδομικών σχεδίων και κατασκευής κτιρίων ιδιωτικού τομέα μπορούν εύκολα να μεταβούν στην περιοχή εκείνη όπου παρουσιάζεται υψηλότερη ζήτηση από τους καταναλωτές. Ως εκ τούτου για την εν λόγω σχετική αγορά, η γεωγραφική αγορά ορίζεται ως εθνική.

  Στην υπό εξέταση υπόθεση, όσον αφορά τις σχετικές αγορές των ξενοδοχειακών καταλυμάτων με αριθμούς 1) έως 3) ως έχουν καθοριστεί ανωτέρω, διαφαίνεται ότι υπάρχει οριζόντια σχέση καθότι, τόσο η Τράπεζα Κύπρου μέσω θυγατρικών της εταιρειών όσο και η Aphrodite Hills Resort Ltd δραστηριοποιούνται ως ιδιοκτήτριες εταιρείες ξενοδοχείων ή/και καταλυμάτων. Ωστόσο δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά καθότι αφενός οι δύο εταιρείες δραστηριοποιούνται σε ξεχωριστές γεωγραφικές αγορές και αφετέρου η κάθε μια διαχειρίζεται ξενοδοχεία που ανήκουν σε ξεχωριστές κατηγορίες. Συγκεκριμένα οι θυγατρικές εταιρείες της Τράπεζας Κύπρου διαθέτουν οργανωμένα διαμερίσματα Α κατηγορίας και ανεξάρτητα ξενοδοχεία τριών αστέρων στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου ενώ η Aphrodite Hills Resort Ltd λειτουργεί ένα ξενοδοχείο πολυτελείας πέντε αστέρων στην επαρχία της Πάφου.

  Σε σχέση με την αγορά ανάπτυξης οικοδομικών σχεδίων και κατασκευής κτιρίων ιδιωτικού τομέα, η Επιτροπή σημειώνει ότι υφίσταται οριζόντια σχέση ανάμεσα στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις καθότι αμφότερες δραστηριοποιούνται στην αγορά αυτή, σε εθνικό επίπεδο.

  Η Επιτροπή κατά την αξιολόγηση της παρούσας συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Νόμου έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι ο κύκλος εργασιών της Τράπεζας Κύπρου το 2012 στη σχετική αγορά ανήλθε στα €[…..] και της Aphrodite Hills Resort Ltd, θυγατρική της Αphrodite Holdings Ltd για το ίδιο έτος ανήλθε στα €[…..]. Από τα στοιχεία που λήφθηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ο κύκλος εργασιών για ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων και κατασκευή κτιρίων ιδιωτικού τομέα εντός της Δημοκρατίας ανήλθε στα €1.071.733.000. Ως εκ τούτου, τα μερίδια αγοράς που προκύπτουν ανά συμμετέχουσα επιχείρηση είναι της τάξης του 0-1% για την εταιρεία στόχο και 0-1% για την Τράπεζα Κύπρου, όσον αφορά το έτος 2012. Επομένως, η Επιτροπή ομόφωνα διαπιστώνει ότι το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων στη σχετική αγορά στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι 0-1% δηλαδή κατώτερο από το όριο που θέτει ο Νόμος για την διαπίστωση της ύπαρξης επηρεαζόμενης αγοράς, ήτοι 15%.

  Με βάση τα πιο πάνω και όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, η Επιτροπή ομόφωνα καταλήγει ότι δεν υφίσταται επηρεαζόμενη αγορά στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αλλά ούτε υφίστανται και άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις η κοινοποιούμενη πράξη.

  Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρειά τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν τίθεται ζήτημα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και ούτε παρακώληση του ανταγωνισμού.

  Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.

  ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

  Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού

  ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 5945ΤΜΗΜΑ Β

 • Αριθμός 6350

  ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  Απόφαση ΕΠΑ: 47/2014

  Αρ. Φακέλου: 8.13.014.19

  Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014

  Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της Payzone Ελλάς ΑΕ από την ΟΠΑΠ ΑΕ

  Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κα. Λουκία Χριστοδούλου, Πρόεδρος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Ανδρέας Καρύδης, Μέλος κ. Χάρης Παστελλής, Μέλος κ. Χρίστος Τσίγκης, Μέλος Ημερομηνία απόφασης: 12 Νοεμβρίου 2014

  ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή

  Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») στις 15 Οκτωβρίου 2014, από την εταιρεία ΟΠΑΠ ΑΕ (στο εξής η «ΟΠΑΠ»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου αρ. 83(Ι)/2014 (στο εξής ο «Νόμος»).

  Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση, σύμφωνα με την οποία, η ΟΠΑΠ, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας

  OPAP INVESTMENT LTD (στο εξής η «OPAP INVESTMENT»), θα εξαγοράσει το 90% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Payzone Ελλάς ΑΕ (στο εξής η «PAYZONE ΕΛΛΑΣ»).

  Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες:

  Η OPAP INVESTMENT που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στην αγορά τυχερών παιγνιδιών. Η OPAP INVESTMENT ανήκει κατά 100% στην εταιρεία ΟΠΑΠ, η οποία αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών της Αθήνας. Η ΟΠΑΠ δραστηριοποιείται στην αγορά τυχερών παιγνιδιών.

