Πρόοδος Διαχείρισης Σεπτέμβρης 2018–Σεπτέμβρης...

28
Πρόοδος Διαχείρισης Σεπτέμβρης 2018 – Σεπτέμβρης 2020 Δεκέμβρης 2020

Transcript of Πρόοδος Διαχείρισης Σεπτέμβρης 2018–Σεπτέμβρης...

Page 1: Πρόοδος Διαχείρισης Σεπτέμβρης 2018–Σεπτέμβρης ......2020/12/21  · 0.0 100.0 200.0 Σεπ. '18 -Δεκ. '18 Α' Τρίμηνο 2019 Β' Τρίμηνο

Πρόοδος Διαχείρισης

Σεπτέμβρης 2018 – Σεπτέμβρης 2020

Δεκέμβρης 2020

Page 2: Πρόοδος Διαχείρισης Σεπτέμβρης 2018–Σεπτέμβρης ......2020/12/21  · 0.0 100.0 200.0 Σεπ. '18 -Δεκ. '18 Α' Τρίμηνο 2019 Β' Τρίμηνο

2

Περίληψη Πρόοδου Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

Λειτουργικό Πλαίσιο ΚΕΔΙΠΕΣ

Διαχείριση Χορηγήσεων και Ανάλογες Ταμειακές Εισροές

Διαχείριση Ακινήτων και Ανάλογες Ταμειακές Εισροές

Εκροές

1

2

3

4

5

Πρόοδος Διαχείρισης

ΚΕΔΙΠΕΣμέχρι 30/09/2020

Page 3: Πρόοδος Διαχείρισης Σεπτέμβρης 2018–Σεπτέμβρης ......2020/12/21  · 0.0 100.0 200.0 Σεπ. '18 -Δεκ. '18 Α' Τρίμηνο 2019 Β' Τρίμηνο

o Η κύρια διαφορά στην ταμειακή θέση μεταξύ Γ’

Τριμήνου 2019 και Γ’ Τριμήνου 2020, αφορά

αποπληρωμή Κρατικής Βοήθειας ύψους €240εκ.

ανεβάζοντας το συνολικό ποσό αποπληρωμής

προς το κράτος στα €280εκ., δόθηκαν €120εκ.

τον Δεκέμβριο 2019, €90εκ. τον Μάρτιο 2020,

€30εκ. τον Ιούνιο 2020 και €40εκ. τον Σεπτέμβρη

2020.

o Περισσότερες πληροφορίες στη Σελίδα 6.

o Οι εισροές κατά τη διάρκεια του 2020

επηρεάζονται ουσιαστικά από την πανδημία

COVID-19 αφού τα περιοριστικά μέτρα έχουν

επηρεάσει αρνητικά την αγορά ακινήτων και

την εφαρμογή λύσεων αναδιάρθρωσης ή

ανάκτησης.

o Το Γ΄ Τρίμηνο του 2020, οι εισροές ανήλθαν σε

€84,2εκ. σημειώνοντας σημαντική αύξηση

58,9% από το Β’ Τρίμηνο του 2020 αλλά

εξακολουθούν να παρουσιάζονται μειωμένες

κατά 17,5% σε σύγκριση με το Γ’ Τρίμηνο του

2019.

o Σύμφωνα με το σχετικό διάταγμα, οι αναστολές

δόσεων δανείων ανέρχονται στα €59εκ.

o Περισσότερες πληροφορίες στη Σελίδα 19.

o Οι δαπάνες το Γ’ Τρίμηνο του 2020 ανήλθαν στα

€25,1εκ. σημειώνοντας αύξηση 18,4% έναντι του

προηγούμενου τριμήνου λόγω της αύξησης στη

δραστηριότητα μετά την άρση των περιοριστικών

μέτρων. Παραμένουν μειωμένες κατά 7,4% έναντι

του Γ΄ Τριμήνου του 2019.

o Σημαντικό μέρος των εκροών αφορά τα έξοδα

διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων καθώς

επίσης και τα έξοδα προς τον διαχειριστή.

o Περισσότερες πληροφορίες στη Σελίδα 25.

o Οι ΜΕΧ ανήλθαν στα €6.254εκ., παρουσιάζοντας

μείωση 4,8% έναντι €6.570εκ. από το Γ’ Τρίμηνο του

2019 και 9,2% από την έναρξη των εργασιών τον

Σεπτέμβρη του 2018.

o Η μείωση στον όγκο Μη-Εξυπηρετούμενου

χαρτοφυλακίου οφείλεται στις λύσεις αναδιάρθρωσης ή

ανάκτησης μέσω της Altamira.

o Περισσότερες πληροφορίες στη Σελίδα 16.

Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες

Ταμειακή Θέση (€εκ.)Εισροές (€εκ.) Δαπάνες (€εκ.) Μη-Εξυπηρετούμενα Δάνεια (€εκ.)*

3

*Κύρια κριτήρια για κατηγοριοποίηση:

o >90 μέρες καθυστέρηση πληρωμής δόσης

o <= 90 μέρες κατόπιν αναδιάρθρωσης που δεν έχουν

αποχαρακτηριστεί από ΜΕΧ

6,884 6,887 6,8716,704

6,5706,413 6,372 6,384

6,254

Αρχή ΚΕΔΙΠΕΣ

Σεπ. '18 -Δεκ. '18

Α' Τριμ. 2019

Β' Τριμ. 2019

Γ' Τριμ. 2019

Δ' Τριμ. 2019

Α'Τριμ. 2020

B'Τριμ. 2020

Γ'Τριμ. 2020

80.892.0

132.4

170.6

243.6

166.8

124.3 125.8

144.6

Αρχή ΚΕΔΙΠΕΣ

Σεπ. '18 -Δεκ. '18

Α' Τριμ. 2019

Β' Τριμ. 2019

Γ' Τριμ. 2019

Δ' Τριμ. 2019

Α'Τριμ. 2020

Β'Τριμ. 2020

Γ'Τριμ. 2020

101.2

79.0

108.1102.1

119.0

78.0

53.0

84.2

Σεπ. '18 -Δεκ. '18

Α' Τριμ. 2019

Β' Τριμ. 2019

Γ' Τριμ. 2019

Δ' Τριμ. 2019

Α'Τριμ. 2020

Β'Τριμ. 2020

Γ'Τριμ. 2020

34.128.3 27.5 27.1

33.727.5

21.225.1

Σεπ. '18 -Δεκ. '18

Α' Τριμ. 2019

Β' Τριμ. 2019

Γ' Τριμ. 2019

Δ' Τριμ. 2019

Α'Τριμ. 2020

Β'Τριμ. 2020

Γ'Τριμ. 2020

Page 4: Πρόοδος Διαχείρισης Σεπτέμβρης 2018–Σεπτέμβρης ......2020/12/21  · 0.0 100.0 200.0 Σεπ. '18 -Δεκ. '18 Α' Τρίμηνο 2019 Β' Τρίμηνο

Χορηγήσεις

Μετρητά και

καταθέσεις

Ακίνητη

Περιουσία

01

02

03

Συμμετοχές σε

εταιρείες

εμπορικού

τομέα

και άλλα

περιουσιακά

στοιχεία

04

7,4%

Διακύμανση

Σεπτ.’18 – Σεπτ. ’20

Περιουσιακά Στοιχεία

7,371 7,402 7,394 7,235 7,114 6,956 6,906 6,937 6,823

5,500

6,200

6,900

7,600

01 Σεπ. '18 Σεπ. '18 - Δεκ. '18 Α' Τρίμηνο 2019 Β' Τρίμηνο 2019 Γ' Τρίμηνο 2019 Δ' Τρίμηνο 2019 Α' Τρίμηνο 2020 Β' Τρίμηνο 2020 Γ' Τρίμηνο 2020

Χορηγήσεις (€εκ.)

680631

593621

653 676 672 648 657

500

600

700

01 Σεπ. '18 Σεπ. '18 - Δεκ. '18 Α' Τρίμηνο 2019 Β' Τρίμηνο 2019 Γ' Τρίμηνο 2019 Δ' Τρίμηνο 2019 Α' Τρίμηνο 2020 Β' Τρίμηνο 2020 Γ' Τρίμηνο 2020

Ακίνητη Περιουσία (€εκ.)

81 92132

171244

167124 126 145

-

100

200

300

01 Σεπ. '18 Σεπ. '18 - Δεκ. '18 Α' Τρίμηνο 2019 Β' Τρίμηνο 2019 Γ' Τρίμηνο 2019 Δ' Τρίμηνο 2019 Α' Τρίμηνο 2020 Β' Τρίμηνο 2020 Γ' Τρίμηνο 2020

Μετρητά και καταθέσεις (€εκ.)

121100 90 91 87

72 73 75 70

-

50

100

150

01 Σεπ. '18 Σεπ. '18 - Δεκ. '18 Α' Τρίμηνο 2019 Β' Τρίμηνο 2019 Γ' Τρίμηνο 2019 Δ' Τρίμηνο 2019 Α' Τρίμηνο 2020 Β' Τρίμηνο 2020 Γ' Τρίμηνο 2020

Συμμετοχές σε εταιρείες εμπορικού τομέα και άλλα περιουσιακά στοιχεία (€εκ.)

3,4%

79,0%

42,1%

6,8%

4

8,253 8,225 8,209 8,118 8,098 7,871 7,775 7,786 7,695

6,000

7,250

8,500

01 Σεπ. '18 Σεπ. '18 - Δεκ. '18 Α' Τρίμηνο 2019 Β' Τρίμηνο 2019 Γ' Τρίμηνο 2019 Δ' Τρίμηνο 2019 Α' Τρίμηνο 2020 Β' Τρίμηνο 2020 Γ' Τρίμηνο 2020

Σύνολο (€εκ.)

