Περιεχόμενဦ · Εταιρικό Προφίλ 06 1.1 Προϊόντα και...

of 94 /94

Embed Size (px)

Transcript of Περιεχόμενဦ · Εταιρικό Προφίλ 06 1.1 Προϊόντα και...

 • Περιεχόμενα

  Περί Απολογισμού 02Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04

  1. Εταιρικό Προφίλ 06

  1.1 Προϊόντα και Σημαντικά Έργα 091.2 Σημαντικοί Σταθμοί στην Ιστορία της Εταιρίας 101.3 Βραβεύσεις, Αξιολογήσεις, Διακρίσεις 121.4 Συμμετοχές σε Δίκτυα 13

  2. Η Εταιρική Υπευθυνότητα στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 14

  2.1 Οργανωτική Δομή για Θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας 152.2 Επικοινωνία με τους Συμμετόχους 182.3 Η Επίδοση Έναντι των Στόχων του 2011 192.4 Εκδήλωση Ανοιχτού Διαλόγου με τους Συμμετόχους από την Τοπική Κοινωνία 212.5 Η Ανταπόκριση της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 23

  3. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 28

  3.1 Βασικά Οικονομικά Αποτελέσματα 293.2 Εταιρική Διακυβέρνηση 313.3 Αποφυγή Σύγκρουσης Συμφερόντων 343.4 Διαχείριση Κινδύνων 343.5 Κύριες Επιδράσεις και Ευκαιρίες 35

  4. Αγορά 36

  4.1 Προϊόντα και Υπηρεσίες 374.2 Η Παρουσία της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στην Αγορά 394.3 Ποιότητα Προϊόντων – Πιστοποιήσεις 404.4 Έρευνα και Ανάπτυξη Νέων Τεχνολογιών 424.5 Διαχείριση Σχέσεων με τους Πελάτες 444.6 Διαχείριση Προμηθειών 45

  5. Ανθρώπινο Δυναμικό 48

  5.1 Πολιτική Ανθρώπινου Δυναμικού 495.2 Στοιχεία Ανθρώπινου Δυναμικού 495.3 Υπεύθυνες Εργασιακές Πρακτικές 515.4 Αξιολόγηση Εργαζομένων 535.5 Εκπαίδευση 55

  6. Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 56

  6.1 Επενδύσεις και Λειτουργικές Δαπάνες για την Υγεία και Ασφάλεια 576.2 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας 586.3 Προγράμματα για την Υγεία και Ασφάλεια 586.4 Παρακολούθηση της Επίδοσης στην Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 60

  7. Περιβάλλον 62

  7.1 Επενδύσεις και Δαπάνες Περιβαλλοντικής Προστασίας 647.2 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 647.3 Περιβαλλοντικά θέματα της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 64

  8. Κοινωνία 72

  8.1 Διάλογος με την Τοπική Κοινωνία 738.2 Ανάπτυξη Προγράμματος Δράσεων Ενίσχυσης της Τοπικής Κοινωνίας 738.3 Δράσεις Εθελοντισμού Εργαζομένων για την Κοινωνία 76

  9. Πίνακας Βασικών Στοιχείων Επίδοσης Εταιρικής Υπευθυνότητας 7810. Πίνακας Δεικτών GRI 8011. Δήλωση για τον Έλεγχο Επιπέδου Εφαρμογής 8912. Έντυπο Επικοινωνίας 91

 • 2

  Περί Απολογισμού

  Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2011 (περίοδος 1/1/2011 – 31/12/2011) αποτελείτην τέταρτη συνεχή έκδοση της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Η Εταιρία εκδίδει Απολογισμό ΕταιρικήςΥπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης σε ετήσια βάση. Oι Απολογισμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας και ΒιώσιμηςΑνάπτυξης της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ διατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας http://www.cpw.gr (ενότηταΕταιρική Υπευθυνότητα / Απολογισμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης).

  Πεδίο και Όριο

  Στόχος αυτής της έκδοσης είναι η απεικόνιση της επίδρασης της επιχειρηματικής δράσης της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΚΟΡΙΝΘΟΥ στην Οικονομία, το Περιβάλλον, την Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων και την Κοινωνία, γιαενημέρωση των θεσμικών επενδυτών, των εργαζομένων, των λοιπών συμμετόχων καθώς και όλων όσωνενδιαφέρονται για την Εταιρία ή για θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

  Η παρούσα έκδοση, καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ αναφορικά με τιςπαραγωγικές εγκαταστάσεις της Εταιρίας στην Ελλάδα, ενώ δεν περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν θυγατρικέςεταιρίες, ενδεχόμενες κοινοπραξίες, προμηθευτές ή τρίτους. Επίσης, δεν υφίστανται σημαντικές αλλαγές αναφορικάμε το μέγεθος, τη δομή ή την ιδιοκτησία, που να επηρεάζουν το περιεχόμενου του Απολογισμού. Όπου υπάρχουνάλλες διαφοροποιήσεις, αυτές αναφέρονται στις επιμέρους ενότητες. Για τον καθορισμό των θεμάτων πουπεριλαμβάνονται στον Απολογισμό, ελήφθησαν υπόψη, τόσο οι προσδοκίες των συμμετόχων της Εταιρίας, όσοκαι οι αρχές του Global Reporting Initiative:

  • Αρχή της “Συμμετοχικότητας”,• Αρχή της “Ουσιαστικότητας”,• Αρχή του “Πλαισίου Αειφορίας”,• Αρχή της “Πληρότητας”.

  Η σημαντικότητα των θεμάτων, όπως έχει αξιολογηθεί από την Εταιρία αποτυπώνεται τόσο στα επιμέρους Κεφάλαιατου Απολογισμού όσο και στον πίνακα GRI για κάθε δείκτη ξεχωριστά.

  Ο Απολογισμός καλύπτει το πλήρες εύρος των θεμάτων που άπτονται της Οικονομικής, Περιβαλλοντικής καιΚοινωνικής επίδρασης της Εταιρίας, χωρίς να υφίσταται κάποιος συγκεκριμένος περιορισμός ως προς το πεδίο ήτο όριο του Απολογισμού. Καθώς στον Απολογισμό δεν περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν θυγατρικές εταιρίεςτης ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, πιθανές εξαγορές, πωλήσεις, κοινοπραξίες και άλλες δραστηριότητες, δεναναμένεται να επηρεάσουν τη δυνατότητα σύγκρισης των δεδομένων από έτος σε έτος.

  Στο πλαίσιο του παρόντος Απολογισμού δεν έχουν υπάρξει σημαντικές αλλαγές στο πεδίο, στο όριο, ή στιςμεθόδους εκτίμησης που εφαρμόζονται. Ενδεχόμενες αναθεωρήσεις πληροφοριών σημειώνονται, ενώ επίσηςδιευκρινίζονται και οι λόγοι για την αναθεώρηση στα αντίστοιχα σημεία.

  Μεθοδολογία

  Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ για το 2011,έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες για τους Απολογισμούς ΕταιρικήςΥπευθυνότητας / Αειφορίας του διεθνούς Οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI – έκδοση G3.1).

 • 3

  Για τη σύνταξη του παρόντος Απολογισμού έχει συσταθεί ειδική ομάδα στελεχών από όλες τις εμπλεκόμενεςΔιευθύνσεις – Τμήματα. Βασικό έργο της ομάδας αποτελεί η συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών πουαφορούν στους τομείς της Εταιρικής Υπευθυνότητας στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Τα δεδομένα και οιπληροφορίες που παρουσιάζονται, έχουν συλλεχθεί βάσει διαδικασιών καταγραφής που εφαρμόζει η Εταιρία, αλλάκαι από τις βάσεις δεδομένων που τηρούνται στο πλαίσιο εφαρμογής διαφόρων συστημάτων. Σε διάφορα σημείαπου παρατίθενται επεξεργασμένα μη πρωτογενή δεδομένα, συχνά αναφέρεται ο τρόπος ή η μέθοδος υπολογισμούενώ παράλληλα ακολουθούνται οι οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI – έκδοση G3.1).

  Η δημιουργία του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2011

  πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη και την επιστημονική καθοδήγηση (συγκέντρωση

  στοιχείων, αξιολόγηση και συγγραφή) της Εταιρίας Sustainable Development.

  www.sdev.gr

  Εξωτερική Επαλήθευση

  Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της για αύξηση της δέσμευσής της με τουςσυμμετόχους, προχώρησε σε εξωτερική επαλήθευση του επιπέδου του Απολογισμού κατά GRI G3.1. Η δήλωση γιατο επίπεδο εφαρμογής των δεικτών G3.1 στον Απολογισμό παρατίθεται στη σελ. 87 και η δήλωση του ανεξάρτητουΦορέα Επαλήθευσης στη σελ. 89. Η Εταιρία σκοπεύει να αξιοποιήσει τα σχόλια που προέκυψαν από τη διαδικασίαεξωτερικής επαλήθευσης, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των επόμενων Απολογισμών που θα δημοσιεύσει.

