ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … ·...

66
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018 ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ: κ. ΕΜΜ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 15 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΗΣ 21.06.2018 ……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… Θέμα 15: Επικαιροποίηση των Εσωτερικών και Εξωτερικών Μητρώων του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Ο.Π.Α. ………………………………………………….………………………………………………………….………………………………………… Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. ζ) του άρθρου 3 της Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017, (Β΄225) Υπουργικής Απόφασης, 2. την παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 όπως έχει συμπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4452/2017, (Α’ 17), 3. την περ. ιγ της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 4. την απόφαση της Συνέλευσης (συνεδρία 9η/06-06-2018) του Τμήματος Πληροφορικής, που αφορά στην επικαιροποίηση των Μητρώων Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, 5. την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας (συνεδρία 2 η Έκτακτη/11-06-2018) που αφορά στην επικαιροποίηση των Μητρώων Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος Πληροφορικής, αποφασίζει: εγκρίνει την επικαιροποίηση των Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος Πληροφορικής σύμφωνα με την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Ο.Π.Α., (συνεδρία 2 η Έκτακτη/11-06-2018) ως ακολούθως:

Transcript of ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … ·...

Page 1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018 ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ: κ. ΕΜΜ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΗΣ 21.06.2018 ……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… Θέμα 15: Επικαιροποίηση των Εσωτερικών και Εξωτερικών Μητρώων του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Ο.Π.Α. ………………………………………………….………………………………………………………….………………………………………… Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. ζ) του άρθρου 3 της Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017, (Β΄225)

Υπουργικής Απόφασης, 2. την παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 όπως έχει συμπληρωθεί με την παρ. 3 του

άρθρου 30 του ν. 4452/2017, (Α’ 17), 3. την περ. ιγ της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 4. την απόφαση της Συνέλευσης (συνεδρία 9η/06-06-2018) του Τμήματος Πληροφορικής, που

αφορά στην επικαιροποίηση των Μητρώων Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας,

5. την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας (συνεδρία 2η Έκτακτη/11-06-2018) που αφορά στην επικαιροποίηση των Μητρώων Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος Πληροφορικής,

αποφασίζει:

εγκρίνει την επικαιροποίηση των Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος Πληροφορικής σύμφωνα με την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Ο.Π.Α., (συνεδρία 2η Έκτακτη/11-06-2018) ως ακολούθως:

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο.Π.Α. Α. Γνωστικές περιοχές και υποπεριοχές καθηγητών της Σχολής

1 Θεμελιώσεις της επιστήμης υπολογιστών 1.1. Θεωρία υπολογισμού 1.2. Ανάλυση αλγορίθμων και υπολογιστική πολυπλοκότητα 1.3. Μαθηματική λογική και τυπικές γλώσσες 1.4. Κωδικοποίηση και θεωρία πληροφορίας

2 Υλικό υπολογιστών 3 Αρχιτεκτονική υπολογιστικών συστημάτων 3.1 Κατανεμημένες Αρχιτεκτονικές 4 Δίκτυα υπολογιστών και επικοινωνιών 4.1 Επικοινωνιακά Δίκτυα 5 Λογισμικό υπολογιστών

5.1 Τεχνικές και γλώσσες προγραμματισμού 5.2 Τεχνολογία λογισμικού 5.3 Λειτουργικά συστήματα 5.4 Κατανεμημένα συστήματα 5.5 Δομές δεδομένων 5.6 Πολυμέσα και γραφικά

6 Μαθηματικά των Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας 6.1 Αριθμητική ανάλυση 6.2 Διακριτά μαθηματικά 6.3 Κρυπτογραφία 6.4 Ανάλυση επιδόσεων συστημάτων 6.5 Προσομοίωση

7 Πιθανότητες 7.1 Εφαρμοσμένες πιθανότητες 7.2 Εφαρμοσμένη στοχαστική ανάλυση 7.3 Στοχαστικές Ανελίξεις 7.4 Αναλογιστική Επιστήμη

8 Στατιστική 8.1 Βιοστατιστική 8.2 Στατιστική στα Οικονομικά

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

8.3 Δημογραφία 8.4 Επίσημες στατιστικές 8.5 Εφαρμοσμένη Στατιστική 8.6 Περιβαλλοντική Στατιστική 8.7 Στατιστική κατά Bayes, προσομοίωση

9 Επιχειρησιακή έρευνα 9.1 Στοχαστική επιχειρησιακή έρευνα 10 Πληροφοριακά συστήματα

10.1 Θεωρία συστημάτων 10.2 Διαχείριση βάσεων δεδομένων 10.3 Εξόρυξη δεδομένων 10.4 Ανάκτηση πληροφορίας 10.5 Τεχνολογίες διαδικτύου 10.6 Επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή 10.8 Διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων 10.9 Ασφάλεια πληροφοριών 10.10 Οικονομικά της πληροφορίας 10.11 Δίκαιο της πληροφορίας

11 Τεχνητή νοημοσύνη 11.1 Παράσταση γνώσεων και συλλογισμός 11.2 Μηχανική μάθηση 11.3 Επεξεργασία φυσικής γλώσσας 11.4 Ρομποτική 11.5 Yπολογιστική όραση

12 Επεξεργασία εικόνας και σήματος 12.1 Αλγόριθμοι Συμπίεσης 12.2 Γεωμετρική Επεξεργασία

13 Εφαρμογές των Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας 13.1 Εφαρμογές ΕΤΠ στη διοίκηση 13.2 Εφαρμογές ΕΤΠ στις θετικές και τεχνικές επιστήμες 13.3 Βιοπληροφορική 13.4 Βιοϊατρικές εφαρμογές ΕΤΠ 13.5 Βιομηχανικές εφαρμογές ΕΤΠ 13.6 Εφαρμογές ΕΤΠ στις οικονομικές επιστήμες 13.7 Εφαρμογές ΕΤΠ στις κοινωνικές επιστήμες 13.8 Εφαρμογές ΕΤΠ στις ανθρωπιστικές επιστήμες 13.9 Εφαρμογές ΕΤΠ στην εκπαίδευση 13.10 Εφαρμογές ΕΤΠ στις τέχνες

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 4: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

Β. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

1. Θεμελιώσεις της επιστήμης υπολογιστών

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΜΗΜΑ ΟΠΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗ e-mail & URL

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

«Τεχνητή Νοημοσύνη με έμφαση στην επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, απόκτησης Γνώσεων, Μεθοδολογίες Αναζήτησης» (343/22.3.2013 τ. Γ’)

1.3. Μαθηματική λογική και τυπικές γλώσσες

[email protected]

http://www.aueb.gr/users/ion/index_gr.html

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΩΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ) - (260/14-09-06 τ. Ν.Π.Δ.Δ.)

-

[email protected]

http://nes cs aueb gr/users/gs html

ΦΟΥΣΤΟΥΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΦΕΚ Διορισμού: 464/7.6.2010 τ. Γ΄, ΦΕΚ Μονιμοποίησης: 1784/30.12.2014 τ. Γ)

1.1. Θεωρία Υπολογισμού 1.2. Ανάλυση Αλγορίθμων και

Υπολογιστική Πολυπλοκότητα 1.3. Μαθηματική Λογική και Τυπικές

Γλώσσες

[email protected]

http://www.aueb.gr/pages/prosopiko/faculty_gr_short.php?facid=1349

2. Υλικό υπολογιστών

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΜΗΜΑ ΟΠΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΦΕΚ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗ e-mail & URL

ΞΥΛΩΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Προγραμματισμός και Λογισμικό Συστημάτων με Έμφαση στα Κατανεμημένα και Ετερογενή Συστήματα (76/17-02-2015, τ. Γ’)

-

[email protected] http://www.mm.aueb.gr/~xgeorge/

4

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 5: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΑ (67/16-04-1998 τ. Ν.Π.Δ.Δ.) -

[email protected] http://mm.aueb.gr/~polyzos/

3. Αρχιτεκτονική υπολογιστικών συστημάτων

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΜΗΜΑ ΟΠΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΦΕΚ

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗ

e-mail & URL

ΞΥΛΩΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Προγραμματισμός και Λογισμικό Συστημάτων με Έμφαση στα Κατανεμημένα και Ετερογενή Συστήματα (76/17-02-2015, τ. Γ’)

-

[email protected] http://www.mm.aueb.gr/~xgeorge/

ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΑ (67/16-04-1998 τ. Ν.Π.Δ.Δ.)

-

[email protected]

http://mm.aueb.gr/~polyzos/

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (80/20-02-2015 τ. Γ’)

3.1. Κατανεμημένες Αρχιτεκτονικές [email protected] http://www.cs.aueb.gr/~vana

4. Δίκτυα υπολογιστών και επικοινωνιών

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΜΗΜΑ ΟΠΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗ e-mail & URL

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (141/25-08-1997 τ.Ν.Π.Δ.Δ)

- [email protected] http://www.aueb.gr/Users/tca/

5

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 6: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ή/ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (974/7-10-2016 τ. Γ’) 4.1 Επικοινωνιακά Δίκτυα [email protected]

ΞΥΛΩΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Προγραμματισμός και Λογισμικό Συστημάτων με Έμφαση στα Κατανεμημένα και Ετερογενή Συστήματα (76/17-02-2015, τ. Γ’)

-

[email protected] http://www.mm.aueb.gr/~xgeorge/

ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΑ (67/16-04-1998 τ. Ν.Π.Δ.Δ.)

-

[email protected]

http://mm.aueb.gr/~polyzos/

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΩΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ) - (260/14-09-06 τ. Ν.Π.Δ.Δ.)

-

[email protected]

http://nes.cs.aueb.gr/users/gs.html

ΣΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΙΝΗΤΑ Ή ΔΙΑΧΥΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (80/20-02-2015 τ. Γ’)

- [email protected] http://www.aueb.gr/users/vsiris/

ΤΟΥΜΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΦΕΚ Διορισμού: 1159/29-12-2008 τεύχος Γ΄ ΦΕΚ Μονιμοποίησης: 1318/14.11.2013 τ. Γ΄)

4.1 Επικοινωνιακά Δίκτυα

[email protected] http://pages.cs.aueb.gr/~toumpis/

5. Λογισμικό υπολογιστών

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΜΗΜΑ ΟΠΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗ e-mail & URL

ΒΑΖΙΡΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (1206/20-12-2010 τ.Γ')

5.6. Πολυμέσα και γραφικά

[email protected]

http://www.db-net.aueb.gr/michalis/

ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ, ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (676/26-8-2009 Ν.Π.Δ.Δ)

5.1. Τεχνικές και γλώσσες προγραμματισμού

[email protected] http://wim.aueb.gr/vassalos/

6

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 7: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΈΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (716/25.7.2012 τ. Γ’)

5.2. Τεχνολογία λογισμικού [email protected] http://www.aueb.gr/users/mgia/

ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (155/3-10-1996 τ..Ν.Π.Δ.Δ) 5.5. Δομές δεδομένων

[email protected]

http://www.aueb.gr/pages/cv/gr/1221pdf

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (80/20-02-2015 τ. Γ’)

5.4. Κατανεμημένα Συστήματα 5.3. Λειτουργικά Συστήματα 5.1. Τεχνικές και γλώσσες προγραμματισμού

[email protected] http://www.cs.aueb.gr/~vana

ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ή/ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (974/7-10-2016 τ. Γ’) 5.4. Κατανεμημένα συστήματα [email protected]

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΦΕΚ Μετ/σης 290/21-11-2003 τ.Ν.Π.Δ.Δ.)

5.2 Τεχνολογία λογισμικού- 5.6. Πολυμέσα και γραφικά

[email protected]

http://www.aueb.gr/pages/cv/gr/1224.pdf

ΜΑΛΕΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΟΚΙΜΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SOFTWARE TESTING) - (343/22.3.2013 τ. Γ΄)

5.2. Τεχνολογία λογισμικού

[email protected]

http://www.aueb.gr/pages/cv/gr/1070.pdf

ΞΥΛΩΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Προγραμματισμός και Λογισμικό Συστημάτων με Έμφαση στα Κατανεμημένα και Ετερογενή Συστήματα (76/17-02-2015, τ. Γ’)

5.3. Λειτουργικά συστήματα 5.4. Κατανεμημένα συστήματα 5.6. Πολυμέσα και γραφικά

[email protected] http://www.mm.aueb.gr/~xgeorge/

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΦΕΚ 1189/14-12-2010 τ. Γ΄ ΜΟΝ.: 719/22-7-2015 τ. Γ΄)

5.6 Πολυμέσα και γραφικά

[email protected] http://graphics.cs.aueb.gr/users/gepap/ http://graphics.cs.aueb.gr/users/gepa

ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΑ (67/16-04-1998)

5.3. Λειτουργικά συστήματα 5.4. Κατανεμημένα συστήματα 5.6. Πολυμέσα και γραφικά

[email protected] http://mm.aueb.gr/~polyzos/

7

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 8: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΩΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ) - (260/14-09-06 τ. Ν.Π.Δ.Δ.)

5.4. Κατανεμημένα συστήματα

[email protected]

ΣΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΑ Ή ΔΙΑΧΥΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (80/20-02-2015 τ. Γ’)

5.4. Κατανεμημένα συστήματα

[email protected] http://www.aueb.gr/users/vsiris/

6. Μαθηματικά των Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΜΗΜΑ ΟΠΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗ e-mail & URL

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (141/25-08-1997 τ.Ν.Π.Δ.Δ.) 6.4. Ανάλυση επιδόσεων συστημάτων [email protected] http://www.aueb.gr/Users/tca/

ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΦΕΚ Διορισμού: 1189/14.12.2010 τ. Γ΄ ΦΕΚ Μονιμοποίησης: 531/10-6-2015 τ. Γ΄)

6.1 Αριθμητική Ανάλυση

[email protected] http://www.aueb.gr/pages/prosopiko/faculty_gr_short.php?facid=1268 http://www.aueb.gr/pages/cv/gr/1268.pdf ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (663/21-08-2009 τ. Ν.Π.Δ.Δ.) 6.3. Κρυπτογραφία [email protected]

ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (155/3-10-1996 τ..Ν.Π.Δ.Δ) 6.1. Αριθμητική ανάλυση [email protected]

http://www.aueb.gr/pages/cv/gr/1221.pdf

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (458/4.12.2006 τ. Γ’) 6.2. Διακριτά μαθηματικά [email protected]

http://www.aueb.gr/pages/cv/gr/1222.pdf

ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ή/ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (974/7-10-2016 τ. Γ’) 6.4. Ανάλυση επιδόσεων συστημάτων [email protected]

8

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 9: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΑ (67/16-04-1998) 6.4. Ανάλυση επιδόσεων συστημάτων 6.5.Προσομοίωση

[email protected] http://mm.aueb.gr/~polyzos/

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΩΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ) - (260/14-09-06 τ. Ν.Π.Δ.Δ.)

