Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 ·...

56
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Σελίδα 1 από 5 \\epanserver02\MONADA_A3\ΘΣ 08-ΕΠ 08iii\02-8iii-2.1-01\Β ΚΥΚΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ\ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ\ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ_ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Β.docx Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3,6,8,10 και 11» Μεσογείων 56 ΤΚ 11527, Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 02-02-2018 Α.Π.: 800/287/Α3 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Κατάλογος και βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων του πρώτου σταδίου αξιολόγησης, στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β’ Κύκλος» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020». Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005). 2. Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265/23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020», όπως ισχύει. 3. Το Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/04.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.», και ιδίως το άρθρο 2, παρ (2) αυτού. 4. Το Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α/13.12.2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 5. Τον υπ. αριθμ. 34686/27.03.2015 (ΥΟΔΔ 178) Διορισμό της μετακλητής Ειδικής Γραμματέως της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. 6. Την με Α.Π. 67743/ΕΥΘΥ 615/24.06.2015 (Β 1248) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού “Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και

Transcript of Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 ·...

Page 1: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Ταμείο

Σελίδα 1 από 5

\\epanserver02\MONADA_A3\ΘΣ 08-ΕΠ 08iii\02-8iii-2.1-01\Β ΚΥΚΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ\ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ\ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ_ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Β.docx

Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3,6,8,10 και 11» Μεσογείων 56 ΤΚ 11527, Αθήνα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ημερομηνία: Α.Π.:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ημερομηνία: 02-02-2018

Α.Π.: 800/287/Α3

A Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Κατάλογος και βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων του

πρώτου σταδίου αξιολόγησης, στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β’ Κύκλος» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020».

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005). 2. Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265/23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020», όπως ισχύει.

3. Το Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/04.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και

Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και

Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.», και ιδίως το άρθρο 2, παρ (2)

αυτού. 4. Το Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α/13.12.2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και

Ανάπτυξης». 5. Τον υπ. αριθμ. 34686/27.03.2015 (ΥΟΔΔ 178) Διορισμό της μετακλητής Ειδικής

Γραμματέως της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

6. Την με Α.Π. 67743/ΕΥΘΥ 615/24.06.2015 (Β 1248) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας,

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού “Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 2: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Ταμείο

Σελίδα 2 από 5

\\epanserver02\MONADA_A3\ΘΣ 08-ΕΠ 08iii\02-8iii-2.1-01\Β ΚΥΚΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ\ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ\ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ_ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Β.docx

Καινοτομία” του άρθρου 5 παρ. 1 του N.4314/2014 και κατάργηση της με αριθμ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β 655) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

7. Την με Α.Π. 66135/ΕΥΘΥ455/13.06.2017 (Β’ 2064/15.06.2017) Απόφαση του Αναπληρωτή

Υπουργού Οικονομίας, και Ανάπτυξης “Τροποποίηση της με αριθμό 67743/ΕΥΘΥ/615/24.06.2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής

Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του άρθρου 5 παρ 1 του ν.4314/2014 και κατάργηση

της αριθ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β 655) Κοινής Υπουργικής Απόφασης»” (Β’ 1248).

8. Την με Α.Π. 113091/05.11.2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της Ε.Υ.Δ ΕΠΑΝΕΚ»

(ΑΔΑ: Ω01Λ4653Ο7-Κ2Φ). 9. Την με Α.Π. 73016/30.06/2017 (Ορθή Επανάληψη 01.11.2017) Απόφαση του Υπουργού

Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων στις Μονάδες Α3 και Γ της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ».

10. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό

Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης C(2014)3542 final/23.05.2014.

11. Την με αριθμό C(2014) 10162 final/18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα, (CCI

2014GR16M2OP001). 12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1407/18.12.2013 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την

εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) όπως ισχύει.

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ. αρ. 1080/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου.

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση τοθ κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

15. Τον Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του υπ. αρ. 1081/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου.

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1302/2013 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για την μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα

μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων

πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων.

17. Την με Α.Π. 177229/15.12.2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΑΔΑ:7ΠΧΒ0-2ΥΜ).

18. Την με Α.Π. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 Υπουργική Απόφαση τροποποίησης και αντικατάστασης της 81986/EYΘY712/31.07.2015 Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί Κανόνες

επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές

Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (Β’ 3521).

19. Την Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο

σώρευσης κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει.

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 3: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Ταμείο

Σελίδα 3 από 5

\\epanserver02\MONADA_A3\ΘΣ 08-ΕΠ 08iii\02-8iii-2.1-01\Β ΚΥΚΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ\ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ\ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ_ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Β.docx

20. Την Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [Επίσημη Εφημερίδα L 124 της

20.05.2003].

21. Το με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που

χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση».

22. Το με Α. Π. 4843/119432/03.11.215 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής

Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με θέμα: «Κριτήριο Διαχωρισμού». 23. Την με Α.Π. 126829/ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών

και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους

του Κρατικού Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του

Ν. 4314/2014» (ΦΕΚ 2784/Β/21.12.2015).

24. Την υπ’ αριθ. 1557/432Γ/Γ01/30.03.2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την Ανάδειξη Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών

Ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ (ΑΔΑ: 6ΔΡ34653Ο7-4Υ0). 25. Την υπ’ αριθ. 2640/803Γ01/20.5.2016 σύμβαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης

και Τουρισμού για τον ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση του έργου Ενδιάμεσου Φορέα

Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ. 26. Την υπ’ αριθ. 3505/815/Α1/30.6.2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης

και Τουρισμού με θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

και Καινοτομία» στον «Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία –ΕΦΕΠΑΕ».

27. Την με Α.Π. 62550/10.6.2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Σύσταση Ανοιχτού

Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού (Escrow Account)» (ΦΕΚ Β 1738). 28. Το δελτίο εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 02-8iii-2.1-01 και τίτλο «Ενίσχυση της

αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» - Άξονες Προτεραιότητας 02 και 02Σ, όπως εγκρίθηκε στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του

ΕΠΑΝΕΚ στις 25/6/2015 και τροποποιήθηκε με τη με Α.Π. 2179/641 Α1/10.05.2017

Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ).

29. Την με Α.Π. 1158/314 Α1/09.03.2017 Aπόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ για την έγκριση μέσω της 15ης Γραπτής Διαδικασίας, της Μεθοδολογίας και των

Κριτηρίων Αξιολόγησης και επιλογής πράξεων για τη Δράση με τίτλο «Ενίσχυση της

αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης- Β’ Κύκλος» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη με Α.Π. 2179/641 Α1/10.05.2017 Απόφαση της Επιτροπής

Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ).

30. Το με Α.Π. 53132/ΕΥΚΕ 5529/09.05.2017 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 2205/818/Α2/11.05.2017) έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα: «Έκφραση γνώμης για Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων

χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Β’ Κύκλος» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020.

