Λογοθεραπευτικό Πρωτόκολλο Παρέµβασης σε...

Click here to load reader

 • date post

  19-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Λογοθεραπευτικό Πρωτόκολλο Παρέµβασης σε...

 • Λογοθεραπευτικό Πρωτόκολλο Παρέµβασης σε Άτοµα µε Αφασία  

  Αναστασία Αρχοντή Ευαγγελία – Αντωνία Ευστρατιάδου

  ΑΘΗΝΑ 2013  

 • Μέλη Ερευνητικής Οµάδας  Ø  Συντονιστής:

  Ηλίας Παπαθανασίου

  Ø Κύρια Ερευνητική Οµάδα: Αρχοντή Αναστασία Ατσιδάκου Μαργαρίτα Δεληγιώργη Γεωργία Ευστρατιάδου Ευαγγελία – Αντωνία

  Ø  Οµάδα Εξωτερικών Συνεργατών:

  Κωτσοπούλου  Αγγελική          Χείλαρη  Αικατερίνη  

  ΘΑΛΗΣ - ΑΦΑΣΙΑ

 • Πρωτόκολλο Λογοθεραπείας  Ø Στόχος: Η διερεύνηση της αποτελεσµατικότητας της άµεσης και έµµεσης λογοθεραπευτκής παρέµβασης και των επιπτώσεων αυτών στην ποιότητα ζωής σε άτοµα µε αφασία. Ø Διαδικασία: Οι συµµετέχοντες θα αξιολογηθούν µε βάση ένα πρωτόκολλο δοκιµασιών πριν την έναρξη της θεραπείας, αµέσως µετά την θεραπεία και 3 µήνες µετά την ολοκλήρωσή της, για να διαπιστωθεί κατά πόσο έχουν διατηρήσει και γενικεύσει τις επικοινωνιακές δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά την θεραπεία.

  ΘΑΛΗΣ - ΑΦΑΣΙΑ

 • Πρωτόκολλο Λογοθεραπείας (συνέχεια)  Ø Τρόπος Χορήγησης: Οι συµµετέχοντες χωρίζονται σε 3 οµάδες. 3 ώρες θεραπείας εβδοµαδιαίως,για 12 εβδοµάδες.

  •  Α Οµάδα : Άµεση Θεραπεία Ατοµική θεραπεία εστιασµένη είτε σε επίπεδο λέξης είτε σε προτασιακό επίπεδο.

  •  Β Οµάδα :Έµµεση Θεραπεία Οµαδική θεραπεία εστιασµένη είτε σε επίπεδο λέξης είτε σε προτασιακό επίπεδο.

  •  Γ Οµάδα :Συνδυασµός Άµεσης & Έµµεσης Θεραπείας Οµαδική και ατοµική θεραπεία εστιασµένη είτε σε επίπεδο λέξης είτε σε προτασιακό επίπεδο.  

  ΘΑΛΗΣ - ΑΦΑΣΙΑ

 • Πρωτόκολλο Λογοθεραπείας (συνέχεια)  Ø Λογοθεραπευτικές Προσεγγίσεις •  Σε επίπεδο λέξης Η θεραπευτική παρέµβαση αφορά στη βελτίωση ανάκλησης λέξεων µέσω της δηµιουργίας και ανάπτυξης µίας λίστας σηµασιολογικών χαρακτηριστικών σχετικών µε µία συγκεκριµένη έννοια (Semantic Feature Analysis, Boyle, 2004b; Collins & Loftus, 1975). Η παρέµβαση στοχεύει στην ανάκληση ουσιαστικών. •  Σε επίπεδο πρότασης Η θεραπευτική παρέµβαση αφορά στις εννοιολογικές σχέσεις των προτάσεων και την έκφραση των σχέσεων αυτών µέσω της συντακτικής δοµής (Mapping Therapy, Marshall J., 2012).

  ΘΑΛΗΣ - ΑΦΑΣΙΑ

 • Το Μοντέλο ICF  Η παρούσα ερευνητική πρόταση πραγµατοποιείται στο

  πλαίσιο του µοντέλου της Διεθνούς Ταξινόµησης

  Λειτουργικότητας, Αναπηρίας και Υγείας (International

  Classification of Functioning, Disability and Health

  framework) (ICF) (WHO, 2002).

