ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ · Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 48/31.12.2020...

Click here to load reader

 • date post

  28-Mar-2021
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ · Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 48/31.12.2020...

 • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

  (Αριθμός 5Ε/2020) Πλήρωσης έξι (6) θέσεων Ειδικού Επιστημονι-κού Προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Αξιολόγη-σης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε. (Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε.) με σχέση εργασίας Ιδιω-τικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και έξι (6) θέ-σεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) με σχέ-ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρό-νου σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει.

  ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α. Του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για

  την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκη-σης» (Α΄ 28), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

  β. Του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολι-τών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» (Α΄ 175), όπως ισχύει.

  γ. Του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συ-ναφείς ρυθμίσεις» (Α΄  220), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

  δ. Του ν. 3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προ-σωπικό του Δημόσιου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.» (Α΄ 48), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.  3 του άρθρου 11 του ν.  3613/2007 (Α΄  263) και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του ν. 3812/2009 (Α΄ 234).

  ε. Του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα-σης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  στ. Του ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

  (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (Α΄ 38), όπως τροπο-ποιήθηκε και ισχύει.

  ζ. Του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονο-μίας. Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημο-σιονομικής κρίσης» (Α΄ 40).

  η. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυ-βερνητικών, Διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατά-ξεις» (Α΄ 112).

  θ. Του ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α΄ 54), όπως ισχύει.

  ι. Του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαι-σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016  - Επεί-γοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Με-σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α΄ 222), όπως ισχύει.

  ια. Του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέ-σεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβα-στα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμ-φερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 224).

  ιβ. Του άρθρου 73 του ν. 4646/2019 «Φορολογική με-ταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» (Α΄ 201).

  ιγ. Του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου τομέα» (Α΄ 39), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  ιδ. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).

  ιε. Του π.δ. 73/2019 «Οργανισμός της Ελληνικής Στα-τιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» (Α΄ 114).

  2. Την υπ’ αρ. 42948/10.12.2003 απόφαση του Υπουρ-γού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω-σης «Πλήρωση θέσεων του Δημόσιου Τομέα» (Β΄ 1854), όπως τροποποιήθηκε από την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.5/οικ.16502/19.7.2006 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 42948/2003 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο-

  ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  E

  31 Δεκεμβρίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ Α.Σ.Ε.Π. Αρ. Φύλλου 48

  1123

  ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN AΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ1124 Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 48/31.12.2020

  κέντρωσης» για την κατάργηση της προβλεπόμενης δυνατότητας υποβολής αντιρρήσεων εκ μέρους των υποψη-φίων (Β΄ 989).

  3. Τις υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./141/15731/27.5.2019 (Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνο-λογίας στην Υγεία Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε. - Υπουργείο Υγείας) και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16.7.2020 (Ελληνική Στατι-στική Αρχή) αποφάσεις της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 33/2006 Π.Υ.Σ. με τις οποίες εγκρίθηκε η πλήρωση των θέσεων.

  4. Το καταστατικό του «Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε. (Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε.)», όπως ισχύει (Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 2619/1988 και Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - Γ.Ε.ΜΗ. 11054/2011).

  5. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του «Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε. (Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε) » (Μάιος 2019).

  6. Τα υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.31215/8.7.2020 (Υπουργείο Υγείας - Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε.) και 5591/Α1-4775/30.07.2020 (Ελληνική Στατιστική Αρχή) έγγραφα με τα οποία ζητήθηκε η πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων.

  7. Τις υπό στοιχεία 61834-β/19.6.2019 και 2/35103/ΔΠΓΚ/23.4.2019 (Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε.  - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) και υπ’ αρ. 66804/20.10.2020 (Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε.) και υπ’ αρ. 2/26598/24.6.2020/3.7.2020 (Ελληνική Στατιστική Αρχή - Γενικό Λογιστήριο του Κρά-τους), βεβαιώσεις με τις οποίες γνωστοποιείται η ύπαρξη εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί, για την πλήρωση των θέσεων αυτών.

  8. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π. (Β΄ 997).9. Τα έγγραφα υπό στοιχεία 7598/Α1-6540/2.11.2020 (Ελληνική Στατιστική Αρχή) και Γ4β/Γ.Π.74281/10.12.2020

  (Υπουργείο Υγείας - Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε.), με τα οποία βεβαιώνεται η συμφωνία των φορέων με το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης και η ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης από την πλήρωση των προκηρυσσόμενων θέσεων.

  10. Ότι η δαπάνη, η οποία θα προκληθεί από την εφαρμογή της αποφάσεως αυτής για τη διεξαγωγή της σχε-τικής διαδικασίας, και η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί στο στάδιο αυτό, θα βαρύνει αρχικώς τον φορέα 1005-801-0000000 (ΑΣΕΠ) και τελικώς θα επιβαρύνει τον οικείο οργανισμό ή τις οικείες υπηρεσίες και νομικά πρό-σωπα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του ν. 4590/2019 (Α΄ 17).