  H PAYZONE ΕΛΛΑΣ που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ιρλανδίας. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί τη θυγατρική εταιρεία του ομίλου Payzone Group Limited που δραστηριοποιείται στην αγορά παροχής υπηρεσιών και τεχνολογιών στην κινητή τηλεφωνία και το διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στη διανομή και μεταπώληση υπηρεσιών ανανέωσης χρόνου ομιλίας σε σχέση με υπηρεσίες προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας, στη διανομή και μεταπώληση κωδικών για τη διενέργεια αγορών στο διαδίκτυο με κουπόνια, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών πληρωμής/εξόφλησης λογαριασμών κοινής ωφέλειας/τηλεφωνίας μέσω ηλεκτρονικού δικτύου. Στην Κύπρο η PAYZONE ΕΛΛΑΣ προσφέρει σε κυπριακή εταιρεία δυνάμει σχετικής σύμβασης ημερομηνίας […..]

  1 την αναγκαία τεχνογνωσία και την

  απαιτούμενη πρόσβαση σε ηλεκτρονικό δίκτυο προκειμένου η κυπριακή εταιρεία, στο όνομα της και για δικό της λογαριασμό, να παρέχει μέσω των καταστημάτων και των αντιπροσώπων της υπηρεσίες διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών συναλλαγών. Κατά το έτος 2013, η PAYZONE ΕΛΛΑΣ είχε σύμβαση με άλλη κυπριακή εταιρεία για παροχή τεχνογνωσίας, η οποία σύμβαση τερματίστηκε.

  Στις 16 Οκτωβρίου 2014, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ενημερώθηκε με σχετική επιστολή αναφορικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, στη βάση των διατάξεων του άρθρου 16 του Νόμου.

  Στις 24 Οκτωβρίου 2014, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως ορίζει το άρθρο 10(4)(α) του

  Νόμου, η παρούσα πράξη συγκέντρωσης. Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Υπηρεσία») αφού διεξήγαγε την

  προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου, υπέβαλε γραπτή έκθεση προς την Επιτροπή με ημερομηνία 10 Νοεμβρίου 2014, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό της υπό εξέταση συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.

  Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2014, αφού αξιολόγησε το ενώπιόν της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται

  1 Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια

  καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [....].

  ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20145946ΤΜΗΜΑ Β

 • σε αυτή σύμφωνα με τον Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό:

  Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας Αγοράς Μετοχών (στο εξής η «Συμφωνία») ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2014, μεταξύ των εταιρειών OPAP INVESTMENT (αγοραστής), COLTONIA HOLDINGS LTD (πωλητής) και της εταιρείας PAYZONE GROUP LIMITED (πωλητής). Η Συμφωνία αφορά την απόκτηση του 90% του μετοχικού κεφαλαίου της PAYZONE ΕΛΛΑΣ που κατέχεται σήμερα από τις εταιρείες PAYZONE GROUP LTD και COLTONIA HOLDINGS LTD (στο εξής οι «Πωλητές»).

  Με την ολοκλήρωση των συναλλαγών, η ιδιοκτησιακή δομή της PAYZONE EΛΛΑΣ θα αποτελείται από τις ακόλουθες συμμετοχές: OPAP INVESTMENT: 90% και COLTONIA HOLDINGS LTD: 10%.

  Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η έννοια της «συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξή της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 6 του Νόμου.

  Η εν λόγω κοινοποίηση πραγματοποιείται με την απόκτηση του 90% του μετοχικού κεφαλαίου της PAYZONE ΕΛΛΑΣ από την OPAP INVESTMENT.

  Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο πιο πάνω άρθρο, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 6(1)(α)(ii) του Νόμου, καθότι έχει ως αποτέλεσμα τη μόνιμη μεταβολή ελέγχου ήτοι την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της PAYZONE ΕΛΛΑΣ από την OPAP INVESTMENT.

  Επίσης, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα εμπλεκόμενα μέρη, για το 2013 ο συνολικός κύκλος εργασιών της OPAP INVESTMENT για το έτος 2013 ήταν €[…..], για την ΟΠΑΠ στην οποία ανήκει η αγοράστρια OPAP INVESTMENT, ήταν €[…..], ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών της PAYZONE ΕΛΛΑΣ για το έτος 2013 ήταν €[…..].

  Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τόσο η ΟΠΑΠ όσο και η PAYZONE ΕΛΛΑΣ δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, η OΠΑΠ, μέσω της λειτουργίας της στην αγορά αριθμολαχείων και στοιχημάτων, για το έτος 2013 έχει κύκλο εργασιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας περίπου €[…..]. Η PΑΥΖΟΝΕ ΕΛΛΑΣ, μέσω της παροχής υπηρεσιών τεχνογνωσίας σε ηλεκτρονικό δίκτυο σχετικά με διεκπεραίωση ηλεκτρονικών συναλλαγών έχει κύκλο εργασιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας περίπου €[…..].

  Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, τηρουμένης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μια συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στα άρθρα 20 και 21 του Νόμου, για τη σημαντική παρακώληση του ανταγωνισμού στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 19 του εν λόγω Νόμου.

  Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητάς της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου.

