ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ eαπό το...

Click here to load reader

 • date post

  19-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ eαπό το...

 • 1

  Μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση ΧΑΚΣεπτέμβριος 2010 • Τεύχος 164

  ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

  νημέρωσηαπό το ΧΑΚe

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ

  � Η στατιστική εικόνατης αγοράς σε πίνακες

  � Δραστηριότητες καιαποφάσεις του ΧΑΚ

  � Νέα εισηγμένων εταιρειώνΧΑΚ

  Προβληθείτε στην έκδοσή μαςTο ΧΑΚ προχώρησε στην πλήρη αναδόμηση τηςηλεκτρονικής έκδοσής του, με σκοπό την αρτιότερηκαι καλύτερη ενημέρωση των συντελεστών τηςαγοράς. Η έκδοση αυτή αποστέλλεται ηλεκτρονικά σεχιλιάδες αποδέκτες τόσο στην Κύπρο και στην Ελλάδαόσο και στο εξωτερικό. Στα πλαίσια αυτά, το ΧΑΚέλαβε πρόνοια για προβολή των επιχειρήσεων μεδιαφημίσεις. Για το λόγο αυτό, όσες επιχειρήσειςεπιθυμούν να προβάλουν τα προϊόντα και τιςυπηρεσίες τους από τη νέα ανανεωμένη ηλεκτρονικήέκδοση μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΧΑΚ.

  Προβολή και στο www.cse.com.cyΟι επιχειρήσεις μπορούν να προβληθούν και από τηνιστοσελίδα του ΧΑΚ.

  Επικοινωνίαμε το ΧΑΚΤα στοιχεία επικοινωνίας του ΧΑΚ είναι τα εξής:Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-731096, Λευκωσία, ΚύπροςP.O. BOX 25427Λευκωσία, 1309, ΚύπροςΤηλ. (357) 22 712300Fax: (357) 22 570308email: [email protected]Ιστοσελίδα: www.cse.com.cy

  ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΧΑΚ

  Έχουν γραφτεί πολλά για τον τρόπο που γινόταν η εισαγω-γή εταιρειών στα αρχικά στάδια του Χρηματιστηρίου (1996)και για τον τρόπο που γίνεται σήμερα. Είναι, πιστεύουμε, έναςτομέας που υπήρξε αρκετή σύγχυση.Το άρθρο αυτό σκοπό έχει να περιγράψει εξελικτικά τον όλοθεσμό και να εξηγήσει τα πλαίσια μέσα στα οποία κινήθηκεκαι κινείται το Χρηματιστήριο. Όπως αναφέρεται και στη συνέχεια, το Χρηματιστήριο κινείταιμέσα στις δυνατότητες και τα πλαίσια που του παρέχει η σχε-τική Νομοθεσία και όπως είναι φανερό δεν μπορεί από μόνοτου να βγαίνει έξω από αυτά.

  ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 5

  Της κας ΔήμητραςΚαλογήρουΑνώτερης

  Λειτουργού στο ΧΑΚ

  «Διαδικασία εισαγωγής εταιρειών στο ΧΑΚ από την έναρξη λειτουργίας του ΧΑΚ μέχρι σήμερα»

  Στις 3 Σεπτεμβρίου 2010, το ΧρηματιστήριοΑξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ενημέρωσε το επενδυτι-κό κοινό ως επίσης και τους συντελεστές τηςαγοράς ότι, μέσα στα πλαίσια των συνεχών προ-σπαθειών του για πληρέστερη και αναλυτική ενη-μέρωση τους, θα δημοσιεύει στο εξής δύο πρό-σθετα στατιστικά δεδομένα για τη χρηματι-στηριακή αγορά. Η έναρξη δημοσίευσης τωνστοιχείων αυτών άρχισε με την έκδοση του Αυ-γούστου της μηνιαίας ηλεκτρονικής ανασκό-πησης της αγοράς (e-ενημέρωση από το ΧΑΚ).Τα πρόσθετα αυτά στατιστικά δεδομένα αφο-ρούν στην: (1) Γεωγραφική Κατανομή Κυπρίων επενδυ-

  τών: Πρόκειται για στατιστικά δεδομένα που πα-ρουσιάζουν ανάλυση του συνόλου των Κυπρίωνεπενδυτών ανά γεωγραφική κατανομή, οι οποί-οι διατηρούν ενεργές μερίδες στο Κεντρικό Μη-τρώο/Αποθετήριο του ΧΑΚ.(2) Γεωγραφική Κατανομή Επενδυτών από τοεξωτερικό: Πρόκειται για στατιστικά δεδομένα που πα-ρουσιάζουν ανάλυση του συνόλου των Επεν-δυτών από τον εξωτερικό ανά χώρα προέλευ-

  σης τους, οι οποίοι διατηρούν ενεργές μερίδεςστο Κεντρικό Μητρώο/Αποθετήριο του ΧΑΚ.Σημειώνεται πρόσθετα προς ενημέρωση τωνεπενδυτών, ότι το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου,έχει εκδώσει πρόσφατα αριθμό νέων εκδόσεωντου και ειδικότερα τα έντυπα που τιτλοφορού-νται:(α) Γλωσσάρι Χρηματιστηρίου, (β) Άρθρα και Απόψεις στελεχών του ΧΑΚ και(γ) Έντυπο για την Νεοαναπτυσσόμενων Εται-

  ρειών Αγορά (Ν.Ε.Α.) - νέες ευκαιρίες, πουκι' αυτά είναι επίσης αναρτημένα σε ηλε-κτρονική μορφή στην ηλεκτρονική σελίδα τουΧΑΚ (www.cse.com.cy). Στην ηλεκτρονική σε-λίδα του ΧΑΚ που συνεχώς επικαιροποιεί-ται/εμπλουτίζεται με χρήσιμες πληροφο-ρίες, περιέχεται επιπρόσθετα μεταξύ άλλωνκαι η μηνιαία ανασκόπηση (e - ενημέρωσηαπό το ΧΑΚ), όπου οι ενδιαφερόμενοι μπο-ρούν επίσης να την αναζητήσουν.

  Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, θα συνεχίσειτην προσπάθεια του για εμπλουτισμό της πα-ρεχόμενης πληροφόρησης προς τους επενδυ-τές, αξιοποιώντας πλήρως και τη χρήση της σύγ-χρονης τεχνολογίας.

  ΧΑΚ: Επιπρόσθετα στατιστικάστοιχεία για την κεφαλαιαγορά

 • 2

  Μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση ΧΑΚΣεπτέμβριος 2010 • Τεύχος 164

  ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

  ΜηνιαίαΕπισκόπησηΑγοράςΣτη στήλη αυτή καταγράφεται ηπορεία της αγοράς του ΧΑΚ γιατο συγκεκριμένο μήνα καιπαρουσιάζονται οι αυξομειώσειςστους δείκτες των διαφόρωναγορών του ΧΑΚ, καθώς καιτου όγκου συναλλαγών.

  Κατά την τελευταία χρηματιστηριακήσυνεδρίαση του Σεπτεμβρίου 2010 ο Γε-νικός Δείκτης ανήλθε στις 1.246,79 μο-νάδες, παρουσιάζοντας σχετική πτώσητης τάξης του 1,79%, η οποία συνοδεύ-τηκε με αύξηση στον συνολικό όγκο συ-ναλλαγών κατά 831,29%, σε σχέση μετον προηγούμενο μήνα.

  Το ανώτατο σημείο στο οποίο έφτασεο Δείκτης καθ’ όλη τη διάρκεια του μήναήταν στις 1.383,59 μονάδες. Οι υπόλοι-ποι δείκτες των αγορών κατά τη τελευ-ταία συνεδρίαση του μήνα έκλεισαν ωςεξής: ο δείκτης Κύριας Αγοράς στις1.263,25 μονάδες, ο δείκτης Παράλλη-λης Αγοράς στις 900,50 μονάδες, ο δεί-κτης Εναλλακτικής Αγοράς στις 1.088,20μονάδες, ο δείκτης Επενδυτικών Εται-ρειών στις 703,11 μονάδες. Σε κλαδικόεπίπεδο οι Δείκτες των Τραπεζών και τωνΞενοδοχείων έκλεισαν στις 1.394,08 και476,72 μονάδες αντίστοιχα. Ο δείκτηςFTSE/CySE20 έκλεισε στις 422,22 μο-νάδες και ο δείκτης FTSE Med100 στις6.274,80 μονάδες.

  Η χρηματιστηριακή αξία της αγοράς(μετοχές, μη συμπεριλαμβανομένης τηςΑγοράς Επενδυτικών Εταιρειών) κατά τηντελευταία χρηματιστηριακή συνεδρίασητου μήνα ανήλθε σε € 5,94 δις. Με βάσητα στοιχεία του μήνα η Κύρια Αγορά απο-

  τελεί το 32,01% της συνολικής χρηματι-στηριακής αξίας, η Παράλληλη Αγορά το2,50%, και η Εναλλακτική Αγορά το6,23%. Η Αγορά Επενδυτικών Εταιρειώναποτελεί το 0,83%, η Ποντοπόρος Ναυ-τιλία το 0,13%, η Αγορά Ειδικής Κατη-γορίας το 0,51% η Αγορά Ειδικών Χα-ρακτηριστικών το 0,41% και η Αγορά Χρε-ογράφων το 57,39%. Επιπρόσθετα η συ-νολική χρηματιστηριακή αξία της Αγοράςσυμπεριλαμβανομένων των Επενδυτι-κών Εταιρειών, της Αγοράς Ειδικής Κα-τηγορίας και Ειδικών Χαρακτηριστικώνκαι της Αγοράς Χρεογράφων, έφθασε στα€14,22 δις. από €14,02 δις. που ήταν τονπροηγούμενο μήνα, σημειώνοντας άνο-δο της τάξης του 1,46%.