Σύνολο

05

• Τα περιουσιακά

στοιχεία

περιλαμβάνουν τις

χορηγήσεις στην

ονομαστική τους

αξία.

• Τα περιουσιακά

στοιχεία

διαμορφώθηκαν σε

€7.695 το Γ΄

Τρίμηνο 2020,

σημειώνοντας

συνολική μείωση

6,8% ή 16,6%

εξαιρουμένων των

τόκων.

• Η λογιστική μη-

ελεγμένη αξία του

συνόλου των

περιουσιακών

στοιχείων στις

30/09/2020, μετά

τις προβλέψεις και

απομειώσεις,

εκτιμάται σε

€3.583εκ.

*Δεν

περιλαμβάνονται τα

παρκαρισμένα

δάνεια προς

διαγραφή ύψους

€357εκ. στις

30/09/2020

*

*

Page 5: Πρόοδος Διαχείρισης Σεπτέμβρης 2018–Σεπτέμβρης ......2020/12/21  · 0.0 100.0 200.0 Σεπ. '18 -Δεκ. '18 Α' Τρίμηνο 2019 Β' Τρίμηνο

53.3 49.3

70.564.4

75.9

47.1

28.3

42.4

38.7

26.0

33.235.1

34.7

29.3

22.6

35.2

9.2

3.7

4.42.6

8.4

1.6

2.1

6.6

Σεπ. '18 - Δεκ. '18 Α' Τρίμηνο 2019 Β' Τρίμηνο 2019 Γ' Τρίμηνο 2019 Δ' Τρίμηνο 2019 Α' Τρίμηνο 2020 Β' Τρίμηνο 2020 Γ' Τρίμηνο 2020

Χορηγήσεις Ακίνητα Άλλες Εισπράξεις

119,0

53,0

84,2

108,1

79,0

101,2 102,1

431.2

254.6

38.6

• Οι σωρευτικές ταμειακές ροές μέχρι

30/09/2020 ανήλθαν σε €724,6εκ.,

παραμένοντας περίπου στα ίδια επίπεδα με το

αρχικό επιχειρηματικό πλάνο (για την

αδειοδότηση της ΚΕΔΙΠΕΣ) το 2018.

• Οι ταμειακές εισροές του Γ΄ Τριμήνου 2020

ανήλθαν σε €84,2εκ. σημειώνοντας αύξηση

58,9% έναντι €53,0εκ. από το προηγούμενο

τρίμηνο. Παρά την αύξηση οι Ταμειακές

Εισροές είναι κατά 17,5% μειωμένες από το Γ’

Τρίμηνο του 2019, δηλαδή πριν από την

πανδημία.

• Οι σωρευτικές εισπράξεις από χορηγήσεις

συμβάλλουν κατά 59,5% και οι εισπράξεις από

ακίνητα συμβάλλουν κατά 35,1% στις

συνολικές ταμειακές εισροές.

• Οι σωρευτικές άλλες ταμειακές ροές συνολικού

ύψους €38,6εκ. αφορούν κυρίως έσοδα από

υπηρεσίες που παρέχονται στην Ελληνική

Τράπεζα στα πλαίσια της μεταβατικής

συμφωνίας εξυπηρέτησης και υπηρεσίες στην

Αλταμίρα Κύπρου επίσης στα πλαίσια

σχετικής συμφωνίας παροχής υπηρεσιών

(σύνολο €9,9εκ. εκ των οποίων €1,0εκ. το Γ’

Τρίμ. του 2020). Το Γ’ ΄Τρίμηνο 2020 οι άλλες

ταμειακές εισροές περιλαμβάνουν είσπραξη

€4,5εκ. από την πώληση μετοχών στην

κοινοπραξία Altamira Asset Management

Cyprus (“Altamira”).

Ταμειακές Εισροές

Ταμειακές Εισροές (€εκ.)

724,6

Επανέναρξη

λύσεων ρυθμίσεων

αναδιαρθρώσεων

78,0

Σύνολο

01/09/18 -

30/09/20

5

Επιπτώσεις

πανδημίας

COVID-19

Page 6: Πρόοδος Διαχείρισης Σεπτέμβρης 2018–Σεπτέμβρης ......2020/12/21  · 0.0 100.0 200.0 Σεπ. '18 -Δεκ. '18 Α' Τρίμηνο 2019 Β' Τρίμηνο

Ταμειακή Θέση

• Η τελική ταμειακή θέση της

ΚΕΔΙΠΕΣ στις 30/09/2020 ήταν

€144,6εκ. και αντικατοπτρίζει:

• Ταμειακές εισροές €724,6εκ.

• Εξόφληση λειτουργικών δαπανών

και δαπανών διαχείρισης

περιουσιακών στοιχείων

€224,3εκ.

• Εξόφληση υποχρεώσεων της

πρώην ΣΚΤ €156,5εκ. των

οποίων τα €128,8εκ. αφορούν

πληρωμές για το σχέδιο

εθελοντικής αποχώρησης

υπαλλήλων.

• Αποπληρωμή κρατικής βοήθειας

€280εκ.

• Παρά τη μείωση στις εισροές λόγω

πανδημίας, οι θετικές λειτουργικές

ταμειακές ροές μετά την άρση των

περιοριστικών μέτρων, επέτρεψαν

την αποπληρωμή κρατικής βοήθειας

σε μετρητά ύψους €40εκ. τον

Δεκέμβριο του 2020, αυξάνοντας το

ποσό της αποπληρωμής κρατικής

βοήθειας σε μετρητά σε €200εκ. για

το 2020 και συνολικά στα €320εκ.

Αρχικό

Υπόλοιπο

01/09/18

Ταμειακές

Εισροές

Εξόφληση

Δαπανών

Εξόφληση

Υποχρεώσεων

πρώην ΣΚΤ

Αποπληρωμή

Κρατικής

Βοήθειας

Τελικό

Υπόλοιπο

30/09/20

144,6

6

Ταμειακή Θέση (€εκ.)

280,0

Page 7: Πρόοδος Διαχείρισης Σεπτέμβρης 2018–Σεπτέμβρης ......2020/12/21  · 0.0 100.0 200.0 Σεπ. '18 -Δεκ. '18 Α' Τρίμηνο 2019 Β' Τρίμηνο

Πρόοδος Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

7

Ταμειακές Εισροές 01/09/18 – 30/09/20 (€εκ.)

101.2

180.2

288.0

390.0

509.4

587.5

640.4

724.6

67.2

118.0

198.0

273.0

358.9

409.4

441.2

500.3

11.2

51.7

89.8

162.4

206.0

253.5

285.0

343.8

120.0

210.0

240.0

280.0

01 Σεπ. '18 Σεπ. '18-Δεκ. '18 Α' Τρίμ. 2019 Β' Τρίμ. 2019 Γ' Τρίμ. 2019 Δ' Τρίμ. 2019 Α' Τρίμ. 2020 B' Τρίμ. 2020 Γ' Τρίμ. 2020

Εισροές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές Καθαρές Ταμειακές Ροές Αποπληρωμή Κρατικής Βοήθειας

Αποπληρωμή Κρατικής Βοήθειας

• Η αποπληρωμή της κρατικής ενίσχυσης εξετάζεται

σε τριμηνιαία βάση, σύμφωνα με τα διαθέσιμα

μετρητά και τις μεσοπρόθεσμες ανάγκες σε

μετρητά.

• Οι αποπληρωμές μέχρι τον Σεπτέμβριο 2020

ανήλθαν σε €240εκ. ως ακολούθως:

• €120εκ. το Δ’ Τρίμηνο 2019

• €90εκ. το Α’ Τρίμηνο 2020

• €30εκ. το Β’ Τρίμηνο 2020

• €40εκ. το Γ’ Τρίμηνο 2020

• Μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς, τον

Δεκέμβριο του 2020, έχει γίνει νέα αποπληρωμή

ύψους €40εκ. διαμορφώνοντας τη συνολική μέχρι

τώρα αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας σε

μετρητά στα €320εκ.

• Εκτός από την αποπληρωμή σε μετρητά, περίπου:

• €140εκ. θα αποπληρωθούν με τη μορφή

μεταβίβασης ακινήτων σε τιμές αγοράς

• Περίπου €1,3εκ. θα αποπληρωθεί με τη

μορφή μεταφοράς συλλογών έργων τέχνης

Page 8: Πρόοδος Διαχείρισης Σεπτέμβρης 2018–Σεπτέμβρης ......2020/12/21  · 0.0 100.0 200.0 Σεπ. '18 -Δεκ. '18 Α' Τρίμηνο 2019 Β' Τρίμηνο

Διαχείριση Χορηγήσεων

Απομόχλευση Δανειακού Χαρτοφυλακίου (€εκ.)

7,371 7,402 7,3947,235

7,1146,956 6,906 6,937

6,823

01 Σεπ. '18 Σεπ. '18 -Δεκ. '18

Α' Τρίμηνο 2019

Β' Τρίμηνο 2019

Γ' Τρίμηνο 2019

Δ' Τρίμηνο 2019

Α' Τρίμηνο 2020

Β' Τρίμηνο 2020

Γ' Τρίμηνο 2020

8

• Οι ανακτήσεις δανειακού χαρτοφυλακίου ανήλθαν συνολικά στα €724εκ. ή 9,8% της αρχικής ονομαστικής αξίας με τη μορφή:

Μετρητών: €431εκ. ή 5,8% της αρχικής ονομαστικής αξίας

Ακινήτων: €294εκ. ή 4,0% της αρχικής ονομαστικής αξίας

• Επιπλέον, υπήρξαν συνολικές διαγραφές ύψους €633εκ. ή, 8,6% με συνολική απομόχλευση 18,4% πριν τον τοκισμό του χαρτοφυλακίου.

