Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη - Daikin...Σύντομος οδηγός...

of 120 /120
Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη Monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Daikin Altherma Ελληνικά Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη Monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Daikin Altherma EBLQ05+07CAV3 EDLQ05+07CAV3 EKCB07CAV3 EK2CB07CAV3 EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1

Embed Size (px)

Transcript of Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη - Daikin...Σύντομος οδηγός...

 • Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτηMonobloc χαμηλής θερμοκρασίας Daikin Altherma Ελληνικά

  Οδηγός αναφοράςεγκαταστάτη

  Monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Daikin Altherma

  EBLQ05+07CAV3   EDLQ05+07CAV3                           EKCB07CAV3   EK2CB07CAV3                       EKMBUHCA3V3   EKMBUHCA9W1

 • Πίνακας περιεχομένων

  Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη

  2EBLQ05+07CAV3 + EDLQ05+07CAV3 + EKCB07CAV3 +

  EK2CB07CAV3 + EKMBUHCA3V3 + EKMBUHCA9W1Monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Daikin Altherma

  4P405544-1D – 2017.04

  Πίνακας περιεχομένων

  1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 41.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης ............................... 4

  1.1.1 Σημασία των προειδοποιητικών ενδείξεων και τωνσυμβόλων ................................................................... 4

  1.2 Για τον εγκαταστάτη .................................................................. 41.2.1 Γενικά .......................................................................... 41.2.2 Τοποθεσία εγκατάστασης ........................................... 51.2.3 Ψυκτικό ....................................................................... 51.2.4 Διάλυμα άλμης ............................................................ 61.2.5 Νερό............................................................................ 61.2.6 Ηλεκτρικές συνδέσεις.................................................. 6

  2 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης 72.1 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο ......................................... 72.2 Σύντομος οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη................................. 8

  3 Πληροφορίες για τη συσκευασία 83.1 Επισκόπηση: Πληροφορίες για τη συσκευασία ......................... 83.2 Εξωτερική μονάδα..................................................................... 8

  3.2.1 Για να αποσυσκευάσετε την εξωτερική μονάδα .......... 83.2.2 Για να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα από την εξωτερική

  μονάδα ........................................................................ 93.3 Πίνακας ελέγχου........................................................................ 9

  3.3.1 Για να αποσυσκευάσετε το κιβώτιο ελέγχου ............... 93.3.2 Για να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα από το κιβώτιο

  ελέγχου ....................................................................... 93.4 Προαιρετικό κιβώτιο................................................................... 10

  3.4.1 Για να αποσυσκευάσετε το προαιρετικό κιβώτιο......... 103.4.2 Για να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα από το

  προαιρετικό κιβώτιο .................................................... 103.5 Εφεδρικό σύστημα θέρμανσης.................................................. 10

  3.5.1 Για να αποσυσκευάσετε το εφεδρικό σύστημαθέρμανσης .................................................................. 10

  3.5.2 Για να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα από το εφεδρικόσύστημα θέρμανσης ................................................... 10

  4 Πληροφορίες για τις μονάδες και ταπροαιρετικά εξαρτήματα 114.1 Επισκόπηση: Πληροφορίες για τις μονάδες και τα προαιρετικά

  εξαρτήματα ................................................................................ 114.2 Αναγνώριση............................................................................... 11

  4.2.1 Αναγνωριστική ετικέτα: Εξωτερική μονάδα ................. 114.2.2 Αναγνωριστική ετικέτα: Κιβώτιο ελέγχου..................... 114.2.3 Αναγνωριστική ετικέτα: Προαιρετικό κιβώτιο............... 114.2.4 Αναγνωριστική ετικέτα: Εφεδρικό σύστημα

  θέρμανσης .................................................................. 114.3 Συνδυασμός μονάδων και προαιρετικών εξαρτημάτων ............ 12

  4.3.1 Πιθανοί συνδυασμοί εξωτερικής μονάδας καιπροαιρετικών εξαρτημάτων ........................................ 12

  4.3.2 Προαιρετικά εξαρτήματα που μπορούν ναχρησιμοποιηθούν με την εξωτερική μονάδα ............... 13

  4.3.3 Πιθανά προαιρετικά εξαρτήματα για το κιβώτιοελέγχου ....................................................................... 14

  4.3.4 Πιθανά προαιρετικά εξαρτήματα για το προαιρετικόκιβώτιο ........................................................................ 15

  4.3.5 Πιθανοί συνδυασμοί εσωτερικής μονάδας καιδοχείου ζεστού νερού χρήσης..................................... 15

  5 Οδηγίες εφαρμογής 155.1 Επισκόπηση: Οδηγίες εφαρμογής............................................. 155.2 Ρύθμιση του συστήματος θέρμανσης/ψύξης χώρου ................. 15

  5.2.1 Ένας χώρος ................................................................ 165.2.2 Πολλοί χώροι – Μία ζώνη ΘΕξΝ................................. 185.2.3 Πολλοί χώροι – Δύο ζώνες ΘΕξΝ ............................... 20

  5.3 Ρύθμιση βοηθητικής πηγής θερμότητας για θέρμανση χώρου.. 215.4 Ρύθμιση του δοχείου ζεστού νερού χρήσης .............................. 22

  5.4.1 Διάταξη συστήματος – Ξεχωριστό δοχείο ΖΝΧ........... 22

  5.4.2 Επιλογή του όγκου και της επιθυμητήςθερμοκρασίας για το δοχείο ΖΝΧ................................. 23

  5.4.3 Ρύθμιση και διαμόρφωση – Δοχείο ΖΝΧ...................... 235.4.4 Κυκλοφορητής ΖΝΧ για άμεση παροχή ζεστού νερού. 245.4.5 Κυκλοφορητής ΖΝΧ για απολύμανση .......................... 245.4.6 Κυκλοφορητής ΖΝΧ για προθέρμανση δοχείου ........... 24

  5.5 Ρύθμιση της μέτρησης ενέργειας................................................ 245.5.1 Παραγόμενη θερμότητα ............................................... 245.5.2 Καταναλισκόμενη ενέργεια........................................... 255.5.3 Τροφοδοσία με κανονική χρέωση ................................ 255.5.4 Τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση ............................... 26

  5.6 Ρύθμιση του ελέγχου κατανάλωσης ενέργειας ........................... 265.6.1 Μόνιμος περιορισμός ισχύος ....................................... 275.6.2 Περιορισμός ισχύος που ενεργοποιείται από

  ψηφιακές εισόδους....................................................... 275.6.3 Διαδικασία περιορισμού ισχύος ................................... 28

  5.7 Ρύθμιση εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας .......................... 28

  6 Προετοιμασία 286.1 Επισκόπηση: Προετοιμασία ....................................................... 286.2 Προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης .................................... 28

  6.2.1 Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης για την εξωτερικήμονάδα ......................................................................... 28

  6.2.2 Επιπρόσθετες απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης γιατην εξωτερική μονάδα σε ψυχρά κλίματα..................... 30

  6.2.3 Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης για το κιβώτιοελέγχου ........................................................................ 30

  6.2.4 Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης για το προαιρετικόκιβώτιο ......................................................................... 30

  6.2.5 Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης για το εφεδρικόσύστημα θέρμανσης .................................................... 31

  6.3 Προετοιμασία των σωληνώσεων νερού ..................................... 316.3.1 Απαιτήσεις κυκλώματος νερού..................................... 316.3.2 Τύπος υπολογισμού της προπίεσης του δοχείου

  διαστολής ..................................................................... 326.3.3 Για να ελέγξετε τον όγκο και την παροχή του νερού .... 336.3.4 Αλλαγή της προπίεσης του δοχείου διαστολής............ 346.3.5 Για να ελέγξετε τον όγκο του νερού: Παραδείγματα..... 34

  6.4 Προετοιμασία των ηλεκτρικών καλωδιώσεων ............................ 346.4.1 Πληροφορίες για την προετοιμασία των ηλεκτρικών

  καλωδιώσεων .............................................................. 346.4.2 Πληροφορίες για την τροφοδοσία με μειωμένη

  χρέωση ........................................................................ 356.4.3 Επισκόπηση των ηλεκτρικών συνδέσεων με

  εξαίρεση των εξωτερικών ενεργοποιητών.................... 356.4.4 Επισκόπηση των ηλεκτρικών συνδέσεων για

  εξωτερικούς και εσωτερικούς ενεργοποιητές ............... 35

  7 Εγκατάσταση 377.1 Επισκόπηση: Εγκατάσταση........................................................ 377.2 Άνοιγμα των μονάδων................................................................ 37

  7.2.1 Πληροφορίες για το άνοιγμα των μονάδων.................. 377.2.2 Για να ανοίξετε την εξωτερική μονάδα ......................... 387.2.3 Για να ανοίξετε το κάλυμμα του ηλεκτρικού πίνακα

  της εξωτερικής μονάδας............................................... 387.2.4 Για να ανοίξετε το κιβώτιο ελέγχου............................... 387.2.5 Για να ανοίξετε το προαιρετικό κιβώτιο ........................ 387.2.6 Για να ανοίξετε το εφεδρικό σύστημα θέρμανσης ........ 397.2.7 Για να ανοίξετε το κάλυμμα του ηλεκτρικού πίνακα