  Η κύρια εμπορική δραστηριότητα της ΟΠΑΠ, είναι στη αγορά αριθμολαχείων και στοιχημάτων. Η ΟPAP INVESTMENT που αποτελεί την αγοράστρια εταιρεία στην παρούσα πράξη είναι θυγατρική εταιρεία της OΠΑΠ, με κύριες δραστηριότητες την στην αγορά τυχερών παιγνιδιών.

  Η PAYZONE ΕΛΛΑΣ που αποτελεί το στόχο στην παρούσα πράξη δραστηριοποιείται στην αγορά παροχής υπηρεσιών και τεχνολογιών στην κινητή τηλεφωνία και το διαδίκτυο.

  Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας ορίζεται 1) η διανομή και μεταπώληση υπηρεσιών ανανέωσης χρόνου ομιλίας σε σχέση με υπηρεσίες προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας, 2) η διανομή και μεταπώληση κωδικών για τη διενέργεια αγορών από το διαδίκτυο με κουπόνια (internet E-Money voucher) και 3) οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών οικονομικών συναλλαγών (π.χ ηλεκτρονική πληρωμή/εξόφληση λογαριασμών κοινής ωφελείας). Η γεωγραφική αγορά είναι όλη η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και για τις τρεις σχετικές αγορές υπηρεσιών.

  Στην υπό εξέταση υπόθεση, τόσο η ΟΠΑΠ στην οποία ανήκει η OPAP INVESTMENT όσο και η PΑΥΖΟΝΕ ΕΛΛΑΣ δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας σε διαφορετικές ωστόσο αγορές. Η αγοράστρια OPAP INVESTMENT και ο όμιλος στον οποίο ανήκει δραστηριοποιείται στην αγορά τυχερών παιγνιδιών. Η στοχευόμενη PΑΥΖΟΝΕ ΕΛΛΑΣ δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα παροχής υπηρεσιών και τεχνολογιών στην τηλεφωνία και διαδίκτυο και συγκεκριμένα στις σχετικές αγορές υπηρεσιών ως ορίστηκαν πιο πάνω.

  Σε σχέση με τις σχετικές αγορές 1) διανομής και μεταπώλησης υπηρεσιών ανανέωσης χρόνου ομιλίας σε σχέση με υπηρεσίες προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας, 2) διανομής και μεταπώλησης κωδικών για τη διενέργεια αγορών από το διαδίκτυο με κουπόνια (internet E-Money voucher) και 3) υπηρεσιών ηλεκτρονικών οικονομικών συναλλαγών (π.χ ηλεκτρονική πληρωμή/εξόφληση λογαριασμών κοινής ωφελείας) σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, δεν παρουσιάζεται καμία επικάλυψη εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας σε οιονδήποτε επίπεδο, ανάμεσα στις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση εταιρείες. Ως εκ τούτου, στην παρούσα πράξη δεν υφίσταται καμία οριζόντια ή/και κάθετη σχέση.

  Με βάση τα πιο πάνω και όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, η Επιτροπή καταλήγει ότι στην υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, δεν υφίσταται επηρεαζόμενη αγορά, καθότι η εταιρεία, η οποία αποκτά τον έλεγχο, δεν

  ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 5947ΤΜΗΜΑ Β

 • δραστηριοποιείται στις σχετικές αγορές υπηρεσιών ως ορίστηκαν πιο πάνω εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα, δεν υφίστανται άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις η κοινοποιούμενη πράξη.

  Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρειά τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν τίθεται ζήτημα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και ούτε παρακώλησης του ανταγωνισμού.

  Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.

  ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού Αριθμός 6351

  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

  Γνωστοποιείται για πληροφορία του κοινού ότι τα πιο κάτω εμπορεύματα που βρίσκονται στο Τελωνείο Λεμεσού θα πωληθούν με δημόσιο πλειστηριασμό στις 15 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 9.00 π.μ. σύμφωνα με το νόμο, αν δεν εκτελωνισθούν πριν την πιο πάνω ημερομηνία. Το Τελωνείο δεν υποχρεούται να δεχθεί την πιο υψηλή ή οποιαδήποτε προσφορά.

  Αριθμός παρα-

  λαβής σε απο-θήκη

  Πλοίο / Αεροπλάνο με το οποίο εισήχθησαν

  Ημερομηνία Σημεία και

  Αριθμοί

  Αριθμός πακέ- των

  Περιγραφή των εμπορευμάτων (σύμφωνα με το Δηλωτικό του

  Σκάφους)

  Όνομα παραλήπτη (σύμφωνα

  με το Δηλωτικό

  του Σκάφους)

  128/14 ANGELA 02/09/2014 ROLAND CHRYSOMILIDES JOSE

  AYBAR

  1 Κιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει μεγάφωνα

  130/14 DEVA 05/09/2014 ΚΙΖΑΧ 3 Παλέτα που δηλώθηκαν να περιέχουν φρένα

  131/14 MSC GABRIELLA 09/09/2014 TGHU 4806141

  1X40 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε να περιέχει 1440 κιβώτια μπύρες ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

  141/14

  DEVA 10/10/2014 S.C.XENOFONTOS MECH

  CONST.LTD

  1 Κιβώτιο που δηλώθηκε να περιέχει εξαρτήματα για συσκευές κλιματισμού

  143/14 MSC TOKYO 16/10/2014 CAXU 639553/4

  1X20 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε να περιέχει 1368 πακέτα μπύρες ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

