ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της...

57
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Αριθμός 4696 Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015 2959 Αριθμός 2596 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, , Αλκαίου 2, 1458 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, Υπόψη: ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΞΥΝΑΡΗ, Τηλέφωνο: +357 22804195, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22804271 Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο: Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους, I.3) Κύρια δραστηριότητα: I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχι ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Ε.ΛΕΥ 23/2015 - Η Παροχή Υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού για την Εκτέλεση του έργου «Δημιουργία Μουσείου Αγροτικής Κληρονομιάς Ξυλιάτου». II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (γ) Υπηρεσίες II.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Ε.ΛΕΥ 23/2015 - Η Παροχή Υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού για την Εκτέλεση του έργου «Δημιουργία Μουσείου Αγροτικής Κληρονομιάς Ξυλιάτου». II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):71315200

Transcript of ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της...

Page 1: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣΤΜΗΜΑ Γ

Αριθμός 4696 Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015 2959

Αριθμός 2596ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, , Αλκαίου 2, 1458 Λευκωσία,Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, Υπόψη: ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΞΥΝΑΡΗ, Τηλέφωνο: +357 22804195, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22804271Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΠεραιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΤεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογοκαι για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΟι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςI.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων τωνπεριφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους,I.3) Κύρια δραστηριότητα:I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχιΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Ε.ΛΕΥ 23/2015 - Η Παροχή Υπηρεσιών ΠολιτικούΜηχανικού για την Εκτέλεση του έργου «Δημιουργία Μουσείου Αγροτικής Κληρονομιάς Ξυλιάτου».II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (γ) ΥπηρεσίεςII.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβασηII.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Ε.ΛΕΥ 23/2015 - Η Παροχή Υπηρεσιών ΠολιτικούΜηχανικού για την Εκτέλεση του έργου «Δημιουργία Μουσείου Αγροτικής Κληρονομιάς Ξυλιάτου».II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):71315200

Page 2: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορέςαπαιτείται): όχιII.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχιII.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατάπερίπτωση):Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 39600.00 EURII.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): ναιΕάν ναι, περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης: Πιθανή Παράταση Υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού μέχρι 5μήνες σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργουΕάν είναι γνωστό, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης:σε μήνες: 5 (από τηνανάθεση της σύμβασης)II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΔιάρκεια σε μήνες: 17 (από την ανάθεση της σύμβασης)ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτήIV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣIV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμήIV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχιIV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ήπεριγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 04/12/2015 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 08:59Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχιIV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 04/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Ώρα: 09:00ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:ναιΕάν ναι, αναφορά σε σχέδιο(α) ή/και πρόγραμμα(άμματα): Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό ΤαμείοΑγροτικής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 18/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2597ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, , Αλκαίου 2, 1458 Λευκωσία,Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, Υπόψη: ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΞΥΝΑΡΗ, Τηλέφωνο: +357 22804195, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22804271Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΠεραιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΤεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογοκαι για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΟι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςI.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων τωνπεριφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους,I.3) Κύρια δραστηριότητα:I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχιΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Ε.ΛΕΥ 40/2015 - Η Παροχή Υπηρεσιών ΠολιτικούΜηχανικού ή Αρχιτέκτονα για την Εκτέλεση του έργου «Περιφερειακή Στέγη Ηλικιωμένων στο Παλαιχώρι».II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (γ) ΥπηρεσίεςII.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβασηII.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Ε.ΛΕΥ 40/2015 - Η Παροχή Υπηρεσιών ΠολιτικούΜηχανικού ή Αρχιτέκτονα για την Εκτέλεση του έργου «Περιφερειακή Στέγη Ηλικιωμένων στο Παλαιχώρι».II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):71315200II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορέςαπαιτείται): όχι

2960

Page 3: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχιII.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατάπερίπτωση):Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 67500.00 EURII.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): ναιΕάν ναι, περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης: Πιθανή Παράταση Υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού ήΑρχιτέκτονα μέχρι 8 μήνες σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργουΕάν είναι γνωστό, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης:σε μήνες: 8 (από τηνανάθεση της σύμβασης)II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΔιάρκεια σε μήνες: 17 (από την ανάθεση της σύμβασης)ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτήIV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣIV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμήIV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχιIV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ήπεριγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 11/12/2015 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 08:59Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχιIV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 11/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Ώρα: 09:00ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:ναιΕάν ναι, αναφορά σε σχέδιο(α) ή/και πρόγραμμα(άμματα): Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό ΤαμείοΑγροτικής Ανάπτυξης και την Κυπριακή ΔημοκρατίαVI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 18/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2598ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, , Αλκαίου 2, 1458 Λευκωσία,Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, Υπόψη: ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΞΥΝΑΡΗ, Τηλέφωνο: +357 22804195, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22804271Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΠεραιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΤεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογοκαι για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΟι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςI.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων τωνπεριφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους,I.3) Κύρια δραστηριότητα:I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχιΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Ε.ΛΕΥ 24/2015 - Η Παροχή Υπηρεσιών ΠολιτικούΜηχανικού για την Εκτέλεση του έργου «Μετατροπή του Δημοτικού Σχολείου Ασκά σε Πολυκέντρο Νεότητας και ΔημιουργικήςΑπασχόλησης Παίδων».II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (γ) ΥπηρεσίεςII.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβασηII.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Ε.ΛΕΥ 24/2015 - Η Παροχή Υπηρεσιών ΠολιτικούΜηχανικού για την Εκτέλεση του έργου «Μετατροπή του Δημοτικού Σχολείου Ασκά σε Πολυκέντρο Νεότητας και ΔημιουργικήςΑπασχόλησης Παίδων».II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):71315200II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορέςαπαιτείται): όχι

2961

Page 4: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχιII.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατάπερίπτωση):Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 41800.00 EURII.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): ναιΕάν ναι, περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης: Πιθανή Παράταση Υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού μέχρι 5μήνες σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργουΕάν είναι γνωστό, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης:σε μήνες: 5 (από τηνανάθεση της σύμβασης)II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΔιάρκεια σε μήνες: 17 (από την ανάθεση της σύμβασης)ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτήIV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣIV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμήIV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχιIV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ήπεριγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 11/12/2015 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 08:59Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχιIV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 11/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Ώρα: 09:00ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:ναιΕάν ναι, αναφορά σε σχέδιο(α) ή/και πρόγραμμα(άμματα): Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό ΤαμείοΑγροτικής Ανάπτυξης και την Κυπριακή ΔημοκρατίαVI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 18/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2599ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΑ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Δήμος Λευκωσίας, , Τ.Θ. 21015, 1500 Λευκωσία, Κύπρος,Σημείο(α) επαφής: Δήμος Λευκωσίας, Υπόψη: Ντίνος Λογίδης, Τηλέφωνο: +357 22797558, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:[email protected], Φαξ: +357 22663363Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΠεραιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΤεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογοκαι για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΟι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςI.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Περιφερειακή ή τοπική αρχή,I.3) Κύρια δραστηριότητα: Τοπική αρχήI.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχιΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17, ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ,ΚΕΦ 96 – Συμβόλαιο 4-5 (ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ)II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (α) ΈργαII.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβασηII.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Πλήρης ανακατασκευή δρόμων και πεζοδρομίων καιτοποθέτηση οχετού ομβρίων σε οδούς στην περιοχή Αγίων ΟμολογητώνII.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):45000000, 45221220, 45232130, 45233140, 45233222, 45233120II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορέςαπαιτείται): όχιII.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχιII.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2962

Page 5: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατάπερίπτωση): 1Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 4000000.00 EURII.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): όχιII.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΔιάρκεια σε μήνες: 14 (από την ανάθεση της σύμβασης)ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτήIV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣIV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμήIV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχιIV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ήπεριγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 21/12/2015 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 10:00Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχιIV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 21/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Ώρα: 10:00ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:όχιVI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 18/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2600ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα, , Ονησίλου 8,Rita Court1,Block A, Flat103, 4532 ΛΕΜΕΣΟΣ, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ,Υπόψη: ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΥΛΟΥ, Τηλέφωνο: +357 25323567, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ:+357 25311343Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyI.2) Είδος φορέα προμηθειών: Αναθέτουσα αρχήΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): 05-2015ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑII.1.2) Σύντομη περιγραφή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα ζητείπροσφορές για εργασίες στο Κοινοτικό Γήπεδο Αγίου Τύχωνα. Οι προσφορές θα πρέπει να βρίσκονται στο κιβώτιοπροσφορών που βρίσκεται στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Τύχωνα , ΟδόςΓρίβα Διγενή 89, 4521, ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΣ – ΚΥΠΡΟΣ όχι αργότερα της Πέμπτης 10/09/2015 και ώρα 12μμ.Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy Από το Κοινοτικό ΣυμβούλιοΑγίου Τύχωνα. 18/8/2015II.1.3) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη):45000000ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος διαδικασίας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): ΑνοικτήIV.2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.2.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας (όπως αναφέρεται στηναρχική προκήρυξη, ενδεχομένως):IV.2.2) Αριθ. αναφοράς για ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες προκηρύξεις (εάν είναι γνωστοί)Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω::Σύνδεση: TED24Αριθ. αναφοράς της δημοσίευσης:IV.2.4) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 18/08/2015 (ηη/μμ/εεεε)ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.1) Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΦΟΡΑ: ΔιόρθωσηVI.3) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

2963

Page 6: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

VI.3.1) Η τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών ή η δημοσίευση στο TED δεν είναι συμβατή. Τροποποίηση των αρχικώνπληροφοριών που υπεβλήθησαν από την αναθέτουσα αρχήVI.3.2) Προκήρυξη ή αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού Στην αρχική προκήρυξηVI.3.3) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):VI.3.4) Ημερομηνίες προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):Σημείο ημερομηνιών προς τροποποίηση: ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, Αντί: 19/11/2015 (ηη/μμ/εεεε) 09:00 (ωω:λλ), Διάβαζε: 26/11/2015 (ηη/μμ/εεεε) 12:00 (ωω:λλ)VI.3.5) Διευθύνσεις και σημεία επικοινωνίας προς διόρθωση (εάν υπάρχουν):VI.3.6) Κείμενο προς προσθήκη στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 18/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2601ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Δασών, , ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ 26, 1414 Λευκωσία, Κύπρος,Σημείο(α) επαφής: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΩΝ ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ, Υπόψη: κ.ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ,Τηλέφωνο: +357 22403703, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22403718Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): http://www.moa.gov.cy/forestΔιεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΠεραιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΤεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογοκαι για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΟι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ, , ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ 26, 1414 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣΔΑΣΩΝ / ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΩΝ, Υπόψη: κ.ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗ, Τηλέφωνο: +357 22403703,Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22403718Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.moa.gov.cy/forestI.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων τωνπεριφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους,I.3) Κύρια δραστηριότητα:ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΤΔ 53/2015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΡΟΟΔΟΥΣII.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (γ) ΥπηρεσίεςII.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβασηII.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΡΟΟΔΟΥΣII.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):64214200II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορέςαπαιτείται): όχιII.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατάπερίπτωση):Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 24000.00 EURΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτήIV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣIV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμήIV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχιIV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ήπεριγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 08/12/2015 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 10:00IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 08/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Ώρα: 10:00ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:όχι

2964

Page 7: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 18/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2602ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΑ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, , Λεωφόρος Κέννεντυ 100-110,1047 Παλλουριώτισσα, 1047 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Yπηρεσία Διαγωνισμών και Συμβάσεων,ΤμήμαΑναπτύξεως Υδάτων, Υπόψη: κα.Αναστασία Μενοικέα Παπαιωάννου, Τηλέφωνο: +357 22609286/295, Ηλεκτρονικόταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22609292Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΠεραιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΤεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογοκαι για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΟι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:Κιβώτιο Προσφορών του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, ΑγροτικήςΑνάπτυξης καιΠεριβάλλοντος, , Λεωφόρος Κέννεντυ 100 – 110, Παλλουριώτισσα, Λευκωσία, 1047 Λευκωσία, ΚύπροςI.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων τωνπεριφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους,I.3) Κύρια δραστηριότητα: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες,I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχιΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: TAY 20/2015_ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1200m3 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΕΜΒΡΙΑΣII.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (α) ΈργαII.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβασηII.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1200m3 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΕΜΒΡΙΑΣII.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):45247270, 45247200II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορέςαπαιτείται): όχιII.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχιII.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατάπερίπτωση): 350000.00Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 350000.00 EURII.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): όχιII.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΔιάρκεια σε μήνες: 6 (από την ανάθεση της σύμβασης)ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτήIV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣIV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμήIV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχιIV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ήπεριγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 08/12/2015 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 10:00Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχιIV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 08/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Ώρα: 10:00ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:όχιVI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά περίπτωση): 1.Δέσμευση μη Απόσυρσης της Προσφοράς σύμφωνα με το Έντυπο3Α του Προσαρτήματος των Εγγράφων Διαγωνισμού. 2.Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης = 10% της συμβατικήςτιμής 3 Ανοικτή συνάντηση στις 23/11/2015 και ώρα 10:00 στο Χώρο όπου θα ανεγερθεί η δεξαμενή, στην κοινότητα Τεμβριάς.VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 18/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

2965

Page 8: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

Αριθμός 2603ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, , Λεωφόρος Ακροπόλεως32, Στρόβολος 2006, 2006 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Γραφείο Γενικού Διευθυντή, Υπόψη: Κ.Κωνσταντίνου,Τηλέφωνο: +357 22841300, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22511870Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.bococ.org.cyΔιεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΠεραιτέρω πληροφορίες διατίθενται από:Διεύθυνση για την παροχή της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (συμπεριλαμβανομένου τουδυναμικού συστήματος αγορών): Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΟι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςI.2) Κύρια δραστηριότητα:, Νοσοκομείο ΚαρκίνουI.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχιΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από τον αναθέτοντα φορέα: ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ ΣΤΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥII.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος εκτέλεσης των εργασιών, παράδοσης των προμηθειών ή παροχής των υπηρεσιών:(γ) ΥπηρεσίεςII.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβασηII.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Η παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο Ογκολογικό ΚέντροΤράπεζας Κύπρου, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους παρόντες Όρους και τα λοιπά Έγγραφα Προσφορών καιεντάσσονται στην κατηγορία 79713000 κατά CPVII.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):79713000II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορέςαπαιτείται): όχιII.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχιII.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατάπερίπτωση): 3 έτηΚατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 195000.00 EURII.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): όχιII.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΔιάρκεια σε μήνες: 36 (από την ανάθεση της σύμβασης)ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτήIV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣIV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμήIV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχιIV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ)Προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για τη χορήγηση εγγράφων ή για πρόσβαση στα έγγραφα: Ημερομηνία: 01/12/2015(ηη/μμ/εεεε)Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχιIV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 02/12/2015 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα:11:00ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.2) ΣΥΜΒΑΣΗ(ΕΙΣ) ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ(ΟΝΤΑΙ) ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ: όχι

Αριθμός 2604ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

2966

Page 9: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, , Αθηνών 80, 3040 Λεμεσός,3040 Λεμεσός, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Γραφείο Προσφορών και Παραγγελιών, Υπόψη: Χριστίνα Χρίστου, Τηλέφωνο:+357 25002483, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 25002762Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.cut.ac.cyΔιεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΠεραιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΤεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογοκαι για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΟι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςI.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Οργανισμός δημοσίου δικαίου,I.3) Κύρια δραστηριότητα: Εκπαίδευση,I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχιΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Διαγωνισμός αρ. ΒΙΒ(1)/032/2015 που αφορά στηπρομήθεια σαρωτή βιβλίων και εγγράφωνII.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (β) ΠρομήθειεςII.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβασηII.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) προμήθεια σαρωτή βιβλίων και εγγράφωνII.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):38520000II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορέςαπαιτείται): όχιII.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχιII.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατάπερίπτωση):Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 25210.00 EURII.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): όχιII.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΔιάρκεια σε μήνες: 2 (από την ανάθεση της σύμβασης)ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτήIV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣIV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμήIV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχιIV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ήπεριγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 03/12/2015 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 12:29Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχιIV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 03/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Ώρα: 12:30ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:όχιVI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 19/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2605ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, , Γωνία ΜιχαήλΚαραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου, 1446 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Ελένη Παπαπέτρου, Υπόψη: ΜαρίαςΑντωνίου, Τηλέφωνο: +357 22601448, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:[email protected], Φαξ: +357 22602751Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.mof.gov.cy/ditsΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΠεραιτέρω πληροφορίες διατίθενται από:

2967

Page 10: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων, ePS, , ,Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΤεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογοκαι για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων, ePS, , ,Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΟι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, ΤΥΠ, Αρχείο ΤΥΠ (γραφεία 5624 και 5626) Γωνία Μιχαλάκη Καραολή & ΓρηγόρηΑυξεντίου, Υπουργείο Οικονομικών (2ος όροφος), 1446 Λευκωσία, Κύπρος, Υπόψη: Διευθυντή ΤΥΠ, Τηλέφωνο:+357 22601376Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.mof.gov.cy/ditsI.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων τωνπεριφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους,I.3) Κύρια δραστηριότητα: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες,I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχιΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια καιεγκατάσταση Fiber Cards για Διάφορα Τμήματα και Υπηρεσίες της Κυβέρνησης - ΤΥΠ2015/044/A/BII.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (β) ΠρομήθειεςII.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβασηII.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Προμήθεια και εγκατάσταση Fiber Cards για ΔιάφοραΤμήματα και Υπηρεσίες της ΚυβέρνησηςII.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):30230000II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορέςαπαιτείται): όχιII.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχιII.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατάπερίπτωση): Fiber Cards x 130 Υπηρεσίες εγκατάστασης Δικαίωμα Προαίρεσης 20%Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 24960.00 EURII.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): ναιΕάν ναι, περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης: 20% για προμήθεια παρόμοιων αγαθών/υπηρεσιώνΕάν είναι γνωστό, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης:σε μήνες: 12 (από τηνανάθεση της σύμβασης)II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΔιάρκεια σε μήνες: 37 (από την ανάθεση της σύμβασης)ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτήIV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣIV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμήIV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχιIV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ήπεριγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 04/12/2015 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 10:30Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχιIV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 04/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Ώρα: 11:00ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:όχιVI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 19/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2606ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Υπουργείο Υγείας, , Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 1448Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Υπόψη:ΣΟΦΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Τηλέφωνο: +357 22605653, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ:+357 22605488Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:

2968

Page 11: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΠεραιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΤεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογοκαι για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΟι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, , ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 1 ΚΑΙ ΧΕΙΛΩΝΟΣ 17 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ,1448 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Κιβώτιο Συμβουλίου Προσφορών Υπουργείου Υγείας αρ.2I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων τωνπεριφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους,I.3) Κύρια δραστηριότητα: Υγεία,I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης:ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, , ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 1 ΚΑΙ ΧΕΙΛΩΝΟΣ 17 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ,1449 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚύπροςΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Προσφορά για την αγορά υπηρεσιών απόΕιδικευμένους Ιατρούς για Ηλεκτροφυσιολογικές Μελέτες, για την κάλυψη αναγκών των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων Σ.Υ 65/15II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (γ) ΥπηρεσίεςII.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβασηII.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Προσφορά για την αγορά υπηρεσιών από ΕιδικευμένουςΙατρούς για Ηλεκτροφυσιολογικές Μελέτες, για την κάλυψη αναγκών των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων Σ.Υ 65/15II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):85121200II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορέςαπαιτείται): όχιII.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχιII.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατάπερίπτωση): Δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης και μεδικαίωμα ανανέωσης για ακόμα δώδεκα (12) μήνες.Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 190000.00 EURII.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): όχιII.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις (κατά περίπτωση): 1II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΔιάρκεια σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Με διαπραγμάτευσηIV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣIV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμήIV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχιIV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ήπεριγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 11/12/2015 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 09:00Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχιIV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 11/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Ώρα: 09:00ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:όχιVI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά περίπτωση): Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣVI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 19/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2607ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΑ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Δήμος Πάφου, , Τ.Θ. 60032, 8100 Πάφος (Πλατεία 28ηςΟκτωβρίου, 8010 Πάφος, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ, Τηλέφωνο: +357 26822354, Ηλεκτρονικόταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 26934762Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy

2969

Page 12: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΠεραιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΤεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογοκαι για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΟι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ, , ΠΛΑΤΕΙΑ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 8047 ΠΑΦΟΣ, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝI.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Περιφερειακή ή τοπική αρχή,I.3) Κύρια δραστηριότητα:ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Aνάπλαση και Ανάδειξη χώρων στην ΣυνοικίαΜουττάλλουII.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (α) ΈργαII.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβασηII.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Aνάπλαση και Ανάδειξη χώρων στην Συνοικία ΜουττάλλουII.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):45000000II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορέςαπαιτείται): όχιII.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχιII.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατάπερίπτωση):Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 2330000.00 EURΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτήIV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣIV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμήIV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχιIV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΈγγραφα έναντι αντιτίμου: όχιIV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 18/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Ώρα: 12:00ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:ναιΕάν ναι, αναφορά σε σχέδιο(α) ή/και πρόγραμμα(άμματα): ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΝΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΤΗΣ Ε.Ε.VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 19/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2608ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΑ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας, , Τ.Θ. 40103, 6301 Λάρνακα,Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ, Υπόψη: ΛΟΥΚΑ ΛΟΥΚΑ, Τηλέφωνο: +357 24801886,Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 24801903Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΠεραιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΤεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογοκαι για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΟι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςI.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων τωνπεριφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους,I.3) Κύρια δραστηριότητα: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες,I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης:ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΡΩΝΙΟΥ, , 7577, ΜΑΖΩΤΟ, 7577 ΛΑΡΝΑΚΑ, ΚύπροςΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2970

Page 13: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΚΣ 15/2015: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟΜΑΡΩΝΙII.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (α) ΈργαII.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβασηII.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας, ζητά προσφορές γιατην «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΡΩΝΙ», Προκήρυξη Αρ. ΚΣ 12/2015. Το υπολογιζόμενοκόστος σύμβασης ανέρχεται στις €23.880 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείςμπορούν να λάβουν αντίγραφο των Εγγράφων του Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση, μέσα από το χώρο του διαγωνισμούστο Σύστημα (www.eprocurement.gov.cy). Οι προσφορές θα υποβληθούν στο ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ της ΕπαρχιακήςΔιοίκησης Λάρνακας, Πλατεία Ευρώπης, 6301 Λάρνακα σύμφωνα με τους Όρους Διαγωνισμού σε κλειστό φάκελο στονοποίο θα αναγράφεται ευκρινώς: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΡΩΝΙ», Προκήρυξη Αρ. ΚΣ15/2015, όχι αργότερα από τις 09:00π.μ. τοπική ώρα την Παρασκευή 04 Δεκεμβρίου 2015.II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):45000000II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορέςαπαιτείται): όχιII.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχιII.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατάπερίπτωση):Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 23880.00 EURII.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): ναιΕάν ναι, περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης: 2 ΜΗΝΕΣΕάν είναι γνωστό, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης:σε μήνες: 2 (από τηνανάθεση της σύμβασης)ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτήIV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣIV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμήIV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχιIV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ήπεριγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 04/12/2015 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 09:00Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχιIV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 04/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Ώρα: 09:00ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:όχιVI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά περίπτωση): Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙΚΑΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Δ' ΤΑΞΗVI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 19/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2609ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, , Πολυφήμου 15, Βιομηχ. ΠεριοχήΣτροβόλου, 2033 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Τομέας Προσφορών, Υπόψη: ΜαρίαΟδυσσέως, Τηλέφωνο: +357 22608745/26, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22446414Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.moh.gov.cy/phsΔιεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΠεραιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΤεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογοκαι για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΟι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςI.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων τωνπεριφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους,I.3) Κύρια δραστηριότητα: Υγεία,I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

2971

Page 14: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων για τοΓεννητικό και Ουροποιητικό Σύστημα και Γεννητικές Ορμόνες 172/2015II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (β) ΠρομήθειεςII.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβασηII.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Προμήθεια Φαρμάκων για το Γεννητικό και ΟυροποιητικόΣύστημα και Γεννητικές ΟρμόνεςII.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):33641000II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορέςαπαιτείται): ναιΕάν ναι, πρέπει να υποβληθούν προσφορές για: ένα ή περισσότερα τμήματαII.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχιII.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατάπερίπτωση):Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 106044.00 EURII.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): ναιΕάν ναι, περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης: Αυξομείωση των ποσοτήτων μέχρι 30%Εάν είναι γνωστό, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης:σε μήνες: 24 (από τηνανάθεση της σύμβασης)II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΔιάρκεια σε μήνες: 24 (από την ανάθεση της σύμβασης)ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτήIV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣIV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμήIV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχιIV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΈγγραφα έναντι αντιτίμου: όχιIV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 11/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Ώρα: 09:00ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:όχιVI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά περίπτωση): Τα έγγραφα διατίθενται μόνο από την ιστοσελίδαwww.eprocurement. gov.cy Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης θα είναι 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής τηςσύμβασης, με δικαίωμα τερματισμού της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση εφαρμογής του Γενικού ΣχεδίουΥγείας (ΓεΣΥ)VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 20/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 1 ΤΙΤΛΟΣ Είδος 11) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)336410003) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗΚατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 1092.00 EUR4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατάπερίπτωση)5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Η εκτιμώμενη αξία του είδους δεν συμπεριλαμβάνει ταδικαιώματα προαίρεσηςΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 2 ΤΙΤΛΟΣ Είδος 21) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)336410003) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗΚατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 15680.00 EUR4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατάπερίπτωση)5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Η εκτιμώμενη αξία του είδους δεν συμπεριλαμβάνει ταδικαιώματα προαίρεσηςΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 3 ΤΙΤΛΟΣ Είδος 31) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)336410003) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ

2972

Page 15: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 64800.00 EUR4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατάπερίπτωση)5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Η εκτιμώμενη αξία του είδους δεν συμπεριλαμβάνει ταδικαιώματα προαίρεσης

Αριθμός 2610ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, , Αθηνών 80, 3040 Λεμεσός,3040 Λεμεσός, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Γραφείο Προσφορών και Παραγγελιών, Υπόψη: Χριστίνα Χρίστου, Τηλέφωνο:+357 25002483, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 25002762Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.cut.ac.cyΔιεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyI.2) Είδος φορέα προμηθειών: Αναθέτουσα αρχήΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη):Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(12)/020/2015 για την Αγορά υπηρεσιών για (α) υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης εργοδότη και (β)ασφάλιση αστικής ευθύνηςII.1.2) Σύντομη περιγραφή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): Αγορά υπηρεσιών για (α) υποχρεωτική ασφάλισηευθύνης εργοδότη και (β) ασφάλιση αστικής ευθύνηςII.1.3) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη):71317200ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος διαδικασίας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): ΑνοικτήIV.2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.2.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας (όπως αναφέρεται στηναρχική προκήρυξη, ενδεχομένως):IV.2.2) Αριθ. αναφοράς για ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες προκηρύξεις (εάν είναι γνωστοί)Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω::Σύνδεση: TED24Αριθ. αναφοράς της δημοσίευσης:IV.2.4) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 25/09/2015 (ηη/μμ/εεεε)ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.1) Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΦΟΡΑ: Ελλιπής διαδικασίαVI.2) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η σύμβαση δεν ανατέθηκε.Η σύμβαση ενδεχομένως να αποτελέσει αντικείμενο επαναδημοσίευσης.VI.4) ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά περίπτωση):: Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και επιθυμώνα σας πληροφορήσω την απόφαση της Επιτροπής Προσφορών όπως ανακαλέσει προηγούμενη της απόφαση γιαπροκήρυξη του διαγωνισμού με αριθμό ΥΔΠ(12)/020/2015 για την «αγορά υπηρεσιών για (α) υποχρεωτική ασφάλισηευθύνης εργοδότη και (β) ασφάλιση αστικής ευθύνης», λόγω καταχώρησης λανθασμένου κωδικού στο ηλεκτρονικό σύστημασύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (e-procurement). Η λανθασμένη κατηγοριοποίηση είχε ως αποτέλεσμα να πληγεί τοδημόσιον συμφέρον καθότι ο κωδικός που χρησιμοποιήθηκε παραπλάνησε τους οικονομικούς φορείς, περιορίζοντας τηνευρύτητα συμμετοχής τους και πλήττοντας τον υγιή ανταγωνισμό. Η Επιτροπή Προσφορών αποφάσισε επίσης όπως σεσύντομο χρονικό διάστημα προκηρυχθεί εκ νέου, μέσω του e-procurement, διαγωνισμός που αφορά στο πιο πάνω θέμα.VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 20/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2611ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, , Αθηνών 80, 3040 Λεμεσός,3040 Λεμεσός, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Γραφείο Προσφορών και Παραγγελιών, Υπόψη: Χριστίνα Χρίστου, Τηλέφωνο:+357 25002483, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 25002762Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.cut.ac.cy

2973

Page 16: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΠεραιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΤεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογοκαι για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΟι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςI.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Οργανισμός δημοσίου δικαίου,I.3) Κύρια δραστηριότητα: Εκπαίδευση,I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχιΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(14)/035/2015 που αφορά στηναγορά υπηρεσιών (α) ασφάλισης ευθύνης εργοδότη και (β) ασφάλισης αστικής ευθύνηςII.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (γ) ΥπηρεσίεςII.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβασηII.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) αγορά υπηρεσιών (α) ασφάλισης ευθύνης εργοδότη και(β) ασφάλισης αστικής ευθύνηςII.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):66000000, 66100000, 66500000, 66600000, 66700000II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορέςαπαιτείται): όχιII.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχιII.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατάπερίπτωση):Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 42000.00 EURII.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): ναιΕάν ναι, περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης: €42.000 (Σαράντα Δύο Χιλιάδες Ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένουτου Φ.Π.Α. για περίοδο 12 μηνών με δικαίωμα ανανέωσης ανά έτος για 24 ακόμα μήνες (συμπεριλαμβανομένου τουδικαιώματος προαίρεσης ποσού ύψους €3.000 για περίοδο 12 μηνών με δικαίωμα ανανέωσης ανά έτος για 24 ακόμα μήνες)Εάν είναι γνωστό, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης:σε μήνες: 12 (από τηνανάθεση της σύμβασης)II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις (κατά περίπτωση): 3II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΔιάρκεια σε μήνες: 36 (από την ανάθεση της σύμβασης)ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτήIV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣIV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμήIV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχιIV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ήπεριγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 04/12/2015 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 12:29Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχιIV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 04/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Ώρα: 12:30ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:όχιVI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 20/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2612ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Αστυνομία Κύπρου, , Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη,1478 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Διευθυντή Διεύθυνσης Οικονομικών, Υπόψη: Υπεύθυνου Κλάδου ΔημοσίωνΣυμβάσεων, Τηλέφωνο: +357 22808021, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22808748Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.police.gov.cyΔιεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy

2974

Page 17: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyI.2) Είδος φορέα προμηθειών: Αναθέτουσα αρχήΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): Δ.Ο53/2015 Προσφορά για την Ασφάλιση των Πτητικών Μέσων της ΑστυνομίαςII.1.2) Σύντομη περιγραφή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): Προσφορά για την Ασφάλιση των Πτητικών Μέσωντης ΑστυνομίαςII.1.3) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη):66514140ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος διαδικασίας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): ΑνοικτήIV.2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.2.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας (όπως αναφέρεται στηναρχική προκήρυξη, ενδεχομένως): 13.25.002.007IV.2.2) Αριθ. αναφοράς για ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες προκηρύξεις (εάν είναι γνωστοί)Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω:: OJS eSenderΣύνδεση: TED24Αριθ. αναφοράς της δημοσίευσης: 2015-000698IV.2.4) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 11/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.1) Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΦΟΡΑ: ΔιόρθωσηVI.3) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗVI.3.1) Η τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών ή η δημοσίευση στο TED δεν είναι συμβατή. Τροποποίηση των αρχικώνπληροφοριών που υπεβλήθησαν από την αναθέτουσα αρχήVI.3.2) Προκήρυξη ή αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού Στην αρχική προκήρυξηVI.3.3) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):VI.3.4) Ημερομηνίες προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):VI.3.5) Διευθύνσεις και σημεία επικοινωνίας προς διόρθωση (εάν υπάρχουν):Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ:Δέν Εφαρμόζεται, , Δέν Εφαρμόζεται, Δέν Εφαρμόζεται Δέν Εφαρμόζεται, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Ηλεκτρονικό ΣύστημαΣύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στο χώρο του διαγωνισμού στην Ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cyVI.3.6) Κείμενο προς προσθήκη στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 20/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2613ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, , Αρχιεπισκόπου Κυπριανού31, Ακίνητα Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, 2ος όροφος, 3041 Λεμεσός, 3041 Λεμεσός, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής:Γραφείο Προσφορών και Παραγγελιών, Υπόψη: Χριστίνα Χρίστου, Τηλέφωνο: +357 25002483, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:[email protected], Φαξ: +357 25002762Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.cut.ac.cyΔιεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΠεραιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΤεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογοκαι για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΟι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςI.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Οργανισμός δημοσίου δικαίου,I.3) Κύρια δραστηριότητα: Εκπαίδευση,I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχιΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. ΥΔΠ(13)/027/2015 ΓΙΑΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 28 ΕΠΙΠΛΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΕΔΡΑΝΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥII.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (β) ΠρομήθειεςII.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση

2975

Page 18: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 28 ΕΠΙΠΛΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝΚΑΙ ΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΕΔΡΑΝΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥII.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):45421000, 45422100II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορέςαπαιτείται): όχιII.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχιII.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατάπερίπτωση):Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 17000.00 EURII.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): όχιII.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΔιάρκεια σε μήνες: 3 (από την ανάθεση της σύμβασης)ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτήIV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣIV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμήIV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχιIV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ήπεριγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 04/12/2015 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 12:29Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχιIV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 04/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Ώρα: 12:30ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:όχιVI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 20/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2614ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Συμβούλιον Αποχετεύσεων Λευκωσίας, , T.Θ. 21835, 1513Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Συμβούλιον Αποχετεύσων Λευκωσίας, Υπόψη: Ανδρέα Κοτζιάπασιη, Τηλέφωνο:+357 22398551, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22666569Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.sbn.org.cyΔιεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyI.2) Είδος φορέα προμηθειών: Αναθέτουσα οντότηταΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη):ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣII.1.2) Σύντομη περιγραφή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2016 -31.12.2016II.1.3) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη):66510000ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος διαδικασίας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): ΑνοικτήIV.2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.2.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας (όπως αναφέρεται στηναρχική προκήρυξη, ενδεχομένως):IV.2.2) Αριθ. αναφοράς για ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες προκηρύξεις (εάν είναι γνωστοί)Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω::Σύνδεση: TED24Αριθ. αναφοράς της δημοσίευσης:

2976

Page 19: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

IV.2.4) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 04/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.1) Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΦΟΡΑ: Διόρθωση, Συμπληρωματικές πληροφορίεςVI.3) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗVI.3.1) Η τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών ή η δημοσίευση στο TED δεν είναι συμβατή. Τροποποίηση των αρχικώνπληροφοριών που υπεβλήθησαν από την αναθέτουσα αρχήVI.3.2) Προκήρυξη ή αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού Στην αρχική προκήρυξηVI.3.3) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):VI.3.4) Ημερομηνίες προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):Σημείο ημερομηνιών προς τροποποίηση: Ημερομηνία υποβολής προσφορών, Αντί: 20/11/2015 (ηη/μμ/εεεε) 13:00 (ωω:λλ),Διάβαζε: 25/11/2015 (ηη/μμ/εεεε) 13:00 (ωω:λλ)VI.3.5) Διευθύνσεις και σημεία επικοινωνίας προς διόρθωση (εάν υπάρχουν):VI.3.6) Κείμενο προς προσθήκη στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):Σημείο κειμένου προς προσθήκη: Συμπληρωματική Σημείωση, Κείμενο προς προσθήκη: Με βάση το Έγγραφο Προσφοράς(Άρθρο 7.5) 1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του Αντικειμένου της Σύμβασης ή για το σύνολοτου αντικειμένου των επί μέρους τμημάτων του, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ των Εγγράφων Διαγωνισμού.2. Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας έχει δικαίωμα κατακύρωσης της προσφοράς για το σύνολο του Αντικειμένου τηςΣύμβασης ή για το σύνολο του αντικειμένου των επί μέρους τμημάτων του, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙτων Εγγράφων Διαγωνισμού.VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 20/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2615ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, , Κινύρα 5 - 6, 1102 Λευκωσία,Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Κεντρικά Γραφεία Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Υπόψη: Μιχάλη Πάντη, Τηλέφωνο:+357 22409555, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22302363Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.moi.gov.cy/tphΔιεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΠεραιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΤεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογοκαι για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), , , , Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: www.eprocurement.gov.cyΔιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΟι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, , Οδός Κινύρα 5-6, 11102 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Κιβώτιο Προσφορώντου Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Οδός Κινύρα 5-6, Πτέρυγα Α, Ισόγειο, 1102, Λευκωσία, Υπόψη: Μαρία Κάρατζη,Τηλέφωνο: +357 22409865, Φαξ: +357 22302035I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων τωνπεριφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους,I.3) Κύρια δραστηριότητα: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες,I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχιΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών δύο(2)Τεχνικών για επίβλεψη και διαχείριση έργων Συντήρησης στους Κυβερνητικούς Οικισμούς Επαρχίας Λευκωσίας όπωςαναλυτικά καταγράφονται στο Παράτημα Α : Όροι Εντολής του Τόμου Β (30/2015)II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (γ) ΥπηρεσίεςII.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβασηII.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών δύο(2) Τεχνικώνγια επίβλεψη και διαχείριση έργων Συντήρησης στους Κυβερνητικούς Οικισμούς Επαρχίας Λευκωσίας όπως αναλυτικάκαταγράφονται στο Παράτημα Α : Όροι Εντολής του Τόμου Β (30/2015)II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):71000000, 71240000, 71247000, 71300000, 71311000, 71315300II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορέςαπαιτείται): όχιII.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχιII.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατάπερίπτωση):

2977

Page 20: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 100800.00 EURII.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): ναιΕάν ναι, περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης: Διάρκεια Σύμβασης 24 μήνες με δικαίωμα προαίρεσηςπαράτασης Σύμβασης μέχρι 12 μήνες.Εάν είναι γνωστό, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης:σε μήνες: 24 (από τηνανάθεση της σύμβασης)II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΔιάρκεια σε μήνες: 24 (από την ανάθεση της σύμβασης)ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτήIV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣIV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμήIV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχιIV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ήπεριγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 04/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχιIV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 04/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Ώρα: 09:00ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:όχιVI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά περίπτωση): Ο Διαγωνισμός αφορά την Παροχή Υπηρεσιών δύο (2) Τεχνικώνγια έργα σε Κυβερνητικούς Οικισμούς. Οι Προϋποθέσεις συμμετοχής καταγράφονται αναλυτικά στον Τόμο Α: Οδηγίες προςΟικονομικούς Φορείς των Εγγραφών Διαγωνισμού.VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 20/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2616ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, , Κινύρα 5 - 6, 1102 Λευκωσία,Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Κεντρικά Γραφεία Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Υπόψη: Μιχάλη Πάντη, Τηλέφωνο:+357 22409555, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22302363Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.moi.gov.cy/tphΔιεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΠεραιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΤεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογοκαι για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), , , , Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: www.eprocurement.gov.cyΔιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΟι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, , Οδός Κινύρα 5-6, 1102 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Κιβώτιο Προσφορώντου Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Οδός Κινύρα 5-6, Πτέρυγα Α, Ισόγειο, 1102, Λευκωσία, Υπόψη: Μαρία Κάρατζη,Τηλέφωνο: +357 22409865, Φαξ: +357 22302035I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων τωνπεριφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους,I.3) Κύρια δραστηριότητα: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες,I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχιΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών ενός(1) Τεχνικού για επίβλεψη και διαχείριση έργων Συντήρησης στους Κυβερνητικούς Οικισμούς Επαρχίας Λευκωσίας όπωςαναλυτικά καταγράφονται στο Παράτημα Α : Όροι Εντολής του Τόμου Β (31/2015)II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (γ) ΥπηρεσίεςII.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβασηII.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών ενός (1) Τεχνικούγια επίβλεψη και διαχείριση έργων Συντήρησης στους Κυβερνητικούς Οικισμούς Επαρχίας Λευκωσίας όπως αναλυτικάκαταγράφονται στο Παράτημα Α : Όροι Εντολής του Τόμου Β (31/2015)

2978

Page 21: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):71000000, 71240000, 71247000, 71300000, 71311000, 71315300II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορέςαπαιτείται): όχιII.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχιII.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατάπερίπτωση):Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 50400.00 EURII.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): ναιΕάν ναι, περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης: Διάρκεια Σύμβασης 24 μήνες με δικαίωμα προαίρεσηςπαράτασης Σύμβασης μέχρι 12 μήνες.Εάν είναι γνωστό, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης:σε μήνες: 24 (από τηνανάθεση της σύμβασης)II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΔιάρκεια σε μήνες: 24 (από την ανάθεση της σύμβασης)ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτήIV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣIV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμήIV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχιIV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ήπεριγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 04/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχιIV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 04/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Ώρα: 09:00ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:όχιVI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά περίπτωση): Ο Διαγωνισμός αφορά την Παροχή Υπηρεσιών ενός (1) Τεχνικούγια έργα σε Κυβερνητικούς Οικισμούς. Οι Προϋποθέσεις συμμετοχής καταγράφονται αναλυτικά στον Τόμο Α: Οδηγίες προςΟικονομικούς Φορείς των Εγγραφών Διαγωνισμού.VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 20/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2617ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, , Κινύρα 5 - 6, 1102 Λευκωσία,Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Κεντρικά Γραφεία Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Υπόψη: Μιχάλη Πάντη, Τηλέφωνο:+357 22409555, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22302363Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.moi.gov.cy/tphΔιεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΠεραιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΤεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογοκαι για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), , , , Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: www.eprocurement.gov.cyΔιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΟι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, , Οδός Κινύρα 5-6, 1102 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Κιβώτιο Προσφορώντου Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Οδός Κινύρα 5-6, Πτέρυγα Α, Ισόγειο, 1102, Λευκωσία, Υπόψη: Μαρία Κάρατζη,Τηλέφωνο: +357 22409865, Φαξ: +357 22302035I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων τωνπεριφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους,I.3) Κύρια δραστηριότητα: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες,I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχιΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2979

Page 22: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών ενός (1)Τεχνικού για επίβλεψη και διαχείριση έργων Συντήρησης στους Κυβερνητικούς Οικισμούς Επαρχιών Λεμεσού και Πάφουόπως αναλυτικά καταγράφονται στο Παράτημα Α : Όροι Εντολής του Τόμου Β (32/2015)II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (γ) ΥπηρεσίεςII.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβασηII.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών ενός (1) Τεχνικούγια επίβλεψη και διαχείριση έργων Συντήρησης στους Κυβερνητικούς Οικισμούς Επαρχιών Λεμεσού και Πάφου όπωςαναλυτικά καταγράφονται στο Παράτημα Α : Όροι Εντολής του Τόμου Β (32/2015)II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):71000000, 71240000, 71247000, 71300000, 71311000, 71315300II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορέςαπαιτείται): όχιII.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχιII.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατάπερίπτωση):Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 50400.00 EURII.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): ναιΕάν ναι, περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης: Διάρκεια Σύμβασης 24 μήνες με δικαίωμα προαίρεσηςπαράτασης Σύμβασης μέχρι 12 μήνες.Εάν είναι γνωστό, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης:σε μήνες: 24 (από τηνανάθεση της σύμβασης)II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΔιάρκεια σε μήνες: 24 (από την ανάθεση της σύμβασης)ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτήIV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣIV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμήIV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχιIV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ήπεριγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 04/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχιIV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 04/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Ώρα: 09:00ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:όχιVI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά περίπτωση): Ο Διαγωνισμός αφορά την Παροχή Υπηρεσιών ενός (1) Τεχνικούγια έργα σε Κυβερνητικούς Οικισμούς. Οι Προϋποθέσεις συμμετοχής καταγράφονται αναλυτικά στον Τόμο Α: Οδηγίες προςΟικονομικούς Φορείς των Εγγραφών Διαγωνισμού.VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 20/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2618ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, , Λεωφ. ΑγίουΙλαρίωνος, Καΐμακλι, 1426 Λευκωσία. Ταχ. Θυρ. 29669, 1722 Λευκωσία, 1426 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής:Τομέας Συμβάσεων Συντήρησης, Υπόψη: Άντρη Πουλλή, Τηλέφωνο: +357 22800452, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:[email protected], Φαξ: +357 22348202Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.mcw.gov.cy/emsΔιεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyI.2) Είδος φορέα προμηθειών: Αναθέτουσα αρχήΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη):Διαγωνισμός αρ. 15.082.ΣΣ.ΗΜΥ -Παροχή υπηρεσιών συντήρησης ακτινολογικού συστήματος κατασκευής Philips DuoDiagnost του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας

2980

Page 23: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

II.1.2) Σύντομη περιγραφή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): Διαγωνισμός αρ. 15.082.ΣΣ.ΗΜΥ -Παροχήυπηρεσιών συντήρησης ακτινολογικού συστήματος κατασκευής Philips Duo Diagnost του Γενικού Νοσοκομείου ΛάρνακαςII.1.3) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη):50400000ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος διαδικασίας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): ΑνοικτήIV.2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.2.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας (όπως αναφέρεται στηναρχική προκήρυξη, ενδεχομένως):IV.2.2) Αριθ. αναφοράς για ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες προκηρύξεις (εάν είναι γνωστοί)Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω::Σύνδεση: TED24Αριθ. αναφοράς της δημοσίευσης:IV.2.4) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 15/07/2015 (ηη/μμ/εεεε)ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.1) Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΦΟΡΑ: Ελλιπής διαδικασίαVI.2) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η σύμβαση δεν ανατέθηκε.VI.4) ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά περίπτωση):: Ακύρωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο10.3.2 (δ) του Τόμου Α - Μέρος Ι (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς), των εγγράφων του διαγωνισμού, όπου αναφέρεταιρητά ότι: 10.3.2 Ακύρωση μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών δύναται να αποφασιστεί: (δ) όταν οιπεριστάσεις κάτω από τις οποίες προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός έχουν διαφοροποιηθεί σε βαθμό που το αντικείμενο τουδιαγωνισμού να μην είναι πλέον αναγκαίο.VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 20/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2619ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, , Κινύρα 5 - 6, 1102 Λευκωσία,Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Κεντρικά Γραφεία Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Υπόψη: Μιχάλη Πάντη, Τηλέφωνο:+357 22409555, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22302363Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.moi.gov.cy/tphΔιεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΠεραιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΤεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογοκαι για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), , , , Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: www.eprocurement.gov.cyΔιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΟι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, , Οδός Κινύρα 5-6, 1102 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Κιβώτιο Προσφορώντου Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Οδός Κινύρα 5-6, Πτέρυγα Α, Ισόγειο, 1102, Λευκωσία, Υπόψη: Μαρία Κάρατζη,Τηλέφωνο: +357 22409862, Φαξ: +357 22302035I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων τωνπεριφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους,I.3) Κύρια δραστηριότητα: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες,I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχιΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών ενός(1) Τεχνικού για επίβλεψη και διαχείριση έργων Συντήρησης στους Κυβερνητικούς Οικισμούς Επαρχιών Λάρνακας καιΕλεύθερης Αμμοχώστου όπως αναλυτικά καταγράφονται στο Παράτημα Α : Όροι Εντολής του Τόμου Β (33/2015)II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (γ) ΥπηρεσίεςII.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβασηII.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών ενός (1) Τεχνικούγια επίβλεψη και διαχείριση έργων Συντήρησης στους Κυβερνητικούς Οικισμούς Επαρχιών Λάρνακας και ΕλεύθερηςΑμμοχώστου όπως αναλυτικά καταγράφονται στο Παράτημα Α : Όροι Εντολής του Τόμου Β (33/2015)II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):71000000, 71240000, 71247000, 71300000, 71311000, 71315300II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορέςαπαιτείται): όχι

