ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ · Τεύχος Β’ 3830/02.11.2017...

of 8/8
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αμα- ρουσίου. 2 Α. Χαρακτηρισμός Περιφερειακού Ιατρείου Αγιά- σου ως Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου (Π.Π.Ι.) Αγιάσου, το οποίο αποτελεί αποκεντρω- μένη μονάδα του Κέντρου Υγείας (Κ.Υ.) Πλωμα- ρίου, αρμοδιότητας 2ης Υγειονομικής Περιφέ- ρειας Πειραιώς και Αιγαίου. Β. Χαρακτηρισμός Περιφερειακού Ιατρείου Ραχών ως Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου (Π.Π.Ι.) Ραχών, το οποίο αποτελεί αποκεντρωμένη μονάδα του Κέντρου Υγείας (Κ.Υ.) Ευδήλου Ικαρίας, αρμοδιότητας 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου. 3 Χαρακτηρισμός Περιφερειακού Ιατρείου Πόρου ως Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου (Π.Π.Ι.) Πόρου, το οποίο αποτελεί αποκεντρωμένη μονάδα του Κέντρου Υγείας (Κ.Υ.) Γαλατά, αρμοδιότητας 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου. 4 Καθορισμός ανώτατου ύψους ποσού χρήσης γραμμών κινητής τηλεφωνίας ΥΝΑΝΠ. 5 Καθορισμός αποκλειστικής αφετηρίας των λα- ντζών λιμένα Καλαμάτας. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74105 (1) Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αμα- ρουσίου. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 13 παρ. 3 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α' 208), β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ- βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α' 98), γ) του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (Α' 114), δ) του άρθρου 58 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87). 2. Τα π.δ/τα με αριθμ: α) 80/2016 «Ανάληψη υποχρε- ώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145) και β) 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210). 3. Τη με αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυ- πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168). 4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμαρουσίου (Β' 2519/2013) όπως τροποποιήθηκε (Β' 2640/2015), καθώς και τις ανάγκες της Δ/νσης Νομικών Υπηρεσιών του Δήμου. 5. Τα με αριθμ. πρωτ. 1961/25.4.2016 και 18225/9.8.2017 έγγραφα του Δήμου Αμαρουσίου για τη δημιουργία επτά (7) θέσεων πρακτικής άσκησης υποψήφιων δικηγόρων. 6. Τη με αριθμ. πρωτ. 58/2017 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για τις εν λόγω θέσεις και 7. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται ετήσια δαπάνη, η οποία για το έτος 2017 ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων (4.200) ευρώ, ενώ για κάθε επόμενο έτος, στο ποσό των πενήντα χι- λιάδων τετρακοσίων (50.400) ευρώ (ΚΑ : 10-6041.006), αποφασίζουμε: Α. Ορίζουμε: α) Τις θέσεις των υποψήφιων δικηγόρων για το έτος 2017 και για κάθε έτος εφεξής, που θα πραγματοποιή- σουν μέρος της άσκησης τους στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμαρουσίου, σε επτά (7) άτομα, β) Το χρονικό διάστημα άσκησης τους σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών, κατόπιν αιτήσεως του υποψηφίου και αποδοχής αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013. Τα εξάμηνα θα ξεκινούν την 1η Ιουνίου και 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους, (γ) Τη μηνιαία αποζημίωση τους στο ποσό των εξα- κοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις -πλην της παρακράτησης ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E 2 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3830 46571
 • date post

  06-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ · Τεύχος Β’ 3830/02.11.2017...

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  1 Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αμα-ρουσίου.

  2 Α. Χαρακτηρισμός Περιφερειακού Ιατρείου Αγιά-σου ως Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου (Π.Π.Ι.) Αγιάσου, το οποίο αποτελεί αποκεντρω-μένη μονάδα του Κέντρου Υγείας (Κ.Υ.) Πλωμα-ρίου, αρμοδιότητας 2ης Υγειονομικής Περιφέ-ρειας Πειραιώς και Αιγαίου. Β. Χαρακτηρισμός Περιφερειακού Ιατρείου Ραχών ως Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου (Π.Π.Ι.) Ραχών, το οποίο αποτελεί αποκεντρωμένη μονάδα του Κέντρου Υγείας (Κ.Υ.) Ευδήλου Ικαρίας, αρμοδιότητας 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

  3 Χαρακτηρισμός Περιφερειακού Ιατρείου Πόρου ως Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου (Π.Π.Ι.) Πόρου, το οποίο αποτελεί αποκεντρωμένη μονάδα του Κέντρου Υγείας (Κ.Υ.) Γαλατά, αρμοδιότητας 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

  4 Καθορισμός ανώτατου ύψους ποσού χρήσης γραμμών κινητής τηλεφωνίας ΥΝΑΝΠ.