  143/14 MSC TOKYO 16/10/2014 GCEU 425411/8

  1X20 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε να περιέχει 18 πακέτα γυαλί ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

  143/14 MSC TOKYO 16/10/2014 MEDU 194435/3

  1X20 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε να περιέχει 1368 πακέτα μπύρες ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

  144/14 ANGELA 20/10/2014 CYBARCO LTD

  CYPRUS BKG

  1 Κιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει εξαρτήματα για εργοστάσιο ασφάλτου

  ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20145948ΤΜΗΜΑ Β

 • Αριθμός παρα-

  λαβής σε απο-θήκη

  Πλοίο / Αεροπλάνο με το οποίο εισήχθησαν

  Ημερομηνία Σημεία και

  Αριθμοί

  Αριθμός πακέ- των

  Περιγραφή των εμπορευμάτων (σύμφωνα με το Δηλωτικό του

  Σκάφους)

  Όνομα παραλήπτη (σύμφωνα

  με το Δηλωτικό

  του Σκάφους)

  146/14 147/14 148/14

  MSC DYMPHNA UNI PHOENIX HAΝSA NARVIK

  24/10/2014

  24/10/2014

  25/10/2014

  MSCU 179499/8

  NO MARKS

  OR ADDRESS

  CMAU

  585762/3

  1X20

  18

  1X40

  Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε να περιέχει 920 σάκους φασόλια ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ρολά που δηλώθηκαν ότι περιέχουν υφάσματα Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε να περιέχει 78 ρολά χαρτί ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ Η ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ 109/14 HANSA NARVIK 20/07/2014 TEMU

  265301/5 1X20 Εμπορευματοκιβώτιο που

  δηλώθηκε να περιέχει 18 παλέτα κομμένες πέτρες ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

  124/14 ANNA SOPHIE

  DEDE 19/08/2014 I KLATSA

  LTD 11 Κιβώτια που δηλώθηκαν ότι περιέχει ανδρικά εσώρουχα

  ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

  Τα εμπορεύματα θα πωληθούν για εσωτερική κατανάλωση ή εξαγωγή, σύμφωνα με τη νομοθεσία και οι

  ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται κατά την ημέρα διεξαγωγής του πλειστηριασμού. Πληροφορείται το κοινό που ενδιαφέρεται να αγοράσει οχήματα που προορίζονται για διάλυση σε εξαρτήματα ότι,

  ενόψει εφαρμογής του περί Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής Νόμου του 2003 (Ν. 157(Ι)/2003) που αφορά την απορρύπανση, αφαίρεση εξαρτημάτων, προώθηση προς ανακύκλωση κ.λ.π., η εξασφάλιση «Πιστοποιητικού Καταστροφής» από αδειοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας οχημάτων που προορίζονται για διάλυση σε εξαρτήματα είναι απαραίτητη για να επιτραπεί η παράδοση των οχημάτων αυτών από το Τελωνείο.

  Τα ονόματα των εταιρειών που λειτουργούν ως αδειοδοτημένοι επεξεργαστές καθώς και τη διαδικασία εξασφάλισης του εν λόγω πιστοποιητικού μπορούν να ληφθούν από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Κ. Γεωργίου, τηλ. 22800525), στο οποίο ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αποτείνεται.

  Η μεταφορά των οχημάτων από τους τελωνειακούς χώρους, θα γίνεται από αδειοδοτημένους συλλέκτες και μεταφορείς, οι οποίοι θα πρέπει κατά την παραλαβή των οχημάτων να προσκομίσουν στο Τελωνείο σχετική άδεια που παραχωρείται από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και αναφέρεται στη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων – οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην κα Μερόπη Σαμαρά Μηλιώτου στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος στο τηλ. 22408927.

  Για περισσότερες πληροφορίες, πρόσωπα που ενδιαφέρονται πρέπει να αποταθούν προς τον οικείο Κλάδο του Τελωνείου Λεμεσού στα τηλέφωνα 25802522, 25802526 και 25802415.

  Η επιθεώρηση οχημάτων / εμπορευμάτων επιτρέπεται τρεις μέρες πριν τον πλειστηριασμό μεταξύ των ωρών 09.00-13.00. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ, Αναπληρωτής Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων.

  ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 5949ΤΜΗΜΑ Β

 • Αριθμός 6352

  Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αρ. Αγωγής 4390/14.

  Ενώπιον: A. Πανταζή Ε.Δ.

  Μεταξύ: ΜΑΡΙΑΣ ΠΕΝΤΑΡΗ, Ενάγουσας, και

  ΠΑΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Δ.Τ. 519975, Εναγομένου

  ΕΞ ΠΑΡΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17.11.2014 υπό ενάγουσας – αιτήτριας.