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙΤην πλήρωση συνολικά δώδεκα (12) θέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και

  ειδικότερα:- Έξι (6) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και

  Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε. (Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και- Έξι (6) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) με σχέση

  εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου,όπως αναλυτικά αναφέρονται αυτές στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ / ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ / ΕΞΕΙΔΙ-

  ΚΕΥΣΕΩΝ / ΚΛΑΔΩΝ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. - Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε.• Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ε.Ε.Π Διαχείριση Ποιότητας με κωδ. 10001,

  θα απασχοληθεί στον έλεγχο εφαρμογής και συμμόρφωσης του ΣΔΠ του Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 17021-1 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 920/2013, εισηγείται στο Δ.Σ. μέτρα πολιτικής για την Ποιότητα του Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. και την εξασφάλιση της διατήρησης και εφαρμογής της σε όλα τα επίπεδα του Κέντρου, συνεισφέρει στην ανάπτυξη και διαχείριση στρατηγικών και σχεδίων προώθησης των υπηρεσιών του Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ., παρακολουθεί και αξιολογεί τη συνολική εφαρμογή του ΣΔΠ του Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. και υποβάλλει αναφορές σχετικά με την απόδοση του ΣΔΠ στη Διοίκηση του Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ., μεριμνά για την αξιολόγηση, τελική σύνταξη και διανο-μή όλων των εγγράφων και δεδομένων που συντάσσονται για την εφαρμογή του ΣΔΠ του Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. και την κατάρτιση διαδικασιών, οδηγιών εργασίας και εντύπων για την ορθή λειτουργία, τη συνεχή επικαιροποίηση και βελτίωση του ΣΔΠ σε συνεργασία με τους Διευθυντές, επιβλέπει το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης του προσωπικού του Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ., συμμετέχει στην Επιτροπή Αξιολόγησης Επιθεωρητών, Αξιολογητών και Εμπειρογνωμόνων, στην Επιτροπή Πιστοποίησης, καθώς επίσης και στις διεργασίες του Ανεξάρτητου Συμβουλίου Πιστοποίησης εφόσον του ζητηθεί, μεριμνά για την ανασκόπηση αναφορών για διορθωτικές ενέργειες από επιθεωρήσεις τρίτων [ΕΣΥΔ, Αρμόδια Αρχή και JAT (Joint Assessment Team)] και την εξασφάλιση της αποδοτικής εφαρμογής τους, επικοινωνεί με το ΕΣΥΔ και τις Αρμόδιες Αρχές για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τους Κοινοποιημένους Οργανισμούς. Ως Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας βάσει της οδηγίας MDD 93/42/EEC έχει την ευθύνη για την εκτέ-λεση και την ολοκλήρωση των λειτουργιών που αφορούν την επιτόπια επιθεώρηση ΣΔΠ βάσει των απαιτήσεων της MDD 93/42/EEC, διενεργεί επιθεώρηση σύμφωνα με την ανάθεση καθηκόντων από τον συντονιστή επιθεωρη-τή για τις διεργασίες που του ανατίθενται και σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες του Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ., μεριμνά για

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1125Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 48/31.12.2020

  το σχεδιασμό και την εκτέλεση των ανατιθέμενων υπευθυνοτήτων αποτελεσματικά και αποδοτικά, συμπληρώνει με σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο τα έντυπα της επιθεώρησης και προβαίνει σε αξιολόγηση των διορθωτικών ενεργειών των πελατών κατά περίπτωση.

  • Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ε.Ε.Π. Αξιολόγηση, Πιστοποίηση και Διοικη-τική Υποστήριξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας με κωδ. 10002, θα απασχοληθεί στην τήρηση, επικαι-ροποίηση και συνεχή ενημέρωση των αρχείων της Διεύθυνσης Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, στην παρακολού-θηση του εταιρικού ERP αναφορικά με τα πιστοποιημένα προϊόντα, στη διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας όσον αφορά α) τη λήψη των σχετικών αρχείων των επιτόπιων επιθεωρήσεων από τους συντονιστές επιθεωρητές, β) τη λήψη διορθωτικών ενεργειών από τους πελάτες και προώθησή τους στους αρμόδιους συντονιστές επιθε-ωρητές και γ) τη λήψη αξιολογήσεων διορθωτικών ενεργειών και προώθηση στον Διευθυντή Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, επίσης σε συνεργασία με τον Διευθυντή Αξιολόγησης και Πιστοποίησης συμμετέχει στην προε-τοιμασία της τεκμηρίωσης για την επιτροπή πιστοποίησης κατά EN ISO 13485 και MDD 93/42/EEC. Ως Επιθεωρη-τής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας βάσει της οδηγίας MDD 93/42/EEC έχει την ευθύνη για την εκτέλεση και την ολοκλήρωση των λειτουργιών που αφορούν την επιτόπια επιθεώρηση ΣΔΠ βάσει των απαιτήσεων της MDD 93/42/EEC, διενεργεί επιθεώρηση σύμφωνα με την ανάθεση καθηκόντων από τον συντονιστή επιθεωρητή για τις διεργασίες που του ανατίθενται και σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες του Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ., μεριμνά για το σχεδια-σμό και την εκτέλεση των ανατιθέμενων υπευθυνοτήτων αποτελεσματικά και αποδοτικά, συμπληρώνει με σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο τα έντυπα της επιθεώρησης και προβαίνει σε αξιολόγηση των διορθωτικών ενεργειών των πελατών κατά περίπτωση.

  • Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ε.Ε.Π. Εσωτερική Κλινική Αξιολόγηση με κωδ. 10003, θα απασχοληθεί στην παρακολούθηση του κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου για την κλινική αξιο-λόγηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, προσδιορίζει την απαίτηση για συμβολή ειδικού εμπειρογνώμονα στην εκτίμηση της κλινικής αξιολόγησης και ορίζει τους κατάλληλους ειδικούς, αναθέτει, παρακολουθεί, επανεξετάζει, αξιολογεί επιστημονικά και κατευθύνει την πορεία των αξιολογήσεων που ανατίθενται στους κλινικούς αξιολο-γητές, συγκεντρώνει, ανασκοπεί και αξιολογεί τα αποτελέσματα των τελικών κλινικών αξιολογήσεων από τους κλινικούς αξιολογητές, παρέχει κατάλληλη κατάρτιση σε εξωτερικούς κλινικούς αξιολογητές αναφορικά με τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις, τα έγγραφα καθοδήγησης και τα εναρμονισμένα πρότυπα που αφορούν την κλινική αξιολόγηση και εξασφαλίζει ότι οι εξωτερικοί κλινικοί αξιολογητές έχουν πλήρη επίγνωση του πλαισίου, των επιπτώσεων των εκτιμήσεών τους και των επιστημονικών απόψεων που παρέχουν στο Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ..

  • Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν για την πλήρωση των θέσεων Ε.Ε.Π. Αξιολόγηση Τεχνικών Φακέλων Ια-τροτεχνολογικών Προϊόντων με κωδ. 10004, θα απασχοληθούν στην παρακολούθηση του κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου για την αξιολόγηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων του πεδίου εξειδίκευσής τους, στην αρχική αξιολόγηση του τεχνικού φακέλου που τους ανατίθεται με βάση τις σχετικές διαδικασίες, τα έντυπα και τους κανονισμούς του Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ., συντάσσουν και υποβάλλουν την έκθεση με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, αξιολογούν τις διορθωτικές ενέργειες οι οποίες έχουν προσκομισθεί από τον πελάτη στη βάση των καταγεγραμ-μένων αποκλίσεων της αξιολόγησης, συντάσσουν και υποβάλλουν έκθεση στο Φορέα με τα τελικά αποτελέσματα της αξιολόγησης του τεχνικού φακέλου. Ως Εγκεκριμένοι Συντονιστές Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποι-ότητας βάσει του προτύπου EN ISO 13485 μεριμνούν για την οργάνωση, προγραμματισμό, επιθεώρηση, ανάθεση καθηκόντων στην ομάδα επιθεώρησης και υλοποίηση επιθεώρησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 13485 και βάσει των διαδικασιών του Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ., καθώς και για τη συμπλήρωση με σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο των εντύπων της επιθεώρησης και την παρακολούθηση της αξιολόγησης των διορθωτικών ενεργειών των πελατών.

  • Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ε.Ε.Π. Διοίκηση Επιχειρήσεων με κωδ. 10005, θα απασχοληθεί στην τήρηση, επικαιροποίηση και συνεχή ενημέρωση των αρχείων της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (αρχείο επικοινωνίας με πελάτες, αρχεία ανασκοπήσεων, αρχεία προσφορών, αρχεία συμβάσεων), παρακολούθηση και ενημέρωση του εταιρικού ERP για προσφορές, συμβάσεις και προγραμματισμό επιθεωρήσεων, συνεργασία με τον Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών για τον προγραμματισμό επιθεωρήσεων.

  2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗΤα καθήκοντα των υποψηφίων που θα επιλεγούν για την πλήρωση των θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσω-

  πικού είναι τα ακόλουθα:• Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν για την πλήρωση των θέσων Ε.Ε.Π. Εθνικοί Λογαριασμοί - Οικονομικές

  Στατιστικές - Στατιστικές Εμπορίου και Υπηρεσιών με κωδ. 10006, θα παρέχουν τεκμηριωμένη επιστημονική, συμβουλευτική ή τεχνική υποστήριξη σε θέματα της ειδικότητας, υποβολή εισηγήσεων σχετικά με στρατηγικές και δράσεις και αναγνώριση των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας για την αποτελεσματική εφαρμογή τους, δια-μόρφωση και υποβολή εναλλακτικών σεναρίων για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή στρατηγικών και δράσεων, υποβολή εισηγήσεων σχετικά με βελτιωτικές ή αναθεωρητικές ενέργειες της στρατηγικής στη βάση των ευρημάτων της παρακολούθησης, εκτίμησης ή της διενεργούμενης εμπειρογνωμοσύ-νης σχετικά με τις συνέπειές της, εκπόνηση κοινωνικοοικονομικών μελετών, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλες υπηρεσιακές μονάδες της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ή άλλους φορείς.

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ1126 Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 48/31.12.2020

  • Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν για την πλήρωση των θέσεων Ε.Ε.Π. Στατιστικές Πληθυσμού και Ανάλυση Δεδομένων κωδ. 10007 και Στατιστική Μεθοδολογία με κωδ. 10008, θα παρέχει τεκμηριωμένη επιστημονική, συμβουλευτική ή τεχνική υποστήριξη σε θέματα της ειδικότητας, υποβολή εισηγήσεων σχετικά με στρατηγικές και δράσεις και αναγνώριση των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας για την αποτελεσματική εφαρμογή τους, δια-μόρφωση και υποβολή εναλλακτικών σεναρίων για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή στρατηγικών και δράσεων, υποβολή εισηγήσεων σχετικά με βελτιωτικές ή αναθεωρητικές ενέργειες της στρατηγικής στη βάση των ευρημάτων της παρακολούθησης, εκτίμησης ή της διενεργούμενης εμπειρογνωμοσύ-νης σχετικά με τις συνέπειές της, εκπόνηση μελετών και υποβολή προτάσεων με αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό των στατιστικών ερευνών, των παρεχόμενων υπηρεσιών και των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., την παρακολούθηση της πορείας και τις προοπτικές των στατιστικών εργασιών, την αναβάθμιση της ποιότητας των στατιστικών αποτελεσμάτων, την αξιοποίηση, τη δημοσίευση και τη διάδοση των στατιστικών στοιχείων.

  • Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ε.Ε.Π. Πληροφορικής με κωδ. 10009, θα παρέ-χει τεκμηριωμένη επιστημονική, συμβουλευτική ή τεχνική υποστήριξη σε θέματα της ειδικότητας υποβολή ειση-γήσεων σχετικά με στρατηγικές και δράσεις και αναγνώριση των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας για την αποτελε-σματική εφαρμογή τους, διαμόρφωση και υποβολή εναλλακτικών σεναρίων για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή στρατηγικών και δράσεων, υποβολή εισηγήσεων σχετικά με βελτιωτικές ή αναθεωρητικές ενέργειες της στρατηγικής στη βάση των ευρημάτων της παρακολούθησης, εκτίμησης ή της διε-νεργούμενης εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με τις συνέπειές της, υποβολή εισηγήσεων για την ανάπτυξη εξειδικευ-μένων εφαρμογών και συστημάτων πληροφορικής, σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση φορείς, με γνώμονα την αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκπόνηση μελετών για τη βέλτιστη λειτουργία και αξιοποίηση των εφαρμογών, συστημάτων και υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και προώθηση των κατάλληλων ενεργειών για την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ / ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ / ΚΛΑΔΩΝΣτον επόμενο ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ/ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ /ΚΛΑΔΩΝ δίδονται ο κωδικός

  της θέσης, ο φορέας, η έδρα - περιφερειακή ενότητα, το γνωστικό αντικείμενο / εξειδίκευση / κλάδος, οι αποδε-κτοί βασικοί τίτλοι, η επιστημονική εξειδίκευση, τα πρόσθετα προσόντα, ο αριθμός θέσεων και η σχέση εργασίας.

  Στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική) πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι κωδικοί των θέσεων, των βασικών τίτλων σπουδών, της επιστημονικής εξειδίκευσης και των πρόσθετων προσόντων, δεδομένου ότι η επεξεργασία της αίτησης γίνεται μηχανογραφικά.

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1127Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 48/31.12.2020

  ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ

  ΕΔΡΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

  ΕΝΟΤΗΤΑ

  ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ /

  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΚΛΑΔΟΣ

  ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (ΚΩΔ.)

  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

  (ΚΩΔ.)

  ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  (ΚΩΔ.)

  ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ /

  ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  10001*

  ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. -

  Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε.

  ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 101,107201 ή

  202 και 232 ή233 και 231

  001, 002, 004

  (για τους χημικούς),

  005 (για τους Χημικούς

  Μηχανικούς)

  Μία (1) θέση

  με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

  Αορίστου Χρόνου

  10002**

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

  ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

  102203 ή

  204 και 234 ή235 και 231

  001, 003

  Μία (1) θέση

  με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

  Αορίστου Χρόνου

  10003 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 103205 ή

  206 και 229 ή230 και 231

  001, 002, 006, 007, 008, 009,

  Μία (1) θέση

  με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

  Αορίστου Χρόνου

  10004***

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

  102207 ή

  208 και 236 ή237 και 231

  001, 003

  Δύο (2) θέσεις

  με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

  Αορίστου Χρόνου

  10005 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 104209 ή

  210 και 229 ή230 και 231

  001, 003

  Μία (1) θέση

  με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

  Αορίστου Χρόνου

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ1128 Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 48/31.12.2020

  ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ

  ΕΔΡΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

  ΕΝΟΤΗΤΑ

  ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ /

  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΚΛΑΔΟΣ

  ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (ΚΩΔ.)

  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

  (ΚΩΔ.)

  ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  (ΚΩΔ.)

  ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ /

  ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  10006

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ -

  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  104211 ή

  212 και 229 ή230 και 231

  001, 002

  Δύο (2) θέσεις

  με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

  Αορίστου Χρόνου

  10007ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ

  ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  105 213 ή

  214 και 229 ή230 και 231

  001, 002

  Δύο (2) θέσεις

  με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

  Αορίστου Χρόνου

  10008 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 104215 ή

  216 και 229 ή230 και 231

  001, 002

  Μία (1) θέση

  με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

  Αορίστου Χρόνου

  10009 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 106217 ή

  218 και 229 ή230 και 231

  001,002

  Μία (1) θέση

  με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

  Αορίστου Χρόνου

  * Ο/Η προσληπτέος/α (κωδ. 10001) θα απασχοληθεί ως Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας και ως Εγκεκριμένος Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας βάσει της οδηγίας MDD 93/42/EEC.

  ** Ο/Η προσληπτέος/α (κωδ. 10002) θα απασχοληθεί ως Υπεύθυνος Διοικητικής Υποστήριξης για την Διεύθυνση Αξιολόγησης και Πιστοποίησης και ως Εγκεκριμένος Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας βάσει της οδηγίας MDD 93/42/EEC.

  *** Ο/Η προσληπτέος/α (κωδ. 10004) θα απασχοληθεί ως Εγκεκριμένος Αξιολογητής Τεχνικών Φακέλων Ιατρο-τεχνολογικών Προϊόντων και ως Εγκεκριμένος Συντονιστής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης της ποιότητας βάσει του προτύπου EN ISO 13485.

  Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ/ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ / ΚΛΑΔΩΝ)

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

  ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝΑΠΟΔΕΚΤΟΣ

  ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔ.)