  ΘΑΛΗΣ - ΑΦΑΣΙΑ

 • Το Μοντέλο ICF  

  Αφασία

  διαταραχή του λόγου

  περιορισµοί στην

  επικοινωνιακή διαδικασία

  περιορισµοί στην κοινωνική συµµετοχή

  περιβαλλοντικοί παράγοντες

  ατοµικοί παράγοντες

  ΘΑΛΗΣ - ΑΦΑΣΙΑ

 • Η Λογοθεραπευτική Αξιολόγηση σύµφωνα µε το Μοντέλο ICF  Οι παράµετροι που αξιολογούνται είναι: •  Η διαταραχή του λόγου Αξιολογείται µε τις σταθµισµένες µπαταρίες: A.  BDAE (Boston Diagnostic Assessment for Aphasia, Papathanasiou et al., 2008) B.  ΒΝΤ (Boston Naming Test, Simos, Kasselimis & Mouzaki, 2011)

  C.  Δοκιµασία Γραµµατικών Δοµών στην Ελληνική (υπό κατασκευή, σε συνεργασία µε τη Δράση 1 – Μορφολογία & Σύνταξη, Οµάδα Νευρογλωσσολόγων)

  •  Οι περιορισµοί στην επικοινωνιακή διαδικασία Αξιολογούνται µε την σταθµισµένη δοκιµασία: q  Αφηγηµατικού Λόγου (Oµάδα Aφήγησης των Nευρογλωσσολόγων) ΘΑΛΗΣ - ΑΦΑΣΙΑ

 • Η Λογοθεραπευτική Αξιολόγηση σύµφωνα µε το Μοντέλο ICF (συνέχεια)   •  Οι περιορισµοί στην κοινωνική συµµετοχή Αξιολογούνται µε το σταθµισµένο ερωτηµατολόγιο: q Εγκεφαλικό και Αφασία: Ποιότητα ζωής (SAQOL-39g, Kartsona & Hilari,

  2007; Efstratiadou et al., 2012) •  Οι περιβαντολλογικοί και ατοµικοί παράγοντες Αξιολογούνται µε τα σταθµισµένα ερωτηµατολόγια: A.  Ερωτηµατολόγιο Λειτουργικής Εκτίµησης των Επικοινωνιακών

  Δεξιοτήτων των Ενηλίκων του Αµερικανικού Συλλόγου Οµιλίας – Γλώσσας – Ακοής (ΑSHA FACS, Χαίρη & Χαλκιά, 2006; Frattali et al., Holland, Thompson, Wohl, & Ferketic, 1995 )

  B.  Ερωτηµατολόγιο Γενικής Υγείας (GHQ-12, Γαρύφαλλος και συνεργάτες, 2001)

  C.  Ερωτηµατολόγιο Αυτοεκτίµησης του Επιπέδου Υγείας(EQ-5D, Κοντοδηµόπουλος, 2008)

  ΘΑΛΗΣ - ΑΦΑΣΙΑ

 • Δοκιµασίες σε επίπεδο διαταραχής  •  BDAE:Διαγνωστική Δοκιµασία Βοστώνης για την Αφασία Στόχος της δοκιµασίας, η διάγνωση των κλασικών συνδρόµων των αφασιών σύµφωνα µε την τοπογραφία της εγκεφαλικής βλάβης. Αξιολογούνται οι επιµέρους λειτουργίες του λόγου: I.  Λόγος και οµιλία κατά τη συνοµιλία II.  Ακουστική κατανόηση III.  Προφορική έκφραση IV.  Ανάγνωση V.  Γραφή (Papathanasiou et al., 2008)

  •  ΒΝΤ: Διαγνωστική Κατονοµασία Βοστώνης Σκοπός είναι η αξιολόγηση οπτικής κατονοµασίας µε ασπρόµαυρες εικόνες 45 οικείων αντικειµένων. (Simos  et  al.,  2010)    