  του εφεδρικού συστήματος θέρμανσης........................ 397.3 Τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας ........................................ 39

  7.3.1 Σχετικά με την τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας... 397.3.2 Προφυλάξεις κατά την τοποθέτηση της εξωτερικής

  μονάδας ....................................................................... 397.3.3 Παροχή της υποδομής εγκατάστασης.......................... 397.3.4 Για να εγκαταστήσετε την εξωτερική μονάδα ............... 407.3.5 Παροχή αποστράγγισης............................................... 417.3.6 Για να αποτρέψετε την ανατροπή της εξωτερικής

  μονάδας ....................................................................... 417.4 Εγκατάσταση του κιβωτίου ελέγχου ........................................... 42

  7.4.1 Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση του κιβωτίουελέγχου ........................................................................ 42

 • Πίνακας περιεχομένων

  Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη

  3EBLQ05+07CAV3 + EDLQ05+07CAV3 + EKCB07CAV3 +EK2CB07CAV3 + EKMBUHCA3V3 + EKMBUHCA9W1Monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Daikin Altherma4P405544-1D – 2017.04

  7.4.2 Για να εγκαταστήσετε το κιβώτιο ελέγχου ................... 427.5 Εγκατάσταση του προαιρετικού κιβωτίου.................................. 42

  7.5.1 Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση τουπροαιρετικού κιβωτίου ................................................ 42

  7.5.2 Για να εγκαταστήσετε το προαιρετικό κιβώτιο............. 427.6 Εγκατάσταση του εφεδρικού συστήματος θέρμανσης............... 42

  7.6.1 Πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση τουεφεδρικού συστήματος θέρμανσης ............................. 42

  7.6.2 Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση του εφεδρικούσυστήματος θέρμανσης .............................................. 42

  7.6.3 Για να εγκαταστήσετε το εφεδρικό σύστημαθέρμανσης .................................................................. 42

  7.7 Σύνδεση των σωληνώσεων νερού ............................................ 437.7.1 Πληροφορίες για τη σύνδεση των σωληνώσεων

  νερού........................................................................... 437.7.2 Προφυλάξεις κατά τη σύνδεση των σωλήνων νερού .. 437.7.3 Για να συνδέσετε τις σωληνώσεις νερού..................... 437.7.4 Για να συνδέσετε τις σωληνώσεις νερού στο

  εφεδρικό σύστημα θέρμανσης .................................... 447.7.5 Πληροφορίες για το κιτ βανών .................................... 447.7.6 Για να προστατεύσετε το κύκλωμα νερού από το

  σχηματισμό πάγου...................................................... 467.7.7 Για να πληρώσετε το κύκλωμα νερού ......................... 477.7.8 Για να πληρώσετε το δοχείο ζεστού νερού χρήσης .... 477.7.9 Για να μονώσετε τις σωληνώσεις νερού...................... 47

  7.8 Σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων.......................................... 477.8.1 Πληροφορίες για τη σύνδεση των ηλεκτρικών

  καλωδίων .................................................................... 477.8.2 Προφυλάξεις κατά τη σύνδεση της ηλεκτρικής

  καλωδίωσης ................................................................ 477.8.3 Οδηγίες για τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων.... 487.8.4 Για να συνδέσετε τα ηλεκτρικά καλώδια στην

  εξωτερική μονάδα ....................................................... 487.8.5 Για να συνδέσετε τα καλώδια της κεντρικής

  τροφοδοσίας ............................................................... 497.8.6 Για να συνδέσετε το χειριστήριο.................................. 497.8.7 Για να συνδέσετε τη βάνα αποκοπής.......................... 517.8.8 Για να συνδέσετε τον κυκλοφορητή ζεστού νερού

  χρήσης ........................................................................ 517.8.9 Για να συνδέσετε τα ηλεκτρικά καλώδια στο κιβώτιο

  ελέγχου ....................................................................... 527.8.10 Για να συνδέσετε το καλώδιο παροχής ρεύματος του

  κιβωτίου ελέγχου......................................................... 527.8.11 Για να συνδέσετε το καλώδιο διασύνδεσης μεταξύ

  του κιβωτίου ελέγχου και της εξωτερικής μονάδας ..... 527.8.12 Για να συνδέσετε τα ηλεκτρικά καλώδια στο

  προαιρετικό κιβώτιο .................................................... 527.8.13 Για να συνδέσετε το καλώδιο παροχής ρεύματος του

  προαιρετικού κιβωτίου ................................................ 537.8.14 Για να συνδέσετε το καλώδιο διασύνδεσης μεταξύ

  του προαιρετικού κιβωτίου και του κιβωτίου ελέγχου . 537.8.15 Για να συνδέσετε τους μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος 537.8.16 Για να συνδέσετε τις ψηφιακές εισόδους

  κατανάλωσης ισχύος................................................... 537.8.17 Για να συνδέσετε την έξοδο σφάλματος...................... 547.8.18 Για να συνδέσετε την έξοδο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/

  ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ψύξης/θέρμανσης χώρου ....... 547.8.19 Για να συνδέσετε τη μονάδα μεταβολής στην

  εξωτερική πηγή θερμότητας........................................ 547.8.20 Για να συνδέσετε τα ηλεκτρικά καλώδια στο εφεδρικό

  σύστημα θέρμανσης ................................................... 547.8.21 Για να συνδέσετε τα καλώδια τροφοδοσίας της

  εφεδρικής αντίστασης ................................................. 557.8.22 Για να συνδέσετε το κιτ εφεδρικού συστήματος

  θέρμανσης στο κιβώτιο ελέγχου ................................. 567.8.23 Για να συνδέσετε το κιτ βανών.................................... 57

  7.9 Ολοκλήρωση εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας .............. 577.9.1 Για να κλείσετε την εξωτερική μονάδα ........................ 57

  7.10 Ολοκλήρωση της εγκατάστασης του κιβωτίου ελέγχου............. 577.10.1 Για να κλείσετε το κιβώτιο ελέγχου.............................. 57

  7.11 Ολοκλήρωση της εγκατάστασης του προαιρετικού κιβωτίου .... 577.11.1 Για να κλείσετε το προαιρετικό κιβώτιο ....................... 57

  7.12 Ολοκλήρωση της εγκατάστασης του εφεδρικού συστήματοςθέρμανσης.................................................................................. 587.12.1 Για να κλείσετε το εφεδρικό σύστημα θέρμανσης ........ 58

  8 Ρύθμιση παραμέτρων 588.1 Επισκόπηση: Ρύθμιση παραμέτρων .......................................... 58

  8.1.1 Για να συνδέσετε το καλώδιο υπολογιστή στονηλεκτρικό πίνακα.......................................................... 58

  8.1.2 Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πιο συχνάχρησιμοποιούμενες εντολές ......................................... 59

  8.1.3 Για να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις συστήματος από τοπρώτο στο δεύτερο χειριστήριο ................................... 59

  8.1.4 Για να αντιγράψετε το σύνολο γλωσσών από τοπρώτο στο δεύτερο χειριστήριο ................................... 60

  8.1.5 Γρήγορος οδηγός: Ορίστε τη διάταξη τουσυστήματος μετά την πρώτη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ .......... 60

  8.2 Βασική ρύθμιση παραμέτρων..................................................... 618.2.1 Γρήγορος οδηγός: Γλώσσα / ώρα και ημερομηνία....... 618.2.2 Γρήγορος οδηγός: Τυπικές επιλογές ........................... 618.2.3 Γρήγορος οδηγός: Προαιρετικές επιλογές.................... 638.2.4 Γρήγορος οδηγός: Αποδόσεις (μέτρηση ενέργειας)..... 658.2.5 Ρύθμιση θέρμανσης/ψύξης χώρου .............................. 668.2.6 Ρύθμιση ζεστού νερού χρήσης .................................... 708.2.7 Αριθμός επικοινωνίας/υποστήριξης ............................. 70

  8.3 Ρύθμιση παραμέτρων για προχωρημένους/βελτιστοποίηση...... 718.3.1 Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης χώρου: για

  προχωρημένους........................................................... 718.3.2 Ρύθμιση ζεστού νερού χρήσης: για προχωρημένους .. 758.3.3 Ρυθμίσεις πηγών θερμότητας ...................................... 808.3.4 Ρυθμίσεις συστήματος ................................................. 82

  8.4 Δομή μενού: Επισκόπηση ρυθμίσεων χρήστη ........................... 878.5 Δομή μενού: Επισκόπηση ρυθμίσεων εγκαταστάτη................... 88

  9 Αρχική εκκίνηση 899.1 Επισκόπηση: Αρχική εκκίνηση ................................................... 899.2 Προφυλάξεις κατά τον έλεγχο πριν από την αρχική λειτουργία.. 899.3 Λίστα ελέγχου πριν από την αρχική εκκίνηση ............................ 899.4 Λίστα ελέγχου κατά την αρχική εκκίνηση.................................... 90

  9.4.1 Για να ελέγξετε την ελάχιστη παροχή........................... 909.4.2 Λειτουργία εξαέρωσης ................................................. 909.4.3 Για να εκτελέσετε μια δοκιμαστική λειτουργία .............. 919.4.4 Για να εκτελέσετε μια δοκιμαστική λειτουργία

