ΣΥΜΒΑΣΗ . 357 · 2014-11-09 · ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’αριθμ. 357 «Ανάπτυξη...

97
Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων : Λειτουργικές Περιοχές Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ . 357 « Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων : Λειτουργικές Περιοχές Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Πρόνοιας » Συμβατικού Τιμήματος 2.796.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ . Π . Α . ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α . Ε . Ένωση Εταιρειών « ΙΒΜ Ελλάς A.E. – QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E.»

Transcript of ΣΥΜΒΑΣΗ . 357 · 2014-11-09 · ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’αριθμ. 357 «Ανάπτυξη...

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ ’αριθμ. 357

«Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές Περιοχές Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Πρόνοιας»

Συμβατικού Τιμήματος 2.796.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.

– Ένωση Εταιρειών

«ΙΒΜ Ελλάς A.E. – QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E.»

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY &

RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 1 από 97

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 1-Ορολογία ........................................................................ 6

Άρθρο 2 – Αντικείμενο της Παρούσας Σύμβασης .............................. 7

Άρθρο 3 – Τμήματα , Φάσεις Υλοποίησης και Παραδοτέα του Έργου .. 9

Άρθρο 4 – Διάρκεια της Σύμβασης – Χρόνος Παράδοσης .................. 9

Άρθρο 5 – Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής –

Παράδοση και Παραλαβή Παραδοτέων ............................................ 9

Άρθρο 6 – Ποινικές Ρήτρες- Εκπτώσεις μέχρι την Παραλαβή του

Έργου ....................................................................................... 12

Άρθρο 7 - Ρήτρες Συντήρησης ..................................................... 14

Άρθρο 8 – Αμοιβή – Τρόπος Πληρωμής ......................................... 15

Άρθρο 9 – Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ........................................... 17

Άρθρο 10 - Εγγυήσεις Καλής Λειτουργίας ..................................... 18

Άρθρο 11 - Υποχρεώσεις Αναδόχου .............................................. 19

Άρθρο 12- Αποζημίωση για Ζημίες ............................................... 23

Άρθρο 13-Υπεργολαβίες .............................................................. 24

Άρθρο 14- Εμπιστευτικότητα -Εχεμύθεια ...................................... 25

Άρθρο 15- Πνευματικά Δικαιώματα - Κυριότητα ............................ 26

Άρθρο 16 - Ανωτέρα Βία ............................................................. 28

Άρθρο 17 - Αναστολή - Καταγγελία και Λύση της Σύμβασης ........... 29

Άρθρο 18 - Εκτέλεση της Σύμβασης ............................................. 30

Άρθρο 19 - Λοιπές Διατάξεις ........................................................ 30

Άρθρο 20 – Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία .................................. 32

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Αντικείμενο Έργου – Φάσεις και Παραδοτέα .......... 33

1 Αντικείμενο Έργου ................................................................ 33

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 2 από 96

1.1 Λογική και Φυσική Αρχιτεκτονική Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού

Συστήματος .................................................................................... 34

1.2 Ασφάλεια και Προστασία Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών . . 38

1.3 Διαλειτουργικότητα .................................................................... 40

2 Τεχνολογική Υποδομή (Εξοπλισμός και Λογισμικό Πλατφόρμας) 41

2.1 Ανάλυση Εξοπλισμού .................................................................. 43

2.2 Λογισμικό Πλατφόρμας ............................................................... 45

3 Συστήματα Υποδομής και Υποσυστήματα Λειτουργικών Περιοχών45

4 Φάσεις και Παραδοτέα ........................................................... 50

4.1 Φάσεις Υλοποίησης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και

Παραδοτέα ..................................................................................... 50

5 Υπηρεσίες Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης .......... 53

5.1 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας ......................................................... 53

5.2 Συντήρηση ............................................................................... 54

5.3 Υπηρεσίες Εγγύησης Καλής Λειτουργίας – Συντήρησης (Λογισμικό) ..... 56

5.4 Υπηρεσίες Εγγύησης Καλής Λειτουργίας – Συντήρησης (Εξοπλισμός) ... 60

5.5 Εξασφάλιση Ανταλλακτικών ......................................................... 61

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Ομάδα Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου ................ 63

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου ...................... 81

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Αναλυτική Κατάσταση Κόστους ............................. 84

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 3 από 96

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ’ ΑΡΙΘ . 357

«Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών

Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές Περιοχές Υγείας και Δημόσιας Υγιε ινής και

Κοινωνικής Πρόνοιας»

Στην Αθήνα σήμερα την 28η Φεβρουαρίου του έτους 2006, οι πιο κάτω

συμβαλλόμενοι :

Αφ ’ενός

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής «Εταιρεία»), η οποία συστάθηκε στο πλαίσιο του

Ν .2860/2000 (αριθμ . 24 ΦΕΚ 24/Α/2000) και διέπεται από τις διατάξεις της

10071/23-3-2001 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών , Δημόσιας

Διοίκησης και Αποκέντρωσης , Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄

324/2001), και του Ν .2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , εδρεύει στην

Αθήνα , στην οδό Μεναίχμου και Θεοφιλοπούλου , αριθμός 18, έχει αριθμό

φορολογικού μητρώου 999983307, υπάγεται στη Δ .Ο .Υ . Φ .Α .Ε .Ε . Αθηνών και

εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογαρφή της παρούσας από τον Διευθύνοντα

Σύμβουλο της , κ . Κωνσταντίνο Δούκα δυνάμει της απόφασης της υπ ’ αριθμ .

126/13.12.2006 Συνεδρίασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και η οποία

αποκαλείται στο εξής «Εταιρία».

και αφ ’ετέρου

Η ένωση των εταιριών η οποία αποτελείται από τις κάτωθι εταιρείες:

1. Η ανώνυμη εταιρία «IBM Ελλάς A.E.» που εδρεύει στο Χαλάνδρι , Λεωφ .

Κηφησίας αρ . 284, Τ .Κ . 15232 , έχει αριθμό φορολογικού μητρώου

094282035, υπάγεται στη Δ .Ο .Υ . ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ .

2. Η ανώνυμη εταιρία «QUALITY & RELIABILITY A.Β .E.Ε» που εδρεύει στο

Μαρούσι , οδός Κονίτσης , αρ . 11Β , Τ .Κ . 15125, έχει αριθμό φορολογικού

μητρώου 094352681, υπάγεται στη Δ .Ο .Υ . ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ .

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 4 από 96

και εκπροσωπείται (η Ένωση Εταιριών) νόμιμα από τον κ . Κοσμά Καλλιγέρη ,

δυνάμει του υπ ’αριθμ . 13.530/24.02.2006 Συμβολαιογραφικού εγγράφου-

Συμφωνητικού Συνεργασίας και Ειδικού Πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου

Αθηνών κα . Μαρίας Τσαγγάρη , και η οποία (η Ένωση Εταιριών) αποκαλείται

στο εξής "Ανάδοχος",

λαμβάνοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών της Εταιρίας , που κυρώθηκε με

την 263/24.4.2002 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών ,

Εσωτερικών , Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ528/29.04.2002/τ .Β ’ ) .

2) Την υπ΄ αριθ . πρωτ . 4410/06.08.2004 απόφαση διενέργειας του

διαγωνισμού με τη συνημμένη σε αυτή διακήρυξη για την επιλογή Αναδόχου

για το έργο: «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των

Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων : Λειτουργικές Περιοχές Υγείας και Δημόσιας

Υγιε ινής και Κοινωνικής Πρόνοιας», προϋπολογισμού τριών εκατομμυρίων

τετρακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι επτά Ευρώ και δώδεκα

λεπτών (€3.497.927,12) πλέον Φ .Π .Α . 18% εξακόσιες είκοσι εννέα χιλ ιάδες

εξακόσια είκοσι έξ ι Ευρώ (€629.626,00), δηλαδή συνολικά τέσσερα

εκατομμύρια εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσια πενήντα τέσσερα Ευρώ

(€4.127.554,00).

3) Την από 12.10.2004 και με αριθ . πρωτ . 5644/12.10.2004 προσφορά του

Αναδόχου .

4) Την υπ ’αριθμ . πρωτ . 1114/14.02.2005 απόφαση της ΚτΠ Α .Ε . με την οποία

απερρίφθη η από 04.02.2005 Προσφυγή της Ένωσης Εταιριών «INFORMATICS

A.E.B.E. – SEQUEL TECHNOLOGIES A.E.B.E.»

5) Η υπ ’αριθμ . 2977/12.04.2005 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικε ίου

Αθηνών με την οποία απερίφθη η από 22.02.2005 και υπ ’αριθμ . πρωτ . ΚτΠ Α .Ε .

1670/23.02.2005 Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων της Ένωσης Εταιριών

«INFORMATICS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α .Ε .Β .Ε . – SEQUEL

TECHNOLOGIES A.E.B.E.»

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 5 από 96

6) Την υπ ’αριθμ . πρωτ . 6139/28.07.2005 απόφαση της ΚτΠ ΑΕ . με την οποία

απερρίφθησαν: α) η από 20.07.2005 (αρ . πρωτ . ΚτΠ Α .Ε .5808/20.07.2005)

Προσφυγή της Ένωσης Εταιριών «ΛΟΤΖΙΚ ΝΤΑΤΑ ΙΝΦΟΡΜΕΪΣΟΝ ΣΥΣΤΕΜΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α .Ε . – BYTE COMPUTER A.B.E.E.»,

β) η από 18.07.2005 (αρ . πρωτ . ΚτΠ Α .Ε . 5699/18.07.2005) Προσφυγή της

Ένωσης Εταιριών «ACE ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α .Ε . – INTERSYS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α .Ε .- ΑΤΚΟΣΟΦΤ Α .Ε . –

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α .Ε .»

7) Την υπ ’αριθμ . πρωτ . . 10349/07.11.2005 απόφαση της ΚτΠ Α .Ε . με την οποία

απερρίφθησαν: α) η από 27.10.2005 (αρ .πρωτ . 8991/27.10.2005) Προσφυγή

της Ένωσης Εταιριών «BYTE A.B.E.E. – LOGICDIS A.E.» και β) η από

31.10.2005 (αρ . πρωτ . ΚτΠ Α .Ε . 9111/31.10.2005) Προσφυγή της Ένωσης

Εταιριών «INFOQUEST A.E.B.E. – DECISION A.E.».

8) Την υπ ’αριθμ . πρωτ . 12612/28.11.2005 απόφαση της ΚτΠ Α .Ε . περί

κατακύρωσης του διαγωνισμού .

9) Τo υπ ’ αριθ . 1640/10.02.2006 Πιστοποιητικό του Εθνικού Συμβουλίου

Ραδιοτηλεόρασης , σύμφωνα με το οποίο δεν συντρέχουν οι ασυμβίβαστες

ιδ ιότητες , όπως προβλέπονται στο άρθρο 3 του ν . 3310/2005, όπως

τροποποιήθηκε με τον Ν . 3414/2005 για την εταιρία «QUALITY & RELIABILITY

A.E.», μέλος της συμβαλλόμενης στο παρόν ένωσης εταιριών .

10) Τo υπ ’ αριθ . 1686/10.02.2006 Πιστοποιητικό του Εθνικού Συμβουλίου

Ραδιοτηλεόρασης , σύμφωνα με το οποίο δεν συντρέχουν οι ασυμβίβαστες

ιδ ιότητες , όπως προβλέπονται στο άρθρο 3 του ν . 3310/2005, όπως

τροποποιήθηκε με τον Ν . 3414/2005 για την εταιρία «IBM Ελλάς Συστήματα

Επεξεργασίας Πληροφοριών Α .Ε .», μέλος της συμβαλλόμενης στο παρόν

ένωσης εταιριών .

11) Την υπ ’αριθμ . 14/2006 πράξη του Z’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ,

με το οποίο ο έλεγχος νομιμότητας της παρούσας σύμβασης δεν απέβη

αρνητικός .

12) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν .3336/2005 με θέμα «Εναρμόνιση της

ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 6 από 96

Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης» (ΦΕΚ 96/20-04-

2005).

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1-Ορολογία

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του ,

στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχε ία του

προσώπου (ονοματεπώνυμο , ταχυδρομική διεύθυνση ,

αριθμός τηλεφώνου , fax, κλπ . ) ορίζε ι ως υπεύθυνο για

τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας

Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του

αποδέχθηκε το διορισμό αυτό .

ΕΕΠΣ Επιτροπή Εποπτείας Προγραμματικής Συμφωνίας

ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου

Επίσημη γλώσσα

της Σύμβασης

Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική . Η

Διακήρυξη , τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής

Προσφοράς και η Σύμβαση είναι συνταγμένα στην

ελληνική γλώσσα .

Έργο Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου .

Κανονισμός

Προμηθειών

Ο Κανονισμός Δημοπράτησης , Ανάθεσης και Εκτέλεσης ,

Έργων Υπηρεσιών και Προμηθειών της ΚτΠ Α .Ε . (ΦΕΚ

528/Β/29-04-2002)

Κύριος του Έργου Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και

Αποκέντρωσης

Προϋπολογισμός

Έργου

Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για

την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου

ΦΠΑ).

Σύμβαση Το παρόν συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των

συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου ,

δηλαδή μεταξύ της Εταιρίας ως Αναθέτουσας Αρχής και

του Αναδόχου του Έργου .

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 7 από 96

Συμβατικά τεύχη Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής

και του Αναδόχου , καθώς και όλα τα τεύχη που τη

συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν

κατά σειρά ισχύος:

α . τη Σύμβαση ,

β . τον Κανονισμό Προμηθειών της Εταιρίας

γ . τη Διακήρυξη ,

δ . την Προσφορά του Αναδόχου και

Συμβατικό Τίμημα Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Φορέας

Λειτουργίας

Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στις Λειτουργικές

Περιοχές Υγείας και Δημόσιας Υγιε ινής και Κοινωνικής

Πρόνοιας της χώρας/Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής

Αλλυλεγγύης .

Τμηματική

παραλαβή

παραδοτέων

Προσωρινή παραλαβή των εκάστοτε παραδοτέων

Οριστική

Παραλαβή

Ολοκλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του

Αναδόχου

Άρθρο 2 – Αντικείμενο της Παρούσας Σύμβασης

1. Με την παρούσα , η Εταιρία αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει , έναντι

της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα , την υλοποίηση του

έργου «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των

Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων : Λειτουργικές Περιοχές Υγείας και Δημόσιας

Υγιε ινής και Κοινωνικής Πρόνοιας», στο εξής «Έργο». Το Έργο θα

πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ ’αριθμ . πρωτ . ΚτΠ Α .Ε .

5644/12.10.2004 προσφορά του Αναδόχου , σε συνδυασμό με τους όρους

της υπ ’αριθμ . 4410/06.08.2004 διακήρυξης και την υπ ’αριθμ .

12612/28.11.2005 απόφαση κατακύρωσης της Εταιρίας .

2. Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στην προδιαγραφή ,

σχεδιασμό , ανάπτυξη εφαρμογών και εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου

Συστήματος Πληροφορικής (ΟΠΣ) που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 8 από 96

των Διευθύνσεων Υγείας και Δημόσιας Υγιε ινής και Κοινωνικής Πρόνοιας

των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν .Α . ), με κατεύθυνση την

αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των αντίστοιχων

Υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών , στο πλαίσιο των

στόχων και των αρμοδιοτήτων των Ν .Α . καθώς και στο πλαίσιο της

προώθησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη δημόσια διοίκηση . Πιο

συγκεκριμένα μέσω της χρήσης σύγχρονων ΤΠΕ , θα βελτιστοποιηθούν οι

λειτουργίες των Ν .Α . και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον

πολίτη , με βασικούς άξονες:

- Την ομογενοποίηση των διαδικασιών και των εντύπων των Ν .Α .

λαμβάνοντας υπόψη τη διαφοροποίησή τους λόγω μεγέθους και

πιθανών λειτουργικών ιδ ια ιτεροτήτων ,

- Την ανάπτυξη , παραμετροποίηση , εγκατάσταση και λειτουργία

πληροφοριακού συστήματος που επιτρέπει τη διαχείρ ιση της ροής

τυποποιημένων εργασιών και πληροφοριών για το σύνολο των εν

λόγω διευθύνσεων των Ν .Α . της χώρας καθώς και την

παρακολούθηση των αιτημάτων / υποθέσεων των πολιτών από τους

προϊσταμένους των Ν .Α . και τον ίδ ιο τον πολίτη ,

- Την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης των χρηστών

κατά τη διάρκεια της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας ,

- Την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των εφαρμογών στις κατά

τόπους Ν .Α . ,

- Την παροχή υπηρεσιών τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης στα

πλαίσια της παραγωγικής λειτουργίας του έργου ,

- Την παροχή υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας , συντήρησης και

υποστήριξης του συστήματος .

3. Το ΟΠΣ θα αποτελείται από επιμέρους υποσυστήματα/εφαρμογές και θα

καλύπτουν πλήρως τις επιχε ιρησιακές διαδικασίες των διευθύνσεων Υγείας

και Δημόσιας Υγιε ινής και Κοινωνικής Πρόνοιας των Ν .Α . όπως αυτές

αποτυπωνονται στην ενότητα Α .3.3.2 και αναλύονται στα παραρτήματα

C.5.1 και C.5.2 του Τεύχους Διακήρυξης . Λαμβάνοντας υπόψη τους

στόχους του Έργου ο Ανάδοχος και ανεξάρτητα από τους περιορισμούς του

υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου ο Ανάδοχος μέσω του ΟΠΣ θα υλοποιήσει

υπηρεσίες 3ου Επιπέδου και θα διασφαλίσει την τεχνική δυνατότητα της

ηλεκτρονικής συναλλαγής του πολίτη με τις Ν .Α . στο 4ο επίπεδο όπως αυτά

ορίζονται στο σχέδιο δράσης eEurope 2005.

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 9 από 96

Άρθρο 3 – Τμήματα , Φάσεις Υλοποίησης και Παραδοτέα του Έργου

1. Το Έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α , Β , Γ και Δ της παρούσας , τα οποία αποτελούν

αναπόσπαστα τμήματα αυτής καθώς και σύμφωνα με τους όρους της υπ ’αρ .

πρωτ . 4410/6.08.2004 Διακήρυξης και της υπ ’αρ . πρωτ . ΚτΠ Α .Ε .

5644/12.10.2004 προσφοράς του Αναδόχου .

Άρθρο 4 – Διάρκεια της Σύμβασης – Χρόνος Παράδοσης

1. Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε είκοσι έναν (21)

μήνες .

2. Ως ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του Έργου ορίζεται η ημερομηνία

υπογραφής της σύμβασης .

3. Η ολοκλήρωση και παράδοση του Έργου θα πραγματοποιηθεί με βάση το

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της

παρούσας σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής .

Άρθρο 5 – Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής –

Παράδοση και Παραλαβή Παραδοτέων

1. Η παρακολούθηση και η παραλαβή του Έργου θα γίνε ι σύμφωνα με το

άρθρο 28 του Κανονισμού Προμηθειών από την Επιτροπή Παρακολούθησης

και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του

αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας , εντός δέκα (10) ημερών από την

ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης και θα κοινοποιηθεί στον

Ανάδοχο . Η ΕΠΠΕ παρακολουθεί την πορεία των εργασιών σε όλο το

διάστημα εξέλιξης του Έργου και είναι αρμόδια για την έγκριση ,

πιστοποίηση και παραλαβή όλων των παραδοτέων και του Έργου συνολικά .

Καθ΄ όλη τη διάρκεια εξέλιξης του Έργου , η ΕΠΠΕ συνεργάζεται με τον

Ανάδοχο για το συντονισμό και την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης

των προδιαγεγραμμένων από την παρούσα σύμβαση εργασιών και μπορεί να

διενεργεί για το σκοπό αυτό απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς

ελέγχους . Επίσης καθ ’ όλη τη διάρκεια του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται

να αποστέλλει στην Εταιρία σε δεκαπενθήμερη βάση αναφορές προόδου

εργασιών στις οποίες θα καταγράφονται κατ ’ ελάχιστο , ο βαθμός

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 10 από 96

ολοκλήρωσης του έργου , οι αποκλίσεις από τον αρχικό προγραμματισμό , τα

διάφορα προβλήματα που ανακύπτουν και τα ζητήματα για τα οποία θα

πρέπει να επιληφθεί η ΕΠΠΕ και η αναθέτουσα αρχή , καθώς και οι ενέργειες

που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου την

επόμενη χρονική περίοδο .

4. Η παράδοση και εγκατάσταση του κεντρικού εξοπλισμού και λογισμικού θα

γίνει σε εγκαταστάσεις εντός της Περιφέρειας Αττικής που θα του υποδείξε ι

εμπρόθεσμα η Αναθέτουσα Αρχή πριν το πέρας της Φάσης 2 – «Ανάπτυξη

και Εγκατάσταση Εφαρμογών» ενώ συγκεκριμένες υπηρεσίες που αφορούν

την πιλοτική και παραγωγική λειτουργία θα παρέχονται στις έδρες των Ν .Α .

της χώρας . Για την σωστή εγκατάσταση του κεντρικού εξοπλισμού ο

Ανάδοχος με την έναρξη της Φάσης 2 θα κοινοποιήσει στην ΕΠΠΕ όλα τα

απαραίτητα στοιχε ία αναφορικά με τις απαιτήσεις του εξοπλισμού που

προσφέρει , σε όγκο , βάρος κλπ καθώς και κατασκευαστικά γνωρίσματα

οικοδομής , σε παροχή και ποιότητα ρεύματος , σε κλιματισμό , κλπ που

κρίνονται ως απαραίτητα για τη λειτουργία του εξοπλισμού .

5. Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης και

του Αναδόχου προς τους εμπλεκόμενους στην υλοποίηση του έργου φορείς ,

είναι οι εγκαταστάσεις των Φορέων Λειτουργίας και/ή χώροι που

υπαγορεύονται από τις απαιτήσεις του έργου .

6. Ο τόπος παράδοσης των παραδοτέων του Αναδόχου που αφορούν το έργο

είναι η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής , η μορφή παράδοσης είναι ηλεκτρονική

και έντυπη (2 αντίτυπα) με παράλληλη κοινοποίηση στην Εταιρία .

7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιε ί την ΕΠΠΕ για την ημερομηνία που

προτίθεται να παραδώσει τα παραδοτέα , αλλά και το σύνολο του Έργου ,

τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα , ή όπως άλλως

συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών .

8. Τα παραδοτέα διαβιβάζονται στην ΕΠΠΕ , η οποία τα εξετάζει και διαβιβάζε ι

εγγράφως τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο εντός δέκα (10)

ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της παραλαβής τους . Ο

Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ εντός

δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων και να

επανυποβάλει τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και συμπληρωμένα . Η

διαδικασία της επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2)

φορές , με τις ίδ ιες προθεσμίες .

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 11 από 96

9. Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σημείο της εξέλιξης του Έργου , εάν

η ΕΠΠΕ διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της σύμβασης και τις

τιθέμενες προδιαγραφές , ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο , ο οποίος

υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στη

Εταιρία μία (1) εβδομάδα από την γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων .

Εφ ’ όσον διαπιστωθεί η διατήρηση των μη συμμορφώσεων και μετά τις

διορθωτικές ενέργειες του Αναδόχου , παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή

πρόθεση παραπλάνησης της Εταιρίας , τότε η ΕΠΠΕ μπορεί να εισηγηθεί την

έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου , οπότε

και εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στα άρθρα 29 και 30 του Κανονισμού

Προμηθειών .

10. Εάν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου ζητηθούν από τον Ανάδοχο

πληροφορίες , διευκρινίσεις κ .λπ . , η ΕΠΠΕ θα ανταποκρίνεται σε εύλογο

χρονικό διάστημα εκτιμώντας το επείγον του αιτήματος . Τόσο τα

ερωτήματα από τον Ανάδοχο , όσο και οι διευκριν ίσεις από την ΕΠΠΕ θα

δίδονται εγγράφως .

11. Η ΕΠΠΕ εισηγείται: α) την παραλαβή του παραδοτέου χωρίς παρακράτηση

από την αμοιβή του , αν κρίνει ότι αυτό δεν παρουσιάζε ι παρεκκλίσεις από

τους όρους της παρούσας , β) την παραλαβή του παραδοτέου με

παρακράτηση επί της αμοιβής , αν κρίνε ι ότι το παραδοτέο παρουσιάζει

παρεκκλίσεις από τους όρους της παρούσας που δεν επηρεάζουν την

καταλληλότητά του να χρησιμοποιηθεί από την Εταιρία , ή γ) την απόρριψη

του παραδοτέου , αν αυτό παρουσιάζε ι παρεκκλίσεις από τους όρους της

παρούσας που επηρεάζουν την καταλληλότητά του να χρησιμοποιηθεί από

την Εταιρία . Στις περιπτώσεις (α) και (β) η ΕΠΠΕ συντάσσει πρωτόκολλο

τμηματικής παραλαβής , ενώ στην περίπτωση (γ) συντάσσει πρωτόκολλο

απόρριψης .

12. Η παραλαβή γίνεται υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στην

παρούσα . Σε περίπτωση που η τμηματική ή η οριστική παραλαβή δεν

πραγματοποιηθεί από την ΕΠΠΕ εντός των προβλεπομένων προθεσμιών με

αποδεδειγμένη υπαιτ ιότητα της Εταιρίας , τεκμαίρεται ότι η παραλαβή

συντελέσθηκε αυτοδίκαια , με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων της

Εταιρίας . Αν η παραλαβή συντελεσθεί αυτοδίκαια και διαπιστωθούν εκ των

υστέρων διαφορές στο παραδοτέο , ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να

επιστρέψει μέρος του συμβατικού τιμήματος που τυχόν καταβλήθηκε για το

παραδοτέο αυτό και η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει αυτό

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 12 από 96

από το συμβατικό τίμημα και από τις Εγγυητικές Επιστολές καλής

εκτέλεσης . Πριν την επιστροφή του μέρους του συμβατικού τιμήματος η

Αναθέτουσα Αρχή δύναται να θέσει στον Ανάδοχο και προθεσμία προς

επανόρθωση των διαφορών .

13. Η οριστική παραλαβή του Έργου θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέσα σε

ένα ημερολογιακό (1) μήνα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Φάσης 6

«Περίοδος Παραγωγικής Λειτουργίας» με τη σύνταξη Πρωτοκόλλου

Οριστικής Παραλαβής . Μέσα στην προθεσμία της οριστικής παραλαβής

πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τον Ανάδοχο και τυχόν επιπλέον

τροποποιήσεις στα παραδοτέα που επιβάλλονται από ανάγκες που ανέκυψαν

κατά την εξέλιξη του Έργου , εφόσον ζητήθηκαν τέτοιες τροποποιήσεις από

την Εταιρία στην κατάλληλη-σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα - φάση .

14. Τα πρωτόκολλα απόρριψης , προσωρινής και οριστικής παραλαβής

διαβιβάζονται από την ΕΠΠΕ προς το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας .

15. Ο χρόνος παράδοσης του Έργου καθώς και οι επί μέρους προθεσμίες που

καθορίζονται στην παρούσα σύμβαση μπορεί να παραταθούν με απόφαση

της Εταιρίας , κατόπιν σχετικού εγγράφου αιτήματος του Αναδόχου , το

οποίο υποβάλλεται τουλάχιστον είκοσι (20) ή , σε εξαιρετικές περιπτώσεις ,

δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης ή

της τμηματικής προθεσμίας σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του

κανονισμού προμηθειών της ΚτΠ Α .Ε .

16. Σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν

υποβλήθηκε εγκαίρως αίτημα παράτασης του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα

ανωτέρω χρόνος παράδοσης χωρίς ο Ανάδοχος να παραδώσει το έργο ή

τμήμα αυτού , ο Ανάδοχος , εκτός των ποινικών ρητρών που υποχρεούται να

καταβάλλει και οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας , δύναται να

κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών .

17. Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου , η Εταιρία δικαιούται , κατά την

κρίση της , να κρατήσει μέρος ή το σύνολο του εξοπλισμού και του

λογισμικού , καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα .

Άρθρο 6 – Ποινικές Ρήτρες- Εκπτώσεις μέχρι την Παραλαβή του Έργου

1. Η παράδοση και η παραλαβή του εξοπλισμού , του λογισμικού και των

υπηρεσιών θα γίνε ι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης βάσει

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 13 από 96

καθορισμένων ενεργειών όπως αυτές χρονίζονται και περιγράφονται

αναλυτικά στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α και Γ της παρούσας .

2. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του έργου ή του

συνόλου αυτού από υπέρβαση επιμέρους ή συνολικής προθεσμίας με

υπαιτ ιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα

παρακάτω :

i . Αν παρέλθουν οι συμφωνηθείσες ημερομηνίες παράδοσης και ο

εξοπλισμός ή το λογισμικό ή οι υπηρεσίες δεν παραδοθούν σύμφωνα με

τους συμβατικούς όρους , τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ως

ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,2% επί του

συμβατικού τιμήματος του αντίστοιχου εξοπλισμού ή των υπηρεσιών

που καθυστερούν την οποία ρητά αποδέχονται προκαταβολικά τα μέρη

ως εύλογη και δίκαιη . Η ίδ ια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση

κατά την οποία έχει παραδοθεί μέρος του εξοπλισμού αλλά είναι

αδύνατον να χρησιμοποιηθεί από την αναθέτουσα αρχή λόγω

καθυστερημένης παράδοσης πρόσθετου εξοπλισμού και απαραίτητου για

την λειτουργία του .

i i . Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών από τις

συμφωνηθείσες ημερομηνίες παράδοσης ανά παραδοτέο , ο Ανάδοχος

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Εταιρίας κατ ’εφαρμογή των

διατάξεων του άρθρου 30 του Κανονισμού της .

3. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο

Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε

υπαιτ ιότητα της αναθέτουσας αρχής .

4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες .

5. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδ ιους όρους επιβάλλονται

στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη

ολοκλήρωσης φάσεων ή μη παράδοσης παραδοτέων όπως αυτά

προβλέπονται στο χρονοδιάγραμμα του έργου , από υπαιτιότητα του

Αναδόχου .

6. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση του

Αρμοδίου Οργάνου της Εταιρίας , και είτε θα παρακρατούνται από την

επόμενη πληρωμή του Αναδόχου είτε θα καταβάλλονται από τον ίδ ιο είτε θα

καταπίπτουν από την εγγύηση καλής εκτέλεσης .

