ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ...

Click here to load reader

 • date post

  11-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ...

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 76129 Απριλίου 2015

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19−03−2015Αντικατάσταση της υπ’ αρ. Β7/178/22−8−1994 (ΦΕΚ 628

  τ. Β΄) Υπουργικής Απόφασης, όπως έχει τροποποι−ηθεί με νεότερες αποφάσεις και ισχύει και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών−Αναμόρφωση του Προγράμματος.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του Ν.3685/2008 και ιδίως το άρθρο

  6 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄/16−7−2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α΄/ 25−8−2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ.Α΄/4−9−2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/ 2010 (ΦΕΚ 71, τ.Α΄).

  2. Τις διατάξεις του Ν.3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄/ 2−8−2005) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότη−τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν.4009/ 2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι−ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι−ήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ' του άρθρου 47 του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄), και της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).

  4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄).

  5. Την υπ’ αριθμ Β7/178 (ΦΕΚ 628 τ.Β΄/22−8−1994) Υπουργική Απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. Β7/274 (ΦΕΚ 796 τ.Β΄/24−10−1994), Β7/234 (ΦΕΚ 388 τ.Β΄/ 14−5−1997), Β7/4 (ΦΕΚ 515 τ.Β΄/11−4−2000),

  Β7/122 (ΦΕΚ 945 τ.Β΄/24−7−2001), 61447/Β7 (ΦΕΚ 1717 τ.Β΄/ 19−11−2004), 25303/ Β7 (ΦΕΚ 592 τ.Β΄/11−5−2006), 24234/Β7 (ΦΕΚ 573 τ.Β΄/20−4−2007), 127148 π.ε'/Β7 (ΦΕΚ 191 τ.Β΄/8−2−2008) νεότερες αποφάσεις που αφορά στην έγκριση του ΠΜΣ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστρι−ακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  6. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Συνεδρία της 12−6−2014, θέμα με αριθμό 5 και της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Παιδαγω−γικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Συνεδρία της 18−12−14).

  7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδι−κής Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα−νεπιστημίου Αθηνών (Συνεδρία της 1−11−2014, θέμα με αριθμό 47).

  8. Το υπ’ αριθμ. 1112/24−3−2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε−πιστημίου Αθηνών.

  9. Το άρθρο 34 του Ν.4301/2014 (ΦΕΚ 223 Α΄/7−10−2014), με το οποίο η τελική έγκριση του Προγράμματος Μετα−πτυχιακών Σπουδών γίνεται μετά την 1−1−2015 με από−φαση του Πρύτανη.

  10. Το Π.δ. 85/2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/3.6.2013), «Ίδρυση, μετο−νομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

  11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

  Αντικαθιστούμε την υπ’ αρ. Β7/178/22−8−1994 (ΦΕΚ 628 τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση, όπως έχει τροποποιη−θεί με νεότερες αποφάσεις και ισχύει και αφορά στη λειτουργία του ΠΜΣ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δη−μοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το ακαδ. έτος 2014−15, ως ακολούθως:

  8313

 • 8314 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  Άρθρο 1Γενικές Διατάξεις

  Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2014−15 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου−δών, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄/ 16−8−2008)

  Άρθρο 2Αντικείμενο – Σκοπός

  Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−δών είναι η εξειδίκευση πτυχιούχων των Παιδαγωγι−κών Τμημάτων και άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι της χώρας ή της αλλοδαπής στα γνωστικά αντικείμενα του Προ−γράμματος, σε εξειδικευμένα γνωστικά πεδία και στην έρευνα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η ειδίκευση όσο και η συμβολή τους στην καλλιέργεια και ανά−πτυξη της πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας αλλά και στη διαμόρφωση και προαγωγή της επιστημονικής σκέψης.

  Άρθρο 3Μεταπτυχιακός Τίτλος

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις ακόλουθες Κατευθύνσεις:

  Κατεύθυνση 1: Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική (με δύο υποκατευθύνσεις)

  Α) Διδακτική – Προγράμματα ΣπουδώνΒ) Εκπαίδευση Ενηλίκων− Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση−

  Δια βίου ΜάθησηΚατεύθυνση 2: Ανάγνωση, Φιλαναγνωσία και εκπαι−

  δευτικό υλικόΚατεύθυνση 3: Διοίκηση Ανώτατης ΕκπαίδευσηςΚατεύθυνση 4: Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνι−

  κή Παιδαγωγική και Εκπαίδευση (Social Neurosciences, Social Pedagogy and Education)

  Κατεύθυνση 5: Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

  Κατεύθυνση 6: Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαί−δευση (Applied Psychology in Education)

  Κατεύθυνση 7: Ειδική ΑγωγήΚατεύθυνση 8: Λογοθεραπεία − ΣυμβουλευτικήΚατεύθυνση 9: Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική

  Γλώσσας

  Κατεύθυνση 10: ΛογοτεχνίαΚατεύθυνση 11: Κοινωνιολογία και σύγχρονη βιομηχα−

  νική κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνι−κών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης

  Κατεύθυνση 12: Ιστορία και Διδακτική της ΙστορίαςΚατεύθυνση 13: Λαογραφία και ΕκπαίδευσηΚατεύθυνση 14: Θέατρο και ΕκπαίδευσηΚατεύθυνση 15: Ιστορία και Φιλοσοφία των Μαθημα−

  τικών στην ΕκπαίδευσηΚατεύθυνση 16: Διδακτική των ΜαθηματικώνΚατεύθυνση 17: Πληροφορική στην ΕκπαίδευσηΚατεύθυνση 18: Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση

  Άρθρο 4Κατηγορίες Πτυχιούχων

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/−ές πτυχιούχοι του πανεπιστημιακού και του τεχνολογικού τομέα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής καθώς και αντίστοιχων αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής.

  Άρθρο 5Χρονική Διάρκεια

  Η χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου της κάθε Κατεύθυνσης ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

  Άρθρο 6Πρόγραμμα Μαθημάτων

  Τα προσφερόμενα μαθήματα, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά κατά Κατεύθυνση στη συνέχεια, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υπο−χρεωτικά (επιλέγονται 2 από ένα σύνολο 4), προαιρε−τικά (επιλέγεται 1 από ένα σύνολο 3). Το Πρόγραμμα Μαθημάτων κατά Κατεύθυνση, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης, έχει ως ακολούθως:

  Κατεύθυνση 1: Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική (με δύο υποκατευθύνσεις)

  Ι) Διδακτική – Προγράμματα ΣπουδώνΙΙ) Εκπαίδευση Ενηλίκων− Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση−

  Δια βίου Μάθηση(Σημείωση: Από τις παραπάνω δύο υποκατευθύνσεις

  θα προσφέρεται μία κατά ακαδημαϊκό έτος)Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται κατά

  υποκατεύθυνση ως εξής:

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8315

  ) « - »: )

  ECTS ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10

  ECTS 330

  EECTS

  ( ) 10

  ( ) 10

  ’ * 10 ECTS 330

  EECTS

  : ( )

  10

  ( ) 10 ’ * 10

  ECTS 330

  EECTS

  ** 10 20

  ECTS 330

  ECTS 1120

  ) * ( 2 4)

  ) ** ( 1 3)

  -

 • 8316 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  2

  ) « - - » )

  ECTS ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10

  ECTS 330

  EECTS

  ( ) 10

  / ( ) 10

  ’ * 10 ECTS 330

  EECTS

  ( )

  10

  ( )

  10

  ’ * 10 ECTS 330

  EECTS

  ** 10 20

  ECTS 330

  ECTS 1120

  ) * ( 2 4)

  ,

  -

  ) ** ( 1 3)

  , ,

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8317

  3

  2: ,

  ) ECTS

  ( ) 10

  ( ) 10

  ’ * 10 ECTS 330

  EECTS

  ( ) 10

  ( ) 10

  ’ * 10 ECTS 330

  EECTS

  ( )

  10

  ( ) 10 ** 10

  ECTS 330

  EECTS

  ( )

  10

  20 ECTS 330

  ECTS 1120

  ) * ( 2 4)

  ( )

  ) ** ( 1 3)

  -

 • 8318 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  3:

  ) ECTS

  ( ) 10

  ( ) 10

  . ( )

  10

  ECTS 330

  EECTS

  ( )

  10

  ( )

  10

  ( )

  10

  ECTS 330

  EECTS

  ( ) 10 ’ * 10 ’ * 10

  ECTS 330

  EECTS

  ** 10 20

  ECTS 330

  ECTS 1120

  ) * ( 2 4)

  -

  -

  **

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8319

  :

  4: ,

  (SocialNeurosciences, SocialPedagogyandEducation)

  ) ECTS

  ( ) 10 & -

  ( ) 10

  ( ) 10 ECTS 330

  EECTS

  ( ) 10

  ( ) 10

  ’ * 10 ECTS 330

  EECTS

  ( ) 10 ( ) 10 ’ * 10

  ECTS 330

  EECTS

  ** 10 20

  ECTS 330

  ECTS 1120

  ) * ( 2 4)

  ,

  ,

  4

  3:

  ECTS

  ECTS 30

  ECTS

  ECTS 30

  ECTS

  ECTS 30

  ECTS

  ECTS 30

  ECTS 120

  *

  ) ** ( 1 3)

 • 8320 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  6

  ) ** ( 1 3)

  ,

  5: ,

  )