  ενεργοποιητή ............................................................... 929.4.5 Στέγνωμα δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης ............ 92

  10 Παράδοση στο χρήστη 9410.1 Πληροφορίες για το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα ....................... 94

  Πιθανές λειτουργίες όπου εφαρμόζεται το κλείδωμαλειτουργίας ................................................................................. 94Για να ελέγξετε αν η λειτουργία κλειδώματος είναι ενεργή ......... 94Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κλείδωμαλειτουργίας ................................................................................. 94Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κλείδωμαπλήκτρων ................................................................................... 94

  11 Συντήρηση και σέρβις 9411.1 Επισκόπηση: Συντήρηση και σέρβις .......................................... 9511.2 Προφυλάξεις ασφαλείας κατά τη συντήρηση.............................. 95

  11.2.1 Άνοιγμα της εξωτερικής μονάδας................................. 9511.2.2 Άνοιγμα του κιβωτίου ελέγχου ..................................... 9511.2.3 Άνοιγμα του προαιρετικού κιβωτίου ............................. 9511.2.4 Άνοιγμα του εφεδρικού συστήματος θέρμανσης.......... 95

  11.3 Λίστα ελέγχου για ετήσια συντήρηση της εξωτερικής μονάδας .. 95

  12 Αντιμετώπιση προβλημάτων 9612.1 Επισκόπηση: Αντιμετώπιση προβλημάτων................................ 9612.2 Προφυλάξεις κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων .................. 9612.3 Επίλυση προβλημάτων με βάση τα συμπτώματα ...................... 96

  12.3.1 Σύμπτωμα: Η μονάδα ΔΕΝ παρέχει τηναναμενόμενη θέρμανση ή ψύξη ................................... 96

  12.3.2 Σύμπτωμα: Ο συμπιεστής ΔΕΝ ξεκινά (θέρμανσηχώρου ή θέρμανση νερού χρήσης) .............................. 97

 • 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας

  Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη

  4EBLQ05+07CAV3 + EDLQ05+07CAV3 + EKCB07CAV3 +

  EK2CB07CAV3 + EKMBUHCA3V3 + EKMBUHCA9W1Monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Daikin Altherma

  4P405544-1D – 2017.04

  12.3.3 Σύμπτωμα: Ο κυκλοφορητής κάνει θόρυβο(δημιουργία φυσαλίδων) ............................................. 97

  12.3.4 Σύμπτωμα: Ανοίγει η βάνα εκτόνωσης πίεσης ........... 9712.3.5 Σύμπτωμα: Διαρροή της βάνας εκτόνωσης πίεσης

  νερού........................................................................... 9812.3.6 Σύμπτωμα: Ο χώρος ΔΕΝ θερμαίνεται επαρκώς σε

  χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες.............................. 9812.3.7 Σύμπτωμα: Η πίεση στο σημείο παροχής είναι

  προσωρινά εξαιρετικά υψηλή...................................... 9812.3.8 Σύμπτωμα: Οι διακοσμητικές μάσκες έχουν

  απωθηθεί λόγω φουσκωμένου δοχείου ...................... 9812.3.9 Σύμπτωμα: Η λειτουργία απολύμανσης δοχείου ΔΕΝ

  ολοκληρώθηκε σωστά (σφάλμα-AH) .......................... 9912.3.10 Σύμπτωμα: Η μέτρηση ενέργειας (παραγόμενη

  θερμότητα) ΔΕΝ λειτουργεί σωστά ............................. 9912.4 Επίλυση προβλημάτων με βάση τους κωδικούς σφαλμάτων ... 99

  12.4.1 Κωδικοί σφαλμάτων: Επισκόπηση ............................. 99

  13 Απόρριψη 10213.1 Επισκόπηση: Απόρριψη............................................................ 10213.2 Διαδικασία εκκένωσης ............................................................... 10213.3 Για έναρξη και διακοπής της εξαναγκασμένης ψύξης................ 103

  14 Τεχνικά χαρακτηριστικά 10414.1 Διάγραμμα σωληνώσεων: Εξωτερική μονάδα........................... 10414.2 Διάγραμμα καλωδίωσης: Εξωτερική μονάδα ............................ 10514.3 Αναγκαιότητα κιτ βανών ............................................................ 10814.4 Καμπύλη ESP: Εξωτερική μονάδα............................................ 110

  15 Γλωσσάρι 111

  16 Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης112

  1 Γενικές προφυλάξειςασφαλείας

  1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφατεκμηρίωσης

  ▪ Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί σταΑγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις.

  ▪ Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν έγγραφοκαλύπτουν πολύ σημαντικά θέματα και θα πρέπει να τις τηρείτεπροσεκτικά.

  ▪ Η εγκατάσταση του συστήματος και όλες οι ενέργειες πουπεριγράφονται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης και τον οδηγόεγκατάστασης πρέπει να διεξάγονται από εξουσιοδοτημένο άτομο.

  1.1.1 Σημασία των προειδοποιητικώνενδείξεων και των συμβόλων

  ΚΙΝΔΥΝΟΣ

  Υποδεικνύει μια κατάσταση στην οποία θα προκληθείθάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.

  ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

  Υποδεικνύει μια κατάσταση στην οποία θα μπορούσε ναπροκληθεί ηλεκτροπληξία.

  ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ

  Υποδεικνύει μια κατάσταση στην οποία θα μπορούσε ναπροκληθεί έγκαυμα εξαιτίας υπερβολικά υψηλών ήχαμηλών θερμοκρασιών.

  ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ

  Υποδεικνύει μια κατάσταση στην οποία θα μπορούσε ναπροκληθεί έκρηξη.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  Υποδεικνύει μια κατάσταση στην οποία θα μπορούσε ναπροκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΛΙΚΟ

  ΠΡΟΣΟΧΗ

  Υποδεικνύει μια κατάσταση στην οποία θα μπορούσε ναπροκληθεί ελαφρύς ή αρκετά σοβαρός τραυματισμός.

  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  Υποδεικνύει μια κατάσταση στην οποία θα μπορούσε ναπροκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό ή υλική ζημιά.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Υποδεικνύει χρήσιμες συμβουλές ή πρόσθετεςπληροφορίες.

  Σύμβολο ΕπεξήγησηΠριν την εγκατάσταση, διαβάστε το εγχειρίδιοεγκατάστασης και λειτουργίας, και το φύλλοοδηγιών καλωδίωσης.Πριν εκτελέσετε εργασίες συντήρησης καιεπισκευής, διαβάστε το εγχειρίδιο συντήρησης.Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτετον οδηγό για τον τεχνικό εγκατάστασης και τονσυνοπτικό οδηγό του χρήστη.

  1.2 Για τον εγκαταστάτη

  1.2.1 ΓενικάΑν δεν είστε σίγουροι για τον τρόπο εγκατάστασης ή χειρισμού τηςμονάδας, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  Η εσφαλμένη εγκατάσταση ή προσάρτηση εξοπλισμού ήπαρελκόμενων ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία,βραχυκύκλωμα, διαρροές, πυρκαγιά ή σε άλλες βλάβεςστον εξοπλισμό. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα,προαιρετικό εξοπλισμό και ανταλλακτικά πουκατασκευάζονται ή έχουν εγκριθεί από την Daikin.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση, οι δοκιμές και ταχρησιμοποιούμενα υλικά συμμορφώνονται με τηνισχύουσα νομοθεσία (στο πάνω μέρος των οδηγιών πουπεριγράφονται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της Daikin).

  ΠΡΟΣΟΧΗ

  Φοράτε επαρκή ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό(προστατευτικά γάντια, γυαλιά ασφαλείας,…) κατά τηνεκτέλεση εργασιών εγκατάστασης, συντήρησης και σέρβιςτου συστήματος.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  Σκίστε και πετάξτε τα πλαστικά περιτυλίγματα τηςσυσκευασίας, ώστε να μην μπορεί κανείς, και ειδικά ταπαιδιά, να παίξει με αυτά. Πιθανός κίνδυνος: ασφυξία.

 • 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας

  Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη

  5EBLQ05+07CAV3 + EDLQ05+07CAV3 + EKCB07CAV3 +EK2CB07CAV3 + EKMBUHCA3V3 + EKMBUHCA9W1Monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Daikin Altherma4P405544-1D – 2017.04

  ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ

  ▪ ΜΗΝ αγγίζετε τις σωληνώσεις ψυκτικού, τιςσωληνώσεις νερού ή τα εσωτερικά τμήματα κατά τηδιάρκεια και αμέσως μετά τη λειτουργία. Μπορεί ναείναι υπερβολικά ζεστά ή υπερβολικά κρύα. Περιμένετεμέχρι να επανέλθουν σε κανονική θερμοκρασία. Εάνπρέπει να τα αγγίξετε, φορέστε προστατευτικά γάντια.

  ▪ ΜΗΝ αγγίζετε το ψυκτικό υγρό που έχει διαρρεύσει.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  Λάβετε επαρκή μέτρα ώστε να αποτρέψετε τη χρήση τηςμονάδας ως φωλιάς από μικρά ζώα. Εάν μικρά ζώαέλθουν σε επαφή με ηλεκτροφόρα τμήματα ενδέχεται ναπροκληθεί δυσλειτουργία, καπνός ή πυρκαγιά.

  ΠΡΟΣΟΧΗ

  ΜΗΝ αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα αλουμινένια πτερύγιατης μονάδας.

  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  ▪ ΜΗΝ τοποθετείτε αντικείμενα ή εξοπλισμό επάνω στημονάδα.

  ▪ ΜΗΝ κάθεστε, μην σκαρφαλώνετε και μην στέκεστεπάνω στη μονάδα.

  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν στην εξωτερική μονάδαείναι καλό να εκτελούνται σε χώρο χωρίς υγρασία, για ναμην υπάρξει εισροή νερού.

  Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, ενδέχεται να είναιαπαραίτητη η παροχή ενός τεχνικού ημερολογίου μαζί με το προϊόν,το οποίο θα περιέχει τουλάχιστον τα εξής: πληροφορίες σχετικά μετη συντήρηση, τις εργασίες επισκευής, τα αποτελέσματα τωνδοκιμών, τις χρονικές περιόδους αδράνειας,…

  Επίσης, σε ένα προσβάσιμο σημείο του προϊόντος θα πρέπει ναπαρέχονται οι εξής, τουλάχιστον, πληροφορίες:

  ▪ Οδηγίες για τη διακοπή της λειτουργίας του συστήματος σεπερίπτωση έκτακτης ανάγκης

  ▪ Το όνομα και η διεύθυνση του πυροσβεστικού και τουαστυνομικού τμήματος καθώς και του νοσοκομείου

  ▪ Το όνομα, η διεύθυνση και οι τηλεφωνικοί αριθμοί κατά τιςπρωινές και τις νυχτερινές ώρες του προσωπικού σέρβις

  Στην Ευρώπη, το πρότυπο EN378 παρέχει τις απαραίτητες οδηγίεςγια αυτό το τεχνικό ημερολόγιο.

  1.2.2 Τοποθεσία εγκατάστασης▪ Αφήστε επαρκή χώρο γύρω από τη μονάδα για την εκτέλεση των

  εργασιών σέρβις και την κυκλοφορία του αέρα.

  ▪ Βεβαιωθείτε ότι η τοποθεσία της εγκατάστασης αντέχει το βάροςκαι τις δονήσεις της εγκατάστασης.

  ▪ Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος αερίζεται επαρκώς. ΜΗΝ εμποδίζετε ταανοίγματα αερισμού.

  ▪ Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι επίπεδη.

  ΜΗΝ εγκαθιστάτε τη μονάδα στα ακόλουθα σημεία:

  ▪ Σε σημεία όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης.

  ▪ Σε σημεία όπου υπάρχουν μηχανήματα που εκπέμπουνηλεκτρομαγνητικά κύματα. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα ενδέχεταινα επηρεάσουν το σύστημα ελέγχου και να προκαλέσουνδυσλειτουργία του εξοπλισμού.

  ▪ Σε σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω διαρροήςεύφλεκτων αερίων (παράδειγμα: αραιωτικά ή βενζίνη),ανθρακοϊνών, αναφλέξιμης σκόνης.

  ▪ Σε σημεία όπου παράγεται διαβρωτικό αέριο (παράδειγμα:θειώδες οξύ σε μορφή αερίου). Η διάβρωση των χαλκοσωλήνων ήτων συγκολλημένων εξαρτημάτων ενδέχεται να προκαλέσειδιαρροή ψυκτικού.

  1.2.3 ΨυκτικόΕάν εφαρμόζεται. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το εγχειρίδιοεγκατάστασης ή τον οδηγό αναφοράς του τεχνικού εγκατάστασηςτης εφαρμογής σας.

  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  Βεβαιωθείτε ότι οι σωληνώσεις ψυκτικού συμμορφώνονταιμε την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Ευρώπη ισχύει τοπρότυπο EN378.

  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  Βεβαιωθείτε ότι οι σωληνώσεις και οι συνδέσεις του χώρουεγκατάστασης δεν υποβάλλονται σε πίεση.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  Κατά τις δοκιμές, να μην εφαρμόζετε ΠΟΤΕ πίεσηυψηλότερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση (όπωςυποδεικνύεται στην πινακίδα ονομασίας της μονάδας) στοπροϊόν.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  Λάβετε επαρκή μέτρα προφύλαξης για το ενδεχόμενοδιαρροής ψυκτικού. Σε περίπτωση διαρροής ψυκτικούαερίου, αερίστε πλήρως το χώρο. Πιθανοί κίνδυνοι:

  ▪ Η υπερβολική συγκέντρωση ψυκτικού σε ένα κλειστόχώρο ενδέχεται να προκαλέσει έλλειψη οξυγόνου.

  ▪ Εάν το ψυκτικό αέριο έρθει σε επαφή με φωτιά,ενδέχεται να παραχθούν τοξικά αέρια.

  ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ

  Εκκένωση – Διαρροή ψυκτικού. Εάν θέλετε ναεκκενώσετε το σύστημα και υπάρχει διαρροή στο κύκλωμαψυκτικού:

  ▪ ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε την αυτόματη λειτουργίαεκκένωσης, με την οποία μπορείτε να συλλέξετε όλο τοψυκτικό από το σύστημα στην εξωτερική μονάδα.Πιθανή επίπτωση: Αυτανάφλεξη και έκρηξη τουσυμπιεστή λόγω εισροής αέρα στον συμπιεστή εν ώραλειτουργίας.

  ▪ Χρησιμοποιήστε ξεχωριστό σύστημα ανάκτησης ώστενα μην χρειάζεται να λειτουργεί ο συμπιεστής τηςμονάδας.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  Συλλέγετε πάντα το ψυκτικό μέσο. ΜΗΝ τα απορρίπτετεαπευθείας στο περιβάλλον. Χρησιμοποιήστε μια αντλίακενού για την εκκένωση της εγκατάστασης.

  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  Μετά από τη σύνδεση όλων των σωληνώσεων,βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καμιά διαρροή αερίου.Χρησιμοποιήστε άζωτο για την ανίχνευση τυχόν διαρροήςαέριου.

 • 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας

  Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη

  6EBLQ05+07CAV3 + EDLQ05+07CAV3 + EKCB07CAV3 +

  EK2CB07CAV3 + EKMBUHCA3V3 + EKMBUHCA9W1Monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Daikin Altherma

  4P405544-1D – 2017.04

  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  ▪ Για να αποτρέψετε τυχόν βλάβη του συμπιεστή, ΜΗΝγεμίζετε το σύστημα με περισσότερο ψυκτικό από τηνκαθορισμένη ποσότητα.

  ▪ Όταν ανοίγετε το σύστημα ψυκτικού, πρέπει ναδιαχειρίζεστε το ψυκτικό σύμφωνα με την εφαρμοστέανομοθεσία.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει οξυγόνο στο σύστημα. Ηπλήρωση του ψυκτικού είναι δυνατή μετά από τηνεκτέλεση της δοκιμής διαρροής και του στεγνώματος μεπλήρη εκκένωση.

  ▪ Σε περίπτωση που απαιτείται επαναπλήρωση, ανατρέξτε στηνπινακίδα ονομασίας της μονάδας. Σε αυτήν αναγράφεται ο τύποςκαι η απαιτούμενη ποσότητα ψυκτικού.

  ▪ Αυτή η μονάδα έχει πληρωθεί με ψυκτικό από το εργοστάσιο καιανάλογα με το μέγεθος και το μήκος των σωλήνων ορισμένασυστήματα χρειάζονται πρόσθετη πλήρωση ψυκτικού.

  ▪ Χρησιμοποιείτε μόνο τα ειδικά εργαλεία για τον τύπο ψυκτικούπου χρησιμοποιείται στο σύστημα, προκείμενου να διασφαλίσετετην απαιτούμενη αντίσταση πίεσης και να αποτρέψετε τηνεισχώρηση ξένων υλικών στο σύστημα.

  ▪ Πληρώστε το ψυκτικό υγρό σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:

  Εάν ΤότεΥπάρχει σιφόνι

  (δηλ. ο κύλινδρος φέρει τηνένδειξη “Συνδεδεμένο σιφόνιπλήρωσης υγρού”)

  Πληρώστε ψυκτικό με τονκύλινδρο σε όρθια θέση.

  ΔΕΝ υπάρχει σιφόνι Πληρώστε ψυκτικό με τονκύλινδρο γυρισμένο ανάποδα.

  ▪ Ανοίξτε τους κυλίνδρους ψυκτικού αργά.

  ▪ Πληρώστε με το ψυκτικό σε υγρή μορφή. Η προσθήκη ψυκτικούσε αέρια μορφή ενδέχεται να διακόψει την κανονική λειτουργία.

  ΠΡΟΣΟΧΗ

  Όταν ολοκληρώστε ή διακόψετε τη διαδικασία πλήρωσηςψυκτικού, κλείστε αμέσως τη βαλβίδα του δοχείουψυκτικού. Αν η βαλβίδα δεν κλείσει αμέσως, η απομένουσαπίεση ενδέχεται να προκαλέσει την πλήρωση με επιπλέονψυκτικό. Πιθανή επίπτωση: Εσφαλμένη ποσότηταψυκτικού.