  Της αιτήσεως των κ.κ. Μιχάλη Δαμιανού & Σια Δ.Ε.Π.Ε. δικηγόρων ενάγουσας– αιτήτριας. ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΤΟ, αφού ανέγνωσε την ένορκο ομολογία η οποία κατατέθηκε υπό ή εκ μέρους της ενάγουσας – αιτήτριας, ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΤΑΤΤΕΙ και δίδει άδεια για υποκατάστατο επίδοση του Κλητηρίου Εντάλματος στον Εναγόμενο διά θυροκόλλησης στην μπροστινή κύρια είσοδο της οικίας του Διαμ. 101, Πολυκατοικία Αστέρω 3, οδός Ιουλίου Τυπάλδου 12, Λευκωσία διά δημοσίευσης του Κλητηρίου Εντάλματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας μαζί με πιστό αντίγραφο του παρόντος διατάγματος. Ο Εναγόμενος είναι ελεύθερος να καταχωρήσει εμφάνιση εντός 15 ημερών από την ημερομηνία της παραλαβής της δημοσίευσης και της θυροκόλλησης. ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΤΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΤΑΤΤΕΙ όπως εάν ο εναγόμενος παραλείψει να καταχωρήσει εμφάνιση, οποιαδήποτε μεταγενέστερη αίτηση στην αγωγή θα θεωρείται ως επιδοθείσα εάν αναρτηθεί στον πίνακα του Δικαστηρίου για περίοδο πέντε (5) ημερών. Έξοδα επιφυλάσσονται.

  Εδόθη την 27/11/2014.

  Συνετάχθη 1/12/2014. (Υπ.) Α. ΠΑΝΤΑΖΗ Ε.Δ.

  Πιστό αντίγραφο

  Πρωτοκολλητής ΚΛΙΜΑΚΑ EΞΟΔΩΝ: € 2.000 – €10.000

  [Form J. 195c]

  Aριθ. 2 - ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΙΔΙΚΩΣ ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ (Ο.2.r.6) ________

  ‘Εν τώ ‘Επαρχιακώ Δικαστηρίω ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

  Αριθ. 4390/2014.

  Μεταξύ: ΜΑΡΙΑΣ ΠΕΝΤΑΡΗ από τη Λευκωσία Ενάγουσας

  και

  ΠΑΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ από τη Λευκωσία (Α.Δ.Τ 519975) Εναγομένου

  Του ως άνω Εναγομένου

  εκ Διαμέρισμα 101, Ιουλίου Τυπάλδου 12, Πολυκατοικία Αστέρω 3, Λευκωσία,

  Διατάττεσθε διά του παρόντος όπως εντός δέκα ημερών από της επιδόσεως τού παρόντος κλητηρίου καταχωρήσετε εμφάνισιν εν αγωγή ήτις εκινήθη εναντίον υμών υπό της Μαρίας Πενταρή εκ (α) Μπουμπουλίνας 33, Τ.Κ. 2122, Αγλαντζιά, Λευκωσία. ‘Η εν τή αγωγή αξίωσις της Ενάγουσας εκτίθεται είς την έκθεσιν απαιτήσεως ως φαίνεται όπισθεν. ‘Η διεύθυνσις επιδόσεως της Ενάγουσας είναι (δ) Το Δικηγορικό Γραφείο των κ.κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε., Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 42Ε, Γραφείο 401, Τ.Κ. 1065, Λευκωσία.

  ‘΄Εστω δέ είς γνώσιν υμών ότι, εάν παραλείψητε να καταχωρήσετε εμφάνισιν συμφώνως πρός τον κατωτέρω καθοριζόμενον τρόπον, ο ‘Ενάγων δύναται να προχωρήση τήν αγωγήν και δύναται να δοθή απόφασις εν τή απουσία υμών.

  Κατεχωρήθη και εσφραγίσθη τήν (ε) 30/07/2014. (‘Υπογρ.) ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.

  Πρωτοκολλητής (στ) Δικηγόρος δι΄Εναγούσης.

  Σ η μ ε ί ω σ ι ς: (1) ‘Εμφάνισις δύναται να καταχωρηθή είτε προσωπικώς είτε διά δικηγόρου διά της παραδόσεως είς τον Πρωτοκολλητήν εν (ζ) ΛΕΥΚΩΣΙΑ σημειώματος εμφανίσεως, και διά της παραδόσεως κατά την ίδιαν ημέραν, είς την διεύθυνσιν επιδόσεως του ‘Ενάγοντος, αντιγράφου του τοιούτου σημειώματος χρονολογημένου, υπογεγραμμένου και εσφραγισμένου υπό τού Πρωτοκολλητού.

  (2) Εάν ο ‘Εναγόμενος παραλείψη να παραδώση υπεράσπισιν εντός δεκατεσσάρων ημερών από τής τελευταίας ημέρας τού διά τήν εμφάνισιν του οριζομένου χρόνου, δύναται να εκδοθή απόφασις εναντίον του άνευ ειδοποιήσεως, εκτός εάν εν τώ μεταξύ έχη επιδοθή είς αυτόν αίτησις πρός έκδοσιν αποφάσεως. [‘΄Ιδε όπισθεν] _______________________________________________________________________ (α) Σημειώσατε πλήρη διεύθυνσιν, συμπεριλαμβανομένων οδού και αριθμού οικήματος, εάν υπάρχη. (β) Δηλώσατε επάγγελμα ‘Εναγομένου, εάν είναι γνωστόν. (γ) Δηλώσατε επάγγελμα ‘Ενάγοντος (δ) Σημειώσατε τό ονοματεπώνυμον, τό επάγγελμα και τήν διεύθυνσιν προσώπου τινός εντός τών δημοτικών ορίων τής πόλεως ή τού χωρίου ένθα κείται τό