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 14 από 96

7. Με την ίδ ια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για

τυχόν επιμέρους προθεσμίες που έχουν παραβιασθεί μόνο εάν το σύνολο

των φάσεων των παραδοτέων του Έργου μέχρι την οριστική παραλαβή του

έργου έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί επιτυχώς εντός της καταληκτικής

ημερομηνίας που προβλέπεται από το οριστικό χρονοδιάγραμμα του Έργου .

8. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των μερών , ότι τα ποσά που τυχόν καταβληθούν

λόγω ποιν ικών ρητρών δεν συμψηφίζονται με τις τυχούσες καταπίπτουσες

εγγυητικές επιστολές .

9. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν

εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή

παραβιάζει , κατά την κρίση της εταιρίας , ουσιώδη όρο της παρούσας

σύμβασης , χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση , σύμφωνα με το

άρθρο 30 του Κανονισμού Προμηθειών .

10. Δεδομένου ότι στην παρούσα σύμβαση ο Ανάδοχος είναι Ένωση Εταιριών τα

ως άνω πρόστιμα και τόκοι επιβάλλονται στα μέλη της Ένωσης Εταιριών , τα

οποία συμφωνείται να ευθύνονται προσωπικά και εις ολοκλήρου . Οι

ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της ένωσης .

Άρθρο 7 - Ρήτρες Συντήρησης

Σε περίπτωση που οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τον Ανάδοχο αναφορικά με

την Συντήρηση , όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας ,

υστερούν του επιπέδου εξυπηρέτησης που έχει προκαθορισθεί στην παρούσα

καθώς και στην διακήρυξη (παρ . C.3.6.6)) , ο Ανάδοχος υποχρεούται να

καταβάλλει ποινικές ρήτρες οι οποίες ορίζονται αναλυτικώς στο Παράρτημα Α

της παρούσας ως εξής:

Σε περίπτωση υπέρβασης του αποδεκτού ορίου Μη διαθεσιμότητας για κάθε

επιπλέον ώρα ΜΗ διαθεσιμότητας θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με

το μεγαλύτερο εκ των δύο ακόλουθων τιμών:

- 0,5% επι του ετήσιου κόστους συντήρησης

- 0,05% επί του κόστους των προσφερόμενων προϊόντων και των υπηρεσιών

εγκατάστασης και παραμετροποίησης .

Οι ρήτρες αυτές θα επιβάλλονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του

Κυρίου του Έργου και είτε θα καταβάλλονται από τον Ανάδοχο οικειοθελώς

είτε θα καταπίπτουν από την εγγύηση καλής λειτουργίας .

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 15 από 96

Άρθρο 8 – Αμοιβή – Τρόπος Πληρωμής

1. Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Εταιρία στον Ανάδοχο ανέρχεται σε

δύο εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα χιλ ιάδες Ευρώ (€2.350.000,00), πλέον

ΦΠΑ 19% τετρακόσιες σαράντα έξι χιλ ιάδες και πεντακόσια Ευρώ

(€446.500,00) ήτοι συνολικά δύο εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα έξι

χιλ ιάδες και πεντακόσια Ευρώ (€2.796.500,00). Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει

την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές ,

νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικε ιμένου της παρούσας μετά

από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της

προσφοράς του . Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές

τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου ,

χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Εταιρίας . Ο Ανάδοχος παραιτε ίται

ρητά από τυχόν μελλοντική αξίωσή του από το άρθρο 388 Α .Κ . για το οποίο

επιπλέον δηλώνει ότι αναλαμβάνει τον συγκεκριμένο κίνδυνο για το

συγκεκριμένο έργο και τη συγκεκριμένη σύμβαση , άλλως παραιτε ίται από

τυχόν σχετική ενδεχόμενη αξίωσή του .

2. Η Αναλυτική κατάσταση κόστους ανά είδος / υπηρεσία παρουσιάζεται στο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της παρούσας σύμβασης ως ενια ίο και αναπόσπαστο μέρος

αυτής . Ο Ανάδοχος σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή

της σύμβασης υποχρεούται να υποβάλλει επικαιροποιημένο το

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ (π .χ . νέα προϊόντα με βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά)

χωρίς αλλαγή τιμήματος . Η Εταιρεία υποχρεούται να αποδεχθεί την

τροποποίηση ή να απορρίψει το επικαιροποιημένο Παράρτημα Δ , Ε εντός 10

εργάσιμων ημερών .

3. Η αμοιβή θα καταβληθεί στον Ανάδοχο ως ακολούθως :

i . Το τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος μαζί με τον

αναλογούντα ΦΠΑ . , ήτοι το ποσό των οκτακοσίων τριάντα οκτώ χιλ ιάδων

εννιακοσίων πενήντα ευρώ (838.950,00 €) μετά την ολοκήρωση της

μελέτης εφαρμογής .

i i . Το πενήντα τοις εκατό (50%) του συμβατικού τιμήματος μαζί με τον

αναλογούντα ΦΠΑ , ήτοι το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων

ενενήντα οκτώ χιλ ιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (1.398.250,00 €) μετά

την ολοκήρωση της Φάσης «Περίοδος Πιλοτικής Λειτουργίας» του ΟΠΣ .

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 16 από 96

i i i . Το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος μετά την οριστική ποιοτική και

ποσοτική παραλαβή του συνόλου του Έργου

Η κάθε πληρωμή θα γίνεται προς τον ειδικό πληρεξούσιο του Αναδόχου με

την προσκόμιση τιμολογίων καθώς και κάθε δικαιολογητικού που

προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις ( ιδ ίως πιστοποιητικών φορολογικής

και ασφαλιστικής ενημερότητας και μη πτώχευσης) που θα ζητηθούν από το

όργανο της Εταιρίας το οποίο έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την

πληρωμή , για κάθε μέλος της Ένωσης του Αναδόχου ξεχωριστά και κατά το

ποσοστό συμμετοχής τους στο αντίστοιχο ποσό που θα καταβάλλεται κάθε

φορά . Τα μέλη της Ένωσης του Αναδόχου επιβαρύνονται με κάθε νόμιμη

ασφαλιστική εισφορά και κράτηση καθώς και με παρακράτηση φόρου

εισοδήματος , κατά τις κείμενες διατάξεις . Η πληρωμή με τον ανωτέρω

περιγραφόμενο τρόπο αφορά μόνον τη λογιστική διευκόλυνση της

πληρωμής του Αναδόχου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση απόδειξη

διαιρετής ενοχής των μελών της Ένωσης διότι η ευθύνη της παροχής του

είναι αδιαίρετη και εις ολόκληρον . Για την εκάστοτε πληρωμή της Εταιρίας

προς τον Ανάδοχο απαιτούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: (α)

παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων από την εταιρία και (β) υποβολή

τιμολογίου και λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών . Οι πληρωμές θα

πραγματοποιούνται από την Εταιρία το αργότερο εντός σαράντα πέντε (45)

ημερών από την επέλευση και των δύο ανωτέρω προϋποθέσεων .

4. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με

τις ισχύουσες διατάξεις (Ν . 2238/94, ΦΕΚ 151 / Α / 94, όπως εκάστοτε

ισχύει). Η Εταιρία οφείλει να χορηγήσει στον Ανάδοχο για την ανωτέρω

παρακράτηση βεβαίωση βάσει του Ν . 2238/94 Άρθρο 83, παράγραφος 2

μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του οικε ίου οικονομικού έτους εφόσον έχει

προηγηθεί η υποβολή του σχετικού τιμολογίου .

5. Στις τιμές , χωρίς ΦΠΑ , περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ,

ως και κάθε άλλη επιβάρυνση .

6. Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος),

παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση

έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου .

7. Η Εταιρία δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή

απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή

τρίτων .

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 17 από 96

8. Όλα τα έξοδα ταξιδ ιών , διαμονής , διατροφής , εκπαίδευσης , κτλ . σχετικά με

την υλοποίηση της Παρούσας Σύμβασης , (στα παραπάνω δεν

συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα του προσωπικού ή μελών της Αναθέτουσας

Αρχής ή του Φορέα) ακόμη και αυτών που θα προκύψουν από πιθανές

τροποποιήσεις ή οποιεσδήποτε αλλαγές επί της Σύμβασης , είναι ευθύνη του

Αναδόχου .

9. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει επ ’ονόματι του τον εκτελωνισμό του εξοπλισμού

και άλλων προϊόντων που αφορούν στο έργο , τα οποία θα παραδώσει ,

εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία ελεύθερα στους χώρους

εγκατάστασης . Οι δασμοί , φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις

βαρύνουν τον Ανάδοχο .

10. Η Εταιρία μπορεί να αναστείλει ανά πάσα στιγμή τις πληρωμές που

αναφέρονται στο παρόν άρθρο , εφόσον ενημερώσει τον Ανάδοχο , σε

περίπτωση που δεν έχουν προσκομιστεί τα αναγκαία δικαιολογητικά έως την

ημερομηνία προσκόμισης τους .

Άρθρο 9 – Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

1. Για την καλή εκτέλεση της παρούσας , ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Εταιρία :

α) τη με αριθμό 099/700544-0 εγγυητική επιστολή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , ποσού εκατό χιλ ιάδων εννιακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και

εβδομήντα δύο λεπτών (100.918,72 €) και β) τη με αριθμό

5060581101/28.02.2006 εγγυητική επιστολή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ CITYBANK

(Κατάστημα Συγγρού αρ . 80-88), ποσού εκατόν τριάντα τεσσάρων χιλ ιάδων

ογδόντα ενός ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (134.081,28 €), ήτοι συνολικού

ποσού διακοσίων τριάντα πέντε χιλ ιάδων ευρώ (235.000,00€) που

αντιστοιχε ί στο 10% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του

Αναδόχου , μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ . Οι ανωτέρω εγγυητικές

επιστολές καλής εκτέλεσης , οι οποίες έχουν συνταχθεί κατά το αντίστοιχο

υπόδειγμα της Διακήρυξης ισχύουν μέχρι την επιστροφή τους .

2. Οι Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτούν άπαξ και θα

επιστραφούν μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου ,

ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο

συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στο άρθρο 15 του Κανονισμού

Προμηθειών της Εταιρίας .

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 18 από 96

3. Οι Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης καταπίπτουν υπέρ της Εταιρίας με

την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς

τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και

της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής

για επικείμενη κατάπτωση . Στην περίπτωση κατάπτωσης των εγγυητικών

επιστολών καλής εκτέλεσης η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας

σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσας σύμβασης .

Άρθρο 10 - Εγγυήσεις Καλής Λειτουργίας

1. Ο Ανάδοχος παρέχει προς τον Κύριο του Έργου τόσο για τον εξοπλισμό και

το λογισμικό συστημάτων , όσο και για το λογισμικό

υποσυστημάτων/εφαρμογών εγγύηση καλής λειτουργίας σύμφωνα με τα

οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α .

2. Όσον αφορά τον εξοπλισμό και το λογισμικό συστημάτων και

υποσυτημάτων/εφαρμογών (τυποποιημένο “ο f f-the-self” και μη , η εγγύηση

καλής λειτουργίας παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ από τον Ανάδοχο για οκτώ (8) έτη

από την οριστική παραλαβή του έργου περιλαμβάνοντας τις σχετικές

υπηρεσίες που περιγράφονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας . Μετά τη

λήξη των εν λόγω χρονικών περιόδων , η παροχή των αντίστοιχων

υπηρεσιών θα χαρακτηρίζεται ως «Συντήρηση» και θα διέπεται από τους

όρους που αναγράφονται στο ίδ ιο παράρτημα .

3. Δεδομένου ότι , κατά την οριστική παραλαβή του Έργου θα αρχίσουν να

υφίστανται οι εγγυήσεις καλής λειτουργίας τόσο για τον εξοπλισμό και το

λογισμικό συστημάτων , όσο και για το λογισμικό υποσυστημάτων και

εφαρμογών και λαμβανομένου υπ΄ όψη του γεγονότος ότι το έργο της

Εταιρίας σε σχέση με το σύνολο του Έργου θα έχει έλθει εις πέρας , ο

Ανάδοχος υποχρεούται δια του παρόντος όπως ένα μήνα πριν τη λήξη του

συμβατικού χρόνου απευθύνει προς τον Κύριο του έργου έγγραφη

επιστολή , την οποία θα κοινοποιήσει και στην Εταιρία , στην οποία θα

αναφέρει τον χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας των ανωτέρω καθώς

και τις υπηρεσίες που θα προσφέρει έως τη λήξη των εγγυήσεων καλώντας

συγχρόνως τον Κύριο του Έργου να προβούν εντός 15 ημερών στην

υπογραφή συμβάσεως εγγύησης καλής λειτουργίας για τον χρόνο των

εγγυήσεων . Σε περίπτωση που ο Κύριος του Έργου δεν προσέλθει για την

υπογραφή της ως άνω σύμβασης , η επιστολή του Αναδόχου θα αποτελέσει

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 19 από 96

τους όρους της εγγύησης καλής λειτουργίας , οι οποίοι θα είναι αυτοί οι

οποίοι προβλέπονται στη διακήρυξη και στην προσφορά του , και θα

δεσμεύουν συμβατικά εκείνον και τον Κύριο του Έργου και συνεπεία τούτου

η Εταιρία δεν θα είναι συμβαλλόμενο μέρος στην συγκεκριμένη σύμβαση

εγγύησης καλής λειτουργίας .

4. Για την ακριβή εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου έναντι

του Κυρίου του Έργου που απορρέουν από την εγγύηση καλής λειτουργίας

θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας αμέσως μετά την

οριστική παραλαβή του Έργου η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε 2,5% του

συνολικού συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ του εξοπλισμού και του

λογισμικού με χρόνο ισχύος που θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της

εγγύησης καλής λειτουργίας . Η εγγυητική θα επιστρέφεται στη λήξη του

χρονικού αυτού διαστήματος .

Άρθρο 11 - Υποχρεώσεις Αναδόχου

1. Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της παρούσας τεκμαίρεται ότι έχει πλήρη

γνώση του συνόλου των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειμένου της

παρούσας και των αντιστοίχων κινδύνων . Τεκμαίρεται επίσης ότι

αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό

αντάλλαγμα επαρκές , νόμιμο και αληθινό για την εκτέλεση του αντικε ιμένου

της παρούσας μετά από συνολική έρευνα (τεχνικο-οικονομική) που

πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του . Τυχόν παράλειψη

ή πλημμέλεια στην ενημέρωση του ή τυχόν διακυμάνσεις της αγοράς δεν

τον απαλλάσσουν από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και την εντεύθεν

ευθύνη από το νόμο και τη σύμβαση .

2. Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη καλής και άρτιας εκτέλεσης του συνόλου του

Έργου . Ευθύνεται δε για κάθε είδους ζημία , βλάβη ή μείωση αξίας από

οποιαδήποτε αιτ ία και αν προέρχεται , εκτός και αν δεν οφείλεται σε πράξη

ή παράλειψη του Αναδόχου . Ευθύνεται δε παράλληλα και για όποια

ουσιώδη ή επουσιώδη φανερά ή κρυμμένα τυχόν ελαττώματα , τόσο κατά το

χρόνο παράδοσης του έργου όσο και μεταγενέστερα . Επίσης εγγυάται

απόλυτα την ύπαρξη και συμβατότητα των συμφωνημένων ιδ ιοτήτων του

έργου , όπως αυτές καθορίστηκαν με βάση την υπ ’αριθ . πρωτ .

5644/12.10.2004 τεχνική προσφορά .

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 20 από 96

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει σύγχρονο εξοπλισμό τουλάχιστον

της ίδ ιας αξίας (βάσει των τιμών μονάδων) και ποιότητας συνοδευμένο από

τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας , σε περίπτωση που ο εξοπλισμός της

προσφοράς έχει αποδεδειγμένα αποσυρθεί από την αγορά ή έχει

ανακοινωθεί απόσυρση (end of l i fe) κατά την επικαιροποίηση . Όλος ο

εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος (χρόνος ανακοίνωσης μικρότερος από

18 μήνες), και πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά της σειρά ISO

9000 των κατασκευαστών τους .

4. Εάν πριν από την επικαιροποίηση του προς παράδοση εξοπλισμού και των

λογισμικών έχουν ανακοινωθεί νεότερα μοντέλα εξοπλισμού , ή νέες

εκδόσεις λογισμικών αποδεδειγμένα ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα

που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν , τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται , και η

Εταιρία δύναται να αποδεχθεί , να προμηθεύσει τα νέα μοντέλα αντί των

προσφερθέντων , με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε

πρόσθετη οικονομική δαπάνη .

5. Εάν μετά την επικαιροποίηση και πριν από την παράδοση εξοπλισμού και

των λογισμικών έχουν ανακοινωθεί νεώτερα μοντέλα εξοπλισμού , ή νέες

εκδόσεις λογισμικών αποδεδειγμένα ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα

που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν , τότε ο Ανάδοχος δύναται , χωρίς να

υφίσταται υποχρέωση για την Εταιρία να αποδεχθεί , να προμηθεύσει νέα

μοντέλα αντί των προσφερθέντων , με τον όρο ότι δεν επέρχεται

οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική δαπάνη για την Εταιρία .

6. Ο Ανάδοχος του Έργου καλείται μαζί με τον αναγκαίο εξοπλισμό και το

λογισμικό να προσφέρει και υπηρεσίες όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά

στην ενότητα A3 της διακήρυξης καθώς και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της

παρούσας .

7. Παράλληλα με το κυρίως έργο που περιγράφεται στην παρούσα σύμβαση

και στα παραρτήματα της , θα υλοποιηθεί το έργο του Συμβούλου Τεχνικής

Υποστήριξης (ΣΤΥ), όπως αυτό περιγράφεται στη διακήρυξη ανοιχτού

διαγωνισμού «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για τα

έργα Ανάπτυξης και Εφαρμογής Συστημάτων Πληροφορικής των

Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Π .Σ .Ν .Α .): Λειτουργικές Περιοχές

Πολεοδομίας , Μεταφορών και Επικοινωνιών , Υγείας - Πρόνοιας , Εμπορίου

και Ανωνύμων Εταιρειών και Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου». Βασικό

αντικε ίμενο του έργου του ΣΤΥ είναι η εκπόνηση μελετών και η υποστήριξη

στη διοίκηση του Κυρίως έργου , υποστηρίζοντας παράλληλα την Εταιρία

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 21 από 96

στην επιτυχή κάλυψη των υποχρεώσεών της έναντι της ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ . Ο

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με τον Ανάδοχο του ΣΤΥ σε

κάθε φάση του Κυρίως έργου , με στόχο την ομαλή εξέλιξη αυτού .

8. Καθ ’ όλη τη διάρκεια του Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται

στενά με την Εταιρία και τα αρμόδια όργανα αυτής , υποχρεούται δε να

λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την

εκτέλεση του Έργου .

9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε συνεδριάσεις και συναντήσεις

που αφορούν το Έργο (τακτικές και έκτακτες), σύμφωνα με τα οριζόμενα

στη διακήρυξη και την προσφορά του και όταν εκτάκτως απαιτηθεί από την

ΕΠΠΕ ή/και την Επιτροπή Εποπτείας και Παρακολούθησης Προγραμματικής

Συμφωνίας , παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχε ία για την

αποτελεσματική λήψη αποφάσεων .

10. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει

το Έργο , σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας

και των παραρτημάτων αυτής , εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους

εργασίες , που αυτό περιλαμβάνει , διαθέτοντας Ομάδα Έργου με την

απαιτούμενη εμπειρία , τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί

στις απαιτήσεις της σύμβασης .

11. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Β της παρούσας , επιστημονικού και λοιπού προσωπικού , καθώς επίσης και

συνεργατών , που διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία , τεχνογνωσία και

ικανότητα , ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης ,

υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά

τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Εταιρίας ή

των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων . Σε αντίθετη

περίπτωση , η Εταιρία δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της

Ομάδας Έργου του Αναδόχου , οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε

αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο , ανάλογης εμπειρίας και προσόντων .

12. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου , κατόπιν αιτήματός

του , κατά την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου , δύναται να γίνε ι μετά από

έγκριση της Εταιρίας και μόνον με άλλο πρόσωπο αντίστοιχων προσόντων

και εμπειρίας . Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Εταιρία

εγγράφως , τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν την

αντικατάσταση , αναφέροντας τους λόγους αυτής .

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 22 από 96

13. Ειδικότερα , η Εταιρία δύναται:

i . Εντός της ίδ ιας προθεσμίας να εγκρίνει εγγράφως την προτεινόμενη

αντικατάσταση

i i . Εντός της προθεσμίας αυτής να απορρίψει την προτεινόμενη

αντικατάσταση , ζητώντας από τον Ανάδοχο να προτείνε ι άμεσα άλλο

πρόσωπο

14. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από

αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του , ο Ανάδοχος υποχρεούται να

εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα , μέχρι την αποχώρησή τους , θα

παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφ ’ ετέρου να αντικαταστήσει

άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες , με άλλους ανάλογης εμπειρίας και

προσόντων μετά από έγκριση της Εταιρίας , τηρώντας τους περιορισμούς

που αναφέρονται ανωτέρω .

15. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες , που

προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε

σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου , που

θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την

παρούσα Σύμβαση . Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που

προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της .

16. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα , ώστε να εμποδίζε ι

πράξεις ή παραλείψεις , που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο

με το συμφέρον της Εταιρίας .

17. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει τις εφαρογές σύμφωνα με τις

υποδείξε ις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα .

18. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε

υπευθυνότητες και ευθύνες , που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα .

19. Εάν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας , οποιαδήποτε από τις

εταιρείες που συμβάλλονται στην παρούσα ως Ανάδοχος εξαιτ ίας

ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας δεν μπορεί να

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της , οι υπόλοιπες εταιρείες συνεχίζουν να

έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της παρούσας σύμβασης με τους ίδ ιους

όρους με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16 της παρούσας .

20. Μετά την υπογραφή της παρούσας και εντός ενός μηνός , ο Ανάδοχος θα

υποβάλει αναλυτικό πρόγραμμα έργου και προγραμματισμό ενεργειών στην

Εταιρία . Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 23 από 96

στο χρονοδιάγραμμα και στον προγραμματισμό ενεργειών , τότε οι αλλαγές

αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Εταιρία , η οποία θα τις εγκρίνει

κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει .

21. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και εφ ’ όσον ο το

επιθυμεί ο Κύριος του Έργου , ο Ανάδοχος υποχρεούται σε υπογραφή

σύμβασης συντήρησης σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη διακήρυξη και

την προσφορά του . Για το σκοπό αυτό οφείλει να καταθέσει εγγυητική

επιστολή καλής εκτέλεσης της συντήρησης όπως αυτή ορίζεται από τη

οικονομική προσφορά του Αναδόχου . Το ύψος της εγγυητικής επιστολής

καλής εκτέλεσης της συντήρησης θα ανέρχεται σε ποσοστό 10% της

συνολικής δαπάνης της συντήρησης , χωρίς Φ .Π .Α . η οποία θα

αποδεσμεύεται σταδιακά κατά έτος κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία

του 10% των παρασχεθεισών υπηρεσιών . Η εγγύηση αυτή θα κατατεθεί

στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης

και Αποκέντρωσης και θα ισχύουν τρεις (3) μήνες επιπλέον από το

συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας της συντήρησης .

22. Ο Ανάδοχος του παρόντος Έργου δεν θα έχει δικαίωμα να συμμετάσχει είτε

ως υποψήφιος Ανάδοχος είτε ως υπεργολάβος σε διαγωνισμό που θα αφορά

στην προμήθεια του εξοπλισμού που ο ίδ ιος θα προδιαγράψει (ή θα

συμμετέχει στη σύνταξη των προδιαγραφών του) εφόσον αυτό απαιτηθεί

στο πλαίσιο του παρόντος Έργου .

Άρθρο 12- Αποζημίωση για Ζημίες

1. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας

συμφωνίας ή της διακήρυξης ή της προσφοράς του , έχει υποχρέωση να

αποζημιώσει την Εταιρία ή και τον Κύριο του έργου ή και το Ελληνικό

Δημόσιο , για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν τη

παράβαση εξ οιασδήποτε αιτ ίας και αν προέρχεται .

2. Η Εταιρία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν

ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτ ία κατά την εκτέλεση του έργου .

3. Ρητά συνομολογείται ότι το ποσό των εγγυήσεων που χορηγούνται

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Άρθρα 9 και 10 της παρούσας , δεν

εξαντλούν την ευθύνη του Αναδόχου να αποζημιώσει την Εταιρία , τον Κύριο

του έργου ή και το ελληνικό Δημόσιο σε περίπτωση που συνεπεία

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 24 από 96

αθετήσεως κάποιου όρου της παρούσας εκ μέρους αυτού , προξενηθούν

οικονομικές ή μη περιουσιακές ζημίες στους ως άνω .

4. Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Εταιρία ή και τον Κύριο του έργου σε

περίπτωση οποιασδήποτε αγωγής , απαίτησης ή διαδικασίας κατά της

Εταιρίας ή και του Κυρίου του έργου εκ μέρους τρίτων για κάθε είδους

ζημίες που προκλήθηκαν από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του

αναδόχου κατά την εκτέλεση της σύμβασης ή από τυχόν ελαττώματα του

έργου , ακόμη και μετά την παράδοσή του , ή από την έλλειψη

συμφωνημένων ιδ ιοτήτων αυτού .

5. Εάν η ως άνω απαίτηση του τρίτου εγερθεί κατά της Εταιρίας πριν τη λήξη

της σύμβασης , η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει από την

αμοιβή του Αναδόχου το ύψος της απαίτησης του τρίτου μέχρι την

τελεσίδικη δικαστική κρίση .

6. Επίσης η Εταιρία κατά την κρίση της αντί της άνω παρακρατήσεως μπορεί

να ζητήσει από τον Ανάδοχο να καταθέσει ισόποση εγγυητική επιστολή της

οποίας η ισχύς θα είναι μέχρι την τελεσίδικη δικαστική κρίση .

Άρθρο 13-Υπεργολαβίες

1. Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση του Έργου δεν έχει δικαίωμα να αναθέσει

οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του Έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό

ή νομικό πρόσωπο , το οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στην προσφορά του .

2. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με

υπεργολάβο / υπεργολάβους [π .χ . λόγω περιορισμού κατά οποιονδήποτε

τρόπο της δικαιοπρακτικής ικανότητας ή πτώχευσης εφόσον πρόκειται για

φυσικό πρόσωπο , καθώς και σε περίπτωση λύσης , πτώχευσης ή θέσης σε

καθεστώς ειδ ικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρ ισης , καθώς επίσης

και σε περιπτώσεις οιονεί καθολικής διαδοχής (συγχώνευσης κλπ . )], ή από

ανάγκες που προκύπτουν από την εγκεκριμένη Μελέτη Εφαρμογής , η

εκτέλεση του έργου θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη

/ υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους συνεργάτες /

υπεργολάβους με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου , μετά από

προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής .

3. Σε κάθε περίπτωση την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου ,

φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος .

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 25 από 96

Άρθρο 14- Εμπιστευτικότητα -Εχεμύθεια

1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής

και για διάρκεια τουλάχιστον 5 ετών – εκτός αν άλλως ορίζεται από το νόμο

2472/1997 - ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει εμπιστευτικές και να μην

γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο , οποιαδήποτε έγγραφα ή

πληροφορίες που θα περιέλθουν εις γνώση του κατά την υλοποίηση του

Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του . Επίσης υποχρεούται να

μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς

την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρίας και του Κυρίου του

Έργου .

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον

ώστε ουδείς τρίτος προς τον Κύριο του Έργου – υπερκείμενος ή

υποκείμενος αυτού - να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών

του χωρίς την προηγούμενη δική του έγκριση .

3. Επίσης , υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές

πληροφορίες και στοιχε ία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της

Εταιρίας ή / και του Κυρίου του Έργου . Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και

στοιχε ία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους , ακόμα και αν δεν

έχουν χαρακτηρισθεί από τον Κύριο του Έργου ή την Εταιρία ως

εμπιστευτικά . Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο

διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει να

είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό

του οργανισμό και για τις δικές τους πληροφορίες εμπιστευτικού

χαρακτήρα .

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των

συμφερόντων του με τα συμφέροντα του Κυρίου του Έργου ή της Εταιρίας ,

να παραδώσει με τη λήξη της παρούσας σύμβασης όλα τα στοιχεία ,

έγγραφα κλπ . που έχει στην κατοχή του και αφορούν στο Φορέα για τον

οποίο προορίζεται το Έργο ή / και την Εταιρία , να τηρεί μια πλήρη σειρά

των αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην

υλοποίηση και διοίκηση του Έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα

παρέχονται στο πλαίσιο του Έργου από αυτόν . Τα αρχεία αυτά πρέπει να

είναι εύκολα διαχωρίσιμα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν

το Έργο .

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 26 από 96

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που

αφορούν σε προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στη κατοχή

του για την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία του Έργου , ακόμη και

μετά τη λήξη του Έργου , να επιτρέπει στην Εταιρία , στον Κύριο του Έργου

και στα άτομα που ορίζονται από την Εταιρία να διενεργούν , κατόπιν

έγγραφης αιτήσεως , ελέγχους των τηρούμενων αρχείων προκειμένου να

αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του έργου με βάση

τα αναφερόμενα στη παρούσα .

6. Ο Ανάδοχος οφείλε ι να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να

διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν

και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις . Τα συμβαλλόμενα

μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτ ιότητας του Αναδόχου στην μη

τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας , ο Ανάδοχος θα

καταβάλλει στην Εταιρία ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της αμοιβής του από

την παρούσα σύμβαση . Επίσης , η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να

απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω

ζημίας .

7. Η Εταιρία δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο χρόνια τα στοιχε ία που

τίθενται στη διάθεση της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά

στοιχε ία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής

ιδ ιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε

καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την Εταιρία προς τις

αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

8. Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης ,

ένστασης , διαιτησίας , στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για

χρήση της από τα μέρη , τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους

δικαστές της διαιτησίας .