  1.2.4 Διάλυμα άλμηςΑν προβλέπεται. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης ή τονοδηγό αναφοράς εγκαταστάτη της εφαρμογής σας για περισσότερεςπληροφορίες.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  Η επιλογή του διαλύματος άλμης ΠΡΕΠΕΙ να γίνεισύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  Λάβετε επαρκείς προφυλάξεις σε περίπτωση διαρροήςδιαλύματος άλμης. Σε περίπτωση διαρροής διαλύματοςάλμης, αερίστε το χώρο αμέσως και επικοινωνήστε με τοντοπικό προμηθευτή.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  Η θερμοκρασία περιβάλλοντος στο εσωτερικό της μονάδαςμπορεί να αυξηθεί πολύ περισσότερο απ' ό, τι στο χώρο,π.χ. 70°C. Σε περίπτωση διαρροής διαλύματος άλμης, τατμήματα που έχουν υπερθερμανθεί στο εσωτερικό τηςμονάδας μπορεί να ενέχουν κινδύνους.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  Η χρήση και η εγκατάσταση της εφαρμογής ΠΡΕΠΕΙ νασυμμορφώνονται με τις προφυλάξεις για την ασφάλεια καιτην προστασία του περιβάλλοντος που καθορίζονται στηνισχύουσα νομοθεσία.

  1.2.5 ΝερόΕάν προβλέπεται. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης ή τονοδηγό αναφοράς εγκαταστάτη της εφαρμογής σας για περισσότερεςπληροφορίες.

  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  Βεβαιωθείτε ότι η ποιότητα του νερού συμμορφώνεται μετην Οδηγία 98/83/ΕΚ της ΕΕ.

  1.2.6 Ηλεκτρικές συνδέσεις

  ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

  ▪ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ κάθε παροχή ρεύματοςπροτού αφαιρέσετε το κάλυμμα του ηλεκτρικού πίνακα,συνδέσετε τα ηλεκτρικά καλώδια ή αγγίξετε ηλεκτρικάμέρη.

  ▪ Αποσυνδέστε την τροφοδοσία για περισσότερο από1 λεπτό και μετρήστε την τάση στους ακροδέκτες τωνπυκνωτών του κύριου κυκλώματος ή των ηλεκτρικώνεξαρτημάτων πριν από το σέρβις. Η τάση ΠΡΕΠΕΙ ναείναι μικρότερη από 50  V  DC προκειμένου ναμπορέσετε να αγγίξετε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα. Για τηθέση των ακροδεκτών, συμβουλευτείτε το διάγραμμακαλωδίωσης.

  ▪ ΜΗΝ αγγίζετε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα με βρεγμέναχέρια.

  ▪ ΜΗΝ αφήνετε ποτέ τη μονάδα χωρίς επίβλεψη ότανέχει αφαιρεθεί το κάλυμμα συντήρησης.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  Εάν ΔΕΝ έχει εγκατασταθεί από το εργοστάσιο, θα πρέπειστην σταθερή καλωδίωση να εγκατασταθεί κεντρικόςδιακόπτης ή άλλο μέσο αποσύνδεσης, με πλήρηδιαχωρισμό επαφών σε όλους τους πόλους, σε συνθήκεςυπέρτασης κατηγορίας III.

 • 2 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης

  Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη

  7EBLQ05+07CAV3 + EDLQ05+07CAV3 + EKCB07CAV3 +EK2CB07CAV3 + EKMBUHCA3V3 + EKMBUHCA9W1Monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Daikin Altherma4P405544-1D – 2017.04

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  ▪ Χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ καλώδια από χαλκό.

  ▪ Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια στο χώρο εγκατάστασηςσυμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία.

  ▪ Όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες στο χώροεγκατάστασης πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωναμε το διάγραμμα καλωδίωσης που παρέχεται με τοπροϊόν.

  ▪ ΠΟΤΕ μην στριμώχνετε πολλά καλώδια μαζί καιφροντίστε τα καλώδια να μην έρχονται σε επαφή με τιςσωληνώσεις και τα αιχμηρά άκρα. Βεβαιωθείτε ότι δενασκείται εξωτερική πίεση στις συνδέσεις τωνακροδεκτών.

  ▪ Γειώστε απαραιτήτως τα καλώδια. ΜΗΝ γειώνετε τημονάδα σε σωλήνες ύδρευσης, σε απορροφητήυπέρτασης ή σε γείωση τηλεφωνικής γραμμής.Ανεπαρκής γείωση μπορεί να προκαλέσειηλεκτροπληξία.

  ▪ Χρησιμοποιήστε ένα αποκλειστικό κύκλωμα ισχύος.ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε παροχή ρεύματος πουχρησιμοποιείται από άλλη συσκευή.

  ▪ Εγκαταστήστε τις απαιτούμενες ασφάλειες ή τουςδιακόπτες ασφαλείας.

  ▪ Εγκαταστήστε μια προστατευτική διάταξη γείωσης. Σεαντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθείηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

  ▪ Κατά την εγκατάσταση της προστατευτικής διάταξηςγείωσης, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατή με τον inverter(ανθεκτική σε ηλεκτρικό θόρυβο υψηλής συχνότητας),ώστε να αποφύγετε την ακούσια ενεργοποίηση τηςπροστατευτικής διάταξης γείωσης.

  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  Προφυλάξεις κατά την τοποθέτηση καλωδίωσηςηλεκτρικής παροχής:

  ▪ Μην συνδέετε καλωδιώσεις διαφορετικού πάχους στομπλοκ ακροδεκτών παροχής (η χαλαρή καλωδίωσηηλεκτρικής παροχής μπορεί να προκαλέσει υπερβολικήσυσσώρευση θερμότητας).

  ▪ Όταν συνδέετε καλωδιώσεις ίδιου πάχους,ακολουθήστε την παρακάτω εικόνα.

  ▪ Για την καλωδίωση, χρησιμοποιήστε το καθορισμένοκαλώδιο παροχής και συνδέστε γερά, έπειτα ασφαλίστεώστε να αποφύγετε την άσκηση εξωτερικής πίεσηςστον πίνακα ακροδεκτών.

  ▪ Χρησιμοποιήστε κατάλληλο κατσαβίδι για τη σύσφιξητων βιδών του ακροδέκτη. Κατσαβίδι με υπερβολικάμικρό κεφάλι θα καταστρέψει τις γωνίες του σταυρούστη βίδα και θα καταστήσει αδύνατη τη σωστή σύσφιξη.

  ▪ Η υπερβολική σύσφιξη των βιδών του ακροδέκτημπορεί να τις σπάσει.

  Για την αποφυγή παρεμβολών, εγκαταστήστε τα καλώδια ρεύματοςσε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από τηλεοράσεις ή ραδιόφωνα.Ανάλογα με τα ραδιοκύματα, η απόσταση του 1 μέτρου ενδέχεται ναμην επαρκεί.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  ▪ Αφού ολοκληρώσετε τις ηλεκτρικές εργασίες,βεβαιωθείτε ότι κάθε ηλεκτρικό εξάρτημα καιακροδέκτης μέσα στο κουτί των ηλεκτρικώνεξαρτημάτων έχει συνδεθεί σταθερά.

  ▪ Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει όλα τα καλύμματα πριναπό την ενεργοποίηση της μονάδας.

  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  Ισχύει μόνο αν το τροφοδοτούμενο ρεύμα είναι τριφασικόκαι ο συμπιεστής διαθέτει μέθοδο εκκίνησης μεΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.

  Εάν υπάρχει πιθανότητα αντίστροφης φάσης μετά από μιαστιγμιαία διακοπή ρεύματος και η παροχή ρεύματοςδιακόπτεται και επανέρχεται κατά τη διάρκεια λειτουργίαςτου προϊόντος, συνδέστε ένα κύκλωμα προστασίαςαντίστροφης φάσης στην εγκατάσταση. Η λειτουργία τουπροϊόντος σε αντίστροφη φάση μπορεί να προκαλέσεικαταστροφή του συμπιεστή και άλλων εξαρτημάτων.

