ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 54ης/2019...

22
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 54 ης /2019 Συνεδρίασης ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. A.Π. 3585 Αθήνα, 27/11/2019 Στην Αθήνα σήμερα 27/11/2019 και στα Γραφεία του Ι.Τ.Υ.Ε. στην Αθήνα επί της οδού Μητροπόλεως 26-28 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ». Παρόντες : Χ. Κακλαμάνης Χ. Ζαγούρας Ι. Γαροφαλάκης Ν. Τζιμόπουλος Μ. Παρασκευάς Κ. Ραβάνης Ε. Βαρβαρίγος Κ. Μαρούγκα Απόντες: Θ. Καρούνος Παρούσα και η γραμματέας του ΔΣ, κα. Ροζίνα Ευσταθιάδου, Διευθύντρια της Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας του I.T.Y.E. Θέμα 8 ο : Επικαιροποίηση της σύνθεσης του Μητρώου Επιμορφωτών στο πλαίσιο της πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)». Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Καθ. Χρήστος Κακλαμάνης εισηγείται το θέμα. Ακολούθως δίνει τον λόγο στον κ. Χ. Ζαγούρα, που εισηγείται αναλυτικά. Ο κ. Ζαγούρας αναφέρεται συνοπτικά στο ενταγμένο ΤΔΕ της Πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» και στην εγκεκριμένη απόφαση αυτεπιστασίας, καθώς και στο ιστορικό δημιουργίας και ανανεώσεων του Μητρώου των Επιμορφωτών που αξιοποιείται για τις συγκεκριμένες επιμορφώσεις που έχουν ως αντικείμενο την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη. Παράλληλα αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 118730/ΓΔ4/19.07.2016 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση προς το ΙΤΥΕ των Μητρώων της Πράξης που καταρτίστηκαν από το Υπουργείο για χρήση, τροποποίηση, εμπλουτισμό και ανανέωση.

Transcript of ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 54ης/2019...

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

54ης/2019 Συνεδρίασης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε.

A.Π. 3585

Αθήνα, 27/11/2019

Στην Αθήνα σήμερα 27/11/2019 και στα Γραφεία του Ι.Τ.Υ.Ε. στην Αθήνα επί της οδού Μητροπόλεως 26-28

πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και

Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

Παρόντες : Χ. Κακλαμάνης

Χ. Ζαγούρας

Ι. Γαροφαλάκης

Ν. Τζιμόπουλος

Μ. Παρασκευάς

Κ. Ραβάνης

Ε. Βαρβαρίγος

Κ. Μαρούγκα

Απόντες: Θ. Καρούνος

Παρούσα και η γραμματέας του ΔΣ, κα. Ροζίνα Ευσταθιάδου, Διευθύντρια της Οικονομικής και Διοικητικής

Υπηρεσίας του I.T.Y.E.

Θέμα 8ο: Επικαιροποίηση της σύνθεσης του Μητρώου Επιμορφωτών στο πλαίσιο της πράξης

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Τ.Π.Ε.)».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Καθ. Χρήστος Κακλαμάνης εισηγείται το θέμα. Ακολούθως δίνει τον λόγο στον κ. Χ. Ζαγούρα, που εισηγείται αναλυτικά. Ο κ. Ζαγούρας αναφέρεται συνοπτικά στο ενταγμένο ΤΔΕ της Πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» και στην εγκεκριμένη απόφαση αυτεπιστασίας, καθώς και στο ιστορικό δημιουργίας και ανανεώσεων του Μητρώου των Επιμορφωτών που αξιοποιείται για τις συγκεκριμένες επιμορφώσεις που έχουν ως αντικείμενο την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη. Παράλληλα αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 118730/ΓΔ4/19.07.2016 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση προς το ΙΤΥΕ των Μητρώων της Πράξης που καταρτίστηκαν από το Υπουργείο για χρήση, τροποποίηση, εμπλουτισμό και ανανέωση.

