ΜΗ ΣΕΞΙΣΤΙΚHΣ...

Click here to load reader

 • date post

  22-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΜΗ ΣΕΞΙΣΤΙΚHΣ...

 • ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

  ΟΔΗΓOΣ ΧΡHΣΗΣ ΜΗ ΣΕΞΙΣΤΙΚHΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 • ΟΔΗΓOΣ ΧΡHΣΗΣ ΜΗ ΣΕΞΙΣΤΙΚHΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 • ΟΔΗΓOΣ ΧΡHΣΗΣ ΜΗ ΣΕΞΙΣΤΙΚHΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Γ.Γ.Ι.Φ.)

  Δραγατσανίου 8, Αθήνα Τ.Κ. 10559 Τηλ.: 2131511102-3 Web: www.isotita.gr E-mail: info@isotita.gr, gramggif@isotita.gr

  Facebook: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

  Συγγραφείς: Μαρία Γκασούκα Μαριάνθη Γεωργαλλίδου

  Ερευνητική / Συντακτική ομάδα: Μαριάνθη Γεωργαλλίδου Μαρία Γκασούκα Σοφία Λαμπροπούλου Ξανθίππη Φουλίδη Κώστας Τόλης

  Επιμέλεια έκδοσης: Δώρα Τσιλιπάνου

  Σχεδιασμός έκδοσης - σελιδοποίηση: Εθνικό Τυπογραφείο

  Εκτύπωση - βιβλιοδεσία: Εθνικό Τυπογραφείο

  Αριθμός εργασίας: 32/2018

  Η παρούσα έκδοση απαγορεύεται να διατεθεί σε ιδιώτες προς πώληση, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 3469/2006.

 • ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

  ΟΔΗΓOΣ ΧΡHΣΗΣ ΜΗ ΣΕΞΙΣΤΙΚHΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 • κκινώντας από την παραδοχή ότι η χρήση της σεξιστικής γλώσσας αποτελεί επιμέρους έκφανση του σεξισμού και ότι σε αυτόν ενυπάρχει υποτίμηση των ατόμων βάσει του φύλου τους, ο παρών οδηγός ευελπιστεί να αποτελέσει τον οδικό χάρτη για την εξάλειψη της συγκεκριμένης μορφής σεξισμού στα διοικητικά έγγραφα.

  Ο Οδηγός χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), συνιστά ένα καινοτόμο έργο για τη χώρα μας, στο οποίο συνοψίζεται μια συστηματική επιστημονική προσπάθεια αντιμε- τώπισής του.

  Αποτελεί ένα ιδιαίτερα εξειδικευμένο και συνάμα εύχρηστο εργαλείο, τόσο για την αναγνώριση, όσο και για την κατανόηση του γλωσσικού σεξισμού, όπως αυ- τός απαντάται στα διάφορα διοικητικά έγγραφα, υποδεικνύοντας με σαφήνεια τις πρακτικές για την εξάλειψή του.

  Περιλαμβάνει παρατηρήσεις, οδηγίες, συστάσεις,συμβουλές και συγκεκριμένες προτάσεις για τη χρήση μη σεξιστικής γλώσσας, με σκοπό την προώθηση και την εφαρμογή της ισότητας των φύλων στα διοικητικά έγγραφα.

  Περαιτέρω, εστιάζοντας στο δημόσιο λόγο, όπως αυτός αποτυπώνεται στα διάφο- ρα έγγραφα των Υπουργείων, των Δήμων και των Περιφερειών, ο Οδηγός στοχεύ- ει και στην ενημέρωση -ευαισθητοποίηση στο συγκεκριμένο πεδίο, εφόσον αυτό δύναται να συνδιαμορφώνει τη συλλογική κοινωνική συνείδηση.

  Επιπρόσθετα, σε συνέχεια της εκπόνησης του εν λόγω Οδηγού, εκδόθηκε και η σχετική εγκύκλιος για την «ένταξη της διάστασης του φύλου στα διοικητικά έγ- γραφα» από την ΓΓΙΦ, η εφαρμογή της οποίας παρακολουθείται μέσα από τα ερ- γαλεία του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων.

  Σε μια εποχή που ο αγώνας για την εφαρμογή της ουσιαστικής ισότητας των φύ- λων είναι καθημερινός και ταυτόχρονα αναγκαιότερος από ποτέ, η ΓΓΙΦ, μεταξύ άλλων, μεριμνά για τον τερματισμό της «υπεροχής» του αρσενικού γένους στη χρήση της γλώσσας και αντιμάχεται κάθε έκφανση του σεξισμού, με σκοπό τη διακριτή απεικόνιση του φύλου με όρους ισότητας για όλους και όλες.

  ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων

  Π Ρ Ο ΛΟ Γ Ο Σ

  Ε

 • Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

  ���������� � ��� ��

  ���������������������� �� ����������

  � �����������

  ���������

  ��� ������� �����������

  ��������� � �������� ������������� ���������������� �����������

  � �

  ������������� ��� � ���������� ���������������� �����������

  �������������������������������

  ������ ��� ��� �� ����������������

  ������ ��������������� !"�#$�%

  � &�%����������������� �!�"�#�$�%��� ����������� ������������������������������ �!�"�#$�%���

  &�'��%(�)*��%��!��)���� �+ &,�� ��-������ �.*����,�/� ��0� &*.�� ��������1� 234�� � � ����� 56378��89:;7;39

 • � S����*�������M�)��! �����B ������ �����.��)���� �* �'��)*��� ��*. ��"�!A�� B

  � ���H*������������)*B�����.��)���� �H��B���������������������������� ���B��

  �� $��B�������F)��B� ������ )��)���F���� ����"��B��� ���)�����"������� ��*. ��"

  �� ��N����� �) )������������������������������� ���B���������������������)���0"�

  !A�*�Q��'�����0���A)����(��B� �M..*.�� ����������(��BTP� ��� �

  �A�����H���B ���0������AB �� �AB�������F)��B�����!����*����."���*������H*)*������0*!�F�

  �����A��� ����� B�) ��M���B�������B�) ��M�����B�����0����*���F���!!�M����)���)"�0�)��

  �� ������� ��0*!�"������*B���.���B�A���)*B�

  U>3>�VY`���

  dB������"�� �������.�"���������J�����)��B��������*��B���A�!���B�!����*�� ���A�*)*����

  �0*!�F��)��H.�����A!!������*B�%����*)*B ����FB�����)�*����������*)*�H.����������"���

  )�B����)���H��*�0�������������H��)*��� ��".� �Q��'��)��A�� ������*)*B�������F�(*�����")�P�

  �����A�� ���)�*�0�M��)��)�B�!����M���������A���0�� �����)*��

  �����������

  �� �������� �������

  �����������-��

  : �6 465�� -8 8

 • Σελίδα

  Εισαγωγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .