ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως...

of 108 /108
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 94 14 Αυγούστου 2015 ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4336 Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμ− βασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλο− ποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α΄ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Άρθρο 1 1. α. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120) αντικα− θίστανται ως εξής: «α. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, που έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1.1.2015 και μετά.» β. Οι διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3865/2010 αντικαθίστανται ως εξής: «α) έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους,». γ. Στην περ. γ΄ της παρ, 3 του άρθρου 3 του ν. 3865/ 2010 η φράση «διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα για του− λάχιστον δεκαπέντε (15) έτη μεταξύ του 15ου και του 65ου έτους της ηλικίας τους.» αντικαθίσταται με τη φράση «διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη μεταξύ του 15ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους.» δ. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3865/2010 η φράση «πλην των αποδοχών του μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότη− σης» αντικαθίσταται με τη φράση «πλην των αποδοχών του μήνα αποχώρησης από την Υπηρεσία του υπαλλή− λου ή του στρατιωτικού». ε. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3865/2010 η φράση «πλην των ασφαλιστέων αποδοχών του τελευταίου έτους ή τμήματος έτους κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης,» αντικαθίστα− ται με τη φράση «πλην των ασφαλιστέων αποδοχών του έτους ή τμήματος έτους κατά το οποίο αποχωρεί από την Υπηρεσία ο υπάλληλος ή ο στρατιωτικός». στ. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρ− θρου 4 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120) αντικαθίστανται ως εξής: « 3. Όσοι έχουν προσληφθεί στο Δημόσιο μέχρι και την 31.12.2010 και έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 30.8.2015 και μετά δικαιούνται:» ζ. Στον έκτο στίχο της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3865/2010 η φράση «που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετά την 1.1.2015» αντικαθίσταται με τη φράση «που έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1.1.2015 και μετά,». η. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3865/2010 προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής: «γ. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4002/ 2011 (Α΄ 180) έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις συ− ντάξεις που υπολογίζονται με βάση τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων και αυτής.» θ. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3865/ 2010 καταργούνται. ι. Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα με τα ορι− ζόμενα στις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 4 του ν. 3865/2010, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποί− ησή τους με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, αναπροσαρμόζονται οίκοθεν από την αρμόδια Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την ημε− ρομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης και όχι πριν την 30.8.2015. 929

Embed Size (px)

Transcript of ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως...

Page 1: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 94 14 Αυγούστου 2015

ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4336

Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμ−βασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλο−ποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 1

1. α. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120) αντικα−θίστανται ως εξής:

«α. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, που έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1.1.2015 και μετά.»

β. Οι διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3865/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

«α) έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους,».γ. Στην περ. γ΄ της παρ, 3 του άρθρου 3 του ν. 3865/

2010 η φράση «διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα για του−λάχιστον δεκαπέντε (15) έτη μεταξύ του 15ου και του 65ου έτους της ηλικίας τους.» αντικαθίσταται με τη φράση «διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη μεταξύ του 15ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους.»

δ. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 τουν. 3865/2010 η φράση «πλην των αποδοχών του μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότη−σης» αντικαθίσταται με τη φράση «πλην των αποδοχών

του μήνα αποχώρησης από την Υπηρεσία του υπαλλή−λου ή του στρατιωτικού».

ε. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 τουν. 3865/2010 η φράση «πλην των ασφαλιστέων αποδοχών του τελευταίου έτους ή τμήματος έτους κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης,» αντικαθίστα−ται με τη φράση «πλην των ασφαλιστέων αποδοχών του έτους ή τμήματος έτους κατά το οποίο αποχωρεί από την Υπηρεσία ο υπάλληλος ή ο στρατιωτικός».

στ. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρ−θρου 4 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120) αντικαθίστανται ως εξής:

« 3. Όσοι έχουν προσληφθεί στο Δημόσιο μέχρι και την 31.12.2010 και έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 30.8.2015 και μετά δικαιούνται:»

ζ. Στον έκτο στίχο της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3865/2010 η φράση «που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετά την 1.1.2015» αντικαθίσταται με τη φράση «που έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1.1.2015 και μετά,».

η. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3865/2010 προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:

«γ. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4002/ 2011 (Α΄ 180) έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις συ−ντάξεις που υπολογίζονται με βάση τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων και αυτής.»

θ. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3865/ 2010 καταργούνται.

ι. Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα με τα ορι−ζόμενα στις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 4 του ν. 3865/2010, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποί−ησή τους με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, αναπροσαρμόζονται οίκοθεν από την αρμόδια Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την ημε−ρομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης και όχι πριν την 30.8.2015.

929

Page 2: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

930 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

2. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν.3865/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Η σύνταξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων,των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώμα-τος που έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπη-ρεσία από 1.1.2015 και μετά υπολογίζεται σύμφωνα μετις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του νόμου αυτού, όπωςισχύουν.»Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα με τα οριζό-

μενα στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 20 του ν.3865/2010, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησήτους με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, ανα-προσαρμόζονται οίκοθεν από την αρμόδια Υπηρεσία Συ-ντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα δε οι-κονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την ημερομηνίαέναρξης καταβολής της σύνταξης και όχι πριν την31.8.2015.

3. Από την 1.1.2015 καταργείται κάθε άλλη διάταξη α-ντίθετη με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 3865/2010που αντικαθίστανται με τις διατάξεις των προηγουμένωνπαραγράφων του παρόντος.

4. α. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρ-θρου 55 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) προστίθεται εδάφιοως εξής:

«Το κατώτατο όριο σύνταξης, όπως αυτό ισχύει με βά-ση τις διατάξεις της παρ. 5, δεν έχει εφαρμογή για ό-σους έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρε-σία από 1.7.2015 και μετά και δεν έχουν συμπληρώσει το67ο έτος της ηλικίας και παραμένει αμετάβλητο κατά πο-σό μέχρι 31.12.2021. Τα ανωτέρω πρόσωπα, μέχρι τη συ-μπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας λαμβάνουν το πο-σό της σύνταξης που αναλογεί στα έτη ασφάλισής τουςκατά περίπτωση. Το ανωτέρω όριο ηλικίας αναπροσαρ-μόζεται με βάση τα ισχύοντα στην παρ. 3 του άρθρου 7του ν. 3865/2010.»β. Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα με τα ορι-

ζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 55 του π.δ.169/2007, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησήτους με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, ανα-προσαρμόζονται οίκοθεν από την αρμόδια Υπηρεσία Συ-ντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα δε οι-κονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την ημερομηνίαέναρξης καταβολής της σύνταξης και όχι πριν από την1.7.2015.γ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν ε-

φαρμογή για όσους λαμβάνουν επίδομα ανικανότηταςμε βάση τις διατάξεις του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007,καθώς και όσους λαμβάνουν σύνταξη ως παθόντες στηνυπηρεσία και ένεκα ταύτης ή βάσει των διατάξεων τωννόμων 1897/1990 (Α΄ 120) και 1977/1991 (Α΄ 185). Επί-σης, οι διατάξεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή και για ό-σους λαμβάνουν κατά μεταβίβαση σύνταξη λόγω θανά-του στην υπηρεσία του/της συζύγου τους ή του γονέατους.δ. Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και για ό-

σους συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του ν.2084/1992 (Α΄165).

5. Η διάταξη της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 τουν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν μέ-χρι την 31η Δεκεμβρίου 2016.»

6. Στο τέλος του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 (Α' 210)προστίθεται παράγραφος 16 ως εξής:

«16. α. Από 1.1.2022 οι διατάξεις της παρ. 15 έχουν α-νάλογη εφαρμογή και για όσους έχουν θεμελιώσει συ-

νταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τις 31.12.2012 και δεν έ-χουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία δημοσίευσηςτου νόμου αυτού, το όριο ηλικίας καταβολής ακέραιαςτης σύνταξης, το οποίο προβλέπεται, κατά περίπτωση,από τις οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθε-σίας του Δημοσίου.Τα ισχύοντα, κατά περίπτωση, μέχρι την ημερομηνία

δημοσίευσης του νόμου αυτού όρια ηλικίας καταβολήςτης σύνταξης αυξάνονται σταδιακά από την επομένη τηςημερομηνίας αυτής έως την 31.12.2021, στα προβλεπό-μενα από το ανωτέρω εδάφιο όρια ηλικίας, όπως αυτά α-ποτυπώνονται στους κατωτέρω πίνακες, με την επιφύ-λαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.3865/2010.Στις περιπτώσεις που από τις ισχύουσες κατά την ημε-

ρομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού συνταξιοδοτικέςδιατάξεις η σύνταξη καταβάλλεται ανεξαρτήτως ορίουηλικίας με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης, η κατάτα ανωτέρω σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συντα-ξιοδότησης αρχίζει με όριο ηλικίας το 58° έτος. Σε κάθεάλλη περίπτωση που η σύνταξη καταβάλλεται ανεξαρτή-τως ορίου ηλικίας, η προαναφερόμενη σταδιακή αύξησηαρχίζει με τη συμπλήρωση του 55ου έτους.Στις περιπτώσεις αυτές, η σύνταξη καταβάλλεται με

τη συμπλήρωση του οριζομένου στους κατωτέρω πίνα-κες νέου ορίου ηλικίας, όπως αυτό ισχύει κατά το έτοςπου ο υπάλληλος συμπληρώνει το προβλεπόμενο κατάτην ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού όριο ηλι-κίας καταβολής ακέραιας της σύνταξής του.β. Εάν η σύνταξη καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατά-

ξεις της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου αυτού, το συνολι-κό ποσοστό της μείωσης της σύνταξης που προβλέπεταιαπό τις διατάξεις αυτές, προσαυξάνεται κατά 10% καιμέχρι τη συμπλήρωση του κατά τα ανωτέρω προβλεπό-μενου νέου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.γ. Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και για τους

δικαστικούς λειτουργούς και τα μέλη του Νομικού Συμ-βουλίου του Κράτους, με εξαίρεση όσους από αυτούς α-ποχωρούν υποχρεωτικά από την Υπηρεσία με τη συ-μπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους, σύμφωναμε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 88 του Συντάγμα-τος. Στην περίπτωση αυτή τα όρια ηλικίας αυξάνονταισταδιακά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α’ μέχρικαι του 65ου έτους της ηλικίας.δ. Οι διατάξεις των προηγουμένων περιπτώσεων δεν

έχουν εφαρμογή: αα. Για όσους κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του

νόμου αυτού έχουν συμπληρώσει τα έτη ασφάλισης καιτο όριο ηλικίας που αποτελούν, κατά περίπτωση, προϋ-πόθεση για την άμεση καταβολή ακέραιας της σύνταξήςτους, όπως αυτά ισχύουν κατά την ανωτέρω ημερομη-νία.Το δικαίωμα άμεσης συνταξιοδότησης των προσώπων

αυτών δεν θίγεται και μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε.ββ. Για όσους έχουν παιδί άγαμο και ανίκανο για την ά-

σκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό67% και άνω. Στην περίπτωση αυτή το σχετικό δικαίωμαμπορεί να ασκηθεί μόνο από τον έναν γονέα κατόπιν συ-ναίνεσης και του έτερου γονέα.γγ. Για όσους υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 1 του

άρθρου 4 του ν. 3660/2008 (Α΄78). δδ. Για όσους υπάγονται στις διατάξεις των υποπερι-

πτώσεων αα΄, ββ΄ και εε΄ της περ. β΄ της παρ. 3 του άρ-θρου αυτού.

Page 3: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 931

Για την καταβολή της σύνταξης των προσώπων της πε-ρίπτωσης αυτής, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι οι-κείες συνταξιοδοτικές διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κα-τά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού.»

7. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρ-θρου 20 του ν. 3865/2010 αντικαθίστανται, ως εξής:

« 4. α. Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δεν θα υ-ποχρεούνται σε αποχώρηση από την υπηρεσία, όπως ει-δικότερα θα ρυθμιστεί νομοθετικά, πριν από τη συμπλή-ρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους. β. Τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυρο-

σβεστικού Σώματος που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δι-καίωμα από την επομένη της δημοσίευσης του νόμου αυ-τού και μετά, δικαιούνται σύνταξης εφόσον έχουν συ-

μπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους ή 40 έτη συντά-ξιμης υπηρεσίας.»Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν έχουν εφαρ-

μογή για τα πρόσωπα του άρθρου 41 του π.δ. 169/2007για τα οποία εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι σχετικέςμε την καταβολή της σύνταξής τους διατάξεις, όπως αυ-τές ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νό-μου αυτού.

8. Καταργείται κάθε άλλη διάταξη αντίθετη με τα ορι-ζόμενα στις διατάξεις του παρόντος.

9. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καιτου Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-νωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό μετην εφαρμογή των πινάκων του άρθρου αυτού.

Page 4: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

932 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Page 5: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 933

10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονταιανάλογα και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και τωνάλλων Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο με τους δημο-σίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς είτε οι συ-ντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείουςφορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισμού Σι-δηροδρόμων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλι-στικών Ταμείων του προσωπικού των ΣιδηροδρομικώνΔικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ.3395/1955 (Α΄276).

MΕΡΟΣ Β΄

Άρθρο 2

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ-ΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥ-ΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗ-ΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Τακτικός έλεγχος χρηματοοικονομικών καταστάσεων1. I) Υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισ-

σότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν.3693/2008 (Α’174), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα-ράγραφο 4 της παρούσας υποπαραγράφου:α) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων

των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 τουν. 4308/2014 (Α’ 251), όταν βάσει των κριτηρίων μεγέ-θους του άρθρου 2 του ίδιου νόμου χαρακτηρίζονται ωςμεσαίες και μεγάλες οντότητες.β) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων

της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου ανεξαρ-τήτως μεγέθους, όταν οι οντότητες αυτές χαρακτηρίζο-νται ως δημοσίου ενδιαφέροντος (συμφέροντος), κατάτην έννοια του ορισμού του Παραρτήματος Α΄ του ν.4308/2014.γ) Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

που συντάσσουν οι όμιλοι οι οποίοι βάσει της παρ. 3 τουάρθρου 31 του ν. 4308/2014 χαρακτηρίζονται ως «μεγά-λοι».δ) Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

που συντάσσουν οι όμιλοι ανεξαρτήτως μεγέθους, ότανοι όμιλοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως δημοσίου ενδιαφέροντος (συμφέροντος), κατά την έννοια του ορισμού τουΠαραρτήματος Α΄ του ν. 4308/2014.

II) Εξακολουθούν να ισχύουν διατάξεις ειδικής νομο-θεσίας που υπαγάγουν σε έλεγχο από νόμιμο ελεγκτήειδικές κατηγορίες οντοτήτων.

2. Προαιρετικός τακτικός έλεγχοςΜικρές οντότητες κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν.

4308/2014 (Α΄ 251) μπορούν να προβλέπουν στο κατα-στατικό τους ή, εάν δεν προβλέπεται σε αυτό, να απο-φασίζουν δια της γενικής συνέλευσης των μετόχων ήτης συνέλευσης των εταίρων, την υποβολή των ετήσιωνχρηματοοικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο, σύμφωναμε τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα.Διορισμός ελεγκτών3. α) Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσε-

ων της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση του κύρουςτης έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών κατα-στάσεων από τη γενική συνέλευση ή άλλο αρμόδιο όρ-γανο.

β) Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορί-ζονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ήτη συνέλευση των εταίρων, που λαμβάνει χώρα κατά τηδιάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης. Το καταστατικό ή έ-κτακτη συνέλευση, που συγκαλείται εντός τριμήνου απότη σύσταση της οντότητας, μπορεί να ορίζει ελεγκτή γιατην πρώτη εταιρική χρήση. Τα μέλη του διοικητικού ορ-γάνου ευθύνονται έναντι της οντότητας για την παρά-λειψη διορισμού ελεγκτή, σύμφωνα με τα παραπάνω, ανδεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική συνέλευση ή,στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, έκτακτησυνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ε-λεγκτή.γ) Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ελεγκτή από μετα-

γενέστερη συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορι-σμού του. δ) Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν

από την οντότητα. Ο ελεγκτής θεωρείται ότι αποδέχθη-κε το διορισμό του, αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε(5) εργάσιμων ημερών.ε) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.

3693/2008 (Α΄174).Δικαιώματα και υποχρεώσεις του ελεγκτή4. α) Ο ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσε-

ως να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατά-σταση της οντότητας. Έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώσηοποιουδήποτε λογιστικού αρχείου όπως αυτά καθορίζο-νται στο Κεφάλαιο 2 του ν. 4308/2014, καθώς και κάθε ε-ταιρικού βιβλίου που προβλέπεται από το νόμο.β) Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη γενική συνέ-

λευση και να παρέχει κάθε πληροφορία που είναι σχετι-κή με τον έλεγχο που διενήργησε.γ) Ο ελεγκτής δικαιούται με αίτησή του προς το αρμό-

διο κατά περίπτωση διοικητικό όργανο της οντότητας,να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης.δ) Η συνέλευση της περίπτωσης γ΄ συγκαλείται υπο-

χρεωτικά από το αρμόδιο όργανο διοίκησης της οντότη-τας εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτη-σης προς τον πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο η-μερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αί-τηση. Αν δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, ε-φαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν την αί-τηση σύγκλησης συνέλευσης που υποβάλλεται από μει-οψηφία μετόχων ή εταίρων.Περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου5. α) Τα θέματα της διενέργειας του τακτικού ελέγχου

και της έκθεσης ελέγχου (περιεχόμενο, έκδοση, υπο-γραφή) ρυθμίζονται από το ν. 3693/2008.β) Στην έκθεση ελέγχου ο ελεγκτής αναφέρει αν συ-

ντάχθηκε η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και παρέ-χονται σε αυτήν τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζο-νται στην περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 43α τουκ.ν. 2190/1920.γ) Ο ελεγκτής διατυπώνει γνώμη σχετικά με το εάν:γα) η έκθεση διαχείρισης αντιστοιχεί στις χρηματοοι-

κονομικές καταστάσεις του ίδιου οικονομικού έτους,γβ) η έκθεση διαχείρισης έχει καταρτισθεί σύμφωνα

με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις (περίπτωση δ΄ τηςπαρ. 3 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920) καιγγ) δηλώνει αν, σύμφωνα με τη γνώση και την κατα-

νόηση της οντότητας και του περιβάλλοντός της που α-ποκτήθηκαν κατά τον έλεγχο, έχει εντοπίσει ουσιώδειςανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης και δίνει ενδείξειςσχετικά με τη φύση των ανακριβειών αυτών.

Page 6: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

934 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

δ) Η παράγραφος γ΄ έχει εφαρμογή τόσο στην ετήσιαόσο και στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης.ε) Σε περίπτωση που οι ετήσιες χρηματοοικονομικές

καταστάσεις της μητρικής οντότητας επισυνάπτονταιστις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές κατα-στάσεις του ομίλου, οι εκθέσεις ελέγχου αυτών μπο-ρούν να συγχωνεύονται σε μία.Μεταβατικές διατάξεις6. Ι) Η έναρξη ισχύος της παρούσας υποπαραγράφου

ορίζεται από 1η Ιανουαρίου 2016.ΙΙ) Από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου

καταργούνται:α) τα άρθρα 36 έως 38, η παρ. 4 του άρθρου 43α του

κ.ν. 2190/1920,β) η παρ. 6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920, όπως

τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν. 4308/2014,γ) το άρθρο 108 του κ.ν. 2190/1920,δ) το άρθρο 23 του ν. 3190/1955,ε) το άρθρο 99 του ν. 4072/2012, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις παρα-

πάνω ρυθμίσεις.ΙΙΙ) Διορισμένοι, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, ε-

λεγκτές με βάση τις καταργούμενες διατάξεις συνεχί-ζουν το έργο τους μέχρι την περάτωσή του.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.2: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Δ. 49/1968 (Α΄ 294) Τ1. Η δεύτερη και επόμενες υποπαράγραφοι της παρ.

3 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 (Α΄294), όπως ισχύουν,καταργούνται.

2. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 2 του ν.δ.49/1968 (Α΄294), όπως ισχύουν, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός ή πε-ρισσοτέρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης,υποβάλλεται αίτημα στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφο-ρών και Επικοινωνιών με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:α. Αίτηση του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου ή

του προσώπου που εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο ήνομίμως εξουσιοδοτημένου εκπρόσωπου αυτών.β. Bεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρε-

σίας, η οποία έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 30 ημε-ρών από την υποβολή της αίτησης, με τη οποία βεβαιώ-νεται η έναρξη και λειτουργία της επιχείρησης και το α-ντικείμενο αυτής.γ. Βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως επαγγέλμα-

τος ή διοικητική άδεια ή εγγραφή σε μητρώο εφόσον α-παιτείται για την άσκηση της συγκεκριμένης επαγγελμα-τικής δραστηριότητας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών,

Ναυτιλίας και Τουρισμού, επαγγελματικές δραστηριότη-τες για τις οποίες απαιτείται η υποβολή των δικαιολογη-τικών του εδαφίου γ΄ της παρούσας, μπορούν να εξαι-ρούνται από την υποβολή αυτών. Η κατηγορία της αιτούμενης άδειας του φορτηγού ι-

διωτικής χρήσης αυτοκινήτου προσδιορίζεται στην αίτη-ση που υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφο-ρών και Επικοινωνιών. Για τη διακοπή των εργασιών της επιχείρησης από την

οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, απαιτείται η υπο-βολή βεβαίωσης της αρμόδιας υπηρεσίας μεταφορώνπερί κατάθεσης των στοιχείων κυκλοφορίας των κατεχό-μενων φορτηγών ιδιωτικής χρήσης ή βεβαίωσης περί με-

ταβίβασης αυτών.5. Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται ο έ-

λεγχος της απόδειξης της πραγματοποίησης ακαθάρι-στων εσόδων ως προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειώνκυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ήγια τη μεταβολή των όρων κυκλοφορίας τους, αυτόςπαύει να ισχύει.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.3: ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑ-ΤΩΝ

1. Η παρ. 6 (α) του άρθρου 12 του από 2/16.5.1959 βα-σιλικού διατάγματος (Α΄ 89), όπως αντικαταστάθηκε μετο άρθρο 5 του π.δ. 430/1981 (Α΄ 115), το άρθρο μόνοτου π.δ. 104/1988 (Α΄ 46), το άρθρο 1 του π.δ. 113/1999(Α΄115) και την υποπαράγραφο ΣΤ.8 της παραγράφουΣΤ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, αντικαθίστα-ται ως εξής:

«6. α) Ως «παστεριωμένο γάλα» νοείται το γάλα το ο-ποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνειτην έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικόδιάστημα (+71,7 βαθμούς Cο τουλάχιστον για 15 δευτε-ρόλεπτα) ή σε χαμηλή θερμοκρασία για μεγάλο χρονικόδιάστημα (+63 βαθμούς Cο τουλάχιστον για 30 λεπτά) ήσε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετι-κούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας μεταξύτων δύο παραπάνω συνθηκών για την επίτευξη ισοδύνα-μου αποτελέσματος, παρουσιάζει αρνητική αντίδρασηστη δοκιμασία φωσφατάσης και θετική στη δοκιμασία υ-περοξειδάσης, αμέσως δε μετά την παστερίωση ψύχεταιτο συντομότερο δυνατόν σε θερμοκρασία που δεν υπερ-βαίνει τους +6 βαθμούς Cο, στην οποία θερμοκρασία καισυντηρείται, η δε διάρκεια συντήρησής του καθορίζεταιμε ευθύνη του παρασκευαστή και υπόκειται σε ελέγχουςτων αρμόδιων αρχών του Υπουργείου Παραγωγικής Α-νασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στη συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος πρέπει

να αναγράφονται σε εμφανές σημείο και με ευδιάκρι-τους χαρακτήρες οι ενδείξεις «παστεριωμένο» και «γά-λα», η ημερομηνία παστερίωσης, η ημερομηνία λήξης, τοσήμα καταλληλότητας του προϊόντος και η θερμοκρασίασυντήρησής του. Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφε-ται σε σαφή μορφή και εμφανές σημείο στο ίδιο οπτικόπεδίο με το σήμα του προϊόντος η διάρκεια ζωής του γά-λακτος σε ημέρες. Το παστεριωμένο γάλα που συσκευάζεται σε τελική

συσκευασία εντός 24 ωρών από την άμελξη χωρίς να έ-χει υποστεί διαδικασία θέρμισης ή άλλη ισοδύναμη επε-ξεργασία προ της παστερίωσης και η διάρκεια συντήρη-σής του δεν υπερβαίνει τις δύο ημέρες από την ημερο-μηνία παστερίωσης, μπορεί, πέραν των αναφερόμενωνστο προηγούμενο εδάφιο, να φέρει και την ένδειξη «γά-λα ημέρας».»

2. α. Η παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 3526/2007 (Α΄24) α-ντικαθίσταται ως εξής:

«Η χρήση του όρου «αρτοποιός», καθώς και η εμπορι-κή χρήση των διακριτικών τίτλων «αρτοποιός» ή «αρτο-ποιείο» ή «φούρνος», επιτρέπεται σε φυσικά ή νομικάπρόσωπα που είτε επιμελούνται άμεσα από το στάδιοτων επιλεγόμενων πρώτων υλών, το ζύμωμα της ζύμης,την εξέλιξη αυτής μέχρι την πλήρη μορφοποίησή της καιτην έψηση του άρτου στον τόπο της πώλησής του προςτον καταναλωτή είτε επιμελούνται μόνο το τελικό στά-

Page 7: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 935

διο της έψησης του άρτου στον τόπο πώλησής του στοντελικό καταναλωτή. Δεν επιτρέπεται σε άλλα πρόσωπα,εκτός από αυτά που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο,η χρήση όρου συναφούς με τους όρους «αρτοποιός» ή«αρτοποιείο», εφόσον ο χώρος πώλησης άρτου δεν δια-θέτει εγκαταστάσεις έψησης άρτου, με τη ρητή επιφύλα-ξη των άρθρων 4 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του ν. 3526/2007 (Α΄24), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το νόμο 3823/2010 (Α΄ 22) άρθρο 15.» β. Το εδάφιο 2 της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3526/

2007 (Α΄24) αντικαθίσταται ως εξής: «Επιτρέπεται η ίδρυση πρατηρίου άρτου σε χώρους

που πληρούν τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντα Οικο-δομικού Κανονισμού. Αν το πρατήριο άρτου δεν αποτε-λεί αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα, επιτρέπεται ηίδρυσή του σε όλα τα καταστήματα τροφίμων και ποτών,σε χώρο σαφώς διαχωρισμένο και τηρούμενων των σχε-τικών υγειονομικών διατάξεων.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 τουν. 711/1977 (Α΄ 284), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ε-ξής:

«Το μεταφορικό έργο που πραγματοποιείται, κατ’ απο-κλειστικότητα, από τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δη-μόσιας χρήσης συνίσταται στη μεταφορά προσχηματι-σμένης ομάδας προσώπων και αποσκευών, απαγορευμέ-νης της με οποιοδήποτε τρόπο εκτέλεσης του συγκοινω-νιακού έργου των τακτικών αστικών και υπεραστικών ε-πιβατικών γραμμών ως εξής:»

4. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4276/2014 (Α΄155) καιη παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄118) καταρ-γούνται από 1η Νοεμβριου 2015.

5 Η παρ. 9 του άρθρου 98 της Υ.Α. Α2- 861/2013(Β΄2044) καταργείται.

6.α. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4177/2013 (Α΄173)αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Ως τακτικές και ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι,κατά τη διάρκεια των οποίων επιτρέπεται η πώληση ε-μπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τι-μές, ορίζονται οι εξής:α) Τακτικές εκπτώσεις:αα) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το

τέλος του Φεβρουαρίου καιαβ) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέ-

λος του Αυγούστου.β) Ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι:βα) το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου καιββ) το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις πωλήσεις αυτο-

κινήτων.»β. Στην παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4177/2013 (Α΄173)

προστίθεται στοιχείο 2 ως ακολούθως: «Επιτρέπεται, πέραν των περιόδων της προηγούμενης

παραγράφου, η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπη-ρεσιών με μειωμένες τιμές, καθ’ όλη τη διάρκεια του έ-τους, χωρίς υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίη-σης.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.4: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.3869 /2010

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ν. 3869/2010 ( Α' 130)

«ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙ-ΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ »

Άρθρο 1

Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου των οφειλώνυπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

1. Το άρθρο 1 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως ε-ξής:

«1. Φυσικά πρόσωπα που στερούνται πτωχευτικής ικα-νότητας υπό την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3588/2007και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη και γενική α-δυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλώντους, δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριοαίτηση για την ρύθμιση των οφειλών τους κατά τις δια-τάξεις του παρόντος νόμου. Την ύπαρξη δόλου αποδει-κνύει ο πιστωτής. Απαλλαγή του οφειλέτη σύμφωνα μετις διατάξεις του παρόντος νόμου από τα χρέη του, ό-πως αυτά περιγράφονται στην αίτηση της παραγράφου 1του άρθρου 4 επιτρέπεται μόνο μία φορά. Απαίτηση πι-στωτή, η οποία δεν έχει συμπεριληφθεί στην αίτηση δενεπηρεάζεται από τη διαδικασία διευθέτησης των οφει-λών του αιτούντος κατά τον παρόντα νόμο.

2. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου εμπίπτειτο σύνολο των οφειλών των προσώπων της παραγρά-φου 1 προς τους ιδιώτες. Στο πεδίο εφαρμογής του πα-ρόντος νόμου περιλαμβάνονται επίσης: α) οι βεβαιωμέ-νες οφειλές στην Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τονΚώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), τον ΚώδικαΕίσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον Τελω-νειακό Κώδικα, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τιςπροσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολήςπου τις επιβαρύνουν, β) οι βεβαιωμένες οφειλές προςτους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, όπως έ-χουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τουςτόκους εκπρόθεσμης καταβολής, συμπεριλαμβανομένωντων οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ήτην μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξηή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν.1337/1983 από φόρους και τέλη προς το Δημόσιο καιτους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γ) ασφα-λιστικές οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Α-σφάλισης, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προ-σαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.Τα αναφερόμενα στα στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ πρόσωπα,

δεν επιτρέπεται να συνιστούν το σύνολο των πιστωτώντου αιτούντος και οι οφειλές του προς αυτά υποβάλλο-νται σε ρύθμιση κατά τον παρόντα νόμο μαζί με τις ο-φειλές του προς τους ιδιώτες πιστωτές.

3. Στην διαδικασία ρύθμισης του νόμου δύνανται να υ-παχθούν οφειλές του εδαφίου β' της παραγράφου 2 οι ο-ποίες: α) έχουν γεννηθεί ένα έτος πριν από την κατάθε-ση της αίτησης και β) βεβαιώνονται στη Φορολογική Δι-οίκηση μετά από παραίτηση από την άσκηση του δικαιώ-ματος ή και του δικογράφου οποιουδήποτε ενδίκου βοη-θήματος ή μέσου ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου ή προ-σφυγής ενώπιον διοικητικής αρχής μέχρι την ημερομη-νία κατάθεσης αίτησης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρί-ου κατά τον παρόντα νόμο. εφόσον οι υποθέσεις εκκρε-μούν ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων και διοικητικώναρχών και δεν έχουν ακόμη συζητηθεί.Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου δύνανται

κατ’ επιλογήν του οφειλέτη να υπαχθούν επίσης οι οφει-λές του, οι οποίες κατά την ημερομηνία κατάθεσης της

Page 8: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

936 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

αιτήσεως του οφειλέτη για την υπαγωγή στην διαδικα-σία του παρόντος νόμου, τελούν σε αναστολή διοικητι-κή, δικαστική ή εκ του νόμου ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμι-ση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναισε ισχύ.

4. Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντοςνόμου οι οφειλές, οι οποίες: είτε α) έχουν αναληφθεί ήβεβαιωθεί το τελευταίο έτος πριν την κατάθεση της αίτη-σης της παραγράφου 1 του άρθρου 4, είτε β) δημιουργή-θηκαν από αδίκημα που τελέσθηκε από τον οφειλέτη μεδόλο ή βαρεία αμέλεια, είτε γ) συνίστανται σε διοικητικάπρόστιμα ή χρηματικές ποινές, είτε δ) αφορούν στην υ-ποχρέωση διατροφής συζύγου ή ανηλίκου τέκνου. Ο πε-ριορισμός του εδαφίου α΄ στοιχείο α΄ δεν ισχύει όσον α-φορά τις οφειλές του εδαφίου β' της παραγράφου 3 τουπαρόντος άρθρου.»

2. Στο άρθρο 2 του ν. 3869/2010 προστίθεται παράγρα-φος 4α ως εξής:

«4.α. Το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκη-σης α΄ και β΄ βαθμού (Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόσωπα αυ-τών και οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεού-νται κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος του οφειλέτηνα παραδώσουν σε αυτόν εντός της ανωτέρω προθε-σμίας αναλυτική κατάσταση: α) των βεβαιωμένων οφει-λών στην Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τον ΚώδικαΦορολογικής Διαδικασίας (ΚΦ.Δ.). τον Κώδικα Είσπρα-ξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), αναλυόμενες σε κε-φάλαιο, προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβο-λής, αναφέροντας και το επιτόκιο εκπρόθεσμης καταβο-λής, β) των βεβαιωμένων οφειλών προς τους Οργανι-σμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμούκαι τα νομικά πρόσωπα αυτών, όπως περιγράφονται στηνπαρ. 2 εδάφιο β΄ στοιχείο β΄: του άρθρου 1 του παρό-ντος νόμου, αναλυόμενες σε κεφάλαιο, προσαυξήσειςκαι τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, γ) των βεβαιωμέ-νων ασφαλιστικών οφειλών προς τους ΟργανισμούςΚοινωνικής Ασφάλισης.»

3 Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν 3869/2010 αντικαθίστα-ται ως εξής.

«1 .Για την έναρξη της διαδικασίας, ο οφειλέτης κατα-θέτει αίτηση στο γραμματέα του αρμόδιου δικαστηρίου,συνοδευόμενη από τα έγγραφα της παραγράφου 2 τουπαρόντος άρθρου, Η αίτηση του οφειλέτη πρέπει να ανα-φέρει: α) την περιουσιακή κατάσταση του ιδίου και τουσυζύγου και τα πάσης φύσεως εισοδήματά τους , β) τουςπιστωτές του και τις απαιτήσεις τους, αναλυόμενες σύμ-φωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 4α τουάρθρου 2 του παρόντος νόμου, γ) τυχόν μεταβιβάσεις ε-μπραγμάτων δικαιωμάτων του επί ακινήτων, στις οποίεςο οφειλέτης προέβη την τελευταία τριετία πριν από τηνημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, δ) τυχόν αίτημα γιαδιαγραφή των χρεών του κατά τα οριζόμενα στο άρθρο5° του παρόντος νόμου ή σχέδιο για την διευθέτηση τωνοφειλών του, που λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο καισυσχέτιση τα συμφέροντα των πιστωτών, την περιουσία,τα εισοδήματα και τις δαπάνες διαβίωσης του ιδίου καιτης οικογενείας του και την προστασία της κύρια κατοι-κίας του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγρα-φο 2 του άρθρου 9 του παρόντος νόμου. Με κοινή από-φαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας Ανταγω-νιστικότητας, Ναυτιλίας και Τουρισμού, ΔικαιοσύνηςΔιαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ΕργασίαςΚοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύηςπου θα εκδοθεί εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευσητου παρόντος νόμου, προσδιορίζονται ο τύπος της αίτη-

σης της παρούσας παραγράφου με τυποποιημένα υπο-δείγματα και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα καιδικαιολογητικά.»

4. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 αντικαθί-σταται ως εξής:

«2. Η αίτηση της παραγράφου 1 πρέπει να συνοδεύε-ται από: α) τα έγγραφα που ο οφειλέτης έχει στη διάθε-σή του και αφορούν στην περιουσία και τα εισοδήματάτου ιδίου και του συζύγου, στα κάθε φύσης εισοδήματατου, στους πιστωτές του και τις απαιτήσεις τους, β) έγ-γραφη υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη όσον αφορά τηνορθότητα του περιεχομένου της αιτήσεως της παραγρά-φου 1. Η παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, όπωςαντικαταστάθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 2του ν. 2479/1997 (Α' 67) εφαρμόζεται και για την υ-πεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου.»

5. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 αντικαθί-σταται ως εξής:

«3. Με την παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησηςκαι των εγγράφων της παραγράφου 2, η γραμματεία τουειρηνοδικείου, προβαίνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση καιτο αργότερο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τηνπαραλαβή της στον τυπικό έλεγχο αυτής, όσον αφοράτην πληρότητα του περιεχόμενου της και των εγγράφωνπου τη συνοδεύουν και την καταβολή από τον αιτούντακάθε τέλους που προβλέπεται από την κείμενη νομοθε-σία ως προϋπόθεση για το παραδεκτό της συζήτησηςτης αίτησης. Με την κατάθεση της αίτησης ανοίγει στοαρμόδιο δικαστήριο φάκελος του οφειλέτη στον οποίοτοποθετούνται με μέριμνα της γραμματείας όλα τα έγ-γραφα και στοιχεία που αφορούν στην αίτησή του.»

6. Στο άρθρο 4 του ν. 3869/2010 προστίθεται παρά-γραφος 4 ως εξής:

«4. Εφόσον από τον ανωτέρω έλεγχο δεν διαπιστώθη-κε οποιαδήποτε έλλειψη όσον αφορά το περιεχόμενοτης αίτησης, τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα ή την κατα-βολή των απαραίτητων για τη συζήτηση της αίτησης τε-λών, όπως αυτά προσδιορίζονται στις παραγράφους 1και 2 του παρόντος άρθρου, η αίτηση του οφειλέτη εισά-γεται άμεσα προς προσδιορισμό δικασίμου για την συζή-τηση της κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρ-θρου 13 του παρόντος νόμου. Εφόσον κατά τον ανωτέ-ρω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η αίτηση, τα προσκομισθέ-ντα έγγραφα και δικαιολογητικά δεν πληρούν τις προϋ-ποθέσεις του νόμου ή δεν είναι ακριβή και πλήρη, ηγραμματεία του δικαστηρίου προσκαλεί τον αιτούντα, εί-τε εγγράφως είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονι-κού ταχυδρομείου να προβεί στις αναγκαίες διευκρινί-σεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις της αίτησης, των δι-καιολογητικών και των συνοδευτικών εγγράφων, εντόςπροθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την λήψη τηςσχετικής πρόσκλησης, μετά την άπρακτη παρέλευση τηςοποίας ο φάκελος της αίτησης τίθεται στο αρχείο. Η α-νωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί μέχρι ένα (1)μήνα, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες και τοείδος των στοιχείων που πρέπει να συμπληρωθούν. Μέ-χρις ότου συμπληρωθούν οι ελλείψεις που επισημάνθη-καν από την γραμματεία του δικαστηρίου δεν έχει ολο-κληρωθεί η διαδικασία της κατάθεσης της αίτησης καιδεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός δικασίμου για τηνσυζήτησή της.»

7. Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 α-ντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης του οφει-λέτη προσδιορίζεται υποχρεωτικώς εντός έξι (6) μηνών

Page 9: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 937

από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατάθεσής της. Οοφειλέτης πρέπει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τηνολοκλήρωση της κατάθεσης της αιτήσεώς του να επιδώ-σει αντίγραφο αυτής στους πιστωτές και τους εγγυητέςτου. Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησηςπροσδιορίζεται επίσης η ημέρα επικύρωσης, κατά την ο-ποία είτε επικυρώνεται ο ενδεχόμενος προδικαστικόςσυμβιβασμός από τον Ειρηνοδίκη είτε συζητείται αι εν-δεχόμενο αίτημα για την έκδοση προσωρινής διαταγήςκαι τη λήψη προληπτικών μέτρων κατ’ εφαρμογή του άρ-θρου 781 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.Η ημέρα επικύρωσης προσδιορίζεται υποχρεωτικώς ε-

ντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της κατάθεσηςτης αίτησης .Η ημέρα συζήτησης της αιτήσεως του άρ-θρου 5α προσδιορίζεται υποχρεωτικώς εντός δύο (2) μη-νών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης.Μέχρι την ημέρα της επικύρωσης ή της συζήτησης της α-ναστολής ή της συζήτησης της αιτήσεως του άρθρου 5ααπαγορεύεται η λήψη καταδιωκτικών μέτρων κατά τουοφειλέτη όσον αφορά τις απαιτήσεις των πιστωτών πουέχουν περιληφθεί στην αίτηση του και η μεταβολή τηςπραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίαςτου.»

8. Η παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 αντικαθί-σταται ως εξής:

«6. Από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησηςκαι εφεξής: α) ο οφειλέτης υποχρεούται να προβαίνεισυμμέτρως προς τους πιστωτές του στις μηνιαίες κατα-βολές που ορίζονται στο εδάφιο γ' της παραγράφου 2του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, β) αναστέλλεται μέ-χρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως η παραγραφή τωναπαιτήσεων των πιστωτών που έχουν συμπεριληφθείστην αίτηση του οφειλέτη, σύμφωνα με την παράγραφο1 και γ) επέρχεται η λύση της μέχρι τότε ισχύουσας ρύθ-μισης ή διευκόλυνσης ή τμηματικής καταβολής των ο-φειλών του εδαφίου β' της παραγράφου 2 του άρθρου 1,οι οποίες κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αιτήσεωςτου οφειλέτη για την υπαγωγή στην διαδικασία του πα-ρόντος νόμου, τελούν σε αναστολή διοικητική, δικαστικήή εκ του νόμου ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυν-ση τμηματικής καταβολής κατά τα οριζόμενα στην παρά-γραφο 3 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.»

9. Στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3869/2010 προστί-θεται εδάφιο στ΄ ως εξής:

«Η απόφαση περί επικύρωσης ανακαλείται ή μεταρ-ρυθμίζεται κατά το άρθρο 758 ΚΠολΔ».

10. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3859/2010 αντικαθί-σταται ως εξής:

«2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5ατου παρόντος νόμου αν δεν επέλθει συμβιβασμός και ε-πικύρωση ο ειρηνοδίκης αποφασίζει κατά την ημέρα επι-κύρωσης, κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη ή ενός εκ τωνπιστωτών που αναφέρονται στην αίτηση ή και αυτεπαγ-γέλτως για κάθε ζήτημα που χρήζει προσωρινής ρυθμί-σεως σύμφωνα με τα άρθρα 745, 751 και 781 ΚΠολΔ, καιιδίως για την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατάτου οφειλέτη, τη διατήρηση της πραγματικής και νομικήςκατάστασης της περιουσίας του και το ύψος των μηνιαί-ων δόσεων που ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλλειπρος τους πιστωτές που έχουν συμπεριληφθεί στην αί-τηση. Για τη χορήγηση της ανωτέρω προσωρινής διατα-γής, ο ειρηνοδίκης πιθανολογεί μεταξύ άλλων: α) το πα-ραδεκτό της αιτήσεως του οφειλέτη, β) την πλήρωσητων προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου

1 του παρόντος νόμου, γ) την τήρηση της προδικασίαςτης παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, δ)την ανάγκη προστασίας του δικαιώματος, στην εξασφά-λιση του οποίου αποβλέπει η προσωρινή διαταγή και τοεπείγον αυτής.Η χρονική ισχύς της ανωτέρω προσωρινής διαταγής

δεν μπορεί να υπερβαίνει σε διάρκεια τους έξι (6) μήνες,συνυπολογιζόμενης και της περιόδου αναστολής άσκη-σης καταδιωκτικών μέτρων, αρχομένης από την ολοκλή-ρωση της κατάθεσης της αίτησης ή εφόσον η συζήτησητης κύριας αιτήσεως έχει προσδιορισθεί σε βραχύτεροχρόνο, έως την ημέρα συζήτησης της κύριας αιτήσεωςτου οφειλέτη,Η προσωρινή διαταγή ανακαλείται ή μεταρρυθμίζεται

κατά το άρθρο 781 ΚΠολΔ.»11. Στο άρθρο 5 του ν 3869/2010 προστίθεται παρά-

γραφος 3 ως εξής:«3. Το ποσό των μηνιαίων δόσεων που διατάσσονται

με την προσωρινή διαταγή της παραγράφου 2 καταβάλ-λεται συμμέτρως προς τους πιστωτές, Οι μηνιαίες κατα-βολές από την κατάθεση της αίτησης μέχρι την έκδοσηοριστικής απόφασης, συνυπολογίζονται στο χρονικόδιάστημα καταβολών του άρθρου 8 παράγραφος 2. Ο κα-θορισμός του ποσού των τελευταίων ενήμερων μηνιαίωνκαταβολών πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα κάλυ-ψης ευλόγων δαπανών διαβίωσης του ιδίου και των προ-στατευόμενων μελών της οικογένειάς του, όπως αυτέςεκάστοτε προσδιορίζονται με απόφαση του Κυβερνητι-κού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους δυνάμειτου ν. 4224/2013 ή μέχρις ότου εκδοθεί η ανωτέρω από-φαση, όπως αυτές προσδιορίζονται στην Έρευνα Οικο-νομικών Προϋπολογισμών (Ε.Ο.Π.) που διενεργεί κάθεχρόνο η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, και στις οποίεςσυμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισηςπου βαρύνουν τον οφειλέτη, ωστόσο το ανωτέρω ποσόδεν μπορεί να είναι κατώτερο του 10% των μηνιαίων δό-σεων που ο αϊτών όφειλε να καταβάλει σε όλους τουςδανειστές μέχρι την κατάθεση της αίτησης. Κάθε ποσόπου υπολείπεται μετά την αφαίρεση του ποσού που κα-λύπτει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του αιτούντοςκαι των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του,διανέμεται συμμέτρως στους πιστωτές. Σε κάθε περί-πτωση, το ελάχιστο συνολικό ποσό καταβολής στουςδανειστές δεν μπορεί να υπολείπεται των σαράντα (40)ευρώ μηνιαίως. Εξαίρεση από τα οριζόμενα στα εδάφια2, 3 και 4 επιτρέπεται μόνον εφόσον ο αϊτών πληροί τιςπροϋποθέσεις του άρθρου 8 παράγραφος 5 του παρό-ντος νόμου, οπότε είναι δυνατός ο προσδιορισμός τηςμηνιαίας δόσεως σε ποσό που υπολείπεται των ανωτέρωορίων ή και ο ορισμός μηδενικών δόσεων.»

12. Στο άρθρο 5 του ν 3869/2010 προστίθεται παρά-γραφος 4 ως εξής.

«4. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερεί υπαι-τίως την καταβολή των δόσεων που ορίζονται από τονειρηνοδίκη, σύμφωνα με την παράγραφο 2, με συνέπειατο συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερ-βαίνει αθροιστικώς την αξία τριών μηνιαίων δόσεων, ο ει-ρηνοδίκης ή το κατά περίπτωση αρμόδιο δικαστήριο δια-τάσσει την ανάκληση της προσωρινής διαταγής με τηνοποία ορίστηκε η καταβολή των δόσεων, ή την ανάκλησηκάθε άλλου προληπτικού ή ανασταλτικού μέτρου, Η αί-τηση του πιστωτή για την ανάκληση κατατίθεται στο τοαργότερο εντός τεσσάρων μηνών από τη δημιουργία τουλόγου ανάκλησης. Κάθε κλήτευση πραγματοποιείται προ

Page 10: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

δέκα ημερών.»13. Στο ν. 3869/2010 προστίθεται άρθρο 5α με τον υ-

πότιτλο «Ταχεία Διευθέτηση Μικροοφειλών» ως εξής:

«Άρθρο 5α Ταχεία Διευθέτηση Μικροοφειλών

1. Εφόσον ο οφειλέτης αποδεικνύει σωρευτικώς ότι:α) κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης και της επι-

κύρωσης δεν διαθέτει οποιαδήποτε ακίνητη περιουσίακαι δεν έχει προβεί σε πράξη διάθεσης ακίνητης περιου-σίας κατά την τελευταία τριετία πριν από την κατάθεσητης αίτησης, β) τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του είτεως δικαιούχου είτε ως συνδικαιούχου. συμπεριλαμβανο-μένων των καταθέσεων του σε πιστωτικά ιδρύματα δενυπερβαίνουν σε αξία το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ,γ) οι οφειλές που περιλαμβάνονται στην αίτηση του κατάτο άρθρο 4 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου συνι-στούν το σύνολο των υποχρεώσεων του οφειλέτη, γ) τούψος των υπό β’ οφειλών του δεν υπερβαίνει τις είκοσιχιλιάδες (20.000) ευρώ. συμπεριλαμβανομένων τόκων,εξόδων και πάσης φύσεως προσαυξήσεων δ) οι περιλαμ-βανόμενες στην αίτηση οφειλές δεν είναι εξαιρετέες α-πό το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου σύμφωναμε την παράγραφο 3 του άρθρου 1, ε) δεν υπάρχουν ε-μπραγμάτως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ασφαλισμέ-νοι πιστωτές, στ) τα πάσης φύσεως εισοδήματα του ο-φειλέτη καθ' όλη τη διάρκεια του τελευταίου έτους πριναπό την ημέρα της επικύρωσης είναι μηδενικά και ζ) εί-ναι συνεργάσιμος σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολο-γίας που θεσπίστηκε με Απόφαση της Τράπεζας της Ελ-λάδος - Ευρωσύστημα Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλι-στικών Θεμάτων (Β' 2289/27.8.2014), ο ειρηνοδίκης δύ-ναται κατόπιν σχετικού αιτήματος του οφειλέτη και εφό-σον οι δανειστές που περιλαμβάνονται στην αίτηση δεναμφισβητούν, κατά το χρόνο της συζήτησης της αιτήσε-ως. τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων, να διατά-ξει, δικάζοντας κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιο-δοσίας, την προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη από ταχρέη που περιλαμβάνονται στην αίτηση.

2. Η προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη κατά την ανω-τέρω παράγραφο χορηγείται για διάστημα δεκαοκτώ(18) μηνών. Από της εκδόσεως της δικαστικής αποφάσε-ως της παραγράφου 1 και για όσο χρόνο διαρκεί η προ-σωρινή απαλλαγή του οφειλέτη αναστέλλονται το πά-σης φύσεως ατομικά καταδιωκτικά μέτρα εναντίον του.Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 938 ΑΚεπ. περί καταδολίευσης δανειστών και εφόσον κατά τηδιάρκεια ισχύος της προσωρινής απαλλαγής δεν μετα-βληθούν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγρά-φου, αφού παρέλθει διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών, ο ο-φειλέτης απαλλάσσεται από το υπόλοιπο των χρεών τουσύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του ν.3869/2010. Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω διαστήματος,ο οφειλέτης υποχρεούται να ενημερώνει οποτεδήποτεκαταστεί αναγκαίο, και σε κάθε περίπτωση το αργότεροανά τρίμηνο, από την ημερομηνία εκδόσεως της δικαστι-κής αποφάσεως της παραγράφου 1, τη γραμματεία τουειρηνοδικείου στην οποία τηρείται ο φάκελος του, για ο-ποιαδήποτε μεταβολή της προσωπικής περιουσιακής τουκατάστασης και των πάσης φύσεων εισοδημάτων του ι-

δίου και της οικογενείας του. Σε περίπτωση υπαίτιας πα-ράβασης της ανωτέρω υποχρέωσης, ή σε περίπτωση πουο οφειλέτης παραλείψει υπαιτίως να ενημερώσει ειλικρι-νώς τον φάκελο του σε σχέση με τα στοιχεία που αφο-ρούν την περιουσιακή του κατάσταση και τα πάσης φύ-σεως εισοδήματα του ιδίου και της οικογενείας του, τότεμε αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιοντου αρμοδίου ειρηνοδικείου, η οποία δικάζεται κατά τηδιαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ο οφειλέτης κη-ρύσσεται έκπτωτος από το καθεστώς προσωρινής απαλ-λαγής και αίρεται η αναστολή των ατομικών καταδιωκτι-κών μέτρων εναντίον του.

3. Σε περίπτωση μεταβολής της περιουσιακής ή εισο-δηματικής κατάστασης του οφειλέτη κατά τη διάρκειατης προσωρινής απαλλαγής, είναι δυνατόν με αίτηση ο-ποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του αρμο-δίου ειρηνοδικείου, η οποία δικάζεται κατά τη διαδικασίατης εκούσιας δικαιοδοσίας, ο οφειλέτης να κηρυχθεί έκ-πτωτος από το καθεστώς προσωρινής απαλλαγής και νααρθεί η αναστολή των ατομικών καταδιωκτικών μέτρωνεναντίον του, εφόσον αυτό δικαιολογείται από την μετα-βολή της περιουσιακής ή εισοδηματικής του κατάστα-σης.

4. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, τυχόνυποβολή νέου αιτήματος από τον οφειλέτη κατά τον πα-ρόντα νόμο δεν υπόκειται στον περιορισμό του άρθρου 8παράγραφος 1 εδάφιο δ', εφόσον δεν πρόκειται για υπο-βολή νέου αιτήματος στο πλαίσιο του παρόντος άρ-θρου.»

14. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3869/2010 αντικαθί-σταται ως εξής:

«1. Μετά τη συζήτηση ενώπιον του ειρηνοδίκη κατάτην ημέρα επικύρωσης και εφόσον δεν έχει εκδοθεί προ-σωρινή διαταγή κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 5 τουπαρόντος νόμου, ο οφειλέτης ή κάθε άλλος που έχει έν-νομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικα-στήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικώνμέτρων την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας πουέχει ξεκινήσει κατά του οφειλέτη. Η αναστολή χορηγεί-ται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6)μήνες ή, εφόσον η συζήτηση της κύριας αιτήσεως έχειπροσδιορισθεί σε βραχύτερο χρόνο, έως την ημέρα συ-ζήτησης της κύριας αιτήσεως. Η ισχύς της απόφασηςτων ασφαλιστικών μέτρων δεσμεύει όλους τους πιστω-τές που έχουν περιληφθεί στην αίτηση σύμφωνα με τηνπαράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, ανε-ξαρτήτως εάν αυτοί έχουν εκκινήσει ή όχι διαδικασίες α-ναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος του οφειλέτη. Η ανα-στολή της εκτελεστικής διαδικασίας διατάσσεται από τοαρμόδιο δικαστήριο εφόσον αυτό πιθανολογεί: α) τηνευδοκίμηση της κύριας αίτησης και β) την πρόκληση ου-σιώδους βλάβης στα συμφέροντα του αιτούντος.»

15. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3869/2010 αντικαθί-σταται ως εξής:

«2. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας αναγκαστι-κής εκτέλεσης, το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί με αίτησηοποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, η οποία δικάζεταικατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων να διατά-ξει όποιο μέτρο κρίνει αναγκαίο για να αποτραπεί κάθεεπιζήμια για τους πιστωτές μεταβολή της περιουσίαςτου οφειλέτη ή μείωση της αξίας της. Η ισχύς της απο-φάσεως των ασφαλιστικών μέτρων δεν υπερβαίνει τους

Page 11: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 939

έξι (6) μήνες ή, εφόσον η συζήτηση της κύριας αιτήσεωςέχει προσδιορισθεί σε βραχύτερο χρόνο, την ημέρα συ-ζήτησης της κύριας αιτήσεως του οφειλέτη. Η ισχύς τηςαπόφασης των ασφαλιστικών μέτρων δεσμεύει όλουςτους πιστωτές που έχουν περιληφθεί στην αίτηση του ο-φειλέτη, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4του παρόντος νόμου. Το δικαστήριο διατάσσει τα ασφα-λιστικά μέτρα εφόσον πιθανολογεί ότι: α) η κύρια αίτησηθα ευδοκιμήσει και β) επίκειται μεταβολή της περιουσίαςτου οφειλέτη ή μείωση της αξίας της, ουσιωδώς επιζήμιαγια τους πιστωτές.»

16. Το εδάφιο α' της παρ. 3 του άρθρου 6 τουν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι απαιτήσεις των ιδιωτών πιστωτών που είναι εξα-σφαλισμένες με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματο δικαίωμασυνεχίζουν να εκτοκίζονται μέχρι την έκδοση οριστικήςαπόφασης επί της αιτήσεως με επιτόκιο ενήμερης οφει-λής.»

17. Το εδάφιο α΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 τουν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως εξής.

«Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι ε-παρκή, το δικαστήριο, αφού αφαιρέσει το ποσό που α-παιτείται για την κάλυψη των ευλόγων δαπανών διαβίω-σης του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικο-γένειάς του, όπως αυτές εκάστοτε προσδιορίζονται μεαπόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ι-διωτικού Χρέους δυνάμει του ν. 4224/2013 ή μέχρις ότουεκδοθεί η ανωτέρω απόφαση, όπως αυτές προσδιορίζο-νται στην Έρευνα Οικονομικών Προϋπολογισμών(Ε.Ο.Π.) που διενεργεί κάθε χρόνο η Ελληνική Στατιστι-κή Υπηρεσία και στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι δα-πάνες κοινωνικής ασφάλισης που βαρύνουν τον οφειλέ-τη, διατάσσει την καταβολή μηνιαίως, για χρονικό διά-στημα τριών (3) ετών, του ποσού που απομένει με βάσητα περιουσιακά στοιχεία και τα πάσης φύσεως εισοδήμα-τά του, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστω-τών, συμμέτρως διανεμόμενου.»

18. Το άρθρο 9 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως ε-ξής:

«Άρθρο 9Διαδικασία ρευστοποίησης

περιουσίας - Προστασία κύριας κατοικίας

1. Εφόσον υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία, η εκ-ποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποί-ηση των πιστωτών, ή όταν το δικαστήριο κρίνει αναγκαίονα παρακολουθήσει και να υποβοηθήσει την εκτέλεσητων όρων ρύθμισης των οφειλών για την απαλλαγή τουοφειλέτη από τα χρέη ή την εξασφάλιση των συμφερό-ντων των πιστωτών, ορίζεται εκκαθαριστής. Εκκαθαρι-στής μπορεί να ορίζεται το πρόσωπο που προτείνουν πι-στωτές οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία τωνπιστώσεων ή πρόσωπο από τον κατάλογο των πραγμα-τογνωμόνων που προβλέπεται στο άρθρο 371 τουΚΠολΔ. Έργο του εκκαθαριστή είναι αυτό που προσδιο-ρίζεται ειδικά με την απόφαση του διορισμού του και, σεκάθε περίπτωση, η διαχείριση της περιουσίας του οφει-λέτη, η διασφάλισή της σε όλο το νόμιμο ύψος της χάριντων πιστωτών, η πρόσφορη εκποίησή της, η προνομιακήικανοποίηση των πιστωτών που έχουν εμπράγματη α-σφάλεια στο εκποιούμενο πράγμα και η σύμμετρη ικανο-ποίηση των ανέγγυων πιστωτών. Οι διατάξεις του Πτω-χευτικού Κώδικα περί συνδίκου εφαρμόζονται αναλόγωςκαι στον εκκαθαριστή. Από τη ρευστοποιήσιμη περιουσία

του οφειλέτη, εξαιρούνται τα πράγματα που ορίζονταιως ακατάσχετα, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρ-θρου 953 του ΚΠολΔ. Οι απαιτήσεις των πιστωτών ικα-νοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΚΠολΔ.

2. Ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριοπρόταση εκκαθάρισης ζητώντας να εξαιρεθεί από τηνεκποίηση βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια α-κίνητο, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του. Με κοινήαπόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτι-λίας και Τουρισμού, και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-θρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδίδεται σε ένα μήνα απότη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται τα κριτήριαπου πρέπει να πληρούνται προκειμένου να εξαιρεθεί ηκυρία κατοικία του από τις διατάξεις της προηγούμενηςπαραγράφου, ιδίως ως προς την αντικειμενική αξία τουακινήτου το ύψος του συνόλου των οφειλών κατά τοχρόνο ολοκλήρωσης της κατάθεσης της αίτησης και τομικτό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του οφειλέτη.Η εξυπηρέτηση της οφειλής γίνεται με επιτόκιο που

δεν υπερβαίνει αυτό της ενήμερης οφειλής ή το μέσο ε-πιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιοπου ίσχυε σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπε-ζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίουφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο α-ναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότη-σης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή, σε περίπτω-ση καθορισμού σταθερού επιτοκίου, το μέσο επιτόκιοστεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίο-δο, όπως ομοίως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο τηςΤράπεζας της Ελλάδος, και χωρίς ανατοκισμό. Οι απαι-τήσεις των πιστωτών ικανοποιούνται συμμέτρως από τιςκαταβολές του οφειλέτη με βάση την παρούσα παράγρα-φο. Για τον προσδιορισμό της περιόδου τοκοχρεολυτι-κής εξόφλησης της οριζόμενης συνολικής οφειλής λαμ-βάνεται υπόψη η διάρκεια των συμβάσεων δυνάμει τωνοποίων χορηγήθηκαν πιστώσεις στον οφειλέτη. Η περίο-δος πάντως αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι έ-τη, εκτός αν η διάρκεια των συμβάσεων δυνάμει των ο-ποίων χορηγήθηκαν πιστώσεις στον οφειλέτη ήταν με-γαλύτερη των είκοσι ετών, οπότε ο Ειρηνοδίκης δύναταινα προσδιορίσει μεγαλύτερη διάρκεια, η οποία πάντωςδεν υπερβαίνει τα τριάντα πέντε έτη.

3. Η μη τήρηση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεωνπου επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου αυ-τής, επιτρέπει στον πιστωτή να κινήσει διαδικασίες ανα-γκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη και της μοναδι-κής κατοικίας του. Καταγγελία της ρύθμισης της παρα-γράφου 2 επιτρέπεται εφόσον ο οφειλέτης καθυστερείυπαιτίως την καταβολή τεσσάρων διαδοχικών μηνιαίωνδόσεων ετησίως ή καθυστερεί την καταβολή δόσεων τηςρύθμισης, έτσι το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέ-ρηση να υπερβαίνει αθροιστικώς την αξία τεσσάρων (4)μηνιαίων δόσεων ετησίως. Για τον υπολογισμό του έ-τους στο προηγούμενο εδάφιο λαμβάνεται ως αφετηρίαο χρόνος έκδοσης της αποφάσεως που διατάσσει τηνκαταβολή των δόσεων κατά το παρόν άρθρο. Αν ο οφει-λέτης κατοικεί ή διαμένει σε ξένο ακίνητο και ο σύζυγοςαυτού δεν διαθέτει ακίνητο που μπορεί να χρησιμοποιη-θεί ως κατοικία, τότε οι διατάξεις της παρούσας παρα-γράφου εφαρμόζονται και για το μοναδικό ακίνητο τουοφειλέτη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία. Ηπροστασία του ακινήτου, σύμφωνα με τα προηγούμενα,ισχύει και εφόσον ο οφειλέτης έχει την επικαρπία ή ψιλήκυριότητα ή ιδανικό μερίδιο επ’ αυτών.

Page 12: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

940 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

4. Εφόσον οι μηνιαίες καταβολές της παραγράφου 2του άρθρου 8 πραγματοποιούνται πριν τη διανομή του τι-μήματος από την πώληση του ακινήτου, οι προνομιούχοιή ενυπόθηκοι δανειστές συντρέχουν σε αυτές στο σύνο-λο των απαιτήσεων τους, εφαρμοζομένων των διατάξε-ων των άρθρων 159 και 160 του Πτωχευτικού Κώδικα ωςισχύει.

5. Σε περίπτωση που οι, κατά την παρ. 2 του άρθρου 5του ν. 3869/2010, πραγματοποιηθείσες καταβολές στουςπιστωτές υπολείπονται αυτών που ορίζονται με την ορι-στική απόφαση του δικαστηρίου κατά τα άρθρα 8 παρά-γραφος 2 ή 9 παράγραφος 2, ο οφειλέτης υποχρεούταινα εξοφλήσει το ποσό της διαφοράς που υπολείπεται.Το ποσό που προκύπτει αποπληρώνεται εντόκως μέσασε ένα έτος από τη λήξη των καταβολών του άρθρου 8παράγραφος 2 και του άρθρου 9 παράγραφος 2 με επιτό-κιο αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης τηςΕυρωπαϊκής Κεντρικής Τραπεζας, προσαυξημένο κατάδυόμισι εκατοστιαίες μονάδες.»

19. Στο άρθρο 10 του ν. 3869/2010 προστίθεται παρά-γραφος 4 ως εξής:

«4. Ο οφειλέτης υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια τηςδιαδικασίας του παρόντος νόμου να επιδεικνύει τη συ-μπεριφορά συνεργάσιμου δανειολήπτη υπό την έννοιατης Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος - Ευρωσύστη-μα Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων(ΦΕΚ 2287/27.8.2014) σε σχέση με τους συνερνάσιμουςδανειολήπτες.»

20. Στο άρθρο 13 του ν. 3869/2010 προστίθεται παρά-γραφος 3 ως εξής

«3. Στα Ειρηνοδικεία της Επικράτειας αναπτύσσεταικαι τηρείται Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα(Ο.Π.Σ.) Αιτήσεων και φακέλων, στο οποίο καταγράφο-νται όλα τα στοιχεία των αιτήσεων και η πορεία των υπο-θέσεων. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δια-φανειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζονται οιλεπτομέρειες ανάπτυξης και λειτουργίας του Ο.Π.Σ..»

21. Στο άρθρο 13 του ν. 3869/2010 προστίθεται παρά-γραφος 4 ως εξής:

«4. Με ευθύνη και πρωτοβουλία της Γραμματείας τωνΕιρηνοδικείων τόσον οι ήδη εκκρεμείς αιτήσεις του πα-ρόντος νόμου όσο και οι αιτήσεις που υποβάλλονται με-τά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κατηγοριο-ποιούνται ανάλογα με: α) το ύψος των οφειλών και β) τούψος της περιουσίας και των εισοδημάτων του οφειλέ-τη. Οι σημαντικότερες με βάση τα ανωτέρω κριτήρια αι-τήσεις προσδιορίζονται κατά προτεραιότητα όσον αφο-ρά τη συζήτησή τους. Με απόφαση του Υπουργού Δικαι-οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθο-ρίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας πα-ραγράφου.»

Άρθρο 2Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι οφειλέτες των οποίων η κύρια αίτηση εκκρεμείκατά το χρόνο έναρξης της ισχύος του παρόντος νόμουυποχρεούνται εντός έξι (6) μηνών από της ενάρξεως τηςισχύος του παρόντος νόμου και εφόσον μέχρι τότε δενέχει λάβει χώρα συζήτηση της αιτήσεώς τους, να υποβά-λουν στη γραμματεία του δικαστηρίου όπου τηρείται οφάκελος της αιτήσεώς τους, επικαιροποιημένα τα στοι-

χεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρ-θρου 4 του ν. 3869/2010 Η υπαίτια παράλειψης του οφει-λέτη να ενημερώσει τα ανωτέρω στοιχεία του φακέλουθεωρείται παράβαση του καθήκοντος ειλικρινούς δηλώ-σεως του άρθρου 10 του ν. 3869/2010.

2. Εφόσον στο πλαίσιο της εκκρεμούσας αιτήσεως έ-χει εκδοθεί προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με τις διατά-ξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 ή απόφαση ασφα-λιστικών μέτρων σύμφωνα με τις διατάξεις των παρα-γράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 3869/2010, η οποίαεξακολουθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας τηςπαραγράφου 1, καθένας από τους διαδίκους έχει δικαίω-μα να ζητήσει την ανάκληση ή μεταρρύθμιση της υφιστά-μενης προσωρινής διαταγής ή απόφασης ασφαλιστικώνμέτρων, εφόσον τούτο δικαιολογείται με βάση τα επικαι-ροποιημένα στοιχεία που κατέθεσε το οφειλέτης.