ΑΔΑ: Ω58Γ46941Δ-Ι55

2

Αναφέρεται επίσης στις προβλέψεις για εκπαίδευση νέων επιμορφωτών στα Υποέργα 6-10 της Πράξης και στην υλοποίηση των δράσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των υποέργων αυτών, οι οποίες οδήγησαν στην πραγματοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ, 380 διδακτικών ωρών σε Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑ.Κ.Ε.), προκειμένου να συμπληρωθεί το υφιστάμενο οικείο Μητρώο, για να καλυφθούν οι επιμορφωτικές ανάγκες της Πράξης (υποστήριξη νέο-εισερχόμενων στην επιμόρφωση κλάδων/ ειδικοτήτων εκπαιδευτικών, συμπλήρωση γεωγραφικών κενών «παλαιών» κλάδων/ειδικοτήτων εκπαιδευτικών). Ακολουθεί συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων των μελών του Δ.Σ. για το εισηγούμενο θέμα. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το ΔΣ ομόφωνα εγκρίνει: α) τον εμπλουτισμό του Μητρώου επιμορφωτών με τους 281 νέους επιμορφωτές που πιστοποιήθηκαν επιτυχώς σύμφωνα με την υπ’ αριθμ Π949/05.11.2019 απόφαση του Προέδρου, β) την επικαιροποίηση του Μητρώου με την αφαίρεση από αυτό όσων δεν βρίσκονται στη ζωή, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες και γ) την αξιοποίηση των νέων μελών για τις ανάγκες της επικείμενης 1ης περιόδου επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε.

Πίνακας 1: Ανανεωμένο Μητρώο Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου ΤΠΕ

Συστάδα 1: Φιλολογικά

α/α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Κλάδος / Ειδικότητα*

1 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

2 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

4 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

5 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

6 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

7 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

8 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

9 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

10 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

11 ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

12 ΑΡΜΕΛΙΝΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

13 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

14 ΑΣΚΙΑΝΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

15 ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

16 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

17 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

18 ΒΕΤΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

19 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

20 ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

21 ΓΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

22 ΓΑΡΔΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

23 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΓΑΘΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

24 ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΗΡΕΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

25 ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

26 ΓΙΑΝΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

27 ΓΙΑΠΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

28 ΓΚΑΓΚΕΛΗ ΑΝΘΟΥΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

29 ΓΚΟΥΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

ΑΔΑ: Ω58Γ46941Δ-Ι55

3 30 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

31 ΔΕΛΗΚΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

32 ΔΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

33 ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

34 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΠΛΑΤΩΝ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

35 ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

36 ΖΑΓΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

37 ΖΑΦΕΙΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

38 ΖΑΧΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

39 ΖΕΤΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

40 ΖΗΚΑ ΒΑΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

41 ΖΗΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

42 ΖΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

43 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

44 ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

45 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

46 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

47 ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

48 ΚΑΠΝΙΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

49 ΚΑΡΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

50 ΚΑΣΚΑΝΤΑΜΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

51 ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

52 ΚΑΨΑΣΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

53 ΚΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

54 ΚΟΛΙΤΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

55 ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

56 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

57 ΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

58 ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

59 ΚΟΥΡΜΠΕΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

60 ΚΩΣΤΑΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

61 ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

62 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

63 ΜΑΙΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

64 ΜΑΝΙΚΑΡΟΥ ΜΕΤΑΞΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

65 ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

66 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

67 ΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

68 ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

69 ΜΑΥΡΙΔΗ ΜΕΛΠΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

70 ΜΕΛΙΣΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

71 ΜΗΤΣΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

72 ΜΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

73 ΜΠΑΙΡΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

74 ΜΠΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

75 ΜΠΑΛΤΑ ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

ΑΔΑ: Ω58Γ46941Δ-Ι55

4 76 ΜΠΑΛΤΑ ΣΟΦΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

77 ΜΠΑΣΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

78 ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

79 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

80 ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΕΥΤΕΡΠΗ ΣΤΕΛΛΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

81 ΝΕΖΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

82 ΝΙΚΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

83 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

84 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

85 ΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

86 ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ01 - ΘΕΟΛΟΓΟΙ

87 ΞΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

88 ΟΡΦΑΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

89 ΠΑΛΑΖΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

90 ΠΑΛΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑ ΖΗΣΗΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

91 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

92 ΠΑΝΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

93 ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

94 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

95 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

96 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

97 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

98 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

99 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

100 ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

101 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

102 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

103 ΠΕΤΤΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

104 ΠΛΕΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

105 ΠΟΛΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

106 ΠΡΙΦΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

107 ΡΙΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

108 ΡΩΣΣΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

109 ΣΑΒΒΕΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

110 ΣΑΖΑΚΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

111 ΣΕΡΕΤΗ ΒΑΓΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

112 ΣΕΦΕΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

113 ΣΙΑΤΗΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΩΜΑΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