  Σημείο Επικοινωνίας

  Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ καλωσορίζει οποιαδήποτε ερώτηση, απορία, διευκρίνιση ή πρόταση για βελτίωση,καθώς η γνώμη των συμμετόχων της έχει μεγάλη αξία για την Εταιρία.

  ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.Σοφία ΜυλοθρίδουΥπεύθυνη Εταιρικής ΥπευθυνότηταςΑμαρουσίου-Χαλανδρίου 33, 15125 Μαρούσι, Τηλ.: 210 6787534, 6974 402082E-mail: [email protected], www.cpw.gr

 • 4

  Το 2011 ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά τόσο για τη διεθνή όσο και για την ελληνική οικονομία. ΗΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ κατάφερε, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, να διατηρήσει τη θετική της πορείααξιοποιώντας, παράλληλα, τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν σε αυτό το περιβάλλον.

  Για τη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ σημαντικό επίτευγμα, της χρονιάς που πέρασε, αποτέλεσε ηολοκλήρωση της πρώτης παραγωγής σωλήνων 26 ιντσών με τη μέθοδο ευθείας ραφής ERW/HFI,σημειώνοντας παγκόσμια πρωτοπορία. Επιπλέον, κατά το 2011, η Εταιρία μας εντάχθηκε στη λίστα με τις«Υγιέστερα Αναπτυσσόμενες Επιχειρήσεις στην Περίοδο της Κρίσης» (επιχειρηματικός οδηγός Diamonds2011, STAT BANK) επιβεβαιώνοντας τη θετική μας πορεία, γεγονός που μας έκανε ιδιαίτερα υπερήφανουςαλλά ταυτόχρονα μας δεσμεύει για ακόμα υψηλότερες επιδόσεις. Θέτουμε υψηλούς στόχους και η κάθεεπιτυχία αποτελεί για εμάς εφαλτήριο περαιτέρω βελτίωσης και ανάπτυξης.

  Στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, όπου εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισηςπιστοποιημένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001, πραγματοποιήθηκαν σημαντικέςεπενδύσεις, οι οποίες ξεπέρασαν τις 270.000 ευρώ που δεν συμπεριλαμβάνονταν στο ετήσιο πρόγραμμαδιαχείρισης. Αντίστοιχα στον τομέα του Περιβάλλοντος, όπου εφαρμόζουμε Σύστημα ΠεριβαλλοντικήςΔιαχείρισης πιστοποιημένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2004, υλοποιούμε προγράμματαμε στοχευμένη δράση που αποσκοπούν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Εταιρίας.

  Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου

 • 5

  Με σκοπό τη συνεχή βελτίωση μας στον τομέα αυτό οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το 2011ξεπέρασαν τις 300.000 ευρώ.

  Διαχρονική επιδίωξη μας είναι, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, να διατηρήσουμε τις δεσμεύσειςμας προς όλους τους συμμετόχους μας και να παραμείνουμε πιστοί στις αξίες μας, αυτές που διασφαλίζουντην πορεία μας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Εστιάζουμε τις προσπάθειές μας στους τομείς που έχουν τημεγαλύτερη σημασία για εμάς και οι οποίοι καθορίζουν τις στρατηγικές προτεραιότητές μας:• Υγεία και Ασφάλεια των ανθρώπων μας,• Υψηλή ποιότητα προϊόντων και εξυπηρέτησης του πελάτη,• Φροντίδα για το Περιβάλλον,• Οικονομική ανάπτυξη και ορθή Εταιρική Διακυβέρνηση,• Συνεργασία και ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών, στις οποίες λειτουργούμε.

  Αποτελεί πεποίθησή μας ότι, για την επίτευξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρίας και την περαιτέρωενδυνάμωση της κοινωνικής συμβολής μας, είναι απαραίτητη η δημιουργία ισχυρών δεσμών καιαμφίδρομης επικοινωνίας με όλους τους συμμετόχους (μέτοχοι, πελάτες, εργαζόμενοι, προμηθευτές,κοινωνία, φορείς). Σε αυτό το πλαίσιο, προχωρήσαμε, το 2011, σε ανοικτό διάλογο με τις τοπικές κοινωνίεςόπου δραστηριοποιούμαστε, καταγράψαμε αναλυτικά τις ανάγκες των κατοίκων και φορέων και ήδησχεδιάζουμε τις επόμενες ενέργειές μας προκειμένου να ανταποκριθούμε ουσιαστικά.

  Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η Εταιρία μας δημοσιεύει μέσω του παρόντος Απολογισμού ΕταιρικήςΥπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης τα αποτελέσματα της επίδοσης στα θέματα ΕταιρικήςΥπευθυνότητα με σκοπό την ενημέρωση όλων των συμμετόχων μας. Η έκδοση αυτή περιγράφει τηνπορεία μας προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, όπως την αντιλαμβανόμαστε για τη βιομηχανία μας καιπαρουσιάζει δεδομένα επιδόσεων σε ένα ευρύ φάσμα δεικτών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων τουδιεθνούς προτύπου G3.1 του οργανισμού Global Reporting Initiative. Έχουμε θέσει μεσο-μακροπρόθεσμουςστόχους ανά άξονα Εταιρικής Υπευθυνότητας, αξιολογούμε την πορεία μας και επαναπροσδιορίζουμε τονεκάστοτε στόχο σε ετήσια βάση.

  Το 2012, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα είναι μία ακόμη δύσκολη χρονιά για όλους μας. Πιστεύουμε όμωςότι με υπευθυνότητα, κατάλληλο σχεδιασμό και επιμονή θα αντιμετωπίσουμε τόσο σε εταιρικό όσο καισε εθνικό επίπεδο τις προκλήσεις που υπάρχουν και θα είμαστε σε εγρήγορση ώστε να αναγνωρίσουμετις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν.

  Κωνσταντίνος ΜπακούρηςΠρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

 • CPW AMERICA COΑΛΓΕ

  Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στον ΚΟΣΜΟ!

  Αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς χαλυβδοσωλήνων, οι οποίοιχρησιμοποιούνται σε έργα ενέργειας και ειδικότερα για τη μεταφορά υγρών καιαερίων καυσίμων

  Διαθέτει μία από τις πιο σύγχρονες μονάδες παραγωγής, με δυναμικότηταμέχρι και 775.000 τόνους ετησίως.Είναι σημαντικός προμηθευτής του κλάδου κατασκευών για κοίλες δοκούςμεγάλων διαστάσεων.Χαρακτηρίζεται για την υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευήχαλυβδοσωλήνων στον κλάδο του Πετρελαίου και του Φυσικού Αερίου.Αποτελεί εγκεκριμένο προμηθευτή των μεγαλύτερων εταιριών Πετρελαίουκαι Φυσικού Αερίου.Επενδύει συνεχώς στην ποιότητα και την παραγωγή τεχνολογικάεξελιγμένων προϊόντων, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις.Διαθέτει ευρύ δίκτυο πωλήσεων με αντιπροσώπους παγκοσμίως.

  6

  1. Εταιρικό Προφίλ

 • WARSAWTUBULARSTRADING

  TMK - CPW

  ΕΡΙΑ

  ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  15 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

  ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

  7

  Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ εξάγειυψηλής ποιότητας προϊόντα καιυπηρεσίες σε 40 χώρες παγκοσμίως.

 • 8

  Από το 2004 οι λιμενικές εγκαταστάσεις της ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης λειτουργούν σύμφωνα με το Διεθνή Κώδικα ΑσφαλείαςΠλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (Κώδικας ISPS). Ο κωδικός των εγκαταστάσεών κατά το Διεθνή ΝαυτιλιακόΟργανισμό (IMO) είναι GRITA 0001.

  Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ δραστηριοποιείται στη διεθνή αγορά μεταφοράς Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου,Νερού, καθώς και στον κλάδο των Κατασκευών. Από την ίδρυσή της, η Εταιρία αναπτύσσεται σταθερά, επενδύονταςστην ποιότητα, την έρευνα και τις νέες τεχνολογίες. Σήμερα, οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της Εταιρίας, βρίσκονταιστη Βιομηχανική Περιοχή της Θίσβης, στο Νομό Βοιωτίας, με συνολική δυναμικότητα 775.000 τόνους, ετησίως.