  ECTS ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10

  ECTS 330

  EECTS ( ) 10

  ( ) 10

  ’ * 10 ECTS 330

  EECTS ( ) 10 ( ) 10 ’ * 10

  ECTS 330

  EECTS ** 10 20

  ECTS 330

  ECTS 1120

  ) * ( 2 4)

  , , , :

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8321

  7

  ) ** ( 1 3)

  :

  6: (Applied Psychology in Education)

  ) ECTS

  10 10 10

  ECTS 330

  EECTS

  10 10 ’ * 10

  ECTS 330

  EECTS

  10 10 ’ * 10

  ECTS 330

  EECTS

  ** 10 20

  ECTS 330

  ECTS 1120

  ) * ( 2 4)

  : ,

  ,

 • 8322 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  8

  ) ** ( 1 3)

  : ) (400 )

  7:

  ) ECTS

  ( ) 10 – ( ) 10 ( ) 10

  ECTS 330

  EECTS

  ( ) 10

  - ( )

  10

  ’ * 10 ECTS 330

  EECTS

  , ( )

  10

  ( )

  10

  ’ * 10 ECTS 330

  EECTS

  ** 10 20

  ECTS 330

  ECTS 1120 ) * ( 2 4)

  :

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8323

  9

  – –

  ) ** ( 1 3)

  ) (500 )

  8: -

  )

  ECTS ( ) 10 – ( ) 10 ( ) 10

  ECTS 330

  EECTS

  : , , ( )

  10

  ( ) 10

  ( ) 10

  ECTS 330

  EECTS

  – ( ) 10 ’ * 10 ’ * 10

  ECTS 330

  EECTS

  ** 10 20

  ECTS 330

  ECTS 1120

  ) * ( 2 4)

  : – – . . .

 • 8324 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  10

  ) ** ( 1 3)

  – –

  ) – (700 )

  9: .

  )

  ECTS

  ( ) 10

  : ( ) 10 ( ) 10

  ECTS 330

  EECTS

  A ( ) 10 : /

  ( ) 10

  ( ) 10 ECTS 330

  EECTS

  / : ( ) 10 ’ * 10 ’ * 10

  ECTS 330

  EECTS

  ** 10 20

  ECTS 330

  ECTS 1120

  ) * ( 2 4)

  . .

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8325

  11

  ) ** ( 1 3)

  10:

  )

  ECTS

  ( ) 10

  ( )

  10

  ( )

  10

  ECTS 330

  EECTS

  ( ) 10 (19 - 20 .)

  ( ) 10

  : , ( )

  10

  ECTS 330

  EECTS

  ( )

  10

  ’ * 10 ** 10

  ECTS 330

  EECTS

  ’ * 10 20

  ECTS 330

  ECTS 1120

  ) * ( 2 4)

  20 :

 • 8326 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  20

  ) ** ( 1 3)

  11: : , ,

  )

  ECTS ( ) 10

  ( ) 10

  ( )

  10

  ECTS 330

  EECTS

  ( )

  10

  , , ( )

  10

  ( )

  10

  ECTS 330

  EECTS

  : , ( )

  10

  ’ * 10 ’ * 10

  ECTS 330

  EECTS

  ** 10 20

  ECTS 330

  ECTS 1120

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8327

  ) * ( 2 4)

  , ,

  , :

  ) ** ( 1 3)

  12:

  )

  ECTS

  ( ) 10

  ( )

  10

  ** 10 ECTS 330

  EECTS

  ( )

  10

  ( ) 10 ’ * 10

  ECTS 330

  EECTS

  : , ( )

  10

  [10 . – 1821] ( ) 10 ’ * 10

  ECTS 330

  ECTS

 • 8328 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  [1821-21 .] ( )

  10

  20 ECTS 330

  ECTS 1120

  ) * ( 2 4)

  , [16 –

  21 .] ,

  ) ** ( 1 3)

  13:

  ) ECTS

  ( )

  10

  ( ) 10

  ( ) 10

  ECTS 330

  EECTS

  ( ) 10 :

  ( ) 10

  ’ * 10 ECTS 330

  EECTS

  ( ) 10 ** 10 ’ * 10

  ECTS 330

  *

  **

  12:

  ECTS

  ECTS 30

  ECTS

  ECTS 30

  ECTS

  ECTS 30

  EECTS

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8329

  EECTS (1821-21 )

  ( ) 10

  20 ECTS 330

  ECTS 1120

  ) * ( 2 4)

  ,

  ) ** ( 1 3)

  :

  14:

  )

  ECTS ,

  ( ) 10

  ( ) 10 ( ) 10

  ECTS 330

  EECTS

  ( ) 10 ’ * 10 ** 10

  ECTS 330

  EECTS

  ( ) 10 ( ) 10 ’ * 10

  ECTS 330

  ECTS

  ECTS 30

  ECTS 120

  *

  **

  13:

  ECTS

  ECTS 30

  ECTS

  ECTS 30

  ECTS

  ECTS 30

 • 8330 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  : ( )

  10

  20 ECTS 330

  ECTS 1120

  ) * ( 2 4)

  : , ,

  ) ** ( 1 3)

  :

  15:

  )

  ECTS

  ( ) 10

  – ( ) 10 ( ) 10

  ECTS 330

  EECTS

  ( ) ( )

  10

  . ( )

  10

  ’ * 10 ECTS 330

  EECTS

  – ( )

  10

  ( ) 10 ’ * 10

  ECTS 330

  ECTS

  ECTS 30

  ECTS 120

  *

  **

  14:

  ECTS

  ECTS 30

  ECTS

  ECTS 30

  ECTS

  ECTS 30

  EECTS

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8331

  EECTS ** 10 20

  ECTS 330

  ECTS 1120

  ) * ( 2 4)

  ( )

  -

  ) ** ( 1 3)

  ,

  , ,

  16:

  ) ECTS

  - ( )

  10

  ( ) 10 -

  ( ) 10

  ECTS 330

  EECTS

  – ( )

  10

  ( ) ( )

  10

  ’ * 10 ECTS 330

  ECTS

  ECTS 30

  ECTS 120

  *

  **

  15:

  ECTS

  ECTS 30

  ECTS

  ECTS 30

  ECTS

  ECTS 30

 • 8332 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  ( ) 10 ’ * 10 ** 10

  ECTS 330

  EECTS

  ( )

  10

  20 ECTS 330

  ECTS 1120

  ) * ( 2 4)

  ) ** ( 1 3)

  17:

  ) ECTS

  ( )

  10

  ( ) 10 – ( ) 10

  ECTS 330

  EECTS

  ( )

  10

  ( )

  10

  ’ * 10 ECTS 330

  ECTS

  ECTS 30

  ECTS 120

  *

  **

  16:

  ECTS

  ECTS 30

  ECTS

  ECTS 30

  EECTS

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8333

  EECTS ’ ( ) 10

  ( ) 10

  ’ * 10 ECTS 330

  EECTS

  ** 10 20

  ECTS 330

  ECTS 1120

  ) * ( 2 4)

  ) ** ( 1 3)

  18:

  )

  ECTS : 10 10 : ,

  10

  ECTS 330

  EECTS

  10 10 ’ * 10

  ECTS 330

  ECTS 30

  ECTS

  ECTS 30

  ECTS 120

  *

  **

  17:

  ECTS

  ECTS 30

  ECTS

  ECTS 30

 • 8334 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  EECTS 10 :

  10

  ’ * 10 ECTS 330

  EECTS

  ** 10 20

  ECTS 330

  ECTS 1120

  ) * ( 2 4)

  ) ** ( 1 3)

  . . .

  .

  7

  . . . ’ 540 , ( (15) ).

  8

  , 5 .3685/2008 ( 148 ').

  9

  .

  ECTS

  ECTS 30

  ECTS

  ECTS 30

  ECTS 120

  *

  **

  18:

  ECTS

  ECTS 30

  ECTS

  ECTS 30

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8335

  10

  2021-22 § 11 80 . 4009/2011 ( 195 ')

  .

  11

  8 . 3685/2008 ( 148 ') 65% , 168.480 €

  :

  (€) 1. – , /

  104.000

  2. 18.000 3. 18.000 4. 10.000 5. 18.480

  168.480

  Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από δίδακτρα που καταβάλλονται από τους μεταπτυχιακούς φοι−τητές, καθώς και από άλλες πηγές όπως χορηγίες, δωρεές κ.ά.

  Άρθρο 12Μεταβατικές Διατάξεις

  • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2013−14 θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης.

  • Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ−χιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

  ΜΕΛΕΤΙΟΣ − ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

 • 8336 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02007612904150024*

  ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

  Σε έντυπη μορφή:• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

  Σε μορφή DVD/CD:

  Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

  Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

  Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

  Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

  Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

  Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

  • Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

  Τεύχος Έντυπη μορφή

  Α΄ 225 €

  Β΄ 320 €

  Γ΄ 65 €

  Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

  Τεύχος Έντυπη μορφή

  Δ΄ 160 €

  Α.Α.Π. 160 €

  Ε.Β.Ι. 65 €

  Α.Ε.Δ. 10 €

  Τεύχος Έντυπη μορφή

  Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

  Δ.Δ.Σ. 225 €

  Α.Σ.Ε.Π. 70 €

  Ο.Π.Κ. −

  • Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.

  • Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

  • Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.

  • Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

  • Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−πτωση.

  • Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

  Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

  Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

  ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

  Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: [email protected]

  2015-04-30T14:27:02+0300Athens, Ethniko TypografioSigned PDF (embedded)