Κίνηση Δανειακού Χαρτοφυλακίου €εκ. + / -

Υπόλοιπο 01/09/2018 7.371

Ανακτήσεις -724 -9,8%

Μετρητά -431 -5,8%

Ακίνητα -294 -4,0%

Διαγραφές -633 -8,6%

Συνολική Απομόχλευση -1.357 -18,4%

Υπόλοιπο 30/09/2020 6.014 -18,4%

Συμβατικοί τόκοι +809

Υπόλοιπο 6.823 -7,4%

Page 9: Πρόοδος Διαχείρισης Σεπτέμβρης 2018–Σεπτέμβρης ......2020/12/21  · 0.0 100.0 200.0 Σεπ. '18 -Δεκ. '18 Α' Τρίμηνο 2019 Β' Τρίμηνο

COVID-19

9

Βάσει των πρόσφατων μακροοικονομικών αποτελεσμάτων του Υπουργείου Οικονομικών, το ΑΕΠ παραμένει αρνητικό στο

4,4%, η ανεργία στο 10,5%, και ο ρυθμός πληθωρισμού στο 1,1%.

Το COVID-19 επηρέασε σημαντικά τις δραστηριότητες των ΚΕΔΙΠΕΣ και Αλταμίρα Κύπρου (επαφές με πελάτες, υπογραφή

εγγράφων, συναλλαγές σε ακίνητα) και επίσης την πρόοδο σε βασικά έργα.

Οι μακροοικονομικές επιπτώσεις και η επιβολή περιοριστικών μέτρων, επηρέασαν αρνητικά τις ταμειακές εισροές για το 2020,

καθώς περιορίστηκε δραματικά η εφαρμογή λύσεων αναδιάρθρωσης ή ανάκτησης και περιορίστηκαν οι συναλλαγές σε

ακίνητα. Συγκεκριμένα, οι συνολικές εισροές μειώθηκαν σε €78εκ. το Α’ Τρίμηνο του 2020, €53εκ. το Β’ Τρίμηνο (χαμηλότερες

εισροές από την επανέναρξη των λύσεων ρυθμίσεων αναδιαρθρώσεων) και €84εκ. το Γ’ Τρίμηνο του 2020, σημειώνοντας

μείωση περίπου 26% από τις συνολικές ταμειακές εισροές των πρώτων τριών τριμήνων του 2019.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού διατάγματος που εξέδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία, έχουν εγκριθεί αιτήσεις αναστολής

δόσεων έως το τέλος του 2020 για 5.678 λογαριασμούς δανείων ύψους €742εκ. Αυτό αντιστοιχεί σε αρνητικό αντίκτυπο

ταμειακών εισροών €59εκ. ευρώ για το 2020. Ανεξάρτητα από τις δόσεις που έχουν τεθεί σε αναστολή, εισπράχθηκαν

€11,9εκ. ευρώ από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβρη του 2020 σε λογαριασμούς που εμπίπτουν στο διάταγμα.

Οι ενέργειες που αφορούν πλειστηριασμούς έχουν εκκινήσει και πάλι από την 01/09/2020.

Η πανδημία COVID-19 και το διάταγμα αναστολής δόσεων έχουν επίσης αντίκτυπο και στο έργο Λήδρα, όσο αφορά τη δομή

ενδεχόμενης συναλλαγής πώλησης χαρτοφυλακίου και το χρονικό πλαίσιο για πώληση χαρτοφυλακίου.

Η απαίτηση του Προγράμματος Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων από την Ελληνική Τράπεζα για το Α’ και Β’ Τρίμηνο του

2020 ανήλθε σε €5,8εκ. και €6,3εκ. αντίστοιχα, σε σύγκριση με το €1,9εκ. για το Δ’ Τρίμηνο του 2019 λόγω αυξημένων

προβλέψεων που αντικατοπτρίζουν τις επιδεινούμενες μακροοικονομικές παραδοχές. Οι απαιτήσεις αναμένονται να είναι

αυξημένες λόγω της πανδημίας, παρόλο που η έκθεση μέσω του Σχεδίου σε ευάλωτους τομείς, ειδικά σε επιχειρήσεις στον

τουριστικό τομέα και στον τομέα του εμπορίου, είναι περιορισμένη.

Επιπτώσεις COVID-19

Page 10: Πρόοδος Διαχείρισης Σεπτέμβρης 2018–Σεπτέμβρης ......2020/12/21  · 0.0 100.0 200.0 Σεπ. '18 -Δεκ. '18 Α' Τρίμηνο 2019 Β' Τρίμηνο

Προβλεπόμενοι

Μακροοικονομικοί

Δείκτες

Αλλαγή στο ΑΕΠ % 2020

/ 2021- 7% / + 6% - 7,4% / + 6,1% - 3,5% / + 3,8% - 6.5% / + 5.6% - 6% / + 5%

Ανεργία 2020 / 2021 9% / 7,5% 8,6% / 7,5% 8% / 7% 8.8% / 7.4% N/A

Έλλειμα

Προϋπολογισμού του

%ΑΕΠ 2020 / 2021

4.3% / N/A 10,9% / 10,1% 7.3% / 0.7% 8.3% / 5.6% 6.7% / 3.6%

Δημόσιο Χρέος του %

ΑΕΠ 2020 / 2021116.8% / 103.2% 115,7% / 105% Ν/Α Ν/Α 108% / 105%

Ρυθμός Πληθωρισμού

2020 / 2021- 0.3% / 1% - 0.2% / 1% 0.1% / 0.7% 0.7% / 1% 0.6 % / 1.5%

• Πιο κάτω παρουσιάζονται οι προβλέψεις για τους κύριους οικονομικούς δείκτες της Κυπριακής Οικονομίας μέχρι τις 13/05/2020. Σε γενικές γραμμές, οι

προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν μεγαλύτερη ύφεση το 2020 και ανάκαμψη το 2021 σε σχέση με τις υπόλοιπες

προβλέψεις.

• Αναμένεται ότι κατά μέσο όρο το ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 7.2% και το Δημόσιο Χρέος θα αυξηθεί κατά 116% στο έτος 2020. Επίσης, η ανεργία θα αυξηθεί λόγω της

σημαντικής μειωμένης δραστηριότητας στην αγορά.

• Η Κυβέρνηση έχει εξαγγείλει πακέτα μέτρων με στόχο τη στήριξη της Οικονομίας και την όσο το δυνατό ταχύτερη ανάκαμψή της.

10

Οι πιο πάνω εκτιμήσεις είναι σε βάση ότι η πανδημία δεν θα επανέλθει μέσα στο έτος ή μελλοντικά.

Οι μακροοικονομικοί δείκτες Υπουργείου Οικονομικών: http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/202005/653/docs/stability_programme_final_2020_2023.pdf

Υπόλοιποι δείκτες: c

COVID-19

Page 11: Πρόοδος Διαχείρισης Σεπτέμβρης 2018–Σεπτέμβρης ......2020/12/21  · 0.0 100.0 200.0 Σεπ. '18 -Δεκ. '18 Α' Τρίμηνο 2019 Β' Τρίμηνο

11

Περίληψη Πρόοδου Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

Λειτουργικό Πλαίσιο ΚΕΔΙΠΕΣ

Διαχείριση Χορηγήσεων και Ανάλογες Ταμειακές Εισροές

Διαχείριση Ακινήτων και Ανάλογες Ταμειακές Εισροές

Εκροές

1

2

3

4

5

Πρόοδος Διαχείρισης

ΚΕΔΙΠΕΣμέχρι 30/09/2020

Page 12: Πρόοδος Διαχείρισης Σεπτέμβρης 2018–Σεπτέμβρης ......2020/12/21  · 0.0 100.0 200.0 Σεπ. '18 -Δεκ. '18 Α' Τρίμηνο 2019 Β' Τρίμηνο

Σύσταση και Αποστολή

Χορηγήσεις Ονομαστικής Αξίας €7.371εκ.

Ακίνητη Περιουσία €680εκ.

Μετρητά και Καταθέσεις €81εκ.

Συμμετοχές και λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία €121εκ.

Χαρτοφυλάκιο Υπό Διαχείριση 1η Σεπτεμβρίου 2018

Μεγιστοποίηση της

ανάκτησης της κρατικής

στήριξης προς όφελος του

Κύπριου φορολογούμενου

μέσω της αποτελεσματικής

διαχείρισης των

περιουσιακών στοιχείων

της πρώην ΣΚΤ και με

πλήρη συμμόρφωση με τις

πρόνοιες του Καταλόγου

Δεσμεύσεων της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Συνεισφορά στη

σταθερότητα του

χρηματοπιστωτικού

συστήματος και της

οικονομίας με θετικό

αντίκτυπο στην

Κυπριακή κοινωνία,

διαφυλάσσοντας

ταυτόχρονα τον

κοινωνικό ιστό

Ηθική

Ακεραιότητα

Διαφάνεια

Εντιμότητα

Ιούνιος

2018

Αύγουστος

2018Δημιουργία ΚΕΔΙΠΕΣ ως εταιρεία

εξαγοράς πιστώσεων, 100% θυγατρική

της εναπομένουσας οντότητας

ΣΕΔΙΠΕΣ και έναρξη της διαχείρισης

και απομόχλευσης των περιουσιακών

στοιχείων που παρέμειναν στην

περίμετρό της.