114 ΣΜΠΗΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

115 ΣΟΒΙΤΣΛΗ ΑΓΑΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

116 ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

117 ΣΤΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

118 ΣΥΓΚΟΥΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

119 ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

120 ΣΥΡΜΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

121 ΤΖΟΥΜΕΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

ΑΔΑ: Ω58Γ46941Δ-Ι55

5 122 ΤΟΛΥΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

123 ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

124 ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

125 ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

126 ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

127 ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

128 ΦΟΥΣΕΚΑ ΜΑΡΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

129 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

130 ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

131 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

132 ΨΥΧΟΓΥΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

Συστάδα 2: Φυσικές Επιστήμες

α/α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Κλάδος / Ειδικότητα*

1 ΑΜΠΑΤΣΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

3 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

4 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΜΩΝ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

5 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

6 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕ04.04 - ΒΙΟΛΟΓΟΙ

7 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

8 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ04.05 - ΓΕΩΛΟΓΟΙ

9 ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

10 ΑΤΑΛΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ04.02 - ΧΗΜΙΚΟΙ

11 ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

12 ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

13 ΒΛΑΣΣΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ04.02 - ΧΗΜΙΚΟΙ

14 ΒΟΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

15 ΒΡΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

16 ΒΡΑΧΝΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.04 - ΒΙΟΛΟΓΟΙ

17 ΒΥΖΙΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

18 ΓΑΡΕΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ04.02 - ΧΗΜΙΚΟΙ

19 ΓΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΟΣ ΠΕ04.04 - ΒΙΟΛΟΓΟΙ

20 ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ04.04 - ΒΙΟΛΟΓΟΙ

21 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΒΡΑΑΜ ΠΕ04.02 - ΧΗΜΙΚΟΙ

22 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΘΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.04 - ΒΙΟΛΟΓΟΙ

23 ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ04.02 - ΧΗΜΙΚΟΙ

24 ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

25 ΓΚΑΜΠΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

26 ΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

27 ΓΡΑΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.02 - ΧΗΜΙΚΟΙ

28 ΔΑΝΙΛΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.02 - ΧΗΜΙΚΟΙ

29 ΔΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

30 ΔΕΛΛΑΤΟΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

31 ΔΟΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΟΝΑΤΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

32 ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

33 ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

34 ΖΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.05 - ΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΑΔΑ: Ω58Γ46941Δ-Ι55

6 35 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

36 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

37 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

38 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

39 ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

40 ΚΑΛΦΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

41 ΚΑΜΑΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

42 ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

43 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

44 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ04.02 - ΧΗΜΙΚΟΙ

45 ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

46 ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

47 ΚΑΨΙΩΧΑ ΟΛΓΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

48 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

49 ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

50 ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

51 ΚΟΝΤΟΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.05 - ΓΕΩΛΟΓΟΙ

52 ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.05 - ΓΕΩΛΟΓΟΙ

53 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

54 ΚΟΥΣΛΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

55 ΚΡΕΜΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

56 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

57 ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.04 - ΒΙΟΛΟΓΟΙ

58 ΛΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ04.04 - ΒΙΟΛΟΓΟΙ

59 ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.02 - ΧΗΜΙΚΟΙ

60 ΛΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

61 ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

62 ΜΑΖΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕ04.05 - ΓΕΩΛΟΓΟΙ

63 ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

64 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

65 ΜΑΜΑΛΟΥΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

66 ΜΑΡΔΙΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ04.04 - ΒΙΟΛΟΓΟΙ

67 ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

68 ΜΑΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

69 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.05 - ΓΕΩΛΟΓΟΙ

70 ΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

71 ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

72 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ04.05 - ΓΕΩΛΟΓΟΙ

73 ΜΠΑΓΙΩΡΓΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

74 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

75 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

76 ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

77 ΜΥΡΩΝΑΚΗ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.04 - ΒΙΟΛΟΓΟΙ

78 ΝΑΟΥΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

79 ΝΑΣΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.05 - ΓΕΩΛΟΓΟΙ

80 ΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

81 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

82 ΝΤΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕ04.02 - ΧΗΜΙΚΟΙ

ΑΔΑ: Ω58Γ46941Δ-Ι55

7 83 ΞΕΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΠΕ04.02 - ΧΗΜΙΚΟΙ

84 ΟΒΑΔΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΣΟΛΟΜΩΝ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

85 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

86 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

87 ΠΑΛΟΥΜΠΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.02 - ΧΗΜΙΚΟΙ

88 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

89 ΠΑΝΤΙΣΚΑ ΠΑΓΩΝΙΤΣΑ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΠΕ04.02 - ΧΗΜΙΚΟΙ