  Στις 1.246,79 μονάδες ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ

  ΚΑΤΑ ΤΟN ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2010

  Στα €285,6 εκατ. ο όγκος των συναλλαγώνΟ συνολικός όγκος συναλλαγών του μήνα ανήλθε στα €285,6εκ. με το μέσο

  ημερήσιο όγκο συναλλαγών να βρίσκεται στα €13,0 εκατομμύρια. Το μεγα-

  λύτερο μέρος του συνολικού όγκου συναλλαγών του μήνα που πέρασε, συ-

  γκεντρώθηκε στον τομέα των χρηματοοικονομικών εταιρειών με ποσοστό

  97,03%. Οι τίτλοι στους οποίους επικεντρώθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό του

  μηνιαίου όγκου συναλλαγών ήταν οι μετοχές της «Τράπεζα Κύπρου Δημόσια

  Εταιρεία Λτδ » και της «Marfin Popular Bank Public Co Ltd», με ποσοστό 88,14%

  και 4,72% αντίστοιχα.

  νημέρωσηαπό το ΧΑΚe

  ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΧΑΚ

 • 3

  Μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση ΧΑΚΣεπτέμβριος 2010 • Τεύχος 164

  ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

  νημέρωσηαπό το ΧΑΚe

  ΑποφάσειςΣυμβουλίουΧρηματιστηρίουΑξιών ΚύπρουΣτη στήλη αυτή δημοσιεύονταιοι αποφάσεις του Συμβουλίουτου ΧΑΚ για διάφορα θέματαμέσα στον υπό ανασκόπησημήνα.

  Εισαγωγή τίτλων � Στις 15 Σεπτεμβρίου 2010, τοΣυμβούλιο του ΧρηματιστηρίουΑξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι μεβάση τα προβλεπόμενα στο Άρθρο58 (1) του Νόμου του ΧΑΚ, αποδέ-χθηκε προς εισαγωγή στο Χρηματι-στήριο Αξιών Κύπρου 604.205.955Δικαιώματα Προτίμησης (Nil - PaidRights) της εταιρείας «Τράπεζα Κύ-πρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ». Τα Δι-καιώματα Προτίμησης παραχωρή-θηκαν σε αναλογία 1 Δικαίωμα γιακάθε μία μετοχή της εταιρείας. Γιακάθε 7 Δικαιώματα Προτίμησης που θα εξασκούνται θα προκύπτουν 2 νέες πλήρως πλη-ρωθείσες μετοχές με τιμή εξάσκησης 2 ανά μετοχή. Η περίοδος εξάσκησης των Δικαι-ωμάτων Προτίμησης είναι μεταξύ 28 Σεπτεμβρίου 2010 - 21 Οκτωβρίου 2010. Η δια-πραγμάτευση των Δικαιωμάτων Προτίμησης άρχισε στις 28 Σεπτεμβρίου 2010 και θα διαρ-κέσει μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2010 (συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών)και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου θα αναλάβει την τήρηση του πιο πάνω Μητρώου στοΚεντρικό Μητρώο. Σημειώνεται ότι η διαπραγμάτευση των μετοχών που θα προκύψουναπό την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα αρχίσει στις 17 Νοεμβρίου 2010.

  Μετάταξη εισηγμένων εταιρειών σε Αγορά του ΧΑΚ

  � PHC Franchised Restaurants Public Ltd. Στις 3 Σεπτεμβρίου 2010, το Συμβούλιο τουΧρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αποφάσισε τη μετάταξη των τίτλων της εταιρείας PHCFranchised Restaurants Public Ltd από την Εναλλακτική Αγορά στην Αγορά Ειδικών Χα-ρακτηριστικών, ως επακόλουθο της Δημόσιας Πρότασης των εταιρειών Bestgrowth Lim-ited, Bartons Global Holdings Inc, των κυρίων Λύσανδρου Ιωάννου και Αντώνη Γερολέ-μου και της κυρίας Ανδριανής Ζιβανάρη για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κε-φαλαίου της εταιρείας. Η διαπραγμάτευση των τίτλων της εταιρείας στην Αγορά Ειδι-κών Χαρακτηριστικών άρχισε την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2010. � Dome Investments Public Company Ltd. Στις 7 Σεπτεμβρίου 2010, το Συμβούλιο τουΧρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου σε συνέχεια ανακοίνωσης του ημερομηνίας 2/2/2010 λαμ-βάνοντας υπόψη τις θέσεις και τα πλάνα της εταιρείας Dome Investments Public Com-pany Ltd, αποφάσισε όπως δοθεί ένας (1) χρόνος παράτασης για συμμόρφωση της εται-ρείας με τις Κανονιστικές Διατάξεις περί διασποράς. Η εν λόγω εταιρεία θα συνεχίσεινα διαπραγματεύεται στην Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών.

  � A.S.G. (Andy Spyrou) Group Public Ltd. Στις 3 Σεπτεμβρίου 2010, το Χρηματιστήριο ΑξιώνΚύπρου ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά μετην εκκαθάριση και το διακανονισμό πράξεων επί άυλων αξιών του Κεντρικού Αποθετηρίουκαι Κεντρικού Μητρώου Αξιών, κατόπιν αποδοχής δημόσιας προσφοράς ή άσκησης δικαιώ-ματος εξαγοράς (ΚΔΠ 96/2008), οποιαδήποτε συναλλαγή ή πράξη σχετικά με τις αξίες τηςεταιρείας A.S.G. (Andy Spyrou) Group Public Ltd (ASG/ ΑΝΤΥ), δεν θα ήταν δυνατή. Τα πιοπάνω τέθηκαν σε ισχύ μετά από αίτημα που υποβλήθηκε σχετικά με την άσκηση του δικαι-ώματος εξαγοράς από την εταιρεία Sothepro Ltd, το οποίο είχε εγκριθεί από την ΕπιτροπήΚεφαλαιαγοράς. Η απόφαση αυτή τέθηκε σε ισχύ από τις 7 Σεπτεμβρίου 2010.� PHC Franchised Restaurants Public Ltd. Στις 21 Σεπτεμβρίου 2010, το ΧρηματιστήριοΑξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Κανονιστικής Απόφασηςαναφορικά με την εκκαθάριση και το διακανονισμό πράξεων επί άυλων αξιών του Κε-ντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών, κατόπιν αποδοχής δημόσιας προ-σφοράς ή άσκησης δικαιώματος εξαγοράς (ΚΔΠ 96/2008), οποιαδήποτε συναλλαγή ήπράξη σχετικά με τις αξίες της εταιρείας PHC Franchised Restaurants Public Ltd, δενθα ήταν δυνατή. Τα πιο πάνω τέθηκαν σε ισχύ ενόψει αιτήματος που υποβλήθηκε σχε-τικά με την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς από τις εταιρείες Bestgrowth Ltd, Bar-tons Global Holdings Inc των κυρίων Λύσανδρου Ιωάννου, Αντώνιου Γερολέμου και καςΑνδριανής Ζιβανάρη, το οποίο είχε εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η από-φαση αυτή τέθηκε σε ισχύ από τις 24 Σεπτεμβρίου 2010.

  Αναστολή Διαπραγμάτευσης τίτλων στο ΧΑΚ

 • 4

  Μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση ΧΑΚΣεπτέμβριος 2010 • Τεύχος 164

  ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

  νημέρωσηαπό το ΧΑΚe

  ΑποφάσειςΣυμβουλίουΧρηματιστηρίουΑξιών ΚύπρουΣτη στήλη αυτή δημοσιεύονταιοι αποφάσεις του Συμβουλίουτου ΧΑΚ για διάφορα θέματαμέσα στον υπό ανασκόπησημήνα.