  5 Καθορισμός αποκλειστικής αφετηρίας των λα-ντζών λιμένα Καλαμάτας.

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 74105 (1) Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αμα-ρουσίου.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) του άρθρου 13 παρ. 3 του ν. 4194/2013 «Κώδικας

  Δικηγόρων» (Α' 208),β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

  βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α' 98),

  γ) του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (Α' 114),

  δ) του άρθρου 58 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).

  2. Τα π.δ/τα με αριθμ: α) 80/2016 «Ανάληψη υποχρε-ώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145) και β) 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).

  3. Τη με αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυ-πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).

  4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμαρουσίου (Β' 2519/2013) όπως τροποποιήθηκε (Β' 2640/2015), καθώς και τις ανάγκες της Δ/νσης Νομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

  5. Τα με αριθμ. πρωτ. 1961/25.4.2016 και 18225/9.8.2017 έγγραφα του Δήμου Αμαρουσίου για τη δημιουργία επτά (7) θέσεων πρακτικής άσκησης υποψήφιων δικηγόρων.

  6. Τη με αριθμ. πρωτ. 58/2017 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για τις εν λόγω θέσεις και

  7. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται ετήσια δαπάνη, η οποία για το έτος 2017 ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων (4.200) ευρώ, ενώ για κάθε επόμενο έτος, στο ποσό των πενήντα χι-λιάδων τετρακοσίων (50.400) ευρώ (ΚΑ : 10-6041.006), αποφασίζουμε:

  Α. Ορίζουμε:α) Τις θέσεις των υποψήφιων δικηγόρων για το έτος

  2017 και για κάθε έτος εφεξής, που θα πραγματοποιή-σουν μέρος της άσκησης τους στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμαρουσίου, σε επτά (7) άτομα,

  β) Το χρονικό διάστημα άσκησης τους σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών, κατόπιν αιτήσεως του υποψηφίου και αποδοχής αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013. Τα εξάμηνα θα ξεκινούν την 1η Ιουνίου και 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους,

  (γ) Τη μηνιαία αποζημίωση τους στο ποσό των εξα-κοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις -πλην της παρακράτησης

  ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  E

  2 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3830

  46571

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ46572 Τεύχος Β’ 3830/02.11.2017

  φόρου εισοδήματος - και θα καταβάλλεται στο τέλος έκαστου ημερολογιακού μηνός

  Β. Καθορίζουμε τη διαδικασία επιλογής ως εξής:Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα συντάσσονται σύμφω-

  να με σχετικό υπόδειγμα που θα διατίθεται από το Δήμο Αμαρουσίου και θα υποβάλλονται , μέσω του Πρωτοκόλ-λου, στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της σχετι-κής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου. Στις αιτή-σεις τους οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν: α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθμό μητρώου ασκουμένου και γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) και θα υποβάλλουν συνημμένα βιογραφικό τους σημείωμα. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις που πλη-ρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, η επιλογή θα γίνεται με κλήρωση. Τα ονόματα των επιλεγέντων ασκούμενων δικηγόρων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

  Γ. Οι ασκούμενοι έχουν το δικαίωμα παράστασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν.4194/2013.

  Δ. Την ευθύνη για τον έλεγχο και την τήρηση του πα-ρουσιολογίου των ασκουμένων θα έχει ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Νομικών Υποθέσεων. Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης των ασκουμένων δικηγόρων θα είναι οκτώ ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της εν λόγω Δ/νσης. Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης θα χορηγείται σχετική βεβαίωση από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Νομικών Υποθέσεων.

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2016

  Οι Υπουργοί

  Δικαιοσύνης,Διαφάνειας και Αναπληρωτής ΥπουργόςΑνθρώπινων Δικαιωμάτων ΟικονομικώνΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

  Ι

  Αριθμ. Γ3α/Γ.Π.39253 (2) Α. Χαρακτηρισμός Περιφερειακού Ιατρείου Αγιά-σου ως Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου (Π.Π.Ι.) Αγιάσου, το οποίο αποτελεί αποκεντρω-μένη μονάδα του Κέντρου Υγείας (Κ.Υ.) Πλωμαρί-ου, αρμοδιότητας 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.Β. Χαρακτηρισμός Περιφερειακού Ιατρείου Ρα-χών ως Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου (Π.Π.Ι.) Ραχών, το οποίο αποτελεί αποκεντρωμέ-νη μονάδα του Κέντρου Υγείας (Κ.Υ.) Ευδήλου Ικαρίας, αρμοδιότητας 2ης Υγειονομικής Περι-φέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α. των παρ. 6 και 10 του άρθρου 3 του ν. 4238/2014

  «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38/τ.Α'), κα-θώς και της παρ. 2 του άρθρου 2 και του άρθρου 23 του ίδιου νόμου όπως ισχύουν,

  β. του άρθρου 27 του ν.2519/1997 «Ανάπτυξη και εκ-συγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνω-ση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρ-μακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 165/τ.Α'), όπως ισχύει,

  γ. των άρθρων 3 και 4 του ν.4486/2017 «Μεταρρύθ-μιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 115/τ.Α').