3. Οφειλέτες που έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις υπα-γωγής στις διατάξεις της παρούσας ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΑ.4, οι υποθέσεις των οποίων δεν έχουν συζητηθεί ή γιατις οποίες δεν έχει επέλθει συμβιβασμός με τους πιστω-τές τους, δύνανται να επανυποβάλλουν αιτήσεις προκει-μένου να υπαχθούν στις διατάξεις του ν. 3869/2010, ό-πως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρ-θρο 1 του παρόντος νόμου. Με κοινή απόφαση των Υ-πουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας, Ναυτιλίαςκαι Τουρισμού και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-νων Δικαιωμάτων, που θα εκδοθεί εντός ενός (1) μηνόςαπό τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, προσδιορίζο-νται ο τύπος της αίτησης της παραγράφου 2 του άρθρου4 του ν. 3869/2010 με τυποποιημένα υποδείγματα και τααπαιτούμενα συνοδευτικό έγγραφα και δικαιολογητικά.

4. Εντός τεσσάρων (4) μηνών από της ενάρξεως της ι-σχύος του παρόντος νόμου, κάθε διάδικος δύναται ναζητήσει με κλήση, ατελώς, να επαναπροσδιοριστεί υπό-θεση που είχε προσδιοριστεί πέραν της τριετίας από τηςενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου, σε συντομό-τερη δικάσιμο. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθε-σμίας, επαναπροσδιορίζεται αυτεπαγγέλτως εντός τριε-τίας από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμουτο σύνολο των υποθέσεων, οι οποίες έχουν ήδη προσ-διοριστεί πέραν της τριετίας, αρχίζοντας από αυτές πουέχουν προσδιοριστεί συντομότερα με προτίμηση στιςσημαντικότερες, σύμφωνα με την παράγραφο 6, υποθέ-σεις. Ο ορισμός συντομότερης δικασίμου γίνεται ατελώςγια τον αιτούντα. Η πράξη προσδιορισμού δικασίμου κοι-νοποιείται είτε με επίδοση από δικαστικό επιμελητή είτεμε κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, ιδίως τηλεομοιοτυπία ή η-λεκτρονική αλληλογραφία στον πληρεξούσιο δικηγόρο ήστον διάδικο. Η γραμματεία του δικαστηρίου υποχρεού-ται να αναρτά κάθε μήνα σε πίνακα ανακοινώσεων έγ-γραφο, από το οποίο προκύπτουν οι επαναπροσδιοριζό-μενες υποθέσεις, καθώς και η αρχική και η νεότερη δικά-σιμος. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφά-νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζονται οι λε-πτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

5. Οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας ΥΠΟΠΑ-ΡΑΓΡΑΦΟΥ Α 4 καταλαμβάνουν τις αιτήσεις που υπο-βάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του.

6. Έως την έκδοση της απόφασης του δευτέρου εδα-φίου της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010,όπως αντικαθίσταται από την παράγραφο 18 του άρθρου1 της παρούσας ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Α4, εξακολουθεί να

Page 13: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 941

εφαρμόζεται η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρα-γράφου 2 του καταργούμενου άρθρου.

Άρθρο 3Τροποποίηση του «Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών»

Στο άρθρο 4 του ν. 1755/1988 «Κώδικας ΟργανισμούΔικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών» προστίθεταιπαράγραφος 7 ως εξής:

«7. Στα Ειρηνοδικεία, στο οποία λειτουργούν τμήματα,μπορεί να συνιστώνται, με απόφαση του τριμελούς συμ-βουλίου διεύθυνσης ή του προϊσταμένου του δικαστηρί-ου, ειδικό ή ειδικά τμήματα εκδίκασης των υποθέσεωντου ν. 3859/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμέ-νων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», τα οποίαστελεχώνονται με δικαστές σε ποσοστό ανάλογο τουποσοστού των σχετικών υποθέσεων που εκκρεμούν σεκάθε δικαστήριο. Έως το τέλος του δικαστικού έτους,κατά το οποίο εκδίδεται η παραπάνω απόφαση, η Ολομέ-λεια του οικείου δικαστηρίου τροποποιεί αναλόγως τονκανονισμό του, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρα-γράφου 7 του άρθρου 14 του παρόντος. Στην περίπτωσηπου δεν εγκριθεί τροποποίηση του κανονισμού, τα ειδικάτμήματα παύουν να λειτουργούν από το επόμενο δικα-στικό έτος.»

Άρθρο 4

1. Ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικώναυξάνεται από τη δημοσίευση του νόμου αυτού κατά ε-κατόν σαράντα (140) και ορίζεται συνολικά σε 916

2. Οι οργανικές θέσεις που συστήθηκαν με την προη-γούμενη παράγραφο κατανέμονται στα Ειρηνοδικεία τουΚράτους ως εξής:

1. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αθηνών α. Ειρηνοδικείο Αθηνών: 31 β. Ειρηνοδικείο Καλλιθέας: 5 γ. Ειρηνοδικείο Ν Ιωνίας: 3 δ. Ειρηνοδικείο Περιστεριού: 3 ε. Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου: 2 στ. Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου: 2 ζ. Ειρηνοδικείο Αχαρνών: 6 η. Ειρηνοδικείο Κρωπίας: 3θ. Ειρηνοδικείο Ελευσίνας: 2 ι. Ειρηνοδικείο Μεγάρων: 2 ια. Ειρηνοδικείο Μαραθώνα: 1 ιβ. Ειρηνοδικείο Ιλίου: 5 ιγ Ειρηνοδικείο Λαυρίου: 12. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Χαλκίδας Ειρηνοδικείο Χαλκίδας: 23. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Θηβών Ειρηνοδικείο Θηβών: 14. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λαμίας Ειρηνοδικείο Λαμίας: 25. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λιβαδειάς Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς: 16. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Πειραιά α. Ειρηνοδικείο Πειραιά: 2 β. Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας: 3 γ. Ειρηνοδικείο Νίκαιας: 57. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κατερίνης Ειρηνοδικείο Πιερίας: 18. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Γιαννιτσών

Ειρηνοδικείο Γιαννιτσών: 19. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Σερρών Ειρηνοδικείο Σερρών: 110. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κέρκυρας Ειρηνοδικείο Κέρκυρας: 111. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης: 112. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Δράμας Ειρηνοδικείο Δράμας: 113. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Καβάλας Ειρηνοδικείο Καβάλας: 114. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ιωαννίνων Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων: 215 Περιφέρεια Πρωτοδικείου Άρτας Ειρηνοδικείο Άρτας: 116. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ρόδου Ειρηνοδικείο Ρόδου: 117. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Χανιών Ειρηνοδικείο Χανίων: 218. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ρεθύμνης Ειρηνοδικείο Ρεθύμνης: 119. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ειρηνοδικείο Ηρακλείου: 320. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λασιθίου Ειρηνοδικείο Λασιθίου: 121. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κοζάνης Ειρηνοδικείο Κοζάνης: 122. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λάρισας Ειρηνοδικείο Λάρισας: 123. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Τρικάλων Ειρηνοδικείο Τρικάλων: 124. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Βόλου Ειρηνοδικείο Βόλου: 225. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κορίνθου Ειρηνοδικείο Κορίνθου: 526. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Καλαμάτας Ειρηνοδικείο Καλαμάτας: 1 27. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Πατρών Ειρηνοδικείο Πατρών: 9 28. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ηλείας Ειρηνοδικείο Πύργου: 129. Περιφέρεια Πρωτοδικείου ΖακύνθουΕιρηνοδικείο Ζακύνθου: 130. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αγρίνιου Ειρηνοδικείο Αγρίνιου: 131. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Μεσολογγίου Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου: 132. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης: 16.3. Οι θέσεις Ειρηνοδικών Δ τάξεως που προκηρύχθη-

καν με την υπ' αριθμ, 104572/2014 απόφαση του Υπουρ-γού Δικαιοσύνης αυξάνονται κατά 140 και ορίζονται σε194.

4. Στον τομέα υπαλλήλων των πολιτικών και ποινικώνδικαστηρίων και εισαγγελιών συνιστώνται 77 θέσεις Δι-καστικών υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ Γραμματέων, 34θέσεις του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής 45 θέσεις τουΚλάδου ΤΕ Γραμματέων. 10 θέσεις του Κλάδου ΤΕ Πλη-ροφορικής και 24 Θέσεις του κλάδου ΥΕ Επιμελητών Δι-καστηρίων που κατανέμονται στα ακόλουθα Ειρηνοδι-κεία:

1. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αθηνών α. Ειρηνοδικείο Αθηνών: 46

Page 14: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

942 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ΠΕ Γραμματέων. 15 ΠΕ Πληροφορικής: 4. ΤΕ Γραμμα-τέων 18. ΤΕ Πληροφορικής 3, ΥΕ Επιμελητών Δικαστη-ρίων: 6β. Ειρηνοδικείο Καλλιθέας: 7ΠΕ Γραμματέων 3. ΠΕ Πληροφορικής 2, ΤΕ Γραμματέ-

ων. 1. ΥΕ Επιμελητών Δικαστηρίων: 1 γ. Ειρηνοδικείο Ν Ιωνίας: 4ΠΕ Γραμματέων: 1, ΠΕ Πληροφορικής: 1, ΤΕ Γραμμα-

τέων: 1. ΥΕ Επιμελητών Δικαστηρίων. 1 δ. Ειρηνοδικείο Περιστεριού: 4ΠΕ Γραμματέων. 1. ΠΕ Πληροφορικής 1, ΤΕ Γραμματέ-

ων: 1, ΥΕ Επιμελητών Δικαστηρίων 1 ε ε. Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου: 3ΠΕ Γραμματέων: 1. ΠΕ Πληροφορικής: 1. ΤΕ Γραμμα-

τέων; 1, στ. Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου 3ΠΕ Γραμματέων: 1. ΠΕ Πληροφορικής: 1, ΤΕ Γραμμα-

τέων 1,ζ. Ειρηνοδικείο Αχαρνών 9ΠΕ Γραμματέων. 3, ΠΕ Πληροφορικής: 1, ΤΕ Γραμμα-

τέων 2. ΤΕ Πληροφορικής: 1, ΥΕ Επιμελητών Δικαστη-ρίων: 2η. Ειρηνοδικείο Κρωπίας. 4ΠΕ Γραμματέων 1, ΠΕ Πληροφορικής: 1. ΤΕ Γραμματέ-

ων 1 ΥΕ Επιμελητών Δικαστηρίων 1θ. Ειρηνοδικείο Ελευσίνας. 3ΠΕ Γραμματέων: 1, ΠΕ Πληροφορικής. 1, ΤΕ Γραμμα-

τέων: 1. ι. Ειρηνοδικείο Μεγάρων. 3ΠΕ Γραμματέων 1. ΠΕ Πληροφορικής: 1, ΤΕ Γραμματέ-

ων 1 ια. Ειρηνοδικείο Μαραθώνα: 1 ΠΕ Γραμματέων: 1, ιβ. Ειρηνοδικείο Ιλίου. 7ΠΕ Γραμματέων: 2. ΠΞ Πληροφορικής: 2, ΤΕ Γραμμα-

τέων 1 ΤΕ Πληροφορικής. 1, ΥΕ Επιμελητών Δικαστη-ρίων 1ιγ. Ειρηνοδικείο Λαυρίου 1ΠΕ Γραμματέων 1.2. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Χαλκίδας Ειρηνοδικείο Χαλκίδας 3ΠΕ Γραμματέων. 1. ΠΕ Πληροφορικής. 1. ΤΕ Γραμμα-

τέων: 13. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Θηβών Ειρηνοδικείο Θηβών. 1ΠΕ Γραμματέων: 1.4. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λαμίας Ειρηνοδικείο Λαμίας: 3ΠΕ Γραμματέων: 1, ΠΕ Πληροφορικής: 1. ΤΕ Γραμμα-

τέων. 1.5. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λιβαδειάς Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς: 1ΠΕ Γραμματέων. 1,6. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Πειραιά α. Ειρηνοδικείο Πειραιά: 3 ΠΕ Γραμματέων: 1, ΠΕ Πληροφορικής: 1, ΤΕ Γραμμα-

τέων 1, β. Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας: 4ΠΕ Γραμματέων: 1, ΠΕ Πληροφορικής: 1, ΤΕ Γραμμα-

τέων 1, ΥΕ Επιμελητών Δικαστηρίων 1 γ. Ειρηνοδικείο Νίκαιας: 7ΠΕ Γραμματέων: 2, ΠΕ Πληροφορικής: 2. ΤΕ Γραμμα-

τέων. 1, ΤΕ Πληροφορικής: 1, ΥΕ Επιμελητών Δικαστη-ρίων 1

7. Περιφέρεια Πρωτοδικείου ΚατερίνηςΕιρηνοδικείο Πιερίας: 1

ΠΕ Γραμματέων. 18. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Γιαννιτσών Ειρηνοδικείο Γιαννιτσών 1 ΠΕ Γραμματέων: 1,9. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Σερρών Ειρηνοδικείο Σερρών: 1 ΠΕ Γραμματέων. 1,10. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κέρκυρας Ειρηνοδικείο Κέρκυρας: 1ΠΕ Γραμματέων 1,11. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης: 1ΠΕ Γ ραμματέων. 1,12. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Δράμας Ειρηνοδικείο Δράμας. 1ΠΕ Γραμματέων: 1,13. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Καβάλας Ειρηνοδικείο Καβάλας: 1ΠΕ Γραμματέων 1.14. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ιωαννίνων Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων: 3ΠΕ Γραμματέων' 1, ΠΕ Πληροφορικής: 1, ΤΕ Γραμμα-

τέων 1,15. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αρτας Ειρηνοδικείο Αρτας 1ΠΕ Γραμματέων 1,16. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ρόδου Ειρηνοδικείο Ρόδου 1ΠΕ Γραμματέων: 1,17. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Χανιών Ειρηνοδικείο Χανιών: 3ΠΕ Γραμματέων: 1, ΠΕ Πληροφορικής: 1. ΤΕ Γραμμα-

τέων: 1,18. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ρεθύμνης Ειρηνοδικείο Ρεθύμνης 1 ΠΕ Γραμματέων. 1,19. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ειρηνοδικείο Ηρακλείου 4ΠΕ Γραμματέων: 1. ΠΕ Πληροφορικής 1, ΤΕ Γραμματέ-

ων: 1, ΥΕ Επιμελητών Δικαστηρίων20. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λασιθίου Ειρηνοδικείο Λασιθίου. 1ΠΕ Γραμματέων: 1,21. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κοζάνης Ειρηνοδικείο Κοζάνης: 1ΠΕ Γραμματέων: 1,22. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λάρισας Ειρηνοδικείο Λάρισας: 1ΠΕ Γραμματέων. 1,23. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Τρικάλων Ειρηνοδικείο Τρικάλων: 1ΠΕ Γραμματέων: 1,24. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Βόλου Ειρηνοδικείο Βόλου: 3ΠΕ Γραμματέων; 1, ΠΕ Πληροφορικής; 1, ΤΕ Γραμμα-

τέων: 1,25. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κορίνθου Ειρηνοδικείο Κορίνθου: 7ΠΕ Γραμματέων: 2, ΠΕ Πληροφορικής: 2. ΤΕ Γραμμα-

τέων: 1. ΤΕ Πληροφορικής. 1, ΥΕ Επιμελητών Δικαστη-ρίων: 1

26. Περιφέρεια Πρωτοδικείου ΚαλαμάταςΕιρηνοδικείο Καλαμάτας; 1ΠΕ Γραμματέων: 1,27. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Πατρών

Page 15: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 943

Ειρηνοδικείο Πατρών 12ΠΕ Γραμματέων: 4, ΠΕ Πληροφορικής: 2, ΤΕ Γραμμα-

τέων. 2, ΤΕ Πληροφορικής 1, ΥΕ Επιμελητών Δικαστη-ρίων: 3

28. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ηλείας Ειρηνοδικείο Πύργου: 1ΠΕ Γραμματέων. 1.29. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ζακύνθου Ειρηνοδικείο Ζακύνθου: 1ΠΕ Γραμματέων. 1,30. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αγρίνιου Ειρηνοδικείο Αγρίνιου 1 ΠΕ Γραμματέων 1,31. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Μεσολογγίου Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου 1 ΠΕ Γραμματέων: 1.32. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης: 22ΠΕ Γραμματέων: 8, ΠΕ Πληροφορικής: 4, ΤΕ Γραμμα-

τέων: 4, ΤΕ Πληροφορικής: 2, ΥΕ Επιμελητών Δικαστη-ρίων: 4.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'ΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΣΤΡΑΤΗΤΙΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕ-

ΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Άρθρο 5Υποστήριξη του έργου του Κυβερνητικού Συμβουλίου

Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Στο άρθρο 1 του ν. 4224/2013 «Κυβερνητικό Συμβού-λιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους- Ελληνικό ΕπενδυτικόΤαμείο Αξιοποίησης» προστίθενται παράγραφοι 1α και1β ως ακολούθως:

«1.α. Συστήνεται Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιω-τικού Χρέους: με αρμοδιότητα την υποστήριξη του έρ-γου του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης ΙδιωτικούΧρέους (ΚΥ,Σ.Δ.Ι.Χ), την οργάνωση πολιτική ενημέρω-σης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τουςκαταναλωτές - δανειολήπτες, το συντονισμό του έργουόλων των συναρμοδίων φορέων.Με το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται με πρόταση των

Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας Υποδομών Ναυτι-λίας και Τουρισμού, Οικονομικών και Εσωτερικών και Δι-οικητικής Ανασυγκρότησης συστήνονται οι επιμέρουςοργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ειδι-κής Γραμματείας αυτής, καθορίζονται οι αρμοδιότητέςτους και ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια, σχετική μετη λειτουργία της.Η στελέχωση των οργανικών μονάδων της Κεντρικής

Υπηρεσίας Ειδικής Γραμματείας γίνεται αποκλειστικά μεμεταφορές ή αποσπάσεις προσωπικού, που θα προέρχε-ται από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσί-ου με την ίδια σχέση εργασίας και με το ίδιο μισθολογικόκαθεστώς.

1.β. Συστήνονται τριάντα: (30) Κέντρα ΕνημέρωσηςΔανειοληπτών, ως περιφερειακές Υπηρεσίες της ΕιδικήςΓραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, με αρμοδιό-τητα την ενημέρωση των δανειοληπτών, την παροχή οι-

κονομικών και νομικών συμβουλών.Με το προεδρικό διάταγμα της προηγουμένης υποπα-

ραγράφου προβλέπεται η έδρα των Κέντρων του προη-γουμένου εδαφίου, σε επιλεγμένα αστικά κέντρα, έτσιώστε να καλύπτονται οι συμβουλευτικές ανάγκες τουπληθυσμού.Η στελέχωση των Κέντρων Ενημέρωσης Δανειολη-

πτών γίνεται κυρίως από εξειδικευμένους εξωτερικούςσυμβούλους με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένουχρόνου ή συμβάσεις παροχής έργου. Για την παροχήσυμβουλών και ενημέρωσης προς δανειολήπτες, μέσωτων Κέντρων Ενημέρωσης Δανειοληπτών, η ΕιδικήΓραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, μπορεί επί-σης να συμβάλλεται με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,Ενώσεις Καταναλωτών και άλλους εξειδικευμένους φο-ρείς.Οι δαπάνες για τη λειτουργία των παραπάνω Κέντρων

Ενημέρωσης Δανειοληπτών θα καλύπτοντα· από το Επι-χειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» τηςΕιδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρη-σιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Τα-μείου, μέσω της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτι-κού Χρέους, η οποία θα μπορεί να συμμετέχει και σε άλ-λα επιχειρησιακά προγράμματα, για τη χρηματοδότησητης δράσης της.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ-ΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗ-ΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗ-ΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4001/2011 (Α΄179) ΚΑΙΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4001/2011

Άρθρο 1Ορισμοί

1. Οι περιπτώσεις στ΄, η΄, κα΄, κδ΄, κστ΄ της παρ. 1του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 τροποποιούνται ως εξής:

«(στ) Διαχειριστής Δικτύου Διανομής: Το νομικό πρό-σωπο που ασκεί, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου,καθήκοντα Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ε-νέργειας, ή Φυσικού Αερίου, περιλαμβανομένων τωνΔιαχειριστών των Κλειστών Δικτύων Διανομής Ηλεκτρι-κής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου, καθώς και των Ανεξάρ-τητων Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου.

(η) Ενεργειακή Δραστηριότητα: Η Παραγωγή, Μετα-φορά, Διανομή και Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας ήΦυσικού Αερίου, η Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας, κα-θώς και η Χρήση Εγκατάστασης Υγροποιημένου ΦυσικούΑερίου και η Χρήση Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσι-κού Αερίου.

(κα) Προμήθεια: Η πώληση, περιλαμβανομένης της με-ταπώλησης, Φυσικού Αερίου (περιλαμβανομένου του συ-μπιεσμένου φυσικού αερίου και του ΥΦΑ, ακόμη και γιαλόγους χρήσης του ως καυσίμου σε κινητήρες μέσωνθαλάσσιας και χερσαίας μεταφοράς) και ηλεκτρικής ε-

Page 16: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

944 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

νέργειας σε Πελάτες.(κδ) Σύστημα Φυσικού Αερίου: Τα Συστήματα Μεταφο-

ράς, οι Εγκαταστάσεις ΥΦΑ και οι Εγκαταστάσεις Απο-θήκευσης Φυσικού Αερίου.

(κστ) Χρήστης: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίοδικαιούται να συνάπτει συμβάσεις για τη χρήση Συστή-ματος Φυσικού Αερίου ή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αε-ρίου.»

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011, μετά τηνπερίπτωση θ΄ προστίθενται περιπτώσεις θ1, θ2, θ3 και θ4ως εξής:

«(θ1) Δίκτυο Διανομής Αττικής: Το Δίκτυο Διανομήςπου έχει ήδη αναπτυχθεί ή πρόκειται να αναπτυχθεί,σύμφωνα με εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης, εντόςτης γεωγραφικής περιοχής που ορίζεται με την υπ’ α-ριθμ. Δ1/18887/6.11.2001 υπουργική απόφαση (Β’ 1521)και εκτείνεται μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταναλω-τών.

(θ2) Δίκτυο Διανομής Θεσσαλονίκης: Το Δίκτυο Διανο-μής που έχει ήδη αναπτυχθεί ή πρόκειται να αναπτυχθεί,σύμφωνα με εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης, εντόςτης γεωγραφικής περιοχής που ορίζεται με την υπ’ αριθ.Δ1/Γ/Φ7/11819 υπουργική απόφαση (Β΄ 1086) και εκτεί-νεται μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταναλωτών.

(θ3) Δίκτυο Διανομής Θεσσαλίας: Το Δίκτυο Διανομήςπου έχει ήδη αναπτυχθεί ή πρόκειται να αναπτυχθεί,σύμφωνα με εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης, εντόςτης γεωγραφικής περιοχής που ορίζεται με την υπ’ α-ριθμ. Δ1/Γ/Φ7/11818 υπουργική απόφαση (Β΄ 1087) καιεκτείνεται μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταναλωτών.

(θ4) Δίκτυο Διανομής Λοιπής Ελλάδος: Το Δίκτυο Δια-νομής που έχει ήδη αναπτυχθεί ή πρόκειται να αναπτυ-χθεί, σύμφωνα με εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης,εκτός των γεωγραφικών ορίων των Δικτύων ΔιανομήςΑττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας και εκτείνεται μέ-χρι τις εγκαταστάσεις των καταναλωτών.»

3. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011, μετά τηνπερίπτωση ιγ΄προστίθεται περίπτωση (ιγ1) ως εξής:

«(ιγ1) Εταιρείες Διανομής Αερίου (ΕΔΑ): Οι εταιρείεςπου συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου80A και ασκούν τις δραστηριότητες του Διαχειριστή Δι-κτύου Διανομής.»

Άρθρο 2

1. Η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4001/2011 τροποποι-είται ως εξής:

«3. Η ΡΑΕ παρακολουθεί το διαχωρισμό των λογαρια-σμών των επιχειρήσεων που ασκούν Ενεργειακές Δρα-στηριότητες, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις τωνάρθρων 89 για το Φυσικό Αέριο και 141 για την ηλεκτρι-κή ενέργεια, καθώς και των Διαχειριστών των Συστημά-των και των Δικτύων Διανομής, έχει πρόσβαση σε αυ-τούς και εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν διασταυρούμε-νες επιδοτήσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων παραγω-γής, μεταφοράς, διανομής, προμήθειας ή/και εμπορίαςηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και μεταξύ των δραστηριο-τήτων μεταφοράς, διανομής, προμήθειας, μεταπώλησης,αποθήκευσης φυσικού αερίου, καθώς και διαχείρισης ε-γκαταστάσεων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ).»

2. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 73 του ν. 4001/2011, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ.13 του άρθρου 17 του ν. 4203/2013, προστίθενται πέντενέα εδάφια ως εξής:

«Ο Διαχειριστής καταβάλλει στους δικαιούχους τωνπαραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, οικονομικόαντάλλαγμα, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά με τηνανωτέρω απόφαση της ΡΑΕ, από το πιστωτικό υπόλοιποτου Λογαριασμού Ασφάλειας Εφοδιασμού που προβλέ-πεται στην παράγραφο 2 (δ) του άρθρου 68. Σε περίπτω-ση που το πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού Ασφά-λειας Εφοδιασμού δεν επαρκεί για την εκπλήρωση τωνυποχρεώσεων του Διαχειριστή, ο Διαχειριστής χρηματο-δοτεί το Λογαριασμό και το σχετικό χρηματοοικονομικόκόστος του Διαχειριστή βαρύνει εξ ολοκλήρου το Λογα-ριασμό αυτόν.Σε περίπτωση αρνητικού υπολοίπου του Λογαριασμού

Ασφάλειας Εφοδιασμού, τούτο, δεν επιτρέπεται να υ-περβαίνει το ανώτατο όριο που καθορίζεται με την από-φαση της ΡΑΕ της παραγράφου αυτής, η δε καταβολή α-πό τον Διαχειριστή τυχόν ανεξόφλητων ποσών στους δι-καιούχους των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρ-θρου αναστέλλεται, ατόκως, μέχρι τη δημιουργία θετι-κού υπολοίπου στο Λογαριασμό αυτόν και δεν συνιστάυπερημερία του Διαχειριστή. Στην περίπτωση αρνητικούυπολοίπου του Λογαριασμού, με νέα απόφαση της ΡΑΕσυμπληρώνεται η αρχική απόφασή της έτσι ώστε με ανα-προσαρμογή του Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού, να κα-λυφθεί ολοσχερώς και το αρνητικό υπόλοιπο του Λογα-ριασμού Ασφάλειας Εφοδιασμού εντός του αμέσως επό-μενου έτους.Οι όροι και το περιεχόμενο των συμβάσεων των παρα-

γράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου εκπονούνται απότον Διαχειριστή και εγκρίνονται από τη ΡΑΕ.»

3. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 73 του ν. 4001/2011, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ.13 του άρθρου 17 του ν. 4203/2013, προστίθενται ένανέο εδάφιο ως εξής:

«Το Φυσικό Αέριο που αεριοποιείται υποχρεωτικώς γιατους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, λογίζεται ωςαέριο εξισορρόπησης και υπολογίζεται σύμφωνα με τιςδιατάξεις του Κεφαλαίου 8 του Κώδικα ΔιαχείρισηςΕΣΦΑ.»

Άρθρο 3

Το άρθρο 80 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 80Διανομή Φυσικού Αερίου και Διαχείριση Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου

1. Η κατασκευή, η λειτουργία και η διαχείριση των Δι-κτύων Διανομής Φυσικού Αερίου διενεργείται σύμφωναμε τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Η κατασκευή Δικτύ-ου Διανομής επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί ΆδειαΔιανομής, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, σύμ-φωνα με τον Κανονισμό Αδειών. Η Άδεια Διανομής χο-ρηγείται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, σύμφωναμε τον Κανονισμό Αδειών, με απόφαση της ΡΑΕ.

2. Η διαχείριση και εκμετάλλευση Δικτύων Διανομήςεπιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί Άδεια ΔιαχείρισηςΔικτύου Διανομής. Η Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανο-μής χορηγείται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης,σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών, με απόφαση τηςΡΑΕ. Η Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής δύναται ναχορηγείται, βάσει κριτηρίων αποδοτικότητας και οικονο-μικής ισορροπίας, σε πρόσωπο άλλο εκτός του κατόχουτης Άδειας Διανομής. Στην περίπτωση αυτή, ο κάτοχοςτης Άδειας Διανομής συνάπτει σύμβαση με τον κάτοχο

Page 17: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 945

της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, με την οποίακαθορίζεται το αντάλλαγμα που οφείλεται για την ανά-ληψη της Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής από το συ-νολικά εισπρακτέο έσοδο του Δικτύου Διανομής, με βά-ση τα δημοσιευόμενα τιμολόγια χρήσης του.

3. Με την επιφύλαξη των άρθρων 80Α έως 80Γ, στιςπεριπτώσεις που, για τη χορήγηση Άδειας Διανομήςή/και Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής σε ορισμένηγεωγραφική περιοχή, εκδηλώνεται ενδιαφέρον από πε-ρισσότερους αιτούντες, διενεργείται διαγωνισμός πουπροκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Παραγωγι-κής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ,μετά από γνώμη της ΡΑΕ. Η απόφαση διεξαγωγής δια-γωνισμού δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-ως και περίληψη αυτής σε δύο ημερήσιες εφημερίδεςευρείας κυκλοφορίας που εκδίδονται στην Αθήνα. Η ΡΑΕαξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται στο διαγωνι-σμό και χορηγεί τη σχετική άδεια ή κηρύσσει το διαγωνι-σμό ως άγονο.

4. Επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης Άδειας Διανομήςγια ορισμένη γεωγραφική περιοχή, εφόσον έχει ήδη κα-τασκευασθεί ή προβλέπεται, με βάση άλλη Άδεια Διανο-μής, να κατασκευασθεί στην ίδια περιοχή Δίκτυο Διανο-μής και η υπάρχουσα ή προβλεπόμενη δυναμικότητα τουεν λόγω Δικτύου Διανομής δεν έχει κορεσθεί.

5. Όταν ο κάτοχος Άδειας Διανομής ή/και Άδειας Δια-χείρισης Δικτύου Διανομής μετέχει σε Κάθετα Ολοκλη-ρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής Ενέρ-γειας, πρέπει να είναι ανεξάρτητος από άλλους κλάδουςή τμήματα της Επιχείρησης αυτής, τουλάχιστον κατά τηνομική μορφή, την οργάνωση και τη διαδικασία λήψης α-ποφάσεων. Για το σκοπό αυτόν: (α) Τα πρόσωπα που α-σκούν τη διοίκηση του κατόχου της Άδειας Διανομήςή/και της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής δεν επι-τρέπεται να συμμετέχουν, με οποιονδήποτε τρόπο, σεάλλους κλάδους ή τμήματα ή άλλη Συνδεδεμένη Επιχεί-ρηση της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης ΦυσικούΑερίου ή Ηλεκτρικής Ενέργειας και να έχουν ίδια συμ-φέροντα, που παρεμποδίζουν την άσκηση των καθηκό-ντων τους, κατά τρόπο ανεξάρτητο και αντικειμενικό. (β)Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομήςλαμβάνει αποφάσεις για τους πόρους και τις επενδύσειςπου απαιτούνται για τη λειτουργία, συντήρηση και ανά-πτυξη του Δικτύου Διανομής, ανεξάρτητα από την Κάθε-τα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ή Ηλε-κτρικής Ενέργειας. Η λήψη των αποφάσεων αυτών δεναποκλείει διαδικασίες συντονισμού, ώστε να εξασφαλί-ζεται η προστασία της επιχειρηματικής εποπτείας τηςΚάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης σχετικά με την α-πόδοση των επενδύσεων. Η μητρική εταιρεία μπορεί ναεγκρίνει ιδίως το ετήσιο σχέδιο χρηματοδότησης ή άλλοισοδύναμο μέσο, χωρίς να αποκτά δικαίωμα επέμβασηςμε οποιονδήποτε τρόπο στη διαχείριση, την καθημερινήλειτουργία ή τις επί μέρους αποφάσεις που αφορούν τηναναβάθμιση του Δικτύου Διανομής, εφόσον δεν σημειώ-νεται υπέρβαση του χρηματοδοτικού πλαισίου που έχειεγκριθεί. Δεν επιτρέπεται στη μητρική επιχείρηση να δί-νει εντολές σχετικά με την καθημερινή λειτουργία ή τιςεπί μέρους αποφάσεις σχετικά με την κατασκευή ή τηναναβάθμιση του Δικτύου Διανομής, οι οποίες δεν υπερ-βαίνουν τους όρους του εγκεκριμένου χρηματοδοτικούσχεδίου ή οποιουδήποτε ισοδύναμου μέσου. (γ) Ο κάτο-χος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής καταρτί-ζει και εφαρμόζει πρόγραμμα συμμόρφωσης, στο οποίο

αναφέρει τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να α-ποκλείεται οποιαδήποτε μεροληπτική συμπεριφορά υπέρτης Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης και να διασφα-λίζεται η δέουσα παρακολούθηση της τήρησης του προ-γράμματος. Στο πρόγραμμα συμμόρφωσης καθορίζονταιοι συγκεκριμένες υποχρεώσεις των υπαλλήλων για τηνεπίτευξη του εν λόγω στόχου. Το πρόγραμμα αυτό υπό-κειται στην έγκριση της ΡΑΕ, η οποία θεωρείται ως πα-ρασχεθείσα, εφόσον η ΡΑΕ δεν διατυπώσει αντιρρήσειςεντός τριών (3) εβδομάδων από την υποβολή του προ-γράμματος προς έγκριση. Το εγκεκριμένο πρόγραμμασυμμόρφωσης αναρτάται στην ιστοσελίδα του κατόχουτης Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής εντός πέντε(5) ημερών από την έγκρισή του. Υπό την επιφύλαξη τωναρμοδιοτήτων της ΡΑΕ, όπως αυτές προσδιορίζονται μετο άρθρο 20 του παρόντος, η συμμόρφωση προς το πρό-γραμμα υπόκειται στον ανεξάρτητο έλεγχο του επιφορ-τισμένου με την παρακολούθηση του προγράμματοςσυμμόρφωσης στελέχους ή οργάνου του κατόχου της Ά-δειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής που ενεργεί ως υ-πεύθυνος συμμόρφωσης και έχει πρόσβαση σε κάθε α-ναγκαία πληροφορία του διαχειριστή και κάθε θυγατρι-κής εταιρείας του για την εκπλήρωση των καθηκόντωντου. Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης υποβάλλει εγγράφωςστη ΡΑΕ, μέχρι και την 31η Μαρτίου έκαστου έτους, ετή-σια έκθεση στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έ-χουν ληφθεί σχετικά με την τήρηση του προγράμματοςσυμμόρφωσης, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδατης ΡΑΕ εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της. ΟΔιαχειριστής Δικτύου Διανομής υποχρεούται να συμμορ-φωθεί με τις υποδείξεις της ΡΑΕ και να υποβάλει προς έ-γκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παρα-γράφου, νέο πρόγραμμα συμμόρφωσης εντός προθε-σμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την κοινο-ποίηση της Απόφασης της ΡΑΕ. Η ΡΑΕ δημοσιεύει στηνιστοσελίδα της έκθεση αξιολόγησης του προγράμματοςσυμμόρφωσης του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής μέχρικαι την 30ή Απριλίου εκάστου έτους. (δ) Οι ανακοινώ-σεις και τα σήματα του κατόχου Άδειας Διανομής και τουκατόχου Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής δεν πρέ-πει να προκαλούν σύγχυση όσον αφορά στη χωριστήταυτότητα του κλάδου προμήθειας της Κάθετα Ολοκλη-ρωμένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής Ε-νέργειας.

6. Με την επιφύλαξη των άρθρων 80Α έως 80Γ, οι δια-τάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζο-νται όταν ο κάτοχος της Άδειας Διανομής ή/και της Άδει-ας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής εξυπηρετεί λιγότε-ρους από 100.000 συνδεδεμένους Πελάτες.

7. Οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή Δικτύου Διανομήςεξειδικεύονται στην Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανο-μής και είναι δυνατόν να συνίστανται ενδεικτικά στη δια-σφάλιση:

(α) Της αξιοπιστίας και της ασφάλειας του Δικτύου,λαμβάνοντας παραλλήλως κατάλληλα μέτρα για τηνπροστασία του περιβάλλοντος.

(β) Της διατήρησης τεχνικά άρτιου και οικονομικά απο-δοτικού Δικτύου.

(γ) Της τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών και απαι-τήσεων σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης τουΔικτύου και της επίτευξης των στόχων απόδοσης για τηδραστηριότητα της Διανομής, όσον αφορά, μεταξύ άλ-λων, τις απώλειες, την αξιοπιστία τροφοδότησης, την ε-ξισορρόπηση φορτίου, την αντιμετώπιση εκτάκτων ανα-

Page 18: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

946 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

γκών και την ποιότητα εξυπηρέτησης των Πελατών, ό-πως καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.

(δ) Της πρόσβασης στο Δίκτυο των Προμηθευτών καιτων Πελατών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέ-σεις που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δι-κτύου, βάσει τιμολογίων που εκδίδονται σύμφωνα μετον Κανονισμό Τιμολόγησης του άρθρου 88.

(ε) Της σύνδεσης στο Δίκτυο όσων το ζητούν, σύμφω-να με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονταιστον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου έναντι τιμολογίωνπου εγκρίνονται με τον Κανονισμό Τιμολόγησης που εκ-δίδεται σύμφωνα με το άρθρο 88.

(στ) Της προμήθειας, εγκατάστασης, συντήρησης, κα-λής λειτουργίας και αντικατάστασης των μετρητικώνδιατάξεων, που εγκαθίστανται στο Δίκτυο, σύμφωνα μετις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, καιτης συλλογής των σχετικών μετρήσεων, λαμβανομένωνυπόψη των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 312/2014(ΕΕΕΕ L 91/15).

(ζ) Της παροχής στους χρήστες του Δικτύου και τουςΔιαχειριστές των Διασυνδεδεμένων Συστημάτων Φυσι-κού Αερίου και Δικτύων Διανομής τις πληροφορίες πουαπαιτούνται για την αποτελεσματική πρόσβαση στο δί-κτυο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις τουΚώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, λαμβανομένων υπόψητων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 312/2014 (ΕΕΕΕ L91/15).

(η) Της αποφυγής κάθε διάκρισης μεταξύ των Χρη-στών ή των κατηγοριών Χρηστών του Δικτύου και ιδίωςυπέρ των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων και τηςδιαφύλαξης του εμπιστευτικού χαρακτήρα εμπορικά ευ-αίσθητων πληροφοριών που λαμβάνει από τρίτους κατάτην παροχή ή τη διαπραγμάτευση παροχής πρόσβασηςστο Δίκτυο.

(θ) Συνεργασίας με τους διαχειριστές των Διασυνδε-δεμένων Συστημάτων Φυσικού Αερίου και Δικτύων Δια-νομής για την κατάρτιση και εφαρμογή κατάλληλωνπρωτοκόλλων επικοινωνίας και συνεργασίας, ώστε ναδιασφαλίζεται η καλή και απρόσκοπτη λειτουργία τωνΔικτύων ευθύνης τους, η άσκηση των αρμοδιοτήτωντους και η λειτουργία της αγοράς, καθώς και της συνερ-γασίας με διαχειριστές οργανωμένων αγορών, στις οποί-ες τυγχάνουν διαπραγμάτευσης ενεργειακά προϊόνταχονδρικής, όπως αυτά ορίζονται με τον Κανονισμό (ΕΕ)1227/2011 (ΕΕΕΕ L 326/1) και υπό τους όρους και τιςπροϋποθέσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου ανα-φορικά με τη συμμετοχή σε αυτές τις αγορές για την πα-ροχή των υπηρεσιών εξισορρόπησης.

(ι) Της σχεδίασης, του προγραμματισμού και της υλο-ποίησης της ανάπτυξης του Δικτύου, εξετάζοντας τη δυ-νατότητα λήψης μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας.

8. Με απόφαση της ΡΑΕ, ύστερα από εισήγηση τουΔιαχειριστή Δικτύου Διανομής, θεσπίζεται Κώδικας Δια-χείρισης του Δικτύου Διανομής, σύμφωνα με τον οποίοδιενεργείται η διαχείριση, η συντήρηση και η ανάπτυξήτου. Ο Κώδικας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ-βερνήσεως και δύναται να τροποποιηθεί είτε με πρωτο-βουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήματος του Διαχειριστή.Με τον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου δύνανται ναρυθμίζονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:

(α) Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις σχεδια-σμού, λειτουργίας και συντήρησης του Δικτύου και στό-

χοι απόδοσης για τη δραστηριότητα της Διανομής, ιδίωςόσον αφορά στις απώλειες και τις ιδιοκαταναλώσεις, τηνασφαλή και αξιόπιστη τροφοδοσία, την αντιμετώπισησυνθηκών έκτακτης ανάγκης και την ποιότητα εξυπηρέ-τησης των πελατών.

(β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με τους ο-ποίους ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής υποχρεούταινα παρέχει πρόσβαση στο Δίκτυο, διασφαλίζοντας τηνπρόσβαση των χρηστών του Δικτύου κατά τον πλέον οι-κονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσειςμεταξύ των χρηστών και των κατηγοριών χρηστών τουΔικτύου.

(γ) Οι όροι και προϋποθέσεις για τη σύνδεση εγκατα-στάσεων πελατών με το δίκτυο διανομής, βάσει αντικει-μενικών τεχνοοικονομικών κριτηρίων, καθώς και η διαδι-κασία προσωρινής άρνησης της σύνδεσης στο δίκτυο, ηοποία πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς. Τα στοιχεία πουο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής υποχρεούται να παρέ-χει στους αιτούντες σε περίπτωση προσωρινής άρνησηςσύνδεσης, σχετικά με δυνατότητες μελλοντικής εξυπη-ρέτησης του αιτήματός τους, όπως τυχόν προγραμματι-ζόμενη ή σχεδιαζόμενη ανάπτυξη του Δικτύου που θα ε-πιτρέψει τη σύνδεσή τους και το χρόνο υλοποίησής της,επέκταση ή/και ενίσχυση του Δικτύου που θα επέτρεπετη σύνδεσή τους, καθώς και το σχετικό κόστος και τον α-παιτούμενο χρόνο για την υλοποίησή της, δυνατότητεςομαδοποίησης εκκρεμών αιτήσεων σύνδεσης για τον ε-πιμερισμό του κόστους της απαιτούμενης ανάπτυξηςτου Δικτύου. Η παροχή των παραπάνω στοιχείων μπορείνα γίνεται έναντι χρέωσης, το ύψος της οποίας προσδιο-ρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88.

(δ) Η προθεσμία, εντός της οποίας ο Διαχειριστής Δι-κτύου Διανομής υποχρεούται να αποφασίζει αιτιολογη-μένα για τις αιτήσεις σύνδεσης και να ενημερώνει τουςαιτούντες.

(ε) Οι προδιαγραφές ποιότητας και οι συνθήκες παρά-δοσης και παραλαβής του φυσικού αερίου που διακινεί-ται μέσω του Δικτύου.

(στ) Οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή Δικτύου Διανο-μής για την αντιμετώπιση συνθηκών έκτακτης ανάγκηςκαι ιδίως η σειρά κατά προτεραιότητα διακοπής των συν-δεδεμένων χρηστών, λαμβανομένων υπόψη των μέτρωνπου λαμβάνονται σε εκτέλεση των διατάξεων του Κανο-νισμού (ΕΕ) 994/2010 (ΕΕΕΕ L 295/1).

(ζ) Οι διαδικασίες προγραμματισμού της συντήρησηςκαι ανάπτυξης του δικτύου διανομής, σύμφωνα με τηνπαράγραφο 8, καθώς και οι διαδικασίες ενημέρωσης τωνχρηστών του Δικτύου και των Διαχειριστών Διασυνδεδε-μένων Συστημάτων Φυσικού Αερίου.

(η) Οι πληροφορίες και τα στοιχεία σχετικά με τη Δια-χείριση του Δικτύου τα οποία χορηγούνται στους χρή-στες του δικτύου και ο τρόπος χορήγησης αυτών.

(θ) Οι συμβατικές υποχρεώσεις μεταξύ του Διαχειρι-στή Δικτύου Διανομής και των Χρηστών του Δικτύου καιοι σχετικές δεσμεύσεις του, καθώς και οι ποινικές ρή-τρες που καταπίπτουν σε περίπτωση μη τήρησης τωνδιατάξεων του Κώδικα. Με τον Κώδικα καθορίζονται ι-δίως οι υποχρεώσεις των προμηθευτών για τη διαδικασίαείσπραξης και απόδοσης στο Διαχειριστή των χρεώσεωνχρήσης του δικτύου, μέσω διακριτών χρεώσεων στα τι-μολόγια.

(ι) Το περιεχόμενο των πρότυπων συμβάσεων σύνδε-

Page 19: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 947

σης και χρήσης του Δικτύου.(ια) Εφόσον ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής παρέχει

υπηρεσίες εξισορρόπησης, την παροχή των εν λόγω υ-πηρεσιών κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή και αμερό-ληπτο, και τη μεθοδολογία υπολογισμού των χρεώσεωνγια την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.

(ιβ) Οι διαδικασίες έκδοσης τιμολογίων και τήρησηςλογαριασμών και οι διαδικασίες εκκαθάρισης των λογα-ριασμών.

(ιγ) Οι διαδικασίες εφαρμογής μέτρων διαχείρισης τηςδυναμικότητας.

(ιδ) Οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή Δικτύου Διανο-μής για την παρακολούθηση της εξέλιξης της ζήτησηςκαι το περιεχόμενο και η διαδικασία υποβολής σχετικώνεκθέσεων στη ΡΑΕ.

(ιε) Κάθε άλλη λεπτομέρεια, απαραίτητη για τη ρύθμι-ση του τρόπου διαχείρισης του Δικτύου.

9. Ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής υποχρεούται νακαταρτίσει Κανονισμό Μετρήσεων και να τον υποβάλειέως την 31η Ιουνίου 2016 προς έγκριση στη ΡΑΕ, η ο-ποία οφείλει να αποφασίσει επ’ αυτού εντός τριών (3)μηνών από το χρόνο υποβολής. Ο Κανονισμός Μετρήσε-ων ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως. Με τον εν λόγω Κανονισμό Μετρήσεωνκαθορίζονται ενδεικτικά ο τρόπος διεξαγωγής μετρήσε-ων της ποσότητας φυσικού αερίου που παραδίδεται στοΔίκτυο Διανομής και παραλαμβάνεται από αυτό, οι προ-διαγραφές ακρίβειας των μετρητών και ο τρόπος επίλυ-σης διαφορών που ανακύπτουν σε σχέση με τις μετρή-σεις. Οι κανόνες παροχής στοιχείων και ανταλλαγής δε-δομένων σχετικά με τις μετρήσεις, ώστε να διασφαλίζε-ται η ακρίβεια, η διαφάνεια, η απρόσκοπτη άσκηση τουδικαιώματος αλλαγής προμηθευτή και η πρόσβαση όσωνέχουν έννομο συμφέρον στα δεδομένα ατελώς.

10. Ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής οφείλει να υλο-ποιήσει το Δίκτυο Διανομής με πόρους του κατόχου τηςΆδειας Διανομής, σύμφωνα με το πρόγραμμα ανάπτυ-ξης, το οποίο καταρτίζεται από τον Διαχειριστή και υπο-βάλλεται στη ΡΑΕ προς έγκριση, σύμφωνα με τον Κώδι-κα Διαχειρισης. Με το πρόγραμμα ανάπτυξης καθορίζο-νται ιδίως τα έργα και το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξηςτου Δικτύου, λαμβανομένων υπόψη ιδίως της εξέλιξηςτης ζήτησης, των αναγκών σύνδεσης νέων χρηστών,των αναγκών βελτίωσης της αποδοτικότητας, της ασφά-λειας λειτουργίας και της ποιότητας υπηρεσιών του Δια-χειριστή Δικτύου Διανομής, της εφαρμογής νέων τεχνο-λογιών και ενιαίων, κατά το δυνατόν, τεχνικών προδια-γραφών και της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι βασι-κοί άξονες ανάπτυξης Δικτύου καθορίζονται για χρονικόορίζοντα πέντε ετών. Έργα επέκτασης του Δικτύου, λό-γω σύνδεσης, εκτελούνται νομίμως, ακόμη και εάν δενέχουν προβλεφθεί στο εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυ-ξης. Το Αρχικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης συνυποβάλλεταιμε την αίτηση για τη χορήγησή της Άδειας Διανομής. Ωςπρώτο έτος του Αρχικού Προγράμματος Ανάπτυξης νο-είται το έτος εντός του οποίου τίθεται σε ισχύ η ΆδειαΔιανομής.

11. Με απόφαση της ΡΑΕ εγκρίνονται οι μεθοδολο-γίες, οι υπολογισμοί, οι ειδικές εγκρίσεις και οι λεπτομέ-ρειες που απαιτούνται για την εφαρμογή του ΚώδικαΔιαχείρησης, τις οποίες καταρτίζει ο Διαχειριστής τουΔικτύου Διανομής και υποβάλλει προς έγκριση.»

Άρθρο 4

Μετά το άρθρο 80 του ν. 4001/2011 προστίθενται άρ-θρα 80Α, 80Β και 80Γ ως ακολούθως:

«Άρθρο 80ΑΣύσταση Εταιρειών Διανομής Αερίου

1. Έως την 30ή Μαΐου 2016, η ΔΕΠΑ ΑΕ και οι ΕΠΑ Ατ-τικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης υποχρεούνται να υ-ποβάλουν προς έγκριση τις αρχές και τους κανόνες κα-τανομής για το λογιστικό διαχωρισμό των δραστηριοτή-των τους στη ΡΑΕ, η οποία οφείλει να αποφασίσει επ’αυτών εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από το χρόνουποβολής.

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2016, η ΔΕΠΑ ΑΕ και οι ΕΠΑυποχρεούνται να τηρούν, στα εσωτερικά τους λογιστικά,χωριστούς λογαριασμούς για κάθε μία από τις δραστη-ριότητές τους κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 89του παρόντος, όσον αφορά στις δραστηριότητες τηςΔιανομής, της Προμήθειας για Επιλέγοντες Πελάτες,της Προμήθειας για μη Επιλέγοντες Πελάτες και της πα-ροχής των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και ΤελευταίουΚαταφυγίου.

3. Έως την 1η Ιανουαρίου 2017 οι ΕΠΑ Αττικής, Θεσ-σαλονίκης και Θεσσαλίας υποχρεούνται να προβούν στονομικό και λειτουργικό διαχωρισμό της δραστηριότηταςΔιαχείρισης των Δικτύων Διανομής Αττικής, Θεσσαλίαςκαι Θεσσαλονίκης από τις λοιπές δραστηριότητές τους,με την εισφορά του κλάδου Διανομής έκαστης εξ αυτών,κατά το στάδιο ιδρύσεως νέας ΕΔΑ, σύμφωνα με τις δια-τάξεις του παρόντος και του κ.ν. 2190/1920. Οι ΕΠΑΘεσσαλονίκης και Θεσσαλίας δύνανται να εισφέρουν α-πό κοινού τον κλάδο Διανομής έκαστης εξ αυτών, κατάτο στάδιο ιδρύσεως μίας κοινής ΕΔΑ, στο μετοχικό κε-φάλαιο της οποίας μετέχουν οι δύο ΕΠΑ κατ’ αναλογίατης εισφοράς τους. Για τους σκοπούς του παρόντος, ωςκλάδος Διανομής νοείται η ομώνυμη αυτόνομη οργανω-μένη λειτουργική μονάδα της εκάστοτε υφιστάμενηςΕΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχεί-ων έκαστης εκ των ανωτέρω ΕΠΑ και των συναφών μεαυτά απαιτήσεων και υποχρεώσεων, που εμπίπτουν στηναρμοδιότητα των ως άνω μονάδων.

4. Εντός 90 ημερών από τη σύσταση των ΕΔΑ της πα-ραγράφου 3, οι ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσα-λίας υποχρεούνται να μεταβιβάσουν άνευ ανταλλάγμα-τος τις μετοχές που θα κατέχουν στις αντίστοιχες ΕΔΑστους μετόχους των ΕΠΑ, κατ’ αναλογία της συμμετο-χής τους στο μετοχικό κεφάλαιο έκαστης ΕΠΑ. Η μετα-βίβαση αυτή απαλλάσσεται από την καταβολή φόρου με-ταβίβασης ή οποιουδήποτε άλλου φόρου ή τέλους ή άλ-λης επιβάρυνσης.

5. Η απόσχιση των κλάδων Διανομής των παραγρά-φων 3 και 4 πραγματοποιείται με τη διαδικασία και τουςόρους του παρόντος νόμου, των άρθρων 68 έως 79 τουκ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1 έως και 5 του ν. 2166/1993, κατά παρέκκλιση της περίπτωσης ε΄ της παραγρά-φου 1 του άρθρου 1 του νόμου αυτού και με αναλογικήεφαρμογή των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο άρ-θρο 98 του παρόντος νόμου. Ομοίως, μη ισχυουσών ούτεαναλογικώς των προβλεπομένων στο άρθρο 1 παρ. 2 τουν. 2166/1993 και για τους σκοπούς εφαρμογής του παρό-

Page 20: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

948 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ντος νόμου, δεν απαιτείται η νέα εταιρεία να έχει συντά-ξει τουλάχιστον έναν ισολογισμό για δωδεκάμηνο ή με-γαλύτερο χρονικό διάστημα.

6. Οι ΕΔΑ υποκαθίστανται, ανεξαρτήτως του χρόνουγενέσεώς τους, σε όλα εν γένει τα δικαιώματα, τις υπο-χρεώσεις και τις έννομες σχέσεις της εισφέρουσας εται-ρείας που αφορούν στον εισφερόμενο κλάδο, ιδίως ό-σον αφορά στα δικαιώματα χρήσης των παγίων, και απο-λαμβάνουν των φορολογικών προνομίων και ατελειώνπου είχαν θεσπιστεί υπέρ της εισφέρουσας τον κλάδο ε-ταιρείας. Η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολικήδιαδοχή και από την ημερομηνία της καταχώρισης στοΓ.Ε.ΜΗ. της σχετικής εγκριτικής απόφασης, η εισφέρου-σα τον κλάδο εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέ-ωση έναντι οποιουδήποτε τρίτου, περιλαμβανομένουτου Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, η οποία α-φορά τον εισφερόμενο κλάδο Διανομής, ως προς τις ο-ποίες υποκαθίσταται κατά τα ανωτέρω η αντίστοιχη Ε-ΔΑ. Ομοίως, η ΕΔΑ απαλλάσσεται από υποχρεώσεις,τίτλους ή δικαιώματα που τυχόν είναι αμεταβίβαστα, μενόμο ή σύμβαση, ή αφορούν στα πάγια των δικτύων πουπαραμένουν στην κυριότητα της ΔΕΠΑ ΑΕ, κατά τους ο-ρισμούς των διατάξεων του άρθρου 80Β. Οποιοσδήποτελογιστικός ή φορολογικός χειρισμός διενεργήθηκε απότην εισφέρουσα εταιρεία που αφορά τον κλάδο διανο-μής και ενέχει μελλοντικά οφέλη ή βάρη, μεταφέρεταισυνεπεία της απόσχισης στην απορροφώσα τον κλάδοΕΔΑ προς όφελος ή βάρος αυτής.

7. Οι εκκρεμείς δίκες που αφορούν στον εισφερόμενοκλάδο συνεχίζονται αυτοδικαίως από την αντίστοιχηΕΔΑ, χωρίς να διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται γιατη συνέχιση ή την επανάληψή τους οποιαδήποτε διατύ-πωση ή δήλωση εκ μέρους της.

8. Κάθε μορφής διοικητικές άδειες, εγκρίσεις και πα-ραχωρήσεις που έχουν χορηγηθεί στην εισφέρουσα ε-ταιρεία, σχετικά με τον εισφερόμενο κλάδο Διανομής,μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην απορροφώσα τον κλά-δο ΕΔΑ. Τα υφιστάμενα κατά τη δημοσίευση του νόμουαυτού φορολογικά, δικονομικά ή άλλα προνόμια ή δικαι-ώματα απαλλοτριώσεως, συμπεριλαμβανομένων τωνδιατάξεων των άρθρων 7 και 8 του ν. 2364/1995 και τωνκατ’ εξουσιοδότηση του διοικητικών πράξεων παραμέ-νουν σε ισχύ και εφαρμόζονται αναλόγως και υπέρ τωνΕΔΑ που συστήνονται δυνάμει του παρόντος.

9. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 5 έως10 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), δύνανται να συγχωνεύονταιτόσο οι ΕΠΑ μεταξύ τους όσο και οι ΕΔΑ μεταξύ τους,σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Γιατη συγχώνευση αυτή, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατά-ξεις των παραγράφων 4, 6, 7 και 8 του παρόντος. Σε πε-ρίπτωση συγχώνευσης, με απόφαση της ΡΑΕ, οι ΕΔΑ υ-ποχρεούνται να τηρούν διακριτούς λογαριασμούς, σύμ-φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του παρόντος γιατις δραστηριότητες διανομής ανά γεωγραφική περιοχή.

10. Η ΔΕΠΑ κατά το στάδιο ιδρύσεως της νέας ΕΔΑγια την κάλυψη της Λοιπής Ελλάδας υποχρεούται κατάτη συγκρότηση νέας διαχείρισης του δικτύου διανομής,να προβεί στο νομικό διαχωρισμό της δραστηριότηταςΔιαχείρισης του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδος απότις λοιπές δραστηριότητες της κάθετα ολοκληρωμένηςεπιχείρησής της με την εισφορά του κλάδου Διανομής,κατά το στάδιο ιδρύσεως νέας ΕΔΑ, σύμφωνα με τις δια-τάξεις του παρόντος και του κ.ν. 2190/1920 και κατ’ ανά-λογη εφαρμογή των παραγράφων 3 έως 9 του παρόντος.

Για τους σκοπούς του παρόντος, ως κλάδος Διανομήςνοείται η αντίστοιχη αυτόνομη οργανωμένη λειτουργικήμονάδα της ΔΕΠΑ ΑΕ, συμπεριλαμβανομένων των περι-ουσιακών στοιχείων της ΔΕΠΑ ΑΕ και των συναφών μεαυτά απαιτήσεων και υποχρεώσεων, που εμπίπτουν στηναρμοδιότητα της ως άνω μονάδας. Η ΕΔΑ του ΔικτύουΔιανομής Λοιπής Ελλάδος υποχρεούται, ως Διαχειρι-στής του Δικτύου Λοιπής Ελλάδος, να τηρεί διακριτούςλογαριασμούς για κάθε μία από τις δραστηριότητες Δια-νομής και Διαχείρισης στις γεωγραφικές περιοχές τηςΝοτίου και της Βορείου Ελλάδος. Οι δραστηριότητεςΔιανομής σε επιμέρους γεωγραφικές περιοχές της Νοτί-ου και της Βορείου Ελλάδος δύνανται να εισφέρονταιως διακριτοί κλάδοι σε άλλη ΕΔΑ κατά το στάδιο ίδρυ-σής της, κατ’ αναλογική εφαρμογή των διατάξεων τουπαρόντος.

11. Η έγκριση των μελετών αερίων καυσίμων κατά τηνέκδοση οικοδομικής άδειας, ο έλεγχος κατασκευής εσω-τερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, όπως αυτάπροβλέπονται στον Τεχνικό Κανονισμό Εσωτερικών Ε-γκαταστάσεων Φυσικού Αερίου, καθώς και κάθε αρμο-διότητα και ενέργεια που προβλέπεται ήδη από τον. 3175/2003 και τις κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες διοι-κητικές πράξεις διενεργούνται από τις ΕΔΑ κατόπιν τηςσύστασής τους κατά τις διατάξεις του παρόντος.

12. Τα προνόμια ή δικαιώματα χρήσεως οδών, πλατει-ών, πεζοδρομίων, κοινοχρήστων και ιδιωτικών χώρων,διέλευσης, εκτελέσεως υπέργειων ή υπόγειων εργα-σιών, τοποθέτησης μετρητικών διατάξεων, εγκατάστα-σης σταθμών, άνευ ανταλλάγματος ή υποχρέωσης κατα-βολής οποιουδήποτε τέλους για εργασίες που είναι ανα-γκαίες για την κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, εκμε-τάλλευση, ανάπτυξη και διατήρηση της λειτουργικής καιτεχνικής αρτιότητας του Συστήματος Φυσικού Αερίουκαι των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου, τα οποία έ-χουν παραχωρηθεί στις υφιστάμενες ΕΠΑ, εφαρμόζο-νται αναλόγως και υπέρ των συνιστώμενων με το παρόνΕΔΑ.

13. Οι διαδικασίες διαγωνισμών έργων, προμηθειών ήυπηρεσιών, οι οποίοι προκηρύχθηκαν από τις ΕΠΑ ή τηΔΕΠΑ ΑΕ πριν από την απόσχιση του εισφερόμενουκλάδου και αφορούν δραστηριότητες που αποσχίζονταικαι εισφέρονται στις ΕΔΑ, μετά την ολοκλήρωση του με-τασχηματισμού αναλαμβάνονται και συνεχίζονται απότην απορροφώσα εταιρεία, σύμφωνα με την οικεία δια-κήρυξη. Η ανάθεση και σύναψη των συμβάσεων τουπροηγούμενου εδαφίου γίνεται με χωριστές συμβάσειςαπό τις ΕΠΑ, τη ΔΕΠΑ ΑΕ και τις ΕΔΑ κατά το μέρος πουτις αφορά.

14. Το προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εξαρ-τημένης εργασίας στον ομώνυμο κλάδο Διανομής τωνΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης και της ΔΕ-ΠΑ ΑΕ μεταφέρεται κατά την απόσχιση του ομώνυμουκλάδου στην ΕΔΑ στην οποία εισφέρεται. Η μεταφοράείναι υποχρεωτική και λαμβάνει χώρα με την επίδοσησχετικής ατομικής πρόσκλησης της αρμόδιας διεύθυν-σης προσωπικού της εισφέρουσας εταιρείας.

15. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΑ ΑΕ και των ΕΠΑΑττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, που εκδίδεται ε-ντός προθεσμίας 30 ημερών από τη σύσταση των αντί-στοιχων ΕΔΑ, μεταφέρονται στις αντίστοιχες ΕΔΑ όσοιαπό το προσωπικό της εισφέρουσας εταιρείας διαθέτουνεπαγγελματική εμπειρία, ειδικότητα ή προσόντα είτε συ-ναφή με τις δραστηριότητες της ΕΔΑ είτε απαραίτητα

Page 21: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 949

για τη λειτουργία ή και την υποστήριξή των δραστηριο-τήτων των ΕΔΑ, λαμβανομένων υπόψη των υπηρεσια-κών και λειτουργικών αναγκών των ΔΕΠΑ ΑΕ και ΕΠΑ.

16. Για τη μεταφορά του ως άνω προσωπικού και τουςόρους εργασίας του εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ.178/2002 και διατηρούνται σε ισχύ τα προβλεπόμενασχετικά με τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα σενόμο, σε εφαρμοστέες Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμ-βάσεις Εργασίας, στον Κανονισμό Εργασίας, στις εν γέ-νει υφιστάμενες υπηρεσιακές ρυθμίσεις της εισφέρου-σας εταιρείας και σε ατομική σύμβαση εργασίας. Ομοί-ως, εξακολουθούν να ισχύουν για το ανωτέρω προσωπι-κό, με τους ίδιους όρους, τα τυχόν πρόσθετα ασφαλιστι-κά προγράμματα, όπως αποταμιευτικό πρόγραμμα, κα-θώς και τα προγράμματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλ-ψης και ασφάλειας ζωής. Η προϋπηρεσία που έχει ανα-γνωριστεί από την εισφέρουσα εταιρεία αναγνωρίζεταιπλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήκαι δεν επιτρέπεται συνεπεία της παραπάνω μεταφοράςβλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.

17. Για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την έναρ-ξη λειτουργίας της ΕΔΑ και για τη διευκόλυνση της πλή-ρους ανάπτυξης των δικών της υπηρεσιών, η εισφέρου-σα εταιρεία, είτε πρόκειται για τη ΔΕΠΑ ΑΕ είτε για τιςΕΠΑ, δύναται να υποστηρίζει τη λειτουργία της ΕΔΑ πα-ρέχοντάς της υπηρεσίες, έναντι εύλογου ανταλλάγμα-τος που θα καλύπτει το κόστος παροχής τους και εγκρί-νεται από τη ΡΑΕ. Η παροχή υπηρεσιών των ΕΔΑ προςτη ΔΕΠΑ ΑΕ επιτρέπεται όσον αφορά στη σχέση που δη-μιουργεί η ιδιοκτησία των παγίων από τη ΔΕΠΑ ΑΕ, σεσυνδυασμό με την ανάληψη των εργασιών ανάπτυξηςκαι εκμετάλλευσης των παγίων από τις ΕΔΑ. Πέραν τωνανωτέρω, η παροχή υπηρεσιών μεταξύ των ΕΔΑ και ο-ποιουδήποτε ανταγωνιστικού μέρους των Κάθετα Ολο-κληρωμένων Επιχειρήσεων στις οποίες ανήκουν, επιτρέ-πεται μόνο στα πλαίσια των ισότιμων σχέσεων που θα έ-χουν οι ΕΔΑ με όλους τους παραγωγούς και προμηθευ-τές της αγοράς. Η παροχή των υπηρεσιών της παρούσαςπαραγράφου επιτρέπεται μόνο εφόσον: (α) δεν περιορί-ζει, στρεβλώνει ή παρεμποδίζει τον ανταγωνισμό και (β)οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των εν λόγω υπη-ρεσιών έχουν προηγουμένως εγκριθεί από τη ΡΑΕ.

18. Η αρμοδιότητα υλοποίησης συγχρηματοδοτούμε-νων έργων στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταμείων τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης οποιουδήποτε φορέα που μετα-σχηματίζεται με τον παρόντα νόμο μεταβιβάζεται στοναντίστοιχο νέο φορέα.

Άρθρο 80ΒΚυριότητα των Δικτύων Διανομής

1. Τα Δίκτυα Διανομής που έχουν κατασκευαστεί ε-ντός της ελληνικής επικράτειας είτε από τη ΔΕΠΑ ΑΕ εί-τε από τις ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης,στο πλαίσιο των Αδειών Διανομής που έχουν εκδοθείδυνάμει των διατάξεων του ν. 2364/1995 παραμένουνστην αποκλειστική κυριότητα της ΔΕΠΑ ΑΕ.

2. Έργα επέκτασης των υφιστάμενων Δικτύων Διανο-μής που θα εκτελεσθούν από τις ΕΔΑ που συστήνονταισύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80Α, βάσει του ε-γκεκριμένου προγράμματος ανάπτυξης των Δικτύων, ό-πως συντάσσεται σύμφωνα με τον Κώδικα ΔιαχείρισηςΔικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου και τις αντίστοιχες Ά-

δειες Διαχείρισης των Δικτύων Διανομής του άρθρου 80,ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα αυτών. Η αξία έρ-γων αντικατάστασης ή αποκατάστασης υφισταμένων Δι-κτύων Διανομής που ανήκουν στην αποκλειστική κυριό-τητα της ΔΕΠΑ ΑΕ και διενεργούνται από τις ΕΔΑ λογί-ζεται ως εισόδημα της ΔΕΠΑ ΑΕ. Για σκοπούς φορολο-γίας εισοδήματος, το εισόδημα αυτό κατανέμεται καιφορολογείται ισόποσα στη διαχειριστική περίοδο, εντόςτης οποίας ολοκληρώνεται η αντικατάσταση ή αποκατά-σταση των Δικτύων του προηγούμενου εδαφίου και σεόσες διαχειριστικές περιόδους απομένουν μέχρι τη λήξητης διάρκειας της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομήςσύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 80Γ.

