ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ...

30
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 (ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017 Βούλγαρη 33, Τ.Κ. 542 48, Θεσσαλονίκη Αρ.Μ.Α.Ε. 50940/62/Β/02/0024 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 058591304000

Transcript of ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ...

Page 1: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑmiper.gr/sites/default/files/isologismos_miper_2017.pdf · «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 (ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017

Βούλγαρη 33, Τ.Κ. 542 48, Θεσσαλονίκη

Αρ.Μ.Α.Ε. 50940/62/Β/02/0024

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 058591304000

Page 2: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑmiper.gr/sites/default/files/isologismos_miper_2017.pdf · «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 (ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ...........................................................................................3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2017 ...................................................................................................................8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ........................................................................................ 10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ μεταβολών καθαρής θέσης ...................................................... 11 Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2017 ................... 12 (Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) ................................................................. 12 1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία .................................................................................................. 12 2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας ............... 12 3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι .............................................................................................................. 12 4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων .......................................................................................................... 19 5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια του

ισολογισμού ......................................................................................................................................... 19 6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία .................................................. 20 7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ............................................................................................. 21 8. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως ............................................................................................................. 22 9. Προβλέψεις ...................................................................................................................................... 23 10. Υποχρεώσεις ................................................................................................................................... 23 11. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας ................................................. 24 12. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο ............................................ 24 13. Προτεινόμενη διάθεση κερδών ........................................................................................................... 24 Η τακτική γενική συνέλευση θα αποφασίσει αν θα δοθεί μέρισμα στους μετόχους ........................................... 24 14. Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο ............................................................................................... 24 15. Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου ................................................................................................ 24 16. Αναβαλλόμενοι φόροι ....................................................................................................................... 25 17. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού ................................................................................................... 25 18. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ......................... 25 19. Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων ................................................................ 25 20. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του τελικού

συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική ................................................. 27 21. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μερικού συνόλου

επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική .............................................................. 28 22. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ....................................... 28 23. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ....................................................... 28 24. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη ......................................................................................................... 28 25. Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές θετικές ή αρνητικές

επιπτώσεις επί της εταιρείας ................................................................................................................... 29 26. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον

ισολογισμό .......................................................................................................................................... 29 27. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού ................................................................................... 30

Page 3: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑmiper.gr/sites/default/files/isologismos_miper_2017.pdf · «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 (ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

3

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.»

Γνώμη με Επιφύλαξη

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας

«ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον

ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2017, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και μεταβολών

καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό

προσάρτημα.

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην

παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι συνημμένες

χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την

οικονομική θέση της εταιρείας «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» κατά την 31η

Δεκεμβρίου 2017 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την

ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:

1. Στις εμπορικές απαιτήσεις περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από

προηγούμενες χρήσεις, συνολικού ποσού ευρώ 550 χιλ. περίπου. Κατά παρέκκλιση των

λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει

διενεργηθεί ισόποση απομείωση επί των απαιτήσεων αυτών. Λόγω του γεγονότος αυτού

η αξία των εμπορικών απαιτήσεων και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα

κατά ευρώ 550 χιλ. περίπου.

2. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές

αρχές για τις χρήσεις 2010 έως και 2013. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των

χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των

πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό

φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτήν την ενδεχόμενη

Page 4: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑmiper.gr/sites/default/files/isologismos_miper_2017.pdf · «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 (ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

4

υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με

την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά

έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα

αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για

τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία

σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου

Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική

Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των

οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας

υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του

προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που

έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με

επιφύλαξη.

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως

ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως

απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων

απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη

για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της,

γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη

συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης

δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία

ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από

το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.

Page 5: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑmiper.gr/sites/default/files/isologismos_miper_2017.pdf · «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 (ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

5

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες

σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η

οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού

επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ,

όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα

ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή

από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε

εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που

λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην

Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό

σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές

καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας

ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε

ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη

μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι

υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει

συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή

παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με

σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με

σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού

ελέγχου της Εταιρείας.

Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που

χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών

γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.

Page 6: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑmiper.gr/sites/default/files/isologismos_miper_2017.pdf · «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 (ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

6

Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής

αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που

αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες

που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας

να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης

αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή

στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι

γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά

μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης

ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η

Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι

οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με

τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το

χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου,

συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου

εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης

Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου

5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί

σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α του κ.ν. 2190/1920 και το

περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της

χρήσης που έληξε την 31/12/2017.

Page 7: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑmiper.gr/sites/default/files/isologismos_miper_2017.pdf · «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Page 8: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑmiper.gr/sites/default/files/isologismos_miper_2017.pdf · «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 (ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

8

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2017

Σημείωση 2017 2016

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια

Ακίνητα 6.1 576.754,70 588.862,26

Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 231.720,75 253.608,74

Λοιπός εξοπλισμός 6.1 97.017,35 128.346,16

Σύνολο 905.492,80 970.817,16

Άυλα πάγια στοιχεία

Λοιπά άυλα 6.2 1.624,29 2.308,02

Σύνολο 1.624,29 2.308,02

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Δάνεια και απαιτήσεις 600,00 250,00

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 52.128,46 61.361,54

Σύνολο 52.728,46 61.611,54

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 959.845,55 1.034.736,72

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα 44.884,00 80.170,00

Προκαταβολές για αποθέματα 64.311,50 15.088,00

Σύνολο 109.195,50 95.258,00

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις 7.1.1 3.642.407,64 4.436.866,05

Δουλευμένα έσοδα περιόδου 315.475,04 922.526,68

Λοιπές απαιτήσεις 7.1.2 1.533.281,97 1.520.856,61

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 7.348.459,97 6.380.324,75

Προπληρωμένα έξοδα 23.215,13 14.668,38

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.1.3 4.999.386,84 2.527.397,21

Σύνολο 17.862.226,59 15.802.639,68

Σύνολο κυκλοφορούντων 17.971.422,09 15.897.897,68

Σύνολο ενεργητικού 18.931.267,64 16.932.634,40

Page 9: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑmiper.gr/sites/default/files/isologismos_miper_2017.pdf · «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 (ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

9

Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο 8 300.000,00 300.000,00

Σύνολο 300.000,00 300.000,00

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 8 960.641,42 960.641,42

Αποτελέσματα εις νέο 8 15.153.852,89 14.036.186,50

Σύνολο 16.114.494,31 14.996.827,92

Σύνολο καθαρής θέσης 16.414.494,31 15.296.827,92

Προβλέψεις

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 60.085,53 54.855,96

Λοιπές 9.1 0,00 194.531,00

Σύνολο 60.085,53 249.386,96

Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Εμπορικές υποχρεώσεις 10.1.1 581.141,01 836.617,38

Φόρος εισοδήματος 591.011,86 0,00

Λοιποί φόροι και τέλη 437.067,91 43.180,15

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 55.190,91 63.402,68

Λοιπές υποχρεώσεις 10.1.2 790.273,67 441.857,44

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 2.002,44 1.361,87

Σύνολο 2.456.687,80 1.386.419,52

Σύνολο υποχρεώσεων 2.456.687,80 1.386.419,52

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 18.931.267,64 16.932.634,40

Page 10: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑmiper.gr/sites/default/files/isologismos_miper_2017.pdf · «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 (ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

10

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σημείωση 2017 2016

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 7.659.372,26 7.438.346,43

Κόστος πωλήσεων -5.437.230,19 -6.803.993,42

Μικτό αποτέλεσμα 2.222.142,07 634.353,01

Λοιπά συνήθη έσοδα 720,00 47.562,41

2.222.862,07 681.915,42

Έξοδα διοίκησης -502.923,87 -417.576,66

Λοιπά έξοδα και ζημιές -115.041,33 -299.899,86

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 0,00 -2.514,90

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 245.540,75 192.688,92

Λοιπά έσοδα και κέρδη 51.610,10 94.176,66

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 1.902.047,72 248.789,58

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 322.364,19 21.288,36

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -75.733,66 -79.558,63

Αποτέλεσμα προ φόρων 2.148.678,25 190.519,31

Φόροι εισοδήματος -591.011,86 -111.976,50

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 1.557.666,39 78.542,81

Κύκλος εργασιών εταιρείας 7.659.372,26 7.438.346,43

Κύκλος εργασιών από κοινοπραξίες 4.238.173,90 3.303.825,71

Συνολικός κύκλος εργασιών 11.897.546,16 10.742.172,14

Page 11: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑmiper.gr/sites/default/files/isologismos_miper_2017.pdf · «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 (ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