6.4. Ανάλυση επιδόσεων συστημάτων [email protected]

http://nes.cs.aueb.gr/users/gs.html

ΤΟΥΜΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΦΕΚ Διορισμού: 1159/29.12.2008 τ. Γ΄ ΦΕΚ Μονιμοποίησης: 1318/14.11.2013 τ. Γ΄)

6.4 Ανάλυση επιδόσεων συστημάτων

[email protected] http://pages.cs.aueb.gr/~toumpis/

ΦΟΥΣΤΟΥΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΦΕΚ Διορισμού: 464/7-6-2010 τ. Γ΄ ΦΕΚ Μονιμοποίησης: 1784/30.12.2014 τ. Γ΄)

6.2 Διακριτά Μαθηματικά

[email protected] http://www.aueb.gr/pages/prosopiko/faculty_gr_short.php?facid=1349 http://www.aueb.gr/pages/cv/gr/1349.pdf

7. Πιθανότητες

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΜΗΜΑ ΟΠΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗ e-mail & URL

ΤΟΥΜΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΦΕΚ Διορισμού: 1159/29.12.2008 τεύχος Γ΄ ΦΕΚ Μονιμοποίησης: 1318/14.11.2013 τ. Γ΄)

7.1 Εφαρμοσμένες Πιθανότητες [email protected] http://pages.cs.aueb.gr/~toum

pis/

8. Στατιστική

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΜΗΜΑ ΟΠΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗ e-mail & URL

9

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΕΛΗ ΣΟΦΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ (260/14-09-2006 τ. Γ’) 8.2. Στατιστική στα Οικονομικά

dimelis@aueb. gr http://www.aueb.gr/nages/nr osoniko/facultv gr short.nhn ?facid=1219

9. Επιχειρησιακή έρευνα

ΕΠΩΝYΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΜΗΜΑ ΟΠΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ A ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟY

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗ e-mail ά URL

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΦΕΚ Μετ/σης 290/21-11-2003 τ.Ν.Π.Δ.Δ.)

[email protected]

http://www.aueb.gr/pages/cv/gr/

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΩΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ) - (260/14-09-06 τ. Ν.Π.Δ.Δ.)

[email protected]

http://nes.cs.aueb.gr/users/gs.html

10. Πληροφοριακά Συστήματα

ΕΠΩΝYΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΜΗΜΑ ΟΠΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗ e-mail A URL

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

«Τεχνητή Νοημοσύνη με έμφαση στην επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, απόκτησης Γνώσεων, Μεθοδολογίες Αναζήτησης» (343/22.3.2013 τ. Γ’)

10.3 Εξόρυξη Δεδομένων 10.4.Ανάκτηση Πληροφορίας 10.6. Επικοινωνία Ανθρώπου - Υπολογιστή

[email protected]

http://www.aueb.gr/users/ion/index gr.html

BΆZΙΡΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (1206/20-12-2010 τ.Γ')

10.2. Διαχείριση βάσεων δεδομένων 10.3. Εξόρυξη δεδομένων 10.4 Ανάκτηση πληροφορίας 10.5 Τεχνολογίες διαδικτύου

[email protected] http://www.db-

b / i h li /

BΆΣΣΑΛΟΣ BΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ, ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (676/26-8-2009 Ν.Π.Δ.Δ)

10.2 Διαχείριση βάσεων δεδομένων 10.3. Εξόρυξη δεδομένων 10.4. Ανάκτηση πληροφορίας 10.5 Τεχνολογίες διαδικτύου

[email protected] http://wim.aueb.gr/vassalos/

10

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 11: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΓΚΡΙΤZΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (663/21-08-2009 τ.Γ΄) 10.9. Ασφάλεια πληροφοριών [email protected]

ΔΗΜΕΛΗ ΣΟΦΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ (260/14-09-2006 τ..Γ’)

10.10 Οικονομικά της πληροφορίας

[email protected]

http://www.aueb.gr/pages/cv/gr/1219.pdf

ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (155/3-10-1996 τ..Ν.Π.Δ.Δ)

10.4. Ανάκτηση πληροφορίας

[email protected]

http://www.aueb.gr/pages/cv/gr/1221.pdf

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΦΕΚ Μετ/σης 290/21-11-2003 τ.Ν.Π.Δ.Δ.)

10.2 Διαχείριση βάσεων δεδομένων 10.6 Επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή

[email protected]

http://www.aueb.gr/pages/cv/gr/1224.pdf

ΚΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

«Μέθοδοι και Τεχνικές Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων» (1034/25.9.2012 τ.Γ’)

10.2. Διαχείριση βάσεων δεδομένων 10.3 Εξόρυξη δεδομένων 10.4 Ανάκτηση πληροφορίας 10.5 Τεχνολογίες διαδικτύου

[email protected] http://www.db-net.aueb.gr/kotidis/

ΞΥΛΩΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Προγραμματισμός και Λογισμικό Συστημάτων με Έμφαση στα Κατανεμημένα και Ετερογενή Συστήματα (76/17-02-2015, τ. Γ’)

10.9. Ασφάλεια πληροφοριών 10.5. Τεχνολογίες διαδικτύου

[email protected] http://www.mm.aueb.gr/~xgeor

ge/

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΦΕΚ 1189/14-12-2010 τ. Γ΄ ΜΟΝ.:719/22-7-2015 τ. Γ΄)

10.6 Επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή

[email protected] http://graphics.cs.aueb.gr/users/gepap/ http://graphics.cs.aueb.gr/users/gepap/cv html

ΠΟΛΥZΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΑ (67/16-04-1998)

10.5. Τεχνολογίες διαδικτύου- 10.9. Ασφάλεια πληροφοριών

[email protected] http://mm.aueb.gr/~polyzos/

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΩΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ) - (260/14-09-06 τ. Ν.Π.Δ.Δ.)

10.10. Οικονομικά της πληροφορίας

[email protected]

11

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 12: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

11. Τεχνητή νοημοσύνη

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΜΗΜΑ ΟΠΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ A ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗ e-mail ά URL

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

«Τεχνητή Νοημοσύνη με έμφαση στην επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, απόκτησης Γνώσεων, Μεθοδολογίες Αναζήτησης» (343/22.3.2013 τ. Γ’)

11.1. Παράσταση Γνώσεων και Συλλογισμός 11.2. Μηχανική Μάθηση 11.3. Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

[email protected]

http://www.aueb.gr/users/ion/index gr.html

ΒΑZΙΡΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (1206/20-12-2010 τ.Γ')

11.2. Μηχανική μάθηση 11.3. Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

[email protected] http://www.db-net.aueb.gr/michalis/

ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ, ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (676/26-8-2009 Ν.Π.Δ.Δ)

11.1. Παράσταση γνώσεων και συλλογισμός

[email protected] http://wim.aueb.gr/vassalos/

ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (155/3-10-1996 τ.Ν.Π.Δ.Δ) 11.2. Μηχανική μάθηση

[email protected]

http://www.aueb.gr/pages/cv/gr/1221.pdf

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΦΕΚ Μετ/σης 290/21-11-2003 τ.Ν.Π.Δ.Δ.)

11.1. Παράσταση γνώσεων και συλλογισμός

[email protected]

http://www.aueb.gr/pages/cv/gr/1224.pdf

ΚΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

«Μέθοδοι και Τεχνικές Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων» (1034/25.9.2012 τ. Γ’)

11.2. Μηχανική μάθηση [email protected] http://www.db-net.aueb.gr/kotidis/

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΦΕΚ 1189/14-12-2010 τ. Γ΄ ΜΟΝ.: 719/22.7.2015 τ. Γ΄)

11.5 Υπολογιστική Όραση

[email protected] http://graphics.cs.aueb.gr/users/gepap/ http://graphics.cs.aueb.gr/users/gepap/cv.html

12. Επεξεργασία εικόνας και σήματος

ΕΠΩΝYΜΟ ΟΝΟΜΑ BΑΘΜΙΔΑ ΤΜΗΜΑ ΟΠΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ A ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟY

ΓΝΩΣΤΙΚΗ YΠΟΠΕΡΙΟXΗ e-mail A URL

12

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 13: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (155/3-10-1996 τ..Ν.Π.Δ.Δ)

-

[email protected]

http://www.aueb.gr/pages/cv/gr/1221.pdf

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΦΕΚ 1189/14-12-2010 τ. Γ΄ ΜΟΝ.: 719/22.7.2015 τ. Γ΄)

12.2 Γεωμετρική Επεξεργασία

[email protected] http://graphics.cs.aueb.gr/users/gepap/ http://graphics.cs.aueb.gr/users/ge

13. Εφαρμογές των Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

ΕΠΩΝYΜΟ ΟΝΟΜΑ BΑΘΜΙΔΑ ΤΜΗΜΑ ΟΠΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ A ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟY

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗ

e-mail A URL

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (141/25-08-1997 τ.Ν.Π.Δ.Δ)

13.2. Εφαρμογές πληροφορικής στις θετικές και τεχνικές επιστήμες

[email protected] http://www.aueb.gr/Users/tca/

BΑZΙΡΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ BΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (1206/20-12-2010 τ.Γ')

13.1 Εφαρμογές πληροφορικής στη διοίκηση

13.3 Βιοπληροφορική 13.5 Βιομηχανικές εφαρμογές πληροφορικής

[email protected] http://www.db-net.aueb.gr/michalis/

BΆΣΣΑΛΟΣ BΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΚΑΛΛΟΝΤΑ, ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (676/26-8-2009 τ.Γ΄)

13.1 Εφαρμογές πληροφορικής στη διοίκηση

13.3 Βιοπληροφορική 13.4. Βιοιατρικές εφαρμογές πληροφορικής

[email protected] http://wim.aueb.gr/vassalos/

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΈΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (716/25.7.2012 τ. Γ’)

13.4. Βιοιατρικές εφαρμογές πληροφορικής

[email protected] http://www.aueb.gr/users/mgia/

ΔΗΜΕΛΗ ΣΟΦΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ (260/14-09-2006 τ. Γ’)

13.6. Εφαρμογές πληροφορικής στις οικονομικές επιστήμες

[email protected]

http://www.aueb.gr/pages/cv/gr/1219.pdf

ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (155/3-10-1996 τ..Ν.Π.Δ.Δ)

13.2. Εφαρμογές πληροφορικής στις θετικές και τεχνικές επιστήμες

[email protected]

http://www.aueb.gr/pages/cv/gr/1221.pdf

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (80/20-02-2015 τ. Γ’)

13.2. Εφαρμογές πληροφορικής στις θετικές και τεχνικές επιστήμες, 13.9. Εφαρμογές πληροφορικής στην εκπαίδευση

[email protected] http://www.cs.aueb.gr/~vana

13

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 14: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΦΕΚ Μετ/σης 290/21-11-2003 τ. Ν.Π.Δ.Δ.)

13.1. Εφαρμογές πληροφορικής στη διοίκηση 13.5. Βιομηχανικές εφαρμογές πληροφορικής 13.8.Εφαρμογές πληροφορικής στις ανθρωπιστικές επιστήμες

[email protected]

http://www.aueb.gr/pages/cv/gr/1224.pdf

ΚΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ «Μέθοδοι και Τεχνικές Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων» (1034/25.9.2012 τ. Γ΄)

13.3.Βιοπληροφορική 13.4. Βιοιατρικές Εφαρμογές ΕΤΠ 13.5. Βιομηχανικές Εφαρμογές ΕΤΠ

[email protected] http://www.db-net.aueb.gr/kotidis/

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΦΕΚ 1189/14-12-2010 τ. Γ΄ ΜΟΝ.: 719/22.7.2015 τ. Γ΄)

13.2 Εφαρμογές ΕΤΠ στις θετικές και τεχνικές επιστήμες 13.5 Βιομηχανικές εφαρμογές πληροφορικής 13.8 Εφαρμογές πληροφορικής στις ανθρωπιστικές επιστήμες 13.10 Εφαρμογές ΕΤΠ στις Τέχνες

[email protected] http://graphics.cs.aueb.gr/users/gepap/ http://graphics.cs.aueb.gr/users/ge

ΠΟΛΥZΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΑ (67/16-04-1998)

13.2. Εφαρμογές πληροφορικής στις θετικές και τεχνικές επιστήμες

13.5.Βιομηχανικές εφαρμογές πληροφορικής 13.9.Εφαρμογές πληροφορικής στην εκπαίδευση

[email protected] http://mm.aueb.gr/~polyzos/

ΣΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΑ Ή ΔΙΑΧΥΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (80/20-02-2015 τ. Γ’)

13.2. Εφαρμογές πληροφορικής στις θετικές και τεχνικές επιστήμες- 13.5.Βιομηχανικές εφαρμογές πληροφορικής

[email protected]

http://www.aueb.gr/users/vsiris/

ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο.Π.Α.

14

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 15: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

Α. Γνωστικές περιοχές και υποπεριοχές καθηγητών της Σχολής 1 Θεμελιώσεις της επιστήμης υπολογιστώ

1.1. Θεωρία υπολογισμού 1.2. Ανάλυση αλγορίθμων και υπολογιστική πολυπλοκότητα 1.3. Μαθηματική λογική και τυπικές γλώσσες 1.4. Κωδικοποίηση και θεωρία πληροφορίας

2 Υλικό υπολογιστών 3 Αρχιτεκτονική υπολογιστικών συστημάτων 4 Δίκτυα υπολογιστών και επικοινωνιών 5 Λογισμικό υπολογιστών

5.1 Τεχνικές και γλώσσες προγραμματισμού 5.2 Τεχνολογία λογισμικού 5.3 Λειτουργικά συστήματα 5.4 Κατανεμημένα συστήματα 5.5 Δομές δεδομένων 5.6 Πολυμέσα και γραφικά

6 Μαθηματικά των Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας 6.1 Αριθμητική ανάλυση 6.2 Διακριτά μαθηματικά 6.3 Κρυπτογραφία 6.4 Ανάλυση επιδόσεων συστημάτων 6.5 Προσομοίωση

7 Πιθανότητες 7.1 Εφαρμοσμένες πιθανότητες 7.2 Εφαρμοσμένη στοχαστική ανάλυση 7.4 Αναλογιστική Επιστήμη

8 Στατιστική 8.1 Βιοστατιστική 8.2 Στατιστική στα Οικονομικά 8.3 Δημογραφία 8.4 Επίσημες στατιστικές 8.5 Εφαρμοσμένη Στατιστική 8.6 Περιβαλλοντική Στατιστική

15

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 16: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

9 Επιχειρησιακή έρευνα 9.1 Στοχαστική επιχειρησιακή έρευνα

10 Πληροφοριακά συστήματα 10.1 Θεωρία συστημάτων 10.2 Διαχείριση βάσεων δεδομένων 10.3 Εξόρυξη δεδομένων 10.4 Ανάκτηση πληροφορίας 10.5 Τεχνολογίες διαδικτύου 10.6 Επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή 10.8 Διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων 10.9 Ασφάλεια πληροφοριών 10.10 Οικονομικά της πληροφορίας 10.11 Δίκαιο της πληροφορίας

11 Τεχνητή νοημοσύνη 11.1 Παράσταση γνώσεων και συλλογισμός 11.2 Μηχανική μάθηση 11.3 Επεξεργασία φυσικής γλώσσας 11.4 Ρομποτική 11.5 Υπολογιστική όραση

12 Επεξεργασία εικόνας και σήματος 13 Εφαρμογές των Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