  δ. του άρθρου 72 του ν.4368/2016 «Μέτρα για την επι-τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 21/τ.Α'), όπως ισχύει,

  ε. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιή-θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α').

  2. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α').

  3. Το Π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 208/τ.Α').

  4. Το Π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/τ. Α')

  5. Την υπ' αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρω-θυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/τ.Β').

  6. Την υπ' αριθμ. Α3α/οικ.6590/7-4-1986 κοινή υπουρ-γική απόφαση με θέμα «Σύσταση Κέντρου Υγείας Πλω-μαρίου Ν. Λέσβου» (ΦΕΚ 229/τ.Β'), όπως ισχύει.

  7. Την υπ' αριθμ. Α3α/οικ.13718/31-7-1986 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Σύσταση Κέντρου Υγείας Θήρας Ν. Κυκλάδων» (ΦΕΚ 564/τ.Β'), όπως ισχύει.

  8. Την υπ' αριθμ. Υ3α/οικ.5074/11-10-2000 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Σύσταση Κέντρου Υγείας Ευδήλου Ικαρίας» (ΦΕΚ 1316/τ.Β'), όπως ισχύει.

  9. Την υπ' αριθμ. 6368/28-6-1994 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Σύσταση θέσεων προσωπικού των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ.) και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ.) της χώρας» (ΦΕΚ 508/τ.Β'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  9α. Τις υπ'αριθμ.Υ3α/Γ.Π.οικ.112612/29-11-2012 (ΦΕΚ3310/τ.Β'), Υ3α/ΓΠ63220/02/21-4-2003 (ΦΕΚ 511/τ.Β') και Α1α/170/10-3-2000 (ΦΕΚ 295/τ.Β') κοινές υπουργικές αποφάσεις περί μετατροπής και κατάργησης θέσεων στο Κέντρο Υγείας Θήρας.

  10. Την υπ' αριθμ. ΔΑΑΔ36135/26250/5-12-2014 δια-πιστωτική πράξη του Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Πε-ριφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου περί μεταφοράς θέσεων και προσωπικού του Κέντρου Υγείας Πλωμαρίου και των

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46573Τεύχος Β’ 3830/02.11.2017

  Αποκεντρωμένων Μονάδων του, καθώς και του Κέντρου Υγείας Ευδήλου και των Αποκεντρωμένων Μονάδων του, σε εφαρμογή των διατάξεων του αρ.23 του ν. 4238/2014.

  11. Την υπ' αριθμ. ΔΑΑΔ36136/26251/5-12-2014 δι-απιστωτική πράξη του Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου περί μεταφοράς θέ-σεων και προσωπικού του Κέντρου Υγείας Θήρας και των Αποκεντρωμένων Μονάδων του, σε εφαρμογή των διατάξεων του αρ.23 του ν. 4238/2014.

  12. Την υπ'αριθμ. 2α/Γ.Π.οικ.53799/14-7-2016 Υπουρ-γική Απόφαση «Μεταφορά του προσωπικού του Κέντρου Υγείας Σαντορίνης στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας» ( ΦΕΚ 2225/τ. Β').

  13. Το υπ' αριθμ. ΔΠΑΠ22393/19-5-2017, ΔΠΑΠ22766/23-5-2017 και ΔΠΑΠ32514/20-7-2017 έγγραφα της Διοί-κησης της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

  14. Τα πρακτικά της 71ης/ 26 -5-2017 Συνεδρίασης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών (ΘΕΜΑ 11 και 13).

  15. Την υπ' αριθμ. Β1α/οικ.57667/26-7-2017 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-γείου Υγείας, σύμφωνα με την παραγρ. 5 περ. ε' του άρ-θρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α').

  16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται πρόσθετη ετήσια δαπάνη ύψους εννιακοσίων τριάντα έξι ΕΥΡΩ (936,00 €) περίπου για μισθοδοσία προσωπικού του Π.Π.Ι. Αγιάσου, καθώς και πρόσθετη ετήσια δαπάνη ύψους εννιακοσίων τριάντα έξι ΕΥΡΩ (936,00 €) περίπου για μισθοδοσία προσωπι-κού του Π.Π.Ι. Ραχών, οι οποίες θα αντιμετωπιστούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Π/Υ του Υπουργείου Υγείας.