11

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ μεταβολών καθαρής θέσης

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσεως

Κεφάλαιο Αποθεματικά νόμων και

κατ/κού Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο

Υπόλοιπο 01.01.2016 300.000,00 960.641,42 14.557.643,69 15.818.285,11

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 0,00 0,00 0,00 0,00

Διανομές μερισμάτων 0,00 0,00 -600.000,00 -600.000,00

Αποτελέσματα περιόδου 0,00 0,00 78.542,81 78.542,81

Υπόλοιπο 31.12.2016 300.000,00 960.641,42 14.036.186,50 15.296.827,92

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 0,00 0,00

Διανομές μερισμάτων 0,00 0,00 -440.000,00

Αποτελέσματα περιόδου 0,00 0,00 1.557.666,39

Υπόλοιπο 31.12.2017 300.000,00 960.641,42 15.153.852,89 16.414.494,31

Page 12: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑmiper.gr/sites/default/files/isologismos_miper_2017.pdf · «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 (ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

12

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της

31ης Δεκεμβρίου 2017 (Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

α) Επωνυμία: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.

γ) Περίοδος αναφοράς: 01.01.2017 - 31.12.2017

δ) Διεύθυνση της έδρας: Βούλγαρη 33, Τ.Κ. 542 48, Θεσσαλονίκη

ε) Α.Μ.Α.Ε.: 50940/62/Β/02/0024.

ΓΕ.ΜΗ.: 058591304000.

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι

ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία μεσαία οντότητα.

η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη

συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το

λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας

Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε

κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την

διενέργεια εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών

πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων,

υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία

του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις.

Page 13: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑmiper.gr/sites/default/files/isologismos_miper_2017.pdf · «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 (ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

13

Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και

οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.

Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των παγίων,

τις συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης

αξίας εφόσον επιλέγεται η εφαρμογή της.

3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι

Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις

ακόλουθες λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.

3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

α) Αρχική καταχώριση

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το

οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα

κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο

αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον

ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως).

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην

ωφέλιμη ζωή τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως:

Κτίρια και τεχνικά έργα: 25έτη.

Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη.

Μεταφορικά μέσα επιβατικά 6,25 έτη.

Μεταφορικά μέσα φορτηγά κ.λπ. 8,33 έτη.

Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 10 έτη.

Η εταιρεία έχει επιλέξει ως λογιστική πολιτική να αποσβένει εφάπαξ σε μία χρήση τα πάγια

περιουσιακά στοιχεία που η αξία αυτών δεν υπερβαίνουν τα 1.500,00€.

Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει

υπερβεί την ανακτήσιμη αξία του.

Page 14: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑmiper.gr/sites/default/files/isologismos_miper_2017.pdf · «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 (ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

14

Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για

απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από τις

ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων περιουσιακών

στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική

διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία απομείωσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο

ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας (μείον τα

απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.

Για την εκτίμηση της αξίας χρήσεως, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές

προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους με την χρήση ενός κατάλληλου προ φόρου

προεξοφλητικού επιτοκίου, το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την

διαχρονική αξία του χρήματος και για τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα περιουσιακά

στοιχεία.

γ) Διαγραφή

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν

αναμένει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους.

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν έξοδα πολυετούς απόσβεσης,

λογισμικά προγράμματα. Η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 5 του ν. 4308/2014 συνεχίζει

να εμφανίζει στον Ισολογισμό της, έξοδα πολυετούς απόσβεσης μέχρι την ολοσχερή απόσβεσή

τους, βάσει των κείμενων φορολογικών διατάξεων ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάθεσή τους.

Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών

προγραμμάτων καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν

σε καθεστώς λειτουργίας, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν

απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα

λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν των αρχικών

προδιαγραφών.

Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου

αποσβέσεως σε 5 έτη.

Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση

αποτελεσμάτων.

Page 15: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑmiper.gr/sites/default/files/isologismos_miper_2017.pdf · «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 (ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

15

3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

3.1.3.1. Συμμετοχές

Οι συμμετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείμενες σε έλεγχο απομειώσεως

της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους

ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία

των συμμετοχών υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία τους. Ως ανακτήσιμη αξία θεωρείται η

εσωτερική λογιστική αξία των συμμετοχών βάσει των τελευταίων οικονομικών καταστάσεων.

3.1.3.2. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

α) Αρχική καταχώριση

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος

κτήσεως, δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως

περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία

άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς.

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

αποτιμούνται στο κόστος κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως,

εκτός από τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος

λήξεώς τους ή το επιτόκιο είναι σημαντικά, αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο

του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο).

Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το

ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.

Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό

στοιχείο είναι το μεγαλύτερο από:

Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο,

υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου.

Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πωλήσεως.

Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται

ως κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή

γίνεται μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζημία απομειώσεως.

Page 16: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑmiper.gr/sites/default/files/isologismos_miper_2017.pdf · «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 (ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

16

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία

του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές

διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα.

γ) Διαγραφή

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν

τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή μεταβιβαστούν ουσιαστικά

όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού.

3.1.4. Φόροι εισοδήματος

3.1.4.1. Τρέχων φόρος

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει:

Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας

φορολογικής νομοθεσίας.

Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό

έλεγχο.

Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση

αποτελεσμάτων της χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές

και γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία.

3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι

Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού.

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.

3.1.3. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού.

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί.

Page 17: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑmiper.gr/sites/default/files/isologismos_miper_2017.pdf · «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 (ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

17

3.1.4. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα, αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα.

β) Διαγραφή

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.

3.1.5. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.

β) Διαγραφή

Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.

3.1.6. Προβλέψεις

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην παρούσα αξία του ποσού που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιμούνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

3.1.7. Έσοδα και έξοδα

Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.

Ειδικότερα:

Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Page 18: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑmiper.gr/sites/default/files/isologismos_miper_2017.pdf · «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 (ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

18

Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους.

Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.

Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συμβόλαια καταχωρίζονται με τη μέθοδο του ποσοστού ολοκληρώσεως.

Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους καταχωρίζονται ως εξής:

Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο.

Τα μερίσματα ή παρόμοιας φύσεως εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους.

Τα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.

3.1.8. Στοιχεία της καθαρής θέσεως

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.

3.1.9. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά, μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3.1.10. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν.

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων

Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική επαναδιατύπωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που

Page 19: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑmiper.gr/sites/default/files/isologismos_miper_2017.pdf · «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 (ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

19

δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα.

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής.

3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία

διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά

περίπτωση. Οι μεταβολές αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά.

3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων

Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις

καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.

Στην παρούσα περίοδο 2017 δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου.

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως

του νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια

του ισολογισμού

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα

κονδύλια του ισολογισμού.

Page 20: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑmiper.gr/sites/default/files/isologismos_miper_2017.pdf · «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 (ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

20

6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων ιδιοχρησιμοποιούμενων

Γήπεδα Κτίρια Μηχανολογικός

εξοπλισμός Λοιπός

εξοπλισμός

Αξία κτήσεως

Υπόλοιπο 1.1.2016 396.485,16 414.930,95 839.104,15 696.038,65 Προσθήκες περιόδου 0,00 44.777,13 17.962,92

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 -15.000,00

Υπόλοιπο 31.12.2016 396.485,16 414.930,95 868.881,28 714.001,57

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις

Υπόλοιπο 1.1.2016 0,00 210.446,29 580.905,26 533.273,88

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 12.107,56 37.852,38 52.381,53