Άρθρο 15- Πνευματικά Δικαιώματα - Κυριότητα

1. Όλα τα αποτελέσματα-μελέτες , ο πηγαίος κώδικας (source code), στοιχε ία

και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο και οι βάσεις

δεδομένων καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα , που θα αποκτηθούν ή

θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του έργου , θα αποτελούν

αποκλειστική ιδ ιοκτησία της Εταιρίας και του Κυρίου του έργου (εκτός και

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 27 από 96

εάν ήδη υπάρχουν κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα) και τα οποία θα

μπορούν να τα διαχειρ ίζονται και να τα εκμεταλλεύονται (όχι εμπορικά).

2. Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων

της Εταιρίας και του Κυρίου του Έργου κατά τη διάρκεια ισχύος της

σύμβασης και εάν βρίσκονται στη κατοχή του Αναδόχου , θα παραδοθούν

στην Εταιρία και στο Κύριο του Έργου κατά την καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο

λήξη ή λύση της σύμβασης . Σε περίπτωση αρχείων με στοιχε ία σε

ηλεκτρονική μορφή , ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοση

τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση /διαχείρ ιση

τους .

3. Με την οριστική παραλαβή του έργου τα δικαιώματα πνευματικής

ιδ ιοκτησίας μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο στην Εταιρία και στον Κύριο

του Έργου οι οποίοι θα είναι πλέον οι αποκλειστικοί δικαιούχοι επί του

Έργου και θα φέρουν όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό ,

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της εξουσίας οριστικής ή

προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή , εν όλω

ή εν μέρει , την εξουσία φόρτωσης , εμφάνισης στην οθόνη , εκτέλεσης

μεταβίβασης , αντιγραφής , αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια

του Αναδόχου , η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια του

παρόντος . Ο Ανάδοχος διαβεβαιώνει και εγγυάται ότι ουδείς τρίτος έχει

ουδέν δικαίωμα επί του ως άνω Έργου και σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνει ,

δεσμεύεται και εγγυάται ότι θα αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική

ζημία και ηθική βλάβη που προκληθεί στην Εταιρία ή/και στον Κύριο του

Έργου . Επίσης δεσμεύεται ότι θα αναλάβει τα οποιαδήποτε έξοδα

(συμπεριλαμβανομένης και της ενδεχόμενης αποζημίωσης) εναντίον τρίτου

μέρους που ισχυρίζεται κυριότητα πνευματικών δικαιωμάτων μέρους ή όλου

του συστήματος , καθώς και την δέσμευση του να αναλάβει σε περίπτωση

απόδειξης κακής χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων την αντικατάσταση του

λογισμικού ή την εξασφάλιση των αντίστοιχων πνευματικών δικαιωμάτων

χωρίς καμία επιβάρυνση τόσο της Εταιρίας όσο και του Κυρίου του Έργου .

4. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα παρέχεται η δυνατότητα τήρησης

απεριορίστου αριθμού αντιγράφων ασφαλείας του λογισμικού .

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στον Κύριο του έργου τις

εφαρμογές που θα αναπτυχθούν ειδ ικά για αυτόν μαζί με τον κώδικα .

6. Ο Ανάδοχος θα παράσχει βεβαίωση ότι δίνεται η δυνατότητα και το

δικαίωμα στον Κύριο του έργου να αναθέσει σε τρίτο οργανισμό μελλοντικά

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 28 από 96

την συντήρηση και αναβάθμιση της λειτουργικότητας του λογισμικού ,

απαλλάσσοντας τον ανάδοχο από την ευθύνη για τα θέματα που άπτονται

από την ανάπτυξη της νέας εφαρμογής και μετά . Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι

δεν απαλλάσσεται σε καμία περίπτωση από την ευθύνη για εργασίες που

έγιναν από τον ίδ ιο πριν από την ανάθεση οποιασδήποτε νέας εργασίας σε

τρίτο οργανισμό .

7. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των

προσφερομένων αδειών χρήσης για το σύνολο των στοιχε ίων που

αποτελούν το ΟΠΣ , καθώς και να αναφέρει ρητά τη πολιτ ική αναβάθμισης

και συντήρησης αυτών .

Άρθρο 16 - Ανωτέρα Βία

1. Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θεωρείται ότι παραβιάζε ι τις συμβατικές

του υποχρεώσεις εάν εμποδίζεται να τις εκπληρώσει για λόγους ανωτέρας

βίας .

2. Ως ανωτέρα βία νοείται οποιαδήποτε απρόβλεπτη και έκτακτη κατάσταση ή

συμβάν ανεξάρτητο από τον έλεγχο των συμβαλλομένων μερών , το οποίο

εμποδίζε ι ένα από τα μέρη κατά την εκτέλεση των συμβατικών του

υποχρεώσεων , το οποίο δεν οφείλεται σε παράπτωμα ή αμέλεια από μέρους

του (συμπεριλαμβανομένων και των συνεργατών που έχει υποδείξε ι) και το

οποίο δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί με την επίδειξη άκρας επιμέλειας .

Τα ελαττώματα του εξοπλισμού ή των λογισμικών ή οι καθυστερήσεις

διάθεσής τους , οι εργατικές διαφορές , οι απεργίες του προσωπικού του ή

τα οικονομικά προβλήματα (αναφερόμενα ενδεικτικά) δεν μπορούν να

προβάλλονται ως ανωτέρα βία .

3. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας , με απόφαση της Εταιρίας ο χρόνος

παράδοσης του Έργου μπορεί να μετατεθεί ανάλογα . Η απόδειξη αυτής

βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο , ο οποίος υποχρεούται εντός 10

εργάσιμων ημερών από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν

την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην

Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχε ία . Στην περίπτωση

αυτή ο Ανάδοχος δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των

υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη σύμβαση , κατά το μέτρο και κατά

το χρόνο που τα ως άνω γεγονότα παρεμποδίζουν την εκπλήρωση τους .

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 29 από 96

Άρθρο 17 - Αναστολή - Καταγγελία και Λύση της Σύμβασης

1. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλε ι κατά την απόλυτη κρίση της

την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη

γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 32 του

Κανονισμού Προμηθειών της Εταιρίας . Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος

δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτε ίται αυτής . Στην

γνωστοποίηση αυτή απλά προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία

την αναστολή , η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη

διάρκειας της . Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος

απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των

οποίων έχει ανασταλεί .

2. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να καταγγείλε ι

/ λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου

οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του Κανονισμού

Προμηθειών της . Στη περίπτωση αυτή , ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για

το Έργο , που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας , δεν

δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση , εκτός των

παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της

καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν .

3. Σε περίπτωση λύσης , πτώχευσης , ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής

διαχείρ ισης ή ειδ ικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον

Ανάδοχο , η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη

σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου ,

μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν . Η κρίση για τη

δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της παρούσας εναπόκειται στη

διακριτ ική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας . Σε αντίθετη

περίπτωση , η Εταιρία δύναται να καταγγείλε ι την παρούσα . Επίσης σε

περίπτωση συγχώνευσης , εξαγοράς , μεταβίβασης της επιχε ίρησης κλπ.

κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο , η συνέχιση ή όχι της

παρούσας σύμβασης εναπόκειται στη διακριτ ική ευχέρεια της Εταιρίας .

4. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με

μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών .

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 30 από 96

Άρθρο 18 - Εκτέλεση της Σύμβασης

1. Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το

σύνολο του έργου , γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και

εκπληρώθουν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα

προβλεπόμενα στη σύμβαση .

Άρθρο 19 - Λοιπές Διατάξεις

1. Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τη Σύμβαση με βάση τα υψηλότερα

επαγγελματικά πρότυπα . Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη

συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει , ιδ ίως όσες

απορρέουν από το εργατικό δίκαιο , το φορολογικό δίκαιο και την κοινωνική

νομοθεσία .

2. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη ανάληψης των αναγκαίων

διαβημάτων για την εξασφάλιση των αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται

για την εκτέλεση της Σύμβασης βάσει των νομοθετικών και κανονιστικών

διατάξεων που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της Σύμβασης .

3. Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζε ι ότι το προσωπικό που εκτελεί τη

Σύμβαση διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία για

την εκτέλεση της Σύμβασης .

4. Σε περίπτωση διαταραχής οφειλόμενης στις ενέργειες ενός μέλους της

Ομάδας Έργου του Αναδόχου , το οποίο εργάζεται στις εγκαταστάσεις του

έργου , ή σε περίπτωση που τα προσόντα ενός μέλους της Ομάδας Έργου

του Αναδόχου δεν ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα από τη Σύμβαση

χαρακτηριστικά , ο Ανάδοχος πρέπει να το αντικαθιστά χωρίς χρονοτριβή . Η

Εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητεί την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας

Έργου , εκθέτοντας τους λόγους της . Τα μέλη της Ομάδας Έργου που θα

αντικαταστήσουν τα αποχωρήσαντα μέλη , πρέπει να έχουν τα αναγκαία

προσόντα και να είναι ικανά να εκτελέσουν τη Σύμβαση με τους ίδ ιους

συμβατικούς όρους . Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε

καθυστέρηση στην εκτέλεση της Σύμβασης η οποία οφείλεται στην

αντικατάσταση μελών της Ομάδας Έργου .

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 31 από 96

5. Εάν κάποιο απρόβλεπτο γεγονός , ενέργεια ή παράλειψη εμποδίζε ι , άμεσα ή

έμμεσα , την εκτέλεση της Σύμβασης , εν μέρει ή εν όλω , ο Ανάδοχος πρέπει

αμέσως και με δική του πρωτοβουλία να καταγράφει την κατάσταση και να

την αναφέρει στην Εταιρία . Η σχετική έκθεση θα περιγράφει το πρόβλημα ,

θα αναφέρει την ημερομηνία έναρξής του και τα επανορθωτικά μέτρα που

έλαβε ο Ανάδοχος για να εξασφαλίσει την πλήρη τήρηση των συμβατικών

του υποχρεώσεων . Στην περίπτωση αυτή , ο Ανάδοχος πρέπει να δίδει

προτεραιότητα στην επίλυση του προβλήματος και όχι στον καθορισμό των

ευθυνών .

6. Όλοι οι όροι της παρούσας είναι ουσιώδεις , τυχόν ακυρότητα ή ακυρωσία

ενός εξ αυτών δεν επιφέρει την ακυρότητα του συνόλου το οποίο ισχύει ως

έχει .

7. Απαγορεύεται η υποκατάσταση τρίτου στη θέση του Αναδόχου καθώς και η

εκχώρηση ή μεταβίβαση από τον Ανάδοχο σε τρίτους δικαιωμάτων ή

υποχρεώσεων του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση . Σε

περίπτωση παράβασης από τον Ανάδοχο της απαγόρευσης αυτής , η Εταιρία

έχει το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο . Κατ΄ εξαίρεση ο Ανάδοχος

μπορεί να εκχωρήσει την αξίωσή του για καταβολή της αμοιβής από αυτή

τη σύμβαση σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα , σύμφωνα με

τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του Κανονισμού Προμηθειών της ΚτΠ Α .Ε , μόνο

μετά από έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας .

8. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση λόγων που άπτονται στις συμβατικές

σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει

υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται

έκπτωση αναδόχου , απομείωση συμβατικού τιμήματος , αναστολή εκτέλεσης

της σύμβασης ,διακοπή σύμβασης , καταλογισμός ρητρών , συμβιβασμός

κ .λ .π . ) ,η εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας .

9. Η καταβολή που τυχόν γίνε ι προς την Τράπεζα μετά την αναγγελία

ελευθερώνει την Εταιρία απέναντι στην τράπεζα και τον Ανάδοχο άσχετα

από την ύπαρξη και το κύρος της αιτ ίας της εκχωρήσεως .

10. Ο Κανονισμός προμηθειών της Εταιρίας , η υπ΄αριθμ . 4410/06.08.2004

διακήρυξη και η με αριθμ . πρωτ . 5644/12.10.2004 προσφορά του Αναδόχου

αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη . Σε

περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών

τευχών , η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 32 από 96

i . Η παρούσα σύμβαση με τα επισυναπτόμενα σε αυτήν Παραρτήματα τα

οποία αποτελούν ενια ίο και αναπόσπαστο μέρος της

i i . Ο Κανονισμός Προμηθειών της Εταιρίας

i i i . Η υπ΄ αριθμ . 4410/06.08.2004 διακήρυξη

iv. Η με αριθμ . πρωτ . 5644/12.10.2004 προσφορά του Αναδόχου

11. Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα , κανένα συναφές κείμενο ή

έγγραφο ή στοιχε ίο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί

να ληφθεί υπ΄ όψιν για την ερμηνεία των όρων της παρούσας , εκτός αν

ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση .

12. Αντίκλητος του Αναδόχου , στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι

κοινοποιήσεις από την Εταιρία ή/και τον Κύριο του έργου προς τον Ανάδοχο

ορίζεται με την παρούσα ο κ . Κοσμάς Καλλιγέρης , κάτοικος Χαλανδρίου ,

Λεωφ . Κηφησίας αρ . 284, τηλ: 210- 6881485, fax: 210-6801301, e-mai l :

kal iger i@gr. ibm.com. Η κοινοποίηση εγγράφων από την Εταιρία στον

Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή με φαξ .

Άρθρο 20 – Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία

1. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς το κύρος , την

ερμηνεία και την εκτέλεση της Σύμβασης αυτής και τις αξιώσεις που

γεννώνται από αυτήν θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της έδρας

της Εταιρίας . Εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο .

2. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συντάχθηκε το παρόν σε δύο πρωτότυπα , ένα

έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος .

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για την

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε .

Για την Ένωση Εταιριών

«ΙΒΜ Ελλάς Α.Ε. - QUALITY & RELIABILITY

A.B.E.E.»

Κωνσταντίνος Δούκας Διευθύνων Σύμβουλος

Κοσμάς Καλλιγέρης Κοινός Νόμιμος Εκπρόσωπος

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 33 από 96

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Αντικείμενο Έργου – Φάσεις και Παραδοτέα

1 Αντικείμενο Έργου

Αντικείμενο του Έργου είναι ο εκσυγχρονισμός και η αναδιοργάνωση των Λειτουργικών

Περιοχών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοιηκήσεων με γνώμονα

τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον

πολίτη . Στο πλαίσιο αυτό ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει τα ακόλουθα:

- Θα ομογενοποίησει τις διαδικασίες και θα τυποποίησει τα έντυπα των

επιμέρους Ν .Α . λαμβάνοντας υπόψη την εντοπιότητα και τυχόν λειτουργικές

ιδ ιατερότητες ,

- Θα αναπτύξει και θα εντάξει στην παραγωγική λειτουργία των Ν .Α . νέου

ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος , που να παρέχει τη δυνατότητα

διαχείρ ισης της ροής τυποποιημένων εργασιών και πληροφοριών για το σύνολο

των Ν .Α . της χώρας καθώς και την παρακολούθηση των αιτημάτων / υποθέσεων

των πολιτών από τους προϊσταμένους των Ν .Α . και τον ίδ ιο τον πολίτη ,

- Θα εκπαιδεύσει και υποστηρίξε ι τους χρήστες των Ν .Α . στη χρήση του

συστήματος και την αφομοίωση των νέων διαδικασιών ,

- Θα εξασφαλίσει την ομαλή μετάπτωση της λειτουργίας των Ν .Α . στο νέο

σύστημα , σε δύο φάσεις πιλοτικής και παραγωγικής λειτουργίας και θα

διασφαλίσει την αποτελεσματική λειτουργία των εφαρμογών του νέου

πληροφοριακού συστήματος , μέσω της παροχής υπηρεσιών τεχνικής και

επιστημονικής υποστήριξης και υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας του

ΟΠΣ .

Το ΟΠΣ θα αποτελείται από τα κάτωθι υποσυστήματα :

• Σύστημα Διαχείρισης Ροής Εργασιών

Θα προσφερθεί ένα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρ ισης ροής εργασιών με απώτερο

στόχο την ευκολότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση της ροής εργασιών που

διενεργούνται . Τα εγκριτ ικά στάδια ή τα στελέχη που εμπλέκονται στη διαχείριση ενός

αιτήματος ή στη διεκπεραίωση μιας εργασίας δύνανται να διαφέρουν σημαντικά από Ν .Α .

σε Ν .Α . και ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει τον παράγοντα αυτόν υπόψη και να σχεδιάσει

έναν μηχανισμό παραμετροποίησης του συστήματος για κάθε μια Ν .Α . σύμφωνα με τις

επιχε ιρησιακές προτεραιότητες και επιλογές τους και τον τρόπο που αυτές είναι

οργανωμένες και λειτουργούν .

• Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 34 από 96

Θα προσφερθεί ένα σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου το οποίο και θα αποτελεί την

πύλη εισόδου και εξόδου των εγγράφων και των φακέλων . Η πρωτοκόλληση των

εγγράφων θα γίνεται κεντρικά και η διεκπεραίωσή τους θα υλοποιε ίται μέσω της χρέωσης

σε προκαθορισμένη οργανωτική μονάδα της κάθε Νομαρχίας . Δεδομένου ότι το σύστημα

θα χρησιμοποιε ίται από όλες τις Ν .Α . , πρέπει να υποστηρίζεται η μοναδικότητα της

αρίθμησης για κάθε εισερχόμενο και εξερχόμενο έγγραφο .

• Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (MIS)

Θα αναπτυχθεί ένα υποσύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης με στόχο τη κάλυψη των

αναγκών για διοικητική πληροφόρηση και τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας λήψης

αποφάσεων , μέσα από τη συγκέντρωση , την ανάλυση και την παρουσίαση δεδομένων που

προέρχονται από το ΟΠΣ που θα υλοποιηθεί ή/και από διαφορετικές πηγές . Με τον όρο

‘διοίκηση ’ σε σχέση με το συγκεκριμένο υποσύστημα εννοείται αφ ’ ενός η Νομαρχία αφ ’

ετέρου το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης .

• Διαδικτυακή Πύλη

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει Διαδικτυακή Πύλη , η οποία θα

παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , τα στοιχεία επικοινωνίας

με τις Νομαρχίες (ταχυδρομική διεύθυνση , τηλέφωνο , e-mai l), δυνατότητα ηλεκτρονικής

υποβολής (με προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο για υποβολή των απαραίτητων

δικαιολογητικών στη Νομαρχία) και δυνατότητα παρακολούθησης της προόδου των

εργασιών των αιτημάτων που έχουν θέσει οι ενδιαφερόμενοι .

• Υποσυστήματα Λειτουργικών Περιοχών

Στo πλαίσιo του ΟΠΣ θα αναπτυχθούν εφαρμογές , ομαδοποιημένες κατάλληλα σε

υποσυστήματα , οι οποίες θα εξυπηρετούν και υποστηρίζουν τις δραστηριότητες των Ν .Α .

στις λειτουργικές περιοχές Υγείας και Δημόσιας Υγιε ινής και Κοινωνικής Πρόνοιας . Οι

χρήστες των εφαρμογών θα διαφοροποιούνται ως προς τα δικαιώματα που έχουν και τα

οποία θα προκύπτουν από την οργανογραμματική τους θέση στις Ν .Α . , ενώ τα

υποσυστήματα αυτά θα υποστηρίζονται από το σύστημα διαχείρ ισης ροής εργασιών .

1.1 Λογική και Φυσική Αρχιτεκτονική Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Το ΟΠΣ που θα αναπτυχθεί θα βασίζεται σε ενια ία τεχνική πλατφόρμα - web enabled

(browser based), τεχνολογικό περιβάλλον , σουίτα εργαλείων ανάπτυξης και βάση

δεδομένων της ORACLE - η οποία στηρίζεται σε διεθνή πρότυπα και πρωτόκολλα ,

παρέχοντας ανεξαρτησία από συγκεκριμένο προμηθευτή και και διασφαλίζοντας:

- Ομαλή συνεργασία και λειτουργία μεταξύ των επιμέρους λειτουργικών

εφαρμογών και υποσυστημάτων της ολοκληρωμένης λύσης ,

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 35 από 96

- Τη δικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή/και υποσυστημάτων τα οποία

βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα ,

- Την επεκτασιμότητα των μηχανογραφικών συστημάτων και εφαρμογών χωρίς

αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους .

Η ανοιχτή αρχιτεκτονική θα ακολουθηθεί τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού (εύκολη

διασύνδεση , επέκταση , αντικατάσταση μερών , κλπ) όσο και σε επίπεδο λογισμικού

εφαρμογών και υποσυστημάτων (π .χ . αρθρωτός σχεδιασμός , επέκταση λειτουργικότητας ,

ύπαρξη APIs, κλπ).

H αρχιτεκτονική του ΟΠΣ θα είναι c l ient/server αρχιτεκτονική τριών επιπέδων

χρησιμοποιώντας στο μεσαίο επίπεδο τον Appl icat ion Server, σύμφωνα με το παρακάτω

σχήμα , όπου θα υλοποιηθεί και εγκατασταθεί η επιχε ιρησιακή λογική (business logic).

Κατά τον σχεδιασμό του συστήματος θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι η λειτουργικότητα

του τρίτου επιπέδου (Presentat ion) θα περιορισθεί στην παρουσίαση και χειρισμό

στοιχε ίων . Σε κάθε περίπτωση η πρόσβαση στην πλήρη λειτουργικότητα των εφαρμογών

θα γίνεται από c l ients ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος και λογισμικού web browser

που χρησιμοποιούν .

TCP/IPInternet

Internet Browser

Application ServerWeb Server

Application Server

Application Server

Data

Database Server(s)

Internet Browser

Internet Browser

Internet Browser

Client Tier Application Server Tier Database Tier

Όλα τα επιμέρους συστήματα , υποσυστήματα και λύσεις που θα αποτελέσουν διακριτά

τμήματα της κεντρικής υποδομής , θα λειτουργούν σε ένα ενια ίο web-based περιβάλλον ,

το οποίο θα αποτελέσει το βασικό «χώρο εργασίας» με στόχο την:

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 36 από 96

- Επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ομοιομορφίας στις διεπαφές χρηστών (user

interfaces) μεταξύ των διαφόρων υποσυστημάτων και στον τρόπο εργασίας

τους .

- Επιλογή κοινών και φιλικών τρόπων παρουσίασης , όσον αφορά τις διεπαφές

χρηστών με τα συστήματα και υποσυστήματα .

- Εξασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας μέσω του Διαδικτύου για το σύνολο των

εφαρμογών που θα καλύψουν τις ανάγκες διαλειτουργικότητας των

εμπλεκόμενων φορέων .

Η λογική αρχιτεκτονική του ΟΠΣ αποκονίζεται στο ακόλουθο σχήμα :

Ασφάλειακαι

ΔιαχείρισηΧρηστώνOracle Internet Directory

Εφαρμογή

Δικτύου

Παρουσίαση Πληροφορίας (Presentation)Oracle Internet Application Server 10g

Σύστημα Διαχείρισης Ροής Επιχειρησιακών Διαδικασιών(Process Workflow): ARXEION-Web Workflow / Oracle Workflow / Oracle Collaboration

Διαδικτυακή Πύλη(Portal)

ΥποσύστημαΥγειονομικού

Ελέγχου

ΥποσύστημαΠαροχής ΑδειώνΛειτουργίας

ΥποσύστημαΠαροχής

Επιδομάτων

Λοιπά Υποσυστήματα

Συστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων Oracle Database 10g

ΥποσύστημαΠληροφό-ρησης

Διοίκησης(MIS)

Υποσύστη-μα

Πληροφό-ρησης

Διοίκησης(MIS)Oracle DiscovererOracle Warehouse Mgr

Oracle Portal

ΥποσύστημαΠαροχής

Επιδομάτων

ΥποσύστημαΠρωτοκόλλου

ΑΡΧΕΙΟΝ - Web

Η φυσική αρχιτεκτονική του ΟΠΣ παρουσιάζεται στο κάτωθι σχήμα :

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 37 από 96

Κεντρικό Σύστημα

Φυσική Λειτουργική Αρχιτεκτονική Συστήματος

Web ServerIBM xSeries 3461X3GHz Xeon2GB RAM

Διαδίκτυο

ΕκτυπωτήςIBM Inforprint1332Ln

CISCOPIX Firewall

CISCOPIX Firewall

Εξωτερικό LAN

DMZ LAN

CISCOSwitch

CISCOSwitch

CISCOSwitch

MS Win 2003 SrvOracle WebCache

Application ServerIBM xSeries 3252X2.4GHz AMDOpteron4GB RAM

Web ServerIBM xSeries 3461X3GHz Xeon2GB RAMMS Win 2003 SrvOracle WebCache

ΣΥΖΕΥΞΙΣRouter

CISCOSwitch

CISCOSwitch

Εσωτερικό LAN

CISCOSwitch

MS Win 2003 Srv EEOracle iAS 10g EEOracle CollaborationSuite

Database ServerIBM xSeries 4558X1.3GHz Itanium16 GB RAM

MS Win 2003 Srv EntOracle 10g Database EETivoli Storage Mgt

Πολίτες / Οργανισμοί

Ενδιαφερόμενοι Πολίτες / Οργανισμοί

ΥYKA

Νομαρχίες(51) Χρήστης

Νομαρχίας

Άλλοι Φορείς

Χρήστης ΥΥΚΑ

ΔιοίκησηΥΥΚΑ

ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Σύστημα Φορέα

Διοίκηση Νομαρχίας

Application ServerIBM xSeries 3252X2.4GHz AMDOpteron4GB RAM

MS Win 2003 Srv EEOracle iAS 10g EEOracle CollaborationSuite

E-Mail/DNS/Dev.ServerIBM xSeries 4452X3GHz XeonDP4GB RAM

MS Win 2003 Srv Oracle iDSOracle Mail

SANIBM DS4300

Tape Lib.IBM 3582

Τα κύρια δομικά στοιχε ία της φυσικής αρχιτεκτονικής του ΟΠΣ είναι τα κάτωθι:

• Firewalls: θα χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της πρόσβασης ανάμεσα στους

σταθμούς εργασίας και τον Web Server του κεντρικού συστήματος και για τον έλεγχο

της πρόσβασης ανάμεσα στον Web Server και τον Appl icat ion Server του κεντρικού

συστήματος . Με αυτόν τον τρόπο δεν θα επιτρέπεται η απ ’ευθείας πρόσβαση των

χρηστών στον Appl icat ion και Database Server, και η πρόσβαση αυτή θα γίνεται

μόνον μέσω του Web Server.

• Web Servers: Θα επικοινωνούν με τους Appl icat ion Servers για την εξυπηρέτηση των

ιστοσελίδων , την κλήση εφαρμογών επιχε ιρηματικής λογικής καθώς και την παραλαβή

και ακόλουθη μεταφορά των αποτελεσμάτων στην κατάλληλη μορφή (π .χ . DHTML

σελίδες) προς τους web c l ients. Δεν θα επικοινωνούν απ ’ευθείας με τον Database

Server. Η επικοινωνία με τον Appl icat ion Server και τους σταθμούς εργασίας θα

γίνεται με το πρωτόκολλο HTTP/HTTPS. Το λογισμικό του Web Server είναι το Oracle

Web Cache ενώ ο server αυτός θα λειτουργεί επίσης σαν και σαν SMTP Mai l gateway.

• Application Server: Θα επικοινωνούν με τον Database Server μέσω JDBC για

πρόσβαση / διαχείρ ιση των δεδομένων των εφαρμογών . Η επικοινωνία με τον Web

Server θα γίνεται με το πρωτόκολλο HTTP ενώ για την ανταλλαγή δεδομένων με

άλλους φορείς θα χρησιμοποιούνται ανοικτά πρωτόκολλα web services. Το λογισμικό

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 38 από 96

του Appl icat ion Server είναι ο Oracle Internet Appl icat ion Server ( iAS) 10g Enterpr ise

Edit ion, σε συνδυασμό με το λογισμικό Διοικητικής Πληροφόρησης Oracle Appl icat ion

Server Discoverer, και το λογισμικό Portal Oracle Porta l, που υποστηρίζει την

παράλληλη λειτουργία πολλαπλών Appl icat ion Server σε διάταξη c luster με dynamic

load balancing. Στον Appl icat ion server θα εγκατασταθεί όλη η επιχε ιρησιακή λογική

(business logic) των συστημάτων/υποσυστημάτων/εφαρμογών .

• Database Server: Θα χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση και την διαχείρ ιση των

δεδομένων των εφαρμογών και υποσυστημάτων με RDBMS το λογισμικό Oracle

Database Enterpr ise Edit ion 10g.

• E-Mail / DNS / Development Server: Θα χρησιμοποιηθεί σαν Mai l (POP3) Server,

μέσω του λογισμικού Oracle Mai l , DNS Server και Server ανάπτυξης / δοκιμών , μέσω

του λογισμικού Oracle IDS.

• Σύστημα Αποθήκευσης: Για την αποθήκευση και διαχείριση των δεδομένων θα

χρησιμοποιηθεί ένα σύστημα Storage Area Network χωρητικότητας 1TB καθώς και ένα

σύστημα λήψης αντιγράφων ασφαλείας .

1.2 Ασφάλεια και Προστασία Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών

Ο Ανάδοχος θα λάβει ειδ ική μέριμνα και θα δρομολογήσει τις κατάλληλες δράσεις για την

ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων , μέσων και υποδομών , καθώς και για την

προστασία των προς επεξεργασία προσωπικών δεδομένων .

Ειδικότερα , ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την προστασία της ακεραιότητας και

της διαθεσιμότητας των πληροφοριών , αναζητώντας και εντοπίζοντας - με μεθοδικό και

συστηματικό τρόπο - τα τεχνικά μέτρα και τις οργανωτικο-διοικητικές διαδικασίες , οι

οποίες είναι αναγκαίες για την επαρκή ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων , μέσων

και υποδομών . Για να το πράξει αυτό ο Ανάδοχος , θα λάβει υπόψη του το κείμενο

θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (και ειδ ικά το

Ν .2472/97), τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις , τις αποτελεσματικότερες τεχνικές

ασφάλειας που έχουν προταθεί και τις βέλτιστες πρακτικές στον χώρο της Ασφάλειας στις

ΤΠΕ αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες των προϊόντων που προσφέρει . Τα

ανωτέρω θα πρέπει να αντισταθμίσουν τον βαθμό επικινδυνότητας αναφορικά με τα

συστήματα και τις υποδομές όπως αυτός θα καταγραφεί σε ειδ ική μελέτη Αποτίμησης

Επικινδυνότητας που θα εκπονήσει Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την Εταιρεία .