  Θυγατρικές Εταιρίες

  Λιμενικές Εγκαταστάσεις:Αποβάθρα “A”:Βάθος: 11,10m, Μήκος: 205 mΑποβάθρα “B”:Βάθος: 6,30m, Μήκος: 155 mΑποβάθρα “Γ”:Βάθος: 9.50 m, Μήκος: 90 m

  Μονάδα Ελικοειδούς Ραφής:Παραγωγική δυναμικότητα: 375.000 τόνοι/χρόνοΠοιότητα χάλυβα έως: Χ80Διαστάσεις: 24’’-100’’Πάχος τοιχώματος: 6-25,4 χιλιοστάΚατασκευαστής: MEG/SMS MEER (Γερμανία)

  Μονάδα Εσωτερικής Επένδυσης:Παραγωγική δυναμικότητα:

  2.000.000 τ.μ./χρόνοΔιαστάσεις: 8 5/8’’-56’’

  Μονάδα Ευθείας Ραφής:Παραγωγική δυναμικότητα: 400.000 τόνοι/χρόνοΠοιότητα χάλυβα έως: Χ80Διαστάσεις:

  Κοίλες Διατομές:180x180 – 500x500Σωλήνες για Αγωγούς: 8 5/8’’-26’’

  Πάχος τοιχώματος: 4,78-25,4 χιλιοστάΚατασκευαστής: SMS-MEER (Γερμανία)

  Μονάδα Εξωτερικής Επένδυσης:Παραγωγική δυναμικότητα: 6.300.000 τ.μ./χρόνοΔιαστάσεις: 8 5/8’’-100’’

  (Ελλάδα)

  ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β Α.Ε. (21,75%)(Ελλάδα)

  HUMBEL Ltd. (100%)(Κύπρος)

  WARSAW TUBULARTRADING SP.ZO.O. (100%)

  (Πολωνία)

  CPW America Co (100%)(ΗΠΑ)

  ZAO TMK -CPW (49%)(Ρωσία)

  Εταιρικό Προφίλ

  Περισσότερα στοιχεία για τις θυγατρικές εταιρίες της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ παρατίθενται στον Ετήσιο Απολογισμό

  2011, ενότητα 4.

  Παραγωγικές και Λιμενικές Εγκαταστάσεις

 • 9

  1.1 Προϊόντα και Σημαντικά Έργα

  Η Εταιρία προσφέρει στους ανά τον κόσμο πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις υψηλών τεχνικών προδιαγραφώνβασισμένες στην ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών, καινοτομία, έμφαση στην ποιότητα και ασφάλεια.Πρωταρχικός σκοπός της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ είναι η παροχή λύσεων μέσω ενός καλά οργανωμένουκαι αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης έργου, με στόχο τη μεγιστοποίηση της παρεχόμενης αξίας προςτους πελάτες της.

  Κύριες Ομάδες Προϊόντων Αγορές Δραστηριοποίησης• Σωλήνες για αγωγούς μεταφοράς πετρελαίου • Ευρώπη

  και φυσικού αερίου, υποθαλάσσιους και υπέργειους • Βόρεια Αφρική• Σωλήνες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου • Μέση Ανατολή και Περσικός Κόλπος

  / Conductors, Casing • Βόρεια και Νότια Αμερική.• Σωλήνες για αγωγούς μεταφοράς νερού• Κοίλες διατομές.

  Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων που παράγει η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ σε συνδυασμό με την εμπειρίασε μεγάλα διεθνή έργα ενέργειας και κατασκευών, την έχουν αναδείξει σε μια από τις σημαντικότερεςβιομηχανίες στον κλάδο της διεθνώς. Με παραγωγικές εγκαταστάσεις σε Ελλάδα και Ρωσία, γραφεία σε ΗΠΑ,Κύπρο, Πολωνία και Αλγερία, εξάγει υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες σε 40 χώρες παγκοσμίως.

 • Ίδρυση τηςΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. και έναρξηδραστηριοτήτων μονάδαςχαλυβδοσωλήνων μεγάληςδιαμέτρου ελικοειδούςραφής (SAWH) στηνΚόρινθο.

  1969

  Πιστοποίηση τηςΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΚΟΡΙΝΘΟΥ κατά τοπρότυπο API Q1 τουΑμερικανικού ΙνστιτούτουΠετρελαίου (API).

  1988

  Πιστοποίηση του ΣυστήματοςΔιαχείρισης Υγείας καιΑσφάλειας κατά το διεθνέςπρότυπο OHSAS 18001 και τουΣυστήματος ΠεριβαλλοντικήςΔιαχείρισης κατά το διεθνέςπρότυπο ISO 14001.

  2000

  10

  ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥΧώρα Αντικείμενο Σύντομη περιγραφή έργου

  εργασιών – εφαρμογήΗΠΑ Φυσικό Αέριο Το Perryville Gas Storage αφορά στην εγκατάσταση αγωγού μεταφοράς

  φυσικού αερίου κοντά στο Delhi βορειοανατολικά της Λουϊζιάνα, ο οποίοςσυνδέεται κατευθείαν με το GEGT’s Perryville Hub και έχει τη δυνατότητασύνδεσης άλλους αγωγούς.

  ΗΠΑ Φυσικό Αέριο Το έργο επέκτασης Pascagoula συνδέει το σταθμό LNG με το δίκτυο φυσικούαερίου στον κόλπο Mobile. Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει ένα νέο σταθμόμέτρησης κοντά στην Pascagoula και μια σχετική τροποποίηση του ήδηυπάρχοντος σταθμού συμπίεσης Transco & FGT’s στο Mobile.

  ΤΥΝΗΣΙΑ Φυσικό Αέριο Ο αγωγός φυσικού αερίου διέρχεται από τη βιομηχανική πόλη Gabes καισυνδέεται με το δίκτυο παροχής φυσικού αερίου των τοπικών βιομηχανιών.Συνεχίζει νοτιανατολικά στην πόλη Zarzis και καταλήγει στο νησί Jerba.

  ΤΥΝΗΣΙΑ Φυσικό Αέριο Παροχή φυσικού αερίου στην περιοχή εξόρυξης μεταλλευμάτων στην Gafsa.ΑΛΓΕΡΙΑ Φυσικό Αέριο Η κατασκευή του αγωγού EL MERK χωρίζεται σε φάσεις, από τις οποίες η

  Εταιρία συμμετείχε στις ακόλουθες:EL MERK, Φάση 2: αφορά στην έναρξη παραγωγής υδρογονανθράκων στηνπεριοχή El Merk, στη νοτιοανατολική Αλγερία.EL MERK, Φάση 3: αφορά στη διανομή φυσικού αερίου υψηλής πίεσης, από

  1.2 Σημαντικοί Σταθμοί στην Ιστορία της Εταιρίας

  Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ μέχρι σήμερα, έχει υλοποιήσει σημαντικό έργο όσον αφορά όλους τους άξονεςΕταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Οι σημαντικότεροι σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας τηςΕταιρίας είναι οι ακόλουθοι:

  Ολοκλήρωση τηςκατασκευής τηςμονάδας ERW στηνΚόρινθο και έναρξητης παραγωγικήςδιαδικασίας.

  1977

  Πιστοποίηση τουΣυστήματοςΔιαχείρισηςΠοιότητας τηςΕταιρίας σύμφωναμε το διεθνέςπρότυπο ISO 9002.

  1993

  Έναρξη λειτουργίαςτου εργοστασίουΘίσβης

  2001-2002

  Εταιρικό Προφίλ

 • Δημιουργία κοινής εταιρίαςτης ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΚΟΡΙΝΘΟΥ με την ΤΜΚ για τηνπαραγωγή σωλήνων μεσαίαςδιαμέτρου στη Ρωσία.

  2006

  Έκδοση του 1ου Απολογισμού«Εταιρικής Υπευθυνότητας καιΒιώσιμης Ανάπτυξης», σύμφωναμε το πρότυπο GRI-G3.Αναβάθμιση της γραμμήςERW/HFI για την παραγωγήσωλήνα διαμέτρου 26’’(παγκόσμια πρωτιά).

  2009

  Έπαινος υψηλής επίδοσης γιατον Απολογισμό ΕταιρικήςΥπευθυνότητας και ΒιώσιμηςΑνάπτυξης 2010, από τοΠανεπιστήμιο Αιγαίου.

  2011

  11

  τις τοποθεσίες εξόρυξης αερίου και τη μεταφορά του στους σταθμούςσυγκέντρωσης.EL MERK, Φάση 4: αφορά σε αγωγούς που συνδέουν τα δίκτυα διανομήςφυσικού αερίου με τις τοποθεσίες εξόρυξης αερίου και τις τοποθεσίεςεξόρυξης νερού.

  ΑΙΓΥΠΤΟΣ Φυσικό Αέριο Το έργο Edco Maadia αφορά στην κατασκευή αγωγού παροχής φυσικούαερίου στην πόλη της Αλεξάνδρειας και στο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικήςενέργειας του Abu Qir.