2981

Page 24: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχιII.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατάπερίπτωση):Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 50400.00 EURII.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): ναιΕάν ναι, περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης: Διάρκεια Σύμβασης 24 μήνες με δικαίωμα προαίρεσηςπαράτασης Σύμβασης μέχρι 12 μήνες.Εάν είναι γνωστό, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης:σε μήνες: 24 (από τηνανάθεση της σύμβασης)II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΔιάρκεια σε μήνες: 24 (από την ανάθεση της σύμβασης)ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτήIV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣIV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμήIV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχιIV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ήπεριγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 04/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχιIV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 04/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Ώρα: 09:00ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:όχιVI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά περίπτωση): Ο Διαγωνισμός αφορά την Παροχή Υπηρεσιών ενός (1) Τεχνικούγια έργα σε Κυβερνητικούς Οικισμούς. Οι Προϋποθέσεις συμμετοχής καταγράφονται αναλυτικά στον Τόμο Α: Οδηγίες προςΟικονομικούς Φορείς των Εγγραφών Διαγωνισμού.VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 20/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2620ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Public Works Department, , 165 Strovolos Aven., 2048 Nicosia,Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Ministry of Transport Communications and Works , Υπόψη: Mrs Stalo Aristeidou , Τηλέφωνο:+357 22806764, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22806921Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.mcw.gov.cy/pwdΔιεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyI.2) Είδος φορέα προμηθειών: Αναθέτουσα αρχήΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): Provisionof Advisory Services to the Government for the successful completion of the process of the re-development of the LarnacaPort and Marina Area.II.1.2) Σύντομη περιγραφή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): The provision of the Advisory Services to theGovernment, aimed at the successful completion of the process for the Redevelopment of Larnaca Port and Marina Area.II.1.3) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη):70110000, 70330000,70332300, 72224000, 73220000, 75112100, 92000000, 79314000, 98362000, 66121000, 66171000, 90713000, 71318000ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος διαδικασίας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): ΑνοικτήIV.2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.2.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας (όπως αναφέρεται στηναρχική προκήρυξη, ενδεχομένως): MTCW/LCA1/2015IV.2.2) Αριθ. αναφοράς για ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες προκηρύξεις (εάν είναι γνωστοί)Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω:: OJS eSender

2982

Page 25: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

Σύνδεση: TED24Αριθ. αναφοράς της δημοσίευσης: 2015-000644IV.2.4) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 13/10/2015 (ηη/μμ/εεεε)ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.1) Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΦΟΡΑ: ΔιόρθωσηVI.3) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗVI.3.1) Η τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών ή η δημοσίευση στο TED δεν είναι συμβατή. Τροποποίηση των αρχικώνπληροφοριών που υπεβλήθησαν από την αναθέτουσα αρχήVI.3.2) Προκήρυξη ή αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού Σε αμφότερα (για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείστε νααναφέρετε τα σχετικά αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού)VI.3.3) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):VI.3.4) Ημερομηνίες προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):Σημείο ημερομηνιών προς τροποποίηση: IV.3.4)Time-limit for receipt of tenders or request to participate, Αντί: 03/12/2015(ηη/μμ/εεεε) 12:00 (ωω:λλ), Διάβαζε: 08/01/2016 (ηη/μμ/εεεε) 12:00 (ωω:λλ)Σημείο ημερομηνιών προς τροποποίηση: I.V.3.8) Conditions for opening tenders, Αντί: 03/12/2015 (ηη/μμ/εεεε) (ωω:λλ),Διάβαζε: 08/01/2016 (ηη/μμ/εεεε) (ωω:λλ)VI.3.5) Διευθύνσεις και σημεία επικοινωνίας προς διόρθωση (εάν υπάρχουν):VI.3.6) Κείμενο προς προσθήκη στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 20/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2621ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, , Κινύρα 5 - 6, 1102 Λευκωσία,Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Κεντρικά Γραφεία Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Υπόψη: Ειρήνη Γιαννακού, Τηλέφωνο:+357 22409821, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22302035Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.moi.gov.cy/tphΔιεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΠεραιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΤεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογοκαι για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), , , , Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: www.eprocurement.gov.cyΔιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΟι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, , Οδός Κινύρα 5-6, 1102 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Κιβώτιο Προσφορώντου Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Οδός Κινύρα 5-6, Πτέρυγα Α, Ισόγειο, 1102, Λευκωσία, Υπόψη: Μαρία Κάρατζη,Τηλέφωνο: +357 22409862, Φαξ: +357 22302035I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων τωνπεριφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους,I.3) Κύρια δραστηριότητα: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες,I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχιΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών ενός (1)Τεχνικού για έργα σε Κυβερνητικούς Οικισμούς όπως αναλυτικά καταγράφονται στο Παράτημα Α : Όροι Εντολής του ΤόμουΒ (21/2015)II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (γ) ΥπηρεσίεςII.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβασηII.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών ενός (1) Τεχνικούγια έργα σε Κυβερνητικούς Οικισμούς όπως αναλυτικά καταγράφονται στο Παράτημα Α : Όροι Εντολής του Τόμου Β (21/2015)II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):71000000, 71240000, 71247000, 71300000, 71311000, 71315300II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορέςαπαιτείται): όχιII.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχιII.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατάπερίπτωση):Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 50400.00 EURII.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): ναι

2983

Page 26: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

Εάν ναι, περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης: Διάρκεια Σύμβασης 24 μήνες με δικαίωμα προαίρεσηςπαράτασης Σύμβασης μέχρι 12 μήνες.Εάν είναι γνωστό, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης:σε μήνες: 24 (από τηνανάθεση της σύμβασης)II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΔιάρκεια σε μήνες: 24 (από την ανάθεση της σύμβασης)ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτήIV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣIV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμήIV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχιIV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ήπεριγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 04/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχιIV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 04/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Ώρα: 09:00ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:όχιVI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά περίπτωση): Ο Διαγωνισμός αφορά την Παροχή Υπηρεσιών ενός (1) Τεχνικούγια έργα σε Κυβερνητικούς Οικισμούς. Οι Προϋποθέσεις συμμετοχής καταγράφονται αναλυτικά στον Τόμο Α: Οδηγίες προςΟικονομικούς Φορείς των Εγγραφών Διαγωνισμού.VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 20/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2622ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΑ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας, , Τ.Θ. 40103, 6301 Λάρνακα,Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ, Υπόψη: ΛΟΥΚΑ ΛΟΥΚΑ, Τηλέφωνο: +357 24801886,Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 24801903Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΠεραιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΤεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογοκαι για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΟι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςI.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων τωνπεριφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους,I.3) Κύρια δραστηριότητα: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες,I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχιΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: 76/2015: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤΗΝΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣII.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (α) ΈργαII.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβασηII.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας, ζητά προσφορές:«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΕΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ» Προκήρυξη Αρ. Ε.Δ.ΛΑΡ.- 76/2015. Το υπολογιζόμενοκόστος σύμβασης ανέρχεται στις €57.600 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείςμπορούν να λάβουν αντίγραφο των Εγγράφων του Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση, μέσα από το χώρο του διαγωνισμούστο Σύστημα (www.eprocurement.gov.cy). Οι προσφορές θα υποβληθούν στο ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ της ΕπαρχιακήςΔιοίκησης Λάρνακας, Πλατεία Ευρώπης, 6301 Λάρνακα σύμφωνα με τους Όρους Διαγωνισμού σε κλειστό φάκελο στον οποίοθα αναγράφεται ευκρινώς: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ» Προκήρυξη Αρ. Ε.Δ.ΛΑΡ.- 76/2015, όχιαργότερα από τις 09:00π.μ. τοπική ώρα την Παρασκευή 04 Δεκεμβρίου 2015II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):71300000

2984

Page 27: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορέςαπαιτείται): όχιII.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχιII.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατάπερίπτωση):Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 57600.00 EURII.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): ναιΕάν ναι, περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης: 4 ΜΗΝΕΣΕάν είναι γνωστό, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης:σε μήνες: 4 (από τηνανάθεση της σύμβασης)ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτήIV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣIV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμήIV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχιIV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ήπεριγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 04/12/2015 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 09:00Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχιIV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 04/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Ώρα: 09:00ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:όχιVI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 20/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2623ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ, , Τ.Θ. 33002,5280 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ, Κύπρος, Υπόψη: Φώτιος Καούλλας, Τηλέφωνο: +357 24643493, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:[email protected], Φαξ: +357 24643492Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΠεραιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΤεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογοκαι για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΟι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςI.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Οργανισμός δημοσίου δικαίου,I.3) Κύρια δραστηριότητα: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες,I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης:Κιβώτιο Προσφορών Υπεραστικά Λεωφορεία Κύπρου Λτδ, , Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄33, Frixos Center, 6017 Λάρνακα,ΚύπροςΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΕΚΑ (10)ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (43 ΘΕΣΕΩΝ +) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Μ3, ΚΛΑΣΗΣ IIIII.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (γ) ΥπηρεσίεςII.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβασηII.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Η ενοικίαση δέκα (10) μεγάλων τουριστικού τύπουΛεωφορείων (43 θέσεων+) κατηγορίας Μ3 κλάσης ΙΙΙ όπως προσδιορίζεται αναλυτικά στα Έγγραφα Διαγωνισμού, τωνοποίων η ηλικία δεν θα υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) έτη, στις 31 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με την 1η ημερομηνία εγγραφήςτους, για την ένταξη τους στον υφιστάμενο Στόλο και εκτέλεση διαστικών Δρομολογίων σε όλες τις ελεύθερες πόλεις τηςΚύπρουII.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):60130000II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορέςαπαιτείται): όχιII.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2985

Page 28: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατάπερίπτωση):Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 146000.00 EURΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτήIV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣIV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμήIV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχιIV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΈγγραφα έναντι αντιτίμου: όχιIV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 18/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Ώρα: 11:00ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:όχιVI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 20/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2624ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, , Κινύρα 5 - 6, 1102 Λευκωσία,Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Κεντρικά Γραφεία Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Υπόψη: Είρηνη Γιαννακού, Τηλέφωνο:+357 22409821, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22302035Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.moi.gov.cy/tphΔιεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΠεραιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΤεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογοκαι για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), , , , Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: www.eprocurement.gov.cyΔιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΟι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, , Οδός Κινύρα 5-6, 1102 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Κιβώτιο Προσφορώντου Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Οδός Κινύρα 5-6, Πτέρυγα Α, Ισόγειο, 1102, Λευκωσία, Υπόψη: Μαρία Κάρατζη,Τηλέφωνο: +357 22409862, Φαξ: +357 22302035I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων τωνπεριφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους,I.3) Κύρια δραστηριότητα: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες,I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχιΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών ενός (1)Τεχνικού για έργα σε Κυβερνητικούς Οικισμούς όπως αναλυτικά καταγράφονται στο Παράτημα Α : Όροι Εντολής του ΤόμουΒ (20/2015)II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (γ) ΥπηρεσίεςII.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβασηII.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών ενός (1) Τεχνικούγια έργα σε Κυβερνητικούς Οικισμούς όπως αναλυτικά καταγράφονται στο Παράτημα Α : Όροι Εντολής του Τόμου Β (20/2015)II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):71000000, 71240000, 71247000, 71300000, 71311000, 71315300II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορέςαπαιτείται): όχιII.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχιII.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατάπερίπτωση):Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 50400.00 EURII.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): ναιΕάν ναι, περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης: Διάρκεια Σύμβασης 24 μήνες με δικαίωμα προαίρεσηςπαράτασης Σύμβασης μέχρι 12 μήνες.

2986

Page 29: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

Εάν είναι γνωστό, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης:σε μήνες: 24 (από τηνανάθεση της σύμβασης)II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΔιάρκεια σε μήνες: 24 (από την ανάθεση της σύμβασης)ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτήIV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣIV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμήIV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχιIV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ήπεριγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 04/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχιIV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 04/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Ώρα: 09:00ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:όχιVI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά περίπτωση): Ο Διαγωνισμός αφορά την Παροχή Υπηρεσιών ενός (1) Τεχνικούγια έργα σε Κυβερνητικούς Οικισμούς. Οι Προϋποθέσεις συμμετοχής καταγράφονται αναλυτικά στον Τόμο Α: Οδηγίες προςΟικονομικούς Φορείς των Εγγραφών Διαγωνισμού.VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 20/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2625ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Υπουργείο Υγείας, , Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 1448Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, Υπόψη:ΑΝΤΩΝΗ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗ, Τηλέφωνο: +357 22605493, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ:+357 22605488Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΠεραιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΤεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογοκαι για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΟι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, , ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 1 ΚΑΙ ΧΕΙΛΩΝΟΣ 17, ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ,1448 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΚΙΒΩΤΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣI.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων τωνπεριφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους,I.3) Κύρια δραστηριότητα: Υγεία,I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης:ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, , , ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚύπροςΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Προσφορά για αγορά υπηρεσιών εξωτερικήςεμπειρογνωμοσύνης έρευνα και ανάπτυξης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης και τηλεαποκατάστασης της Κλινικής ΕντατικήςΘεραπείας(ΚΕΘ) του Γενικού Νοσοκομείου (ΓΝ) Λευκωσίας Γ.Τ 6/15II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (γ) ΥπηρεσίεςII.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβασηII.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Προσφορά για αγορά υπηρεσιών εξωτερικήςεμπειρογνωμοσύνης έρευνα και ανάπτυξης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης και τηλεαποκατάστασης της Κλινικής ΕντατικήςΘεραπείας(ΚΕΘ) του Γενικού Νοσοκομείου (ΓΝ) Λευκωσίας Γ.Τ 6/15II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):72500000II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορέςαπαιτείται): όχιII.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχιII.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατάπερίπτωση): ΕΝΑΣ (1) ΧΡΟΝΟΣ