  Διαγραφή τίτλων � Λήδα Επενδυτική ΔημόσιαΕταιρεία Λτδ. Στις 3 Σεπτεμ-βρίου 2010, το Συμβούλιο τουΧρηματιστηρίου Αξιών Κύ-πρου αποφάσισε σύμφωνα μετην εξουσία που του παρέχειτο Άρθρο 178(1) των περίΑξιών και ΧρηματιστηρίουΑξιών Κύπρου Νόμων τη δια-γραφή των κινητών αξιών τηςεταιρείας Λήδα ΕπενδυτικήΔημόσια Εταιρεία Λτδ, από τοΧρηματιστήριο για το λόγοότι έχουν εκλείψει οι προϋ-ποθέσεις ομαλής λειτουργίαςτης χρηματιστηριακής αγο-ράς επί των τίτλων της εται-ρείας, εφόσον η εταιρεία έχειπαραβεί τις υποχρεώσεις τηςπου προκύπτουν από τον ενλόγω Νόμο και τις Κανονιστι-κές Διατάξεις [(ΚΔΠ 326/2009)(όπως έχουν τροποποιηθεί)].Σημειώνεται ότι η εταιρεία θασυνεχίσει να διαπραγματεύεται στην Αγορά Ειδικής Κατηγορίας μέχρι τη λήψη της σύμφωνηςγνώμης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. � Advantage Capital Holdings Plc. Στις 3 Σεπτεμβρίου 2010, το Συμβούλιο του ΧρηματιστηρίουΑξιών Κύπρου αποφάσισε σύμφωνα με την εξουσία που του παρέχει το Άρθρο 178(1) τωνπερί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων να διαγράψει τις κινητές αξίες της εται-ρείας Advantage Capital Holdings Plc από το Χρηματιστήριο, για το λόγο ότι έχουν εκλείψειοι προϋποθέσεις ομαλής λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς επί των τίτλων της εται-ρείας, εφόσον η εταιρεία έχει παραβεί τις υποχρεώσεις της που προκύπτουν από τον εν λόγωΝόμο και τις Κανονιστικές Διατάξεις [(ΚΔΠ 326/2009) (όπως έχουν τροποποιηθεί)]. Διευκρι-νίζεται ότι το Συμβούλιο έχει ζητήσει τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ηοποία απαιτείται για να εκτελεστεί η απόφαση του για διαγραφή των τίτλων της εταιρείας.Σημειώνεται ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να διαπραγματεύεται στην Αγορά Ειδικής Κατηγο-ρίας, μέχρι τη λήψη της σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

  � Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου,έχοντας ως γνώμονα του την κα-λύτερη εξυπηρέτηση του επενδυ-τικού κοινού και τη συνεχή βελ-τίωση των παρεχόμενων υπηρεσιώντου, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων καιτην Αρμόδια Υπηρεσία του για τουςεπενδυτές, κατά τον Σεπτέμβριο του2010:

  � Έκδωσε 415 καταστάσεις γιαστοιχεία μερίδας επενδυτών,

  � Έκδωσε και εκτύπωσε 585 κα-ταστάσεις λογαριασμού,

  � Έκδωσε και 152 σελίδες απο-σπάσματα μητρώων μετόχων ει-σηγμένων εταιρειών,

  � Εξυπηρετήθηκαν προσωπικά66 επενδυτές για διαφορές

  που είχαν αναφορικά με πα-λαιές συναλλαγές τους, διά-φορες απορίες και ερωτήσειςαναφορικά με την λειτουργίατης Κοινής Πλατφόρμας, ωςεπίσης και για άλλες διευκρι-νήσεις που ζητήθηκαν αναφο-ρικά με τη διαχείριση περιου-σίας αποβιώσαντος.

  � Το Χρηματιστήριο προτρέπει εκνέου το επενδυτικό κοινό όπως αι-τηθεί συνδρομή στο CSD On-lineτου Οργανισμού για καλύτερη ενη-μέρωση και πρόσβαση στο Κεντρι-κό Μητρώο μέσω διαδικτύου, κα-θώς κι’ όλους τους ενδιαφερόμε-νους γενικά να επικοινωνούν με ταμέλη του προσωπικού της Υπηρε-σίας Εξυπηρέτησης του Οργανι-σμού, για οποιοδήποτε θέμα στο τη-λέφωνο 00357 22712300.

  Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών

 • 5

  Μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση ΧΑΚΣεπτέμβριος 2010 • Τεύχος 164

  ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

  ΑποφάσειςΣυμβουλίουΧρηματιστηρίουΑξιών ΚύπρουΣτη στήλη αυτή δημοσιεύονται οιαποφάσεις του Συμβουλίου τουΧΑΚ για διάφορα θέματα μέσαστον υπό ανασκόπηση μήνα.

  νημέρωσηαπό το ΧΑΚe Από την έναρξη λειτουργίας του ΧΑΚ τοΜάρτιο του 1996 μέχρι και την 9η Σε-πτεμβρίου του 2005 που είχε τεθεί σεεφαρμογή ο Νόμος περί Δημόσιας Προ-σφοράς και Ενημερωτικού δελτίου τοοποίο χειρίζεται τώρα αποκλειστικά ως

  Αρμόδια Αρχή η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-ράς, η εισαγωγή κινητών αξιών στο ΧΑΚγινόταν με απόφαση Συμβουλίου τουΧΑΚ με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτρο-πής Κεφαλαιαγοράς, βάσει του Νόμου καιτων Κανονισμών που είχαν τότε ψηφιστείαπό τη Βουλή των Αντιπροσώπων (το1993 καθώς και το 1995 αντίστοιχα). Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον ισχύοντατότε Νόμο και τους Κανονισμούς τουΧΑΚ ο εκδότης που επιδείκνυε ενδια-φέρον προς εισαγωγή των τίτλων τουστο ΧΑΚ, θα έπρεπε να πληρούσε τις βα-σικές προϋποθέσεις εισαγωγής, μεταξύτων οποίων οι σημαντικότερες ήταν ηχρηματιστηριακή αξία των 2,000,000Λ.Κ., τρία χρόνια προϊστορίας και δρα-στηριοποίησης, ως επίσης και η ελεύθε-ρη μεταβίβαση τίτλων.Η διαδικασία εισαγωγής προϋπόθετετην υποβολή αίτησης από τον ανάδοχοή από το σύμβουλο έκδοσης του εκδότη– εταιρείας, η οποία περιλάμβανε την κα-τάθεση από τον εκδότη αριθμού εγγρά-φων μεταξύ των οποίων και το Ενημε-ρωτικό Δελτίο, που ως σκοπό είχε ναβοηθήσει τους επενδυτές για να εκτιμή-σουν όσο το δυνατό καλύτερα την περι-ουσία, τη χρηματοοικονομική κατάσταση,τα αποτελέσματα ως επίσης και τις προ-οπτικές του εκδότη που επιδίωκε την ει-σαγωγή των τίτλων του στο ΧΑΚ.Σημειώνεται ότι σε περίπτωση έκδοσηςκεφαλαίου με δημόσια πρόσκληση προςτο κοινό για εγγραφή προς αγορά τίτλων,ο έκδοτης όφειλε να εξασφαλίζει την έκ-δοση με το διορισμό ενός, ή περισσοτέ-ρων αναδόχων (underwriters). Οι πλη-ροφορίες που αναγράφονταν στα ενη-μερωτικά δελτία υπογράφονταν από τοΔιοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, ταμέλη του οποίου είχαν την πλήρη ευθύ-νη για την ορθότητα των πληροφοριώνπου περιέχονταν στο ενημερωτικό δελ-τίο. Επίσης οι οικονομικοί λογαριασμοίτης εταιρείας έπρεπε να ήταν καταρτι-σμένοι σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστι-κά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Ανα-φοράς συμπεριλαμβανομένης και τηςέκθεσης/άποψης των Ελεγκτών των εται-ρειών. Σημειώνεται ότι το ΧΑΚ δεν πα-ρεμβαίνει ή δεν παρέμβαινε στα θέματατων οικονομικών καταστάσεων των εκ-δοτών. Στην περίπτωση δε ύπαρξης εν-δεχόμενης παραπλάνησης των στοιχεί-ων στις οικονομικές καταστάσεις, ση-μειώνεται ότι υπάρχουν τα αρμόδια σώ-

  ματα, προς χειρισμό των θεμάτων αυτών.Επίσης στα Ενημερωτικά Δελτία περιέ-χονταν και οι γραπτές συγκαταθέσειςτων διαφόρων σύμβουλων του εκδότη,όπως νομικών συμβούλων, εκτιμητώνκι’ άλλων εμπειρογνωμόνων/ συμβούλωνγια τις αναφορές και τα συμπεράσματαπου τους αφορούσαν.Όσον αφορά την εκτίμηση της αξίας τηςεταιρείας, αυτή καθοριζόταν αποκλει-στικά από το Διοικητικό Συμβούλιο τηςεταιρείας – εκδότη με δύο διαφορετικέςμεθοδολογίες, που αναγράφονταν στοενημερωτικό δελτίο σε ειδικό μέρος. Οκαθορισμός δε της τιμής της μετοχής βε-βαιωνόταν κι’ από τους ελεγκτές του εκ-δότη κι’ από το Σύμβουλο Εισαγωγής οιοποίοι παρείχαν τη βεβαίωση τους ότι ητιμή αυτή είχε καθοριστεί μετά από δέ-ουσα και εμπεριστατωμένη μελέτη.Το Σεπτέμβριο του 2005 ψηφίστηκε απότην Βουλή των Αντιπροσώπων νέο θε-σμικό πλαίσιο, όπου ως σκοπό είχε τοδιαχωρισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύτης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τουΧΑΚ. Σε γενικές γραμμές το ΧΑΚ από-κτησε πρόσθετη ευελιξία στη σύστασηκαι διαφοροποίηση των αγορών του, ευ-θυγραμμιζόμενο με τις διεθνείς τάσεις καιπρακτικές. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-ράς είναι έκτοτε η αρμόδια Αρχή για τηνέγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου τοοποίο υπογράφεται εκτός από το Διοι-κητικό Συμβούλιο της εταιρείας και απότον ανάδοχο της έκδοσης. Το ΧΑΚ μεβάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο δημι-ούργησε νέες αγορές παρέχοντας τηνευχέρεια μετάταξης εκδότη από μίααγορά σ’ άλλη και με την προσθήκη ει-δικών προϋποθέσεων εισαγωγής, σύμ-

  «Διαδικασία εισαγωγής εταιρειών στο ΧΑΚ από την έναρξη λειτουργίας του ΧΑΚ μέχρι σήμερα»

  ΣΥΝΕXEΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 6

  ΣΥΝΕXEΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1

 • 6

  Μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση ΧΑΚΣεπτέμβριος 2010 • Τεύχος 164

  ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

  ΑποφάσειςΣυμβουλίουΧρηματιστηρίουΑξιών ΚύπρουΣτη στήλη αυτή δημοσιεύονται οιαποφάσεις του Συμβουλίου τουΧΑΚ για διάφορα θέματα μέσαστον υπό ανασκόπηση μήνα.