  17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-φασης τυχόν επιπλέον δαπάνη για λειτουργικά έξοδα και εξοπλισμό, που θα προκύψει, θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, αποφασίζουμε:

  Α) Τον χαρακτηρισμό του Περιφερειακού Ιατρείου (Π.Ι.) Αγιάσου, εξαιτίας ιδιαίτερων γεωγραφικών και πληθυσμι-ακών αναγκών, ως Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρεί-ου (Π.Π.Ι.) Αγιάσου, το οποίο αποτελεί αποκεντρωμένη μονάδα του Κέντρου Υγείας Πλωμαρίου, αρμοδιότητας 2ης Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου. Το Π.Π.Ι. Αγιάσου με έδρα την Δημοτική Ενότητα Αγιάσου εξυπηρετεί την περιο-χή της δημοτικής ενότητας - έδρας του. Το Π.Ι. Αγιάσου εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Π.Π.Ι. Αγιάσου, στο οποίο μεταφέρεται το προσωπικό που τυχόν υπηρετεί στο Περιφερειακό Ιατρείο.

  Οι οργανικές θέσεις του Π.Π.Ι. Αγιάσου προέρχονται από το καταργηθέν Κ.Υ. Θήρας, του οποίου οι οργανι-κές θέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω 1δ) σχετικού νόμου δεν καταργήθηκαν, αλλά παρέμειναν στο οργανόγραμμα της 2ης Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου. Αναλυτικότερα, είναι οι κάτωθι:

  Ιατρικό ΠροσωπικόΕιδικότητα Γενικής Ιατρικής ή ΠαθολογίαςΜία (1) θέση [από τις έξι (6) του πρώην Κ.Υ. Θήρας εκ

  των οποίων οι τέσσερις (4) είναι κενές].

  Ειδικότητα ΠαιδιατρικήςΜία (1) θέση [από μετατροπή μίας (1) κενής οργανικής

  θέσης εκ των συνολικά έξι (6) Ειδικότητας Γενικής Ιατρι-κής ή Παθολογίας του πρώην Κ.Υ. Θήρας].

  Λοιπό ΠροσωπικόΚλάδος ΔΕ Βοηθών ΝοσηλευτικήςΜία (1) θέση [από μετατροπή μίας (1) κενής και μονα-

  δικής οργανικής θέσης του κλάδου ΤΕ Φυσικοθεραπείας του πρώην Κ.Υ. Θήρας].

  Κλάδος ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστη-ρίων

  Μία (1) θέση [από μετατροπή μίας (1) κενής οργανικής θέσης εκ των συνολικά δύο (2) του κλάδου ΥΕ Προσωπι-κού Καθαριότητας του πρώην Κ.Υ. Θήρας].

  Β) Τον χαρακτηρισμό του Περιφερειακού Ιατρείου (Π.Ι.) Ραχών, εξαιτίας ιδιαίτερων γεωγραφικών και πληθυσμια-κών αναγκών, ως Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου (Π.Π.Ι.) Ραχών, το οποίο αποτελεί αποκεντρωμένη μονά-δα του Κέντρου Υγείας Ευδήλου Ικαρίας, αρμοδιότητας 2ης Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου. Το Π.Π.Ι. Ραχών με έδρα την Δημοτική Ενότητα Ραχών εξυπηρετεί την περιοχή της δημοτικής ενότητας - έδρας του. Το Π.Ι. Ραχών εξα-κολουθεί να υφίσταται μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Π.Π.Ι. Ραχών, στο οποίο μεταφέρεται το προσωπικό που τυχόν υπηρετεί στο Περιφερειακό Ιατρείο.

  Οι οργανικές θέσεις του Π.Π.Ι. Ραχών προέρχονται από το καταργηθέν Κ.Υ. Θήρας, του οποίου οι οργανι-κές θέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω 1δ) σχετικού νόμου δεν καταργήθηκαν, αλλά παρέμειναν στο οργανόγραμμα της 2ης Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου. Αναλυτικότερα, είναι οι κάτωθι:

  Ιατρικό ΠροσωπικόΕιδικότητα Γενικής Ιατρικής ή ΠαθολογίαςΜία (1) θέση [από τις έξι (6) του πρώην Κ.Υ. Θήρας εκ

  των οποίων οι τέσσερις (4) είναι κενές].Ειδικότητα ΠαιδιατρικήςΜία (1) θέση [από μετατροπή μίας (1) κενής και μονα-

  δικής οργανικής θέσης Ειδικότητας Ορθοπεδικής του πρώην Κ.Υ. Θήρας].