2987

Page 30: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 75000.00 EURII.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): όχιII.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΔιάρκεια σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτήIV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣIV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμήIV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχιIV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ήπεριγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 04/12/2015 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 09:00Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχιIV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 04/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Ώρα: 09:00ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:όχιVI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά περίπτωση): Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥVI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 20/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2626ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Υπουργείο Υγείας, , Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 1448Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών Υπουργείου Υγείας , Υπόψη: Κα Μαρία Ζαχαρίου,Τηλέφωνο: +357 22605660, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22605488Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyI.2) Είδος φορέα προμηθειών: Αναθέτουσα αρχήΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη):ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΝΑΡΘΗΚΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΟ ΓΙΑΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥ48/15II.1.2) Σύντομη περιγραφή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝΝΑΡΘΗΚΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥ48/15II.1.3) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη):33140000ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος διαδικασίας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): ΑνοικτήIV.2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.2.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας (όπως αναφέρεται στηναρχική προκήρυξη, ενδεχομένως): ΥΥ 13.25.041.003.125, ΣΥ 48-15IV.2.2) Αριθ. αναφοράς για ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες προκηρύξεις (εάν είναι γνωστοί)Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω:: OJS eSenderΣύνδεση: TED24Αριθ. αναφοράς της δημοσίευσης: 2015-000542IV.2.4) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 24/08/2015 (ηη/μμ/εεεε)ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.1) Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΦΟΡΑ: ΔιόρθωσηVI.3) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗVI.3.1) Η τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών ή η δημοσίευση στο TED δεν είναι συμβατή. Σε αμφότεραVI.3.2) Προκήρυξη ή αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού Σε αμφότερα (για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείστε νααναφέρετε τα σχετικά αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού)VI.3.3) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):

2988

Page 31: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

VI.3.4) Ημερομηνίες προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):Σημείο ημερομηνιών προς τροποποίηση: IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικώνεγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή περιγραφικού εγγράφου, Αντί: 27/11/2015 (ηη/μμ/εεεε) 09:00 (ωω:λλ), Διάβαζε: 04/12/2015(ηη/μμ/εεεε) 09:00 (ωω:λλ)Σημείο ημερομηνιών προς τροποποίηση: IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής,Αντί: 27/11/2015 (ηη/μμ/εεεε) 09:00 (ωω:λλ), Διάβαζε: 04/12/2015 (ηη/μμ/εεεε) 09:00 (ωω:λλ)Σημείο ημερομηνιών προς τροποποίηση: IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών, Αντί: 27/11/2015 (ηη/μμ/εεεε) 09:00(ωω:λλ), Διάβαζε: 04/12/2015 (ηη/μμ/εεεε) 09:00 (ωω:λλ)VI.3.5) Διευθύνσεις και σημεία επικοινωνίας προς διόρθωση (εάν υπάρχουν):VI.3.6) Κείμενο προς προσθήκη στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 20/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2627ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΑ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ, , Λεωφ.Γιάννου Κρανιδιώτη 57,Τ.Θ.12540, 2250 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: κ. Γλαύκος Χριστοδουλίδης, Λειτουργός Τεχνικών Υπηρεσίων,Υπόψη: κ. Παναγιώτη Γεωργίου, Λειτουργού Δημ. Υπηρεσίας, Τηλέφωνο: +357 22878688, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:[email protected], Φαξ: +357 22487213Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΠεραιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΤεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογοκαι για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΟι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςI.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Περιφερειακή ή τοπική αρχή,I.3) Κύρια δραστηριότητα:ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΔΛΠ 39/2015- Διαγωνισμός για την προμήθεια καιεγκατάσταση ανελκυστήρα - Κέντρο Υγείας ΛατσιώνII.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (α) ΈργαII.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβασηII.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Αντικείμενο αποτελούν, οι εργασίες διορισμένηςυπεργολαβίας, για την προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα, συμπεριλαμβανομένης της δεκαετούς συντήρησης τωνεγκαταστάσεων, στα πλαίσια του έργου ανέγερση του Κέντρου Υγείας Λατσιών.II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):42416100II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορέςαπαιτείται): όχιII.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατάπερίπτωση):Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 25000.00 EURΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτήIV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣIV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμήIV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχιIV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 11/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Ώρα: 14:15ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:όχιVI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 20/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

2989

Page 32: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

Αριθμός 2628ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Υπουργείο Υγείας, , Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 1448Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας , Υπόψη: Κας ΜαρίαςΖαχαρίου, Τηλέφωνο: +357 22605660, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22605488Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyI.2) Είδος φορέα προμηθειών: Αναθέτουσα αρχήΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη):ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝII.1.2) Σύντομη περιγραφή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΩΝΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝII.1.3) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη):33140000ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος διαδικασίας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): ΑνοικτήIV.2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.2.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας (όπως αναφέρεται στηναρχική προκήρυξη, ενδεχομένως):IV.2.2) Αριθ. αναφοράς για ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες προκηρύξεις (εάν είναι γνωστοί)Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω::Σύνδεση: TED24Αριθ. αναφοράς της δημοσίευσης:IV.2.4) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 28/09/2015 (ηη/μμ/εεεε)ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.1) Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΦΟΡΑ: ΔιόρθωσηVI.3) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗVI.3.1) Η τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών ή η δημοσίευση στο TED δεν είναι συμβατή. Σε αμφότεραVI.3.2) Προκήρυξη ή αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού Σε αμφότερα (για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείστε νααναφέρετε τα σχετικά αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού)VI.3.3) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):VI.3.4) Ημερομηνίες προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):Σημείο ημερομηνιών προς τροποποίηση: IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικώνεγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή περιγραφικού εγγράφου, Αντί: 27/11/2015 (ηη/μμ/εεεε) 09:00 (ωω:λλ), Διάβαζε: 04/12/2015(ηη/μμ/εεεε) 09:00 (ωω:λλ)Σημείο ημερομηνιών προς τροποποίηση: IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής,Αντί: 27/11/2015 (ηη/μμ/εεεε) 09:00 (ωω:λλ), Διάβαζε: 04/12/2015 (ηη/μμ/εεεε) 09:00 (ωω:λλ)VI.3.5) Διευθύνσεις και σημεία επικοινωνίας προς διόρθωση (εάν υπάρχουν):VI.3.6) Κείμενο προς προσθήκη στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 20/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2629ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΑ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ, , Λεωφ.Γιάννου Κρανιδιώτη 57,Τ.Θ. 12540,2250 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Λειτουργός Τεχν. Υπηρεσιών, κ. Γλαύκος Χριστοδουλίδης, Υπόψη: ΛειτουργούΔημ. Υπηρεσίας, Παναγιώτη Γεωργίου, Τηλέφωνο: +357 22878688, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ:+357 22487213Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΠεραιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής

2990

Page 33: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογοκαι για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΟι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςI.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Περιφερειακή ή τοπική αρχή,I.3) Κύρια δραστηριότητα:ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΔΛΠ 38/2015, Διαγωνισμός για τις ΗλεκτρολογικέςΕγκαταστάσεις του Κέντρου Υγείας ΛατσιώνII.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (α) ΈργαII.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβασηII.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Αντικείμενο του Διαγωνισμού, οι εργασίες διορισμένηςυπεργολαβίας για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της δεκαετούς συντήρησης στα πλαίσια τουέργου ανέγερσης του Κέντρου Υγείας Λατσιών.II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):45310000II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορέςαπαιτείται): όχιII.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατάπερίπτωση):Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 190000.00 EURΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτήIV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣIV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμήIV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχιIV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 11/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Ώρα: 14:15ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 20/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2630ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΑ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ, , Λεωφ.Γιάννου Κρανιδιώτη 57,Τ.Θ. 12540,2250 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Λειτουργός Τεχν. Υπηρεσιών, κ. Γλαύκος Χριστοδουλίδης, Υπόψη: ΛειτουργούΔημ. Υπηρεσίας, Παναγιώτη Γεωργίου, Τηλέφωνο: +357 22878688, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ:+357 22487213Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΠεραιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΤεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογοκαι για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΟι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςI.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Περιφερειακή ή τοπική αρχή,I.3) Κύρια δραστηριότητα:ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΔΛΠ 37/2015 - Διαγωνισμός για τις ΜηχανολογικέςΕγκαταστάσεις του Κέντρου Υγείας Λατσιών.II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (α) ΈργαII.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβασηII.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Αντικείμενο, οι εργασίες διορισμένης υπεργολαβίας γιατις μηχανολογικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της δεκαετούς συντήρησης, στα πλαίσια του έργου ανέγερσης τουΚέντρου Υγείας Λατσιών.II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):45350000II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορέςαπαιτείται): όχι

2991

Page 34: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατάπερίπτωση):Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 210000.00 EURΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτήIV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣIV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμήIV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχιIV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 11/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Ώρα: 12:00ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 20/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2631ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΑ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ, , Λεωφ.Γιάννου Κρανιδιώτη 57,Τ.Θ. 12540,2250 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Λειτουργός Τεχν. Υπηρεσιών, κ. Γλαύκος Χριστοδουλίδης, Υπόψη: ΛειτουργόςΔημ. Υπηρεσίας, Παναγιώτης Γεωργίου, Τηλέφωνο: +357 22878688, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ:+357 22487213Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΠεραιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΤεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογοκαι για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΟι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςI.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Περιφερειακή ή τοπική αρχή,I.3) Κύρια δραστηριότητα:ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΔΛΠ 36/2015, Διαγωνισμός για την Ανέγερση τουΚέντρου Υγείας Λατσιών.II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (α) ΈργαII.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβασηII.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Η επιλογή αναδόχου με ανοικτό διαγωνισμό και κριτήριοεπιλογής τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την ανέγερση του Κέντρου Υγείας Λατσιών.II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):45300000II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορέςαπαιτείται): όχιII.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατάπερίπτωση):Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 2200000.00 EURΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτήIV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣIV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμήIV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχιIV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 11/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Ώρα: 14:15ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 20/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

2992

Page 35: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

Αριθμός 2632ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, , Πολυφήμου 15, Βιομηχ. ΠεριοχήΣτροβόλου, 2033 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Φαρμακευτικές Υηρεσίες ,Τομέας Προσφορών, Υπόψη: ΓεωργίαΒασιλείου, Τηλέφωνο: +357 22608735, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22446414Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.moh.gov.cy/phsΔιεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΠεραιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΤεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογοκαι για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΟι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:Υπουργείο Υγείας ,Συμβούλιο Προσφορών, , Προδρόμου 1 & Χείλωνος 17,Κιβώτιο αρ.2, 1514 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α)επαφής: Συμβούλιο Προσφορών, Υπόψη: Άντρη Χρίστου, Τηλέφωνο: +357 22605430, Φαξ: +357 22772282I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων τωνπεριφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους,I.3) Κύρια δραστηριότητα: Υγεία,I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχιΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Προσφορά για την προμήθεια ΥποκατάστατωνΑίματος και Διαλυμάτων Διάχυσης (Διαλύματα για Παρεντερική Θρέψη και Ισορροπία Ηλεκτρολυτών κ.λ.π) 189/2015II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (β) ΠρομήθειεςΚύριος τόπος παράδοσης: Φαρμακευτικές Αποθήκες, Λευκωσία ,Κύπρος,Κωδικός NUTS: CY000II.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβασηII.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Προμήθεια Υποκατάστατων Αίματος και ΔιαλυμάτωνΔιάχυσης (Διαλύματα για Παρεντερική Θρέψη και Ισορροπία Ηλεκτρολυτών κ.λ.π)II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):33621000II.1.7) Σύμβαση διεπόμενη από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA): ναιII.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορέςαπαιτείται): ναιΕάν ναι, πρέπει να υποβληθούν προσφορές για: ένα ή περισσότερα τμήματαII.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχιII.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατάπερίπτωση):Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 219167.00 EURII.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): ναιΕάν ναι, περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης: Αυξομείωση των ποσοτήτων μέχρι 30%Εάν είναι γνωστό, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης:σε μήνες: 24 (από τηνανάθεση της σύμβασης)II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΔιάρκεια σε μήνες: 24 (από την ανάθεση της σύμβασης)ΤΜΗΜΑ III: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣIII.1) ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗIII.1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις (κατά περίπτωση): Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό πρέπει, υποχρεωτικάκαι με ποινή αποκλεισμού από αυτόν, να συνοδεύεται από Δέσμευση μη απόσυρσης προσφοράς, κατάλληλα συμπληρωμένηκαι υπογραμμένη. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υπόχρεος να καταθέσει Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσηςτου Συμβολαίου σε Ευρώ για ποσό ίσο με 10% της συνολικής τιμής του συμβολαίου.III.1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμών ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τους διέπουν: Η πληρωμή θαγίνεται έναντι τιμολογίου εντός δύο μηνών μετά την τελική παραλαβή των προϊόντων από τον προϋπολογισμό της ΚυπριακήςΔημοκρατίαςIII.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση (κατά περίπτωση):Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών ή /και νομικώνπροσώπωνIII.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης (κατά περίπτωση): όχιIII.2) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2993

Page 36: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σεεπαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την αξιολόγηση της πλήρωσης τωναπαιτήσεων: Ικανοποίηση των απαιτήσεων του άρθρου 51 του Νόμου που προνοεί για το Συντονισμό των ΔιαδικασιώνΣύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και για συναφή θέματα του 2006 (Ν.12(Ι)/2006).ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτήIV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣIV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμήIV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχιIV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή (κατά περίπτωση): Φ.Υ 13.25.02.02.161IV.3.2) Προηγούμενη(ες) δημοσίευση(εύσεις) σχετικά με την ίδια σύμβαση: όχιΈγγραφα έναντι αντιτίμου: όχιIV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 15/01/2016 (ηη/μμ/εεεε)Ώρα: 09:00IV.3.6) Γλώσσα(ες) στην(στις) οποία(ες) μπορούν να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Επίσημη γλώσσα(ή γλώσσες) της ΕΕ:ΕλληνικάIV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (ανοικτή διαδικασία)Διάρκεια σε μήνες: 5 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορώνΗμερομηνία: 15/01/2016 (ηη/μμ/εεεε)Τόπος (κατά περίπτωση): Υπουργείο ΥγείαςΠρόσωπα που μπορούν να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών (κατά περίπτωση): ναιΑρμόδιοι Κρατικοί ΛειτουργοίΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ (κατά περίπτωση): όχιVI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:όχιVI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά περίπτωση): Η εξασφάλιση των εγγράφων θα γίνεται μόνο μέσω της ιστοσελίδαςwww.eprocurement.gov.cy χωρίς χρέωση ,αφού καταχωρηθεί όνομα και κωδικός χρήστη.VI.4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣVI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, , Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83,2ος όροφος Τ.Κ. 24820, 1304 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλέφωνο: +357 22445100, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected],Φαξ: +357 22445107Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.tra.gov.cyVI.4.2) Υποβολή προσφυγών: 1. Κάθε Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθείη Σύμβαση και ο οποίος υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που προηγείταιτης σύναψης της Σύμβασης και για την οποία εικάζεται ότι παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου, έχειδικαίωμα να προσφύγει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί των ΔιαδικασιώνΠροσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010). 2. Για την άσκηση προσφυγήςστην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει τέλος που δεν είναι επιστρεπτέο και κατατίθεται στοΓενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.tra.gov.cy. 3.Για τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησης προσφυγής, τον τρόπο εξέτασής της και τη διαδικασία έκδοσης των σχετικώναποφάσεων, ισχύουν οι πρόνοιες των άρθρων του Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης τωνΔημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010).VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών: ΑναθεωρητικήΑρχή Προσφορών, , Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83, 2ος όροφος Τ.Κ. 24820, 1304 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλέφωνο:+357 22445100, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22445107Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.tra.gov.cyVI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 23/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 1 ΤΙΤΛΟΣ Είδος 11) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)336210003) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗΚατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 17100.00 EUR4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατάπερίπτωση)5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Η εκτιμώμενη αξία του είδους δεν συμπεριλαμβάνει ταδικαιώματα προαίρεσης και αφορά την συνολική ζητούμενη ποσότητα όπως καθορίζεται στο Έντυπο 5 των εγγράφων τουδιαγωνισμού.ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 2 ΤΙΤΛΟΣ Είδος 2

2994

Page 37: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)336210003) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗΚατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 3138.00 EUR4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατάπερίπτωση)5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Η εκτιμώμενη αξία του είδους δεν συμπεριλαμβάνει ταδικαιώματα προαίρεσης και αφορά την συνολική ζητούμενη ποσότητα όπως καθορίζεται στο Έντυπο 5 των εγγράφων τουδιαγωνισμού.ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 3 ΤΙΤΛΟΣ Είδος 31) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)336210003) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗΚατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 15960.00 EUR4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατάπερίπτωση)5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Η εκτιμώμενη αξία του είδους δεν συμπεριλαμβάνει ταδικαιώματα προαίρεσης και αφορά την συνολική ζητούμενη ποσότητα όπως καθορίζεται στο Έντυπο 5 των εγγράφων τουδιαγωνισμού.ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 4 ΤΙΤΛΟΣ Είδος 41) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)336210003) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗΚατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 127680.00 EUR4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατάπερίπτωση)5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Η εκτιμώμενη αξία του είδους δεν συμπεριλαμβάνει ταδικαιώματα προαίρεσης και αφορά την συνολική ζητούμενη ποσότητα όπως καθορίζεται στο Έντυπο 5 των εγγράφων τουδιαγωνισμού.ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 5 ΤΙΤΛΟΣ Είδος 51) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)336210003) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗΚατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 4712.00 EUR4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατάπερίπτωση)5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Η εκτιμώμενη αξία του είδους δεν συμπεριλαμβάνει ταδικαιώματα προαίρεσης και αφορά την συνολική ζητούμενη ποσότητα όπως καθορίζεται στο Έντυπο 5 των εγγράφων τουδιαγωνισμού.