  101 Πτυχίο ή δίπλωμα Χημείας*. 10001

  102

  Πτυχίο ή δίπλωμα Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Μοριακής Βιο-λογίας και Γενετικής ή Βιοχημείας ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή Ιατρικής Βιοχημείας ή Φυσικής ή Φυσικών Επιστημών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών με κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών ή Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες. *

  1000210004

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1129Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 48/31.12.2020

  ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝΑΠΟΔΕΚΤΟΣ

  ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔ.)

  103Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πα-νεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

  10003

  104

  Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονο-μικών Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών ) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονο-μικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρή-σεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Ναυτι-λιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκηση Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Πε-ριφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστι-κής και Αναλογιστικών  - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Τεχνολογίας και Συστη-μάτων Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών με κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθη-ματικών με κατευθύνσεις: α) Μαθηματικών ή β) Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Μαθη-ματικών με κατεύθυνση Μαθηματικών. *

  10005, 10006, 10008

  105

  Πτυχίο ή δίπλωμα Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών με κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών ή Εφαρμοσμένων Μαθη-ματικών ή Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών με κατευθύνσεις: α) Μαθημα-τικών ή β) Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Μαθηματικών με κατεύθυνση Μαθηματικών ή Φυσικής ή Φυσικών Επιστημών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών με κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών ή Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες ή Πληροφορι-κής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή ii) Διοίκησης Τεχνολογίας ή Πληροφορικής και Τηλεματι-κής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τε-χνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοϊατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού - Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλε-πικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανι-κού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.*

  10007

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ1130 Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 48/31.12.2020

  ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝΑΠΟΔΕΚΤΟΣ

  ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔ.)

  106

  Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή ii) Διοίκησης Τεχνο-λογίας ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοϊατρική ή Διδακτικής της Τε-χνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστημών και Πολι-τισμού - Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μη-χανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλε-κτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Ηλεκτρο-λόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού.*

  10009

  107 Πτυχίο ή δίπλωμα Χημικού Μηχανικού.** 10001* Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της

  ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.** Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων

  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

  2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

  ΚΩΔ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΑΠΟΔΕΚΤΗ

  ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔ.)

  201 Διδακτορικό δίπλωμα στα Τεχνοοικονομικά Συστήματα. 10001

  202 Μεταπτυχιακός τίτλος στα Τεχνοοικονομικά Συστήματα. 10001

  203 Διδακτορικό δίπλωμα στη Βιολογία ή Ιατρική ή Χημεία. 10002

  204 Μεταπτυχιακός τίτλος στην Κλινική Χημεία ή Βιολογία. 10002

  205 Διδακτορικό δίπλωμα στην Ιατρική Στατιστική Μεθοδολογία ή στη Βιοστατιστική. 10003

  206 Μεταπτυχιακός τίτλος στην Ιατρική Στατιστική Μεθοδολογία ή στη Βιοστατιστική. 10003

  207 Διδακτορικό δίπλωμα στη Βιοχημεία ή Βιολογία ή στις Βιολογικές Εφαρμογές της Φυσικής. 10004

  208 Μεταπτυχιακός τίτλος στη Βιοτεχνολογία ή στα Βιοϋλικά ή στη Φυσική Υλικών. 10004

  209 Διδακτορικό δίπλωμα στη Διαχείριση Ποιότητας. 10005

  210 Μεταπτυχιακός τίτλος στη Διαχείριση Ποιότητας. 10005

  211Διδακτορικό δίπλωμα στην Αναλογιστική / Ασφαλιστική ή στην Οικονομετρία ή στη Στα-τιστική με εφαρμογές στα οικονομικά ή στην Τραπεζική Οικονομική ή στα Χρηματοοικο-νομικά.

  10006

  212Μεταπτυχιακός τίτλος στην Αναλογιστική / Ασφαλιστική ή στην Οικονομετρία ή στη Στα-τιστική με εφαρμογές στα οικονομικά, ή στην Τραπεζική Οικονομική ή στα Χρηματοοικο-νομικά.

  10006

  213Διδακτορικό δίπλωμα στην Αναλογιστική / Ασφαλιστική ή στην Ανάλυση Δεδομένων ή στη Δημογραφία ή στη Διαχείριση Δεδομένων ή στην Οικονομετρία ή στη Στατιστική ή στα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών ή στη Γεωπληροφορική (GIS).

  10007

  214Μεταπτυχιακός τίτλος στην Αναλογιστική / Ασφαλιστική ή στην Ανάλυση Δεδομένων ή στη Δημογραφία ή στη Διαχείριση Δεδομένων ή στην Οικονομετρία ή στη Στατιστική ή στα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών ή στη Γεωπληροφορική (GIS).

  10007

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1131Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 48/31.12.2020

  ΚΩΔ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΑΠΟΔΕΚΤΗ

  ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔ.)

  215Διδακτορικό δίπλωμα στη Διαχείριση Δεδομένων ή στη Μαθηματική Οικονομική ή στην Οικονομετρία ή στην Οικονομική Θεωρία ή στην Εφαρμοσμένη Στατιστική ή στη Μαθη-ματική Στατιστική ή στη Στατιστική Ανάλυση ή στη Στατιστική Μεθοδολογία.