Σεπτέμβριος

2018Ιούνιος

2018

Αύγουστος

2018

Έγκριση παροχής

Κρατικής Στήριξης ύψους

€3,54δις προς την πρώην

ΣΚΤ ως ρευστότητα από

την Κυπριακή Δημοκρατία.

Θέσπιση Καταλόγου

Δεσμεύσεων από την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Γενικής Διεύθυνσης

Ανταγωνισμού (List of

Commitments) που

διέπουν το πλαίσιο

λειτουργίας της.

Τερματισμός

δραστηριοτήτων πρώην

ΣΚΤ και απώλεια άδειας

λειτουργίας της ως ΑΠΙ.

Μετονομασία της ΣΚΤ ως

Συνεργατική Εταιρεία με

την επωνυμία ΣΕΔΙΠΕΣ.

12

Όραμα

Αξίες

Αποστολή

Page 13: Πρόοδος Διαχείρισης Σεπτέμβρης 2018–Σεπτέμβρης ......2020/12/21  · 0.0 100.0 200.0 Σεπ. '18 -Δεκ. '18 Α' Τρίμηνο 2019 Β' Τρίμηνο

Αρχικές

ΕνέργειεςΣτρατηγικές

ΕνέργειεςΠροκλήσεις

• Λειτουργία ως εταιρεία διαχείρισης

περιουσιακών στοιχείων με αξιοποίηση

υφιστάμενου προσωπικού και υποδομών

• Διαχωρισμός ισολογισμού, συστημάτων,

κτηρίων και προσωπικού, βάσει της

συναλλαγής με Ελληνική Τράπεζα

• Τερματισμός τραπεζικών εργασιών (π.χ.

τρεχούμενοι) και ασφαλιστικών υπηρεσιών

• Εξασφάλιση από την ΚΤΚ άδειας λειτουργίας

ως Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων

• Συνέχιση συνεργασίας με Αλταμίρα Κύπρου

και διασφάλιση απρόσκοπτης ροής

αναδιαρθρώσεων

• Εγκατάσταση λειτουργίας μηχανισμού

παροχής υπηρεσιών προς την Ελληνική

Τράπεζα στα πλαίσια συμφωνίας

• Διαχείριση μεγάλου όγκου μηχανογραφικού

και γραφειακού εξοπλισμού και λοιπών

εκκρεμοτήτων της πρώην ΣΚΤ

• Συνεργασία με αρμόδιους Κρατικούς Φορείς

για ερευνητικούς σκοπούς της πρώην

Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας

• Αδειοδότηση ΣΕΔΙΠΕΣ για επανέναρξη

αναδιαρθρώσεων

• Σύσταση νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Ενέργειες και Προκλήσεις

• Ολοκλήρωση έργου μεταφοράς δεδομένων προς

την Ελληνική Τράπεζα τον Σεπτέμβριο 2019

• Ολοκλήρωση Μεταβατικής Συμφωνίας Παροχής

Υπηρεσιών προς την Ελληνική Τράπεζα (TSA)

• Εισπράξεις πέραν του αρχικού Επιχειρηματικού

Πλάνου της ΚΕΔΙΠΕΣ

• Ολοκλήρωση χρηματοδότησης (€128,9εκ.) και

διαχείρισης του Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης

Προσωπικού

• Αποπληρωμή κρατικής βοήθειας, €120εκ. το 2019

και €160εκ. το 2020

• Ανάπτυξη πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης

• Ολοκλήρωση της πώλησης συμμετοχής στην

Αλταμίρα Κύπρου στην Αλταμίρα Ισπανίας για

€4.5εκ. τον Σεπτέμβριο 2020

• Συμφωνία παραχώρησης ακινήτων στο Κράτος

αξίας περίπου €140εκ. και άλλων Συλλογών

Τέχνης αξίας €1,3εκ.

• Διαχείριση των απαιτήσεων του Σχεδίου

Εγγύησης Δανείων προς την Ελληνική Τράπεζα

(Asset Protection Scheme)

• Βελτίωση οργανωτικής δομής και σταδιακή

εφαρμογή νέου Οργανογράμματος

• Διαχείριση σχεδίου ΕΣΤΙΑ και εναλλακτικές

στρατηγικές λύσεις στο Επιχειρηματικό Πλάνο

• Έναρξη έργου Λήδρα για ενδεχόμενη πώληση

δανείων

• Καθυστέρηση ολοκλήρωσης της μεταφοράς των

περιουσιακών στοιχείων από τη ΣΕΔΙΠΕΣ στην

ΚΕΔΙΠΕΣ

• Αρνητικές επιπτώσεις από την πανδημία COVID-

19 στις ταμειακές ροές, στην ανακτήσιμη αξία των

περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανόμενου

του έργου Λήδρα, και στις απαιτήσεις στα πλαίσια

του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων

• Συμμόρφωση με τις Δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού και

αναθεώρηση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών

Εξυπηρέτησης Χαρτοφυλακίου

• Απουσία άμεσης πρόσβασης στο σύστημα

κτηματολογίου «Αριάδνη»

• Βελτίωση ποιότητας των δεδομένων

• Εξειδίκευση προσωπικού στις ανάγκες Εταιρείας

Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων

• Χαμηλό ενδιαφέρον συμμετοχής για το Σχέδιο

ΕΣΤΙΑ

• Αναμενόμενη αυξημένη προσφορά ακινήτων

στην αγορά από άλλες Εταιρείες Εξαγορών

Πιστώσεων

• Αβεβαιότητα σε θέματα εφαρμογής νέου Πλαισίου

Αφερεγγυότητας και Περί Νόμου Εκποιήσεων

13

Page 14: Πρόοδος Διαχείρισης Σεπτέμβρης 2018–Σεπτέμβρης ......2020/12/21  · 0.0 100.0 200.0 Σεπ. '18 -Δεκ. '18 Α' Τρίμηνο 2019 Β' Τρίμηνο

5

Δεσμεύσεις προς ΓΔ Ανταγωνισμού

Η ΚΕΔΙΠΕΣ ενεργεί στη βάση του Καταλόγου Δεσμεύσεων (“List of Commitments”) που υπογράφτηκε στις 15/06/2018 μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας

και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (https://kedipes.com.cy/κεδιπεσ/κατάλογοσ-δεσμευσεων/). Η συμμόρφωση με τις

δεσμεύσεις παρακολουθείται από τον Εντολοδόχο Παρακολούθησης (“Monitoring Trustee”) που είναι ο οίκος Baker Tilly. Η πρόοδος πιο κάτω,

αντιπροσωπεύει την τελευταία αξιολόγηση του Εντολοδόχου.

Δέσμευση Περιγραφή Δέσμευσης Πρόοδος

10Οι απαιτήσεις των μετόχων της ΣΚΤ παραμένουν στην Εναπομένουσα Οντότητα (ΕΟ) και η μεταφορά τους

στην Ελληνική Τράπεζα (ΕΤ) δεν θα είναι δυνατή σε μεταγενέστερο στάδιοΣε συμμόρφωση και θα αξιολογείται σε συνεχή βάση

11Παροχή στην ΚΔ, ως αντάλλαγμα, απαίτησης ίσης με την αξία της κρατικής στήριξης που εξασφάλισε κατά

τη διαδικασία πώλησης των περιουσιακών της στοιχείων και εργασιώνΣε συμμόρφωση και θα αξιολογείται σε συνεχή βάση

12Πώληση του μεριδίου της ΣΕΔΙΠΕΣ στην κοινοπραξία με την Altamira. Η συμβατότητα με τους όρους

αγοράς να επικυρωθεί από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα

Έχει ολοκληρωθεί στις 09/09/2020, μετά και την έγκριση της Επιτροπής

Προστασίας Ανταγωνισμού, η συμφωνία για την πώληση από τη

ΣΕΔΙΠΕΣ στην Altamira Asset Management S.A., του 49% του μετοχικού

κεφαλαίου της Altamira Asset Management (Cyprus) Limited. Η τιμή

πώλησης ύψους €4.5εκ. έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητο

εμπειρογνώμονα ότι συνάδει με όρους αγοράς.