90 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.02 - ΧΗΜΙΚΟΙ

91 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.02 - ΧΗΜΙΚΟΙ

92 ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

93 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

94 ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ04.02 - ΧΗΜΙΚΟΙ

95 ΠΑΤΣΑΚΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

96 ΠΕΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.04 - ΒΙΟΛΟΓΟΙ

97 ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ04.02 - ΧΗΜΙΚΟΙ

98 ΠΕΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.05 - ΓΕΩΛΟΓΟΙ

99 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

100 ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ04.02 - ΧΗΜΙΚΟΙ

101 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ04.02 - ΧΗΜΙΚΟΙ

102 ΡΟΥΣΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

103 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ04.02 - ΧΗΜΙΚΟΙ

104 ΣΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

105 ΣΙΝΙΓΑΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.02 - ΧΗΜΙΚΟΙ

106 ΣΙΤΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

107 ΣΙΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

108 ΣΙΤΣΑΝΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

109 ΣΙΩΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

110 ΣΚΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

111 ΣΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

112 ΣΠΟΥΓΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

113 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

114 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

115 ΣΤΡΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

116 ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΕ04.04 - ΒΙΟΛΟΓΟΙ

117 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

118 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

119 ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.02 - ΧΗΜΙΚΟΙ

120 ΤΖΑΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

121 ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

122 ΤΖΩΤΖΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

123 ΤΟΛΑΝΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.02 - ΧΗΜΙΚΟΙ

124 ΤΟΥΜΠΕΚΤΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

125 ΤΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

126 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ04.04 - ΒΙΟΛΟΓΟΙ

127 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

128 ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

129 ΤΣΕΡΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

130 ΤΣΕΧΕΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

ΑΔΑ: Ω58Γ46941Δ-Ι55

8 131 ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.02 - ΧΗΜΙΚΟΙ

132 ΦΑΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

133 ΦΛΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ04.02 - ΧΗΜΙΚΟΙ

134 ΦΡΑΓΚΟΥ ΣΤΑΣΙΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

135 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

136 ΧΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

137 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ04.05 - ΓΕΩΛΟΓΟΙ

138 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

139 ΧΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

140 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.04 - ΒΙΟΛΟΓΟΙ

141 ΨΩΜΑΘΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

Συστάδα 3: Μαθηματικά

α/α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Κλάδος / Ειδικότητα*

1 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

2 ΑΡΔΑΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

3 ΑΦΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

4 ΒΑΤΙΜΠΕΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

5 ΒΛΑΣΤΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

6 ΒΛΑΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

7 ΒΡΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

8 ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

9 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

10 ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

11 ΓΚΟΝΟΥ ΜΑΡΙΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

12 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΕΛΕΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

13 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

14 ΔΕΛΙΓΚΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

15 ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

16 ΔΟΜΟΥΧΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

17 ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

18 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

19 ΖΑΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

20 ΖΑΧΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

21 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

22 ΖΑΧΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

23 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

24 ΚΑΚΑΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

25 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

26 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

27 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

28 ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

29 ΚΕΙΣΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

30 ΚΕΣΑΝΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

31 ΚΟΚΚΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

32 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

33 ΚΟΜΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

34 ΚΟΝΤΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

ΑΔΑ: Ω58Γ46941Δ-Ι55

9 35 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

36 ΚΟΤΑΡΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

37 ΚΟΥΚΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

38 ΚΟΥΛΕΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

39 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

40 ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

41 ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

42 ΚΡΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

43 ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

44 ΚΥΠΡΙΔΗΜΟΣ ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

45 ΛΑΤΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

46 ΛΕΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

47 ΛΙΓΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

48 ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

49 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

50 ΛΥΜΠΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

51 ΜΑΚΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

52 ΜΑΚΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

53 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

54 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

55 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

56 ΜΑΝΤΖΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

57 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

58 ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

59 ΜΑΡΚΕΑ-ΜΠΑΚΑ ΧΡΥΣOYΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

60 ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

61 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

62 ΜΕΝΕΞΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

63 ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

64 ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

65 ΜΙΣΙΧΡΟΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

66 ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

67 ΜΠΑΡΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

68 ΜΠΑΡΚΟΥΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

69 ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

70 ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

71 ΜΠΟΥΖΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

72 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

73 ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

74 ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

75 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

76 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

77 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

78 ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

79 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

80 ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

81 ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

82 ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

ΑΔΑ: Ω58Γ46941Δ-Ι55

10 83 ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

84 ΠΕΤΑΒΡΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

85 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

86 ΠΙΝΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

87 ΠΛΑΤΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

88 ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

89 ΣΚΟΤΣΙΜΑΡΑ ΛΟΥΚΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

90 ΣΠΑΘΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

91 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

92 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

93 ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

94 ΤΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

95 ΤΖΕΤΖΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

96 ΤΡΑΧΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

97 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

98 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

99 ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

100 ΤΣΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

101 ΦΑΚΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

102 ΦΥΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

103 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

104 ΧΑΛΚΕΥΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

105 ΧΑΤΖΗΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

106 ΧΑΤΖΗΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

107 ΧΑΤΣΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

108 ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

Συστάδα 4: Πληροφορική

α/α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Κλάδος / Ειδικότητα*

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2 ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3 ΑΛΕΞΟΥΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

