Στρατηγικό Πλαίσιο...

Click here to load reader

 • date post

  06-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Στρατηγικό Πλαίσιο...

 • Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών

  2014 - 2025

  1η Αναθεώρηση

  2019

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ

 • Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ ΥΠΥΜΕ Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών

  2

  Πίνακας Περιεχοµένων

  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

  1.1. Γενικά περί ΕΣΣΜ και ΣΠΕΜ ....................................................................... 5

  1.2. Αναθεώρηση ΣΠΕΜ .................................................................................... 7

  1.3 Κείµενα Βάσης ............................................................................................. 9

  2. ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 11

  2.1. Συγκριτική Αξιολόγηση .............................................................................. 11

  2.1.1. Γενικά 11

  2.1.2. Σιδηροδροµικές Μεταφορές 12

  2.1.3. Οδικές Μεταφορές 15

  2.1.4. Θαλάσσιες Μεταφορές - Λιµάνια 18

  2.1.5. Αεροµεταφορές - Αεροδρόµια 22

  2.1.6. Αστικές συγκοινωνίες 25

  2.1.7. Εµπορευµατικές µεταφορές/ Εφοδιαστική αλυσίδα 26

  2.1.8. Άλλοι τοµείς σε σχέση µε τις Μεταφορές 28

  2.2. Αποτελέσµατα Προηγούµενων Χρηµατοδοτικών Περιόδων ....................... 35

  2.2.1. Σιδηροδροµικά έργα 35

  2.2.2. Οδικά Έργα 36

  2.2.3. Λιµενικά έργα – Έργα Θαλασσίων Μεταφορών 38

  2.2.4. Έργα Αεροδροµίων - Αεροµεταφορών 38

  2.2.5. ‘Έργα Αστικών Συγκοινωνιών 39

  2.2.6. Έργα Εµπορευµατικών Μεταφορών 40

  2.3. Βασικές Ανισότητες, Προβλήµατα, Αναπτυξιακά Κενά ............................... 40

  2.3.1. Γενικά 40

  2.3.2 Σιδηροδροµικές Μεταφορές 41

  2.3.3 Οδικές Μεταφορές 42

  2.3.4 Θαλάσσιες Μεταφορές 42

  2.3.5 Αεροµεταφορές 43

  2.3.6 Αστικές Συγκοινωνίες 43

  2.3.7 Εµπορευµατικές µεταφορές/ Εφοδιαστική αλυσίδα 44

  2.3.8 Οριζόντια Θέµατα 45

  2.4. Ανάλυση SWOT ........................................................................................ 45

  3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 50

  3.1. Ευρωπαική Πολιτική Μεταφορών .............................................................. 50

  3.1.1.Ιστορικό 50

  3.1.2. ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών (∆Ε∆-Μ) 51

  3.1.3. Θεµατικοί Στόχοι «ΕΥΡΩΠΗ 2020» 52

  3.2. Εθνική Πολιτική Μεταφορών ...................................................................... 52

 • Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ ΥΠΥΜΕ Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών

  3

  3.2.1. Ιστορικό 52

  3.2.2. Στρατηγικοί Στόχοι 54

  4. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 56

  5. ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 61

  5.1 ∆ιαβούλευση κατά την Κατάρτιση του ΣΠΕΜ ............................................. 61

  5.2 ∆ιαβούλευση κατά την Αναθεώρηση του ΣΠΕΜ ........................................ 67

  6. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΠΕΜ 69

  6.1 ∆ιαδικασία ∆ιαµόρφωσης αρχικού ΣΠΕΜ .................................................. 69

  6.2. ∆ιαδικασία Αναθεώρησης του ΣΠΕΜ ........................................................ 71

  6.3. Σιδηροδροµικές Μεταφορές ....................................................................... 74

  6.4. Οδικές Μεταφορές ..................................................................................... 76

  6.5. Θαλάσσιες Μεταφορές............................................................................... 79

  6.6. Αεροµεταφορές.......................................................................................... 80

  6.7. Αστικές Συγκοινωνίες ................................................................................. 82

  6.7.1. Αττική 82

  6.7.2. Εκτός Αττικής 84

  6.8. Εµπορευµατικές µεταφορές/Εφοδιαστική αλυσίδα ..................................... 85

  6.9. Οριζόντιες ∆ράσεις .................................................................................... 86

  6.9.1. Ασφάλεια στις Μεταφορές 86

  6.9.2. Μείωση Αρνητικών Επιπτώσεων στο Περιβάλλον 87

  6.9.3. Βελτίωση Προσβασιµότητας 88

  7. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 89

  7.1. Μεθοδολογία Αξιολόγησης ........................................................................ 89

  7.2. Κριτήρια Αξιολόγησης ................................................................................ 91

  7.3. Στάθµιση Κριτηρίων αξιολόγησης - Βαθµολόγηση ..................................... 93

  7.4. Κατάλογος Έργων και ∆ράσεων ................................................................ 94

  7.4.1. Γενικά 94

  7.4.2. Έργα Ολοκληρωµένα 95

  7.4.3. Έργα Εθνικής Εµβέλειας 98

  7.4.4. Έργα Αστικών Συγκοινωνιών 109

  7.4.5. Έργα Περιφερειακής ∆ιάστασης 111

  7.4.6. Έργα Ηµιτελή 118

  8. ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΜΠΕ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 119

  8.1. Μεθοδολογία εκπόνησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ............................................................................................ 119

  8.2. ∆ιευρεύνηση ανάγκης Αναθεώρησης ΣΜΠΕ ............................................ 120

  8.3. Προσδιορισµός Περιβαλλοντικών Στόχων ............................................... 120

  8.4. Σύγκριση Εναλλακτικών Λύσεων ............................................................. 123

 • Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ ΥΠΥΜΕ Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών

  4

  8.5. Ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο ΣΠΕΜ ....................... 125

  8.6. Σύνοψη της αξιολόγησης των επιπτώσεων του ΣΠΕΜ ............................ 125

  8.7. ∆ιαφοροποιήσεις του Στρατηγικού Πλαισίου από τη διαδικασία της διαβούλευσης της Σ.Μ.Π.Ε ...................................................................... 128

  8.8. Περιβαλλοντικοί όροι, περιορισµοί και κατευθύνσεις για την υλοποίηση του Στρατηγικού Πλαισίου .............................................................................. 130

  8.9. Σύστηµα πρακολούθησης των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή του Πλαισίου .............................................................. 132

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Χάρτες 135

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: - ∆ιαβούλευση αρχικού ΣΠΕΜ µε Περιφέρειες: ∆ιαδικασίες και Αποτελέσµατα (2013) 138

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Στοιχεία Έργων ΣΠΕΜ 158

  Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά Ελληνικού Σιδηροδροµικού ∆ικτύου (χλµ.) 12 Πίνακας 2: Σύγκριση Σιδηροδροµικών ∆εικτών Επιλεγµένων Χωρών ΕΕ 13 Πίνακας 3: Σιδηροδροµικές Μεταφορές επιβατών (δις επιβατο-χλµ) 13 Πίνακας 4: Σιδηροδροµικές Εµπορευµατικές Μεταφορές (δις τόνο-χλµ) 14 Πίνακας 5: Συγκριτικά Στοιχεία Ελληνικού Οδικού ∆ικτύου 16 Πίνακας 6: Εµπορευµατικές Οδικές Μεταφορές (δις τ