Άρθρο 80ΓΆδειες Διανομής και Διαχείρισης των Δικτύων

Διανομής Λοιπής Ελλάδος, Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης

1. Οι ΕΔΑ που συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 80Αυποχρεούνται, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τησύστασή τους, να αιτηθούν τη λήψη Άδειας Διανομήςκαι Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, οι οποίες χο-ρηγούνται από τη ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις τουΚανονισμού Αδειών του άρθρου 90. Η Άδεια ΔιαχείρισηςΔικτύου Διανομής καλύπτει και κάθε μελλοντική επέκτα-ση των πιο πάνω Δικτύων εντός των πιο πάνω γεωγραφι-κών περιοχών. Για τα Δίκτυα, των οποίων η κυριότηταπαραμένει στη ΔΕΠΑ ΑΕ, με την Άδεια ορίζονται επιπλέ-ον οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Διαχειριστήτων Δικτύων σχετικά με την παραχώρηση της διαχείρι-σής τους σε αυτόν και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματατου κυρίου. Η ΔΕΠΑ ΑΕ, ως κυρία των Δικτύων, δεν δι-καιούται αντάλλαγμα για την παραχώρηση της διαχείρι-σης και εκμετάλλευσης των Δικτύων Διανομής Αττικής,Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης μέχρι την απόσβεση τουδικαιώματος χρήσης και κάρπωσής τους, σύμφωνα με τιςδιατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2364/1995 και ειδικότεραμέχρι τη λήξη της άδειας διανομής που χορηγείται στιςΕΔΑ κατά τη διάταξη της παραγράφου 2.

2. Η διάρκεια των Αδειών που χορηγούνται στις ΕΔΑκαθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ και ορίζεται τουλάχι-στον εικοσαετής με δυνατότητα παράτασης για είκοσι(20) επιπλέον έτη.

3. Οι ΕΔΑ που συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξειςτου άρθρου 80Α αποτελούν Διαχειριστές των αντίστοι-χων Δικτύων Διανομής μέσα στα γεωγραφικά όρια πουπροβλέπουν οι Άδειες Διαχείρισης Δικτύου Διανομήςπου τους χορηγούνται. Για επιμέρους περιοχές εντόςτων γεωγραφικών ορίων που έχει χορηγηθεί Άδεια Δια-χείρισης Δικτύου Διανομής και οι οποίες:

(α) δεν εντάσσονται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα ανά-πτυξης του εκάστοτε Δικτύου ή

(β) εντάσσονται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυ-ξης, αλλά έχουν παρέλθει δεκαοκτώ (18) μήνες χωρίς ναέχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη από το χρονοδιά-γραμμα που περιέχεται στην Άδεια Διανομής ανάπτυξητου Δικτύου,κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος πληροί τις προϋποθέ-

σεις του Κανονισμού Αδειών, δύναται να υποβάλει αίτη-ση στη ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας Διανομής και ΆδειαΔιαχείρισης Δικτύου Διανομής για την ανάπτυξη Δικτύ-ου στην εν λόγω επιμέρους περιοχή.»

Page 22: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

950 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Άρθρο 5Επιλέγοντες Πελάτες

Το άρθρο 82 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως ακο-λούθως:

«Άρθρο 82

1. Επιλέγοντες πελάτες πρέπει να είναι οι ακόλουθοι:(α) Οι κάτοιχοι άδειας ηλεκτροπαραγωγής οι οποίοι

χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για την παραγωγή ενέργει-ας.

(β) Εντός των γεωγραφικών περιοχών που ανήκουνστην αρμοδιότητα των ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης καιΘεσσαλίας:

(αα) Όλοι οι Πελάτες που προμηθεύονται φυσικό αέ-ριο με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο σε κινητή-ρες μέσων θαλάσσιας και χερσαίας μεταφοράς.

(ββ) Όλοι οι Πελάτες που προμηθεύονται φυσικό αέριογια βιομηχανική χρήση, συμπεριλαμβανομένης της συ-μπαραγωγής, η οποία, κατά τους τελευταίους δώδεκαμήνες είχαν πραγματική κατανάλωση μεγαλύτερη των2,2 GWh ανά θέση κατανάλωσης.

(γγ) Από 1ης Ιανουαρίου 2017 όλοι οι Μη Οικιακοί Πε-λάτες, οι οποίοι είχαν πραγματική κατανάλωση μεγαλύ-τερη των 2,2 GWh ανά θέση κατανάλωσης.

(δδ) Από 1ης Ιανουαρίου 2018 όλοι οι Μη Οικιακοί Πε-λάτες ανεξαρτήτως κατανάλωσης.

(εε) Από 1η Ιανουαρίου 2018 όλοι οι Οικιακοί Πελάτες.(γ) Οι υφιστάμενες ΕΠΑ που συστάθηκαν δυνάμει των

διατάξεων του ν. 2346/1995 και ορίζονται στην παρ. 1του άρθρου 21 του ν. 3428/2005, πριν από το νομικό δια-χωρισμό που περιγράφεται στο άρθρο 80Α, καθίστανταιΕπιλέγοντες Πελάτες:

(αα) τόσο για την προμήθεια Ποσοτήτων Φυσικού Αε-ρίου, πέραν της ετήσιας συμβατικής ποσότητας η οποίακαθορίζεται για το έτος 2010 από την ισχύουσα, κατάτην έναρξη ισχύος του ν. 3428/2005, σύμβαση καθεμιάςΕΠΑ με τη ΔΕΠΑ ΑΕ, και έως τη λήξη κάθε σύμβασης καιαπό τη λήξη των συμβάσεων αυτών για κάθε ΠοσότηταΦυσικού Αερίου

(ββ) όσο και για Ποσότητες Φυσικού Αερίου που προο-ρίζονται για την Προμήθεια αποκλειστικά Πελατών πουκαθίστανται Επιλέγοντες, σύμφωνα με τις διατάξεις τουπαρόντος άρθρου.

2. Για την κατάταξη Πελάτη στην κατηγορία των Με-γάλων Πελατών, κατά την έννοια της περίπτωσης ιζ΄ τηςπαρ. 2 του άρθρου 2, η Ποσότητα Φυσικού Αερίου πουπρομηθεύεται ο Πελάτης ανά θέση κατανάλωσης, προσ-διορίζεται:

(α) Από το μέσο όρο της κατανάλωσης καυσίμου κατάτα τελευταία δύο δωδεκάμηνα πριν από τη σύναψη συμ-βάσεως προμήθειας Φυσικού Αερίου ή την παράταση υ-φιστάμενης σύμβασης προμήθειας Φυσικού Αερίου.

(β) Προκειμένου για νέες εγκαταστάσεις, από την ισχύαυτών.

(γ) Προκειμένου για επέκταση της εγκατεστημένης ι-σχύος υφιστάμενων εγκαταστάσεων, από τις ποσότητεςπου υπολογίζονται σύμφωνα με το στοιχείο α΄ και τηνέα εγκατεστημένη ισχύ.

3. Πελάτες, περιλαμβανομένων των Οικιακών, που εί-ναι εγκατεστημένοι εντός των γεωγραφικών περιοχώνπου ανήκουν στην αρμοδιότητα των ΕΠΑ Αττικής, Θεσ-σαλίας και Θεσσαλονίκης και δεν έχουν ακόμη καταστεί

Επιλέγοντες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρά-φου 1 και δεν έχουν ακόμη συνδεθεί με το Δίκτυο, δύνα-νται να απευθύνουν έγγραφη εκδήλωση ενδιαφέροντοςσύνδεσης με το Δίκτυο προς τις εκάστοτε ΕΠΑ ή τις Ε-ΔΑ που συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-θρου 80Α. Οι ΕΠΑ, ή από τη σύστασή τους οι ΕΔΑ, οφεί-λουν εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ως άνω εκ-δήλωση ενδιαφέροντος, να γνωστοποιήσουν εγγράφωςπρος τον ενδιαφερόμενο πελάτη αν είναι εφικτή η πραγ-ματοποίηση του έργου σύνδεσης εντός τριών (3) μηνών,σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης. Ε-φόσον η σύνδεση είναι εφικτή, κοινοποιείται εντός τηςως άνω προθεσμίας του ενός μηνός και η προσφοράσύνδεσης.

4. Πελάτης που έχει υποβάλει έγγραφη εκδήλωση εν-διαφέροντος σύνδεσης με το Δίκτυο, κατά τα οριζόμεναστην αμέσως προηγούμενη παράγραφο, προς τις εκά-στοτε ΕΠΑ ή τις ΕΔΑ που συστήνονται σύμφωνα με τιςδιατάξεις του άρθρου 80Α, καθίσταται Επιλέγων, ανε-ξαρτήτως κατανάλωσης:

(α) από την ημερομηνία κοινοποίησης, εντός της προ-θεσμίας της αμέσως προηγούμενης παραγράφου, τηςάρνησης σύνδεσης,�

(β) σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία της παρα-γράφου 2, χωρίς η εκάστοτε ΕΠΑ ή η ΕΔΑ, ανά περίπτω-ση, να κοινοποιήσει εγγράφως στον πελάτη την προ-σφορά σύνδεσηςκαι έχει δικαίωμα να προμηθεύεται φυσικό αέριο από

εναλλακτικούς προμηθευτές.5. Πελάτες που δεν έχουν ακόμη καταστεί Επιλέγο-

ντες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, προμη-θεύονται φυσικό αέριο από τις εκάστοτε ΕΠΑ, σύμφωναμε Ρυθμιζόμενα Τιμολόγια Προμήθειας που εκδίδονταικατά τις διατάξεις του άρθρου 87.

6. Οι ΕΠΑ υποχρεούνται, τουλάχιστον δύο μήνες πριναπό τις ημερομηνίες που αναφέρονται στην παράγραφο1, ανά κατηγορία πελατών να ενημερώσουν εγγράφωςτους μη Επιλέγοντες Πελάτες που προμηθεύονται φυσι-κό αέριο από τις ΕΠΑ για τη δυνατότητά τους να αλλά-ξουν Προμηθευτή, όταν καταστούν Επιλέγοντες. Προςτο σκοπό αυτόν οι ΕΠΑ οφείλουν να κοινοποιήσουνστους εν λόγω Πελάτες:

(α) τα σχετικά ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης, κατάτο προηγούμενο έτος, συμπεριλαμβανομένων της συνο-λικής χρέωσης του Πελάτη και της χρέωσης ανά MWhκατανάλωσης,

(β) σύγκριση με τα στοιχεία κατανάλωσης κατά την α-ντίστοιχη περίοδο χρέωσης του αμέσως προηγούμενουέτους ή την εξέλιξη κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο τουκυλιόμενου μέσου όρου κατανάλωσης ανά περίοδο χρέ-ωσης.

7. Η κατά την παράγραφο 6 έγγραφη ενημέρωση δύ-ναται να παρέχεται είτε σε ειδικό χώρο του λογαρια-σμού κατανάλωσης είτε με ξεχωριστό ενημερωτικό ση-μείωμα που επισυνάπτεται στο λογαριασμό. Επιπλέοντων πληροφοριών της παραγράφου 6, η έγγραφη ενημέ-ρωση περιλαμβάνει ευκρινή παραπομπή στην ιστοσελίδατης ΡΑΕ, όπου αναρτάται κατάλογος των κατόχων άδει-ας προμήθειας.

8. Οι ΕΠΑ ή οι ΕΔΑ, που συστήνονται σύμφωνα με τιςδιατάξεις του άρθρου 80Α, υποχρεούνται να επιτρέπουντην πρόσβαση Προμηθευτών στα Δίκτυα Διανομής τα ο-ποία διαχειρίζονται, εφόσον αυτό απαιτείται για την τρο-φοδότηση Πελατών που καθίστανται Επιλέγοντες σύμ-

Page 23: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 951

φωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος. Άρνησηπρόσβασης επιτρέπεται μόνον στις περιπτώσεις, κατάτις οποίες η πρόσβαση συνεπάγεται παράβαση από τιςΕΠΑ ή τις ΕΔΑ των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίαςή των όρων της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομήςφυσικού αερίου ή θέτει σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουρ-γία του Δικτύου Διανομής. Για την πρόσβαση σε ΔίκτυοΔιανομής, οφείλεται στις ΕΠΑ ή τις ΕΔΑ αντάλλαγμαχρήσης του Δικτύου αυτού, το ύψος του οποίου καθορί-ζεται σύμφωνα με το άρθρο 88.»

Άρθρο 6

1. Το άρθρο 87 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως α-κολούθως:

«Άρθρο 87Τιμολόγια Προμήθειας Φυσικού Αερίου

1. Η Προμήθεια Φυσικού Αερίου σε μη ΕπιλέγοντεςΠελάτες από τις ΕΠΑ διενεργείται βάσει ΡυθμιζόμενωνΤιμολογίων που εγκρίνονται από τη ΡΑΕ, μετά από εισή-γηση των ΕΠΑ, η οποία πρέπει να υποβληθεί στη ΡΑΕμέχρι την 31η Οκτωβρίου 2015.

2. Τα Ρυθμιζόμενα Τιμολόγια Προμήθειας:(α) πληρούν τις αρχές της απλότητας και διαφάνειας

της πληροφόρησης σχετικά με τις εφαρμοζόμενες χρε-ώσεις και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τη μη διακριτι-κή μεταχείριση μεταξύ των μη Επιλεγόντων Πελατών καιτων Επιλεγόντων Πελατών που παρουσιάζουν ανάλογαχαρακτηριστικά κατανάλωσης,

(β) εξασφαλίζουν την ανάκτηση του πραγματικού κό-στους της προσφερόμενης υπηρεσίας και αντανακλούντο πραγματικό κόστος Προμήθειας, επιπλέον των τυχόνρυθμιζόμενων χρεώσεων που μετακυλίονται στους Πε-λάτες για τη χρήση των Δικτύων και των διασυνδεδεμέ-νων συστημάτων φυσικού αερίου, το κόστος της δρα-στηριότητας εμπορίας και διαχείρισης των Πελατών καιτο εύλογο κέρδος των ΕΠΑ,

(γ) δεν δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ μη Επιλεγό-ντων Πελατών της ίδιας κατηγορίας και με ανάλογα χα-ρακτηριστικά κατανάλωσης,

(δ) δεν επιφέρουν σταυροειδείς επιδοτήσεις μεταξύτων διάφορων κατηγοριών Επιλεγόντων και μη Επιλεγό-ντων Πελατών,

(ε) εφόσον επέλθει ο λογιστικός και ο νομικός διαχω-ρισμός των δραστηριοτήτων Διανομής κατά τις διατάξειςτου άρθρου 80Α, εμφανίζουν ως διακριτές χρεώσεις τηνπαροχή των υπηρεσιών διανομής και μεταφοράς.

3. Για τη θέσπιση των Ρυθμιζόμενων Τιμολογίων λαμ-βάνονται υπόψη:

(α) το συνολικό απολογιστικό κόστος των ΕΠΑ κατά τοαμέσως προηγούμενο έτος,

(β) ο προϋπολογισμός του κόστους για το τρέχον έ-τος,

(γ) το ποσοστό της εύλογης απόδοσης για τη δραστη-ριότητα των ΕΠΑ.

4. Η προμήθεια φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες Πελά-τες από τις ΕΠΑ διενεργείται βάσει των όρων της ΆδειαςΠρομήθειας που χορηγείται σε αυτές σύμφωνα με τιςδιατάξεις του άρθρου 81 για όλη την Ελληνική Επικρά-τεια και των διατάξεων του Κώδικα Προμήθειας που εκ-

δίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 51 και 85.5. Για την αντιμετώπιση της διαμόρφωσης τιμών του

φυσικού αερίου σε επίπεδα που δεν δικαιολογούνται,σύμφωνα με τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού καιτις ειδικές συνθήκες της διεθνούς και εγχώριας αγοράς,επιτρέπεται ο καθορισμός ανώτατου περιθωρίου κέρ-δους των Προμηθευτών για όλες ή ορισμένες κατηγο-ρίες Πελατών με απόφαση της ΡΑΕ. Η ισχύς της ανωτέ-ρω απόφασης διαρκεί για όσο χρόνο επιβάλλεται από τιςσυνθήκες και πάντως για διάστημα που δεν επιτρέπεταινα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. Μετά τη λήξη της ι-σχύος της ανωτέρω απόφασης η ΡΑΕ μπορεί να παρα-τείνει την ισχύ αυτής για ίσο χρονικό διάστημα, μετά α-πό επανεξέταση των συνθηκών και εφόσον κρίνεται ανα-γκαίο.

6. Για τον καθορισμό ανώτατου περιθωρίου κέρδους,σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, λαμβάνονταιυπόψη οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές πώλη-σης φυσικού αερίου, όπως η μεσοσταθμική τιμή προμή-θειας Φυσικού Αερίου στα σημεία εισόδου ΣυστήματοςΦυσικού Αερίου, που διαμορφώνεται βάσει των συμβά-σεων προμήθειας τις οποίες έχουν συνάψει οι Προμη-θευτές, το κόστος χρήσης του Συστήματος Φυσικού Αε-ρίου που χρησιμοποιείται για την παράδοση του ΦυσικούΑερίου στις επί μέρους κατηγορίες καταναλωτών και ηφορολογική επιβάρυνση του Φυσικού Αερίου.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 4001/2011 αντικαθί-σταται ως ακολούθως:

«1. Με τον Κανονισμό Τιμολόγησης, ο οποίος εκδίδε-ται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του κατά περίπτωσηαρμόδιου Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίουκαι δημόσια διαβούλευση, ρυθμίζεται η μεθοδολογία κα-θορισμού τιμολογίων για τη χρέωση κάθε Βασικής Δρα-στηριότητας. Κατά τη ρύθμιση της μεθοδολογίας τιμολό-γησης για κάθε Βασική Δραστηριότητα επιδιώκεται:

(α) Η σταθερότητα των τιμών προς όφελος των Χρη-στών.

(β) Η εύλογη απόδοση των απασχολούμενων, από τονΔιαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου Φυσικού Αε-ρίου, κεφαλαίων.

(γ) Η παροχή υπηρεσιών, περιλαμβανόμενων υπηρε-σιών κοινής ωφέλειας, κατά τον πλέον αξιόπιστο, οικο-νομικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

(δ) Η κάλυψη των δαπανών του Διαχειριστή Συστήμα-τος ή Διανομής Φυσικού Αερίου για την εκπλήρωση τωνυποχρεώσεων κοινής ωφέλειας που του έχουν επιβλη-θεί.

(ε) Η ενίσχυση του ελεύθερου ανταγωνισμού στην α-γορά Φυσικού Αερίου.

(στ) Η τήρηση της αρχής της διαφάνειας, της ίσης με-ταχείρισης και της αμεροληψίας.

(ζ) Η παροχή βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμωνκινήτρων για την αποδοτική λειτουργία, το συνετό προ-γραμματισμό και την ανάπτυξη της υποδομής που απαι-τείται για την άσκηση της Βασικής Δραστηριότητας, τηνενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού και την υποστήρι-ξη ερευνητικών δραστηριοτήτων των διαχειριστών πουσχετίζονται με τις αρμοδιότητές τους.

(η) Η συνεκτίμηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικώντης εκάστοτε αγοράς, όπως η τυχόν διαφοροποίηση κό-στους που οφείλεται στην τοπολογία του Συστήματος ήτου Δικτύου.

Page 24: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

952 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

(θ) Η παροχή κινήτρων για χρεώσεις που αφορούν νέ-ους καταναλωτές και εγκατάσταση έξυπνων συστημά-των μέτρησης.

(ι) Η πραγματοποίηση νέων επενδύσεων σε Συστήμα-τα ή Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου για την ασφαλήτροφοδοσία, τη βιωσιμότητά τους και την εξυπηρέτησητης αναμενόμενης μελλοντικής ζήτησης.

(ια) Η κάλυψη του κόστους του ανταλλάγματος πουκαταβάλλεται από τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανο-μής στον κύριο αυτού για την παραχώρηση της χρήσης,διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Δικτύου.»

3. Η παρ. 4 του άρθρου 88 του ν. 4001/2011 αντικαθί-σταται ως ακολούθως:

«4. Τα τιμολόγια με βάση τα οποία ο Διαχειριστής Δι-κτύου Διανομής εισπράττει οποιοδήποτε αντάλλαγμαγια κάθε Βασική Δραστηριότητα καταρτίζονται από τονΔιαχειριστή, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προσδιο-ρίζεται στον Κανονισμό Τιμολόγησης, υποβάλλονταιπρος έγκριση στη ΡΑΕ, η οποία οφείλει να αποφασίσειεπ’ αυτών εντός τριών (3) μηνών από το χρόνο υποβο-λής τους, και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Ε-φημερίδα της Κυβερνήσεως.»

4. Η περίπτωση ιδ΄ της παρ. 2 του άρθρου 94 τουν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«(ιδ) Τηρεί τους αναγκαίους διαχειριστικούς λογιστι-κούς λογαριασμούς για την είσπραξη των εσόδων απότη διαχείριση συμφόρησης των διασυνδέσεων ή άλλωνχρεώσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία και τη δια-χείριση του ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του πα-ρόντος νόμου και των πράξεων που εκδίδονται κατ’ ε-ξουσιοδότησή του.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 7Τροποποίηση Αδειών Φυσικού Αερίου

1. Σε περίπτωση αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης κα-τόχου Αδείας υπό την έννοια του άρθρου 2 του Κανονι-σμού Αδειών Φυσικού Αερίου (Β΄ 464), λόγω μεταβίβα-σης μετοχών από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία«Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσί-ου Α.Ε.» προς άλλο πρόσωπο, η οποία επέρχεται στοπλαίσιο διαδικασίας αξιοποίησης περιουσιακού στοιχεί-ου που έχει περιέλθει σε αυτήν, και εφόσον δεν συντρέ-χει άλλος λόγος τροποποίησης της Άδειας, η ΡυθμιστικήΑρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) αποφασίζει σχετικά με την τρο-ποποίηση ή μη της Άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις τουπαρόντος άρθρου και κατά παρέκκλιση των διατάξεωντων άρθρων 14 και 15 του Κανονισμού Αδειών ΦυσικούΑερίου.

2. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της πα-ρούσας παραγράφου, η απόφαση της ΡΑΕ της παραγρά-φου 1 του παρόντος άρθρου εκδίδεται εντός προθεσμίαςείκοσι (20) ημερών από την υποβολή στη ΡΑΕ: (α) επικυ-ρωμένου αντιγράφου της σύμβασης, δυνάμει της οποίαςεπέρχεται η αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης του κατό-χου της Αδείας και (β) της τυχόν εγκριτικής απόφασηςτων αρχών ανταγωνισμού, όταν σύμφωνα με τις κείμε-νες διατάξεις, η αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης συνι-στά μεταβολή ελέγχου και εμπίπτει στη διαδικασία προ-

ληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων. Η ΡΑΕ μπορεί, εντόςτης ανωτέρω προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών, να ζη-τήσει από τον αιτούντα την υποβολή, εντός τακτής προ-θεσμίας που δεν θα υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες, δι-ευκρινίσεων ή στοιχείων συμπληρωματικών των ήδη υ-ποβληθέντων, που κατά την κρίση της απαιτούνται γιατην ολοκλήρωση της αξιολόγησης της αίτησης. Στην πε-ρίπτωση αυτή, η προθεσμία των είκοσι (20) ημερών γιατην απόφαση της ΡΑΕ της παραγράφου 1 του παρόντοςάρθρου, άρχεται από την υποβολή των ως άνω πρόσθε-των στοιχείων.

3. Με την άπρακτη παρέλευση της εικοσαήμερης προ-θεσμίας της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η Ά-δεια θα θεωρείται σιωπηρώς τροποποιηθείσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 8Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

1. Εντός τριών (3) μηνών από τη θέση σε ισχύ του πα-ρόντος, η ΔΕΠΑ ΑΕ, υπό την ιδιότητά της ως Διαχειρί-στριας του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδος, και οιΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, υπό την ι-διότητά τους ως Διαχειριστών των Δικτύων των αντί-στοιχων γεωγραφικών περιοχών, εισηγούνται στη ΡΑΕ,η οποία, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης και αφού προ-βεί σε τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες, υποχρεούταινα εκδώσει το τελικό κείμενο εντός τριών (3) μηνών απότο χρόνο υποβολής,

(α) για την έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης τωνεν λόγω Δικτύων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου88 του ν. 4001/2011, όπως τροποποιείται με τον παρόντανόμο,

(β) για την έκδοση του Κώδικα Διαχείρισης ΔικτύουΔιανομής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρ-θρου 80 του ν. 4001/2011, όπως τροποποιείται με τον πα-ρόντα νόμο.

2. Εντός ενός (1) μηνός από τη θέση σε ισχύ του Κα-νονισμού Τιμολογίων της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4001/2011, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, ηΔΕΠΑ ΑΕ, υπό την ιδιότητά της ως Διαχειριστή του Δι-κτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδος, και οι ΕΠΑ Αττικής,Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, υπό την ιδιότητά τους ωςΔιαχειριστών των Δικτύων των αντίστοιχων γεωγραφι-κών περιοχών υποβάλλουν προς έγκριση στη ΡΑΕ τα τι-μολόγια με βάση τα οποία εισπράττουν αντάλλαγμα γιακάθε Βασική Δραστηριότητα που παρέχουν στους Χρή-στες, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του ν. 4001/2011, όπως τροποποιείται δια του παρόντος. Από τοχρόνο θέσης του παρόντος σε ισχύ έως και τον χρόνοθέσης σε ισχύ των ανωτέρω τιμολογίων, η τιμή για τηνπαροχή Βασικών Δραστηριοτήτων προς τους Χρήστες α-πό τη ΔΕΠΑ ΑΕ και τις ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσ-σαλονίκης ορίζεται σε τέσσερα (4) ευρώ ανά MWh.

3. Με την έκδοση των Αδειών Διανομής που προβλέ-πονται στο άρθρο 80Γ του ν. 4001/2011, καταργούνται οιρυθμίσεις των Αδειών Διανομής που έχουν χορηγηθείδυνάμει των διατάξεων του ν. 2364/1995 (Α’ 256).

4. Κατόπιν του λειτουργικού διαχωρισμού που λαμβά-

Page 25: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 953

νει χώρα κατά τις διατάξεις του άρθρου 80Α και της ει-σφοράς του κλάδου Διανομής στις ΕΔΑ, χορηγείται στιςΕΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν.4001/2011, άδεια προμήθειας εντός έξι (6) μηνών απότην έκδοση της Άδειας Διανομής στις ΕΔΑ που συστήνο-νται σύμφωνα δια του παρόντος. Μέχρι την έκδοση άδει-ας προμήθειας του προηγούμενου εδαφίου στις ΕΠΑ, οιυφιστάμενες ΕΠΑ που συστάθηκαν κατά τις διατάξειςτου ν. 2364/1995 δύνανται να ασκούν τη δραστηριότηταπρομήθειας φυσικού αερίου σε Πελάτες που καθίστανταιΕπιλέγοντες κατά τις διατάξεις του παρόντος. Η ΡΑΕ,στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τα άρθρα 23 και83 του ν. 4001/2011, δύναται να επιβάλει στις ΕΠΑ μέ-τρα και όρους, οι οποίοι κρίνονται αναγκαίοι προκειμέ-νου να διασφαλίζεται η προστασία των Πελατών και ηεύρυθμη λειτουργία της αγοράς, μέχρι την έκδοση τωναδειών προμήθειας. Τα μέτρα αυτά δεν δύνανται να πε-ριορίζουν τη γεωγραφική επέκταση των δραστηριοτήτωνπρομήθειας των ΕΠΑ σε Πελάτες που καθίστανται Επι-λέγοντες δυνάμει του άρθρου 82 και βρίσκονται εκτόςτων γεωγραφικών ορίων των αδειών που είχαν χορηγη-θεί στις ΕΠΑ δυνάμει των διατάξεων του ν. 2364/ 1995.

5. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου και η τυχόν μετα-βολή που επιφέρουν στο νομικό πλαίσιο που διέπει τιςσυμβάσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου μεταξύ τηςΔΕΠΑ ΑΕ και των ΕΠΑ, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν α-πό την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, δεν συνιστάσπουδαίο λόγο καταγγελίας των συμβάσεων αυτών. Οισυμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου τροποποιούνταιτο αργότερο εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευσητου παρόντος νόμου, προσαρμοζόμενες στις διατάξειςτου παρόντος.

6. Εντός έξι (6) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρό-ντος τροποποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν.4001/2011, ο Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου, προ-κειμένου να προσαρμοστεί στις διατάξεις του παρόντος.

7. Με απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυ-γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας θεσπίζονταιΤεχνικοί Κανονισμοί Εγκαταστάσεων που σχετίζονται μετη συμπίεση, αποσυμπίεση και αποθήκευση υγροποιημέ-νου και συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου για σκοπούς με-ταφοράς και διανομής φυσικού αερίου εκτός δικτύων α-γωγών. Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης δύνα-νται να ισχύουν Τεχνικοί Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Έ-νωσης ή της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών(C.E.N.).

Άρθρο 9Καταργούμενες διατάξεις

1.Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 και η παρ. 3 του άρ-θρου 81 του ν. 4001/2011 καταργούνται.

2. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργεί-ται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετημε το περιεχόμενο των διατάξεων του νόμου αυτού ή α-ναφέρεται σε θέμα που ρυθμίζεται από αυτόν.

Άρθρο 10Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσήτου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζε-ται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.2: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕ-ΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Από 1.1.2020, καμία επιχείρηση η οποία δραστηριο-ποιείται σε αγορές ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδε-δεμένο σύστημα και δίκτυο της χώρας, δεν επιτρέπεταινα παράγει ή εισάγει σ’ αυτό, άμεσα ή έμμεσα, ποσότηταηλεκτρικής ενέργειας που υπερβαίνει το πενήντα τοις ε-κατό (50%) του συνόλου της ηλεκτρικής ενέργειας απόεγχώριες μονάδες παραγωγής και εισαγωγές, σε ετήσιαβάση.

2. Μέχρι την 1.1.2019, η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα ε-κτιμήσει τη δυνατότητα εκπλήρωσης του ανωτέρω στό-χου και στην περίπτωση που διαπιστώσει αδυναμία επί-τευξης, θα προτείνει τα κατάλληλα μέτρα.

3. Σε περίπτωση που επιχείρηση η οποία δραστηριο-ποιείται σε αγορές ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδε-δεμένο σύστημα και δίκτυο της χώρας, δεν συμμορφώ-νεται με μέτρο ή μέτρα που της έχουν επιβληθεί σύμφω-να με τα ανωτέρω, της επιβάλλεται από την Επιτροπή Α-νταγωνισμού, με αιτιολογημένη απόφασή της, πρόστιμοκατ’ ελάχιστο πέντε τοις εκατό (5%) και μέγιστο δέκατοις εκατό (10%) επί του ετήσιου κύκλου εργασιών τηςεπιχείρησης, κατά το προηγούμενο έτος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ-ΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2318/1995 (Α΄126)

1. Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2318/1995(Α΄126) τροποποιείται ως εξής :

«3. Ο δικαστικός επιμελητής ασκεί τα καθήκοντά τουμόνο στην περιφέρεια του Εφετείου που είναι διορισμέ-νος με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 43 του πα-ρόντος. Οι δικαστικοί επιμελητές όμως των περιφερειώντων Εφετείων Αθηνών-Πειραιά μπορούν να ασκούν τακαθήκοντά τους στις περιφέρειες των δύο Εφετείων α-ντίστοιχα. Η γεωγραφική κατανομή των οργανικών θέ-σεων των Δικαστικών Επιμελητών θα διασφαλίζει τηνευρύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιώντου δικαστικού επιμελητή και της ίσης πρόσβασης σε αυ-τές. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνει-ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία θα εκδοθεί τοαργότερο μέχρι 31.12.2015 θα καθορισθούν οι λεπτομέ-ρειες εφαρμογής και ο τρόπος κάλυψης των θέσεων πουθα λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, τις γεωγραφικές ι-διαιτερότητες της χώρας όπως απομακρυσμένες ορει-νές περιοχές και εκτεταμένα νησιωτικά συμπλέγματα.»

2. Το άρθρο 43 του ν. 2318/1995 τροποποιείται και α-ντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 43

Αν υπάρχουν τόσες κενές θέσεις σε περιφέρεια Εφε-τείου, στην οποία ο αριθμός των οργανικών θέσεων δενυπερβαίνει τις είκοσι έξι ή έκτακτα κωλύματα των υπηρε-τούντων σε αυτό, ώστε οι απομένοντες δικαστικοί επιμε-λητές να μην επαρκούν για τις ανάγκες της περιφέρειαςαυτής, μπορεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καιΑνθρωπίνων Δικαιωμάτων, μετά από γνώμη των προέ-δρων εφετών και των προέδρων των οικείων συλλόγωνδικαστικών επιμελητών, με απόφασή του, να αποσπάσειπροσωρινά δικαστικό επιμελητή, που το ζητά, από περι-

Page 26: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

954 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

φέρεια άλλου εφετείου. Αν δεν υπάρχει τέτοια αίτηση οΥπουργός μπορεί, έχοντας τη γνώμη των παραπάνωπροέδρων να επιτρέπει προσωρινά στους δικαστικούς ε-πιμελητές της περιφέρειας ενός ή περισσότερων γειτο-νικών εφετείων να ασκούν τα καθήκοντά τους και στηνπεριφέρεια του εφετείου αυτού. Ο Υπουργός Δικαιοσύ-νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υποχρε-ούται μέσα σε τριάντα ημέρες από την πλήρωση των κε-νών οργανικών θέσεων ή την άρση των παραπάνω κωλυ-μάτων να εκδώσει απόφαση, με την οποία παύουν να ι-σχύουν οι ρυθμίσεις αυτές. Η απόφαση κοινοποιείταιστους ενδιαφερομένους. Στην περίπτωση αυτή οι εκκρε-μείς εκτελέσεις συνεχίζονται από άλλο δικαστικό επιμε-λητή, που ορίζεται σύμφωνα με τη διάταξη της περιπτώ-σεως β` του άρθρου 26 του παρόντος. Αν η κατά τα πρώ-το εδάφιο απόσπαση διαρκέσει περισσότερο από δύοχρόνια, δικαιούται ο αποσπασμένος με αίτησή του στονΥπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-καιωμάτων να ζητήσει την οριστική του μετάθεση στηνπεριφέρεια του εφετείου που έχει αποσπασθεί. Στην πε-ρίπτωση αυτή ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καιΑνθρωπίνων Δικαιωμάτων μεταθέτει υποχρεωτικά το δι-καστικό επιμελητή, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέ-ση, χωρίς άλλη διατύπωση.»

3. Το άρθρο 50 του ν. 2318/1995 τροποποιείται και α-ντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 50

Οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών καθορίζονταικάθε φορά, και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνειτην πενταετία, με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιο-σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οι-κονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ-βερνήσεως . Η απόφαση λαμβάνει υπόψη τις διενεργού-μενες πράξεις σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της άσκη-σης του επαγγέλματος και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότη-τες της χώρας, καθώς και το βαθμό δυσκολίας πρόσβα-σης στις πράξεις αυτές. Επίσης, περιλαμβάνονται στηναπόφαση η περιγραφή και το κόστος των πράξεων λαμ-βάνοντας υπόψη τις αρχές της διαφάνειας και της απλό-τητας. Το κόστος των πράξεων θα αναγράφεται υποχρε-ωτικά σε κάθε διενεργούμενη πράξη. Μέχρι τις 31.10.2015 θα εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση που θαλάβει υπόψη τις ανωτέρω αρχές μετά από γνώμη της Ο-μοσπονδίας των Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας καιτης Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.»

4. Όπου στο ν. 2318/1995 αναφέρεται ο όρος «Πρωτο-δικείο» ή «περιφέρεια Πρωτοδικείου», «γραμματείαΠρωτοδικείου» ή «Γραμματέας Πρωτοδικείου» αντικαθί-σταται η λέξη «Πρωτοδικείο» με τη λέξη «Εφετείο» ή«Εφετείου».

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.2: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΜ-ΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝΜέχρι 31.10.2015 θα εκδοθεί κοινή υπουργική απόφα-

ση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-πίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών, που θα τροποποιείτο άρθρο 1 της υπ' αριθμ.111376 απόφασης (Β΄13/2012)για τη μείωση του ποσοστού αμοιβής των συμβολαιο-γραφικών πράξεων για ποσό αντικειμένου συναλλαγήςαπό 00 έως 120.000 ευρώ, από 1% σε 0,80%.

Τα υπόλοιπα ποσοστά αμοιβής παραμένουν αμετάβλη-τα, όπως αναφέρονται στην ανωτέρω ισχύουσα κοινή υ-πουργική απόφαση.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.3: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3588/2007 (Α΄153)

1. H παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3588/2007 «Πτωχευ-τικός Κώδικας» (Α΄153) τροποποιείται ως ακολούθως:

«1. Συμβάσεις διαρκούς χαρακτήρα διατηρούν την ι-σχύ τους, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο νό-μο. Εξαιρούνται οι χρηματοοικονομικές συμβάσεις οι ο-ποίες μπορούν να πάψουν να ισχύουν ή να τροποποιη-θούν ως συνέπεια της πτώχευσης κατά τα ειδικότερα ο-ριζόμενα σε αυτές.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 3588/2007 «Πτωχευ-τικός Κώδικας» (Α΄ 153) καταργείται.

3. Η παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 3588/2007 «Πτωχευ-τικός Κώδικας» (Α΄ 153) τροποποιείται ως ακολούθως:

«1. Η προθεσμία της αναγγελίας των απαιτήσεων τωνπιστωτών είναι ένας (1) μήνας από τη δημοσίευση της Α-πόφασης που κήρυξε την πτώχευση στο Δελτίο Δικαστι-κών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών.»

4. Η παρ. 1 του άρθρου 93 του ν. 3588/2007 «Πτωχευ-τικός Κώδικας» (Α΄153) τροποποιείται ως ακολούθως:

«1. Η επαλήθευση των απαιτήσεων διενεργείται απότον σύνδικο ενώπιον του εισηγητή και αρχίζει τρεις (3)ημέρες μετά από την πάροδο της προθεσμίας για τις α-ναγγελίες. Η προθεσμία των επαληθεύσεων ορίζεται α-πό τον εισηγητή και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα(1) μήνα, μπορεί δε αυτή να παραταθεί από τον εισηγητήγια δύο (2) επιπλέον μήνες σε εξαιρετικές περιπτώσειςστις οποίες η παράταση κρίνεται απαραίτητη λόγω τουύψους και της φύσης των απαιτήσεων και του αριθμούτων πιστωτών. Ο εισηγητής ορίζει επίσης την ημέρα καιώρα της έναρξης των επαληθεύσεων, η οποία γνωστο-ποιείται στους πιστωτές από τον σύνδικο με την πρό-σκληση του άρθρου 89.»

5. Η παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 3588/2007 «Πτωχευ-τικός Κώδικας» (Α΄ 153) τροποποιείται ως ακολούθως:

«2. Οι αντιρρήσεις εισάγονται από κοινού στο σύνολότους, εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση τωνεπαληθεύσεων, ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίουπου δικάζει κατά τη Διαδικασία της εκούσιας δικαιοδο-σίας, με έκθεση του εισηγητή, εντός είκοσι (20) ημερώναπό την εισαγωγή των αντιρρήσεων. Στη συζήτηση κλη-τεύονται ο οφειλέτης και οι πιστωτές των οποίων αμφι-σβητήθηκαν οι απαιτήσεις, καθώς και αυτοί που υπέβα-λαν τις αντιρρήσεις, με επιμέλεια του συνδίκου. Στη Δια-δικασία μπορεί να παρέμβει όποιος έχει έννομο συμφέ-ρον και η επιτροπή πιστωτών. Κατά της Απόφασης τουδικαστηρίου επιτρέπεται μόνο έφεση. Αναίρεση δεν επι-τρέπεται κατά των αποφάσεων του παρόντος άρθρου.»

6. Η παρ. 2 του άρθρου 96 του ν. 3588/2007 «Πτωχευ-τικός Κώδικας» (Α΄153) τροποποιείται ως ακολούθως:

«2. Η αίτηση του άρθρου 5 παράγραφος 2 επί νομικώνπροσώπων υποβάλλεται από το όργανο της διοίκησης.»

7. Η παρ. 1 του άρθρου 99 του ν. 3588/2007 «Πτωχευ-τικός Κώδικας» (Α΄ 153) τροποποιείται ως ακολούθως:

«1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικα-νότητα σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1, το οποίοέχει το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του στην Ελλά-δα και βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία

Page 27: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 955

εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώ-σεών του κατά τρόπο γενικό, δύναται να υπαχθεί στηδιαδικασία εξυγίανσης που προβλέπεται στο παρόν κε-φάλαιο με απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου. Το πρό-σωπο του προηγούμενου εδαφίου δύναται να υπαχθείστη διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου και όταν δενσυντρέχει παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλή-ρωσης, αν κατά την κρίση του Δικαστηρίου υφίσταται α-πλώς πιθανότητα αφερεγγυότητάς του, η οποία δύναταινα αρθεί με τη διαδικασία αυτή. Νεότερη διαδικασία εξυ-γίανσης για τον ίδιο οφειλέτη δεν είναι επιτρεπτή, ανδεν έχει παρέλθει τριετία από την επικύρωση προηγού-μενης συμφωνίας εξυγίανσης, εκτός αν πρόκειται γιασυμφωνία που επικυρώνεται κατά το άρθρο 106β.»

8. Η παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 3588/2007 «Πτωχευ-τικός Κώδικας» (Α΄ 153) καταργείται.

9. Η παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 3588/2007 «Πτωχευ-τικός Κώδικας» (Α΄ 153) τροποποιείται ως ακολούθως:

«1. Το πτωχευτικό δικαστήριο, εφόσον προβλέπει ότι ηεπίτευξη της συμφωνίας είναι δυνατή, ότι υπάρχουν βά-σιμες προσδοκίες επιτυχίας της προτεινόμενης εξυγίαν-σης και ότι δεν παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίησητων πιστωτών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 παρά-γραφος 2, αποφασίζει το άνοιγμα της διαδικασίας εξυ-γίανσης για περίοδο όχι μεγαλύτερη των τεσσάρων (4)μηνών από την έκδοση της απόφασης και, εφόσον συ-ντρέχει περίπτωση, ορίζει μεσολαβητή, σύμφωνα με τοάρθρο 102. Ο πρόεδρος του πτωχευτικού δικαστηρίουδύναται με πράξη του ύστερα από αίτηση του οφειλέτη,του μεσολαβητή ή πιστωτή να παρατείνει την περίοδοαυτή εφόσον αποδεικνύεται πρόοδος στις διαπραγμα-τεύσεις. Η συνολική διάρκεια της περιόδου της διαδικα-σίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.»

10. Στο άρθρο 103 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώ-δικας» (Α΄153) μετά την παράγραφο 1, προστίθεται πα-ράγραφος 1α ως ακολούθως:

«1α. Η παραπάνω αναστολή χορηγείται σε κάθε περί-πτωση, όταν: (α) πιστωτές, οι οποίοι εκπροσωπούν πο-σοστό τουλάχιστον 30% του συνόλου των απαιτήσεωνκατά του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένου του 20% τωντυχόν εμπραγμάτως ή με ειδικό προνόμιο ή με προσημεί-ωση υποθήκης εξασφαλισμένων πιστωτών, δηλώνουν εί-τε με προφορική δήλωσή τους ενώπιον του πτωχευτικούδικαστηρίου ή του προέδρου του που δικάζει την αίτησηλήψης προληπτικών μέτρων είτε με έγγραφη επιστολήτους που προσκομίζει ο αιτών, την πρόθεσή τους να συμ-μετάσχουν ή ότι συμμετέχουν στις διαπραγματεύσειςγια την επίτευξη συμφωνίας εξυγίανσης και (β) το δικα-στήριο πιθανολογεί την επίτευξη συμφωνίας εξυγίανσηςκαι την αποτροπή περιέλευσης του οφειλέτη σε κατά-σταση παύσης πληρωμών.»

11. Η παρ. 7 του άρθρου 103 του ν. 3588/2007 «Πτω-χευτικός Κώδικας» (Α΄ 153) αντικαθίσταται ως ακολού-θως:

«7. Προληπτικά μέτρα που διατάχθηκαν σύμφωνα μετο παρόν άρθρο ή τυχόν προσωρινή διαταγή που εκδό-θηκε παύουν να ισχύουν μετά την παρέλευση της περιό-δου που καθορίζεται από το Δικαστήριο σύμφωνα με τοάρθρο 101 παράγραφος 1.»

12. Η παρ. 2 του άρθρου 106β του ν. 3588/2007 «Πτω-χευτικός Κώδικας» (Α΄ 153) αντικαθίσταται ως ακολού-θως:

«2. Στην περίπτωση αυτή, από την κατάθεση της συμ-φωνίας εξυγίανσης προς επικύρωση και μέχρι τη λήψη

απόφασης του πτωχευτικού δικαστηρίου για την επικύ-ρωση ή μη της συμφωνίας εξυγίανσης, αναστέλλονταιαυτόματα τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογι-κής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για τηνικανοποίηση απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν τηνκατάθεση της συμφωνίας εξυγίανσης. Η ανωτέρω ανα-στολή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μή-νες. Για τη χορήγηση άλλων προληπτικών μέτρων, εφαρ-μόζεται το άρθρο 103. Για την ως άνω διάρκεια αναστέλ-λεται η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατάτου οφειλέτη, εκτός εάν με αυτό επιδιώκεται η αποτρο-πή της απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινη-τών πραγμάτων της επιχείρησης, τεχνολογικού ή εν γέ-νει εξοπλισμού της που δεν έχει συμφωνηθεί και ενέχειτον κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης του οφειλέτη.Για την ως άνω διάρκεια αναστέλλονται οι αποκλειστικέςπροθεσμίες άσκησης αξιώσεων και παραγραφής, υπό τιςοποίες τελούν οι απαιτήσεις των πιστωτών και τα δικαιώ-ματα των υπέρ του οφειλέτη εγγυητών και συνοφειλε-τών του εις ολόκληρον, καθώς και οι προθεσμίες και η ά-σκηση διαδικαστικών πράξεων. Η παρούσα παράγραφοςισχύει και σε περίπτωση αίτησης επικύρωσης συμφωνίαςκατά το άρθρο 106στ και για τις υφιστάμενες κατά την η-μέρα ανοίγματος της διαδικασίας απαιτήσεις. Η ως άνωαυτόματη αναστολή διώξεων μπορεί να εφαρμοστεί μό-νον μία φορά. Στο Μητρώο Πτωχεύσεων του άρθρου 8παράγραφος 3 σημειώνεται η έναρξη ισχύος της αυτό-ματης αναστολής διώξεων κατά την πρώτη υποβολή αί-τησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης κατά το άρ-θρο 106β ή 106στ.»

13. Η παρ. 2 του άρθρου 106στ του ν. 3588/2007 «Πτω-χευτικός Κώδικας» (Α΄ 153) τροποποιείται ως ακολού-θως:

«2. Η αίτηση συνοδεύεται από την υπογεγραμμένησυμφωνία εξυγίανσης και από έκθεση εμπειρογνώμοναπου πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρ-θρο 100 παράγραφος 4. Δεν αποκλείεται εμπειρογνώμο-νας να είναι ο εμπειρογνώμονας του άρθρου 100 παρά-γραφος 3. Στην έκθεση πρέπει να εκτίθεται η γνώμη τουεμπειρογνώμονα σε σχέση με τη συνδρομή των προϋπο-θέσεων επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης σύμφω-να με το άρθρο 106ζ παράγραφοι 1 έως και 3. Σε περί-πτωση εφαρμογής της παραγράφου 2α του άρθρου106ζ, δεν απαιτείται να εκτίθεται η γνώμη του εμπειρο-γνώμονα σε σχέση με τη συνδρομή της προϋπόθεσηςτου στοιχείου α΄ της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου.Σε περίπτωση που έχει λάβει χώρα συνέλευση των πι-στωτών κατατίθεται η προβλεπόμενη στο άρθρο 105 πα-ράγραφος 5 έκθεση, η οποία σε περίπτωση που κατά τησυνέλευση επήλθαν τροποποιήσεις της συμφωνίας εξυ-γίανσης συνοδεύεται από συμπλήρωμα, στο οποίο εκτί-θεται η γνώμη του εμπειρογνώμονα για τις τροποποιή-σεις αυτές.»

14. Η παρ. 2 του άρθρου 106ζ του ν. 3588/2007 «Πτω-χευτικός Κώδικας» (Α΄153) τροποποιείται ως ακολού-θως:

«2. Το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει τη συμφωνίαεξυγίανσης όταν, επιπλέον των προϋποθέσεων της πα-ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πληρούνται σωρευτι-κά και τα ακόλουθα:α. Πιθανολογείται ότι κατόπιν της επικύρωσης της

συμφωνίας εξυγίανσης η επιχείρηση του οφειλέτη θακαταστεί βιώσιμη.β. Πιθανολογείται ότι η συλλογική ικανοποίηση των

Page 28: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

956 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

πιστωτών δεν παραβλάπτεται κατά την έννοια του άρ-θρου 99 παράγραφος 2.γ. Η συμφωνία εξυγίανσης δεν είναι αποτέλεσμα δό-

λου ή άλλης αθέμιτης πράξης ή κακόπιστης συμπεριφο-ράς του οφειλέτη, πιστωτή ή τρίτου, και δεν παραβιάζειδιατάξεις αναγκαστικού δικαίου, ιδίως του δικαίου του α-νταγωνισμού.δ. Η συμφωνία εξυγίανσης αντιμετωπίζει με βάση την

αρχή της ισότιμης μεταχείρισης τους πιστωτές, που βρί-σκονται στην ίδια θέση. Αποκλίσεις από την Αρχή της ί-σης μεταχείρισης μεταξύ των πιστωτών επιτρέπονταιγια σπουδαίο επιχειρηματικό ή κοινωνικό λόγο που εκτί-θεται ειδικά στην Απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρί-ου ή αν ο θιγόμενος πιστωτής συναινεί στην απόκλιση.Ενδεικτικά, δύνανται να τύχουν ευνοϊκής μεταχείρισηςαπαιτήσεις πελατών της επιχείρησης του οφειλέτη, η μηικανοποίηση των οποίων βλάπτει ουσιωδώς τη φήμη τηςή τη συνέχισή της, απαιτήσεις, η εξόφληση των οποίωνείναι αναγκαία για τη διατροφή του πιστωτή και της οικο-γένειάς του, καθώς και εργατικές απαιτήσεις.»

15. Στο άρθρο 106ζ του ν. 3588/2007 «ΠτωχευτικόςΚώδικας» (Α΄ 153), μετά την παρ. 2 προστίθεται παρά-γραφος 2α , ως ακολούθως:

«2α. Το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει τη συμφω-νία εξυγίανσης χωρίς να ελέγχει τη συνδρομή της προϋ-πόθεσης υπό στοιχείο α΄ της προηγούμενης παραγρά-φου εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέ-σεις:α. Η συμφωνία περιλαμβάνει ρητή δήλωση των συμ-

βαλλόμενων πιστωτών ότι συμφωνούν με το περιεχόμε-νο του επιχειρηματικού σχεδίου του άρθρου 106ε παρά-γραφος 7.β. Η συμφωνία περιλαμβάνει: (αα) λεπτομερή κατα-

γραφή της ταυτότητας των συμβαλλομένων και μη πι-στωτών και των απαιτήσεών τους και (ββ) σαφή αναφο-ρά των πιστωτών, συμβαλλομένων και μη, οι απαιτήσειςτων οποίων αναμένεται να επηρεαστούν από την υλο-ποίηση της συμφωνίας και ο τρόπος επηρεασμού τους.γ. Η συμφωνία μαζί με το επιχειρηματικό σχέδιο έχουν

κοινοποιηθεί σε όλους τους μη συμβαλλόμενους πιστω-τές, οι απαιτήσεις των οποίων επηρεάζονται από τη συμ-φωνία, και ειδικότερα: (αα) σε εκείνους που το ύψος τηςαπαίτησής τους ανέρχεται σε ποσοστό 10% και άνω τουσυνολικού ύψους των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη,με νόμιμη επίδοση δικαστικού επιμελητή, (ββ) σε εκεί-νους που το ύψος της απαίτησής τους είναι μικρότεροτου 10% του συνολικού ύψους των απαιτήσεων κατά τουοφειλέτη, με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ηλεκτρονική ήσυστημένη ταχυδρομική επιστολή, τηλεομοιοτυπικό μή-νυμα ή καταχώρηση περίληψής της στο Δελτίο Δικαστι-κών Δημοσιεύσεων του άρθρου 101 παράγραφος 2.»

16. Οι παράγραφοι 1,2,5,6,7, 8 και 9 του άρθρου 106ιατου ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Α΄153) τρο-ποποιούνται ως ακολούθως:

«1. Νομικά πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια του άρ-θρου 3 μπορούν να υπάγονται με απόφαση του κατ` άρ-θρο 4 δικαστηρίου στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρι-σης σε λειτουργία.

2. Η αίτηση υποβάλλεται από τον οφειλέτη ή πιστωτέςτου οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον 20% των συνο-λικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη. Η συζήτηση τηςαίτησης ενώπιον του δικαστηρίου ορίζεται εντός είκοσι

(20) ημερών από την υποβολή της και η απόφαση του δι-καστηρίου εκδίδεται εντός ενός (1) μηνός από τη συζή-τηση. Για το παραδεκτό της αίτησης απαιτείται η ταυτό-χρονη κατάθεση δήλωσης του προτεινομένου ως εκκα-θαριστή (φυσικού ή νομικού προσώπου) περί αποδοχήςτου σχετικού έργου και έκθεσής του για το σχεδιασμόκαι την πορεία της εκκαθάρισης και της λειτουργίας τηςεπιχείρησης σε εκκαθάριση. Ως εκκαθαριστής ορίζεταινόμιμος ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο, όπως ορίζονταιστο ν. 3693/2008 (Α΄174) ή δικηγόρος με οικονομοτεχνι-κές γνώσεις ή δικηγορική εταιρία στην οποία συμμετέχειδικηγόρος με οικονομοτεχνικές γνώσεις ή πτυχιούχος α-νωτάτης σχολής που είναι μέλος του Οικονομικού Επιμε-λητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχος άδειας ΛογιστήΦοροτεχνικού Α΄τάξεως του ν. 2515/1997 (Α΄154).Eκκαθαριστής μπορεί να ορισθεί και σύμπραξη προσώ-πων εφόσον συμμετέχει σε αυτή νόμιμος ελεγκτής ή ε-λεγκτικό γραφείο ή δικηγόρος με οικονομοτεχνικές γνώ-σεις ή δικηγορική εταιρία στην οποία συμμετέχει δικηγό-ρος με οικονομοτεχνικές γνώσεις ή πτυχιούχος ανωτά-της σχολής, που είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελη-τηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχος άδειας ΛογιστήΦοροτεχνικού Α΄τάξεως του ν. 2515/1997. Για τον εκκα-θαριστή ισχύουν οι παράγραφοι 1, 5 και 6 του άρθρου106ι. Ο εκκαθαριστής ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριάαμέλεια. Με την κατάθεση της αίτησης μπορεί να λαμβά-νονται από το Δικαστήριο Προληπτικά μέτρα κατά το άρ-θρο 103.

5. Η αίτηση κοινοποιείται στην επιχείρηση και περίλη-ψη αυτής δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Δελτίο τουάρθρου 101 παράγραφος 2 πριν από δέκα (10) εργάσιμεςημέρες, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η ημέρα της επίδο-σης και της δικασίμου. Κύριες παρεμβάσεις μπορούν ναασκηθούν μόνον από πιστωτές που εκπροσωπούν ποσο-στό τουλάχιστον 60% του συνόλου των απαιτήσεων κα-τά του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένου του 40% τωντυχόν εμπραγμάτως ή με ειδικό προνόμιο ή με προσημεί-ωση υποθήκης εξασφαλισμένων πιστωτών. Οι κύριες πα-ρεμβάσεις κατατίθενται υποχρεωτικά και με ποινή απα-ραδέκτου το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριναπό τη δικάσιμο, με τον ίδιο παραπάνω υπολογισμό τωνημερών, και συνεκδικάζονται, υποχρεωτικώς, όπως και οιτυχόν πρόσθετες παρεμβάσεις, με την αίτηση. Σε περί-πτωση που οι κυρίως παρεμβαίνοντες αιτούνται την υπα-γωγή του οφειλέτη στην Ειδική εκκαθάριση, ισχύουν, γιατο παραδεκτό του αιτήματός τους τα οριζόμενα στην πα-ράγραφο 2. Το πτωχευτικό δικαστήριο κάνει δεκτή τηναίτηση, αν προβλέπει, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την έκ-θεση του εκκαθαριστή της παραγράφου 2 του παρόντοςάρθρου, ότι η υπαγωγή στο καθεστώς της ειδικής εκκα-θάρισης βελτιώνει τις πιθανότητες διατήρησης της επι-χείρησης και διάσωσης θέσεων εργασίας χωρίς να παρα-βλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών. Τοπροηγούμενο εδάφιο ισχύει και στην περίπτωση που οικυρίως παρεμβαίνοντες του δεύτερου εδαφίου της πα-ρούσας παραγράφου αιτούνται την υπαγωγή του οφει-λέτη στη διαδικασία της ειδικής εκκαθάρισης. Το πτω-χευτικό δικαστήριο αποδεχόμενο την αίτηση διορίζει μετην Απόφαση του τον προτεινόμενο στην αίτηση εκκα-θαριστή, εκτός εάν υπάρχει πέραν της μίας αίτηση ή κύ-ρια παρέμβαση με το αυτό αίτημα (θέση σε Ειδική εκκα-θάριση) και διαφορετική πρόταση ως προς τον εκκαθαρι-

Page 29: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 957

στή, οπότε διορίζει τον κατά την κρίση του καταλληλότε-ρο.

6. Η Απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου δεν υπό-κειται σε ένδικα μέσα, εκτός εάν άλλως προβλέπεταιστο παρόν. Η Απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίουδημοσιεύεται σε περίληψη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο(Γ.Ε.ΜΗ.) και στο Δελτίο του άρθρου 101 παράγραφος 2.Τριτανακοπή κατά της Απόφασης που δέχεται την αίτη-ση δύναται να ασκηθεί από πρόσωπο που δεν παρέστηστη συζήτηση και δεν είχε κλητευθεί νόμιμα σε αυτήν ε-ντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών α-πό τη δημοσίευση της Απόφασης κατά το προηγούμενοεδάφιο. Κατά της απόφασης που απορρίπτει την αίτησηεπιτρέπεται έφεση. Η έφεση ασκείται εντός τριάντα (30)ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης, για τη δε συ-ζήτηση της έφεσης ορίζεται δικάσιμος εντός διμήνου α-πό την υποβολή της. Με τη δημοσίευση της Απόφασηςγια θέση της επιχείρησης σε εκκαθάριση η εξουσία τωνκαταστατικών οργάνων διοίκησης και διαχείρισης της ε-πιχείρησης περιέρχεται στο σύνολό της στον διοριζόμε-νο εκκαθαριστή. Η αποδοχή της αίτησης συνεπάγεταιτην αυτοδίκαιη αναστολή όλων των ατομικών διώξεωνκατά του οφειλέτη καθ’ όλη τη διάρκεια της ειδικής εκ-καθάρισης, συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων διοι-κητικής εκτέλεσης από το Δημόσιο και τους ΦΚΑ, καθώςκαι των μέτρων διασφάλισης της οφειλής κατά τις διατά-ξεις του άρθρου 46 του ν. 4174/2013. Η θέση της επιχεί-ρησης σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σε λειτουργίαδεν συνιστά από μόνη της σπουδαίο λόγο για την καταγ-γελία εκκρεμών συμβάσεων, ούτε αποτελεί λόγο ανά-κλησης διοικητικών αδειών.

7. Ο εκκαθαριστής εγκαθίσταται με τη βοήθεια της Δη-μόσιας Αρχής στη διοίκηση της επιχείρησης, συντάσσειαμελλητί απογραφή των στοιχείων της επιχείρησης,σύμφωνα με την έκθεση της παραγράφου 2 και κατά τοσχετικό χρονοδιάγραμμα και εν συνεχεία καταρτίζει μεβάση την απογραφή Υπόμνημα Προσφοράς, στο οποίο,πλην των απογραφέντων στοιχείων της επιχείρησης, πε-ριλαμβάνει και κάθε πληροφορία χρήσιμη για την εικόνατου ενεργητικού της. Ο ειδικός εκκαθαριστής, προκειμέ-νου να διατηρήσει τη λειτουργία της επιχείρησης και νακαλύψει δαπάνες και έξοδα της ειδικής εκκαθάρισης, δύ-ναται να λάβει κατά τη διάρκεια της ειδικής εκκαθάρισηςχρηματοδοτήσεις ή εισφορές αγαθών ή υπηρεσιών, οι ο-ποίες φέρουν το ειδικό προνόμιο του άρθρου 154 περί-πτωση α΄. Μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τηνεγκατάστασή του στην επιχείρηση, ο εκκαθαριστής δη-μοσιεύει με ολοσέλιδη καταχώρηση σε δύο καθημερινήςπανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδες, στο Γ.Ε.ΜΗ. καιστο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ενιαίου Τα-μείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Τομέας Νομικών)και αναρτά επίσης, στον τυχόν ιστότοπο της επιχείρη-σης στο διαδίκτυο Πρόσκληση Διενέργειας ΔημόσιουΠλειοδοτικού Διαγωνισμού για την αγορά του συνόλουτου ενεργητικού της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ή / καιαν αυτό προβλέπεται ως εναλλακτική δυνατότητα στηνκατά την παράγραφο 2 έκθεση επί μέρους λειτουργικώνσυνόλων αυτής, ορίζοντας ημερομηνία για την ενώπιόντου στα γραφεία της επιχείρησης ή κατά την κρίση τουστο κατάστημα του πτωχευτικού δικαστηρίου υποβολήδεσμευτικών με εγγυητική επιστολή προσφορών, απέ-χουσα είκοσι (20) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες και όχι

πέραν των σαράντα (40) εργάσιμων ημερών από τη δη-μοσίευση της Πρόσκλησης, καθορίζοντας και τους λοι-πούς όρους του σχετικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού,μεταξύ των οποίων δέσμευση ότι με την υπογραφή τηςΣύμβασης Μεταβίβασης θα καταβάλλεται τοις μετρητοίςτο σύνολο του τιμήματος. Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστέςπαραλαμβάνουν από τον εκκαθαριστή το Υπόμνημα Προ-σφοράς και διεξάγουν έλεγχο για τα πωλούμενα στοι-χεία της επιχείρησης, αφού υπογράψουν Συμφωνία Εχε-μύθειας.

8. Μετά τη σύμφωνα με την Πρόσκληση λήξη της Δια-δικασίας υποβολής και αποσφράγισης των προσφορώνακολουθεί η συγκριτική εκτίμησή τους από τον εκκαθαρι-στή, ο οποίος συντάσσει σχετική έκθεση στην οποίαπροτείνει τη σειρά των προσφορών, την αποδοχή τηςσυμφερότερης προσφοράς και την κατακύρωση του δια-γωνισμού. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται σε όσους νόμιμακατέθεσαν Προσφορές και υποβάλλεται στο πτωχευτικόδικαστήριο με σχετική αίτηση αποδοχής της. Για τη συ-ζήτηση της αίτησης αυτής, τις τυχόν παρεμβάσεις καιλοιπά ισχύουν τα οριζόμενα για την αίτηση υπαγωγής σεεκκαθάριση, αναλόγως εφαρμοζόμενα. Το πτωχευτικόδικαστήριο επικυρώνει ή απορρίπτει τη σχετική Διαδικα-σία, αποδέχεται ή μη την υποβληθείσα αίτηση θέτονταςτυχόν επιπλέον όρους και ανακηρύσσει τον Αγοραστή ήτους Αγοραστές, κατά περίπτωση με Απόφασή του, πουδεν υπάγεται σε ένδικα μέσα. Η Απόφασή του πτωχευτι-κού δικαστηρίου δημοσιεύεται σε περίληψη στο Γ.Ε.ΜΗ.και στο Δελτίο του άρθρου 101 παράγραφος 2. Τριτανα-κοπή κατά της αποφάσεως δύναται να ασκηθεί από πρό-σωπο που δεν παρέστη στη συζήτηση και δεν είχε κλη-τευθεί νόμιμα σε αυτήν εντός αποκλειστικής προθεσμίαςτριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της Απόφασηςκατά το προηγούμενο εδάφιο. Σε περίπτωση αποδοχήςτης αίτησης το πτωχευτικό δικαστήριο ορίζει και εισηγη-τή δικαστή για τις ανάγκες της διανομής του πλειστηριά-σματος κατά την παράγραφο 9 του άρθρου αυτού. Με τηδημοσίευση της τυχόν θετικής Απόφασης ο εκκαθαρι-στής συντάσσει αμελλητί σχέδιο Σύμβασης Μεταβίβα-σης του Ενεργητικού της Επιχείρησης, το οποίο κοινο-ποιεί εγγράφως με σχετική πρόσκλησή του για υπογρα-φή, μετά από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, προς τον Αγο-ραστή ή τους Αγοραστές. Οι καλούμενοι υπογράφουν τησχετική Σύμβαση, αποδεχόμενοι και τους τυχόν επιπλέ-ον όρους της δικαστικής Απόφασης ή απαντούν αρνητι-κά μέσα στην προθεσμία των πέντε (5) εργάσιμων ημε-ρών, οπότε η ίδια Διαδικασία ακολουθείται για τον τυχόνΔεύτερο Αγοραστή κ.ο.κ.. Η παραπάνω υπογραφόμενηΣύμβαση επέχει θέση τελεσίδικης κατακύρωσης του1003 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αν η δικαστι-κή Απόφαση δεν έχει επιβάλει πρόσθετους όρους, ο Α-γοραστής υποχρεούται να υπογράψει τη Σύμβαση Μετα-βίβασης σύμφωνα με τους όρους του Υπομνήματος Προ-σφοράς και της προσφοράς του Αγοραστή. Μετά την κα-ταβολή του τιμήματος, ο εκκαθαριστής συντάσσει αμελ-λητί πράξη εξόφλησης. Η πράξη αυτή προσαρτάται στηΣύμβαση Μεταβίβασης, επέχει θέση περίληψης έκθεσηςκατακύρωσης του άρθρου 1005 του Κώδικα Πολιτικής Δι-κονομίας, εφαρμόζοντας ως προς αυτήν αναλόγως όσαισχύουν επί της τελευταίας και έχει, στην περίπτωση με-ταβίβασης ακινήτων, ως άμεση έννομη συνέπεια, μετάτη μεταγραφή της και το σχετικό αίτημα προς τον υπο-

Page 30: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

958 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

θηκοφύλακα, την εξάλειψη και διαγραφή των υπέρ τρί-των βαρών, που έχουν εγγραφεί πριν από τη θέση της ε-πιχειρήσεως στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης. Στημεταβίβαση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρη-σης, στο πλαίσιο της ειδικής εκκαθάρισης, δεν έχει ε-φαρμογή η διάταξη του άρθρου 479 Α.Κ.. Ως προς τηνπαραπάνω Σύμβαση Μεταβίβασης, τις εκκρεμείς συμβά-σεις της επιχείρησης και τις διοικητικές άδειες ισχύουντα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 106θ τουπαρόντος. Η όλη Διαδικασία μεταβίβασης του ενεργητι-κού κατά τα προεκτεθεντα διαρκεί κατ` ανώτατο χρονικόόριο δώδεκα (12) μήνες, από την έναρξη των ενεργειώντου εκκαθαριστή με τη σύνταξη της προβλεπόμενηςστην παράγραφο 4 του παρόντος απογραφής με δυνατό-τητα παράτασης από το πτωχευτικό δικαστήριο έξι (6) ε-πιπλέον μηνών. Σε περίπτωση υπέρβασης των άνω χρο-νικών ορίων, η εκκαθάριση παύει αυτοδικαίως και σε πε-ρίπτωση που εκκρεμεί Αίτηση πτώχευσης προχωρά η ε-ξέτασή της. Ως προς τη Διαδικασία μεταβιβάσεώς τους,σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης αυτής, ισχύουν ταανωτέρω, αναλόγως εφαρμοζόμενα.

9. Ο εκκαθαριστής μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμεςημέρες από τη μεταβίβαση του ενεργητικού της επιχεί-ρησης κατά τα προαναφερόμενα υποχρεούται να δημο-σιοποιήσει, με τον τρόπο που αναφέρεται στην παρά-γραφο 4 του παρόντος, Πρόσκληση Αναγγελίας Απαιτή-σεων των πιστωτών. Οι πιστωτές αναγγέλλουν τις απαι-τήσεις τους μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τηδημοσιοποίηση της Πρόσκλησης. Στη συνέχεια ο εκκα-θαριστής, αφού αφαιρέσει από το προϊόν της εκκαθάρι-σης τα έξοδα εκκαθάρισης, μέσα στα οποία περιλαμβά-νονται και οι δαπάνες της λειτουργίας της επιχείρησηςκατά την εκκαθάριση και αποδώσει τα αντίστοιχα ποσάσυμμέτρως προς τους δικαιούχους, συντάσσει, για το α-πομένον υπόλοιπο, Πίνακα Κατάταξης κατά τις διατάξειςτων άρθρων 153-161 του Πτωχευτικού Κώδικα εφαρμο-ζομένων αναλόγως. Αρμόδιο για την εκδίκαση τυχόν α-νακοπών κατά του Πίνακα είναι το πτωχευτικό δικαστή-ριο, το οποίο δικάζει κατά τις προαναφερθείσες διατά-ξεις.»

17. Το άρθρο 110 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώ-δικας» (Α΄ 153) καταργείται.

18. Το άρθρο 154 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώ-δικας» (Α΄153) τροποποιείται ως ακολούθως:

«Άρθρο 154

Μετά από την αφαίρεση των δικαστικών εξόδων, τωνεξόδων της διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας, σταοποία περιλαμβάνεται και η προσωρινή και οριστική αντι-μισθία του συνδίκου και των τυχόν ομαδικών πιστωμά-των, οι πιστωτές κατατάσσονται με την ακόλουθη σειρά:

(α) Οι απαιτήσεις από χρηματοδοτήσεις του οφειλέτηοποιασδήποτε φύσεως, προκειμένου να εξασφαλιστεί ησυνέχιση της δραστηριότητάς του και των πληρωμώντου με βάση τη συμφωνία εξυγίανσης ή το σχέδιο ανα-διοργάνωσης της επιχείρησης. Το ίδιο προνόμιο έχουνκαι απαιτήσεις προσώπων που, με βάση τη συμφωνία ε-ξυγίανσης, συνεισέφεραν αγαθά ή υπηρεσίες προς τοσκοπό συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότηταςτου οφειλέτη και των πληρωμών, για την αξία των αγα-θών ή των υπηρεσιών που συνεισέφεραν. Επίσης, το ίδιοπρονόμιο έχουν και απαιτήσεις από χρηματοδότηση κά-

θε φύσης, παροχή αγαθών και υπηρεσιών προς τον οφει-λέτη κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τηναίτηση ανοίγματος Διαδικασίας εξυγίανσης μέχρι τηνέκδοση απόφασης επί της αίτησης για την επικύρωσητης συμφωνίας ή τη λήξη της διαδικασίας σύμφωνα μετο άρθρο 104 παράγραφος 1, στο μέτρο που η παροχήτου προνομίου αυτού προβλέπεται από τη Διαδικασία ε-ξυγίανσης. Το προνόμιο των προηγούμενων εδαφίωνδεν αφορά σε μετόχους ή εταίρους για τις εισφορέςτους σε μετρητά ή σε είδος στα πλαίσια αύξησης του κε-φαλαίου του οφειλέτη.β) Οι απαιτήσεις για την κηδεία ή τη νοσηλεία του ο-

φειλέτη, της συζύγου και των τέκνων του, εφόσον προέ-κυψαν κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριντην κήρυξη της πτώχευσης. Στην ίδια τάξη υπάγονται καιοι απαιτήσεις αποζημίωσης δανειστών, λόγω αναπηρίαςποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, με εξαίρε-ση την ικανοποίηση για ηθική βλάβη, εφόσον προέκυψανέως την κήρυξη της πτώχευσης.γ) Οι απαιτήσεις για την παροχή τροφίμων αναγκαίων

για τη συντήρηση του οφειλέτη, του συζύγου και των τέ-κνων του, αν προέκυψαν κατά τους τελευταίους έξι (6)μήνες πριν από την κήρυξη της πτώχευσης.δ) Οι απαιτήσεις από την παροχή εξαρτημένης εργα-

σίας, καθώς και οι απαιτήσεις από αμοιβές, έξοδα και α-ποζημιώσεις των δικηγόρων, που αμείβονται με πάγιαπεριοδική αμοιβή, εφόσον προέκυψαν μέσα στην τελευ-ταία διετία πριν την κήρυξη της πτώχευσης. Απαιτήσειςαπό αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σχέσεως εργα-σίας, καθώς και οι απαιτήσεις των δικηγόρων για αποζη-μίωση λόγω λύσης της σύμβασης έμμισθης εντολής κα-τατάσσονται στην τάξη αυτή ανεξάρτητα από το χρόνοπου προέκυψαν. Οι απαιτήσεις του Δημοσίου από φόροπροστιθέμενης αξίας και παρακρατούμενους και επιρρι-πτόμενους φόρους με τις προσαυξήσεις κάθε φύσης καιτους τόκους που επιβαρύνουν τις απαιτήσεις αυτές.Στην ίδια τάξη υπάγονται και οι απαιτήσεις των φορέωνκοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας της Γενικής Γραμ-ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι απαιτήσεις αποζη-μίωσης σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου προς δια-τροφή, καθώς και οι απαιτήσεις αποζημίωσης λόγω ανα-πηρίας ποσοστού εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω,εφόσον προέκυψαν έως την κήρυξη της πτώχευσης.ε) Οι απαιτήσεις αγροτών ή αγροτικών συνεταιρισμών

από πώληση αγροτικών προϊόντων, αν προέκυψαν κατάτον τελευταίο χρόνο πριν την κήρυξη της πτώχευσης.στ) Οι απαιτήσεις του Δημοσίου και των οργανισμών

τοπικής αυτοδιοίκησης από κάθε αιτία, με τις προσαυξή-σεις κάθε φύσης και τους τόκους που επιβαρύνουν τις α-παιτήσεις αυτές. ζ) Οι απαιτήσεις του Συνεγγυητικού κατά του οφειλέ-

τη, εφόσον ο τελευταίος έχει ή είχε στο παρελθόν την ι-διότητα της επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρε-σιών κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3606/2007 καιοι απαιτήσεις του Συνεγγυητικού έχουν προκύψει εντόςδύο (2) ετών πριν από την κήρυξη της πτώχευσης.»

19. Το άρθρο 156 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώ-δικας» (Α΄ 153) τροποποιείται ως ακολούθως:

«Άρθρο 156

Επί διανομής προϊόντος εκποίησης πράγματος ή χρη-ματικής ποσότητας, εφαρμόζεται το άρθρο 977 του

Page 31: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 959

Κ.Πολ.Δ..» 20. Το άρθρο 162 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώ-

δικας» (Α΄153) τροποποιείται ως ακολούθως:

«Άρθρο 162

Αν η Πτωχευτική περιουσία έχει εκτιμηθεί κατά την α-πογραφή του άρθρου 68 σε ποσό μικρότερο από εκατόχιλιάδες (100.000) ευρώ, ακολουθείται η Διαδικασία τουπαρόντος Κεφαλαίου. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οιδιατάξεις των λοιπών κεφαλαίων του παρόντος Κώδι-κα.»

21. Μετά το άρθρο 170 προστίθεται άρθρο 170α στο ν.3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Α΄153) ως ακολού-θως:

«Άρθρο 170αΠερίοδος απαλλαγής

Ο οφειλέτης φυσικό πρόσωπο ο οποίος επιπλέον έχεικηρυχθεί συγγνωστός σύμφωνα με το άρθρο 167 θα α-παλλάσσεται πλήρως από τις απαιτήσεις κατά της πτω-χευτικής περιουσίας μετά από την παρέλευση τριών ε-τών από την κήρυξη της πτώχευσης.»

22. Από 1.1.2016, οι αρμοδιότητες που προβλέπονταιστον Πτωχευτικό Κώδικα (ν. 3588/2007) ως αρμοδιότη-τες του συνδίκου, του μεσολαβητή, του ειδικού εντολο-δόχου και του ειδικού εκκαθαριστή θα ασκούνται απόφυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο, ύστερα από κατα-χώρηση σε επαγγελματικό μητρώο, θα έχει το δικαίωμανα ασκεί το επάγγελμα του διαχειριστή αφερεγγυότη-τας. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά απόπρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-θρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υπουργού Οικονομίας,Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, καθορίζονται οι τυ-πικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις άσκησης του επαγ-γέλματος, τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνταιγια την πρόσβαση στο επάγγελμα, ο τρόπος οργάνωσηςτου επαγγέλματος, ο διορισμός και η παύση του διαχει-ριστή, η εποπτεία του, οι επιμέρους αρμοδιότητές του σεσχέση με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Πτωχευτι-κού Κώδικα μαζί με την ευθύνη και τις κυρώσεις από τημη άσκησή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμισημεταβατικού χαρακτήρα, ιδίως για τις εκκρεμείς διαδικα-σίες.

23. Η παρούσα υποπαράγραφος εφαρμόζεται επί τωνδιαδικασιών που αρχίζουν μετά την έναρξη ισχύος τουπαρόντος, με την εξαίρεση της παραγράφου 21 η οποίαθα ισχύσει από 1.1.2016.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ-ΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Δ.356/1974 (Α΄90), 4152/2013 (Α΄107), 4172/2013(Α΄167), 4174/2013 (Α΄170), 4305/2014 (Α΄237),4321/2015 (Α΄32)

1. Στην περίπτωση α΄ της πρώτης παρ. του άρθρου 82του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ Α΄90) μετά τις λέξεις «οι έρευ-νες» προστίθενται οι λέξεις «με βάση τα εκάστοτε πρό-σφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα της φορολογικής δι-οίκησης».

2. Στην ίδια ως άνω περίπτωση μετά τη λέξη «τρίτων»διαγράφεται το κόμμα και αντικαθίστανται οι λέξεις «ο έ-λεγχος της πτωχευτικής και μεταπτωχευτικής περιου-σίας» με τις λέξεις «ή με διαδικασία εκκαθάρισης και ηπαύση των εργασιών της πτώχευσης».

3. Στην ίδια ως άνω περίπτωση μετά τη λέξη «πτωχό»τίθεται τελεία και διαγράφονται οι λέξεις «ή ολοκλήρω-ση της διαδικασίας εκκαθάρισης, εφόσον πρόκειται γιαοφειλέτη υπό καθεστώς εκκαθάρισης».

4. Στην περίπτωση β΄ της πρώτης παρ. του άρθρου 82του ν.δ. 356/1974 μετά τη λέξη «δίωξης» και πριν από τηλέξη «κατά» διαγράφονται οι λέξεις «εφόσον πρόκειταιγια συνολική βασική οφειλή άνω των δέκα χιλιάδων(10.000) ευρώ».

5. Στην περίπτωση γ΄ της τρίτης παρ. του άρθρου 82του ν.δ. 356/1974 μετά τη λέξη «λογαριασμοί» προστίθε-νται οι λέξεις «και το περιεχόμενο των θυρίδων σε τρά-πεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα».

6. Στην ίδια ως άνω περίπτωση αντικαθίστανται οι λέ-ξεις «του άρθρου 14 του ν. 2523/1997» με τις λέξεις«των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 όπως ισχύει».

7. Στο άρθρο 30Β του ν.δ. 356/1974 προστίθεται παρά-γραφος 5 ως εξής:

«5. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων δύναταινα αποστέλλει ηλεκτρονικά στα πιστωτικά ιδρύματα τηςχώρας τα στοιχεία των οφειλετών του Δημοσίου, με συ-νολική ληξιπρόθεσμη οφειλή πάνω από εβδομήντα χιλιά-δες ευρώ. Τα πιο πάνω ιδρύματα υποχρεούνται να προ-βαίνουν αυθημερόν στις ενέργειες που απαιτούνται γιατη δέσμευση των χρημάτων, που ευρίσκονται ή κατατίθε-νται στους λογαριασμούς των οφειλετών, μέχρι του ύ-ψους της συνολικής οφειλής. Μετά τη δέσμευση και ε-ντός δύο ημερών, ενημερώνεται για το ύψος του δε-σμευθέντος ποσού η Φορολογική Διοίκηση, η οποία ο-φείλει να επιβάλει κατάσχεση, κατά τις διατάξεις τουπρώτου άρθρου του παρόντος, το αργότερο σε πέντε ερ-γάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική παραλαβή της ενη-μερωτικής απάντησης, άλλως το πιστωτικό ίδρυμα προ-βαίνει οίκοθεν στην άμεση άρση της επιβληθείσης δέ-σμευσης. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζε-ται η αρμόδια υπηρεσία για τη συλλογή και αποστολήτων στοιχείων, κατά το εδάφιο 1 ως και κάθε άλλη ανα-γκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων τηςπαρούσης παραγράφου. Με όμοια απόφαση μπορεί ναμεταβάλλεται το ύψος της οφειλής του εδαφίου 1.»

8. α. Η περίπτωση ε΄της πρώτης παραγράφου του άρ-θρου 31 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) αντικαθίσταται ως ε-ξής:

«ε) Οι απαιτήσεις από μισθούς, συντάξεις και κάθε εί-δους ασφαλιστικά βοηθήματα που καταβάλλονται περιο-δικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο α-πό χίλια (1.000) ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαί-νει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέηπρος το Δημόσιο επί του ½ του υπερβάλλοντος ποσούτων χιλίων (1.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των χιλίωνπεντακοσίων (1.500) ευρώ, καθώς και επί του συνόλουτου υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων πεντακοσίων(1.500) ευρώ».Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται

στις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την έναρξη ι-σχύος του, ανεξαρτήτως του χρόνου γένεσης των απαι-

Page 32: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

960 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

τήσεων του Δημοσίου, καθώς και στις ήδη επιβληθείσεςενεργείς κατασχέσεις για τις απαιτήσεις του οφειλέτη έ-ναντι του τρίτου που γεννώνται από την έναρξη ισχύοςτου. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 31του ΚΕΔΕ καταργούνται.

8β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου31 ΚΕΔΕ αντικαθίσταται ως εξής:

«Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοι-νό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού τωνχιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως για κά-θε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα.»

9. α) Στον τίτλο του άρθρου 62Α του ν.δ. 356/1974, ό-πως ισχύει, μετά τη λέξη «πτωχών» και πριν από τη λέξη«οφειλετών» προστίθενται οι λέξεις «και υπό εξυγίανσηή συνδιαλλαγή».β) Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 62Α του ν.δ.

356/1974, όπως ισχύει, μετά τις λέξεις «καταβολή τους»και πριν από την τελεία προστίθενται κόμμα και λέξειςως εξής:

«, οπότε επιβάλλεται επί του καθυστερούμενου ποσούπροσαύξηση ίση με ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για κά-θε μήνα καθυστέρησης».γ) Η παρ. 6 του άρθρου 62Α του ν.δ. 356/1974, όπως ι-

σχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «6. Από την ημέρα υποβολής της αίτησης ρύθμισης α-

ναστέλλεται η παραγραφή των χρεών που υπάγονται σεαυτή. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο αναστολή λήγειμε την πάροδο της προθεσμίας καταβολής της τελευταί-ας δόσης της ρύθμισης κατά τα οριζόμενα στην απόφα-ση της παραγράφου 1 του παρόντος ή με την έκδοση α-πορριπτικής απόφασης επί της αίτησης ή με την έγγρα-φη άρνηση αποδοχής της ρύθμισης ή με την άπρακτη πά-ροδο της προθεσμίας για την αποδοχή αυτής, κατά περί-πτωση, η δε παραγραφή δεν συμπληρώνεται πριν απότην πάροδο ενός έτους από το χρονικό σημείο λήξης τηςαναστολής.»δ) Η παρ. 9 του άρθρου 62Α του ν.δ. 356/1974 αναριθ-

μείται σε 10 και προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής: «9. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ε-

φαρμόζονται αναλόγως για τη ρύθμιση χρεών οφειλε-τών που έχουν συνάψει συμφωνία συνδιαλλαγής ή εξυ-γίανσης, η οποία επικυρώθηκε δικαστικά κατά τις διατά-ξεις των άρθρων 99 και επόμενα του Πτωχευτικού Κώδι-κα, με την προϋπόθεση ότι τα χρέη δεν ρυθμίζονται απότη συμφωνία και γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριναπό τη δικαστική επικύρωσή της ανεξαρτήτως χρόνουβεβαίωσης. Στην περίπτωση αυτή αρμόδιο γνωμοδοτικόόργανο για την εξέταση του αιτήματος ρύθμισης είναι ηεπιτροπή της παραγράφου 1 του παρόντος ανεξαρτήτωςύψους οφειλής.»

10. α. Η ισχύς της υποπερίπτωσης γ΄ της περίπτωσης6 της υποπαραγράφου Α.2 της παρ. Α΄ του άρθρου πρώ-του του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), όπως ισχύει, ως προς τιςπροϋποθέσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητο εκτιμητή,παροχής εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης α-σφάλειας, καθώς και της βιωσιμότητας του διακανονι-σμού αναστέλλεται για χρονικό διάστημα δύο ετών απότη δημοσίευση του παρόντος. Η αναστολή καταλαμβάνεικαι τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις. Εγγυήσεις, διασφα-λίσεις ή εμπράγματες ασφάλειες που τυχόν έχουν παρα-σχεθεί κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων εξακο-

λουθούν να ισχύουν.β. Οι λέξεις «οκτώ εκατοστιαίων μονάδων» της περί-

πτωσης 3 της υποπαραγράφου Α.2 της παρ. Α΄ του άρ-θρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107), όπως ισχύει, α-ντικαθίστανται με τις λέξεις «πέντε (5) εκατοστιαίων μο-νάδων». γ. Η περίπτωση β΄ ισχύει μετά την παρέλευση διμήνου

από τη δημοσίευση του παρόντος, για τις νέες ρυθμίσειςκαι για τις ανεξόφλητες δόσεις υφιστάμενων ρυθμίσεων.

11. α. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 71του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) καταργείται.β. Η παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167)

αντικαθίσταται ως ακολούθως:«2. Το ποσοστό της παραγράφου 1 ισχύει και για τα

νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων β΄, γ΄ , ε΄ και στ΄ μό-νο για τις κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών τουάρθρου 45.»γ. H παρ. 36 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως

προστέθηκε με την περίπτωση β΄ της παρ. 5 του άρθρου1 του ν. 4334/2015 (Α΄ 80), αντικαθίσταται ως εξής:

«36. Το ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της προκα-ταβολής του φόρου εισοδήματος της παραγράφου 1 τουάρθρου 71 εφαρμόζεται για τα κέρδη που προκύπτουνσε φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου2014 και μετά. Ειδικά, για τα κέρδη που αποκτούν τα νο-μικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που αναφέρο-νται στην παράγραφο 2 του άρθρου 71 στο φορολογικόέτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως καιτην 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, το ποσοστό τηςπροκαταβολής φόρου ορίζεται σε πενήντα πέντε τοις ε-κατό (55%) και για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορο-λογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 έωςκαι την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους το ποσοστό αυ-τό ορίζεται σε εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).»δ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69 του

ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει ο φορολογούμε-

νος και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπο-νται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας βεβαιώνεταιποσό ίσο με το εκατό τοις εκατό (100%) του φόρου πουπροκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φό-ρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορο-λογικού έτους.»ε. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα πα-

ράγραφος 38 που έχει ως εξής: «38. Το ποσοστό της προκαταβολής του φόρου εισο-

δήματος της παραγράφου 1 του άρθρου 69 ορίζεται σεπενήντα πέντε τοις εκατό (55%) για τα κέρδη που προ-κύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ια-νουαρίου 2014 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έ-τους και σε εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) για τακέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχί-ζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η Δεκεμ-βρίου του ίδιου έτους.».στ.i. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα

παράγραφος 39 ως εξής:«39. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες

με φορολογικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2014και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους η καταβο-λή του φόρου σύμφωνα με το άρθρο 68 γίνεται σε πέντε(5) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη κα-

Page 33: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 961

ταβάλλεται μέχρι την 21η Αυγούστου 2015 και η καθεμίααπό τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρατων μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δε-κεμβρίου 2015.»

ii. Η ισχύς της περίπτωσης i αρχίζει από την επομένηημέρα της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερ-νήσεως και αφορά δηλώσεις φορολογίας εισοδήματοςπου υποβάλλονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.ζ. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32) κα-

ταργείται από τότε που ίσχυσε.η. Η παράγραφος 8 του άρθρου 26, το τελευταίο εδά-

φιο της παραγράφου 6 του άρθρου 67 και το τελευταίοεδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως προστέθηκαν με τις παραγράφους2, 4 και 5 του άρθρου 2 του ν. 4328/2015 (Α΄ 51), καταρ-γούνται για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολο-γικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 καιμετά.θ. Η παρ. 34 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως

προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4328/2015, καταργείται για εισοδήματα που αποκτήθηκαν στοφορολογικό έτος 2014.

12. α. Στο άρθρο 48 του ν. 4174/2013 (Α΄170) προστί-θεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να επιλέγει κατάπροτεραιότητα τις προς επιδίωξη της είσπραξης της ο-φειλής υποθέσεις με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνουή εξαιρετικά και με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορί-ζονται από τον Γενικό Γραμματέα και δεν δημοσιοποιού-νται. Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να ζητά, εκ τωνυστέρων, στοιχεία από τον Γενικό Γραμματέα ΔημοσίωνΕσόδων σχετικά με τα κριτήρια του προηγούμενου εδα-φίου.»β. Στο τέλος του άρθρου 9 του ν.δ. 356/1974 προστίθε-

ται νέο εδάφιο ως εξής:«Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να επιλέγει κατά

προτεραιότητα τις προς επιδίωξη της είσπραξης της ο-φειλής υποθέσεις με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνουή εξαιρετικά και με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορί-ζονται από τον Γενικό Γραμματέα και δεν δημοσιοποιού-νται. Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να ζητά, εκ τωνυστέρων, στοιχεία από τον Γενικό Γραμματέα ΔημοσίωνΕσόδων σχετικά με τα κριτήρια του προηγούμενου εδα-φίου.»

13. α. Η ισχύς της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρ-θρου 43 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, αναστέλλεταιγια χρονικό διάστημα δύο ετών από τη δημοσίευση τουπαρόντος. Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορη-γηθείσες ρυθμίσεις. Εγγυήσεις ή εμπράγματα βάρη πουτυχόν έχουν παρασχεθεί κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω υ-ποπερίπτωσης γγ΄ εξακολουθούν να ισχύουν. β. Στην παρ. 6 του άρθρου 43 του ν. 4174/2013, όπως ι-

σχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:«Ο τόκος του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται με

βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρη-ματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέ-ον πέντε (5) εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογι-σμένο.»γ. Η περίπτωση β΄ ισχύει μετά την παρέλευση διμήνου

από τη δημοσίευση του παρόντος, για τις νέες ρυθμίσειςκαι για τις ανεξόφλητες δόσεις υφιστάμενων ρυθμίσεων.

14.α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 51

του ν. 4305/2014 (Α΄237) οι λέξεις «Η μη εμπρόθεσμηκαταβολή δόσης έχει ως συνέπειες:» αντικαθίστανταιως εξής:

«Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δόσης, καθώς και η μητακτοποίηση κατά νόμιμο τρόπο από τον οφειλέτη τωνληξιπρόθεσμων οφειλών του, ατομικών καθώς και αυτέςγια τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής, από την ημερομη-νία υπαγωγής στη ρύθμιση και εντός της προθεσμίαςπου ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 47 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και του άρθρου 7 του ν.δ. 356/1974(Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν, κατά περίπτωση, έχει ως συνέ-πειες:».β. Στην παρ. 15 του άρθρου 51 του ν. 4305/2014, όπως

ισχύει, προστίθεται εδάφιο δ΄ ως εξής: «δ) Να μειώνει τη διάρκεια της ήδη χορηγηθείσας ρύθ-

μισης εάν ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα σύμφωνα μετα οικονομικά του δεδομένα να πληρώνει την οφειλήτου σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες,οποτεδήποτε καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.»

15.α. H παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4321/2015, όπως ι-σχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθ-μισης των άρθρων 1-17 του παρόντος αντί των κατά ΚΕ-ΔΕ και κατά Κ.Φ.Δ. τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθε-σμης καταβολής από την υπαγωγή τους σε ρύθμιση επι-βαρύνονται με τόκο που υπολογίζεται με βάση το ισχύονεπιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης τηςΕυρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε (5) εκα-τοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογισμένο. Βασικές συ-νολικές οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ που υπάγονται σεπρόγραμμα ρύθμισης του παρόντος δεν επιβαρύνονταιπλέον με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβο-λής εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋ-ποθέσεις:αα. ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί

επιχειρηματική δραστηριότητα, ββ. η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, όπως προκύπτει

από τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) είναι α-ντικειμενικής αξίας μέχρι 150.000 ευρώ και γγ. η υπαγό-μενη στη ρύθμιση βασική οφειλή υπερβαίνει το 50% τουδηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη.»β. Στο άρθρο 12 του ν. 4321/2015 προστίθεται εδάφιο

δ΄ ως εξής: «δ) δεν έχει τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις ληξι-

πρόθεσμες οφειλές του, ατομικές, καθώς και αυτών γιατις οποίες έχει ευθύνη καταβολής, από την ημερομηνίαυπαγωγής στη ρύθμιση και εντός της προθεσμίας που ο-ρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4174/2013(Κ.Φ.Δ.) και του άρθρου 7 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), ό-πως ισχύουν κατά περίπτωση.»γ. Η περίπτωση α΄ ισχύει για τις ανεξόφλητες δόσεις

ρύθμισης μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευ-ση του παρόντος. δ. Στο άρθρο 8 του ν. 4321/2015, όπως ισχύει, προστί-

θεται εδάφιο ως εξής:«δ) δεν έχει τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις ληξι-

πρόθεσμες οφειλές του, ατομικές καθώς και αυτές γιατις οποίες έχει ευθύνη καταβολής, από την ημερομηνίαυπαγωγής στη ρύθμιση και μετά και το αργότερο εντόςτριών (3) μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθε-σμίας καταβολής τους.»

16. Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας στην εί-

Page 34: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

962 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

σπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, είναι δυνατόν, με από-φαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η οποίαεκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Οι-κονομικών ως προς το ύψος της δαπάνης, να επιτρέπε-ται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης που εφαρμό-ζεται κατά τη διαδικασία προμηθειών του Δημοσίου, ηπρομήθεια της παροχής υπηρεσίας για την ανάπτυξη ει-δικού λογισμικού διενέργειας ηλεκτρονικών κατασχέσε-ων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω ενός πλήρωςαυτοματοποιημένου συστήματος κεντρικής επεξεργα-σίας, με απευθείας ανάθεση.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.2: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ1.α. Η παρ. 1 του κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήματος ΙΙΙ

του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄248) αντικαθίσταταιως εξής:

«1. Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγείων, βρώσιμα,(Δ.Κ. 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208,0209, 0210). Παρασκευάσματα κρεάτων (Δ.Κ. 1601,1602, ex 1603).»β. H περίπτωση ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώ-

δικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής:«ιβ) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι

στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και πα-ροχές υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται από οργανι-σμούς δημόσιου δικαίου. Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει και για λοιπούς οργανι-

σμούς εφόσον οι εν λόγω οργανισμοί πληρούν αθροιστι-κά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i. δεν έχουν ως σκοπό τη συστηματική επιδίωξη τουκέρδους, τα ενδεχόμενα δε κέρδη τους δεν πρέπει σεκαμία περίπτωση να διανέμονται, αλλά να διατίθενταιγια τη διατήρηση ή τη βελτίωση των παρεχόμενων υπη-ρεσιών,

ii. η διοίκηση και διαχείριση των εν λόγω οργανισμώνπρέπει να ασκείται ουσιαστικά χωρίς μισθό, από πρόσω-πα που δεν έχουν, είτε αυτά τα ίδια είτε μέσω τρίτωνπροσώπων, άμεσο ή έμμεσο συμφέρον από τα αποτελέ-σματα της εκμετάλλευσης των σχετικών δραστηριοτή-των,

iii. οι τιμές τους πρέπει να είναι κατώτερες από αυτέςπου καθορίζονται για ανάλογες πράξεις εμπορικών επι-χειρήσεων, οι οποίες υπόκεινται στο ΦΠΑ,

iv. η απαλλαγή δεν πρέπει να δημιουργεί κίνδυνο στρέ-βλωσης των όρων του ανταγωνισμού.Οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύουν για την προ-

σχολική εκπαίδευση.Η ισχύς των διατάξεων της περίπτωσης ιβ΄ της παρα-

γράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ αρχίζει από 20Ιουλίου 2015. Η δήλωση μεταβολών για τη μετάταξη στοκανονικό καθεστώς ΦΠΑ υποβάλλεται εντός δέκα ημε-ρών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Στην περί-πτωση που έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία από 20 Ι-ουλίου μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου,χωρίς ΦΠΑ, τα συμπληρωματικά φορολογικά στοιχείαγια την επιβολή του φόρου εκδίδονται μέχρι 30 Σεπτεμ-βρίου 2015 και ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται μετη δήλωση ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου κατά την ο-ποία εκδόθηκε το συμπληρωματικό στοιχείο».

2. Το Παράρτημα ΙΙΙ του ν. 2859/2000 (Α΄ 248) , όπως

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ τηςπαρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α΄80), τροποποι-είται ως ακολούθως:

• Στην παράγραφο 2 του Κεφαλαίου Α΄, στη Δ.Κ. 0302προστίθεται το πρόθεμα ΕΧ.

• Στην παράγραφο 4 του Κεφαλαίου Α΄, στη Δ.Κ. 0602προστίθεται το πρόθεμα ΕΧ.

• Στην παράγραφο 17 του Κεφαλαίου Α, μετά τη φρά-ση «βελόνες τεχνητού νεφρού» προστίθεται η φράση«συσκευές έκχυσης ινσουλίνης».

• Στην παράγραφο 18 διαγράφεται το εδάφιο «Συσκευ-ές έκχυσης ινσουλίνης».

• Στην παράγραφο 20 του Κεφαλαίου Α΄, στη Δ.Κ.2711 προστίθεται το πρόθεμα ΕΧ.

• Στην παράγραφο 21 του Κεφαλαίου Α΄, στις Δ.Κ.6112 και 6211 προστίθεται το πρόθεμα ΕΧ.

• Στην παράγραφο 22 του Κεφαλαίου Α΄, η Δ.Κ. ΕΧ8401 αντικαθίσταται από τις Δ.Κ. ΕΧ 3922 και ΕΧ 9401.

3. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 τουν. 4334/2015 (Α΄80) τροποποιείται ως εξής:

«δ) Οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 4, 5 και 6του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 μειώσεις των συντελε-στών Φ.Π.Α. καταργούνται σταδιακά ως ακολούθως:Από 1.10.2015 στην πρώτη ομάδα νησιών, από

1.6.2016 στη δεύτερη ομάδα νησιών και από 1.1.2017στα υπόλοιπα νησιά.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δι-

οικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών ορίζονταιειδικότερα τα υπαγόμενα στις παραπάνω ρυθμίσεις νη-σιά της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000.».

4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 33 τουν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ.1 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32), αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι διακανονισμοί που αφορούν εκπτώσεις που διε-νεργήθηκαν σε μία διαχειριστική περίοδο περιλαμβάνο-νται σε δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται το αργότερο μέ-χρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τέταρτου μήνα α-πό το τέλος της διαχειριστικής περιόδου.»

5. Για να αντιμετωπισθούν επείγουσες ανάγκες για τηλειτουργία της ΥΕΔΔΕ στον τομέα της πάταξης της απά-της στο ΦΠΑ, είναι δυνατόν, με απόφαση του ΓενικούΓραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η οποία εκδίδεται κατόπινσύμφωνης γνώμης του Υπουργού Οικονομικών ως προςτο ύψος της δαπάνης, να επιτρέπεται, κατά παρέκκλισηκάθε άλλης διάταξης που εφαρμόζεται κατά τη διαδικα-σία προμηθειών του Δημοσίου, η προμήθεια με απευθεί-ας ανάθεση ειδικού λογισμικού ερευνών και ανάλυσηςστοιχείων, καθόσον, για λόγους τεχνικούς, η σύμβασηαυτή μπορεί να ανατεθεί μονο σε ορισμένο οικονομικόφορέα.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.3: ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗ-ΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥα. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013

(Α΄ 287) προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Ειδικά για το έτος 2015, εφόσον η πράξη προσδιορι-

σμού του φόρου έχει εκδοθεί μέχρι και την 26η του μη-νός Οκτωβρίου 2015, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρικαι την 30ή του μηνός Οκτωβρίου 2015. Η τελευταία δό-ση καταβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέ-

Page 35: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 963

ρα του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016.»β. Το στοιχείο α΄ της παρ. 1 του άρθρου άρθρο 3 του ν.

4223/2013 (Α΄287) αντικαθίσταται ως εξής:«α) Στο Δημόσιο, στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτι-

κής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.)».γ. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 5

του ν. 4223/2013 καταργούνται.δ. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 του

ν. 4223/2013 μετά τη φράση «Για το έτος 2014» προστί-θεται η φράση «και για το έτος 2015».ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.4: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 27/1975

(Α΄77), ΤΟΥ Ν. 29/1975 (Α΄ 75) ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4111/2013(Α΄18)

1. Στο ν. 27/1975 (Α΄ 77) προστίθεται νέο άρθρο 26α,ως εξής:

«Άρθρο 26αΦορολογία πλοίων με σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης

και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

1. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και ημερόπλοιαμε σημαία κράτους–μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης(Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)πλην της ελληνικής, ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητι-κότητας, τα οποία υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4256/2014 (Α΄ 92) υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας(tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντοςνόμου.

2. Τα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία, επιβατηγά ήφορτηγά, δρομολογημένα σε τακτική γραμμή επιβατικώνμεταφορών και πορθμείων με σημαία κράτους–μέλουςτης Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οι-κονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής, ανεξαρ-τήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, που εκτελούν υπη-ρεσίες θαλάσσιων μεταφορών στην Ελλάδα μεταξύ λι-μένων της ηπειρωτικής χώρας, της ηπειρωτικής χώραςκαι νησιών ή μεταξύ λιμένων νησιών (ενδομεταφορών),σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου πρώτουτου ν. 2932/2001 (Α΄ 145), υπόκεινται σε φόρο χωρητι-κότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του πα-ρόντος νόμου.

3. Λοιπά πλοία θαλασσίων μεταφορών μεταξύ λιμένωνεσωτερικού (ενδομεταφορών) ανεξαρτήτως κόρων ολι-κής χωρητικότητας, καθώς και πλοία με ολική χωρητικό-τητα μέχρι 500 κόρους που εκτελούν διεθνείς θαλάσσιεςμεταφορές με σημαία κράτους–μέλους της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου(Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής υπόκεινται σε φόρο χωρητι-κότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του πα-ρόντος νόμου και με την επιφύλαξη της εφαρμογής τυ-χόν συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας και ναυτι-λιακών συμβάσεων.

4. Με την καταβολή του φόρου σύμφωνα με το παρόνάρθρο, εξαντλείται κάθε υποχρέωση των πλοιοκτητών ήτων πλοιοκτητριών εταιρειών των πλοίων του παρόντοςάρθρου από το φόρο εισοδήματος, επί των εισοδημάτωνπου αποκτώνται από τη δραστηριότητα αυτή. Η ίδια α-παλλαγή από το φόρο εισοδήματος ισχύει για τους με-τόχους ή εταίρους των ως άνω εταιρειών, μέχρι και φυ-σικού προσώπου, για το εισόδημα που αποκτούν με τη

μορφή διανομής καθαρών κερδών ή μερισμάτων. 5. Οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄170) έχουν ισχύ

κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρ-θρου.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών καιΟικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ρυθμί-ζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τον τρόπο τηςκαταμέτρησης των κόρων ολικής χωρητικότητας τωνπλοίων αυτών.

7. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Ε-σόδων καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμο-γή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

8. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχί-ζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 για υπηρεσίες θαλάσ-σιων μεταφορών που παρέχονται από την ημερομηνίααυτή και μετά.»

2.α. Τα ποσά φόρου που οφείλονται σύμφωνα με τοπρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 27/1975,προσαυξάνονται για τα έτη 2016 έως και 2020 κατά πο-σοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) ετησίως.Το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της προ-

σαύξησης προστίθεται στα ποσά φόρου όπως έχουν δια-μορφωθεί κατά το έτος 2015 κατ’ εφαρμογή των διατά-ξεων της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 27/1975 και σε αυτάτων επόμενων ετών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μέσαστην παραπάνω πενταετία.Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και κατά τον υ-

πολογισμό της εισφοράς που οφείλεται κατά το άρθρο10 του ν. 27/1975 .β. Τα ποσά εισφοράς που οφείλονται σύμφωνα με το

πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 29/1975(Α΄75) προσαυξάνονται για τα έτη 2016 έως και 2020 κα-τά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) ετησίως.Το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της προ-

σαύξησης προστίθεται στα ποσά εισφοράς όπως έχουνδιαμορφωθεί κατά το έτος 2015, κατ’ εφαρμογή των δια-τάξεων της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 29/1975 και σεαυτά των επόμενων ετών, όπως αυτά θα διαμορφωθούνμέσα στην παραπάνω πενταετία.

3. Η παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18) α-ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επι-χειρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή μορφής, ασχολούμε-να αποκλειστικά με τη ναύλωση, ασφάλιση, διακανονι-σμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεωνή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένησημαία, πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικήςχωρητικότητας, εξαιρούμενων των επιβατηγών ακτο-πλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτε-λούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώ-πευση πλοιοκτητριών εταιριών, ως και επιχειρήσεων πουέχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπά-νω αναφερόμενες δραστηριότητες, επιβάλλεται ετήσιαεισφορά για οκτώ (8) έτη επί του ετήσιου ποσού του συ-νολικού εισαγομένου και μετατρεπομένου σε ευρώ συ-ναλλάγματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25του ν. 27/1975 (Α΄ 77), η οποία υπολογίζεται με τις πα-ρακάτω κλίμακες:α) Για τα ετήσια ποσά συνολικού εισαγομένου και με-

τατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος της τετραετίας2012-2015:

Page 36: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Page 37: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 965

Page 38: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

966 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Στην περίπτωση που το συνολικό ετήσιο εισαγόμενοκαι μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα μίας επιχείρη-σης είναι μικρότερο από το προβλεπόμενο ελάχιστο ό-ριο των πενήντα χιλιάδων (50.000) δολαρίων Η.Π.Α., ηεισφορά θα υπολογιστεί για πενήντα χιλιάδες (50.000)δολάρια Η.Π.Α., μετατρεπόμενου σε ευρώ του ποσούτων 50.000 δολαρίων Η.Π.Α..Η δια του παρόντος άρθρου προβλεπόμενη εισφορά

δεν επιβάλλεται σε ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρίες,που έχουν εγκαταστήσει γραφείο ή υποκατάστημα δυ-νάμει του άρθρου 25 του ν. 27/1975 και ασχολούνται μετη διαχείριση ή εκμετάλλευση πλοίων υπό ελληνική ή ξέ-νη σημαία, καθώς και με τις λοιπές εργασίες που προ-βλέπονται από την εγκριτική πράξη εγκατάστασήςτους.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.5: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2960/2001 (Α΄265)

1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 5 του άρθρου 78 τουν. 2960/2001 αντικαθίστανται ως ακολούθως :

«Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινη-τήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρ-θρου 73, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γε-ωργία, ο συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης(Ε.Φ.Κ.) ορίζεται σε διακόσια (200) ευρώ ανά χιλιόλιτρο.Κατά τη θέση σε ανάλωση του ως άνω προϊόντος, εφαρ-μόζεται ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. της περίπτωσης στ΄ τηςπαραγράφου 1 του άρθρου 73 και επιστρέφεται το ποσότου Ε.Φ.Κ. που υπολογίζεται με βάση τη διαφορά του συ-ντελεστή της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 τουάρθρου 73 και του ως άνω οριζόμενου συντελεστή τωνδιακοσίων (200) ευρώ ανά χιλιόλιτρο.»

2. Η παρ. 5 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001, όπως τρο-ποποιήθηκε με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 22του ν. 3634/2008 (Α΄9), αλλά και με την περίπτωση 1βτης υποπαραγράφου Ε.3 του πρώτου άρθρου τουν. 4093/2012 (Α΄222), καταργείται.

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν από1.10.2015, ενώ οι διατάξεις της παραγράφου 2, από1.10.2016.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.6: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2969/2001 (Α΄281)Στο ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα

προϊόντα», όπως ισχύει, επέρχονται οι ακόλουθες τρο-ποποιήσεις και συμπληρώσεις:

1. Στο τέλος της παρ. Γ3 του άρθρου 7 τουν. 2969/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 τουάρθρου δεύτερου του ν. 4303/2014 προστίθεται εδάφιοως εξής :

«Στην περίπτωση αυτή, τα αποσταγματοποιεία απαγο-ρεύεται να συστεγάζονται και συλλειτουργούν με Οινο-πνευματοποιεία Α΄ και Β΄ κατηγορίας, επιτρεπομένης ω-στόσο της συλλειτουργίας τους με ποτοποιεία.»

2. Η παρ. Δ6 του άρθρου 7 του ν. 2969/2001, όπως α-ντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρουδεύτερου του ν. 4303/2014 , αντικαθίσταται ως εξής:

«Δ6. Απαγορεύεται η συνύπαρξη και λειτουργία ποτο-ποιείου σε ενιαίο χώρο με άλλη επιχείρηση εκτός από α-ποσταγματοποιείο και οινοπνευματοποιείο Β΄κατηγο-ρίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της δευτέρας πε-ριόδου της παραγράφου Γ3 του παρόντος άρθρου.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.7: ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙ-ΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

1.α. Από 30.10.2015, όλες οι αρμοδιότητες και καθήκο-ντα που άπτονται φορολογικών και τελωνειακών υποθέ-σεων, μεταφέρονται, από την Ειδική Γραμματεία τουΣ.Δ.Ο.Ε., στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων(Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών. β. i) Στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις στη ΓΓΔΕ προ-

στίθενται 500 νέες, οι οποίες θα καλυφθούν από προσω-πικό που υπηρετεί στην ΕΓ ΣΔΟΕ. Ειδικότερα, 350 έμπει-ροι ή πιστοποιημένοι ελεγκτές και 150 από τους υπολοί-πους υπαλλήλους της ΕΓ ΣΔΟΕ. Με αποφάσεις του Υ-πουργού Οικονομικών που εκδίδονται μέχρι τις20.9.2015 καθορίζονται οι λεπτομέρειες της μετακίνη-σης, οι κατηγορίες, οι κλάδοι και κάθε άλλη σχετική λε-πτομέρεια. Μέχρι τις 30.10.2015 θα ολοκληρωθεί η μετα-φορά του προσωπικού που αναφέρεται στην παρούσα υ-ποπαράγραφο.

ii) Με διαπιστωτικές πράξεις του Υπουργού Οικονομι-κών, που θα εκδοθούν μέχρι τις 20.9.2015, μεταφέρονταιαπό την ΕΓ του ΣΔΟΕ η υλικοτεχνική υποδομή, καθώςκαι τα φυσικά και μαγνητικά αρχεία των υποθέσεων πουεκκρεμούν στα δικαστήρια και των υποθέσεων που θαμεταφερθούν στη Γ.Γ.Δ.Ε. και αφορούν αρμοδιότητεςφορολογικών και τελωνειακών θεμάτων και οι απαραίτη-τες πιστώσεις, που αναλογούν για την κάλυψη των μετα-βιβαζόμενων στη Γ.Γ.Δ.Ε. αρμοδιοτήτων, της περίπτω-σης α΄ της παρούσας υποπαραγράφου. Μέχρι τις30.10.2015 θα ολοκληρωθεί η μεταφορά των αναγραφο-μένων στην παρούσα υποπαράγραφο.γ. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορί-

ζονται οι λεπτομέρειες και κάθε διαδικαστικό ζήτημα γιατη μεταφορά 3.500 υποθέσεων που ελέγχονται από τηνΕιδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε. στη Γ.Γ.Δ.Ε.. Με τον όρο«υπόθεση» νοείται έλεγχος συγκεκριμένου Φυσικού ήΝομικού Προσώπου. Η αντιμετώπιση των υπολοίπων υ-ποθέσεων, που θα παραμείνουν στην Ε.Γ. του Σ.Δ.Ο.Ε.θα καθορισθεί με νομοθετική ρύθμιση μέχρι τις30.10.2015.δ. Γενικές και ειδικές διατάξεις που ισχύουν για την Ει-

δική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε., τις υπηρεσίες και το προσωπι-κό αυτής, ισχύουν και για τις υπηρεσίες και το προσωπι-κό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που α-σκούν τις μεταφερόμενες από αυτήν ως άνω αρμοδιότη-τες, καθώς και για τις υπηρεσίες και το προσωπικό πουασκεί τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ερευνών και Δια-σφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ).ε. Από την 30ή Οκτωβρίου 2015 καταργείται η παρ. 2

του άρθρου 25 του ν. 4321/2015 (Α΄32). Οι παράγραφοι 1και 3 του άρθρου 25 του ν. 4321/2015 καταργούνται απότότε που ίσχυσαν και οι εκθέσεις της Ειδικής Γραμματεί-ας Σ.Δ.Ο.Ε., που έχουν συνταχθεί, σύμφωνα με τις δια-τάξεις του άρθρου 25 του ν. 4321/2015 (για τις οποίεςδεν έχουν εκδοθεί καταλογιστικές πράξεις στη Φορολο-γική και Τελωνειακή Διοίκηση, θεωρούνται δελτία πληρο-φοριών). στ. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται Ειδική

Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε. ή Σ.Δ.Ο.Ε. ή οι υπηρεσίες αυτής νο-ούνται, από της ισχύος του παρόντος, οι Υπηρεσίες τηςΓ.Γ.Δ.Ε., που ασκούν τις μεταφερόμενες με τις διατά-ξεις της παρούσας υποπαραγράφου ως άνω αρμοδιότη-τες.

Page 39: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 967

2.α. Αρμόδιος για την έκδοση των αποφάσεων πουπροβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 6 παράγραφος2, 15, 16, 17 και 21 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32) είναι ο Γενι-κός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οι-κονομικών.β. Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση

των διατάξεων που αναφέρονται στην προηγούμενη πα-ράγραφο μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρό-ντος, τροποποιούνται με αποφάσεις του Γενικού Γραμ-ματέα Δημοσίων Εσόδων.γ. Όπου στις διατάξεις των άρθρων 20 και 22 του

ν. 4321/2015 προβλέπεται η άσκηση αρμοδιότητας απόΠροϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δη-μοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, αυτή θαασκείται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, οοποίος δύναται με απόφασή του να τη μεταβιβάζει σεΠροϊσταμένους Υπηρεσιών αυτής ή να εξουσιοδοτεί αυ-τούς να υπογράφουν με εντολή του.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.8: ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Ν. 3446/2006(Α΄49)

Μετά το άρθρο 18 του ν. 3446/2006 (Α΄49) προστίθε-ται νέο άρθρο 18Α ως εξής:

«Άρθρο 18ΑΕκπρόθεσμος Τεχνικός Έλεγχος

πέραν των έξι (6) μηνών

1. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 4 του άρ-θρου 5 του ν. 1350/1983 (Α΄55) «Υποχρεωτικός τεχνικόςέλεγχος των οδικών οχημάτων και άλλες διατάξεις», πα-ρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των εγγεγραμ-μένων στην Ελλάδα οχημάτων, για τα οποία ένα (1) μήναμετά τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης θα έχει πα-ρέλθει χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστο έξι (6) μηνών α-πό την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργει-ας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, εφόσον προσκομίσουναυτά, εντός των προθεσμιών της παρ. 2 του παρόντοςάρθρου, σε ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του περιοδικού τε-χνικού ελέγχου, να καταβάλουν, πέραν του προβλεπό-μενου τέλους διενέργειας του ελέγχου, μειωμένο τοπρόσθετο ειδικό τέλος και δη ίσο με το καταβαλλόμενοστις περιπτώσεις εκπρόθεσμης προσκόμισης πέραν τωντριάντα (30) ημερών και μέχρι των έξι (6) μηνών.

2. Για την εφαρμογή των οριζομένων στην προηγούμε-νη παράγραφο τα οχήματα προσκομίζονται για περιοδι-κό τεχνικό έλεγχο ως ακολούθως:α. Τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6)

μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμηςδιενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε έωςτις 30.06.2014 προσκομίζονται έως και τις 30.9.2015.β. Τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6)

μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμηςδιενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε ε-ντός του χρονικού διαστήματος από 1.7.2014 έως31.12.2014 προσκομίζονται έως και τις 31.10.2015.γ. Τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6)

μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμηςδιενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε ή θαπαρέλθει από 1.1.2015 έως και ένα (1) μήνα από τη δη-μοσίευση της παρούσας διάταξης προσκομίζονται έωςκαι τις 30.11.2015.

3. Στους ιδιοκτήτες οχημάτων για τα οποία συμπληρώ-νεται χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτι-κή ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τε-χνικού ελέγχου, επιβάλλεται από το Υπουργείο Οικονο-μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού πρόστιμο ύ-ψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, το οποίο βεβαιώνεταιστη Φορολογική Διοίκηση και εισπράττεται κατά τις δια-τάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ.356/1974 (Α΄90). Το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφί-ου επιβάλλεται και στους ιδιοκτήτες οχημάτων της πα-ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον δεν προσκο-μίσουν τα οχήματά τους για διενέργεια περιοδικού τε-χνικού ελέγχου μέχρι και τις 31.12.2015. Σε όσους επι-βάλλεται το πρόστιμο της παρούσας παραγράφου, δενεπιβάλλεται το πρόστιμο της παρ. 4 του άρθρου 86 τουν. 2969/1999 (Α΄57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλο-φορίας».

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών καιΟικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, ορίζε-ται ο τρόπος πληρωμής του μειωμένου πρόσθετου τέ-λους της παραγράφου 1, τα όργανα, η διαδικασία και οτρόπος πληρωμής του προστίμου της παραγράφου 3 καιρυθμίζονται τα σχετικά με τις διασταυρώσεις αρχείωνγια τον εντοπισμό των εκπρόθεσμων σε τεχνικό έλεγχοοχημάτων και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για τηνεφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.9: ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, οι πιο κάτω ό-ροι έχουν την ακόλουθη έννοια:

1. Δαπάνες μετακίνησης: τα ποσά που αναγνωρίζει οφορέας για: α. τα έξοδα κίνησης, β. τα έξοδα διανυκτέ-ρευσης, γ. την ημερήσια αποζημίωση, δ. τα έξοδα εγκα-τάστασης και μεταφοράς οικοσκευής και ε. το επίδομααλλοδαπής.

2. Έξοδα κίνησης: το αντίτιμο των εισιτηρίων των μέ-σων μαζικής μεταφοράς (ή συγκοινωνιακών μέσων) ήτης κάρτας απεριόριστων διαδρομών, η δαπάνη χιλιομε-τρικής αποζημίωσης λόγω χρησιμοποίησης ιδιωτικήςχρήσης (Ι.Χ.) ή μισθωμένου μεταφορικού μέσου αν επι-τρέπεται η χρήση του, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχή-ματος σε μετακινήσεις με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς, ημίσθωση οχήματος αν επιτρέπεται η χρήση του, καθώςκαι το ποσό της παραγράφου 8 του άρθρου 6.

3. Έξοδα διανυκτέρευσης: το αναγνωριζόμενο ποσόγια κάθε τύπο ξενοδοχειακής μονάδας ή ενοικιαζόμενουκαταλύματος.

4. Ημερήσια αποζημίωση: το χρηματικό ποσό, το οποίοκαταβάλλεται στον μετακινούμενο για την κάλυψη κυ-ρίως των εξόδων διατροφής, κατά τη μετακίνηση και πα-ραμονή του εκτός έδρας.

5. Έξοδα μεταφοράς οικοσκευής: το ποσό που ανα-γνωρίζεται για τη μεταφορά του οικιακού εξοπλισμού,της επίπλωσης, του ρουχισμού και των ατομικών ειδών,πλην του αυτοκινήτου.

Page 40: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

968 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

6. Επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής: Το ποσό που κατα-βάλλεται μηνιαίως στον μετακινούμενο στο εξωτερικό,εφόσον η παραμονή του εκεί υπερβαίνει το διάστηματων τριάντα (30) ημερών.

7. Έδρα: το κατάστημα της Υπηρεσίας, όπου υπηρετείο μετακινούμενος, ή η κατοικία του αν αυτή βρίσκεταιπλησιέστερα στον τόπο προορισμού ή αν ο μετακινούμε-νος είναι ιδιώτης.

8. Εντός έδρας μετακίνηση: η μετακίνηση μέχρι πενή-ντα (50) χιλιόμετρα από την έδρα του μετακινουμένου ήμέχρι είκοσι (20) ναυτικά μίλια για μετακινήσεις από τηνηπειρωτική προς τη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα. Ανη μετακίνηση πραγματοποιείται και στην ηπειρωτική καιστη νησιωτική Χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρατου μετακινουμένου μέχρι τον τόπο προορισμού υπολο-γίζεται σε χιλιόμετρα.

9. Εκτός έδρας μετακίνηση: η μετακίνηση πέραν τωνπενήντα (50) χιλιομέτρων από την έδρα του μετακινου-μένου ή πέραν των είκοσι (20) ναυτικών μιλίων για μετα-κινήσεις από την ηπειρωτική προς τη νησιωτική Χώρα καιαντίστροφα ή ανεξάρτητα από απόσταση για μετακίνησηαπό νησί σε νησί. Αν η μετακίνηση πραγματοποιείται καιστην ηπειρωτική και στη νησιωτική Χώρα, η συνολική α-πόσταση από την έδρα του μετακινουμένου μέχρι τοντόπο προορισμού υπολογίζεται σε χιλιόμετρα.

10. Εκτός έδρας ημέρα: κάθε ημέρα μετακίνησης ε-κτός έδρας του μετακινουμένου, ανεξάρτητα εάν διανυ-κτερεύει ή επιστρέφει αυθημερόν. Στις ημέρες εκτός έ-δρας περιλαμβάνεται και η ημέρα επιστροφής, εφόσοναυτή συμπίπτει με την ημέρα λήξης εργασιών.

11. Διαδοχική μετακίνηση: η μετάβαση διαδοχικά σεπερισσότερες από μία περιοχές για εκτέλεση υπηρεσίαςσε καθεμιά από αυτές.

12. Διανυκτέρευση: η διαμονή του μετακινουμένου,κατά τις νυκτερινές ώρες στην εκτός έδρας μετακίνησήτου.

13. Ημιδιατροφή: πρωινό και ένα γεύμα (μεσημεριανόή βραδινό)

14. Κατοικία : ο τόπος όπου το πρόσωπο έχει την κύριακαι μόνιμη εγκατάστασή του.

15. Μέλη οικογένειας: ο σύζυγος, τα άγαμα τέκνα τουμέχρι του δέκατου όγδοου (18ου) έτους της ηλικίας τουςσυμπληρωμένου ή μέχρι του εικοστού τέταρτου (24ου),εφόσον φοιτούν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ι-δρύματα ή σε Ι.Ε.Κ. δημόσια ή ιδιωτικά ή σε περίπτωσησωματικής ή πνευματικής αναπηρίας για άσκηση βιοπο-ριστικού επαγγέλματος με αναπηρία σε ποσοστό τουλά-χιστον πενήντα τοις εκατό (50%).

Άρθρο 2Πεδίο εφαρμογής

1. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται οι με-τακινούμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα, με εντολή φορέατου Δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. στ΄ τουάρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), συμπεριλαμβανο-μένων των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.) μενομική προσωπικότητα, των Οργανισμών Τοπικής Αυτο-διοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού, των νομικών προ-σώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των ΟργανισμώνΚοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) και των φορέων της πε-ρίπτωσης 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παρ. Γ΄ του άρ-

θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222), στο εσωτερικό ήτο εξωτερικό, για εκτέλεση ή παροχή υπηρεσίας, ειδικήαποστολή, για συμμετοχή σε ημερίδες, διημερίδες, συ-νέδρια, σεμινάρια, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, κα-θώς και οι μετατιθέμενοι, αποσπώμενοι ή τοποθετούμε-νοι.

2. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου δεν εμπί-πτουν οι μετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσηςπροσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες προγραμ-μάτων ή έργων (ερευνητικών, αναπτυξιακών κ.λ.π.) τωνΕρευνητικών Κέντρων, καθώς και των Ερευνητικών Κέ-ντρων των Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., που χρηματοδοτούνται απο-κλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς ορ-γανισμούς ή ιδιωτικά κονδύλια, εφόσον η σχετική δαπά-νη καλύπτεται από τα προγράμματα ή τα έργα αυτά, γιατις ανάγκες των οποίων μετακινούνται.

3. Κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι αρμό-διες υπηρεσίες υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν με τονπροσφορότερο και οικονομικότερο τρόπο την κάλυψητων πραγματικών αναγκών μετακίνησης.

Άρθρο 3Ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας

1. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και τουΥπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο αριθμός των επι-τρεπόμενων κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας των μετακι-νούμενων προσώπων για οποιαδήποτε από τις αιτίες τηςπαρ. 1 του άρθρου 2, ανάλογα με τον κλάδο, την κατη-γορία, την ειδικότητα που ανήκουν ή την ιδιότητά τουςκαι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, κατ’ ανώτατο όριο,τις εξήντα (60). Το όριο αυτό δεν προσαυξάνεται στιςπεριπτώσεις ανάθεσης καθηκόντων άλλου κλάδου ή ει-δικότητας ή σε περίπτωση μετακίνησης εκτός έδρας υπόάλλη ιδιότητα. Με απόφαση του αρμόδιου Συντονιστή Αποκεντρωμέ-

νης Διοίκησης (πρώην Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμέ-νης Διοίκησης) καθορίζονται τα θέματα του α΄ εδαφίουγια τους υπαλλήλους που υπηρετούν στους Ο.Τ.Α. πρώ-του και δεύτερου βαθμού.

2. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και τουΥπουργού Οικονομικών επιτρέπεται η υπέρβαση του α-νωτάτου ορίου των ημερών εκτός έδρας: α) για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων έκτακτων και

απρόβλεπτων γεγονότων όπως είναι οι θεομηνίες, οιπυρκαγιές, οι επιδημίες ή η κήρυξη συγκεκριμένης πε-ριοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μέχρι τριάντα(30) ημέρες ετησίως,β) για μετακινήσεις των μηχανικών για τις ανάγκες ε-

λέγχου και επίβλεψης μελετών και έργων, των υπαλλή-λων του Υπουργείου Οικονομικών για τις ανάγκες τωνεν γένει ελέγχων, των γεωτεχνικών υπαλλήλων για τιςανάγκες εφαρμογής σχετικών προγραμμάτων και ελέγ-χων, των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχήςκαι της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικώνκαι Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Δημόσιας Τά-ξης και Προστασίας του Πολίτη) και του Σώματος Επιθε-ωρητών Εργασίας, μέχρι τριάντα (30) ημέρες ετησίωςκαι γ) ειδικά για έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες, μέχρι εί-

κοσι (20) ημέρες ετησίως. Στην απόφαση αυτή προσδιορίζονται οι ειδικότητες

Page 41: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 969

και τα συγκεκριμένα υπηρεσιακά καθήκοντα που αφοράη υπέρβαση, καθώς και ο αριθμός ημερών αυτής μέχριτου ανωτέρω αριθμού ημερών. Οι αποφάσεις της παρα-γράφου αυτής εκδίδονται μετά την εξάντληση του ανώ-τατου ορίου και με δυνατότητα αναδρομικής ισχύος δύο(2) μηνών.

3. Με κοινή απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουρ-γού και του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να καθορίζο-νται οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος καιπέραν των ανωτέρω ορίων των παραγράφων 1 και 2 καιμέχρι διακόσιες (200) ημέρες συνολικά για τις μετακινή-σεις εκτός έδρας: α) των πληρωμάτων του Ε.Κ.Α.Β., β)των τεχνικών και δημοσιογράφων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., γ) τουπροσωπικού κλάδου Γεωπόνων και Κτηνιάτρων του Ειδι-κού Λογαριασμού Γεωργικών Αποζημιώσεων (Ε.Λ.Γ.Α.),και του προσωπικού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για τους επιτό-πιους φυσικούς ελέγχους που υποχρεούται να διενεργείσύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσηςκαι προκειμένου για τους υπαλλήλους της Επιτροπής Ε-ποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για τη διενέργεια ελέγ-χου λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνο, μέχρι διακό-σιες σαράντα (240) ημέρες συνολικά.

Άρθρο 4Αποφάσεις μετακίνησης

1. Οι αποφάσεις μετακίνησης για τους υπαλλήλους καιλειτουργούς των Υπουργείων και των ΑποκεντρωμένωνΔιοικήσεων εκδίδονται από τον αρμόδιο Υπουργό ή τονΣυντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης (πρώην ΓενικόΓραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης) αντίστοιχα ή τοκατά νόμο εξουσιοδοτημένο όργανο. Για το προσωπικότων Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών οι αποφάσεις με-τακίνησης εκδίδονται από τους Προέδρους αυτών ή τοεξουσιοδοτημένο από αυτούς όργανο, ενώ για το προ-σωπικό των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δι-καίου και των δημοσίων επιχειρήσεων οι αποφάσεις εκ-δίδονται από το συλλογικό όργανο διοίκησης ή το εξου-σιοδοτημένο από αυτό όργανο. Οι αποφάσεις μετακίνη-σης των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. δεύτερου βαθμού εκδί-δονται από τον Περιφερειάρχη ή από το κατά το νόμο ε-ξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο. Οι αποφάσεις μετα-κίνησης των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού εκ-δίδονται από τον Δήμαρχο ή από το κατά το νόμο εξου-σιοδοτημένο από αυτόν όργανο.

2. Οι αποφάσεις μετακίνησης για τους ιδιώτες εκδίδο-νται από το αρμόδιο κατά την παράγραφο 1 όργανο τουφορέα για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιείται ημετακίνηση.

3. Οι αποφάσεις μετακίνησης εκδίδονται με την απα-ραίτητη προϋπόθεση ότι υπάρχει η σχετική πίστωσηστον προϋπολογισμό του οικείου φορέα και η βεβαίωσηδέσμευσης αυτής κατά τις διατάξεις του Δημοσίου Λογι-στικού.

4. Οι αποφάσεις μετακίνησης εκδίδονται πριν από τηνημερομηνία αναχώρησης του μετακινουμένου, περιλαμ-βάνουν απαραίτητα το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητάτου, τον κλάδο ή την ειδικότητα, την ημερομηνία αναχώ-ρησης, έναρξης και λήξης των εργασιών και επιστροφής,τον αριθμό των ημερών και των διανυκτερεύσεων, τηνπλήρη και σαφή αιτιολογία της μετακίνησης, τον τόπο

και το μέσο αυτής, το ποσό της εκτιμώμενης δαπάνηςκαι την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης για τησυγκεκριμένη μετακίνηση, καθώς και κάθε άλλο στοιχείοπου απαιτείται και ορίζεται ρητά από τις διατάξεις τουπαρόντος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας μετα-κίνησης με προφορική εντολή, παρέχεται και γραπτή έ-γκριση με έκδοση σχετικής απόφασης μετακίνησης, τοαργότερο μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τηνημερομηνία επιστροφής του μετακινουμένου στην έδρατου.