13.1 Εφαρμογές ΕΤΠ στη διοίκηση 13.2 Εφαρμογές ΕΤΠ στις θετικές και τεχνικές επιστήμες 13.3 Βιοπληροφορική 13.4 Βιοιατρικές εφαρμογές ΕΤΠ 13.5 Βιομηχανικές εφαρμογές ΕΤΠ 13.6 Εφαρμογές ΕΤΠ στις οικονομικές επιστήμες 13.7 Εφαρμογές ΕΤΠ στις κοινωνικές επιστήμες 13.8 Εφαρμογές ΕΤΠ στις ανθρωπιστικές επιστήμες 13.9 Εφαρμογές ΕΤΠ στην εκπαίδευση 13.10 Εφαρμογές ΕΤΠ στις τέχνες

Β. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

16

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 17: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

1. Θεμελιώσεις της επιστήμης υπολογιστών ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ / ΣΧΟΛΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑ

ΤΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ e-mail & URL

BAMPIS EVRIPIDIS PROFESSOR UNIVERSITY PIERRE &

MARIE CURIE DEP. OF COMPUTER SCIENCE

[email protected] http://www-desir.lip6.fr/~bampise/#contact

KAKAS ANTONIS PROFESSOR UNIVERSITY OF CYPRUS

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

[email protected] http://www2.cs.ucy.ac.cy/~antonis/

KARAKOSTAS GEORGE ASSOCIATE PROFESSOR MCMASTER

UNIVERSITY Dept. of Computing & Software

[email protected] http://www.cas.mcmaster.ca/~gk/

MANOUSSAKIS YIANNIS DISTINGUISHED PROFESSOR

UNIVERSITY OF PARIS-SOUTH, FRANCE

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

yannis@lri:fr https://www.lri.fr/~yannis/

MAVRONICOLAS MARIOS PROFESSOR UNIVERSITY OF CYPRUS

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

[email protected] http://www2.cs.ucy.ac.cy/~mavronic/

MOSCHOVAKIS YIANNIS PROFESSOR EMERITUS

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES

DEPARTMENT OF MATHEMATICS

[email protected] period edu http://www.math.ucla.edu/~ynm/mylife.htm

PASCHOS VANGELIS PROFESSOR UNIVERSITY PARIS –DAUPHINE

COMPUTER SCIENCE [email protected] http://www.lamsade.dauphine.fr/~paschos/

SPYRATOS NICOLAS PROFESSOR UNIVERSITY OF PARIS -SOUTH COMPUTER SCIENCE [email protected] [email protected]

https://www.lri.fr/membre.php?mb=241

ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΤΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (644/3-7-2015 τ.Γ'.)

ΑΧΛΙΟΠΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (464/7-6-2010, Τ.Γ)'

[email protected] http://cgi.di.uoa.gr/~optas/

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΄Η ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (412/29-05-2009 τ.Γ΄)

[email protected]

http://www.csd.uoc.gr/~ugram/

17

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 18: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ / ΣΧΟΛΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ e-mail & URL

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΙΘΕ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΛΟΓΙΚΗ (244/9-10-2000, Τ. ΝΠΔΔ)

[email protected] mpla.math.uoa.gr/~cdimitr/

ΕΜΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΛΓΕΒΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ (591/16-8-2007, Τ.Γ')

[email protected] http://cgi.di.uoa.gr/~emiris/

ΖΑΡΟΛΙΑΓΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ H/Y ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ (268/13-04-2009 τ.Γ΄)

[email protected] http://www.ceid.upatras.gr/faculty/zaro/

ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (497/20-12-2006 τ. Γ΄)

[email protected] http://cgi.di.uoa.gr/~vassilis/

ΘΗΛΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ / ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ (671/10.07.2015 τ.Γ΄)

[email protected] https://sites.google.com/a/thilikos.info/gr/

ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 255/24-10-2000 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ H/Y & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΤΕ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (133/26-06-2001 τ. Ν.Π.Δ.Δ.)

[email protected] http://www.ceid.upatras.gr/faculty/kakl/

ΚΑΡΑΖΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (443/19-05-2015 τ. Γ΄)

[email protected] http://www.math.upatras.gr/~pkarazer/ http://www.math.upatras.gr/~pkarazer/cv-pkarazer.pdf

ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ KAI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ (1052/02-11-2010 τ.Γ΄)

[email protected] http://cgi.di.uoa.gr/~sgk/

18

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 19: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ / ΣΧΟΛΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ e-mail & URL

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής

Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων 659/Γ/11-07-12 ΦΕΚ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ: 470/Γ/23-5-2017

ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (142/07-06-2000 τ.Ν.Π.Δ.Δ.)

[email protected] https://www.ceid.upatras.gr/el/staff/faculty

ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ (COMPUTAΒILITY & COMPUTATIONAL LOGIC) (789/06-08-2012 τ.Γ΄)

[email protected] http://users.uop.gr/~ckoutras/

ΚΥΡΟΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ / ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ (1253/31-12-2010 τ.Γ’)

[email protected] http://users.uoa.gr/~lkirousis/

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (179/18-7-00 Τνπδδ)

[email protected] http://www.csd.auth.gr/faculty-details.php?id=7

ΝΙΚΟΛΕΤΣΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ H/Y ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ (621/21-06-2012 τ.Γ΄)

[email protected] http://www.cti.gr/RD1/nikole/

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ (171/28-02-2008 τ.Γ΄)

[email protected] http://www.cs.uoi.gr/index.php?menu=p1&pid=12

ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής

Αλγόριθμοι και Τυπικές Γλώσσες (171/Γ/28-02-08)

ΠΑΛΗΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ (343/20-4-2015 τ.Γ΄.)

[email protected] http://www.cs.uoi.gr/index.php?menu=p1&pid=15

ΠΕΠΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ (1000/9-09-2013 τ. Γ΄.)

[email protected] http://pavlos.bma.upatras.gr

19

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ / ΣΧΟΛΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ e-mail & URL

ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ KAI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΘΕΩΡΙΑ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (792/28-08-2008 τ.Γ’)

[email protected] http://cgi.di.uoa.gr/~prondo/

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ H/Y ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (202-05-12-1990 τ.Ν.Π.Δ.Δ.)

[email protected] http://ru1.cti.gr/Paul_Spirakis/

ΣΥΜΒΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ (623/19-07-2010 τ. Γ΄)

[email protected] h t t p : / / w w w . m a t h . n t u a . g r / ~ s y m vo n i s

ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ (129/28-5-04 Τνπδδ)

[email protected] http://users.auth.gr/%7Etzouvara/

ΤΟΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ (165-11-07-2003 τ.Ν.Π.Δ.Δ.)

[email protected]

http://www.csd.uoc.gr/~tollis

ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΚΟΥ (167/25-11-1992 τ.Ν.Π.Δ.Δ)

[email protected] http://www.tsakalidis.gr/

ΦΕΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ (76/19-03-2004 τ. ΝΠΔΔ)

[email protected]://server.math.uoc.gr/~pheidas/

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (549/25.6.2010/ τ.Γ¨)

[email protected] http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=488&Itemid=10

20

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 21: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

2. Υλικό υπολογιστών

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ / ΣΧΟΛΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ e-mail & URL

EVRIPIDOU PARASKEVAS PROFESSOR UNIVERSITY OF CYPRUS

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

[email protected] http://www.cs.ucy.ac.cy/~skevos/

MAKRIS YIORGOS ASSOCIATE PROFESSOR

UNIVERSITY OF TEXAS AT DALLAS

DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

[email protected] http://www.utdallas.edu/~yiorgos.makris/cv.pdf

MOSHOVOS ANDREAS PROFESSOR UNIVERSITY OF TORONTO

DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING

[email protected] http://www.eecg.toronto.edu/~moshovos/

NIKOLOPOULOS DIMITRIOS PROFESSOR QUEEN’S UNIVERSITY OF BELFAST, NORTHERN IRELAND

SCHOOL OF ELECTRONICS, ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE

[email protected] http://www.cs.qub.ac.uk/~D.Nikolopoulos/resources/cv.pd

ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ VLSI) ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (160/28-6-2000 τ.Ν.Π.Δ.Δ.)

[email protected] http://www.ceid.upatras.gr/faculty/alexiou/

ΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ/ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (1020/9-10-2015. Τ. Γ’)

[email protected] http://cgi.di.uoa.gr/~dgizop/

ΔΟΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (HARDWARE) (94/τ.ν.π.δ.δ./10-5-2001)

[email protected] http://www.ece.tuc.gr/Ctrl#reqHandler,Ctrl?lang=gr&actionClass=showProfessorInfo&chapter=5&section=14&person_id=4

ΚΑΤΕΒΑΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ/ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (VLSI) (41/13-03-1996 τ. ΝΠΔΔ)

[email protected] http://www.ics.forth.gr/~kateveni/

ΜΠΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ (326/15.4.2008/τ.Γ΄)

[email protected] http://inf-server.inf.uth.gr/~nbellas/

21

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 22: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΝΙΚΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ) (153/01-10-1999 τ.Ν.Π.Δ.Δ.)

[email protected] http://www.ceid.upatras.gr/tca-lab/nikolos_en.htm

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ KAI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (966/17-10-2008, Τ.Γ)

[email protected] http://dscal.di.uoa.gr/show.php/en~Antwnis%20Pasxalis

ΠΕΚΜΕΣΤΖΗ ΚΙΑΜΑΛ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (39/18-2-00 τ.Ν.Π.Δ.Δ.)

[email protected] http://www.micraolab.ntua.gr/?q=people/academicstaff/pekmes

ΣΕΡΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ Η/Υ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (300/16-12-2004 τ.Ν.Π.Δ.Δ.)

[email protected] http://www.ece.upatras.gr/serpanos

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ VLSI (470/20.5.2008/ τ.Γ΄ )

[email protected] http://www.inf.uth.gr/cced/?page_id=1348

ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ AΘΑΝAΣΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ (151/21-8-1998 τ.Ν.Π.Δ.Δ.)

[email protected] http://dsplab.ece.upatras.gr/thanos/

3. Αρχιτεκτονική υπολογιστικών συστημάτων

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ / ΣΧΟΛΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ e-mail & URL

EVRIPIDOU PARASKEVAS PROFESSOR UNIVERSITY OF CYPRUS

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

[email protected] http://www.cs.ucy.ac.cy/~skevos/

MAKRIS YIORGOS ASSOCIATE PROFESSOR

UNIVERSITY OF TEXAS AT DALLAS

DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

[email protected] http://www.utdallas.edu/~yiorgos.makris/cv.pdf

MOSHOVOS ANDREAS PROFESSOR UNIVERSITY OF TORONTO

DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING

[email protected] http://www.eecg.toronto.edu/~moshovos/

22

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 23: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ / ΣΧΟΛΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ e-mail & URL

NIKOLOPOULOS DIMITRIOS PROFESSOR QUEEN’S UNIVERSITY OF BELFAST, NORTHERN IRELAND

SCHOOL OF ELECTRONICS, ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE

[email protected] http://www.cs.qub.ac.uk/~D.Nikolopoulos/resources/cv.pdf

ΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (1020/9-10-2015, Τ. Γ’’)

[email protected] http://cgi.di.uoa.gr/~dgizop/

ΚΑΤΕΒΑΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (VLSI) (41/13-03-1996 τ. ΝΠΔΔ)

[email protected]

http://www.ics.forth.gr/~kateveni/

ΚΟΖΥΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (560/31-5-2013 τ.Γ΄)

[email protected] h t t p : / / w w w . c s l a b . e c e . n t u a . g r / ~n k o z i r i s

ΜΠΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ (326/15.4.2008/τ.Γ΄)

[email protected] http://inf-server.inf.uth.gr/~nbellas/

ΝΙΚΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ) (153/01-10-1999 τ.Ν.Π.Δ.Δ.)

[email protected] http://www.ceid.upatras.gr/tca-lab/nikolos_en.htm

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ KAI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (966/17-10-2008, Τ.Γ)

[email protected] http://dscal.di.uoa.gr/show.php/en~Antwnis%20Pasxalis

ΠΕΚΜΕΣΤΖΗ ΚΙΑΜΑΛ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (39/18-2-00 τ.Ν.Π.Δ.Δ.)

[email protected] http://www.micraolab.ntua.gr/?q=people/academicstaff/pekmes

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ &

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (929/18-11-2009/τ.Γ)

[email protected] http://www.ece.tuc.gr/Ctrl#reqHandler,Ctrl?lang=gr&actionClass=showProfessorInfo&chapter=5&section=14&person_id=11

23

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 24: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ / ΣΧΟΛΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ e-mail & URL

ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΕΡΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ Η/Υ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (300/16-12-2004 τ.N.Π.Δ.Δ.)

[email protected] http://www.ece.upatras.gr/serpanos

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ VLSI (470/20.5.2008/ τ.Γ΄ )

[email protected] http://www.inf.uth.gr/cced/?page_id=1348

ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ (151/21-8-1998 τ.Ν.Π.Δ.Δ.)

[email protected] http://dsplab.ece.upatras.gr/thanos/

ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (128/22-5-00 τ.Ν.Π.Δ.Δ.)

[email protected] h t t p : / / w w w . c s l a b . e c e . n t u a . g r / ~p a n a g

ΧΑΣΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (164/11-7-03 Τνπδδ)

[email protected] http://www.ee.auth.gr/greek/tmhma/proswpiko/proswpiko-tomea-hlektronikhs-kai-upologistwn/xasaphs-gewrgios.html

4. Δίκτυα υπολογιστών και επικοινωνιών

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΤΜΗΜΑ / ΣΧΟΛΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ e-mail & URL

DEVETSIKIOTIS MICHAEL PROFESSOR NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY

DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING

[email protected] http://www4.ncsu.edu/~mdevets/bio.html

DOVROLIS CONSTATINE ASSOCIATE PROFESSOR

GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE

[email protected]

http://www.cc.gatech.edu/~dovrolis/ EPHREMIDES ANTONY PROFESSOR UNIVERSITY OF

MARYLAND DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND

[email protected]

24

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 25: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΤΜΗΜΑ / ΣΧΟΛΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ e-mail & URL

COMPUTER ENGINEERING http://www.hynet.umd.edu/people/ephremides.html

FALOUTSOS MICHALIS PROFESSOR UNIVERSITY OF CALIFORNIA, RIVERSIDE

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

[email protected] http://www.cs.ucr.edu/~michalis/

KEROMYTIS ANGELOS ASSOCIATE PROFESSOR

COLUMBIA UNIVERSITY

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

+1 212 939 7095 (voice) +1 212 666 0140 (fax) http://www.cs.columbia.edu/~angelos/cv.html

PAVLOU GEORGE PROFESSOR UNIVERSITY COLLEGE LONDON, UK

DEPARTMENT OF ELECTRONIC AND ELECTRICAL ENGINEERING

[email protected] http://www.ee.ucl.ac.uk/~gpavlou/

PITSILLIDES ANDREAS PROFESSOR UNIVERSITY OF CYPRUS

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

[email protected]

http://www.NetRL.cs.ucy.ac.cy ROUSKAS GEORGE PROFESSOR NORTH CAROLINA

STATE UNIVERSITY COMPUTER SCIENCE [email protected] http://rouskas.csc.ncsu.edu/

VINIOTIS YANNIS PROFESSOR NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY

ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING

[email protected] http://www4.ncsu.edu/~candice/

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – (39/18-2-00 τ.Ν.Π.Δ.Δ.)