  ΘΑΛΗΣ - ΑΦΑΣΙΑ

 • Ανάπτυξη Δοκιµασίας Γραµµατικών Δοµών στην Ελληνική  Σε συνεργασία µε τη Δράση 1 – Μορφολογία & Σύνταξη (Οµάδα Νευρογλωσσολόγων) •  Στόχος Η δηµιουργία πρωτοκόλλου αξιολόγησης αφασικών διαταραχών σε λεξικό και προτασιακό επίπεδο. Το πρωτόκολλο περιλαµβάνει δοκιµασίες q Κατανόησης q Παραγωγής Ελέγχονται οι λεξικές δοµές q Ουσιαστικών q Ρηµάτων

  ΘΑΛΗΣ - ΑΦΑΣΙΑ

 • Ανάπτυξη Δοκιµασίας Γραµµατικών Δοµών στην Ελληνική (συνέχεια)  Ελέγχονται οι προτασιακές δοµές: q Απλές Μεταβατικές Προτάσεις µε Εναλλαγές Σειράς Όρων (SVO,

  OVS) Παράδειγµα: Η νύφη λερώνει την γιαγιά. Η γιαγιά λερώνει τη νύφη.

  q Κλιτικές και Αυτοπαθείς Αντωνυµίες Παράδειγµα:Η κότα την βάφει (την γάτα). Η κότα βάφεται.

  q Αναφορικές Προτάσεις Υποκειµένου / Αντικειµένου Παράδειγµα:Δείξε µου τον παππού που φιλάει τον παπά Δείξε µου τον παππού που φιλάει ο παπάς.

  q Ερωτηµατικές Προτάσεις Αναφορικές Υποκειµένου/Αντικειµένου Παράδειγµα:Ποια  κλωτσάει  την  κότα;                                  Ποιον  κλωτσάει  η  χελώνα;  

  q Μη Αναφορικές Ερωτηµατικές Υποκειµένου / Αντικειµένου Παράδειγµα:Ποιο φίδι πιάνει την γάτα; Ποιο φίδι πιάνει η γάτα;

  ΘΑΛΗΣ - ΑΦΑΣΙΑ

 • Δοκιµασίες σε επίπεδο συµµετοχής  

  •  SAQOL-39g: Εγκεφαλικό και Αφασία: Ποιότητα Ζωής Ερωτηµατολόγιο σχετικά µε το αντίκτυπο του εγκεφαλικού επεισοδίου και της αφασίας στην λειτουργικότητα των ατόµων µε αφασία στους ακόλουθους τοµείς: q Κίνηση (αυτοεξυπηρέτηση, κινητικότητα, εργασία, λειτουργία άνω άκρων, επιπτώσεις φυσικής κατάστασης στην κοινωνική ζωή)

  q Ψυχοκοινωνικός (σκέψη, προσωπικότητα, διάθεση, οικογένεια και κοινωνικές λειτουργίες)

  q Επικοινωνία (γλωσσική λειτουργία, επιπτώσεις των γλωσσικών δυσκολιών στην οικογενειακή και κοινωνική ζωή)

  q Ενέργεια Αποτελείται από 39 ερωτήµατα. Η βαθµολόγηση γίνεται σε κλίµακα 1- 5 σηµείων.Υψηλές βαθµολογίες υποδηλώνουν καλύτερα επίπεδα υγείας σχετικά µε την ποιότητα ζωής.

  ΘΑΛΗΣ - ΑΦΑΣΙΑ

 • Δοκιµασίες σε επίπεδο δραστηριότητας  

  •  GHQ-12: Ερωτηµατολόγιο Γενικής Υγείας Σταθµισµένο ερωτηµατολόγιο που ελέγχει την τρέχουσα (τελευταία εβδοµάδα) ψυχική υγεία. Επικεντρώνεται σε δύο σηµαντικούς τοµείς - αδυναµία εκτέλεσης σύνηθων λειτουργιών και εµφάνιση νέων και οδυνηρών εµπειριών. Κάθε ερώτηµα βαθµολογείται σε µια κλίµακα τεσσάρων σηµείων.