13Παράδοση Τραπεζικής άδειας λειτουργίας ή περιορισμό του εύρους λειτουργίας στο ελάχιστο δυνατό για τις

δραστηριότητες που περιγράφονται στη Δέσμευση 14Έχει ολοκληρωθεί

14Μοναδική δραστηριότητα της ΕΟ θα είναι η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της εναπομείνασας

οντότητας με στόχο την εκποίηση, ρευστοποίηση ή εκκαθάριση προς αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας

Σε συμμόρφωση και θα αξιολογείται σε συνεχή βάση - έχει περιοριστεί το

εύρος δραστηριοτήτων ως προβλέπεται

15 Δεν θα προβαίνει σε απόκτηση μεριδίου σε οποιαδήποτε επιχείρηση Σε συμμόρφωση και θα αξιολογείται σε συνεχή βάση

16

Ο μοναδικός σκοπός της εταιρείας θα είναι η μεγιστοποίηση της ανάκτησης των περιουσιακών στοιχείων

κατά το συντομότερο δυνατό και με εύτακτο τρόπο. Η εταιρεία θα διοικείται από άτομα με εξειδικευμένες

γνώσεις και διεθνή εμπειρία. Θα είναι ανεξάρτητη από το κράτος το οποίο μπορεί να δίνει οδηγίες μόνο για

θέματα προστασίας των χρημάτων του φορολογούμενου και της μεγιστοποίησης της ανάκτησης της

κρατικής βοήθειας. Η Διοίκηση θα λαμβάνει επιπλέον αμοιβή με βάση την απόδοση

Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί - αναμένεται η έγκριση από την Κεντρική

Τράπεζα για το 5ο ανεξάρτητο μέλος και τον εκτελών χρέη Γενικό

Εκτελεστικό Διευθυντή. Θα αξιολογείται σε συνεχή βάση

17Η επιτυχία θα αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και τα επιχειρηματικά στρατηγικά πλάνα θα

προσαρμόζονται ανάλογαΈχει σχεδόν ολοκληρωθεί - θα αξιολογείται σε συνεχή βάση

18

Η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων θα γίνεται από ιδιωτική Εταιρεία Εξυπηρέτησης Χαρτοφυλακίου –

είτε από νέα εταιρεία μέσω διαφανούς, άνευ όρων διαδικασίας προσφορών είτε από την υφιστάμενη, την

Altamira οπότε και οι όροι της συμφωνίας θα τύχουν αξιολόγησης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα. Η

αμοιβή του Servicer θα βασίζεται στην απόδοσή του

Δεν έχει ολοκληρωθεί - είναι σε εξέλιξη

19

Η ΕΟ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάσει ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων σε άλλη

κρατική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, με την προϋπόθεση ότι οι οικονομικοί όροι της

μεταβίβασης δεν θέτουν σε αμφισβήτηση την ανάληψη της ευθύνης των μετόχων της ΣΚΤ

Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί – αναμένεται η τελική έγκριση από τον Γενικό

Ελεγκτή της Δημοκρατίας

20Οι όροι που καταγράφονται στις Δεσμεύσεις με αριθμούς από 13-19 ισχύουν και για την κρατική εταιρεία

διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που θα μπορούσε να αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της ΕΟΈχει ολοκληρωθεί και θα αξιολογείται σε συνεχή βάση

14

Page 15: Πρόοδος Διαχείρισης Σεπτέμβρης 2018–Σεπτέμβρης ......2020/12/21  · 0.0 100.0 200.0 Σεπ. '18 -Δεκ. '18 Α' Τρίμηνο 2019 Β' Τρίμηνο

15

Περίληψη Πρόοδου Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

Λειτουργικό Πλαίσιο ΚΕΔΙΠΕΣ

Διαχείριση Χορηγήσεων και Ανάλογες Ταμειακές Εισροές

Διαχείριση Ακινήτων και Ανάλογες Ταμειακές Εισροές

Εκροές

1

2

3

4

5

Πρόοδος Διαχείρισης

ΚΕΔΙΠΕΣμέχρι 30/09/2020

Page 16: Πρόοδος Διαχείρισης Σεπτέμβρης 2018–Σεπτέμβρης ......2020/12/21  · 0.0 100.0 200.0 Σεπ. '18 -Δεκ. '18 Α' Τρίμηνο 2019 Β' Τρίμηνο

Κατηγοριοποίηση Χορηγήσεων (€εκ.) Χορηγήσεις ανά Θεσμικό Τομέα (€εκ.)

• Οι χορηγήσεις διαμορφώθηκαν σε €6.823εκ. στο τέλος του Γ’ Τριμήνου 2020 από €7.114εκ. το Γ’ Τρίμηνο του 2019, σημειώνοντας μείωση 4,1% και 7,4% από το αρχικό

υπόλοιπο. Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών ανήλθε σε 7,4%. Εξαιρουμένης της κεφαλαιοποίησης τόκων, η απομόχλευση από την έναρξη

εργασιών ανέρχεται σε 18,4%.

• Οι χορηγήσεις σε Δήμους και Κυβερνητικούς Οργανισμούς μειώνονται σταδιακά μέσω των τακτικών (κυρίως ετήσιων) δόσεων, με συνολική μείωση στο 15,5%.

Παράλληλα, η μείωση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων προς εταιρείες, ανέρχεται συνολικά στο 12,4% ενώ η μείωση των Ιδιωτών ανέρχεται στα 6,1%.

• Βασικός άξονας του επιχειρηματικού πλάνου της ΚΕΔΙΠΕΣ είναι η μείωση του μη-εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου μέσω λύσεων αναδιάρθρωσης ή ανάκτησης (Σελίδα

16). Έχουν αρχίσει οι εργασίες που αφορούν το έργο προετοιμασίας και ενδεχόμενης πώλησης εξυπηρετούμενων και αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων.

Διαχείριση Χορηγήσεων

5,947 5,957 5,995 5,879 5,793 5,687 5,653 5,681 5,584

1,140 1,176 1,135 1,093 1,062 1,021 1,012 1,016 999

284 269 264 263 259 248 241 240 240

01 Σεπ. '18 Σεπ. '18 -Δεκ. '18

Α' Τρίμηνο 2019

Β' Τρίμηνο 2019

Γ' Τρίμηνο 2019

Δ' Τρίμηνο 2019

Α' Τρίμηνο 2020

Β' Τρίμηνο 2020

Γ' Τρίμηνο 2020

Ιδιώτες Εταιρείες Δήμοι, Κυβερνητικοί Οργανισμοί

6,884 6,887 6,871 6,704 6,570 6.413 6.372 6,384 6,254

487 515 523531

544543 534 553

569

01 Σεπ. '18 Σεπ. '18 -Δεκ. '18

Α' Τρίμηνο 2019

Β' Τρίμηνο 2019

Γ' Τρίμηνο 2019

Δ’ Τρίμηνο 2019

Α' Τρίμηνο 2020

Β' Τρίμηνο 2020

Γ' Τρίμηνο 2020

Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις

6.8237.402 7.394 7.235 7.114 6.956 6.9067.371 7.371 7.402 7.394 7.235 7.114 6.956 6.906

16

6.937 6.937 6.823

Page 17: Πρόοδος Διαχείρισης Σεπτέμβρης 2018–Σεπτέμβρης ......2020/12/21  · 0.0 100.0 200.0 Σεπ. '18 -Δεκ. '18 Α' Τρίμηνο 2019 Β' Τρίμηνο

Λύσεις Χορηγήσεων

μέσω Αλταμίρα

Αναδιαρθρώσεις

Χορηγήσεων 0.0

33.8

164.5

108.4142.3

66.840.5

157.8

0.0

100.0

200.0

Σεπ. '18 - Δεκ. '18 Α' Τρίμηνο 2019 Β' Τρίμηνο 2019 Γ’ Τρίμηνο 2019 Δ’ Τρίμηνο 2019 Α' Τρίμηνο 2020 Β' Τρίμηνο 2020 Γ' Τρίμηνο 2020

€714,1εκ.

(39,7%)Επιπτώσεις λόγω

θεμάτων αδειοδότησης

Ανταλλαγή

Ακινήτου έναντι

Χρέους

Επιπτώσεις

COVID-19

1.5

51.3

120.9 112.1 119.4

43.518.2

97.7

0.0

70.0

140.0

Σεπ. '18 - Δεκ. '18 Α' Τρίμηνο 2019 Β' Τρίμηνο 2019 Γ’ Τρίμηνο 2019 Δ’ Τρίμηνο 2019 Α' Τρίμηνο 2020 Β' Τρίμηνο 2020 Γ' Τρίμηνο 2020

12.3

34.9

56.048.2

52.3

31.6

19.5

41.7

0.0

30.0

60.0

Σεπ. '18 - Δεκ. '18 Α' Τρίμηνο 2019 Β' Τρίμηνο 2019 Γ’ Τρίμηνο 2019 Δ’ Τρίμηνο 2019 Α' Τρίμηνο 2020 Β' Τρίμηνο 2020 Γ' Τρίμηνο 2020

€564,5εκ.

(31,4%)

Εξόφληση

Χορήγησης

€296,6εκ.

(16,5%)

8.3

17.723.2 26.1

32.6

8.312.1

22.4

0.0

20.0

40.0

Σεπ. '18 - Δεκ. '18 Α' Τρίμηνο 2019 Β' Τρίμηνο 2019 Γ’ Τρίμηνο 2019 Δ’ Τρίμηνο 2019 Α' Τρίμηνο 2020 Β' Τρίμηνο 2020 Γ' Τρίμηνο 2020

€150,7εκ.

(8,4%)Τακτοποίηση

Καθυστερημένης

Χορήγησης σε

Ενήμερη

Είσπραξη

Μετρητών σε

Χορηγήσεις με

Καθυστέρηση

9.97.0

12.3 12.69.8

7.2 5.58.5

0.0

10.0

20.0

Σεπ. '18 - Δεκ. '18 Α' Τρίμηνο 2019 Β' Τρίμηνο 2019 Γ’ Τρίμηνο 2019 Δ’ Τρίμηνο 2019 Α' Τρίμηνο 2020 Β' Τρίμηνο 2020 Γ' Τρίμηνο 2020

€72,8εκ.

(4,0%)

Συνολικές Λύσεις:

€1.798εκ. (ονομαστικής αξίας)

32εκ.Σύνολα Τριμήνων

17

145εκ. 377εκ. 307εκ. 356εκ. 157εκ. 96εκ. 328εκ.