[email protected] [email protected] http://www.ece.ntua.gr/el/people/faculty?view=profile&id=45

ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (479/25-05-2015 τ. Γ΄)

[email protected] http://hscnl.ece.ntua.gr/index.php/members/director

ΓΙΑΓΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (428/11-4-2012 τ.Γ’)

[email protected] http://www.giaglis.eu

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (146/22-6-05 τΝΠΔΔ)

[email protected] http://users.auth.gr/~leonid/

25

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 26: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΤΜΗΜΑ / ΣΧΟΛΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ e-mail & URL

ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ – ΕΥΦΥΗ ΔΙΚΤΥΑ (333/τ.Γ’/26-3-2012)

[email protected] http://www.ds.unipi.gr/pdemest/

ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ (375/τ.Γ’/22-4-2008)

[email protected] http://www.cs.unipi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=117%3A2009-11-23-10-06-13&catid=53&Itemid=56&lang=el

ΛΟΥΡΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

[email protected]

ΜΑΓΚΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – (176/11-12-92 τ.Ν.Π.Δ.Δ.)

[email protected] http://netmode.ntua.gr/people

ΜΕΡΑΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (63/14.5.1993 Τ. ΝΠΔΔ)

[email protected] http://cnl.di.uoa.gr/merakos/

ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (128/22.5.00 τ.Ν.Π.Δ.Δ.)

[email protected] http://www.ece.ntua.gr/el/people/faculty?view=profile&id=35

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ/ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (200/17-08-2005 τ.Ν.Π.Δ.Δ.)

[email protected] http://acb.uop.gr/

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (76/17-02-2015 τ. Γ΄΄)

[email protected] [email protected] http://www.netmode.ntua.gr/papavass

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η/Υ (102/31-1-2013 τΓ)

[email protected] http://www.csd.auth.gr/faculty-details.php?id=13

26

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 27: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΤΜΗΜΑ / ΣΧΟΛΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ e-mail & URL

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ (207/9-12-1999/τ.ν.π.δ.δ.)

[email protected] http://www.ece.tuc.gr/Ctrl#reqHandler,Ctrl?lang=gr&actionClass=showProfessorInfo&chapter=5&section=14&person_id=6

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ-NIOBH ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (256/13-10-05 τΝΠΔΔ)

[email protected]

http://newton.ee.auth.gr/pavlidou/

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ,ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ) (281/18.12.2002 Τ. ΝΠΔΔ)

[email protected]

http://cgi.di.uoa.gr/~istavrak/

ΣΥΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (73/6-5-96 τ.Ν.Π.Δ.Δ.)

[email protected] h t t p : / / w w w . e c e . n t u a . g r / p e r s o n al . h t m l ? i d = 3 9

ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ (117/31.5.2002 /τ.Ν.Π.Δ.Δ)

[email protected] http://inf-server.inf.uth.gr/~leandros/

ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ/ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ / ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (1159/29-12-2008 τ. Γ΄)

vtsaousi(at)ee.duth.gr http://utopia.duth.gr/~vtsaousi

ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

Σ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ/ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (182/15-02-2013 τ. Γ΄)

[email protected] http://www.di.uoa.gr/staff/393 http://cgi.di.uoa.gr/~shadj/

5. Λογισμικό υπολογιστών ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΤΜΗΜΑ / ΣΧΟΛΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑ

ΤΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ e-mail & URL

AVGERIOU PARIS PROFESSOR UNIVERSITY OF CRONINGEN, NEDERLANDS

DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE

[email protected] HTTP://WWW.CS.RUG.NL/~PARIS/

BOURBAKIS NIKOLAOS PROFESSOR WRIGHT STATE UNIVERSITY, USA

COLLEGE OF ENGINEERING AND NIKOLAOS.BOURBAKIS@WRIGHT.

EDU

27

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 28: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΤΜΗΜΑ / ΣΧΟΛΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ e-mail & URL

COMPUTER SCIENCE HTTP://WWW.CS.WRIGHT.EDU/ATRC/DIRECTOR.HTML

CHRYSANTHOU YIORGOS ASSOCIATE PROFESSOR

UNIVERSITY OF CYPRUS

COMPUTER SCIENCE DEPARTMENT

[email protected] HTTP://WWW.CS.UCY.AC.CY/~YIORGOS/

FALOUTSOS PETROS ASSOCIATE PROFESSOR

YORK UNIVERSITY, CANADA

DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE

[email protected] HTTP://WWW.CSE.YORKU.CA/~PFAL/PETROS_FALOUTSOS/MAIN.HTML

KAKADIARIS IOANNIS PROFESSOR COMPUTATIONAL BIOMEDICINE LAB

DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING

[email protected] HTTP://WWW.EE.UH.EDU/FACULTY/KAKADIARIS

MAGOULAS GEORGE PROFESSOR BIRKBECK COLLEGE, UNIVERSITY OF LONDON, UK

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & INFORMATION SYSTEMS

[email protected] HTTP://WWW.DCS.BBK.AC.UK/~GMAGOULAS/

MANCORIDIS SPIROS PROFESSOR DREXEL UNIVERSITY, PHILADELPHIA, USA

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

SPIROS@DREXEL . EDU HTTPS://WWW.CS.DREXEL.EDU/~SPIROS/

NIKOLAIDIS IOANIS PROFESSOR UNIVERSITY OF ALBERTA (Καναδάς)

DEPARTMENT OF COMPUTING SCIENCE

[email protected] HTTP://WEBDOCS.CS.UALBERTA.CA/~YANNIS/

PAPAKONSTANTINOU YANNIS PROFESSOR

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO, USA

COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING DEPARTMENT

[email protected] HTTP://DB.UCSD.EDU/PEOPLE/YANNIS.HTM

PATRIKALAKIS NICHOLAS PROFESSOR MIT, USA DEPARTMENT OF MECHANICAL AND OCEAN ENGINEERING

[email protected] HTTP://MECHE.MIT.EDU/PEOPLE/FACULTY/INDEX.HTML?ID=67

PAVLOU GEORGE PROFESSOR UNIVERSITY COLLEGE LONDON

DEP. OF ELECTRONIC & ELECTRICAL ENGINEERING

[email protected] HTTP://WWW.EE.UCL.AC.UK/~GPAVLOU/

PITSILLIDES ANDREAS PROFESSOR UNIVERSITY OF CYPRUS

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

[email protected]

28

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 29: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΤΜΗΜΑ / ΣΧΟΛΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ e-mail & URL

HTTPS://WWW8.CS.UCY.AC.CY/PROJECTS/NETWORKSGROUP/PEOPLE/PROFILES/FACULTY/PITSILLIDES.HTM

PLATANIOTIS KONSTANTINOS PROFESSOR UNIVERSITY OF TORONTO, CANADA

DEPARTMENT OF ELECTRICAL &COMPUTER ENGINEERING

[email protected] HTTP://WWW.DSP.TORONTO.EDU/~KOSTAS/

POLYCARPOU MARIOS PROFESSOR UNIVERSITY OF CYPRUS

DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING

[email protected] HTTP://WWW.UCY.AC.CY/EL-GR/~MPOLYCAR.ASPX

SAMARAS GEORGE PROFESSOR UNIVERSITY OF

CYPRUS DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

[email protected] HTTP://SCRAT.CS.UCY.AC.CY/SAMARAS/ INDEX.ASPX

SCHIZAS CHRISTOS PROFESSOR UNIVERSITY OF CYPRUS

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

[email protected] WWW.CS.UCY.AC.CY/~SCHIZAS

SELLIS TIMOS PROFESSOR

SWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, AUSTRALIA

SCHOOL OF SOFTWARE AND ELECTRICAL ENGINEERING, DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE AND SOFTWARE ENGINEERING

[email protected] https://www.swinburne.edu.au/science-engineering-technology/staff/profile/index.php?id=tsellis

SPANOUDAKIS GEORGE PROFESSOR CITY UNIVERSITY LONDON, UK

SHOOL OF MATHEMATICS,COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING,DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

[email protected] HTTP://WWW.SOI.CITY.AC.UK/~GESPAN/

SPILIOPOULOU MARIA PROFESSOR UNIVERSITY OF MAGDEBURG, GERMANY

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE

[email protected] HTTP://OMEN.CS.UNIMAGDEBURG.DE/ITIKMD/MITARBEITER/MYRA-SPILIOPOULOU.HTML

STROULIA ELENI PROFESSOR UNIVERSITY OF DEPARTMENT OF [email protected]

29

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 30: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΤΜΗΜΑ / ΣΧΟΛΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ e-mail & URL

ALBERTA, CANADA COMPUTING SCIENCE HTTP://WEBDOCS.CS.UALBERTA.CA/~STROULIA/INDEX.OLD.HTML

ΑΒΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (107/20-5-2002 τ.Ν.Π.Δ.Δ).

[email protected] www.ee.upatras.gr/gr/pr_meli_dep_pl.php?id=31

ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΓΡΑΦΙΚΗ Η ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΌΡΑΣΗ (112/30-1-2014,τ. Γ΄)

[email protected] http://users.ics.forth.gr/~argyros/

ΑΦΡΑΤΗ ΦΩΤΩ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ, ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ (119/23-9-93 τ.Ν.Π.Δ.Δ.)

[email protected] http://users.softlab.ece.ntua.gr/~afrati/

ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ –ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (479/25-05-2015 τ. Γ΄)

[email protected] http://hscnl.ece.ntua.gr/index.php/members/director

ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΛΥΠΛΕΓΜΑΤΟΣ (GRID) (127/18-02-08 τ. Γ΄)

[email protected] www.grid.ec.ntua.gr

ΒΙΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (616/τ.Γ’/6-8-2009)

[email protected] www.unipi.gr/faculty/dep.php?dep=mvirvou

ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

[email protected] http://plase.csd.auth.gr/vlahavas/

ΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (143/24-8-1995 τ.Ν.Π.Δ.Δ.)

[email protected] http://scgroup.hpclab.ceid.upatras.gr/faculty/stratis/stratisgr.html

30

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 31: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΤΜΗΜΑ / ΣΧΟΛΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ e-mail & URL

ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (1159/29-12-2008/τ.Γ)

[email protected] http://www.softnet.tuc.gr/~minos/

ΔΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ(ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ) (966/17-10-2008 τ.Γ΄)

[email protected] http://cgi.di.uoa.gr/~ad/

ΕΜΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΛΓΕΒΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ (591/16-8-2007, Τ.Γ’)

[email protected] http://cgi.di.uoa.gr/~emiris/

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ (1062/4-11-2010, Τ.Γ’)

[email protected] http://www.di.uoa.gr/staff/55

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (133/26-6-2001, Τ. ΝΠΔΔ)

[email protected] http://www.madgik.di.uoa.gr/people/yannis

ΚΑΡΑΤΖΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΠΘ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (135/25-02-2010 τ.Γ’)

[email protected] http://agent.csd.auth.gr/~karatza/

ΚΟΖΥΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ & ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (560/31-05-2013 τ.Γ΄)

[email protected] http://www.cslab.ece.ntua.gr/~nkoziris/

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (61/09-03-2006 τ.ΝΠΔΔ)

[email protected] http://www.softlab.ntua.gr/~kkontog

ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΕΧΝ.ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ) (186/23-3-2011, Τ.Γ’)

[email protected] http://cgi.di.uoa.gr/~koubarak/

ΛΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (16/20-01-2010 τ.Γ΄)

[email protected] http://inf-server.inf.uth.gr/~lalis/

31

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 32: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΤΜΗΜΑ / ΣΧΟΛΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ e-mail & URL

ΛΥΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ – NΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ (551/29-5-2013 τ. Γ΄)

[email protected] http://www.cs.uoi.gr/~arly

ΜΑΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η/Υ (HUMAN COMPUTER INTERACTION) – ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (VIRTUAL REALITY) (362/29-03-2013/τ.Γ)

[email protected] http://www.music.tuc.gr/kmania/

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / TMHMA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (179/18-7-00 τΝΠΔΔ)

[email protected] http://delab.csd.auth.gr/~manolopo/yannis.html

ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (89/30-03-2006 τ.Ν.Π.Δ.Δ.)

[email protected] http://www.csd.uoc.gr/~markatos

ΜΠΙΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (75/31-01-2012 τ.Γ΄)

[email protected] http://www.ics.forth.gr/~bilas/

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΓΡΑΦΙΚΗ (1254/31-12-2010, τ. Γ΄ - 426/6-5-2015, τ. Γ' (ΦΕΚ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ)

[email protected]

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΚΟΥ (244/26-3-2010 τ.Γ’)

[email protected]

ΠΙΤΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (421/12-4-2013 τ. Γ .)

[email protected] www.cs.uoi.gr/~pitoura

ΠΛΕΞΟΥΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

TMHMA ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΝ (461/13-7-2007 τ. Γ΄)

[email protected] http://www.csd.uoc.gr/ peopleall/Professors/

32

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 33: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΤΜΗΜΑ / ΣΧΟΛΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ e-mail & URL

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ plexousakis.html ΣΑΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (730/τ.Γ'/04-09-2009)

[email protected]

ΣΠΙΝΕΛΛΗΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 5.2 Τεχνολογία Λογισμικού

[email protected] http://www.dmst.aueb.gr/dds

ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ) (751/04-09-2009 τ.Γ΄)

[email protected] http://cgi.di.uoa.gr/~smaragd/

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

TMHMA ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ – ΜΗΧΑΝΗΣ (182/04-08-2004 τ. ΝΠΔΔ)

[email protected] http://www.ics.forth.gr/index_main.php?l=g&c=72&i=

ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΚΟΥ (167/25-11-1992 τ.Ν.Π.Δ.Δ)

[email protected] http://www.tsakalidis.gr/biography/index.htm

ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (128/22-5-00 τ.Ν.Π.Δ.Δ.)

[email protected] http://www.cslab.ntua.gr/~panag/

ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ / ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ – (1159/29-12-2008 τ. Γ΄)

[email protected] [email protected] http://blog.spice-center.org/vassilis-tsaoussidis/

ΦΟΥΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΙΚΑ (ΦΕΚ 620/30-8-2011 τ. Γ΄) [email protected] http://www.cs.uoi.gr/~fudos/

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ / ΤΜΗΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

[email protected]

33

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 34: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΤΜΗΜΑ / ΣΧΟΛΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ e-mail & URL

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(655/10-7-2012 τ. Γ΄) http://macedonia.uom.gr/~achat

ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (182/15-02-2013 τ. Γ΄)

[email protected] http://cgi.di.uoa.gr/~shadj

ΧΟΥΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (112/23-6-1998 τ.Ν.Π.Δ.Δ.)