4 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

5 ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

6 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ ΘΩΜΑΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

7 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

8 ΒΡΑΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

9 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

10 ΓΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΗΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

11 ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

12 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

13 ΔΟΜΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

14 ΔΡΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

15 ΔΡΙΜΤΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

16 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

17 ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

18 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΔΑΜ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

19 ΘΕΟΦΑΝΕΛΛΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

20 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: Ω58Γ46941Δ-Ι55

11 21 ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

22 ΚΑΛΟΔΙΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

23 ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

24 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

25 ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

26 ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

27 ΚΛΑΔΟΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

28 ΚΟΤΙΝΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

29 ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

30 ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

31 ΚΥΛΑΦΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

32 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

33 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

34 ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

35 ΚΩΤΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

36 ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

37 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

38 ΛΥΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

39 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

40 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

41 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

42 ΜΑΛΑΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

43 ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

44 ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

45 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

46 ΜΑΥΡΟΧΑΛΥΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

47 ΜΕΓΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

48 ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

49 ΜΟΡΜΟΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

50 ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

51 ΜΠΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

52 ΜΠΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

53 ΜΠΟΝΤΙΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

54 ΜΥΡΩΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

55 ΝΕΙΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

56 ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

57 ΝΙΚΟΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

58 ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

59 ΝΤΑΝΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

60 ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

61 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

62 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

63 ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

64 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

65 ΠΑΧΟΥΛΗ ΑΓΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

66 ΠΙΕΡΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

67 ΠΙΤΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: Ω58Γ46941Δ-Ι55

12 68 ΡΩΣΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

69 ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΙΟ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

70 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

71 ΣΙΣΙΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

72 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

73 ΤΖΕΛΕΠΗ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

74 ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

75 ΤΖΟΥΒΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

76 ΤΡΑΧΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

77 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

78 ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

79 ΤΣΙΑΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΓΑΘΟΚΛΗ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

80 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

81 ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

82 ΧΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

83 ΧΑΤΖΗΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

84 ΨΩΜΑΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Συστάδα 5: Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - Δάσκαλοι

α/α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Κλάδος / Ειδικότητα*

1 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΝΕΛΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

2 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΣΧΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

3 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΤΑΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

4 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

5 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

6 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

7 ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

8 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

9 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

10 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΡΑΤΑΚΗ-ΣΥΒΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

11 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΠΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

12 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΜΠΡΑΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

13 ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

14 ΑΛΙΚΗ ΚΑΖΤΑΡΙΔΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

15 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

16 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

17 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

18 ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

19 ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΙΖΟΥΜΗ ΜΙΜΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

20 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

21 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΡΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

22 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

23 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΕΜΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

24 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

25 ΑΡΕΤΗ ΠΑΙΖΑΝΟΥ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

26 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

27 ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

28 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΙΤΙΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

29 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΑΔΑ: Ω58Γ46941Δ-Ι55

13 30 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΜΑΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

31 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

32 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

33 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

34 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΓΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

35 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

36 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΙΛΑΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

37 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΕΛΟΥΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

38 ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

39 ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΟΥΒΛΗ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

40 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΛΩΣΤΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

41 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΡΕΜΜΥΔΙΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

42 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΥΚΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

43 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΟΥΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

44 ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΛΑΠΕΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

45 ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

46 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

47 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΒΡΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

48 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΠΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

49 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

50 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΣΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

51 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

52 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

53 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

54 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΣΜΑΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

55 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

56 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

57 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΙΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

58 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

59 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

60 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

61 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΓΚΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

62 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

63 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

64 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

65 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

66 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

67 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

68 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

69 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

70 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΓΑΓΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

71 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

72 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

73 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

74 ΔΗΜΟΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

75 ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

76 ΕΛΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΑΔΑ: Ω58Γ46941Δ-Ι55

14 77 ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

78 ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΝΙΑΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