Page 18: Πρόοδος Διαχείρισης Σεπτέμβρης 2018–Σεπτέμβρης ......2020/12/21  · 0.0 100.0 200.0 Σεπ. '18 -Δεκ. '18 Α' Τρίμηνο 2019 Β' Τρίμηνο

Σχέδιο ΕΣΤΙΑ

Χαρτοφυλάκιο ΚΕΔΙΠΕΣ

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του ΕΣΤΙΑ δεν θεωρούνται

ικανοποιητικά παρόλες τις προσπάθειες της ΚΕΔΙΠΕΣ να

προωθήσει το Σχέδιο. Συγκεκριμένα μέχρι 30/11/2020:

o Οι αιτήσεις συνολικά μέχρι τον Νοέμβρη περιορίζονται σε 3,805

λογαριασμούς ύψους €894εκ.

o Οι πλήρως συμπληρωμένες αιτήσεις ανέρχονται σε 1,695

λογαριασμούς ύψους €479εκ.

o Αιτήσεις οι οποίες στάλθηκαν στην πλατφόρμα του Υπουργείου

ανέρχονται σε 3,722 λογαριασμούς, ύψους €874εκ.

o Εγκριμένες αιτήσεις ανέρχονται σε 563 λογαριασμούς ύψους

€144εκ. (συμπεριλαμβάνει και ποσά που θα διαγραφούν στα πλαίσια του σχεδίου).

Κρατική Στήριξη

o Επιδότηση από την Κυβέρνηση του 1/3 της δόσης, εφόσον

πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια

o Ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο τον

Ιανουάριο του 2019

o Ισχύ από 2 Σεπτεμβρίου 2019

o Το Σχέδιο θα ισχύει για όλη τη διάρκεια του κάθε δανείου

Χρονοδιαγράμματα

o Στις 26/03/20, το Υπουργικό Συμβούλιο παρέτεινε τις προθεσμίες

του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ, ως εξής:

Υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους μέχρι 15/6/20

Προθεσμία για πλήρη συμπλήρωση των αιτήσεων μέχρι 31/7/20

Αξιολόγηση επιλεξιμότητας μέχρι 31/8/20

Προσφορά λύσης αναδιάρθρωσης στους επιτυχημένους

αιτούντες 15/9/20

Έγκριση Διαδικασίας από τον Αρμόδιο Φορέα μέχρι 30/11/20

Κύρια Κριτήρια Επιλεξιμότητας Σχεδίου

o Πιστωτικές διευκολύνσεις εξασφαλισμένες με υποθήκη την κύρια κατοικία με

αγοραία αξία που δεν υπερβαίνει τις €350,000

o Τουλάχιστον τo 20% των συνολικών χορηγήσεων του δανειολήπτη

υπερβαίνει τις 90 ημέρες καθυστέρησης που έχουν λήξει έως τις 30

Σεπτεμβρίου 2017

o Το συνολικό ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €20,000 για

τους ελεύθερους και €60,000 για οικογένεια με τουλάχιστον 4 εξαρτώμενα

παιδιά

o Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία άλλων νοικοκυριών, εξαιρουμένου

ότι η κύρια κατοικία δεν υπερβαίνει το 80% της Ανοιχτής Αγοράς Αξίας

της κύριας κατοικίας, με μέγιστη αξία €250,000

o Ευρωπαίος πολίτης με μόνιμη και συνεχή διαμονή στην ΕΕ

18

Εγκριμένες

Αιτήσεις

ΕΣΤΙΑ

€144εκ.

Page 19: Πρόοδος Διαχείρισης Σεπτέμβρης 2018–Σεπτέμβρης ......2020/12/21  · 0.0 100.0 200.0 Σεπ. '18 -Δεκ. '18 Α' Τρίμηνο 2019 Β' Τρίμηνο

28.1

37.2

57.5

51.2

54.7

30.5

20.6

35.1

25.2

12.1

12.9

13.3

21.2

16.6

7.7

7.3

Σεπ. '18 - Δεκ. '18

Α' Τρίμηνο 2019

Β' Τρίμηνο 2019

Γ' Τρίμηνο 2019

Δ' Τρίμηνο 2019

Α' Τρίμηνο 2020

B' Τρίμηνο 2020

Γ' Τρίμηνο 2020

Μη-Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις

Εξυπηρετούμενες

314.9 116.3

31.9

34.1

52.5

47.0

49.6

32.8

24.5

34.7

4.7

9.5

15.3

12.7

14.4

6.6

2.2

6.8

16.8

5.7

2.7

4.6

11.9

7.7

1.6

0.9

Σεπ. '18 - Δεκ. '18

Α' Τρίμηνο 2019

Β' Τρίμηνο 2019

Γ' Τρίμηνο 2019

Δ’ Τρίμηνο 2019

Α' Τρίμηνο 2020

B' Τρίμηνο 2020

Γ' Τρίμηνο 2020

Ιδιώτες

Εταιρείες

Δήμοι, Κυβερνητικοί Οργανισμοί

307.1 72.2 51.9

Εισροές από Χορηγήσεις

Εισροές από Διαχείριση Χορηγήσεων (€εκ.) Εισροές ανά Θεσμικό Τομέα (€εκ.)

Σύνολο 01/09/18

- 30/09/20Σύνολο 01/09/18

- 30/09/20

• Οι προκλήσεις το Γ’ Τρίμηνο του 2020 συνεχίστηκαν λόγω της πανδημίας, εντούτοις οι εισροές χορηγήσεων ανήλθαν σε €42.4εκ. έναντι €28,3εκ. του Β’ Τριμήνου

καταγράφοντας αύξηση 49,8%. Εξακολουθούν όμως να είναι μειωμένες κατά 34,3% σε σύγκριση με το Γ’ Τρίμηνο του 2019. Ειδικότερα παρατηρήθηκε μείωση στις εισροές

από Εταιρείες κατά 46,5% και από Ιδιώτες κατά 26,2% από το Γ’ Τρίμηνο 2019.

• Σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού διατάγματος στα πλαίσια αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας για αναστολή δόσεων μέχρι το τέλος του 2020, έχουν

υποβληθεί μέχρι σήμερα αιτήματα για περισσότερους από 5.678 λογαριασμούς δανείων ύψους €741,9εκ. με συνολικό ποσό δόσεων στα €58,9εκ. Η προθεσμία υποβολής

αιτήσεων έληξε στις 26 Ιουνίου 2020.

• Οι λύσεις αναδιάρθρωσης ή ανάκτησης μέσω της διαχειρίστριας εταιρείας Αλταμίρα Κύπρου διαμορφώθηκαν σε €328,1εκ. το Γ’ Τρίμηνο του 2020 έναντι €95,8εκ. από το

προηγούμενο τρίμηνο. Οι συνολικές λύσεις από την έναρξη εργασιών ανήλθαν σε €1.798εκ ή 24,4% του αρχικού υπολοίπου δανείων ύψους €7.371δις. Οι λύσεις αυτές

οδηγούν σε ταμειακές εισροές άμεσα ή έμμεσα στην περίπτωση της ανάκτησης ακινήτων.

19

Page 20: Πρόοδος Διαχείρισης Σεπτέμβρης 2018–Σεπτέμβρης ......2020/12/21  · 0.0 100.0 200.0 Σεπ. '18 -Δεκ. '18 Α' Τρίμηνο 2019 Β' Τρίμηνο

20

Περίληψη Πρόοδου Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

Λειτουργικό Πλαίσιο ΚΕΔΙΠΕΣ

Διαχείριση Χορηγήσεων και Ανάλογες Ταμειακές Εισροές

Διαχείριση Ακινήτων και Ανάλογες Ταμειακές Εισροές

Εκροές

1

2

3

4

5

Πρόοδος Διαχείρισης

ΚΕΔΙΠΕΣμέχρι 30/09/2020

Page 21: Πρόοδος Διαχείρισης Σεπτέμβρης 2018–Σεπτέμβρης ......2020/12/21  · 0.0 100.0 200.0 Σεπ. '18 -Δεκ. '18 Α' Τρίμηνο 2019 Β' Τρίμηνο

1.125.8

66.0 61.6 58.2

23.211.0

46.8

-19.5-30.1 -29.4 -29.5 -32.3 -29.6 -25.0

-36.6

Ανακτήσεις στα πλαίσια λύσεων Πωλήσεις

293.7

-232.0

• Οι ανακτήσεις ακινήτων έναντι ανταλλαγής χρέους ανήλθαν σωρευτικά σε €293,7εκ.

(εκ των οποίων €11,9εκ. ανακτήσεις μετά από αποτυχημένες δημοπρασίες).

• Οι πωλήσεις από το απόθεμα ακινήτων ανήλθαν σε €232εκ. εκ των οποίων

€36,6εκ. ολοκληρώθηκαν το Γ’ Τρίμηνο 2020, αυξημένες κατά 24,6% από το

αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Στις σημαντικές πωλήσεις ακινήτων, παρά την

πανδημία, έχουν συμβάλει σημαντικά οι εκστρατείες προώθησης ακινήτων μεσαίας

εμπορευσιμότητας που υλοποιούνται από την Altamira.