31. Την με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 2713/1046/A2/08.06.2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης

επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- B’ Κύκλος» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικά

το Κεφάλαιο Ι.10.2 και Παράρτημα V αυτής. 32. Την με Α.Π. 80/5/Α3/09.01.208 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 18/18.01.2018) Απόφαση της Ειδικής

Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Β’ Κύκλος) (ΑΔΑ:6ΘΑΤ465ΧΙ8-ΩΗΛ).

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 4: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Ταμείο

Σελίδα 4 από 5

\\epanserver02\MONADA_A3\ΘΣ 08-ΕΠ 08iii\02-8iii-2.1-01\Β ΚΥΚΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ\ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ\ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ_ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Β.docx

33. To με Α.Π. 41/15.01.2018 (Α.Π. ΕΥΔΕΠΑνΕΚ 243/120/Α3/19.01.2018) έγγραφο του

ΕΦΕΠΑΕ με θέμα: «Διαβίβαση έργων δράσης Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ κύκλος, ικανών προς αξιολόγηση δεύτερου

σταδίου».

Αποφασίζει

1. Τη βαθμολογική κατάταξη, μετά τη διαδικασία ολοκλήρωσης των ηλεκτρονικών υποβολών που αφορά στην Πρώτη περίοδο (Έναρξη: 05.07.2017 και Λήξη:09.08.2017), με βάση τη

βαθμολογία που έλαβαν στα αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης, στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Β’ Κύκλος», δύο χιλιάδων

επτακοσίων είκοσι οκτώ (2.728) υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης με συνολικό

αιτούμενο προϋπολογισμό 68.561.195,05€. 2. Την κατάρτιση Πίνακα των δυνητικών δικαιούχων της Δράσης που προχωράνε στο

Δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης, με χίλια εξακόσια σαράντα έξι (1.646) επιχειρηματικά σχέδια, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 42.309.711,74€

κατά απόλυτη βαθμολογική σειρά, με βάση τη συνολική προς διάθεση

συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη αυξημένη κατά 20%, ανά ομάδα περιφερειών και ανά κατηγορία δικαιούχων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που αποτελεί αναπόσπαστο

τμήμα της παρούσας. 3. Την απόρριψη χιλίων ογδόντα δύο (1.082) επιχειρηματικών σχεδίων με συνολικό

αιτούμενο προϋπολογισμό 26.251.483,31€, λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, λόγω βαθμολογίας, σύμφωνα με το

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

4. Η παρούσα απόφαση δεν αφορά σε οριστική απόφαση ένταξης / απόρριψης των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση και συνεπώς δεν υποβάλλονται ενστάσεις επί της

παρούσας. 5. Ο ΕΦΕΠΑΕ να ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους για την απόφαση αυτή.

6. Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να δημοσιευτεί στις

ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr και του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

www.mindev.gov.gr.

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Ευγενία Φωτονιάτα

Συνημμένα Παράρτημα Ι, ΙΙ

Κοινοποίηση: 1. Γραφείο Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ 4. ΕΦΕΠΑΕ

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 5: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Ταμείο

Σελίδα 5 από 5

\\epanserver02\MONADA_A3\ΘΣ 08-ΕΠ 08iii\02-8iii-2.1-01\Β ΚΥΚΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ\ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ\ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ_ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Β.docx

5. ΜΟΔ

Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Γραφείο Προϊσταμένης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ Μονάδες ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ Α1, Α3, Β3

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 6: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

1

Α/Α Κωδικός Πρότασης Περιφέρεια

Βαθμολογία Αντικειμενικών

ΚριτηρίωνΕπιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

1 Ν5ΠΤ-00389 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 91,00 40.000,00 €2 Ν5ΠΤ-01319 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 91,00 40.000,00 €3 Ν5ΠΤ-01595 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 91,00 40.000,00 €4 Ν5ΠΤ-01827 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 91,00 40.000,00 €5 Ν5ΠΤ-02573 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 91,00 40.000,00 €6 Ν5ΠΤ-02650 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 91,00 39.971,00 €7 Ν5ΠΤ-02788 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 91,00 40.000,00 €8 Ν5ΠΤ-02840 ΗΠΕΙΡΟΣ 91,00 40.000,00 €9 Ν5ΠΤ-02859 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 91,00 40.000,00 €10 Ν5ΠΤ-03122 ΗΠΕΙΡΟΣ 91,00 40.000,00 €11 Ν5ΠΤ-03297 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 91,00 40.000,00 €12 Ν5ΠΤ-04002 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 91,00 40.000,00 €13 Ν5ΠΤ-04004 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 91,00 50.000,00 €14 Ν5ΠΤ-04125 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 91,00 40.000,00 €15 Ν5ΠΤ-04152 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 91,00 40.000,00 €16 Ν5ΠΤ-04165 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 91,00 40.000,00 €17 Ν5ΠΤ-04688 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 91,00 40.000,00 €18 Ν5ΠΤ-03270 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 89,46 40.000,00 €19 Ν5ΠΤ-02535 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 89,14 39.996,60 €20 Ν5ΠΤ-03852 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88,79 40.000,00 €21 Ν5ΠΤ-01963 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 87,61 40.000,00 €22 Ν5ΠΤ-01972 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 87,42 40.000,00 €23 Ν5ΠΤ-03707 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 86,81 40.000,00 €24 Ν5ΠΤ-04053 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,65 40.000,00 €25 Ν5ΠΤ-04104 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 86,39 40.000,00 €26 Ν5ΠΤ-02694 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 86,19 40.000,00 €27 Ν5ΠΤ-03958 ΗΠΕΙΡΟΣ 86,13 50.000,00 €28 Ν5ΠΤ-02700 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 84,87 40.000,00 €29 Ν5ΠΤ-02082 ΗΠΕΙΡΟΣ 84,84 40.000,00 €30 Ν5ΠΤ-00983 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 84,25 40.000,00 €31 Ν5ΠΤ-00803 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 83,92 39.755,64 €32 Ν5ΠΤ-04037 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 83,75 40.000,00 €33 Ν5ΠΤ-03403 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 83,28 40.000,00 €34 Ν5ΠΤ-04255 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 83,20 40.000,00 €35 Ν5ΠΤ-02537 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 82,81 40.000,00 €36 Ν5ΠΤ-01624 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 82,54 40.000,00 €37 Ν5ΠΤ-03944 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 81,39 40.000,00 €38 Ν5ΠΤ-04027 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 80,86 40.000,00 €39 Ν5ΠΤ-04043 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 79,21 50.000,00 €40 Ν5ΠΤ-01735 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 79,12 40.000,00 €41 Ν5ΠΤ-00715 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 78,60 40.000,00 €42 Ν5ΠΤ-02146 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 78,41 39.400,00 €43 Ν5ΠΤ-00048 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 77,21 40.000,00 €44 Ν5ΠΤ-03239 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 76,74 40.000,00 €45 Ν5ΠΤ-03688 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 75,25 40.000,00 €46 Ν5ΠΤ-03240 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 75,13 40.000,00 €47 Ν5ΠΤ-00726 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 74,74 40.000,00 €48 Ν5ΠΤ-02156 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 73,09 40.000,00 €49 Ν5ΠΤ-00020 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €50 Ν5ΠΤ-00043 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 70,75 25.000,00 €51 Ν5ΠΤ-00046 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 70,75 24.036,00 €52 Ν5ΠΤ-00080 ΗΠΕΙΡΟΣ 70,75 25.000,00 €53 Ν5ΠΤ-00149 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70,75 25.000,00 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατηγορία Δικαιούχου: Α