Αριθμός 2633ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Δήμος Πάφου, , Τ.Θ. 60032, 8100 Πάφος (Πλατεία 28ηςΟκτωβρίου, 8010 Πάφος, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ, Τηλέφωνο: +357 26822354, Ηλεκτρονικόταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 26934762Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΠεραιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΤεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογοκαι για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΟι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ, , ΠΛΑΤΕΙΑ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 8047 ΠΑΦΟΣ, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝI.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Περιφερειακή ή τοπική αρχή,I.3) Κύρια δραστηριότητα:ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝII.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (β) ΠρομήθειεςII.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση

2995

Page 38: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 15mm ΚΑΙ 25mmII.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):38411000II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορέςαπαιτείται): όχιII.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχιII.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατάπερίπτωση):Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 18000.00 EURΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτήIV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣIV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμήIV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχιIV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 18/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Ώρα: 12:00ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:όχιVI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 23/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2634ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Δήμος Πάφου, , Τ.Θ. 60032, 8100 Πάφος (Πλατεία 28ηςΟκτωβρίου, 8010 Πάφος, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ, Τηλέφωνο: +357 26822354, Ηλεκτρονικόταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 26934762Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyI.2) Είδος φορέα προμηθειών: Αναθέτουσα αρχήΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη):ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝII.1.2) Σύντομη περιγραφή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 15mm ΚΑΙ 25mmII.1.3) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη):38411000ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος διαδικασίας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): ΑνοικτήIV.2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.2.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας (όπως αναφέρεται στηναρχική προκήρυξη, ενδεχομένως):IV.2.2) Αριθ. αναφοράς για ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες προκηρύξεις (εάν είναι γνωστοί)Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω::Σύνδεση: TED24Αριθ. αναφοράς της δημοσίευσης:IV.2.4) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 23/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.1) Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΦΟΡΑ: ΔιόρθωσηVI.3) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗVI.3.1) Η τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών ή η δημοσίευση στο TED δεν είναι συμβατή. Τροποποίηση των αρχικώνπληροφοριών που υπεβλήθησαν από την αναθέτουσα αρχήVI.3.2) Προκήρυξη ή αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού Στην αρχική προκήρυξηVI.3.3) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):VI.3.4) Ημερομηνίες προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):

2996

Page 39: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

Σημείο ημερομηνιών προς τροποποίηση: IV.3.4, Αντί: 18/12/2015 (ηη/μμ/εεεε) 12:00 (ωω:λλ), Διάβαζε: 08/12/2015 (ηη/μμ/εεεε) 12:00 (ωω:λλ)VI.3.5) Διευθύνσεις και σημεία επικοινωνίας προς διόρθωση (εάν υπάρχουν):VI.3.6) Κείμενο προς προσθήκη στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 23/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2635ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας, , Τ.Θ. 50622,3608 Λεμεσός, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Φραγκλίνου Ρούσβελτ αρ.76, Κτίριο Α, 3012 Λεμεσός, Υπόψη: Γενικό Διευθυντή,Τηλέφωνο: +357 25881888, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 25881777Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.sbla.com.cyΔιεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyI.2) Είδος φορέα προμηθειών: Αναθέτουσα αρχήΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη):Διαγωνισμός αρ.14/2015 για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο ντεπόζιτων αποθήκευσης διαλύματος σιδήρου καιπρομήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση δύο ηλεκτρονικών συστημάτων ογκομέτρησης σε δύο αντλιοστάσια του ΣυμβουλίουΑποχετεύσεων Λεμεσού-ΑμαθούνταςII.1.2) Σύντομη περιγραφή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια καιεγκατάσταση δύο (2) ντεπόζιτων αποθήκευσης διαλύματος σιδήρου και η προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση δύοηλεκτρονικών συστημάτων ογκομέτρησης για περίοδο 24 μηνών από την εγκατάσταση τους, σε δύο (2) αντλιοστάσια τουΣυμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας. Οι προσφοροδότες θα πρέπει να προμηθεύσουν και να εγκαταστήσουνσε κάθε αντλιοστάσιο τα πιο κάτω: • Ένα ντεπόζιτο χωρητικότητας 10 m3 και • Ηλεκτρονικό σύστημα ογκομέτρησης,που να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές όπως αναφέρονται στο έντυπο 8 (Παράρτημα Α και Β) των εγγράφων τουδιαγωνισμού. Το ακριβές σημείο εγκατάστασης του ηλεκτρονικού πίνακα και της οθόνης ένδειξης ποσότητας διαλύματοςτου ντεπόζιτου θα συμφωνηθούν με τον συντονιστή της προσφοράς. Ο κεντρικός πίνακας λειτουργίας δεν είναι απαραίτητονα είναι αντιεκρηκτικού τύπου δηλ ΑΤΕΧ. Ο πίνακας ελέγχου θα πρέπει να μπορεί να επικοινωνεί με το PLC του κάθεΑντλιοστασίου στο οποίο θα εγκατασταθεί.II.1.3) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη):44611400, 44611000,51810000ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος διαδικασίας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): ΑνοικτήIV.2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.2.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας (όπως αναφέρεται στηναρχική προκήρυξη, ενδεχομένως):IV.2.2) Αριθ. αναφοράς για ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες προκηρύξεις (εάν είναι γνωστοί)Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω::Σύνδεση: TED24Αριθ. αναφοράς της δημοσίευσης:IV.2.4) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 02/09/2015 (ηη/μμ/εεεε)ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.1) Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΦΟΡΑ: Ελλιπής διαδικασίαVI.2) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η διαδικασία ανάθεσης κρίθηκε ανεπιτυχής.Η σύμβαση ενδεχομένως να αποτελέσει αντικείμενο επαναδημοσίευσης.VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 23/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2636ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΑ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, , Γωνία Κίμωνος καιΘουκυδίδου, 1434 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Τεχνικές Υπηρεσίες, Υπόψη: Αντιγόνη Ζυμαρά/Παύλος Καρυδάς,

2997

Page 40: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

Τηλέφωνο: +357 22800811/+357 22806325, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:[email protected], Φαξ: +357 22800835Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): moec.gov.cyΔιεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΠεραιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΤεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογοκαι για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΟι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, , Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α)επαφής: Κιβώτιο Προσφορών, 4ος Οροφος, Κτίριο Α., Υπόψη: Χριστιάνας Χαπέρη, Τηλέφωνο: +357 22800893, Ηλεκτρονικόταχυδρομείο: [email protected]) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων τωνπεριφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους,I.3) Κύρια δραστηριότητα: Εκπαίδευση,I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχιΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ -ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ (Τ.Υ. 212/2015)II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (α) ΈργαII.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβασηII.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Επέκταση, βελτίωση του υφιστάμενου κτηρίου και τηνεπανακατασκευή των υφιστάμενων τοίχων αντιστήριξης και του υφιστάμενου δρόμου στο Δημοτικό Σχολείο ΠελενδρίουΛεμεσού. Αρ. Διαγωνισμού: Τ.Υ. 212/2015 Κατηγορία έργου: Δ' Οικοδομικό και Δ' ΤεχνικόII.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):45000000II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορέςαπαιτείται): όχιII.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχιII.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατάπερίπτωση):Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 170100.00 EURII.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): όχιII.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΔιάρκεια σε μήνες: 11 (από την ανάθεση της σύμβασης)ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτήIV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣIV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμήIV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχιIV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ήπεριγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 18/12/2015 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 09:00Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχιIV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 18/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Ώρα: 09:00ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:όχιVI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά περίπτωση): Η κατηγορία του έργου είναι Οικοδομικό και κατατάσσεται στη Δ'Τάξη και Τεχνικό και κατατάσσεται στη Δ’ Τάξη, όπου οι όροι "Κατηγορία" και "Τάξη" έχουν την έννοια που αποδίδει σε αυτούςο Περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμος. Τα αιτήματα για διευκρινήσεις πρέπεινα υποβληθούν μέσω της σχετικής λειτουργίας του Συστήματος, στο χώρο του Διαγωνισμού.VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 23/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2637ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

2998

Page 41: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, , Πολυφήμου 15, Βιομηχ. ΠεριοχήΣτροβόλου, 2033 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Τομέας Προσφορών, Υπόψη:Γεωργία Μιχαήλ-Μασλιουκόβα, Τηλέφωνο: +357 22608743, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ:+357 22446414Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.moh.gov.cy/phsΔιεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΠεραιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΤεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογοκαι για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΟι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςI.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων τωνπεριφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους,I.3) Κύρια δραστηριότητα: Υγεία,I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχιΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Προσφορά για την Προμήθεια Carboplatinαρ.διαγ.196/2015II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (β) ΠρομήθειεςII.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβασηII.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Προμήθεια CarboplatinII.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):33652100II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορέςαπαιτείται): ναιΕάν ναι, πρέπει να υποβληθούν προσφορές για: ένα ή περισσότερα τμήματαII.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχιII.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατάπερίπτωση):Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 116584.00 EURII.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): ναιΕάν ναι, περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης: Αυξομείωση των ποσοτήτων μέχρι 30%Εάν είναι γνωστό, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης:σε μήνες: 24 (από τηνανάθεση της σύμβασης)II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΔιάρκεια σε μήνες: 24 (από την ανάθεση της σύμβασης)ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτήIV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣIV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμήIV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχιIV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΈγγραφα έναντι αντιτίμου: όχιIV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 15/01/2016 (ηη/μμ/εεεε)Ώρα: 09:00ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:όχιVI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά περίπτωση): Η εξασφάλιση των εγγράφων θα γίνεται μόνο μέσω της ιστοσελίδαςwww.eprocurement.gov.cy χωρίς χρέωση, αφού καταχωρηθεί όνομα και κωδικός χρήστηVI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 23/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 1 ΤΙΤΛΟΣ Είδος 11) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)336521003) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗΚατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 28500.00 EUR4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατάπερίπτωση)

2999

Page 42: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Η εκτιμώμενη αξία του είδους δεν συμπεριλαμβάνει ταδικαιώματα προαίρεσηςΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 2 ΤΙΤΛΟΣ Είδος 21) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)336521003) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗΚατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 61180.00 EUR4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατάπερίπτωση)5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Η εκτιμώμενη αξία του είδους δεν συμπεριλαμβάνει ταδικαιώματα προαίρεσης

Αριθμός 2638ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων Με Αναπηρίες, ,1430, Λευκωσία, Κύπρος, Υπόψη: Νατάσα Μιχαήλ, Τηλέφωνο: +357 22815075, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:[email protected], Φαξ: +357 22482310Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΠεραιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΤεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογοκαι για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΟι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων , , Λεωφόρος Βύρωνος 7, Ισόγειο, 1463 Λευκωσία , Κύπρος,Σημείο(α) επαφής: Κιβώτιο Προσφορών Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνI.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων τωνπεριφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους,I.3) Κύρια δραστηριότητα: Κοινωνική προστασία,I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχιΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Αγορά Υπηρεσιών Σύμβουλων Αξιολόγησης για τηνΥποστήριξη της Λειτουργίας των Κέντρων Αξιολόγησης Αναπηρίας, στα πλαίσια του έργου «Επέκταση της Εφαρμογής τουΝέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας»II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής:(Για τις κατηγορίες υπηρεσιών 1-27, βλ. παράρτημα II της οδηγίας 2004/18/ΕΚ)(γ) Υπηρεσίες, Κατηγορία υπηρεσιών αριθ.: 25Κωδικός NUTS: CY000II.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβασηII.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η Παροχή Υπηρεσιώναπό Ψυχολόγους, οι οποίοι θα παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες ως Σύμβουλοι Αξιολόγησης στα Κέντρα ΑξιολόγησηςΑναπηρίας στη Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα, στα πλαίσια του έργου «Επέκταση της Εφαρμογής του Νέου ΣυστήματοςΑξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας».II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):85121270II.1.7) Σύμβαση διεπόμενη από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA): ναιII.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορέςαπαιτείται): όχιII.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχιII.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατάπερίπτωση): 450000.00Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 450000.00 EURII.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): ναιΕάν ναι, περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης: Δικαίωμα χρονικής επέκτασηςΕάν είναι γνωστό, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης:σε μήνες: 12 (από τηνανάθεση της σύμβασης)II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις (κατά περίπτωση):II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΔιάρκεια σε μήνες: 24 (από την ανάθεση της σύμβασης)

