Οδηγός - era. · PDF fileΆρθρο 54:...

Click here to load reader

 • date post

  24-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Οδηγός - era. · PDF fileΆρθρο 54:...

 • Οδηγός Κατευθυντήριες γραμμές για τις πρακτικές ρυθμίσεις της έγκρισης οχημάτων

  ERA-PRG-005/02-361 V1.0

  Making the railway system work better for society.

  Έκδοση 1.0 [21/9/2018] Μη ελεγχόμενη κατά την εκτύπωση. Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση από το era.europa.eu. © 2018 Οργανισμός Σιδηροδρόμων της ΕΕ. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος 1 / 179

  Οδηγός

  Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις για τη διαδικασία έγκρισης οχημάτων

  Συντάχθηκε από Επικυρώθηκε από Εγκρίθηκε από

  Όνομα

  S. D’ALBERTANSON E. DEL RIO S. HANCI G. TURNER S. YOUNG

  H. DELSOIR C. CARR/T. BREYNE

  Θέση Υπεύθυνος έργου Επικεφαλής ομάδας Προϊστάμενος μονάδας

  Ημερομηνία 21/9/2018 21/9/2018 21/9/2018

  Υπογραφή/-ές

  Ιστορικό εγγράφου

  Έκδοση Ημερομηνία Παρατηρήσεις

  1.0 21/9/2018 Τελική έκδοση για δημοσίευση βάσει του σχεδίου εγγράφου εργασίας 0.8.

  Το παρόν έγγραφο αποτελεί νομικώς μη δεσμευτικό οδηγό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων. Δεν θίγει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ. Επιπλέον, η δεσμευτική ερμηνεία του δικαίου της ΕΕ αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Σημείωση: Σε περίπτωση ανακολουθίας ή αντίφασης μεταξύ της αγγλικής έκδοσης και της έκδοσης της παρούσας δημοσίευσης σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, υπερισχύει η έκδοση στην αγγλική γλώσσα.

  Ούτε ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο ενεργεί εξ ονόματός του φέρει ευθύνη για την οποιαδήποτε πιθανή χρήση των ακόλουθων πληροφοριών.

  Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018

  © Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018

  Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής.

 • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

  Οδηγός Κατευθυντήριες γραμμές για τις πρακτικές ρυθμίσεις της έγκρισης οχημάτων

  ERA-PRG-005/02-361 V1.0

  Έκδοση 1.0 [21/9/2018] Μη ελεγχόμενη κατά την εκτύπωση. Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση από το era.europa.eu. © 2018 Οργανισμός Σιδηροδρόμων της ΕΕ. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος 2 / 179

  Για κάθε χρήση ή αναπαραγωγή φωτογραφιών ή άλλου υλικού που δεν καλύπτεται από τους κανόνες του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, πρέπει να ζητείται απευθείας η άδεια των κατόχων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

 • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

  Οδηγός Κατευθυντήριες γραμμές για τις πρακτικές ρυθμίσεις της έγκρισης οχημάτων

  ERA-PRG-005/02-361 V1.0

  Έκδοση 1.0 [21/9/2018] Μη ελεγχόμενη κατά την εκτύπωση. Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση από το era.europa.eu. © 2018 Οργανισμός Σιδηροδρόμων της ΕΕ. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος 3 / 179

  Περιεχόμενα

  0. Συνοπτικός πίνακας ....................................................................................................................................... 6

  1. Εισαγωγή ..................................................................................................................................................... 13

  1.1. Ιστορικό ............................................................................................................................................. 13

  1.2. Νομική βάση ..................................................................................................................................... 14

  1.3. Πεδίο εφαρμογής.............................................................................................................................. 14

  1.4. Στόχοι ................................................................................................................................................ 15

  1.5. Διαχείριση του εγγράφου ................................................................................................................. 15

  2. Παραπομπές, ορισμοί και συντομογραφίες ............................................................................................... 16

  2.1. Έγγραφα αναφοράς .......................................................................................................................... 16

  2.2. Ορισμοί και συντομογραφίες ........................................................................................................... 18

  3. Περιεχόμενο των πρακτικών ρυθμίσεων .................................................................................................... 20

  3.1. Αιτιολογικές σκέψεις ........................................................................................................................ 20

  3.2. Κεφάλαιο 1 – Γενικές διατάξεις ........................................................................................................ 21

  3.2.1. Άρθρο 1: Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής .......................................................................... 21

  3.2.2. Άρθρο 2: Ορισμοί .................................................................................................................... 22

  3.2.3. Ευθύνες ................................................................................................................................... 31

  3.2.4. Άρθρο 9: Χρήση εγκεκριμένου οχήματος ............................................................................... 37

  3.2.5. Άρθρο 10: Γλώσσα .................................................................................................................. 40

  3.2.6. Άρθρο 11: Διαδικασία έγκρισης οχημάτων τραμ-τρένων στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Χώρο .............................................................................................................. 42

  3.2.7. Άρθρο 12: Διασυνοριακές συμφωνίες.................................................................................... 43

  3.3. Κεφάλαιο 2 – Στάδιο 1: Σύνταξη της αίτησης ................................................................................... 43

  3.3.1. Άρθρο 13: Εισαγωγή απαιτήσεων .......................................................................................... 43

  3.3.2. Προσδιορισμός και λήψη απόφασης σχετικά με την περίπτωση έγκρισης........................... 49

  3.3.3. Άρθρο 17: Προσδιορισμός των κανόνων συμπεριλαμβανομένης της μη εφαρμογής ΤΠΔ ...................................................................................................................... 59

  3.3.4. Άρθρο 18: Προσδιορισμός και καθορισμός των αναγκαίων μέτρων για τη χρήση οχήματος για δοκιμές στο δίκτυο ........................................................................................... 65

  3.3.5. Άρθρο 19: Προσωρινή έγκριση χρήσης οχήματος για δοκιμές στο δίκτυο............................ 65

  3.3.6. Άρθρο 20: Προσδιορισμός των προβλεπόμενων όρων χρήσης οχήματος και άλλων περιορισμώ