ΟΜΑΔΑ 1Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 7: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

2

Α/Α Κωδικός Πρότασης Περιφέρεια

Βαθμολογία Αντικειμενικών

ΚριτηρίωνΕπιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

54 Ν5ΠΤ-00224 ΗΠΕΙΡΟΣ 70,75 24.999,00 €55 Ν5ΠΤ-00238 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €56 Ν5ΠΤ-00411 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €57 Ν5ΠΤ-00432 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €58 Ν5ΠΤ-00489 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 70,75 21.666,67 €59 Ν5ΠΤ-00540 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €60 Ν5ΠΤ-00541 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €61 Ν5ΠΤ-00547 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70,75 25.000,00 €62 Ν5ΠΤ-00617 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 70,75 25.000,00 €63 Ν5ΠΤ-00631 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 70,75 25.000,00 €64 Ν5ΠΤ-00635 ΗΠΕΙΡΟΣ 70,75 25.000,00 €65 Ν5ΠΤ-00640 ΗΠΕΙΡΟΣ 70,75 25.000,00 €66 Ν5ΠΤ-00808 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €67 Ν5ΠΤ-00846 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €68 Ν5ΠΤ-00917 ΗΠΕΙΡΟΣ 70,75 25.000,00 €69 Ν5ΠΤ-00934 ΗΠΕΙΡΟΣ 70,75 25.000,00 €70 Ν5ΠΤ-00965 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70,75 25.000,00 €71 Ν5ΠΤ-00974 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70,75 25.000,00 €72 Ν5ΠΤ-00999 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 70,75 25.000,00 €73 Ν5ΠΤ-01034 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 70,75 25.000,00 €74 Ν5ΠΤ-01088 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €75 Ν5ΠΤ-01194 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €76 Ν5ΠΤ-01207 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70,75 25.000,00 €77 Ν5ΠΤ-01268 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 24.800,00 €78 Ν5ΠΤ-01278 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70,75 25.000,00 €79 Ν5ΠΤ-01321 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 70,75 25.000,00 €80 Ν5ΠΤ-01350 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €81 Ν5ΠΤ-01389 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 70,75 25.000,00 €82 Ν5ΠΤ-01403 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €83 Ν5ΠΤ-01453 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70,75 25.000,00 €84 Ν5ΠΤ-01460 ΗΠΕΙΡΟΣ 70,75 25.000,00 €85 Ν5ΠΤ-01476 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 23.333,33 €86 Ν5ΠΤ-01524 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €87 Ν5ΠΤ-01527 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70,75 25.000,00 €88 Ν5ΠΤ-01537 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 24.890,80 €89 Ν5ΠΤ-01552 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €90 Ν5ΠΤ-01560 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 24.600,00 €91 Ν5ΠΤ-01594 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70,75 25.000,00 €92 Ν5ΠΤ-01596 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70,75 25.000,00 €93 Ν5ΠΤ-01603 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €94 Ν5ΠΤ-01618 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70,75 25.000,00 €95 Ν5ΠΤ-01621 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €96 Ν5ΠΤ-01649 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 70,75 25.000,00 €97 Ν5ΠΤ-01650 ΗΠΕΙΡΟΣ 70,75 25.000,00 €98 Ν5ΠΤ-01652 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70,75 25.000,00 €99 Ν5ΠΤ-01686 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €100 Ν5ΠΤ-01707 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70,75 25.000,00 €101 Ν5ΠΤ-01753 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 70,75 25.000,00 €102 Ν5ΠΤ-01763 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €103 Ν5ΠΤ-01777 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €104 Ν5ΠΤ-01797 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 24.967,00 €105 Ν5ΠΤ-01831 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 24.998,00 €106 Ν5ΠΤ-01864 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €107 Ν5ΠΤ-01865 ΗΠΕΙΡΟΣ 70,75 23.577,00 €108 Ν5ΠΤ-01873 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 70,75 25.000,00 €109 Ν5ΠΤ-01894 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70,75 25.000,00 €110 Ν5ΠΤ-01901 ΗΠΕΙΡΟΣ 70,75 25.000,00 €111 Ν5ΠΤ-01930 ΗΠΕΙΡΟΣ 70,75 25.000,00 €

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 8: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

