ΠΠΜ 401: Ανάπτυξη...

Click here to load reader

 • date post

  25-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΠΠΜ 401: Ανάπτυξη...

 • ΠΠΜ 500: Προχωρημένη Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών Μηχανικής 1

  8. Μέθοδοι (Methods)

  Χειμερινό εξάμηνο 2012

  Πέτρος Κωμοδρόμος

  [email protected]

  http://www.eng.ucy.ac.cy/petros

  ΠΠΜ 500: Προχωρημένη Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών Μηχανικής

  mailto:[email protected] mailto:[email protected]

 • ΠΠΜ 500: Προχωρημένη Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών Μηχανικής 2

  Θέματα

   Μέθοδοι που παρέχονται από τη τάξη Math του Java API

   Χρήση στατικών μεθόδων και δεδομένων (static methods and fields)

   Κλήση μεθόδων και μεταφορά δεδομένων μεταξύ μεθόδων

   Χρήση πακέτων (packages) για ομαδοποίηση κοινών κλάσεων

   Δημιουργία τυχαίων αριθμών (random-number generation)

   Ορατότητα δηλώσεων (visibility of declarations)

   Υπερφόρτωση μεθόδων (method overloading)

   Αναδρομικές μέθοδοι (recursive methods)

 • ΠΠΜ 500: Προχωρημένη Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών Μηχανικής 3

  Τμήματα προγραμμάτων (program modules)

   Μέθοδοι (methods/ functions )

  • Διαχωρισμός συγκεκριμένων έργων/ενεργειών σε αυτόνομες μεθόδους

  o Διαίρει και βασίλευε (divide-and-conquer)

   απλοποίηση του προβλήματος

  o Ευκολότερος προγραμματισμός μίας απλής μεθόδου

  o Καλύτερος έλεγχος για λάθη

  o Αποφυγή επανάληψης κώδικα και επαναχρησιμοποίηση μεθόδων

   Κλάσεις (classes)

   Πακέτα (packages)

 • ΠΠΜ 500: Προχωρημένη Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών Μηχανικής 4

  Java Application Programming Interface (API)

   http://java.sun.com/javase/6/docs/api/index.html

   Είναι επίσης γνωστό σαν Java Class Library

   Περιέχει προκαθορισμένες κλάσεις (classes) και μεθόδους (methods), οι οποίες

  ομαδοποιούνται σε πακέτα (packages) όπως π.χ.:

  • java.lang: βασικές κλάσεις και μέθοδοι, απαραίτητες σε κάθε πρόγραμμα

  • java.math: κλάσεις και μέθοδοι για μαθηματικές πράξεις

  • java.io: κλάσεις και μέθοδοι για είσοδο/έξοδο δεδομένων/αποτελεσμάτων

  • java.awt: κλάσεις για τη δημιουργία γραφικών (graphics) και περιβαλλόντων διασύνδεσης

  (user interfaces)

  • javax.swing: κλάσεις για τη δημιουργία γραφικών και περιβαλλόντων διασύνδεσης

  χρησιμοποιώντας μόνο Java ("lightweight”, all-Java language)

  • javax.sql: κλάσεις και μέθοδοι για πρόσβαση σε δομές δεδομένων (database)

  • java.applet: κλάσεις και μέθοδοι για Java applets

  http://java.sun.com/javase/6/docs/api/index.html

 • ΠΠΜ 500: Προχωρημένη Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών Μηχανικής 5

  Java API Packages: http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/

 • ΠΠΜ 500: Προχωρημένη Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών Μηχανικής 6

 • ΠΠΜ 500: Προχωρημένη Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών Μηχανικής 7

  Στατικές Μέθοδοι (static/class methods)

   Αφορούν τη τάξη (class) και όχι συγκεκριμένο αντικείμενο (object)

   Μπορούν να κληθούν και να χρησιμοποιηθούν χωρίς την ανάγκη ύπαρξης και

  χρήσης κάποιου αντικειμένου της τάξης

   Καλούνται, όπως πιο κάτω:

  ClassName.methodName( arguments )

   Παράδειγμα: Όλες οι μέθοδοι της τάξης Math, η οποία ορίζεται στο πακέτο

  java.lang, είναι στατικές:

  Math.sqrt(40.75 )

 • ΠΠΜ 500: Προχωρημένη Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών Μηχανικής 8

  Στατικές μέθοδοι της τάξης (κλάσης) Math - Math class methods

 • ΠΠΜ 500: Προχωρημένη Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών Μηχανικής 9

  Μεταβλητές σταθερών τιμών και στατικές μεταβλητές

  (constant and static data fields)

   Μεταβλητές σταθερών τιμών (constant data fields)

  • Ορίζονται χρησιμοποιώντας το keyword final

  • Δεν επιτρέπονται αλλαγές μετά την αρχικοποίηση (initialization) τους

   Στατικές μεταβλητές (static data fields)

  • Ορίζονται χρησιμοποιώντας το keyword static

  • Υπάρχει μόνο μία μεταβλητή για όλη τη κλάση

   Μεταβλητές σταθερών τιμών (constant and static data fields)

  • Ορίζονται χρησιμοποιώντας και τα δύο keywords (final και static )

  • π.χ. Math.PI και Math.E

 • ΠΠΜ 500: Προχωρημένη Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών Μηχανικής 10

  Μέθοδος main

   public static void main( String args[] )

  • Δηλώνεται σαν στατική (static) μέθοδος, ώστε να μπορεί να κληθεί χωρίς την

  ανάγκη προηγούμενης δημιουργίας αντίστοιχου αντικειμένου

  • Δηλώνεται σαν public μέθοδος, ώστε να μπορεί να κληθεί από οποιαδήποτε άλλη

  κλάση, μέθοδο, κ.λπ.

   Η JVM καλεί τη μέθοδο main της κλάσης η οποία δίνεται μετά την εντολή

  java κατά την εκτέλεση του προγράμματος χρησιμοποιώντας την εντολή java

  java ClassName argument1 argument2 ….

   Σε κάθε κλάση μπορεί να δηλωθεί μέθοδος main

 • ΠΠΜ 500: Προχωρημένη Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών Μηχανικής 11

  Μέθοδοι με πολλαπλές παραμέτρους - Παράδειγμα

  Prompt the user to enter and

  read three double values

  Call method maximum

  Display maximum value

 • ΠΠΜ 500: Προχωρημένη Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών Μηχανικής 12

  Declare the maximum method

  Compare y and maximumValue

  Compare z and maximumValue

  Return the maximum value

 • ΠΠΜ 500: Προχωρημένη Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών Μηχανικής 13

  Create a MaximumFinder object

  Call the determineMaximum method

 • ΠΠΜ 500: Προχωρημένη Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών Μηχανικής 14

  Κλήση Μεθόδων

   Χρησιμοποιώντας το όνομα μεθόδου που ανήκει στην ίδια τάξη (κλάση)

  • Δεν μπορεί από στατική μέθοδο να κληθεί μη στατική μέθοδος

   Χρησιμοποιώντας μια μεταβλητή που αναφέρεται σε κάποιο αντικείμενο (variable

  containing a reference to an object) ακολουθούμενη από την τελεία (.) και το όνομα

  κάποιας μεθόδου της κλάσης του συγκεκριμένου αντικειμένου.

   Χρησιμοποιώντας το όνομα μιας κλάσης ακολουθουμένης από την τελεία (.) και το

  όνομα κάποιας στατικής μεθόδου της κλάσης

 • ΠΠΜ 500: Προχωρημένη Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών Μηχανικής 15

  Στοίβα Κλήσης Μεθόδων (Method Call Stack)

   Στοίβα (stack)

  • Last-in, first-out (LIFO) data structures (δομές δεδομένων)

  o Items are pushed (inserted) onto the top

  o Items are popped (removed) from the top

   Στοίβα εκτέλεσης