Άρθρο 5Θέσεις μετακινουμένων

1. Οι μετακινούμενοι στο εσωτερικό ή στο εξωτερικόδικαιούνται να ταξιδεύουν, ανάλογα με την ιδιότητάτους και το βαθμό που κατέχουν, στις παρακάτω θέσεις:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΜε πλοίο και τρένο στην Α΄ θέση με δικαίωμα χρήσης

κλινάμαξας Α΄θέσης και με αεροπλάνο στην οικονομικήθέση, για το εξωτερικό και εσωτερικό οι παρακάτω :α. Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, Συντονιστές Απο-

κεντρωμένων Διοικήσεων (πρώην Γενικοί Γραμματείς Α-ποκεντρωμένων Διοικήσεων), Περιφερειάρχες, Δήμαρ-χοι δήμων με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων(300.000) κατοίκων, Πρέσβεις, Πληρεξούσιοι ΥπουργοίΑ΄ και Β΄ και αντίστοιχοι, Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι καιΕισαγγελείς Ανωτάτων Δικαστηρίων, Γενικός Επίτροποςτης Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και αντίστοιχοι,Επίτροπος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο,Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Αρχη-γός και Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας(Γ.Ε.ΕΘ.Α.), Αρχηγοί Γενικών Επιτελείων, Αρχηγός Ελ-ληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώ-ματος, Διοικητής Αγίου Όρους, Πρόεδροι ΑνεξάρτητωνΔιοικητικών Αρχών, Πρυτάνεις, Πρόεδροι Τ.Ε.Ι., ΕιδικόςΝομικός Σύμβουλος Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υ-πουργείου Εξωτερικών, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οι-κονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.), ο Γενικός Διευθυ-ντής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).Οι σύζυγοι των ανωτέρω, όταν συνοδεύουν αυτούς ε-

πίσημα.β. Κατ’ απονομή Πρέσβεις, Σύμβουλοι Πρεσβείας Α΄ ή

Β΄ και αντίστοιχοι, Σύμβουλοι της Επικρατείας, Αρεοπα-γίτες, Σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αντί-στοιχοι, Αντεπίτροπος των Τακτικών Διοικητικών Δικα-στηρίων, Αντιπρόεδρος και Νομικοί Σύμβουλοι του Νομι-κού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), Νομικοί Σύμβου-λοι της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ε-ξωτερικών, Αντεισαγγελείς Αρείου Πάγου, Πρόεδροι καιΕισαγγελείς Εφετών, Πάρεδροι Ανωτάτων Δικαστηρίων,Εφέτες και Αντεισαγγελείς Εφετών, Πρόεδροι και Ει-σαγγελείς Πρωτοδικών, Πάρεδροι του Ν.Σ.Κ., Επικεφα-λής Νομικών Προσώπων του Δημόσιου Τομέα και ΔΕΚΟ-Πρόεδροι, Διοικητές, Αντιπρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμ-βουλοι – Αναπληρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές, ΓενικοίΓραμματείς Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., Αντιπρυτάνεις, Καθηγη-τές Α.Ε.Ι. και Πρόεδροι αναγνωρισμένων ΕρευνητικώνΚέντρων, Αντιπρόεδροι και Καθηγητές Τ.Ε.Ι. όλων τωνβαθμίδων, Ερευνητές, Διοικητής Στρατιάς, Γενικός Επι-

Page 42: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

970 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

θεωρητής Στρατού, Αρχηγός Στόλου, Αρχηγός ΤακτικήςΑεροπορίας, Αντιστράτηγοι, Υποστράτηγοι, Ταξίαρχοικαι αντίστοιχοι, Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι, ΕιδικοίΓραμματείς, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκη-σης, Γενικοί Διευθυντές, Διευθύνοντες Σύμβουλοι Δημό-σιων Οργανισμών και Επιχειρήσεων, Προϊστάμενοι τωνΕιδικών Γραφείων του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυ-πουργού, Αναπληρωτής Διοικητής Αγίου Όρους, Αντιπε-ριφερειάρχες, Πρόεδροι Περιφερειακών Συμβουλίων καιΕπιτροπών, Αντιπρόεδρος και Σύμβουλοι του Α.Σ.Ε.Π.,βοηθοί Συνήγοροι του Πολίτη, Αντιπρόεδροι και Μέλη ό-λων των Ανεξάρτητων Αρχών και οι αναπληρωτές αυ-τών, μέλη ΣΟΕ, Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος, Ε-θνικός Συντονιστής για την αντιμετώπιση των Ναρκωτι-κών, Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, Εισαγγελέ-ας κατά της Διαφθοράς, Διευθυντές και αντίστοιχοι,Προϊστάμενοι Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης ή αντί-στοιχης μονάδας, Επιθεωρητές, Ειδικοί Σύμβουλοι καιΕιδικοί Συνεργάτες, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό τουάρθρου 33 του ν. 2190/1994 που υπηρετεί στα πολιτικάγραφεία, Σχολικοί Σύμβουλοι, Σύμβουλοι Α΄ και Β΄ τουΥπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και ΘρησκευμάτωνΔήμαρχοι δήμων με πληθυσμό κάτω των τριακοσίων χι-λιάδων (300.000) κατοίκων, Αντιδήμαρχοι και Αναπληρω-τές Νομικοί Σύμβουλοι Υπουργείου Εξωτερικών.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΜε πλοίο και τρένο στη Β΄ θέση και στην οικονομική

θέση με αεροπλάνο, για το εξωτερικό και εσωτερικό, μεδικαίωμα χρήσης κλινάμαξας Β΄ θέσης μόνο για το εξω-τερικό, οι παρακάτω:Γραμματείς Πρεσβείας Α΄, Β΄, Γ΄ και αντίστοιχοι, Ει-

σηγητές Ανωτάτων Δικαστηρίων, Πρωτοδίκες και Αντει-σαγγελείς Πρωτοδικών, Ειρηνοδίκες, Έμμισθοι Πάρε-δροι Πρωτοδικών και αντίστοιχοι, Δικαστικοί Αντιπρόσω-ποι του Ν.Σ.Κ., Νομικοί Σύμβουλοι ή Δικηγόροι ΝομικώνΥπηρεσιών Δημοσίου, Μέλη Περιφερειακών Συμβουλίωνκαι Επιτροπών, Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέ-ρειας, Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη καιτης Επιχείρησης, Μέλη Δημοτικών Συμβουλίων, Αντισυ-νταγματάρχες, Ταγματάρχες και αντίστοιχοι, Λοχαγοί -Υπολοχαγοί και αντίστοιχοι, Τμηματάρχες και αντίστοι-χοι, επιστημονικοί συνεργάτες Σ.Ο.Ε., Προϊστάμενοι Υ-πηρεσιών επιπέδου Τμήματος ή ενδιάμεσου επιπέδουμεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος, Μέλη ΔιοικητικώνΣυμβουλίων Ν.Π.Δ.Δ. και φορέων του ευρύτερου δημό-σιου τομέα, νομικοί συνεργάτες Υπουργείων, υπάλληλοιτων φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2, μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π.Α.Ε.Ι. και Ε.Ε.Π. Τ.Ε.Ι., λοιποί μετακινούμενοι.

2. Τα μέλη οικογενείας, όπου προβλέπεται από τις δια-τάξεις του παρόντος, δικαιούνται να ταξιδεύουν στην ί-δια θέση που ταξιδεύει ο υπάλληλος.

3. Συνοδοί ασφαλείας, καθώς και οι συνοδοί των προ-σώπων της επόμενης παραγράφου δικαιούνται την ίδιαθέση με το πρόσωπο που συνοδεύουν.

4. Οι μετακινούμενοι για τους λόγους της παραγρά-φου 1 του άρθρου 2, που έχουν βαριά κινητική αναπηρία(παραπληγία, τετραπληγία, ακρωτηριασμό και αναπηρίεςπου φέρουν κλινικά την εικόνα παραπληγίας – τετρα-πληγίας) μετακινούνται στην καταλληλότερη θέση γιατην ανεμπόδιστη και ασφαλή μετακίνησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Άρθρο 6Έξοδα κίνησης εντός έδρας

1.α. Για τους επιμελητές και κλητήρες, β. για τους υπαλλήλους που ασκούν, σε εξαιρετικές

περιπτώσεις, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τουςχρέη επιμελητή όταν δεν υπάρχουν επιμελητές, και γ. για τους τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας υπο-

χρεωτικής (Υ.Ε.) ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.Ε.)τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση περιφερειακώνκτιρίων του φορέα τους, τα αναγνωριζόμενα έξοδα κίνησης εντός έδρας περι-

λαμβάνουν μόνο το αντίτιμο των εισιτηρίων των μέσωνμαζικής μεταφοράς. Για τις περιπτώσεις α΄ και γ΄ δύνα-ται, αντί του αντιτίμου των εισιτηρίων, να χορηγείταικάρτα απεριορίστων διαδρομών. Για την αναγνώρισήτους δεν απαιτείται γραπτή εντολή.

2. α. Για τους τεχνικούς υπαλλήλους και τους μηχανι-κούς για την επίβλεψη και εκτέλεση των δημόσιων έρ-γων, όπως αυτά προσδιορίζονται από την εκάστοτε ισχύ-ουσα νομοθεσία, β. για τους τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας υπο-

χρεωτικής (Υ.Ε.) ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.Ε.)τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση περιφερειακώνκτιρίων του φορέα τους, αν είναι αναγκαία για το σκοπότης μετακίνησης η μεταφορά εξοπλισμού ή υλικών πουλόγω βάρους ή όγκου δεν μεταφέρονται με συγκοινω-νιακά μέσα, γ. για τους υπαλλήλους του τεχνικού εξοπλισμού των

Περιφερειών της χώρας, όπως χειριστές μηχανημάτων,οδηγοί αυτοκινήτων, τεχνίτες και εργάτες, για τις μετα-κινήσεις τους από την έδρα της υπηρεσιακής τους μονά-δας στον τόπο παροχής εργασίας τους με αυθημερόν ε-πιστροφή, και δ. για υπαλλήλους που διενεργούν ελέγχους, επιθεω-

ρήσεις, αυτοψίες ή δειγματοληψίες ή συντήρηση σχο-λείων, καθώς και επισκέψεις κοινωνικής, υγειονομικής ήιατρικής μέριμνας, και μέχρι διακόσια πενήντα (250) χι-λιόμετρα μηνιαίως, για όλες τις ως άνω περιπτώσεις, ε-πιτρέπεται η χρήση εντός έδρας, ιδιωτικής χρήσης μετα-φορικού μέσου, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου οργά-νου της παρ. 1 του άρθρου 4, με προσωπική τους ευθύνηγια τυχόν ατύχημα ή ζημιά και εφόσον βεβαιώνεται αρ-μοδίως ότι δεν υφίσταται διαθέσιμο υπηρεσιακό όχημαγια τις μετακινήσεις αυτές. Στις περιπτώσεις αυτές κα-ταβάλλεται η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης τουάρθρου 8, η δαπάνη διοδίων και ο τυχόν ναύλος του ο-χήματος σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσομαζικής μεταφοράς.Για τα επιπλέον χιλιόμετρα αναγνωρίζεται το αντίτιμο

του φθηνότερου εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέσων. 3. Απαραίτητη προϋπόθεση για τις μετακινήσεις, κατά

την παρ. 2 είναι η ύπαρξη γραπτής εντολής του οικείουπροϊσταμένου, για χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης με-ταφορικού μέσου.

4. Αν δεν χρησιμοποιηθεί ιδιωτικής χρήσης μεταφορι-κό μέσο καταβάλλεται το αντίτιμο του φθηνότερου εισι-τηρίου του συγκοινωνιακού μέσου.

Page 43: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 971

5. Μίσθωση μεταφορικού μέσου επιτρέπεται όταν εί-ναι αναγκαία η μεταφορά υλικών, που λόγω όγκου ή βά-ρους δεν μεταφέρονται με συγκοινωνιακά μέσα.

6. Αν δεν υπάρχει συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, επι-τρέπεται, για τα πρόσωπα της παρ. 2, η χρησιμοποίησηεπιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ταξί) ή η μί-σθωση επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης αν τοκόστος της μίσθωσης αυτής είναι μικρότερο από το αντί-στοιχο της χρήσης ταξί, που αιτιολογείται στην απόφα-ση μετακίνησης. Στην τελευταία περίπτωση αναγνωρίζε-ται το ποσό του κόστους μίσθωσης και η χιλιομετρική α-ποζημίωση.

7. Για τη μετάβαση των μετακινουμένων, που υπάγο-νται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, από την κατοι-κία τους στην υπηρεσία τους και αντίστροφα, δεν ανα-γνωρίζονται έξοδα μετακίνησης, ανεξάρτητα αν η κατοι-κία του υπαλλήλου είναι εκτός ή εντός της έδρας της υ-πηρεσίας του.

8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρ-μογή για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύ-νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κλάδουεπιμελητών δικαστηρίων, οι οποίοι ασχολούνται απο-κλειστικά με την επίδοση δικογράφων και στους υπαλλή-λους των Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών, κλάδουεπιμελητών, οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με τηνεπίδοση φορολογικών εγγράφων και πράξεων διοικητι-κής εκτέλεσης. Στους υπαλλήλους αυτούς χορηγούνταιπάγια έξοδα κίνησης σε μηνιαία βάση, ποσού πενήντα(50) ευρώ ανά υπάλληλο.

Άρθρο 7Έξοδα κίνησης εκτός έδρας

1. Τα αναγνωριζόμενα έξοδα κίνησης εκτός έδρας πε-ριλαμβάνουν το αντίτιμο των εισιτηρίων όλων των απαι-τούμενων μέσων μαζικής μεταφοράς που χρησιμοποιούνοι μετακινούμενοι, για τις προβλεπόμενες από τις διατά-ξεις του άρθρου 2 μετακινήσεις, εκτός της έδρας τους ό-σο και κατά την επιστροφή τους σε αυτή.

2. Οι μετακινούμενοι εκτός έδρας, κατά τις προβλεπό-μενες από το άρθρο 2 μετακινήσεις τους, επιτρέπεται ναχρησιμοποιούν ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, ύ-στερα από έγκριση του αρμόδιου οργάνου της παραγρά-φου 1 του άρθρου 4, με προσωπική τους ευθύνη για τυ-χόν ατύχημα ή ζημία του αυτοκινήτου και εφόσον βεβαι-ώνεται αρμοδίως ότι δεν υφίσταται διαθέσιμο υπηρεσια-κό όχημα για τις μετακινήσεις αυτές. Στις περιπτώσειςαυτές καταβάλλεται η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίω-σης του άρθρου 8, η δαπάνη διοδίων, καθώς και ο ναύλοςαυτοκινήτου σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέ-σο μαζικής μεταφοράς.

3. Η χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου επι-τρέπεται στις εξής περιπτώσεις:α. Για μετακινήσεις εκτός έδρας και μέσα στα όρια του

νομού, ανεξάρτητα αν οι περιοχές εξυπηρετούνται απόσυγκοινωνιακά μέσα.β. Για τους υπαλλήλους των Περιφερειών, για μετακι-

νήσεις εκτός έδρας και μέσα στα όρια της Περιφέρειας,ανεξάρτητα αν οι περιοχές εξυπηρετούνται από συγκοι-νωνιακά μέσα.γ. Για τους υπαλλήλους των Αποκεντρωμένων Διοική-

σεων, για μετακινήσεις εκτός έδρας και μέσα στα όρια

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.δ. Για λοιπές μετακινήσεις, εάν προβλέπεται στην ε-

ντολή διαδοχική μετακίνηση.ε. Για μετακινήσεις στη νησιωτική χώρα, όταν στη

σχετική εντολή προβλέπεται διαδοχική μετακίνηση ε-ντός του νησιού στο οποίο γίνεται η μετακίνηση.Αν δεν χρησιμοποιηθεί ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό

μέσο, καταβάλλεται το αντίτιμο του φθηνότερου εισιτη-ρίου.

4. Αν χρησιμοποιήθηκε ιδιωτικής χρήσης μεταφορικόμέσο, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις των περι-πτώσεων α΄ έως δ΄ της παραγράφου 3, καταβάλλεταιμόνο το αντίτιμο του εισιτηρίου του φθηνότερου συγκοι-νωνιακού μέσου της αντίστοιχης διαδρομής.

5. Μίσθωση μεταφορικού μέσου επιτρέπεται όταν εί-ναι αναγκαία η μεταφορά υλικών που λόγω όγκου ή βά-ρους δεν μεταφέρονται με συγκοινωνιακά μέσα.

6. Αν δεν υπάρχει συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, επι-τρέπεται η χρησιμοποίηση επιβατικού αυτοκινήτου δημό-σιας χρήσης (ταξί) ή η μίσθωση επιβατικού αυτοκινήτουιδιωτικής χρήσης αν το κόστος της μίσθωσης αυτής είναιμικρότερο από το αντίστοιχο της χρήσης ταξί, γεγονόςπου αιτιολογείται στην εντολή μετακίνησης. Στην τελευ-ταία περίπτωση αναγνωρίζεται το ποσό του κόστους μί-σθωσης και η χιλιομετρική αποζημίωση.

Άρθρο 8Χιλιομετρική αποζημίωση

Ανώτατο όριο κατά μήνα χιλιομέτρων

Το ύψος της χιλιομετρικής αποζημίωσης για τις μετα-κινήσεις εντός ή εκτός έδρας, όταν επιτρέπεται η χρησι-μοποίηση ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου, καθορί-ζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με όμοιααπόφαση μπορεί να καθορίζεται και το ανώτατο όριο τωνκατά μήνα χιλιομέτρων, που επιτρέπεται να πραγματο-ποιούν οι μετακινούμενοι με ιδιωτικής χρήσης μεταφορι-κά μέσα εκτός έδρας. Μετά την εξάντληση του ανωτέρωορίου καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο των εισιτηρίων τωνφθηνότερων μέσων μαζικής μεταφοράς.

Άρθρο 9Μετακινήσεις προσωπικού Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

1. Για μετακινήσεις του εκπαιδευτικού και λοιπού προ-σωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη-σκευμάτων (Υ.Πο.Παι.Θ.), που μετέχει στην προετοιμα-σία και διεξαγωγή των γενικών και ειδικών εξετάσεων,κατά την περίοδο αυτών, επιτρέπεται η μετακίνηση ε-ντός ή εκτός έδρας, με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέ-σο, με προσωπική ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή ζημιά, μεέγκριση του αρμόδιου οργάνου. Στην περίπτωση αυτήκαταβάλλεται η χιλιομετρική αποζημίωση του άρθρου 8.

2. Στους εκπαιδευτικούς που μετακινούνται για τη συ-μπλήρωση του εβδομαδιαίου ωραρίου τους αναγνωρίζε-ται η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης του άρθρου 8,η δαπάνη διοδίων, σε περίπτωση χρησιμοποίησης ιδιωτι-κής χρήσης μεταφορικού μέσου ή το αντίτιμο των εισιτη-ρίων των χρησιμοποιούμενων μέσων μαζικής μεταφο-ράς.

Page 44: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

972 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Άρθρο 10Έξοδα Διανυκτέρευσης

1. Έξοδα διανυκτέρευσης αναγνωρίζονται:α. Όταν η απόσταση από την έδρα του μετακινουμέ-

νου είναι μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμε-τρα, εφόσον αυτός κινείται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρε-σιακό αυτοκίνητο και μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι(120) χιλιόμετρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο.Για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώ-ρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί σε απόσταση με-γαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια. Αν η μετακίνησηλαμβάνει χώρα και στην ηπειρωτική και στη νησιωτικήΧώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα του μετακι-νούμενου μέχρι τον τόπο προορισμού υπολογίζεται σεχιλιόμετρα. β. Όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία επιστροφής,

ανεξάρτητα από τις προϋποθέσεις της προηγούμενηςπερίπτωσης, η οποία βεβαιώνεται από την οικεία αστυ-νομική, λιμενική ή αερολιμενική Αρχή.

2. Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης αναγνωρίζε-ται ανάλογα με την κατηγορία, στην οποία εντάσσονταιοι δικαιούχοι βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του πα-ρόντος και βάσει του καταβληθέντος ποσού, και ορίζεταιως εξής:α. Κατηγορία Ι, μέχρι 80 ευρώ ανά διανυκτέρευσηβ. Κατηγορία ΙΙ, μέχρι 60 ευρώ ανά διανυκτέρευσηΤα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά είκοσι τοις ε-

κατό (20%) για διαμονή εντός των ορίων των δήμων Α-θηνών και Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση διανυκτέρευσηςσε κατάλυμα κόστους υψηλότερου του οριζόμενου, ανάκατηγορία στην παρούσα παράγραφο, η δαπάνη ανα-γνωρίζεται μέχρι του οριζόμενου αυτού ποσού. Ποσά διανυκτέρευσης υψηλότερα από αυτά της πα-

ρούσας παραγράφου, από όπου και αν προβλέπονται,παύουν να ισχύουν.

3. Δεν αναγνωρίζονται έξοδα διανυκτέρευσης ότανάλλος φορέας από αυτόν που εκδίδει την εντολή μετακί-νησης, καλύπτει αυτά.

4. Οι συνοδοί ασφαλείας καθώς και οι συνοδοί τωνπροσώπων της παραγράφου 4 του άρθρου 5, διαμένουνστο ίδιο ξενοδοχείο με το πρόσωπο που συνοδεύουν.

Άρθρο 11Ημερήσια αποζημίωση

1. Η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των σα-ράντα (40) ευρώ, ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμότου μετακινουμένου. Ποσά ημερήσιας αποζημίωσης υψηλότερα από αυτό

της παρούσας παραγράφου, από όπου και αν προβλέπο-νται, παύουν να ισχύουν.

2. Η ημερήσια αποζημίωση της προηγούμενης παρα-γράφου καταβάλλεται:Α. Ολόκληρη:α. Όταν καταβάλλονται δαπάνες διανυκτέρευσης,

σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10. β. Όταν η διανυκτέρευση πραγματοποιείται σε φιλικό

σπίτι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10.γ. Όταν οι μετακινούμενοι, κατά την επιστροφή τους,

είναι υποχρεωμένοι, λόγω των συγκοινωνιακών συνθη-κών, να διανυκτερεύσουν σε πλοίο ή σε τρένο.δ. Όταν οι μετακινούμενοι διανυκτερεύουν στην ύπαι-

θρο.ε. Για την ημέρα επιστροφής, όταν συμπίπτει με την η-

μέρα λήξης εργασιών.Β. Κατά το ήμισυ:α. Αν παρέχεται ημιδιατροφή καιβ. Όταν ο μετακινούμενος επιστρέφει αυθημερόν και η

απόσταση του προορισμού από την έδρα του είναι: αα)μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμετρα, εφό-σον κινείται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό αυτοκίνη-το, ή ββ) μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμε-τρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο, ή γγ) μεγαλύ-τερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια για μετακινήσεις απότην ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή α-πό νησί σε νησί. Γ. Κατά το ένα τέταρτο (1/4) για τις αυθημερόν εκτός

έδρας μετακινήσεις.Δ. Δεν καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση όταν πα-

ρέχεται πλήρης διατροφή.Άρθρο 12

Ειδικές περιπτώσεις μετακινήσεων

Δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, που καλούνται α-πό τις ανακριτικές και δικαστικές Αρχές να μετακινηθούνεκτός έδρας, ως μάρτυρες ή τεχνικοί σύμβουλοι για υπό-θεση που σχετίζεται με την υπηρεσία τους, θεωρείται ό-τι μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας και γι’ αυτούςαναγνωρίζονται έξοδα κίνησης, ημερήσια αποζημίωσηκαι έξοδα διανυκτέρευσης, σύμφωνα με τις διατάξειςτου παρόντος. Οι ανωτέρω δεν δικαιούνται παράλληλααντίστοιχη αποζημίωση που χορηγείται από τα Δικαστή-ρια.Οι ημέρες εκτός έδρας του παρόντος άρθρου δεν προ-

σμετρούνται στο όριο των ημερών του άρθρου 3.

Άρθρο 13Έξοδα απόσπασης

1. Δεν αναγνωρίζονται έξοδα απόσπασης: α. Για τους αποσπώμενους με αίτησή τους.β. Για τους υπαλλήλους, οι οποίοι παραμένουν στη θέ-

ση που αποσπάστηκαν κατά παράταση της αρχικής από-σπασης.

2. Για τους λειτουργούς ή υπαλλήλους που αποσπώ-νται σε άλλη Υπηρεσία από αυτή που ανήκει η οργανικήτους θέση, αναγνωρίζονται:α. Σε περίπτωση αυθημερόν επιστροφής, το αντίτιμο

του εισιτηρίου μετάβασης και επιστροφής ή χιλιομετρικήαποζημίωση και δαπάνη διοδίων, σε περίπτωση χρησιμο-ποίησης ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου, καθώςκαι ο ναύλος οχήματος σε μετακινήσεις με θαλάσσιο μέ-σο μεταφοράς. Σε κάθε περίπτωση η μηνιαία δαπάνη τηςπαρούσας παραγράφου δεν μπορεί να υπερβαίνει το πο-σό που προβλέπεται στην επόμενη περίπτωση.β. Σε περίπτωση εγκατάστασης στον τόπο της από-

σπασης για αποστάσεις άνω των εβδομήντα (70) χιλιο-μέτρων ή είκοσι (20) ναυτικών μιλίων για απόσπαση απότην ηπειρωτική στη νησιωτική χώρα και αντίστροφα ή α-πό νησί σε νησί, για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) έ-τος, αναγνωρίζονται, πέραν του αντιτίμου του φθηνότε-ρου εισιτηρίου μετάβασης και επιστροφής του ιδίου καιτων μελών της οικογένειάς του ή της χιλιομετρικής απο-ζημίωσης και της δαπάνης διοδίων, σε περίπτωση χρησι-μοποίησης ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου, κατάτην έναρξη και λήξη της απόσπασης και δαπάνη ξενοδο-χείου ή μίσθωσης επιπλωμένης ή μη κατοικίας, μέχρι τοποσό των τριακοσίων (300) ευρώ μηνιαίως και μέχρι διά-στημα ενός (1) έτους.

Page 45: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 973

Στις περιπτώσεις φορολογικών ελέγχων και στελέχω-σης περιφερειακών αερολιμένων κατά τους μήνες Μάιο-Οκτώβριο αναγνωρίζεται δαπάνη ξενοδοχείου ή μίσθω-σης επιπλωμένης ή μη κατοικίας και μέχρι του ποσούτων οκτακοσίων (800) ευρώ μηνιαίως. Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. γ. Αν η απόσπαση έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός

(1) έτους, αναγνωρίζεται, πέραν από τα προβλεπόμεναστην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, το αντί-τιμο της δαπάνης μεταφοράς οικοσκευής του μετακινου-μένου, που καταβάλλεται με την προσκόμιση φορτωτι-κής ή άλλων επίσημων παραστατικών στοιχείων και μέ-χρι το εκάστοτε βασικό ποσό της παραγράφου 4 του άρ-θρου 14.

Άρθρο 14Έξοδα μετάθεσης

1. Δεν αναγνωρίζονται έξοδα μετάθεσης:α. Για τον νεοδιοριζόμενο υπάλληλο ή λειτουργό, για

τη μετάβασή του από τον τόπο κατοικίας του στον τόποδιορισμού του.β. Για τον μετατιθέμενο με αίτησή του.γ. Για τον μετατιθέμενο σε συνέχεια απόσπασής του

στον ίδιο τόπο, εφόσον καταβλήθηκαν τα έξοδα από-σπασης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρ-θρου 13.

2. Για τον μετατιθέμενο, που εγκαθίσταται σε άλλο τό-πο από αυτόν της μετάθεσής του, αναγνωρίζονται έξοδαμετάθεσης για τον τόπο της μετάθεσής του.

3. Σε περίπτωση μετάθεσης αναγνωρίζεται το αντίτιμοτου φθηνότερου εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέσωντου ιδίου και των μελών της οικογένειάς του, εφόσοντον ακολουθούν, ή η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνηδιοδίων και ο ναύλος οχήματος σε περίπτωση μετάβα-σης με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο.Αν τα μέλη της οικογένειας του υπαλλήλου δεν συ-

νταξιδεύουν με αυτόν, το αντίτιμο των εισιτηρίων τουςβαρύνει τον οικείο φορέα, εφόσον αυτά μετακινούνταιπριν από τη συμπλήρωση εξαμήνου από την ημερομηνίαπου μετακινήθηκε ο υπάλληλος.

4. Στον μετακινούμενο λόγω μετάθεσης, καταβάλλε-ται, με την προσκόμιση της φορτωτικής ή άλλων επίση-μων παραστατικών στοιχείων, ως έξοδα μεταφοράς οι-κοσκευής, βασικό ποσό πεντακοσίων (500) ευρώ για με-τακίνηση μέχρι εκατόν πενήντα (150) χιλιόμετρα απότον τόπο μετάθεσης. Για απόσταση μεγαλύτερη από ε-κατόν πενήντα (150) χιλιόμετρα προστίθενται εξήντα λε-πτά του ευρώ (0,60 €) ανά χιλιόμετρο. Σε κάθε περίπτω-ση το συνολικό ποσό των εξόδων μεταφοράς οικοσκευ-ής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ.

5. Στην περίπτωση μετάθεσης των δύο συζύγων στονίδιο τόπο, τα έξοδα μετακίνησης των μελών της οικογέ-νειας, καθώς και το ποσό της παραγράφου 4 του παρό-ντος άρθρου, αναγνωρίζονται για τον ένα από τους δύοσυζύγους.

Άρθρο 15Δαπάνες μετακίνησης στελεχών των

Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα απόπρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας,

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώηνΔημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και Οικονο-μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην Ναυτι-λίας και Αιγαίου), εντός αποκλειστικής προθεσμίας εν-νέα (9) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κα-θορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβο-λής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και η αποζη-μίωση εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμε-ων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Μέχρι την έκδοση τουπροεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, ε-ξακολουθεί να ισχύει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιοπου καθορίζει τον τρόπο αποζημίωσης των μετακινήσε-ων των ανωτέρω στελεχών. Στην περίπτωση μη έκδοσηςτου ως άνω προεδρικού διατάγματος, εντός της ανωτέ-ρω προθεσμίας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του παρό-ντος νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Άρθρο 16Δαπάνες μετακίνησης

Επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής

1. Για τους μετακινουμένους που υπάγονται στις δια-τάξεις του παρόντος νόμου και μεταβαίνουν με εντολήτων αρμόδιων οργάνων του φορέα της παραγράφου 1του άρθρου 4 , για εκτέλεση υπηρεσίας ή με ειδική απο-στολή ή για εκπαίδευση στο εξωτερικό μέχρι τριάντα(30) ημέρες, αναγνωρίζονται το αντίτιμο του εισιτηρίουτων συγκοινωνιακών μέσων, ημερήσια αποζημίωση καιέξοδα διανυκτέρευσης.

2. Για χρονικό διάστημα άνω των τριάντα (30) ημερών,για τους ανωτέρω, καθώς επίσης και γι’ αυτούς που το-ποθετούνται, μετατίθενται ή αποσπώνται, αναγνωρίζο-νται το αντίτιμο του εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέ-σων και επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής σε ποσοστό επίτου επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής του Έλληνα πρέ-σβη της χώρας όπου υπηρετούν, το οποίο καθορίζεται μεκοινή απόφαση: α. των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών για

τους πολιτικούς υπαλλήλους, β. των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και Δι-

οικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Υποδομών,Ναυτιλίας και Τουρισμού, Εξωτερικών και Οικονομικώνγια τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμά-των Ασφαλείας, με εξαίρεση τις ειδικές περιπτώσεις τουάρθρου 18.

3. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζονται οι όροι και οιπροϋποθέσεις χορήγησης και καταβολής του ανωτέρωεπιδόματος.

4. Στο πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό που έχειτοποθετηθεί, μετατεθεί ή αποσπαστεί στο εξωτερικό ή έ-χει μεταβεί για εκπαίδευση ή εκτέλεση υπηρεσίας γιαχρονικό διάστημα άνω των τριάντα (30) ημερών και με-τακινείται με ειδική αποστολή ή για εκτέλεση υπηρεσίαςή για εκπαίδευση από την έδρα του στην ίδια ή άλλη χώ-ρα του εξωτερικού, αναγνωρίζονται, πέραν του επιδόμα-τος υπηρεσίας αλλοδαπής της παραγράφου 2, το αντίτι-μο του εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέσων καθώς καιδαπάνες διανυκτέρευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου 19 με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 1 τουάρθρου 3. Οι εν λόγω δαπάνες αναγνωρίζονται εφόσονδεν καλύπτονται από άλλο φορέα.

5. Οι μετακινούμενοι από το εσωτερικό στο εξωτερικό

Page 46: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

974 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

και αντίστροφα, καθώς και οι μετακινούμενοι εντός τηςίδιας ή άλλης χώρας του εξωτερικού, μπορούν να χρησι-μοποιούν ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, με έγκρισητου αρμόδιου οργάνου και με προσωπική τους ευθύνηγια τυχόν ατύχημα ή ζημιά. Στην περίπτωση αυτή κατα-βάλλεται η χιλιομετρική αποζημίωση του άρθρου 8. Η α-ποζημίωση αυτή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικάτο αντίτιμο του αεροπορικού εισιτηρίου και, αν η διαδρο-μή αυτή δεν καλύπτεται από αεροπορική σύνδεση, τηδαπάνη του αντίστοιχου συγκοινωνιακού μέσου. Όταν ημετακίνηση γίνεται με άλλο μέσο, εκτός αεροπορικού ήιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου, καταβάλλεται το αντίτιμοτου εισιτηρίου του μεταφορικού μέσου, του οποίου έγινεχρήση.

6. Το ποσό του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής τηςπαραγράφου 2 του παρόντος άρθρου καταβάλλεται μει-ωμένο, κατά περίπτωση, ως εξής:α. κατά σαράντα τοις εκατό (40%), αν παρέχεται δω-

ρεάν διανυκτέρευση από φορέα άλλον από εκείνον πουανήκει ο μετακινούμενος,β. κατά πενήντα τοις εκατό (50%), αν παρέχεται δωρε-

άν διανυκτέρευση και ημιδιατροφή από άλλο φορέα,γ. κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%), αν παρέχεται δω-

ρεάν διανυκτέρευση και πλήρης διατροφή από άλλο φο-ρέα.

7. Το ανωτέρω επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής περικό-πτεται κατά το ποσό της αποζημίωσης ή αμοιβής που κα-ταβάλλεται από οποιονδήποτε άλλο φορέα ή πηγή.

8. Δεν καταβάλλεται επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπήςαν προβλέπεται άλλο ποσό για την ίδια αιτία με ειδικήδιάταξη νόμου που διατηρείται σύμφωνα με το άρθρο 26.

Άρθρο 17Ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού

1. Η ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού καταβάλλεταισε ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσ-σονται οι μετακινούμενοι, σύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου 5 και την κατάταξη των χωρών σύμφωνα με τοΠαράρτημα 1 που επισυνάπτεται στον παρόντα νόμο καιαποτελεί αναπόσπαστο μέρος του, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΩΡΑΣ Α Β Γ

α. Κατηγορία Ι : 100 € 80 € 60 €

β. Κατηγορία ΙΙ : 80 € 60 € 50 €

2. Η καθοριζόμενη με τις διατάξεις του παρόντος άρ-θρου ημερήσια αποζημίωση μπορεί να αναπροσαρμόζε-ται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με όμοια α-πόφαση μπορεί να ανακαθορίζεται και η κατάταξη τωνχωρών του Παραρτήματος 1.

3. Η ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού καταβάλλεταιως εξής:Α. Ολόκληρη:α. Για την ημέρα μετάβασης, καθώς και την ημέρα επι-

στροφής μόνο όταν αυτή συμπίπτει με την ημέρα λήξηςεργασιών.β. Για κάθε ημέρα παραμονής και διανυκτέρευσης στη

χώρα μετάβασης.Β. Μειωμένη κατά πενήντα τοις εκατό (50%):

α. Όταν πραγματοποιείται μετακίνηση των υπηρετού-ντων στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας ή με ειδικήαποστολή ή εκπαίδευση στην ίδια ή άλλη χώρα του εξω-τερικού με αυθημερόν επάνοδο στην έδρα τους.β. Σε περίπτωση αυθημερόν μετάβασης και επιστρο-

φής από την Ελλάδα στο εξωτερικό.γ. Σε περίπτωση που παρέχεται ημιδιατροφή.Γ. Μειωμένη κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%),

σε περίπτωση μετακίνησης με πληρωμένα ή καλυμμέναόλα τα έξοδα διατροφής και διανυκτέρευσης.Δ. Σε περίπτωση καταβολής μέρους της αποζημίωσης

αυτής από άλλο φορέα, καταβάλλεται ποσό μέχρι τη συ-μπλήρωση του ποσού της αποζημίωσης της παραγράφου1. Ε. Δεν παρέχεται ημερήσια αποζημίωση για την ημέρα

επιστροφής. Άρθρο 18

Ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού ειδικών περιπτώσεων στρατιωτικών

1. Για το προσωπικό αρμοδιότητας του Υπουργείου Ε-θνικής Άμυνας που υπηρετεί στην Κύπρο, η αποζημίωσηκαι τα λοιπά έξοδα καθορίζονται με κοινή απόφαση τωνΥπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών.

2. Η ημερήσια αποζημίωση του άρθρου 17 καταβάλλε-ται στο στρατιωτικό προσωπικό που μεταβαίνει για στρα-τιωτικές αποστολές, ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες,αυξημένη κατά ποσοστό μέχρι πενήντα τοις εκατό(50%). Το πρόσθετο αυτό ποσοστό καθορίζεται με κοινήαπόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομι-κών.

3. Στο στρατιωτικό προσωπικό, που υπηρετεί σε πολε-μικά πλοία, καθώς και στο πολιτικό και στρατιωτικό προ-σωπικό που επιβαίνει σε αυτά, ειδικά κατά τις ημέρες πα-ραμονής του πλοίου σε λιμάνια της αλλοδαπής, ανεξάρ-τητα εάν του παρέχεται κατάλυμα στην ξηρά, καταβάλ-λεται ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού καθοριζόμενηκατ’ αποκοπή σε ευρώ, ανάλογα με το βαθμό, ως εξής:ΒΑΘΜΟΣ

α. Αντιναύαρχος και αντίστοιχοιΥποναύαρχος και αντίστοιχοιΑρχιπλοίαρχος και αντίστοιχοιΠλοίαρχος και αντίστοιχοι ογδόντα (80) ευρώ

β. Αντιπλοίαρχος και αντίστοιχοιΔιευθυντής-Ειδικοί ΣυνεργάτεςΣύμβουλοι εβδομήντα (70) ευρώ

γ. Πλωτάρχης και αντίστοιχοι- Τμηματάρχης εξήντα (60) ευρώ

δ. Υποπλοίαρχος και αντίστοιχοι πενήντα (50) ευρώ

ε. Ανθυποπλοίαρχος και αντίστοιχοι-Λοιπό προσωπικό, Σημαιοφόρος σαράντα (40) ευρώ

στ. Σ.Ε.Α.Ανθυπασπιστής

Page 47: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 975

Ναύτης Δόκιμος τριάντα πέντε (35) ευρώ

ζ. Υπαξιωματικοί Μαθητές είκοσι πέντε (25) ευρώ

η. Οπλίτες(Ν/δίοποι) είκοσι (20) ευρώ

4. Στους υπηρετούντες σε υποβρύχια του ΠολεμικούΝαυτικού, κατά τις ημέρες παραμονής του υποβρυχίουσε λιμάνια της αλλοδαπής, καθώς και σε αυτούς που δια-νυκτερεύουν εκτός των πολεμικών πλοίων για υπηρεσια-κούς λόγους, εφόσον δεν παρέχεται κατάλυμα, η αποζη-μίωση της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεταιστο διπλάσιο. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλονταιέξοδα διανυκτέρευσης.

5. Στο προσωπικό που υπηρετεί ή επιβαίνει στα πολε-μικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, που συμμετέχουνμε οποιονδήποτε τρόπο σε ειδικές αποστολές και επιχει-ρήσεις, οι οποίες καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουρ-γού Εθνικής Άμυνας καταβάλλεται η αποζημίωση τηςπαραγράφου 3 στο διπλάσιο για τις ημέρες παραμονήςτους εκτός των ελληνικών θαλασσών.

6. Τα παραπάνω ποσά μπορεί να αναπροσαρμόζονταιμε απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονο-μικών.

Άρθρο 19Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού

1. Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης που αναγνω-ρίζεται, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσε-ται ο μετακινούμενος βάσει του άρθρου 5, ορίζεται ως ε-ξής:α. Κατηγορία Ι, μέχρι διακόσια είκοσι (220) ευρώ ανά

διανυκτέρευση.β. Κατηγορία ΙΙ, μέχρι εκατόν εξήντα (160) ευρώ ανά

διανυκτέρευση.Σε περίπτωση διανυκτέρευσης στη Νέα Υόρκη τα ανω-

τέρω ποσά προσαυξάνονται κατά εκατό (100) ευρώ.Σε περίπτωση διανυκτέρευσης σε κατάλυμα κόστους

υψηλότερου του οριζομένου, ανά κατηγορία, στην πα-ρούσα παράγραφο, η δαπάνη αναγνωρίζεται μέχρι τουοριζομένου αυτού ποσού.

2. Οι συνοδοί ασφαλείας καθώς και οι συνοδοί τωνπροσώπων της παραγράφου 4 του άρθρου 5, διαμένουνστο ίδιο ξενοδοχείο με το πρόσωπο που συνοδεύουν.

Άρθρο 20Έξοδα μετάθεσης-τοποθέτησης-απόσπασης στο εξωτερικό

1. Για τους μετακινούμενους πολιτικούς και στρατιω-τικούς υπαλλήλους και λειτουργούς, λόγω μετάθεσης ήτοποθέτησης ή απόσπασης από το εσωτερικό στο εξω-τερικό ή από μια πόλη Χώρας του εξωτερικού σε άλληπόλη της ίδιας ή άλλης Χώρας, καθώς και για όσους α-ποστέλλονται για υπηρεσία ή με ειδική αποστολή ή εκ-παίδευση, αναγνωρίζονται, πέραν από τις δαπάνες μετα-κίνησης και το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής του άρ-θρου 16:α. Τα έξοδα κίνησης των μελών της οικογένειάς τους,

εφόσον η παραμονή του μετακινουμένου στο εξωτερικό

διαρκεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους. β. Έξοδα μεταφοράς της οικοσκευής τους, κατά τα ο-

ριζόμενα στο άρθρο 21, εφόσον η παραμονή του μετακι-νούμενου στο εξωτερικό διαρκεί για χρονικό διάστημαμεγαλύτερο του έτους. γ. Έξοδα εγκατάστασης τα οποία αντιστοιχούν σε ένα

μηνιαίο επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, εφόσον η παρα-μονή του μετακινουμένου στο εξωτερικό διαρκεί γιαχρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών. Γιατους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, που το-ποθετούνται ή μετατίθενται στο εξωτερικό, καθώς καιστους απευθείας διοριζόμενους πρέσβεις, τα εν λόγω έ-ξοδα αντιστοιχούν σε ένα μηνιαίο επίδομα υπηρεσίαςαλλοδαπής με πλήρεις τις προβλεπόμενες προσαυξή-σεις, καθώς και στο σύνολο των μηνιαίων αποδοχών ε-σωτερικού.

2. Οι προβλεπόμενες δαπάνες μετακίνησης και τα έξο-δα μεταφοράς της οικοσκευής των περιπτώσεων α΄ καιβ΄ της παραγράφου 1 αναγνωρίζονται και στην περίπτω-ση επιστροφής από το εξωτερικό.

3. Για όσους αποστέλλονται στο εξωτερικό για υπηρε-σία ή με ειδική αποστολή, σε περίπτωση ανάκλησήςτους, κατόπιν αιτήσεως ή με υπαιτιότητά τους, προ τηςσυμπληρώσεως τριμήνου, τα έξοδα κίνησης των μελώντης οικογένειάς τους, καθώς και τα έξοδα μεταφοράςτης οικοσκευής, βαρύνουν τους ίδιους.

4. Αν τα μέλη της οικογένειας του υπαλλήλου δεν συ-νταξιδέψουν με αυτόν, το αντίτιμο των εισιτηρίων τουςβαρύνει τον οικείο φορέα, εφόσον αυτά μετακινούνταιπριν την ημερομηνία μετακίνησης του υπαλλήλου ή πριναπό τη συμπλήρωση εξαμήνου από την ημερομηνία πουμετακινήθηκε ο υπάλληλος.

5. Έξοδα μεταφοράς οικοσκευής, καθώς και έξοδα κί-νησης επιστροφής των μελών της οικογένειας υπαλλή-λου ή λειτουργού που απεβίωσε στο εξωτερικό, αναγνω-ρίζονται σε βάρος του οικείου φορέα.

6. Στους μετακινουμένους με ιδιωτικής χρήσης μετα-φορικό μέσο, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής ή τμή-μα αυτής, καταβάλλεται η αξία ενός αεροπορικού εισιτη-ρίου της αντίστοιχης διαδρομής της θέσης που δικαιού-νται να ταξιδεύουν. Επιπλέον καταβάλλεται το μισό τηςαξίας του ανωτέρω εισιτηρίου όταν συνοδεύονται από έ-να μέλος της οικογένειάς τους, ολόκληρη δε η αξία ότανσυνοδεύονται από περισσότερα του ενός μέλη.

7. Προκειμένου περί συζύγων, που και οι δύο είναι υ-πάλληλοι και τοποθετούνται, μετατίθενται ή αποσπώνταιστην ίδια πόλη, τα έξοδα εγκατάστασης καταβάλλονταισε εκείνον που έχει μεγαλύτερο ύψος αποδοχών.

Άρθρο 21Έξοδα μεταφοράς οικοσκευής

1. Τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής, της παραγράφου1β του άρθρου 20, υπολογίζονται επί των εξόδων εγκα-τάστασης του ίδιου άρθρου, ως εξής:α. για άγαμους λειτουργούς ή υπαλλήλους σε ποσο-

στό εξήντα τοις εκατό (60%),β. για έγγαμους σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό

(80%),γ. για έγγαμους με τέκνα που συνοικούν με αυτόν σε

ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).2.α. Για μεταθέσεις από και προς την Κεντρική Υπηρε-

σία σε κράτη της Ευρώπης, Βόρειας Αφρικής (Αίγυπτος,

Page 48: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

976 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Λιβύη, Τυνησία, Αλγερία, Μαρόκο), Μέσης Ανατολής καιΑραβικής Χερσονήσου (Τουρκία, Ιορδανία, Συρία, Λίβα-νος, Ισραήλ, Η.Α.Ε., Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ,Υεμένη) τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής είναι αυτά τηςπαραγράφου 1,β. για μεταθέσεις από και προς την Κεντρική Υπηρε-

σία στην Αμερικανική ήπειρο (Η.Π.Α., Καναδάς, χώρεςκεντρικής και νότιας Αμερικής) και λοιπή Ασία, τα έξοδαμεταφοράς οικοσκευής είναι αυτά της παραγράφου 1προσαυξημένα κατά είκοσι τοις εκατό (20%),γ. για μεταθέσεις από και προς την Κεντρική Υπηρε-

σία προς Ωκεανία και υπόλοιπο Αφρικής, καθώς και γιαμεταθέσεις μεταξύ ηπείρων, πλην Ευρώπης, τα έξοδαμεταφοράς οικοσκευής είναι αυτά της παρ. 1 προσαυξη-μένα κατά τριάντα τοις εκατό (30%),δ. τα ανωτέρω κατ’ αποκοπή χρηματικά ποσά καλύ-

πτουν τη δαπάνη μεταφοράς οικοσκευής των υπαλλή-λων στην περίπτωση που τους παρέχεται ή ενοικιάζουνμη επιπλωμένη κατοικία. Εάν παρέχεται ή ενοικιάζεταιμερικώς επιπλωμένη κατοικία, τα ανωτέρω ποσά μειώνο-νται κατά σαράντα τοις εκατό (40%), ενώ εάν παρέχεταιή ενοικιάζεται πλήρως επιπλωμένη κατοικία τα ανωτέρωποσά μειώνονται κατά εξήντα τοις εκατό (60%).

3. Τα έξοδα μεταφοράς της οικοσκευής αναγνωρίζο-νται, εάν η μεταφορά πραγματοποιηθεί, το αργότερο μέ-σα σε έξι (6) μήνες, από την ανάληψη υπηρεσίας στη νέαθέση του μετακινουμένου και προκειμένου περί απολυο-μένων ή παραιτουμένων, από την παράδοση υπηρεσίας.Τα εν λόγω έξοδα αναγνωρίζονται και στην ανάγκη επι-στροφής στην Ελλάδα της οικοσκευής υπαλλήλων λόγωαπρόβλεπτων πολιτικών ή πολεμικών εξελίξεων ή θεο-μηνιών.

4. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τα έξοδα μεταφοράςοικοσκευής του υπαλλήλου που απεβίωσε στο εξωτερι-κό.

5. Σε περίπτωση μετακίνησης συζύγων υπαλλήλων ήλειτουργών στην ίδια πόλη, τα έξοδα μεταφοράς οικο-σκευής αναγνωρίζονται μόνο στον ένα σύζυγο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 22Μετακίνηση Προέδρου της Δημοκρατίας,

μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών και βουλευτών

1. Τα έξοδα κίνησης και διαμονής που προκαλούνταιλόγω των μετακινήσεων του Προέδρου της Δημοκρα-τίας, των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργώνγια υπηρεσιακούς λόγους, αναγνωρίζονται απολογιστι-κά, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα παραστατικά. Η η-μερήσια αποζημίωση για μετακινήσεις στο εσωτερικόκαθορίζεται για όλους τους ανωτέρω στο ποσό των σα-ράντα (40) ευρώ, ενώ για μετακινήσεις στο εξωτερικόκαθορίζεται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ.

2. Τα θέματα μετακινήσεων του Προέδρου και Αντι-προέδρων της Βουλής, καθώς και των βουλευτών ρυθμί-ζονται από τον Κανονισμό της Βουλής.

Άρθρο 23Ειδικές ρυθμίσεις - Λογιστικές διατάξεις -

Δικαιολογητικά

1. Για τους ιδιώτες, που, κατ’ εφαρμογή ειδικών διατά-ξεων, καλούνται από το εξωτερικό προκειμένου να πα-

ράσχουν υπηρεσίες σε φορέα της παραγράφου 1 τουάρθρου 2, αναγνωρίζονται έξοδα κίνησης, ημερήσια α-ποζημίωση εξωτερικού και έξοδα διανυκτέρευσης εξω-τερικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και ει-δικότερα της κατηγορίας Ι της περίπτωσης α΄της παρα-γράφου 1 του άρθρου 5, εφόσον δεν έχει καθορισθεί άλ-λου είδους αποζημίωση.

2. Οι αναγνωριζόμενες με τον παρόντα νόμο δαπάνεςμετακίνησης βαρύνουν τον προϋπολογισμό του φορέαπου εντέλλεται τη μετακίνηση. Ειδικότερα, βαρύνουν τοπροϋπολογισμό του οικονομικού έτους κατά τη διάρκειατου οποίου εκδίδονται τα οικεία χρηματικά εντάλματα,ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο κατά την οποίαπραγματοποιήθηκαν οι μετακινήσεις. Δαπάνες μετακίνη-σης, των οποίων δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή τους,δύναται να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του επόμε-νου οικονομικού έτους, με την προϋπόθεση ότι είχανπροβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμότου έτους, κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζο-νται τα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων αποδεικνύεταιη πραγματοποίηση των προβλεπόμενων από τον παρό-ντα νόμο δαπανών και διενεργείται ο σχετικός έλεγχοςαπό τις αρμόδιες υπηρεσίες.

4. Τα χρηματικά εντάλματα, που εκδίδονται για τηνπληρωμή των δαπανών μετακινούμενων στο εξωτερικότου παρόντος, εξοφλούνται ατελώς και απαλλάσσονταιαπό κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δη-μοσίου, ασφαλιστικών ταμείων ή τρίτων με την επιφύλα-ξη της περίπτωσης α΄ του άρθρου 26 του παρόντος καιτου δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 32 τουν. 2685/1999.

5. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών ή κοινών υπουρ-γικών αποφάσεων που προβλέπονται από τις διατάξειςτου παρόντος, τα σχετικά θέματα εξακολουθούν να ρυθ-μίζονται από τις ισχύουσες αποφάσεις, εφόσον δεν αντί-κεινται στις διατάξεις του.

Άρθρο 24Μη μισθολογικές παροχές

1. Η δαπάνη των μη μισθολογικών παροχών των υπαλ-λήλων των φορέων, που υπάγονται στις διατάξεις τουπαρόντος νόμου, αποτυπώνεται εφεξής αναλυτικάστους συντασσόμενους προϋπολογισμούς των φορέωνανά είδος παροχής.

2. Σε κάθε συλλογική σύμβαση, που αφορά στη χορή-γηση μη μισθολογικών παροχών, επισυνάπτεται, ως πα-ράρτημα και αναπόσπαστο μέρος αυτής, μελέτη με τοναριθμό των εργαζομένων που αφορά η παροχή, την προ-καλούμενη δαπάνη, καθώς και τον τρόπο κάλυψής , η ο-ποία εγκρίνεται από τον Γενικό Διευθυντή ΟικονομικώνΥπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου λαμβάνονταςυπόψη το εγκεκριμένο κάθε φορά Μεσοπρόθεσμο Πλαί-σιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

3. Για τις παροχές κινητής τηλεφωνίας προβλέπεται ηκαθιέρωση ανώτατου ύψους ποσού που διαφοροποιείταιανάλογα με τη θέση ευθύνης και τα καθήκοντα του υ-παλλήλου ή λειτουργού, προκειμένου να καλυφθεί η υ-πηρεσιακή ανάγκη για απρόσκοπτη λειτουργία του φο-ρέα ή της υπηρεσίας με επιβάρυνση του υπαλλήλου ήλειτουργού για χρήση καθ’ υπέρβαση του εν λόγω πο-σού. Το ύψος του ποσού του προηγουμένου εδαφίου κα-θορίζεται με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του εξου-σιοδοτημένου από αυτόν οργάνου.

Page 49: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 977

4. Για τις παροχές που έχουν στόχο τη διασφάλιση τηςυγιεινής και της ασφάλειας των συνθηκών εργασίας,προβλέπεται η χορήγησή τους αποκλειστικά και μόνο σεείδος.

5. Παροχές που αφορούν σε Ασφαλιστήρια Συμβόλαιαή Προγράμματα Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης των ερ-γαζομένων, καθώς και σε μειωμένα εισιτήρια, δωρεάνΚάρτες Διαδρομών καταργούνται.

Άρθρο 25Χορήγηση δαπανών διαμονής

Η καταβολή που προβλέπεται στην 6701/27.12.1994(Α΄ 234) απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, όπως ε-κάστοτε τροποποιείται και ισχύει, εφαρμόζεται και για ταμέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς που δεν έ-χουν τη βουλευτική ιδιότητα. Με απόφαση του Υπουρ-γού Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαίαλεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.Η σχετική δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του οικείου Υ-πουργείου. Η ως άνω διάταξη ισχύει από 1.2.2015.

Άρθρο 26Διατηρούμενες διατάξεις

Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις:α. της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3103/2003 (Α΄ 23),β. του άρθρου 155 του ν. 3566/2007 (Α΄ 117), γ. του άρθρου 184 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), δ. του άρθρου 23 του ν. 4027/2011(Α΄ 233) και οι υ-

πουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατόπιν εξου-σιοδότησης.

Άρθρο 27Κατάργηση διατάξεων

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταρ-γούνται τα άρθρα 1 έως 24 και 32 του ν. 2685/1999 (Α΄35) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 23του παρόντος, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διά-ταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ήρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από αυ-τόν, καθώς και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσεςυπουργικές αποφάσεις.

Άρθρο 28Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας υποπαραγράφου αρχίζει από1.1.2016, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρουςδιατάξεις του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ΑΥΣΤΡΙΑΒΕΛΓΙΟΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΓΑΛΛΙΑΓΕΡΜΑΝΙΑΔΑΝΙΑΕΛΒΕΤΙΑΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΙΑΠΩΝΙΑΙΡΛΑΝΔΙΑΙΣΛΑΝΔΙΑΙΣΠΑΝΙΑΙΣΡΑΗΛΙΤΑΛΙΑΚΑΝΑΔΑΣΚΑΤΑΡΚΟΥΒΕΙΤΚΡΟΑΤΙΑΚΥΠΡΟΣΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΜΑΛΤΑΜΟΝΑΚΟΜΠΑΧΡΕΙΝΝΟΡΒΗΓΙΑΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑΟΛΛΑΝΔΙΑΠΟΛΩΝΙΑΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΡΩΣΙΑΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣΛΟΒΑΚΙΑΣΛΟΒΕΝΙΑΣΟΥΗΔΙΑΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝΑΙΓΥΠΤΟΣΑΪΤΗΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΑΜΟΑΑΝΓΚΟΥΙΛΑΑΝΔΟΡΑΑΡΓΕΝΤΙΝΗΑΡΜΕΝΙΑΑΥΣΤΡΑΛΙΑΒΑΝΟΥΑΤΟΥΒΑΤΙΚΑΝΟΒΕΡΜΟΥΔΕΣΒΟΡΕΙΕΣ ΜΑΡΙΑΝΕΣ ΝΗΣΟΙΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΒΡΑΖΙΛΙΑΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑΓΚΑΜΠΟΝΓΚΑΝΑΓΚΟΥΑΜΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗΓΡΕΝΑΔΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟΔΟΜΙΝΙΚΑΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣΕΣΘΟΝΙΑΙΝΔΟΝΗΣΙΑΙΟΡΔΑΝΙΑ

Page 50: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

978 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ΙΡΑΚΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑΚΑΖΑΚΣΤΑΝΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΚΕΝΥΑΚΙΝΑΚΙΡΓΙΖΙΑΚΙΡΙΜΠΑΤΙΚΟΥΒΑΛΕΤΟΝΙΑΛΙΒΑΝΟΣΛΙΘΟΥΑΝΙΑΜΑΛΙΜΑΡΟΚΟΜΑΡΤΙΝΙΚΑΜΑΥΡΙΚΙΟΣΜΕΞΙΚΟΜΟΖΑΜΒΙΚΗΜΟΓΓΟΛΙΑΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣΜΠΑΧΑΜΕΣΜΠΡΟΥΝΕΪΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑΝΗΣΟΙ ΚΕΪΜΑΝΟΛΛΑΝΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣΟΜΑΝΟΥΓΓΑΡΙΑΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝΠΕΡΟΥΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟΡΕΫΝΙΟΝΡΟΥΑΝΤΑΣΑΟ ΤΟΜΕ ΚΑΙ ΠΡΙΝΣΙΠΕΣΕΝΕΓΑΛΗΣΕΫΧΕΛΛΕΣΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝΤΑΫΛΑΝΔΗΤΖΑΜΑΪΚΑΤΖΙΜΠΟΥΤΙΤΟΓΚΟΤΟΥΡΚΙΑΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟΤΣΑΝΤΤΣΕΧΙΑΤΥΝΗΣΙΑΥΕΜΕΝΗΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣΧΙΛΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΝΕΒΙΣ ΑΙΘΙΟΠΙΑΑΛΒΑΝΙΑΑΛΓΕΡΙΑΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΙΜΟΡΑΝΓΚΟΛΑ ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑΑΡΟΥΜΠΑ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝΒΙΕΤΝΑΜΒΟΛΙΒΙΑΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΟΥΙΑΝΑΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΑΜΠΙΑΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑΓΟΥΙΑΝΑΓΟΥΙΝΕΑΓΟΥΙΝΕΑ-ΜΠΙΣΣΑΟΥΕΚΟΥΑΔΟΡΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡΕΡΥΘΡΑΙΑΖΑΜΠΙΑΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕΙΝΔΙΑΙΡΑΝΚΑΜΕΡΟΥΝΚΑΜΠΟΤΖΗΚΟΛΟΜΒΙΑΚΟΜΟΡΕΣΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟΛΑΟΣΛΕΣΟΤΟΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ ΛΙΒΕΡΙΑ ΛΙΒΥΗΜΑΓΙΟΤΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΜΑΚΑΟΥΜΑΛΑΙΣΙΑΜΑΛΑΟΥΙΜΑΛΔΙΒΕΣΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΜΙΑΝΜΑΡΜΙΚΡΟΝΗΣΙΑΜΟΛΔΑΒΙΑ ΜΟΝΤΣΕΡΑΤΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣΜΠΕΛΙΖΜΠΕΝΙΝΜΠΟΝΑΙΡΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑΜΠΟΥΡΓΚΙΝΑ ΦΑΣΟΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙΜΠΟΥΤΑΝΝΑΜΙΜΠΙΑΝΑΟΥΡΟΥΝΕΑ ΚΑΛΗΔΟΝΙΑΝΕΠΑΛΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛΝΗΣΟΙ ΚΟΥΚΝΗΣΟΙ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑΝΙΓΗΡΑΣΝΙΓΗΡΙΑΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑΝΙΟΥΕΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗΟΥΑΛΙΣ ΚΑΙ ΦΟΥΤΟΥΝΑΟΥΓΚΑΝΤΑΟΥΚΡΑΝΙΑΟΝΔΟΥΡΑΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗΠ.Γ.Δ.Μ.ΠΑΚΙΣΤΑΝΠΑΛΑΟΥ

Page 51: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 979

ΠΑΝΑΜΑΣΠΑΠΟΥΑ ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑΠΑΡΑΓΟΥΑΗΠΑΡΘΕΝΕΣ ΝΗΣΟΙΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΡΟΥΜΑΝΙΑΣΑΜΟΑΣΕΡΒΙΑ ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕΣΟΜΑΛΙΑΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗΣΟΥΔΑΝΣΟΥΡΙΝΑΜΣΡΙ ΛΑΝΚΑΣΥΡΙΑΤΑΪΒΑΝΤΑΝΖΑΝΙΑΤΕΡΚΣ ΚΑΙ ΚΕΪΚΟΣΤΟΚΕΛΑΟΥΤΟΝΓΚΑΤΟΥΒΑΛΟΥΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝΦΙΤΖΙΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.10: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝΤΟΥ Ν. 4270/2014 (Α΄143)

1. Η παρ. 25 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α΄16) κα-ταργείται.

2. Η παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) α-ντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ο Υπουργός Οικονομικών ενεργοποιεί το διορθωτι-κό μηχανισμό, με βάση τα κριτήρια για σημαντικές απο-κλίσεις από το δημοσιονομικό στόχο ή από την πορείαπροσαρμογής προς αυτόν, που ορίζονται στην παράγρα-φο 3 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΚ) 1466/1997, λαμ-βάνοντας υπόψη τη σχετική γνώμη του ΔημοσιονομικούΣυμβουλίου. Ο διορθωτικός μηχανισμός δύναται να μηνενεργοποιηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρά-γραφο 2. Σε περίπτωση που ο Υπουργός Οικονομικώνδεν ακολουθήσει τη γνώμη του Δημοσιονομικού Συμβου-λίου για ενεργοποίηση του διορθωτικού μηχανισμού, οΥπουργός γνωστοποιεί τους λόγους σε μια σχετική α-νοιχτή επιστολή προς τη Βουλή.»

3. Η παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4270/2014 αντικαθί-σταται ως εξής:

«1. Αν ενεργοποιηθεί ο διορθωτικός μηχανισμός τουάρθρου 38, ο Υπουργός Οικονομικών, εντός δύο (2) μη-νών από την ενεργοποίηση αυτού, καταρτίζει σχέδιοδιορθωτικών ενεργειών, το οποίο υποβάλλει στη Βουλήπρος ψήφιση, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμ-βουλίου. Μια εβδομάδα πριν την υποβολή στη Βουλή, τοσχέδιο διορθωτικών ενεργειών υποβάλλεται στο Δημο-σιονομικό Συμβούλιο και η γνώμη του επ' αυτού συνο-δεύει το σχέδιο που υποβάλλεται στη Βουλή. Το σχέδιοαυτό:α. Καθορίζει τη διορθωτική περίοδο εντός της οποίας

πρέπει να διορθωθούν οι αποκλίσεις.β. Καθορίζει ετήσιους στόχους δημοσιονομικών δει-

κτών που πρέπει να επιτευχθούν προκειμένου να διορ-θωθούν οι αποκλίσεις, αφού ληφθεί υπόψη ότι μεγαλύ-τερες αποκλίσεις από το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικόστόχο ή από την πορεία προσαρμογής προς αυτόν, οδη-γούν σε μεγαλύτερες διορθώσεις.

γ. Καθορίζει την έκταση και το περιεχόμενο των πα-ρεμβάσεων για τα έσοδα και τις δαπάνες που πρέπει ναληφθούν ώστε να διορθωθούν οι αποκλίσεις, καθώς καιτους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης που αυτές αφο-ρούν. Η ανάλυση των παρεμβάσεων γίνεται μετά απόγνωμοδότηση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου και κάθεπαρέμβαση πρέπει να κοστολογείται. Στις παρεμβάσειςδίνεται προτεραιότητα στις περικοπές δαπανών (με εξαί-ρεση τις δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους). Στη γνώμητου, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1, το Δημοσιο-νομικό Συμβούλιο αξιολογεί κατά πόσο η αναλογία τωνπερικοπών των δαπανών είναι η ενδεδειγμένη και κατάπόσο αυτές είναι ρεαλιστικές και επαρκείς. Το Δημοσιο-νομικό Συμβούλιο δύναται να προτείνει διαφορετικέςπαρεμβάσεις και στην περίπτωση αυτή το Συμβούλιο έ-χει την επιλογή να παρουσιάσει τις απόψεις του στηΒουλή.»

4. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 41 του ν. 4270/2014 α-ντικαθίσταται ως εξής:

« Όταν στη χώρα εκτελείται πρόγραμμα μακροοικονο-μικής προσαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανο-νισμού (ΕΕ) 472/2013, η εφαρμογή των διατάξεων τουπαρόντος Κεφαλαίου γίνεται βάσει όσων ορίζει το ως ά-νω άρθρο 7 και με το ρυθμιστικό πλαίσιο που καθορίζει ηΕυρωπαϊκή Ένωση, σε συμφωνία με τους θεσμούς πουεμπλέκονται στην παρακολούθηση του προγράμματος.»

5. Η παρ. του άρθρου 59 του ν. 4270/2014 αντικαθίστα-ται ως εξής:

«2. Το αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά γιατην κάλυψη σημαντικών, άμεσων, αναπόφευκτων και ε-πειγουσών δαπανών, η πρόβλεψη των οποίων δεν ήτανεφικτή κατά το χρόνο ψήφισης του ετήσιου ΚρατικούΠροϋπολογισμού ή των συμπληρωματικών προϋπολογι-σμών. Το αποθεματικό πρέπει να χρησιμοποιείται κατάπροτεραιότητα στην περίπτωση που προτείνονται πα-ρεμβάσεις όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 39.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.11: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑ-ΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΝΟ

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:1. Η υπ’ αριθ. 1849/31.1.1961 κοινή απόφαση των Υ-

πουργών Βιομηχανίας, Εμπορίου, Οικονομικών, Κοινωνι-κής Πρόνοιας «Περί των όρων ούς δέον να πληρώσιν οιεμφιαλωμένοι οίνοι και περί των όρων εμφιαλώσεως αυ-τών» (Β΄ 58).

2. Η υπ’ αριθ. 1554/18.9.1966 κοινή απόφαση των Υ-πουργών Υγιεινής και Εμπορίου «Περί των όρων ούς δέ-ον να πληρώσιν οι εμφιαλωμένοι οίνοι και περί των όρωνεμφιαλώσεως αυτών» (Β΄ 645).

3. Η υπ’ αριθ. 9872/1242/17.3.1966 απόφαση του Υ-πουργού των Οικονομικών «Περί των όρων διατυπώσε-ων και περιορισμών καθ’ ους επιτρέπεται η παραγωγήκαι διάθεσις του συμπεπυκνωμένου γλεύκους χλωράςσταφίδος ελευθέρου εμπορίου ή χλωρών σταφυλών»(Β΄219).

4. Η υπ’ αριθ. 11787/10.6.2011 κοινή απόφαση των Υ-πουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και ΗλεκτρονικήςΔιακυβέρνησης και Οικονομικών «Διεκπεραίωση μέσωτων Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης της έκδοσης άδει-ας λειτουργίας εργοστασίου ή οινοποιείου για την παρα-σκευή συμπυκνωμένου γλεύκους» ( Β΄1484).

5. Η υπ’ αριθ. 11788/10.6.2011 κοινή απόφαση των Υ-πουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και ΗλεκτρονικήςΔιακυβέρνησης και Οικονομικών «Διεκπεραίωση μέσω

Page 52: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

980 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης της έκδοσης άδει-ας λειτουργίας εργαστηρίου εμφιάλωσης οίνων και αρω-ματισμένων οίνων» (Β΄1484).

6. Η υπ’ αριθ. 54/2012/20.4.2012 Απόφαση του Αν. Υ-πουργού Οικονομικών «Ειδικοί όροι λειτουργίας εμφια-λωτηρίων οίνων και αρωματισμένων οίνων» (Β΄1339).

7. Η υπ’ αριθ. 26650/13.5.1957 κοινή απόφαση των Υ-πουργών Οικονομικών και Εμπορίου «Περί των όρων καιυποχρεώσεων υφ΄ους επιτρέπεται η παρασκευή και διά-θεσις φυσικού και τεχνητού (αεριούχου) αφρώδους οί-νου» (Β΄159).