3

Α/Α Κωδικός Πρότασης Περιφέρεια

Βαθμολογία Αντικειμενικών

ΚριτηρίωνΕπιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

112 Ν5ΠΤ-01954 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €113 Ν5ΠΤ-01968 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 70,75 25.000,00 €114 Ν5ΠΤ-01977 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 70,75 25.000,00 €115 Ν5ΠΤ-01997 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 70,75 24.000,00 €116 Ν5ΠΤ-02005 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70,75 25.000,00 €117 Ν5ΠΤ-02017 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €118 Ν5ΠΤ-02019 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 70,75 25.000,00 €119 Ν5ΠΤ-02036 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 70,75 25.000,00 €120 Ν5ΠΤ-02054 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 23.410,94 €121 Ν5ΠΤ-02080 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €122 Ν5ΠΤ-02096 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70,75 25.000,00 €123 Ν5ΠΤ-02107 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70,75 25.000,00 €124 Ν5ΠΤ-02108 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70,75 25.000,00 €125 Ν5ΠΤ-02120 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70,75 25.000,00 €126 Ν5ΠΤ-02176 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70,75 25.000,00 €127 Ν5ΠΤ-02180 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 70,75 24.995,80 €128 Ν5ΠΤ-02194 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 70,75 25.000,00 €129 Ν5ΠΤ-02213 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 70,75 25.000,00 €130 Ν5ΠΤ-02272 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €131 Ν5ΠΤ-02275 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 70,75 24.599,00 €132 Ν5ΠΤ-02416 ΗΠΕΙΡΟΣ 70,75 25.000,00 €133 Ν5ΠΤ-02444 ΗΠΕΙΡΟΣ 70,75 25.000,00 €134 Ν5ΠΤ-02462 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €135 Ν5ΠΤ-02469 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €136 Ν5ΠΤ-02486 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €137 Ν5ΠΤ-02510 ΗΠΕΙΡΟΣ 70,75 25.000,00 €138 Ν5ΠΤ-02534 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €139 Ν5ΠΤ-02548 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70,75 25.000,00 €140 Ν5ΠΤ-02600 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €141 Ν5ΠΤ-02614 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70,75 25.000,00 €142 Ν5ΠΤ-02615 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70,75 25.000,00 €143 Ν5ΠΤ-02641 ΗΠΕΙΡΟΣ 70,75 25.000,00 €144 Ν5ΠΤ-02672 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €145 Ν5ΠΤ-02780 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 24.922,00 €146 Ν5ΠΤ-02804 ΗΠΕΙΡΟΣ 70,75 25.000,00 €147 Ν5ΠΤ-02824 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €148 Ν5ΠΤ-02830 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 24.600,00 €149 Ν5ΠΤ-02845 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 70,75 24.986,20 €150 Ν5ΠΤ-02852 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70,75 25.000,00 €151 Ν5ΠΤ-02877 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70,75 25.000,00 €152 Ν5ΠΤ-02891 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €153 Ν5ΠΤ-02899 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70,75 25.000,00 €154 Ν5ΠΤ-02945 ΗΠΕΙΡΟΣ 70,75 25.000,00 €155 Ν5ΠΤ-02948 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 70,75 25.000,00 €156 Ν5ΠΤ-02973 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 70,75 25.000,00 €157 Ν5ΠΤ-03045 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €158 Ν5ΠΤ-03078 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70,75 25.000,00 €159 Ν5ΠΤ-03083 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 70,75 25.000,00 €160 Ν5ΠΤ-03107 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 70,75 25.000,00 €161 Ν5ΠΤ-03110 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €162 Ν5ΠΤ-03127 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €163 Ν5ΠΤ-03146 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 70,75 25.000,00 €164 Ν5ΠΤ-03153 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 70,75 25.000,00 €165 Ν5ΠΤ-03159 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70,75 25.000,00 €166 Ν5ΠΤ-03198 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70,75 25.000,00 €167 Ν5ΠΤ-03218 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 70,75 25.000,00 €168 Ν5ΠΤ-03228 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €169 Ν5ΠΤ-03236 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 9: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

4

Α/Α Κωδικός Πρότασης Περιφέρεια

Βαθμολογία Αντικειμενικών

ΚριτηρίωνΕπιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

170 Ν5ΠΤ-03276 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €171 Ν5ΠΤ-03288 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €172 Ν5ΠΤ-03327 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 70,75 25.000,00 €173 Ν5ΠΤ-03334 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €174 Ν5ΠΤ-03350 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 70,75 25.000,00 €175 Ν5ΠΤ-03356 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €176 Ν5ΠΤ-03452 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 20.100,00 €177 Ν5ΠΤ-03498 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €178 Ν5ΠΤ-03511 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €179 Ν5ΠΤ-03516 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 70,75 25.000,00 €180 Ν5ΠΤ-03525 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €181 Ν5ΠΤ-03527 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €182 Ν5ΠΤ-03528 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 70,75 25.000,00 €183 Ν5ΠΤ-03536 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70,75 25.000,00 €184 Ν5ΠΤ-03548 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70,75 25.000,00 €185 Ν5ΠΤ-03555 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70,75 25.000,00 €186 Ν5ΠΤ-03633 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €187 Ν5ΠΤ-03681 ΗΠΕΙΡΟΣ 70,75 25.000,00 €188 Ν5ΠΤ-03683 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €189 Ν5ΠΤ-03694 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €190 Ν5ΠΤ-03699 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 70,75 25.000,00 €191 Ν5ΠΤ-03721 ΗΠΕΙΡΟΣ 70,75 25.000,00 €192 Ν5ΠΤ-03761 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €193 Ν5ΠΤ-03813 ΗΠΕΙΡΟΣ 70,75 25.000,00 €194 Ν5ΠΤ-03863 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €195 Ν5ΠΤ-03876 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €196 Ν5ΠΤ-03917 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €197 Ν5ΠΤ-04010 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 70,75 25.000,00 €198 Ν5ΠΤ-04022 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €199 Ν5ΠΤ-04038 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 70,75 25.000,00 €200 Ν5ΠΤ-04054 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70,75 25.000,00 €201 Ν5ΠΤ-04056 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €202 Ν5ΠΤ-04074 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €203 Ν5ΠΤ-04079 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70,75 25.000,00 €204 Ν5ΠΤ-04110 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 24.134,00 €205 Ν5ΠΤ-04111 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 70,75 25.000,00 €206 Ν5ΠΤ-04134 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 70,75 25.000,00 €207 Ν5ΠΤ-04154 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70,75 25.000,00 €208 Ν5ΠΤ-04162 ΗΠΕΙΡΟΣ 70,75 25.000,00 €209 Ν5ΠΤ-04182 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 70,75 25.000,00 €210 Ν5ΠΤ-04217 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70,75 25.000,00 €211 Ν5ΠΤ-04224 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70,75 25.000,00 €212 Ν5ΠΤ-04240 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €213 Ν5ΠΤ-04256 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 70,75 25.000,00 €214 Ν5ΠΤ-04308 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €215 Ν5ΠΤ-04310 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70,75 25.000,00 €216 Ν5ΠΤ-04332 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 70,75 25.000,00 €217 Ν5ΠΤ-04367 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €218 Ν5ΠΤ-04371 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70,75 25.000,00 €219 Ν5ΠΤ-04410 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70,75 25.000,00 €220 Ν5ΠΤ-04417 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 70,75 25.000,00 €221 Ν5ΠΤ-04556 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €222 Ν5ΠΤ-04571 ΗΠΕΙΡΟΣ 70,75 25.000,00 €223 Ν5ΠΤ-04604 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €224 Ν5ΠΤ-04631 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70,75 24.706,00 €225 Ν5ΠΤ-04647 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €226 Ν5ΠΤ-04699 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €227 Ν5ΠΤ-02688 ΗΠΕΙΡΟΣ 70,74 25.000,00 €

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 10: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