  10008

  216Μεταπτυχιακός τίτλος στη Διαχείριση Δεδομένων ή στη Μαθηματική Οικονομική ή στην Οικονομετρία ή στην Οικονομική Θεωρία ή στην Εφαρμοσμένη Στατιστική ή στη Μαθη-ματική Στατιστική ή στη Στατιστική Ανάλυση ή στη Στατιστική Μεθοδολογία.

  10008

  217Διδακτορικό δίπλωμα στη Δημογραφία ή στη Διαχείριση Δεδομένων ή στην Εφαρμοσμέ-νη Πληροφορική ή στα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών ή στη Γεωπληροφορι-κή (GIS).

  10009

  218Μεταπτυχιακός τίτλος στη Δημογραφία ή στη Διαχείριση Δεδομένων ή στην Εφαρμοσμέ-νη Πληροφορική ή στα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών ή στη Γεωπληροφορι-κή (GIS).

  10009

  229 Αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του απαιτούμενου με-ταπτυχιακού τίτλου.

  10003, 10005

  έως10009

  230 Αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών μετά την απόκτηση του απαιτούμε-νου βασικού τίτλου σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

  10003, 10005

  έως10009

  231 Μία τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το περιε-χόμενο της θέσης.10001-10009

  232Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του απαιτούμενου μεταπτυχια-κού τίτλου σε επιθεωρήσεις συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας βάσει της οδηγίας MDD 93/42/EEC.

  10001

  233Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών μετά την απόκτηση του απαιτούμενου βασικού τίτλου σπουδών σε επιθεωρήσεις συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας βάσει της οδηγίας MDD 93/42/EEC.

  10001

  234Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου στην Αξιολόγηση, Πιστοποίηση και Διοικητική Υποστήριξη Συστημάτων Διαχείρι-σης Ποιότητας βάσει της οδηγίας MDD 93/42/EEC.

  10002

  235Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών μετά την απόκτηση του απαιτούμενου βασικού τίτλου σπουδών στην Αξιολόγηση, Πιστοποίηση και Διοικητική Υποστήριξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας βάσει της οδηγίας MDD 93/42/EEC.

  10002

  236Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου σε αξιολογήσεις τεχνικών φακέλων ιατροτεχνολογικών προϊόντων βάσει της οδη-γίας 93/42.

  10004

  237Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών μετά την απόκτηση του απαιτούμενου βασικού τίτλου σπουδών σε αξιολογήσεις τεχνικών φακέλων ιατροτεχνολογικών προϊόντων βάσει της οδηγίας 93/42.

  10004

  3. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  ΚΩΔ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  001

  Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου.Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτή-τως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.

  002 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

  003 Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ1132 Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 48/31.12.2020

  ΚΩΔ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ004 Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ν. 1804/1988 - Α΄ 177).

  005 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

  006 Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋπο-θέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.

  007 Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.

  008 Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής οποιασδήποτε ειδικότητας ή τίτλο οποιασδήποτε ιατρικής ειδικό-τητας.

  009 Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουρ-γείου Υγείας ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

  4. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  Για τις θέσεις του Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε. θα συνεκτιμηθούν από την Επιτροπή Επιλογής του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ΄ της παρούσας τα ακόλουθα προσόντα:Κωδ. θέσης 10001:- Εγκεκριμένος Επιθεωρητής συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας βάσει της Οδηγίας MDD 93/42/EEC, με εμπειρία σε Κοινοποιημένο οργανισμό.- Πιστοποιημένη γνώση των προτύπων πιστοποίησης EN ISO 9001, EN ISO 13485 και του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.Κωδ. θέσης 10002: - Εγκεκριμένος Επιθεωρητής συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας βάσει της Οδηγίας MDD 93/42/EEC, με εμπειρία σε Κοινοποιημένο οργανισμό.- Εγκεκριμένος αξιολογητής τεχνικών φακέλων ιατροτεχνολογικών προϊόντων βάσει της Οδηγίας MDD 93/42/EEC, με εμπειρία σε Κοινοποιημένο οργανισμό.- Εμπειρία σε διοικητικό τμήμα Κοινοποιημένου Οργανισμού.Κωδ. θέσης 10003: - Εμπειρία σε αξιολογήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων σε Κοινοποιημένο Οργανισμό ή σε κλινικές μελέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων ή άλλων προϊόντων υγείας (φαρμακευτικών).Κωδ. θέσης 10004: - Εγκεκριμένος αξιολογητής τεχνικών φακέλων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (βάσει της Οδηγίας MDD 93/42/EEC, με εμπειρία σε Κοινοποιημένο Οργανισμό.- Εγκεκριμένος Επιθεωρητής για τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 13485, με εμπειρία σε Οργανισμό Πιστοποί-ησης.Κωδ. θέσης 10005: - Πιστοποιητικό εκπαίδευσης τουλάχιστον σαράντα (40) ωρών σε επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης ποιότη-τας EN ISO 9001.Για τις θέσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής θα συνεκτιμηθούν από την Επιτροπή Επιλογής του ΚΕΦΑ-ΛΑΙΟΥ Γ΄ της παρούσας τα ακόλουθα προσόντα:Κωδ. θέσης 10006, 10007, 10008: - Εμπειρία σε φορείς του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος ή του Συστήματος Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπε-ζών, καθώς και στη χρήση στατιστικών πακέτων όπως R, SPSS, SAS, STATA.10009: - Εμπειρία σε φορείς του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος ή του Συστήματος Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τρα-πεζών.- Εμπειρία στην ανάπτυξη και σχεδιασμό εφαρμογών σε βάσεις δεδομένων (Oracle, MS-SQL Server), στην ανά-πτυξη εφαρμογών Internet/Intranet με τεχνολογίες Net ή/και Javascript, στον προγραμματισμό (Oracle PL/SQL), διαχείριση συστημάτων Unix, Linux, Windows και διαχείριση δικτύων.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:1. Για τις ανωτέρω θέσεις με κωδ. 10001 έως 10009 όταν ο διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος που αποδει-