  2 Πληροφορίες για τα έγγραφατεκμηρίωσης

  2.1 Πληροφορίες για το παρόνέγγραφο

  Στοχευόμενο κοινόΕξουσιοδοτημένοι εγκαταστάτες

  Πακέτο εγγράφων τεκμηρίωσηςΤο παρόν έγγραφο αποτελεί μέρος του πακέτου εγγράφωντεκμηρίωσης. Το πλήρες πακέτο περιλαμβάνει τα εξής:

  ▪ Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας:

  ▪ Οδηγίες ασφαλείας τις οποίες πρέπει να διαβάσετε πριν απότην εγκατάσταση

  ▪ Μορφή: Έντυπο (στη συσκευασία της εξωτερικής μονάδας)

  ▪ Εγχειρίδιο εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας:

  ▪ Οδηγίες εγκατάστασης

  ▪ Μορφή: Έντυπο (στη συσκευασία της εξωτερικής μονάδας)

  ▪ Εγχειρίδιο εγκατάστασης κιβωτίου ελέγχου:

  ▪ Οδηγίες εγκατάστασης

  ▪ Μορφή: Έντυπο (στη συσκευασία του κιβωτίου ελέγχου)

  ▪ Εγχειρίδιο εγκατάστασης προαιρετικού κιβωτίου:

  ▪ Οδηγίες εγκατάστασης

  ▪ Μορφή: Έντυπο (στη συσκευασία του προαιρετικού κιβωτίου)

  ▪ Εγχειρίδιο εγκατάστασης εφεδρικού συστήματος θέρμανσης:

  ▪ Οδηγίες εγκατάστασης

  ▪ Μορφή: Έντυπο (στη συσκευασία του εφεδρικού συστήματοςθέρμανσης)

  ▪ Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη:

  ▪ Προετοιμασία της εγκατάστασης, κανόνες ορθής πρακτικής,στοιχεία αναφοράς,…

  ▪ Μορφή: Αρχεία σε ψηφιακή μορφή στην τοποθεσία http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

  http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

 • 3 Πληροφορίες για τη συσκευασία

  Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη

  8EBLQ05+07CAV3 + EDLQ05+07CAV3 + EKCB07CAV3 +

  EK2CB07CAV3 + EKMBUHCA3V3 + EKMBUHCA9W1Monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Daikin Altherma

  4P405544-1D – 2017.04

  ▪ Συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό:

  ▪ Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση τουπροαιρετικού εξοπλισμού

  ▪ Μορφή: Έντυπο (στη συσκευασία της εξωτερικής μονάδας) +Αρχεία σε ψηφιακή μορφή στην τοποθεσία http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

  Οι πιο πρόσφατες αναθεωρήσεις των παρεχόμενων εγγράφωντεκμηρίωσης ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο τηςDaikin της περιοχής σας ή να μπορείτε να τις προμηθευτείτε από τοναντιπρόσωπο της περιοχής σας.

  Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά.Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις.

  Τεχνικά μηχανικά δεδομένα▪ Υποσύνολο των τελευταίων τεχνικών δεδομένων υπάρχει στην

  περιφερειακή ιστοσελίδα Daikin (δημόσια προσβάσιμη).

  ▪ Όλο το σετ των τελευταίων τεχνικών δεδομένων υπάρχει στηνDaikin extranet (χρειάζεται έγκριση).

  2.2 Σύντομος οδηγός αναφοράςεγκαταστάτη

  Κεφάλαιο ΠεριγραφήΓενικές προφυλάξειςασφαλείας

  Οδηγίες ασφαλείας τις οποίες πρέπει ναδιαβάσετε πριν από την εγκατάσταση

  Πληροφορίες για ταέγγραφα τεκμηρίωσης

  Ποια έγγραφα τεκμηρίωσης είναιδιαθέσιμα για τον εγκαταστάτη

  Πληροφορίες για τησυσκευασία

  Πώς να αποσυσκευάσετε τις μονάδεςκαι να αφαιρέσετε τα εξαρτήματά τους

  Πληροφορίες για τιςμονάδες και ταπροαιρετικά εξαρτήματα

  ▪ Πώς να αναγνωρίσετε τις μονάδες

  ▪ Πιθανοί συνδυασμοί μονάδων καιπροαιρετικών εξαρτημάτων

  Οδηγίες εφαρμογής Διάφορες ρυθμίσεις εγκατάστασης τουσυστήματος

  Προετοιμασία Τι πρέπει να κάνετε και να γνωρίζετεπριν από την εργασία στο χώροεγκατάστασης

  Εγκατάσταση Τι πρέπει να κάνετε και να γνωρίζετε,για να εγκαταστήσετε το σύστημα

  Ρύθμιση παραμέτρων Τι πρέπει να κάνετε και να γνωρίζετε,για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους τουσυστήματος μετά την εγκατάσταση

  Αρχική εκκίνηση Τι πρέπει να κάνετε και να γνωρίζετε,για να θέσετε σε λειτουργία το σύστημαμετά τη ρύθμιση παραμέτρων

  Παράδοση στο χρήστη Τι να δώσετε και να εξηγήσετε στοχρήστη

  Συντήρηση και σέρβις Πώς γίνεται η συντήρηση και το σέρβιςτων μονάδων

  Αντιμετώπισηπροβλημάτων

  Τι να κάνετε σε περίπτωσηπροβλημάτων

  Απόρριψη Πώς να απορρίψετε το σύστημαΤεχνικά χαρακτηριστικά Προδιαγραφές του συστήματοςΓλωσσάρι Ορισμοί

  Κεφάλαιο ΠεριγραφήΠίνακας ρυθμίσεων στοχώρο εγκατάστασης

  Πίνακας που πρέπει να συμπληρωθείαπό τον εγκαταστάτη και να φυλαχθείγια μελλοντική αναφορά

  Σημείωση: Διατίθεται επίσης έναπίνακας ρυθμίσεων εγκαταστάτη στονοδηγό αναφοράς χρήστη. Αυτός οπίνακας πρέπει να συμπληρωθεί απότον εγκαταστάτη και να παραδοθεί στοχρήστη.

  3 Πληροφορίες για τησυσκευασία

  3.1 Επισκόπηση: Πληροφορίες για τησυσκευασία

  Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι διαδικασίες που θα πρέπει ναακολουθήσετε αφού παραδοθούν οι συσκευασίες με την εξωτερικήμονάδα, το κιβώτιο ελέγχου, το προαιρετικό κιβώτιο ή/και τοεφεδρικό σύστημα θέρμανσης στο χώρο εγκατάστασης.

  Περιέχει πληροφορίες σχετικά με:

  ▪ Αποσυσκευασία και χειρισμός των μονάδων

  ▪ Αφαίρεση εξαρτημάτων από τις μονάδες

  Να θυμάστε τα εξής:

  ▪ Κατά την παράδοση, θα πρέπει να ελέγξετε τη μονάδα για ζημιές.Τυχόν ζημιά θα πρέπει να αναφερθεί άμεσα στον αρμόδιουπάλληλο παραπόνων του μεταφορέα.

  ▪ Μεταφέρετε τη μονάδα όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην τελικήθέση εγκατάστασης, ώστε να αποφευχθούν ζημιές κατά τημεταφορά.

  3.2 Εξωτερική μονάδα

  3.2.1 Για να αποσυσκευάσετε την εξωτερικήμονάδα

  http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

 • 3 Πληροφορίες για τη συσκευασία

  Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη

  9EBLQ05+07CAV3 + EDLQ05+07CAV3 + EKCB07CAV3 +EK2CB07CAV3 + EKMBUHCA3V3 + EKMBUHCA9W1Monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Daikin Altherma4P405544-1D – 2017.04

  1

  2

  3.2.2 Για να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα από τηνεξωτερική μονάδα

  1 Ανοίξτε την εξωτερική μονάδα.

  2 Αφαιρέστε τα εξαρτήματα.

  1× 1× 1× 1×a b c d

  2× 1×2×fe g

  a Γενικές προφυλάξεις ασφαλείαςb Συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμόc Εγχειρίδιο εγκατάστασης εξωτερικής μονάδαςd Εγχειρίδιο λειτουργίαςe Στεγανοποιητικός δακτύλιος για τη βάνα αποκοπήςf Βάνα αποκοπήςg Βάση εγκατάστασης μονάδας

  3.3 Πίνακας ελέγχουΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  Το κιβώτιο ελέγχου EKCB07CAV3 είναι προαιρετικόεξάρτημα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ωςμεμονωμένη μονάδα.

  3.3.1 Για να αποσυσκευάσετε το κιβώτιοελέγχου

  1

  2

  3.3.2 Για να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα από τοκιβώτιο ελέγχου

  1 Ανοίξτε το κιβώτιο ελέγχου.

 • 3 Πληροφορίες για τη συσκευασία

  Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη

  10EBLQ05+07CAV3 + EDLQ05+07CAV3 + EKCB07CAV3 +

  EK2CB07CAV3 + EKMBUHCA3V3 + EKMBUHCA9W1Monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Daikin Altherma

  4P405544-1D – 2017.04

  2 Αφαιρέστε τα εξαρτήματα.

  2× 2× 2×a b c

  a Μπουλόνια M4 για το χειριστήριοb Παξιμάδια M4 για το χειριστήριοc Καλώδια για το ρελέ αντίστασης δοχείου ζεστού νερού

  χρήσης

  3.4 Προαιρετικό κιβώτιοΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  ▪ Το προαιρετικό κιβώτιο EK2CB07CAV3 είναιπροαιρετικό εξάρτημα και δεν μπορεί ναχρησιμοποιηθεί ως μεμονωμένη μονάδα.

  ▪ Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το προαιρετικόκιβώτιο, θα πρέπει αυτό το προαιρετικό κιβώτιοελέγχου EKCB07CAV3 να αποτελεί μέρος τουσυστήματος.

  3.4.1 Για να αποσυσκευάσετε το προαιρετικόκιβώτιο

  1

  2

  3.4.2 Για να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα από τοπροαιρετικό κιβώτιο

  1 Ανοίξτε το προαιρετικό κιβώτιο.

  2 Αφαιρέστε τα εξαρτήματα.