  ΚΡΟΑΤΙΑ Φυσικό Αέριο Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ παρήγαγε σωλήνες για λογαριασμό τηςεταιρίας Plinacro Gas Co, η οποία τους χρησιμοποίησε για την κατασκευήαγωγού μεταφοράς αερίου από το Gospic στο Benkovac, του δικτύου Lika &Dalmatia μέρος III.

  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Φυσικό Αέριο Οι σωλήνες της Εταιρίας χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή υποθαλάσσιουαγωγού για τη μεταφορά φυσικού αερίου από την περιοχή εξόρυξης στηνKaliakra έως τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης αερίου στο Galata.

  ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ Φυσικό Αέριο Το έργο αφορά στην παραγωγή σωλήνων για λογαριασμό της κρατικήςεταιρίας της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζαν και προορίζονται στηνκατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς πετρελαίου από τηνπλατφόρμα εξόρυξης στο Chirag στον τερματικό σταθμό του Sangachal,στην Κασπία θάλασσα.

  ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ Αγωγοί Η εταιρία SAUDI ARAMCO προμηθεύτηκε αγωγούς casing για την εξόρυξηπετρελαίου και φυσικού αερίου.

  YEMENΗ Φυσικό Αέριο Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ παρήγαγε σωλήνες για λογαριασμό της εταιρίαςOMV, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή αγωγού μεταφοράςπετρελαίου μεταξύ του σημείου S2 στο Al Uqlah και του σημείου 18 στο Safez CPU.

  Ολοκλήρωση της επένδυσηςστη μονάδα κατασκευήςχαλυβδοσωλήνων μεγάληςδιαμέτρου, ελικοειδούςραφής (SAWH) στη Θίσβηκαι αύξηση της σχετικήςπαραγωγικής δυναμικότηταςσε 375.000 τόνους ετησίως.

  2008

  Έπαινος υψηλής επίδοσης γιατον Απολογισμό ΕταιρικήςΥπευθυνότητας και ΒιώσιμηςΑνάπτυξης 2009, από τοΠανεπιστήμιο Αιγαίου.

  2010

  Πιστοποίηση τουΣυστήματος ΔιαχείρισηςΠοιότητας τηςΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥσύμφωνα με το διεθνέςπρότυπο ISO 9001.

  2003

 • 12

  1.3 Βραβεύσεις, Αξιολογήσεις, Διακρίσεις

  Έπαινος για τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας &Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 διακρίθηκε με έπαινο υψηλής επίδοσης από τοΠανεπιστήμιο Αιγαίου σε ειδική τελετή - απονομή που διοργανώθηκε στοπλαίσιο του CSR Reporting Forum 2011, το Νοέμβριο του 2011.

  Ο έπαινος για την υψηλή επίδοση του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας &Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 αναφορικά με την επιτυχημένη εφαρμογή τουδιεθνούς προτύπου αναφοράς για την Εταιρική Υπευθυνότητα GRI-G3 GlobalReporting Initiative (GRI), είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΚΟΡΙΝΘΟΥ. Αποτελεί αναγνώριση της προσπάθειας της για συνεχή βελτίωση τωνεπιδόσεων στους πυλώνες Εταιρικής Υπευθυνότητας και της δέσμευσης της να ενεργεί ως υπεύθυνη επιχείρηση,επενδύοντας αδιάκοπα σε σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές με απώτερο στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.

  Το Εργαστήριο Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης του Τμήματος Περιβάλλοντος τουΠανεπιστημίου Αιγαίου, αξιολογεί το σύνολο των ελληνικών Απολογισμών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης πουσυντάσσονται και εκδίδονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του διεθνούς Οργανισμού GlobalReporting Initiative (GRI-έκδοση G3). Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ανακοινώνονται σε ετήσια βάση.

  Επιχειρηματική Διάκριση “Diamonds 2011”Στο πλαίσιο έκδοσης του ετήσιου επιχειρηματικού οδηγού με τίτλο “Diamonds 2011” η εταιρία STAT BANKαξιολόγησε την επίδοση των 3.500 μεγαλύτερων εταιριών της χώρας (βάσει κύκλου εργασιών) σε δέκαοικονομικούς δείκτες. Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ διακρίθηκε σε αυτή την αξιολόγηση και συμπεριλήφθηκεστη λίστα Diamonds της STAT BANK και έλαβε τη σχετική διάκριση στην εκδήλωση με θέμα «Οι ΥγιέστεραΑναπτυσσόμενες Επιχειρήσεις στην Περίοδο της Κρίσης», η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Ιουνίου 2011.

  Βράβευση του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2009Απονεμήθηκε βραβείο από το Quality Net Foundation στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΚΟΡΙΝΘΟΥ για τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας και ΒιώσιμηςΑνάπτυξης 2009, στην κατηγορία «Καλύτερη Προσέγγιση Συμμετόχων»(stakeholder inclusiveness) του θεσμού BRAVO 2011. Η διάκριση που έλαβε οδεύτερος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης τηςΕταιρίας αποδεικνύει την προσπάθεια της για συνεχή βελτίωση, καθώς και τηδέσμευσή της να ενεργεί ως υπεύθυνη Εταιρία.

  Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο τέλος της εκδήλωσης με θέμα «ΑνοιχτόςΔιάλογος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2011, με την οποίαολοκληρώθηκε, για 2η χρονιά από το Quality Net Foundation, ο θεσμός BRAVO2011.

  Στο θεσμό BRAVO συμμετείχαν 32 Απολογισμοί εταιριών, που πληρούσαν τα κριτήρια του θεσμού καιαξιολογήθηκαν, βάσει διεθνών κριτηρίων, από έναν μεγάλο αριθμό συμμετόχων από έξι διαφορετικές ομάδες.

  Εταιρικό Προφίλ

 • 13

  1.4 Συμμετοχές σε Δίκτυα

  Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ συμμετέχει ενεργά σε μια σειρά από οργανισμούς, ενώσεις και σωματεία με στόχοτην εποικοδομητική συνεργασία σε θέματα κλαδικού ή ευρύτερου επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, καθώς καιτην προώθηση της Εταιρικής Υπευθυνότητας.

  Οργανισμός

  Ελληνικό Δίκτυο για τηνΕταιρική ΚοινωνικήΕυθύνη

  Εμπορικό και Βιομηχα-νικό Επιμελητήριο Αθη-νών (ΕΒΕΑ)

  Σύνδεσμος Επιχειρήσεωνκαι Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

  Σύνδεσμος ΒιομηχανιώνΣτερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ)

  Αμερικανικό ΙνστιτούτοΠετρελαίου (API)

  Διεθνής Ένωσηκατασκευαστών καιεργολάβων αγωγών(IPLOCA)

  Ευρωπαϊκή ΈνωσηΠαραγωγώνΧαλυβδοσωλήνων(ESTA)

  Οργανισμός ΕλέγχουΣυγκολλήσεων (TWI LTD)

  Ευρωπαϊκή ΟμάδαΈρευνας σε θέματαΧαλυβδοσωλήνων(EPRG)

  Διεθνής ΟργανισμόςΕταιριών ΕπένδυσηςΣωλήνων (NAPCA)

  Καναδικός ΟργανισμόςΠροτύπων (CANADIANSTANDARDSASSOCIATION)

  Συμμετοχή

  Κύριο μέλος (από το 2009)

  Μέλος

  Μέλος

  Μέλος(από το 2009)

  Μέλος

  Μέλος

  Μέλος

  Μέλος

  Μέλος

  Μέλος

  Μέλος

  ΣήμανσηΠεριγραφή και Σκοπός οργανισμού

  Το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί τον εθνικόεκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη “CSREurope”. Σκοπός του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Υπευθυνότητα είναι ηπροώθηση των εννοιών της Αειφόρου Ανάπτυξης, της Εταιρικής ΚοινωνικήςΕυθύνης και της Κοινωνικής Συνοχής στην Ελλάδα.

  Το ΕΒΕΑ ιδρύθηκε το 1914. Ένας από τους βασικούς στόχους του ΕΒΕΑ είναι ηπροώθηση των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και η ενίσχυση τηςπεριβαλλοντικά υπεύθυνης λειτουργίας των επιχειρήσεων.

  Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, έχει υιοθετήσει τον Κώδικα Αρχών του ΣυμβουλίουΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

  Ο ρόλος του ΣΒΣΕ επικεντρώνεται στην προβολή των αναγκών της βιομηχανίαςκαι την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης μευπεύθυνο τρόπο. Ο ΣΒΣΕ έχει στόχο την υποστήριξη των μελών του μέσα από τηνπροαγωγή της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της βιώσιμηςανάπτυξης και της περιβαλλοντικής προστασίας της Στερεάς Ελλάδας.