  νημέρωσηαπό το ΧΑΚe

  ΣΥΝΕXEΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 5

  φωνα με ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια,όπως την κεφαλαιοποίηση των εταιρει-ών και την υιοθέτηση του κώδικά εται-ρικής διακυβέρνησης.Σημειώνεται ότι για την εισαγωγή νέουεκδότη σε μία από τις ρυθμιζόμενεςΑγορές του ΧΑΚ ακολουθείται η ίδια δια-δικασία εισαγωγής αξιών, δηλαδή η υπο-βολή αίτησης και εταιρικού προφίλ στοΧΑΚ. Το Χρηματιστήριο αναλόγως τηςπερίπτωσης παρέχει την προέγκρισητου στο νέο εκδότη, ο οποίος αιτείται τηνεισαγωγή των τίτλων του σε μία από τιςΑγορές του ΧΑΚ, εξετάζοντας την αί-τηση η οποία περιλαμβάνει το εταιρικόπροφίλ. Στη συνέχεια κι’ αφού ο εκδότης εξα-σφαλίσει από την Επιτροπή Κεφαλαια-γοράς την άδεια δημοσίευσης του Ενη-μερωτικού του Δελτίου – προϋπόθεσηπου είναι απαραίτητη διά του Νόμου – οεκδότης επανέρχεται στο Χρηματιστήριο,όπου το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίουανακοινώνει την εισαγωγή των τίτλωντου στο ΧΑΚ.Ο ρόλος του Συμβουλίου του ΧΑΚ ακό-μη και σήμερα εστιάζεται στο να δια-σφαλίζεται ότι παρέχεται επαρκής πλη-ροφόρηση και διαφάνεια στους επεν-δυτές από τον εκδότη που πληροί τις βα-σικές προϋποθέσεις εισαγωγής στη αγο-ρά που επιθυμεί να εισάξει τους τίτλουςτου, μέσω του Εταιρικού Προφίλ/Ενη-μερωτικού Δελτίου με όλες τις βεβαιώ-σεις και συγκαταθέσεις των συμβούλων,ώστε να μπορέσει κι’ ο κάθε επενδυτήςνα κρίνει με βάση τα στοιχεία που έχειενώπιον του, εάν επιθυμεί να επενδύσειστην εταιρεία αυτή. Στην περίπτωση που οι εκδότες δενσυμμορφώνονται με τις Συνεχείς Υπο-χρεώσεις τους, τότε το Συμβούλιο δύ-ναται ανάλογα με την παράβαση είτε ναεπιβάλει πρόστιμο, είτε/και να μετατάξειτους εκδότες στην Αγορά Ειδικής Κα-τηγορίας/ Ειδικών Χαρακτηριστικών γιαεύλογο χρονικό διάστημα. Στην περί-πτωση δε που εκδότης δεν συμμορφω-θεί εντός της χρονικής προθεσμίας πουτίθεται, αρχίζει η διαδικασία διαγραφήςτων τίτλων του από το ΧΑΚ.

  Είναι αξιοσημείωτο πρόσθετα να ανα-φερθεί ότι το Χρηματιστήριο είχε ετοι-μάσει με δική του πρωτοβουλία και δα-πάνες, προσχέδιο σχετικού νομοθετικούπλαισίου που αφορούσε στην προστασίατων μικρομετόχων, σε περίπτωση δια-γραφής εκδότη από το ΧΑΚ. Παρόλεςωστόσο τις πολλές και επίπονες προ-σπάθειες του ΧΑΚ, δεν έγινε κατορθω-τή η πιο πάνω θεσμοθέτηση. Σε πρό-σφατη απόφαση πολιτικής του, το Συμ-βούλιο του ΧΑΚ αποφάσισε να προχω-ρήσει στη διαδικασία διαγραφής όλωντων εταιρειών που βρίσκονται στην Αγο-ρά Ειδικής Κατηγορίας για σημαντικήχρονική περίοδο. Αυτό θα υλοποιηθεί,αφού βέβαια ακολουθηθούν όλες οι νό-μιμες διαδικασίες.Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι ηδιαγραφή από το ΧΑΚ δεν είναι ένα απλόθέμα. Υπάρχουν πληθώρα επιπτώσεωνκαι το θέμα αυτό πρέπει να μελετάταιαπό κάθε άποψη. Το ΧΑΚ κινείται πά-ντοτε μέσα στα πλαίσια της διαφάνειαςκαι της υφιστάμενης Νομοθεσίας. Ανα-φέρεται περιοδικά από ορισμένους, ότιτα έσοδα του ΧΑΚ αποτελούν κριτήριοστο θέμα αυτό. Ουδέν αναληθέστεροαπό κάθε άποψη. Ούτε δε έχει, ούτευπήρξε θέμα διαφυγόντων εσόδων γιατο ΧΑΚ, αντίθετα.Το ΧΑΚ εδώ και χρόνια όπως αναφέρ-θηκε πιο πάνω, έχει ετοιμάσει ή/ και ει-σηγηθεί συγκεκριμένες Νομοθετικέςρυθμίσεις για κάλυψη του σοβαρού αυ-τού κενού. Όμως η υιοθέτηση τους ή όχι,δεν αποτελεί δική του αρμοδιότητα.Συνεχίζει δε να εργάζεται στην κατεύ-θυνση αυτή.Κλείνοντας, θα πρέπει να τονιστεί ότιστην εισαγωγή εταιρειών, το ΧΑΚ βασί-ζεται στα στοιχεία που δίνουν τα αρμό-δια σώματα των εκδοτών και οι εξου-σιοδοτημένοι σύμβουλοι τους. Αν δια-πιστωθεί ότι δίνονται λανθασμένα στοι-χεία, το ΧΑΚ τότε προβαίνει σε καταγ-γελίες στην Αρμόδια Αρχή. Το ίδιομπορεί να κάνει και ο οποιοσδήποτε εν-διαφερόμενος. Μοναδική κατευθυντή-ρια γραμμή του ΧΑΚ είναι η πιστή εφαρ-μογή της Νομοθεσίας.

 • 8

  241.000.000231.000.000221.000.000211.000.000201.000.000191.000.000181.000.000171.000.000161.000.000151.000.000141.000.000131.000.000121.000.000111.000.000101.000.00091.000.00081.000.00071.000.00061.000.00051.000.00041.000.00031.000.00021.000.00011.000.0001.000.000

  1800

  1600

  1400

  1200

  800

  600

  400

  200

  0

  ‘Ογκ

  ος(€

  )

  Γενι

  κός

  Δεί

  κτης

  Γενικός Δείκτης Όγκος

  04/1

  0

  05/1

  0

  06/1

  0

  07/1

  0

  08/1

  0

  09/1

  0

  Όγκος-Γενικός Δείκτης Τι�ών από Απρίλιο 2010 μέχρι Σεπτέμβριο 2010

  1.200

  1.000

  800

  600

  400

  04/1

  0

  05/1

  0

  06/1

  0

  07/1

  0

  08/1

  0

  09/1

  0

  Αποδόσεις Δεικτών Αγορών ΧΑΚ από 7 Απριλίου 2010

  1.200

  1.000

  800

  600

  400

  04/1

  0

  05/1

  0

  06/1

  0

  07/1

  0

  08/1

  0

  09/1

  0

  Απόδοση του Δείκτη FTSE/CySE 20, και του Γενικού Δείκτη ΧΑΚ από 7 Απριλίου 2010

  FTSE CySE20 Γενικός Δείκτης

  Παράλληλη Γενικός Δείκτης Εναλλακτική Επενδυτικές Τράπεζες

  Δείκτες και στοιχεία αγοράς του ΧΑΚ

  Σεπτέμβριος 2010 • Τεύχος 164

  νημέρωσηαπό το ΧΑΚe

 • 9

  ΑγοράΚύρια Ποντοπόρος Παράλληλη Εναλλακτική Επενδυτικών Εταιρικά Κυβερνητικά Ειδική Ειδικών Σύνολο

  Ναυτιλία Εταιρειών Χρεόγραφα Χρεόγραφα Κατηγορία Χαρακ/κών

  Στατιστικά συναλλαγών ανά Αγορά

  Εισηγμένες ΕταιρείεςΕισηγμένες Αξιές ΜετοχώνΣυναλλαγές (€)ΤεμάχιαΠράξεις

  99 11 1717 6464 1212 11 1414 99 1271271313 11 1818 7070 1313 1717 4242 1515 1111 200200