  2×a

  a Ακροδέκτες για το καλώδιο διασύνδεσης του προαιρετικούκιβωτίου με το κιβώτιο ελέγχου EKCB07CAV3.

  3.5 Εφεδρικό σύστημα θέρμανσηςΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  ▪ Το εφεδρικό σύστημα θέρμανσης είναι προαιρετικόεξάρτημα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ωςμεμονωμένη μονάδα.

  ▪ Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το εφεδρικόσύστημα θέρμανσης, θα πρέπει το προαιρετικό κιβώτιοελέγχου EKCB07CAV3 να αποτελεί μέρος τουσυστήματος.

  3.5.1 Για να αποσυσκευάσετε το εφεδρικόσύστημα θέρμανσης

  1

  2

  3.5.2 Για να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα από τοεφεδρικό σύστημα θέρμανσης

  1 Αφαιρέστε το επιτοίχιο στήριγμα από το κιβώτιο.

 • 4 Πληροφορίες για τις μονάδες και τα προαιρετικά εξαρτήματα

  Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη

  11EBLQ05+07CAV3 + EDLQ05+07CAV3 + EKCB07CAV3 +EK2CB07CAV3 + EKMBUHCA3V3 + EKMBUHCA9W1Monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Daikin Altherma4P405544-1D – 2017.04

  4 Πληροφορίες για τις μονάδεςκαι τα προαιρετικάεξαρτήματα

  4.1 Επισκόπηση: Πληροφορίες για τιςμονάδες και τα προαιρετικάεξαρτήματα

  Αυτό το κεφάλαιο περιέχει πληροφορίες σχετικά με:

  ▪ Αναγνώριση της εξωτερικής μονάδας

  ▪ Αναγνώριση του κιβωτίου ελέγχου (εφόσον διατίθεται)

  ▪ Αναγνώριση του προαιρετικού κιβωτίου (εφόσον διατίθεται)

  ▪ Αναγνώριση του εφεδρικού συστήματος θέρμανσης (εφόσονδιατίθεται)

  ▪ Συνδυασμός της εξωτερικής μονάδας με προαιρετικά εξαρτήματα

  ▪ Συνδυασμός του κιβωτίου ελέγχου με προαιρετικά εξαρτήματα

  ▪ Συνδυασμός του προαιρετικού κιβωτίου με προαιρετικάεξαρτήματα

  ▪ Πιθανοί συνδυασμοί εσωτερικής μονάδας και δοχείου ζεστούνερού χρήσης

  4.2 ΑναγνώρισηΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  Όταν πραγματοποιείτε εργασίες εγκατάστασης ή σέρβις σεπολλές μονάδες ταυτόχρονα, προσέχετε να ΜΗΝμπερδεύετε τα καλύμματα συντήρησης των διαφορετικώνμοντέλων.

  4.2.1 Αναγνωριστική ετικέτα: Εξωτερικήμονάδα

  Θέση

  Στοιχεία μοντέλουΠαράδειγμα: E B/D L Q 05 CA V3

  Κωδικός ΕπεξήγησηE Εξωτερική αντλία θερμότητας monoblocB

  D

  B=Αντιστρέψιμη (θέρμανση+ψύξη)

  D=Μόνο θέρμανσηL Χαμηλή θερμοκρασία νερού – ζώνη

  περιβάλλοντος: −10~−25°CQ Ψυκτικό R410A05 Κλάση απόδοσηςCA Σειρά μοντέλουV3 Τροφοδοσία

  4.2.2 Αναγνωριστική ετικέτα: Κιβώτιο ελέγχουΘέση

  Στοιχεία μοντέλουΠαράδειγμα: EK CB 07 CA V3

  Κωδικός ΠεριγραφήEK Ευρωπαϊκό κιτCB Κιβώτιο ελέγχου07 Κλάση απόδοσηςCA Σειρά μοντέλουV3 Τροφοδοσία

  4.2.3 Αναγνωριστική ετικέτα: Προαιρετικόκιβώτιο

  Θέση

  Στοιχεία μοντέλουΠαράδειγμα: EK 2 CB 07 CA V3

  Κωδικός ΠεριγραφήEK Ευρωπαϊκό κιτ2 ΠροαιρετικόCB Κιβώτιο ελέγχου07 Κλάση απόδοσηςCA Σειρά μοντέλουV3 Τροφοδοσία

  4.2.4 Αναγνωριστική ετικέτα: Εφεδρικόσύστημα θέρμανσης

  Θέση

 • 4 Πληροφορίες για τις μονάδες και τα προαιρετικάεξαρτήματα

  Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη

  12EBLQ05+07CAV3 + EDLQ05+07CAV3 + EKCB07CAV3 +

  EK2CB07CAV3 + EKMBUHCA3V3 + EKMBUHCA9W1Monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Daikin Altherma

  4P405544-1D – 2017.04

  Στοιχεία μοντέλουΠαράδειγμα: EK M BUH CA 3 V3

  Κωδικός ΕπεξήγησηEK Ευρωπαϊκό κιτM Έχει σχεδιαστεί για monobloc χαμηλής

  θερμοκρασίας και αερόψυκτο ψύκτη νερούBUH Εφεδρικό σύστημα θέρμανσηςCA Σειρά μοντέλου3 Απόδοση του κιτ θερμαντήρα (kW)V3 Τροφοδοσία

  4.3 Συνδυασμός μονάδων καιπροαιρετικών εξαρτημάτων

  4.3.1 Πιθανοί συνδυασμοί εξωτερικής μονάδαςκαι προαιρετικών εξαρτημάτων

  FHL1FHL2

  FHL3

  a b c ed df g

  h

  i

  a Εξωτερική μονάδα (EBLQ05+07CAV3 ήEDLQ05+07CAV3)

  b Τμήμα ψυκτικού της εξωτερικής μονάδαςc Τμήμα hydro της εξωτερικής μονάδαςd Κιτ βανών EKMBHBP1e Κιτ εφεδρικού συστήματος θέρμανσης (EKMBUHCA3V3 ή

  EKMBUHCA9W1)f Κιβώτιο ελέγχου EKCB07CAV3g Προαιρετικό κιβώτιο EK2CB07CAV3h Δοχείο ζεστού νερού χρήσηςi Κύκλωμα θέρμανσης χώρου

  Επιλογή Στοιχεία συστήματος που απαιτούνται για αυτό το προαιρετικό εξάρτημαΕξωτερική μονάδαEBLQ05+07CAV3 ήEDLQ05+07CAV3

  Κιβώτιο ελέγχουEKCB07CAV3

  Προαιρετικό κιβώτιοEK2CB07CAV3

  Κιτ βανών EKMBHBP1

  Προαιρετικός εξοπλισμόςΧειριστήριο (EKRUCBL*)(υποχρεωτικό)

  O

  Απλοποιημένο χειριστήριο(EKRUCBS)

  O

  Δοχείο ζεστού νερούχρήσης

  O O

  Εξωτερικός αισθητήραςτηλεχειρισμού (EKRSCA1)

  O

  Διαμορφωτής υπολογιστή(EKPCCAB)

  O

  Θερμοστάτης χώρου(EKRTWA, EKRTR1)

  O O

  Αισθητήρας τηλεχειρισμούγια ασύρματο θερμοστάτη(EKRTETS)

  O O

  Θερμοπομπός αντλίαςθερμότητας (FWXV)

  O O

  Κιτ εφεδρικού συστήματοςθέρμανσης(EKMBUHCA3V3,EKMBUHCA9W1)

  O O O(α)

  Εσωτερικός αισθητήραςτηλεχειρισμού (KRCS01-1)

  O O O

  Εξαρτήματα του εμπορίουΔιάταξη ρύθμισηςλειτουργίας θέρμανσης/ψύξης χώρου (ή βάνααποκοπής)

  O

  Τροφοδοσία με μειωμένηχρέωση (επαφή χωρίςτάση)

  O O

 • 4 Πληροφορίες για τις μονάδες και τα προαιρετικά εξαρτήματα

  Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη

  13EBLQ05+07CAV3 + EDLQ05+07CAV3 + EKCB07CAV3 +EK2CB07CAV3 + EKMBUHCA3V3 + EKMBUHCA9W1Monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Daikin Altherma4P405544-1D – 2017.04

  Επιλογή Στοιχεία συστήματος που απαιτούνται για αυτό το προαιρετικό εξάρτημαΕξωτερική μονάδαEBLQ05+07CAV3 ήEDLQ05+07CAV3

  Κιβώτιο ελέγχουEKCB07CAV3

  Προαιρετικό κιβώτιοEK2CB07CAV3

  Κιτ βανών EKMBHBP1

  Κυκλοφορητής ζεστούνερού χρήσης

  O O

  Μετρητής ηλεκτρικήςενέργειας

  O O O

  Ψηφιακές είσοδοικατανάλωσης ενέργειας

  O O O

  Έξοδος βλάβης O O OΈξοδοςΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣθέρμανσης/ψύξης χώρου

  O O O

  Σήμα της μονάδαςμεταβολής στην εξωτερικήπηγής θερμότητας

  O O O

  (α) Μόνο για τη μονάδα EBLQ05+07CAV3.