[email protected] www.csl.ee.upatras.gr/housosshort.htm

ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (806/1-10-2009 τ. Γ΄)

[email protected] http://www.ics.forth.gr/~christop/

6. Μαθηματικά των Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΤΜΗΜΑ / ΣΧΟΛΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑ

ΤΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ e-mail & URL

BAMPIS EVRIPIDIS PROFESSOR UNIVERSITY PIERRE ET MARIE CURIE (PARIS 6)

Computer Science

[email protected] http://www-desir.lip6.fr/~bampise/

EPHREMIDES ANTHONY PROFESSOR UNIVERSITY OF

MARYLAND

DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING

[email protected] HTTP://WWW.ECE.UMD.EDU/MEET/FACULTY/EPHREMIDES.PHP3

GEORGIOU GEORGIOS PROFESSOR UNIVERSITY OF CYPRUS

DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND STATISTICS

[email protected] http://www2.ucy.ac.cy/~georgios/

KAKAS ANTONIS PROFESSOR UNIVERSITY OF CYPRUS

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

[email protected] http://www.cs.ucy.ac.cy/~antonis/

KARANASOS MENELAOS PROFESSOR BRUNEL UNIVERSITY, U.K. ECONOMICS AND FINANCE

[email protected] http://www.brunel.ac.uk/sss/

34

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 35: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

economics/staff/menelaos-karanasos

KONSTANTOPOULOS TAKIS PROFESSOR UPPSALA UNIVERSITY

DEPARTMENT OF MATHEMATICS

takis_@_math.uu.se http://www2.math.uu.se/~takis/index.php

MANOUSSAKIS YIANNIS DISTINGUISHED PROFESSOR

UNIVERSITY OF PARIS-SOUTH, FRANCE

Computer Science [email protected] https://www.lri.fr/~yannis/

MOSCHOVAKIS YIANNIS PROFESSOR EMERITUS

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES

DEPARTMENT OF MATHEMATICS

[email protected] http://www.math.ucla.edu/~ynm/

PAPANICOLAOU GEORGE PROFESSOR STANFORD UNIVERSITY Mathematics Department

[email protected] http://www.bu.edu/ece/people/faculty/o-z/ioannis-paschalidis/

PAVLOU GEORGIOS PROFESSOR UNIVERSITY COLLEGE LONDON

Department of Electronic & Electrical Engineering

[email protected] https://www.ee.ucl.ac.uk/~gpavlou/

PITSILLIDES ANDREAS PROFESSOR UNIVERSITY OF CYPRUS Department of Computer Science

[email protected] https://www8.cs.ucy.ac.cy/projects/NetworksGroup/people/profiles/faculty/pitsillides.htm

SIDIROPOULOS NICHOLAS PROFESSOR UNIVERSITY OF MINNESOTA

College of Science & Engineering Electrical and Computer Engineering

[email protected] http://experts.umn.edu/expert.asp?n=Nikolaos+Sidiropoulos&u_id=2581

SPYRATOS NICOLAS PROFESSOR UNIVERSITY OF PARIS-SOUTH COMPUTER SCIENCE

[email protected] https://www.lri.fr/~spyratos/

STYLIANOPOULOS NIKOS PROFESSOR UNIVERSITY OF DEPARTMENT OF [email protected]

35

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 36: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

CYPRUS MATHEMATICS AND STATISTICS

http://www2.ucy.ac.cy/~nikos/

TSATSOMEROS MICHAEL PROFESSOR WASHINGTON STATE UNIVERSITY

DEPARTMENT OF MATHEMATICS

[email protected] http://www.math.wsu.edu/faculty/tsat/

TSITSIKLIS JOHN PROFESSOR MIT

Department of Electrical Engineering & Computer Science(EECS), School of Engineering

[email protected] http://www.mit.edu/~jnt/home.html

ΑΓΙΑΚΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ/ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ (1000/τ.Γ’/14-12-2009)

[email protected] http://www.unipi.gr/faculty/agiaklis/

ΑΔΑΜ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ (482/25.5.2017/τ.Γ΄)

ΑΚΡΙΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

“ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ (SCIENTIFIC) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ” ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΕΞΗΣ: “ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ, ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ, ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ,ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ”. (52/20-3-95 τ. N.Π.Δ.Δ.)

[email protected] http://www.cs.uoi.gr/index.php?menu=p1&pid=55560

ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ (346/20-3-2014 /τ.Γ΄ )

[email protected] http://www.inf.uth.gr/cced/?page_id=1357

ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΤΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (644/3-7-2015 τ.Γ’.)

ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΑΠ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ (1164/11-10-2013/ τ. Γ΄ )

[email protected] http://www.eap.gr/view.php?artid=2413

ΒΑΒΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ

[email protected] http://www.inf.uth.gr/cced/?page_id=1358

36

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 37: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ (833/16.8.2012 /τ.Γ΄)

ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (479/25-05-2015 τ. Γ΄)

[email protected] http://hscnl.ece.ntua.gr/index.php/members/director

ΒΡΑ ΧΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ (195/9-8-2000 τ.Ν.Π.Δ.Δ.)

[email protected] http://www.math.upatras.gr/~vrahatis

ΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (143/24-8-1995 τ.Ν.Π.Δ.Δ.)

[email protected] http://scgroup.hpclab.ceid.upatras.gr/faculty/stratis/stratisgr.html

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (146/22-6-05 τΝΠΔΔ)

[email protected] http://genesis.ee.auth.gr/georgiadis/english/georgiadis.htm#CV

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΟΠΑ) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΦΕΚ: 616/30-08-2011 τ. Γ’

6.1. Αριθμητική Ανάλυση [email protected]

http://www.stat-athens.aueb.gr/~yanath/

ΔΕΛΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1000/06-09-2013/τ.Γ)

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΜΙΘΕ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΛΟΓΙΚΗ (244/9-10-2000, Τ. ΝΠΔΔ)

[email protected] http://mpla.math.uoa.gr/~cdimitr/

ΔΟΥΓΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (34/23-2-95, Τ. ΝΠΔΔ)

[email protected] http://noether.math.uoa.gr/Academia/analysis/vdoug_gr

ΖΑΖΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΦΕΚ: 40/25-2-05 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

6.4. Ανάλυση επιδόσεων συστημάτων 6.5. Προσομοίωση

[email protected]

http://www.stat-athens.aueb.gr/~mzazanis/indexgr.html

ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (75/31-1-2012,τ.Γ’)

[email protected] http://www.math.uoc.gr:1080/proswpiko/dep/pages/zouraris

ΘΗΛΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ [email protected]

37

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 38: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ (671/10.07.2015 Τ.Γ’)

http://noether.math.uoa.gr/Academia/analysis/sedthilk_gr

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΤΕ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (133/26-06-2001 τ. Ν.Π.Δ.Δ.)

[email protected] [email protected] http://www.ceid.upatras.gr/faculty/kakl/

ΚΑΛΟΥΠΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (186/19-9-1988, Τ. ΝΠΔΔ)

[email protected] http://cgi.di.uoa.gr/~kalou/cv_GR.html

ΚΑΡΑΖΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (443/19-05-2015 τ. Γ΄)

[email protected] http://www.math.upatras.gr/~pkarazer http://www.math.upatras.gr/~pkarazer/cv~pkarazer.pdf

ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (679/26-8-2009 τ. Γ΄)

[email protected] www.tem.uoc.gr/~thodoros

ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (142/07-06-2000 τ.Ν.Π.Δ.Δ.)

[email protected]

ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ (COMPUTABILITY & COMPUTATIONAL LOGIC)». (789/06.08.12 τ. Γ)

[email protected] http://users.uop.gr/~ckoutras/

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΦΕΚ: 80/20-02-15 τ. Γ’

6.2. Διακριτά μαθηματικά 6.5. Προσομοίωση

[email protected] http://www.aueb.gr/pages/cv/gr/1379.pdf

ΚΥΡΟΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ (1253/31-12-2010 Τ.Γ’)

[email protected] http://users.uoa.gr/~lkirousis/

ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (368/30-10-2006 τ.Ν.Π.Δ.Δ.)

[email protected] http://www.ece.upatras.gr/gr/personnel/faculty.html?id=307

ΛΑΓΑΡΗΣ ΙΣΑΑΚ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ

«EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ (SCIENTIFIC) YΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ» ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΕΞΗΣ:»AΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ

[email protected]

38

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 39: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ, ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ, ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ». (172/1-8-01 τ. Ν.Π.Δ.Δ. )

http://www.cs.uoi.gr/~lagaris/papers/CV_IEL_Greek.htm

ΛΙΑΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (668/25-08-2009/τ.Γ)

[email protected] http://www.telecom.tuc.gr/~liavas/index.html#shortCV

ΜΑΓΚΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤ.

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (176/11-12-1992 τ.ΝΠΔΔ)

[email protected] http://www.netmode.ntua.gr/profiles/maglaris_en.html

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (65/31-1-2007 τ. Γ’)

[email protected] http://www.tem.uoc.gr/~makr/home.html

ΜΕΡΑΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (63/14-5-1993, Τ. ΝΠΔΔ)

[email protected] http://cnl.di.uoa.gr/merakos/

ΜΙΣΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (66/6-4-1995, Τ. ΝΠΔΔ)

[email protected] http://parallel.di.uoa.gr/PSCL/N.Missirlis/

ΜΗΤΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ (89/30-1-2013 τ. Γ΄)

[email protected] http://users.uoa.gr/~mmitroul/ http://noether.math.uoa.gr/Academia/analysis/mmitroul_gr

ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ (10/15-1-2007 τ. Γ’)

[email protected] http://www.ece.upatras.gr/gr/personnel/faculty.html?id=314

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

«ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ” (171/28-2-2008 τ.Γ΄)

[email protected]

http://www.cs.uoi.gr/index.php?menu=p1&pid=12

ΝΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (477/23-6-2009 τ. Γ’)

[email protected] http://www.math.uoi.gr/~dnoutsos/

39

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 40: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (76/17-02-2015 τ. Γ΄)

[email protected] http://www.netmode.ntua.gr/papavass/Bio.html

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ (207/9-12-1999/τ.ν.π.δ.δ.)

[email protected] www.tuc.gr/fileadmin/.../Σύντομο_Βιογραφικό_Πατεράκης_2012.pdf

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΝΙΟΒΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (256/13-10-05 Τνπδδ)

[email protected] http://newton.ee.auth.gr/pavlidou/index.html

ΠΕΠΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ (1000/6-9-2013 τ.Γ΄)

[email protected] http://pavlos.bma.upatras.gr/

ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 59/21-4-1997/τ.ν.π.δ.δ. ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΧΟΛΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ(ΦΕΚ ΕΝΤ. 641/20-06-2013/τ.Γ)

[email protected] http://www.science.tuc.gr/yiannis/

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (202/5-12-1990 τ. Ν.Π.Δ.Δ.)

[email protected] http://ru1.cti.gr/Paul_Spirakis/

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ) (281/18-12-2002, Τ. ΝΠΔΔ)

[email protected] http://www.di.uoa.gr/node/372

ΣΥΜΒΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΕΜΦΕ/ΤΜΗΜΑΕΜΦΕ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ (623/19-7-2010 τ.Γ΄)

[email protected] http://www.math.ntua.gr/~symvonis/

ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ (117/31.5.2002 /τ.Ν.Π.Δ.Δ)

[email protected] http://inf-server.inf.uth.gr/~leandros/

ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ (129/28-5-04 Τνπδδ)

[email protected] http://users.auth.gr/~tzouvara/

ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ (740/τ.Γ’/17-8-2010)

[email protected] http://www.cs.unipi.gr/tsikouras/

40

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 41: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΦΕΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ (76/19-03-2004 τ. ΝΠΔΔ)

[email protected] http://www.math.uoc.gr:1080/proswpiko/dep/pages/pheidas

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (549/25.6.2010/ τ.Γ¨)

[email protected] http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=10

ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΝΙΜΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (1120/5-11-2015, τ. Γ')

ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (997/Γ/29.07.2-14)

[email protected] http://www.samos.aegean.gr/math/housiada/

ΧΡΥΣΑΦΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (1113/21-08-2014 τ.Γ΄)

ΨΑΡΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΕΜΦΕ/ΤΜΗΜΑΕΜΦΕ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ

(1046/30-12-2009 τ.Γ΄)

[email protected] http://www.math.ntua.gr/~ppsarr/

7. Πιθανότητες

ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΧΟΛΗ/ ΤΜΗΜΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

e-mail & URL

CΗRISTOFIDES TASOS PROFESSOR UNIVERSITY OF CYPRUS, CYPRUS

DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND STATISTICS

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ -ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΕΛΙΞΕΙΣ

[email protected] http://www.ucy.ac.cy/~tasos.aspx

KARKANIAS ΝICOS PROFESSOR CITY UNIVERSITY, LONDON

SCHOOL OF ENGINEERING AND MATHEMATICAL SCIENCES

CONTROL THEORY AND DESIGN

[email protected] http://www.city.ac.uk/engineering-maths/staff/professor-nicos-karcanias

KATSOULAKIS MARKOS ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS AMHERST

DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND STATISTICS

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

markos [at] math umass edu http://people.math.umass.edu/~markos/

41

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 42: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

KONSTANTOPOULOS ΤAKIS PROFESSOR UPSALLA UNIVERSITY,

SWEDEN DEPARTMENT OF MATHEMATICS

MATHEMATICAL STATISTICS / ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ

[email protected] http://www2.math.uu.se/~takis /

LIMNIOS NIKOLAOS PROFESSOR UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIÈGNE

DEPARTEMENT DE GENIE INFORMATIQUE PROBABILITY [email protected]

http://www.utc.fr/~nlimnios/

PAPANICOLAOU GEORGE PROFESSOR STANFORD UNIVERSITY

DEPARTMENT OF MATHEMATICS ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ [email protected]

http://math.stanford.edu/~papanico/

TSITSIKLIS JOHN PROFESSOR MIT ELECTRICAL ENGINEERING [email protected] http://www.mit.edu/~jnt/home.html

ΑΝΤΖΟΥΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩ-ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ (238/τΝΠΔΔ/11-8-2006)

[email protected] http://www.unipi.gr/faculty/dep.php?dep=dantz

ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. ΣΕΜΦΕ, ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, 162/13-11-92 τ.Παρ.(101/20-4-00 τ.Ν.Π.Δ.Δ. Μετακίνηση από Παν.Αθηνών)

[email protected] http://147.102.206.2/prosopiko.html

ΓΑΤΖΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΤΕΛΕΣΤΩΝ, ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ 1230/04-12-2015 τ.Γ΄

[email protected] http://newgen.aua.gr/el/?q=url_view_usr_page/23

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΦΕΚ: 616/30-08-2011 τ. Γ’

7.1. Εφαρμοσμένες Πιθανότητες 7.2. Εφαρμοσμένη Στοχαστική Ανάλυση [email protected] http://www.aueb.gr/pages/pro

sopiko/faculty gr short.php? 1^4(1=1073

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

«ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΚΥΡΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΠΙΘΑΝΟΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ" 423/3-6-2009, τ..Γ'

[email protected] http://users.uoa.gr/~apgiannop/

42

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 43: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΖΑΖΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΦΕΚ: 40/25-2-05 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

7.1. Εφαρμοσμένες Πιθανότητες 7.2.Εφαρμοσμένη Στοχαστική Ανάλυση

[email protected] http://www.stat- athens.aueb.gr/~mzazanis/ind exgr.html

ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΦΕΚ μεταβολής γνωστικού αντικειμένου 2448/9-8-2016 τ.Β΄ ΦΕΚ μονιμοποίησης: 382/26-04-2016/τ.Γ΄