  Τα μέλη του Ινστιτούτου δεσμεύονται να αναπτύσσουν συνεχείς προσπάθειες για τηβελτίωση της συμβατότητας των δραστηριοτήτων τους με το περιβάλλον ενώπαράλληλα επενδύουν στην ανάπτυξη οικονομικών ενεργειακών πόρων για την παροχήυψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Το API αντιπροσωπεύει τις εταιρίεςπαραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι εταιρίες – μέλη ξεπερνούν τις 400.

  Η αποστολή της IPLOCA είναι να παρέχει αξία στα μέλη της μέσω ενός φόρουμ γιατην ανταλλαγή ιδεών, την ανάπτυξη του διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη τουκλάδου τη διευκόλυνση επιχειρηματικών ευκαιριών και την προώθηση τωνυψηλότερων προτύπων στη βιομηχανία αγωγών. Η IPLOCA διαθέτει μέλη σεπερισσότερες από 40 χώρες και αντιπροσωπεύει 225, περίπου, βασικούςπαράγοντες στην αγορά των εγχώριων και υπεράκτιων εταιριών κατασκευήςαγωγών παγκοσμίως.

  Η ESTA είναι ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Χαλυβουργών Σωληνουργών που έχεισυσταθεί προκείμενου να παρακολουθεί την αγορά, να εκδίδει στατιστικά στοιχείαπαραγωγής, ανά χώρα να παρακολουθεί να ενημερώνει τα μέλη του σχετικά με ταμεγάλα στρατηγικά ζητήματα που επηρεάζουν τη βιομηχανία, εστιάζονταςιδιαίτερα στην οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα.

  Το TWI προσφέρει υπηρεσίες σχετικά με την τεχνολογία της συγκόλλησηςσωλήνων και την επίλυση των πιθανών προβλημάτων που αφορούν σε όλα ταστάδια παραγωγής. Ο Οργανισμός παρέχει υψηλής ποιότητας καθοδήγηση τωνμελών του και βοήθεια σε εξειδικευμένα θέματα και έργα καθώς και τηνεπικύρωση των τεχνικών που εφαρμόζονται στο εργασιακό περιβάλλον.

  Το EPRG είναι ένας πιστοποιημένος οργανισμός των Ευρωπαίων κατασκευαστώνσωλήνων και εταιριών φυσικού αερίου. Ασχολείται με την τεχνική ακεραιότητατων αγωγών φυσικού αερίου, την κατασκευή των αγωγών, τη λειτουργία καθώςκαι τη συντήρηση τους.

  Ο NAPCA αντιπροσωπεύει τους κατασκευαστές επικάλυψης / επίχρισης αγωγών,τους διανομείς των αγωγών, τις εταιρίες που εμπλέκονται στην κατασκευή καιπώληση των υλικών αυτών και τους προμηθευτές τους. Στις θεμελιώδεις αξίες τουοργανισμού περιλαμβάνονται τα ηθικά πρότυπα επιχειρηματικής ανάπτυξης και ηπροστασία της ανθρώπινης ζωής.

  Ο Καναδικός Οργανισμός Προτύπων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός ΟργανισμόςΣτόχος του οργανισμού είναι η ανάπτυξη προτύπων που θα ανταποκρίνονται σεπραγματικές ανάγκες, όπως η διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και υγείας, ηπροώθηση της ποιότητας της ανθρώπινης διαβίωσης, συμβάλλοντας παράλληλαστην προστασία του περιβάλλοντος.

 • Η Εταιρία έχει ενσωματώσει την Εταιρική Υπευθυνότητα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, αναγνωρίζονταςπως η μακρόχρονη ευημερία του κοινωνικού συνόλου μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της Βιώσιμης Ανάπτυξης.Ο σεβασμός και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η μέριμνα για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων,η κάλυψη των αναγκών των πελατών και η αρμονική συνύπαρξη με τις τοπικές κοινωνίες στις οποίεςδραστηριοποιείται η Εταιρία, αποτελούν βασικούς άξονες της Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΚΟΡΙΝΘΟΥ.

  Η εφαρμογή πρακτικών υπεύθυνης λειτουργίας στις καθημερινές αποφάσεις, στις διαδικασίες και τα συστήματαπου εφαρμόζονται, αποτελεί στρατηγική επιλογή της Εταιρίας, με σκοπό την παραγωγή αξίας για όλους τουςσυμμετόχους.

  2. Η Εταιρική Υπευθυνότητα στηΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

  14

 • 15

  Σημαντικά ζητήματα

  Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η διατήρηση των δεικτών ατυχημάτων σε χαμηλά επίπεδα και η περαιτέρω

  βελτίωσή τους, η στενότερη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και η αύξηση της θετικής επίδρασης στην Εθνική

  οικονομία και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, έχουν αναγνωριστεί από την Εταιρία ως τα πλέον σημαντικά ζητήματα που

  διαχειρίζεται, γι’ αυτό και αποτελούν προτεραιότητες για τη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.

  2.1 Οργανωτική Δομή για Θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας

  Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των θεμάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας, η Εταιρία διαθέτειΟμάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας, η οποία εξετάζει σε τακτική βάση τα ζητήματα που προκύπτουν και σχεδιάζειτις δράσεις της σε ετήσιο πλαίσιο. Η Ομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας:

  • απαρτίζεται από εκπροσώπους διαφόρων Διευθύνσεων της Εταιρίας,• σε τακτική βάση εξετάζει τα ζητήματα που προκύπτουν και σχεδιάζει τις δράσεις της,• αναφέρεται στη Γενική Διεύθυνση της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (η οποία μεταβιβάζει όλα τα θέματα στο

  Διοικητικό Συμβούλιο μέσω τριμηνιαίων αναφορών).

  ΑΓΟΡΑΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

  προσφέρει καινοτόμες καιασφαλείς λύσεις στην αγορά

  χαλυβδοσωλήνων σε συνδυασμόμε την άμεση και

  αποτελεσματική εξυπηρέτηση.ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

  Η Εταιρία φροντίζει για την επίτευξηθετικών οικονομικών αποτελεσμάτων,

  για τη διασφάλιση ορθής εταιρικήςδιακυβέρνησης και την αποτελεσματική

  διαχείριση των κινδύνων.

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠραγματοποιούνται συντονισμένεςπροσπάθειες ώστε να βελτιωθεί η

  διαχείριση των φυσικών πόρων καινα ελαχιστοποιηθούν οι

  περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΗ Εταιρία φροντίζει για τη

  διαμόρφωση ενός εργασιακούπεριβάλλοντος ανταμοιβής, με

  σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα,τη διαφορετικότητα και την παροχή

  ίσων ευκαιριών προς όλους τουςεργαζόμενους.

  ΚΟΙΝΩΝΙΑΣχεδιάζονται και υλοποιούνται

  δράσεις που ανταποκρίνονται στιςβασικές ανάγκες της κοινωνίας, μεέμφαση στα ζητήματα εργασίας,

  εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικήςπρόνοιας.

  ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

  φροντίζει για την παροχή ενόςυγιούς και ασφαλούς εργασιακού

  περιβάλλοντος.

  Οι Άξονες της Εταιρικής Υπευθυνότηταςτης ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 • 16

  Η Εταιρική Υπευθυνότητα στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένους τομείς τηςλειτουργίας της, αλλά διαχέεται σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της Εταιρίας. Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΚΟΡΙΝΘΟΥ, εφαρμόζει ένα ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης, μέσω του οποίου είναι εφικτή η ολοκληρωμένηδιαχείριση των θεμάτων υπεύθυνης λειτουργίας και η λήψη αποφάσεων με προσανατολισμό στη ΒιώσιμηΑνάπτυξη. Το ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης, το οποίο εφαρμόζεται στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ,περιλαμβάνει τα ακόλουθα 3 πιστοποιημένα συστήματα:

  • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 9001:2008.• Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004.• Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007.

  Με βάση αυτή τη δομή, η διοίκηση της Εταιρίας διασφαλίζει τη βέλτιστη δυνατή πληροφόρησή της, τον έλεγχοκαι την υπεύθυνη διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνικήδιάσταση της λειτουργίας της.

  Κώδικας Αρχών για τη Βιώσιμη ΑνάπτυξηΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ υιοθετεί τον Κώδικα Αρχών του Συμβουλίου ΣΕΒ (http://www.sevbcsd.org.gr/principles) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και:

  1. Σέβεται τις αρχές της Bιώσιμης Ανάπτυξης και τις εντάσσει στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεών της.2. Προωθεί την υιοθέτηση περιβαλλοντικά ορθών και επιστημονικά θεμελιωμένων μεθόδων σχεδιασμού

  των δραστηριοτήτων της.3. Προσανατολίζεται προς την παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών με θετικές περιβαλλοντικές

  επιπτώσεις.4. Προωθεί την εφαρμογή διαδικασιών παραγωγής, που δίνουν έμφαση στην ανακύκλωση, την

  εξοικονόμηση φυσικών πόρων και την ορθή διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων.5. Εκπαιδεύει και καταρτίζει κατάλληλα το ανθρώπινο δυναμικό της και επενδύει σε φυσικούς,

  τεχνολογικούς και οικονομικούς πόρους, με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.6. Προωθεί τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών της στους τομείς της Υγείας, της Ασφάλειας και της

  προστασίας του Περιβάλλοντος.7. Παρέχει ορθή πληροφόρηση στις Αρχές και την Κοινωνία για τις δραστηριότητές της και επιδιώκει

  ειλικρινή διάλογο με όσους επηρεάζονται από αυτή.8. Συμβάλλει στην κοινωνική, πολιτιστική και γενικότερη οικονομική ανάπτυξη των κοινωνιών όπου

  δραστηριοποιείται.9. Υιοθετεί την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης.10. Εκπληρώνει με συνέπεια τις θεσμοθετημένες υποχρεώσεις της, με πνεύμα διαφάνειας και

  επιχειρηματικής ηθικής.

  2. Η Εταιρική Υπευθυνότητα στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 • 17

  Εθελοντικός Καθαρισμός Παραλίας Σαράντι Εθελοντική Αιμοδοσία Εργαζομένων

  Εκδήλωση Ανοικτού Διαλόγου: «Γνωριμία με τη Βιομηχανική Περιοχή της Θίσβης στο Πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης»

 • 18

  2.2 Επικοινωνία με τους Συμμετόχους

  Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ επικοινωνεί, συνεργάζεται και αλληλεπιδρά με τις διάφορες ομάδες συμμετόχων,με τις οποίες συνδέεται. Οι ομάδες αυτές, αποτελούνται από όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα πουεπηρεάζονται ή επηρεάζουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο τη λειτουργία της.

  Από τη λειτουργία της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, προκύπτουν σημαντικές επιδράσεις προς τους συμμετόχουςτης Εταιρίας και το περιβάλλον. Οι σημαντικότερες από αυτές, εντοπίζονται σε συνάρτηση με βασικές ομάδεςσυμμετόχων (ανθρώπινο δυναμικό, μέτοχοι, πελάτες, προμηθευτές, τοπικές κοινωνίες, κρατικοί και θεσμικοίφορείς) της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, δηλαδή τις ομάδες εκείνες που επηρεάζουν και επηρεάζονται στομεγαλύτερο βαθμό από την Εταιρία.

  Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ αναπτύσσει διάλογο με τις ομάδες συμμετόχων προκειμένου να εντοπίζει τακύρια θέματα που σχετίζονται με την κάθε ομάδα και τις δραστηριότητές της.Μέσω της επικοινωνίας και της συνεργασίας με κάθε ομάδα, η Εταιρία καταγράφει τα σημαντικά θέματα καιαξιολογεί τις απόψεις και ανάγκες των συμμετόχων της, με σκοπό:• τον ανασχεδιασμό διαδικασιών και • τον καθορισμό πλάνου δράσεων προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτές.

  Μέσω του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, που εκδίδεται σε ετήσια βάση,επιτυγχάνεται μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των σημαντικών θεμάτων και του τρόπου με τον οποίοανταποκρίνεται η Εταιρία στα θέματα αυτά. Η ανταπόκριση της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ανά άξονα ΕταιρικήςΥπευθυνότητας και ανά ομάδα συμμετόχων, καταγράφεται και παρουσιάζεται στα αντίστοιχα κεφάλαια.

  ΤοπικήΚοινωνία

  Πελάτες

  Προμηθευτές

  Κρατικοί καιΘεσμικοί φορείς

  Μη κυβερνητικές και μηκερδοσκοπικές

  οργανώσεις

  Εργαζόμενοι

  Μέτοχοι &Επενδυτές

  2. Η Εταιρική Υπευθυνότητα στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 • 19

  Σχέση – Πλαίσιο Αλληλεπίδρασης με τους Συμμετόχους

  2.3 Η Επίδοση Έναντι των Στόχων του 2011

  Η Εταιρία θέτει, σε ετήσια βάση, στόχους ανά άξονα Εταιρικής Υπευθυνότητας. Ειδικότερα, η επίδοση της γιατο έτος 2011 περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  ΣΤΟΧΟΙ 2011 ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ Επίδοση 2011ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

  ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

  • Επενδύουν κεφάλαια στηΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.• Λαμβάνουν μερίσματα

  από τα κέρδη.• Συμμετέχουν στη

  διαδικασία λήψεωςαποφάσεων.ΚΡΑΤΙΚΟΙ &

  ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ• Ορίζουν το θεσμικό και

  κανονιστικό πλαίσιο τηςεπιχειρηματικής λειτουργίας τηςΕταιρίας μέσω της νομοθεσίας και των

  κανονισμών.• Ρυθμίζουν θέματα επιχειρηματικής και

  φορολογικής φύσης.

  ΠΕΛΑΤΕΣ• Επιλέγουν την ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥγια τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της.• Είναι εγκεκριμένος προμηθευτήςτων μεγαλύτερων εταιριών πε-τρελαίου και φυσικού αερίου.• Διαθέτει εμπειρία στηνεκτέλεση μεγάλωνκαι απαιτητικώνέργων.

  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ• Προσφέρουν

  την εργασία και τιςγνώσεις τους.

  • Ανταμείβονται με τους μισθούς,τις πρόσθετες παροχές και τις

  ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη καιπροσωπική ανάπτυξη.

  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ• Παρέχουν τις υπηρεσίες / προϊόντα

  τους στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΚΟΡΙΝΘΟΥ και λαμβάνουν την

  αμοιβή τους.•Η Εταιρία στηρίζει

  τους τοπικούςπρομηθευτές.

  ΤΟΠΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Η Εταιρίαενισχύει την τοπική

  κοινωνία, επιλέγονταςανθρώπινο δυναμικό και

  προμηθευτές σε τοπικόεπίπεδο.

  • Η Εταιρία συμμετέχει στον τοπικόΣύνδεσμο Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας.

  • Η Εταιρία συμμετέχει σε δραστηριότητεςπου οργανώνουν οι φορείς της τοπικής

  αυτοδιοίκησης.

  ΜΚΟ•Αντιπροσωπεύουν

  την κοινωνία των πολιτών.•Συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση

  της κοινής γνώμης.•Αποτελούν σημείο σύνδεσης μεταξύ κοι-

  νωνίας, πολιτείας και επιχειρήσεων.•Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

  συνεργάζεται με ΜΚΟ γιαενημέρωση και ανάληψη

  δράσεων.

  Υλοποίηση δράσεων για τη διάχυσητων αρχών Εταιρικής Υπευθυνότηταςστους εργαζόμενους της Εταιρίας.

  Υποστήριξη δράσεων ΜΚΟ γιαθέματα διαφάνειας.

  Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση Ανοιχτού Διαλόγου με τουςσυμμέτοχους από την Τοπική Κοινωνία και τη συμμετοχή τωνεργαζομένων (βλ. ενότητα 2.3 και ενότητα 8.1).

  Υποστήριξε την Οργάνωση «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» για τηδιοργάνωση της ημερίδας με θέμα «Κράτος και Διαφθορά:Πως θα κτίσουμε υψηλά επίπεδα ακεραιότητας», πουπραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου του 2011.

 • 20

  ΣΤΟΧΟΙ 2011 ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ Επίδοση 2011ΑΓΟΡΑ

  Ενημέρωση των τοπικώνπρομηθευτών για τα θέματαΕταιρικής Υπευθυνότητας τηςΕταιρίας.

  Διατήρηση του υψηλού επιπέδουπαροχής υπηρεσιών, με στόχο να μησημειωθεί κανένα παράπονο απόπελάτη προς την Εταιρία.

  Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση Ανοιχτού Διαλόγου με τουςσυμμετόχους από την Τοπική Κοινωνία, όπου συμμετείχαν καιοι τοπικοί προμηθευτές (βλ. ενότητα 2.3 και ενότητα 8.1).

  Τη χρονιά που πέρασε καταγράφηκε ένα αίτημα παραπόνουαπό πελάτη μας. Το παράπονο αφορούσε σε απόκλιση τουμήκους της ελεύθερης επιφάνειας από εξωτερικήαντιδιαβρωτική προστασία στα άκρα ενός μικρού αριθμούσωλήνων. Η Εταιρία μας άμεσα με την παραλαβή του παραπόνου, ήρθεσε επαφή με τον πελάτη, συνέλεξε τις απαραίτητες τεχνικέςπληροφορίες και πραγματοποίησε ανάλυση του συμβάντοςπροκειμένου να εντοπιστούν τα αίτια μη συμμόρφωσης. Απότην ανάλυση δεν προέκυψε ότι οι σωλήνες είχαν παραδοθείως μη συμμορφούμενοι. Ο πελάτης ενημερώθηκε σχετικά,απέδωσε το παράπονο σε λανθασμένη ερμηνεία τηςπροδιαγραφής και το απέσυρε.