Η Αποτίμηση Επικινδυνότητας καθώς και η Ανάπτυξη Σχεδίου Ασφάλειας θα εκπονηθούν

μετά τον λογικό σχεδιασμό των ΟΠΣ από τον ΣΤΥ , και θα παραδοθούν μετά από έγκριση

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 39 από 96

της αρμόδια ΕΠΠΕ προς υλοποίηση στον Ανάδοχο , ο οποίος οφείλει να υλοποιήσει εκείνα

τα μέτρα που δεν απαιτούν επιπρόσθετο υλικό ή λογισμικό πέραν αυτού που

προδιαγράφεται στο πλαίσιο του Έργου .

Εάν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας με μικτό χαρακτήρα (οργανωτικό-τεχνικά , διοικητικό -

τεχνικά), τότε ο ανάδοχος του έργου οφείλει να συνεργασθεί με τα αρμόδια στελέχη του

Φορέα για την υλοποίηση του τεχνικού τους μέρους . Η υλοποίηση των τεχνικών μέτρων

θα πρέπει να γίνε ι με την ελάχιστη δυνατή παρεμπόδιση της λειτουργίας του Φορέα και

θα πρέπει να επιφέρει τις ελάχιστες δυνατές τροποποιήσεις στα μέρη των ΟΠΣ που δεν

εμπλέκονται στις λειτουργίες ασφάλειας . Ο Ανάδοχος οφείλει να συντάξει αναφορά

υλοποίησης προτεινόμενων μέτρων ασφάλειας ακόμη και στην περίπτωση που για

οποιοδήποτε λόγο η Αποτίμηση Επικινδυνότητας και το Σχεδίου Ασφάλειας δεν

εκπονηθούν από τον ΣΤΥ . Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος θα αναλάβει:

- τις εργασίες για την προστασία των servers και των internet gateways (Proxy,

κά)

- Την παραμετροποίηση του λογισμικού στους εξυπηρετητές και τους σταθμούς

εργασίας αξιοποιώντας στο έπακρο τους μηχανισμούς ασφάλειας που αυτά

διαθέτουν

- Την εφαρμογή της μεθόδου ενημέρωσης όλης της εγκατάστασης με νέες

εκδόσεις του λογισμικού .

Για την ασφάλεια δεδομένων:

- Την εγκατάσταση του υλικού και του λογισμικού που ανταποκρίνεται στις

ανάγκες για την λήψη των αντιγράφων ασφαλείας .

- Τον καθορισμό του είδους και της ποσότητας των δεδομένων που θα

φυλάσσονται καθώς και τα αποθηκευτικά μέσα από τα οποία θα αντλούνται .

- Τον προγραμματισμό της μέθοδου (compress / uncompress, ful l / incremental /

d i f ferent ia l , off l ine / onl ine) λήψης αντιγράφων ασφαλείας .

- Την εφαρμογή της μεθόδου αρχειοθέτησης των tapes (σε ότι αφορά την

περίοδο , τον τρόπο και τον τόπο φύλαξης τους)

Την υλοποίηση μιας ισχυρής πολιτ ικής ασφάλειας των διακινούμενων δεδομένων στους

τομείς:

- Της φυσική προστασίας του δικτύου ώστε ο εξοπλισμός και οι συνδέσεις να μην

είναι εκτεθειμένες .

- Τους επιλεγμένους τρόπους διαπίστευσης των χρηστών σε όλα τα επίπεδα και

τον έλεγχος στην προσπέλαση ώστε οι διαπιστευμένοι χρήστες να

προσπελαύνουν μόνο την πληροφορία που τους αφορά .

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 40 από 96

- Του εντοπισμού και της εξουδετέρωση επιθέσεων , μεμονωμένων ή

οργανωμένων , από το εσωτερικό δίκτυο ή το διαδίκτυο .

- Της κρυπτογράφησης των δεδομένων για την εμπιστευτική διακίνηση της

πληροφορίας στο δίκτυο .

- Της διαχείρισης όλων των δικτυακών λειτουργιών και συσκευών .

Την εφαρμογή μέτρων με μεικτό οργανωτικό – τεχνολογικό χαρακτήρα που θα

ανταποκρίνονται στις ανάγκες λειτουργίας σχετικά με:

- Τους κανόνες που διέπουν τους λογαριασμούς των χρηστών

- Τις πρακτικές για τους νεοεισερχόμενους χρήστες στο σύστημα

- Τις πρακτικές παρακολούθησης της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος

μέσα από τα διαθέσιμα εργαλεία παρακολούθησης της λειτουργίας των

διαφόρων συστημάτων που το απαρτίζουν .

1.3 Διαλειτουργικότητα

Το σύστημα που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να ικανοποιε ί τα κριτήρια που θέτει το

Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τα οποία προκύπτου

άμεσα από τις αποφάσεις τεχνικής πολιτ ικής που το διέπουν . Στον πυρήνα αυτής υπάρχει

η στρατηγική απόφαση της υιοθέτησης των XML και XSL ως τα βασικά πρότυπα για την

ολοκλήρωση , ανταλλαγή , πρόσβαση , και διαχείρ ιση δεδομένων και ο Ανάδοχος θα πρέπει

να τα ακολουθήσει .

Κατά την φάση «Μελέτη Εφαρμογής» και σε σχέση με την επιχειρησιακή διάσταση ο

Ανάδοχος θα:

1. Καταγράψει αναλυτικά τα εξής:

- Ποιοι είναι οι αποδέκτες (π .χ πολίτες , επιχε ιρήσεις , άλλες διοικητικές υπηρεσίες

της Δημόσιας Διοίκησης) των υπηρεσιών που θα προσφέρουν οι Νομαρχιακές

Αυτοδιοικήσεις .

- Ποιος είναι ο τρόπος και ποια η συχνότητα εξυπηρέτησης των αποδεκτών .

- Ποιο είναι το επιχειρησιακό σχήμα διεπαφής που μπορεί να λειτουργήσει μεταξύ

των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και του κάθε τελικού αποδέκτη , έτσι ώστε ο

τελικός αποδέκτης να έχει άμεση πρόσβαση στην υπηρεσία .

2. Οριστικοποιήσει την επιχε ιρησιακή διάσταση της διαλειτουργικότητας με βάση τη

ανάλυση απαιτήσεων που θα κάνει .

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 41 από 96

Σε σχέση με την τεχνολογική διάσταση η διαλειτουργικότητα αφορά στην ικανότητα των

ΟΠΣ για τη μεταφορά και χρησιμοποίηση των πληροφοριών που αποθηκεύουν ,

επεξεργάζονται και διακινούν με άλλα πληροφοριακά συστήματα . Αυτό προϋποθέτει τα

ακόλουθα :

1. Μια σαφώς προσδιορισμένη και καθορισμένη μορφή για τις πληροφορίες (πρότυπα

δόμησης της πληροφορίας/δεδομένων και της μετα-πληροφορίας/δεδομένων)

2. Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την ανταλλαγή των

πληροφοριών (τεχνολογίες επικοινωνιών και πρωτόκολλα με τα οποία μεταφέρεται η

πληροφορία με τη μορφή που καθορίζεται στο προηγούμενο σημείο)

3. Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την πρόσβαση στις

πληροφορίες και στα δεδομένα

4. Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την αναζήτηση των

πληροφοριών και των δεδομένων (τεχνολογίες μεταδεδομένων , Web Services,

καταλόγου ή άλλες που χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση πληροφοριών στα

πλαίσια των διαλειτουργικών υπηρεσιών)

Κατά την φάση «Μελέτη Εφαρμογής» και σε σχέση με την τεχνολογική διάσταση ο

Ανάδοχος θα:

1. Προδιαγράψει το τεχνολογικό σχήμα διεπαφής του ΟΠΣ με τους δυνητικούς χρήστες

εκτός Νομαρχιών (Υπουργείο Υγεία και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , ΚΕΠ , ΚΗΥΚΥ , κλπ)

και αναπτύξει τις απαραίτητες διεπαφές σύμφωνα με αυτό για εξουσιοδοτημένη

πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΟΠΣ από άλλους φορείς .

2 Τεχνολογική Υποδομή (Εξοπλισμός και Λογισμικό Πλατφόρμας)

Για το ΟΠΣ η βασική υποδομή θα αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία όπως αυτά

αποτυπώνονται στο κάτωθι σχήμα και αναλύονται στην παρούσα ενότητα :

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 42 από 96

1. Σύστημα υψηλής διαθεσιμότητας IBM του τύπου xSer ies455 για την τήρηση της

βάσης δεδομένων .

2. Για τους web/appl icat ion servers τo σύστημα αποτελείται από δύο 2-way 325 AMD

Opteron servers οι οποίοι προσφέρονται για να «τρέξουν» τόσο 32 bit όσο και 64 bit

appl icat ions ενώ ως web servers προσφέρονται οι IBM xSeries 336 Server σε

διάταξη c luster. Ως Email/DNS/Development server προτείνεται ο IBM xser ies 445

3. Για την υλοποίηση του Storage Area Network, θα χρησιμοποιηθεί υποσύστημα

δίσκων IBM TotalStorage FastT600 Turbo Storage server με δύο (2) IBM Fibre

Channel Switch 2005-Η08 πλήρως εξοπλισμένα .

4. Για την λήψη αντιγράφων ασφαλείας θα χρησιμοποιηθεί ί το IBM 200/400GB LTO-

Generat ion 2 Ful l-High Tape Drive το οποίο υποστηρίζε ι 200GB ανά ταινία χωρίς

συμπίεση δεδομένων και 400GB με συμπίεση με 35MB/sec ταχύτητα μεταφοράς

δεδομένων .

5. Όλα τα προσφερόμενα συστήματα διαθέτουν όλο εκείνο τον εξοπλισμό που τα

καθιστούν ανεκτικά σε βλάβες (όπως επιπλέον τροφοδοτικά , fans, mirror disks κλπ

όλα hot swappable).

LAN

IBM LTO- 2 Tape

Dr i ve

App l i ca t ion se rvers AMD

Opteron 325 in c lus te r

IBM Tota lS to rage SAN

IBM FAStT 600 and EXP700

Email Web Database se rver

xSer ies 455

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 43 από 96

6. Τις απαιτήσεις δικτυακής ασφάλειας θα καλύψουν οι Cisco PIX 515E Firewal l ενώ για

το κεντρικό δίκτυο θα χρησιμοποιηθούν μεταγωγείς Cisco Catalyst 3750G-24-S.

7. Μονάδα Αδιαλείπτου Παροχής Ηλ . Ενέργειας (UPS) του οίκου MGE, μοντέλο Comet

S31, ισχύος 15KVA, με 30 λεπτά αυτονομία .

8. Ένα πλήρες Rack (κονσόλα , KVM switch) για την εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού

πληροφορικής .

2.1 Ανάλυση Εξοπλισμού

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά στοιχε ία που θα συνθέσουν το ΟΠΣ με

τα κύρια χαρακτηριστικά τους και τα οποία θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να

προσφερθούν σε αριθμό και συνθέσεις που καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές

της διακήρυξης (Παράρτημα C.3.2.) καθώς και να είναι σε πλήρη συμφωνία με την

προσφορά του Αναδόχου .

Στοιχείο Εξοπλισμού Τύπος Σύνθεση - Χαρακτηριστικά

Database Server ΙΒΜ eServer

xSeries 455

Οκτώ (8) επεξεργαστές INTEL I tanium Ι Ι στα 1 .4 GHz (200 MHz double-pumped f ront s ide bus) με 4-Mb Cache.

8 Gb DDR (PC2100) ECC-Chipk i l l μνήμη κα ι δυνατότητα υποστήριξης έως και 56 Gb.

F loppy Disk Dr ive 3 ½’ ’ (1 .44 Mb) & CD-ROM (24X).

Τέσσερε ις (4) σκληρούς δίσκους ULTRA 320 SCI χωρητ ικότητας 36 Gb στις 10000 στροφές , έκαστος .

Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών ATI RAGE XL, 8-MB V ideo Memory.

ενσωματωμένες δύο (2) κάρτες δικτύου τύπου P lug and P lay κα ι ταχύτητας 10/100/1000 Mbps (RJ-45, Error Free 100m, PCI, UTP, Fu l l Duplex, Auto Sense, WOL).

Εξ ι (6) PCI S lots , μία (1) Σε ιρ ιακή Θύρα τρε ις (3) USB Θύρες , κα ι δύο (2) PS/2 Θύρες γ ια Πληκτρολόγ ιο - Ποντ ίκ ι .

redundant τροφοδοτ ικά 1050 Watt με redundant fans.

Διαθεσιμότητα > 99.9%

Υποσύστημα Δίσκων

(Storage)

ΙΒΜ FastT600

Δυο (2) RAID Contro l lers 100Mz Inte l wi th 62-b i t , 33MHz pr imary and secondary PCI buses

2GBMb of ECC, bat tery backed up cache

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 44 από 96

Στοιχείο Εξοπλισμού Τύπος Σύνθεση - Χαρακτηριστικά

10/100 Mbps Ethernet Connector

RS-232 serv ice support

Είκοσι οκτώ δίσκους 73.4Gb 10K- F ibre Channel hot-swap ΗDD (2Gbps)

Συνοδεύεται από Λογ ισμ ικό Διαχε ίρ ισης IBM FastT Storage Manager

F iber Channel Switch ΙΒΜ TotalStorage

SAN Switch F08

Ταχύτητα 200 Μb/sec ανά θύρα

8 Shortwave t ransce iver (GBIC).

8x F ibre Cables LC-LC

Υποσύστημα Λήψης

Αντιγράφων Ασφαλείας

(Back Up)

IBM 200/400GB

LTO-Generation 2

Ful l-High Tape

Drive

Διαθέτε ι 1-Dr ive.

Χωρητικότητα 200 Gb (Ασυμπίεστα ) & 400 Gb (Συμπιεσμένα ) .

Ταχύτητα Μεταφοράς 35 Μb/Sec.

Τεχνολογ ία Fabr ic .

Application Servers AMD 325 Opteron

Διαθέτε ι τέσσερε ις (4) επεξεργαστές AMD Opteron στα 2 .4 GHz

Προσφέρεται με 8 Gb DDR

Προσφέρεται με 2 σκληρούς δίσκους χωρητ ικότητας 36.Gb έκαστος

Web Servers 2 IBM xSeries 346

Διαθέτε ι δύο (2) επεξεργαστές INTEL ΧΕΟΝ στα 3 GHz/800 MHz

Προσφέρεται με 4 Gb DDR

Προσφέρεται με 2 σκληρούς δίσκους χωρητ ικότητας 36 Gb έκαστος

Email/DNS/Developme

nt Server

IBM xSeries 445

DP

Κουτ ί τύπου Rack mounted / 2U.

Διαθέτε ι dυο (2) επεξεργαστές Inte l Xeon στα 3 GHz /400 MHz με 512-KB Leve l 2 Cache

Προσφέρεται με 4 Gb μνήμης κα ι δυνατότητα υποστήριξης έως κα ι 64 GΒ μνήμης .

Προσφέρεται με 2 σκληρούς δίσκους χωρητ ικότητας 146.8 Gb έκαστος

Firewalls 2 Cisco PIX 515E Τρε ις (6) Ethernet θύρες (10/100Mbps)

Μία (1) ser ia l (conso le) θύρα

Unrestr icted / Fa i lover l i cense: η οποία υποστηρίζε ι 64MB μνήμης κα ι μέχρι έξ ι (6) 10/100Mbps Ethernet θύρες

Encrypt ion l i cense 3DES/AES VPN/SSH/SSL

Κάρτα επ ιτάχυνσης , VPN Acce lerator Card P lus , στα 66-MHz με δυνατότητες DES/3DES/AES σε επ ίπεδο hardware.

Διαχε ίρ ιση μέσω CLI , μέσω λογισμ ικού PDM (PIX Dev ice Manager) κα ι μέσω του C iscoWorks VMS. Υποστήριξη μέχρ ι και SNMP v3.

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 45 από 96

Στοιχείο Εξοπλισμού Τύπος Σύνθεση - Χαρακτηριστικά

Switches 6 Cisco Catalyst

3750G-24T-S

Εικοσιτέσσερ ις (24) θύρες μεταγωγής με δυνατότητα γ ια auto negot iated (10/100/1000Mbps) Fu l l -duplex επ ικο ινωνία σε κάθε θύρα του switch.

Standard Mul t i layer Image που περιλαμβάνει (εκτός από τα κύρια χαρακτηριστ ικά της σειράς ) :

- advanced QoS

- rate- l imi t ing

- access contro l l i s ts (ACLs)

- λε ιτουργ ία rout ing (s tat ic routes και RIP)

UPS MGE Comet S31 μονοφασικής ε ισόδου κα ι τριφασικής εξόδου

ισχύς 15 KVA με αυτονομία 30 λεπτών

Ομαλή διακοπή λε ιτουργ ίας των servers κα ι PCs.

Καταγραφή των γεγονότων τροφοδοσίας του UPS ( logging).

Πλήρε ις ρυθμίσε ις του UPS μέσω τοπ ικού δικτύου .

Αυτόματη ενημέρωση των χρηστών πριν το shutdown.

2.2 Λογισμικό Πλατφόρμας

Το λογισμικό πλατφόρμας της λύσης αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Στοιχείο Λογισμικού Πλατφόρμας Τύπος

Λειτουργ ικό Σύστημα Database Server Windows Server Enterpr ise Ed i t ion 2003

Database Server Orac le Database Server 10g Enterpr ise Ed i t ion

Λειτουργ ικό Σύστημα Web/Appl icat ion Server

Windows Server Enterpr ise Ed i t ion 2003

Deve lopment P latform Orac le Development Su ite

Web/Appl icat ion Server Orac le Appl icat ion Server 9.0.4 (10g)

BackUp/SAN IBM T ivo l i Storage Manager

3 Συστήματα Υποδομής και Υποσυστήματα Λειτουργικών Περιοχών

Στα πλαίσια του ΟΠΣ θα εγκατασταθούν εφαρμογές , ομαδοποιημένες κατάλληλα σε

υποσυστήματα , οι οποίες θα εξυπηρετούν και υποστηρίζουν τις λειτουργίες των Ν .Α . στις

Λειτουργικές Περιοχές Υγείας και Δημόσιας Υγιε ινής και Κοινωνικής Πρόνοιας . Οι χρήστες

των εφαρμογών θα διαφοροποιούνται ως προς τα δικαιώματα που έχουν και τα οποία θα

προκύπτουν από την οργανογραμματική τους θέση στις Ν .Α . , ενώ το λογισμικό

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 46 από 96

διαχείρ ισης ροής εργασιών που θα υποστηρίζε ι τις εφαρμογές θα μπορεί να

παραμετροποιηθεί σε τοπικό επίπεδο . Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τα συστήματα

διασφαλίζοντας ότι πριν την ένταξη τους σε παραγωγική λειτουργία θα πρέπει κατ ’

ελάχιστο αυτά να καλύπτουν πλήρως τις λειτουργικές απαιτήσεις όπως αυτές

καταγράφονται στην ενότητα Α .3.3.3.2. και στους Πίνακες Συμμόρφωσης C.3.4 της

διακήρυξης του Έργου .

Η ακόλουθη κατηγοριοποίηση αποτυπώνει τα υποσυστήματα αυτά και η οποία θα

οριστικοποιηθεί κατά την Μελέτη Εφαρμογής που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Υποσύστημα Ενταγμένες Διαδικασίες

Α . Υποσύστημα φορέων παροχής

υπηρεσιών υγείας

ΔΥ .01 «Διαχείριση αδειών λειτουργίας υγειονομικών

καταστημάτων»

Β . Υποσύστημα ιατρικών και

παρα- ιατρικών επαγγελμάτων

ΔΥ .02 «Διαχείριση αδειών άσκησης επαγγέλματος

ιατρικών και παρα- ιατρικών επαγγελμάτων»

ΔΥ .07 «Έκδοση πιστοποιητικών πρακτικής άσκησης ,

ειδ ικότητας ή προϋπηρεσίας ιατρικών και παρα-

ιατρικών επαγγελμάτων»

ΔΥ .12 «Έκδοση και έλεγχος συνταγολογίων»

Γ . Υποσύστημα ελέγχου

καταστημάτων υγειονομικού

ενδιαφέροντος

ΔΥ .03 «Έλεγχος καταλληλότητας χώρων ,

εγκαταστάσεων και οχημάτων»

ΔΥ .04 «Έλεγχος καταλληλότητας τροφίμων και ποτών»

Δ . Υποσύστημα διαχείρ ισης

φαρμάκων και εμβολίων

ΔΥ .10 «Χορήγηση φαρμάκων»

ΔΥ .11 «Διενέργεια εμβολιασμών»

Ε . Υποσύστημα λοιπών

λειτουργιών περιοχής Υγείας

και Δημόσιας Υγιε ινής

ΔΥ .06 «Αντιμετώπιση περιστατικών αποκεντρωμένων

Υπηρεσιών»

ΔΥ .08 «Έκδοση ατομικού βιβλιαρίου υγείας

εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού

ενδιαφέροντος»

ΔΥ .09 «Έκδοση πιστοποιητικού υγείας»

ΔΥ .13 «Χαρακτηρισμός και αποχαρακτηρισμός

ιερόδουλων»

ΣΤ: Υποσύστημα διαχείρ ισης

επιδομάτων κοινωνικής

πρόνοιας

ΔΚ .01 «Χορήγηση προνοιακών επιδομάτων»

ΔΚ .02 «Αναθεώρηση και παράταση επιδομάτων

πρόνοιας»

ΔΚ .03 «Διακοπή επιδόματος πρόνοιας»

ΔΚ .04 «Συνέχιση επιδότησης από άλλη Κοινωνική

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 47 από 96

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Υποσύστημα Ενταγμένες Διαδικασίες

Πρόνοια»

ΔΚ .05 «Μεταφορά κατοικ ίας σε άλλη Κοινωνική

Πρόνοια»

ΔΚ .06 «Πληρωμή Επιδομάτων Πρόνοιας»

ΔΚ .07 «Ενημέρωση ΚΗΥΚΥ με στοιχε ία δικαιούχων

προνοιακών επιδομάτων»

ΔΥ .05 «Χορήγηση διατροφικού επιδόματος

νεφροπαθών»

Ζ: Υποσύστημα οικονομικής

διαχείρ ισης εσόδων και

εξόδων κοινωνικής πρόνοιας

ΔΚ .06 «Πληρωμή Επιδομάτων Πρόνοιας»

ΔΚ .09 «Σύνταξη και έγκριση προϋπολογισμού

κοινωνικής πρόνοιας»

ΔΚ .10 «Είσπραξη Εσόδων Λογαριασμού Α ’ Κοινωνικών

Βοηθειών» - Τήρηση βιβλίων

ΔΚ .11 «Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων

Λογαριασμού Α ’ Κοινωνικών Βοηθειών»

ΔΚ .12 «Απολογισμός Εσόδων και Εξόδων Λογαριασμού

Α ’ Κοινωνικών Βοηθειών»

Η: Υποσύστημα ελέγχου και

εποπτείας Φορέων

Κοινωνικής Αντίληψης και

Φροντίδας

ΔΚ .13 «Αναγνώριση Φιλανθρωπικών Σωματείων»

ΔΚ .14 «Εγγραφή στο Εθνικό και Νομαρχιακό Μητρώο

Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας ιδ ιωτικού τομέα μη

κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Μητρώο

των Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων»

ΔΚ .15 «Πιστοποίηση Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας

Ιδ ιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα»

ΔΚ .16 «Χορήγηση Αδειών Προνοιακών Φορέων» -

Αναθεώρηση άδειας λειτουργίας Ιδρύματος ή

Συλλόγου Πρόνοιας - Παρακολούθηση λειτουργίας

Προνοιακών Ιδρυμάτων (κοινωνική έρευνα)

ΔΚ .17 «Χορήγηση Αδειών Διενέργειας Φιλανθρωπικών ή

Λαχειοφόρων Αγορών και Εράνων»

ΔΚ .18 «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης από το

προϊόν του Ειδικού Κρατικού Λαχείου σε φορείς

κοινωνικής αντίληψης»

Θ: Υποσύστημα Κοινωνικών

Υπηρεσιών

ΔΚ .19 «Διαχείριση υιοθεσιών»

ΔΚ .20 «Χορήγηση αδειών ασκήσεως επαγγέλματος

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 48 από 96

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Υποσύστημα Ενταγμένες Διαδικασίες

Κοινωνικού Λειτουργού»

ΔΚ .21 «Εισαγωγή σε Ιδρύματα»

ΔΚ .22 «Διαχείριση κατασκηνώσεων παιδιών και

ηλικιωμένων»

ΔΚ .23 «Διαδικασία κοινωνικής εργασίας»

Ι: Υποσύστημα Παροχών

Κοινωνικής Αρωγής

ΔΚ .24 «Χορήγηση πιστοποιητικών κοινωνικής

προστασίας»

ΔΚ .25 «Χορήγηση άδειας εισόδου και κυκλοφορίας στο

δακτύλιο σε άτομα με ειδ ικές ανάγκες»

Πέραν των ανωτέρω θα προσφερθούν και συστήματα υποδομής τα οποία θα

‘υποστηρίζουν ’ με την απαραίτητη λειτουργικότητα τα υποσυστήματα μηχανογράφησης

των επιχε ιρησιακών διαδικασιών καλύπτωντας πλήρως και κατ ’ ελάχιστο τις λειτουργικές

απαιτήσεις όπως αυτές καταγράφονται στους Πίνακες Συμμόρφωσης C.3.5 του τεύχους

διακήρυξης του Έργου . Αυτά είναι τα κάτωθι:

• Σύστημα Διαχείρισης Ροής Εργασιών

Το προσφερόμενο σύστημα Oracle Workf low είναι ένα σύστημα ολοκληρωμένης

διαχείρ ισης ροής εργασιών με απώτερο στόχο την ευκολότερη και αποτελεσματικότερη

διαχείρ ιση της ροής εργασιών που διενεργούνται . Το Oracle Workf low είναι ένα

ενσωματωμένο χαρακτηριστικό του Oracle Appl icat ion Server και εκμεταλλεύεται πλήρως

την τεχνολογική υποδομή και τα εξελιγμένα χαρακτηριστικά αξιοπιστίας , υψηλής

διαθεσιμότητας , διασυνδεσιμότητας και ασφάλειας της Oracle πλατφόρμας , τόσο στο

επίπεδο της βάσης δεδομένων όσο και στο επίπεδο του εξυπηρετητή εφαρμογών , του

Oracle Appl icat ion Server.

• Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (MIS)

Θα αναπτυχθεί ένα υποσύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης με στόχο τη κάλυψη των

αναγκών για διοικητική πληροφόρηση και τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας λήψης

αποφάσεων . Η ένωση θα διαθέσει εργαλείο , η χρήση , του οποίου θα γίνεται μέσω

browser για την εξαγωγή αναφορών που αφορούν στατιστικά και εξελικτικά στοιχε ία για

το υλικό που αποθηκεύεται και διαχειρ ίζεται στο κεντρικό σύστημα (όπως έγγραφα , ροές

εργασίας , ανατεθείσες εργασίες , χρήστες , κλπ . ). Επίσης , το προσφερόμενο εργαλείο θα

παράγει αναφορές σε διάφορες μορφές ανάλογα με τις απαιτήσεις της περίπτωσης , όπως

καταστάσεις κειμένου , αναφορές με γραφήματα , γραφικές πίτες , κοκ . Το υποσύστημα

διοικητικής πληροφόρησης που θα υλοποιήσει η ένωση θα στηριχθεί σε εργαλεία της

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 49 από 96

Oracle10g και συγκεκριμένα το Oracle 10g Warehouse Bui lder (OWB), tο εργαλείο

ερωτημάτων και ανάλυσης Oracle10g AS Discoverer, το εργαλείο Oracle10g AS Reports

και την έτοιμη υποδομή Oracle10g Business Intel l igence Beans (BI Beans).

• Διαδικτυακή Πύλη

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει Διαδικτυακή Πύλη , η οποία θα

παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , τα στοιχεία επικοινωνίας

με τις Νομαρχίες (ταχυδρομική διεύθυνση , τηλέφωνο , e-mai l), δυνατότητα ηλεκτρονικής

υποβολής (με προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο για υποβολή των απαραίτητων

δικαιολογητικών στη Νομαρχία) και δυνατότητα παρακολούθησης της προόδου των

εργασιών των αιτημάτων που έχουν θέσει οι ενδιαφερόμενοι . Πιο συγκεκριμένα θα

καλύπτονται κατ ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:

- Δυνατότητα συναλλαγής πολιτών με Ν .Α . (υποβολή αιτημάτων , κλπ) και

πληροφόρηση σχετικά με την πρόοδο των εργασιών των αιτημάτων που έχουν

θέσει οι πολίτες .

- Παροχή γενικών πληροφοριών σχετικά με το τι απαιτε ίται για να εκδοθεί μια

άδεια , ένα πιστοποιητικό , κλπ .

- Δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων στην αρμόδια Ν .Α . και παροχή

λεπτομερειών επαφής (διεύθυνση , τηλέφωνο , e-mai l)

- Διασύνδεση με την εφαρμογή πρωτοκόλλου και παροχή αριθμού πρωτοκόλλου

της υπόθεσης στον ενδιαφερόμενο κάθε φορά που αυτός υποβάλει μια αίτηση

μέσω της πύλης , προκειμένου να μπορεί να ενημερωθεί με βάση τον αριθμό

αυτό .

- Σύνδεση της υπάρχουσας πύλης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης με τη νέα πύλη και παροχή πρόσβασης στους χρήστες του

Υπουργείου μέσω ενός ενια ίου περιβάλλοντος .

- Δυνατότητα διασύνδεσης και ολοκλήρωσης με τις λοιπές

εφαρμογές/υποσυστήματα του έργου .

- Δυνατότητα παραμετροποιημένης πρόσβασης

- Ενοποίηση και αυτοματοποιημένη διαχείρ ιση περιεχομένου

• Σύστημα Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Εγγράφων

Για την πλήρη κάλυψη των αναγκών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν .Α .) , όσον

αφορά την υποεφαρμογή Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου του νέου πληροφοριακού

συστήματος , η εταιρία μας προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση βασισμένη στο λογισμικό

ΑΡΧΕΙΟΝ-WEB της εταιρείας HYPERSYSTEMS σε περιβάλλον Oracle 10g Server και Oracle

10g Appl icat ion Server.

