ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...Του Π.δ. 46/2016 (Α΄ 74)...

of 32 /32
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 2 Διόρθωση σφάλματος στην Φ.146/136/78578/Ζ2/ 17.05.2016 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουρ- γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1521/Β΄/30.5.2016. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 105228/Δ2 (1) Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 42 παρ. 2 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. β. Του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». γ. Του Ν. 682/1977 (Α΄ 244) «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων». δ. Του Π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου». ε. Του Π.δ. 104/1979 (Α΄ 23) ««Περί σχολικού και διδακτι- κού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγραφών, μετεγγρα- φών, φοιτήσεως, διαγωγής και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως». στ. Του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 2. Την υπ’ αριθμ. 20/09-06-2016 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο- γισμού, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τον τύπο των τίτλων των Γενικών Λυ- κείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής: 1. Απολυτήριο Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου. 2. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημοσίου Ημερησίου Γενι- κού Λυκείου. 3. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ Τάξης Δημοσίου Ημερη- σίου Γενικού Λυκείου. 4. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Δημοσίου Ημερη- σίου Γενικού Λυκείου. 5. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Δημοσίου Ημερη- σίου Γενικού Λυκείου. 6. Πιστοποιητικό Σπουδών Δημοσίου Ημερησίου Γε- νικού Λυκείου. 7. Απολυτήριο Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου. 8. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου. 9. Αποδεικτικό Σπουδών Δ΄ τάξης Δημοσίου Εσπερι- νού Γενικού Λυκείου. 10. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ τάξης Δημοσίου Εσπερι- νού Γενικού Λυκείου. 11. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Δημοσίου Εσπερι- νού Γενικού Λυκείου. 12. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Δημοσίου Εσπερι- νού Γενικού Λυκείου. 13. Πιστοποιητικό Σπουδών Δημοσίου Εσπερινού Γε- νικού Λυκείου. 14. Απολυτήριο Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου. 15. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Ημερησίου Γε- νικού Λυκείου. 16. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ τάξης Ιδιωτικού Ημερη- σίου Γενικού Λυκείου. 17. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Ιδιωτικού Ημερη- σίου Γενικού Λυκείου. 18. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Ιδιωτικού Ημερη- σίου Γενικού Λυκείου. 19. Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτικού Ημερησίου Γε- νικού Λυκείου. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E 7 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2086 22753

Embed Size (px)

Transcript of ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...Του Π.δ. 46/2016 (Α΄ 74)...

Page 1: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...Του Π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου». ε. Του Π.δ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

2 Διόρθωση σφάλματος στην Φ.146/136/78578/Ζ2/17.05.2016 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουρ-γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1521/Β΄/30.5.2016.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 105228/Δ2 (1)

Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού

Λυκείου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:α. Του άρθρου 42 παρ. 2 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193)

«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

γ. Του Ν. 682/1977 (Α΄ 244) «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων».

δ. Του Π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου».

ε. Του Π.δ. 104/1979 (Α΄ 23) ««Περί σχολικού και διδακτι-κού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγραφών, μετεγγρα-φών, φοιτήσεως, διαγωγής και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως».

στ. Του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την υπ’ αριθμ. 20/09-06-2016 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο-γισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον τύπο των τίτλων των Γενικών Λυ-κείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής:

1. Απολυτήριο Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου.2. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημοσίου Ημερησίου Γενι-

κού Λυκείου.3. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ Τάξης Δημοσίου Ημερη-

σίου Γενικού Λυκείου.4. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Δημοσίου Ημερη-

σίου Γενικού Λυκείου.5. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Δημοσίου Ημερη-

σίου Γενικού Λυκείου.6. Πιστοποιητικό Σπουδών Δημοσίου Ημερησίου Γε-

νικού Λυκείου.7. Απολυτήριο Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.8. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημοσίου Εσπερινού Γενικού

Λυκείου.9. Αποδεικτικό Σπουδών Δ΄ τάξης Δημοσίου Εσπερι-

νού Γενικού Λυκείου.10. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ τάξης Δημοσίου Εσπερι-

νού Γενικού Λυκείου.11. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Δημοσίου Εσπερι-

νού Γενικού Λυκείου.12. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Δημοσίου Εσπερι-

νού Γενικού Λυκείου.13. Πιστοποιητικό Σπουδών Δημοσίου Εσπερινού Γε-

νικού Λυκείου.14. Απολυτήριο Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου.15. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Ημερησίου Γε-

νικού Λυκείου.16. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ τάξης Ιδιωτικού Ημερη-

σίου Γενικού Λυκείου.17. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Ιδιωτικού Ημερη-

σίου Γενικού Λυκείου.18. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Ιδιωτικού Ημερη-

σίου Γενικού Λυκείου.19. Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτικού Ημερησίου Γε-

νικού Λυκείου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

7 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2086

22753

Page 2: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...Του Π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου». ε. Του Π.δ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ22754 Τεύχος Β’ 2086/07.07.2016

20. Απολυτήριο Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.21. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Εσπερινού Γενι-

κού Λυκείου.22. Αποδεικτικό Σπουδών Δ΄ τάξης Ιδιωτικού Εσπερι-

νού Γενικού Λυκείου.23. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ τάξης Ιδιωτικού Εσπερι-

νού Γενικού Λυκείου.

24. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Ιδιωτικού Εσπερι-νού Γενικού Λυκείου.

25. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Ιδιωτικού Εσπερι-νού Γενικού Λυκείου.

26. Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτικού Εσπερινού Γε-νικού Λυκείου.

27. Αποδεικτικό Σπουδών Ιδιωτικού Σχολείου που έπαυσε να λειτουργεί.

Page 3: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...Του Π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου». ε. Του Π.δ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22755Τεύχος Β’ 2086/07.07.2016

Page 4: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...Του Π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου». ε. Του Π.δ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ22756 Τεύχος Β’ 2086/07.07.2016

Page 5: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...Του Π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου». ε. Του Π.δ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22757Τεύχος Β’ 2086/07.07.2016

Page 6: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...Του Π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου». ε. Του Π.δ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ22758 Τεύχος Β’ 2086/07.07.2016

Page 7: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...Του Π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου». ε. Του Π.δ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22759Τεύχος Β’ 2086/07.07.2016

Page 8: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...Του Π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου». ε. Του Π.δ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ22760 Τεύχος Β’ 2086/07.07.2016

Page 9: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...Του Π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου». ε. Του Π.δ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22761Τεύχος Β’ 2086/07.07.2016

Page 10: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...Του Π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου». ε. Του Π.δ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ22762 Τεύχος Β’ 2086/07.07.2016

Page 11: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...Του Π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου». ε. Του Π.δ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22763Τεύχος Β’ 2086/07.07.2016

Page 12: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...Του Π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου». ε. Του Π.δ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ22764 Τεύχος Β’ 2086/07.07.2016

Page 13: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...Του Π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου». ε. Του Π.δ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22765Τεύχος Β’ 2086/07.07.2016

Page 14: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...Του Π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου». ε. Του Π.δ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ22766 Τεύχος Β’ 2086/07.07.2016

Page 15: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...Του Π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου». ε. Του Π.δ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22767Τεύχος Β’ 2086/07.07.2016

Page 16: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...Του Π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου». ε. Του Π.δ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ22768 Τεύχος Β’ 2086/07.07.2016

Page 17: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...Του Π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου». ε. Του Π.δ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22769Τεύχος Β’ 2086/07.07.2016

Page 18: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...Του Π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου». ε. Του Π.δ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ22770 Τεύχος Β’ 2086/07.07.2016

Page 19: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...Του Π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου». ε. Του Π.δ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22771Τεύχος Β’ 2086/07.07.2016

Page 20: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...Του Π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου». ε. Του Π.δ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ22772 Τεύχος Β’ 2086/07.07.2016

Page 21: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...Του Π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου». ε. Του Π.δ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22773Τεύχος Β’ 2086/07.07.2016

Page 22: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...Του Π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου». ε. Του Π.δ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ22774 Τεύχος Β’ 2086/07.07.2016

Page 23: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...Του Π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου». ε. Του Π.δ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22775Τεύχος Β’ 2086/07.07.2016

Page 24: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...Του Π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου». ε. Του Π.δ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ22776 Τεύχος Β’ 2086/07.07.2016

Page 25: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...Του Π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου». ε. Του Π.δ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22777Τεύχος Β’ 2086/07.07.2016

Page 26: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...Του Π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου». ε. Του Π.δ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ22778 Τεύχος Β’ 2086/07.07.2016

Page 27: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...Του Π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου». ε. Του Π.δ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22779Τεύχος Β’ 2086/07.07.2016

Page 28: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...Του Π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου». ε. Του Π.δ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ22780 Τεύχος Β’ 2086/07.07.2016

Page 29: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...Του Π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου». ε. Του Π.δ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22781Τεύχος Β’ 2086/07.07.2016

Page 30: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...Του Π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου». ε. Του Π.δ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ22782 Τεύχος Β’ 2086/07.07.2016

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 28 Ιουνίου 2016

Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ(2)

Στην Φ.146/136/78578/Ζ2/17.05.2016 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1521/

30.05.2016 στη σελίδα 17726 και 17727 διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «... του Τμήματος Οικονομικών Επιστη-

μών της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών

Επιστημών ...»

στο ορθό: «... του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών ...»

(Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευμάτων)

Page 31: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...Του Π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου». ε. Του Π.δ.
Page 32: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ...Του Π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου». ε. Του Π.δ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ22784 Τεύχος Β’ 2086/07.07.2016

*02020860707160032*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με

αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψη-φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-στολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς

του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-εύθυνση [email protected] με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμε-να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρεί-τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-μό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

E

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: [email protected] Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: [email protected] Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: [email protected]