5

Α/Α Κωδικός Πρότασης Περιφέρεια

Βαθμολογία Αντικειμενικών

ΚριτηρίωνΕπιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

228 Ν5ΠΤ-04560 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,74 25.000,00 €229 Ν5ΠΤ-01334 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70,55 25.000,00 €230 Ν5ΠΤ-04052 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,41 25.000,00 €231 Ν5ΠΤ-04360 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 70,36 25.000,00 €232 Ν5ΠΤ-02348 ΗΠΕΙΡΟΣ 70,35 25.000,00 €233 Ν5ΠΤ-01884 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 70,26 25.000,00 €234 Ν5ΠΤ-01217 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 70,02 25.000,00 €235 Ν5ΠΤ-00520 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 69,99 25.000,00 €236 Ν5ΠΤ-02223 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 69,85 25.000,00 €237 Ν5ΠΤ-01328 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 69,83 25.000,00 €238 Ν5ΠΤ-02122 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 69,79 25.000,00 €239 Ν5ΠΤ-01134 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 69,67 25.000,00 €240 Ν5ΠΤ-03003 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 69,53 25.000,00 €241 Ν5ΠΤ-03371 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 69,53 25.000,00 €242 Ν5ΠΤ-03090 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 69,49 25.000,00 €243 Ν5ΠΤ-02673 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 69,46 25.000,00 €244 Ν5ΠΤ-01466 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 69,33 25.000,00 €245 Ν5ΠΤ-00940 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 69,15 25.000,00 €246 Ν5ΠΤ-00506 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 69,11 23.492,37 €247 Ν5ΠΤ-03190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 69,04 25.000,00 €248 Ν5ΠΤ-00523 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 69,02 25.000,00 €249 Ν5ΠΤ-02303 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 68,87 25.000,00 €250 Ν5ΠΤ-01528 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 68,46 25.000,00 €251 Ν5ΠΤ-03540 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 68,30 25.000,00 €252 Ν5ΠΤ-01966 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 68,26 25.000,00 €253 Ν5ΠΤ-02452 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 68,26 18.000,00 €254 Ν5ΠΤ-03301 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 68,24 25.000,00 €255 Ν5ΠΤ-02018 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 68,23 25.000,00 €256 Ν5ΠΤ-02557 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 68,21 25.000,00 €257 Ν5ΠΤ-01641 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,98 25.000,00 €258 Ν5ΠΤ-04512 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,97 24.970,00 €259 Ν5ΠΤ-00034 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,92 24.997,19 €260 Ν5ΠΤ-02412 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,86 25.000,00 €261 Ν5ΠΤ-02588 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,75 24.300,00 €262 Ν5ΠΤ-03446 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,72 25.000,00 €263 Ν5ΠΤ-00723 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,56 25.000,00 €264 Ν5ΠΤ-03006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,47 25.000,00 €265 Ν5ΠΤ-02187 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,29 25.000,00 €266 Ν5ΠΤ-00628 ΗΠΕΙΡΟΣ 66,99 25.000,00 €267 Ν5ΠΤ-01793 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 66,99 25.000,00 €268 Ν5ΠΤ-03834 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 66,95 25.000,00 €269 Ν5ΠΤ-04096 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 66,72 25.000,00 €270 Ν5ΠΤ-04635 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 66,63 25.000,00 €271 Ν5ΠΤ-01559 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 66,58 25.000,00 €272 Ν5ΠΤ-03925 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 66,50 25.000,00 €273 Ν5ΠΤ-01721 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 66,46 25.000,00 €274 Ν5ΠΤ-00096 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 66,03 25.000,00 €275 Ν5ΠΤ-04314 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 65,97 25.000,00 €276 Ν5ΠΤ-01251 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 65,95 25.000,00 €277 Ν5ΠΤ-02100 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65,67 25.000,00 €278 Ν5ΠΤ-01926 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65,41 25.000,00 €279 Ν5ΠΤ-04061 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65,37 25.000,00 €280 Ν5ΠΤ-04488 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 65,20 25.000,00 €281 Ν5ΠΤ-04522 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65,19 25.000,00 €282 Ν5ΠΤ-02984 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 65,11 24.818,00 €283 Ν5ΠΤ-02823 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65,10 25.000,00 €284 Ν5ΠΤ-01035 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 65,06 24.980,00 €285 Ν5ΠΤ-00744 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65,01 20.278,60 €

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 11: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

6

Α/Α Κωδικός Πρότασης Περιφέρεια

Βαθμολογία Αντικειμενικών

ΚριτηρίωνΕπιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

286 Ν5ΠΤ-01398 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 64,78 25.000,00 €287 Ν5ΠΤ-01898 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 64,75 25.000,00 €288 Ν5ΠΤ-02298 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 64,49 25.000,00 €289 Ν5ΠΤ-04237 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 64,32 25.000,00 €290 Ν5ΠΤ-02682 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 64,20 25.000,00 €291 Ν5ΠΤ-03999 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 64,02 25.000,00 €292 Ν5ΠΤ-00288 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 64,01 21.666,67 €293 Ν5ΠΤ-04567 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 63,97 25.000,00 €294 Ν5ΠΤ-03120 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 63,91 25.000,00 €295 Ν5ΠΤ-03632 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 63,59 25.000,00 €296 Ν5ΠΤ-03444 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 63,47 25.000,00 €297 Ν5ΠΤ-03161 ΗΠΕΙΡΟΣ 63,44 24.989,78 €298 Ν5ΠΤ-01374 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 63,34 25.000,00 €299 Ν5ΠΤ-00245 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 63,17 25.000,00 €300 Ν5ΠΤ-04478 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 62,70 25.000,00 €301 Ν5ΠΤ-01191 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 62,69 25.000,00 €302 Ν5ΠΤ-00257 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 62,61 22.727,27 €303 Ν5ΠΤ-04428 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 62,26 25.000,00 €304 Ν5ΠΤ-02837 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 62,23 40.000,00 €305 Ν5ΠΤ-01131 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 62,20 25.000,00 €306 Ν5ΠΤ-04666 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 61,87 25.000,00 €307 Ν5ΠΤ-01067 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 61,85 25.000,00 €308 Ν5ΠΤ-03456 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,83 25.000,00 €309 Ν5ΠΤ-00431 ΗΠΕΙΡΟΣ 61,80 25.000,00 €310 Ν5ΠΤ-03317 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,78 25.000,00 €311 Ν5ΠΤ-00800 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,62 24.925,00 €312 Ν5ΠΤ-03064 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,46 25.000,00 €313 Ν5ΠΤ-04364 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,43 25.000,00 €314 Ν5ΠΤ-04457 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 61,41 25.000,00 €315 Ν5ΠΤ-00620 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 61,31 25.000,00 €316 Ν5ΠΤ-04235 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 61,10 25.000,00 €317 Ν5ΠΤ-04449 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 60,60 25.000,00 €318 Ν5ΠΤ-03539 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 60,56 25.000,00 €319 Ν5ΠΤ-02701 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 60,07 25.000,00 €320 Ν5ΠΤ-00614 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 59,90 25.000,00 €321 Ν5ΠΤ-03100 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 59,57 25.000,00 €322 Ν5ΠΤ-03274 ΗΠΕΙΡΟΣ 59,56 25.000,00 €323 Ν5ΠΤ-03204 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 59,37 25.000,00 €324 Ν5ΠΤ-03492 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 59,11 25.000,00 €325 Ν5ΠΤ-03493 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 58,72 23.145,00 €326 Ν5ΠΤ-01601 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 58,57 25.000,00 €327 Ν5ΠΤ-02735 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 57,78 25.000,00 €328 Ν5ΠΤ-02728 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 57,77 25.000,00 €329 Ν5ΠΤ-03826 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 57,74 25.000,00 €330 Ν5ΠΤ-02847 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 57,71 25.000,00 €331 Ν5ΠΤ-01114 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 57,58 25.000,00 €332 Ν5ΠΤ-00829 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 57,49 25.000,00 €333 Ν5ΠΤ-02862 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 57,49 25.000,00 €334 Ν5ΠΤ-02049 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 57,41 25.000,00 €335 Ν5ΠΤ-02171 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 57,23 25.000,00 €336 Ν5ΠΤ-03977 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 57,20 25.000,00 €337 Ν5ΠΤ-04640 ΗΠΕΙΡΟΣ 57,20 25.000,00 €338 Ν5ΠΤ-01112 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 57,19 25.000,00 €339 Ν5ΠΤ-02414 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 57,14 24.982,00 €340 Ν5ΠΤ-01623 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 56,88 25.000,00 €341 Ν5ΠΤ-03570 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 56,66 25.000,00 €342 Ν5ΠΤ-02132 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 56,62 25.000,00 €343 Ν5ΠΤ-00428 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 56,53 24.900,00 €