  4.3.2 Προαιρετικά εξαρτήματα που μπορούν ναχρησιμοποιηθούν με την εξωτερικήμονάδα

  Χειριστήριο (EKRUCBL*)Διατίθενται προαιρετικά το χειριστήριο και ένα ενδεχομένωςπρόσθετο χειριστήριο.

  Το πρόσθετο χειριστήριο μπορεί να συνδεθεί για τις εξήςλειτουργίες:

  ▪ Για να επιτύχετε και τις δύο ακόλουθες λειτουργίες:

  ▪ ρύθμιση κοντά στο κιβώτιο ελέγχου,

  ▪ λειτουργία θερμοστάτη χώρου στο βασικό χώρο που πρόκειταινα θερμανθεί.

  ▪ Για να έχετε ένα χειριστήριο που περιέχει άλλες γλώσσες.

  Διατίθενται τα εξής χειριστήρια:

  ▪ Το EKRUCBL1 που περιέχει τις ακόλουθες γλώσσες: Γερμανικά,Γαλλικά, Ολλανδικά, Ιταλικά.

  ▪ Το EKRUCBL2 που περιέχει τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά,Σουηδικά, Νορβηγικά, Φινλανδικά.

  ▪ Το EKRUCBL3 που περιέχει τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά,Ισπανικά, Ελληνικά, Πορτογαλικά.

  ▪ Το EKRUCBL4 που περιέχει τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά,Τουρκικά, Πολωνικά, Ρουμανικά.

  ▪ Το EKRUCBL5 που περιέχει τις ακόλουθες γλώσσες: Γερμανικά,Τσεχικά, Σλοβενικά, Σλοβακικά.

  ▪ Το EKRUCBL6 που περιέχει τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά,Κροατικά, Ουγγρικά, Εσθονικά.

  ▪ Το EKRUCBL7 που περιέχει τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά,Γερμανικά, Ρωσικά, Δανικά.

  Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αποστολή γλωσσών στοχειριστήριο μέσω λογισμικού υπολογιστή ή να αντιγράψετε τιςγλώσσες από το ένα χειριστήριο στο άλλο.

  Για τις οδηγίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στην ενότητα "7.8.6 Για νασυνδέσετε το χειριστήριο" στη σελίδα 49.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  ▪ Αν το κιβώτιο ελέγχου EKCB07CAV3 ΔΕΝπεριλαμβάνεται στο σύστημα, συνδέστε το χειριστήριοαπευθείας στην εξωτερική μονάδα.

  ▪ Αν το κιβώτιο ελέγχου EKCB07CAV3 περιλαμβάνεταιστο σύστημα, μπορείτε επίσης να συνδέσετε τοχειριστήριο στο κιβώτιο ελέγχου.

  Απλοποιημένο χειριστήριο (EKRUCBS)▪ Το απλοποιημένο χειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε

  συνδυασμό με το κύριο χειριστήριο.

  ▪ Το απλοποιημένο χειριστήριο ενεργεί ως θερμοστάτης χώρου καιπρέπει να εγκατασταθεί στο χώρο του οποίου τη θερμοκρασίαθέλετε να ρυθμίσετε.

  Για τις οδηγίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιοεγκατάστασης και λειτουργίας του απλοποιημένου χειριστηρίου.

  Δοχείο ζεστού νερού χρήσηςΓια την παροχή ζεστού νερού χρήσης, μπορείτε να συνδέσετε έναδοχείο ζεστού νερού χρήσης στην εξωτερική μονάδα.

  Το δοχείο ζεστού νερού χρήσης είναι διαθέσιμο σε 3 τύπους:

  ▪ Δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα (EKHWS και EKHWSU (μόνο γιατο Ηνωμένο Βασίλειο))Διατίθενται 3 τύποι: 150, 200 και 300 λίτρων.

  ▪ Επισμαλτωμένο δοχείο (EKHWE και EKHWET (τύπος επιτοίχιαςεγκατάστασης))Διατίθενται 3 τύποι της μονάδας EKHWE: 150, 200 και 300λίτρων.Διατίθεται 1 τύπος της μονάδας EKHWET: 150 λίτρων.

  Για τις οδηγίες εγκατάστασης, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιοεγκατάστασης του δοχείου ζεστού νερού χρήσης και τοσυμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  ▪ Μπορείτε να συνδέσετε το δοχείο ζεστού νερού χρήσηςμόνο αν το κιβώτιο ελέγχου EKCB07CAV3 αποτελείμέρος του συστήματος.

  ▪ Το δοχείο ζεστού νερού χρήσης συνδέεται στο τμήμαhydro της εξωτερικής μονάδας και συνδέεται μεκαλώδιο στο κιβώτιο ελέγχου EKCB07CAV3.

  Εξωτερικός αισθητήρας τηλεχειρισμού (EKRSCA1)Από προεπιλογή, ο αισθητήρας που βρίσκεται στο εσωτερικό τηςεξωτερικής μονάδας θα χρησιμοποιείται για τη μέτρηση τηςεξωτερικής θερμοκρασίας.

  Προαιρετικά, ο εξωτερικός αισθητήρας τηλεχειρισμού μπορεί ναεγκατασταθεί για τη μέτρηση της εξωτερικής θερμοκρασίας σε μιαάλλη τοποθεσία (π.χ. για την αποφυγή της έκθεσης σε άμεσο ηλιακόφως), με σκοπό τη βελτιωμένη συμπεριφορά του συστήματος.

  Για τις οδηγίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιοεγκατάστασης του εξωτερικού αισθητήρα τηλεχειρισμού και τοσυμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό.

 • 4 Πληροφορίες για τις μονάδες και τα προαιρετικάεξαρτήματα

  Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη

  14EBLQ05+07CAV3 + EDLQ05+07CAV3 + EKCB07CAV3 +

  EK2CB07CAV3 + EKMBUHCA3V3 + EKMBUHCA9W1Monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Daikin Altherma

  4P405544-1D – 2017.04

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Μπορείτε να συνδέσετε ή μόνο τον αισθητήρατηλεχειρισμού εσωτερικού χώρου ή μόνο τον αισθητήρατηλεχειρισμού εξωτερικού χώρου.

  Θερμοπομπός αντλίας θερμότητας (FWXV)Για την παροχή θέρμανσης/ψύξης χώρου, μπορείτε ναχρησιμοποιήσετε θερμοπομπούς αντλίας θερμότητας (FWXV).

  Για τις οδηγίες εγκατάστασης, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιοεγκατάστασης των θερμοπομπών αντλίας θερμότητας και τοσυμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό.

  Προσαρμογέας LAN για το χειρισμό μέσω smartphone +εφαρμογές έξυπνου δικτύου (BRP069A61)Μπορείτε να εγκαταστήσετε αυτόν τον προσαρμογέα LAN για ταεξής:

  ▪ Χειρισμό του συστήματος μέσω μιας εφαρμογής smartphone.

  ▪ Χρήση του συστήματος με διάφορες εφαρμογές έξυπνου δικτύου.

  Για τις οδηγίες εγκατάστασης, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιοεγκατάστασης του προσαρμογέα LAN.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  ▪ Αν το κιβώτιο ελέγχου EKCB07CAV3 ΔΕΝπεριλαμβάνεται στο σύστημα, συνδέστε τονπροσαρμογέα LAN απευθείας στην εξωτερική μονάδα.

  ▪ Αν το κιβώτιο ελέγχου EKCB07CAV3 περιλαμβάνεταιστο σύστημα, μπορείτε επίσης να συνδέσετε τονπροσαρμογέα LAN στο κιβώτιο ελέγχου.

  Προσαρμογέας LAN για χειρισμό μέσω smartphone(BRP069A62)Μπορείτε να εγκαταστήσετε αυτόν τον προσαρμογέα LAN για τοχειρισμό του συστήματος μέσω μιας εφαρμογής smartphone.

  Για τις οδηγίες εγκατάστασης, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιοεγκατάστασης του προσαρμογέα LAN.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  ▪ Αν το κιβώτιο ελέγχου EKCB07CAV3 ΔΕΝπεριλαμβάνεται στο σύστημα, συνδέστε τονπροσαρμογέα LAN απευθείας στην εξωτερική μονάδα.

  ▪ Αν το κιβώτιο ελέγχου EKCB07CAV3 περιλαμβάνεταιστο σύστημα, μπορείτε επίσης να συνδέσετε τονπροσαρμογέα LAN στο κιβώτιο ελέγχου.

  4.3.3 Πιθανά προαιρετικά εξαρτήματα για τοκιβώτιο ελέγχου

  Χειριστήριο (EKRUCBL*)Διατίθενται προαιρετικά το χειριστήριο και ένα ενδεχομένωςπρόσθετο χειριστήριο.

  Το πρόσθετο χειριστήριο μπορεί να συνδεθεί για τις εξήςλειτουργίες:

  ▪ Για να επιτύχετε και τις δύο ακόλουθες λειτουργίες:

  ▪ ρύθμιση κοντά στο κιβώτιο ελέγχου,

  ▪ λειτουργία θερμοστάτη χώρου στο βασικό χώρο που πρόκειταινα θερμανθεί.

  ▪ Για να έχετε ένα χειριστήριο που �