  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

  Σχεδιασμός και υλοποίηση ενεργειώνενδυνάμωσης της εσωτερικήςεπικοινωνίας μεταξύ Διοίκησης καιΑνθρώπινου Δυναμικού.

  Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση Ανοιχτού Διαλόγου με τουςσυμμέτοχους από την Τοπική Κοινωνία και τη συμμετοχή τωνεργαζομένων (βλ. ενότητα 2.3 και ενότητα 8.1).

  ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

  Διατήρηση δεικτών σε χαμηλάεπίπεδα και περαιτέρω μείωση.

  Υλοποίηση κατά 50% περισσότερωνεσωτερικών επιθεωρήσεων.

  Έκδοση επιπλέον ΟδηγιώνΑσφαλούς Εργασίας (χρήση ειδικούεξοπλισμού, υλικών κλπ).

  Συμπλήρωση του πίνακαεκπαιδευτικών αναγκών για όλα τατμήματα του Εργοστασίου.

  Υπήρξε μικρή αύξηση των δεικτών συχνότητας και σοβαρότηταςατυχημάτων. Η Εταιρία έχει προβεί σε κατάλληλες προληπτικέςκαι διορθωτικές ενέργειες (βλ. Κεφάλαιο ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ).

  Αναθεωρήθηκε το πρόγραμμα των εσωτερικώνεπιθεωρήσεων. Συνολικά, το 2011, πραγματοποιήθηκαν 106εσωτερικές επιθεωρήσεις (67 το 2010).

  Πραγματοποιήθηκε έκδοση επιπλέον Οδηγιών ΑσφαλούςΕργασίας.

  Πραγματοποιήθηκε συμπλήρωση του πίνακα εκπαιδευτικώναναγκών για όλα τα τμήματα του Εργοστασίου.

  2. Η Εταιρική Υπευθυνότητα στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 • 21

  Οι νέοι στόχοι για το 2012 παρατίθενται στο τέλος κάθε Κεφαλαίου.

  2.4 Εκδήλωση Ανοιχτού Διαλόγου με τους Συμμετόχους από την Τοπική Κοινωνία

  Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, σε συνεργασία με τη θυγατρική της εταιρίαΔιαχείρισης και Διοίκησης της Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης (ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β.Α.Ε.), υλοποίησε και συμμετείχε δυναμικά στην εκδήλωση «Γνωριμία με τηΒιομηχανική Περιοχή Θίσβης στο Πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης» πουπραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2011.

  Η εκδήλωση αυτή έδωσε την ευκαιρία στην Εταιρία, να επικοινωνήσει και νακαταγράψει αναλυτικά τις απόψεις και ανάγκες των διαφόρων ομάδων συμμετόχωναπό τις τοπικές κοινωνίες. Ειδικότερα συμμετείχαν οι ακόλουθες ομάδες:• Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης• Προμηθευτές από τις Τοπικές Κοινωνίες• Συνεργάτες από τις Τοπικές Κοινωνίες• Εργαζόμενοι • Κάτοικοι από τις Τοπικές Κοινωνίες.

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

  Ολοκλήρωση στεγάστρου χώρουαποθήκευσης αποβλήτων και βελτίωσηχώρων αποθήκευσης αποβλήτων.

  Αναβάθμιση υποδομών καιεξοπλισμού για την αντιμετώπισηεκτάκτων αναγκών.

  Έκδοση και εφαρμογή ΣχεδίουΚαθαριότητας Εργοστασίου.

  Βρίσκεται σε εξέλιξη η αναβάθμιση των χώρων αποθήκευσηςαποβλήτων.

  Προμήθεια απορροφητικών υλικών συλλογής διαρροών, εν αναμονήεντός του 2012 συστημάτων ηχητικής αναγγελίας συναγερμού γιααντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (π.χ. πυρκαγιά).

  Ολοκληρώθηκε η έκδοση και εφαρμογή Σχεδίου ΚαθαριότηταςΕργοστασίου.

  Ολοκλήρωση της αναθεώρησης τωνΜελετών Εκτίμησης ΕπαγγελματικούΚινδύνου.

  Ολοκλήρωση και παράδοση μελέτηςθορύβου εντός του 1ου εξαμήνουτου 2011.

  Πραγματοποιήθηκε αναθεώρηση των Μελετών ΕκτίμησηςΕπαγγελματικού Κινδύνου κατά 50%.

  Ολοκληρώθηκε η μελέτη θορύβου.

  σεεξέλιξη

  σεεξέλιξη

  σεεξέλιξη

  ΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Σχεδιασμός και προγραμματισμόςνέων εθελοντικών δράσεων τωνεργαζομένων της Εταιρίας.

  Επικοινωνία και διαβούλευση με τηντοπική κοινωνία, προκειμένου νααναγνωριστούν τα κύρια θέματα και οιπροβληματισμοί της τοπικής κοινότητας.

  Πραγματοποιήθηκε εθελοντική δράση καθαρισμού παραλιών (βλ.ενότητα 8.4).

  Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση Ανοιχτού Διαλόγου με τουςσυμμετόχους από την Τοπική Κοινωνία (βλ. ενότητα 2.3 και ενότητα8.1).

  ΣΤΟΧΟΙ 2011 ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ Επίδοση 2011ΑΓΟΡΑ

 • 22

  Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ διεξήγαγε εξειδικευμένη έρευνα καταγραφής αναγκών μέσω ειδικούερωτηματολογίου που διανεμήθηκε. Συνολικά συμπληρώθηκαν 109 ερωτηματολόγια και τα βασικά ζητήματαπου καταγράφηκαν αφορούν στους άξονες:

  Σημαντικότερα θέματα: i. Διοργάνωση Εκδηλώσεων για την

  προώθηση των τοπικών προϊόντωνii. Διοργάνωση σεμιναρίων

  1. Επιχειρηματικότητα

  2. Ανάπτυξη & υποδομές

  3. Περιβάλλον

  ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

  41

  Διοργάνωση Σεμιναρίων

  Πολύ σημαντική Σημαντική Ουδέτερο Όχι τόσο σημαντική Καθόλου σημαντική Χωρίς απάντηση

  Διοργάνωση ΣεμιναρίωνΕπαγγελματικού

  Προσανατολισμού

  ΔιοργάνωσηΕκδηλώσεων για την

  προώθηση των τοπικώνπροϊόντων

  32

  92

  7

  29

  3330

  5 2 4

  35

  65

  20

  32

  5

  15

  ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ

  52

  Ενίσχυση Υποδομών

  Πολύ σημαντική Σημαντική Ουδέτερο Όχι τόσο σημαντική Καθόλου σημαντική Χωρίς απάντηση

  Ενίσχυση σχολικώνυποδομών

  Ενίσχυση υποδομών κοινής ωφέλειας

  22

  51 3

  25

  54

  18

  82

  9

  25

  55

  23

  62 4

  19

  ΑΞΟΝΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

  65

  Περιβαλλοντικήεκπαίδευση

  Πολύ σημαντική Σημαντική Ουδέτερο Όχι τόσο σημαντική Καθόλου σημαντική Χωρίς απάντηση

  Καθαρισμός ακτών Δενδροφύτευση

  31

  3 2 4 4

  82

  13

  4 2 4 4

  77

  23

  2 2 5

  2. Η Εταιρική Υπευθυνότητα στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

  Σημαντικότερα θέματα: i. Ενίσχυση σχολικών υποδομώνii. Ενίσχυση υποδομών κοινής

  ωφέλειας

  Σημαντικότερα θέματα: i. Καθαρισμός ακτώνii. Δενδροφυτεύσεις

 • 23

  2.5 Η Ανταπόκριση της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

  Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ σε συνεργασία με την ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε. αποφάσισαν ως επόμενα βήματα τηςδιοργάνωσης να προχωρήσουν στα ακόλουθα:• Να αξιολογηθούν οι δράσεις που αναδείχτηκαν ως οι σημαντικότερες από τις ομάδες συμμετόχων και να

  διερευνηθεί η δυνατότητα υλοποίησης τους.• Να αξιοποιηθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός σε ενέργειες που:

  – έχει αναδείξει η τοπική κοινωνία,– θα έχουν το περισσότερο δυνατό όφελος για τους κατοίκους,– τα αποτελέσματα τους θα είναι μετρήσιμα.

  Η ανταπόκριση στα ζητήματα που τέθηκαν από τις τοπικές κοινωνίες και τους άλλους συμμετόχους αποτελείδέσμευση για τη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, γι’ αυτό και έχει ενσωματώσει στο πλάνο δράσεων προγράμματαπου ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και ανάγκες που συστηματικά καταγράφονται.