  κνύει την επιστημονική εξειδίκευση για τις προκηρυσσόμενες θέσεις χορηγείται και σε κατόχους διαφόρων βα-σικών πτυχίων γίνονται δεκτά και τα πτυχία αυτά ως τυπικό προσόν. Στην περίπτωση αυτή που ο υποψήφιος συμμετέχει με οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. και διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών που

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1133Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 48/31.12.2020

  αποδεικνύει την αντίστοιχη κατά περίπτωση επιστημονική εξειδίκευση για τις ανωτέρω θέσεις, πρέπει να δηλώσει τον κωδικό τίτλου 108 στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής.

  2. Οι υποψήφιοι για να αποδείξουν τη ζητούμενη κατά περίπτωση διετή ή τετραετή εμπειρία πρέπει να συμπληρώσουν, στην ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ηλεκτρονική) τα πεδία τα σχετικά με την εμπειρία σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και να υποβάλουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

  Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣΙ. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣΟι ενδιαφερόμενοι πρέπει: 1. Να είναι Έλληνες πολίτες. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ν. 2431/1996, Α΄ 175

  με τους περιορισμούς της παρ. 1 του άρθρου 1 αυτού).Για τους ανωτέρω πολίτες απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των

  καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (Ν. 4027/2011, άρθρο 9), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) Υ.ΠΑΙ.Θ., Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 2103442322 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55 132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540 επιπέδου Δ΄/Γ1 (Σ.Ε.).

  Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54 006, τηλ. 2310997571-72-76), το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

  Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο καθώς και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 3832/1958 ως ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους.

  2. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4210/2013).

  3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού (άρθρο 8 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει), ούτε κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο διορισμού, ήτοι:

  α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρε-σία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (παρ. 1.α του άρθρου 8 του ν. 3528/2007).

  β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43 του ν. 4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περ. α΄, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

  γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή (παρ. 1.γ του άρθρου 8 του ν. 3528/2007).

  δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπα-ράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις (παρ. 1.δ του άρθρου 8 του ν. 3528/2007).

  ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση (άρθρο 9 του ν. 3528/2007). Για τη διαπίστωση του ως άνω κωλύματος διορισμού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, το αληθές περιεχόμενο της οποίας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία διορισμού με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο απογραφής Ελληνικού Δημοσίου.

  Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά την παρ. 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

  4. Οι άνδρες κατά τον χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 του ν. 3528/2007 και άρθρο 29 του ν. 4440/2016).

  Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊ-κής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες.

  5. Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα / ιδιότητες (π.χ. πτυχίο, διδακτορικό δίπλωμα, μεταπτυχιακό τίτλο, τίτλο ξένης γλώσσας, άδεια άσκησης επαγγέλματος, γνώση χειρισμού Η/Υ), όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιη-τικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους -εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως συμμετοχής.

  Επισήμανση: Τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων σπουδών των υποψη-φίων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η παραπομπή των κατόχων τους σε συμπληρωματικές εξετάσεις, δύναται να έχουν εκδοθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ1134 Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 48/31.12.2020

  συμμετοχής. Σε κάθε όμως περίπτωση, τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί και προσκομισθεί στο ΑΣΕΠ εντός της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Οι εν λόγω υποψήφιοι πρέπει, αφενός κατά την υποβολή της αί-τησης συμμετοχής τους να έχουν σημειώσει στα κατάλληλα πεδία της ότι κατέχουν τα απαιτούμενα κατά την προ-κήρυξη προσόντα / ιδιότητες και αφετέρου να συνυποβάλουν με τα λοιπά δικαιολογητικά: α) τον προς αναγνώρι-ση τίτλο σπουδών (πρωτότυπος ή σε νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) και επίσημη μετάφραση αυτού και β) φωτοαντίγραφο της πρωτοκολλημένης υποβληθείσας αντίστοιχης αίτησης αναγνώρισης προς τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι ανωτέρω υποψήφιοι ναι μεν τεκμαίρεται ότι δεν διαθέτουν το αντίστοιχο προσόν ή κριτήριο κατάταξης, δύ-νανται, όμως, εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και εφόσον συντρέχουν οι εν λόγω προϋποθέσεις: α) εφόσον πρόκειται για τυπικό προσόν συμμετοχής, να προβούν στην υποβολή ένστασης κατά του πίνακα αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους (περίπτωση κατά την οποία είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα αποκλειομένων) ή β) εφόσον πρόκειται για συνεκτιμώμενο προσόν, να προβούν στην υποβολή έν-στασης προκειμένου να αποδείξουν την κατοχή του συνεκτιμώμενου προσόντος τους (περίπτωση κατά την οποία δεν είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα αποκλειομένων). Σε αμφότερες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι υποψήφιοι θα πρέπει να συνυποβάλουν τα σχετικά πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων τους.