79 ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

80 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΛΑΖΑΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

81 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΤΣΑΔΑΚΗΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

82 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΜΩΝΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

83 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

84 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΕΛΕΠΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

85 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

86 ΕΥΓΕΝΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

87 ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΦΕΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

88 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

89 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

90 ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

91 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

92 ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

93 ΖΑΡΚΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

94 ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

95 ΖΩΗ ΚΛΕΦΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

96 ΗΛΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

97 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

98 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΚΡΙΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

99 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

100 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

101 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

102 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

103 ΘΩΜΑΙΣ ΚΑΡΤΣΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

104 ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΝΤΖΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

105 ΘΩΜΑΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

106 ΙΟΥΛΙΑΝΗ ΦΟΡΤΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

107 ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΑΦΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

108 ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΟΥΜΠΑΡΗ ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

109 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

110 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

111 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΒΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

112 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΚΑΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

113 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

114 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

115 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

116 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

117 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

118 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΣΔΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

119 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

120 ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

121 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

122 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΚΟΣΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

123 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΑΔΑ: Ω58Γ46941Δ-Ι55

15 124 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

125 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

126 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

127 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΤΖΙΒΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

128 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

129 ΚΟΛΟΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

130 ΚΟΣΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

131 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΤΤΑΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

132 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

133 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

134 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

135 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

136 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

137 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΡΩΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

138 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΙΩΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

139 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΨΟΚΑΒΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

140 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

141 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

142 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

143 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

144 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

145 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΠΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

146 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

147 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

148 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

149 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΩΤΑΣ ΝΕΟΚΛΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

150 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΛΑΜΠΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

151 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

152 ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

153 ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

154 ΛΥΔΙΑ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

155 ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

156 ΜΑΡΙΑ ΓΙΩΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

157 ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

158 ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

159 ΜΑΡΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

160 ΜΑΡΙΑ ΛΑΤΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

161 ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΡΧΑΜΠΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

162 ΜΑΡΙΑ ΡΕΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

163 ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

164 ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

165 ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

166 ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

167 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

168 ΜΙΧΑΗΛ ΒΙΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

169 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

170 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΑΓΛΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΑΔΑ: Ω58Γ46941Δ-Ι55

16 171 ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

172 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

173 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

174 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

175 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

176 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

177 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

178 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΚΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

179 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΑΔΗΣ ΖΗΣΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

180 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

181 ΝΤΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

182 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

183 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

184 ΟΛΓΑ ΚΑΣΣΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

185 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΟΓΑΣ ΔΟΥΛΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

186 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

187 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

188 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

189 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

190 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΡΕΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

191 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

192 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

193 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

194 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

195 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ ΒΛΑΧΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

196 ΠΑΡΙΣΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

197 ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

198 ΠΕΤΡΟΣ ΚΛΙΑΠΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

199 ΠΕΤΡΟΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

200 ΠΟΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

201 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

202 ΣΟΦΙΑ ΠΑΣΣΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

203 ΣΟΦΙΑ ΨΑΛΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

204 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

205 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΧΤΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

206 ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

207 ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΡΟΣΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

208 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

209 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

210 ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΣΙΔΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

211 ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

212 ΣΥΜΕΩΝ ΖΟΥΡΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

213 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

214 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΙΡΓΙΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

215 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΛΕΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

216 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

217 ΤΡΥΦΩΝ ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

218 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΑΔΑ: Ω58Γ46941Δ-Ι55

17 219 ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ ΜΠΕΛΑΦΕΜΙΝΕ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

220 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

221 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

222 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

223 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΠΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

224 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΞΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

225 ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

226 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΚΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

227 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

228 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

229 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΤΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

230 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΑΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

231 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

232 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

233 ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Συστάδα 6: Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - Νηπιαγωγοί

α/α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Κλάδος / Ειδικότητα*

1 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

2 ΑΡΚΟΥΛΗ ΑΝΘΗ ΘΩΜΑΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

3 ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

4 ΓΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

5 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ ΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

6 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ ΘΕΟΠΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

7 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

8 ΚΑΜΠΑΝΑ ΘΕΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

9 ΚΑΝΔΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

10 ΚΑΝΤΖΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

11 ΚΑΡΑΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

12 ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΠΟΠΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

13 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

14 ΚΕΦΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

15 ΚΛΗΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

16 ΚΟΛΙΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΣΗΦ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