  Πρωτοκολλητείον είς ό κατεχωρήθη ή αγωγή, παρά τώ οποίω προσώπω δύνανται νά αφεθώσιν έγγραφα προοριζόμενα διά τόν ‘Ενάγοντα. (ε) ‘Η ημερομηνία δέον να συμπληρωθή υπό του Πρωτοκολλητού. (στ) ‘Απαλείψατε τάς λέξεις “Δικηγόρος δι’ Ενάγοντα “ εάν κινήτε τήν αγωγήν προσωπικώς, και προσθέσατε τήν λέξιν “Ενάγων” (ζ) Δηλώσατε τήν πόλιν ή το χωρίον είς ο κείται τό Πρωτοκολλητείον τό περιγραφόμενον είς (δ) ανωτέρω. Σ η μ ε ί ω σ ι ς. - Κατά τήν σύνταξιν κλητηρίου δέον νά δίδεται προσοχή είς τάς προνοίας τής Διατάξεως 2 και τάς προνοίας τάς διεπούσας εκθέσεις απαιτήσεως. Σ η μ ε ί ω σ ι ς δ ι’ ‘Ε ν α γ ό μ ε ν ο ν.- ‘Εναγόμενος κλητευθίς δι΄αξίωσιν υπερβαίνουσαν τάς Λ. 25, όστις επιθυμεί νά χρησιμοποιήση τάς υπηρεσίας δικηγόρου, δέον να έχη υπ΄όψιν του ότι, εκτός τή αδεία τού Δικαστού, δικηγόρος δεν δύναται να καταχωρήση εμφάνισιν δι΄αυτόν εάν ούτος έχη έγγραφον εντολήν είς αυτόν υπό του ‘Εναγομένου κατά τον Τύπο 12Α.

  ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20145950ΤΜΗΜΑ Β

 • ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

  ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ:

  1. Η Ενάγουσα είναι κάτοικος Λευκωσίας και ήταν σε κάθε ουσιώδη χρόνο και είναι μέχρι σήμερα εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης ή/και κύριος ή/και νόμιμος κάτοχος ή/και δικαιούχος του υποστατικού – διαμερισμάτος με αρ. 101 το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ιουλίου Τυπάλδου 12, Πολυκατοικία Αστέρω 3, στη Λευκωσία με αρ. εγγραφής 3/4024, Τεμάχιο ΕΠΙ 615, Φύλλο 21, Σχέδιο 540602, Τμήμα 3 στη Λευκωσία (το «υποστατικό»).

  2. Ο Εναγόμενος ήταν σε κάθε ουσιώδη χρόνο και είναι μέχρι σήμερα ο ενοικιαστής του πιο πάνω υποστατικού, του οποίου διατηρεί την κατοχή μέχρι και σήμερα.

  3. Με βάση γραπτή συμφωνία ενοικίασης ή/και ενοικιαστήριο έγγραφο που υπογράφτηκε στις 30/6/2013 στη Λευκωσία, μεταξύ της Ενάγουσας και του Εναγομένου, η Ενάγουσα ενοικίασε στον Εναγόμενο το ανωτέρω υποστατικό για περίοδο 12 μηνών αντί ενοικίου €450 τον μήνα, και ο Εναγόμενος ανέλαβε κατοχή του υποστατικού και διατηρεί την κατοχή του μέχρι σήμερα.

  4. Οι όροι της πιο πάνω συμφωνίας ενοικίασης ή/και ενοικιαστήριου έγγραφου ήταν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

  α) Η περίοδος ενοικίασης θα ήταν για 12 μήνες, αρχόμενη την 1/7/2013 και λήγουσα την 30/6/2014.

  β) Ο εναγόμενος θα έπρεπε να καταβάλλει το ποσό των €450 μηνιαίως.

  γ) Το μηνιαίο ενοίκιο θα έπρεπε να καταβάλλεται την πρώτη μέρα κάθε μήνα.

  δ) Αν ο Εναγόμενος καθυστερούσε να πληρώσει το ενοίκιο οποιουδήποτε μήνα ή μέρος αυτού για περίοδο 21 ημερών, μετά την επίδοση γραπτής συστημένης ειδοποίησης εκ μέρους του Ιδιοκτήτη, τότε ο τελευταίος θα είχε το δικαίωμα να προβεί σε όλα τα απαραίτητα δικαστικά διαβήματα εναντίον του Ενοικιαστή.

  ε) Ο Εναγόμενος θα όφειλε στη λήξη ή τον τερματισμό της ενοικίασης να παραδώσει στον Ιδιοκτήτη το υποστατικό στην κατάσταση που το είχε παραλάβει με εξαίρεση τη ζημιά από φυσική φθορά.

  στ) Αν ο Εναγόμενος αρνείτο ή παράλειπε να παραδώσει το υποστατικό μετά τη λήξη ή τον τερματισμό της συμφωνίας ενοικίασης τότε θα θεωρείτο ότι το κατείχε παράνομα.

  Η Ενάγουσα επιφυλάσσεται ν’ αναφερθεί στο πλήρες κείμενο, ερμηνεία και ισχύ της έγγραφης συμφωνίας ενοικίασης ημερ. 30/6/2013.