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 12: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

7

Α/Α Κωδικός Πρότασης Περιφέρεια

Βαθμολογία Αντικειμενικών

ΚριτηρίωνΕπιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

344 Ν5ΠΤ-04142 ΗΠΕΙΡΟΣ 56,51 25.000,00 €345 Ν5ΠΤ-03001 ΗΠΕΙΡΟΣ 56,49 25.000,00 €346 Ν5ΠΤ-02102 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 56,31 25.000,00 €347 Ν5ΠΤ-00343 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 56,27 25.000,00 €348 Ν5ΠΤ-04176 ΗΠΕΙΡΟΣ 56,25 25.000,00 €349 Ν5ΠΤ-03264 ΗΠΕΙΡΟΣ 56,01 25.000,00 €350 Ν5ΠΤ-04440 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 56,01 25.000,00 €351 Ν5ΠΤ-03312 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 55,96 25.000,00 €352 Ν5ΠΤ-03808 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 55,96 25.000,00 €353 Ν5ΠΤ-00822 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 55,95 22.280,00 €354 Ν5ΠΤ-04384 ΗΠΕΙΡΟΣ 55,76 25.000,00 €355 Ν5ΠΤ-03827 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 55,66 25.000,00 €356 Ν5ΠΤ-02982 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 55,57 25.000,00 €357 Ν5ΠΤ-00217 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 55,54 25.000,00 €358 Ν5ΠΤ-03581 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 55,35 25.000,00 €359 Ν5ΠΤ-04086 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 55,35 25.000,00 €360 Ν5ΠΤ-03428 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 55,31 25.000,00 €361 Ν5ΠΤ-04014 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 55,31 25.000,00 €362 Ν5ΠΤ-01957 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 55,21 25.000,00 €363 Ν5ΠΤ-00193 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 55,00 25.000,00 €364 Ν5ΠΤ-00621 ΗΠΕΙΡΟΣ 55,00 25.000,00 €365 Ν5ΠΤ-00659 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 55,00 24.000,00 €366 Ν5ΠΤ-01632 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 55,00 21.805,00 €367 Ν5ΠΤ-01672 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 55,00 25.000,00 €368 Ν5ΠΤ-01962 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 55,00 15.000,00 €369 Ν5ΠΤ-01965 ΗΠΕΙΡΟΣ 55,00 25.000,00 €370 Ν5ΠΤ-02330 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 55,00 25.000,00 €371 Ν5ΠΤ-02721 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 55,00 25.000,00 €372 Ν5ΠΤ-03182 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 55,00 25.000,00 €373 Ν5ΠΤ-03242 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 55,00 24.925,76 €374 Ν5ΠΤ-03299 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 55,00 23.530,80 €375 Ν5ΠΤ-03442 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 55,00 25.000,00 €376 Ν5ΠΤ-03673 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 55,00 24.768,89 €377 Ν5ΠΤ-03848 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 55,00 25.000,00 €378 Ν5ΠΤ-03976 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 55,00 25.000,00 €379 Ν5ΠΤ-04249 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 55,00 25.000,00 €380 Ν5ΠΤ-04275 ΗΠΕΙΡΟΣ 55,00 25.000,00 €381 Ν5ΠΤ-04479 ΗΠΕΙΡΟΣ 55,00 25.000,00 €382 Ν5ΠΤ-04664 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 55,00 25.000,00 €383 Ν5ΠΤ-03837 ΗΠΕΙΡΟΣ 54,76 25.000,00 €384 Ν5ΠΤ-03058 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 54,45 25.000,00 €385 Ν5ΠΤ-03462 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 54,44 25.000,00 €386 Ν5ΠΤ-03432 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 54,42 25.000,00 €387 Ν5ΠΤ-01816 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 54,10 25.000,00 €388 Ν5ΠΤ-02099 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 53,97 25.000,00 €389 Ν5ΠΤ-04654 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 53,55 25.000,00 €390 Ν5ΠΤ-02496 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 53,36 25.000,00 €391 Ν5ΠΤ-04071 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 53,27 25.000,00 €392 Ν5ΠΤ-03380 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 52,62 25.000,00 €393 Ν5ΠΤ-03302 ΗΠΕΙΡΟΣ 52,39 25.000,00 €394 Ν5ΠΤ-03617 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 52,13 25.000,00 €395 Ν5ΠΤ-03588 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 51,85 25.000,00 €396 Ν5ΠΤ-02354 ΗΠΕΙΡΟΣ 51,44 25.000,00 €397 Ν5ΠΤ-02851 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 51,37 40.000,00 €398 Ν5ΠΤ-00741 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 50,80 25.000,00 €399 Ν5ΠΤ-00655 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 50,45 25.000,00 €400 Ν5ΠΤ-03116 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 50,35 25.000,00 €401 Ν5ΠΤ-02517 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 49,87 23.345,12 €

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 13: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

8

Α/Α Κωδικός Πρότασης Περιφέρεια

Βαθμολογία Αντικειμενικών

ΚριτηρίωνΕπιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

402 Ν5ΠΤ-01111 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 48,51 25.000,00 €403 Ν5ΠΤ-02668 ΗΠΕΙΡΟΣ 48,32 25.000,00 €404 Ν5ΠΤ-01281 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 48,21 25.000,00 €405 Ν5ΠΤ-03728 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 47,71 25.000,00 €406 Ν5ΠΤ-01439 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 47,36 25.000,00 €407 Ν5ΠΤ-01186 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 45,87 25.000,00 €408 Ν5ΠΤ-03167 ΗΠΕΙΡΟΣ 45,59 25.000,00 €409 Ν5ΠΤ-00231 ΗΠΕΙΡΟΣ 44,24 25.000,00 €