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 50 από 96

4 Φάσεις και Παραδοτέα

Η υλοποίηση του Έργου περιλαμβάνει τις φάσεις και ενέργειες όπως ορίζονται στις

ακόλουθες υποενότητες:

4.1 Φάσεις Υλοποίησης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και Παραδοτέα

Στο ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι φάσεις υλοποίησης του ΟΠΣ με τα αντίστοιχα

παραδοτέα . Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να εκτελέσει τα πακέτα εργασίας με τις αντίστοιχες

ενέργειες και δραστηριότητες που αυτά περιλαμβάνουν και αναφέρονται στην προσφορά

του και συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο 5 «Σχέδιο Έργου» αυτής καλύπτωντας έτσι όλες τ ις

απαιτήσεις του Τεύχους Διακήρυξης . Η Εταιρεία δύναται να αναθέσει σε στελέχη της ή

τρίτο ανεξάρτητο όργανο τη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων Έργου

(project audits) για την πιστοποίηση της πορείας των εργασιών και τον προσδιορισμό του

βαθμού στον οποίο εκτελούνται οι ενέργειες για τις οποίες έχει δεσμευθεί ο Ανάδοχος στο

Κεφάλαιο 5 της προσφοράς του . Τέτοιο έλεγχοι δύναται να διενεργούνται σε

οποιοδήποτε χρονικό σημείο εξέλιξης του Έργου , κατόπιν έγκαιρης σχετικής ενημέρωσης

του Αναδόχου από την Εταιρεία . Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δίνε ι πρόσβαση

στον ελεγκτή σε πηγές και στοιχε ία τεκμηρίωσης για τα ανωτέρω .

Φάσεις και Πακέτα Εργασίας Α/Α Παραδοτέα

ΦΑΣΗ 1η : ΜΕΛΕΤΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.1: Καταγραφή Υφιστάμενης

Κατάστασης

Π .1 .1.1 Αποτύπωση Υπάρχουσας Κατάστασης

Διευθύνσεων Υγε ίας και Δημόσιας Υγιε ινής κα ι

Κοινωνικής Πρόνοιας Ν .Α .

Π .1 .2.1 Τεύχος Προγραμματ ισμού Υλοποίησης Συστήματος

Π .1 .2.2 Οριστ ικοποιημένη Μεθοδολογ ία (Ανάπτυξης κα ι

Εγκατάστασης Συστήματος , ελέγχου ,

εκπαίδευσης , πιλοτ ικής κα ι παραγωγικής

λε ιτουργ ίας κλπ . )

Π .1 .2.4 Πλάνο Εκπαίδευσης

Π .1 .2.5 Πλάνο Πιλοτικής κα ι Παραγωγικής Λειτουργ ίας

Π .1 .2.6 Πλάνο Παροχής Υποστήριξης

Π .1 .2.7 Μεθοδολογ ία μετάπτωσης δεδομένων

Π .1 .2.8 Μεθοδολογ ία μετάπτωσης

1 .2: Προδιαγραφή Σχεδίου

Υλοποίησης

Π .1 .2.9 Σχέδιο Μετάπτωσης (Migrat ion P lan)

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 51 από 96

Φάσεις και Πακέτα Εργασίας Α/Α Παραδοτέα

Π .1 .2.10 Προγραμματ ισμός Τεκμηρίωσης (Documentat ion

P lan)

Π .1 .2.11 Σχέδιο Αντ ιμετώπισης Κινδύνων (R isk Ana lys is)

Π .1 .2.12 Προγραμματ ισμός και αρχ ικά σενάρια ελέγχου

αποδοχής

Π .1 .3.1 Μελέτη Διαλε ιτουργ ικότητας 1 .3: Προδιαγραφές κα ι Ανάλυση

Οργανωτικής Λειτουργίας Π .1 .3.2 Σχεδιασμός κα ι ομογενοποίηση επ ιλεγμένων

διαδ ικασιών κα ι εντύπων των Ν .Α .

Π .1 .4.1 Τεύχος ανάλυσης απαιτήσεων , τεύχος

παραμετροποίησης

Π .1 .4.2 Τεύχος ανάλυσης λογ ισμικού

1 .4: Τεχν ικές Προδιαγραφές κα ι

Ανάλυση του Συστήματος

Π .1 .4.3 Τεύχος αρχιτεκτον ικού σχεδιασμού

ΦΑΣΗ 2η : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Π .2 .2.1 Προσαρμοσμένο ανά ΝΑ σύστημα και εφαρμογές

2 .2: Ανάπτυξη κα ι

Παραμετροποίηση

Π .2 .2.2 Αναθεωρήσεις Σχεδιασμού Εφαρμογών

Π .2 .3.1 Πρόγραμμα Ελέγχου 2 .3: Σχεδίαση Ελέγχων

Παραλαβής Π .2 .3.2 Σενάρια Ελέγχου

Π .2 .4.1 Αποτελέσματα Ελέγχου 2 .4: Έλεγχος κα ι Βελτ ιστοποίηση

Π .2 .4.2 Τεύχος Ελέγχου καλής λε ιτουργ ίας

Π .2 .5.1 Εφαρμογές Λογ ισμ ικού (S/W) 2.5: Εγκατάσταση κα ι

Αρχικοποίηση Εφαρμογών Π .2 .5.2 Μητρώο / Αρχε ίο δικα ιούχων προνοιακών

επ ιδομάτων σε ηλεκτρονική μορφή

Π .2 .6.1 Οδηγός Τεκμηρίωσης

Π .2 .6.2 Εγχε ιρ ίδ ια / Οδηγίες λε ιτουργ ικής τεκμηρίωσης

Π .2 .6.3 Εγχε ιρ ίδ ια / Οδηγίες υποστηρικτ ικής τεκμηρίωσης

2 .6: Τεκμηρίωση Εφαρμογών

Π .2 .6.4 Εγχε ιρ ίδ ια / Οδηγίες διο ικητ ικής τεκμηρίωσης

έργου

2 .7: Οριστ ικοποίηση Πλάνου

Εκπαίδευσης

Π .2 .7.1 Πλάνο εκπαίδευσης

ΦΑΣΗ 3η : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 52 από 96

Φάσεις και Πακέτα Εργασίας Α/Α Παραδοτέα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Π .3 .1.1 Παράδοση και παραμετροποίηση εξοπλ ισμού

Π .3 .1.2 Τεκμηρίωση ποσοτικής παράδοσης - παραλαβής

Π .3 .1.3 Έκθεση με αποτελέσματα δοκιμών ελέγχου

3 .1 & 3.2 Προμήθε ια κα ι

Εγκατάσταση Εξοπλισμού &

Έλεγχος κα ι Βελτ ιστοποίηση

Εξοπλισμού

Π .3 .1.4 Εγχε ιρ ίδ ια κατασκευαστών Εξοπλισμού

Συστήματος

ΦΑΣΗ 4η : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Π .4 .1.1 Εκπαιδευτ ικό Υλικό γ ια συνολ ικό αριθμό ατόμων

ανά σεμινάριο σύμφωνα με τον αναλυτ ικό πίνακα

των εκπαιδευτ ικών υπηρεσιών

Π .4 .1.2 Έντυπα Εκπαιδευτ ικής διαδ ικασίας καθώς κα ι όλες

οι εργαστηριακές ασκήσε ις όπου προσφέρονται .

Π .4 .1.3 Αποτελέσματα εκπαίδευσης

Π .4 .1.4 Οδηγός Εκπαίδευσης

4 .1 Εκπαίδευση Χρηστών των

N.A.

Π .4 .1.5 Εκπαίδευση ομάδων χρηστών

ΦΑΣΗ 5η : ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Π .5 .1.1 Τεκμηρίωση προσαρμογών και

παραμετροποιήσεων σε λογ ισμικό και εξοπλ ισμό

Π .5 .1.2 Τεκμηρίωση σφαλμάτων

Π .5 .1.3 Έκθεση αξ ιολόγησης περιόδου πιλοτ ικής

λε ιτουργ ίας

5 .1: Περίοδος Πιλοτ ικής

Λειτουργ ίας

Π .5 .1.4 Έκθεση αξ ιολόγησης περιόδου πιλοτ ικής

λε ιτουργ ίας

ΦΑΣΗ 6η : ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

6.1: Διάθεση εφαρμογών και

μετάπτωση δεδομένων

Π .6 .1.1 Τοπική Υποστήριξη

6 .2: Υπηρεσίες Άμεσης Βοήθε ιας

(He lp Desk)

Π .6 .2.1 Καταγραφή των συμβάντων ενεργε ιών

υποστήριξης από το He lp desk

Π .6 .3.1 Τεκμηρίωση πρόσθετων προσαρμογών σε

λογ ισμικό και εξοπλ ισμό

6 .3: Υπηρεσίες Επιστημον ικής κα ι

Τεχν ικής Υποστήριξης

Νομαρχιακών Αυτοδιο ικήσεων Π .6 .3.2 Τεκμηρίωση σφαλμάτων

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 53 από 96

Φάσεις και Πακέτα Εργασίας Α/Α Παραδοτέα

Π .6 .3.3 Δελτία παρουσίας στελεχών του Ανάδοχου

Π .6 .4.1 Καταγραφή των συμβάντων ενεργε ιών

υποστήριξης κατά την υποστήριξη κεντρ ικής

υποδομής

Π .6 .4.2 Τεκμηρίωση πρόσθετων προσαρμογών σε

λογ ισμικό και εξοπλ ισμό

6 .4: Υπηρεσίες Τεχν ικής

Υποστήριξης Κεντρ ικής Υποδομής

Π .6 .4.3 Τεκμηρίωση σφαλμάτων κατά την υποστήριξη

κεντρ ικής υποδομής

Π .6 .4.4 Δελτία παρουσίας στελεχών του Ανάδοχου

Π .7 .1.1 Εκθέσε ις Προόδου

Π .7 .1.2 Έκθεση Ολοκλήρωσης Έργου

Π .7 .1.3 Τεκμηρίωση Διο ίκησης Εργου

Π .7 .1.4 Εκθέσε ις Ελέγχου Ποιότητας Προσφερόμενων

Υπηρεσιών και Παραδοτέων

7.1: Παρακολούθηση Έργου

Π .7 .1.5 Στρατηγική κα ι πλάνο ενεργε ιών διαχε ίρ ισης

αλλαγής (change management)

5 Υπηρεσίες Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης

Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι το Έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους και

προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης , τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς

αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν στις σύγχρονες μεθόδους ανάπτυξης

πληροφοριακών συστημάτων , τα οποία και θα πληρούν όλες τις ιδ ιότητες και

χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση αυτή και θα στερούνται οποιωνδήποτε

ελαττωμάτων και ότι θα συμμορφώνονται πλήρως στις προδιαγραφές , λειτουργίες , και

ιδ ιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Διακήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν

από την Εταιρεία κατά την εκτέλεση του Έργου .

5.1 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας

Ο εξοπλισμός του συστήματος και το λογισμικό (τυποποιημένο και εφαρμογές) που

προσφέρεται καλύπτεται από οκτώ (8) χρόνια εγγύησης καλής λειτουργίας (παροχή

δωρεάν συντήρησης). Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας υπολογίζεται από την

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 54 από 96

ημερομηνία οριστικής παραλαβής του έργου . Όσον αφορά στο είδος και στο

αναμενόμενο επίπεδο παροχής υπηρεσιών κατά το διάστημα της εγγύησης , ισχύουν οι

ίδ ιο ι όροι που καθορίζονται και για το διάστημα της συντήρησης (όπως περιγράφονται

στην επόμενη υποενότητα), με τη μόνη διαφορά ότι για την περίοδο εγγύησης καλής

λειτουργίας οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν .

Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας , οι προσφερόμενες υπηρεσίες του

Αναδόχου είναι οι παρακάτω:

• Διασφάλιση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και των εφαρμογών

• Αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του εξοπλισμού

• Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών (bugs) και

τυχόν άλλων προβλημάτων . Κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης , ο Ανάδοχος είναι

υποχρεωμένος να επιλύει τα προβλήματα εντός δύο (2) ημερών από την αναγγελία

εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων .

• Παράδοση , εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του λογισμικού συστήματος και

εφαρμογών .

• Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων

των εγχειριδ ίων του υλικού και λογισμικού .

• Διενέργεια προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού και των εφαρμογών , η οποία

πρέπει να είναι πέραν του ωραρίου κανονικής λειτουργίας των Νομαρχιών .

• Υπηρεσία Help-Desk για όλους τους χρήστες του συστήματος .

5.2 Συντήρηση

Με το πέρας της ζητούμενης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας θα αρχίσει η περίοδος

συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης του ΟΠΣ . Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να προσφέρει

υπηρεσίες Συντήρησης – Υποστήριξης του συστήματος για (5) έτη , με την υπογραφή

σχετικής σύμβασης . Ο Ανάδοχος στο χρονικό διάστημα αυτό θα είναι υπεύθυνος για τη

συντήρηση του ΟΠΣ . Για την ενεργοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών συντήρησης

μετά το πέρας του Έργου , θα καταρτιστεί νέα σύμβαση . Ο χρόνος ισχύος της Σύμβασης

συντήρησης θα καθοριστεί από τον Φορέα Χρηματοδότησης και θα είναι μικρότερος ή

ίσος των πέντε (5) ετών .

Στο κόστος συντήρησης περιλαμβάνονται όλα τα παράπλευρα έξοδα μετακίνησης ,

διαμονής και αμοιβής προσωπικού , αξίας ανταλλακτικών , εξαρτημάτων κλπ . (πλην

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 55 από 96

αναλωσίμων), που κρίνονται κάθε φορά απαραίτητα για τη διόρθωση του αντίστοιχου

προβλήματος . Οι προσφερόμενες υπηρεσίες συντήρησης περιλαμβάνουν:

- Εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και του λογισμικού .

- Διόρθωση σφαλμάτων στα υποσυστήματα (bug f ix ing).

- Εντοπισμός αιτ ιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση .

- Ενημέρωση των Ν .Α . για τις νέες εκδόσεις λογισμικού και τις δυνατότητες

αναβάθμισης του εξοπλισμού .

- Παροχή νέων εκδόσεων του προσφερόμενου λογισμικού (re leases & vers ions).

- Προληπτική συντήρηση εξοπλισμού δυο (2) φορές τον χρόνο . Οποιαδήποτε

εργασία προληπτικής συντήρησης ή διαχείρισης που προϋποθέτει τη μη

διαθεσιμότητα του συστήματος θα εκτελείται εκτός ωραρίου εργασίας .

- Παροχή τεχνικής υποστήριξης μέσω help-desk (τηλέφωνο , e-mai l) κλπ .

- Ελάχιστη διαθεσιμότητα του Αναδόχου για την προσφορά των υπηρεσιών

συντήρησης = 12(08:00 – 20:00) x 5(εργάσιμες ημέρες) για όλο το ημερολογιακό

έτος , όσον αφορά στην αναγγελία προβλημάτων , βλαβών κλπ . και την παροχή

υπηρεσιών help desk.

Οι απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου συντήρησης ισχύουν και κατά την περίοδο

της εγγύησης (παροχή δωρεάν συντήρησης) και κατά την περίοδο παραγωγικής

λειτουργίας .

Σε περίπτωση υπέρβασης του αποδεκτού ορίου Μη διαθεσιμότητας για κάθε επιπλέον ώρα

ΜΗ διαθεσιμότητας θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με το μεγαλύτερο εκ των δύο

ακόλουθων τιμών:

- 0,5% επι του ετήσιου κόστους συντήρησης

- 0,05% επί του κόστους των προσφερόμενων προϊόντων και των υπηρεσιών

εγκατάστασης και παραμετροπόιησης .

Θεωρείται ότι η μη διαθεσιμότητα μιας μονάδας επιφέρει τη μη διαθεσιμότητα όλων των

μονάδων του συστήματος (εξοπλισμός και λογισμικό) που εξαρτώνται λειτουργικά από

αυτήν , και συνυπολογίζεται στον προσδιορισμό της ρήτρας . Χρόνος απόκρισης του

συστήματος μεγαλύτερος των τεσσάρων (4) δευτερολέπτων σε συνθήκες πλήρους φόρτου

εργασίας θεωρείται ως μη διαθεσιμότητα του συστήματος .

Ειδικά για τους χρόνους απόκρισης και αποκατάστασης βλαβών ισχύουν τα εξής:

Χρόνος απόκρισης βλάβης

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 56 από 96

Η ανταπόκριση (παρουσία) του αναδόχου σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας θα

πρέπει να είναι:

- τέσσερις (4) ώρες από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης εφόσον η ειδοποίηση

έγινε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και στο διάστημα από 07:00 μέχρι 17:00π .μ .

- Στις 08:00 π .μ . της επόμενης εργάσιμης ημέρας εφόσον η ειδοποίηση έγινε εκτός

των ανωτέρω ημερών και ωρών .

- Στις 8:00 π .μ . της επόμενης εργάσιμης ημέρας εφόσον η ειδοποίηση έγινε από

Παρασκευή μέχρι Κυριακή .

Χρόνος αποκατάστασης βλάβης

- Η αποκατάσταση της βλάβης ή δυσλειτουργίας θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσα

σε 48 ώρες από την αναγγελία της .

- Εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί η λειτουργία μονάδας στο παραπάνω χρονικό

διάστημα , εφαρμόζονται οι ρήτρες της συντήρησης ενώ ο Ανάδοχος θα πρέπει να

την αντικαταστήσει με όμοια μονάδα που λειτουργεί κανονικά , να εγκαταστήσει το

λογισμικό συστήματος και των εφαρμογών και να αποκαταστήσει τα στοιχε ία των

εφαρμογών για την περαιτέρω καλή λειτουργία του συστήματος .

Σημειώνεται ότι στη συντήρηση του λογισμικού συστήματος και εφαρμογών

περιλαμβάνονται τα εξής:

- Αναβάθμιση (upgrade) σε τυχόν νεώτερες εκδόσεις του συστήματος ,

- Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των customizat ions, διεπαφών με άλλα

συστήματα , κ .λπ . , με τις νεώτερες εκδόσεις ,

- Αντιμετώπιση σφαλμάτων (bugs), προσαρμογή σε νέες συνθήκες λειτουργίας ,

- Παραμετροποίηση συστήματος σε περίπτωση αλλαγών στο νομικό και θεσμικό

πλαίσιο οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τον τρόπο λειτουργίας των Ν .Α . και δεν

δύναται να αντιμετωπισθούν από την υφιστάμενη προσφερόμενη λειτουργικότητα

του συστήματος .

5.3 Υπηρεσίες Εγγύησης Καλής Λειτουργίας – Συντήρησης (Λογισμικό)

Το σχήμα συντήρησης και υποστήριξης του ΟΠΣ περιλαμβάνει:

- Προληπτική συντήρηση , δύο φορές κατ ’ έτος , οπότε θα γίνεται συνολικός

έλεγχος του συστήματος και προτάσεις ενημέρωσης - βελτίωσής του , ώστε το

σύστημα να είναι σε κατάσταση ετοιμότητας . Οι προτάσεις βελτίωσης της

απόδοσης που εμπίπτουν στην ευθύνη της εταιρείας θα υλοποιούνται άμεσα . Οι

επεμβάσεις προληπτικής συντήρησης θα προγραμματίζονται σε συνεργασία και

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 57 από 96

με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα και θα είναι πέραν του ωραρίου κανονικής

λειτουργίας του φορέα , ώστε να δημιουργούν την ελάχιστη δυνατή ενόχληση

στην κανονική λειτουργία των τμημάτων .

- Κατασταλτική (επανορθωτική) συντήρηση , κατόπιν κλήσεως . Η αποκατάσταση

της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος , θα γίνεται στα πλαίσια των

υποχρεώσεων της εταιρείας για τη διαθεσιμότητα του συστήματος .

Η αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων που ανακοινώνονται από τις Ν .Α . μπορεί να

γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους :

- Μέσω του Help-Desk (Cal l Center) του Αναδόχου κατά τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες για την παροχή διευκρινίσεων σε ερωτήσεις που θέτει ο τεχνικός

υπεύθυνος του συστήματος

- Απευθείας επίλυση προβλήματος χωρίς μετάβαση Τεχνικού (μέσω Modem)

- Με επιτόπια επίσκεψη τεχνικού

- Αποκατάσταση σφαλμάτων (bugs) του προσφερόμενου λογισμικού

- Εγκατάσταση νέων εκδόσεων και τεκμηρίωση των αλλαγών σε σχέση με την

προηγούμενη έκδοση . Ο Ανάδοχος θα γνωστοποιε ί γραπτώς στο φορέα όλες τις

νέες εκδόσεις λογισμικού και τα κύρια χαρακτηριστικά τους σε διάστημα το

πολύ δύο (2) μηνών από την ανακοίνωσή τους από τον κατασκευαστή . Η

εγκατάσταση των νέων εκδόσεων θα γίνεται κατά τρόπο που να δημιουργεί την

ελάχιστη δυνατή διαταραχή στην κανονική λειτουργία του Φορέα , κατά

προτίμηση εκτός ωραρίου .

Η ομάδα υποστήριξης του Αναδόχου θα φροντίζε ι για την συνεχή λειτουργία του

συστήματος μετά την παράδοσή του και την οριστική παραλαβή . Οι αρμοδιότητες της

ομάδας αφορούν μεταξύ άλλων:

- Στην παροχή επιτόπου υπηρεσιών υποστήριξης λειτουργίας του συστήματος και

επίλυσης προβλημάτων

- Στη συλλογή και καταγραφή των κλήσεων για συντήρηση ή υποστήριξη .

- Στην παροχή υποστήριξης σε 1ο επίπεδο μέσω τηλεφώνου / e-mai l /

Διαδικτύου (παροχή πληροφοριών μέσω s ite) / Fax ή μέσω διατάξεων

τηλεϋποστήριξης .

- Στη διενέργεια των προληπτικών συντηρήσεων όπως έχουν προβλεφθεί .

- Στα πλαίσια της ομάδας υποστήριξης , ο υπεύθυνός της αναλαμβάνει :

- Την παρακολούθηση των εργασιών συλλογής και καταγραφής των κλήσεων .

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 58 από 96

- Τη δρομολόγηση των κλήσεων σε 1ο και 2ο επίπεδο στους κατάλληλους

μηχανικούς .

- Τον έλεγχο των εντύπων τεκμηρίωσης των επεμβάσεων .

- Την εξαγωγή των στοιχε ίων που απαιτούνται για την ενημέρωση του φορέα .

Παρακάτω περιγράφονται οι ανωτέρω τρόποι επίλυσης προβλημάτων .

1. Άμεση Βοήθεια (Help-Desk): Άμεση Βοήθεια κατά το χρονικό διάστημα 07:00 –

17:00 για τις εργάσιμες ημέρες , για όλους τους χρήστες του συστήματος μέσω

τηλεφώνου όπου θα παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

- Τηλεφωνική βοήθεια σχετικά με τη χρήση

- Τηλεφωνική βοήθεια για τη αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την χρήση

Η επικοινωνία ανάμεσα στον Φορέα και την εταιρεία και η παροχή διευκρινίσεων σε

ερωτήσεις που θέτει ο τεχνικός υπεύθυνος του συστήματος καθώς επίσης και η

διάγνωση και διόρθωση λαθών του συστήματος θα γίνεται μέσω της τηλεφωνικής

Γραμμής Άμεσης Βοήθειας (help desk), η οποία θα είναι προσιτή σε όλους τους

χρήστες του πληροφοριακού συστήματος .

Μέσω της Γραμμής Άμεσης Βοήθειας θα παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες :

- Επίλυση αποριών και παροχή βοήθειας σχετικά με τη χρήση του συστήματος .

- Βοήθεια σχετικά με τη διαπίστωση ανωμαλιών κατά την κανονική χρήση του

συστήματος

- Παροχή οδηγιών για την πρόσκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων που

εμφανίστηκαν .

- Πρόταση μέτρων που πρέπει να ληφθούν για να επανορθωθούν οι παραπάνω

ανωμαλίες , αν αυτό είναι εφικτό

- Οτιδήποτε επιπλέον είναι αναγκαίο για την ομαλή πορεία του συστήματος

Στις αρμοδιότητες του help-desk περιλαμβάνονται:

- Η συλλογή , η καταγραφή και η προώθηση του αιτήματος για βοήθεια

- Η αντιμετώπιση και επίλυση του σχετικού προβλήματος από ειδικευμένο

προσωπικό

- Η σύνταξη και προώθηση κατάλληλης απάντησης στον αιτούντα

- Η επιβεβαίωση μετά από κατάλληλο έλεγχο της καλής λειτουργίας του

συγκεκριμένου υποσυστήματος

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 59 από 96

Η ποιότητα των υπηρεσιών που θα παρέχονται από το help-desk της εταιρείας θα

διασφαλίζεται και ελέγχεται με βάση τις εξής μετρικές:

- Χρόνος απόκρισης: ο χρόνος μεταξύ της καταχώρισης του αιτήματος και της

εκκίνησης της αντιμετώπισής του

- Χρόνος επίλυσης: ο χρόνος μεταξύ της καταχώρισης του αιτήματος και της

τελικής επίλυσής του

Ισχύουν οι ακόλουθοι όροι όσον αφορά τη διαδικασία υποστήριξης μέσω του Help-

desk:

- Τα αιτήματα θα υποβάλλονται είτε τηλεφωνικώς , ή με e-mai l ή με fax, ή με

οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο ηλεκτρονικό μέσο

- Παρέχεται κατάλληλη επιβεβαίωση της λήψης του (τηλεφωνικού , ηλεκτρονικού ,

ή με άλλο μέσο) αιτήματος από την υπηρεσία στον αιτούντα

- Παρέχεται πληροφόρηση στον αιτούντα για τον αναμενόμενο χρόνο επίλυσης

του αιτήματος

- Καταγράφεται κατά πόσο η επίλυση του αιτήματος απαιτεί και τη συνεργασία

με την υπηρεσία πληροφορικής του Φορέα

- Όλα τα αιτήματα θα διαχειρ ίζονται από το help-desk με εχεμύθεια από την

εταιρεία και το help-desk όσον αφορά τόσο τη φύση των προβλημάτων όσο και

τα (προσωπικά , ευαίσθητα) δεδομένα και το λογισμικό που εμπλέκεται .

Για όλα αυτά τα προβλήματα , και μέχρι την οριστική επίλυσή τους , θα παρέχονται

στους χρήστες ειδ ικές οδηγίες για την πρόσκαιρη αντιμετώπιση του λάθους (walk

around). Μετά την επίλυση του προβλήματος θα γίνεται ειδ ικός εκτεταμένος

έλεγχος των δεδομένων και θα συμπληρώνεται ειδ ικό έντυπο όπου θα

περιγράφεται το λάθος , τα βήματα που ακολουθήθηκαν για τον εντοπισμό του

καθώς και οι ενέργειες που έγιναν για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας .

2. Ηλεκτρονική Υποστήριξη (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mai l))

Η επικοινωνία ανάμεσα στο φορέα και το Help Desk του Αναδόχου και η παροχή

διευκρινίσεων σε ερωτήσεις που θέτει ο τεχνικός υπεύθυνος του συστήματος

καθώς επίσης και η διάγνωση και διόρθωση λαθών του συστήματος μπορεί να

γίνεται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εργάσιμες μέρες και ώρες). Οι

προσφερόμενες υπηρεσίες περιγράφονται ανωτέρω .

3. Απευθείας επίλυση προβλήματος χωρίς μετάβαση Τεχνικού (μέσω Modem)

Ο Ανάδοχος προτείνε ι ως αποτελεσματικότερη μέθοδο επανορθωτικής συντήρησης

την επίλυση προβλημάτων μέσω modem (εξ ’ αποστάσεως επίλυση προβλημάτων).

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 60 από 96

Σημειώνεται , ότι ο ανωτέρω τρόπος επίλυσης προβλημάτων προϋποθέτει την

ύπαρξη αντίστοιχου modem από το φορέα .

4. Επιτόπια Επίσκεψη Τεχνικού

Σε περίπτωση που οι άλλοι τρόποι υποστήριξης δεν έχουν αποτέλεσμα , ο Ανάδοχος

αναλαμβάνει να προβαίνε ι , όταν κληθεί , στην πλήρη και άμεση αποκατάσταση

πιθανής βλάβης του λογισμικού με επιτόπιες επισκέψεις εξειδ ικευμένου

προσωπικού για την επίλυση του προβλήματος .

5.4 Υπηρεσίες Εγγύησης Καλής Λειτουργίας – Συντήρησης (Εξοπλισμός)

Προσφέρεται συντήρηση προληπτικού χαρακτήρα με στόχο τον έλεγχο και τη διάγνωση/

πρόβλεψη , σε αρχικό ακόμα στάδιο , τυχόν ελαττωμάτων ή δυσλειτουργιών του

εξοπλισμού και την έγκαιρη αποκατάστασή τους για την αποφυγή μελλοντικών

προβλημάτων . Οι προληπτικές επεμβάσεις συντήρησης γίνονται μία (1) φορά το χρόνο

και σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή με επιτόπια επίσκεψη

ειδ ικευμένων τεχνικών στους χώρους λειτουργίας των συστημάτων . Οι ώρες

πραγματοποίησης της προληπτικής συντήρησης καθορίζονται μετά από συνεργασία της

Εταιρείας με το Φορέα και σε κάθε περίπτωση εκτός των Κανονικών Ωρών Κάλυψης

(ΚΩΚ). Κατά την προληπτική συντήρηση τηρείται εγχειρίδ ιο όπου αναφέρονται αναλυτικά

όλα τα βήματα που ακολουθούνται . Αναλυτικά οι ενέργειες των τεχνικών περιλαμβάνουν:

- Γενική εξέταση της κατάστασης του εξοπλισμού και οδηγίες προς τους χρήστες

ή/και διαχειριστές όπου αυτό είναι αναγκαίο .

- Καθαρισμός μηχανικών εξαρτημάτων (boards, κάρτες , κ .ο .κ).

- Καθαρισμός και συντήρηση άλλων εξαρτημάτων των συστημάτων (πληκτρολόγια

κλπ . ).

- Εξέταση των συστημάτων με διαγνωστικά προγράμματα και κατάλληλες

διορθωτικές ενέργειες .

- Εξέταση των log f i les (αρχείων απογραφής) των λειτουργικών συστημάτων για τη

διαπίστωση αστοχιών .