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου

0,00 0,00 -3.485,10

Υπόλοιπο 31.12.2016 0,00 222.553,85 615.272,54 585.655,41

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2016

396.485,16 192.377,10 253.608,74 128.346,16

Αξία κτήσεως

Υπόλοιπο 1.1.2017 396.485,16 414.930,95 868.881,28 714.001,57

Προσθήκες περιόδου 0,00 16.780,00 4.417,52

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 -3.867,50

Υπόλοιπο 31.12.2017 396.485,16 414.930,95 885.661,28 714.551,59

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις

Υπόλοιπο 1.1.2017 0,00 222.553,85 615.272,54 585.655,41

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 12.107,56 38.667,99 35.746,33

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου

0,00 0,00 0,00 -3.867,50

Υπόλοιπο 31.12.2017 0,00 234.661,41 653.940,53 617.534,24

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2017

396.485,16 180.269,54 231.720,75 97.017,35

Page 21: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑmiper.gr/sites/default/files/isologismos_miper_2017.pdf · «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 (ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

21

6.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων

Λοιπά άυλα στοιχεία

Αξία κτήσεως

Υπόλοιπο 1.1.2016 77.338,92 Προσθήκες περιόδου 1.216,62

Μειώσεις περιόδου 0,00

Υπόλοιπο 31.12.2016 78.555,54

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις

Υπόλοιπο 1.1.2016 74.347,17 Αποσβέσεις περιόδου 1.900,35 Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου

0,00

Υπόλοιπο 31.12.2016 76.247,52

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2016

2.308,02

Αξία κτήσεως

Υπόλοιπο 1.1.2017 78.555,54 Προσθήκες περιόδου 556,70

Μειώσεις περιόδου 0,00

Υπόλοιπο 31.12.2017 79.112,24

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις

Υπόλοιπο 1.1.2017 76.247,52 Αποσβέσεις περιόδου 1.240,43 Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου

0,00

Υπόλοιπο 31.12.2017 77.487,95

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2017

1.624,29

7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 7.1.1 Εμπορικές απαιτήσεις

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Εμπορικές απαιτήσεις 31/12/2017 31/12/2016

Πελάτες 2.281.127,94 3.019621,36 Επιταγές Εισπρακτέες 0,00 44.947,88 Βραχ. Απαιτήσεις κατά Κ/Ξ 876.595,10 794.362,84

Page 22: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑmiper.gr/sites/default/files/isologismos_miper_2017.pdf · «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 (ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

22

Επιταγές σε καθυστέρηση 11.046,81 11.046,81 Λοιποί χρεώστες 352.523,00 356.030,31 Πελάτες υποκαταστήματος Κύπρου 121.114,79 210.856,85

Σύνολο 3.642.407,64 4.436.866,05

7.1.2 Λοιπές απαιτήσεις

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2017 31/12/2016

Παρακρατούμενοι φόροι 1.355.734,55 1.203.797,87 Λοιποί χρεώστες διάφοροι 4.083,60 10.972,75 Απαίτηση από το Δημόσιο (Φ.Π.Α) 0,00 111.516,53 Χρεώστες διάφοροι υποκαταστήματος Κύπρου

107.229,14 123.253,57

Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων

3.092,97 10.640,79

Προκαταβολές σε Προμηθευτές 63.141,71 60.990,94

Σύνολο 1.533.281,97 1.520.856,61

7.1.3 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 31/12/2017 31/12/2016

Ταμείο 798,35 1.250,46 Καταθέσεις όψεως 4.998.588,49 2.526.146,75

Σύνολο 4.999.386,84 2.527.397,21

8. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως

Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 15.000 κοινές με δικαίωμα

ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € 20,00 η κάθε μία και ανέρχεται σε € 300.000,00.

Το τακτικό αποθεματικό € 140.122,52 σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44

του κ.ν. 2190/1920.