Α/Α Κωδικός Πρότασης Περιφέρεια

Βαθμολογία Αντικειμενικών

ΚριτηρίωνΕπιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

1 Ν5ΠΤ-03824 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 89,70 40.000,00 €2 Ν5ΠΤ-00047 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €3 Ν5ΠΤ-00088 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 7.858,82 €4 Ν5ΠΤ-00105 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 24.928,00 €5 Ν5ΠΤ-00131 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €6 Ν5ΠΤ-00141 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €7 Ν5ΠΤ-00144 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €8 Ν5ΠΤ-00162 ΗΠΕΙΡΟΣ 86,50 25.000,00 €9 Ν5ΠΤ-00170 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €10 Ν5ΠΤ-00179 ΗΠΕΙΡΟΣ 86,50 25.000,00 €11 Ν5ΠΤ-00190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 24.808,62 €12 Ν5ΠΤ-00213 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €13 Ν5ΠΤ-00214 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 24.999,95 €14 Ν5ΠΤ-00228 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €15 Ν5ΠΤ-00239 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €16 Ν5ΠΤ-00244 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €17 Ν5ΠΤ-00295 ΗΠΕΙΡΟΣ 86,50 25.000,00 €18 Ν5ΠΤ-00314 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €19 Ν5ΠΤ-00333 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €20 Ν5ΠΤ-00342 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 24.930,80 €21 Ν5ΠΤ-00361 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €22 Ν5ΠΤ-00362 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €23 Ν5ΠΤ-00380 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 20.500,00 €24 Ν5ΠΤ-00456 ΗΠΕΙΡΟΣ 86,50 25.000,00 €25 Ν5ΠΤ-00457 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €26 Ν5ΠΤ-00459 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 24.983,50 €27 Ν5ΠΤ-00465 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €28 Ν5ΠΤ-00569 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 86,50 25.000,00 €29 Ν5ΠΤ-00574 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 22.184,11 €30 Ν5ΠΤ-00629 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €31 Ν5ΠΤ-00636 ΗΠΕΙΡΟΣ 86,50 25.000,00 €32 Ν5ΠΤ-00695 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 25.000,00 €33 Ν5ΠΤ-00702 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €34 Ν5ΠΤ-00706 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 86,50 25.000,00 €35 Ν5ΠΤ-00707 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €36 Ν5ΠΤ-00730 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 86,50 25.000,00 €37 Ν5ΠΤ-00771 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 14.711,11 €38 Ν5ΠΤ-00776 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 25.000,00 €39 Ν5ΠΤ-00797 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 86,50 24.579,40 €40 Ν5ΠΤ-00845 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €41 Ν5ΠΤ-00862 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 25.000,00 €42 Ν5ΠΤ-00973 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €43 Ν5ΠΤ-01022 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 86,50 25.000,00 €44 Ν5ΠΤ-01038 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 24.975,00 €45 Ν5ΠΤ-01075 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €

Κατηγορία Δικαιούχου: Β

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 14: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

9

Α/Α Κωδικός Πρότασης Περιφέρεια

Βαθμολογία Αντικειμενικών

ΚριτηρίωνΕπιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

46 Ν5ΠΤ-01103 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 24.910,00 €47 Ν5ΠΤ-01116 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 86,50 24.960,00 €48 Ν5ΠΤ-01144 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 25.000,00 €49 Ν5ΠΤ-01157 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 24.992,00 €50 Ν5ΠΤ-01162 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 86,50 25.000,00 €51 Ν5ΠΤ-01180 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €52 Ν5ΠΤ-01185 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 86,50 24.986,00 €53 Ν5ΠΤ-01193 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 86,50 23.200,00 €54 Ν5ΠΤ-01210 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €55 Ν5ΠΤ-01266 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €56 Ν5ΠΤ-01279 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €57 Ν5ΠΤ-01295 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €58 Ν5ΠΤ-01301 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €59 Ν5ΠΤ-01318 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 23.060,00 €60 Ν5ΠΤ-01361 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 15.700,00 €61 Ν5ΠΤ-01369 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 86,50 25.000,00 €62 Ν5ΠΤ-01385 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 24.996,00 €63 Ν5ΠΤ-01423 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €64 Ν5ΠΤ-01441 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €65 Ν5ΠΤ-01455 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 25.000,00 €66 Ν5ΠΤ-01495 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 24.996,25 €67 Ν5ΠΤ-01516 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €68 Ν5ΠΤ-01571 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 86,50 25.000,00 €69 Ν5ΠΤ-01573 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €70 Ν5ΠΤ-01575 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €71 Ν5ΠΤ-01613 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €72 Ν5ΠΤ-01633 ΗΠΕΙΡΟΣ 86,50 25.000,00 €73 Ν5ΠΤ-01642 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €74 Ν5ΠΤ-01661 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 86,50 25.000,00 €75 Ν5ΠΤ-01673 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 86,50 25.000,00 €76 Ν5ΠΤ-01693 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €77 Ν5ΠΤ-01734 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 25.000,00 €78 Ν5ΠΤ-01751 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €79 Ν5ΠΤ-01762 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €80 Ν5ΠΤ-01817 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 25.000,00 €81 Ν5ΠΤ-01822 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 24.858,46 €82 Ν5ΠΤ-01841 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 25.000,00 €83 Ν5ΠΤ-01842 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €84 Ν5ΠΤ-01843 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 25.000,00 €85 Ν5ΠΤ-01846 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 25.000,00 €86 Ν5ΠΤ-01851 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 24.982,00 €87 Ν5ΠΤ-01858 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €88 Ν5ΠΤ-01900 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 86,50 18.000,00 €89 Ν5ΠΤ-01940 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €90 Ν5ΠΤ-01941 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €91 Ν5ΠΤ-01989 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 24.600,00 €92 Ν5ΠΤ-02028 ΗΠΕΙΡΟΣ 86,50 25.000,00 €93 Ν5ΠΤ-02041 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 25.000,00 €94 Ν5ΠΤ-02052 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €95 Ν5ΠΤ-02079 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €96 Ν5ΠΤ-02088 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €97 Ν5ΠΤ-02115 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €98 Ν5ΠΤ-02117 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €99 Ν5ΠΤ-02121 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 24.400,00 €100 Ν5ΠΤ-02131 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €101 Ν5ΠΤ-02142 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €102 Ν5ΠΤ-02181 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €103 Ν5ΠΤ-02214 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 86,50 25.000,00 €

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 15: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