  Λοιπό ΠροσωπικόΚλάδος ΔΕ Βοηθών ΝοσηλευτικήςΜία (1) θέση [από μετατροπή μίας (1) κενής οργανικής

  θέσης εκ των συνολικά δύο (2) του κλάδου ΤΕ Μαιευτικής του πρώην Κ.Υ. Θήρας].

  Κλάδος ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστη-ρίων

  Μία (1) θέση [από μετατροπή μίας (1) κενής οργανικής θέσης εκ των συνολικά δύο (2) του κλάδου ΥΕ Προσωπι-κού Καθαριότητας του πρώην Κ.Υ. Θήρας].

  Ως εκ τούτου, το υπόλοιπο των οργανικών θέσεων του ιατρικού και λοιπού προσωπικού του πρώην Κ.Υ. Θήρας διαμορφώνεται ως ακολούθως:

  Ιατρικό ΠροσωπικόΕιδικότητα Γενικής Ιατρικής ή ΠαθολογίαςΤρεις (3) θέσειςΛοιπό ΠροσωπικόΚλάδος ΤΕ ΜαιευτικήςΜία (1) θέση

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ46574 Τεύχος Β’ 3830/02.11.2017

  Στην Ειδικότητα Ορθοπεδικής και στους κλάδους ΤΕ Φυσικοθεραπείας και ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας του πρώην Κ.Υ. Θήρας δεν απομένει καμία οργανική θέση.

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2016

  Οι Υπουργοί

  Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Υγείας

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

  ΔιοικητικήςΑνασυγκρότησης

  ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

  Ι

  Αριθμ. Γ3α/Γ.Π.40205 (3) Χαρακτηρισμός Περιφερειακού Ιατρείου Πόρου ως Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου (Π.Π.Ι.) Πόρου, το οποίο αποτελεί αποκεντρωμένη μο-νάδα του Κέντρου Υγείας (Κ.Υ.) Γαλατά, αρμοδι-ότητας 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη :1. Τις διατάξεις:α. των παρ. 6 και 10 του άρθρου 3 του ν. 4238/2014

  «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38/τ.Α'), κα-θώς και της παρ. 2 του άρθρου 2 και του άρθρου 23 του ίδιου νόμου όπως ισχύουν,

  β. του άρθρου 27 του ν.2519/1997 «Ανάπτυξη και εκ-συγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνω-ση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρ-μακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 165/τ.Α'), όπως ισχύει,

  γ. των άρθρων 3 και 4 του ν.4486/2017 «Μεταρρύθ-μιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 115/τ.Α').

  δ. του άρθρου 72 του ν.4368/2016 «Μέτρα για την επι-τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 21/τ.Α'), όπως ισχύει,

  ε. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιή-θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ τ. Α').

  2. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α').

  3. Το Π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-

  λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.» (ΦΕΚ 208/τ.Α').

  4. Το Π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/τ. Α')

  5. Την υπ' αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρω-θυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/τ.Β').

  6. Την υπ' αριθμ. Α3α/οικ.6529/7-4-1986 κοινή υπουρ-γική απόφαση με θέμα «Σύσταση Κέντρου Υγείας Γαλατά Ν. Αττικής» (ΦΕΚ 218/τ.Β'), όπως ισχύει.

  7. Την υπ' αριθμ. Α3α/οικ.13718/31-7-1986 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Σύσταση Κέντρου Υγείας Θήρας Ν. Κυκλάδων» (ΦΕΚ 564/τ.Β'), όπως ισχύει.

  8. Την υπ' αριθμ. 6368/28-6-1994 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Σύσταση θέσεων προσωπικού των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ.) και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ.) της χώρας» (ΦΕΚ 508/τ.Β'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  8α. Τις υπ' αριθμ.Υ3α/Γ.Π.66057/26-1-2006 (ΦΕΚ 155/τ.Β'), Υ3α/ΓΠ63220/02/21-4-2003 (ΦΕΚ 511/τ.Β'), Α1α/170/10-3-2000 (ΦΕΚ 295/τ.Β’) και Α1α/6258/7-10-1999 (ΦΕΚ 1981/τ. Β') κοινές υπουργικές αποφάσεις περί μετα-τροπής θέσεων προσωπικού στο Κέντρο Υγείας Θήρας.

  9. Την υπ' αριθμ. ΔΑΑΔ36137/26252/5-12-2014 Δια-πιστωτική Πράξη του Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου περί μεταφοράς πά-σης φύσεως προσωπικού και των θέσεων που κατέχει, του Κέντρου Υγείας Γαλατά και των Αποκεντρωμένων Μονάδων του, σε εφαρμογή των διατάξεων του αρ.23 του ν. 4238/2014.