  ΘΑΛΗΣ - ΑΦΑΣΙΑ

 • Δοκιµασίες σε επίπεδο δραστηριότητας  

  •  ASHA FACS: Ερωτηµατολόγιο Λειτουργικής Εκτίµησης των Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων των Ενηλίκων του Αµερικανικού Συλλόγου Οµιλίας – Γλώσσας – Ακοής Σταθµισµένο ερωτηµατολόγιο που προσδιορίζει 4 τοµείς επικοινωνίας: q κοινωνική επικοινωνία (πχ κατανόηση τόνου φωνής) q επικοινωνία βασικών αναγκών (γνωστοποίηση αναγκών πχ φαγητού) q ανάγνωση, γραφή και αριθµητικές έννοιες (πχ ικανότητα χρηµατικών συναλλαγών) q καθηµερινή οργάνωση (πχ χρήση τηλεφώνου) Εκτιµώνται 43 στοιχεία. Ποσοτική ανάλυση σε κλίµακα 1-7 σηµείων. Ποιοτική ανάλυση σε κλίµακα 1-5 σηµείων. Οι εκτιµήσεις δίνονται από οικεία πρόσωπα ή/και φροντιστές του ενήλικα. ΘΑΛΗΣ - ΑΦΑΣΙΑ

 • Δοκιµασίες σε επίπεδο δραστηριότητας  

  •  EQ-5D: Ερωτηµατολόγιο Αυτοεκτίµησης του Επιπέδου Υγείας

  Σταθµισµένο ερωτηµατολόγιο που ελέγχει την κατάσταση υγείας. Αναπτύχθηκε από τον Όµιλο EuroQol προκειµένου να παρέχει ένα απλό, µετρήσιµο τρόπο του επιπέδου υγείας, για την κλινική και οικονοµική αξιολόγηση. Περιλαµβάνει τις ακόλουθες 5 διαστάσεις: q κινητικότητα q αυτοεξυπηρέτηση q  καθηµερινές δραστηριότητες q πόνος / δυσφορία q άγχος / κατάθλιψη Κάθε διάσταση έχει 3 επίπεδα: δεν υπάρχουν προβλήµατα, µερικά προβλήµατα, σοβαρά προβλήµατα.

  ΘΑΛΗΣ - ΑΦΑΣΙΑ

 • Πρόγραµµα Λογοθεραπείας  •  Στόχος είναι η παροχή λογοθεραπευτικής παρέµβασης σε 96 συµµετέχοντες.

   

  ΘΑΛΗΣ - ΑΦΑΣΙΑ

  96 συµµετέχοντες

  32 Άµεση Θεραπευτική Προσέγγιση

  16 Επίπεδο Λέξης

  16 Επίπεδο Πρότασης

  32 Έµµεση Θεραπευτική Προσέγγιση

  16 Επίπεδο Λέξης

  16 Επίπεδο Πρότασης

  32 Συνδυαστική Θεραπευτική Προσέγγιση

  16 Επίπεδο Λέξης

  16 Επίπεδο Πρότασης

 • Πρόγραµµα Λογοθεραπείας  •  Η κατανοµή των συµµετεχόντων στη θεραπευτική προσέγγιση γίνεται αριθµητικά.

   

  ΘΑΛΗΣ - ΑΦΑΣΙΑ

   Αριθμός  Συμμετεχόντων  

  Άµεση

  Θεραπεία  

  Έµµεση Θεραπεία

   

  Συνδυασµός Άµεσης & Έµµεσης Θεραπείας

  Πρώτη  Χρονιά  Συλλογής  Δείγματος  

  1-‐16   ✔  

  17-‐32   ✔  

  33-‐48   ✔  

  Δεύτερη  Χρονιά  Συλλογής  Δείγματος  

  49-‐64   ✔  

  65-‐80   ✔  

  81-‐96   ✔  

 • Ατοµική, Οµαδική και Συνδυαστική Λογοθεραπεία  •  Ατοµική λογοθεραπεία Είναι η πιο διαδεδοµένη µέθοδος λογοθεραπείας στην αφασία. Αναφέρεται στην 1-1 θεραπεία, µε στόχο συγκεκριµένα γλωσσικά και γνωστικά ελλείµµατα (Davis & Wilcox, 1985; Rosenbek, LaPointe & Wertz,1989; Sarno,1991).

