ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ...

Click here to load reader

 • date post

  07-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ...

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2383 8 Σεπτεμβρίου 2014

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 40332

  Έγκριση Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014−2029 και Σχεδίου Δράσης πενταετούς διάρκειας

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 3 περ. α του Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες δια−

  τάξεις» (Α΄ 60), όπως η περ. α αντικαταστάθηκε με το άρθρο 58 του Ν. 4277/2014 (Α΄ 156). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 της Διεθνούς Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα, η οποία κυρώθηκε με το

  Ν. 2204/1994 «Κύρωση Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα» (Α΄ 59). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της 33318/3028/11−12−1998 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός μέτρων

  και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (Β΄ 1289).

  4. Την από 17−3−2014 γνωμοδότηση της Επιτροπής «ΦΥΣΗ 2000» προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

  5. Το γεγονός ότι κατά τη διαμόρφωση των κειμένων της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα και του πρώτου Σχεδίου Δράσης για την εφαρμογή αυτής, τηρήθηκε η προβλεπόμενη συνεργασία του Υπουργείου Πε− ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τα συναρμόδια Υπουργεία.

  6. Το γεγονός ότι το κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα και το Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή αυτής ετέθησαν σε διαβούλευση στις 15−1−2014 στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΚΑ και στις 3−2−1014 στο διαδικτυακό τόπο του www.opengov.gr αντίστοιχα.

  7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

  Εγκρίνεται η Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014−2029 καθώς και το σχετικό, πενταετούς διάρκειας, Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή της, ως ακολούθως:

  29615

 • 29616 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 29617

  : ...........................................................................................................

  .1. .........................................................................................................................

  .2. ......................................................................................

  .3. - , ............................................................................................

  .4. ...........................

  : .......................................................................

  .1. ...............................................................................

  .2. .........................

  .2.1. ..............................................................................................................................

  .2.2. ................................................................................................................

  .2.3. ............................................................................................ .2.3.1. ..................................................................................... .2.3.2. ........................................................................................................

  .2.4. (invasive alien species) ............................. B.2.5. (Soil biodiversity) .....................................................................

  .2.6. ............................................................................................................... .2.6.1 ............................................................................................................. .2.6.2 ........................................................................... .2.6.3 ............................................................................... .2.6.4 ......................................................... .2.6.5 ( ) ....................... .2.6.6 ........................................................

  .2.7. ..................................................................

  .3. – .................................................................................................................

  .3.1. ...............................................................................................................

  .3.2. ( ) . ....................................

  .4. .......................................

  .4.1. .......................................................................................................................

  .4.2. .............................................................................

  .4.3. ..........................................................................................................................

  .4.4. ..........................................................................................................

  : ,

  ..................................................................................................

  .1. .........................................................................

  .2. ......................

  .2.1. 1: .............................................................

  .2.2. 2: ................................................................

  2.3. 3:

  ......................................................................................................... .2.4. 4: –

  -

  ................................................................................................................. .2.5. 5:

  - .. .2.6. 6: ....................

 • 29618 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  .2.7. 7: ..............................................

  .2.8. 8: (INVASIVE ALIEN SPECIES) .............................

  .2.9. 9: .................................

  .2.10. 10:

  .......................................................................... .2.11. 11:

  ................................................................... .2.12. 12:

  ....................................................................................................... .2.13. 13:

  ............

  :

  ...........................................

  .1. .......................................................................................................

  : – –

  2020 ..........................................................

  ..................................................................................................

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 29619

 • 29620 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  2020

  2050 – ,

  , , – , , ,

  . 2050,

  - -

  13

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  ,

  , ,

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 29621

  :

  . , « » . ,

  ,

  . , 1992, ,

  , , ‘ ’.

  , 1 , « ,

  …».

  , , 1994, ( . 2204/ 59).

  6 , ,

  ,

  , , , , ,

  , ,