  273.751.435273.751.435 4.0944.094 4.124.3224.124.322 3.175.3393.175.339 482.447482.447 1.943.6411.943.641 1.909.5381.909.538 80.89480.894 177.530177.530 285.649.240285.649.24078.717.52778.717.527 67.12767.127 8.424.7118.424.711 18.103.18918.103.189 3.217.0233.217.023 12.719.95112.719.951 184.836.505184.836.505 1.810.6351.810.635 3.251.7283.251.728 311.148.396311.148.396

  14.68614.686 3535 639639 1.3901.390 579579 229229 55 309309 3636 17.90817.908

  Μήνας Συναλλαγές Όγκος Μήνας Συναλλαγές Όγκος Τεμάχια (€) Τεμάχια (€)

  Στατιστικά Συναλλαγών

  02/08/2010 714 3.352.987 2.165.351 01/09/2010 801 1.558.165 3.075.62903/08/2010 594 2.274.058 1.988.288 02/09/2010 938 1.852.339 4.507.31704/08/2010 569 2.671.079 1.405.371 03/09/2010 1.166 2.791.840 5.161.50905/08/2010 585 2.747.102 1.601.003 06/09/2010 1.027 2.824.905 3.833.14706/08/2010 449 1.888.165 1.031.980 07/09/2010 802 92.611.175 6.761.46609/08/2010 443 2.210.889 874.320 08/09/2010 794 101.410.123 3.840.33110/08/2010 743 1.754.299 1.938.143 09/09/2010 478 2.257.157 1.388.22511/08/2010 737 1.737.529 2.116.778 10/09/2010 456 1.190.826 1.369.39112/08/2010 664 1.205.966 1.540.823 13/09/2010 430 8.574.549 1.837.91113/08/2010 417 766.381 901.814 14/09/2010 610 1.409.490 1.353.73916/08/2010 286 453.720 676.929 15/09/2010 581 2.928.460 1.382.58717/08/2010 443 753.657 1.106.249 16/09/2010 652 3.151.608 1.556.62218/08/2010 442 684.602 1.005.435 17/09/2010 864 3.237.053 3.204.83519/08/2010 373 703.374 1.022.399 20/09/2010 489 2.958.803 1.539.61420/08/2010 534 1.180.758 1.467.679 21/09/2010 482 46.372.077 223.223.59223/08/2010 326 607.402 718.068 22/09/2010 553 1.548.652 1.726.83624/08/2010 1.003 3.658.561 2.658.281 23/09/2010 715 4.620.518 1.748.93525/08/2010 700 1.741.318 1.779.681 24/09/2010 596 6.294.803 3.526.15626/08/2010 430 1.056.245 966.259 27/09/2010 682 1.766.659 2.127.98227/08/2010 316 603.516 930.838 28/09/2010 2.371 10.932.634 6.498.06030/08/2010 354 543.323 1.535.371 29/09/2010 1.207 6.272.875 3.162.23631/08/2010 572 2.049.240 1.241.470 30/09/2010 1.214 4.583.685 2.823.119

  22 11.694 34.644.171 30.672.530 22 17.908 311.148.396 285.649.239Μέσος Μήνα 532 1.574.735 1.394.206 814 14.143.109 12.984.056

  Year Transactions Τεμάχια (€) Securities Trad.

  Μέσος Έτους 2010 885 5.776.675 3.862.607

  Έτος Συναλλαγές ΌγκοςΤεμάχια (€)

  Δείκτες και στοιχεία αγοράς του ΧΑΚ

  Σεπτέμβριος 2010 • Τεύχος 164

  νημέρωσηαπό το ΧΑΚe

  *Τα ΔΑΜ συμπεριλαμβάνονται στην Αγορά όπου διαπραγματεύονται οι μετοχές της ανστίστοιχης εταιρείας

 • 10

  Κλείσιμο Ψηλότερη Έτους Χαμηλότερη Έτους Ποσοστιαία Διαφορά 30/09/2010 04/01/2010 31/08/2010

  Δείκτες τι�ών του Χρη�ατιστηρίου

  Γενικός ΔείκτηςΔείκτης Κύριας Αγοράς Δείκτης Παράλληλης Αγοράς Δείκτης Εναλλακτικής Αγοράς Δείκτης Επενδυτικών Εταιρειών Κλαδικοί Δείκτες (Βάση 3.09.2004=1000)Δείκτης ΤραπεζώνΔείκτης Ξενοδοχείων Δείκτες FTSE&ΧΑΚ FTSE CySE 20 (Βάση 30.11.2000=1000)FTSE/ATHEX-CSE ΤραπεζώνFTSE Med 100

  1.246,79 1.712,14 07/01/2010 1.011,35 08/06/2010 -21,11 -1,791.263,25 1.736,03 07/01/2010 1.015,67 08/06/2010 -21,03 -1,77

  900,50 1.106,07 11/01/2010 875,25 20/09/2010 -16,47 -2,001.088,20 1.358,93 05/01/2010 1.082,71 29/09/2010 -18,77 -2,59

  703,11 978,36 08/01/2010 679,13 08/06/2010 -25,22 -0,99

  1.394,08 1.913,91 11/01/2010 1.115,31 08/06/2010 -20,86 -1,59476,72 700,35 15/01/2010 452,32 28/04/2010 -27,94 -10,89

  422,22 581,57 07/01/2010 344,15 08/06/2010 -21,48 -1,861.104,14 2.140,52 08/01/2010 1.007,13 29/06/2010 -43,63 -10,496.274,80 7.856,73 26/03/2010 6.061,60 02/07/2010 -14,37 -1,01

  Το�έας Οικονο�ικής Δραστηριότητας* Όγκος Στάθ�ιση(€) %

  Όγκος συναλλαγών κατά Κλάδο

  ΧρηματοοικονομικάΥπηρεσίες καταναλωτώνΒιομηχανίεςΚαταναλωτικά αγαθάΤηλεπικοινωνίεςΤεχνολογίαΒασικά υλικάΕταιρικά ΧρεόγραφαΚυβερνητικά ΧρεόγραφαΣύνολο

  277.169.729 97,0311.063.618 0,3722.516.888 0,881

  413.486 0,1451.915 0,001

  623.094 0,2187.331 0,003

  1.943.641 0,6801.909.538 0,668

  285.649.240 100,00

  Το�έας Οικονο�ικής Δραστηριότητας Συναλλαγές Τε�άχια Στάθ�ιση%

  Αριθ�ός τίτλων που διαπραγ�ατεύτηκαν κατά κλάδο

  ΧρηματοοικονομικάΥπηρεσίες καταναλωτώνΒιομηχανίεςΚαταναλωτικά αγαθάΤηλεπικοινωνίεςΤεχνολογίαΒασικά υλικάΕταιρικά ΧρεόγραφαΚυβερνητικά ΧρεόγραφαΣύνολο

  15.258 87.288.712 28,051.193 12.967.871 4,17

  453 6.382.987 2,05413 4.832.335 1,5514 20.989 0,01

  338 2.017.596 0,655 81.450 0,03

  229 12.719.951 4,095 184.836.505 59,40

  17.908 311.148.396 100,00

  νημέρωσηαπό το ΧΑΚe

  *Σύστη�α κατηγοριοποίησης FTSE Industry Classification Benchmark – ICB.

  Δείκτες Αγορών (Βάση 3.09.2004=1000)

  Δείκτες και στοιχεία αγοράς του ΧΑΚ

  Σεπτέμβριος 2010 • Τεύχος 164

 • 11

  Απόδοση κλαδικών και άλλων δεικτών του ΧΑΚ για το �ήνα

  Κλαδική Στάθ�ιση στην αξία του Όγκου Συναλλαγών για το �ήνα

  Δείκτες και στοιχεία αγοράς του ΧΑΚ

  Σεπτέμβριος 2010 • Τεύχος 164

  νημέρωσηαπό το ΧΑΚe

  -14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0%

  CSE General Index (Main and Parallel)

  Main Market

  Parallel Market

  Alternative Market

  Investment Companies

  Banks

  Hotels

  FTSE/ATHEX-CSE Banks

  FTSE CySE 20

  FTSE Med 100

  Γ.Δ. ΧΑΚ (Κύρια και Παράλληλη)

  Κύρια Αγορά

  Παράλληλη Αγορά

  Εναλλακτική Αγορά

  Επενδυτικές Εταιρείες

  Τράπεζες

  Ξενοδοχεία

  FTSE/ATHEX-CSE Τράπεζες

  FTSE CySE 20

  FTSE Med 100

  -6,35%

  -12,35%

  -6,46%

  -2,66%

  -1,33%

  -6,36%

  -2,06%

  -6,38%

  -8,21%

  -1,41%

  0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

  CSE General Index (Main and Parallel)