  Εστιάζει στις δυνατότητες και αδυναµίες του ασθενούς (Elman, 2007).

   

  ΘΑΛΗΣ - ΑΦΑΣΙΑ

 • Ατοµική, Οµαδική και Συνδυαστική Λογοθεραπεία  •  Οµαδική λογοθεραπεία

  Μέθοδος πιο οικονοµικά αποτελεσµατική (Kearns & Elman, 2001). Αναφέρεται σε έµµεσο τρόπο παρέµβασης, µε στόχο τη βελτίωση στην λειτουργική επικοινωνία, δηλαδή την ικανότητα του ατόµου να επικοινωνεί το µήνυµά του µε οποιοδήποτε τρόπο (Green,1982; Kearns & Elman, 2001; Lyon, 1992, 1996; Elman, 2007). Εστιάζει στις κοινές γλωσσικές δυσκολίες και στη ταυτόχρονη βελτίωση των ψυχοκοινωνικών λειτουργιών των ασθενών µέσα σε ένα οµαδικό υποστηρικτικό περιβάλλον (Hermann & Wallesch 1989; Lyon,1996; Sarno,1991; Elman, 2007).   ΘΑΛΗΣ - ΑΦΑΣΙΑ

 • Ατοµική, Οµαδική και Συνδυαστική Λογοθεραπεία  •  Συνδυαστική θεραπεία Μέθοδος που δεν έχει ερευνηθεί βιβλιογραφικά. Αναφέρεται στο συνδυασµό ατοµικής και οµαδικής λογοθεραπείας. Εστιάζει στις ατοµικές γλωσσικές αδυναµίες και ταυτοχρόνως στη βελτίωση των ψυχοκοινωνικών του λειτουργιών µέσα σε οµαδικό υποστηρικτικό περιβάλλον.  

  ΘΑΛΗΣ - ΑΦΑΣΙΑ

 • Υλικό για Λογοθεραπεία στα Ελληνικά  •  Στο επίπεδο λέξης επιλέχθηκαν οι 260 εικόνες των Snodgrass & Vanderwart (1980) σε έγχρωµη µορφή (Rossion & Pourtois, 2004). Σε συνεργασία µε την κ. Οικονόµου προβήκαµε στην αντικατάσταση 10 πολιτισµικά ακατάλληλων εικόνων: - σε 5 αντικαταστάθηκε η απεικόνιση, όχι η λέξη στόχος (εκκλησία, µύλος, µπαστούνι, κράνος,µαρούλι) -  σε 5 αντικαταστάθηκε η λέξη στόχος µε σηµασιολογικά συγγενή λέξη (γάντι (µε ενωµένα δάχτυλα) – κασκόλ; σέλινο – µαιντανός; καροτσάκι εργαλείων – φτυάρι; φυστίκια – καρύδι; µπάλα µπέιζµπολ – µπάλα ποδοσφαίρου). •  Στο επίπεδο πρότασης επιλέχθηκε το υλικό θεραπείας για προτάσεις του Πανεπιστηµίου του Newcastle (Newcastle University Aphasia Therapy: Sentence Processing).

   ΘΑΛΗΣ - ΑΦΑΣΙΑ

 • Θεραπεία Σηµασιολογικών Χαρακτηριστικών (ESFA)  

  •  Εστιάζει στη δυσκολία ανάκλησης λέξεων, κύριο σύµπτωµα της αφασίας. •  Η θεωρητική θεµελίωση της προσέγγισης αυτής βασίζεται στην έννοια της ενεργοποίησης της εξάπλωσης / διάδοσης εντός του σηµασιολογικού συστήµατος (Collins & Loftus, 1975). •  Το σηµασιολογικό επίπεδο επεξεργασίας γίνεται αντιληπτό ως ένα δίκτυο σηµασιολογικών αναπαραστάσεων που οι συνδέσεις του είναι διασυνδεδεµένες µε άλλες σχετικές παραστάσεις.