Σε κάθε επίσκεψη εξετάζονται παρατηρήσεις που έχουν καταγραφεί από τους χρήστες (σε

ειδ ικό ημερολόγιο) σχετικά με τη λειτουργία του εξοπλισμού . Οι περιπτώσεις

προβλημάτων και βλαβών που μπορούν ενδεχομένως να παρουσιαστούν σε απρόβλεπτες

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 61 από 96

χρονικές στιγμές καλύπτονται με το ολοκληρωμένο πλάνο αποκατάστασης βλαβών

(επανορθωτική - κατασταλτική συντήρηση).

Ως Επανορθωτική - Κατασταλτική Συντήρηση θα ακολουθηθεί σχέδιο κλήσης – επέμβασης

– παρακολούθησης αναγκών και επιδ ιόρθωσης βλαβών , το οποίο αντιμετωπίζει

αποτελεσματικά και οργανωμένα τις ανάγκες υποστήριξης του εξοπλισμού , πιθανές βλάβες

και τυχόν προβλήματα .

Η ανταπόκριση (παρουσία) του αναδόχου σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας θα

είναι:

- τέσσερις (4) ώρες από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης εφόσον η ειδοποίηση

έγινε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και στο διάστημα από 08:00 μέχρι 13:00π .μ .

- στις 08:00 π .μ . της επόμενης εργάσιμης ημέρας εφόσον η ειδοποίηση έγινε εκτός

των ανωτέρω ημερών και ωρών .

Η αποκατάσταση της βλάβης θα πραγματοποιε ίται μέσα σε 24 ώρες από την αναγγελία

της . Εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί η λειτουργία της μονάδας στο παραπάνω χρονικό

διάστημα , ο Ανάδοχος θα την αντικαταστήσει με όμοια μονάδα που λειτουργεί κανονικά ,

θα εγκαταστήσει το λογισμικό συστήματος , εφαρμογών και θα αποκαταστήσει τα στοιχε ία

των εφαρμογών για την περαιτέρω καλή λειτουργία του συστήματος .

Οι ανωτέρω απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου συντήρησης ισχύουν και κατά την

περίοδο της εγγύησης (παροχή δωρεάν συντήρησης) και για την περίοδο πιλοτικής

λειτουργίας .

Σε περίπτωση αδυναμίας επιδιόρθωσης κάποιας βλάβης , γίνεται επιτόπια αντικατάσταση

του εξαρτήματος ή της μονάδας που λειτουργεί πλημμελώς . Η μονάδα που παρουσιάζε ι

πρόβλημα αποστέλλεται στην κεντρική διεύθυνση παροχής service για λεπτομερή έλεγχο

και εντοπισμό της βλάβης .

Ο Ανάδοχος θα αντικαταστήσει και θα μεταφέρει το προς επισκευή υλικό , χωρίς πρόσθετη

επιβάρυνση , μέσα στους παραπάνω χρόνους και στη διάρκεια της εγγύησης , για την

πλήρη αποκατάστασή του . Η μεταφορά του επισκευασμένου ή προς επισκευή υλικού από

και προς την θέση εγκατάστασης του θα γίνεται με δαπάνες της εταιρείας .

5.5 Εξασφάλιση Ανταλλακτικών

Ο Ανάδοχος θα έχει όλα τα απαραίτητα καινούργια ανταλλακτικά για την επισκευή και

συντήρηση των στοιχε ίων εξοπλισμού που απαρτίζουν την λύση καθώς και αυτά που

θεωρούνται ως αναλώσιμα όπως f loppy disks, CD-ROMs/DVD-ROMs και backup tape

cartr idges.

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 62 από 96

Τα απαραίτητα για όλες τις περιπτώσεις συντήρησης υλικά και ανταλλακτικά βαρύνουν

τον ανάδοχο .

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθεύει τους Φορείς με ανταλλακτικά για

οκτώ (8) χρόνια από την οριστική παραλαβή του Έργου . Ο Ανάδοχος θα διατηρεί

απόθεμα ανταλλακτικών ώστε η αποκατάσταση μιας βλάβης να μην ξεπερνά σε καμία

περίπτωση τις είκοσι τέσσερεις (24)ώρες .

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 63 από 96

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Ομάδα Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Παρατίθεται η ομάδα Διοίκησης και Υλοποίησης του Έργου . Σύμφωνα και με τα όσα

περιγράφονται στην προσφορά του Αναδόχου κατά τις φάσεις του Έργου θα απασχοληθεί

κατά περίπτωση το απαραίτητο ικανό ανθρώπινο δυναμικό υπό τις εντολές και την

καθοδήγηση της ομάδας Διοίκησης έργου . Παρατίθεται ως ακολούθως το σχήμα

διοίκησης του Έργου το οποίο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί εντός δέκα (10) ημερών από

την υπογραφή της σύμβασης και να συμπεριλαμβάνει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στο έργο

οριοθετώτας διακριτά κανάλια επικοινωνίας .

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ « IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 64 από 96

Σχήμα Διοίκησης Έργου

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 65 από 96

Ακολουθεί πίνακας με τα μέλη της Ομάδας Έργου που αποτυπώνει την ελάχιστη

απασχόληση των μελών ανά Φάση Έργου .

A /A ONOMA

ΘΕΣΗ

στο οργανωτ ι κό

σχήμα του Έργου

ΡΟΛΟΣ

Γνωστ ι κό αντ ι κ ε ί μ ε νο θεματ ι κή

ενότητα κα ι στάδ ια

Απασχόληση

Σε ανθρωπομήνε ς

(ανά στάδ ι ο κα ι

συνολ ι κά )

Μέσο %

απασχόλησης

στο ’εργο

1

ΓΕΩΡΓΑΚΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

( ΙΒΜ )

Μηχαν ι κό ς

Εγκαταστάσεων

HW & SW

Εγκατάσταση κα ι

παραμετροπο ίηση H /W & S /W

ΣΥΝΟΛΟ : 0 , 1

ΦΑΣΗ 3 : 0 ,1

0 ,03%

2

ΓΟΛΕΜΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

( ΙΒΜ )

Μηχαν ι κό ς

Εγκαταστάσεων

HW & SW

Εγκατάσταση κα ι

παραμετροπο ίηση H /W & S /W

ΣΥΝΟΛΟ : 0 , 2

ΦΑΣΗ 3 : 0 ,2

0 ,06%

3 ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ

ΝΙΚΟΣ ( Ι ΒΜ )

Μηχαν ι κό ς

Εγκαταστάσεων

HW & SW

Εγκατάσταση κα ι

παραμετροπο ίηση H /W & S /W

ΣΥΝΟΛΟ : 0 , 2

ΦΑΣΗ 3 : 0 ,2

0 ,06%

4

ΖΑΜΠΑΚΑΣ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

( ΙΒΜ )

Μηχαν ι κό ς

Εγκαταστάσεων

HW & SW

Εγκατάσταση κα ι

παραμετροπο ίηση H /W & S /W

Υπεύθυνο ς ομάδα ς w i n te l κα ι

SAN

ΣΥΝΟΛΟ : 0 , 2

ΦΑΣΗ 3 : 0 ,2

0 ,06%

5 ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΣ

ΦΙΛ ΙΠΠΟΣ ( ΙΒΜ )

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η Υποστήρ ι ξ η Π ιλοτ ι κών ΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ 1

ΦΑΣΗ 5 : 1

0 ,30%

6

ΚΑΤΑΝΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

( ΙΒΜ )

Μηχαν ι κό ς

Εγκαταστάσεων

HW & SW

Εγκατάσταση κα ι

παραμετροπο ίηση H /W & S /W

Υπεύθυνη Ομάδας Δ ι κτύου

ΣΥΝΟΛΟ : 0 , 5

ΦΑΣΗ 3 : 0 , 2

ΦΑΣΗ 5 : 0 ,3

0 ,15%

7 ΚΑΤΙΚΑΣ

ΒΑΣΙΛΕ ΙΟΣ ( ΙΒΜ )

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η Υποστήρ ι ξ η Π ιλοτ ι κών ΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ : 0 , 5

ΦΑΣΗ 5 : 0 ,5

0 ,15%

8

ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

( ΙΒΜ )

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η Υποστήρ ι ξ η Π ιλοτ ι κών ΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ : 1 , 2

ΦΑΣΗ 5 : 1 ,2

0 ,36%

9

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

( ΙΒΜ )

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η Υποστήρ ι ξ η Π ιλοτ ι κών ΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ : 1

ΦΑΣΗ 5 : 1

0 ,30%

10

ΛΑΥΚΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

( ΙΒΜ )

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η Υποστήρ ι ξ η Π ιλοτ ι κών ΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ : 1

ΦΑΣΗ 5 : 1

0 ,30%

11

ΛΥΡΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

( ΙΒΜ )

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η Κεντρ ι κή ς

Υποδομής κατά τη δ ι άρκε ι α

τη ς π ι λοτ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 5 : 2

0 ,59%

12 ΜΑΡΙΟΛΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ( ΙΒΜ )

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η Κεντρ ι κή ς

Υποδομής κατά τη δ ι άρκε ι α

τη ς π ι λοτ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 5 : 2

0 ,59%

13 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ

ΓΕΩΡΓ ΙΟΣ ( ΙΒΜ )

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η Κεντρ ι κή ς

Υποδομής κατά τη δ ι άρκε ι α

τη ς παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 6 : 2 0 ,59%

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 66 από 96

A /A ONOMA

ΘΕΣΗ

στο οργανωτ ι κό

σχήμα του Έργου

ΡΟΛΟΣ

Γνωστ ι κό αντ ι κ ε ί μ ε νο θεματ ι κή

ενότητα κα ι στάδ ια

Απασχόληση

Σε ανθρωπομήνε ς

(ανά στάδ ι ο κα ι

συνολ ι κά )

Μέσο %

απασχόλησης

στο ’εργο

14

ΜΟΥΝΤΟΥΡΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

( ΙΒΜ )

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η Π ιλοτ ι κών ΝΑ

Εκπα ιδ ευτή ς κεντρ ι κών

δ ι αχε ι ρ ι σ τών

ΣΥΝΟΛΟ : 1 , 2

ΦΑΣΗ 4 : 0 , 2

ΦΑΣΗ 5 : 1

0 ,36%

15 ΜΠΑΡΜΠΑΝΗΣ

ΓΕΩΡΓ ΙΟΣ ( ΙΒΜ )

Μηχαν ι κό ς

Εγκαταστάσεων

HW & SW

Εγκατάσταση κα ι

παραμετροπο ίηση H /W & S /W

ΣΥΝΟΛΟ : 0 , 3

ΦΑΣΗ 3 : 0 ,3

0 ,09%

16

ΜΠΟΖΟΥΡΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

( ΙΒΜ )

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η Υποστήρ ι ξ η Π ιλοτ ι κών ΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ : 1

ΦΑΣΗ 5 : 1

0 ,30%

17 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ

ΜΑΡΙΟΣ ( ΙΒΜ )

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η Υποστήρ ι ξ η Π ιλοτ ι κών ΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ : 1

ΦΑΣΗ 5 : 1

0 ,30%

18

ΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

( ΙΒΜ )

Υπεύθυνη Έργου

ΣΥΝΟΛΟ : 7 , 5

ΦΑΣΗ 1 : 1 , 5

ΦΑΣΗ 2 : 3 , 2

ΦΑΣΗ 3 : 0 ,1

ΦΑΣΗ 4 : 0 , 2

ΦΑΣΗ 5 : 0 ,8

ΦΑΣΗ 6 : 1 , 7

2 ,22%

19

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤ

ΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ( ΙΒΜ )

Υπεύθυνο ς

Εκπα ίδ ευσης

ΣΥΝΟΛΟ : 0 , 5

ΦΑΣΗ 1 : 0 , 2

ΦΑΣΗ 4 : 0 , 3

0 ,15%

20 ΠΑΣΧΟΣ ΗΛΙΑΣ

( ΙΒΜ )

Σχεδ ι αστή ς

Αρχ ι τ εκτον ι κή ς

Συστήματο ς

Ε ιδ ι κό ς

σύμβουλο ς

ασφάλε ι α ς

συστημάτων

Σχεδ ί αση αρχ ι τ ε κ τν ι κή ς

συστήματο ς

Καθορ ι σμό ς τρόπου εφαρμογής

Σχεδ ί ου Ασφάλε ια ς

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 0 , 5

ΦΑΣΗ 1 : 0 , 5

0 ,15%

21 ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ

ΓΕΩΡΓ ΙΟΣ ( ΙΒΜ )

Εγκατάσταση κα ι

παραμετροπο ίηση H /W & S /W

ΣΥΝΟΛΟ : 0 , 1

ΦΑΣΗ 3 : 0 , 1

0 ,03%

22 ΠΑΧΝΕΛΗΣ

Γ ΙΩΡΓΟΣ ( ΙΒΜ )

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η Υποστήρ ι ξ η Π ιλοτ ι κών ΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 5 : 2

0 ,59%

23 ΣΕΜΟΣ ΒΙΤΑΛ

( ΙΒΜ )

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η Κεντρ ι κή ς

Υποδομής κατά τη δ ι άρκε ι α

τη ς παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 6 : 2 0 ,59%

24

ΣΟΥΛΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

( ΙΒΜ )

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η Κεντρ ι κή ς

Υποδομής κατά τη δ ι άρκε ι α

τη ς παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς

ΣΥΝΟΛΟ : 1

ΦΑΣΗ 6 : 1 0 ,30%

25 ΣΤΑΜΑΤΑΡΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ( ΙΒΜ )

Μηχαν ι κό ς

Εγκαταστάσεων

HW & SW

Εγκατάσταση κα ι

παραμετροπο ίηση H /W & S /W

Ε ιδ ι κό ς Δ ι κτύου

ΣΥΝΟΛΟ : 0 , 2

ΦΑΣΗ 3 : 0 ,2

0 ,06%

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 67 από 96

A /A ONOMA

ΘΕΣΗ

στο οργανωτ ι κό

σχήμα του Έργου

ΡΟΛΟΣ

Γνωστ ι κό αντ ι κ ε ί μ ε νο θεματ ι κή

ενότητα κα ι στάδ ια

Απασχόληση

Σε ανθρωπομήνε ς

(ανά στάδ ι ο κα ι

συνολ ι κά )

Μέσο %

απασχόλησης

στο ’εργο

26 ΦΩΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

( ΙΒΜ )

Μηχαν ι κό ς

Εγκαταστάσεων

HW & SW

Εγκατάσταση κα ι

παραμετροπο ίηση H /W & S /W

ΣΥΝΟΛΟ : 0 , 1

ΦΑΣΗ 3 : 0 ,1

0 ,03%

27 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ( Ι ΒΜ )

Μηχαν ι κό ς

Εγκαταστάσεων

HW & SW

Εγκατάσταση κα ι

παραμετροπο ίηση H /W & S /W

ΣΥΝΟΛΟ : 0 , 2

ΦΑΣΗ 3 : 0 ,2

0 ,06%

28

ΧΡΥΣΑΕΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

( ΙΒΜ )

Μηχαν ι κό ς

Εγκαταστάσεων

HW & SW

Εγκατάσταση κα ι

παραμετροπο ίηση H /W & S /W

Ε ιδ ι κό ς Δ ι κτύου

ΣΥΝΟΛΟ : 0 , 2

ΦΑΣΗ 3 : 0 ,2

0 ,06%

29 ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ( ΙΒΜ )

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η Κεντρ ι κή ς

Υποδομής κατά τη δ ι άρκε ι α

τη ς παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς

ΣΥΝΟΛΟ : 1

ΦΑΣΗ 6 : 1 0 ,30%

30

ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓ ΙΟΣ

(Δ .ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟ

Υ - ΝΕΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ )

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 6 : 2 0 ,59%

31

ΠΑΝΟΥΣΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

(Δ .ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟ

Υ - ΝΕΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ )

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 6 : 2 0 ,59%

32

ΜΙΧΑΛΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

(Δ .ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟ

Υ - ΝΕΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ )

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 3

ΦΑΣΗ 6 : 3 0 ,30%

33 ΖΟΥΜΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 1

ΦΑΣΗ 6 : 1 0 ,30%

35 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 6 : 2 0 ,59%

36 ΚΟΥΦΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 6 : 2 0 ,59%

37 ΚΕΦΑΛΟΥΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 6 : 2 0 ,59%

38

ΚΡΑΛΛΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ )

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 1

ΦΑΣΗ 6 : 1 0 ,30%

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 68 από 96

A /A ONOMA

ΘΕΣΗ

στο οργανωτ ι κό

σχήμα του Έργου

ΡΟΛΟΣ

Γνωστ ι κό αντ ι κ ε ί μ ε νο θεματ ι κή

ενότητα κα ι στάδ ια

Απασχόληση

Σε ανθρωπομήνε ς

(ανά στάδ ι ο κα ι

συνολ ι κά )

Μέσο %

απασχόλησης

στο ’εργο

39

ΚΟΙΛ ΙΑΚΟΥΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Α :

ΦΟΝΤΟΥΛΑΚΗ -

Π . ΞΗΡΑΔΑΚΗ

Ο .Ε )

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 1

ΦΑΣΗ 6 : 1 0 ,30%

40

ΧΑΣΙΩΤΗΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ

(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ )

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 1

ΦΑΣΗ 6 : 1 0 ,30%

41 ΑΠΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΣ Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 6 : 2 0 ,59%

42 ΚΟΥΤΑΒΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 1

ΦΑΣΗ 6 : 1 0 ,30%

43 ΚΟΥΤΑΒΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 3

ΦΑΣΗ 6 : 3 0 ,89%

44 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 1

ΦΑΣΗ 6 : 1 0 ,30%

45 ΜΑΡΤΣΕΛΟΣ

ΦΩΤΗΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 6 : 2 0 ,59%

46 ΣΠΑΝΑΚΑΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 6 : 2 0 ,59%

47 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 1

ΦΑΣΗ 6 : 1 0 ,30%

48 ΤΟΥΦΕΞΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 1

ΦΑΣΗ 6 : 1 0 ,30%

49 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 1

ΦΑΣΗ 6 : 1 0 ,30%

50 ΛΑΓΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓ ΙΟΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 6 : 2 0 ,59%

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 69 από 96

A /A ONOMA

ΘΕΣΗ

στο οργανωτ ι κό

σχήμα του Έργου

ΡΟΛΟΣ

Γνωστ ι κό αντ ι κ ε ί μ ε νο θεματ ι κή

ενότητα κα ι στάδ ια

Απασχόληση

Σε ανθρωπομήνε ς

(ανά στάδ ι ο κα ι

συνολ ι κά )

Μέσο %

απασχόλησης

στο ’εργο

συστήματο ς

5 1 ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓ ΙΟΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 6 : 2 0 ,59%

52 ΝΤΑΝΤΙΔΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 3

ΦΑΣΗ 6 : 3 0 ,89%

53 ΑΔΑΛΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 6 : 2 0 ,59%

54 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 1

ΦΑΣΗ 6 : 1 0 ,30%

55 ΣΑΝΤΗΣ

ΚΩΝ /ΝΟΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 6 : 2 0 ,59%

56 ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ

ΑΡ ΙΣΤΕ ΙΔΗΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 1

ΦΑΣΗ 6 : 1 0 ,30%

57 ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ

ΑΡ ΙΣΤΕ ΙΔΗΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 1

ΦΑΣΗ 6 : 1 0 ,30%

58 ΤΣ ΙΑΜΠΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 6 : 2 0 ,59%

59

ΦΛΩΡΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ )

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 6 : 2 0 ,59%

60 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 6 : 2 0 ,59%

61 ΓΚ ΙΟΥΖΕΛΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 3

ΦΑΣΗ 6 : 3 0 ,89%

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 70 από 96

A /A ONOMA

ΘΕΣΗ

στο οργανωτ ι κό

σχήμα του Έργου

ΡΟΛΟΣ

Γνωστ ι κό αντ ι κ ε ί μ ε νο θεματ ι κή

ενότητα κα ι στάδ ια

Απασχόληση

Σε ανθρωπομήνε ς

(ανά στάδ ι ο κα ι

συνολ ι κά )

Μέσο %

απασχόλησης

στο ’εργο

62 ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 6 : 2 0 ,59%

63 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 3

ΦΑΣΗ 6 : 3 0 ,89%

64 ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 6 : 2 0 ,59%

65 ΚΟΣΜΑΤΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 1

ΦΑΣΗ 6 : 1 0 ,30%

66 ΑΓΑΘΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 3

ΦΑΣΗ 6 : 3 0 ,89%

67 ΑΥΘΙΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 6 : 2 0 ,59%

68 ΓΚΡΟΥΤΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 6 : 2 0 ,59%

69 ΜΠΟΥΖΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 6 : 2 0 ,59%

70 ΓΚΡΟΥΤΣΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 1

ΦΑΣΗ 6 : 1 0 ,30%

71 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 1

ΦΑΣΗ 6 : 1 0 ,30%

72 ΠΑΝΤΟΥΔΗΣ

Γ ΙΑΝΝΗΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 1

ΦΑΣΗ 5 :

ΦΑΣΗ 6 : 1

0 ,30%

73 ΙΜΑΜΙΔΗΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 1

ΦΑΣΗ 6 : 1 0 ,30%

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 71 από 96

A /A ONOMA

ΘΕΣΗ

στο οργανωτ ι κό

σχήμα του Έργου

ΡΟΛΟΣ

Γνωστ ι κό αντ ι κ ε ί μ ε νο θεματ ι κή

ενότητα κα ι στάδ ια

Απασχόληση

Σε ανθρωπομήνε ς

(ανά στάδ ι ο κα ι

συνολ ι κά )

Μέσο %

απασχόλησης

στο ’εργο

74 ΒΟΥΖΑΡΑΣ

Γ ΙΑΝΝΗΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 3

ΦΑΣΗ 6 : 3 0 ,89%

75 ΠΟΥΛΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 6 : 2 0 ,59%

76 ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ

Ι ΓΝΑΤΙΟΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 6 : 2 0 ,59%

77 ΤΖΟΥΜΑΡΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 6 : 2 0 ,59%

78 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 3

ΦΑΣΗ 6 : 3 0 ,89%

79 ΑΔΑΜΟΣ

Γ ΙΑΝΝΗΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 3

ΦΑΣΗ 6 : 3 0 ,89%

80 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙ

ΝΟΥ ΗΛΙΑΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 6 : 2 0 ,59%

81 ΚΑΚΑΝΤΕΡΑΣ

ΘΕΜΙΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 6 : 2 0 ,59%

82 Σ ΙΩΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 6 : 2 0 ,30%

83 ΚΟΣΜΕΤΣΑΣ

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 1

ΦΑΣΗ 6 : 1 0 ,30%

84 ΓΑΡΟΦΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 6 : 2 0 ,59%

85 ΓΑΤΟΥΔΗΣ ΑΡΗΣ Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 1

ΦΑΣΗ 6 : 1 0 ,30%

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 72 από 96

A /A ONOMA

ΘΕΣΗ

στο οργανωτ ι κό

σχήμα του Έργου

ΡΟΛΟΣ

Γνωστ ι κό αντ ι κ ε ί μ ε νο θεματ ι κή

ενότητα κα ι στάδ ια

Απασχόληση

Σε ανθρωπομήνε ς

(ανά στάδ ι ο κα ι

συνολ ι κά )

Μέσο %

απασχόλησης

στο ’εργο

86 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ

ΘΩΜΑΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 6 : 2 0 ,59%

87 ΠΕΦΑΝΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 1

ΦΑΣΗ 6 : 1 0 ,30%

88 ΚΑΡΑ ΙΣΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 1

ΦΑΣΗ 6 : 1 0 ,30%

89 ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ

ΗΛΙΑΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 6 : 2 0 ,59%

90 ΤΣΑΜΠΡΑΣ

Γ ΙΩΡΓΟΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 3

ΦΑΣΗ 6 : 3 0 ,89%

91 ΘΕΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 6 : 2 0 ,59%

92 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 3

ΦΑΣΗ 6 : 3 0 ,89%

93 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 3

ΦΑΣΗ 6 : 3 0 ,89%

94 ΓΩΓΟΣ ΚΩΝ /ΝΟΣ Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 6 : 2 0 ,59%

95 ΒΟΥΡΚΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 1

ΦΑΣΗ 6 : 1 0 ,30%

96 ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 1

ΦΑΣΗ 6 : 1 0 ,30%

97 ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΘΩΜΑΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 3

ΦΑΣΗ 6 : 3 0 ,89%

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 73 από 96

A /A ONOMA

ΘΕΣΗ

στο οργανωτ ι κό

σχήμα του Έργου

ΡΟΛΟΣ

Γνωστ ι κό αντ ι κ ε ί μ ε νο θεματ ι κή

ενότητα κα ι στάδ ια

Απασχόληση

Σε ανθρωπομήνε ς

(ανά στάδ ι ο κα ι

συνολ ι κά )

Μέσο %

απασχόλησης

στο ’εργο

98 ΚΟΚΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 1

ΦΑΣΗ 6 : 1 0 ,30%

99 ΚΕΣΟΓΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 3

ΦΑΣΗ 6 : 3 0 ,89%

100 ΜΠΑΣΤΑΣ Δ . Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 1

ΦΑΣΗ 6 : 1 0 ,30%

101 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Π .

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 3

ΦΑΣΗ 6 : 3 0 ,89%

102 Σ ΙΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 3

ΦΑΣΗ 6 : 3 0 ,89%

103 ΣΟΛΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 6 : 2 0 ,59%

104 ΓΚΑΓΚΑΝΑ

ΓΕΩΡΓ ΙΑ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 6 : 2 0 ,59%

105 ΛΑΠΑΣ Γ ΙΑΝΝΗΣ Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 1

ΦΑΣΗ 6 : 1 0 ,30%

106 ΚΑΡΑΤΖΑΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 3

ΦΑΣΗ 6 : 3 0 ,89%

107 ΓΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 1

ΦΑΣΗ 6 : 1 0 ,30%

108 ΚΑΛΥΒΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 1

ΦΑΣΗ 6 : 1 0 ,30%

109 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ

ΛΟΥΚΙΑ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 3

ΦΑΣΗ 6 : 3 0 ,89%

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 74 από 96

A /A ONOMA

ΘΕΣΗ

στο οργανωτ ι κό

σχήμα του Έργου

ΡΟΛΟΣ

Γνωστ ι κό αντ ι κ ε ί μ ε νο θεματ ι κή

ενότητα κα ι στάδ ια

Απασχόληση

Σε ανθρωπομήνε ς

(ανά στάδ ι ο κα ι

συνολ ι κά )

Μέσο %

απασχόλησης

στο ’εργο

110 ΒΑΪΚΟΥΣΗΣ

ΓΕΩΡΓ ΙΟΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 6 : 2 0 ,59%

111 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓ ΙΟΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 6 : 2 0 ,59%

112 ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ

ΜΑΝΟΛΗΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 6 : 2 0 ,59%

113 ΓΕΩΡΓ ΙΛΑΣ

ΓΕΩΡΓ ΙΟΣ

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 3

ΦΑΣΗ 6 : 3 0 ,89%

114

ΤΖΑΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ (Π .

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ )

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 3

ΦΑΣΗ 6 : 3 0 ,89%

115

ΚΑΡΑΤΖΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Π .

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ )

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 3

ΦΑΣΗ 6 : 3 0 ,89%

116

ΧΑΤΖΑΡΓΥΡΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ (Π .

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ )

Τεχν ι κή

Υποστήρ ι ξ η

Υποστήρ ι ξ η χρηστών Ν .Α .