  Main Market

  Parallel Market

  Alternative Market

  Investment Companies

  Banks

  Hotels

  FTSE/ATHEX-CSE Banks

  FTSE CySE 20

  FTSE Med 100

  Χρηματοοικονομικά

  Kαταναλωτικές Υπηρεσίες

  Βιομηχανία

  Καταναλωτικά Αγαθά

  Τηλεπικοινωνίες

  Τεχνολογία

  Βασικά Υλικά

  Εταιρικά Χρεόγραφα

  Κυβερνητικά Χρεόγραφα

  97,03%

  0,37%

  0,88%

  0,14%

  0,00%

  0,22%

  0,00%

  0,68%

  0,67%

 • 12

  31/08/2010 30/09/2010 % Δ Στάθμιση*(€) (€) %

  Χρηματιστηριακή αξία ανά αγορά

  Μετοχές με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία, τέλος του μήνα

  ΑγοράΚύρια ΑγοράΚύρια ΑγοράΠαράλληλη ΑγοράΠαράλληλη ΑγοράΕναλλακτική ΑγοράΕναλλακτική ΑγοράAγορά Επενδυτικών ΕταιρειώνAγορά Επενδυτικών ΕταιρειώνΠοντοπόρος ΝαυτιλίαΠοντοπόρος ΝαυτιλίαΕιδική Κατηγορία Ειδική Κατηγορία Ειδικών ΧαρακτηριστικώνΕιδικών ΧαρακτηριστικώνΜετοχές (Εξαιρουμένων τίτλων της Αγοράς Μετοχές (Εξαιρουμένων τίτλων της Αγοράς EEπενδυτικών Εταιρειών)πενδυτικών Εταιρειών)Δικαίωματα Αγοράς Δικαίωματα Αγοράς MMετοχώνετοχώνΑγορά ΧρεογράφωνΑγορά ΧρεογράφωνΕταιρικά ΧρεόγραφαΚυβερνητικά ΧρεόγραφαΚυβερνητικά ΧρεόγραφαΣύνολο Σύνολο

  4.336.495.9614.336.495.961 4.552.871.2714.552.871.271 4,994,99 32,0132,01

  362.826.396362.826.396 355.701.542355.701.542 -1,96-1,96 2,502,50

  906.036.094906.036.094 886.598.832886.598.832 -2,15-2,15 6,236,23

  119.097.841119.097.841 117.987.083117.987.083 -0,93-0,93 0,830,83

  17.799.90817.799.908 17.799.90817.799.908 0,000,00 0,130,13

  78.324.46378.324.463 72.700.03072.700.030 -7,18-7,18 0,510,51

  53.828.71453.828.714 57.830.08657.830.086 7,437,43 0,410,41

  5.755.311.5355.755.311.535 5.943.501.6685.943.501.668 3,273,27 41,7841,78

  4.172.4084.172.408 269.304.544269.304.544 6354,416354,41 1,891,89

  1.876.321.9731.876.321.973 1.867.345.1761.867.345.176 -0,48-0,48 13,1313,13

  6.268.812.2126.268.812.212 6.295.283.1476.295.283.147 0,420,42 44,2644,26

  14.019.543.56114.019.543.561 14.224.117.07414.224.117.074 1,461,46 100,00100,00

  ΕκδότηςΕκδότης ΑγοράΑγορά Χρηματιστηριακή ΑξίαΧρηματιστηριακή Αξία ΣτάθμισηΣτάθμιση**(€) (€) %%

  11 BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTDBANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD ΚύριαΚύρια 2.827.683.8702.827.683.870 46,6546,65

  22 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTDMARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΚύριαΚύρια 1.270.231.7151.270.231.715 20,9620,96

  33 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTDHELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD ΚύριαΚύρια 298.754.002298.754.002 4,934,93

  44 BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD (RIGHTS_C)BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD (RIGHTS_C) ΚύριαΚύρια 265.850.620265.850.620 4,394,39

  55 WOODLAND DESIGNS PLCWOODLAND DESIGNS PLC ΕναλλακτικήΕναλλακτική 83.331.28283.331.282 1,371,37

  66 VISION INTERNATIONAL PEOPLE GROUP PUBLIC LTDVISION INTERNATIONAL PEOPLE GROUP PUBLIC LTD ΕναλλακτικήΕναλλακτική 75.000.00075.000.000 1,241,24

  77 PANDORA INVESTMENTS PUBLIC LTD PANDORA INVESTMENTS PUBLIC LTD ΕναλλακτικήΕναλλακτική 72.153.98572.153.985 1,191,19

  88 VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD ΠαράλληληΠαράλληλη 66.900.43166.900.431 1.101.10

  99 WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLCWOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC ΠαράλληληΠαράλληλη 57.311.92857.311.928 0,950,95

  1010 PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTDPETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΕναλλακτικήΕναλλακτική 56.000.00056.000.000 0,920,92

  ΟλικόΟλικό 5.073.217.8335.073.217.833 82,7782,77

  Εταιρικά Ομόλογα Χρηματιστηριακή Αξία Στάθμιση**(€) %

  Χρηματιστηριακή αξία Εταιρικών Χρεογράφων

  11 BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD – CONVERTIBLE CAPITAL SECURITIESBANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD – CONVERTIBLE CAPITAL SECURITIES 625.967.987625.967.987 33,5233,52

  22 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD-NON-CUMULATIVE CAPITAL SECURITIES 2010MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD-NON-CUMULATIVE CAPITAL SECURITIES 2010 295.524.000295.524.000 15,8315,83

  33 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD – CAPITAL SECURITIESMARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD – CAPITAL SECURITIES 237.384.420237.384.420 12,7112,71

  44 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD – CAPITAL SECURITIESMARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD – CAPITAL SECURITIES 158.000.000158.000.000 8,468,46

  55 BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTDBANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD 104.942.300104.942.300 5,625,62

  66 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD - BONDS 2016HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD - BONDS 2016 102.516.086102.516.086 5,495,49

  77 ALPHA BANK CYPRUS LTD -BONDS 2013/2018ALPHA BANK CYPRUS LTD -BONDS 2013/2018 100.000.000100.000.000 5,365,36

  88 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD – BONDS 2019HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD – BONDS 2019 90.000.00090.000.000 4,824,82

  99 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL SECURITIESHELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL SECURITIES 42.715.03642.715.036 2,292,29

  1010 BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD – CONVERTIBLE BONDS 2013/2018BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD – CONVERTIBLE BONDS 2013/2018 37.937.04337.937.043 2,032,03

  Ολικό Ολικό TotalTotal 1.794.986.8731.794.986.873 96,1396,13

  Δείκτες και στοιχεία αγοράς του ΧΑΚ

  Σεπτέμβριος 2010 • Τεύχος 164

  νημέρωσηαπό το ΧΑΚe

  *Η στάθμιση υπολογίζεται στο σύνολο της χρηματιστηριακής αξίας των μετοχών

  Στον υπολογισμό λαμβάνεται η τελευταία τιμή πραγματοποίησης συναλλαγής**Η στάθμιση υπολογίζεται στο σύνολο της χρηματιστηριακής αξίας των εταιρικών χρεογράφων

  *Η στάθμιση υπολογίζεται στο σύνολο της Χρηματιστηριακής Αξίας*Η στάθμιση υπολογίζεται στο σύνολο της Χρηματιστηριακής Αξίας

 • 13

  Αγορά Αγορά ΚύριαΚύρια ΠαράλληληΠαράλληλη ΕναλλακτικήΕναλλακτική ΕπενδυτικώνΕπενδυτικών ΠοντοπόροςΠοντοπόρος ΕιδικήΕιδική ΕιδικώνΕιδικών

  Τομέας Οικονομικής Τομέας Οικονομικής ΕταιρειώνΕταιρειών ΝαυτιλίαΝαυτιλία ΚατηγορίαΚατηγορία Χαρακτ/κώνΧαρακτ/κών %%ΔραστηριότηταςΔραστηριότητας** (€)(€) (€)(€) (€)(€) (€)(€) (€)(€) (€)(€) (€)(€)

  Χρηματιστηριακή Αξία Αγορών ανά τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας

  Δείκτες και στοιχεία αγοράς του ΧΑΚ

  Σεπτέμβριος 2010 • Τεύχος 164

  νημέρωσηαπό το ΧΑΚe

  4.800.6224.800.622 0,080,08

  48.156.28548.156.285 103.068.812103.068.812 86.380.42086.380.420 17.799.90817.799.908 4,034,03

  55.775.66755.775.667 102.389.585102.389.585 2,502,50

  26.787.63526.787.635 3.419.9693.419.969 0,480,48

  17.528.48717.528.487 0,280,28

  81.312.62981.312.629 124.257.703124.257.703 418.547.272418.547.272 14.696.66414.696.664 35.422.86235.422.862 10,6510,65

  4.662.520.2084.662.520.208 68.148.73968.148.739 264.401.829264.401.829 118.013.492118.013.492 54.957.28354.957.283 22.407.22422.407.224 81,9981,99

  4.818.776.7584.818.776.758 356.051.542356.051.542 889.247.594889.247.594 118.013.492118.013.492 17.799.90817.799.908 73.073.91673.073.916 57.830.08657.830.086 100,00100,00