Τα λοιπά αποθεματικά ποσού €820.518,90 αφορούν τα ακόλουθα:

-Κατά ποσό € 605.311,58 αφορά το σχηματισθέν αποθεματικό επενδύσεων βάσει του Ν. 1828/89.

-Κατά ποσό € 215.207,32 αφορά διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών

στοιχείων το οποίο δεν κεφαλαιοποιήθηκε εντός διετίας από το σχηματισμό σύμφωνα με τις

διατάξεις του Ν.2065/1992.

Page 23: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑmiper.gr/sites/default/files/isologismos_miper_2017.pdf · «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 (ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

23

9. Προβλέψεις 9.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία

Βάσει των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, η εταιρεία έχει σχηματίσει σχετική

πρόβλεψη η οποία πιστεύουμε ότι επαρκεί να καλύψει τα ποσά που θα απαιτηθούν σε

ενδεχόμενη απόλυση ή οικειοθελή αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης. Η πρόβλεψη

αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία υπολογίστηκε σύμφωνα με τον

ν. 2112/1920.

9.2 Λοιπές προβλέψεις

Οι λοιπές προβλέψεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

31/12/2017 31/12/2016

Πρόβλεψη υποτίμησης χρεογράφων 89.929,66 89.987,14 Πρόβλεψη υποτίμησης συμμετοχών 229.546,54 221.313,46 Σύνολο 319.476,20 311.300,60

10. Υποχρεώσεις 10.1 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

10.1.1 Εμπορικές υποχρεώσεις

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Εμπορικές υποχρεώσεις 31/12/2017 31/12/2016

Προμηθευτές 488.841,21 433.698,77 Προμηθευτές υποκαταστήματος Κύπρου 73.502,34 386.963,63 Επιταγές πληρωτέες 18.797,46 15.954,98

Σύνολο 581.141,01 1.003.723,53 10.1.2 Λοιπές υποχρεώσεις

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Λοιπές υποχρεώσεις 31/12/2017 31/12/2016

Πιστωτές διάφοροι 445.839,18 32.937,79 Πιστωτές διάφοροι υποκαταστήματος Κύπρου 335.435,36 347.429,99 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 8.999,13 61.489,66

Σύνολο 790.273,67 441.857,44

Page 24: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑmiper.gr/sites/default/files/isologismos_miper_2017.pdf · «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 (ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

24

11. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες:

Έσοδα 31/12/2017 31/12/2016

Πωλήσεις εμπορευμάτων 69.332,24 12.097,80 Έσοδα από έργα 3.272.475,14 4.389.402,83 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 4.317.564,88 3.036.845,80 Έσοδα κεφαλαίων 567.904,94 213.977,28

Σύνολο 8.227.277,20 7.652.323,71

Έξοδα 31/12/2017 31/12/2016

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.596.643,68 1.647.262,49 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 1.108.360,96 1.295.218,93 Παροχές τρίτων 711.705,99 793.939,47 Φόροι-Τέλη 45.662,91 27.753,20 Διάφορα έξοδα 501.368,09 485.465,53

Σύνολο 3.973.605,60 4.249.639,62

12. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο

Δεν υπάρχουν.

13. Προτεινόμενη διάθεση κερδών Η τακτική γενική συνέλευση θα αποφασίσει αν θα δοθεί μέρισμα στους μετόχους

14. Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο

Στην κλειόμενη περίοδο καταβλήθηκαν μερίσματα € 506.000,00 από κέρδη της

προηγούμενης χρήσεως 2016.

15. Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου

Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε κερδοφόρο αποτέλεσμα.

Page 25: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑmiper.gr/sites/default/files/isologismos_miper_2017.pdf · «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 (ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

25

16. Αναβαλλόμενοι φόροι

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.

17. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα:

31/12/2017 31/12/2016

Διοικητικό προσωπικό 26 22 Εργατοτεχνικό προσωπικό 41 43 Σύνολο 67 65

Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά:

31/12/2017 31/12/2016 Μισθοί και ημερομίσθια 1.225.467,93 1.265.278,10 Κοινωνικές επιβαρύνσεις 297.839,56 344.611,29 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 69.600,00 0,00 Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 3.736,19 37.373,10

Σύνολο 1.596.643,68 1.647.262,49

18. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

19. Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων

Η εταιρεία συμμετέχει στις κατωτέρω εταιρείες:

Επωνυμία Νομική μορφή

Έδρα % ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡ. ΑΕ -THALIS ES SA (ΕΕΛ_ΣΥΚΙΑΣ)

Κ/Ξ Βούλγαρη 33, Θεσσαλονίκη

58%

Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡ. ΑΕ -THALIS ES SA (ΑΠΟΧ_ΠΛΑΤΕΟΣ)

Κ/Ξ Βούλγαρη 33, Θεσσαλονίκη

84,26%

Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡ. ΑΕ - THALIS ES SA (ΑΠΟΧ_ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ)

Κ/Ξ Βούλγαρη 33, Θεσσαλονίκη

70%

Page 26: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑmiper.gr/sites/default/files/isologismos_miper_2017.pdf · «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 (ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

26

Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡ. ΑΕ - ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝ. ΑΕ - ΛΩΛΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

Κ/Ξ Βούλγαρη 33, Θεσσαλονίκη

40%

Κ/Ξ TΕΣ ΑΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡ. ΑΕ (ΑΠΟΧ_ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ)

Κ/Ξ Διονυσίου Σολωμού 12, Σέρρες

50%

Κ/Ξ THALIS ES SA - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡ. ΑΕ (ΑΠΟΧ_ΚΥΜΙΝΩΝ)

Κ/Ξ Aιόλου 67, Αθήνα 50%

Κ/Ξ Μ.Τ. ΑΤΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡ. ΑΕ (ΕΕΛ_ΚΥΜΙΝΑ) Κ/Ξ Βούλγαρη 33, Θεσσαλονίκη

50%

Κ/Ξ THALIS ES SA - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡ. ΑΕ (ΕΕΛ_ΣΗΜΑΝΤΡΑ)

Κ/Ξ Aιόλου 67, Αθήνα 10559 33,56%

Κ/Ξ ΙΘΑΚΗ ΑΤΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡ. ΑΕ - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ(ΧΥΤΑ ΙΩΝΝΙΝΩΝ)

Κ/Ξ Aιόλου 67, Αθήνα 10559 50%

Κ/Ξ [ΥΡΙΑ ΑΕ ( Κ/Ξ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ -ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡ. ΑΕ)]

Κ/Ξ Παπαστράτου 79, Αγρίνιο 28,83%

Κ/Ξ ΕΝΕΡΓΟΝ ΑΤΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡ. ΑΕ (ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ)

Κ/Ξ Κασσάνδρεια, Χαλκιδικής 7%

Κ/Ξ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡ. ΑΕ (ΧΥΤΑ Ν. ΡΟΔΟΥ)

Κ/Ξ Ι.Δενδρινού 54, Ρόδος 50%

Κ/Ξ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡ. ΑΕ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΕΛ Ν. ΡΟΔΟΥ)

Κ/Ξ Ι.Δενδρινού 54, Ρόδος 50%

Κ/Ξ ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΤΕΒΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡ ΑΕ (ΔΙΚTΥΟ ΠΑΛΑΜΑ)

Κ/Ξ 1Ο χλμ Κατερίνης Κεραμιδίου

6,33%

Κ/Ξ THALIS ES SA - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡ.ΑΕ (ΕΕΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ)

Κ/Ξ Βούλγαρη 33, Θεσσαλονίκη

50%

Κ/Ξ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡ.ΑΕ (ΧΥΤΑ ΑΝΘΕΜ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ )

Κ/Ξ ΕΡΜΟΥ 25, Κηφισιά Αθήνα

50%

Κ/Ξ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡ.ΑΕ (ΧΥΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ )

Κ/Ξ ΕΡΜΟΥ 25, Κηφισιά Αθήνα

50%

MICHANIKI PERIBALLONTOS (CY) LTD LTD/ΕΠΕ Ακροπόλεως 66, Στρόβολος Λευκωσία , Κύπρος

20%

ΑΤΕΜ ΑΕ Α.Ε. Γεωργίου Τσόντου 27-29, Θεσ/νίκη

10,07%

Page 27: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑmiper.gr/sites/default/files/isologismos_miper_2017.pdf · «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 (ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