  ΘΑΛΗΣ - ΑΦΑΣΙΑ

 • Θεραπεία Σηµασιολογικών Χαρακτηριστικών (ESFA)  •  Επικεντρώνεται στην ενίσχυση των σηµασιολογικών χαρακτηριστικών της εικόνας - στόχου,προκειµένου να διευκολυνθεί η εύρεση του ονόµατος της εικόνας. •  Η λογική είναι η εκ νέου µάθηση ή η εκµάθηση µιας στρατηγικής ενεργοποίησης των στενών χαρακτηριστικών της λέξης - στόχου που θα διευκολύνει, στη συνέχεια, την κατονοµασία της αντίστοιχης εικόνας (Naomi Hashimoto & Amber Frome, 2011).

  ΘΑΛΗΣ - ΑΦΑΣΙΑ

 • Θεραπεία Σηµασιολογικών Χαρακτηριστικών (ΕSFA)    

  ΘΑΛΗΣ - ΑΦΑΣΙΑ

  Εικόνα Στόχος

  Οµάδα Τι είναι;

  ________ Χρήση Τι κάνουµε µε αυτό;

  ___________

  Ενέργεια Τι κάνει;

  ________ Τοποθεσία Το βρίσκουµε

  ____________

  Συσχέτιση Μοιάζει / Ταιριάζει

  µε ________

  Χαρακτηριστικά Είναι

  ___________

 • Θεραπεία Σηµασιολογικών Χαρακτηριστικών (ΕSFA)  

   

  ΘΑΛΗΣ - ΑΦΑΣΙΑ

  Οµάδα οικιακό σκεύος

  Χαρακτηριστικά

  αλου

  µίνιο

  µεταλλικό

  Ενέργεια ξεπ

  λένω

  Συσχέτιση µπρίκι /χύτρα

  Πρόταση: Στην αλουµινένια κατσαρόλα βράζουµε νερό.

 • Θεραπεία Σηµασιολογικών Χαρακτηριστικών (ΕSFA)   •  Στην βιβλιογραφία παρουσιάζεται ικανοποιητικός αριθµός ερευνών (Boyle, 2004; Boyle & Coelho, 1995; Conley & Coelho, 2003; Coelho et al.,2000; Lowell et al., 1995) που αναφέρουν βελτίωση στην ανάκληση λέξεων µετά το πέρας της προσέγγισης και ικανοποιητικά ποσοστά γενίκευσης.

  ΘΑΛΗΣ - ΑΦΑΣΙΑ

 • Θεραπεία Χαρτογράφησης (Mapping Therapy)  

  •  Εστιάζει στη δυσκολία συντονισµού των περιγραφών της προτασιακής δοµής και του προτασιακού νοήµατος για την ερµηνεία και δόµηση, απλών και σύνθετων, προτάσεων (Schwartz et al., 1985). •  Πρόκειται για θεραπεία εφαρµοσµένη κυρίως σε ασθενείς µε αγραµµατική αφασία (Schwartz et al., 1985; Marshall et al., 2012). •  Επικεντρώνεται στην αποσαφήνιση των νοηµατικών σχέσεων των προτάσεων και την έκφραση των σχέσεων αυτών µέσα από την επιφανειακή δοµή, ιδιαίτερα την σειρά λέξεων. •  Υπάρχουν διάφορες εκδοχές της θεραπείας, εστιασµένες είτε στην κατανόηση (Berndt & Mitchum, 1998; Mitchum, Haendigesn & Berndt, 1995) είτε στην παραγωγή (Marshall et al., 1997, 2012; Rochon et al., 2005) προτάσεων.

  ΘΑΛΗΣ - ΑΦΑΣΙΑ

 • Θεραπεία Χαρτογράφησης (Mapping Therapy)  

  •  Υπάρχουν ερευνητικά δεδοµένα αποτελεσµατικότητας της θεραπείας από µελέτες περιπτώσεων (Byng, Nickels & Black, 1994; Mitchum, Greenwald & Berndt, 1997) και µικρών οµάδων (Rochon et al., 2005) που αναφέρουν βελτίωση στην κατανόηση ή/και παραγωγή προτασιακών δοµών µετά το πέρας της θεραπείας.

  ΘΑΛΗΣ - ΑΦΑΣΙΑ

 • Θεραπεία Χαρτογράφησης (Mapping Therapy)  

  •  Το λογοθεραπευτικό πρόγραµµα παρέµβασης αποτελείται από 3 βασικά στάδια, διαφορετικά ως προς την εστίασή τους.