  Για την απόδειξη της συνδρομής ή μη των αναφερομένων στις ανωτέρω 1 έως και 5 παραγράφους οι υποψήφιοι που θα περιληφθούν στον πίνακα προσληπτέων υποχρεούνται να προσκομίσουν στην οικεία υπηρεσία τα απαι-τούμενα για την πρόσληψη δικαιολογητικά, άλλως δεν γίνεται η πρόσληψή τους, διαγράφονται από τον οικείο πίνακα και καλούνται για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι στη σειρά υποψήφιοι.

  Σημείωση: Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας και των Ανεξάρτητων Αρ-χών οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του ν. 2190/1994, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέ-σεων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα πριν συμπληρωθεί πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους. Η απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους μόνιμους υπαλλήλους των ανωτέρω φορέων η υπηρεσιακή κατάσταση των οποίων ρυθμίζεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα. Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στους ανωτέρω φορείς με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου ή Ορισμένου Χρό-νου, ακόμη κι αν αυτοί έχουν προσληφθεί βάσει του ν. 2190/1994 και κατέχουν οργανικές θέσεις.

  ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ1. Βασικός τίτλος σπουδών: Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή Ελληνικού Ανοικτού

  Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, όπως αυτό περιγράφεται ανά θέση στον ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕ-ΩΝ/ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ / ΚΛΑΔΩΝ.

  2. Επιστημονική εξειδίκευση, όπως αυτή ορίζεται στον ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ / ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕ-ΝΩΝ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ / ΚΛΑΔΩΝ και η οποία αποδεικνύεται με:

  • διδακτορικό δίπλωμα Ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής, στο γνωστικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων ή

  • μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους Ελληνικού ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής, στο αντικείμενο των προκηρυσσό-μενων θέσεων και αντίστοιχη εμπειρία όπως αυτή ορίζεται στον ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ / ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙ-ΚΕΙΜΕΝΩΝ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ / ΚΛΑΔΩΝ τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου (για τις θέσεις με κωδ. 10001 -10009) ή

  • αντίστοιχη εμπειρία όπως αυτή ορίζεται στον ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ  / ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ  / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ / ΚΛΑΔΩΝ τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών, στο γνωστικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων (για τις θέσεις με κωδ. 10001 -10009) και μια (1) του-λάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της ειδικότητας των θέσεων.

  Επισημαίνεται ότι: α) Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο, δεν λογίζεται

  ως μεταπτυχιακός τίτλος (παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3328/2005 του π.δ. 50/2001, παρ. 1 του άρθρου 2, με την επιφύλαξη του του άρθρο 46 του ν. 4485/2017).

  β) Όταν ο διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος που αποδεικνύει την επιστημονική εξειδίκευση για τις προκη-ρυσσόμενες θέσεις χορηγείται και σε κατόχους διαφόρων βασικών πτυχίων γίνονται δεκτά και τα πτυχία αυτά ως τυπικό προσόν (παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001).

  γ) Η εμπειρία λογίζεται κατά περίπτωση, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών ή του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στον ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ / ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ / ΚΛΑΔΩΝ. Στις περιπτώσεις που απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ειδικότητος, ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται μετά την απόκτηση της αντίστοιχης άδειας, σε συνδυασμό με τα προαναφερόμενα.

  Τα σχετικά με την απόδειξη της εμπειρίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της προκήρυξης.3. Άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, όπως αναλυτικά ορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ  /

  ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ / ΚΛΑΔΩΝ.Τα σχετικά με την απόδειξη της γνώσης ξένης γλώσσας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της προκήρυξης.

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1135Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 48/31.12.2020

  4. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρε-σιών διαδικτύου, για τις θέσεις που απαιτείται και ορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ / ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ / ΚΛΑΔΩΝ.

  Τα σχετικά με την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Η/Υ αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της προκήρυξης.5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού ή Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών

  (ν. 1804/1988 - Α΄ 177) (για τη θέση με κωδ. 10001).6. Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προ-

  ϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής οποιασ-δήποτε ειδικότητας ή τίτλο οποιασδήποτε ιατρικής ειδικότητας (για τη θέση με κωδ. 10003).

  Τα σχετικά δικαιολογητικά για την απόδειξη των ανωτέρων προσόντων (περ. 1, 2, 5, 6) αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡ-ΤΗΜΑ Α΄ της προκήρυξης.

  Από την Επιτροπή Επιλογής θα συνεκτιμηθούν τα κατά περίπτωση προσόντα όπως αυτά αναγράφονται ανά φορέα και θέση στην ενότητα 4. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ του παρόντος Κεφαλαίου. Τα εν λόγω προσόντα αποδεικνύονται κατά τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και εάν αυτό δεν προβλέπεται, με οποιαδήποτε δικαιολογητικά δύναται να προσκομίσει ο υποψήφιος.

  Σημείωση: Τα ανωτέρω Ειδικά Τυπικά Προσόντα Πρόσληψης πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής όσο και κατά την πρόσληψη (ΠΑΡΑΡ-ΤΗΜΑ Α΄).

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

  Οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑ-ΛΑΙΟ Α΄ πρέπει:

  Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυ-ακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥ-ΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΤΗΓΙΚΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑ-ΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ της παρούσας.

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφί-ου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα, έστω και αν υποβληθούν τα σχετικά δικαιολογητικά.

  Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 22 Ιανουαρίου ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 10 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης και των δικαιολογητικών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΑΣΕΠ.

  Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δή-λωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης της ηλεκτρονικής αίτησης.

  Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

  ΙΙ. Να υποβάλουν ηλεκτρονικά (ΠΑΡ