  10. Την υπ' αριθμ. ΔΑΑΔ36136/26251/5-12-2014 Δι-απιστωτική Πράξη του Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου περί μεταφοράς πά-σης φύσεως προσωπικού και των θέσεων που κατέχει, του Κέντρου Υγείας Θήρας και των Αποκεντρωμένων Μονάδων του, σε εφαρμογή των διατάξεων του αρ.23 του ν. 4238/2014.

  11. Την υπ' αριθμ. 2α/Γ.Π.οικ.53799/14-7-2016 Υπουρ-γική Απόφαση «Μεταφορά του προσωπικού του Κέντρου Υγείας Σαντορίνης στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας» ( ΦΕΚ 2225/τ. Β').

  12. Το υπ' αριθμ. ΔΠΑΠ21930/17-5-2017 (2Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο της Διοίκησης της 2ης Υγειονο-μικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου με συνημμένα τα υπ'αρ. 6719/27-9-2016 και 7390/24-10-2016 έγγραφα του Δήμου Πόρου.

  13. Το απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμ. 20/2017 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου (αριθμ. Απόφασης 102/2017).

  14. Τα πρακτικά της 71ης/ 26 -5-2017 Συνεδρίασης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών (ΘΕΜΑ 12).

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46575Τεύχος Β’ 3830/02.11.2017

  15. Την υπ' αριθμ. Β1α/οικ.53189/10-7-2017 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-γείου Υγείας, σύμφωνα με την παραγρ. 5 περ. ε' του άρ-θρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α').

  16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού του Φορέα, αποφασίζουμε:

  1) Τον χαρακτηρισμό του Περιφερειακού Ιατρείου (Π.Ι.) Πόρου, εξαιτίας ιδιαίτερων γεωγραφικών και πληθυσμια-κών αναγκών, ως Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου (Π.Π.Ι.) Πόρου, το οποίο αποτελεί αποκεντρωμένη μονά-δα του Κέντρου Υγείας Γαλατά, αρμοδιότητας 2ης Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου. Το Π.Π.Ι. Πόρου με έδρα τον Δήμο Πόρου εξυπηρετεί την περιοχή του δήμου - έδρας του. Το Π.Ι. Πόρου εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Π.Π.Ι. Πόρου, στο οποίο μεταφέρεται το προσωπικό που τυχόν υπηρετεί στο Περιφερειακό Ιατρείο.

  2) Οι οργανικές θέσεις του Π.Π.Ι. Πόρου προέρχονται από το καταργηθέν Κ.Υ. Θήρας, του οποίου οι οργανι-κές θέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω 1δ) σχετικού νόμου δεν καταργήθηκαν, αλλά παρέμειναν στο οργανόγραμμα της 2ης Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου. Αναλυτικότερα, είναι οι κάτωθι:

  Ιατρικό ΠροσωπικόΕιδικότητα Γενικής Ιατρικής ή ΠαθολογίαςΜία (1) θέση [από τις επτά (7) του πρώην Κ.Υ. Θήρας

  εκ των οποίων οι πέντε (5) είναι κενές.Το υπόλοιπο των οργανικών θέσεων της ειδικότητας

  Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας του πρώην Κ.Υ. Θήρας διαμορφώνεται σε έξι (6)].

  Ειδικότητα ΠαιδιατρικήςΜία (1) θέση [από τις δύο (2) του πρώην Κ.Υ. Θήρας εκ

  των οποίων η μία (1) είναι κενή. Το υπόλοιπο των οργα-νικών θέσεων της ειδικότητας Παιδιατρικής του πρώην Κ.Υ. Θήρας διαμορφώνεται σε μία (1)].

  Ειδικότητα ΟδοντιατρικήςΜία (1) θέση [από τις δύο (2) του πρώην Κ.Υ. Θήρας οι

  οποίες είναι κενές. Το υπόλοιπο των οργανικών θέσεων της ειδικότητας Οδοντιατρικής του πρώην Κ.Υ. Θήρας διαμορφώνεται σε μία(1)].

  Λοιπό ΠροσωπικόΚλάδος ΔΕ Βοηθών ΝοσηλευτικήςΜία (1) θέση [από μετατροπή μίας (1) κενής οργανικής

  θέσης εκ των συνολικά δύο (2) του κλάδου ΤΕ Ραδιολο-γίας - Ακτινολογίας του πρώην Κ.Υ. Θήρας. Το υπόλοι-πο των οργανικών θέσεων του κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας του πρώην Κ.Υ. Θήρας διαμορφώνεται σε μία(1)].

  Κλάδος ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστη-ρίων

  Μία (1) θέση [από μετατροπή μίας (1) κενής οργανικής θέσης εκ των συνολικά πέντε (5) του κλάδου ΔΕ Πληρω-μάτων Ασθενοφόρων του πρώην Κ.Υ. Θήρας. Το υπόλοι-πο των οργανικών θέσεων του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του πρώην Κ.Υ. Θήρας διαμορφώνεται σε τέσσερις (4)].