17 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

18 ΚΟΤΤΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

19 ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

20 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

21 ΜΑΓΝΗΣΙΩΤΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

22 ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

23 ΜΟΥΣΙΑΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

24 ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

25 ΜΠΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

26 ΜΠΑΤΣΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

27 ΜΠΕΑΖΙΔΟΥ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

28 ΜΠΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

29 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

30 ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

31 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

ΑΔΑ: Ω58Γ46941Δ-Ι55

18 32 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

33 ΡΑΤΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

34 ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

35 ΣΑΡΓΙΩΤΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

36 ΣΙΛΙΟΓΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΘΩΜΑΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

37 ΣΟΛΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

38 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

39 ΣΠΥΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

40 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

41 ΤΖΑΒΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

42 ΤΟΖΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΑΡΚΟΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

43 ΤΡΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

44 ΤΣΑΠΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

45 ΤΣΙΓΓΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΦΩΤΗΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

46 ΦΑΡΣΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

47 ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

48 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

49 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

Συστάδα 7: Ξένες Γλώσσες

α/α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Κλάδος / Ειδικότητα*

1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

2 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

3 ΒΑΡΣΑΜΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΕ05 - ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

4 ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

5 ΒΙΓΚΛΑΣ ΚΑΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

6 ΒΟΖΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

7 ΒΟΛΥΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

8 ΓΚΑΝΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

9 ΓΚΕΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

10 ΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ07 - ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

11 ΔΙΠΛΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ05 - ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

12 ΔΟΜΒΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΣΗΦ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

13 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

14 ΗΛΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

15 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

16 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΕ05 - ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

17 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

18 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

19 ΚΑΤΣΟΥΛΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

20 ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΑΡΕΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

21 ΚΟΤΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

22 ΚΟΥΖΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

23 ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

24 ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ ΣΤΕΡΓΟΥΛΑ ΣΤΕΡΓΟΣ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

25 ΛΟΓΓΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

26 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ05 - ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

27 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΛΗΔΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ05 - ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

28 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΔΑ: Ω58Γ46941Δ-Ι55

19 29 ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

30 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΕΥΦΗΜΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ05 - ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

31 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ07 - ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

32 ΜΠΕΚΙΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

33 ΜΠΟΥΖΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

34 ΝΑΤΣΗ ΧΑΙΔΩ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ05 - ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

35 ΝΙΚΑ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ07 - ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

36 ΞΥΠΟΛΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

37 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΟΥΚΑΣ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

38 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ07 - ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

39 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

40 ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

41 ΠΑΣΤΑΡΜΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΥΡΩΝ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

42 ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

43 ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

44 ΤΖΙΩΡΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ07 - ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

45 ΤΟΥΡΑΜΠΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

46 ΧΑΤΖΗΓΙΩΣΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ07 - ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

47 ΧΕΜΠΕΚΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

48 ΧΟΝΔΡΟΖΟΥΜΑΚΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

49 ΧΟΥΣΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

50 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ07 - ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Συστάδα 8: Καλές Τέχνες

α/α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Κλάδος / Ειδικότητα*

1 ΑΛΜΠΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ79.01 - ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

2 ΑΝΑΠΟΛΙΤΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ79.01 - ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

3 ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΕ79.01 - ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

4 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ79.01 - ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

5 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ79.01 - ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

6 ΚΑΡΑΒΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ79.01 - ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

7 ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ91.01 - ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ79.01 - ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

9 ΛΑΖΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ79.01 - ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

10 ΛΙΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕ91.01 - ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

11 ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ79.01 - ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

12 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΕ79.01 - ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

13 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ79.01 - ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

14 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ79.01 - ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

15 ΠΡΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ79.01 - ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

16 ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ89.01 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

17 ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ08 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

18 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ79.01 - ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

19 ΤΣΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ79.01 - ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΑΔΑ: Ω58Γ46941Δ-Ι55

20

20 ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ79.01 - ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Συστάδα 9: Φυσική Αγωγή και Υγεία

α/α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Κλάδος / Ειδικότητα*

1 ΑΔΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

2 ΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

3 ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

4 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

5 ΔΗΜΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

6 ΔΟΣΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

7 ΔΡΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

8 ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

9 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

10 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

11 ΚΑΖΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

12 ΚΑΝΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

13 ΚΑΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

14 ΚΑΤΣΑΓΚΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

15 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

16 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

17 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

18 ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

19 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΞΑΝΘΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

20 ΛΑΜΠΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

21 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

22 ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

23 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΟΡΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ87.02 - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