• Ακίνητη περιουσία ύψους €140εκ. έχει εξαιρεθεί από ενέργειες για πώληση και θα

μεταφερθεί στο Κράτος ως αποπληρωμή κρατικής βοήθειας, αμέσως μετά την

ολοκλήρωση της διενέργειας εκτιμήσεων από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

249.6 241.2 237.3 235.9 259.5 284.9 279.5 273.5 279.0

29.5 48.9 52.8 55.163.4

71.1 74.2 70.3 73.0

385.3325.7

292 318.9317.8

167.1 165.2151.7 152.7

140.0 140.0140.0 140.0

15.6

15.210.9

11.112.3

12.9 13.112.5 12.3

01 Σεπτ. '18 Σεπτ. '18 -Δεκ. '18

Α' Τρίμηνο 2019

Β' Τρίμηνο 2019

Γ' Τρίμηνο 2019

Δ' Τρίμηνο 2019

A' Τρίμηνο 2020

B' Τρίμηνο 2020

Γ' Τρίμηνο 2020

Γη Οικιστικά Βιομηχανικά και Εμπορικά Πρός Μεταφορά στην Κυβέρνηση Άλλα

657

Διαχείριση Ακινήτων

Δημοπρασίες (Αρ. Ακινήτων

συνολικά 1,432)

Αποτελέσματα Δημοπρασιών (Αρ.

Ακινήτων)

Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων ανά Τομέα (€εκ.)

631 593 621 653 676 672680

21

169 140

Σεπ. '18 - Δεκ. '18 Γεν. '19 - Δεκ. '19 Γεν. '20 - Σεπ. '20

1,123

21

75

13

30

203

116

Σεπ. '18 - Δεκ. '18 Γεν. '19 - Δεκ. '19 Γεν. '20 - Σεπ. '20

Ανακτήσεις μετά από αποτυχημένη Δημοπρασία

Πωλήσεις σε Δημοπρασία

Ανακτήσεις και Πωλήσεις Ακινήτων (€εκ.)

Σύνολο

01/09/18-

30/09/20

648

Σεπ. ’18- Δεκ. ’18 Α’ Τρίμ. 2019 Β’ Τρίμ. 2019 Γ’ Τρίμ. 2019 Δ’ Τρίμ. 2019 Α’ Τρίμ. 2020 Β’ Τρίμ. 2020 Γ’ Τρίμ. 2020

51

278

129

Page 22: Πρόοδος Διαχείρισης Σεπτέμβρης 2018–Σεπτέμβρης ......2020/12/21  · 0.0 100.0 200.0 Σεπ. '18 -Δεκ. '18 Α' Τρίμηνο 2019 Β' Τρίμηνο

9.315.5

12.3 11.114.0 12.6 10.4

21.33.1

10.1

8.4 10.610.1

10.1

7.1

7.8

7.1

4.59.1 8.2

8.27.0

7.5

7.5

Σεπ. '18 - Δεκ. '18

Α' Τρίμηνο 2019

Β' Τρίμηνο 2019

Γ' Τρίμηνο 2019

Δ' Τρίμηνο 2019

Α' Τρίμηνο 2020

B' Τρίμηνο 2020

Γ' Τρίμηνο 2020

Γη Εμπορικά Οικιστικά

36,6

19,9

106.5

67.3

59.1

Απόθεμα και Πωλήσεις Ακινήτων

από Αλταμίρα Κύπρου

Απόθεμα

Ακινήτων

προς

Διάθεση για

Πωλήσεις

Περιοχή

Αρχικό - 01.09.18 Δεκέμβρης ‘18 Δεκέμβρης ‘19 Μάρτης ΄’20 Ιούνης ‘20 Σεπτέμβρης ‘20

# €εκ.# €εκ. # €εκ. # €εκ. # €εκ. # €εκ.

Λευκωσία 1,049 205,2 1,000 198,8 1,288 210,7 1,286 204,9 1,257 203,2 1,311 209,5

Λάρνακα 691 80,1 649 76,9 872 103,8 850 100,6 799 95,8 800 96,4

Λεμεσός 499 127,1 480 122,8 599 100,9 596 102,5 560 95 559 98,8

Πάφος 341 60,1 332 57,7 445 59,0 449 60,3 448 58,5 463 60,9

Αμμόχωστος 152 27,0 148 25,8 169 23,3 180 24,5 170 23,9 185 25,6

Σύνολο* 2,732 499,5 2,609 482,0 3,373 497,8 3.361 492,8 3,234 476,3 3,318 491,3

• Το απόθεμα ακινήτων προς πώληση

αποτελείται κυρίως από μεσαίας

εμπορευσιμότητας και αξίας ακίνητα. Τα

ακίνητα στη Λευκωσία αντιπροσωπεύουν

το 39,5% του συνολικού αποθέματος ενώ

υπάρχει ευρεία διασπορά σε όλες τις

επαρχίες.

• Συνολικά 710 ακίνητα ύψους €96,4εκ.

πωληθήκαν μέσα σε 1 χρόνο από την

ανάκτησή τους, σημειώνοντας δυνατό

αγοραστικό ενδιαφέρον στην αγορά με

εξαίρεση την περίοδο Μαρτίου – Μαΐου

2020 λόγω πανδημίας.

*τα πιο πάνω αντιπροσωπεύουν το απόθεμα ακινήτων προς διάθεση για πώληση από την Αλταμίρα Κύπρου. Εξαιρούνται ακίνητα ιδίας χρήσης από ΚΕΔΙΠΕΣ και

Αλταμίρα Κύπρου και ακίνητα προς μεταφορά στο Κράτος

Πωλήσεις Ακινήτων ανά Επαρχία (%)

40%

42%

31%

33%

28%

49%

31%

42%

37%

22%

14%

31%

9%

25%

20%

37%

22%

22%

13%

24%

15%

16%

13%

6%

10%

10%

13%

20%

13%

18%

36%

15%

24%

20%

22%

21%

5%

7%

5%

6%

19%

1%

2%

3%

6%

Σεπ. '18 - Δεκ. '18

Α' Τρίμηνο 2019

Β' Τρίμηνο 2019

Γ' Τρίμηνο 2019

Δ' Τρίμηνο 2019

Α' Τρίμηνο 2020

B' Τρίμηνο 2020

Γ' Τρίμηνο 2020

Λευκωσία Λεμεσός Πάφος Λάρνακα Αμμόχωστος

Πωλήσεις Ακινήτων ανά Τομέα (€εκ.)

32,329,8 29,9

232,9

30,1 29,6

Σύνολο

01/09/18 -30/09/20

Σύνολο 01/09/18

- 30/09/20

25,0

22

Page 23: Πρόοδος Διαχείρισης Σεπτέμβρης 2018–Σεπτέμβρης ......2020/12/21  · 0.0 100.0 200.0 Σεπ. '18 -Δεκ. '18 Α' Τρίμηνο 2019 Β' Τρίμηνο

245.1 9.5

37.4

24.9

32.1

34.1

33.5

27.9

21.5

33.8

1.3

1.1

1.0

1.0

1.2

1.4

1.1

1.4

Σεπ. '18 - Δεκ. '18

Α' Τρίμηνο 2019

Β' Τρίμηνο 2019

Γ' Τρίμηνο 2019

Δ' Τρίμηνο 2019

Α' Τρίμηνο 2020

B' Τρίμηνο 2020

Γ' Τρίμηνο 2020

Πωλήσεις

Ενοίκια

• Οι σωρευτικές εισπράξεις από

πωλήσεις ακινήτων μέσω της

Altamira μέχρι 30/09/2020 ανήλθαν

σε €245,1εκ. και οι σωρευτικές

εισπράξεις από ενοίκια ανήλθαν σε

€9,5εκ.

• Οι εισπράξεις από πωλήσεις του Γ’

Τριμήνου 2020 ανήλθαν σε

€33,8εκ. με αύξηση κατά 57,2%

από το προηγούμενο τρίμηνο,

περίπου σταθερές σε σχέση με το

Γ’ Τρίμηνο 2019.

• Τα ενοίκια είχαν επίσης αύξηση

κατά 31,2% από το προηγούμενο

τρίμηνο και 40% από το Γ’ Τρίμηνο

του 2019.

• Σημειώνεται ότι δεν προωθούνται

πωλήσεις ακινήτων για τα οποία

υπάρχει σχετική απόφαση από το

Υπουργικό Συμβούλιο για

απόκτηση από το Κράτος για

χρήση από κρατικές υπηρεσίες ή

τις τοπικές αρχές.

Εισροές από Ακίνητα

Εισροές από Διαχείριση Ακινήτων

Σύνολο 01/09/18

- 30/09/20

23

Page 24: Πρόοδος Διαχείρισης Σεπτέμβρης 2018–Σεπτέμβρης ......2020/12/21  · 0.0 100.0 200.0 Σεπ. '18 -Δεκ. '18 Α' Τρίμηνο 2019 Β' Τρίμηνο

24

Περίληψη Πρόοδου Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

Λειτουργικό Πλαίσιο ΚΕΔΙΠΕΣ

Διαχείριση Χορηγήσεων και Ανάλογες Ταμειακές Εισροές

Διαχείριση Ακινήτων και Ανάλογες Ταμειακές Εισροές

Εκροές

1

2

3

4

5

Πρόοδος Διαχείρισης

ΚΕΔΙΠΕΣμέχρι 30/09/2020

Page 25: Πρόοδος Διαχείρισης Σεπτέμβρης 2018–Σεπτέμβρης ......2020/12/21  · 0.0 100.0 200.0 Σεπ. '18 -Δεκ. '18 Α' Τρίμηνο 2019 Β' Τρίμηνο

73.4

33.6

20.1

15.9

25.1

56.1

11.3 10.8 11.1 11.2 13.510.4 8.8 10.3

7.73.2 4.1 3.4

3.94.4

3.43.6

15.1

14.3 12.3 12.5

16.3

12.7

8.911.2

Σεπ. '18 -Δεκ. '18

Α' Τρίμ.' 19 Β' Τρίμ. '19 Γ’ Τρίμ. '19 Δ’ Τρίμ. '19 Α' Τρίμ. '20 B' Τρίμ. '20 Γ' Τρίμ. '20

Δαπάνες Διαχειριστή (Servicer)

Δαπάνες Προσωπικού

Άλλες Δαπάνες και Ροές

25,1

87,4

33,6

103,3

Δαπάνες Διαχειριστή (Servicer)

Στο πλαίσιο συμφωνίας με την Altamira όπου γίνεται η διαχείριση των χορηγήσεων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών, ως επίσης και οι πωλήσεις / ενοικιάσεις ακινήτων, έχουν πληρωθεί συνολικά

€87,4εκ. (περιλαμβανομένου μη-ανακτήσιμου ΦΠΑ) μέχρι τις 30/09/2020. Η αμοιβή αποτελείται από σταθερό μέρος και μεταβλητό μέρος στη βάση των λύσεων αναδιάρθρωσης ή ανάκτησης που

υλοποιούνται και των εισπράξεων από πωλήσεις ακινήτων και ενοικιάσεις.