27

Ο Κύκλος εργασιών των κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία έχει ως εξής:

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΑΦΜ ΚΥΚΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΞΙΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ - THALIS ES SA 997348181 40.859,14 € 58% 23.698,30 €

Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ - ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝ. ΑΕ - ΛΩΛΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΟΕ 997348838 776.816,80 € 40%

310.726,72 €

Κ/Ξ TΕΣ ΑΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ 997659905 200.585,99 € 50%

100.293,00 €

Κ/Ξ THALIS ES SA - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ 997216412 218.000,00 € 33,56% 73.160,80 €

Κ/Ξ ΜΤ ΑΤΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ 997265117 1.285.197,90 € 30%

385.559,37 €

Κ/Ξ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ 997341179 1.153.731,10 € 50%

576.865,55 €

Κ/Ξ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ 997341770 175.842,00 € 50% 87.921,00 €

Κ/Ξ ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΤΕΒΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ 997334975 904.596,78 € 6,33% 57.260,98 €

Κ/ΞTHALIS ES SA - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡ. ΑΕ 997218940 3.371.936,80 € 50%

1.685.968,40 €

Κ/Ξ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡ. ΑΕ 997058270 1.729.922,54 € 50%

864.961,27 €

Κ/Ξ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡ. ΑΕ 997059113 143.517,04 € 50% 71.758,52 €

ΣΥΝΟΛΟ 10.001.006,09 €

4.238.173,90 €

20. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική

Page 28: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑmiper.gr/sites/default/files/isologismos_miper_2017.pdf · «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 (ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

28

Η εταιρεία δεν ανήκει σε τελικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

21. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μερικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική

Η εταιρεία δεν ανήκει σε μερικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

22. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Δεν συντρέχει περίπτωση.

23. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων Δεν υπάρχουν.

24. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη

Η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει τις κατωτέρω συναλλαγές με συνδεμένα μέρη και στο

τέλος της χρήσεως έχει τα κατωτέρω υπόλοιπα απαιτήσεων ή υποχρεώσεων από και προς

συνδεμένα μέρη:

31/12/2017 31/12/2016

Σωρευτικές πωλήσεις

Πωλήσεις αγαθών 2.627,23 0,00

Πωλήσεις υπηρεσιών 4.474.857,88 2.565.925,92

Λοιπά έσοδα 0,00 189.182,17

4.477.485,11 2.755.108,09

Σωρευτικές αγορές

Αγορές αγαθών 87.240,00

Αγορές υπηρεσιών 50.600,00 27.600,00

50.600,00 114.840,00

Υπόλοιπα απαιτήσεων τέλους χρήσεως

Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

1.344.985,34 ---------

Page 29: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑmiper.gr/sites/default/files/isologismos_miper_2017.pdf · «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 (ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

29

Λοιπές απαιτήσεις 0,00 829.088,15

1.344.985,34 829.088,15

Υπόλοιπα υποχρεώσεων τέλους χρήσεως

Υποχρεώσεις από αγορές αγαθών και υπηρεσιών

7.086,00 0,00

7.086,00` 0,00

25. Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρείας

Δεν υφίστανται τέτοιοι διακανονισμοί.

26. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις

Δεν υφίσταται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις.

β) Εγγυήσεις

Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους, ανάλυση των

οποίων παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:

31/12/2017 31/12/2016

Καλής εκτέλεσης έργου 2.443.337,48 2.577.977,73

Λοιπές εγγυήσεις σε τρίτους

337.499,82 243.675,00

Σύνολο 2.780.837,30 3.720.767,76

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Κατ’ εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν.

2238/1994 (ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν.

2859/2000 (ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997

(επιβολή προστίμων για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), το δικαίωμα του Δημοσίου για την

επιβολή του φόρου για τις χρήσεις μέχρι και το 2011 έχει παραγραφεί μέχρι την 31/12/2017, με

Page 30: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑmiper.gr/sites/default/files/isologismos_miper_2017.pdf · «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