Κατά τη δ ιάρκε ι α τη ς

παραγωγ ι κή ς λε ι τουργ ί α ς του

συστήματο ς

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 6 : 2 0 ,59%

117 ΒΕΡΓΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Μελέτη

Εφαρμογής

Αποτύπωση υφ ιστάμενης

κατάστασης κα ι σχεδ ιασμός

βελτ ίωσης κα ι ομογενοπο ί ησης

δ ι αδ ι κασ ιών

ΣΥΝΟΛΟ : 0 , 4

ΦΑΣΗ 1 : 0 , 4

0 ,12%

118 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Μελέτη

Εφαρμογής

Αποτύπωση υφ ιστάμενης

κατάστασης κα ι σχεδ ιασμός

βελτ ίωσης κα ι ομογενοπο ί ησης

δ ι αδ ι κασ ιών

ΣΥΝΟΛΟ : 0 , 2

ΦΑΣΗ 1 : 0 , 2

0 ,06%

119 ΣΤΡΑΤΑΚΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Μελέτη

Εφαρμογής

Αποτύπωση υφ ιστάμενης

κατάστασης κα ι σχεδ ιασμός

βελτ ίωσης κα ι ομογενοπο ί ησης

δ ι αδ ι κασ ιών

ΣΥΝΟΛΟ : 1 , 8

ΦΑΣΗ 1 : 1 , 8

0 ,53%

120 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

ΒΑΣΙΛΗΣ

Μελέτη

Εφαρμογής

Αποτύπωση υφ ιστάμενης

κατάστασης κα ι σχεδ ιασμός

βελτ ίωσης κα ι ομογενοπο ί ησης

δ ι αδ ι κασ ιών

ΣΥΝΟΛΟ : 1 , 8

ΦΑΣΗ 1 : 1 , 8

0 ,53%

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 75 από 96

A /A ONOMA

ΘΕΣΗ

στο οργανωτ ι κό

σχήμα του Έργου

ΡΟΛΟΣ

Γνωστ ι κό αντ ι κ ε ί μ ε νο θεματ ι κή

ενότητα κα ι στάδ ια

Απασχόληση

Σε ανθρωπομήνε ς

(ανά στάδ ι ο κα ι

συνολ ι κά )

Μέσο %

απασχόλησης

στο ’εργο

121 ΜΟΥΝΤΟΚΑΛΑΚΗ

Σ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Μελέτη

Εφαρμογής

Αποτύπωση υφ ιστάμενης

κατάστασης κα ι σχεδ ιασμός

βελτ ίωσης κα ι ομογενοπο ί ησης

δ ι αδ ι κασ ιών

ΣΥΝΟΛΟ : 1 , 3

ΦΑΣΗ 1 : 1 , 3

0 ,39%

122

ΖΗΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

( BYTE)

Εκπα ίδ ευση Εκπα ιδ ευτή ς Κεντρ ι κών

δ ι αχε ι ρ ι σ τών

ΣΥΝΟΛΟ : 0 , 2

ΦΑΣΗ 4 : 0 , 2

0 ,06%

123

Σ ΙΜΙΤΣΗΣ

ΑΛΚΙΒ ΙΑΔΗΣ

( BYTE)

Εκπα ίδ ευση Εκπα ιδ ευτή ς Κεντρ ι κών

δ ι αχε ι ρ ι σ τών

ΣΥΝΟΛΟ : 0 , 2

ΦΑΣΗ 4 : 0 , 2

0 ,06%

124

ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕ ΙΟΣ

(MASTER KEK)

Εκπα ίδ ευση Εκπα ιδ ευτή ς χρηστών ΝΑ κα ι

τοπ ι κών δ ια χ ε ι ρ ι σ τών

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 4 : 2

0 ,59%

125

ΦΩΤΟΥ -

ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ

ΕΥΤΥΧΙΑ

(MASTER KEK)

Εκπα ίδ ευση Εκπα ιδ ευτή ς χρηστών ΝΑ κα ι

τοπ ι κών δ ια χ ε ι ρ ι σ τών

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 4 : 2

0 ,59%

126

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

(MASTER KEK)

Εκπα ίδ ευση Εκπα ιδ ευτή ς χρηστών ΝΑ κα ι

τοπ ι κών δ ια χ ε ι ρ ι σ τών

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 4 : 2

0 ,59%

127

ΤΣ ΙΡΙΚΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

(MASTER KEK)

Εκπα ίδ ευση Εκπα ιδ ευτή ς χρηστών ΝΑ κα ι

τοπ ι κών δ ια χ ε ι ρ ι σ τών

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 4 : 2

0 ,59%

128

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΕΥΓΕΝΙΑ

(MASTER KEK)

Εκπα ίδ ευση Εκπα ιδ ευτή ς χρηστών ΝΑ κα ι

τοπ ι κών δ ια χ ε ι ρ ι σ τών

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 4 : 2

0 ,59%

129

ΚΟΝΤΕΚΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

(MASTER KEK)

Εκπα ίδ ευση Εκπα ιδ ευτή ς χρηστών ΝΑ κα ι

τοπ ι κών δ ια χ ε ι ρ ι σ τών

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 4 : 2

0 ,59%

130

ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΗΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ

(MASTER KEK)

Εκπα ίδ ευση Εκπα ιδ ευτή ς χρηστών ΝΑ κα ι

τοπ ι κών δ ια χ ε ι ρ ι σ τών

ΣΥΝΟΛΟ : 1 , 5

ΦΑΣΗ 4 : 1 , 5

0 ,44%

131

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

(MASTER KEK)

Εκπα ίδ ευση Εκπα ιδ ευτή ς χρηστών ΝΑ κα ι

τοπ ι κών δ ια χ ε ι ρ ι σ τών

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 4 : 2

0 ,59%

132 ΧΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

(MASTER KEK) Εκπα ίδ ευση

Εκπα ιδ ευτή ς χρηστών ΝΑ κα ι

τοπ ι κών δ ια χ ε ι ρ ι σ τών

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 4 : 2

0 ,59%

133

ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

(MASTER KEK)

Εκπα ίδ ευση Εκπα ιδ ευτή ς χρηστών ΝΑ κα ι

τοπ ι κών δ ια χ ε ι ρ ι σ τών

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 4 : 2

0 ,59%

134

ΔΗΜΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

(MASTER KEK)

Εκπα ίδ ευση Εκπα ιδ ευτή ς χρηστών ΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ : 1 , 5

ΦΑΣΗ 4 : 1 , 5

0 ,44%

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 76 από 96

A /A ONOMA

ΘΕΣΗ

στο οργανωτ ι κό

σχήμα του Έργου

ΡΟΛΟΣ

Γνωστ ι κό αντ ι κ ε ί μ ε νο θεματ ι κή

ενότητα κα ι στάδ ια

Απασχόληση

Σε ανθρωπομήνε ς

(ανά στάδ ι ο κα ι

συνολ ι κά )

Μέσο %

απασχόλησης

στο ’εργο

135

ΜΕΛΕΤΙΟΥ

ΧΑΡΙΛΑΟΣ

(MASTER KEK)

Εκπα ίδ ευση Εκπα ιδ ευτή ς χρηστών ΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ : 1 , 5

ΦΑΣΗ 4 : 1 , 5

0 ,44%

136

ΜΩΡΑΪΤΟΥ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ

(MASTER KEK)

Εκπα ίδ ευση Εκπα ιδ ευτή ς χρηστών ΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ : 2

ΦΑΣΗ 4 : 2

0 ,59%

137

Σ ΙΜΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

(MASTER KEK)

Εκπα ίδ ευση Εκπα ιδ ευτή ς χρηστών ΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ : 1 , 5

ΦΑΣΗ 4 : 1 , 5

0 ,44%

138

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

(MASTER KEK)

Εκπα ίδ ευση Εκπα ιδ ευτή ς χρηστών ΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ : 1 , 25

ΦΑΣΗ 4 : 1 , 25

0 ,37%

139

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ

ΑΜΑΛΙΑ (MASTER

KEK)

Εκπα ίδ ευση Εκπα ιδ ευτή ς χρηστών ΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ : 0 , 25

ΦΑΣΗ 4 : 0 , 25

0 ,07%

140

ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

(MASTER KEK)

Εκπα ίδ ευση Εκπα ιδ ευτή ς χρηστών ΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ : 0 , 25

ΦΑΣΗ 4 : 0 , 25

0 ,07%

141

ΑΡΧΑΚΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

(MASTER KEK)

Εκπα ίδ ευση Εκπα ιδ ευτή ς χρηστών ΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ : 0 , 25

ΦΑΣΗ 4 : 0 , 25

0 ,07%

142

ΔΕΛΗΣΤΑΥΡΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

(MASTER KEK)

Εκπα ίδ ευση Εκπα ιδ ευτή ς χρηστών ΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ : 0 , 25

ΦΑΣΗ 4 : 0 , 25

0 ,07%

143 ΖΗΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

(MASTER KEK) Εκπα ίδ ευση Εκπα ιδ ευτή ς χρηστών ΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ : 0 , 25

ΦΑΣΗ 4 : 0 , 25

0 ,07%

144

ΚΑΝΔΗΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

(MASTER KEK)

Εκπα ίδ ευση Εκπα ιδ ευτή ς χρηστών ΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ : 0 , 25

ΦΑΣΗ 4 : 0 , 25

0 ,07%

145

ΔΕΛΗΣΤΑΥΡΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

(MASTER KEK)

Εκπα ίδ ευση Εκπα ιδ ευτή ς χρηστών ΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ : 0 , 25

ΦΑΣΗ 4 : 0 , 25

0 ,07%

146 ΖΗΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

(MASTER KEK) Εκπα ίδ ευση Εκπα ιδ ευτή ς χρηστών ΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ : 0 , 25

ΦΑΣΗ 4 : 0 , 25

0 ,07%

147

ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ

ΓΕΩΡΓ ΙΟΣ

(MASTER KEK)

Εκπα ίδ ευση Εκπα ιδ ευτή ς χρηστών ΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ : 0 , 25

ΦΑΣΗ 4 : 0 , 25

0 ,07%

148

ΜΑΚΡΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

(MASTER KEK)

Εκπα ίδ ευση Εκπα ιδ ευτή ς χρηστών ΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ : 0 , 25

ΦΑΣΗ 4 : 0 , 25

0 ,07%

149

ΜΑΥΡΑΚΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

(MASTER KEK)

Εκπα ίδ ευση Εκπα ιδ ευτή ς χρηστών ΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ : 0 , 25

ΦΑΣΗ 4 : 0 , 25

0 ,07%

150

ΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

(MASTER KEK)

Εκπα ίδ ευση Εκπα ιδ ευτή ς χρηστών ΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ : 0 , 25

ΦΑΣΗ 4 : 0 , 25

0 ,07%

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 77 από 96

A /A ONOMA

ΘΕΣΗ

στο οργανωτ ι κό

σχήμα του Έργου

ΡΟΛΟΣ

Γνωστ ι κό αντ ι κ ε ί μ ε νο θεματ ι κή

ενότητα κα ι στάδ ια

Απασχόληση

Σε ανθρωπομήνε ς

(ανά στάδ ι ο κα ι

συνολ ι κά )

Μέσο %

απασχόλησης

στο ’εργο

151

ΜΕΝΤΖΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

(MASTER KEK)

Εκπα ίδ ευση Εκπα ιδ ευτή ς χρηστών ΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ : 0 , 25

ΦΑΣΗ 4 : 0 , 25

0 ,07%

152

ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ

ΧΡ ΙΣΤΙΝΑ

(MASTER KEK)

Εκπα ίδ ευση Εκπα ιδ ευτή ς χρηστών ΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ : 0 , 25

ΦΑΣΗ 4 : 0 , 25

0 ,07%

153

ΨΥΛΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

(MASTER KEK)

Εκπα ίδ ευση Εκπα ιδ ευτή ς χρηστών ΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ : 0 , 25

ΦΑΣΗ 4 : 0 , 25

0 ,07%

154

ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

(MASTER KEK)

Εκπα ίδ ευση Εκπα ιδ ευτή ς χρηστών ΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ : 0 , 25

ΦΑΣΗ 4 : 0 , 25

0 ,07%

155

ΓΕΡΑΝΗΣ

ΓΕΩΡΓ ΙΟΣ

(MASTER KEK)

Εκπα ίδ ευση Εκπα ιδ ευτή ς χρηστών ΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ : 0 , 25

ΦΑΣΗ 4 : 0 , 25

0 ,07%

156 ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΑΛΛ ΙΟΠΗ Εκπα ίδ ευση Εκπα ιδ ευτή ς χρηστών ΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ : 0 , 25

ΦΑΣΗ 4 : 0 , 25

0 ,07%

157

ΣΚΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΕΩΡΓ ΙΟΣ

(MASTER KEK)

Εκπα ίδ ευση Εκπα ιδ ευτή ς χρηστών ΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ : 0 , 25

ΦΑΣΗ 4 : 0 , 25

0 ,07%

158

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

(MASTER KEK)

Εκπα ίδ ευση Εκπα ιδ ευτή ς χρηστών ΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ : 0 , 25

ΦΑΣΗ 4 : 0 , 25

0 ,07%

159

ΣΠΑΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

(MASTER KEK)

Εκπα ίδ ευση Εκπα ιδ ευτή ς χρηστών ΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ : 0 , 25

ΦΑΣΗ 4 : 0 , 25

0 ,07%

160

ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

(MASTER KEK)

Εκπα ίδ ευση Εκπα ιδ ευτή ς χρηστών ΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ : 0 , 25

ΦΑΣΗ 4 : 0 , 25

0 ,07%

161 ΣΠΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

(MASTER KEK) Εκπα ίδ ευση Εκπα ιδ ευτή ς χρηστών ΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ : 0 , 25

ΦΑΣΗ 4 : 0 , 25

0 ,07%

117 Στουγ ι α νν ί δη ς

Λάσκαρης (Q&R)

Αναπληρωτής

Υπεύθυνο ς

Έργου –

Υπεύθυνο ς

Δ ι ασφάλ ισης

Πο ιότητα ς

Επ ίβλ εψη κα ι δ ι αχ ε ί ρ ι ση

έργου , ορ ισμό ς των επ ι μέρους

καθηκόντων κα ι παραδοτ έων ,

ανάλυση κα ι δ ι α χ ε ί ρ ι ση

κ ι νδύνων , αναφορέ ς προόδου

κα ι προβλημάτων , σχεδ ι ασμός

φάσεων έργου , οργάνωση κα ι

έ λ εγχο ς . Δ ιασφάλ ι ση

Πο ιότητα ς του Έργου κα ι των

επ ι μ έρους παραδοτέων .

Καθοδήγηση των υπεργολάβων

στ ι ς αναληφθε ίσ ε ς από αυτούς

δραστηρ ι ό τητ ες κα ι έ λ εγχο ς

των παραδοτέων τους .

Συμμετ έχ ε ι σε όλα τα στάδ ι α

του έργου

ΣΥΝΟΛΟ : 17

ΦΑΣΗ 1 : 2

ΦΑΣΗ 2 : 8

ΦΑΣΗ 4 : 2

ΦΑΣΗ 5 : 2

ΦΑΣΗ 6 : 3

5 ,04%

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 78 από 96

A /A ONOMA

ΘΕΣΗ

στο οργανωτ ι κό

σχήμα του Έργου

ΡΟΛΟΣ

Γνωστ ι κό αντ ι κ ε ί μ ε νο θεματ ι κή

ενότητα κα ι στάδ ια

Απασχόληση

Σε ανθρωπομήνε ς

(ανά στάδ ι ο κα ι

συνολ ι κά )

Μέσο %

απασχόλησης

στο ’εργο

118 Παλλαντ ζά ς

Δημήτρης (Q&R)

Υπεύθυνο ς

Ομάδας

Ανάπτυξη ς ,

Εγκατάστασης &

Παραμετροπο ί ησ

ης Λογ ι σμ ι κού /

Sen i o r Αναλυτής

Επ ίβλ εψη Εργασ ιών

Ανάπτυξη ς , Εγκατάστασης κα ι

Παραμετροπο ί ησης Λογ ισμ ι κού

Ανάλυση , Σχεδ ί αση , Ανάπτυξη

Λογ ι σμ ι κού ,

Εργαλε ί α ανάπτυξης κα ι

πλατφόρμα O r ac l e ,

Έλεγχο ς Λε ι τουργ ί α ς

Λογ ι σμ ι κού

Συμμετ έχ ε ι στα Στάδ ια

Ανάπτυξη ς κα ι

παραμετροπο ίησης του ΠΣ -

Εγκατάστασης Εφαρμογών ,

Π ι λοτ ι κή ς Λε ι τουργ ί α ς κα ι

Παραγωγ ι κή ς Λε ι τουργ ί α ς .

ΣΥΝΟΛΟ : 10

ΦΑΣΗ 1 :

ΦΑΣΗ 2 : 10

2 ,96%

119 Βόγκλης

Θεόδωρος (Q&R)

Ομάδα

Ανάπτυξη ς ,

Εγκατάστασης &

Παραμετροπο ί ησ

ης Λογ ι σμ ι κού

Αναλυτή ς –

Προγραμματ ι στή ς

Σχεδ ί αση , Ανάπτυξη

Λογ ι σμ ι κού

Εργαλε ί α ανάπτυξης κα ι

πλατφόρμα O r ac l e

Συμμετ έχ ε ι στα Στάδ ια

Ανάπτυξη ς κα ι

παραμετροπο ίησης του ΠΣ -

Εγκατάστασης Εφαρμογών

ΣΥΝΟΛΟ 10

ΦΑΣΗ 1 :

ΦΑΣΗ 2 : 10

2 ,96%

120 Ζωγράφος Φώτης

(Q&R)

Ομάδα

Ανάπτυξη ς ,

Εγκατάστασης &

Παραμετροπο ί ησ

ης Λογ ι σμ ι κού

Sen i o r Αναλυτής

Προγραμματ ι στή ς

Σχεδ ί αση , Ανάπτυξη

Λογ ι σμ ι κού

Εργαλε ί α ανάπτυξης κα ι

πλατφόρμα O r ac l e

Συμμετ έχ ε ι στα Στάδ ια

Ανάπτυξη ς κα ι

παραμετροπο ίησης του ΠΣ -

Εγκατάστασης Εφαρμογών

ΣΥΝΟΛΟ 10

ΦΑΣΗ 1 :

ΦΑΣΗ 2 : 10

2 ,96%

121 Καλογ ι ά ννη ς

Γ ιώργο ς (Q&R)

Ομάδα

Ανάπτυξη ς ,

Εγκατάστασης &

Παραμετροπο ί ησ

ης Λογ ι σμ ι κού

Ομάδα

Εκπα ίδ ευσης

Sen i o r Αναλυτής

Προγραμματ ι στή ς

/

Σχεδ ί αση , Ανάπτυξη

Λογ ι σμ ι κού

Εργαλε ί α ανάπτυξης κα ι

πλατφόρμα O r ac l e

Συμμετ έχ ε ι στα Στάδ ια

Ανάπτυξη ς κα ι

παραμετροπο ίησης του ΠΣ -

Εγκατάστασης Εφαρμογών

ΣΥΝΟΛΟ 10

ΦΑΣΗ 1 :

ΦΑΣΗ 2 : 10

2 ,96%

122 Καν ι νή ς

Ανάργυρο ς (Q&R)

Ομάδα

Ανάπτυξη ς ,

Εγκατάστασης &

Παραμετροπο ί ησ

ης Λογ ι σμ ι κού

Sen i o r Αναλυτής

Μελέτη εφαρμογής

Σχεδ ί αση , Ανάπτυξη

Λογ ι σμ ι κού

Εργαλε ί α ανάπτυξης κα ι

πλατφόρμα O r ac l e

Συμμετ έχ ε ι στα Στάδ ια

ΣΥΝΟΛΟ 12

ΦΑΣΗ 1 : 2

ΦΑΣΗ 2 : 10

3 ,55%

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 79 από 96

A /A ONOMA

ΘΕΣΗ

στο οργανωτ ι κό

σχήμα του Έργου

ΡΟΛΟΣ

Γνωστ ι κό αντ ι κ ε ί μ ε νο θεματ ι κή

ενότητα κα ι στάδ ια

Απασχόληση

Σε ανθρωπομήνε ς

(ανά στάδ ι ο κα ι

συνολ ι κά )

Μέσο %

απασχόλησης

στο ’εργο

Προγραμματ ι στή ς

Ανάπτυξη ς κα ι

παραμετροπο ίησης του ΠΣ -

Εγκατάστασης Εφαρμογών

1 23 Λάμπρου Σοφ ία

(Q&R)

Ομάδα

Ανάπτυξη ς ,

Εγκατάστασης &

Παραμετροπο ί ησ

ης Λογ ι σμ ι κού

Αναλυτή ς –

Προγραμματ ι στή ς

Σχεδ ί αση , Ανάπτυξη

Λογ ι σμ ι κού

Εργαλε ί α ανάπτυξης κα ι

πλατφόρμα O r ac l e

Συμμετ έχ ε ι στα Στάδ ια

Ανάπτυξη ς κα ι

παραμετροπο ίησης του ΠΣ -

Εγκατάστασης Εφαρμογών

ΣΥΝΟΛΟ 3

ΦΑΣΗ 1 :

ΦΑΣΗ 2 : 3

0 ,89%

124 Μοθωνα ί ο ς

Σταύρος (Q&R)

Ομάδα

Ανάπτυξη ς ,

Εγκατάστασης &

Παραμετροπο ί ησ

ης Λογ ι σμ ι κού

Sen i o r Αναλυτής

Προγραμματ ι στή ς

Σχεδ ί αση , Ανάπτυξη

Λογ ι σμ ι κού

Εργαλε ί α ανάπτυξης κα ι

πλατφόρμα O r ac l e

Συμμετ έχ ε ι στα Στάδ ια

Ανάπτυξη ς κα ι

παραμετροπο ίησης του ΠΣ -

Εγκατάστασης Εφαρμογών

ΣΥΝΟΛΟ 10

ΦΑΣΗ 2 : 10

2 ,96%

125 Μπράτσ ι κα ς

Κων /νο ς (Q&R)

Ομάδα

Ανάπτυξη ς ,

Εγκατάστασης &

Παραμετροπο ί ησ

ης Λογ ι σμ ι κού

Αναλυτή ς –

Προγραμματ ι στή ς

Σχεδ ί αση , Ανάπτυξη

Λογ ι σμ ι κού

Εργαλε ί α ανάπτυξης κα ι

πλατφόρμα O r ac l e

Συμμετ έχ ε ι στα Στάδ ια

Ανάπτυξη ς κα ι

παραμετροπο ίησης του ΠΣ -

Εγκατάστασης Εφαρμογών

ΣΥΝΟΛΟ 8

ΦΑΣΗ 2 : 8

2 ,37%

126 Ν ι ν ι ό ς Δ ιο νύσης

(Q&R)

Ομάδα

Ανάπτυξη ς ,

Εγκατάστασης &

Παραμετροπο ί ησ

ης Λογ ι σμ ι κού

Αναλυτή ς –

Προγραμματ ι στή ς

Σχεδ ί αση , Ανάπτυξη

Λογ ι σμ ι κού

Εργαλε ί α ανάπτυξης κα ι

πλατφόρμα O r ac l e

Συμμετ έχ ε ι στα Στάδ ια

Ανάπτυξη ς κα ι

παραμετροπο ίησης του ΠΣ -

Εγκατάστασης Εφαρμογών

ΣΥΝΟΛΟ 10

ΦΑΣΗ 2 : 10

2 ,96%

127

Σαρμάς

Ευάγγελο ς

(HYPERSYSTEMS)

Ομάδα

Ανάπτυξη ς ,

Εγκατάστασης &

Παραμετροπο ί ησ

ης Λογ ι σμ ι κού

Αναλυτή ς –

Προγραμματ ι στή ς

Σχεδ ί αση , Ανάπτυξη

Λογ ι σμ ι κού

Εργαλε ί α ανάπτυξης κα ι

πλατφόρμα O r ac l e

Συμμετ έχ ε ι στα Στάδ ια

Ανάπτυξη ς κα ι

παραμετροπο ίησης του ΠΣ -

ΣΥΝΟΛΟ 2

ΦΑΣΗ 2 : 2

0 ,59%

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 80 από 96

A /A ONOMA

ΘΕΣΗ

στο οργανωτ ι κό

σχήμα του Έργου

ΡΟΛΟΣ

Γνωστ ι κό αντ ι κ ε ί μ ε νο θεματ ι κή

ενότητα κα ι στάδ ια

Απασχόληση

Σε ανθρωπομήνε ς

(ανά στάδ ι ο κα ι

συνολ ι κά )

Μέσο %

απασχόλησης

στο ’εργο

Εγκατάστασης Εφαρμογών

1 28 Κάσση Ζωή

(HYPERSYSTEMS)

Ομάδα

Ανάπτυξη ς ,

Εγκατάστασης &

Παραμετροπο ί ησ

ης Λογ ι σμ ι κού

Αναλυτή ς –

Προγραμματ ι στή ς

Σχεδ ί αση , Ανάπτυξη

Λογ ι σμ ι κού

Εργαλε ί α ανάπτυξης κα ι

πλατφόρμα O r ac l e

Συμμετ έχ ε ι στα Στάδ ια

Ανάπτυξη ς κα ι

παραμετροπο ίησης του ΠΣ -

Εγκατάστασης Εφαρμογών

ΣΥΝΟΛΟ 2

ΦΑΣΗ 2 : 2

0 ,59%

129

Τζούμπας

Δημήτρ ι ο ς

(HYPERSYSTEMS)

Ομάδα

Ανάπτυξη ς ,

Εγκατάστασης &

Παραμετροπο ί ησ

ης Λογ ι σμ ι κού

Αναλυτή ς –

Προγραμματ ι στή ς

Σχεδ ί αση , Ανάπτυξη

Λογ ι σμ ι κού

Εργαλε ί α ανάπτυξης κα ι

πλατφόρμα O r ac l e

Συμμετ έχ ε ι στα Στάδ ια

Ανάπτυξη ς κα ι

παραμετροπο ίησης του ΠΣ -

Εγκατάστασης Εφαρμογών

ΣΥΝΟΛΟ 2

ΦΑΣΗ 2 : 2

0 ,59%

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 81 από 96

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου Ο χρόνος υλοποίησης του συμβατικού αντικε ιμένου θα είναι είκοσι ένας (21) μήνες από

την ημερομηνία έναρξης του Έργου , όπως καθορίζεται στην παρούσα και σύμφωνα και με

τα όσα περιγράφονται στην προσφορά του Αναδόχου . Η επιμέρους διάρκεια της κάθε

φάσης απεικονίζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί . Ο Ανάδοχος θα πρέπει να

επικαιροποιήσει το χρονοδιάγραμμα εντός δέκα πέντε (15) ημέρων από την υπογραφή της

σύμβασης εμπλουτίζοντας αυτά και συμπεριλαμβάνοντας όλα τα Πακέτα Εργασιών ,

δραστηριότητες και διακριτά mi lestones για τα παραδοτέα του Έργου όπως αυτά

αναλύονται στην προσφορά του . Το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα και θα αποτελέσει

την νέα έκδοση του περιλαμβάνοντας τυχόν σχετικές αλλαγές που θα συμφωνηθούν από

κοινού . Θα συντηρείται και ενημερώνεται από τον Ανάδοχο και θα υποβάλλεται

αναθεωρημένο σε μηνιαία βάση προς την Εταιρεία για αποδοχή και έγκριση .

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ « IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABIL ITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 82 από 96

ID Task Name23 ΦΑΣΗ 1 - ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ5 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ6 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ Λ7 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ Σ8 ΦΑΣΗ 2 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟ9 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ11 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ12 ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ13 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ14 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩ15 ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 16 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ17 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ18 ΦΑΣΗ 3 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛ19 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕ20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ21 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ22 ΦΑΣΗ 4 - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ23 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΕΡ24 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ25 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΩΝ Ν.Α.26 ΦΑΣΗ 5 - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ27 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΛΛΑΓΩΝ28 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ29 ΦΑΣΗ 6 - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ30 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜ31 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (HELP DESK)32 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠ33 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚ34 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ35 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΖΕΥΞΙΣ36 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 83 από 96

Το Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης μπορεί να μεταβάλλεται όπως περιγράφεται στην

παρούσα Σύμβαση (Άρθρο 4) καθώς και στα επιμέρους εδάφια του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α:

Αντικείμενο Έργου – Φάσεις – Παραδοτέα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της

σύμβασης .

Η Οριστική Παραλαβή του συνόλου του Έργου πραγματοποιε ίται μέσα σε ένα μήνα μετά

την επιτυχή ολοκλήρωση της περιόδου καλής λειτουργίας με την σύνταξη του

Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής αφού διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν προβλήματα .

Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα

ενεργειών , τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Εταιρεία , η οποία

θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει .

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ « IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 84 από 96

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Αναλυτική Κατάσταση Κόστους

Εξοπλ ισμός

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Α /Α ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

Σταθμο ί Εργασ ίας

1 TC A51p 3 .0G 1MB 2x256 /80 WXP VLC71UK 10 1 . 000 , 80 € 10 .008 ,00 € 1 . 901 , 52 € 11 .909 ,52 €

2 L170 17 .0 i n LCD 17 .0v BLK TCO T34N9XX 10 547 ,40 € 5 . 474 , 00 € 1 . 040 , 06 € 6 . 514 , 06 €

3 256MB PC 2 - 3200 CL3 DDR2SDRAM 73P3219 20 60 ,00 € 1 . 200 , 00 € 228 ,00 € 1 . 428 , 00 €

Εκτυπωτής Α4

4 I n fop r i n t 1332Ln ( 33ppm,64Mo ,E the rne t 10 /100BTx ,USB)1 4527 -N08 1 1 . 156 ,00 € 1 . 156 ,00 € 219 ,64 € 1 . 375 ,64 €

5 250 - shee t Dup l e x Un i t #4401 1 239 ,00 € 239 ,00 € 45 ,41 € 284 ,41 €

6 USB cab l e 2 m / Da t a Cab l e #4184 1 25 ,00 € 25 ,00 € 4 , 75 € 29 ,75 €

D atabase Server s

7 x455 , I t an i um 2 , 1 . 3GHz /400MHz , 3MB , 1GB , O /Bay , 2x1050W p / s ,

Rack

X45516A 1 4 . 550 ,00 € 4 . 550 ,00 € 864 ,50 € 5 . 414 , 50 €

8 4 -way to 8 -way Sca l ab i l i t y Op t i on 73P9911 1 475 ,56 € 475 ,56 € 90 ,36 € 565 ,92 €

9 x455 , I t an i um 2 , 1 . 3GHz /400MHz , 3MB , 1GB , O /Bay , 2x1050W p / s ,

Rack

P51RXEU 1 8 . 092 ,22 € 8 . 092 ,22 € 1 . 537 ,52 € 9 . 629 ,74 €

10 xSe r i e s 1 .3GHz /400MHz 3MB L3 Cache Upg rade w i t h I t an i um 2

P ro ce s so r

73P7076 3 1 . 301 ,11 € 3 . 903 ,33 € 741 ,63 € 4 . 644 , 96 €

11 512MB PC2100 CL2 .5 ECC DDR SDRAM RDIMM 33L5038 2 130 ,00 € 260 ,00 € 49 ,40 € 309 ,40 €

12 1GB PC2100 CL2 . 5 ECC DDR SDRAM RDIMM 33L5039 6 314 ,44 € 1 . 886 , 64 € 358 ,46 € 2 . 245 , 10 €

13 IBM 36 .4GB 10K - rpm U l t r a320 SCSI Ho t -Swap SL HDD 32P0726 2 167 ,78 € 335 ,56 € 63 ,76 € 399 ,32 €

14 x455 , I t an i um 2 , 1 . 3GHz /400MHz , 3MB , 1GB , O /Bay , 2x1050W p / s ,

Rack

P51RXEU 1 8 . 092 ,22 € 8 . 092 ,22 € 1 . 537 ,52 € 9 . 629 ,74 €

15 xSe r i e s 1 .3GHz /400MHz 3MB L3 Cache Upg rade w i t h I t an i um 2

P ro ce s so r

73P7076 3 1 . 301 ,11 € 3 . 903 ,33 € 741 ,63 € 4 . 644 , 96 €

16 512MB PC2100 CL2 .5 ECC DDR SDRAM RDIMM 33L5038 2 130 ,00 € 260 ,00 € 49 ,40 € 309 ,40 €

17 1GB PC2100 CL2 . 5 ECC DDR SDRAM RDIMM 33L5039 6 314 ,44 € 1 . 886 , 64 € 358 ,46 € 2 . 245 , 10 €

18 I BM 36. 4GB 10K-rpm U l t r a320 SCSI Hot -Swap SL HDD 32P0726 2 167 ,78 € 335 ,56 € 63 ,76 € 399 ,32 €

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ « IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 85 από 96

Εξοπλ ισμός

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Α /Α ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

19 IBM To t a l S to rage FAS tT FC2 -133 Hos t Bus Adap te r 24P0960 2 871 ,11 € 1 . 742 , 22 € 331 ,02 € 2 . 073 , 24 €