24 ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

25 ΠΑΤΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

26 ΠΙΤΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

27 ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

28 ΠΡΙΣΤΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

29 ΣΑΡΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

30 ΣΕΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

31 ΣΟΥΡΜΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

32 ΤΡΑΓΟΥΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ87.02 - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

33 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

34 ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

35 ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

36 ΦΑΤΣΕΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

37 ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΕΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

38 ΧΡΥΣΑΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Συστάδα 10: Εκπαιδευτικοί Μηχανικοί

α/α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Κλάδος / Ειδικότητα*

1 ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ85 - ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΕ82 - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

3 ΒΙΝΙΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ83 - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

4 ΒΛΑΧΟΚΥΡΙΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ84 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Ω58Γ46941Δ-Ι55

21 5 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ84 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

6 ΔΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ84 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

7 ΚΑΛΟΒΡΕΚΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΕ84 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

8 ΚΑΤΣΙΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ81 - ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

9 ΚΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ82 - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

10 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ84 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

11 ΛΕΣΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕ82 - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

12 ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ83 - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

13 ΜΑΝΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ82 - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

14 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ82 - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

15 ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΕ82 - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

16 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ83 - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

17 ΠΑΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ83 - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

18 ΠΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ82 - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

19 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ81 - ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

20 ΤΡΑΚΑΝΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ83 - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

21 ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ83 - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Συστάδα 11: Οικονομία, Διοίκηση και Κοινωνικές Επιστήμες

α/α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Κλάδος / Ειδικότητα*

1 ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

2 ΒΟΥΖΑΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

3 ΚΑΖΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

4 ΚΑΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

5 ΚΑΛΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΣ ΠΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

6 ΚΟΤΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΠΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

7 ΚΟΥΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

8 ΛΟΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

9 ΜΙΜΙΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ78 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

10 ΜΠΑΦΙΤΗ ΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ78 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

11 ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

12 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

13 ΟΡΦΑΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΕ78 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

14 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

15 ΡΟΥΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ78 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

16 ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

17 ΤΣΙΑΜΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

18 ΦΟΥΡΚΙΩΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

19 ΧΑΤΖΗΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Συστάδα 12: Επαγγέλματα Γης

α/α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Κλάδος / Ειδικότητα*

1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ88.01 - ΓΕΩΠΟΝΟΙ

2 ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ88.01 - ΓΕΩΠΟΝΟΙ

3 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ88.01 - ΓΕΩΠΟΝΟΙ

4 ΚΟΥΤΣΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ88.01 - ΓΕΩΠΟΝΟΙ

5 ΛΑΚΜΕΤΑ ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ88.02 - ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

6 ΜΗΣΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ88.01 - ΓΕΩΠΟΝΟΙ

ΑΔΑ: Ω58Γ46941Δ-Ι55

22 7 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ88.01 - ΓΕΩΠΟΝΟΙ

8 ΣΤΟΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ88.01 - ΓΕΩΠΟΝΟΙ

9 ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ88.01 - ΓΕΩΠΟΝΟΙ

10 ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ88.01 - ΓΕΩΠΟΝΟΙ

Συστάδα 13: Ειδική Αγωγή

α/α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Κλάδος / Ειδικότητα*

1 ΑΜΠΡΑΖΗ ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

2 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

3 ΚΟΚΚΙΝΕΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

4 ΚΟΡΔΙΣΤΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

5 ΛΗΜΝΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

6 ΜΕΪΝΤΑΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

7 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

8 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

9 ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

10 ΣΚΑΦΙΔΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

11 ΤΑΪΛΑΧΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

12 ΤΕΧΛΙΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

13 ΤΣΙΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

14 ΧΑΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Πίνακας 2: Εκπαιδευτικοί που δεν περιλαμβάνονται στο ανανεωμένο Μητρώο Επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ, λόγω θανάτου

α/α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Κλάδος / Ειδικότητα

1 ΜΑΚΡΑΝΔΡΕΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

2 ΜΟΥΡΤΖΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΗΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

3 ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

4 ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

5 ΩΡΟΛΟΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

X. Kακλαμάνης Χ. Ζαγούρας

Ι. Γαροφαλάκης

Ν. Τζιμόπουλος

Μ. Παρασκευάς

Κ. Ραβάνης

Ε. Βαρβαρίγος

Κ. Μαρούγκα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ροζίνα Ευσταθιάδου

Γραμματέας

Διοικητικού Συμβουλίου Ι.Τ.Υ.Ε.

ΑΔΑ: Ω58Γ46941Δ-Ι55