  4.Κοινωνικές Δράσεις στους τομείς:ΥΓΕΙΑ • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  23

  ΑΞΟΝΑΣ ΥΓΕΙΑ95

  ΕνίσχυσηΥπηρεσιών

  Υγείας

  Πολύ σημαντική Σημαντική Ουδέτερο Όχι τόσο σημαντική Καθόλου σημαντική

  131

  80

  187 4

  66

  2410 9

  75

  27

  51 1

  68

  21

  ΕπισκέψειςΠαιδιάτρου

  ΕπισκέψειςΟφθαλμιάτρου

  ΣεμινάριαΠαροχής Α’Βοηθειών

  ΕπισκέψειςΠαθολόγου

  510

  5

  ΑΞΟΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  67

  Χορήγηση Υποτροφιών

  Πολύ σημαντική Σημαντική Ουδέτερο Όχι τόσο σημαντική Καθόλου σημαντική

  25

  9

  75

  27

  1 1

  54

  35

  52

  53

  29

  174 3

  48

  32

  Παροχήτεχνολογικούεξοπλισμού

  ΕνίσχυσηΤοπικών

  Βιβλιοθηκών

  Χορηγίεςσχολικών

  εκδηλώσεων

  ΕνίσχυσηΜουσικήςΠαιδείας

  6 8 123 5 58

  ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

  53

  Ενίσχυση ΑθλητικώνΟμάδων

  Πολύ σημαντική Σημαντική Ουδέτερο Όχι τόσο σημαντική Καθόλου σημαντική Χωρίς απάντηση

  38

  30

  114

  39

  5 3

  23

  58

  21 17

  63

  17

  5 4

  20

  Ενίσχυση ΑθλητικώνΔραστηριοτήτων

  ΕνίσχυσηΠοδοσφαιρικώνΔραστηριοτήτων

  ΕνίσχυσηΔραστηριοτήτων

  Μπάσκετ

  ΕνίσχυσηΔραστηριοτήτων

  Βόλεϊ

  ΕνίσχυσηΠολιτιστικώνΕκδηλώσεων

  Ενίσχυση Ευαίσθητωνκοινωνικά και

  οικονομικά Ομάδων

  28

  73 4

  14

  51

  28

  4 210

  14

  46

  31

  82

  616

  3

  2329

  109

  1 3

  Σημαντικότερα θέματα: i. Ενίσχυση υπηρεσιών υγείαςii. Χορήγηση υποτροφιώνiii. Ενίσχυση αθλητικών ομάδων

 • 24

  Μέτοχοι / Επενδυτές

  Πως επικοινωνούμε• Ετήσια Γενική Συνέλευση των

  μετόχων• Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων• Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει

  τους μετόχους σχετικά μεοποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη στηνΕταιρία

  • Έκδοση τακτικών δελτίων τύπου,ανακοινώσεων και εκθέσεων σχετικάμε κάθε νέα επένδυση στον Όμιλο

  • Παρουσιάσεις αποτελεσμάτων σε3μηνη, 6μηνη, 9μηνη και ετήσια βάση

  • Διαρκής επικοινωνία οικονομικώναναλυτών και επενδυτών με ταστελέχη της Εταιρίας

  • Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Επενδυτών• Πραγματοποίηση παρουσίασης στην

  Ένωση Θεσμικών Επενδυτών • Έκδοση ετήσιου Οικονομικού

  Απολογισμού της Εταιρίας• Έκδοση ετήσιου Απολογισμού

  Εταιρικής Υπευθυνότητας καιΒιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρίας

  • Εταιρική Ιστοσελίδα

  Βασικά θέματα• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της

  Εταιρίας• Διαφάνεια στις σχέσεις με τα

  ενδιαφερόμενα μέρη• Ορθή Εταιρική Διακυβέρνηση

  Πως ανταποκρινόμαστε• Εφαρμογή σύγχρονου, διαφανούς και

  αποτελεσματικού πλαισίου ΕταιρικήςΔιακυβέρνησης

  • Ενίσχυση των οικονομικώναποτελεσμάτων της Εταιρίας

  • Ενδυνάμωση της επικοινωνίας με ταενδιαφερόμενα μέρη

  Πελάτες

  Πως επικοινωνούμε• Συνεχής φυσική και τηλεφωνική

  επικοινωνία• Λειτουργία Τμήματος

  Διαχείρισης Έργων• Συμμετοχή σε εκθέσεις,

  συνέδρια, επιστημονικέςπαρουσιάσεις και επιστημονικάέργα

  • Ενημέρωση πελατών για τιςεξελίξεις της αγοράς καθώς καισχετικά με τα προϊόντα τηςΕταιρίας

  • Διαδικασίες πιστοποιήσεων καιαναθεωρήσεων για τηνεισαγωγή/παραμονή στουςπίνακες αποδεκτώνπρομηθευτών

  • Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών• Ιστοσελίδα Εταιρίας

  Βασικά θέματα• Σωστή, έγκαιρη και αξιόπιστη

  εκτέλεση του έργου• Υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης• Υποστήριξη μετά την πώληση• Ενημέρωση πελατών για τις

  εξελίξεις της αγοράς καθώς καισχετικά με τα προϊόντα τηςΕταιρίας

  • Διατήρηση και βελτίωση τηςποιοτικής θέσης της εταιρίαςστη διεθνή αγορά

  Πως ανταποκρινόμαστε• Έρευνες ικανοποίησης πελατών• Καινοτομία με παροχή νέων

  προϊόντων και λύσεων• Παροχή προϊόντων κορυφαίας

  αξιοπιστίας και ποιότητας• Διασφάλιση της ποιότητας με

  βάση διεθνή πρότυπα

  Εργαζόμενοι

  Πως επικοινωνούμε• Αξιολόγηση εργαζομένων• Διαρκής επικοινωνία μεταξύ

  Διοίκησης και ΑνθρώπινουΔυναμικού. Η Εταιρίαεπιδιώκει και εφαρμόζειπολιτική «Ανοικτών Θυρών»

  • Επικοινωνία και ενημέρωσημέσω του ηλεκτρονικούεσωτερικού Δικτύου τηςΕταιρίας

  • Ενημέρωση μέσωηλεκτρονικής αλληλογραφίαςκαι ενημερωτικών εντύπωνσε πίνακες ανακοινώσεων

  • Ενημέρωση μέσω τηςηλεκτρονικής ιστοσελίδας τηςΕταιρίας

  Βασικά θέματα• Σχετικά εργασιακά και

  ασφαλιστικά θέματα• Θέματα αξιολογήσεων

  προσωπικού• Ανάπτυξη και εξέλιξη του

  ανθρώπινου δυναμικού• Ενημέρωση για τους στόχους

  της Εταιρίας και την επίτευξήτους

  Πως ανταποκρινόμαστε• Παροχή συνεχούς

  εκπαίδευσης καιεπιμόρφωσης

  • Ανταγωνιστικό πακέτοαποδοχών

  • Πρόσθετες παροχές με σκοπότο υψηλό αίσθημαανταμοιβής και τηνισορροπία μεταξύεπαγγελματικής καιπροσωπικής ζωής

  2. Η Εταιρική Υπευθυνότητα στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

  Τα κανάλια επικοινωνίας, τα βασικά θέματα που αναδεικνύονται καθώς και οι τρόποι ανταπόκρισης της Εταιρίαςπεριγράφονται στον ακόλουθο πίνακα.

  Επικοινωνία και Ανταπόκριση της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στα κύρια θέματα/προσδοκίες των συμμετόχων

 • 25

  Προμηθευτές

  Πως επικοινωνούμε• Παρουσία σε εκθέσεις

  προμηθευτών καιεκδηλώσεις

  • Η Εταιρία ενημερώνειτους προμηθευτές τηςγια τις εξελίξεις τηςαγοράς της

  • Δίαυλος επικοινωνίαςμε τους προμηθευτές,μέσω του ΤμήματοςΠρομηθειών τηςΕταιρίας

  Βασικά θέματα• Αξιοκρατική /

  αντικειμενικήαξιολόγηση

  • Ενίσχυση τοπικώνπρομηθευτών

  • Ενημέρωσηπρομηθευτών για τιςεξελίξεις της αγοράς

  • Ενίσχυση τηςεπικοινωνίας και τηςενημέρωσης

  Πως ανταποκρινόμαστε• Επιλογή προμηθευτών

  από την τοπικήκοινωνία

  • Εφαρμογή διαφανώνδιαδικασιών επιλογήςπρομηθευτών

  Τοπικές Κοινωνίες

  Πως επικοινωνούμε• Διαρκής επικοινωνία με

  Τοπικούς Φορείς καιΣυλλόγους

  • Συμμετοχή σεδραστηριότητες τωντοπικών Φορέων καιΣυλλόγων