  76,1276,12 5,625,62 14,0514,05 1,861,86 0,280,28 1,151,15 0,910,91

  Κλαδική Στάθμιση της Χρηματιστηριακής Αξίας μετοχών για το μήνα

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

  Κλαδική στάθμιση της χρηματιστηριακής αξίας μετοχών στις αγορές για το μήνα

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  Χρηματοοικονομικά

  Καταναλωτικές υπηρεσίες

  Τηλεπικοινωνίες

  Τεχνολογία

  Καταναλωτικά αγαθά

  Βιομηχανίες

  Βασικά υλικά

  Χρηματοοικονομικά

  Καταναλωτικές υπηρεσίες

  Τηλεπικοινωνίες

  Τεχνολογία

  Καταναλωτικά αγαθά

  Βιομηχανίες

  Βασικά υλικά

  Κύρια Παράλληλη Εναλλακτική Επενδυτικών Εταιρειών Ποντοπόρου Ναυτιλίας Ειδική Κατηγορία Ειδικών Χαρακτηριστικών

  Βασικά υλικάΒασικά υλικά

  ΒιομηχανίεςΒιομηχανίες

  Καταναλωτικά αγαθάΚαταναλωτικά αγαθά

  ΤεχνολογίαΤεχνολογία

  ΤηλεπικοινωνίεςΤηλεπικοινωνίες

  Υπηρεσίες καταναλωτώνΥπηρεσίες καταναλωτών

  ΧρηματοοικονομικάΧρηματοοικονομικά

  ΣύνολοΣύνολο (€) (€)

  Ποσοστό αγοράς στη συνολική Ποσοστό αγοράς στη συνολική

  Χρηματιστηριακή αξία μετοχώνΧρηματιστηριακή αξία μετοχών*Σύστη�α κατηγοριοποίησης FTSE Industry Classification Benchmark – ICB.

 • 14

  Τίτλος Ημέρες Αγορά** Όγκος ΣτάθμισηΕμπορευσιμότητας (€) %

  Εμπορεύσιμοι τίτλοι μετοχών με βάση τον όγκο συναλλαγών (σε μηνιαία βάση)

  Τίτλος Ημέρες Αγορά** Τιμή Πράξης*Εμπορευσιμότητας (€) % Δ

  Aύγουστος 10 Σεπτέμβριος 10

  Τίτλοι με τη μεγαλύτερη απόδοση του μήνα

  Τίτλος Ημέρες Αγορά** Τιμή Πράξης*Εμπορευσιμότητας (€) % Δ

  ύγουστος 10 Σεπτέμβριος 10

  Τίτλοι με τη χαμηλότερη απόδοση του μήνα

  Δείκτες και στοιχεία αγοράς του ΧΑΚ

  Σεπτέμβριος 2010 • Τεύχος 164

  νημέρωσηαπό το ΧΑΚe

  1 BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD 22 MM 251.783.398 88,142 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD 22 MM 13.496.065 4,723 BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD (RIGHTS_C) 3 MM 5.153.209 1,804 USB BANK PLC 12 PM 3.588.847 1,265 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 22 MM 2.306.273 0,816 NEMESIS CONSTRUCTIONS PUBLIC COMPANY LTD 14 AM 2.085.675 0,737 LOGICOM PUBLIC LTD 21 MM 570.867 0,208 C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD 21 AM 248.377 0,099 DEMETRA INVESTMENT PUBLIC LTD 22 IM 219.073 0,08

  10 MUSKITA ALUMINIUM INDUSTRIES PLC 17 MM 193.841 0,07

  1 CEILFLOOR PUBLIC COMPANY LTD 1 SM 0,03 0,06 100,002 CYPRUS FOREST INDUSTRIES LTD 7 AM 3,30 4,90 48,483 EMPIRE CAPITAL INVESTMENTS LTD 6 AM 0,51 0,66 29,414 C.T.O PUBLIC COMPANY LTD 21 AM 0,08 0,10 25,005 MULTICHOICE (CYPRUS) PU CO LTD 8 PM 0,04 0,05 25,006 KARAOLIS GROUP PUBLIC LTD 11 AM 0,05 0,06 20,007 USB BANK PLC 12 PM 0,65 0,75 15,388 AMATHUS PUBLIC LTD 3 MM 0,07 0,08 14,299 LORDOS UNITED PLASTICS LTD 4 PM 0,09 0,10 11,11

  10 PHC FRANCHISED RESTAURANTS LTD 1 AM 0,31 0,34 9,68

  11 EUROPROFIT CAP. INVESTORS LTDEUROPROFIT CAP. INVESTORS LTD 33 AMAM 0,070,07 0,040,04 -42,86-42,86

  22 STADEMOS HOTELS PLCSTADEMOS HOTELS PLC 99 AMAM 0,300,30 0,160,16 -46,67-46,67

  33 ERMES DEPART. STORES PLC (W)ERMES DEPART. STORES PLC (W) 11 PMPM 0,020,02 0,010,01 -50,00-50,00

  44 EFREMICO HOLDINGS PUBLIC LTDEFREMICO HOLDINGS PUBLIC LTD 11 SMSM 0,020,02 0,010,01 -50,00-50,00

  55 REGALLIA HOLDINGS & INVEST.LTDREGALLIA HOLDINGS & INVEST.LTD 11 IMIM 0,040,04 0,020,02 -50,00-50,00

  66 D.H. CYPROTELS PLCD.H. CYPROTELS PLC 1010 SMSM 0,020,02 0,010,01 -50,00-50,00

  77 KNOSSOS INVESTMENTS PUBLIC LTDKNOSSOS INVESTMENTS PUBLIC LTD 11 SMSM 0,020,02 0,010,01 -50,00-50,00

  88 PRIMETEL PLC (W 2008/2011)PRIMETEL PLC (W 2008/2011) 11 AMAM 0,020,02 ,01,01 -50,00-50,00

  99 MODESTOU SOUND & VISION PU LTDMODESTOU SOUND & VISION PU LTD 55 AMAM 0,030,03 0,010,01 -66,67-66,67

  1010 ADVANTAGE CAPITAL HOLDINGS PLCADVANTAGE CAPITAL HOLDINGS PLC 1515 SMSM 0,050,05 0,010,01 -80,00-80,00

  * * Τελευταία Πράξη του ΜήναΤελευταία Πράξη του Μήνα

  * * Τελευταία Πράξη του ΜήναΤελευταία Πράξη του Μήνα

  ****MM=MM=Κύρια ΑγοράΚύρια Αγορά, PM=, PM=Παράλληλη ΑγοράΠαράλληλη Αγοράt, AM=t, AM=Εναλλακτική ΑγοράΕναλλακτική Αγορά, S, SΗΗM=M=Ποντοπόρο ΝαυτιλίαςΠοντοπόρο Ναυτιλίας

  IM=IM=Αγορά Επενδυτικών ΕταιρειώνΑγορά Επενδυτικών Εταιρειών, SM=, SM=Ειδική ΚατηγορίαΕιδική Κατηγορία, SCM=, SCM=Ειδικών ΧαρακτηριστικώνΕιδικών Χαρακτηριστικών

 • 15

  Θέση Κωδικός Μέλη Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Αξία Συναλλαγών Μέση ημερήσια αξία Μερίδιο Αγοράς Αξία Συναλλαγών ΣημειώσειςΜέλους Μετοχών συναλλαγών μετοχών Ομολόγων

  (€) (€) (%) (€)

  11 CICI CISCO LTDCISCO LTD 477.224.322477.224.322 15.907.47715.907.477 84,6884,68 4.833.0794.833.07922 CLCL MARFIN CLR (FINANCIAL SERVICES) LTDMARFIN CLR (FINANCIAL SERVICES) LTD 27.218.83127.218.831 907.294907.294 4,834,83 1.727.6821.727.68233 MFMF MEGA EQUITY FIN. SERV. LTDMEGA EQUITY FIN. SERV. LTD 25.343.71425.343.714 844.790844.790 4,504,50 72.79472.79444 ELEL ELLINIKI TRAPEZA (EPEND.) LTDELLINIKI TRAPEZA (EPEND.) LTD 7.983.9897.983.989 266.133266.133 1,421,42 425.870425.87055 ASAS ATLANTIC SECURITIES LTDATLANTIC SECURITIES LTD 7.648.6577.648.657 254.955254.955 1,361,36 208.209208.20966 SSSS SHARELINK SEC. & FIN. SER. LTDSHARELINK SEC. & FIN. SER. LTD 5.448.1685.448.168 181.606181.606 0,970,97 9.6009.60077 GCGC GLOBAL CAP SEC & FIN SER LTDGLOBAL CAP SEC & FIN SER LTD 5.042.1165.042.116 168.071168.071 0,890,89 245.801245.80188 COCO COOP CENTRAL BANK LTDCOOP CENTRAL BANK LTD 2.643.1692.643.169 88.10688.106 0,470,47 41.84441.84499 AGAG ARGUS STOCKBROKERS LTDARGUS STOCKBROKERS LTD 1.893.8321.893.832 63.12863.128 0,340,34 45.43445.4341010 ΣΙΣΙ PIRAEUS SECURITIES S.A.PIRAEUS SECURITIES S.A. 1.049.0191.049.019 34.96734.967 0,190,19 111111 ΕΘΕΘ NATIONAL P&K SECURITIES S.A.NATIONAL P&K SECURITIES S.A. 923.338923.338 30.77830.778 0,160,16 9.8839.883 111212 ΑΦΑΦ ALPHA FIN. BROKERAGE AND INV. SER. S.A.ALPHA FIN. BROKERAGE AND INV. SER. S.A. 379.572379.572 12.65212.652 0,070,07 111313 ΕΒΕΒ EFG EUROBANK SECURITIES S.AEFG EUROBANK SECURITIES S.A 399.327399.327 13.31113.311 0,070,07 86.16286.162 111414 ΘΝΘΝ ETHNIKI TRAPEZA ELLADOS (KIPR)ETHNIKI TRAPEZA ELLADOS (KIPR) 119.748119.748 3.9923.992 0,020,021515 PCPC PROCHOICE PROCHOICE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΛΤΔΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΛΤΔ 93.28993.289 3.1103.110 0,020,021616 PSPS PROTON BANK S.A.PROTON BANK S.A. 77.94877.948 2.5982.598 0,010,01 111717 ΒΤΒΤ BETA SECURITIES S.A.BETA SECURITIES S.A. 42.30342.303 1.4101.410 0,010,01 111818 ΕΛΕΛ INVESTMENT BANK OF GREECE S.A.INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 12.76012.760 425425 0,000,00 111919 SOSO SOLIDUS SECURITY S.ASOLIDUS SECURITY S.A 15.71615.716 524524 0,000,00 112020 MDMD HSBC-PANTELAKIS SEC. S.A.HSBC-PANTELAKIS SEC. S.A. 5.2205.220 174174 0,000,00 112121 EXEX EUROXX SECURITIES S.A.EUROXX SECURITIES S.A. 27.08527.085 903903 0,000,00 11