ΦΕΚ διορισμού (1046/30-12-2009/τ. Γ΄)

7.4 Αναλογιστική Επιστήμη

ΚΑΛΠΑΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΜΕΤΡΟΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, 142/10-8-98 τ.ΝΠΔΔ

[email protected] http://www.math.auth.gr/el/people/

ΚΟΥΤΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ (210/τΝΠΔΔ/31-8-2000)

[email protected] http://www.unipi.gr/faculty/mkoutras/index.htm

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΦΕΚ: 80/20-2-2015 τ. Γ’

7.1Εφαρμοσμένες Πιθανότητες [email protected] http://www.aueb.gr/pages/cv/ grA379.pdf

ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΠΛΗΡΩ-ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 1111/02-11-2015 τ. Γ΄

[email protected] www.math.ntua.gr/~loulakis

ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩ-ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ,

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ – ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ, 133/τΝΠΔΔ/26-6-2001

[email protected] http://www.unipi.gr/faculty/dep.php?dep=macheras

ΜΠΟΥΡΝΕΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, 181/15-2-2012, Τ.Γ'

[email protected] http://noether.math.uoa.gr/Academia/statistiki/aburnetas_gr

ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΕΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 643/17-08-07 τ.Γ' 7.2.Εφαρμοσμένη Στοχαστική Ανάλυση

xepapad@aueb. gr http://www.aueb.gr/pages/cv/ grZ1169.pdf

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩ-ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ε.Κ.Π.Α. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, 294/2-5-2007, Τ.Γ'

[email protected] http://users.uoa.gr/~aeconom/GRindex.html

43

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 44: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ,

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ, 133/26.6.2001 Τ. ΝΠΔΔ

[email protected] http://noether.math.uoa.gr/Academia/statistiki/hpapageo_gr

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩ-ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ε.Κ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, 170/10-10-95 τ.Γ'

[email protected] http://noether.math.uoa.gr/Academia/statistiki/npapadat_gr

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. ΣΕΜΦΕ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ, 305/4-5-2009 τ.Γ΄

[email protected] http://www.math.ntua.gr/~papanico/

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩ-ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 477/23-06-09 τ.Γ' [email protected]

htp://stat-athens.aueb.gr/~hgp/

ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ (1172/τ.Γ'/9-12-2010)

[email protected] http://www.unipi.gr/faculty/dep.php?dep=kpolitis

ΣΤΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ, 300/16.12.2004 Τ. ΝΠΔΔ

[email protected] http://users.uoa.gr/~istratis/

ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ-ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ, 372/14-6-2011 Τγ

[email protected] http://www.math.auth.gr/el/people/

ΤΣΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. ΣΕΜΦΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ,163/11-7-03 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

[email protected] http://www.apms.math.ntua.gr/person.php?id=95

ΦΑΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩ-ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (1061/12-12-2011, Τ.Γ')

[email protected] http://noether.math.uoa.gr/Academia/statistiki/dfakinos_gr

ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΦΕΚ: 100/9-5-03 τ.

Ν.Π.Δ.Δ.

7.1. Εφαρμοσμένες Πιθανότητες 7.2. Εφαρμοσμένη Στοχαστική Ανάλυση

[email protected] http://stat-athens.aueb.gr/~frangos/

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩ-ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, 72/τΝΠΔΔ/5-4-2001

[email protected] http://www.unipi.gr/faculty/dep.php?dep=stch

ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩ-ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ 368/19-04-2016 τ.Γ΄

[email protected] http://users.uoa.gr/~dcheliotis/ensite.html

8. Στατιστική

44

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 45: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ & ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ANAGNOSTOU EMMANOYIL PROFESSOR UNIVERSITY OF CONNECTICUT

CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING [email protected]

FOKIANOS KONSTANTINOS PROFESSOR UNIVERSITY OF

CYPRUS, CYPRUS

DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND

STATISTICS STATISTICS [email protected]

http://www2.ucy.ac.cy/~fokianos/

FOUFOULA EFI PROFESSOR UNIVERSITY OF MINNESOTA

DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING http://www.ce.umn.edu/directory/faculty/foufoul

a.html, [email protected]

FRAGAKIS CONSTANTINE PROFESSOR JOHN HOPKINS

UNIVERSITY DEPARTMENT OF BIOSTATISTICS STATISTICS [email protected]

http://www.biostat.jhsph.edu/~cfrangak/

GIDAS VASILIS PROFESSOR BROWN UNIVERSITY DIVISION OF APPLIED MATHEMATICS

http://www.dam.brown.edu/pattern/bg.html http://www.dam.brown.edu/people/facultypage.g

idas.html, [email protected]

GKATZONIS CONSTANTINE PROFESSOR BROWN UNIVERSITY

DEPARTMENT OF BIOSTATISTICS AND CENTRE FOR STATISTICAL SCIENCES

BIOSTATISTICS [email protected]

https://research.brown.edu/myresearch/Constantine_Gatsonis

KARANASOS MENELAOS PROFESSOR BRUNEL UNIVERSITY SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES, DEPARTMENT OF ECONOMICS

AND FINANCE FINANCIAL ECONOMICS

[email protected] http://www.brunel.ac.uk/sss/economics/staff/men

elaos-karanasos

KATERI MARIA PROFESSOR RWTH AACHEN UNIVERSITY

INSTITUTFUR STATISTIK UND WIRTSCHAFTSMATHEMATIK

http://www.isw.rwth-aachen.de/person.php?id=84

http://www.math.uoi.gr/~mkateri/ [email protected], [email protected]

KONTOGHIORGHES ERRICOS PROFESSOR

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ,

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΚΥΠΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΧΡΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

http://www.cut.ac.cy/cfs/staff/erricos/?languageid=1

http://www.mba.ucy.ac.cy/main/34,0,128,156-default.aspx

[email protected] [email protected]

MARKATOU MARIANTHI PROFESSOR COLUMBIA UNIVERSITY

BIOSTATISTICS, MAILMAN SCHOOL OF PUBLIC HEALTH

http://www.biology-direct.com/edboard/start.asp?id=712019

http://iserp.columbia.edu/node/176, [email protected] [email protected]

MATTHIOPOULOS JASON PROFESSOR UNIVERSITY OF GLASGOW INSTITUTE OF BIODIVERSITY ANIMAL HEALTH AND COMPARATIVE MEDICINE

SPATIAL AND POPULATION ECOLOGY. MATHEMATICAL AND STATISTICAL MODELLING

http://www.gla.ac.uk/researchintsitutes/bahcm/staffjasonmatthiopoulos/#tabs=0, [email protected] [email protected]

45

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 46: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

MICHELIS LEO PROFESSOR RYERSON UNIVERSITY DEPARTMENT OF ECONOMICS APPLIED ECONOMETRICS [email protected] http://www.economics.ryerson.ca/michelis/

MOSCHOPOULOS PANAGIS PROFESSOR UNIVERSITY OF TEXAS AT EL PASO

DEPARTMENT OF MATHEMATICAL SCIENCES

http://orspprofile.uterp.edu/profilesystem/editprofile.php?pid=1127&onlyview=1

http://www.math.utep.edu/faculty/moschopoulos/welcome.html

[email protected] [email protected]

MOUSTAKI IRINI PROFESSOR LONDON SCHOOL OF ECONOMICS DEPARTMENT OF STATISTICS http://stat.lse.ac.uk/moustaki/

[email protected]

PAPANICOLAOU GEORGE PROFESSOR STANFORD UNIVERSITY

DEPARTMENT OF MATHEMATICS

http://georgep.stanford.edu/ http://math.stanford.edu/~papanico/

[email protected] [email protected]

PAPASPILIOPOULOS OMIROS PROFESSOR

POMPEU FABRA UNIVERSITY,

BARCELONA, SPAIN

DEPARTMENT OF ECONOMICS AND BUSINESS STATISTICS [email protected]

http://www.econ.upf.edu/~omiros/

SPANOS ARIS PROFESSOR VIRGINIA TECHNICAL UNIVERSITY

DEPARTMENT OF ECONOMICS, COLLEGE OF SCIENCE

http://www.econ.vt.edu/faculty/facultybios/spanosbio.htm

[email protected]

STENGOS THANASIS PROFESSOR UNIVERSITY OF GUELPH DEPARTMENT OF ECONOMICS ECONOMETRICS [email protected]

http://www.uoguelph.ca/~tstengos/

TSELONI ANDROMACHI PROFESSOR NOTTINGHAM TRENT

UNIVERSITY

COLLEGE OF BUSINESS LAW & SOCIAL SCIENCES, SCHOOL OF

SOCIAL SCIENCES APPLIED ECONOMICS

[email protected] http://www.ntu.ac.uk/apps/staff_profiles/staff_dir

ectory/125079-2/26/Andromachi_Tseloni.aspx

TZAVIDIS NIKOS PROFESSOR UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON

DEPARTMENT OF SOCIAL STATISTICS & DEMOGRAPHY

http://www.southampton.ac.uk/demography/about/staff/ntzav1.page

[email protected]

YIANNOUTSOS CONSTANTINΕ PROFESSOR UNIVERSITY OF

INDIANA, USA

DEPARTMENT OF BIOSTATISTICS, MEDICAL

SCHOOL STATISTICS

[email protected] http://pbhealth.iupui.edu/index.php/about/faculty

-and-staff/y/constantin-yiannoutsos-phd/

ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 616/01-07-2016 τ.Γ' 8.1 Βιοστατιστική

[email protected] httn://stat- athens.aueb. gr/~vasdekis/

ΒΟΝΤΑ ΦΙΛΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩ-

ΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1142/02-03-

2015 τ.Γ΄ [email protected], www.math.ntua.gr/~vonta/

ΒΡΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩ-ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 80/20-02-2015 τ. Γ’ 8.5 Εφαρμοσμένη Στατιστική [email protected] http://stat-athens.aueb.gr/~vrontos/

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ 616/30-8-2011 τ. Γ' 8.2 Στατιστική στα Οικονομικά 8.6 Περιβαλλοντική Στατιστική

[email protected] http://www.stat-athens.aueb.gr/~yanath/

46

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 47: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΔΑΦΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ε.Κ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, 58/1-2-2010, Τ.Γ'

[email protected] http://www.nurs.uoa.gr/an8ropino-

dynamiko/dep/ka8hghtes/dafni-oyrania.html ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ (ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΩΣ 30-9-2018)

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 260/14-9-06 τ.Γ'

[email protected] http://stat-athens.aueb.gr/~ptd/

ΖΑΖΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΦΕΚ: 40-25-02-2005 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

[email protected] http://www.stat-athens.aueb.gr/~mzazanis/indexgr.html Πλήρες Βιογραφικό [pdf]

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ , 619/4-7-08 τ. Γ

[email protected] http://www.math.uoi.gr/GR/staff/faculty/kzograf.

html

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 411/04-05-2015 τ.Γ΄

[email protected] http://www.unipi.gr/faculty/geh/default_gr.htm

ΘΩΜΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

949/26.11.2009 τ. Γ΄

[email protected] http://econ.uop.gr/~econ/index.php?option=com_

content&task=emailform&id=46&lang=el

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑ.ΜΑΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ, 16/26-1-2005 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

[email protected] http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=123&tmima=3&catego

rymenu=2

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΕΚ διορισμού: 67/31-1-2007 τ. Γ΄

ΦΕΚ μονιμοποίησης: 33/27-1-2011 τ. Γ΄

ΚΑΝΔΗΛΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩ-ΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗ-ΤΡΙΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 182/23-3-2011 τ. Γ'

8.2 Στατιστική στα Οικονομικά 8.5 Εφαρμοσμένη Στατιστική

[email protected] http://www.aueb.gr/pages/nr osoniko/faculty gr short.nhn ?facid=1128

ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ-

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 841/02-07-2014 τ.Γ΄

alex.karagrigoriou"at"aegean.gr http://actuarweb.aegean.gr/alex.karagrigoriou/

ΚΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1209/30-11-2015 τ.Γ'

8.1 Βιοστατιστική 8.2 Στατιστική στα Οικονομικά 8.4 Επίσημες στατιστικές 8.5 Εφαρμοσμένη Στατιστική 8.6 Περιβαλλοντική Στατιστική

[email protected] httn://stat- athens. aueb. gr/~karlis/

ΚΑΡΩΝΗ-ΡΙΤΣΑΡΝΤΣΟΝ ΧΡΥΣΗΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 657/21-06-2013 τ. Γ΄

[email protected] http://147.102.206.2/files/Caroni-cv-2014.pdf

47

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 48: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΡΑΚΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ 102/31-01-2213 τ.Γ.

[email protected] http://users.auth.gr/katrak/biographical.html

ΚΑΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ-ΚΛΕΑΝΘΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 131/11-05

-06, Τ. ΝΠΔΔ

[email protected] http://school.med.uoa.gr/attachments/article/686/

CV-short%20Greek%20April%202013.pdf

ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ 195/9.8.2000/τ.Ν.Π.Δ.Δ

[email protected] http://www.prd.uth.gr/el/staff/b_kotzamanis

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΣΕΜΦΕ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ

(83/15-4-03 τ.Ν.Π.Δ.Δ.)