Δαπάνες Προσωπικού

Οι δαπάνες προσωπικού της ΚΕΔΙΠΕΣ ανέρχονται συνολικά στα €33,6εκ. μέχρι τις 30/09/2020, όπου το ανθρώπινο δυναμικό της ΚΕΔΙΠΕΣ ανερχόταν σε 362 άτομα (εκ των οποίων οι 68 ήταν

προσωπικό που έχει επιστρέψει από την Αλταμίρα Κύπρου), ενώ άλλα 170 άτομα της Αλταμίρα Κύπρου ήταν προσωπικό της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

Άλλες Δαπάνες και Ροές

Συνολικό κόστος €103,3εκ. όπου αφορούν κυρίως:

• τακτικές λειτουργικές δαπάνες (όπως κτηριακές δαπάνες, συστήματα πληροφορικής, δίκτυα και επικοινωνία, διαχείριση εγγράφων, επαγγελματικά και εποπτικά έξοδα κ.λπ.). Οι λογιστικές

λειτουργικές δαπάνες της ΚΕΔΙΠΕΣ ανέρχονται σε €53.147εκ. των οποίων €3.934εκ. αφορούν το B’ Τρίμηνο 2020. Σημαντικό μέρος των λειτουργικών δαπανών προέκυψαν από την υποστήριξη της

Ελληνικής Τράπεζας και τιμολογήθηκαν προς την Ελληνική Τράπεζα στα πλαίσια της σχετικής συμφωνίας.

• δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση και ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων (όπως δικηγορικά έξοδα, έξοδα εκτιμήσεων, εξόφληση φορολογιών κατά την απόκτηση ακινήτων). Οι δαπάνες αυτές

ανέρχονται σε €39,8εκ. εκ των οποίων €8,4εκ. αφορούν το Γ’ Τρίμηνο 2020. Από τις δαπάνες αυτές ποσό €15,9εκ. είναι προς κρατικές υπηρεσίες.

• κεφαλαιουχικές δαπάνες και άλλες ροές.

Συνολικά έχει πληρωθεί το ποσό €41εκ. στην Κυβέρνηση υπό μορφή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και δαπανών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Εξόφληση Δαπανών

25

Δαπάνες (€εκ.)

34,1

28,3 27,5 27,1

33,7

27,5

224,3

Σύνολο

01/09/18 -

30/09/20

Κατανομή Πληρωμών Δαπανών (€εκ.)

25% 33%

15%9%

7%

11%

21,2

Page 26: Πρόοδος Διαχείρισης Σεπτέμβρης 2018–Σεπτέμβρης ......2020/12/21  · 0.0 100.0 200.0 Σεπ. '18 -Δεκ. '18 Α' Τρίμηνο 2019 Β' Τρίμηνο

43.5

0.4

41.9

0.4

42.1

0.6

6.65.5

0.2 0.4 0.1 0.3

5.94.4

0.21.2

0.2

2.7

Σεπ. '18 - Δεκ. '18 Α' Τρίμ.' 19 Β' Τρίμ. '19 Γ’ Τρίμ. '19 Δ’ Τρίμ. '19 Γεν. '20 - Σεπ. '20

Σχέδιο Εθελούσιας Εξόδου

Συμφωνία με Ελληνική Τράπεζα

Άλλες Υποχρεώσεις πρώην ΣΚΤ

Εξόφληση Υποχρεώσεων

26

Σύνολο

01/09/18 -

30/09/20

Εξόφληση Υποχρεώσεων πρώην ΣΚΤ (€εκ.)

56,0

10,3

42,3

156,5

2,0

42,3

3,6

128.9

13.014.6

Σχέδιο Εθελούσιας Εξόδου

Στα πλαίσια του σχεδίου, έχουν αποχωρήσει συνολικά 1,040 άτομα της Συνεργατικής

Κυπριακής Τράπεζας στις 31/08/18. Αποζημίωση ύψους €128,9εκ. έχει καταβληθεί σε

τρεις δόσεις με την καταβολή της τελικής δόσης τον Δεκέμβριο του 2019.

Συμφωνία με Ελληνική Τράπεζα

Στα πλαίσια της συμφωνίας, έχουν καταβληθεί στην Ελληνική Τράπεζα ποσά ύψους

€13,0εκ. σε σχέση με τη συμφωνία μεταφοράς εργασιών.

Στα πλαίσια του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων (Asset Protection Scheme) προς την

Ελληνική Τράπεζα, έχουν υποβληθεί απαιτήσεις για την περίοδο μέχρι 30/06/2020. Το

ποσό των απαιτήσεων, προσαρμοσμένο για τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της

διαβούλευσης, ανέρχεται σε €84,4εκ. ως ακολούθως:

• Ζημιές περιόδου 01/09/18 – 30/06/19 – €61,7εκ.

• Ζημιές περιόδου 01/07/19 – 31/09/19 – €8,6εκ.

• Ζημιές περιόδου 01/10/19 – 31/12/19 – €1,9εκ.

• Ζημιές περιόδου 01/01/20 – 31/03/20 – €5,8εκ.

• Ζημιές περιόδου 01/04/20 – 30/06/20 – €6,3εκ.

Η πρώτη απαίτηση αφορά κυρίως λογιστικές προβλέψεις που αναγνώρισε η Ελληνική

Τράπεζα μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς εργασιών. Σταδιακά οι απαιτήσεις

μειώθηκαν με τη σταθεροποίηση της συμπεριφοράς του χαρτοφυλακίου. Οι απαιτήσεις

Α’ και Β’ Τριμήνου 2020 αντικατοπτρίζουν και τις επιπτώσεις της πανδημίας, η οποία

ενδέχεται να επιδράσει αρνητικά και σε μελλοντικές απαιτήσεις.

Η διαβούλευση των πιο πάνω απαιτήσεων είναι σε εξέλιξη. Η ΚΕΔΙΠΕΣ διατηρεί τα

ανάλογα ταμειακά αποθέματα ώστε με την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων να γίνει

εξόφληση των υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με τους όρους του Σχεδίου, η Ελληνική Τράπεζα έχει καταβάλει προς την

Κυπριακή Δημοκρατία τέλος ύψους €19,5εκ. για τις εγγυήσεις που παραχωρούνται.

Άλλες Υποχρεώσεις πρώην ΣΚΤ

Κυρίως αφορά πληρωμές για φορολογίες, κοινωνικές ασφαλίσεις και εποπτικά τέλη.

Page 27: Πρόοδος Διαχείρισης Σεπτέμβρης 2018–Σεπτέμβρης ......2020/12/21  · 0.0 100.0 200.0 Σεπ. '18 -Δεκ. '18 Α' Τρίμηνο 2019 Β' Τρίμηνο

27

Η παρουσίαση με τίτλο «Πρόοδος Διαχείρισης Σεπτέμβρης 2018 – Σεπτέμβρης 2020» (στο εξής η «Παρουσίαση») ετοιμάστηκε από την Κυπριακή

Εταιρεία Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (στο εξής η «ΚΕΔΙΠΕΣ») και δεν έχει επαληθευθεί ή επικυρωθεί από οποιοδήποτε ελεγκτή,

νομικό σύμβουλο ή λογιστή ο οποίος διορίστηκε από την ΚΕΔΙΠΕΣ.

Οι εισροές και εκροές παρουσιάζονται στη βάση διοικητικής πληροφόρησης και ανάλυσης των ταμειακών κινήσεων. Λόγω χρονικών διαφορών

προκαλούνται μικρές διαφορές μεταξύ των τριμήνων που δεν επηρεάζουν τα σωρευτικά ποσά. Τα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε

επανεκτιμήσεις. Η πληροφόρηση που περιλαμβάνεται στην Παρουσίαση δύναται να ανανεώνεται και/ή να τροποποιείται κατά την απόλυτη κρίση

της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται και/ή αποκαλύπτονται στην Παρουσίαση παρατίθενται αυστηρώς για ενημέρωση σε μη δεσμευτική βάση

και η ΚΕΔΙΠΕΣ ουδεμία ευθύνη αποδέχεται σε σχέση με τη χρήση τους για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

Δήλωση

Page 28: Πρόοδος Διαχείρισης Σεπτέμβρης 2018–Σεπτέμβρης ......2020/12/21  · 0.0 100.0 200.0 Σεπ. '18 -Δεκ. '18 Α' Τρίμηνο 2019 Β' Τρίμηνο

Δεκέμβρης 2020