8. Η υπ’ αριθ. 27030/4292/16.6.1971 κοινή απόφασητων Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου «Περί συ-μπληρώσεως της υπ’ αριθ. 26650/13.5.1957 αποφάσεως«περί των όρων και υποχρεώσεων υφ΄ους επιτρέπεται ηπαρασκευή και διάθεσις φυσικού και τεχνητού (αεριού-χου) αφρώδους οίνου» (Β΄528).

9. Η υπ’ αριθ. 16526/3951/23.8.1975 κοινή απόφασητων Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου «Περί συ-μπληρώσεως της υπ. αριθμ. 26650/13.5.1957 αποφάσε-ως «περί των όρων και υποχρεώσεων υφ΄ους επιτρέπε-ται η παρασκευή και η διάθεσις φυσικού και τεχνητού (α-εριούχου) αφρώδους οίνου»» (Β΄1074).

10. Η υπ. αριθ. 11789/10.6.2011 κοινή απόφαση των Υ-πουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και ΗλεκτρονικήςΔιακυβέρνησης και Οικονομικών «Διεκπεραίωση μέσωτων Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης της έκδοσης ειδι-κής άδειας λειτουργίας για την παρασκευή φυσικού ή τε-χνητού (αεριούχου) αφρώδους οίνου» (Β΄1484).

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.12: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ - ΤΡΟΠΟ-ΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 26, το τελευταίο εδά-φιο της παραγράφου 6 του άρθρου 67 και το τελευταίοεδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 68 τουν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως προστέθηκαν με τις παρα-γράφους 2, 4 και 5 του άρθρου 2 του ν. 4328/2015 (Α΄51) καταργούνται για τα εισοδήματα που αποκτώνταιστα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρί-ου 2015 και μετά.

2. Η παράγραφος 34 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013,όπως προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 2 τουν. 4328/2015 καταργείται για εισοδήματα που αποκτήθη-καν στο φορολογικό έτος 2014.

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείταιτο άρθρο 18 του ν. 4321/2015 (Α΄32). Τροποποιείται ηπαρ. 6 του άρθρου 50 του ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ)ως εξής:

«6. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου8 του άρθρου 2 του ν. 2523/1997, καθώς και των διατάξε-ων του ν. 2648/1998 περί διευκόλυνσης τμηματικής κα-ταβολής ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών και κάθεάλλης ισχύουσας νομοθετικής ρύθμισης ληξιπρόθεσμωνοφειλών:α) σε περίπτωση διοικητικού ή δικαστικού συμβιβα-

σμού που αφορά πράξεις του παρόντος άρθρου δεν μει-ώνεται ο προβλεπόμενος πρόσθετος φόρος,β) οι οφειλές που βεβαιώνονται με τις πράξεις του πα-

ρόντος άρθρου δεν υπάγονται σε οποιαδήποτε διευκό-λυνση ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμωνοφειλών.»

4. Καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2του άρθρου 30 του ν. 4507/1966.

5. Καταργείται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρ-θρου 3 του ν.δ. 4359/1964 όπως αντικαταστάθηκε με τηδιάταξη του άρθρου 1 του ν.δ. 1085/1971 και τη διάταξητου άρθρου 1, του ν. 79/1974.

6. Η παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 682/1977 (Α΄244)τροποποιείται ως εξής:

«1. Για την ίδρυση, λειτουργία και μεταφορά ΙδιωτικώνΣχολείων και Οικοτροφείων, για την υποβολή ενστάσε-ων κατά των πρωτοβαθμίως επιβαλλομένων πειθαρχικώνκυρώσεων, για την εγγραφή στην επετηρίδα ΙδιωτικώνΕκπαιδευτικών, καθώς και για τις εξετάσεις των μαθητώνστα Ιδιωτικά Σχολεία και τους εκδιδομένους τίτλουςσπουδών από αυτά, καταβάλλονται παράβολα, εξέτα-στρα και εκπαιδευτικά Τέλη, τα οποία καθορίζονται κάθεφορά με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Πολιτισμού,Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Τα εδάφιαα΄ και β΄ της παραγράφου 3 του ως άνω άρθρου, καθώςκαι οι κανονιστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξου-σιοδότησή τους καταργούνται.»

7. Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ.645/1970 και του άρθρου 11 του ν. 2042/1992 (Α΄75).

8. Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 60 τουν. 1731/1987, 38 του ν. 3220/2004 και 5 του ν. 3905/2010.

9. Καταργείται η διάταξη του άρθρου 60 του ν.2214/1994 (Α΄75). Καταβληθέντα ποσά δεν αναζητού-νται.

10. Καταργείται η διάταξη της ΠΥΣ 1108/21.12.1948(Α΄ 322), η οποία κυρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρ-θρου 16 του ν. 1620/1951 (Α΄2), καθώς επίσης και η διά-ταξη του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8του ν.δ. 572/1970 (Α΄125).

11. Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 τουν. δ. 671/1948.

12. Καταργείται η περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου10, του ν. 2932/2001.

13. Καταργείται η διάταξη του άρθρου 14 του β.δ.24.9/20.10.1958 (Α΄171), καθώς επίσης και η διάταξητου άρθρου 12 του ν. 1080/1980 (Α΄246).

14. Ο επιβαλλόμενος δυνάμει της διάταξης του άρ-θρου 39 του β.δ. 24/9/1958 φόρος 3% υπέρ Δήμων καικοινοτήτων επί της αξίας του πωλουμένου στο εσωτερι-κό ζύθου, ο οποίος καταβάλλεται από τις επιχειρήσειςπαραγωγής ζύθου, θα καταβάλλεται εφεξής υπέρ τουΔημοσίου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται

τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή τουπαρόντος.

15. Οι πόροι της ειδικής εισφοράς, η οποία θεσπίσθηκεμε τις διατάξεις των άρθρων 16 του ν. 1571/1985 και 19του ν. 3054/2002, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν υ-πέρ του καταργηθέντος με τη διάταξη του άρθρου 2 τουν. 3637/2008 ειδικού λογαριασμού με την επωνυμία «Λο-γαριασμός Χρηματοδότησης Εταιριών Εμπορίας Πετρε-λαιοειδών για Μεταφορές Καυσίμων στις προβληματικέςπεριοχές της χώρας» διατίθενται για την κάλυψη δαπα-νών του Ελληνικού Δημοσίου.

16. Εφεξής μέσω του λογαριασμού του ν.128/1975 καιμε απόφαση του Υπουργού Οικονομικών θα επιδοτού-νται αποκλειστικά οι πληγέντες από φυσικές καταστρο-φές και από τρομοκρατικές πράξεις, όπως αυτοί ορίζο-νται από τις κείμενες διατάξεις. Δεν θίγονται από τιςδιατάξεις του παρόντος τα δάνεια που χορηγήθηκαν σεεφαρμογή των ήδη εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων.

17. Το άρθρο 6 του ν. 328/1976 καταργείται.

Page 53: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 981

18. Το άρθρο 1 του ν. 1963/1991 (Α΄138) αντικαθίστα-ται ως εξής:

«Άρθρο 1

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών,Ναυτιλίας και Τουρισμού και Υγείας καθορίζονται οι προ-ϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα σχετικά μετη χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ-ΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙ-ΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ4152/2013 (Α΄107), 4305/2014 (A΄237) ΚΑΙ 4321/2015(Α΄32)

1.α. Στην υποπαράγραφο ΙΑ.1, παράγραφος ΙΑ, του άρ-θρου πρώτου του ν. 4152/2013, όπως ισχύει, η παράγρα-φος 7 αναριθμείται σε 9 και προστίθενται παράγραφοι 7και 8 ως ακολούθως:

«7. Η εφαρμογή των εδαφίων ββ΄ και γγ΄ της περί-πτωσης 2, όπως ισχύει, ως προς τις προϋποθέσεις βεβαί-ωσης από ανεξάρτητο τρίτο φορέα, παροχής εγγύησηςή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας, καθώς και τηςβιωσιμότητας του διακανονισμού αναστέλλεται για χρο-νικό διάστημα δύο ετών από τη δημοσίευση του παρό-ντος. Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθεί-σες ρυθμίσεις. Εγγυήσεις, διασφαλίσεις ή εμπράγματεςασφάλειες που τυχόν έχουν παρασχεθεί κατ’ εφαρμογήτων ανωτέρω διατάξεων εξακολουθούν να ισχύουν.

8. Το ποσόν της κύριας οφειλής που υπάγεται στην πα-ρούσα ρύθμιση επιβαρύνεται από το μήνα υπαγωγής στηρύθμιση με επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο αναχρηματοδότη-σης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά το χρόνουποβολής της αίτησης, προσαυξημένο πλέον πέντε (5)εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογισμένο. Για τιςοφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί στην παρούσα ρύθμισητο επιτόκιο επαναπροσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζό-μενα στο προηγούμενο εδάφιο για τον υπολειπόμενο α-ριθμό των ανεξόφλητων δόσεων.»β. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 6 της υποπαράγραφου

ΙΑ.1, παράγραφος ΙΑ, του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013, καταργείται.

2. Τα χρηματικά όρια που καθορίζονται κάθε φορά γιατην αναγκαστική είσπραξη των απαιτήσεων του Δημοσί-ου κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ ισχύουν και για την ανα-γκαστική είσπραξη των καθυστερούμενων ασφαλιστικώνοφειλών, από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και τοΚΕΑΟ.

3. Στο άρθρο 54 του ν. 4305/2014, όπως ισχύει, προ-στίθενται νέοι παράγραφοι 20 και 21 ως ακολούθως:

«20. Το ύψος της κύριας οφειλής που υπάγεται στηνπαρούσα ρύθμιση, μετά την παρέλευση διμήνου από τηδημοσίευση του παρόντος, προσαυξάνεται με επιτόκιοπου υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράςγια πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κε-ντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων μονά-δων, ετησίως υπολογισμένο. Η παράγραφος αυτή εφαρ-μόζεται στις οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί στην πα-ρούσα ρύθμιση και αφορά τις ανεξόφλητες δόσεις ρύθ-μισης.

21. Παρέχεται η δυνατότητα στα αρμόδια όργανα οπο-τεδήποτε καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας ρύθμισης,

και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη, να προβαίνουνσε μείωση της διάρκειας της χορηγηθείσας ρύθμισης, ε-άν διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα σύμ-φωνα με τα οικονομικά του δεδομένα να αποπληρώσειτην οφειλή του σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χο-ρηγηθείσες. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοι-νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η ο-ποία εκδίδεται εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση τουπαρόντος καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής τηςπαρούσας.»

4. Στο άρθρο 28 του ν. 4321/2015, όπως ισχύει, η πα-ράγραφος 17 αναριθμείται σε 19 και προστίθενται νέοιπαράγραφοι 17 και 18 ως ακολούθως:

«17. Το ύψος της κύριας οφειλής που υπάγεται στηνπαρούσα ρύθμιση, μετά την παρέλευση διμήνου από τηδημοσίευση του παρόντος, προσαυξάνεται με επιτόκιοπου υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράςγια πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κε-ντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων μονά-δων, ετησίως υπολογισμένο. Για ύψος κύριας οφειλής έ-ως 5.000 ευρώ η οφειλή απαλλάσσεται από την προσαύ-ξηση του επιτοκίου εφόσον ο οφειλέτης προσκομίσει ε-ντός διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος στοιχεία,με τα οποία τεκμηριώνεται σωρευτικά ότι:α) είναι φυσικό πρόσωπο, β) η υπαγόμενη στη ρύθμιση κύρια οφειλή υπερβαίνει

το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφει-λέτη και γ) η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη όπως προκύπτει

από τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) είναι α-ντικειμενικής αξίας μέχρι 150.000 ευρώ.Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται στις οφειλές που έ-

χουν ήδη υπαχθεί στην παρούσα ρύθμιση και αφορά τιςανεξόφλητες δόσεις ρύθμισης.

18. Παρέχεται η δυνατότητα στα αρμόδια όργανα οπο-τεδήποτε καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας ρύθμισης,και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη, να προβαίνουνσε μείωση της διάρκειας της χορηγηθείσας ρύθμισης, ε-άν διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα σύμ-φωνα με τα οικονομικά του δεδομένα να αποπληρώσειτην οφειλή του σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χο-ρηγηθείσες. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοι-νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η ο-ποία εκδίδεται εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση τουπαρόντος καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής τηςπαρούσας.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.2: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4334 /2015 (Α΄80)

1. Η παρ. 27 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α΄80) α-ντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

«27.α Για όσους η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος απότους Οργανισμούς Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, αρ-χίζει από την 1.7.2015 και εφεξής, λαμβάνουν μόνον τοποσό της σύνταξης που προκύπτει βάσει των οικείων κα-ταστατικών και γενικών διατάξεων (οργανικό ποσό). Εάντο ποσό που προκύπτει είναι κατώτερο του εκάστοτεπροβλεπόμενου κατωτάτου ορίου χορηγείται το (οργανι-κό) ποσό αυτό. Μετά από τη συμπλήρωση του 67ου έ-τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 τουάρθρου 11 του ν. 3863/2010, καταβάλλεται το εκάστοτεπροβλεπόμενο κατώτατο όριο. Σε περίπτωση που τοπροκύπτον (οργανικό) ποσό είναι μεγαλύτερο του κατώ-τατου ορίου καταβάλλεται το (οργανικό) ποσό αυτό.»

Page 54: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

982 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

β. Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου 4του ν. 3863/2010 (Α΄115) τροποποιείται ως ακολούθως:

«1. Όσοι έχουν υπαχθεί για πρώτη φορά στην ασφάλι-ση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιοέως και 31.12.2010 και η συνταξιοδότησή τους λόγωγηρτος ή αναπηρίας αρχίζει από 1.1.2015 δικαιούντα.»

2. Η παρ. 28 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (A΄80) α-ντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

«Από 1.9.2015 εντάσσονται υποχρεωτικά στο ΕνιαίοΤαμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) και διέπονται α-πό τις διατάξεις της νομοθεσίας του και τη γενικότερηνομοθεσία, ως ισχύουν: α) οι Τομείς του Κλάδου Επικου-ρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., β) o Kλάδος Επι-κουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών τουΟ.Α.Ε.Ε., γ) ο Τoμέας Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποι-ών (Τ.Ε.Α.Α.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευ-θέρων Επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Ε., δ) ο Τoμέας Επι-κουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων(Τ.Ε.Α.Π.Υ.Κ.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ε-λευθέρων Επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Ε., ε) ο Τομέας Επι-κουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημο-σίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης τουΕ.Τ.Α.Α., στ) ο Τομέας Ασφάλισης Συμβολαιογράφων(Τ.Α.Σ.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης τουΕ.Τ.Α.Α., ζ) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγό-ρων (Τ.Ε.Α.Δ.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης τουΕ.Τ.Α.Α., η) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτη-τών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Επι-κουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., θ) ο ΤομέαςΕπικουρικής Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών καιΘεσσαλονίκης του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης τουΕ.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., ι) ο Κλάδος Επικουρικής ΑσφάλισηςΝαυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.) του Ν.Α.Τ., ια) το Ταμείο Επικουρι-κής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυ-τικού (Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.).Η ένταξη στο ΕΤΕΑ πραγματοποιείται με τους όρους

και τις προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 35 έωςκαι 48 του ν. 4052/2012 (Α΄41), ως ισχύουν, εξαιρουμέ-νων των διατάξεων του άρθρου 36 του νόμου αυτού. ΤοΕΤΕΑ εξακολουθεί να λειτουργεί με ενιαία διοικητική καιοικονομική οργάνωση.Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Α-

σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κά-θε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρού-σας.Ειδικά για το προσωπικό του Τομέα Προστασίας του

Πολίτη, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Α-νασυγκρότησης, που υπηρετεί σε υπηρεσίες τουΤΕΑΠΑΣΑ που εξυπηρετούν τον κλάδο επικουρικής Α-σφάλισης, διατίθενται με κοινή απόφαση των αρμόδιωνΥπουργών στο ΕΤΕΑ.Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. Οι παράγραφοι 30

και 31 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α΄80) αναριθμού-νται σε 29 και 30 αντίστοιχα.

3. Η παράγραφος 30 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015(Α΄ 80) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

«Μέχρι την 31.12.2021 τα κατώτατα όρια σύνταξηςλόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των οργανισμώνκύριας ή επικουρικής ασφάλισης, όπως αυτά προβλέπο-νται από τις οικείες καταστατικές και γενικές διατάξεις,διατηρούνται στο ύψος που ισχύει την 31.7.2015.»

4. Η παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4331/2015 (Α΄69) κα-ταργείται.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.3: ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΙΩΝ Η-ΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗ-ΣΗΣ

1.α) Από 1.1.2022 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησηςγια θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος πλήρουςσύνταξης λόγω γήρατος για κάθε κατηγορία ασφαλισμέ-νων, των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπερι-λαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, ορίζονται το62ο έτος της ηλικίας (με 40 έτη ή 12.000 ημέρες ασφάλι-σης) και το 67ο έτος της ηλικίας (με 4.500 ημέρες ή 15 έ-τη ασφάλισης), με την επιφύλαξη των διατάξεων της πα-ραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010 (Α΄115).β) Από 1.1.2022 ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για

θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μειωμένης σύ-νταξης λόγω γήρατος, όπου αυτή προβλέπεται σύμφωναμε τις ισχύουσες γενικές , ειδικές ή καταστατικές διατά-ξεις των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπερι-λαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, ορίζεται το62ο έτος της ηλικίας με 4.500 ημέρες ή 15 χρόνια ασφά-λισης.

2.α) Τα όρια ηλικίας των ασφαλισμένων των Οργανι-σμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένηςτης Τράπεζας της Ελλάδος, που μέχρι τη δημοσίευσητου νόμου αυτού δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα πλή-ρους ή μειωμένης σύνταξης, αυξάνονται σταδιακά έωςτην 1.1.2022 στα προβλεπόμενα από τις ανωτέρω παρα-γράφους 1α και 1β, με την επιφύλαξη των διατάξεων τηςπαραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010 ( Α΄115),σύμφωνα με τους πίνακες του άρθρου αυτού.β) Στις περιπτώσεις που από την ισχύουσα μέχρι τη

δημοσίευση του νόμου αυτού νομοθεσία δεν προβλέπε-ται όριο ηλικίας για θεμελίωση δικαιώματος πλήρους ήμειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, η σταδιακή αύξηση,σύμφωνα με τους κατωτέρω πίνακες, αρχίζει από τη δη-μοσίευση του νόμου αυτού με όριο ηλικίας το 58ο έτος,εφόσον η θεμελίωση δικαιώματος προβλέπεται με τη συ-μπλήρωση τουλάχιστον 35 ετών ασφάλισης ενώ σε κάθεάλλη περίπτωση με όριο ηλικίας το 55ο έτος.

3. Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με προϋποθέ-σεις μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, επιβάλλεται,πέραν του συνολικού ήδη προβλεπόμενου από την ισχύ-ουσα νομοθεσία ποσοστού μείωσης της σύνταξης, επι-πλέον ποσοστό μείωσης 10% και τούτο μέχρι τη συ-μπλήρωση του διαμορφούμενου, κατά περίπτωση, νέουορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, σύμφωνα μετους πίνακες του άρθρου αυτού.

4. Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι υπαγόμε-νοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, καθώς και οιμητέρες και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοπορι-στική εργασία τέκνων.

5. Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι τηδημοσίευση του νόμου αυτού στους Οργανισμούς κοινω-νικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζαςτης Ελλάδος, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεωντου απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας,όπου αυτό προβλέπεται, δεν θίγονται και δύνανται να α-σκηθούν οποτεδήποτε.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, ΚοινωνικήςΑσφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κά-θε ζήτημα για την εφαρμογή των πινάκων του άρθρουαυτού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Page 55: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 983

Page 56: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

984 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Page 57: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 985

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ-ΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

1.α. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 17του ν.δ. 96/1973 (Α΄172), όπως αντικαταστάθηκε απότην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 3840/2010 (Α΄53)και εν συνεχεία με την παράγραφο 2 του άρθρου 69 τουν. 3984/2011 (Α΄150), αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) i. Οι τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων «αναφο-ράς», μετά την λήξη της «περιόδου προστασίας των δε-δομένων» (data protection period) σύμφωνα με τις διατά-ξεις φαρμακευτικής νομοθεσίας, μειώνεται στο 50% τηςτιμής του προϊόντος σε κατάσταση «εντός της περιόδουπροστασίας των δεδομένων».»

ii. Οι τιμές των γενόσημων φαρμάκων, ανεξαρτήτωςτης ημερομηνίας έγκρισής τους, μειώνονται στο 32,5%της τιμής των αντίστοιχων προϊόντων σε κατάσταση «ε-ντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων».Οι ως άνω διατάξεις θα εξειδικευθούν με την έκδοση

υπουργικής απόφασης.β. Όπου στις διατάξεις της νομοθεσίας τιμολόγησης

φαρμάκων γίνεται αναφορά σε «δίπλωμα ευρεσιτε-χνίας» νοείται η «περίοδος προστασίας των δεδομένωντου προϊόντος αναφοράς» σύμφωνα με τις διατάξεις τηςφαρμακευτικής νομοθεσίας.

2. Η παρ. ε΄ του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 αντικαθί-σταται ως εξής:

«ε. Η ισχύς του παρόντος άρθρου έχει διάρκεια από1.1.2012 έως 31.12.2018.Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε

λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής πουαφορά στον ακριβή τρόπο υπολογισμού των ποσών πουυποχρεούται να καταβάλλει κάθε ΚΑΚ με βάση τα ανα-φερόμενα στην παράγραφο α΄ του παρόντος.»

3. Η παρ. 7 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013( Α΄ 67)«Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογήςτου ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013και άλλες διατάξεις» τροποποιείται, ως ακολούθως:

«7. Παρατείνεται η ισχύς των διατάξεων των παραγρά-φων 1 έως και 5 , από 1.1.2016 έως 31.12.2018, πλην τηςδιατάξεως του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2,της οποίας η ισχύς άρχεται από της δημοσιεύσεως τουπαρόντος νόμου. Η ισχύς της παραγράφου 6 άρχεται α-πό τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Τα όρια δαπα-νών υγείας για τα έτη 2016 έως 2018 είναι1.402.000.000,00 ευρώ κατ’ έτος.»

4. Το άρθρο 15 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) καταργείται.5. Από την έναρξη ισχύος το παρόντος, στην παράγρα-

φο 4 του άρθρου 22 του ν. 4213/2013 (Α’ 261/09.12/2013)οι 2 τελευταίες προτάσεις αντικαθίστανται ως εξής: Οικαθορισμένες τιμές όπως ορίζονται στις παραγράφους 2και 3, εφαρμόζονται αναδρομικά σε όλα τα φαρμακευτι-κά προϊόντα, ανεξαρτήτως ημρομηνίας έγκρισής τους.Κάθε διάταξη σεε νόμους ή/και υπουργικές αποφάσειςπου αντιβαίνει στο άρθρο 22 του νόμου 4213/2013 (Α’261/09.12/2013) παύει να ισχύει.»

6. ‘Οπου στις διατάξεις της νομοθεσίας τιμολόγησηςφαρμάκων γίνεται αναφορά σε «δίπλωμα ευρεσιτε-χνίας» νοείται η «περίοδος προστασίας των δεδομένωντου προϊόντος αναφοράς» σύμφωνα με τις διατάξεις τηςφαρμακευτικής νομοθεσίας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ-ΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Στο άρθρο 1 παρ.1 περίπτωση κστ΄ του ν. 3213/2003«Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βου-λευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτη-τών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριώνπροσώπων» (Α΄309), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-θρο 222 του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυ-ξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υ-πουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄160),και τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4331/2015«Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία(ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των ΚέντρωνΠιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση τηςεισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα καιάλλες διατάξεις» (Α΄69) προστίθεται η φράση «, καθώςκαι το πολιτικό προσωπικό του τέως Υπουργείου Εμπορι-κής Ναυτιλίας και Αιγαίου του Υπουργείου Οικονομίας,Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού».

Άρθρο 3

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

α) Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιο-δότηση να υπογράφει, ως εκπρόσωπος του ΕλληνικούΔημοσίου, σύμβαση χρηματοοικονομικής διευκόλυνσης(F.A.F.A.) με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης(ESM), τη Συμφωνία Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρ-θρωτικών Μεταρρυθμίσεων (MoU) και τα παραρτήματάτους, τα σχέδια των οποίων κυρώνονται με τη διάταξηκαι τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις, διευκρινήσειςκαι συμπληρώσεις επί των σχεδίων αυτών και κάθε άλλοαναγκαίο έγγραφο σχετικό με τις συμβάσεις αυτές.β) Παρέχεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον Α-

ναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ταμείου Χρημα-τοπιστωτικής Σταθερότητας, η εξουσιοδότηση να εκπρο-σωπήσουν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότηταςκαι να υπογράψουν τη Σύμβαση που αναφέρεται στοπροηγούμενο εδάφιο, μαζί με τα Παραρτήματά της καιτις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις διευκρινήσεις καισυμπληρώσεις επί του Σχεδίου που εγκρίνεται με τοπροηγούμενο άρθρο, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο σχε-τικό με την ως άνω Σύμβαση.γ) Παρέχεται στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλά-

δος, η εξουσιοδότηση να υπογράφει, ως εκπρόσωποςτης Τράπεζας της Ελλάδος, τη Σύμβαση και τη Συμφωνία(MoU) που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παρούσαςπαραγράφου με τα Παραρτήματά τους, τα σχέδια των ο-ποίων κυρώνονται με το παρόν άρθρο, καθώς και τις τυ-χόν αναγκαίες τροποποιήσεις, διευκρινίσεις και συμπλη-ρώσεις επί των σχεδίων αυτών και κάθε άλλο αναγκαίοέγγραφο σχετικό με την ως άνω Σύμβαση και Συμφωνία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β΄: ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

Page 58: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

986 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Page 59: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 987

Page 60: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

988 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Page 61: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 989

Page 62: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

990 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Page 63: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 991

Page 64: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

992 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Page 65: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 993

Page 66: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

994 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Page 67: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 995

Page 68: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

996 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Page 69: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 997

Page 70: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Page 71: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 999

Page 72: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

1000 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Page 73: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1001

Page 74: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

1002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Page 75: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1003

Page 76: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

1004 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Page 77: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1005

Page 78: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

1006 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Page 79: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1007

Page 80: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

1008 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Page 81: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1009

Page 82: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

1010 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Page 83: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1011

Page 84: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

1012 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Page 85: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1013

Page 86: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

1014 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΕλλάδαΜνημόνιο Συνεννόησης για τριετές πρόγραμμα του ΕΜΣ

1. Προοπτική και στρατηγική

Η Ελλάδα ζήτησε στήριξη από τους Ευρωπαίους εταί-ρους της προκειμένου να αποκαταστήσει τη βιώσιμη α-νάπτυξη, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να αντι-μετωπίσει τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική στα-θερότητα τη δική της και της ευρωζώνης. Το παρόν Μνη-μόνιο Συνεννόησης (ΜΣ) έχει συνταχθεί κατόπιν αιτήμα-τος που υποβλήθηκε στις 8 Ιουλίου 2015 από την Ελλη-νική Δημοκρατία στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβου-λίου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ)για τη χορήγηση στήριξης σταθερότητας με τη μορφήδανείου τριετούς περιόδου διαθεσιμότητας. Σύμφωνα μετο άρθρο 13 παράγραφος 3 της συνθήκης του ΕΜΣ, στοπαρόν Μνημόνιο εξειδικεύονται λεπτομερώς οι όροι πουσυνδέονται με τη διευκόλυνση χρηματοδοτικής συνδρο-μής η οποία καλύπτει την περίοδο 2015-2018. Οι όροι θαεπικαιροποιούνται σε τριμηνιαία βάση, λαμβανομένης υ-πόψη της επιτευχθείσας προόδου όσον αφορά τις με-ταρρυθμίσεις κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Σε κάθε ε-πανεξέταση, θα εξειδικεύονται πλήρως, με λεπτομέρει-ες και χρονοδιαγράμματα, τα συγκεκριμένα μέτρα πολι-τικής και τα λοιπά μέσα για την επίτευξη αυτών των ευ-ρύτερων στόχων που παρατίθενται στο παρόν έγγραφο.Για την επιτυχία απαιτείται ο ενστερνισμός του προ-

γράμματος μεταρρυθμίσεων από τις ελληνικές αρχές. Ε-πομένως, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει οποιαδήπο-τε μέτρα ενδέχεται να κριθούν κατάλληλα για το σκοπόαυτόν, καθώς οι περιστάσεις μεταβάλλονται. Η κυβέρνη-ση δεσμεύεται να διαβουλεύεται και να συμφωνεί με τηνΕυρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζακαι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για όλες τις ενέργει-ες που αφορούν την επίτευξη των στόχων του Μνημονί-ου Συνεννόησης, πριν από την οριστικοποίηση και τη νο-μική έγκρισή τους. Στη στρατηγική ανάκαμψης λαμβάνεται υπόψη η ανά-

γκη για κοινωνική δικαιοσύνη, μεταξύ και εντός των γε-νεών. Οι δημοσιονομικοί περιορισμοί έχουν επιβάλει δύ-σκολες επιλογές και συνεπώς είναι σημαντικό το βάροςτης προσαρμογής να μοιραστεί σε όλα τα κοινωνικάστρώματα, λαμβανομένης υπόψη της ικανότητας πληρω-μής. Σε προτεραιότητα τίθενται οι ενέργειες για την α-ντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της απάτης και τωνστρατηγικών ασυνεπών οφειλετών, διότι αυτά επιβαρύ-νουν τους τίμιους πολίτες και τις τίμιες επιχειρήσεις,που πληρώνουν εγκαίρως τους φόρους και τα δάνειάτους. Οι μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων έχουνστόχο την εξάλειψη των προσόδων που καρπώνονται ο-μάδες κεκτημένων συμφερόντων: μέσω υψηλότερων τι-μών, οι εν λόγω ομάδες διαβρώνουν το διαθέσιμο εισό-δημα των καταναλωτών και βλάπτουν την ανταγωνιστι-κότητα των επιχειρήσεων. Οι συνταξιοδοτικές μεταρρυθ-μίσεις έχουν επικεντρωθεί σε μέτρα για την κατάργησητων εξαιρέσεων και τον τερματισμό των πρόωρων συ-νταξιοδοτήσεων. Προκειμένου να βοηθηθούν τα άτομανα επιστρέψουν στην απασχόληση και να αποτραπεί ηδιαιώνιση της μακροπρόθεσμης ανεργίας, οι αρχές, σε

στενή συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους, θα ε-γκαινιάσουν μέτρα για την τόνωση της απασχόλησης κα-τά 50.000 άτομα, με στόχο τους μακροχρόνια ανέργους.Για μια πιο δίκαιη κοινωνία θα χρειαστεί η Ελλάδα ναβελτιώσει τον σχεδιασμό του συστήματος κοινωνικήςπρόνοιας, έτσι ώστε να υπάρχει ένα γνήσιο δίχτυ κοινω-νικής ασφάλειας, το οποίο θα διοχετεύει στοχοθετημένατους πενιχρούς πόρους σε εκείνους που τους έχουν πε-ρισσότερο ανάγκη. Οι αρχές σχεδιάζουν να επωφελη-θούν από τη διαθέσιμη τεχνική βοήθεια που παρέχεται α-πό διεθνείς οργανισμούς σχετικά με μέτρα για την παρο-χή πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη γιαόλους (συμπεριλαμβανομένων των ανασφάλιστων), κα-θώς και να δημιουργήσουν ένα βασικό δίχτυ κοινωνικήςασφάλειας με τη μορφή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδή-ματος (ΕΕΕ). Η εφαρμογή του προγράμματος μεταρρυθμίσεων θα α-

ποτελέσει τη βάση για βιώσιμη ανάκαμψη. Οι σχετικέςπολιτικές είναι δομημένες γύρω από τέσσερις πυλώνες:

• Αποκατάσταση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας (ε-νότητα 2): Η Ελλάδα θα θέσει ως στόχο την επίτευξη με-σοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλεονάσματος ύψους3,5% του ΑΕΠ, μέσω ενός συνδυασμού εμπροσθοβαρώνπαραμετρικών δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων, συμπε-ριλαμβανομένων του συστήματος ΦΠΑ και του συνταξιο-δοτικού συστήματός της, υποστηριζόμενου από ένα φι-λόδοξο πρόγραμμα για την ενίσχυση της φορολογικήςσυμμόρφωσης και της διαχείρισης των δημόσιων οικονο-μικών, καθώς και για την καταπολέμηση της φοροδιαφυ-γής, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται η επαρκής προ-στασία των ευπαθών ομάδων.

• Διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας(ενότητα 3): Η Ελλάδα θα λάβει άμεσα μέτρα για την α-ντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ).Η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών θαπρέπει να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2015 και θασυνοδεύεται από παράλληλα μέτρα για την ενίσχυσητης διακυβέρνησης του ελληνικού Ταμείου Χρηματοπι-στωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και των τραπεζών.

• Ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και επενδύσεις (ενό-τητα 4): Η Ελλάδα θα σχεδιάσει και θα εφαρμόσει ευρύφάσμα μεταρρυθμίσεων στις αγορές εργασίας και τις α-γορές προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της ενέργει-ας), με τις οποίες όχι μόνο θα διασφαλίζεται η πλήρηςσυμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ΕΕ, αλλά επίσης θαστοχεύεται και η επίτευξη βέλτιστων ευρωπαϊκών πρα-κτικών. Θα καταρτιστεί φιλόδοξο πρόγραμμα ιδιωτικο-ποιήσεων, καθώς και πολιτικές για τη στήριξη των επεν-δύσεων.

• Ένα σύγχρονο κράτος και μια σύγχρονη δημόσια δι-οίκηση (ενότητα 5) θα αποτελέσουν βασική προτεραιό-τητα του προγράμματος. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθείστην ενίσχυση της αποδοτικότητας του δημόσιου τομέακατά την παροχή ουσιωδών δημόσιων αγαθών και υπη-ρεσιών. Θα ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της αποτε-λεσματικότητας του δικαστικού συστήματος και για τηναναβάθμιση της καταπολέμησης της διαφθοράς. Οι με-ταρρυθμίσεις θα ενισχύουν τη θεσμική και λειτουργική α-νεξαρτησία βασικών θεσμών, όπως η φορολογική διοίκη-ση και η στατιστική υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ).Για την επιτυχία θα απαιτηθεί η συνεχής εφαρμογή

των συμφωνημένων πολιτικών επί πολλά έτη. Για τοσκοπό αυτόν, απαιτείται πολιτική δέσμευση, αλλά επίσηςκαι η τεχνική ικανότητα της ελληνικής διοίκησης να την

Page 87: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1015

υλοποιήσει. Οι αρχές έχουν δεσμευτεί να εκμεταλλευ-τούν πλήρως τη διαθέσιμη τεχνική βοήθεια, η οποία, απόευρωπαϊκής πλευράς, συντονίζεται από τη νέα υπηρεσίαστήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (ΥΣΔΜ) της Ευ-ρωπαϊκής Επιτροπής. Η τεχνική βοήθεια είναι ήδη διαθέ-σιμη για ορισμένες βασικές μεταρρυθμιστικές δεσμεύ-σεις, μεταξύ άλλων σχετικά με τη φορολογική πολιτική,τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης, την επανε-ξέταση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, καθώς καιτον εκσυγχρονισμό του δικαστικού συστήματος. Οι αρ-χές έχουν δεσμευτεί για την ταχεία ενίσχυση προϋπάρ-χοντων προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας για τη στήριξημεταρρυθμίσεων όπως η αξιολόγηση όσον αφορά τον α-νταγωνισμό σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, η αδειοδότησηεπενδύσεων σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα,η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η αναθεώρηση του φό-ρου εισοδήματος, η διασταύρωση και είσπραξη οφειλώναπό εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και φόρους, καθώςκαι η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Υπάρχει α-κόμη πεδίο για την επεξεργασία προγραμμάτων τεχνι-κής βοήθειας, σε τομείς όπως η ενεργειακή πολιτική, οιπολιτικές για την αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομέ-νης της αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας, και ηκωδικοποίηση της ελληνικής νομοθεσίας. Οι ελληνικέςαρχές θα οριστικοποιήσουν, έως τα τέλη Σεπτεμβρίουτου 2015, ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο τεχνικής βοήθειαςμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Η Ελλάδα πρέπει να βασιστεί στη συμφωνημένη στρα-

τηγική ανάκαμψης και να επεξεργαστεί μια γνήσια στρα-τηγική ανάπτυξης, την οποία θα ενστερνιστεί και θα κα-θοδηγήσει η ίδια. Στη στρατηγική αυτή θα πρέπει να λη-φθούν υπόψη οι μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονταιστο παρόν Μνημόνιο Συνεννόησης, συναφείς πρωτοβου-λίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συμφωνία εταιρικήςσχέσης για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ και άλλες βέλτι-στες πρακτικές. Η Ελλάδα πρέπει να επωφεληθεί πλή-ρως από τους σημαντικούς πόρους που είναι διαθέσιμοιαπό τον προϋπολογισμό της ΕΕ και από την ΕΤΕπ για τηστήριξη των επενδύσεων και των μεταρρυθμιστικώνπροσπαθειών. Για την περίοδο 2007-2013, η Ελλάδα ή-ταν επιλέξιμη για να λάβει 38 δισεκατομμύρια ευρώ μετη μορφή επιχορηγήσεων από τις πολιτικές της ΕΕ καιθα πρέπει να επωφεληθεί από τα ποσά που απομένουν ε-πί του παρόντος από τα κονδύλια αυτά. Για την περίοδο2014-2020 είναι διαθέσιμα για την Ελλάδα περισσότερααπό 35 δισεκατομμύρια ευρώ από τα κονδύλια των τα-μείων της ΕΕ. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η απορρό-φησή τους, το πρόγραμμα επενδύσεων της ΕυρωπαϊκήςΕπιτροπής για την Ευρώπη θα αποτελέσει επιπλέον πη-γή επενδύσεων, καθώς και τεχνικής βοήθειας προς τουςδημόσιους και ιδιώτες επενδυτές, προκειμένου να εντο-πίσουν, να προωθήσουν και να επεξεργαστούν υψηλήςποιότητας και εφικτά έργα προς χρηματοδότηση. Οι ελ-ληνικές αρχές μπορούν να ζητήσουν τεχνική βοήθεια γιανα επεξεργαστούν περαιτέρω τη στρατηγική ανάπτυξης,η οποία θα μπορούσε να στοχεύει, μεταξύ άλλων, στηδημιουργία ελκυστικότερου επιχειρηματικού περιβάλλο-ντος, στη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος, κα-θώς και της διαμόρφωσης ανθρώπινου κεφαλαίου, μέσωτης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στηνανάπτυξη της Ε&Α και της καινοτομίας. Η τεχνική βοή-θεια θα μπορούσε επίσης να συνδράμει στον σχεδιασμότομεακών προτεραιοτήτων σε τομείς όπως ο τουρισμός,οι μεταφορές και η εφοδιαστική, καθώς και η γεωργία. Οι

αρχές σκοπεύουν να οριστικοποιήσουν τη στρατηγική α-νάπτυξης έως τον Μάρτιο του 2016, σε συνεργασία μετους κοινωνικούς εταίρους, την πανεπιστημιακή κοινό-τητα και διεθνείς οργανισμούς. Η στρατηγική θα πρέπειεπίσης να ανταποκρίνεται στην ανάγκη για συντονισμότου φιλόδοξου προγράμματος μεταρρυθμίσεων, με τηνενίσχυση της υφιστάμενης Γενικής Γραμματείας Συντο-νισμού και με τη συμμετοχή, κατά περίπτωση, οργανώ-σεων αντιπροσωπευτικών του ιδιωτικού τομέα.

2. Επίτευξη βιώσιμων δημόσιων οικονομικών που στη-ρίζουν την ανάπτυξη και την απασχόληση

Για τη διόρθωση των ακραίων ανισορροπιών στα δημό-σια οικονομικά κατά τα τελευταία χρόνια απαιτήθηκε μιαάνευ προηγουμένου προσαρμογή και θυσίες από την Ελ-λάδα και τους πολίτες της. Τα δημόσια ελλείμματα έ-χουν μειωθεί σημαντικά σε σύγκριση με την προ κρίσηςπερίοδο, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντι-μέτωπη με πρωτογενές έλλειμμα ανερχόμενο σε περί-που 1,5% του ΑΕΠ το 2015, χωρίς πρόσθετα μέτρα. Η ε-ξυγίανση βασίστηκε επίσης στη δραματική αποκλιμάκω-ση των δημόσιων επενδύσεων και υπηρεσιών, η οποία θαπρέπει να εξομαλυνθεί και να τεθεί σε μεγαλύτερη προ-τεραιότητα σταδιακά, προκειμένου να διατηρηθεί το α-ναπτυξιακό δυναμικό.

2.1 Δημοσιονομική πολιτική

Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να διασφαλίζουν τονβιώσιμο χαρακτήρα των δημόσιων οικονομικών και να ε-πιτυγχάνουν σημαντικά και βιώσιμα πρωτογενή πλεονά-σματα μεσοπρόθεσμα, τα οποία θα μειώνουν σταθερά τολόγο δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Οι αρχές θα συνε-χίσουν, αντίστοιχα, να ακολουθούν μια νέα δημοσιονομι-κή πορεία, βασισμένη στην επίτευξη στόχων πρωτογε-νούς πλεονάσματος ύψους -1/4�, 0,5, 1 3/4� και 3,5%του ΑΕΠ το 2015, το 2016, το 2017 και το 2018 και μετέ-πειτα, αντιστοίχως. Η πορεία των δημοσιονομικών στό-χων είναι σύμφωνη με τους αναμενόμενους ρυθμούς α-νάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, καθώς αυτή ανακά-μπτει από τη βαθύτερη ύφεσή της στα χρονικά. Η κυβέρνηση ενέκρινε πρόσφατα μία μεταρρύθμιση

του συστήματος ΦΠΑ και μία πρώτη φάση της μεταρρύθ-μισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, αύξησε τον φο-ρολογικό συντελεστή για τις επιχειρήσεις, επέκτεινε τηνεφαρμογή του φόρου πολυτελείας, έλαβε μέτρα για τηναύξηση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος τωνεπιχειρήσεων το 2015 και για την απαίτηση προκαταβο-λής του 100% του φόρου εισοδήματος για τις προσωπι-κές εταιρείες κ.λπ. και για τις ατομικές επιχειρήσεις,σταδιακά, έως το 2017, ενώ αύξησε και την εισφορά αλ-ληλεγγύης.Επιπλέον, ως προαπαιτούμενο, η κυβέρνηση θα εγκρί-

νει νομοθεσία για: • την αύξηση των εσόδων: α) σταδιακή κατάργηση της

επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέ-λαιο κίνησης ντίζελ για τους αγρότες σε δύο ίσα στάδιατον Οκτώβριο του 2015 και τον Οκτώβριο του 2016· β)αύξηση του φόρου επί της χωρητικότητας. Οι αρχές θαλάβουν μέτρα για την έναρξη της διαδικασίας είσπραξηςτου ΕΝΦΙΑ για το 2015, ώστε να εκδοθούν εκκαθαριστι-κά σημειώματα τον Οκτώβριο του 2015, με την τελευταίαδόση να καταβάλλεται τον Φεβρουάριο του 2016. Θαδιορθώσουν επίσης τα ζητήματα που ανέκυψαν με τα

Page 88: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

1016 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

προσφάτως εφαρμοσθέντα μέτρα για τα έσοδα.• τη στοχοθέτηση και τον περιορισμό των δαπανών: α)

με άμεση ισχύ, i) αποκατάσταση της πλήρους συνταγο-γράφησης φαρμάκων κατά διεθνή κοινόχρηστη ονομα-σία (ΔΚΟ)· ii) μείωση των τιμών όλων των φαρμάκων με-τά τη λήξη ισχύος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας· β) εκ-κίνηση του συνολικού προγράμματος επανεξέτασης τουσυστήματος κοινωνικής πρόνοιας (βλ. ενότητα 2.5.3.).

• Η δέσμη μέτρων θα περιλαμβάνει περαιτέρω μέτραμε δημοσιονομική επίπτωση, όπως μεταρρυθμίσεις τηςδημόσιας διοίκησης, μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπι-ση των ελλείψεων σε θέματα είσπραξης και επιβολήςφόρων, καθώς και άλλα παραμετρικά μέτρα, για τα οποίαγίνεται λόγος σε άλλα σημεία του παρόντος εγγράφου.Προκειμένου να αποδείξει τη δέσμευσή της για την ε-

φαρμογή αξιόπιστων δημοσιονομικών πολιτικών, η κυ-βέρνηση θα εγκρίνει (Βασικό παραδοτέο), τον Οκτώβριοτου 2015, συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 2015εφόσον κριθεί αναγκαίο, το προσχέδιο του προϋπολογι-σμού του 2016 και μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρα-τηγική για την περίοδο 2016-19, η οποία θα υποστηρίζε-ται από μεγάλη και αξιόπιστη δέσμη παραμετρικών μέ-τρων και διαρθρωτικών δημοσιονομικών μεταρρυθμίσε-ων, συμπεριλαμβανομένων: α) δεύτερης φάσης μεταρ-ρυθμίσεων του συνταξιοδοτικού συστήματος, βλ. ενότη-τα 2.5.1· β) μεταρρύθμισης του κώδικα φορολογίας εισο-δήματος, βλ. ενότητα 2.2.2· γ) σταδιακής κατάργησηςτης προτιμησιακής φορολογικής μεταχείρισης των αγρο-τών στο πλαίσιο του κώδικα φορολογίας εισοδήματος,με ποσοστά που ορίζονται στο 20% για το φορολογικό έ-τος 2016 και στο 26% για το φορολογικό έτος 2017. Στομεταξύ χαράσσεται στρατηγική για τη γεωργία· δ) φό-ρου επί τηλεοπτικών διαφημίσεων· ε) αναγγελίας προκή-ρυξης δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού υποβολής προ-σφορών για την απόκτηση τηλεοπτικών αδειών και τηνκαταβολή τελών που αφορούν τη χρήση των αντίστοι-χων συχνοτήτων· στ) επέκτασης της φορολόγησης τωνμεικτών εσόδων από τυχερά παιχνίδια (GGR), ύψους30%, στα παιχνίδια VLT που αναμένεται ότι θα εγκατα-σταθούν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015 και το 2016·ζ) αύξησης του φορολογικού συντελεστή επί του ετήσι-ου εισοδήματος από ενοίκια, για εισοδήματα κάτω των12.000 ευρώ στο 15% (από 11%) και για εισοδήματα άνωτων 12.000 ευρώ στο 35% (από 33%)· η) σταδιακής κα-τάργησης της ειδικής φορολογικής μεταχείρισης τουναυτιλιακού κλάδου· θ) επέκτασης της προσωρινής εθε-λοντικής εισφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας έως το2018· ι) μόνιμης μείωσης του ανωτάτου ορίου εξόδωνγια τις αμυντικές δαπάνες κατά 100 εκατομμύρια ευρώτο 2015 και θα ανέλθει σε ποσοστό 2,2% του ΑΕΠ κατάτον υπολογισμό του ΝΑΤΟ το 2016, με σειρά στοχευμέ-νων δράσεων, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης στουςαριθμούς των απασχολούμενων και στις συμβάσεις τουδημοσίου· ια) καλύτερη στόχευση της επιλεξιμότητας ώ-στε να μειωθούν κατά το ήμισυ οι δαπάνες για τις επιδο-τήσεις πετρελαίου θέρμανσης στον προϋπολογισμό του2016. Επιπλέον των ανωτέρω μέτρων, οι αρχές δεσμεύονται

να θεσπίσουν, τον Οκτώβριο του 2015, αξιόπιστα διαρ-θρωτικά μέτρα που θα αποφέρουν τουλάχιστον το �3/4%του ΑΕΠ με ισχύ από το 2017 και το 1/4�% του ΑΕΠ με ι-σχύ από το 2018 για να στηρίξουν την επίτευξη του με-σοπρόθεσμου στόχου για πρωτογενές ισοζύγιο ύψους3,5% του ΑΕΠ. Οι αρχές δεσμεύονται να λάβουν περαι-

τέρω διαρθρωτικά μέτρα τον Οκτώβριο του 2016, αν κρι-θούν αναγκαία για να διασφαλιστούν οι στόχοι του 2017και του 2018. Τα εν λόγω μέτρα θα περιλαμβάνουν τις α-μυντικές δαπάνες, την προγραμματισμένη μεταρρύθμισητου φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και το πά-γωμα των υποχρεωτικών δαπανών. Τα φορολογικά μέτρα παραμετρικού χαρακτήρα θα ε-

νισχυθούν από ευρύ φάσμα διοικητικών μέτρων για τηναντιμετώπιση των ελλείψεων σε θέματα είσπραξης καιεπιβολής φόρων: τα μέτρα αυτά θα χρειαστεί να περάσεικάποιο χρονικό διάστημα για να αποδώσουν καρπούς,αλλά θα μπορούσαν να προσφέρουν σημαντική αύξησητων φορολογικών εσόδων στην πορεία εφαρμογής τωνμέτρων. Η ελληνική κυβέρνηση θα παρακολουθεί τους δημο-

σιονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των δι-καστικών αποφάσεων, και θα λάβει αντισταθμιστικά μέ-τρα, στο βαθμό που αυτό απαιτείται, για την εκπλήρωσητων δημοσιονομικών στόχων. Οι αρχές προτίθενται ναμεταφέρουν τουλάχιστον το 30% του πλεονάσματοςπου θα επιτευχθεί λόγω επιδόσεων υψηλότερων από τιςαναμενόμενες στον χωριστό λογαριασμό που προορίζε-ται για τη μείωση του χρέους. Επιπλέον, ένα άλλο 30%του εν λόγω πλεονάσματος θα χρησιμοποιηθεί για τηνεκκαθάριση μη καταβληθεισών κυβερνητικών υποχρεώ-σεων του παρελθόντος.

2.2 Μεταρρυθμίσεις φορολογικής πολιτικής

Η κυβέρνηση δεσμεύεται να θεσπίσει μεταρρυθμίσεις,τόσο στην άμεση όσο και στην έμμεση φορολογία, γιατη βελτίωση της αποδοτικότητας, της εισπραξιμότηταςκαι την τόνωση της προσφοράς εργασίας. Ήδη, τον Ιούλιο του 2015, η κυβέρνηση θέσπισε σημα-

ντική μεταρρύθμιση στον τομέα του ΦΠΑ, με στόχο τηναπλοποίηση της δομής του συστήματος ΦΠΑ, τη διεύ-ρυνση της φορολογικής βάσης, καθώς και την εξάλειψηκαι τον εξορθολογισμό των εξαιρέσεων, δημιουργώνταςετήσια έσοδα ύψους περίπου 1% του ΑΕΠ. Η κυβέρνηση δεσμεύεται για περαιτέρω μεταρρυθμί-

σεις, ως ακολούθως:i. Ως προαπαιτούμενο, οι αρχές: α) θα καταργήσουν τη

διασυνοριακή παρακράτηση φόρου που θεσπίστηκε μετη νομοθεσία περί δόσεων (νόμος 4321/2015) και θα α-ντιστρέψουν τις πρόσφατες τροποποιήσεις του ΚΦΕ πουθεσπίστηκαν με τους νόμους 4328/2015 και 4331/2015·β) θα διευκρινίσουν ότι οι μειωμένοι συντελεστές τουΦΠΑ για τα νησιά θα καταργηθούν πλήρως έως το τέλοςτου 2016 και θα καθορίσουν τις μεταβατικές ρυθμίσεις.

ii. Κώδικες φορολογίας. Έως τον Σεπτέμβριο του 2015θα εγκρίνουν εκκρεμούσες μεταρρυθμίσεις σχετικά μετους κώδικες φορολογικής διαδικασίας: α) θα θεσπίσουννέες ποινικές νομικές διατάξεις για την φοροδιαφυγήκαι την απάτη, προκειμένου να τροποποιηθεί ο ειδικόςποινικός νόμος 2523/1997 και κάθε άλλη συναφής νομο-θεσία, καθώς και για να αντικατασταθεί το άρθρο 55 πα-ράγραφοι 1 και 2 του ΚΦΔ, με σκοπό, μεταξύ άλλων, τονεκσυγχρονισμό και τη διεύρυνση του ορισμού της φορο-λογικής απάτης και της φοροδιαφυγής σε όλους τουςφόρους· θα καταργήσουν όλα τα πρόστιμα του ΚώδικαΒιβλίων και Στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και εκεί-νων που επιβάλλονται βάσει του ν. 2523/1997· β) θα εκ-δώσουν εγκύκλιο σχετικά με τα πρόστιμα προκειμένουνα διασφαλιστεί η συνολική και συνεκτική εφαρμογή του

Page 89: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1017

ΚΦΔ· γ) θα μεριμνήσουν για κατάλληλες ποινές για τιςαπλές παραβάσεις του κώδικα βιβλίων και στοιχείων· ημη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση αποδείξεων λιανικήςπώλησης θα αντιμετωπίζεται ως απλή αλλά σοβαρή πα-ράβαση της διαδικασίας για τον ΦΠΑ (βασικό παραδο-τέο). Έως τον Φεβρουάριο του 2016, οι αρχές θα πραγ-ματοποιήσουν συνολική επανεξέταση της υπόλοιπηςφορολογικής νομοθεσίας που συγκρούεται με τον ΚΦΕκαι τον ΚΦΔ, ενσωματώνοντας τις εν λόγω νομικές πρά-ξεις, κατά περίπτωση, ενώ έως τον Μάρτιο του 2016 θαεκδώσουν το σύνολο της δευτερογενούς νομοθεσίαςγια την εφαρμογή του ΚΦΕ και του ΚΦΔ.

iii. Φόρος εισοδήματος. Έως τον Οκτώβριο του 2015, ηκυβέρνηση: α) θα απλοποιήσει το χρονοδιάγραμμα σχε-τικά με την πίστωση φόρου για τη φορολογία εισοδήμα-τος· β) θα αναμορφώσει και θα ενσωματώσει στον ΚΦΕτην εισφορά αλληλεγγύης επί του εισοδήματος, από το2016, ώστε να επιτυγχάνεται με αποτελεσματικότεροτρόπο η προοδευτικότητα του συστήματος φορολογίαςεισοδήματος· γ) θα εντοπίσει όλα τα κίνητρα που αφο-ρούν τη φορολόγηση εισοδήματος των επιχειρήσεων καιθα ενσωματώσει τις εξαιρέσεις από τη φορολόγησηστον ΚΦΕ, καταργώντας εκείνες που κρίνονται αναποτε-λεσματικές ή άδικες· δ) θα αναλάβει να επανεξετάσεικαι να μεταρρυθμίσει τον ΚΕΔΕ, συμπεριλαμβανομένωντων διαδικασιών της φορολογικής διοίκησης για την α-ναγκαστική εκποίηση περιουσιακών στοιχείων σε δημό-σιους πλειστηριασμούς· ε) θα εξασφαλίσει την επαρκήπρόσβαση της φορολογικής διοίκησης στις εγκαταστά-σεις των φορολογουμένων για τη διεξαγωγή ελέγχων ε-γκαίρως και για σκοπούς επιβολής του νόμου· στ) θα ε-πανεξετάσει το πλαίσιο της φορολογίας κεφαλαίου καιθα επεξεργαστεί το φορολογικό πλαίσιο για τους φορείςσυλλογικών επενδύσεων και τους συμμετέχοντες σε αυ-τούς, σύμφωνα με τον ΚΦΕ και τις βέλτιστες πρακτικέςστην ΕΕ· ζ) θα επανεξετάσει την παρακράτηση φόρου ε-πί των τεχνικών υπηρεσιών· η) ενόψει τυχόν αναθεώρη-σης των ζωνών αντικειμενικών αξιών για τα ακίνητα, θαπροσαρμόσει τους φορολογικούς συντελεστές επί τηςακίνητης περιουσίας, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, για ναδιασφαλιστεί ότι τα έσοδα από το φόρο ακίνητης περι-ουσίας το 2016 θα ανέλθουν τουλάχιστον στο ποσό των2,65 δισεκατομμυρίων ευρώ, και θα προσαρμόσει την ε-ναλλακτική ελάχιστη φορολογία επί του εισοδήματοςφυσικών προσώπων· θ) θα επανεξετάσει τη λειτουργίατης εναλλακτικής ελάχιστης φορολογίας (συμπεριλαμ-βανομένης της διόρθωσης τυχόν υπαναχωρήσεων)· ι) θαεκμηδενίσει τις δυνατότητες αποφυγής της φορολογίαςεισοδήματος· ια) θα καταστήσει αυστηρότερο τον ορι-σμό των αγροτών. (βασικό παραδοτέο)

iv. ΦΠΑ. Έως τον Μάρτιο του 2016, οι αρχές: α) θα κω-δικοποιήσουν και θα απλουστεύσουν τη νομοθεσία γιατον ΦΠΑ, εναρμονίζοντάς την με τον κώδικα φορολογι-κής διαδικασίας, εξαλείφοντας τα νομικά κενά που απο-μένουν και συντομεύοντας το χρονικό διάστημα για τηνκαταβολή του ΦΠΑ· β) θα απλουστεύσουν το καθεστώςφορολογίας εισοδήματος και θα διασφαλίσουν τη συνο-χή της φορολογητέας βάσης του εισοδήματος για τη φο-ρολογία εισοδήματος και των εισφορών κοινωνικής α-σφάλισης μικρών επιχειρήσεων που βρίσκονται κάτω α-πό το κατώτατο όριο εγγραφής στα μητρώα ΦΠΑ· γ) θαεκσυγχρονίσουν τις φορολογικές διατάξεις για τις επι-χειρήσεις στον ΚΦΕ που καλύπτουν τις συγχωνεύσειςκαι τις εξαγορές, καθώς και τους λογαριασμούς αποθε-

ματικού των επιχειρήσεων, και θα εφαρμόσουν τις διατά-ξεις του ΚΦΕ που αφορούν τις διασυνοριακές συναλλα-γές και τις ενδοομιλικές συναλλαγές. (βασικό παραδο-τέο)

v. Φόρος ακίνητης περιουσίας. Έως τον Σεπτέμβριοτου 2016, οι αρχές θα εναρμονίσουν όλες τις αντικειμε-νικές αξίες ακινήτων με τις τιμές της αγοράς, με ισχύ α-πό τον Ιανουάριο του 2017. Μέχρι εκείνη την ημερομη-νία, θα διασταυρώσουν το σύνολο των ιδιοκτησιακώνσυμφερόντων με τα στοιχεία για το σύνολο των ατομι-κών ιδιοκτησιών στο κτηματολόγιο. (βασικό παραδοτέο)

2.3. Μεταρρυθμίσεις της φορολογικής διοίκησηςΜια μακρά ιστορία περίπλοκης νομοθεσίας, κακοδιοί-

κησης, πολιτικών παρεμβάσεων και γενναιόδωρων φο-ρολογικών αμνηστιών, με χρόνια ελλιπή επιβολή του νό-μου, έχει παρεμποδίσει την ικανότητα είσπραξης φόρων.Για να δοθεί τέλος σε αυτήν την πρακτική και να ενισχυ-θεί η κουλτούρα καταβολής του φόρου και των εισφο-ρών κοινωνικής ασφάλισης, η κυβέρνηση δεσμεύεται α-ταλάντευτα να λάβει ισχυρά μέτρα για τη βελτίωση τηςείσπραξης και να μη θεσπίσει νέες ρυθμίσεις δόσεων ήδιακανονισμού ή αμνηστίας ούτε να επεκτείνει τις ισχύ-ουσες ρυθμίσεις. Ως προαπαιτούμενο, οι αρχές θα εγκρίνουν νομοθεσία

για: α) όσον αφορά τις κατασχέσεις, την κατάργηση τουανώτατου ορίου ύψους 25% επί των μισθών και συντάξε-ων και τη μείωση όλων των κατώτατων ορίων ύψους1.500 ευρώ, με την ταυτόχρονη διασφάλιση, σε κάθε πε-ρίπτωση, ικανοποιητικών συνθηκών διαβίωσης· β) τηντροποποίηση των ρυθμίσεων του 2014 και του 2015 γιατην σε δόσεις καταβολή οφειλών από φόρους και εισφο-ρές κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να αποκλείονται όσοιδεν καταβάλλουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις, τη θέσπι-ση απαίτησης για τη φορολογική διοίκηση και τη διοίκη-ση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για τη συντό-μευση της διάρκειας της ρύθμισης για όσους έχουν τηδυνατότητα να πληρώσουν νωρίτερα, και την καθιέρωσηεπιτοκίων βάσει της ελεύθερης αγοράς, με παράλληληπαροχή προστασίας στους ευάλωτους οφειλέτες (με ο-φειλές κάτω των 5.000 ευρώ)· γ) την τροποποίηση τηςβασικής ρύθμισης δόσεων / του ΚΦΔ ώστε να προσαρμο-στούν τα επιτόκια βάσει της ελεύθερης αγοράς, καθώςκαι την αναστολή, έως το τέλος του 2017, των απαιτήσε-ων επαλήθευσης από τρίτους και τραπεζικών εγγυήσε-ων· δ) την επίσπευση της διαδικασίας δημόσιας σύμβα-σης για την απόκτηση λογισμικού για την ανάλυση τουδικτύου ΦΠΑ και για περαιτέρω αυτοματοποίηση της εί-σπραξης οφειλών, μεταξύ άλλων με την καθιέρωση πλή-ρως αυτοματοποιημένων διαδικασιών κατάσχεσης· ε)την άμεση θέσπιση νομοθεσίας για τη μεταβίβαση, έωςτα τέλη Οκτωβρίου του 2015, του συνόλου των αρμοδιο-τήτων και καθηκόντων, καθώς και του συνόλου του προ-σωπικού, του ΣΔΟΕ και λοιπών υπηρεσιών που σχετίζε-ται με τη φορολογία και τα τελωνεία στη φορολογική δι-οίκηση· όλες οι μη αξιολογηθείσες εκθέσεις ελέγχουπου πραγματοποιήθηκαν από το ΣΔΟΕ έπειτα από τονν. 4321/2015 θα θεωρούνται λεπτομερή ενημερωτικά ση-μειώματα για τη φορολογική διοίκηση.