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2016

  Οι Υπουργοί

  Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Υγείας

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

  ΔιοικητικήςΑνασυγκρότησης

  ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

  Ι

  Αριθμ. 2433.10-6/73151/2017 (4) Καθορισμός ανώτατου ύψους ποσού χρήσης γραμμών κινητής τηλεφωνίας ΥΝΑΝΠ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) του άρθρου 43 του ν.4484/2017 «Προσαρμογή της

  Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α' 110)

  β) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις (Α' 102), όπως ισχύει.

  γ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), όπως ισχύει.

  δ) το άρθρο 72 του ν.4443/2016 «Ενσωμάτωση και άλλες διατάξεις» (Α' 232)

  ε) των άρθρων 41, 50, 54 και 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98), σε συνδυασμό με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Π.δ. 216/2006 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α' 218)

  στ) του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α' 170), όπως ισχύει.

  ζ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114).

  η) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός, Υπουργών, Αναπλη-ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». (Α' 210)

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ46576 Τεύχος Β’ 3830/02.11.2017

  θ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145).

  ι) της Αριθμ. 1000.0/104326/2016/7.12.2016 αποφά-σεως ΥΝΑΝΠ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριο Σαντορι-νιό» (Β-3987)

  ια) της ΑΠ: 2811.23/64348/2017/08-09-2017 απόφαση Ανά-ληψης Υποχρέωσης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ (ΑΔΑ: ΩΓΔΔ4653ΠΩ-ΘΣ0)

  2. Την ανάγκη για χρήση κινητής τηλεφωνίας (συσκευ-ές και συνδέσεις), προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Υ.Ν.Α.Ν.Π και του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τη διευκόλυνση του έργου τους.

  3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη από αυτή που έχει προ-βλεφθεί στην απόφαση του υποστοιχείου 1 ια. της πα-ρούσης, αποφασίζουμε:

  1. Τη χρήση συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας για τις λειτουργικές ανάγκες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νη-σιωτικής Πολιτικής και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνι-κής Ακτοφυλακής, οι οποίες με απόφαση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής θα ενεργοποιούνται, ανακαλούνται και κατανέμονται προς χρήση στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-τικής, στον Υφυπουργό και στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στις Κεντρικές, Περιφερειακές Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και τα επιχειρησιακά μέσα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με το ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό όριο χρήσης μηνιαίως για κάθε τηλεφωνική σύνδεση για τους κατά περίπτωση δικαιούχους, ως ακολούθως:

  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

  ΥΠΟΥΡΓΟΣ 300,00

  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 300,00

  ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 200,00

  ΑΡΧΗΓΟΣ Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ 300,00

  ΥΠΑΡΧΗΓΟΙ Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ 200,00

  Γενικός Επιθεωρητής Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.-Διευθυντές Κλάδων & Διευθύνσεων,

  Διευθυντής Εσωτερικών Υποθέσεων - Εκπρόσωπος Τύπου

  150,00

  Διοικητές Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ. 150,00

  Διευθυντής Γραφείου Υπουργού - Υφυπουργού - ΓΔΟΥ 50,00

  ΔΙ.ΔΗ.Σ./Τ.Ε.Μ.Μ.Ε. (Sms Server) Άνευ περιορισμού

  Προϊστάμενοι Λιμενικών Αρχών -Κυβερνήτες Πλωτών Μέσων -

  Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων -Προσωπικό που συμμετέχει σε έκτακτες επιχειρήσεις και

  ασκήσεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

  50,00

  Διοικητής της ΜονάδαςΥποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.

  50,00

  Ομαδάρχης της ΜονάδαςΥποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.

  50,00

  Συνοδός Αξιωματικόςθερινού εκπαιδευτικού ταξιδιού

  Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. στο εξωτερικό.200,00

  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΝΑΝΠ 300,00

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46577Τεύχος Β’ 3830/02.11.2017

  Κάθε υπέρβαση του ανωτέρω ορίου μηνιαίας δαπάνης θα καταβάλλεται από τον χρήστη του κινητού τηλεφώνου.

  2. Το Τμήμα Δικτύων Δεδομένων και Τηλεπικοινωνιών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοι-νωνιών (ΔΗΔΕΠ Γ') του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελ-ληνικής Ακτοφυλακής θα τηρεί αρχείο με τους αριθμούς κλήσεων των κινητών τηλεφώνων και τους κατόχους αυτών.