20 Ne tX t reme 1000 T E thne t Adap 31P6301 2 73 ,33 € 146 ,66 € 27 ,87 € 174 ,53 €

App l i cat ion Serv ers

21 eSe rve r 325 , AMD Op te ron 2 .4GHz/400Mhz , 1MB L2 , 1GB , O /Bay HS

U320 , 411W p / s , Rack

T571XEU 2 2 . 865 , 78 € 5 . 731 ,56 € 1 . 089 , 00 € 6 . 820 , 56 €

22 AMD Op te ron 2 . 4GHz /400MHz , 1MB L2 c a che , P roce sso r Mode l

250

13N0702 2 818 ,89 € 1 . 637 , 78 € 311 ,18 € 1 . 948 , 96 €

23 2 GB PC2700 CL2 .5 ECC DDR SDRAM RDIMM 73P2269 4 923 ,33 € 3 . 693 , 32 € 701 ,73 € 4 . 395 , 05 €

24 I BM 36. 4GB 10K-rpm U l t r a320 SCSI Hot -Swap SL HDD 32P0726 4 167 ,78 € 671 ,12 € 127 ,51 € 798 ,63 €

25 IBM To t a l S to rage FAS tT FC2 -133 Hos t Bus Adap te r 24P0960 4 871 ,11 € 3 . 484 , 44 € 662 ,04 € 4 . 146 , 48 €

26 PC213 3YR IOR NBD xSe r i e s 14R1058 2 363 ,00 € 726 ,00 € 137 ,94 € 863 ,94 €

Web Server s

2 7 x346 , Xeon 3 .0GHz/800MHz , 1MB L2 , 2x512MB , O/Bay HS U320

SCSI , 625W p / s , Rack

X011YEU 2 3 . 431 ,11 € 6 . 862 ,22 € 1 . 303 ,82 € 8 . 166 ,04 €

28 2 x 512MB PC2-3200 ECC DDR2 Non Ch ip k i l l SDRAM

RDI MM K i t

73P3522 2 303 ,33 € 606 ,66 € 115 ,27 € 721 ,93 €

29 IBM 36 .4 GB Ho t -Swap U320 10K SCSI D r i ve 90P1304 4 167 ,78 € 671 ,12 € 127 ,51 € 798 ,63 €

30 I BM xSe r i e s 625W Ho t -Swap Powe r Supp l y 26K5098 2 147 ,78 € 295 ,56 € 56 ,16 € 351 ,72 €

Em a i l D N S D ev e lopm ent

3 1 x445 , 2xXeon DP 3 . 0GHz /400MHz , 512KB L2 , 2GB , O/Bay U320 ,

2 x1200W p / s , Rack

K03EXEU 1 9 . 291 , 67 € 9 . 291 , 67 € 1 . 765 , 42 € 11 .057 ,09 €

32 512MB PC2100 CL2 .5 ECC DDR SDRAM RDIMM 33L5038 4 130 ,00 € 520 ,00 € 98 ,80 € 618 ,80 €

33 IBM 146 . 8GB 10K - r pm U l t r a320 SCSI Ho t - Swap SL HDD 32P0728 2 314 ,44 € 628 ,88 € 119 ,49 € 748 ,37 €

34 IBM To t a l S to rage FAS tT FC2 -133 Hos t Bus Adap te r 24P0960 2 871 ,11 € 1 . 742 , 22 € 331 ,02 € 2 . 073 , 24 €

35 NetXt rem e 1000 T E t hnet Ad ap 31P6301 1 73 ,33 € 73 ,33 € 13 ,93 € 87 ,26 €

SAN

3 3 DS4300 M id r ange D i s k ( 60U ) 1722 - 60U 1 16 .239 ,00

16 .239 ,00 € 3 . 085 , 41 € 19 .324 ,41 €

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ « IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 86 από 96

Εξοπλ ισμός

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Α /Α ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

34 ( 24P8215 ) DS4300 Tu rbo Fea tu re - I PO 2000 1 12 .560 ,00

12 .560 ,00 € 2 . 386 , 40 € 14 .946 ,40 €

35 ( 19K1271) Sho r t Wave SFP GB IC ( LC ) 2210 4 274 ,22 € 1 . 096 , 88 € 208 ,41 € 1 . 305 , 29 €

36 ( 06P5762 ) 2Gb FC , 73 . 4GB /10K D r i ve Modu l e 5206 14 811 ,50 € 11 .361 ,00 € 2 . 158 , 59 € 13 .519 ,59 €

37 (19K1248) 5M F ibr e Opt ic Cab le (LC-LC) 5605 4 70 ,89 € 283 ,56 € 53 ,88 € 337 ,44 €

0 , 00 €

38 I BM To t a l S to r age SAN Sw i t ch - 8 Po r t 2005 -H08 2 5 . 623 ,85 € 11 .247 ,70 € 2 . 137 ,06 € 13 .384 ,76 €

39 Sho r twave SFP T r ansce i ve r 2210 8 287 ,05 € 2 . 296 , 40 € 436 ,32 € 2 . 732 , 72 €

40 F i b re Cab l e LC/ LC 5m mu l t imode 5605 16 60 ,40 € 966 ,40 € 183 ,62 € 1 . 150 , 02 €

0 , 00 €

41 U l t r i um 2 Tape L i b r a r y 3582 - L23 1 12 .647 ,80

12 .647 ,80 € 2 . 403 , 08 € 15 .050 ,88 €

42 RMU/S to rWa tch Spec i a l i s t 1660 1 322 ,10 € 322 ,10 € 61 ,20 € 383 ,30 €

43 25m LC- LC F i b r e c ab l e 6025 1 249 ,63 € 249 ,63 € 47 ,43 € 297 ,06 €

44 Rac k Mount K i t 7003 1 331 ,68 € 331 ,68 € 63 ,02 € 394 ,70 €

45 1 -U l t r i um C l ean i ng Ca r t r i dge 8002 1 73 ,81 € 73 ,81 € 14 ,02 € 87 ,83 €

46 LTO U l t r i um Gen 2 F i b re D r i ve 8105 2 6 . 896 , 90 € 13 .793 ,80 € 2 . 620 , 82 € 16 .414 ,62 €

47 20 -pack U l t r i um 2 da t a Ca r t r i dges 8110 2 1 . 808 ,80 € 3 . 617 ,60 € 687 ,34 € 4 . 304 , 94 €

Rack

4 8 Ne tBAY42 En te rp r i se Rack Cab i ne t - i n c l ude s Pe r fo r a ted f r on t

doo r / s i de p ane l s / re a r doo r

930842S 1 3 . 569 ,44 € 3 . 569 ,44 € 678 ,19 € 4 . 247 , 63 €

49 IBM DPI Un i ve r s a l Rack PDU H igh Vo l t age 32P1737 3 101 ,11 € 303 ,33 € 57 ,63 € 360 ,96 €

50 H i - vo l t Powe r Cab l e ( r equ i r ed fo r se r ve r , mon i to r , conso l e sw i t ch ,

de v i ce s )

94G7448 20 8 , 89 € 177 ,80 € 33 ,78 € 211 ,58 €

51 B l ac k T ra c kPo in t Space save r Keyboa rd 28L3651 1 84 ,44 € 84 ,44 € 16 ,04 € 100 ,48 €

52 Ne tBAY 2U F l a t Pane l Mon i to r Conso l e K i t ( i n c l ude s 15 " mon i to r ) 32P1703 1 864 ,44 € 864 ,44 € 164 ,24 € 1 . 028 , 68 €

53 Ne tBAY 2x8 Conso l e Sw i t ch - s uppo r t s up to 8 se r ve r s f r om 1 o r

2 conso l e s

09N4291 1 655 ,57 € 655 ,57 € 124 ,56 € 780 ,13 €

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ « IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 87 από 96

Εξοπλ ισμός

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Α /Α ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

54 Conso l e Cab l e Se t 94G7447 6 82 ,22 € 493 ,32 € 93 ,73 € 587 ,05 €

55 B l ank i ng P l a te s e t s 94G6670 2 41 ,11 € 82 ,22 € 15 ,62 € 97 ,84 €

Switches

5 6 Ca t a l y s t 3750 24 10 /100 /1000T S t anda rd Mu l t i l a ye r Image WS-C3750G-24T -S 6 5 . 303 ,50 € 31 .821 ,00 € 6 . 045 ,99 € 37 .866 ,99 €

57 C i s co S t ac kW i se 50CM S t ack i ng Cab l e CAB-STACK-50CM 6 0 , 00 € 0 , 00 € 0 , 00 € 0 , 00 €

58 Powe r Co rd Eu rope CAB-ACE 6 0 , 00 € 0 , 00 € 0 , 00 € 0 , 00 €

F i rewa l l - Ac t iv e

5 9 P IX 515E -UR- FE Bund l e (Chass i s , Un re s t r i c t ed SW , 6 FE ,VAC+) P IX -515E -UR- FE -

BUN

1 6 . 637 ,00 € 6 . 637 ,00 € 1 . 261 ,03 € 7 . 898 ,03 €

60 Powe r Co rd Eu rope CAB-ACE 1 0 , 00 € 0 , 00 € 0 , 00 € 0 , 00 €

61 P IX 515E 3DES/AES VPN/SSH/SSL enc r yp t i o n l i c en se P IX -515 -VPN-3DES 1 0 , 00 € 0 , 00 € 0 , 00 € 0 , 00 €

62 P IX v6 .3 So f twa re f o r t he P IX 515E Chas s i s SF -P IX -515 -6 . 3 1 0 ,00 € 0 , 00 € 0 , 00 € 0 , 00 €

63 P IX 66 -MHz DES/3DES/AES VPN Ac ce l e r a to r Ca rd+ (VAC+) P IX -VAC-PLUS 1 0 , 00 € 0 , 00 € 0 , 00 € 0 , 00 €

64 C i s co VPN C l i en t So f twa re (W indows , L i nux , So l a r i s ) P IX -VPN-CLNT-K9 1 0 , 00 € 0 , 00 € 0 , 00 € 0 , 00 €

65 P IX 66 -MHz f ou r - po r t 10 / 100 Fa s t E the rne t i n t . c a rd , R J45 P IX -4FE -66 1 0 , 00 € 0 , 00 € 0 , 00 € 0 , 00 €

66 P IX 515E Un res t r i c t ed (UR) f e a tu re l i c ense P IX -515UR-SW 1 0 , 00 € 0 , 00 € 0 , 00 € 0 , 00 €

F i rewa l l - Fa i lov er

6 7 P IX 515E -FO-FE Bund l e (Chass i s , F a i l o ve r SW , 6 FE , VAC+) P IX -515E -FO-FE -

BUN

1 3 . 102 ,00 € 3 . 102 ,00 € 589 ,38 € 3 . 691 , 38 €

68 Powe r Co rd Eu rope CAB-ACE 1 0 , 00 € 0 , 00 € 0 , 00 € 0 , 00 €

69 P IX 515E 3DES/AES VPN/SSH/SSL enc r yp t i o n l i c en se P IX -515 -VPN-3DES 1 0 , 00 € 0 , 00 € 0 , 00 € 0 , 00 €

70 P IX v6 .3 So f twa re f o r t he P IX 515E Chas s i s SF -P IX -515 -6 . 3 1 0 ,00 € 0 , 00 € 0 , 00 € 0 , 00 €

71 P IX 66 -MHz DES/3DES/AES VPN Ac ce l e r a to r Ca rd+ (VAC+) P IX -VAC-PLUS 1 0 , 00 € 0 , 00 € 0 , 00 € 0 , 00 €

72 C i s co VPN C l i en t So f twa re (W indows , L i nux , So l a r i s ) P IX -VPN-CLNT-K9 1 0 , 00 € 0 , 00 € 0 , 00 € 0 , 00 €

73 P IX 66 -MHz f ou r - po r t 10 / 100 Fa s t E the rne t i n t . c a rd , R J45 P IX -4FE -66 1 0 , 00 € 0 , 00 € 0 , 00 € 0 , 00 €

74 P IX 515E Fa i l o ve r ( FO) f e a tu re l i c ense P IX -515 -SW-FO 1 0 , 00 € 0 , 00 € 0 , 00 € 0 , 00 €

Μονάδα Αδιάλε ιπτης Παροχής Ισχύος (UPS)

75 COMET-S31 , 15kVA /12kW, 30 m in . S31 /15 - 30 1 10 .461 ,00 10 .461 ,00 € 1 . 987 , 59 € 12 .448 ,59 €

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ « IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 88 από 96

Εξοπλ ισμός

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Α /Α ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

76 Pa t chco rd ,6 ,UTP 4P ,2 .5m ,PVC 11K9705 8 5 , 88 € 47 ,04 € 8 , 94 € 55 ,98 €

77 Pa t chco rd ,6 ,UTP 4P ,5 .0m ,PVC 11K9707 8 8 , 24 € 65 ,92 € 12 ,52 € 78 ,44 €

78 Pa t chco rd ,6 ,UTP 4P ,25 .0m,PVC 11K9708 -25 11 31 ,30 € 344 ,30 € 65 ,42 € 409 ,72 €

ΣΥΝΟΛΟ €236. 404, 00 €44. 916, 76 €281. 320, 76

Λογισμικό

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Α /Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΜΕ ΦΠΑ

Προϊόντα ORACLE

1. Orac le Database Ente rpr i se Ed i t i on άδε ια ανά

cpu

8

30 .000 ,00€

240 .000 ,00 €

45 .600 ,00 €

285 .600 ,00 €

1 .1 Orac le Tun ing Pack άδε ια ανά

cpu

8

2 .500 ,00€

20 .000 ,00 €

3 .800 ,00 €

23 .800 ,00 €

1 .2 Orac le D iagnos t i c s Pack άδε ια ανά

cpu

8

2 .500 ,00 €

20 .000 ,00 €

3 .800 ,00 €

23 .800 ,00 €

2 Orac le App l i ca t ion Server Ente rpr i se Ed i t i on άδε ια ανά

cpu

6

16 .000 ,00€

96 .000 ,00 €

18 .240 ,00 €

114 .240 ,00 €

3 Orac le In te rne t Deve loper Su i te άδε ια

χρήσης

1

4 .000 ,00 €

4 .000 ,00 €

760 ,00 €

4 .760 ,00 €

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ « IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 89 από 96

Λογισμικό

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Α /Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΜΕ ΦΠΑ

4 Orac le Co l l abora t ion Su i te άδε ια

χρήσης

550

40 ,00 €

22 .000 ,00 €

4 .180 ,00 €

26 .180 ,00 €

Εφαρμογές

5 Λειτουργική περιοχή Υγείας και Δημόσιας

Υγιε ινής

5.1 Υποσύστημα φορέων παροχής υπηρεσ ιών υγε ίας

(απερ ιόρ ιστες άδε ι ε ς χρήσης )

εφαρμογή 1

50 .000 ,00€

50 .000 ,00 €

9 .500 ,00 €

59 .500 ,00 €

5.2 Υποσύστημα ι ατρ ικών κα ι παρα - ι ατρ ικών

επαγγελμάτων (απερ ιόρ ιστες άδε ιε ς χρήσης )

εφαρμογή 1

60 .000 ,00€

60 .000 ,00 €

11 .400 ,00 €

71 .400 ,00 €

5.3 Υποσύστημα ελέγχου καταστημάτων υγε ιονομ ικού

ενδ ιαφέροντος (απερ ιόρ ιστες άδε ιε ς χρήσης )

εφαρμογή 1

48 .000 ,00€

48 .000 ,00 €

9 .120 ,00 €

57 .120 ,00 €

5.4 Υποσύστημα δ ιαχε ίρ ισης φαρμάκων κα ι εμβολ ίων

(απερ ιόρ ιστες άδε ι ε ς χρήσης )

εφαρμογή 1

60 .000 ,00€

60 .000 ,00 €

11 .400 ,00 €

71 .400 ,00 €

5.5 Υποσύστημα λο ιπών λε ι τουργ ιών περ ιοχής Υγε ίας κα ι

Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής (απερ ιόρ ιστες άδε ι ε ς χρήσης )

εφαρμογή 1

40 .000 ,00€

40 .000 ,00 €

7 .600 ,00 €

47 .600 ,00 €

6

Λειτουργική περιοχή Κοινωνικής Πρόνοιας

- €

6.1 Υποσύστημα δ ιαχε ίρ ισης επ ιδομάτων Κο ινων ικής

Πρόνο ιας (απερ ιόρ ιστες άδε ι ε ς χρήσης )

εφαρμογή 1

50 .000 ,00€

50 .000 ,00 €

9 .500 ,00 €

59 .500 ,00 €

6.2 Υποσύστημα ο ικονομ ικής δ ιαχε ίρ ισης εσόδων κα ι

εξόδων Κο ινων ικής Πρόνο ιας (απερ ιόρ ιστες άδε ιες

χρήσης )

εφαρμογή 1

60 .000 ,00€

60 .000 ,00 €

11 .400 ,00 €

71 .400 ,00 €

6.3 Υποσύστημα ελέγχου κα ι εποπτε ίας Φορέων

Κο ινων ικής Αντ ίληψης κα ι Φροντ ίδας (απερ ιόρ ιστες

άδε ιε ς χρήσης )

εφαρμογή 1

50 .000 ,00€

50 .000 ,00 €

9 .500 ,00 €

59 .500 ,00 €

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ « IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 90 από 96

Λογισμικό

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Α /Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΜΕ ΦΠΑ

6.4 Υποσύστημα Κο ινων ικών Υπηρεσ ιών (απερ ιόρ ιστες

άδε ιε ς χρήσης )

εφαρμογή 1

40 .000 ,00€

40 .000 ,00 €

7 .600 ,00 €

47 .600 ,00 €

6.5 Υποσύστημα Παροχών Κο ινων ικής Αρωγής

(απερ ιόρ ιστες άδε ι ε ς χρήσης )

εφαρμογή 1

60 .000 ,00€

60 .000 ,00 €

11 .400 ,00 €

71 .400 ,00 €

Λοιπά Υποσυστήματα Λογισμικού

- €

7 Υποσύστημα Διαχε ίρ ισης ροής εργασ ιών (550 άδε ιε ς

χρήσης )

εφαρμογή 1

140 .000 ,00€

140 .000 ,00 €

26 .600 ,00 €

166 .600 ,00 €

8 Ηλεκτρον ικό Πρωτόκολλο (ΗΠ ) (200 άδε ι ε ς χρήσης ) εφαρμογή 1

80 .000 ,00 €

80 .000 ,00 €

15 .200 ,00 €

95 .200 ,00 €

9 Υποσύστημα Διο ικητ ικής Πληροφόρησης

(απερ ιόρ ιστες άδε ι ε ς χρήσης )

εφαρμογή 1

40 .000 ,00€

40 .000 ,00 €

7 .600 ,00 €

47 .600 ,00 €

10 Διαδ ικτυακή Πύλη (απερ ιόρ ιστες άδε ι ε ς χρήσης ) εφαρμογή 1

40 .000 ,00 €

40 .000 ,00 €

7 .600 ,00 €

47 .600 ,00 €

Προϊόντα MICROSOFT

MS Windows Server Ent 2003

11 Windows Svr Ent 2003 Eng l i sh OLP C GOVT P72-00590 3

1 .932 ,13 €

5 .796 ,39 €

1 .101 ,31 €

6 .897 ,70 €

12 Windows Svr En t Eng l i sh SA OLP C GOVT P72-00524 9

965 ,99 €

8 .693 ,91 €

1 .651 ,84 €

10 .345 ,75 €

13 Windows Svr Ent 2003 Eng l i sh D i sk K i t MVL CD P72-00114 1

26 ,31 €

26 ,31 €

5 ,00 €

31 ,31 €

14 Windows Svr En t 2003 Eng l i sh DocK i t Get t i ng

S ta r ted

P72-00005 1

26 ,31 €

26 ,31 €

5 ,00 €

31 ,31 €

MS Windows Server Std 2003

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ « IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 91 από 96

Λογισμικό

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Α /Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΜΕ ΦΠΑ

15 Windows Svr S td 2003 Eng l i sh OLP C GOVT P73-00616 3

594 ,60 €

1 .783 ,80 €

338 ,92 €

2 .122 ,72 €

16 Windows Svr S td Eng l i sh SA OLP C GOVT P73-00550 9

297 ,23 €

2 .675 ,07 €

508 ,26 €

3 .183 ,33 €

17 Windows Server CAL 2003 Eng l i sh OLP C GOVT

Dev i ce CAL

R18-00166 10

24 ,02 €

240 ,20 €

45 ,64 €

285 ,84 €

18 Windows Serve r CAL Eng l i sh SA OLP NL Dev i ce CAL R18-00146 10

15 ,38 €

153 ,80 €

29 ,22 €

183 ,02 €

19 Windows Svr S td 2003 Eng l i sh D i sk K i t MVL CD P73-00156 1

26 ,31 €

26 ,31 €

5 ,00 €

31 ,31 €

20 Windows Svr S td 2003 Eng l i sh DocK i t Get t ing

S ta r ted

P73-00007 1

26 ,31 €

26 ,31 €

5 ,00 €

31 ,31 €

MS Off ice Pro 2003

21 Of f i ce P ro W in32 Greek SA OLP C GOVT 269-07812 10

180 ,14 €

1 .801 ,37 €

342 ,26 €

2 .143 ,63 €

22 Of f i ce XP Pro Win32 Greek DocK i t 269-05068 1

26 ,02 €

26 ,02 €

4 ,94 €

30 ,96 €

23 Of f i ce P ro XP Win32 Greek D i sk K i t MVL CD 269-06626 1

26 ,02 €

26 ,02 €

4 ,94 €

30 ,96 €

MS Windows XP Greek Disk Ki t

24 Windows XP Greek D i sk K i t MVL CD 10

26 ,02 €

260 ,20 €

49 ,44 €

309 ,64 €

Προϊόντα Winz ip

WinZip Software

25 WinZ ip L i cense 10

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ « IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 92 από 96

Λογισμικό

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Α /Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΜΕ ΦΠΑ

18 ,40 € 184 ,00 € 34 ,96 € 218 ,96 €

26 WinZ ip Med ia/CD 10

5 ,90 €

59 ,00 €

11 ,21 €

70 ,21 €

Προϊόντα SYMANTEC Antiv i rus

Symantec Ant iv i rus

27 Sym NAV CR 9 .0 fo r f i l e s rv & desk top 1YR

ma in tenance go lp

6

21 ,05 €

126 ,30 €

24 ,00 €

150 ,30 €

28 Sym NAV CR 9 .0 fo r f i le s rv & desk top 2nd & 3 rd

YR ma in tenance go lp

16

20 ,12 €

321 ,92 €

61 ,16 €

383 ,08 €

29 CD Sym NAV CR 9 .0 1

26 ,21 €

26 ,21 €

4 ,98 €

31 ,19 €

Προϊόντα Λογισμικού ΙΒΜ

30 IBM TIVOLI STORAGE MANAGER per PROCESSOR D5127LL 16

175 ,50 €

2 .808 ,00 €

533 ,52 €

3 .341 ,52 €

31 IBM TIVOLI STORAGE MANAGER fo r DBS per

PROCESSOR

D510ELL 8

603 ,00 €

4 .824 ,00 €

916 ,56 €

5 .740 ,56 €

32 IBM TIVOLI STORAGE MANAGER fo r SAN per

PROCESSOR

D51MULL 8

603 ,00 €

4 .824 ,00 €

916 ,56 €

5 .740 ,56 €

33 IBM TIVOLI STORAGE MANAGER per PROCESSOR E009GLL 112

33 ,00 €

3 .696 ,00 €

702 ,24 €

4 .398 ,24 €

34 IBM TIVOLI STORAGE MANAGER fo r DBS per

PROCESSOR

E008ZLL 56

120 ,00 €

6 .720 ,00 €

1 .276 ,80 €

7 .996 ,80 €

35 IBM TIVOLI STORAGE MANAGER fo r SAN per

PROCESSOR

E00IDLL 56

120 ,00 €

6 .720 ,00 €

1 .276 ,80 €

7 .996 ,80 €

Media and Documentat ion Packs

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ « IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 93 από 96

Λογισμικό

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Α /Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΜΕ ΦΠΑ

36 IBM TIVOLI STORAGE MANAGER Med ia Pack BJ0AXML 1

25 ,36 €

25 ,36 €

4 ,82 €

30 ,18 €

37 IBM TIVOLI STORAGE MANAGER Doc Pack BJ09MIE 1

52 ,47 €

52 ,47 €

9 ,97 €

62 ,44 €

38 IBM TIVOLI STORAGE MANAGER fo r DBS Med ia Pack BJ09UML 1

25 ,36 €

25 ,36 €

4 ,82 €

30 ,18 €

39 IBM TIVOLI STORAGE MANAGER fo r SAN Med ia Pack BJ09NML 1

25 ,36 €

25 ,36 €

4 ,82 €

30 ,18 €

ΣΥΝΟΛΟ

1 .272.000,00€

241.680,00€

1 .513.680,00€

Υπηρεσίες

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Α /Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑνθρωπομήνεςΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ

ΦΠΑ

Υπηρεσ ίε ς Διαχε ίρ ισης Έργου

6 ,5 10 .250 ,00

66 .625 ,00 €

12 .658 ,75 € 79 .283 ,75 €

Υπηρεσ ίε ς Υλοπο ίησης Μελέτης Εφαρμογής

13 ,7 9 .260 ,30

126 .866 ,11 €

24 .104 ,56 € 150 .970 ,67 €

Υπηρεσ ίε ς Εγκατάστασης Εξοπλ ισμού κα ι Λογ ισμ ικού 2 ,1 5 .266 ,14

11 .058 ,89 €

2 .101 ,19 € 13 .160 ,08 €

Υπηρεσίες Υποστήριξης Πιλοτ ικής Λειτουργίας

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ « IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 94 από 96

Υπηρεσίες

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Α /Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑνθρωπομήνεςΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ

ΦΠΑ

Υπηρεσ ίε ς Υποστήρ ι ξης Πιλοτ ικών Ν .Α . 10 2 .000 ,00

20 .000 ,00 €

3 .800 ,00 € 23 .800 ,00 €

Υπηρεσ ίε ς Υποστήρ ι ξης στο Κεντρ ικό Σύστημα 4 1 .600 ,00

6 .400 ,00 €

1 .216 ,00 € 7 .616 ,00 €

Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας

Υπηρεσ ίε ς Επ ιστημον ικής κα ι Τεχν ικής Υποστήρ ι ξης των

Ν .Α .

163 2 .450 ,00

399 .350 ,00 €

75 .876 ,50 € 475 .226 ,50 €

Υπηρεσ ίε ς Τεχν ικής Υποστήρ ι ξης στο Κεντρ ικό Σύστημα 6 3 .550 ,00

21 .300 ,00 €

4 .047 ,00 € 25 .347 ,00 €

0 ,00 € 0 ,00 € 0 ,00 €

0 ,00 € 0 ,00 € 0 ,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 205,3

651.600,00€ 123.804,00€ 775.404,00 €

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Α /Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(ΩΡΕΣ ) ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ

ΦΠΑ

Εκπαίδευση Τελικών Χρηστών

1 Βασ ική Εκπα ίδευση (χε ιρ ισμός Η /Υ , αυτοματ ισμός γραφε ίου , web

b rowser , βασ ικές αρχές πληροφορ ικής ) 1 .080 46 ,00 € 49 .680 ,00 € 9 .439 ,20 € 59 .119 ,20 €

2 Εκπα ίδευση χρηστών των υποσυστημάτων των δύο δ ιευθύνσεων στη

χρήση τους 2 .700 46 ,00 € 124 .200 ,00 €

23 .598 ,00

€147 .798 ,00 €

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ « IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 95 από 96

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Α /Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(ΩΡΕΣ ) ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ

ΦΠΑ

Εκπαίδευση και Μεταφορά Τεχνογνωσίας Χειρ ισμού Συστημάτων

3 Orac le Database Admin i s t ra t ion 18 64 1 .152 ,00 € 218 ,88 € 1 .370 ,88 €

4 Orac le Tun ing Pack & D iagnos t i cs Pack 6 146 876 ,00 € 166 ,44 € 1 .042 ,44 €

5 Orac le App l i ca t ion Server Admin i s t ra t ion 18 84 1 .512 ,00 € 287 ,28 € 1 .799 ,28 €

6 Orac le Deve loper Su i te 12 93 1 .116 ,00 € 212 ,04 € 1 .328 ,04 €

7 Orac le Warehouse Manager & Orac le D iscovere r 12 93 1 .116 ,00 € 212 ,04 € 1 .328 ,04 €

8 Windows 2003 Server Admin i s t ra t ion 18 96 1 .728 ,00 € 328 ,32 € 2 .056 ,32 €

9 Μεταφορά Τεχνογνωσ ίας στη Διαχε ίρ ιση Δικτύου (προ ϊόντα C i sco) 6 0 0 ,00 € 0 ,00 € 0 ,00 €

10 Μεταφορά Τεχνογνωσ ίας στα Συστήματα Αποθήκευσης 6 0 0 ,00 € 0 ,00 € 0 ,00 €

11 IBM eServer xSer ies Techn i ca l P r inc ip les 12 58 696 ,00 € 132 ,24 € 828 ,24 €

12 Ορι ζόντ ια Συστήματα 12 0 0 ,00 € 0 ,00 € 0 ,00 €

Εκπαίδευση στο Τοπικό Administrat ion και Υποστήριξη

Εφαρμογών

13 Λε ιτουργ ία Συστήματος Διαχε ίρ ισης Ροής Εργασ ιών 60 44 ,00 € 2 .640 ,00 € 501 ,60 € 3 .141 ,60 €

14 Δομή κα ι Χρήση Υποσυστημάτων κα ι Εφαρμογών 120 44 ,00 € 5 .280 ,00 € 1 .003 ,20 € 6 .283 ,20 €

ΣΥΝΟΛΟ

189.996,00

36.099,24

€ 226.095,24 €

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

Α /Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

1 Εξοπλ ισμός 236 .404 ,00 € 44 .916 ,76 € 281 .320 ,76 €

2 Λογ ισμ ικό 1 .272 .000,00 € 241 .680 ,00 € 1 .513 .680 ,00 €

Ανάπτυξη κα ι Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορ ικής των Νομαρχ ιακών Αυτοδ ιο ικήσεων : Λε ιτουργ ικέ ς Περ ιοχές Υγε ίας κα ι Δημόσ ιας Υγ ι ε ι νής κα ι Κο ινων ικής Πρόνο ιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α .Ε . – ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ « IBM Ελλάς A .E . - QUALITY & RELIABILITY A .Β .E .Ε» Σελ ίδα 96 από 96

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

Α /Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

3 Υπηρεσ ίε ς 651 .600 ,00 € 123 .804 ,00 € 775 .404 ,00 €

4 Άλλες δαπάνες 0 € 0 € 0 €

ΣΥΝΟΛΟ 2 .160 .004,00 € 410 .400 ,76 € 2 .570 .404 ,76 €

5 Εκπα ίδευση χρηστών 189 .996 ,00 € 36 .099 ,24 € 226 .095 ,24 €

ΣΥΝΟΛΟ 189 .996 ,00 € 36 .099 ,24 € 226 .095 ,24 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 .350.000,00 € 446.500,00 € 2 .796.500,00 €