• Οι αρχές δεσμεύονται να λάβουν άμεσα μέτρα επιβο-λής όσον αφορά τους οφειλέτες που δεν καταβάλλουνεγκαίρως τις δόσεις τους ή τις τρέχουσες υποχρεώσειςτους. Οι αρχές δεν θα θεσπίσουν νέες ρυθμίσεις δόσεωνή άλλες ρυθμίσεις αμνηστίας ή διακανονισμού, ούτε θατροποποιήσουν τις ισχύουσες ρυθμίσεις, π.χ. παρατείνο-

Page 90: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

1018 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ντας προθεσμίες.Επιπλέον, οι αρχές, χρησιμοποιώντας τεχνική βοήθεια:i. θα ενισχύσουν τη συμμόρφωση. Έως τον Οκτώβριο

του 2015, η κυβέρνηση: α) θα εγκρίνει ολοκληρωμένοσχέδιο για την αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης·β) θα επεξεργαστεί, με την Τράπεζα της Ελλάδος και τονιδιωτικό τομέα, κοστολογημένο σχέδιο για την προώθη-ση και τη διευκόλυνση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρω-μών και τη μείωση της χρήσης μετρητών, με εφαρμογήπου θα αρχίζει από τον Μάρτιο του 2016· γ) θα δημοσιο-ποιήσει τον κατάλογο των οφειλετών για οφειλές απόφόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που εκκρε-μούν για περισσότερο από τρεις μήνες.

ii. θα καταπολεμήσουν τη φοροδιαφυγή. Έως τον Νο-έμβριο του 2015, οι αρχές θα καταρτίσουν συνολικό σχέ-διο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, με βάσητην αποτελεσματική διυπηρεσιακή συνεργασία, το οποίοθα περιλαμβάνει: α) εντοπισμό των μη δηλωμένων κατα-θέσεων μέσω ελέγχων των τραπεζικών συναλλαγών σετραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό· β)θέσπιση προγράμματος εθελοντικής γνωστοποίησης μεκατάλληλες κυρώσεις, κατάλληλα κίνητρα και διαδικα-σίες επαλήθευσης, σύμφωνα με τη διεθνή βέλτιστη πρα-κτική και χωρίς καμία αμνηστευτική διάταξη· γ) αίτημαπρος τα κράτη-μέλη της ΕΕ για την παροχή δεδομένωνπερί ιδιοκτησίας και απόκτησης περιουσιακών στοιχείωναπό Έλληνες πολίτες, καθώς και τον τρόπο χρησιμοποί-ησης των δεδομένων αυτών· δ) ανανέωση του αιτήματοςγια τεχνική βοήθεια στον τομέα της φορολογικής διοίκη-σης και πλήρης αξιοποίηση του πόρου για την ανάπτυξηικανοτήτων· ε) καθιέρωση περιουσιολόγιου για τη βελ-τίωση της παρακολούθησης· στ) θέσπιση νομοθετικώνμέτρων για τον εντοπισμό δεξαμενών αποθήκευσης(σταθερών ή κινητών), για την καταπολέμηση του λαθρε-μπορίου καυσίμων· ζ) δημιουργία βάσης δεδομένων γιατην παρακολούθηση των ισολογισμών μητρικών και θυ-γατρικών επιχειρήσεων, για τη βελτίωση των κριτηρίωνανάλυσης κινδύνου για τις ενδοομιλικές συναλλαγές·

iii. θα θέσουν σε μεγαλύτερη προτεραιότητα τα μέτραγια εισπράξιμους φόρους. Έως τον Σεπτέμβριο του2015, οι αρχές θα υπογράψουν την Υπουργική Απόφασηπου θα προβλέπει την επέκταση του έμμεσου μητρώουτραπεζικών συναλλαγών ώστε να παρέχεται το ιστορικόσυναλλαγών σε βάθος 10 ετών. Έως τον Οκτώβριο του2015, οι αρχές θα μειώσουν - λαμβάνοντας υπόψη τηντεχνική βοήθεια - τους περιορισμούς στη διεξαγωγή ε-λέγχων των φορολογικών δηλώσεων, με την επιφύλαξητου συστήματος εξωτερικού φορολογικού πιστοποιητι-κού. Έως τον Νοέμβριο του 2015, οι αρχές θα θεσπίσουνμέτρα για την ιεράρχηση των φορολογικών ελέγχων μεβάση την ανάλυση κινδύνου και όχι, όπως συμβαίνει σή-μερα, την αρχαιότητα (δηλαδή το έτος διαγραφής).

iv. θα βελτιώσουν τα εργαλεία είσπραξης φορολογι-κών οφειλών. Για τη βελτίωση της είσπραξης των φορο-λογικών οφειλών, έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές(βασικό παραδοτέο): α) θα βελτιώσουν τους κανόνες πε-ρί διαγραφής μη εισπράξιμων φόρων· β) θα αφαιρέσουντην προσωπική αστική ευθύνη των φορολογικών υπαλ-λήλων για τη μη λήψη μέτρων είσπραξης παλαιών οφει-λών, και γ) θα προτείνουν, και θα εφαρμόσουν εντός του2016, εθνική στρατηγική είσπραξης, συμπεριλαμβανομέ-νης της περαιτέρω αυτοματοποίησης της είσπραξης ο-φειλών, και, έως τον Νοέμβριο δ) θα λάβουν όλα τα κα-τάλληλα μέτρα για την έγκαιρη είσπραξη των προστίμων

για ανασφάλιστα οχήματα ή για τη μη πραγματοποίησηυποχρεωτικών τεχνικών ελέγχων, καθώς και των εισφο-ρών για τη χρήση συχνοτήτων χωρίς άδεια· ε) θα θεσπί-σουν νομοθεσία για να απομονώσουν τις μη εισπράξιμεςοφειλές από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης· και στ) θαβελτιώσουν τους κανόνες περί διαγραφής μη εισπράξι-μων οφειλών από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, καιζ) θα επιβάλλουν, εφόσον είναι νομίμως δυνατόν, τηνπροκαταβολική είσπραξη σε περιπτώσεις φορολογικώνδιαφορών.

v. για τη βελτίωση της είσπραξης των οφειλών από ει-σφορές κοινωνικής ασφάλισης, έως τον Σεπτέμβριο του2015, οι αρχές: α) θα παράσχουν στο ΚΕΑΟ πρόσβασηστο έμμεσο μητρώο τραπεζικών λογαριασμών και σεστοιχεία της φορολογικής διοίκησης· β) θα δημιουργή-σουν ενιαία βάση δεδομένων για τις οφειλές από εισφο-ρές κοινωνικής ασφάλισης, η οποία θα καλύπτει όλα ταταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Έως τα τέλη του Δεκεμ-βρίου 2016, οι αρχές θα υλοποιήσουν ένα κεντρικό μη-τρώο ασφαλισμένων, σε συντονισμό με την ενοποίησητων συνταξιοδοτικών ταμείων, και θα ολοκληρώσουν τηνενσωμάτωση της είσπραξης εισφορών κοινωνικής ασφά-λισης στην φορολογική διοίκηση έως τα τέλη του 2017.

vi. θα ενισχύσουν τα έσοδα από τον ΦΠΑ. Οι αρχές θαενισχύσουν την επιβολή και είσπραξη του ΦΠΑ, μεταξύάλλων με τον εξορθολογισμό των διαδικασιών και με μέ-τρα για την καταπολέμηση της αλυσιδωτής απάτης στοντομέα του ΦΠΑ (τύπου «καρουσέλ»). Έως τον Οκτώβριοτου 2015, θα θεσπίσουν νομοθεσία για: α) την επιτάχυν-ση των διαδικασιών διαγραφής και τον περιορισμό της ε-πανεγγραφής στα μητρώα ΦΠΑ για την προστασία τωνεσόδων από τον ΦΠΑ· β) τη θέσπιση της δευτερογενούςνομοθεσίας που απαιτείται για τη σημαντική ενίσχυσητης αναδιοργάνωσης του τμήματος επιβολής του ΦΠΑ,προκειμένου να ενισχυθεί η επιβολή του ΦΠΑ και να κα-ταπολεμηθεί η αλυσιδωτή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ(τύπου «καρουσέλ»). Οι αρχές θα υποβάλουν αίτημαστην Επιτροπή ΦΠΑ της ΕΕ και θα εκπονήσουν αξιολό-γηση των επιπτώσεων που θα έχει η αύξηση του κατώτα-του ορίου ΦΠΑ στα 25.000 ευρώ.

vii. θα ενισχύσουν την ικανότητα της διοίκησης. Έωςτον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα εξασφαλίσουν τηνπλήρη στελέχωση του ΚΕΑΟ, θα ισχυροποιήσουν την ε-λεγκτική ικανότητα του ΙΚΑ και θα ενισχύσουν τη Μονά-δα Μεγάλων Οφειλετών, για να βελτιώσουν την ικανότη-τά του επί θεμάτων που αφορούν την εκκαθάριση και τηνείσπραξη φόρων, καθώς και - με ιδιαίτερα ικανούς νομι-κούς συμβούλους, υποστηριζόμενους από διεθνή ανε-ξάρτητη εταιρεία εμπειρογνωμόνων - για την εκτίμησητης βιωσιμότητας των οφειλετών. Έως τον Δεκέμβριοτου 2015, η ΜΜΟ θα κατηγοριοποιήσει τους εμπορικούςοφειλέτες με μεγάλη οφειλή προς το δημόσιο ανάλογαμε τη βιωσιμότητά τους.

viii. θα ενισχύσουν την ανεξαρτησία της φορολογικήςδιοίκησης. Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα θε-σπίσουν νομοθεσία (βασικό παραδοτέο) για την ίδρυσηαυτόνομου φορέα εσόδων, με την οποία θα προσδιορίζο-νται: α) η νομική μορφή, η οργάνωση, το καθεστώς και τοπεδίο άσκησης των αρμοδιοτήτων του φορέα· β) οι εξου-σίες και οι λειτουργίες του Διευθύνοντος Συμβούλου καιτου ανεξάρτητου Διοικητικού Συμβουλίου· γ) η σχέση μετο Υπουργείο Οικονομικών και άλλους κυβερνητικούςφορείς· δ) η ευελιξία όσον αφορά τους ανθρώπινους πό-ρους του φορέα και η σχέση του με τη δημόσια διοίκηση·

Page 91: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1019

ε) η αυτονομία του προϋπολογισμού του, με τη δική τουΓενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) καινέο τρόπο χρηματοδότησης για την εναρμόνιση των κι-νήτρων με την είσπραξη των εσόδων και για τη διασφά-λιση της προβλεψιμότητας και της ευελιξίας του προϋ-πολογισμού· στ) η υποβολή εκθέσεων στην κυβέρνησηκαι το κοινοβούλιο. Έως τον Δεκέμβριο του 2015, (βασι-κό παραδοτέο) οι αρχές θα διορίσουν το Διοικητικό Συμ-βούλιο και θα θεσπίσουν κατά προτεραιότητα δευτερο-γενή νομοθεσία δυνάμει του νόμου (βασικοί ανθρώπινοιπόροι, προϋπολογισμός) περί του αυτόνομου φορέα δια-χείρισης των εσόδων, ώστε να καταστεί πλήρως λει-τουργικός έως τον Ιούνιο του 2016.Οι αρχές θα συνεχίσουν να βελτιώνουν τις λειτουρ-

γίες, όπως μετρώνται με βασικούς δείκτες επιδόσεων.Μεσοπρόθεσμα, οι αρχές θα συνεχίσουν με μεταρρυθμί-σεις για τη βελτίωση της φορολογικής διοίκησης, οι ο-ποίες πρέπει να συμφωνηθούν με τους θεσμούς, λαμβα-νομένων υπόψη συστάσεων από τις εκθέσεις τεχνικήςβοήθειας που εκπονούνται από την Επιτροπή / το ΔΝΤ.

2.4 Διαχείριση των Δημόσιων Οικονομικών και Δημό-σιες Συμβάσεις

2.4.1. Διαχείριση των δημοσίων οικονομικών

Οι αρχές δεσμεύονται να συνεχίσουν τις μεταρρυθμί-σεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαδικασίας τουπροϋπολογισμού και των ελέγχων των δαπανών, στηνεκκαθάριση καθυστερημένων οφειλών και στην ενίσχυ-ση της υποβολής εκθέσεων για τον προϋπολογισμό καιτης διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων.Οι αρχές θα εκδώσουν νομοθεσία έως τον Οκτώβριο

του 2015 (βασικό παραδοτέο) για την αναβάθμιση τουοργανικού νόμου για τον προϋπολογισμό με σκοπό: α)να θεσπιστεί ένα πλαίσιο για τους ανεξάρτητους φορείς,β) να καταργηθούν σταδιακά οι εκ των προτέρων έλεγ-χοι από το ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο και τους υπολό-γους, γ) να δοθούν στις ΓΔΟΥ αποκλειστικές αρμοδιότη-τες οικονομικής υπηρεσίας και στο ΓΛΚ εξουσίες για τηνεποπτεία των οικονομικών του δημόσιου τομέα, και δ) νακαταργηθούν σταδιακά οι υπηρεσίες δημοσιονομικού ε-λέγχου, έως τον Ιανουάριο του 2007. Οι αρχές θα εκδώ-σουν δευτερογενή νομοθεσία για τον προσδιορισμό τωνμεταβατικών διατάξεων της μεταρρύθμισης του οργανι-κού νόμου για τον προϋπολογισμό έως τα τέλη Δεκεμ-βρίου 2015, και την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης έωςτα τέλη Δεκεμβρίου 2016.

Η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται να καταστήσει λει-τουργικό το Δημοσιονομικό Συμβούλιο πριν την οριστι-κοποίηση του Μνημονίου. Προς τούτο, η κυβέρνηση εξέ-δωσε Υπουργική Απόφαση για την έναρξη ανοικτής δια-δικασίας επιλογής των μελών του. Μετά την ολοκλήρω-ση της διαδικασίας διορισμού των μελών του Δημοσιο-νομικού Συμβουλίου, η κυβέρνηση θα εκδώσει έως τονΣεπτέμβριο του 2015, την απαιτούμενη δευτερογενή νο-μοθεσία για να καταστεί πλήρως λειτουργικό το Συμβού-λιο (περιλαμβανομένου του προϋπολογισμού και τουπροσωπικού του) έως τον Νοέμβριο του 2015. Οι αρχέςθα ολοκληρώσουν την επανεξέταση των εργασιών τουΔημοσιονομικού Συμβουλίου με τεχνική συνδρομή απότην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τον Δεκέμβριο του 2016

και θα εκδώσουν την απαιτούμενη νομοθεσία (Μάρτιοςτου 2017).Βάσει του Δημοσιονομικού Συμφώνου, η ελληνική κυ-

βέρνηση υποβάλλει τα βασικά χαρακτηριστικά των μεσο-πρόθεσμων χρηματοδοτικών της σχεδίων στην Ευρω-παϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο ECOFIΝ την άνοιξη ε-κάστου έτους και επικαιροποιεί την μεσοπρόθεσμη δη-μοσιονομική στρατηγική της πριν από τα τέλη Μαΐου ε-κάστου έτους σύμφωνα με τους στόχους του προγράμ-ματος. Εκτός αυτού, ως μέρος του κοινού δημοσιονομι-κού χρονοδιαγράμματος, η Ελλάδα υποβάλλει στην Ευ-ρωπαϊκή Επιτροπή το σχέδιο προϋπολογισμού για το ε-πόμενο έτος έως τις 15 Οκτωβρίου εκάστου έτους μαζίμε τις ανεξάρτητες μακροοικονομικές προβλέψεις στιςοποίες βασίστηκε. Η κυβέρνηση θα καταρτίσει νέα κρατι-κή διάρθρωση της ονοματολογίας του προϋπολογισμού,καθώς και λογιστικό σχέδιο (Σεπτέμβριος 2016) ήτοι ε-γκαίρως για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του2018.Οι αρχές θα παρουσιάσουν έως τον Σεπτέμβριο του

2015 σχέδιο για την εκκαθάριση των καθυστερούμενωνοφειλών, καθώς και των αιτήσεων επιστροφής φόρου καισυνταξιοδότησης, το οποίο θα θέσουν αμέσως σε εφαρ-μογή. Στη συνέχεια οι αρχές θα προβούν σε εκκαθάρισητου υπολοίπου των καθυστερήσεων στις δαπάνες ύψους7,5 δισεκατομμυρίων έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2016 α-φού ολοκληρωθεί λεπτομερής έλεγχος έως τα τέλη Ια-νουαρίου 2016, και θα προβούν σε εκκαθάριση των καθυ-στερημένων αιτήσεων επιστροφής φόρου και συνταξιο-δότησης έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2016. Η κυβέρνηση θαεξασφαλίσει τη μεταφορά των εγγεγραμμένων στονπροϋπολογισμό εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από ταταμεία κοινωνικής ασφάλισης προς τα ταμεία προνοίαςκαι τα νοσοκομεία, ώστε να εκκαθαριστεί το σύνολο τωνσχετικών με την υγεία καθυστερούμενων οφειλών. Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει έως τον Νοέμβριο του

2015 μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης για να ανταποκριθείστις απαιτήσεις της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πλη-ρωμών, περιλαμβανομένων συγκεκριμένων μέτρων καιεξασφαλίσεων ούτως ώστε να διασφαλιστεί η μεταβίβα-ση υποχρεώσεων του ΙΚΑ (μεταφορές μετρητών και δα-πάνες) στον ΕΟΠΠΥ εντός της αντίστοιχης περιόδου. Έ-ως τον Ιανουάριο του 2016, οι αρχές θα ολοκληρώσουνεξωτερικό έλεγχο των λογαριασμών πληρωτέων του Ε-ΟΠΠΥ και θα εξορθολογίσουν τη διαδικασία πληρωμώνστο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και υγείας έως τονΙούνιο του 2016 (βασικό παραδοτέο). Οι αρχές θα συνε-χίσουν να βελτιώνουν την επιχειρησιακή λειτουργία χρη-σιμοποιώντας βασικούς δείκτες επιδόσεων.Για να βελτιωθεί το κατακερματισμένο σύστημα δια-

χείρισης μετρητών, η κυβέρνηση θα συμπεριλάβει όλεςτις οντότητες της κεντρικής κυβέρνησης στον ενιαίο λο-γαριασμό του δημόσιου ταμείου έως τα τέλη Δεκεμβρίου2015. Μετά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της δια-χείρισης μετρητών οι αρχές θα κλείσουν τους αντίστοι-χους λογαριασμούς της γενικής κυβέρνησης σε εμπορι-κές τράπεζες και θα τους ενοποιήσουν στον ενιαίο λογα-ριασμό του δημόσιου ταμείου. Ως προαπαιτούμενο το Υ-πουργείο Οικονομικών θα οριοθετήσει τον λογαριασμόγια τη διαχείριση των μέσων που προέρχονται από ταδιαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και των εθνικών εισφορώντης Ελλάδας.

Page 92: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

1020 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

2.4.2 Δημόσιες συμβάσεις

Η Ελλάδα χρειάζεται να λάβει περαιτέρω μέτρα στοντομέα των δημόσιων συμβάσεων για την αύξηση της α-ποτελεσματικότητας και της διαφάνειας του ελληνικούσυστήματος δημοσίων συμβάσεων, την πρόληψη ανάρ-μοστων συμπεριφορών και την εξασφάλιση μεγαλύτε-ρης λογοδοσίας και έλεγχου. Έως τον Σεπτέμβριο του2015, οι αρχές θα συμφωνήσουν με την Ευρωπαϊκή Επι-τροπή, η οποία θα συνδράμει στην εφαρμογή, ένα σχέ-διο δράσης που θα αναφέρει αναλυτικά τις λεπτομέρειεςτων παρακάτω ενεργειών (βασικό παραδοτέο).

• Έως τον Ιανουάριο του 2016, θα αρχίσει να ισχύει έ-να ενοποιημένο, ολοκληρωμένο και απλουστευμένο νο-μοθετικό πλαίσιο (πρωτογενής και δευτερογενής νομο-θεσία) για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις πα-ραχώρησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς τωννέων οδηγιών της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και τιςσυμβάσεις παραχώρησης (2014/23, 2014/24, 2014/25).

• Έως τον Δεκέμβριο του 2016, θα αρχίσει να ισχύει ημεταρρύθμιση του συστήματος των μη ένδικων / διοικητι-κών μέσων. Οι αρχές θα υποβάλουν λεπτομερή πρότασηγια τη μεταρρύθμιση αυτή στην Επιτροπή μέχρι τον Ο-κτώβριο του 2015.

• Έως τον Φεβρουάριο του 2017, οι αρχές θα εγκρί-νουν μέτρα για τη βελτίωση του συστήματος ένδικων μέ-σων. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, οι αρχές θα διενερ-γήσουν, έως τον Σεπτέμβριο του 2016, σε συνεργασίαμε την Επιτροπή, συνολική αξιολόγηση της αποτελεσμα-τικότητας του υπάρχοντος δικαστικού συστήματος ένδι-κων μέσων, εντοπίζοντας τα προβλήματα (π.χ. έλλειψηαποτελεσματικών και ταχέων ένδικων μέσων, καθυστε-ρήσεις, δυσκολία λήψης αποζημίωσης, δικαστικά έξοδα).

• Οι αρχές θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το σχέδιοδράσης για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις (e-procurement), όπως συμφωνήθηκε με την Επιτροπή.

• Έως τον Μάιο του 2016, θα αρχίσει να ισχύει ένα νέοκεντρικό σύστημα προμηθειών, που θα θεσπιστεί σε συ-νεργασία με την Επιτροπή και τον ΟΟΣΑ, το οποίο θα τε-θεί σε εφαρμογή για τις ανάγκες του 2017.Οι αρχές θα διασφαλίσουν ότι η ΕΑΔΣ θα παραμείνει ο

κύριος φορέας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεωνστην Ελλάδα· η ΕΑΔΣ θα συνεργαστεί με άλλους ελλη-νικούς φορείς και την Επιτροπή για να εκπονήσει, μέχριτον Μάρτιο του 2016, μια εθνική στρατηγική, να προσ-διορίσει συστημικές ελλείψεις του εθνικού συστήματοςδημοσίων συμβάσεων και να προτείνει ρεαλιστικές λύ-σεις που θα εφαρμοστούν από τις αρχές μέσω ενός σχε-δίου δράσης.

2.5 Βιώσιμο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας2.5.1 Συντάξεις

Οι συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις του 2010 και του2012, εάν εφαρμοστούν πλήρως, θα βελτιώσουν σημα-ντικά τη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα του συνολι-κού συνταξιοδοτικού συστήματος. Ωστόσο, το συνταξιο-δοτικό σύστημα παραμένει κατακερματισμένο και δαπα-νηρό και απαιτεί σημαντικές ετήσιες μεταβιβάσεις απότον Κρατικό Προϋπολογισμό. Ως εκ τούτου, απαιτούνταιπολύ πιο φιλόδοξα μέτρα για την αντιμετώπιση των υφι-στάμενων διαρθρωτικών προκλήσεων, καθώς και τωνπρόσθετων πιέσεων στο σύστημα λόγω της οικονομικήςκρίσης. Οι εισφορές έχουν μειωθεί λόγω των υψηλών ε-

πιπέδων ανεργίας καθ’ ην στιγμήν οι πιέσεις στις δαπά-νες κορυφώθηκαν, καθώς πολλοί επέλεξαν να συνταξιο-δοτηθούν πρόωρα. Για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, οι αρχές

δεσμεύονται να εφαρμόσουν πλήρως τις υφιστάμενεςμεταρρυθμίσεις και επίσης θα προβούν με περαιτέρω με-ταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμηςβιωσιμότητας με στόχο την επίτευξη εξοικονόμησης τηςτάξης του 1/4 του ΑΕΠ το 2015 και της τάξης του 1% τουΑΕΠ έως το 2016. Μεταξύ άλλων, η δέσμη αποσκοπείστη δημιουργία ισχυρών αντικινήτρων για πρόωρη συ-νταξιοδότηση αυξάνοντας τις κυρώσεις για την πρόωρησυνταξιοδότηση και καταργώντας σταδιακά τα κεκτημέ-να δικαιώματα συνταξιοδότησης πριν από τη νόμιμη ηλι-κία συνταξιοδότησης.Οι αρχές έχουν ήδη αυξήσει τις εισφορές υγείας των

συνταξιούχων στο 6% για τις κύριες συντάξεις τους καιεφάρμοσαν επίσης εισφορές υγείας ύψους 6% για τις ε-πικουρικές συντάξεις από την 1η Ιουλίου 2015· θα υπα-γάγουν στην ETEA από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 όλα ταταμεία επικουρικών συντάξεων και θα διασφαλίσουν ότιόλα τα επικουρικά συνταξιοδοτικά ταμεία θα χρηματοδο-τούνται αποκλειστικά από ίδιες εισφορές από την 1η Ια-νουαρίου 2015· θα παγώσουν τα μηνιαία εγγυημένα α-νταποδοτικά όρια συντάξεων σε ονομαστικούς όρουςμέχρι το 2021· και εξασφάλισαν ότι όσοι συνταξιοδοτού-νται μετά τις 30 Ιουνίου 2015 θα έχουν πρόσβαση σε βα-σικές, εγγυημένες συντάξεις με βάση τις εισφορές καιμε εισοδηματικά κριτήρια μόνον όταν θα έχουν συμπλη-ρώσει την νόμιμη κανονική ηλικία συνταξιοδότησης, πουείναι σήμερα τα 67 έτη.

i. Ως προαπαιτούμενο, οι αρχές: α) θα αποσαφηνίσουντους κανόνες επιλεξιμότητας για τις ελάχιστες εγγυη-μένες συντάξεις μετά το 67ο έτος, β) θα εκδώσουν όλεςτις εγκυκλίους για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τουνόμου του 2010· γ) θα διορθώσουν τον ν. 4334/2015 μεσκοπό, μεταξύ άλλων, να εφαρμόσουν ορθά το πάγωματων μηνιαίων εγγυημένων παροχών (αντί των εισφορώνμε κρατική επιχορήγηση) και να το επεκτείνουν στον δη-μόσιο τομέα· δ) θα καταργήσουν βαθμιαία τα κεκτημέναδικαιώματα συνταξιοδότησης πριν από τη νόμιμη ηλικίασυνταξιοδότησης και τις δυνατότητες πρόωρης συντα-ξιοδότησης, προσαρμόζοντας σταδιακά το όριο της νόμι-μης ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 έτη, το αργότερο έ-ως το 2022, ή στην ηλικία των 62 ετών και σε 40 έτη ει-σφορών, που θα ισχύει για όλους όσοι συνταξιοδοτού-νται (εκτός από τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματακαι τις μητέρες που έχουν παιδιά με αναπηρία), με άμεσηεφαρμογή.

ii. Έως τον Οκτώβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο) οιαρχές θα θεσπίσουν νομοθετικά περαιτέρω μεταρρυθμί-σεις που θα αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου2016: α) το συγκεκριμένο σχεδιασμό και τις παραμετρι-κές βελτιώσεις για την καθιέρωση στενότερης σύνδεσηςμεταξύ εισφορών και παροχών· β) τη διεύρυνση και τονεκσυγχρονισμό της βάσης εισφορών και συντάξεων γιαόλα τα αυτοαπασχολούμενα άτομα, μεταξύ άλλων μεμετάβαση από το ονομαστικό στο πραγματικό εισόδημα,υπό τον όρο της τήρησης των κανόνων για τις ελάχιστεςαπαιτούμενες εισφορές· γ) την αναθεώρηση και τον ε-ξορθολογισμό όλων των διαφορετικών συστημάτων τωνβασικών συνιστωσών των συντάξεων που είναι εγγυημέ-νες με βάση τις εισφορές και βάσει ελέγχου των πόρων,λαμβάνοντας υπόψη τα κίνητρα για εργασία και για κα-

Page 93: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1021

ταβολή εισφορών· δ) τα βασικά στοιχεία της καθολικήςενοποίησης των ταμείων κοινωνικών ασφαλίσεων, μετα-ξύ άλλων μέσω της εναπομένουσας εναρμόνισης τωνδιαδικασιών για την καταβολή των εισφορών και των πα-ροχών σε όλο το φάσμα των ταμείων· την κατάργηση ε-ντός τριών ετών όλων των εξαιρέσεων που χρηματοδο-τούνται με κρατικούς πόρους και την εναρμόνιση τωνκανόνων σχετικά με τις εισφορές σε όλα τα ταμεία συ-ντάξεων προς τη δομή των εισφορών στο κύριο ταμείοκοινωνικών ασφαλίσεων υπαλλήλων (ΙΚΑ)· στ) την κα-τάργηση, από την 31η Οκτωβρίου 2015, όλων των περιτ-τών επιβαρύνσεων κατά τη χρηματοδότηση των συντά-ξεων και την αντιστάθμισή τους με μείωση των παροχώνή αύξηση των εισφορών υπέρ των συγκεκριμένων ταμεί-ων ζ) τη σταδιακή εναρμόνιση των κανόνων για τις συ-νταξιοδοτικές παροχές που καταβάλλει ο ΟργανισμόςΓεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) προς το υπόλοιπο συντα-ξιοδοτικό σύστημα κατ’ αναλογία («pro rata»)· η) οι πρό-ωρες συνταξιοδοτήσεις θα επιβαρύνονται με ποινή γιαόσους θίγονται από την παράταση της ηλικίας συνταξιο-δότησης, που ισοδυναμεί με 10% επιπλέον της τρέχου-σας ετήσιας ποινής του 6%· θ) τη βελτίωση της στόχευ-σης των κοινωνικών συντάξεων αυξάνοντας τις συντά-ξεις του ΟΓΑ για τους ανασφάλιστους ι) τη σταδιακή κα-τάργηση του επιδόματος αλληλεγγύης (EKAΣ) για ό-λους τους συνταξιούχους έως τα τέλη Δεκεμβρίου του2019, αρχίζοντας με το ανώτερο 20% των δικαιούχων τοΜάρτιο του 2016· ια) αποκατάσταση του παράγοντα δια-τηρησιμότητας της μεταρρύθμισης του 2012 ή εξεύρεσηαμοιβαία αποδεκτών εναλλακτικών μέτρων στο συντα-ξιοδοτικό σύστημα· ιβ) η ελληνική κυβέρνηση θα προσ-διορίσει και θα θεσπίσει νομοθετικά έως τον Οκτώβριοτου 2015 ισοδύναμα μέτρα για την πλήρη αντιστάθμισητων επιπτώσεων της εφαρμογής της δικαστικής απόφα-σης σχετικά με τα συνταξιοδοτικά μέτρα του 2012 και θακαταργήσει τις τροποποιήσεις στο συνταξιοδοτικό σύ-στημα που εισήγαγαν οι νόμοι 4325/2015 και 4331/2015,σε συμφωνία με τους θεσμούς.

iii. Έως το Δεκέμβριο του 2015, (βασικό παραδοτέο) ηκυβέρνηση θα ενοποιήσει όλα τα ταμεία κοινωνικής α-σφάλισης σε μια ενιαία οντότητα, θα προβεί σε κατάργη-ση όλων των υφιστάμενων ρυθμίσεων για τη διακυβέρ-νηση και τη διαχείριση, θα συγκροτήσει νέο διοικητικόσυμβούλιο και ομάδα διαχείρισης χρησιμοποιώντας τηνυποδομή και οργάνωση του ΙΚΑ, θα εφαρμόσει κεντρικόμητρώο συνεισφερόντων και θα δημιουργήσει κοινές υ-πηρεσίες. Θα εγκρίνει επίσης πρόγραμμα για τη δημι-ουργία κοινού συνόλου κεφαλαίων που θα τεθεί σε πλή-ρη λειτουργία μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2016. Οι αρχέςθα κινηθούν προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης τηςδήλωσης, της πληρωμής και της είσπραξης των εισφο-ρών κοινωνικής ασφάλισης στη φορολογική διοίκησηπριν από τα τέλη του 2017.Οι θεσμοί είναι έτοιμοι να λάβουν υπόψη τους τα άλλα

διαρθρωτικά μέτρα παραμετρικού χαρακτήρα ισοδύνα-μου αποτελέσματος στο πλαίσιο του συστήματος συντα-ξιοδότησης, σε αντικατάσταση ορισμένων μέτρων απόαυτά που αναφέρθηκαν προηγουμένως, έχοντας υπόψητον αντίκτυπό τους για την ανάπτυξη και υπό την προϋ-πόθεση ότι τα μέτρα αυτά θα παρουσιαστούν στους θε-σμούς κατά τη διάρκεια της φάσης του σχεδιασμού καιότι θα είναι συγκεκριμένα και ποσοτικά μετρήσιμα σε ε-παρκή βαθμό και ότι, ελλείψει αυτών, η βασική επιλογήείναι εκείνη που προσδιορίζεται παραπάνω.

2.5.2 Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Οι αρχές έχουν δεσμευτεί να συνεχίσουν τη μεταρ-ρύθμιση του τομέα της υγείας, τον έλεγχο των δημο-σίων δαπανών, τη διαχείριση των τιμών των φαρμακευτι-κών προϊόντων, να βελτιώσουν τη διαχείριση των νοσο-κομείων, να αυξήσουν τις νοσοκομειακές προμήθειεςπου διενεργούνται συγκεντρωτικά, να διαχειριστούν τηζήτηση φαρμακευτικών προϊόντων και ιατροφαρμακευτι-κής περίθαλψης μέσω τεκμηριωμένων πρωτοκόλλων η-λεκτρονικής συνταγογράφησης, να προβαίνουν σε ανα-θέσεις προς ιδιώτες παρόχους ιατροφαρμακευτικής πε-ρίθαλψης με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, να εκσυγχρο-νίσουν τα συστήματα μηχανοργάνωσης, να αναπτύξουννέο σύστημα ηλεκτρονικού παραπεμπτικού για την πρω-τοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη που θα επιτρέ-πει τη διατύπωση εναλλακτικών οδών περίθαλψης γιατους ασθενείς.

Ως προαπαιτούμενο, οι αρχές δεσμεύτηκαν να επανα-φέρουν προηγούμενα βασικά στοιχεία των μεταρρυθμί-σεων στο σύστημα υγείας. Ειδικότερα, α) θα τροποποιή-σουν το ν. 4332/2015 για την κατάργηση μέρους τουν. 4052/2012 (αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση του το-μέα της υγείας στο πλαίσιο του ΜΣ) για τον διορισμό α-νώτατων διευθυντικών στελεχών στα νοσοκομεία· β) θακαταργήσουν την υπουργική απόφαση ΦΕΚ 1117/2015,με σκοπό την εκ νέου επιβολή κυρώσεων και ποινών κα-τόπιν αξιολόγησης και καταγγελίας για ανάρμοστη συ-μπεριφορά και σύγκρουση συμφερόντων κατά τη συντα-γογράφηση και για μη συμμόρφωση με τις οδηγίες τουΕΟΦ περί συνταγογράφησης (επαναφορά προηγούμε-νης δέσμευσης στο πλαίσιο του ΜΣ)· γ) θα επαναφέρουντην πλήρη συνταγογράφηση φαρμάκων κατά διεθνή κοι-νόχρηστη ονομασία (ΔΚΟ), μεταξύ άλλων με την κατάρ-γηση της εγκυκλίου 26225/08.04.2015, με τις εξαιρέσειςπου παρατίθενται στα άρθρα 6.4 έως 6.6 της υπουργικήςαπόφασης ΦΕΚ 3057/2012· δ) θα μειώσουν κατά 50% τιςτιμές όλων των φαρμάκων μετά τη λήξη ισχύος του δι-πλώματος ευρεσιτεχνίας και κατά 32,5% όλων των γε-νόσημων φαρμάκων, με την κατάργηση της ρήτρας κε-κτημένων δικαιωμάτων για τα φάρμακα που βρίσκοντανήδη στην αγορά το 2012· ε) θα εφαρμόσουν την είσπρα-ξη των επιστροφών για το 2015 για τις διαγνωστικές ε-ξετάσεις και τις ιδιωτικές κλινικές και θα αποσυνδέσουντις εισπράξεις επιστροφών του 2014 για τις ιδιωτικέςκλινικές από τις εισπράξεις επιστροφών του 2013. Έως το Σεπτέμβριο του 2015, θα επεκτείνουν τα ανώ-

τατα όρια είσπραξης επιστροφών του 2015 για τις δια-γνωστικές εξετάσεις, τις ιδιωτικές κλινικές και τα φαρ-μακευτικά προϊόντα στα επόμενα τρία χρόνια και, έωςτον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές: α) θα εφαρμόσουν εκ-κρεμείς εισπράξεις επιστροφών μέχρι το H1-2015 για ταφαρμακευτικά προϊόντα, τις διαγνωστικές εξετάσεις καιτις ιδιωτικές κλινικές· β) θα δημοσιεύουν ανά εξάμηνο ε-νημερωτικό δελτίο τιμών προκειμένου να μειωθούν οι τι-μές των φαρμακευτικών προϊόντων· και γ) θα επανεξε-τάσουν και θα περιορίσουν τις τιμές των διαγνωστικώνεξετάσεων ώστε να ευθυγραμμιστούν οι διαρθρωτικέςδαπάνες με τους στόχους για τις εισπράξεις επιστρο-φών (βασικά παραδοτέα). Θα εκτελούν τις εισπράξεις ε-πιστροφών ανά εξάμηνο. Έως τον Οκτώβριο του 2015, οιαρχές θα αποφασίσουν αν θα επαναφέρουν το τέλοςτων 5 ευρώ βάσει ελέγχου των πόρων για τις επισκέψεις

Page 94: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

1022 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

στα νοσοκομεία ή αν θα λάβουν ισοδύναμα δημοσιονομι-κά μέτρα και μέτρα διαχείρισης της ζήτησης.Έως το Δεκέμβριο του 2015, οι αρχές θα λάβουν πε-

ραιτέρω μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα (βασικό παρα-δοτέο), όπως απαιτείται για να εξασφαλιστεί ότι οι δα-πάνες για το 2016 είναι σύμφωνες με τα ανώτατα όριαεισπράξεων επιστροφών, μεταξύ άλλων μέσω της κα-τάρτισης νέων πρωτοκόλλων για τις πιο ακριβές φαρμα-κευτικές δραστικές ουσίες και διαγνωστικές διαδικασίες.Οι αρχές θα μειώσουν περαιτέρω τις τιμές των γενόση-μων, μεταξύ άλλων, με τη μεγαλύτερη χρήση συμφωνιώνσυσχέτισης τιμής και ποσότητας, όπου κριθεί αναγκαίο.Κατά τα επόμενα τρία χρόνια, θα εκπονήσουν πρόσθετεςοδηγίες συνταγογράφησης δίνοντας προτεραιότητα σταφαρμακευτικά προϊόντα με το μεγαλύτερο κόστος καιστη θεραπευτική δράση τους. Φιλόδοξα αλλά εφικτάχρονοδιαγράμματα θα πρέπει να καθοριστούν από τιςαρχές. Έως το Δεκέμβριο του 2015 (και έως τον Δεκέμβριο

του 2016 αντιστοίχως), οι αρχές θα λάβουν συγκεκριμέ-να μέτρα για την αύξηση του ποσοστού των προμηθειώνπου διενεργούνται συγκεντρωτικά στο 60% (και στο 80τοις εκατό), του μεριδίου των γενόσημων φαρμάκων γιαεξωτερικούς ασθενείς κατά όγκο στο 40% (και στο 60%),των γενόσημων φαρμάκων για ενδονοσοκομειακούς α-σθενείς στο 50% (και στο 60%) και του μεριδίου τωνπρομηθειών φαρμακευτικών προϊόντων ανά δραστικήουσία από τα νοσοκομεία στα 2/3 (και στα 3/4) του συνό-λου, σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες στόχους. Η δι-είσδυση των γενόσημων θα πρέπει να υποστηριχθεί μεπεραιτέρω δράσεις για τη βελτίωση της διάρθρωσης τωνκινήτρων των φαρμακοποιών, μεταξύ άλλων όσον αφο-ρά τη διάρθρωση του κέρδους, έως τον Αύγουστο του2016.Οι αρχές θα εντάξουν νέα φάρμακα στο θετικό κατά-

λογο βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στην υ-πουργική απόφαση 2912/B/30.10.2012 και στις σχετικέςκανονιστικές ρυθμίσεις, υπό την αίρεση των οδηγιών συ-νταγογράφησης, και με τιμές που καθορίζονται στο επί-πεδο των χαμηλότερων τριών στην ΕΕ ή χαμηλότερα ε-άν οι αρχές δυνηθούν να διαπραγματευτούν έκπτωση.Έως τον Δεκέμβριο του 2017, οι αρχές θα συγκροτήσουνκέντρο αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας (ΑΤΥ) πουθα συμβάλλει στην ένταξη των φαρμάκων σε θετικό κα-τάλογο.Για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης των

νοσοκομείων, μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 (βασικό πα-ραδοτέο) οι αρχές θα καταρτίσουν σχέδιο για να εφαρ-μόσουν στα νοσοκομεία το σύστημα κλειστών ενοποιη-μένων νοσηλίων (ΚΕΝ-DRG) ή άλλης διεθνούς τυποποι-ημένης μεθοδολογίας κοστολόγησης με βάση τις δρα-στηριότητες μέσα στα επόμενα τρία χρόνια έως τον Δε-κέμβριο του 2017, θα εφαρμόσουν το νέο ΚΕΝ ή το ε-ναλλακτικό σύστημα κοστολόγησης βάσει δραστηριοτή-των· έως τον Ιούνιο του 2016, θα καταρτίσουν σχέδιο γιατη διενέργεια ετήσιου ανεξάρτητου οικονομολογιστικούελέγχου των λογαριασμών των νοσοκομείων. Το σχέδιοθα αρχίσει να εφαρμόζεται το 2017, με κάλυψη όλωντων νοσοκομείων έως το 2018. Για το σκοπό αυτόν, θακάνουν χρήση της διαθέσιμης τεχνικής βοήθειας.Για την αξιολόγηση των επιδόσεων των παρόχων ια-

τροφαρμακευτικής περίθαλψης, τόσο των δημόσιων όσοκαι των ιδιωτικών, ο ΕΟΠΥΥ θα συνεχίσει να συλλέγεικαι να δημοσιεύει τα σχετικά στοιχεία σε μηνιαία/τριμη-

νιαία βάση. Μέχρι τον Ιούνιο του 2016, οι αρχές θα εκπο-νήσουν εκτίμηση της ικανότητας του δημόσιου τομέα α-νά περιφέρεια και ανά ειδικότητα και θα την χρησιμοποι-ήσουν για να επανεξετάσουν την ανάγκη για ανάθεσησε ιδιωτικούς παρόχους ανά περιφέρεια· θα αναπτύξουνεπίσης ένα νέο ηλεκτρονικό μητρώο για τους ασθενείς.Έως τον Αύγουστο του 2016, θα αναπτύξουν νέο σύστη-μα ηλεκτρονικών παραπεμπτικών στη δευτεροβάθμια πε-ρίθαλψη με βάση την ηλεκτρονική συνταγογράφηση καιτο ηλεκτρονικό μητρώο, το οποίο θα παρέχει τη δυνατό-τητα παρακολούθησης του χρόνου αναμονής. Έως τον Ι-ούνιο του 2017, οι αρχές θα καταρτίσουν σχέδιο προ-έ-γκρισης των παραπομπών σε ιδιώτες παρόχους με βάσητο ηλεκτρονικό μητρώο ασθενών, το σύστημα των ηλε-κτρονικών παραπεμπτικών και την χαρτογράφηση των ι-κανοτήτων του δημόσιου τομέα. Κατά τα επόμενα τρίαχρόνια, οι αρχές θα αναπτύξουν θεραπευτικά πρωτόκολ-λα για τις οδούς εξωνοσοκομειακής περίθαλψης (πρωτο-βάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη) για τις οδούς πε-ρίθαλψης που έχουν τις μεγαλύτερες συνέπειες ωςπρος τη θεραπεία και το κόστος. Τα εν λόγω πρωτόκολ-λα θα πρέπει να εφαρμοστούν μέσω του συστήματος η-λεκτρονικής συνταγογράφησης.Οι αρχές θα παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και θα ε-

φαρμόσουν πλήρως την καθολική κάλυψη του συστήμα-τος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Στο πλαίσιο αυτό,θα ενημερώνουν τους πολίτες για τα δικαιώματά τους,και θα προχωρήσουν με τη σταδιακή εφαρμογή του νέουσυστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και τηνέκδοση υπουργικής απόφασης, όπως προβλέπεται στονν. 4238/2014 μέχρι τον Δεκέμβριο τον 2015. Για το σκο-πό αυτόν, θα κάνουν χρήση της διαθέσιμης τεχνικήςβοήθειας.

2.5.3 Δίχτυα κοινωνικής ασφάλειας

Η οικονομική κρίση είχε άνευ προηγουμένου επιπτώ-σεις για την κοινωνική πρόνοια. Η πιο πιεστική προτεραι-ότητα για την κυβέρνηση είναι η παροχή άμεσης στήρι-ξης στους πλέον ευάλωτους ώστε να συμβάλει στην άμ-βλυνση των επιπτώσεων της ανανεωμένης ύφεσης. Ή-δη, έχει εγκριθεί και υλοποιείται δέσμη μέτρων σχετικάμε τα τρόφιμα, τη στέγαση και την πρόσβαση στην ια-τροφαρμακευτική περίθαλψη. Για να επιστρέψουν οι άν-θρωποι στην εργασία, οι αρχές, σε στενή συνεργασία μετους ευρωπαίους εταίρους, έλαβαν μέτρα για την αύξη-ση της απασχόλησης παρέχοντας ευκαιρίες βραχυπρό-θεσμης απασχόλησης σε 50.000 άτομα, με έμφασηστους μακροχρόνια ανέργους.Έως το Μάρτιο του 2016, η κυβέρνηση θα εγκρίνει νέα

σειρά καθεστώτων εγγυημένης στήριξης της απασχόλη-σης που θα καλύπτουν 150 000 άτομα, όπως των μακρο-χρόνια ανέργων (29+), των νέων (16-29) και μειονεκτου-σών ομάδων (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων,των δικαιούχων ΚΕΝ) με εξατομικευμένα ενεργητικά μέ-τρα στον τομέα της αγοράς εργασίας για τους συμμετέ-χοντες, με χρήση τοπικών συμπράξεων, με συμμετοχήτου ιδιωτικού και κοινωνικού τομέα της οικονομίας καιμε διασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικήςχρήσης των διαθέσιμων πόρων. Εκείνο που επιβάλλεται για να υπάρξει μια πιο δίκαιη

κοινωνία, είναι να βελτιώσει η Ελλάδα τον σχεδιασμότου συστήματος της κοινωνικής πρόνοιάς της, ώστε ναυπάρχει ένα γνήσιο δίχτυ κοινωνικής ασφαλείας το ο-

Page 95: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1023

ποίο θα διοχετεύει με στοχοθετημένο τρόπο τους πενι-χρούς πόρους σε εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη α-νάγκη. Οι αρχές προτίθενται να κάνουν χρήση της διαθέ-σιμης τεχνικής βοήθειας από διεθνείς οργανισμούς γιατην επανεξέταση της κοινωνικής πρόνοιας και για την ε-φαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

i. Ως προαπαιτούμενο, η κυβέρνηση αναλαμβάνει τηδέσμευση να συμφωνήσει σχετικά με τους όρους ανα-φοράς και να δρομολογήσει συνολική επανεξέταση τουσυστήματος κοινωνικής πρόνοιας, συμπεριλαμβανομέ-νων των παροχών τόσο σε μετρητά όσο και σε είδος,των φορολογικών πλεονεκτημάτων, των παροχών κοι-νωνικής ασφάλισης και άλλων κοινωνικών παροχών, σεολόκληρο τον τομέα της γενικής κυβέρνησης, με την υ-ποστήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας, με τα πρώτα επι-χειρησιακά αποτελέσματα να έχουν ολοκληρωθεί μέχριτο Δεκέμβριο του 2015, με στόχο να προκύπτει εξοικο-νόμηση ύψους ½ τοις εκατό του ΑΕΠ σε ετήσια βάση, ηοποία θα αποτελέσει το υπόβαθρο για τον επανασχεδια-σμό ενός στοχοθετημένου συστήματος πρόνοιας, συ-μπεριλαμβανομένης της δημοσιονομικά ουδέτερης εθνι-κής εφαρμογής του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήμα-τος. Ο συνολικός σχεδιασμός του ελάχιστου εγγυημέ-νου εισοδήματος θα πρέπει να συμφωνηθεί με τα θεσμι-κά όργανα.

ii. Έως τον Σεπτέμβριο του 2015, οι αρχές θα προσδιο-ρίσουν τις λεπτομερείς προετοιμασίες τους για τη βαθμι-αία εθνική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδή-ματος (ΕΕΕ) από 1ης Απριλίου 2016, μεταξύ άλλων καιγια τη σύσταση ενός μητρώου παροχών και την κατάρτι-ση στρατηγικής για να εξασφαλίζεται η ένταξη των ευά-λωτων ομάδων και να αποφεύγεται η απάτη. Θα δημι-ουργηθούν στενοί δεσμοί με τους δήμους και τις υπηρε-σίες απασχόλησης.

iii. Έως τον Ιανουάριο του 2016, οι αρχές θα υποβά-λουν προτάσεις και θα νομοθετήσουν μεταρρυθμίσειςστις παροχές κοινωνικής πρόνοιας και θα λάβουν απο-φάσεις σχετικά με τους συντελεστές παροχών της αρχι-κής εφαρμογής του ΕΕΕ σε συμφωνία με τους θεσμούς.Ο σχεδιασμός του ΕΕΕ θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμόστις παραμέτρους των πιλοτικών σχεδίων μετά την αξιο-λόγηση της Παγκόσμιας Τράπεζας, με ενδεχόμενη πρό-σθετη στόχευση των αναγκών προτεραιότητας σε βρα-χυπρόθεσμο ορίζοντα, προκειμένου να τηρηθούν οι δη-μοσιονομικοί περιορισμοί.

iv. Έως τον Σεπτέμβριο του 2015, οι αρχές θα καταρτί-σουν ένα θεσμικό πλαίσιο παροχών για τη διαχείριση,την παρακολούθηση και τον έλεγχο του ΕΕΕ και άλλωνπαροχών. Θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των επιδόσε-ων του συστήματος ΕΕΕ, με στόχο την πλήρη εθνική ε-φαρμογή του (βασικό παραδοτέο) μέχρι τα τέλη του2016.

3. Διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Θα αναληφθούν όλες οι αναγκαίες δράσεις πολιτικήςγια τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότη-τας και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του τραπεζικούσυστήματος. Δεν θα πρέπει να ληφθούν από τις αρχέςμονομερή φορολογικά ή άλλα μέτρα πολιτικής, τα οποίαθα υπονόμευαν τη ρευστότητα, τη φερεγγυότητα ή τημελλοντική βιωσιμότητα των τραπεζών. Κάθε, νομοθετι-κό ή άλλο, μέτρο που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια τηςπεριόδου του προγράμματος, το οποίο ενδέχεται να έχει

αντίκτυπο στις τραπεζικές συναλλαγές, τη φερεγγυότη-τα, τη ρευστότητα, την ποιότητα των περιουσιακών στοι-χείων κ.λπ., θα πρέπει να λαμβάνεται σε στενή διαβού-λευση με την ΕΕ / την ΕΚΤ / το ΔΝΤ και, κατά περίπτω-ση, τον ΕΜΣ.Μέχρι τα τέλη του Αυγούστου του 2015, οι αρχές θα

ολοκληρώσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τοχρηματοπιστωτικό σύστημα το οποίο έχει επιδεινωθείσημαντικά από τα τέλη του 2014. Η κύρια εστίαση τηςστρατηγικής θα είναι στην αποκατάσταση της χρηματο-πιστωτικής σταθερότητας και τη βελτίωση της βιωσιμό-τητας των τραπεζών με τα ακόλουθα μέτρα: i) εξομάλυν-ση της ρευστότητας και των όρων πληρωμής και ενίσχυ-ση των τραπεζικών κεφαλαίων· ii) ενίσχυση της διακυ-βέρνησης· και iii) αντιμετώπιση του προβλήματος των μηεξυπηρετούμενων δανείων. Η στρατηγική αυτή, η οποίαθα βασιστεί στο έγγραφο στρατηγικής του 2013, λαμβά-νοντας παράλληλα υπόψη το διαφορετικό πλαίσιο και τιςσυνθήκες του χρηματοπιστωτικού συστήματος, θα περι-λαμβάνει σχέδια σχετικά με τις ξένες θυγατρικές τωνελληνικών τραπεζών σύμφωνα με τα προγράμματα ανα-διάρθρωσής τους που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊ-κή Επιτροπή, και θα έχει ως στόχο την προσέλκυση διε-θνών στρατηγικών επενδύσεων στις τράπεζες και την ε-πιστροφή τους σε ιδιωτικό ιδιοκτησιακό καθεστώς μεσο-πρόθεσμα.

Η αποκατάσταση της ρευστότητας και των κεφαλαίωνστο τραπεζικό σύστημα

Οι αρχές έχουν δεσμευτεί υπέρ, αφενός, της διατήρη-σης επαρκούς ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα σύμ-φωνα με τους κανόνες του Ευρωσυστήματος και, αφετέ-ρου, της επίτευξης διατηρήσιμου μοντέλου τραπεζικήςχρηματοδότησης μεσοπρόθεσμα. Στο πλαίσιο αυτό, οιτράπεζες θα κληθούν να υποβάλλουν τριμηνιαία σχέδιαχρηματοδότησης στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), ώ-στε να εξασφαλίζεται η συνεχής παρακολούθηση και α-ξιολόγηση των αναγκών ρευστότητας. Οι αρχές θα πα-ρακολουθούν και θα διαχειρίζονται τη διαδικασία για τηχαλάρωση των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, λαμβά-νοντας υπόψη τις συνθήκες ρευστότητας στο τραπεζικόσύστημα, έχοντας συγχρόνως στόχο την ελαχιστοποίη-ση των μακροοικονομικών επιπτώσεων των ελέγχων.Αποθεματικό ασφαλείας ύψους έως 25 δισεκατομμυ-

ρίων ευρώ προβλέπεται στο πλαίσιο του προγράμματοςγια την αντιμετώπιση ενδεχόμενων αναγκών για την α-νακεφαλαιοποίηση των βιώσιμων τραπεζών και το κό-στος εξυγίανσης των μη βιώσιμων τραπεζών, σε πλήρησυμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ για τον ανταγωνι-σμό και τις κρατικές ενισχύσεις. Μετά από μια αξιολόγη-ση των προβλεπόμενων κεφαλαιακών αναγκών των τεσ-σάρων βασικών τραπεζών από την ΕΚΤ και την υποβολήτων σχεδίων κεφαλαιοποίησης από τις τράπεζες, τυχόνεναπομένουσες ελλείψεις κεφαλαίων που εντοπίζονταιθα αντιμετωπιστούν πλήρως μέχρι τα τέλη του 2015 τοαργότερο. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα αξιολογήσει τιςκεφαλαιακές ανάγκες των λοιπών τραπεζών στις περι-πτώσεις που δεν το έπραξε πρόσφατα. Το πλαίσιο ανα-κεφαλαιοποίησης θα αναπτυχθεί με σκοπό τη διατήρησητης ιδιωτικής διαχείρισης των τραπεζών που ανακεφα-λαιοποιήθηκαν και τη διευκόλυνση ιδιωτικών στρατηγι-κών επενδύσεων. Ο νόμος σχετικά με τις κρατικές εγ-γυήσεις στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Page 96: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

1024 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

θα τροποποιηθεί ώστε να ελαχιστοποιηθεί η χρηματοδό-τηση από το πρόγραμμα και να περιοριστεί η σύνδεσημεταξύ τραπεζών και κράτους.

Τακτοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ)

Βραχυπρόθεσμα μέτρα για την αντιμετώπιση του προ-βλήματος των υψηλών και αυξανόμενων ποσοστών τωνΜΕΔ θα προσδιοριστούν παρακάτω στο παρόν έγγραφο,ωστόσο ενδέχεται να χρειαστούν πρόσθετα μέτρα καιδράσεις στο μέλλον για την τακτοποίηση των ΜΕΔ τουτραπεζικού τομέα. Έως τα τέλη Αυγούστου 2015, η Τρά-πεζα της Ελλάδος θα εκδώσει όλες τις αναγκαίες διατά-ξεις για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας, κατό-πιν βελτιώσεων σε συμφωνία με τους θεσμούς.Ως προαπαιτούμενο, οι αρχές: α) θα καταρτίσουν αξιό-

πιστη στρατηγική για την αντιμετώπιση του προβλήμα-τος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η οποία αφενόςθα στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του χρόνου υλοποίη-σης και της χρήσης κεφαλαιακών πόρων, και αφενός θααντλεί από την εμπειρογνωσία εξωτερικού συμβούλου(ή συμβούλων) τόσο κατά τη χάραξη όσο και κατά την ε-φαρμογή της στρατηγικής· β) θα εγκρίνουν τις ακόλου-θες βραχυπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις: i) τροποποιήσειςστο δίκαιο περί αφερεγγυότητας των επιχειρήσεων, ώ-στε να καλύπτονται όλοι οι εμπορικοί οφειλέτες, να ευ-θυγραμμιστεί η νομοθεσία με τις διεθνείς βέλτιστες πρα-κτικές, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών για την προώθη-ση της αποτελεσματικής αποκατάστασης των βιώσιμωνοφειλετών και μιας πιο αποτελεσματικής διαδικασίας εκ-καθάρισης για τους μη βιώσιμους οφειλέτες και μείωσηςτης περιόδου χορήγησης απαλλαγής σε τρία (3) έτη γιατους επιχειρηματίες σύμφωνα με τη σύσταση που απηύ-θυνε η Επιτροπή το 2014· ii) τροποποιήσεις του νόμουπερί αφερεγγυότητας των νοικοκυριών, ώστε να θεσπι-στεί ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα αναστολής της ε-κτέλεσης σύμφωνα με τη διεθνή πείρα· θέσπιση αυστη-ρότερης διαδικασίας ελέγχου ώστε να αποτρέπονται οιοφειλέτες που αθετούν τις υποχρεώσεις τους για στρα-τηγικούς λόγους από την κήρυξη πτώχευσης, συμπερί-ληψη των απαιτήσεων των δημόσιων πιστωτών στο πε-δίο εφαρμογής του νόμου που παρέχει στους οφειλέτεςδυνατότητα για νέο ξεκίνημα, αυστηροποίηση των κριτη-ρίων επιλεξιμότητας για προστασία της κύριας κατοι-κίας, και θέσπιση μέτρων για την αντιμετώπιση των εκ-κρεμών υποθέσεων (π.χ. αύξηση του αριθμού των δικα-στών και των δικαστικών υπαλλήλων, προτεραιότηταστις υποθέσεις που αφορούν σημαντικά ποσά, καθώς καισυνοπτικές διαδικασίες για οφειλέτες που δεν διαθέ-τουν περιουσιακά στοιχεία και εισόδημα), iii) νομοθετικήθέσπιση του κατοχυρωμένου επαγγέλματος των συνδί-κων πτώχευσης, που δεν θα περιορίζεται σε κάποιο συ-γκεκριμένο επάγγελμα και θα λαμβάνει υπόψη τη διεθνήπείρα· iv) θέσπιση διατάξεων για την επανενεργοποίησητου Κυβερνητικού Συμβουλίου Ιδιωτικού Χρέους και τησύσταση γραμματείας που θα το επικουρεί. Έως τα τέλη Οκτωβρίου του 2015, (βασικό παραδο-

τέο), με βάση την εμπειρογνωμοσύνη εξωτερικού συμ-βούλου, η Τράπεζα της Ελλάδος θα υποβάλει έκθεση γιατην κατηγοριοποίηση των μη εξυπηρετούμενων δανείωνστους ισολογισμούς των τραπεζών, καθώς και αξιολόγη-ση της ικανότητας των τραπεζών να αντιμετωπίζουν κά-θε κατηγορία μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το ελληνικόΤαμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), σε συ-

νεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), θα παρά-σχει ανάλυση με σκοπό τον προσδιορισμό των μη κανο-νιστικών περιορισμών και εμποδίων (π.χ. διοικητικά, οι-κονομικά, νομικά κ.λπ.), για την ανάπτυξη μιας δυναμι-κής αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων. Έως την ίδιαημερομηνία, μια ομάδα εργασίας, με βάση την ανεξάρτη-τη πραγματογνωμοσύνη και τη διεθνή πείρα, θα εξετάσεικαι θα προτείνει ειδικές δράσεις για να επιταχυνθεί η τα-κτοποίηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μεταξύάλλων με την εξάλειψη περιττών νομικών ή άλλων εμπο-δίων για την εξυπηρέτηση και τη διάθεση των μη εξυπη-ρετούμενων δανείων, με παράλληλη προστασία για ταευάλωτα νοικοκυριά, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντο-λογίας που έχει καταρτίσει η Τράπεζα της Ελλάδος. Οιαρχές θα θεσπίσουν με νόμο Δίκτυο Ενημέρωσης Οφει-λετών και Κέντρο Ενημέρωσης Οφειλετών, που θα παρέ-χουν νομικές και οικονομικές συμβουλές σχετικά με ο-φειλές.Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου του 2015 (βασικό παραδο-

τέο), η κυβέρνηση θα ενισχύσει το θεσμικό πλαίσιο γιατη διευκόλυνση της τακτοποίησης των μη εξυπηρετού-μενων δανείων, μεταξύ άλλων με i) τη βελτίωση του νο-μικού πλαισίου για θέματα αφερεγγυότητας εταιρειώνκαι νοικοκυριών με την υιοθέτηση κατάλληλων νομικώνμέσων για τη συγκρότηση εξειδικευμένων τμημάτων γιαυποθέσεις αφερεγγυότητας τόσο εταιρειών όσο και νοι-κοκυριών και τον διορισμό και την κατάρτιση επαρκούςαριθμού πρόσθετων δικαστών (βάσει στοχευμένου φόρ-του εργασίας) και δικαστικών υπαλλήλων για υποθέσειςαφερεγγυότητας τόσο εταιρειών όσο και νοικοκυριών· ii)τη δημιουργία Υπηρεσίας Πίστωσης και Πλούτου ως ανε-ξάρτητης αρχής που θα προσδιορίζει τις δυνατότητεςπληρωμής των δανειοδοτών για τη διευκόλυνση τωντραπεζικών ιδρυμάτων· iii) τροποποίηση του Νόμου γιατον εξωδικαστικό συμβιβασμό, ώστε να ενθαρρυνθούν οιοφειλέτες να συμμετάσχουν, διασφαλίζοντας συγχρό-νως ίση μεταχείριση μεταξύ των ιδιωτικών και των δημό-σιων πιστωτών· iv) πλήρης ενεργοποίηση των εξειδικευ-μένων τμημάτων για την εκδίκαση υποθέσεων εταιρικήςπτώχευσης. Η κυβέρνηση θα δημιουργήσει ένα μόνιμοδίχτυ κοινωνικής ασφάλειας, συμπεριλαμβάνοντας μέ-τρα στήριξης υπέρ των πλέον ευάλωτων οφειλετών καικάνοντας διάκριση μεταξύ των οφειλετών που αθετούντις υποχρεώσεις τους για στρατηγικούς λόγους, αφε-νός, και των καλή τη πίστει οφειλετών, αφετέρου. Το ελ-ληνικό ΤΧΣ, σε συνεννόηση με την ΤτΕ, θα προσδιορίσειμηχανισμούς και διαδικασίες για την επιτάχυνση της τα-κτοποίησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το ΤΧΣθα διορίσει ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου καιμια εσωτερική ομάδα που θα επιφορτιστούν με τον νέοστόχο της διευκόλυνσης της τακτοποίησης των μη εξυ-πηρετούμενων δανείων των τραπεζών. Η Τράπεζα τηςΕλλάδος θα αναθέσει σε έναν μόνο ειδικό εκκαθαριστήνα μεριμνήσει για την αποτελεσματική επίτευξη των επι-χειρησιακών στόχων από τους μεμονωμένους εκκαθαρι-στές. Θα θεσπιστεί καθεστώς αμοιβών βάσει επιδόσεωνγια όλους τους ειδικούς εκκαθαριστές, σε διαβούλευσημε το ΤΧΣ ώστε να μεγιστοποιηθούν οι ανακτήσεις.Έως τον Δεκέμβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο) οι

αρχές i) θα διαμορφώσουν συντονιστικούς μηχανισμούςγια την αντιμετώπιση οφειλετών με μεγάλα δημόσια καιιδιωτικά χρέη, πρώτον, με την κατηγοριοποίηση των ε-μπορικών οφειλετών που φέρουν μεγάλα δημόσια χρέηανάλογα με την βιωσιμότητά τους και, δεύτερον, με την

Page 97: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1025

θέσπιση νομοθεσίας για τη διευκόλυνση της ταχείας εκ-καθάρισης μη βιώσιμων οντοτήτων έως τα τέλη Μαρτίου2016, και την ολοκλήρωση της διαδικασίας τακτοποίη-σης έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2016· ii) θα υιοθετήσουν τααναγκαία νομικά μέσα για τον καθορισμό του εφαρμο-στέου πλαισίου και των κανόνων για το επάγγελμα τουσυνδίκου πτώχευσης (μεταξύ άλλων, τρόπος επαγγελ-ματικής οργάνωσης, απαιτήσεις προσόντων, διαδικασίεςπου επιτρέπουν την ουσιαστική διαπίστευση, εξουσίεςκαι αρμοδιότητες, τρόπος διορισμού και απόλυσης, επο-πτεία και έλεγχος, διατάξεις για τις κυρώσεις και την ευ-θύνη, καθώς και διάρθρωση των τελών). Έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2016 (βασικό παραδοτέο)

και μετά την λήψη των προτάσεων των τραπεζών, η Τρά-πεζα της Ελλάδος θα καταλήξει σε συμφωνία με τις τρά-πεζες όσον αφορά τους επιχειρησιακούς στόχους τα-κτοποίησης ΜΕΔ, περιλαμβανομένης π.χ. της αναδιάρ-θρωσης χρεών και της σύστασης κοινών επιχειρήσεων.Οι τράπεζες θα υποβάλουν αναφορά ανά τρίμηνο απότον Ιούνιο του 2016 στην ΤτΕ αντιπαραβάλλοντας τις ε-πιδόσεις τους έναντι βασικών δεικτών. Το ελληνικό ΤΧΣθα εφαρμόζει κριτήρια επιδόσεων για την τακτοποίησηΜΕΔ και στις διοικήσεις των τραπεζών έναντι επιχειρη-σιακών στόχων που συμφωνούνται μεταξύ των τραπε-ζών και της Τράπεζας της Ελλάδος. Το ελληνικό ΤΧΣ θαπαρουσιάσει και θα εφαρμόσει σχέδιο δράσης για τηντακτοποίηση των ΜΕΔ με σκοπό την βελτίωση του συ-ντονισμού μεταξύ τραπεζών και την ταχύτερη αναδιάρ-θρωση μεγάλων εταιρειών και, σε περίπτωση που απαι-τείται, την από κοινού αντιμετώπιση ολόκληρων τομέωντης οικονομίας.Έως τα τέλη Μαρτίου του 2016, η Τράπεζα της Ελλά-

δος θα αναθεωρήσει τον Κώδικα Δεοντολογίας με κα-τευθυντήριες γραμμές αναδιάρθρωσης χρεών για ομά-δες δανειοληπτών (π.χ. ΜΜΕ) με βάση σαφή κριτήριακατηγοριοποίησης λιανικών χαρτοφυλακίων, και την ει-σαγωγή σε συντονισμό με το ΤΧΣ μηχανισμών ταχείαςδιεκπεραίωσης περιλαμβανομένων τυποποιημένων εγ-γράφων αξιολόγησης, συμβάσεων αναδιάρθρωσης καιλύσεων τακτοποίησης Έως τα τέλη Ιουνίου 2016, οι αρχές δεσμεύονται να α-

ξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα του νομικού καιθεσμικού πλαισίου για την αφερεγγυότητας και να προ-βούν στις απαιτούμενες τροποποιήσεις.

Διακυβέρνηση του ελληνικού ΤΧΣ

Η ανεξαρτησία του ΤΧΣ θα είναι πλήρως σεβαστή ενώθα ενισχυθεί η δομή της διακυβέρνησής του, με σκοπότην πρόληψη πολιτικών παρεμβάσεων στη διαχείριση ήτις δραστηριότητές του. Έως τα μέσα Οκτωβρίου 2015 (βασικό παραδοτέο), ο

νόμος περί ΤΧΣ θα τροποποιηθεί ούτως ώστε: (i) να ευ-θυγραμμιστεί με την μεταφορά της οδηγίας BRRD και μετο νέο πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης που θα δημιουργη-θεί (ii) να ενισχυθούν οι ρυθμίσεις για τη διακυβέρνησητου ΤΧΣ σύμφωνα με την δήλωση της Συνόδου Κορυφήςτης Ζώνης του Ευρώ, ιδίως με την αλλαγή της διαδικα-σίας επιλογής και διορισμού, και ιδίως: α) θα σχεδιαστείνέα διαδικασία επιλογής και διορισμού μελών της εκτε-λεστικής επιτροπής και του γενικού συμβουλίου έως τατέλη Σεπτεμβρίου 2015 πράγμα το οποίο συνεπάγεταιμεγαλύτερο ρόλο για τους θεσμούς σε σχέση με το πα-ρελθόν, β) θα συσταθεί επιτροπή επιλογής, αποτελούμε-

νη από έξι ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, εκ των ο-ποίων τρεις θα διοριστούν από τα θεσμικά όργανα τηςΕΕ —συμπεριλαμβανομένου του προέδρου η ψήφος τουοποίου θα υπερισχύει σε περίπτωση ισοψηφίας— καιτρεις θα διοριστούν από τις αρχές (δύο από το Υπουρ-γείο Οικονομικών και ένας από την Τράπεζα της Ελλά-δος). Το Υπουργείο Οικονομικών, η Τράπεζα της Ελλά-δος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΚΤ και ο ΕΜΣ θα διαθέ-τουν από έναν παρατηρητή στην επιτροπή επιλογής. Ηεπιτροπή επιλογής θα επικουρείται από διεθνή σύμβου-λο σε θέματα προσλήψεων τον οποίο θα επιλέξει η επι-τροπή αυτή, γ) ο Υπουργός Οικονομικών θα προβεί σεδιορισμούς από τους υποψηφίους που θα επιλέγει η επι-τροπή επιλογής, δ) η επιτροπή επιλογής θα καθορίσει ε-πίσης τις αμοιβές και άλλους όρους απασχόλησης, περι-λαμβανομένης της διαδικασίας αξιολόγησης και απόλυ-σης. Ο νόμος θα διασφαλίσει επίσης ότι: (i) η αμοιβή καιοι λοιποί όροι απασχόλησης είναι ανταγωνιστικοί ούτωςώστε να προσελκύουν υψηλής ποιότητας διεθνείς υπο-ψηφίους για τις διευθυντικές θέσεις του ελληνικού ΤΧΣ,(ii) θα καλύπτονται οι εξουσίες, τα κριτήρια και οι διαδι-κασίες με βάση τις οποίες το ΤΧΣ θα εξετάζει και θα αλ-λάζει - εφόσον κρίνεται σκόπιμο - τα διοικητικά συμβού-λια και τις επιτροπές των τραπεζών που τελούν υπό τονέλεγχό του, (iii) θα αυξηθεί η διαφάνεια και η λογοδοσίατου ελληνικού ΤΧΣ μέσω της ετήσιας δημοσίευσης τωνστρατηγικών τους και την εξαμηνιαία αναφορά επιδόσε-ων έναντι καθορισθέντων στόχων, και (iv) μεταξύ τωνστόχων του ελληνικού ΤΧΣ θα περιλαμβάνεται η διευκό-λυνση της διαχείρισης των ΜΕΔ των τραπεζών.Έως τα τέλη Μαρτίου 2016, για να αυξηθεί η διαφά-

νεια και η λογοδοσία του ελληνικού ΤΧΣ, το ΤΧΣ θα δη-μοσιεύσει επιχειρησιακή στρατηγική σε ετήσια βάση και,αρχίζοντας από τον Ιούνιο του 2016, έκθεση επί των επι-δόσεων έναντι της στρατηγικής αυτής, σε εξαμηνιαίαβάση.