[email protected]

http://www.math.ntua.gr/~ckoukouv/

ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ -

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 190/23-10-1998 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

[email protected] http://www.math.upatras.gr/~stavros/cv-

stavros.pdf

ΚΟΥΤΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 210/τΝΠΔΔ/31-8-2000

[email protected] http://www.unipi.gr/faculty/dep.php?dep=mkoutr

as

ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ 199/17-08-05 τ.ΝΠΔΔ

8.2 Στατιστική Στα Οικονομικά [email protected] httn://www.aueb.gr/nages/cv /gr/1209.ndf

ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ

1291/18-12-2015 τ.Γ'

8.1 Βιοστατιστική 8.2 Στατιστική στα Οικονομικά 8.3 Δημογραφία 8.4 Επίσημες στατιστικές 8.5 Εφαρμοσμένη Στατιστική

[email protected] httn://stat- athens. aueb. gr/~akostaki/

ΛΕΙΒΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 1280/24-09-2014 τ. Γ΄

8.2 Στατιστική στα Οικονομικά 8.4 Επίσημες Στατιστικές 8.5 Εφαρμοσμένη Στατιστική

[email protected] http://stat-athens.aueb.gr/~alivada/

ΛΟΥΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, 67/16-4-98 τ.ΝΠΔΔ

[email protected] http://www.math.uoi.gr/GR/staff/faculty/sloukas.

html

ΜΟΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ 455/4-12-06, Τ.Γ'

[email protected] http://www.econ.uoa.gr/an8ropino-

dynamiko/melh-d-e-p/alfabhtika/mosxos-dhmitrios.html

ΜΠΕΣΜΠΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩ-ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΕΚ διορισμού: 643/17-08-2007 τ.Γ΄ ΦΕΚ μονιμοποίησης: 575/19-8-2011 τ.Γ΄

8.5 Εφαρμοσμένη Στατιστική 8.6 Περιβαλλοντική Στατιστική

48

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 49: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΜΠΙΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩ-ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΔΕΟΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 640/17-8-07 τ.Γ' 8.2 Στατιστική Στα Οικονομικά

[email protected] http://www.aueb.gr/pages/pr osopiko/facultv gr short.php ?facid=1041

ΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΠΛΗ-

ΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ 972/01-10-2015 τ.Γ΄

cnakasATuth.gr, http://www.agr.uth.gr/index.php?option=com_co

ntact&task=view&contact_id=33&Itemid=3

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩ-

ΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΠΑ.ΜΑΚ. ΤΜΗΜΑ Ο.Δ.Ε ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 132/12-5-2006 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

[email protected] http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=229&tmima=2&catego

rymenu=2

ΝΤΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΕΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 1331/17-12-2012 τ. Γ' 8.2 Στατιστική Στα Οικονομικά

[email protected] http://www.aueb.gr/pages/cv

/gr/1043.pdf

ΝΤΖΟΥΦΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1291/18-12-2015 τ.Γ. 8.5 Εφαρμοσμένη Στατιστική ntzoufra@aueb. gr http://stat- athens.aueb.

gr/~jbn/

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΦΕΚ μεταβ. γνωστικού αντικειμένου: 3050/23-9-2016 τ.Β΄ ΦΕΚ διορισμού: 219/3-4-2007 τ. Γ΄ ΦΕΚ μονιμοποίησης: 248/15-4-2011 τ. Γ΄

8.5 Εφαρμοσμένη Στατιστική

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩ-

ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ε.Κ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ -

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, 170/10-10-95 τ.Γ'

[email protected] http://noether.math.uoa.gr/Academia/statistiki/np

apadat_gr

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ,

133/26.6.2001 Τ. ΝΠΔΔ

[email protected] http://noether.math.uoa.gr/Academia/statistiki/hp

apageo_gr

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 801/9-8-2012 τ.Γ΄

[email protected] http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=362&tmima=5&catego

rymenu=2

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩ-ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 477/23-06-09 τ.Γ' 8.5 Εφαρμοσμένη Στατιστική 8.6 Περιβαλλοντική Στατιστική

[email protected] http://stat-athens.aueb.gr/~hgp/

ΠΙΤΤΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΡΟ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

(504/τ.Γ/27-12-2006)

[email protected] http://web.xrh.unipi.gr/index.php?option=com_co

ntent&task=view&id=35&Itemid=81&lang=el

ΤΖΑΒΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ 41/25-2-2005 τ.ΝΠΔΔ

8.2 Στατιστική Στα Οικονομικά [email protected] http://www.aueb.gr/pages/pr osopiko/facultv gr short.php ?facid=1214

49

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 50: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΤΟΥΛΟΥΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ -

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 1345/31-12-2015 τ.Γ΄

[email protected] http://www.med.uoa.gr/~gtouloum/

ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΕΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΥΡ. 'ΕΝΩΣΗΣ

148/25-6-2004 τ. Ν. Π. Δ.Δ. 8.2 Στατιστική Στα Οικονομικά [email protected] http://www.aueb.gr/Users/tsa kloglou/

ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩ-ΤΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

(64/19-4-1999 τ.ΝΠΔΔ)

[email protected] http://economics.soc.uoc.gr/personal/tserkezos/?p

age_id=185

ΤΣΙΑΜΥΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩ-ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1334/6-10-2014 τ. Γ΄ 8.5 Εφαρμοσμένη Στατιστική [email protected] http://www.stat-athens.aueb.gr/~pt/

ΤΣΙΜΠΟΣ ΚΛΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ 51/τ.Γ'/28-1-2010

[email protected] http://www.unipi.gr/faculty/dep.php?dep=cleon

ΤΣΙΩΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ 1293/31-12-2010 τ.Γ'

8.2 Στατιστική Στα Οικονομικά [email protected] http://www.aueb.gr/pages/cv/gr/1121.pdf

ΦΟΥΣΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩ-

ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 76/17-02-2015

τ.Γ΄

[email protected], http://www.math.ntua.gr/~fouskakis/index.html

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΕΟΣ

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 60/276-94 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

8.2 Στατιστική Στα Οικονομικά [email protected] http://www.aueb.gr/pages/pr osopiko/facultv gr short.php ?facid=1173

ΨΑΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1291/18-12-2015 τ.Γ'

8.2 Στατιστική στα Οικονομικά 8.3 Δημογραφία 8.4 Επίσημες στατιστικές 8.5 Εφαρμοσμένη Στατιστική

[email protected] http://stat-athens.aueb.gr/~psarakis/

9. Επιχειρησιακή Έρευνα

ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

e-mail & URL

ALEXOPOULOS CHRISTOS PROFESSOR GEORGIA INSTITUTE TECHNOLOGY

SCHOOL OF INDISTRIAL AND SYSTEMS ENGINEERING http://www2.isye.gatech.edu/~christos/

[email protected]

FLOUDAS CHRISTODOULOS PROFESSOR PRINCETON

UNIVERSITY

DEPARTMENT OF CHEMICAL AND BIOLOGICAL

ENGINEERING, SCHOOL OF ENGINEERING AND APLLIED

SCIENCE

http://www.princeton.edu/cbe/people/faculty/floudas/

http://titan.princeton.edu/2010-10-11/people/floudas.html

[email protected]

50

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 51: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

LIMNIOS NIKOLAOS PROFESSOR UNIVERSITE DE TECHOLOGIE, COMPIEGNE

LABORATOIRE DE MATHEMATIQUES APPLIQUEES

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

[email protected] http://www.lmac.utc.fr/membres/limnios

TSITSIKLIS JOHN PROFESSOR MIT ELECTRICAL ENGINEERING [email protected] http://www.mit.edu/~jnt/home.html

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΦΕΚ: 355/13-5-2009 τ. Γ’

[email protected] http://users.uom.gr/~acg/

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΦΕΚ: 616/30-08-2011 τ. Γ’

9.1 Στοχαστική Επιχειρησιακή Έρευνα

[email protected] http://www.aueb.gr/pages/pr osopiko/facultv gr short.php ?facid=l073

ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

(13/τΝΠΔΔ/20-1-2006)

[email protected] http://www.unipi.gr/faculty/dep.php?dep=cdoulig

ZΑZΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΦΕΚ: 40/25-2-05 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

9.1 Στοχαστική Επιχειρησιακή Έρευνα

[email protected] http://www.stat- athens.aueb.gr/~mzazanis/in dexgr.html

ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

(497/20-12-2006 Τ. Γ΄)

[email protected] http://cgi.di.uoa.gr/~vassilis/

ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΕΤ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΦΕΚ: 578/27-7-2009 τ.Γ’ 9.1 Στοχαστική Επιχειρησιακή

Έρευνα

[email protected] http://www.aueb.gr/pages/cv /gr/l048.pdf

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΦΕΚ: 80/20-02-2015 τ. Γ’

9.1 Στοχαστική Επιχειρησιακή Έρευνα

[email protected] http://www.aueb.gr/pages/cv /gr/l379.pdf

ΚΟΥΤΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΦΕK: 210/31-8-2000 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

[email protected] http://www.unipi.gr/faculty/dep.php?dep=mkoutr

as

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΕΚ: 667/18-7-2008 τ. Γ’

[email protected] http://www.mie.uth.gr/n_one_staff.asp?id=13

ΜΗΛΟΛΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩ-

ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ε.Κ.Π.Α. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, 108/7.7.97 Τ. ΝΠΔΔ

[email protected] http://noether.math.uoa.gr/Academia/statistiki/cm

elol_gr

ΜΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΦΕΚ: 80/16-4-02 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

[email protected] http://www.fme.aegean.gr/el/p/mines-ioannes

ΜΠΟΥΡΝΕΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ [email protected]

51

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 52: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

(181/15-2-2012, Τ.Γ')

http://noether.math.uoa.gr/Academia/statistiki/aburnetas_gr

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩ-

ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ε.Κ.Π.Α. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, 294/2-5-2007, Τ.Γ'

[email protected] http://users.uoa.gr/~aeconom/GRindex.html

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΛΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΕΚ:241/8-10-04 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

[email protected] http://www.rc.auth.gr/Researcher/Details/Item/88

7?ReturnToPage=29&pageSize=10

ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΕΤ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 451/22-04-2013 τ.Γ'

9.1 Στοχαστική Επιχειρησιακή Έρευνα

[email protected] http://www.aueb.gr/pages/cv /gr/l238.pdf

ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ-ΣΤΟΧΑΣΤΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ

ΕΡΕΥΝΕΣ ΦΕΚ: 372/14-6-2011 τ. Γ’

[email protected] http://www.math.auth.gr/el/people/%CE%B3%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%

CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%B

B%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82

ΤΣΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΈΡΕΥΝΕΣ, 1493/31-10-2014

τ.Γ΄

[email protected] http://www.math.upatras.gr/~tsantas/

ΦΑΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩ-

ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ε.Κ.Π.Α. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ -

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, 1061/12-12-2011 τ.Γ'

[email protected] http://noether.math.uoa.gr/Academia/statistiki/df

akinos_gr

ΦΡΑΓΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΦΕΚ: 100/9-5-03 τ.

Ν.Π.Δ.Δ. 9.1 Στοχαστική Επιχειρησιακή Έρευνα

[email protected] http://stat- athens.aueb. gr/~frangos/

52

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 53: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

10. Πληροφοριακά Συστήματα ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑ

ΤΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ e-mail & URL

BOURBAKIS NIKOLAOS PROFESSOR WRIGHT STATE UNIVERSITY, USA

COLLEGE OF ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE

[email protected] HTTP://WWW.CS.WRIGHT.EDU/ATRC/DIRECTOR.HTML

BURMESTER MIKE PROFESSOR FLORIDA STATE UNIVERSITY FSU COMPUTER SCIENCE

[email protected]

http://www.cs.fsu.edu/~burmeste/

KOLLIOS GEORGE PROFESSOR BOSTON UNIVERSITY DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

[email protected]

http://www.cs.bu.edu/~gkollios/

KOUDAS NICK PROFESSOR UNIVERSITY OF TORONTO, CANADA

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

[email protected] HTTP://QUEENS.DB.TORONTO.EDU/~KOUDAS/

MAGOULAS GEORGE PROFESSOR BIRKBECK COLLEGE, UNIVERSITY OF LONDON, UK

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & INFORMATION SYSTEMS

[email protected] HTTP://WWW.DCS.BBK.AC.UK/~GMAGOULAS/

PAPAKONSTANTINOU YANNIS PROFESSOR UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO, USA

COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING DEPARTMENT

[email protected] HTTP://DB.UCSD.EDU/PEOPLE/YANNIS.HTM

PLATANIOTIS KONSTANTINOS PROFESSOR UNIVERSITY OF

TORONTO, CANADA

DEPARTMENT OF ELECTRICAL &COMPUTER ENGINEERING

[email protected] HTTP://WWW.DSP.TORONTO.EDU/~KOSTAS/

POLYCARPOU MARIOS PROFESSOR UNIVERSITY OF CYPRUS

DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING

[email protected] HTTP://WWW.UCY.AC.CY/EL-GR/~MPOLYCAR.ASPX

SAMARAS GEORGE PROFESSOR UNIVERSITY OF CYPRUS

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

[email protected] HTTP://SCRAT.CS.UCY.AC.CY/SAMARAS/ INDEX.ASPX

53

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 54: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

SCHIZAS CHRISTOS PROFESSOR UNIVERSITY OF CYPRUS

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

[email protected] WWW.CS.UCY.AC.CY/~SCHIZAS

SELLIS TIMOS PROFESSOR

SWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, AUSTRALIA

SCHOOL OF SOFTWARE AND ELECTRICAL ENGINEERING, DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE AND SOFTWARE ENGINEERING

[email protected] https://www.swinburne.edu.au/science-engineering-technology/staff/profile/index.php?id=tsellis

SPANOUDAKIS GEORGE PROFESSOR CITY UNIVERSITY (UK)

SCHOOL OF MATHEMATICS,COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING,DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

[email protected]

http://www.soi.city.ac.uk/~gespan/

SPILIOPOULOU MΑRΙA PROFESSOR UNIVERSITY OF MAGDEBURG, GERMANY

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE

[email protected] HTTP://OMEN.CS.UNIMAGDEBURG.DE/ITIKMD/MITARBEITER/MYRA-SPILIOPOULOU.HTML

SPYRATOS NIKOLAS PROFESSOR UNIVERSITY OF PARIS-SOUTH, FRANCE

LABORATORY FOR RESEARCH IN INFORMATICS (LRI)

[email protected] HTTP://WWW.LRI.FR/~SPYRATOS/

ΑΦΡΑΤΗ ΦΩΤΩ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ, ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ (119/23-9-93 τ.Ν.Π.Δ.Δ.)

[email protected] http://users.softlab.ece.ntua.gr/~afrati/

ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (183/29-7-03 Τ. ΝΠΔΔ)

[email protected] http://plase.csd.auth.gr/vlahavas/

ΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ\ (143/24-8-1995 τ.Ν.Π.Δ.Δ.)

[email protected] http://scgroup.hpclab.ceid.upatras.gr/faculty/stratis/stratisgr.html

ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (1159/29-12-2008/τ.Γ)

[email protected] http://www.softnet.tuc.gr/~minos/

54

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 55: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ(ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (966/17-10-2008, Τ.Γ')

[email protected] http://cgi.di.uoa.gr/~ad/

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (46/τ..Γ΄/21.01.2013)

[email protected] http://www.unipi.gr/faculty/ytheod/

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚ/ΙΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (133/26.06.2001, Τ. ΝΠΔΔ)

[email protected] http://www.madgik.di.uoa.gr/people/yannis

ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ(186/23-3-2011, Τ.Γ')

[email protected] http://cgi.di.uoa.gr/~koubarak/

ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩ-ΤΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (464/τ.Γ'/29-4-2013)

[email protected]

http://www.ds.unipi.gr/clam/

ΛΕΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩ- ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ – ΜΗΧΑΝΗΣ (551/05.08.11 τ.Γ)

[email protected] http://users.uop.gr/~gl/

ΛΥΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ - NΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ (551/29-5-2013 τ. Γ΄)

[email protected] http://www.cs.uoi.gr/~arly

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ TMHMA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (179/18-7-00 τ ΝΠΔΔ)

[email protected] http://delab.csd.auth.gr/~manolopo/yannis.html

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩ- ΤΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (635/3-7-2012 τ. Γ΄)

[email protected]

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=737&tmima=6&categorymenu=2

55

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 56: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΠΙΤΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

BΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (421/12-4-2013 τ. Γ )

[email protected] http://ww.cs.uoi.gr/~pitoura

ΠΛΕΞΟΥΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

TMHMA ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΝ (461/13-7-2007 τ. Γ΄)

[email protected] http://www.csd.uoc.gr/ peopleall/Professors/ plexousakis.html

ΠΟΥΛΥΜΕΝΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩ-ΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

10.8 Διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων

[email protected] http://www.aueb.gr/pages/cv/gr/1103.pdf

ΠΟΥΛΟΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩ-ΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

10.8 Διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων

[email protected] http://istlab.dmst.aueb.gr/%7Epouloudi/

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩ-ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ(1067/12-12-2011 τ.Γ')

[email protected]

http://www.bma.upatras.gr/staff/stamatiou

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

TMHMA ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ – ΜΗΧΑΝΗΣ (182/04-08-2004 τ. ΝΠΔΔ)

[email protected] http://www.ics.forth.gr/index_main.php?l=g&c=72&i=

ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩ-ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

10.3 Εξόρυξη Δεδομένων

[email protected] http://www.dmst.aueb.gr/damianos/

ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (806/1-10-2009 τ. Γ΄)

[email protected] http://www.ics.forth.gr/~christop/

11. Τεχνητή νοημοσύνη

ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ e-mail & URL

56

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 57: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ANANIADOU SOPHIA PROFESSOR UNIVERSITY OF MANCHESTER, UK

SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE

[email protected] http://www.nactem.ac.uk/staff/sophia.ananiadou/

KAKADIARIS IOANNIS PROFESSOR COMPUTATIONAL BIOMEDICINE LAB

DEPT. OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING

[email protected] http://www.ee.uh.edu/faculty/kakadiaris

LAPATA MIRELLA PROFESSOR UNIVERSITY OF EDINBURGH SCHOOL OF INFORMATICS

[email protected] http://www.inf.ed.ac.uk/people/staff/mirella_lapata.html

PARAGIOS NIKOS PROFESSOR/ SCIENTIFIC LEADER

Ecole Centrale de Paris/Inria at the Saclay, Ile-de-France Unit.

APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE/ Ecole Centrale de Paris/Inria

http://cvn.ecp.fr/personnel/nikos/ http://cvn.ecp.fr/teaching/biomed/organizers.htm [email protected]

SELLIS TIMOS PROFESSOR

SWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, AUSTRALIA

SCHOOL OF SOFTWARE AND ELECTRICAL ENGINEERING, DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE AND SOFTWARE ENGINEERING

[email protected] https://www.swinburne.edu.au/science-engineering-technology/staff/profile/index.php?id=tsellis

ΑΒΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (107/20-5-2002 τ.Ν.Π.Δ.Δ.)

[email protected] http://www.ece.upatras.gr/gr/personnel/faculty.html?id=288

ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

TMHMA ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΓΡΑΦΙΚΗ Η ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΌΡΑΣΗ (112/30-1-2014 τ. Γ’)

[email protected] http://users.ics.forth.gr/~argyros/

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩ- ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΝΩΣΗΣ (549/25-6-2010 τ. Γ)

[email protected] http://www.csd.auth.gr/faculty-details.php?id=25

ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΚΟΥ [email protected]

57

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 58: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (183/29-7-03 τ. ΝΠΔΔ)

http://plase.csd.auth.gr/vlahavas/

ΒΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ - ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (615/τ.Γ'/30-8-2011)

[email protected] http://ai-group.ds.unipi.gr/georgev/

ΕΜΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΛΓΕΒΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ (591/16-8-2007, Τ.Γ')

[email protected] http://cgi.di.uoa.gr/~emiris/

ΚΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1209/30-11-

2015 τ.Γ' 11.2 Μηχανική μάθηση [email protected] http://stat- athens. aueb. gr/~karlis/

ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ-ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ (65/14-4-98 τ.Ν.Π.Δ.Δ.)

[email protected] http://www.ece.ntua.gr/people/faculty?view=profile&id=14

ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ/ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ - ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ (186/23-3-2011, Τ.Γ')

[email protected] http://cgi.di.uoa.gr/~koubarak/

ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΠΛΗΡΩ-ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SOFTWARE DESIGN) Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (INFORMATION SYSTEMS) (362/29-03-2013 τ. Γ΄)

lagoudakis @ intelligence.tuc.gr http://www.intelligence.tuc.gr/~lagoudakis/)

ΛΥΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ &ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ-NΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ (551/29-5-2013 τ. Γ΄)

[email protected] www.cs.uoi.gr/~arly

ΜΠΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩ-ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ kblekas (at) cs.uoi.gr http://www.cs.uoi.gr/~kblekas/

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ – ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

[email protected]

58

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 59: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

(281/τ.Γ'/31-3-2008)

http://kelnet.cs.unipi.gr/people/themisp/

ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩ-ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (1114/22-8-2014 τ. Γ΄)

vpp[at]dib.uth.gr http://www.plagianakos.gr/

ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩ-ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΝΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (409/10-4-2013 τ. Γ΄)

[email protected] http://www.dib.uth.gr/?q=el/dep-personal/82

ΡΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩ-ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (655/10-7-2012 τ. Γ’)

http://ai.uom.gr/ioannis/ yrefanid (at) uom.gr

ΣΓΑΡΜΠΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩ-ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (424/13-5-2016 τ. Γ΄)

[email protected] http://www.ece.upatras.gr/gr/personnel/faculty.html?id=322

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

TMHMA ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ – ΜΗΧΑΝΗΣ (182/04-08-2004 τ. ΝΠΔΔ)

[email protected] http://www.ics.forth.gr/index_main.php?l=g&c=72&i=

ΤΡΑΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΌΡΑΣΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ (287/19-11-2003 τ. ΝΠΔΔ)

[email protected] http://www.ics.forth.gr/~trahania/home.html

ΤΣΑΜΑΡΔΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩ-ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (1001/6-9-2013, τ. Γ' (διόρθωση σφαλμ. ΦΕΚ 1238/29-10-2013)

http://www.mensxmachina.org tsamard AT csd DOT uoc DOT gr

ΤΣΙΧΡΙΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

TMHMA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ (806/τ.Γ'/1-10-2009)

[email protected] http://www.unipi.gr/faculty/dep.php?dep=geoatsi

59

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 60: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΦΑΚΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (141/15-6-2004 τ.Ν.Π.Δ.Δ.)

[email protected] http://www.wcl.ece.upatras.gr/

ΧΑΜΖΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ/ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΕΙΚΟΝΩΝ, ΦΩΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ, Κ.Λ.Π. (5/21-8-98)

[email protected] http://www.ee.duth.gr/personel/dep/chamzas/

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑ

ΤΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ E-MAIL & URL

ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Α’ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

[email protected] http://users.iit.demokritos.gr/~vangelis/index.shtml

ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Α’ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ARTIFICIAL INTELLIGENCE, MACHINE LEARNING, DATA MINING,USER MODELING,PERSONALIZATION, TEXT MINING

[email protected] http://users.iit.demokritos.gr/~paliourg

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Β΄ ΕΚΕΦΕ Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

xaris_AT_ilsp.athena-innovation.gr http://www.ilsp.gr/index.php?option=com_jresearch&view=member&task=show&id=49&Itemid=156)

ΠΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Α’ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ

[email protected] http://users.iit.demokritos.gr/~sper/

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Α΄ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΥΜΟΣΥΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

[email protected] http://users.iit.demokritos.gr/~costass/).

12. Επεξεργασία εικόνας και σήματος ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ / ΣΧΟΛΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ e-mail & URL

ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΓΡΑΦΙΚΗ Ή ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ (112/30-1-2014/τ. Γ΄)

[email protected] http://users.ics.forth.gr/~argyros/

60

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 61: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ / ΣΧΟΛΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ e-mail & URL

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ) (861/30-10-2007/Τ.Γ΄)

[email protected] http://www.di.uoa.gr/staff/50

ΕΜΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΛΓΕΒΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ (591/16-8-2007, Τ.Γ')

[email protected] http://cgi.di.uoa.gr/~emiris/

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ/ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ (1062/4.11.2010/Τ.Γ΄)

[email protected] http://www.di.uoa.gr/staff/55

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ/ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (190/23-10-1998,τ. Ν.Π.Δ.Δ.)

ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ-ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ (65/14-4-98 τ.Ν.Π.Δ.Δ.)

[email protected] http://www.ece.ntua.gr/people/faculty?view=profile&id=14

ΛΕΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Επικοινωνία Ανθρώπου – Μηχανής (551/5.8.2011/Τ.Γ΄)

[email protected] http://users.uop.gr/~gl/

ΜΑΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η/Υ (HUMAN COMPUTER INTERACTION)-EIKONIKH ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (VIRTUAL REALITY) (362/29.03.2013/Τ.Γ΄)

[email protected] http://www.ece.tuc.gr/Ctrl#reqHandler,Ctrl?lang=gr&actionClass=showProfessorInfo&chapter=5&section=14&person_id=

61

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 62: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ / ΣΧΟΛΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ e-mail & URL

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΜΗΧΑΝΗΣ (182/4.8.2004/τ. ΝΠΔΔ)

[email protected] http://www.csd.uoc.gr/people-all/Professors/stephanidis.html

ΤΣΙΧΡΙΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Αναγνώριση Προτύπων – Ανάλυση Εικόνας (806/τ.Γ΄/1-10-2009)

[email protected] http://www.unipi.gr/faculty/geoatsi/index.htm

ΦΟΥΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΓΡΑΦΙΚΑ (ΦΕΚ 620/30.8.2011/Τ.Γ΄)

[email protected] http://www.cs.uoi.gr/index.php?menu=p1&pid=20

ΧΑΜΖΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ/ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΕΙΚΟΝΩΝ, ΦΩΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ, Κ.Λ.Π. (5/21-8-98)

[email protected] http://www.ee.duth.gr/personel/dep/chamzas/

13. Εφαρμογές των Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ / ΣΧΟΛΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ e-mail & URL

CHRYSANTHOU YIORGOS ASSOCIATE PROFESSOR

UNIVERSITY OF CYPRUS

COMPUTER GRAPHICS LAB/COMPUTER SCIENCE DEPARTMENT

http://www.cs.ucy.ac.cy/~yiorgos/ [email protected]

KAKADIARIS IOANNIS PROFESSOR COMPUTATIONAL BIOMEDICINE LAB

ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING

http://www.ee.uh.edu/faculty/kakadiaris [email protected]

62

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 63: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ / ΣΧΟΛΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ e-mail & URL

ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΓΡΑΦΙΚΗ Ή ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ (112/30.1.2014/τ. Γ΄)

[email protected] http://users.ics.forth.gr/~argyros/

ΓΙΑΓΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (428/11-4-2012 τ.Γ')

[email protected] http://www.giaglis.eu

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΦΕΚ: 616/30-08-2011 τ. Γ’

13.2 Εφαρμογές ΕΤΠ στις θετικές και τεχνικές επιστήμες 13.6 Εφαρμογές ΕΤΠ στις οικονομικές επιστήμες

[email protected] http://www.aueb.gr/pages/pro sopiko/faculty gr short.php?f acid=1073

ΔΟΥΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

[email protected] http://www.aueb.gr/pages/cv/gr/1174.pdf

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ (ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ,ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ) (861/30.10.2007/Τ.Γ.΄)

[email protected] http://www.di.uoa.gr/staff/50

ΕΜΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΛΓΕΒΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ (591/16-8-2007, Τ.Γ')

[email protected] http://cgi.di.uoa.gr/~emiris/

ZΑZΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΦΕΚ: 40/25-2-05 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

13.1 Εφαρμογές ΕΤΠ στη διοίκηση 13.2 Εφαρμογές ΕΤΠ στις θετικές και τεχνικές επιστήμες 13.5 Βιομηχανικές εφαρμογές ΕΤΠ

13.6 Εφαρμογές ΕΤΠ στις οικονομικές επιστήμες

[email protected] http://www.stat- athens.aueb.gr/~mzazanis/ind exgr.html

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ (1062/4-11-2010, Τ.Γ')

[email protected] http://www.di.uoa.gr/staff/55

63

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 64: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ / ΣΧΟΛΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ e-mail & URL

ΚΑΝΔΗΛΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 182/23-3-2011 τ. Γ'

13.2 Εφαρμογές ΕΤΠ στις θετικές και τεχνικές επιστήμες 13.4 Βιοιατρικές εφαρμογές ΕΤΠ 13.6 Εφαρμογές ΕΤΠ στις οικονομικές επιστήμες 13.9 Εφαρμογές ΕΤΠ στην εκπαίδευση

[email protected] http://www.aueb.gr/pages/pro sopiko/faculty gr short.php?f acid=1128

ΚΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1209/30-11-2015

τ.Γ' 13.4 Βιοιατρικές εφαρμογές ΕΤΠ 13.7 Εφαρμογές ΕΤΠ στις κοινωνικές επιστήμες

[email protected] http://stat- athens. aueb. gr/~karlis/

ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ-ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ (65/14.4.98 τ.ΝΠΔΔ)

[email protected] http://www.image.ece.ntua.gr/lab/stefanos/

ΛΕΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Επικοινωνία Ανθρώπου – Μηχανής (551/5.8.2011/Τ.Γ΄)

[email protected] http://users.uop.gr/~gl/

ΜΑΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η/Υ (HUMAN COMPUTER INTERACTION)-EIKONIKH ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (VIRTUAL REALITY) (362/29.3.2013/Τ.Γ΄)

[email protected] http://www.ece.tuc.gr/Ctrl#reqHandler,Ctrl?lang=gr&actionClass=showProfessorInfo&chapter=5&section=14&person_id=3

ΠΟΥΛΥΜΕΝΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

[email protected] http://www.aueb.gr/pages/cv/gr/1103.pdf

ΠΟΥΛΟΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

[email protected] http://istlab.dmst.aueb.gr/%7Epouloudi/

ΠΡΑΜΑΤΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

13.5 Βιομηχανικές Εφαρμογές ΕΤΠ

[email protected] http://www.aueb.gr/pages/cv/gr/1290.pdf

64

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 65: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ / ΣΧΟΛΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ e-mail & URL

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΜΗΧΑΝΗΣ (182/4.8.2004/Τ.ΝΠΔΔ)

[email protected] http://www.csd.uoc.gr/people-all/Professors/stephanidis.html

ΤΡΑΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ (287/19-11-2003 τ. ΝΠΔΔ)

[email protected] http://users.ics.forth.gr/~trahania/home.html

ΤΣΙΧΡΙΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Αναγνώριση Προτύπων – Ανάλυση Εικόνας (806/τ. Γ΄/1-10-2009)

[email protected] http://www.unipi.gr/faculty/geoatsi/index.htm

ΦΟΥΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Γραφικά (ΦΕΚ620/30.8.2011/Τ.Γ΄)

[email protected] http://www.cs.uoi.gr/index.php?menu=p1&pid=20

ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΦΕΚ: 100/9-

5-03 τ. Ν.Π.Δ.Δ. 13.6 Εφαρμογές ΕΤΠ στις οικονομικές επιστήμες

[email protected] http://stat-athens. aueb. gr/~frangos/

ΧΑΜΖΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ/ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Επεξεργασία Σημάτων: Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Εικόνων, Φωνής και Δεδομένων, Ανάλυση Σχεδίαση και Υλοποίηση Φίλτρων κλπ. (5/21-8-98)

[email protected] http://ipml-o.ee.duth.gr/~chamzas/

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (549/25.6.2010/ τ.Γ¨)

[email protected] http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=10

ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ/ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (997/Γ/29.07.2-14)

[email protected] http://www.samos.aegean.gr/math/housiada/

65

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ
Page 66: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017- 8 ΑΘΗΝΩΝ … · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2017-2018. ΑΘΗΝΩΝ

…………………………………………….……………………………….…………………………………………………………………………

Ακριβές Απόσπασμα Αθήνα, 20-07-2018

Ο Πρύτανης *

Καθηγητής Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα.

66

ΑΔΑ: 6Κ30469Β4Μ-ΥΓΖ