  Δείκτες και στοιχεία αγοράς του ΧΑΚ

  Σεπτέμβριος 2010 • Τεύχος 164

  νημέρωσηαπό το ΧΑΚe

  1. 1. Μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών που λειτουργούν ως εξ’ αποστάσεως Μέλη (Μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών που λειτουργούν ως εξ’ αποστάσεως Μέλη (Remote MembersRemote Members) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύ) του Χρηματιστηρίου Αξιών ΚύπρουπρουΣημειώσηΣημειώση

  Μηνιαία μερίδια Αγοράς ΜελώνΕπιλεγμένη Περίοδος 01/09/2010 - 30/09/2010

 • 16

  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ-ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ

  Κατηγορία Επενδυτών Χρηματιστηριακή Αξία%

  Μήνας Αριθμός νέων Μερίδων Επενδυτών

  2010-092010-09 184184

  Κινητικότητα Ενεργών ΜερίδωνΕπιλεγμένη Περίοδος 01/09/2010 - 30/09/2010

  Ποσοστό Αλλοδαπών Επενδυτών στην Κεφαλαιοποίηση τέλος του Μήνα Επιλεγμένη Περίοδος 30/09/2010

  ΜήναςΜήνας Σύνολο Ενεργών ΜερίδωνΣύνολο Ενεργών Μερίδων Ημερήσιος Μ.Ο ενεργών ΜερίδωνΗμερήσιος Μ.Ο ενεργών Μερίδων Κινητικότητα Ενεργών ΜερίδωνΚινητικότητα Ενεργών Μερίδων

  2010-092010-09 5.083 528 2,29

  Αλλοδαποί επενδυτέςΑλλοδαποί επενδυτές 12,8712,87

  Aξίες Μερίδες Επενδυτών

  Aριθμός %

  e Δείκτες και στοιχεία αγοράς του ΧΑΚΣεπτέμβριος 2010 • Τεύχος 164νημέρωσηαπό το ΧΑΚeΜερίδες ΕπενδυτώνΕπιλεγμένη Περίοδος 01/09/2010 - 30/09/2010

  11 152.187152.187 59,3159,31

  2-52-5 85.39685.396 33,2833,28

  6-106-10 14.654 14.654 5,71 5,71

  >10 >10 4.3464.346 1,691,69

  ΣύνολοΣύνολο 256.583256.583 100,00100,00

  ΣημειώσειςΣημειώσεις

  1. Ενεργοί Λογαριασμοί είναι ο αριθμός των μερίδων που έκαναν αγοραπωλησία στο ΧΑΚ τουλάχιστον μία φορά1. Ενεργοί Λογαριασμοί είναι ο αριθμός των μερίδων που έκαναν αγοραπωλησία στο ΧΑΚ τουλάχιστον μία φορά

  την συγκεκριμένη περίοδοτην συγκεκριμένη περίοδο

  2. Ημερήσιος Μ.Ο είναι ο μέσος όρος των ημερήσιων ενεργών λογαριασμών αποθετηρίου της συγκεκριμένης πε2. Ημερήσιος Μ.Ο είναι ο μέσος όρος των ημερήσιων ενεργών λογαριασμών αποθετηρίου της συγκεκριμένης πε--

  ριόδουριόδου

  3. Κινητικότητα ενεργών λογαριασμών είναι ο αριθμός των ημερών όπου κατά μέσο όρο μια μερίδα έκανε τουλά3. Κινητικότητα ενεργών λογαριασμών είναι ο αριθμός των ημερών όπου κατά μέσο όρο μια μερίδα έκανε τουλά--

  χιστον μία αγοραπωλησία στο ΧΑΚχιστον μία αγοραπωλησία στο ΧΑΚ

  Κατανομή των Μερίδων των επενδυτών βάσει του αριθμού μετοχών στο χαρτοφυλάκιο τους

 • 17

  e Δείκτες και στοιχεία αγοράς του ΧΑΚΣεπτέμβριος 2010 • Τεύχος 164νημέρωσηαπό το ΧΑΚe

  Λευκωσία Λεμεσός Λάρνακα Πάφος Αμμόχωστος

  Γεωγραφική Κατανομή Κυπρίων Επενδυτών

  Σημειώσεις:1. Ως ενεργή Μερίδα επενδυτή με υπόλοιπα μετοχών, θεωρείται η Μερίδα Επενδυτή που εμφανίζει έστω μία αξία στη μερίδα.2. Η γεωγραφική ταξινόμηση των Μερίδων βασίστηκε στην κατηγοριοποίηση των επαρχιών της Κύπρου (εξαιρούνται οι κατεχόμενες περιοχές).3. Η ταξινόμηση αυτή αφορά Μερίδες Επενδυτών όπου έχει δηλωθεί η Κύπρος ως η χώρα μόνιμης κατοικίας και γίνεται με βάση τους ταχυδρο-

  μικούς κωδικούς που έχουν καταχωρηθεί στην κάθε Μερίδα.

  Ενεργές Μερίδες ΕπενδυτώνΕνεργές Μερίδες Επενδυτών

  Eπαρχίες Πλήθος %

  ΛευκωσίαΛευκωσία 101,361101,361 42.5942.59

  ΛεμεσόςΛεμεσός 64,97764,977 27.327.3

  ΛάρνακαΛάρνακα 33,76033,760 14.1814.18

  ΠάφοςΠάφος 23,78023,780 9.999.99

  ΑμμόχωστοςΑμμόχωστος 14,12014,120 5.935.93

  Σύνολο Σύνολο 237,998237,998 100100

  Γεωγραφική Κατανομή Κυπρίων Επενδυτών

  Επιλεγμένη Περίοδος - 01/09/2010 - 30/09/2010

 • 18

  Eλλάδα Ρωσία Μεγ.Βρετανία

  Ουκρανία Η.Π.Α. Αυστραλία ΝότιοςΑφρική

  Καναδάς Μπελαρούς Καζακστάν Λοιπέςχώρες

  Γεωγραφική Κατανομή Αλλοδαπών Επενδυτών

  e Δείκτες και στοιχεία αγοράς του ΧΑΚΣεπτέμβριος 2010 • Τεύχος 164νημέρωσηαπό το ΧΑΚe

  Σημειώσεις:1. Η ταξινόμηση αφορά ενεργές Μερίδες Επενδυτών στις οποίες έχει δηλωθεί ως χώρα μόνιμης κατοικίας εκτός της Κύπρου.2. Οι χώρες στις οποίες γίνεται αναφορά στον πίνακα έχουν ποσοστό μερίδων πέραν του 1%.

  Μερίδες ΕπενδυτώνΜερίδες Επενδυτών

  Χώρες Πλήθος %

  ΕλλάδαΕλλάδα 3.0533.053 31,5731,57

  ΡωσίαΡωσία 2.5472.547 26,3426,34

  Μεγάλη ΒρετανίαΜεγάλη Βρετανία 1.8541.854 19,1719,17

  ΟυκρανίαΟυκρανία 419419 4,334,33

  Η.Π.ΑΗ.Π.Α 335335 3,463,46

  ΑυστραλίαΑυστραλία 219219 2,262,26

  Νότιος ΑφρικήΝότιος Αφρική 129129 1,331,33

  ΚαναδάςΚαναδάς 117117 1,211,21

  ΜπελαρούςΜπελαρούς 107107 1,111,11

  ΚαζακστάνΚαζακστάν 105105 1,091,09

  Λοιπές ΧώρεςΛοιπές Χώρες 786786 8,138,13

  Σύνολο Σύνολο 9.6719.671 100,00100,00

  Γεωγραφική Κατανομή Αλλοδαπών Επενδυτών

  Επιλεγμένη Περίοδος - 01/09/2010 - 30/09/2010