  •  Η θεραπεία βασίζεται στο θεραπευτικό πρωτόκολλο των Byng et al.(1994).

  •  Η διάρκεια του κάθε σταδίου καθορίζεται από την πορεία και το ρυθµό προόδου του συµµετέχοντα.

  ΘΑΛΗΣ - ΑΦΑΣΙΑ

 • Θεραπεία χαρτογράφησης  

  Στάδιο  1   Στάδιο  2   Στάδιο  3  

  Στόχος   Λεκτική και µη λεκτική εννοιοποίηση των συµβάντων  

  Παραγωγή δοµηµένων προτάσεων

  Γενίκευση της παραγωγής δοµηµένων προτάσεων

  ΘΑΛΗΣ - ΑΦΑΣΙΑ

 • Θεραπεία Χαρτογράφησης (Mapping Therapy)        

  ΘΑΛΗΣ - ΑΦΑΣΙΑ

       

  το µήλο  

  τρώει   Ο άνδρας  

  το ψωµί  

 • Θεραπεία χαρτογράφησης: Όλα τα στάδια  

  •  Χρησιµοποιούνται µόνο µεταβατικά ρήµατα. •  Στο πρώτο στάδιο, χρησιµοποιούνται µόνο εικόνες µη αναστρέψιµων συµβάντων και οι αντίστοιχες µη αναστρέψιµες προτάσεις. Στα επόµενα στάδια, εισάγονται αντιθέσεις µεταξύ της αλλαγής του δράστη, της ενέργειας και του παθόντα, προκειµένου η έµφαση να δοθεί στο τρόπο που θα δοµηθεί ένα συµβάν και να εκφραστεί λεκτικά. •  Σηµαντική η ενθάρρυνση του συµµετέχοντα να αποφασίζει µόνος του σχετικά µε τις κατάλληλες θέσεις για συγκεκριµένα λεξιλογικά στοιχεία µέσα σε ένα προτασιακό πλαίσιο.

 • Πορεία και πρόοδος µέχρι τώρα...που βρισκόµαστε  

  •  Σχετικά µε το υλικό αξιολόγησης Δοκιµασία γραµµατικών δοµών στην ελληνική: -  Επιλογή λέξεων (ρηµάτων και ουσιαστικών) βάσει συχνότητας

  (υψηλής/χαµηλής) και αριθµού συλλαβών. Πηγές λέξεων: 1) η βάση δεδοµένων του ΙΕΛ 2) το βασικό λεξιλόγιο Δηµοτικού 3) η πιλοτική χορήγηση των επιλεγµένων λέξεων σε 100 ενήλικες για να αξιολογηθεί η συχνότητά τους στον προφορικό λόγο.

  - Εύρεση σηµασιολογικών και φωνολογικών διασπαστών για τις λέξεις – στόχους.

  -  Επιλογή δοµών βάσει ερευνητικών δεδοµένων στην επεξεργασία προτάσεων στην αφασία.

  -  Δηµιουργία προτάσεων βάσει των επιλεγµένων λέξεων. -  Δηµιουργία εικόνων από σκιτσογράφο για τις επιλεγµένες λέξεις. Επόµενο βήµα Πιλοτική χορήγηση των σχεδιασµένων εικόνων σε φυσιολογικό πληθυσµό. Οι παράµετροι που θα αξιολογηθούν είναι: κατονοµασία, οικειότητα, οπτική πολυπλοκότητα, συχνότητα, συµφωνία απεικονιστικότητας µε την λέξη - πρόταση στόχο.

  ΘΑΛΗΣ - ΑΦΑΣΙΑ

 • Πορεία και πρόοδος µέχρι τώρα...που βρισκόµαστε  •  Σχετικά µε το υλικό θεραπείας Επίπεδο λέξης: - Επιλογή έγχρωµων εικόνων ως θεραπευτικό υλικό. - Αντικατάσταση πολιτισµικά ακατάλληλων εικόνων. -  Εύρεση των παραµέτρων στάθµισης των εικόνων Snodgrass σε φυσιολογικό πληθυσµό (κατονοµασία, οικειότητα, οπτική πολυπλοκότητα, συχνότητα, συµφωνία απεικονιστικότητας µε την λέξη στόχο). -  Διαµόρφωση των παραµέτρων και των οδηγιών. -  Δηµιουργία φόρµας καταγραφής.