  3. Το Γραφείο Διαχείρισης Τηλεπικοινωνιακού και Ηλεκτρο-νικού Υλικού του Τμήματος Δικτύων Δεδομένων και Τηλεπι-κοινωνιών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών (ΔΗΔΕΠ Γ'/ΓΔΥ) θα τηρεί και παρακολουθεί την απογραφή των χρησιμοποιούμενων συσκευών και καρτών χρήσης των γραμμών κινητής τηλεφωνίας (SIM).

  4. Το Τμήμα Ελέγχου Δαπανών της Διεύθυνσης Οικο-νομικής Διαχειρίσεως (ΔΟΔ Α') θα ασκεί έλεγχο δικαιο-λογητικών εκκαθάρισης μεριμνώντας για την αναζήτηση τυχόν υπερβάσεων χρήσης των υπηρεσιακών συνδέσε-ων κινητής τηλεφωνίας.

  5. Η υπ' αριθμ. 363.30/39980/4.12.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου «Έγκριση λειτουργίας και καθορισμός ορίου δαπανών, συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας.» (ΦΕΚ Β' 3373) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ. 363.30-3/2014/14924 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-μικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου «Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης περί έγκρισης λειτουργίας και καθορισμού ορίου δαπανών συνδέσεων κινητής τηλε-φωνίας» (ΦΕΚ Β-1343) , καταργείται.

  6. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη-μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2017

  Ο Υπουργός

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

  Ι

  Αριθμ. απόφ. 20/2017 (5) Καθορισμός αποκλειστικής αφετηρίας των λα-ντζών λιμένα Καλαμάτας.

  Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Έχοντας υπόψη:1. Το άρθρο 141 του Ν.Δ. 187/73 περί Κ.Δ.Ν.Δ. (ΦΕΚ

  261Α'/03-10-1973).

  2. Το άρθρο 295 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Κα-λαμάτας (ΦΕΚ 481Β'/23-5-1978).

  3. Το άρθρο 12 της αριθ. 3131.1/07/97 (Β' 1136/97) υπουργικής απόφασης με θέμα «Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένος με αριθ. 17 για τις λεμβουχικές ερ-γασίες» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  4. Την αριθμ. πρωτ.: 2131.13/1392/07-6-2017 απόφαση Κ.Λ. Καλαμάτας (Α.Δ.Α.: 6ΥΛΨ4653ΠΩ-ΞΦΧ).

  5. Την αριθμ. πρωτ.: 2131.13/1197/12-05-2017 απόφα-ση Κ.Λ. Καλαμάτας (Α.Δ.Α.: ΩΙΜΞ4653ΠΩ-505).

  6. Το αριθ. πρωτ.: 2131.9/3412/04-9-2017 έγγραφο Κ.Λ. Καλαμάτας, με το οποίο ζητήθηκε από τα ενδιαφερόμενα μέρη να διατυπώσουν τις απόψεις τους.

  7. Την ανάγκη καθορισμού αποκλειστικής αφετηρίας λάντζων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή δικαι-οδοσίας του Κ.Λ. Καλαμάτας, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η τήρηση της τάξης.

  8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

  1. Τον καθορισμό ως αποκλειστική αφετηρία των Ε/Γ και Φ/Γ λάντζων, για τη διενέργεια λεμβουχικών εργασι-ών εντός του λιμένα και του αγκυροβολίου Καλαμάτας τα κάτωθι σημεία, όπως αυτά απεικονίζονται στο συνημ-μένο τοπογραφικό διάγραμμα των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης:

  Α. Το μέρος της προβλήτας που ορίζεται από τα σημεία (Α) και (Β).

  Β. Εναλλακτικά και μόνον κατόπιν προηγούμενης συ-νεννόησης με τη Λιμενική Αρχή Καλαμάτας, το μέρος της προβλήτας που ορίζεται από τα σημεία (Γ) και (Δ).

  2. Η θαλάσσια περιοχή κυκλοφορίας θα είναι σύμφωνα με το ισχύον Π.Γ.Ε. εκάστης λάντζας.

  3. Η Λιμενική Αρχή Καλαμάτας, λόγω εκτάκτων συνθη-κών, δύναται κατά περίπτωση, να τροποποιεί τα προανα-φερθέντα σημεία αποκλειστικής αφετηρίας.

  4. Στους παραβάτες της απόφασης αυτής, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 157 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κωδικός Δημοσίου Ναυτικού δικαίου» (ΦΕΚ 261 Α'/1973), με το οποίο κυρώθηκε ο «Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  5. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ46578 Τεύχος Β’ 3830/02.11.2017

  Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000

  Κείμενα προς δημοσίευση: [email protected] *02038300211170008*

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Καλαμάτα, 11 Οκτωβρίου 2017

  Ο Κεντρικός Λιμενάρχης

  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΟΥΜΑΝΗΣ

  2017-11-03T13:45:31+0200Athens, Ethniko TypografioSigned PDF (embedded)