3000

Page 43: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

ΤΜΗΜΑ III: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣIII.1) ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗIII.1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις (κατά περίπτωση):III.1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμών ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τους διέπουν: Η αμοιβή κάθεΑνάδοχου καθορίζεται σε €1.500 για κάθε περίοδο παροχής υπηρεσιών τουλάχιστον 150 ωρών καθώς και ολοκλήρωσηςτουλάχιστον 50 αξιολογήσεων εντός κάθε 150ωρης περιόδου. Στην ως άνω αμοιβή δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. καθώς ηεν λόγω υπηρεσία και αμοιβή δεν υπόκειται σε αυτό. Η καταβολή της εν λόγω αμοιβής πραγματοποιείται από την ΑναθέτουσαΑρχή μετά από την υποβολή τιμολογίου ανά 150ωρη περίοδο. Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται από την ΑναθέτουσαΑρχή μετά την παραλαβή και έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή εκθέσεων που θα υποβάλλονται από κάθε ανάδοχο καιθα τεκμηριώνουν την παροχή υπηρεσιών διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών καθώς και την ολοκλήρωση τουλάχιστον 50αξιολογήσεων σε κάθε 150ωρη περίοδο. Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Διαχείρισης των Εσόδων και Δαπανών καιτου Λογιστικού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013, ο οποίος έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα τηςΔημοκρατίας στις 26.7.2013 (Ν.82(Ι)/2013), ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας δύναται κατά τη διενέργεια οποιασδήποτεπληρωμής προς τον Ανάδοχο δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, να αποκόπτει οποιαδήποτε οφειλόμενα από τον Ανάδοχοποσά προς οποιοδήποτε Υπουργείο ή Τμήμα ή Ανεξάρτητη Υπηρεσία ή άλλο Ειδικό Ταμείο του Κράτους.III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση (κατά περίπτωση):Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα και τα άτομα που θαπροταθούν από τα νομικά πρόσωπα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόνατ σύμφωνα με την παράγραφο 6 τωνεγγράφων του Διαγωνισμού.III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης (κατά περίπτωση): όχιIII.3) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝIII.3.1) Η παροχή των υπηρεσιών προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: όχιIII.3.2) Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να αναφέρουν το ονοματεπώνυμο και τα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού πουθα είναι υπεύθυνο για την παροχή των υπηρεσιών: ναιΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτήIV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣIV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμήIV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχιIV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή (κατά περίπτωση): ΤΚΕΑΑ 04/2015IV.3.2) Προηγούμενη(ες) δημοσίευση(εύσεις) σχετικά με την ίδια σύμβαση: όχιΈγγραφα έναντι αντιτίμου: όχιIV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 11/01/2016 (ηη/μμ/εεεε)Ώρα: 12:00IV.3.6) Γλώσσα(ες) στην(στις) οποία(ες) μπορούν να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Επίσημη γλώσσα(ή γλώσσες) της ΕΕ:ΕλληνικάIV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (ανοικτή διαδικασία)Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορώνΗμερομηνία: 11/01/2016 (ηη/μμ/εεεε)Τόπος (κατά περίπτωση): Κιβώτιο Προσφορών Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ (κατά περίπτωση): όχιVI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:ναιΕάν ναι, αναφορά σε σχέδιο(α) ή/και πρόγραμμα(άμματα): Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι καιΚοινωνική Συνοχή 2014-2010" του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού ΤαμείουVI.4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣVI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, , Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83,2ος όροφος Τ.Κ. 24820, 1304 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλέφωνο: +357 22445100, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected],Φαξ: +357 22445107Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.tra.gov.cyVI.4.2) Υποβολή προσφυγών: 1. Κάθε Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθείη Σύμβαση και ο οποίος υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που προηγείταιτης σύναψης της Σύμβασης και για την οποία εικάζεται ότι παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου, έχειδικαίωμα να προσφύγει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί των ΔιαδικασιώνΠροσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010). 2. Για την άσκηση προσφυγήςστην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει τέλος που δεν είναι επιστρεπτέο και κατατίθεται στοΓενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.tra.gov.cy. 3.Για τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησης προσφυγής, τον τρόπο εξέτασής της και τη διαδικασία έκδοσης των σχετικώναποφάσεων, ισχύουν οι πρόνοιες των άρθρων του Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης τωνΔημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010).

3001

Page 44: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών: ΑναθεωρητικήΑρχή Προσφορών, , Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83, 2ος όροφος Τ.Κ. 24820, 1304 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλέφωνο:+357 22445100, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22445107Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.tra.gov.cyVI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 23/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2639ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Δήμος Αγίου Δομετίου, , Βασ. Παύλου 15, 2360 ΆγιοςΔομέτιος, 2430 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ, Υπόψη: ΜΑΡΩ ΧΡΙΣΤΟΥ, Τηλέφωνο:+357 22392000, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22778956Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΠεραιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΤεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογοκαι για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΟι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ, , ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ15, 2360 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΚΙΒΩΤΙΟΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ, Υπόψη: ΜΑΡΩ ΧΡΙΣΤΟΥ, Τηλέφωνο: +22 392044, Φαξ:+22 778956I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Περιφερειακή ή τοπική αρχή,I.3) Κύρια δραστηριότητα:I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχιΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥII.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (γ) ΥπηρεσίεςII.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβασηII.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Προσφορά για τη δήλωση ενδιαφέροντος για την παροχήυπηρεσιών στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αγίου Δομετίου Π18/2015II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):98000000II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορέςαπαιτείται): όχιII.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΔιάρκεια σε μήνες: 24 (από την ανάθεση της σύμβασης)ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτήIV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣIV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμήIV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχιIV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 18/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Ώρα: 12:00ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:όχιVI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 23/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2640ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, , Λεωφ. ΑγίουΙλαρίωνος, Καΐμακλι, 1426 Λευκωσία. Ταχ. Θυρ. 29669, 1722 Λευκωσία, 1426 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής:ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Υπόψη: κ. Γιώργος Λουκά, Τηλέφωνο: +357 22800589, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:[email protected], Φαξ: +357 22348202

3002

Page 45: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.mcw.gov.cy/emsΔιεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΠεραιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΤεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογοκαι για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΟι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:Κιβώτιο Προσφορών Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, , Λεωφ. Αγίου Ιλαρίωνα, Περιοχή ΣΟΠΑΖ, Καϊμακλί,1426 Λευκωσία, ΚύπροςI.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων τωνπεριφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους,I.3) Κύρια δραστηριότητα: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες,ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Διαγωνισμός αρ. 15.132.ΣΥ - Παροχή ΥπηρεσιώνΕιδικευμένου Εμπειρογνώμονα για την Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για το Νέο Γενικό ΝοσοκομείοΛευκωσίαςII.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (γ) ΥπηρεσίεςII.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβασηII.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Παροχή Υπηρεσιών Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα γιατην Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για το Νέο Γενικό Νοσοκομείο ΛευκωσίαςII.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):71314300II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορέςαπαιτείται): όχιII.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχιII.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατάπερίπτωση):Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 42000.00 EURII.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): όχιII.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΔιάρκεια σε ημέρες: 95 (από την ανάθεση της σύμβασης)ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτήIV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣIV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμήIV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχιIV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΈγγραφα έναντι αντιτίμου: όχιIV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 11/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Ώρα: 09:00ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:όχιVI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 23/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2641ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, , Πολυφήμου 15, Βιομηχ.Περιοχή Στροβόλου, 2033 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Τομέας Προσφορών,Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπόψη:Μιχάλης Κολιός,Ελένη Γεωργιάδου, Τηλέφωνο: +357 22608741/731, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected],Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22446414Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.moh.gov.cy/phsΔιεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΠεραιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής

3003

Page 46: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογοκαι για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΟι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:Υπουργείο Υγείας ,Συμβούλιο Προσφορών, , Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 1514 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής:Συμβούλιο Προσφορών, Υπόψη: Άντρη Χρίστου, Τηλέφωνο: +357 22605430, Φαξ: +357 22772282I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων τωνπεριφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους,I.3) Κύρια δραστηριότητα: Υγεία,I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχιΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων ΠεπτικούΣυστήματος και Μεταβολισμού 188/2015II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (β) Προμήθειες, ΑγοράΚύριος τόπος παράδοσης: Φαρμακευτικές Αποθήκες Λευκωσία Κύπρος,Κωδικός NUTS: CY000II.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβασηII.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Προμήθεια Φαρμάκων Πεπτικού Συστήματος καιΜεταβολισμούII.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):33610000II.1.7) Σύμβαση διεπόμενη από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA): ναιII.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορέςαπαιτείται): ναιΕάν ναι, πρέπει να υποβληθούν προσφορές για: ένα ή περισσότερα τμήματαII.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχιII.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατάπερίπτωση):Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 451833.00 EURII.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): ναιΕάν ναι, περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης: Αυξομείωση των ποσοτήτων μέχρι 30%Εάν είναι γνωστό, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης:σε μήνες: 24 (από τηνανάθεση της σύμβασης)II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΔιάρκεια σε μήνες: 24 (από την ανάθεση της σύμβασης)ΤΜΗΜΑ III: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣIII.1) ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗIII.1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις (κατά περίπτωση): Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό πρέπει, υποχρεωτικάκαι με ποινή αποκλεισμού από αυτόν, να συνοδεύεται από Δέσμευση μη απόσυρσης προσφοράς, κατάλληλα συμπληρωμένηκαι υπογραμμένη. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υπόχρεος να καταθέσει Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσηςτου Συμβολαίου σε Ευρώ για ποσό ίσο με 10% της συνολικής τιμής του συμβολαίου.III.1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμών ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τους διέπουν: Η πληρωμή θαγίνεται έναντι τιμολογίου εντός δύο μηνών μετά την τελική παραλαβή των προϊόντων από τον προϋπολογισμό της ΚυπριακήςΔημοκρατίαςIII.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση (κατά περίπτωση):Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών ή /και νομικώνπροσώπωνIII.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης (κατά περίπτωση): όχιIII.2) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣIII.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σεεπαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την αξιολόγηση της πλήρωσης τωναπαιτήσεων: Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις:Ικανοποίηση των απαιτήσεων του άρθρου 51 του Νόμου που προνοεί για το Συντονισμό των Διαδικασιών Σύναψης ΔημοσίωνΣυμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και για συναφή θέματα του 2006 (Ν.12(Ι)/2006).ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτήIV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣIV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμήIV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχιIV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή (κατά περίπτωση): Φ.Υ.13.25.02.07.108IV.3.2) Προηγούμενη(ες) δημοσίευση(εύσεις) σχετικά με την ίδια σύμβαση: όχιΈγγραφα έναντι αντιτίμου: όχι

3004

Page 47: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 15/01/2016 (ηη/μμ/εεεε)Ώρα: 09:00IV.3.6) Γλώσσα(ες) στην(στις) οποία(ες) μπορούν να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Επίσημη γλώσσα(ή γλώσσες) της ΕΕ:ΕλληνικάIV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (ανοικτή διαδικασία)Διάρκεια σε μήνες: 5 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορώνΗμερομηνία: 15/01/2016 (ηη/μμ/εεεε)Τόπος (κατά περίπτωση): Υπουργείο ΥγείαςΠρόσωπα που μπορούν να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών (κατά περίπτωση): ναιΑρμόδιοι Κρατικοί ΛειτουργοίΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ (κατά περίπτωση): όχιVI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:όχιVI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά περίπτωση): Τα έγγραφα διατίθενται μόνο απο την ιστοσελίδαwww.eprocurement.gov.cy. Η διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης είναι 24 μήνες απο την ημερομηνία υπογραφής τηςΣύμβασης ,με δικαίωμα τερματισμού της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής,σε περίπτωση εφαρμογής του Γενικού ΣχεδίουΥγείας(ΓΕΣΥ).VI.4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣVI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, , Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83,2ος όροφος Τ.Κ. 24820, 1304 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλέφωνο: +357 22445100, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected],Φαξ: +357 22445107Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.tra.gov.cyVI.4.2) Υποβολή προσφυγών: 1. Κάθε Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθείη Σύμβαση και ο οποίος υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που προηγείταιτης σύναψης της Σύμβασης και για την οποία εικάζεται ότι παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου, έχειδικαίωμα να προσφύγει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί των ΔιαδικασιώνΠροσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010). 2. Για την άσκηση προσφυγήςστην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει τέλος που δεν είναι επιστρεπτέο και κατατίθεται στοΓενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.tra.gov.cy. 3.Για τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησης προσφυγής, τον τρόπο εξέτασής της και τη διαδικασία έκδοσης των σχετικώναποφάσεων, ισχύουν οι πρόνοιες των άρθρων του Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης τωνΔημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010).VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών: ΑναθεωρητικήΑρχή Προσφορών, , Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83, 2ος όροφος Τ.Κ. 24820, 1304 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλέφωνο:+357 22445100, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22445107Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.tra.gov.cyVI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 24/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 1 ΤΙΤΛΟΣ Είδος 11) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)336100003) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗΚατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 14976.00 EUR4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατάπερίπτωση)5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Η εκτιμώμενη αξία του είδους δεν συμπεριλαμβάνει ταδικαιώματα προαίρεσηςΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 2 ΤΙΤΛΟΣ Είδος 21) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)336100003) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗΚατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 125720.00 EUR4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατάπερίπτωση)5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Η εκτιμώμενη αξία του είδους δεν συμπεριλαμβάνει ταδικαιώματα προαίρεσηςΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 3 ΤΙΤΛΟΣ Είδος 31) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)336100003) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗΚατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 26320.00 EUR

3005

Page 48: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατάπερίπτωση)5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Η εκτιμώμενη αξία του είδους δεν συμπεριλαμβάνει ταδικαιώματα προαίρεσηςΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 4 ΤΙΤΛΟΣ Είδος 41) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)336100003) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗΚατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 126990.00 EUR4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατάπερίπτωση)5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Η εκτιμώμενη αξία του είδους δεν συμπεριλαμβάνει ταδικαιώματα προαίρεσηςΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 5 ΤΙΤΛΟΣ Είδος 51) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)336100003) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗΚατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 17220.00 EUR4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατάπερίπτωση)5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Η εκτιμώμενη αξία του είδους δεν συμπεριλαμβάνει ταδικαιώματα προαίρεσηςΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 6 ΤΙΤΛΟΣ Είδος 61) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)336100003) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗΚατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 14523.60 EUR4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατάπερίπτωση)5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Η εκτιμώμενη αξία του είδους δεν συμπεριλαμβάνει ταδικαιώματα προαίρεσηςΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 7 ΤΙΤΛΟΣ Είδος 71) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)336100003) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗΚατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 21813.90 EUR4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατάπερίπτωση)5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Η εκτιμώμενη αξία του είδους δεν συμπεριλαμβάνει ταδικαιώματα προαίρεσης

Αριθμός 2642ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: THE CYPRUS INSTITUTE LTD, , 20 Constantinou Kavafi,2121 Aglantzia, NICOSIA, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: The Cyprus Institute, Υπόψη: Procurement Committee, Τηλέφωνο:+357 22208630, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22208625Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.cyi.ac.cyΔιεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyI.2) Είδος φορέα προμηθειών: Αναθέτουσα αρχήΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): Supplyof a Computer System, CyI/CaSToRC/CoPACoc/2015II.1.2) Σύντομη περιγραφή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): The Contract Scope consists in the supply ofa computer system. The successful vendor should supply a working system consisting of compute nodes and relatedinterconnect with associated local, on-node storage if required. The compute nodes will be equipped with accelerators ofthe next generation, namely either Intel Xeon Phi Knights Landing, or NVIDIA Pascal GPUs. From here on we will refer to“accelerators” meaning either NVIDIA Pascal GPUs or Intel Knights Landing Xeon Phi processors. The principle aim of the

3006

Page 49: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

hardware is to serve as a compute resource for the research purposes primarily of the lattice Quantum Chromodynamics(lattice QCD) group of the Cyprus Institute, but also for other similar applications. The core computational task for calculationsin lattice QCD are solving linear equations which most efficiently utilize massively parallel systems and have proven to behighly efficient in the use of accelerator co-processors, such as the Intel Xeon Phi and NVIDIA GPUs. Tenderers should supplyoffers for complete compute nodes, with host CPU and accelerators or standalone accelerated CPUs in the case of Xeon PhiKnights Landing, main memory and interconnect as specified in the Tenderer's Technical Response and Compliance Table.Tenderers are also expected to provide performance and scaling measurements using lattice QCD codes based upon whichthe Contracting Authority will evaluate the tenders. Detailed instructions on obtaining, compiling and running the codes areprovided in Section 3.3 “Checks and acceptance of deliverables”. The criteria used to evaluate the proposals, including theprovided benchmarks, are as stated in FORM12.II.1.3) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη):30200000, 30211100,30211400ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος διαδικασίας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): ΑνοικτήIV.2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.2.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας (όπως αναφέρεται στηναρχική προκήρυξη, ενδεχομένως):IV.2.2) Αριθ. αναφοράς για ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες προκηρύξεις (εάν είναι γνωστοί)Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω::Σύνδεση: TED24Αριθ. αναφοράς της δημοσίευσης:IV.2.4) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 14/09/2015 (ηη/μμ/εεεε)ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.1) Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΦΟΡΑ: Ελλιπής διαδικασίαVI.2) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η διαδικασία ανάθεσης διακόπηκε.VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 24/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2643ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΑ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Δημοσίων Έργων, , Λεωφόρος Στροβόλου 165, 2048Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΦΟΥ, Υπόψη:ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΤΗΛΛΥΡΟΥ, Τηλέφωνο: +26 801537, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +26 801597Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.mcw.gov.cy/pwdΔιεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΠεραιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΤεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογοκαι για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, , ΗΦΑΙΣΤΟΥ,9, 8100 ΠΑΦΟΣ, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΦΟΥ, Υπόψη: ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΑΥΛΟΥ, Τηλέφωνο: +26 801550, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:[email protected], Φαξ: +26 947876Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, , ΗΦΑΙΣΤΟΥ,9, 8100 ΠΑΦΟΣ, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝI.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων τωνπεριφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους,I.3) Κύρια δραστηριότητα: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες,I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχιΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΓΚΕΛΟΥ ΣΕΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ(ΑΡ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 38/2015/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ)II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (α) ΈργαII.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβασηII.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΓΚΕΛΟΥ ΣΕΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥII.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):45000000