  Επόµενο βήµα: Η στάθµιση σε φυσιολογικό πληθυσµό.  

  ΘΑΛΗΣ - ΑΦΑΣΙΑ

 • Πορεία και πρόοδος µέχρι τώρα...που βρισκόµαστε  •  Σχετικά µε το υλικό θεραπείας Επίπεδο πρότασης: Επιλογή προτάσεων θεραπείας του Πανεπιστηµίου του Newcastle (Newcastle University Aphasia Therapy: Sentence Processing). Επόµενα βήµατα: -  Πιλοτική στάθµιση των επιλεγµένων προτάσεων σε Ελληνικό φυσιολογικό πληθυσµό.

  -  Εύρεση των παραµέτρων στάθµισης των προτάσεων σε φυσιολογικό πληθυσµό (κατονοµασία, οικειότητα, οπτική πολυπλοκότητα, συχνότητα, συµφωνία απεικονιστικότητας µε την λέξη στόχο) - Διαµόρφωση των παραµέτρων και των οδηγιών. -  Δηµιουργία φόρµας καταγραφής.

  ΘΑΛΗΣ - ΑΦΑΣΙΑ

 • Πορεία και πρόοδος µέχρι τώρα...που βρισκόµαστε  •  Συµµετέχοντες που έχουν αξιολογηθεί Μέχρι στιγµής έχουν ολοκληρώσει την πρώτη αξιολόγηση 6 συµµετέχοντες

  ΘΑΛΗΣ - ΑΦΑΣΙΑ

  BDAE   sub  1   sub  2   sub  3   sub  4   sub  5   sub  6  

  Ακουστική  Κατανόηση  Σύνολο:  117   102,5   111,5   21,5   26,5   101,5   110  

  Προφορική  Έκφραση  Σύνολο:250   166   238   9   25   189   143  

  Ανάγνωση  Σύνολο:  48   37   36   12   3   42   37  

  Γραφή  Σύνολο:  102   68   99   13   0   70   55  

  ΒΝΤ  Σύνολο:  45   24   38   0   1   9   11  

 • Πορεία και πρόοδος µέχρι τώρα...που βρισκόµαστε   •  Συµµετέχοντες σε θεραπεία -  2 συµµετέχοντες έχουν ξεκινήσει λογοθεραπεία.

  -  Βάσει των δοκιµασιών ΒΝΤ και ΒDAE (Cookie Theft) επιλέχθηκε ως πιο κατάληλη θεραπευτική προσέγγιση το επίπεδο λέξης.

  -  Αυτή την εβδοµάδα ξεκινάνε ακόµα 2 συµµετέχοντες θεραπεία στο επίπεδο λέξης.

  ΘΑΛΗΣ - ΑΦΑΣΙΑ

 • Πορεία και πρόοδος µέχρι τώρα...που βρισκόµαστε   •  Πλάνο για το 2013 -  Έναρξη και ολοκλήρωση λογοθεραπευτικής παρέµβασης σε ατοµικό επίπεδο σε 16 ασθενείς. -  Έναρξη της οµαδικής και συνδυαστικής λογοθεραπευτικής παρέµβασης αρχές Σεπτεµβρίου. -  Παροχή λογοθεραπευτικής παρέµβασης σε συνολικά 48 ασθενείς µέχρι το τέλος του έτους. -  Στάθµιση των εικόνων Snodgrass & Vanderwart για την θεραπεία σηµασιολογικών χαρακτηριστικών. -  Στάθµιση των εικόνων της δοκιµασίας των γραµµατικών δοµών στην Ελληνική. -  Στάθµιση των προτάσεων θεραπείας σε επίπεδο πρότασης.

  ΘΑΛΗΣ - ΑΦΑΣΙΑ

 • Ευχαριστούµε πολύ για την προσοχή σας!

  ΘΑΛΗΣ - ΑΦΑΣΙΑ