Διακυβέρνηση των τραπεζών

Η κυβέρνηση δεν θα παρεμβαίνει στη διαχείριση, τηλήψη αποφάσεων και τις εμπορικές πράξεις των τραπε-ζών που θα συνεχίσουν να λειτουργούν αυστηρά βάσειτων αρχών της αγοράς. Τα μέλη των διοικητικών συμ-βουλίων και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη των τραπε-ζών θα διορίζονται χωρίς κρατική παρέμβαση. Οι διορι-σμοί αυτοί θα γίνονται με βάση τη νομοθεσία της ΕΕ καιτις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, λαμβάνοντας υπόψητους ειδικούς κανόνες που περιλαμβάνονται στον νόμογια το ελληνικό ΤΧΣ όσον αφορά τα δικαιώματα των ι-διωτών μετόχων που συμμετείχαν στην αύξηση του με-τοχικού κεφαλαίου των τραπεζών βάσει του υφιστάμε-νου πλαισίου. Το ελληνικό ΤΧΣ εξασφαλίζει μέσω τωντροποποιημένων συμφωνιών πλαισίου σχέσεων ότι απότο οικονομικό έτος 2016 οι συμβάσεις των εξωτερικώνελεγκτών με τις τράπεζες θα καλύπτουν το πολύ πέντεσυναπτά έτη.Έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2016 (βασικό παραδοτέο),

το ελληνικό ΤΧΣ, με τη βοήθεια ανεξάρτητου διεθνούςσυμβούλου θα καθιερώσει πρόγραμμα επισκόπησης τωνδιοικητικών συμβουλίων των τραπεζών για τις οποίες ι-σχύουν οι συμφωνίες πλαισίου σχέσεων. Η επισκόπησηθα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικέςπροληπτικής εποπτείας εφαρμόζοντας κριτήρια που βαί-νουν πέραν των εποπτικών απαιτήσεων περί ικανότητας

Page 98: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

1026 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

και ήθους. Έως τα τέλη Ιουνίου του 2016, μετά την επι-σκόπηση των μελών των διοικητικών συμβουλίων από τοελληνικό ΤΧΣ με βάση την ανωτέρω διαδικασία, τα μέλημπορεί να αντικαθίστανται με τρόπο με τον οποίο εξα-σφαλίζεται ότι τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζώνπεριλαμβάνουν τουλάχιστον τρεις ανεξάρτητους διε-θνείς εμπειρογνώμονες με κατάλληλες γνώσεις και μα-κρόχρονη πείρα στη σχετική τραπεζική, χωρίς προηγού-μενη σχέση την τελευταία δεκαετία με ελληνικά χρημα-τοπιστωτικά ιδρύματα. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί θαπροεδρεύουν επίσης σε όλες τις επιτροπές των συμβου-λίων.Έως τον Οκτώβριο του 2015, θα εξεταστεί η αναγκαιό-

τητα νέων μέτρων, πέραν των όσων αναφέρονται ανωτέ-ρω, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η διακυβέρνησητων τραπεζών θα ενισχυθεί επαρκώς ώστε να είναι πλή-ρως ανεξάρτητη και σύμφωνη με τις διεθνείς βέλτιστεςπρακτικές.

4. Διαρθρωτικές πολιτικές για την ενίσχυση της αντα-γωνιστικότητας και της ανάπτυξης

4.1 Αγορά εργασίας και ανθρώπινο κεφάλαιο

Τα τελευταία έτη έχουν συντελεστεί μείζονες αλλα-γές στους ελληνικούς θεσμούς της αγοράς εργασίας καιστα συστήματα διαπραγμάτευσης των μισθών, ώστε νακαταστεί η αγορά εργασίας πιο ευέλικτη. Οι ελληνικέςαρχές έχουν δεσμευτεί να ακολουθήσουν τις βέλτιστεςπρακτικές της ΕΕ στους θεσμούς της αγοράς εργασίαςκαι να ενισχύσουν τον εποικοδομητικό διάλογο μεταξύτων κοινωνικών εταίρων. Η προσέγγιση αυτή πρέπει όχιμόνο να εξισορροπήσει την ευελιξία με τη δικαιοσύνηγια εργαζόμενους και εργοδότες, αλλά και να λάβει υπό-ψη το πολύ υψηλό επίπεδο ανεργίας και την ανάγκη επι-δίωξης βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, κα-θώς και κοινωνικής δικαιοσύνης. Η κυβέρνηση έχει δε-σμευτεί να καταργήσει, ως προαπαιτούμενο, τη νομοθε-σία της μεταβατικής περιόδου των συμφωνιών η οποίαθεσπίστηκε με το άρθρο 72 του νόμου 4331/2015 της2ας Ιουλίου 2015.Επανεξέταση των θεσμών της αγοράς εργασίας. Έως

τον Οκτώβριο του 2015 η κυβέρνηση θα δρομολογήσειδιαδικασία διαβούλευσης με επικεφαλής μια ομάδα ανε-ξάρτητων εμπειρογνωμόνων με σκοπό την επανεξέτασηορισμένων υφιστάμενων πλαισίων της αγοράς εργασίας,συμπεριλαμβανομένων των ομαδικών απολύσεων, τηςσυλλογικής δράσης και των συλλογικών διαπραγματεύ-σεων, λαμβανομένων υπόψη των βέλτιστων πρακτικώνσε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Περαιτέρω συμβολήστη διαδικασία διαβούλευσης που περιγράφεται ανωτέ-ρω θα παρασχεθεί από διεθνείς οργανισμούς, συμπερι-λαμβανομένης της ΔΟΕ. Η οργάνωση, οι όροι εντολήςκαι τα χρονοδιαγράμματα θα συμφωνηθούν με τα θεσμι-κά όργανα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επα-νεξέτασης, οι αρχές θα ευθυγραμμίσουν τα πλαίσια γιατις ομαδικές απολύσεις, τη συλλογική δράση και τις συλ-λογικές διαπραγματεύσεις με τις βέλτιστες πρακτικέςστην ΕΕ. Δεν θα πραγματοποιηθεί καμία αλλαγή στοτρέχον πλαίσιο συλλογικών διαπραγματεύσεων πριν α-πό την ολοκλήρωση της επανεξέτασης. Οι αλλαγές στιςπολιτικές για την αγορά εργασίας δεν θα πρέπει να συ-νεπάγονται την επιστροφή σε παλαιότερα πλαίσια πολι-τικής, ασύμβατα με τους στόχους της προώθησης μιας

βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.Αδήλωτη εργασία. Έως τον Δεκέμβριο του 2015, οι αρ-

χές θα έχουν εγκρίνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δρά-σης (βασικό παραδοτέο) για την καταπολέμηση της αδή-λωτης και της ατελώς δηλωμένης εργασίας, προκειμέ-νου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των νόμιμων ε-ταιρειών, να προστατευτούν οι εργαζόμενοι και να αυξη-θούν τα έσοδα από τη φορολογία και την κοινωνική α-σφάλιση. Αυτό θα περιλαμβάνει τη βελτίωση της διακυ-βέρνησης της Επιθεώρησης Εργασίας και θα παρέχει συ-γκεκριμένη τεχνική βοήθεια. Ως πρώτο βήμα, οι αρχέςθα προβούν στη διασύνδεση του συστήματος πληροφο-ριών ΕΡΓΑΝΗ με την Εφορία και το Ίδρυμα ΚοινωνικώνΑσφαλίσεων με σκοπό τον εντοπισμό της αδήλωτης ερ-γασίας.Επαγγελματική κατάρτιση. Επιπλέον, σύμφωνα με τον

προϋπολογισμό του 2016 και προκειμένου να επιτύχειτον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της επαγγελματι-κής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), και με βάση τημεταρρύθμιση που εγκρίθηκε το 2013 (ν. 4186/2013), ηκυβέρνηση, έως τον Δεκέμβριο του 2015 (βασικό παρα-δοτέο): i) θα θεσπίσει ένα σύγχρονο πλαίσιο ποιότηταςγια την ΕΕΚ/μαθητεία, ii) θα δημιουργήσει ένα σύστημαγια τον προσδιορισμό των αναγκών σε επίπεδο δεξιοτή-των και μια διαδικασία αναβάθμισης των προγραμμάτωνκαι της πιστοποίησης, iii) θα δρομολογήσει πιλοτικές συ-μπράξεις με περιφερειακές αρχές και εργοδότες το2015-2016 και iv) θα χαράξει ολοκληρωμένο σχέδιο ε-φαρμογής του Υπουργείου Εργασίας, του ΥπουργείουΠαιδείας και του ΟΑΕΔ, με σκοπό την παροχή του απαι-τούμενου αριθμού θέσεων μαθητείας για όλους τουςσπουδαστές της επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΣκαι ΙΕΚ) έως το 2016 και για το 33% τουλάχιστον του συ-νόλου των σπουδαστών της τεχνικής δευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) έως το 2016-2017 και v) θα δια-σφαλίσει μεγαλύτερη συμμετοχή των εργοδοτών και με-γαλύτερη χρήση της ιδιωτικής χρηματοδότησης. Το ακα-δημαϊκό έτος 2015-2016 θα λειτουργήσουν περιφερεια-κές συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.Ανάπτυξη ικανοτήτων. Μεσοπρόθεσμα, θα ενισχυθεί η

ικανότητα του Υπουργείου Εργασίας όσον αφορά τη χά-ραξη, εφαρμογή και παρακολούθηση των πολιτικών,προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητά του να υλοποιεί με-ταρρυθμίσεις στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και ε-νεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας, καθώς καινα επιτυγχάνει την εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση απότα διαρθρωτικά ταμεία. Αυτό θα περιλαμβάνει τη βελτίω-ση των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης με την ολο-κλήρωση της αναδιοργάνωσης του ΟΑΕΔ. Η ισχύουσαεργατική νομοθεσία θα απλουστευθεί και θα εξορθολογι-στεί μέσω της κωδικοποίησής της σε έναν Κώδικα Εργα-τικής Νομοθεσίας έως τα τέλη του 2016 (βασικό παραδο-τέο).Τεχνική βοήθεια. Για την αποτελεσματική εφαρμογή

του προγράμματος μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανο-μένων της μεταρρύθμισης της αγοράς εργασίας, της Ε-ΕΚ και της ανάπτυξης ικανοτήτων του Υπουργείου Ερ-γασίας, οι αρχές θα κάνουν χρήση της τεχνικής βοήθει-ας, επωφελούμενες μεταξύ άλλων από την εμπειρογνω-μοσύνη διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΟΣΑ και η ΔΟΕ.Εκπαίδευση. Οι αρχές θα διασφαλίσουν τον περαιτέ-

ρω εκσυγχρονισμό του τομέα της εκπαίδευσης σύμφωναμε τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ και αυτό θα τροφοδο-τήσει την προγραμματισμένη ευρύτερη στρατηγική ανά-

Page 99: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1027

πτυξης. Οι αρχές, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και ανε-ξάρτητους εμπειρογνώμονες, θα επικαιροποιήσουν, έωςτον Απρίλιο του 2016, την αξιολόγηση του ελληνικού εκ-παιδευτικού συστήματος που εκπόνησε ο ΟΟΣΑ το 2011.Η εν λόγω επανεξέταση θα καλύπτει όλα τα επίπεδα εκ-παίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των δεσμών μεταξύέρευνας και εκπαίδευσης και της συνεργασίας μεταξύπανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσε-ων με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της επι-χειρηματικότητας (βλ. επίσης ενότητα 4.2). Μεταξύ άλ-λων, η επανεξέταση θα αξιολογήσει την υλοποίηση τηςμεταρρύθμισης του «Νέου Σχολείου», το περιθώριο πε-ραιτέρω εξορθολογισμού (των τάξεων, σχολείων και πα-νεπιστημίων), τη λειτουργία και διακυβέρνηση των ιδρυ-μάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την αποδοτικότητακαι αυτονομία των δημόσιων εκπαιδευτικών μονάδων καιτην αξιολόγηση και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα. Η επα-νεξέταση θα προτείνει συστάσεις σύμφωνα με τις βέλτι-στες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ. Με βάση τις συστάσεις της επανεξέτασης, οι αρχές θα

εκπονήσουν επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό σχέδιο δρά-σης και θα υποβάλουν προτάσεις για δράσεις το αργότε-ρο έως τον Μάιο του 2016, οι οποίες θα εγκριθούν έωςτον Ιούλιο του 2016, και εφόσον είναι δυνατόν, τα μέτραθα πρέπει να τεθούν σε ισχύ πριν από το ακαδημαϊκό έ-τος 2016-2017. Ειδικότερα, οι αρχές δεσμεύονται να ευ-θυγραμμίσουν τον αριθμό διδακτικών ωρών ανά μέλοςτου προσωπικού, καθώς και την αναλογία μαθητών ανάτάξη και ανά εκπαιδευτικό, με τις βέλτιστες πρακτικέςτων χωρών του ΟΟΣΑ, το αργότερο έως τον Ιούνιο του2018. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολι-κών μονάδων θα συνάδει με το γενικό σύστημα αξιολό-γησης της δημόσιας διοίκησης. Οι αρχές θα διασφαλί-σουν τη δίκαιη μεταχείριση όλων των φορέων παροχήςεκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ι-δρυμάτων, καθορίζοντας ελάχιστα πρότυπα.

4.2 Αγορές προϊόντων και επιχειρηματικό περιβάλλον

Οι περισσότερο ανοικτές αγορές είναι ουσιώδους ση-μασίας για να δημιουργηθούν οικονομικές ευκαιρίες καινα ενισχυθεί η κοινωνική δικαιοσύνη με περιορισμό τηςπροσοδοθηρίας και της μονοπωλιακής συμπεριφοράς, ηοποία μεταφράζεται σε υψηλότερες τιμές και χαμηλότε-ρο βιοτικό επίπεδο. Σύμφωνα με την αναπτυξιακή τουςστρατηγική, οι αρχές θα εντείνουν τις προσπάθειές τουςγια να υλοποιήσουν βασικές πρωτοβουλίες και μεταρ-ρυθμιστικές προτάσεις, καθώς και για να εμπλουτίσουντο πρόγραμμα με περαιτέρω φιλόδοξες μεταρρυθμίσειςοι οποίες θα στηρίξουν την επιστροφή της χώρας στηβιώσιμη ανάπτυξη, θα προσελκύσουν επενδύσεις και θαδημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Ως προαπαιτούμενα, οι αρχές θα θεσπίσουν νομοθε-

σία με σκοπό:i. να υλοποιήσουν όλες τις εκκρεμείς συστάσεις της

εργαλειοθήκης ανταγωνισμού Ι του ΟΟΣΑ, με εξαίρεσητα μη συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά προϊόντα, τηλειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή,τα υλικά οικοδομών και μία διάταξη για τα τρόφιμα· καισημαντικό αριθμό συστάσεων της εργαλειοθήκης ΙΙ τουΟΟΣΑ σχετικά με τα ποτά και τα προϊόντα πετρελαίου·

ii. να ανοίξουν τα κλειστά επαγγέλματα των συμβολαι-ογράφων, αναλογιστών και κλητήρων και να ελευθερώ-σουν την αγορά τουριστικών καταλυμάτων·

iii. να εξαλείψουν τα μη ανταποδοτικά τέλη και να ευ-θυγραμμίσουν τα ανταποδοτικά τέλη με τις παρεχόμε-νες υπηρεσίες·

iv. να μειώσουν τη γραφειοκρατία, μεταξύ άλλων γιατις οριζόντιες απαιτήσεις αδειοδότησης επενδύσεων καιγια τις δραστηριότητες χαμηλού κινδύνου σύμφωνα μετη σύσταση της Παγκόσμιας Τράπεζας, να μειώσουν τονδιοικητικό φόρτο των επιχειρήσεων με βάση τις συστά-σεις του ΟΟΣΑ και να συστήσουν επιτροπή για την εκπό-νηση νομοθεσίας σε διυπουργικό επίπεδο. Όσον αφορά τον ανταγωνισμό, έως τον Οκτώβριο του

2015, οι αρχές θα υλοποιήσουν τις εναπομένουσες συ-στάσεις της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ σχετικά με τατρόφιμα και της εργαλειοθήκης ΙΙ του ΟΟΣΑ σχετικά μετα ποτά και τα προϊόντα πετρελαίου και θα δρομολογή-σουν νέα αξιολόγηση του ΟΟΣΑ για τις συνθήκες αντα-γωνισμού στους τομείς του χονδρικού εμπορίου, των κα-τασκευών, του ηλεκτρονικού εμπορίου και των μέσων ε-νημέρωσης, καθώς και στο υπόλοιπο της μεταποίησης.Έως τον Ιούνιο του 2016, η κυβέρνηση θα θεσπίσει νομο-θεσία για την επίλυση όλων των προβλημάτων που θα ε-ντοπιστούν στο πλαίσιο της εν λόγω αξιολόγησης (βασι-κό παραδοτέο). Έως τον Δεκέμβριο του 2015, οι αρχέςθα θεσπίσουν νομοθεσία για να εφαρμόσουν τη σύστασητου ΟΟΣΑ που περιλαμβάνεται στην εργαλειοθήκη γιατον ανταγωνισμό Ι όσον αφορά τα φαρμακευτικά προϊό-ντα, με ισχύ από τον Ιούνιο του 2016 (βασικό παραδο-τέο). Έως τον Ιούνιο του 2016, οι αρχές θα θεσπίσουνπλήρως την εκκρεμή σύσταση της εργαλειοθήκης Ι τουΟΟΣΑ σχετικά με τα υλικά οικοδομών. Οι αρχές θα ελευ-θερώσουν τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτωντην Κυριακή μετά την επικείμενη απόφαση του Συμβου-λίου της Επικρατείας. Οι αρχές δεσμεύονται να συνεχί-σουν τις τακτικές αξιολογήσεις των συνθηκών ανταγω-νισμού σε πρόσθετους τομείς την επόμενη τριετία. Έωςτον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα θεσπίσουν νομοθε-σία με σκοπό να τεθεί πλήρως σε ισχύ η ελευθέρωσητων τουριστικών καταλυμάτων. Το Τμήμα ΠροώθησηςΠολιτικών Ανταγωνισμού της ελληνικής Επιτροπής Α-νταγωνισμού θα ενισχυθεί με δώδεκα πρόσθετες θέσειςκαι θα πραγματοποιηθεί επανεξέταση με τη στήριξη τηςΕυρωπαϊκής Επιτροπής και διεθνών εμπειρογνωμόνωνγια να διασφαλιστεί ότι το δίκαιο του ανταγωνισμού συ-νάδει με τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ. Όσον αφορά την αδειοδότηση επενδύσεων, έως τον

Σεπτέμβριο του 2015, η κυβέρνηση θα εγκρίνει χάρτηπορείας για τη μεταρρύθμιση της αδειοδότησης των ε-πενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της ιεράρχησης προ-τεραιοτήτων. Οι αρχές θα θεσπίσουν δευτερογενή νομο-θεσία σύμφωνα με την εν λόγω ιεράρχηση προτεραιοτή-των έως τον Ιούνιο του 2016 (βασικό παραδοτέο) και θαπροχωρήσουν σε άλλες μεταρρυθμίσεις σύμφωνα μετον χάρτη πορείας. Όσον αφορά τον διοικητικό φόρτο, έως τον Νοέμβριο

του 2015, η κυβέρνηση θα θεσπίσει νομοθεσία για να ε-φαρμόσει τις εκκρεμείς συστάσεις του ΟΟΣΑ σχετικά μετο περιβάλλον και τις άδειες εμπορίας καυσίμων. Επι-πλέον, έως τον Ιούνιο του 2016, οι αρχές θα μειώσουνπεραιτέρω τον διοικητικό φόρτο, μεταξύ άλλων μέσωτων υπηρεσιών μίας στάσης για τις επιχειρήσεις (βασικόπαραδοτέο). Έως τον Ιούνιο του 2016, η κυβέρνηση θα ε-φαρμόσει πλήρως τον νόμο για τη βελτίωση της νομοθε-σίας.Όσον αφορά τον ανταγωνισμό, την αδειοδότηση ε-

Page 100: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

1028 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

πενδύσεων και τον διοικητικό φόρτο, έως τον Οκτώβριοτου 2015, η κυβέρνηση θα δρομολογήσει εκ των υστέ-ρων εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με επιλεγμένες με-ταρρυθμίσεις και την εφαρμογή τους και, έως τον Ιούνιοτου 2016, θα προσδιορίσει τα εναπομένοντα μέτρα πουαπαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή τους (βασικό πα-ραδοτέο). Όσον αφορά τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλ-

ματα, προκειμένου να αποφευχθούν αδικαιολόγητοι καιδυσανάλογοι περιορισμοί, η κυβέρνηση θα υποβάλει, έ-ως τον Οκτώβριο του 2015, το προεδρικό διάταγμα σχε-τικά με τις αποκλειστικές δραστηριότητες των πολιτικώνμηχανικών και των συναφών επαγγελμάτων (βασικό πα-ραδοτέο) και θα εγκρίνει τις συστάσεις εξωτερικού συμ-βούλου έως τον Δεκέμβριο του 2015 (βασικό παραδο-τέο) και τις συστάσεις της διυπουργικής επιτροπής, μεβάση άλλες πρόσφατες εκθέσεις έως τον Φεβρουάριοτου 2016.Όσον αφορά τη διευκόλυνση του εμπορίου, η κυβέρ-

νηση θα απλουστεύσει τις προτελωνειακές διαδικασίεςέως τον Δεκέμβριο του 2015. Επιπλέον, με τη συμμετο-χή δημόσιων και ιδιωτικών ενδιαφερομένων, οι αρχές θαεπικαιροποιήσουν το σχέδιο δράσης για τη διευκόλυνσητου εμπορίου ως προς την εθνική ενιαία θυρίδα, θα ε-γκρίνουν σχέδιο δράσης για την προώθηση των εξαγω-γών έως τον Δεκέμβριο του 2015 και στη συνέχεια θαπροχωρήσουν στην εφαρμογή τους. Η κυβέρνηση θαπροβεί σε θεσμικές αλλαγές για τους ελέγχους μετά τηδιασάφηση και θα αναδιαρθρώσει το τμήμα ανάλυσηςκινδύνου σύμφωνα με τις συστάσεις του ΠΟΤ έως τονΜάρτιο του 2016, και θα ολοκληρώσει την αναδιοργάνω-ση των τελωνείων έως τον Σεπτέμβριο του 2016 (βασικόπαραδοτέο). Όσον αφορά την καταπολέμηση του λαθρε-μπορίου, οι αρχές θα δημιουργήσουν τρεις κινητές ομά-δες επιβολής του νόμου έως τον Σεπτέμβριο του 2015,θα εγκρίνουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την α-ντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων και τσιγάρωνβάσει αποτελεσματικής διυπηρεσιακής συνεργασίας έ-ως τον Δεκέμβριο του 2015, θα εφαρμόσει πλήρως σύ-στημα εισροών-εκροών στις δεξαμενές των φορολογι-κών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμί-ευσης έως τον Ιούνιο του 2016 και θα εξοπλίσει πλήρωςμε σαρωτές τους τρεις κύριους διεθνείς λιμένες έως τονΔεκέμβριο του 2016 (βασικό παραδοτέο), διασφαλίζο-ντας ότι καθένας από τους εν λόγω λιμένες θα διαθέτειτουλάχιστον έναν σαρωτή έως τον Μάρτιο του 2016.Όσον αφορά τη χρήση γης, έως τον Σεπτέμβριο του

2015, η κυβέρνηση θα συγκαλέσει εκ νέου τη διυπουργι-κή επιτροπή χωροταξικού σχεδιασμού, με τη συμμετοχήανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Με βάση τις συμβουλέςτης και σε συμφωνία με τους θεσμούς, η κυβέρνηση θαπροτείνει, τον Οκτώβριο του 2015, χρονικά προσδιορι-σμένο χάρτη πορείας για επιλεγμένες βελτιώσεις τηςνομοθεσίας χωροταξικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανο-μένων των τμημάτων που αφορούν τις κατηγορίες χρή-σεων γης, και για την πλήρη θέσπιση δευτερογενούς νο-μοθεσίας έως τον Ιούνιο του 2016, ώστε να εξασφαλι-στεί ότι η νομοθεσία θα διευκολύνει αποτελεσματικά τιςεπενδύσεις, θα απλουστεύσει και θα συντομεύσει τιςδιαδικασίες σχεδιασμού, ενώ θα προβλέπει τις αναγκαί-ες διασφαλίσεις. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία για τις ανα-γκαίες αλλαγές, θα εφαρμοστεί πλήρως ο νόμος περίχωροταξικού σχεδιασμού του 2014 (βασικό παραδοτέο).

Οι αρχές θα εγκρίνουν το προεδρικό διάταγμα για τουςορισμούς στον τομέα της δασοκομίας έως τον Δεκέμ-βριο του 2015 και θα εφαρμόσει πλήρως το νόμο περίδασοκομίας έως τον Ιούλιο του 2016. Επιπλέον, έως τονΦεβρουάριο του 2016 οι αρχές θα εγκρίνουν το νομικόπλαίσιο για κτηματολογικά γραφεία σε εθνική κλίμακαμε βάση το επιχειρηματικό σχέδιο, την εμπειρία των δύοπιλοτικών γραφείων και την πρόσφατη τεχνική βοήθειακαι συμβουλές και θα διασφαλίσει την επαρκή οικονομι-κή ανεξαρτησία και διοικητική ικανότητα της υπηρεσίαςκτηματολογίου (βασικό παραδοτέο).Όσον αφορά τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την έ-

ρευνα και ανάπτυξη, οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευ-τεί να δρομολογήσουν ολοκληρωμένη διαδικασία δια-βούλευσης μετά την επανεξέταση των δεσμών μεταξύεκπαίδευσης και Ε&Α (βλ. ενότητα 4.1 «Εκπαίδευση») μεσκοπό την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών. Η οργά-νωση και το χρονοδιάγραμμα της διαβούλευσης θα κα-θοριστούν έως τον Οκτώβριο του 2015. Όσον αφορά τη γεωργία, οι αρχές θα θεσπίσουν στρα-

τηγική για την ανταγωνιστικότητα έως τον Δεκέμβριοτου 2015. Αυτή θα περιλαμβάνει: α) βελτιώσεις στην α-πορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ, β) μέτρα που απο-σκοπούν στη βελτίωση της εμπορίας γεωργικών προϊό-ντων, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης μεταρρύθμισηςτων αδειών εμπορίας με στόχο τη βελτίωση της πρόσβα-σης των καταναλωτών σε γεωργικά προϊόντα, στην κα-θιέρωση πρωτοβουλίας για την εξαγωγή ελληνικώνπροϊόντων, στην προώθηση και διαχείριση των εξαγωγι-κών δικτύων διανομής και γ) διαρθρωτικές μεταρρυθμί-σεις για τη θέσπιση νέου πλαισίου για τους αγροτικούςσυνεταιρισμούς, ενθάρρυνση των διαρθρωτικών μεταρ-ρυθμίσεων που ευνοούν τους νέους και δραστήριους α-γρότες, μεγαλύτερη συγκέντρωση της αγροτικής εκμε-τάλλευσης και πρόγραμμα για τη βελτίωση της αποδοτι-κότητας των πόρων κατά τη χρήση ενέργειας και τη δια-χείριση των υδάτων, και ορθές γεωργικές πρακτικές χρη-ματοδοτούμενες με κονδύλια της ΕΕ. Όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία, έως τον Οκτώ-

βριο του 2015 οι αρχές θα εφαρμόσουν πλήρως τονν. 4314/2014 για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυ-τικά Ταμεία, θα εγκρίνουν όλες τις κατ’ εξουσιοδότησηπράξεις που απαιτούνται για την ενεργοποίηση όλωντων διαθέσιμων πόρων και θα εφαρμόσουν όλες τις προ-ϋποθέσεις.Όσον αφορά την τεχνική βοήθεια, οι αρχές προτίθε-

νται να υποβάλουν αμέσως αίτημα για παροχή στήριξηςσε τρεις κρίσιμους τομείς: αξιολόγηση των συνθηκών α-νταγωνισμού στο χονδρικό εμπόριο, τις κατασκευές, τοηλεκτρονικό εμπόριο, τα μέσα ενημέρωσης και το υπό-λοιπο της μεταποίησης με τη στήριξη του ΟΟΣΑ· μεταρ-ρύθμιση της αδειοδότησης επενδύσεων με τη στήριξητης Παγκόσμιας Τράπεζας· και νέος γύρος μείωσης τουδιοικητικού φόρτου. Ως επόμενο βήμα, με τη λήψη τεχνι-κής βοήθειας, οι αρχές προτίθενται να αξιολογήσουν τηνεφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στους τομείς του αντα-γωνισμού, του διοικητικού φόρτου και της αδειοδότησηςεπενδύσεων. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί ηαποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, οι αρ-χές θα κάνουν χρήση της τεχνικής βοήθειας και σε άλ-λους τομείς, κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων μέσω τωνυπηρεσιών της Επιτροπής, εμπειρογνωμόνων των κρα-τών μελών, διεθνών οργανισμών και ανεξάρτητων συμ-

Page 101: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1029

βούλων. Εν προκειμένω περιλαμβάνονται τα νομοθετικάκατοχυρωμένα επαγγέλματα, η διευκόλυνση του εμπο-ρίου, η προώθηση των εξαγωγών, η χρήση γης, η εκπαί-δευση και η Ε&A, οι τουριστικές υποδομές, η γεωργίακαι τα διαρθρωτικά ταμεία.

4.3. Ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις δικτύων (ενέργεια,μεταφορές, νερό)

Ενέργεια

Οι ελληνικές αγορές ενέργειας χρειάζονται ευρείαςκλίμακας μεταρρυθμίσεις προκειμένου να ευθυγραμμι-στούν με τη νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ, να κατα-στούν πιο σύγχρονες και ανταγωνιστικές, να μειωθούνοι μονοπωλιακές πρόσοδοι και οι ανεπάρκειες, να προω-θηθεί η καινοτομία, να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθή-κες για την ευρύτερη υιοθέτηση των ανανεώσιμων πη-γών ενέργειας και του φυσικού αερίου και να διασφαλι-στεί η μετακύλιση στους καταναλωτές των οφελών πουθα προκύψουν από όλες αυτές τις αλλαγές.Ως προαπαιτούμενα, οι αρχές θα εγκρίνουν τη μεταρ-

ρύθμιση της αγοράς φυσικού αερίου και του σχετικού ει-δικού χάρτη πορείας, που θα έχουν ως αποτέλεσμα, με-ταξύ άλλων, την πλήρη δυνατότητα αλλαγής προμηθευ-τή για όλους τους καταναλωτές έως το 2018, και θα κοι-νοποιήσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το μεταρρυθμι-σμένο σύστημα πληρωμών δυναμικότητας (συμπεριλαμ-βανομένου ενός προσωρινού και ενός μόνιμου μηχανι-σμού) και τα προϊόντα ΝΟΜΕ.Έως τον Σεπτέμβριο του 2015, οι αρχές θα εφαρμό-

σουν ένα καθεστώς για το προσωρινό και μόνιμο σύστη-μα πληρωμών δυναμικότητας· θα τροποποιήσουν τουςκανόνες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να απο-φευχθεί η αναγκαστική λειτουργία σταθμών κάτω από τομεταβλητό κόστος τους και θα θεσπίσουν κανόνες σύμ-φωνα με την τελική απόφαση του Συμβουλίου της Επι-κρατείας σχετικά με τον συμψηφισμό των οφειλών μετα-ξύ της ΔΕΗ και του διαχειριστή αγοράς· θα αρχίσουν τηνεφαρμογή της μεταρρύθμισης της αγοράς φυσικού αερί-ου με βάση το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα, με παράλ-ληλη ιεράρχηση των τιμολογίων διανομής· θα εφαρμό-σουν διακοπτόμενες συμβάσεις όπως αυτές εγκρίθηκαναπό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· θα αναθεωρήσουν τα τι-μολόγια της ΔΕΗ βάσει του κόστους, μεταξύ άλλων α-ντικαθιστώντας την έκπτωση 20% για τους χρήστες υ-ψηλής τάσης με τιμολόγια βάσει του οριακού κόστουςπαραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τα καταναλωτικά χα-ρακτηριστικά των πελατών που επηρεάζουν το κόστος(βασικό παραδοτέο).Τον Σεπτέμβριο του 2015, οι αρχές θα συζητήσουν με

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον σχεδιασμό του συστήμα-τος δημοπρασιών ΝΟΜΕ, με στόχο να μειωθούν κατά25% τα μερίδια λιανικής και χονδρικής αγοράς της ΔΕΗκαι να πέσουν κάτω από το 50% έως το 2020, ενώ οι ο-ριακές τιμές θα καλύπτουν το κόστος παραγωγής και θασυμμορφώνονται πλήρως με τους κανόνες της ΕΕ. Σεπερίπτωση που δεν είναι δυνατή η επίτευξη συμφωνίαςγια το ΝΟΜΕ έως τα τέλη Οκτωβρίου 2015, οι αρχές θασυμφωνήσουν με τους θεσμούς διαρθρωτικά μέτρα τα ο-ποία θα εγκριθούν αμέσως και θα οδηγήσουν στα ίδια α-ποτελέσματα που αναφέρονται ανωτέρω όσον αφορά ταμερίδια αγοράς και τα χρονοδιαγράμματα (βασικό παρα-δοτέο). Σε κάθε περίπτωση, έως το 2020 καμία επιχείρη-

ση δεν θα μπορεί να παράγει ή να εισάγει, άμεσα ή έμ-μεσα, πάνω από το 50% της συνολικής ηλεκτρικής ενέρ-γειας που παράγεται και εισάγεται στην Ελλάδα (νομο-θεσία που θα θεσπιστεί ως προαπαιτούμενο).Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές: α) θα λάβουν

μη αναστρέψιμα μέτρα (συμπεριλαμβανομένης της ανα-κοίνωσης της ημερομηνίας για την υποβολή δεσμευτι-κών προσφορών) για την ιδιωτικοποίηση της επιχείρη-σης μεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας, ΑΔΜΗΕ, εκτός ε-άν προταθεί εναλλακτικό σχέδιο, με ισοδύναμα αποτε-λέσματα όσον αφορά τον ανταγωνισμό και τις προοπτι-κές επενδύσεων, σύμφωνα με τις βέλτιστες ευρωπαϊκέςπρακτικές και σε συμφωνία με τους θεσμούς για την επί-τευξη πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού από τη ΔΕΗ(βασικό παραδοτέο). Για τον σκοπό αυτόν, οι αρχές απέ-στειλαν την πρώτη πρόταση στους θεσμούς τον Αύγου-στο του 2015, β) θα επανεξετάσουν τη φορολόγηση τηςενέργειας, γ) θα ενισχύσουν την οικονομική και επιχει-ρησιακή ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας·δ) θα μεταφέρουν στο εσωτερικό δίκαιο την οδηγία27/2012 για την ενεργειακή απόδοση, θεσπίζοντας τηνομοθεσία που έχει ήδη υποβληθεί στο κοινοβούλιο. Έως τον Δεκέμβριο του 2015, οι αρχές θα εγκρίνουν

νέο πλαίσιο για τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ε-νέργειας, διατηρώντας παράλληλα την οικονομική βιω-σιμότητα, και για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδο-σης, αξιοποιώντας με βέλτιστο τρόπο τα κονδύλια τηςΕΕ, την επίσημη διεθνή χρηματοδότηση και ιδιωτική χρη-ματοδότηση. Επιπλέον, θα θεσπίσουν νέο σχέδιο για τηναναβάθμιση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, προκει-μένου να βελτιωθεί η απόδοση, να ενισχυθεί η διαλει-τουργικότητα και να μειωθεί το κόστος για τους κατανα-λωτές. Οι αρχές θα αρχίσουν την εφαρμογή του χάρτηπορείας ακολουθώντας το υπόδειγμα-στόχο της ΕΕ γιατην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, που πρέπει να ολο-κληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2017 (βασικό παραδο-τέο), στο πλαίσιο αυτό, η αγορά εξισορρόπησης θα ολο-κληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2017 (βασικό παραδοτέο).Οι αρχές θα κάνουν χρήση της τεχνικής βοήθειας για

τον σχεδιασμό του νέου πλαισίου για τις ανανεώσιμεςπηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση. Άλλοι ση-μαντικοί τομείς όπου θα γίνει χρήση της βοήθειας, τόσογια τη νομοθεσία όσο και για τη ρύθμιση, είναι η εφαρμο-γή της μεταρρύθμισης της αγοράς φυσικού αερίου και ημετάβαση στο υπόδειγμα-στόχο της ΕΕ για την ηλεκτρι-κή ενέργεια.

Εταιρείες ύδρευσης

Ένα σταθερό κανονιστικό καθεστώς είναι βασικής ση-μασίας για να επιτρέπονται οι τόσο αναγκαίες επενδύ-σεις σε δίκτυα ύδρευσης και για να προστατεύονται οικαταναλωτές όσον αφορά τις πολιτικές τιμολόγησης. Ηκυβέρνηση, με την τεχνική βοήθεια της ΕΕ, θα δρομολο-γήσει, έως τον Δεκέμβριο του 2015, τις αναγκαίες δρά-σεις για την πλήρη εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίουγια τις εταιρείες ύδρευσης με βάση τη μεθοδολογία πουεκπόνησε η Ειδική Γραμματεία Υδάτων το 2014, λαμβά-νοντας υπόψη το ισχύον νομικό πλαίσιο· επίσης θα έχειως στόχο την περαιτέρω βελτίωση και ενίσχυση της ρυθ-μιστικής αρχής υδάτων, προκειμένου αυτή να μπορέσεινα λάβει τις αναγκαίες ανεξάρτητες ρυθμιστικές αποφά-σεις (Ιούνιος 2016, βασικό παραδοτέο).

Page 102: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

1030 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Μεταφορές και εφοδιαστική

Όσον αφορά τις μεταφορές και την εφοδιαστική, έωςτον Ιούνιο του 2016, οι αρχές θα θεσπίσουν ένα γενικόσχέδιο για τις μεταφορές και την εφοδιαστική στην Ελ-λάδα που θα καλύπτει όλους τους τρόπους μεταφοράς(οδικούς, σιδηροδρομικούς, θαλάσσιους, εναέριους καισυνδυαστικούς), καθώς και ένα σχέδιο δράσης για τηστρατηγική εφοδιαστικής, και θα εφαρμόσουν τον νόμοπερί εφοδιαστικής (βασικό παραδοτέο). Όσον αφορά τιςθαλάσσιες μεταφορές, έως τον Οκτώβριο του 2015, ηκυβέρνηση θα ευθυγραμμίσει τις απαιτήσεις επάνδρω-σης για τις εγχώριες υπηρεσίες με εκείνες για τις διε-θνείς γραμμές, τηρώντας παράλληλα τις αρχές ασφα-λούς επάνδρωσης σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές,και θα θεσπίσει νομοθετικές αλλαγές.Η ρυθμιστική αρχή λιμένων θα καταστεί πλήρως επι-

χειρησιακή έως τον Ιούνιο του 2016. Η κυβέρνηση θα ε-γκρίνει το προεδρικό διάταγμα για τον καθορισμό των ε-πιχειρησιακών δομών της ρυθμιστικής αρχής έως τον Ο-κτώβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο). Η κυβέρνηση θαζητήσει τεχνική βοήθεια για να καθορίσει τα καθήκοντατης ρυθμιστικής αρχής λιμένων και τον ρόλο των λιμενι-κών αρχών, καθώς και για να εκπονήσει τον εσωτερικόκανονισμό της και τους απαιτούμενους νόμους που πρέ-πει να εγκριθούν έως τον Μάρτιο του 2016 για να δια-σφαλιστεί η πλήρης λειτουργικότητά της. Προς στήριξη αυτού του προγράμματος μεταρρυθμί-

σεων για τις επιχειρήσεις δικτύων, οι αρχές προτίθενταινα χρησιμοποιήσουν τεχνική βοήθεια, κατά περίπτωση,μεταξύ άλλων για την ενίσχυση των ρυθμιστικών αρχώνκαι για την εφοδιαστική.

4.4 Ιδιωτικοποίηση

Η ιδιωτικοποίηση μπορεί να συμβάλει στο να καταστείαποδοτικότερη η οικονομία και να μειωθεί το δημόσιοχρέος. Ενώ η διαδικασία ιδιωτικοποίησης έχει σταματή-σει από τις αρχές του έτους, η κυβέρνηση είναι πλέον α-ποφασισμένη να προχωρήσει με ένα φιλόδοξο πρόγραμ-μα ιδιωτικοποιήσεων και να διερευνήσει όλες τις δυνα-τότητες μείωσης της συνολικής χρηματοδότησης μέσωμιας εναλλακτικής δημοσιονομικής πορείας ή μέσω με-γαλύτερων εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις.Για να διαφυλαχθεί η υπό εξέλιξη διαδικασία ιδιωτικο-

ποίησης και να διατηρηθεί το ενδιαφέρον των επενδυ-τών σε βασικούς διαγωνισμούς υποβολής προσφορών, ηΕλληνική Δημοκρατία δεσμεύεται να προχωρήσει με τουπό εξέλιξη πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Το διοικητικόσυμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ έχει ήδη εγκρίνει το Σχέδιο αξιο-ποίησης των περιουσιακών στοιχείων (AssetDevelopment Plan - ADP) που προβλέπει την ιδιωτικοποί-ηση των περιουσιακών στοιχείων που υπάγονται στοΤΑΙΠΕΔ από τις 31.12.2014. Η εφαρμογή του προγράμματος αυτού αποβλέπει σε

ετήσια έσοδα (εξαιρουμένων των τραπεζικών μετοχών)ύψους 1,4 δισ. ευρώ, 3,7 δισ. ευρώ και 1,3 δισ. ευρώ α-ντιστοίχως τα έτη 2015, 2016 και 2017. Ως προαπαιτούμενο και για να κινηθεί εκ νέου το πρό-

γραμμα ιδιωτικοποιήσεων η κυβέρνηση θα λάβει τα εξήςμέτρα:

i. Οι αρχές θα εγκρίνουν το Σχέδιο αξιοποίησης τωνπεριουσιακών στοιχείων (ADP) που ενέκρινε το ΤΑΙΠΕΔ

στις 30.7.2015. Το ADP επισυνάπτεται στο παρόν Μνη-μόνιο ως παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο μέροςτης συμφωνίας. Το ADP θα επικαιροποιείται σε εξαμηνι-αία βάση και θα εγκρίνεται από το ΤΑΙΠΕΔ· και το Υ-πουργικό Συμβούλιο ή το ΚΥΣΟΙΠ θα εγκρίνει το εν λόγωσχέδιο.

ii. Η κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ θα εξαγγείλουν δε-σμευτικές ημερομηνίες υποβολής προσφοράς για τουςλιμένες Πειραιά και Θεσσαλονίκης το αργότερο έως τατέλη Οκτωβρίου 2015 και για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ROSCO,χωρίς ουσιώδεις αλλαγές στους όρους του διαγωνι-σμού.

iii. Οι αρχές θα λάβουν μη αναστρέψιμα μέτρα για τηνπώληση των περιφερειακών αερολιμένων υπό τους ι-σχύοντες όρους προς τους ήδη επιλεγέντες προσφέρο-ντες.

iv. Οι αρχές θα ολοκληρώσουν περίπου 20 επιλεγείσεςδράσεις του ΤΑΙΠΕΔ που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Η κυβέρνηση δεσμεύεται να διευκολύνει τη διαδικασία

ιδιωτικοποίησης και να ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμε-νες κρατικές δράσεις που θα επιτρέπουν την επιτυχή ο-λοκλήρωση των διαγωνισμών υποβολής προσφορών. Ωςπρος αυτό, θα ολοκληρώσει όλες τις δράσεις που απαι-τούνται βάσει των συμφωνηθέντων σε τριμηνιαία βάσημεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ, των θεσμών και της κυβέρνησης. Οκατάλογος κρατικών δράσεων σε εκκρεμότητα έχει ε-γκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ και επι-συνάπτεται στο παρόν Μνημόνιο ως παράρτημα και απο-τελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας.Σύμφωνα με τη δήλωση της Συνόδου Κορυφής της Ζώ-

νης του Ευρώ, της 12ης Ιουλίου 2015, θα συσταθεί ένανέο ανεξάρτητο ταμείο (το «Ταμείο») το οποίο θα κατέ-χει σημαντικής αξίας περιουσιακά στοιχεία της Ελλά-δας. Πρωταρχικός στόχος του Ταμείου είναι να διαχειρί-ζεται ελληνικά περιουσιακά στοιχεία σημαντικής αξίαςκαι να προστατεύει, να δημιουργεί και εν τέλει να μεγι-στοποιεί την αξία τους την οποία θα ρευστοποιεί με ιδιω-τικοποιήσεις και άλλα μέσα.Το ταμείο αυτό θα συσταθεί στην Ελλάδα και θα τελεί

υπό τη διαχείριση των ελληνικών αρχών και την επο-πτεία των οικείων ευρωπαϊκών θεσμών. Τα Ταμείο ανα-μένεται να επιτύχει τον στόχο του ακολουθώντας διε-θνείς βέλτιστες πρακτικές από άποψη διακυβέρνησης, ε-ποπτείας και διαφάνειας των προτύπων αναφοράς, καισυμμόρφωσης.Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα διορίσουν α-

νεξάρτητη Ομάδα Δράσης η οποία θα εντοπίζει εναλλα-κτικές δυνατότητες και θα καταρτίζει συστάσεις όσον α-φορά τους επιχειρησιακούς στόχους, τη δομή και τη δια-κυβέρνηση του Ταμείου που πρόκειται να συσταθεί. Η Ο-μάδα Δράσης θα υποβάλει αναφορά έως τον Δεκέμβριοτου 2015 και η κυβέρνηση, σε συμφωνία με τους θε-σμούς, θα λάβει μέτρα για την εφαρμογή των συστάσε-ων έως τον Μάρτιο του 2016 (βασικό παραδοτέο). Η ε-ντολή και η σύνθεση της Ομάδας Δράσης θα καταρτι-σθούν από τις αρχές σε συμφωνία με τους ευρωπαϊκούςθεσμούς και σε διαβούλευση με την Ευρωομάδα. Οι αρ-χές δύνανται να ζητήσουν τεχνική βοήθεια επί του θέμα-τος. Η εντολή της Ομάδας Δράσης θα περιλαμβάνει:

1. Τον εντοπισμό των περιουσιακών στοιχείων που θαμπορούσαν να ενταχθούν στο νέο Ταμείο και των καλύ-τερων λύσεων ρευστοποίησής τους: ιδιαίτερη προσοχήθα πρέπει να καταβληθεί για την αποκόμιση αξίας από α-

Page 103: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1031

κίνητα περιουσιακά στοιχεία της Ελληνικής Δημοκρα-τίας, περιλαμβανομένων εκείνων στην κατοχή της Ε-ΤΑΔ.

2. Τον εντοπισμό των κατάλληλων ρυθμίσεων διακυ-βέρνησης του νέου Ταμείου, περιλαμβανομένου του εάνθα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες επί μέρους οντό-τητες για τα διάφορα είδη περιουσιακών στοιχείων ε-ντός του Ταμείου, με βάση, κατά περίπτωση, την πείραφορέων όπως το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιου-σίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) και η ΕΤΑΔ· κατά πόσον τέ-τοιες υφιστάμενες οντότητες θα μπορούσαν να μεταρ-ρυθμιστούν και να διατηρηθούν χωριστά από το Ταμείο,να παύσουν να λειτουργούν μετά τη λήξη της εντολήςτους ή να απορροφηθούν από το νέο Ταμείο.

3. Την υποβολή πρότασης για τη μετάβαση στο νέο Τα-μείο με σκοπό να εξασφαλιστεί η συνέχεια με τις προη-γούμενες ρυθμίσεις, περιλαμβανομένης της ενδεχόμε-νης μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων εντός του Προ-γράμματος αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων.

4. Σύμφωνα με τη Δήλωση της Συνόδου Κορυφής τηςΖώνης του Ευρώ, η ρευστοποίηση των περιουσιακώνστοιχείων θα αποτελέσει μία από τις πηγές για τηνπραγματοποίηση της προγραμματισμένης εξόφλησηςτου νέου δανείου του ΕΜΣ και θα αποφέρει κατά τηδιάρκεια του νέου δανείου επιδιωκόμενο συνολικό ποσό50 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 25 δισ. ευρώ θα χρησιμο-ποιηθούν για την επιστροφή της ανακεφαλαιοποίησηςτων τραπεζών και άλλων περιουσιακών στοιχείων και το50% κάθε εναπομένοντος ευρώ (τουτέστιν, 50% των 25δισ. ευρώ) θα χρησιμοποιηθεί για τη μείωση της αναλο-γίας χρέους/ΑΕΠ, το δε υπόλοιπο 50% θα χρησιμοποιη-θεί για επενδύσεις. Η Ομάδα Δράσης θα εντοπίζει εναλ-λακτικές δυνατότητες και θα διατυπώνει συστάσεις ωςπρος τον τρόπο επιχειρησιακής εφαρμογής.

5. Τον εντοπισμό εναλλακτικών δυνατοτήτων για τηθέσπιση νομοθετικού πλαισίου με σκοπό να διασφαλι-στούν διαφανείς διαδικασίες και κατάλληλος καθορι-σμός τιμών εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων,σύμφωνα με τις αρχές και τα πρότυπα του ΟΟΣΑ για τηδιαχείριση κρατικών επιχειρήσεων και βέλτιστες διε-θνείς πρακτικές. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθείστη μεγιστοποίηση της δημιουργίας αξίας από τα περι-ουσιακά στοιχεία του Ταμείου και στο να αποφευχθούνπεριπτώσεις εκποίησης περιουσιακών στοιχείων σε τιμήκατώτερη της εύλογης αξίας τους.

6. Με βάση διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, την αξιολό-γηση δυνατών στρατηγικών που θα πρέπει να σχεδια-στούν και να εκτελεστούν για τη ρευστοποίηση των πε-ριουσιακών στοιχείων με ιδιωτικοποιήσεις και άλλα μέ-σα· και την εξέταση εναλλακτικών δυνατοτήτων για τηνμε επαγγελματικό τρόπο διαχείριση των περιουσιακώνστοιχείων.

7. Την εξέταση της στατιστικής ταξινόμησης της νέαςοντότητας από την άποψη της ταξινόμησης της γενικήςκυβέρνησης και ιδίως των συνεπειών όσον αφορά τηνέκδοση χρέους ή εγγυήσεων ούτως ώστε να διασφαλι-στεί ότι αυτά δεν θα επιβαρύνουν το ακαθάριστο ελληνι-κό χρέος ούτε θα δημιουργήσουν ενδεχόμενες υποχρε-ώσεις για τους έλληνες φορολογουμένους.

5. Ένα σύγχρονο κράτος και μια σύγχρονη δημόσια δι-οίκηση

5.1. Δημόσια διοίκηση

Οι αρχές προτίθενται να εκσυγχρονίσουν και να ενι-σχύσουν σημαντικά την ελληνική διοίκηση και να εφαρ-μόσουν, σε στενή συνεργασία με την της Ευρωπαϊκή Ε-πιτροπή, ένα πρόγραμμα οικοδόμησης ικανοτήτων και α-ποπολιτικοποίησης της ελληνικής διοίκησης. Προς τούτο, σε συνέχεια της επιστολής της 20ής Ιου-

λίου που εστάλη από τις αρχές προς την Ευρωπαϊκή Επι-τροπή, θα καθοριστεί διεξοδική τριετής στρατηγική γιαμεταρρυθμίσεις μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015 (βασικόπαραδοτέο) σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπήκαι με πλήρη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης τεχνικής συν-δρομής. Τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής αυτής θαείναι η αναδιοργάνωση των διοικητικών δομών, ο εξορ-θολογισμός των διοικητικών διαδικασιών, η βελτιστοποί-ηση των ανθρώπινων πόρων, η ενίσχυση της διαφάνειαςκαι της λογοδοσίας, η ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση (e-government), και μια επικοινωνιακή στρατηγική. Τα βασι-κά παραδοτέα θα είναι ο ενισχυμένος συντονισμός τωνπολιτικών, καλύτερες διαδικασίες προσλήψεων για διευ-θυντικά στελέχη, προγραμματισμός των ανθρώπινων πό-ρων για την έγκαιρη αξιολόγηση και κάλυψη των ανα-γκών σε προσλήψεις, μια δημοσιονομικά ουδέτερη με-ταρρύθμιση του μισθολογίου, ένα σύγχρονο σύστημα α-ξιολόγησης των επιδόσεων, η ενίσχυση των μονάδων ά-σκησης πολιτικής σε βασικούς τομείς, μια σημαντική α-ναβάθμιση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης σε αμ-φότερα τα επίπεδα με σκοπό την ενίσχυση της τοπικήςαυτονομίας και τον εξορθολογισμό των διοικητικών δια-δικασιών των τοπικών αρχών· ο εξορθολογισμός τωνκρατικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τοπικής ι-διοκτησίας· και ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών προ-σλήψεων, η βελτίωση της κινητικότητας στον δημόσιοτομέα με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων.Ως προαπαιτούμενα, οι αρχές θα ευθυγραμμίσουν τις

μη μισθολογικές παροχές όπως οι ημερήσιες αποζημιώ-σεις, οι δαπάνες ταξιδίου και άλλα ευεργετήματα, με τιςβέλτιστες πρακτικές που επικρατούν στην ΕΕ, με ισχύ α-πό 1ης Ιανουαρίου 2016. Έως τον Σεπτέμβριο του 2015,οι αρχές θα εγκρίνουν νομοθετικά το πρόγραμμα ανα-διάρθρωσης του «ΟΑΣΑ - Συγκοινωνίες Αθηνών» το ο-ποίο έχει συμφωνηθεί με τους θεσμούς (βασικό παραδο-τέο).Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα προβούν σε

μεταρρύθμιση του ενιαίου μισθολογίου, με ισχύ από 1ηςΙανουαρίου 2016, καθορίζοντας τις βασικές παραμέ-τρους με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο, με βάση τουςσυμφωνηθέντες στόχους για τα μισθολογικά κονδύλιακαι με συστηματική εφαρμογή σε ολόκληρο τον δημόσιοτομέα, περιλαμβανομένης της αποσυμπίεσης της μισθο-λογικής κατανομής σε ολόκληρο το μισθολογικό φάσμασε συνάρτηση με τις δεξιότητες, τις επιδόσεις και τις αρ-μοδιότητες και την θέση του προσωπικού (βασικό παρα-δοτέο) και σε ευθυγράμμιση των αδειών με τις βέλτιστεςπρακτικές που επικρατούν στην ΕΕ. Έως το 2018 το τρέ-χον «κλαδικό» σύστημα θα υποστεί μεταρρύθμιση με

Page 104: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

1032 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

σκοπό μια βελτιωμένη δομή με περιγραφές καθηκόντωνη οποία και θα αντανακλάται στο μισθολόγιο. Οι αρχέςθα θεσπίσουν νομοθεσία έως τον Νοέμβριο του 2015 γιατην έκδοση όλης της δευτερογενούς νομοθεσίας για τηνεφαρμογή της μεταρρύθμισης του μισθολογίου και έωςτον Ιούνιο του 2016 για τον εξορθολογισμό των ειδικώνμισθολογίων με ισχύ το 2017.Στηριζόμενες στις συμβουλές διεθνών εμπειρογνωμό-

νων υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οιαρχές: i) έως τον (Οκτώβριο του 2015), θα επανεξετά-σουν και θα αρχίσουν να εφαρμόζουν τη νομοθεσία γιατην επιλογή διευθυντικών στελεχών (βασικό παραδο-τέο). Η επιλογή διευθυντικών στελεχών θα ολοκληρωθείέως τα τέλη του 2016, με επιλογή Γενικών Διευθυντών έ-ως τον Δεκέμβριο του 2015 και Διευθυντών έως τονΜάιο του 2016. Η μεταρρύθμιση θα βασίσει την πρόσλη-ψη διευθυντικών στελεχών στην αξία και τις ικανότητέςτους, με αποσύνδεση της τεχνικής εφαρμογής από τιςπολιτικές αποφάσεις, ενώ θα τροποποιήσει επίσης τοκαθεστώς των Γενικών Γραμματειών και άλλων ανώτα-των κλιμακίων διοίκησης στους δημόσιους οργανισμούς,περιλαμβανομένων των κρατικών επιχειρήσεων, με σκο-πό την αποπολιτικοποίηση και την βελτίωση της θεσμι-κής μνήμης και, παράλληλα, την εξασφάλιση της αποτε-λεσματικότητας και της ορθής εκχώρησης εξουσιών, ii)έως τον Νοέμβριο του 2015, θα νομοθετήσουν το νέοπλαίσιο αξιολόγησης των επιδόσεων όλου του προσωπι-κού, με σκοπό την καλλιέργεια ενός πνεύματος επίτευ-ξης αποτελεσμάτων. Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα καθορίσουν,

εντός της νέας Μεσοπρόθεσμης Δημοσιονομικής Στρα-τηγικής (ΜΔΣτρ), ανώτατα όρια για τις μισθολογικές δα-πάνες και τα επίπεδα απασχόλησης στο δημόσιο που νασυνάδουν με την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχωνκαι με την εξασφάλιση φθίνουσας πορείας για τις δημό-σιες δαπάνες σε σχέση με το ΑΕΠ κατά την περίοδο2016-2019 (βασικό παραδοτέο). Προς τούτο, οι αρχέςδεσμεύονται να συνεχίσουν τον κανόνα των αποχωρή-σεων το 2016, ενώ ο συντελεστής για τα έτη 2017-2019θα καθοριστεί στην ΜΔΣτρ που θα εγκριθεί τον Οκτώ-βριο του 2015. Για τις επόμενες φορές, ο κανόνας των α-ποχωρήσεων θα αναθεωρείται ετησίως στο πλαίσιο τηςΜΔΣτρ για τα έτη που έπονται του επομένου (t+2).Έως τον Νοέμβριο του 2015, η υφιστάμενη Γενική

Γραμματεία Συντονισμού θα ενισχυθεί ώστε να εξασφα-λιστεί ο αποτελεσματικός προγραμματισμός και συντονι-σμός του κυβερνητικού έργου, των νομοθετικών πρωτο-βουλιών, της παρακολούθησης της εφαρμογής των με-ταρρυθμίσεων και των λειτουργιών αρμπιτράζ σε όλεςτις πολιτικές.Έως τον Δεκέμβριο του 2015, οι αρχές θα θεσπίσουν

ένα νέο σύστημα μόνιμης κινητικότητας. Το σύστημα θαπροωθήσει την χρήση της περιγραφής καθηκόντων καιθα συνδέεται με μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων πουθα περιλαμβάνει όλες τις κενές θέσεις. Την τελική από-φαση για την κινητικότητα του προσωπικού θα λαμβάνειη εκάστοτε υπηρεσία. Με τον τρόπο αυτόν θα εξορθολο-γιστεί η κατανομή πόρων καθώς και η στελέχωση σε ο-λόκληρο τον τομέα της γενικής κυβέρνησης. Οι αρχές θα συνεχίσουν να εντοπίζουν παράνομες

προσλήψεις, ασφαλιστικά μέτρα, καθώς και πειθαρχικέςυποθέσεις και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα.Οι αρχές, με τη συνδρομή τεχνικής βοήθειας, θα θέ-

σουν σε εφαρμογή πρόγραμμα βελτίωσης της πρόσβα-

σης των πολιτών στη δικαιοσύνη. Αυτό περιλαμβάνει μα-κροπρόθεσμο σχέδιο κωδικοποίησης των κυριότερων νο-μοθεσιών που θα προταθεί έως τον Μάρτιο του 2016 καιθα έχει εφαρμοστεί πλήρως έως τον Ιούνιο του 2018. Τοπρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία η-λεκτρονικής πύλης που θα παρέχει πρόσβαση στη νομο-θεσία, τόσο στη δημοσιευμένη μορφή της (ΦΕΚ) όσο καιστην ενοποιημένη εκδοχή των διαφόρων διατάξεων, έωςτον Δεκέμβριο του 2016.

5.2 Δικαιοσύνη

Στις 22 Ιουλίου 2015, οι αρχές εξέδωσαν τον νέο Κώ-δικα Πολιτικής Δικονομίας που θα τεθεί σε ισχύ από 1 Ια-νουαρίου 2016. Οι αρχές θα εφαρμόσουν τον αναθεωρη-μένο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σύμφωνα με τις απαι-τήσεις που αναφέρονται στις μεταβατικές διατάξεις τουάρθρου 1 (ένατου άρθρου) του ν. 4335/2015 και του χάρ-τη πορείας για την εφαρμογή του αναθεωρημένου Κώδι-κα Πολιτικής Δικονομίας που θα ολοκληρωθεί έως τονΣεπτέμβριο του 2015.Οι αρχές θα προβούν σε εξορθολογισμό και στην ε-

φαρμογή επιλεκτικών αυξήσεων στα δικαστικά τέλη, κα-θώς και σε αύξηση της διαφάνειας ως προς το θέμα αυτό(Οκτώβριος του 2015). Οι αρχές θα προτείνουν μέτραγια τη διασφάλιση της πρόσβασης ευπαθών ατόμων στηδικαιοσύνη (Οκτώβριος του 2015).Οι αρχές θα προτείνουν μέτρα για τη μείωση των κα-

θυστερημένων υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια έ-ως τον Σεπτέμβριο του 2015 και στα αστικά δικαστήριαέως τον Οκτώβριο του 2015. Θα συμφωνήσουν επί ενόςσχεδίου δράσης με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, περι-λαμβανομένης της τεχνικής συνδρομής στο θέμα της η-λεκτρονικής δικαιοσύνης (e-justice), της διαμεσολάβη-σης και των δικαστικών στατιστικών (Οκτώβριος 2015).Οι αρχές θα προτείνουν έως τον Νοέμβριο του 2015

και εν συνεχεία θα εφαρμόσουν τριετές στρατηγικό σχέ-διο βελτίωσης της λειτουργίας του συστήματος απονο-μής δικαιοσύνης. Το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνειβασικές δράσεις που θα αποβλέπουν στην αύξηση τηςδικαστικής αποτελεσματικότητας, στην ταχύτερη εκδί-καση υποθέσεων και στην αντιμετώπιση των ελλείψεωνστη λειτουργία των δικαστηρίων, όπως π.χ. η συγκέ-ντρωση πληροφοριών για την κατάσταση των δικαστη-ρίων, η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, η ανάπτυξη ε-ναλλακτικών μέσων επίλυσης διαφορών, όπως η διαμε-σολάβηση, με σκοπό τον εξορθολογισμό του κόστουςτης προσφυγής στη δικαιοσύνη και τη βελτίωση της λει-τουργίας και της διαχείρισης των δικαστηρίων.

5.3 Καταπολέμηση της διαφθοράς

Ως προαπαιτούμενο οι αρχές θα επικαιροποιήσουν καιθα δημοσιεύσουν αναθεωρημένο στρατηγικό σχέδιο γιατην καταπολέμηση της διαφθοράς και θα το θέσουν σε ε-φαρμογή σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμ-μα. Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα εκδώσουν

νομοθεσία για την στεγανοποίηση της διεξαγωγής ερευ-νών για οικονομικό έγκλημα και διαφθορά από πολιτικέςπαρεμβάσεις σε συγκεκριμένες υποθέσεις, ιδίως με τηντροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 τουν. 4320/2015 και με την δημιουργία συστήματος που θα

Page 105: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1033

εξασφαλίζει τον ορθό συντονισμό, την ιεράρχηση των ε-ρευνών και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ερευ-νητικών σωμάτων μέσω ενός Συντονιστικού Σώματοςστο οποίο θα προεδρεύουν εισαγγελείς οικονομικού ε-γκλήματος και εγκλημάτων διαφθοράς. Οι αρχές θα τροποποιήσουν και θα εφαρμόσουν το νο-

μικό πλαίσιο για τη δήλωση των περιουσιακών στοιχείων(Οκτώβριος 2015) και τη χρηματοδότηση των πολιτικώνκομμάτων για την αντιμετώπιση βασικών ελλείψεων, ό-πως η σύνθεση της επιτροπής, σε σχέση με την νομοθε-σία, τις ανώνυμες δωρεές, τον περιορισμό των κατασχέ-σεων και την μεταβιβασιμότητα δημόσιων χρηματοδοτή-σεων, καθώς και την έλλειψη προσδιορισμού συντελε-στών φορολογικής έκπτωσης (Νοέμβριος 2015). Οι αρ-χές θα διενεργήσουν αξιολόγηση της μείωσης των ποι-νών για οικονομικά εγκλήματα που προβλέπει ον. 4312/2014 τον οποίο θα τροποποιήσουν εφόσον κριθείαναγκαίο (Νοέμβριος 2015), ενώ θα καταρτίσουν σχέδιοκώδικα δεοντολογίας για τους βουλευτές (Μάρτιος2016).Η κυβέρνηση δεσμεύεται να εφαρμόσει στο ακέραιο

και εγκαίρως τις συστάσεις της Ομάδας χωρών κατά τηςδιαφθοράς (GRECO).Οι αρχές θα συνεχίσουν να επιδιώκουν την παροχή τε-

χνικής βοήθειας από την ΥΣΔΜ της Ευρωπαϊκής Επιτρο-πής στους τομείς της καταπολέμησης της διαφθοράςστους οποίους αυτή ήδη παρασχέθηκε.

5.4 Στατιστικές

Η κυβέρνηση θα τηρήσει στο ακέραιο τη δέσμευση γιατην αξιοπιστία των στατιστικών που υπεγράφη τον Μάρ-τιο του 2012, μέσω της εφαρμογής όλων των προβλεπό-μενων δράσεων, περιλαμβανομένης της τήρησης των

διεθνών στατιστικών προτύπων της εγγύησης, της προά-σπισης και της δημόσιας προβολής της επαγγελματικήςανεξαρτησίας της ΕΛΣΤΑΤ και της υποστήριξης της ΕΛ-ΣΤΑΤ όσον αφορά την εμπιστοσύνη έναντι των ελληνι-κών στατιστικών και της προάσπισής της έναντι οποιασ-δήποτε προσπάθειας υπονόμευσης της αξιοπιστίας της,καθώς και μέσω της ετήσιας υποβολής αναφοράς στηνΕλληνική Βουλή και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Η κυβέρνηση σέβεται πλήρως την ανεξαρτησία της

ΕΛΣΤΑΤ κατά την άσκηση των καθηκόντων της και τηνκατάρτιση στατιστικών υψηλής ποιότητας. Στο πλαίσιοαυτό, σέβεται την οικονομική ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤκαι παρέχει όλους τους αναγκαίους πόρους εγκαίρως,σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον ετήσιο προϋπο-λογισμό της ΕΛΣΤΑΤ, ούτως ώστε η υπηρεσία αυτή ναφέρει σε πέρας απρόσκοπτα τα καθήκοντά της.Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι, έως τον Σεπτέμβριο

του 2015, η ΕΛΣΤΑΤ θα αποκτήσει πρόσβαση σε πηγέςδιοικητικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν.4174/2013 όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους4254/2014 και 4258/2014 και το Μνημόνιο Συνεννόησηςπου υπεγράφη στις 17/4/2014 μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ, τουΥπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ.), του Γενικού Γραμμα-τέα Δημοσίων Εσόδων και του ΙΚΑ. Ως προαπαιτούμενο, η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τη

διαδικασία διορισμού Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωναμε τον ν. 4334/2015 και 3832/2010.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ1 – ΤΑΙΠΕΔ – Σχέδιο αξιοποίησης των περιουσιακών

στοιχείων – 30 Ιουλίου 2015.2 – ΤΑΙΠΕΔ – Κρατικές δράσεις σε εκκρεμότητα – 30 Ι-

ουλίου 2015.

Page 106: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

1034 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ΜΕΡΟΣ Γ΄Άρθρο 4

Η ισχύς του νόμου αρχίζει από την υπογραφή από τασυμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευ-κόλυνσης της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Β΄ του άρθρου 3, εκτός απότις διατάξεις της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Α΄ του άρθρου 3, η ισχύςτων οποίων αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου στην Ε-φημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 14 Αυγούστου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ κ.α.α. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 14 Αυγούστου 2015

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Page 107: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν
Page 108: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν

1036 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.

• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−πτωση.

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: [email protected]

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*01000941408150108*