3007

Page 50: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορέςαπαιτείται): όχιII.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατάπερίπτωση):Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 10000.00 EURII.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): όχιΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτήIV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣIV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμήIV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχιIV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ήπεριγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 10/12/2015 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 14:00Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχιIV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 11/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Ώρα: 11:00ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:όχιVI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 24/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2644ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Δήμος Αγίου Αθανασίου, , Σταυραετού Μαχαιρά 42, 4104Άγιος Αθανάσιος, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Υπόψη: Ανδρέα Πασχαλίδη, Τηλέφωνο:+357 25864107, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 25725010Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.agiosathanasios.org.cyΔιεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΠεραιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΤεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογοκαι για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΟι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςI.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Περιφερειακή ή τοπική αρχή,I.3) Κύρια δραστηριότητα: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες,I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχιΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: «Άδεια Χρήσης Καφετέριας στην Κεντρική Πλατείατου Δήμου Αγίου Αθανασίου» Αρ. Διαγωνισμού 6/2015II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (γ) ΥπηρεσίεςII.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβασηII.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου προτίθεται να παρέχει άδειαχρήσης της Καφετέριας που βρίσκεται στην Κεντρική Πλατεία του Δήμου. Η Καφετέρια έχει ολοκληρωθεί πρόσφατα, σταπλαίσια της τρίτης φάσης του έργου Ανάπλασης της Κεντρικής Πλατείας του ΔήμουII.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):70330000II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορέςαπαιτείται): όχιII.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχιII.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατάπερίπτωση):Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 6000.00 EURII.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): όχιII.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις (κατά περίπτωση): 4II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

3008

Page 51: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

Διάρκεια σε μήνες: 24 (από την ανάθεση της σύμβασης)ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτήIV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣIV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμήIV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχιIV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΈγγραφα έναντι αντιτίμου: όχιIV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 28/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Ώρα: 12:00ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:όχιVI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 24/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2645ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Δήμος Αγίου Αθανασίου, , Σταυραετού Μαχαιρά 42, 4104Άγιος Αθανάσιος, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Υπόψη: Ανδρέα Πασχαλίδη, Τηλέφωνο:+357 25864107, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 25725010Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.agiosathanasios.org.cyΔιεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΠεραιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΤεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογοκαι για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΟι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςI.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Περιφερειακή ή τοπική αρχή,I.3) Κύρια δραστηριότητα: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες,I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχιΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: «Άδεια Χρήσης Περιπτέρου στην Κεντρική Πλατείατου Δήμου Αγίου Αθανασίου» Αρ. Διαγωνισμού 7/2015II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (γ) ΥπηρεσίεςII.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβασηII.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου προτίθεται να παρέχει άδειαχρήσης του Περιπτέρου που βρίσκεται στην Κεντρική Πλατεία του Δήμου. Το Περίπτερο έχει ανεγερθεί με το έργο Ανάπλασηςτης Κεντρικής Πλατείας του Δήμου.II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):70330000II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορέςαπαιτείται): όχιII.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχιII.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατάπερίπτωση):Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 3600.00 EURII.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΔιάρκεια σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτήIV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣIV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμήIV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχιIV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΈγγραφα έναντι αντιτίμου: ναιΕάν ναι, τιμή (ποσά): 25.00 Νόμισμα: EUR

3009

Page 52: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

Όροι και τρόπος πληρωμής: • Σε περίπτωση που παραληφθούν τα έγγραφα του διαγωνισμού από τα γραφεία του Δήμου -€ 25 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. • Σε περίπτωση που παραληφθούν τα έγγραφα από το διαδίκτυο – ΔωρεάνIV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 28/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Ώρα: 12:00ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:όχιVI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 24/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2646ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Δήμος Αγίου Αθανασίου, , Σταυραετού Μαχαιρά 42, 4104Άγιος Αθανάσιος, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Υπόψη: Ανδρέα Πασχαλίδη, Τηλέφωνο:+357 25864107, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 25725010Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.agiosathanasios.org.cyΔιεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΠεραιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΤεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογοκαι για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΟι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςI.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Περιφερειακή ή τοπική αρχή,I.3) Κύρια δραστηριότητα: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες,I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχιΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: «Άδεια Χρήσης Καταστήματος στην Κεντρική Πλατείατου Δήμου Αγίου Αθανασίου» Aρ. Διαγωνισμού 8/2015II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (γ) ΥπηρεσίεςII.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβασηII.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου προτίθεται να παρέχει άδειαχρήσης του Καταστήματος στην Κεντρική Πλατεία του Δήμου. Το Κατάστημα έχει ολοκληρωθεί πρόσφατα, στα πλαίσια τηςτρίτης φάσης του έργου Ανάπλασης της Κεντρικής Πλατείας του Δήμου.II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):70330000II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορέςαπαιτείται): όχιII.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχιII.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατάπερίπτωση):Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 3000.00 EURII.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΔιάρκεια σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτήIV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣIV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμήIV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχιIV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΈγγραφα έναντι αντιτίμου: ναιΕάν ναι, τιμή (ποσά): 25.00 Νόμισμα: EURΌροι και τρόπος πληρωμής: • Σε περίπτωση που παραληφθούν τα έγγραφα του διαγωνισμού από τα γραφεία του Δήμου -€ 25 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. • Σε περίπτωση που παραληφθούν τα έγγραφα από το διαδίκτυο – Δωρεάν.IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 28/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Ώρα: 12:00ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:όχι

3010

Page 53: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 24/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2647ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Σχολική Εφορεία Στροβόλου, , Τ.Κ 28120, 2090 ΣτρόβολοςΛευκωσία, Κύπρος, Τηλέφωνο: +357 22423144/22424082, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected],Φαξ: +357 22491759Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΠεραιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΤεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογοκαι για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΟι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςI.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Οργανισμός δημοσίου δικαίου,I.3) Κύρια δραστηριότητα: Εκπαίδευση,I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχιΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Ζήτηση προσφορών για αγορά υπηρεσιών για τηφρούρηση των Σχολείων που ανήκουν στη Σχολική Εφορεία ΣτροβόλουII.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (γ) ΥπηρεσίεςII.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβασηII.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Aγορά υπηρεσιών για τη φρούρηση των Σχολείων πουανήκουν στη Σχολική Εφορεία ΣτροβόλουII.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):79710000II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορέςαπαιτείται): όχιII.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχιII.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατάπερίπτωση):Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 150000.00 EURII.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): όχιII.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις (κατά περίπτωση): 1ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτήIV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣIV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμήIV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχιIV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ήπεριγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 08/12/2015 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 14:00Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχιIV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 10/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Ώρα: 12:00ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:όχιVI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 24/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2648ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Δήμος Ιδαλίου, , Γρ. Διγενή 20A, 2540 Λευκωσία, Κύπρος,Σημείο(α) επαφής: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ, Υπόψη: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΑΡΠΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ, Τηλέφωνο: +357 22444894, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22444889

3011

Page 54: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyI.2) Είδος φορέα προμηθειών: Αναθέτουσα αρχήΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη):ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ.38/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΑΡΩΘΡΟΥ (ΣΚΟΥΠΑ) ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΔΑΛΙΟΥII.1.2) Σύντομη περιγραφή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ.38/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣΑΡΩΘΡΟΥ (ΣΚΟΥΠΑ) ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΔΑΛΙΟΥII.1.3) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη):90610000ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος διαδικασίας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): ΑνοικτήIV.2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.2.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας (όπως αναφέρεται στηναρχική προκήρυξη, ενδεχομένως):IV.2.2) Αριθ. αναφοράς για ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες προκηρύξεις (εάν είναι γνωστοί)Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω::Σύνδεση: TED24Αριθ. αναφοράς της δημοσίευσης:IV.2.4) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 04/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.1) Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΦΟΡΑ: ΔιόρθωσηVI.3) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗVI.3.1) Η τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών ή η δημοσίευση στο TED δεν είναι συμβατή. Τροποποίηση των αρχικώνπληροφοριών που υπεβλήθησαν από την αναθέτουσα αρχήVI.3.2) Προκήρυξη ή αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού Σε αμφότερα (για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείστε νααναφέρετε τα σχετικά αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού)VI.3.3) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):VI.3.4) Ημερομηνίες προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):Σημείο ημερομηνιών προς τροποποίηση: Ι.V.3.4) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, Αντί: 27/11/2015 (ηη/μμ/εεεε) (ωω:λλ), Διάβαζε: 03/12/2015 (ηη/μμ/εεεε) (ωω:λλ)VI.3.5) Διευθύνσεις και σημεία επικοινωνίας προς διόρθωση (εάν υπάρχουν):VI.3.6) Κείμενο προς προσθήκη στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 24/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2649ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Δημοσίων Έργων, , Λεωφόρος Στροβόλου 165,2048 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Δημοσίων Έργων Λάρνακας, Υπόψη: Χρ.Στυλιανού, Τηλέφωνο: +357 24802121, Φαξ: +357 24304150Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.mcw.gov.cy/pwdΔιεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΠεραιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΤεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογοκαι για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Δημοσίων Έργων Λάρνακας, , Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 59, 6037 Λάρνακα, Κύπρος,Σημείο(α) επαφής: Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Δημοσίων Έργων Λάρνακας, Υπόψη: Χρ. Στυλιανού, Τηλέφωνο:+357 24802100, Φαξ: +357 24304150Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Δημοσίων Έργων Λάρνακας, , Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 59, 6037 Λάρνακα,Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας , Υπόψη: Επαρχιακού Μηχανικού, Τηλέφωνο:+357 24802100, Φαξ: +357 24304150I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων τωνπεριφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους,

3012

Page 55: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

I.3) Κύρια δραστηριότητα: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες, Κυβερνητικοί ΟργανισμοίI.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχιΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΡΑΝΤΙΣΜΑ ΜΕΒΥΤΙΟΦΟΡΑ, ΔΤΔΕ (ΕΜ.ΛΚΑ) 34/2015.II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (β) ΠρομήθειεςII.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβασηII.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Προμήθεια νερού και ράντισμα με βυτιοφόρο χωρητικότητας12 τόνων και άνω, για χρονική περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία ανάθεσης του συμβολαίου ή για ποσό μέχρι €5.000,00όποιο λήξει πρώτο και σε ακτίνα μέχρι 40 χ.λ.μ. από την πόλη της Λάρνακας.II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):41120000, 44613500II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορέςαπαιτείται): όχιII.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχιII.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατάπερίπτωση):Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 5000.00 EURII.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΔιάρκεια σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτήIV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣIV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμήIV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχιIV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 11/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Ώρα: 11:00ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:όχιVI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά περίπτωση): Τα έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδαwww.eprocurement.gov.cy. Σημειώνεται ότι, ΔΕΝ θα διατίθενται σε έντυπη μορφή στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία τουΤμήματος.VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 24/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2650ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Δήμος Πάφου, , Τ.Θ. 60032, 8100 Πάφος (Πλατεία 28ηςΟκτωβρίου, 8010 Πάφος, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ, Τηλέφωνο: +357 26822354, Ηλεκτρονικόταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 26934762Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΠεραιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΤεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογοκαι για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΟι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ, , ΠΛΑΤΕΙΑ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 8047 ΠΑΦΟΣ, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝI.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Περιφερειακή ή τοπική αρχή,I.3) Κύρια δραστηριότητα:ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΙΩΝΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝII.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (γ) ΥπηρεσίεςII.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση

3013

Page 56: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝII.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):42123000, 39713300, 42120000II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορέςαπαιτείται): όχιII.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχιII.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατάπερίπτωση):Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 22000.00 EURΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτήIV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣIV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμήIV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχιIV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 10/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Ώρα: 12:00ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:όχιVI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 24/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2651ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, , Πολυφήμου 15, Βιομηχ.Περιοχή Στροβόλου, 2033 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Τομέας Προσφορών, Υπόψη:Ελευθερία Παπακυριακού, Τηλέφωνο: +357 22608726, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ:+357 22446414Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.moh.gov.cy/phsΔιεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΗλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cyΠεραιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΤεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογοκαι για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςΟι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφήςI.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων τωνπεριφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους,I.3) Κύρια δραστηριότητα: Υγεία,I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχιΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Προσφορά για την προμήθεια ΟφθαλμικούΔιαλύματος Timolol 0.5 τοις εκατόν ή Betaxolol 0.5 τοις εκατόν 190/2015II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (β) ΠρομήθειεςII.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβασηII.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Προμήθεια Οφθαλμικού Διαλύματος Timolol 0.5 τοις εκατόνή Betaxolol 0.5 τοις εκατόνII.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):33662100II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορέςαπαιτείται): όχιII.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχιII.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣII.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατάπερίπτωση):Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 49686.00 EURII.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): ναιΕάν ναι, περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης: Aυξομείωση των ποσοτήτων μέχρι 30%

3014

Page 57: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας,1445 Λευκωσία, ΚύπροςΤηλ. 22405824, Φαξ 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα – Ετήσια συνδρομή: €35,00

Εάν είναι γνωστό, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης: (από την ανάθεση τηςσύμβασης)II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΔιάρκεια σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτήIV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣIV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμήIV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχιIV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΈγγραφα έναντι αντιτίμου: όχιIV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 18/12/2015 (ηη/μμ/εεεε)Ώρα: 09:00ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:όχιVI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά περίπτωση): Τα Έγγραφα διατίθενται μόνο από την ιστοσελίδαwww.eprocurement.gov.cy. H διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης θα είναι 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, μεδικαίωμα τερματισμού της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ)VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 24/11/2015 (ηη/μμ/εεεε)

Αριθμός 2652Προσφορά για Ξυλουργικές Εργασίες στο Γενικό Χημείο του Κράτους

Το Γενικό Χημείο του Κράτους ζητά προσφορές για Ξυλουργικές Εργασίες στην οδό Κίμωνος 44, Ακρόπολη 1451.Οι προσφορές οι οποίες θα απευθύνονται στην Διευθύντρια του Γενικού Χημείου του Κράτους πρέπει να υποβληθούν σεκλειστό φάκελο στον οποίο να αναγράφεται : " Προσφορά για τις Ξυλουργικές Εργασίες του Γενικού Χημείου του Κράτους" όχι αργότερα από τις 9πμ της Πέμπτης 3/12/2015 στην ακόλουθη διεύθυνση : Κιβώτιο προσφορών, Γενικό Χημείο τουΚράτους Κίμωνος 44, Ακρόπολη 1451 Λευκωσία.Τα έγγραφα του διαγωνισμού μπορούν να ληφθούν από το Κεντρικό κτίριο του Γενικού Χημείου του Κράτους Κίμωνος 44,Ακρόπολη 1451 Λευκωσία.Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από αρμόδιο λειτουργό τηλ. 22809145, 99486543.

3015