  5. Η Ενάγουσα τηρώντας τις υποχρεώσεις της οι οποίες απορρέουν από την έγγραφη συμφωνία ημερ. 30/6/2013 ενοικίασε το εν λόγω υποστατικό στον Εναγόμενο και παρέδωσε την κατοχή του υποστατικού – διαμερίσματος στον Εναγόμενο.

  6. Ο Εναγόμενος κατά παράβαση της προαναφερόμενης συμφωνίας ενοικίασης ή/και του ενοικιαστηρίου εγγράφου παρέλειψε ή/και αμέλησε να καταβάλει στην Ενάγουσα τα οφειλόμενα και/ή δεδουλευμένα ενοίκια για τη χρονική περίοδο από Φεβρουάριο 2014 μέχρι και Ιούνιο 2014, ήτοι το συνολικό ποσό των € 1.950.

  (Υπογρ.) ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.

  (α) Δικηγόρος δι’ ΄Ενάγουσα.

  Πρωτοκολλητής

  (α) Απαλείψατε τις λέξεις “Δικηγόρος δι΄Ενάγοντα” εάν κινήτε την αγωγήν προσωπικώς και προσθέσατε την λέξην “Ενάγων”

  7. Η Ενάγουσα κάλεσε με επιστολή της ημερ. 21/5/2014 τον Εναγόμενο όπως καταβάλει τα οφειλόμενα προς αυτήν ενοίκια, αλλά ο Εναγόμενος παρότι αναγνώρισε την προς την Ενάγουσα οφειλή του, παρέλειψε ή/και αμέλησε να ανταποκριθεί μέχρι σήμερα και έτσι εξακολουθεί να οφείλει προς την Ενάγουσα το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 6 της παρούσας.

  8. Ως εκ των ανωτέρω, η Ενάγουσα με επιστολή της ημερ. 12/6/2014 πληροφόρησε τον Εναγόμενο ότι η Συμφωνία Ενοικιάσεως ημερομηνίας 30/6/2013, τερματίζεται λόγω της από μέρους του Εναγομένου επανειλημμένης παράβασης πληρωμής του ενοικίου και κάλεσε τον Εναγόμενο όπως παραδώσει ελεύθερη την κατοχή του υποστατικού στην Ενάγουσα το αργότερο μέχρι τις 30/6/2014.

  9. Ο Εναγόμενος παρά το γεγονός ότι η συμφωνία ενοικιάσεως τερματίστηκε, εντελώς παράνομα και αυθαίρετα εξακολουθεί να κατέχει και να επεμβαίνει στο επίδικο υποστατικό - διαμέρισμα χωρίς να καταβάλει τα συμφωνηθέντα τέλη ενοικίασης ως η σύμβαση ημερ. 30/6/2013 με αποτέλεσμα να στερεί από την Ενάγουσα το δικαίωμα χρήσεως, καρπώσεως ή/και ενοικίασης του υποστατικού σε τρίτους, με αποτέλεσμα η Ενάγουσα να υφίσταται ανάλογη ζημιά.

  10. Συνέχεια της συνεχιζόμενης παράβασης της συμφωνίας ενοικιάσεως ή/και της υπ΄αυτού παρανόμου επεμβάσεως ή/και κατοχής και χρήσης του επίδικου υποστατικού-διαμερίσματος από τον Εναγόμενο, η Ενάγουσα υφίσταται ζημιά τουλάχιστον προς €450 μηνιαίως, από το Φεβρουάριο 2014 ποσό, το οποίο αποτελεί το εύλογο ή/και αγοραίο ενοίκιο διαθέσεως της χρήσης και κατοχής του επίδικου διαμερίσματος – υποστατικού.

  11. Η Ενάγουσα επιφυλάσσει πλήρως τα δικαιώματα της για απαιτήσεις της αναφορικά με φθορές ή/και ζημιές στο επίδικο διαμέρισμα-υποστατικό καθώς και για διεκδίκηση αποζημιώσεων για οποιαδήποτε έξοδα ή/και δαπάνες ή/και ζημιές ήθελε υποστεί ή/και καταβάλει η ίδια για λογαριασμό του Εναγομένου, και τα οποία δεν ήταν σε γνώση της κατά το χρόνο καταχώρησης της παρούσας αγωγής.

  12. Γι’ αυτούς τους λόγους η Ενάγουσα αξιώνει εναντίον του Εναγομένου:

  (α) Διάταγμα του Δικαστηρίου με το οποίο να διάτασσεται ο Εναγόμενος ή/και υπηρέτες ή/και αντιπρόσωποι ή/και υπαλλήλοι του να εκκενώσουν και παραδώσουν στην Ενάγουσα το υποστατικό-διαμέρισμα 101 το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ιουλίου Τυπάλδου 12, Πολυκατοικία Αστέρω 3, στη Λευκωσία, με αρ. εγγραφής 3/4024, Τεμάχιο ΕΠΙ 615, Φύλλο 21, Σχέδιο 540602, Τμήμα 3, στη Λευκωσία.

  (β) Διάταγμα του Δικαστηρίου με το οποίο να απαγορεύεται στον Εναγόμενο ή/και στους υπηρέτες ή/και αντιπροσώπους ή/και υπάλληλους του να εισέρχονται ή/και να κατέχουν ή/και να χρησιμοποιούν το υποστατικό που αναφέρεται στην παρ. (α) πιο πάνω.

  ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 5951ΤΜΗΜΑ Β

 • (γ) Διάταγμα του Δικαστηρίου με το οποίο να διατάζεται ο Εναγόμενος όπως παραδώσει στην Ενάγουσα το υποστατικό στην κατάσταση που το παρέλαβε από την Ενάγουσα σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ενοικίασης ή/και ενοικιαστηρίου εγγράφου.

  (δ) Γενικές Αποζημιώσεις για παράβαση συμφωνίας ενοικίασης ή/και ενοικιαστηρίου εγγράφου ημερομηνίας 30/6/2013.

  (ε) €1.950 ως δεδουλευμένα και οφειλόμενα ενοίκια διά την περίοδο από Φεβρουάριο 2014 μέχρι και Ιούνιο 2014 δυνάμει συμφωνίας ενοικιάσεως ή/και ενοικιαστηρίου εγγράφου ή/και ως αποζημιώσεις για παράβαση συμφωνίας ή/και άλλως πως.

  (ζ) €450 μηνιαίως από 1/7/2014

  μέχρι εκκενώσεως και παραδόσεως κενής και ελεύθερης κατοχής του υποστατικού-διαμερίσματος που αναφέρεται στην παρ. 1 στην Ενάγουσα, ως αποζημιώσεις για παράνομη επέμβαση στο υποστατικό της Ενάγουσας, ή/και ως ενδιάμεσα οφέλη (MENSE PROFITS) ή/και ως αποζημιώσεις διά τη χρήση και κάρπωση της περιουσίας της Ενάγουσας ή/και ως διαφυγόντα κέρδη ή/και ως ενοίκια ή/και δυνάμει των αρχών του αδικαιολόγητου πλουτισμού ή/και άλλως πως.

  (η) Τόκο επί κάθε επιδικασθέντος ποσού.

  (θ) Δικηγορικά Έξοδα πλέον νόμιμο τόκο.

  (ι) Φ.Π.Α. (Αρ. Μητρώου CY10272111T).

  (κ) Έξοδα Επίδοσης.

  Εάν τα εξαιτούμενα ποσά πλέον, €516.00 ως δικηγορικά έξοδα, πλέον Φ.Π.Α και έξοδα επίδοσης, πληρωθούν στην Ενάγουσα ή στους δικηγόρους της και νοουμένου ότι το πιο πάνω υποστατικό παραδοθεί στην Ενάγουσα στην κατάσταση που ήταν πριν την ενοικίαση, εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση του παρόντος κλητηρίου εντάλματος, κάθε περαιτέρω διαδικασία θα σταματήσει.

  ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.,

  Δικηγόροι Ενάγουσας.

  Πιστόν Αντίγραφον

  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ Αριθμός 6353

  Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού.

  Ενώπιον: Τ. Ψαρά - Μιλτιάδου, Π.Ε.Δ.

  Αρ. Αίτησης Εταιρείας 400/2014.

  Αναφορικά με την Εταιρεία LECORSIER INVESTMENT LIMITED,

  και

  Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113.

  ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LECORSIER INVESTMENT LIMITED – ΑΙΤΗΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  Μετά από ακρόαση της αιτήσεως αυτής στην παρουσία της κας Μιχαήλ για κ.κ. Ιγνατίου & Συνεργάτες δικηγόροι για την Αιτήτρια Εταιρεία, για Έφορο Εταιρειών καμία εμφάνιση παρόλο ότι τους επιδόθηκε αντίγραφο της αιτήσεως και μετά από ανάγνωση της ένορκης ομολογίας η οποία κατατέθηκε προς ενίσχυση της αιτήσεως αυτής,

  ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΤΟ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΤΑΤΤΕΙ όπως:

  1. Εκδοθεί και διά του παρόντος εκδίδεται διάταγμα του Δικαστηρίου το οποίο εγκρίνει την μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας που προτάθηκε να πραγματοποιηθεί με Ειδικό Ψήφισμα ημερομηνίας 11/9/2014 το οποίο επισυνάπτεται.

  2. Το παρόν διάταγμα του Δικαστηρίου να κατατεθεί στον Έφορο Εταιρειών μέσα σε 40 ημέρες από σήμερα (23/10/14). Η μείωση του κεφαλαίου να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σε 30 ημέρες από την εγγραφή της μείωσης του κεφαλαίου στον Έφορο Εταιρειών.

  ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΗΝ 23.10.2014

  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΤΗΝ 31.10.2014

  (Υπ.) Τ. ΨΑΡΑ-ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, Π.Ε.Δ.

  ΠΙΣΤΟΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ

  ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20145952ΤΜΗΜΑ Β

 • LECORSIER INVESTMENT LIMITED ________________________________________________________________________________________________

  ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ LECORSIER INVESTMENT LIMITED, ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΝ 18

  η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011, ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 285430 ΚΑΙ

  ΜΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ 115, TRIDENT CENTRE T.K. 3101 ΛΕΜΕΣΟ, ΚΥΠΡΟ (ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΩΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΔΕΟΝΤΩΣ ΣΥΚΛΗΘΕΙΣΑ ΤΗΝ 11

  η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014.

  ________________________________________________________________________________________________

  Παρόντες

  Lecorsier Finance SA (μεσω τηλεδιάσκεψης)

  Που δεόντως εκπροσωπούνται από τους Διευθυντές κ. Karl Guenard και κ. Didier Sabbatucci

  Επίση