10

Α/Α Κωδικός Πρότασης Περιφέρεια

Βαθμολογία Αντικειμενικών

ΚριτηρίωνΕπιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

104 Ν5ΠΤ-02226 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 25.000,00 €105 Ν5ΠΤ-02251 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 86,50 25.000,00 €106 Ν5ΠΤ-02292 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 11.666,67 €107 Ν5ΠΤ-02338 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €108 Ν5ΠΤ-02377 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €109 Ν5ΠΤ-02380 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €110 Ν5ΠΤ-02450 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 86,50 25.000,00 €111 Ν5ΠΤ-02457 ΗΠΕΙΡΟΣ 86,50 25.000,00 €112 Ν5ΠΤ-02458 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €113 Ν5ΠΤ-02489 ΗΠΕΙΡΟΣ 86,50 25.000,00 €114 Ν5ΠΤ-02498 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 86,50 20.000,00 €115 Ν5ΠΤ-02518 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €116 Ν5ΠΤ-02532 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €117 Ν5ΠΤ-02551 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €118 Ν5ΠΤ-02575 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €119 Ν5ΠΤ-02578 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 25.000,00 €120 Ν5ΠΤ-02595 ΗΠΕΙΡΟΣ 86,50 25.000,00 €121 Ν5ΠΤ-02621 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €122 Ν5ΠΤ-02661 ΗΠΕΙΡΟΣ 86,50 25.000,00 €123 Ν5ΠΤ-02663 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 86,50 25.000,00 €124 Ν5ΠΤ-02667 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €125 Ν5ΠΤ-02678 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 25.000,00 €126 Ν5ΠΤ-02683 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €127 Ν5ΠΤ-02691 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €128 Ν5ΠΤ-02731 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €129 Ν5ΠΤ-02753 ΗΠΕΙΡΟΣ 86,50 25.000,00 €130 Ν5ΠΤ-02763 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €131 Ν5ΠΤ-02764 ΗΠΕΙΡΟΣ 86,50 25.000,00 €132 Ν5ΠΤ-02771 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €133 Ν5ΠΤ-02787 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 24.992,00 €134 Ν5ΠΤ-02790 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 86,50 24.768,00 €135 Ν5ΠΤ-02805 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €136 Ν5ΠΤ-02826 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 24.983,50 €137 Ν5ΠΤ-02833 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 22.624,00 €138 Ν5ΠΤ-02853 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 24.960,00 €139 Ν5ΠΤ-02861 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 22.000,00 €140 Ν5ΠΤ-02866 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €141 Ν5ΠΤ-02876 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €142 Ν5ΠΤ-02881 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 86,50 24.946,00 €143 Ν5ΠΤ-02888 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €144 Ν5ΠΤ-02897 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 25.000,00 €145 Ν5ΠΤ-02898 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €146 Ν5ΠΤ-02928 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €147 Ν5ΠΤ-02936 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €148 Ν5ΠΤ-02955 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €149 Ν5ΠΤ-02962 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 86,50 24.270,52 €150 Ν5ΠΤ-02986 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €151 Ν5ΠΤ-02989 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €152 Ν5ΠΤ-03010 ΗΠΕΙΡΟΣ 86,50 25.000,00 €153 Ν5ΠΤ-03038 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 24.475,00 €154 Ν5ΠΤ-03069 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €155 Ν5ΠΤ-03094 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €156 Ν5ΠΤ-03101 ΗΠΕΙΡΟΣ 86,50 25.000,00 €157 Ν5ΠΤ-03108 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €158 Ν5ΠΤ-03115 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €159 Ν5ΠΤ-03132 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 86,50 25.000,00 €160 Ν5ΠΤ-03134 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 15.909,47 €161 Ν5ΠΤ-03135 ΗΠΕΙΡΟΣ 86,50 24.992,00 €

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 16: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

11

Α/Α Κωδικός Πρότασης Περιφέρεια

Βαθμολογία Αντικειμενικών

ΚριτηρίωνΕπιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

162 Ν5ΠΤ-03181 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €163 Ν5ΠΤ-03184 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €164 Ν5ΠΤ-03189 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 21.040,00 €165 Ν5ΠΤ-03193 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €166 Ν5ΠΤ-03195 ΗΠΕΙΡΟΣ 86,50 24.990,00 €167 Ν5ΠΤ-03278 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €168 Ν5ΠΤ-03282 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €169 Ν5ΠΤ-03283 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 24.943,00 €170 Ν5ΠΤ-03310 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 86,50 25.000,00 €171 Ν5ΠΤ-03318 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €172 Ν5ΠΤ-03325 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 86,50 25.000,00 €173 Ν5ΠΤ-03339 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €174 Ν5ΠΤ-03354 ΗΠΕΙΡΟΣ 86,50 25.000,00 €175 Ν5ΠΤ-03384 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €176 Ν5ΠΤ-03412 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €177 Ν5ΠΤ-03425 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 86,50 25.000,00 €178 Ν5ΠΤ-03472 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 86,50 25.000,00 €179 Ν5ΠΤ-03505 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 86,50 25.000,00 €180 Ν5ΠΤ-03560 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €181 Ν5ΠΤ-03563 ΗΠΕΙΡΟΣ 86,50 25.000,00 €182 Ν5ΠΤ-03565 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €183 Ν5ΠΤ-03582 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €184 Ν5ΠΤ-03583 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €185 Ν5ΠΤ-03594 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €186 Ν5ΠΤ-03615 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €187 Ν5ΠΤ-03703 ΗΠΕΙΡΟΣ 86,50 25.000,00 €188 Ν5ΠΤ-03705 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €189 Ν5ΠΤ-03708 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 24.390,00 €190 Ν5ΠΤ-03712 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €191 Ν5ΠΤ-03719 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €192 Ν5ΠΤ-03731 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €193 Ν5ΠΤ-03735 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €194 Ν5ΠΤ-03745 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €195 Ν5ΠΤ-03756 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 25.000,00 €196 Ν5ΠΤ-03771 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €197 Ν5ΠΤ-03781 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 86,50 25.000,00 €198 Ν5ΠΤ-03787 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €199 Ν5ΠΤ-03794 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €200 Ν5ΠΤ-03800 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €201 Ν5ΠΤ-03810 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 86,50 22.148,71 €202 Ν5ΠΤ-03816 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €203 Ν5ΠΤ-03828 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €204 Ν5ΠΤ-03832 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €205 Ν5ΠΤ-03860 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 86,50 25.000,00 €206 Ν5ΠΤ-03878 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 86,50 17.810,00 €207 Ν5ΠΤ-03887 ΗΠΕΙΡΟΣ 86,50 25.000,00 €208 Ν5ΠΤ-03909 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 25.000,00 €209 Ν5ΠΤ-03930 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €210 Ν5ΠΤ-03963 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 25.000,00 €211 Ν5ΠΤ-03975 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €212 Ν5ΠΤ-03981 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 86,50 25.000,00 €213 Ν5ΠΤ-03986 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €214 Ν5ΠΤ-03990 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €215 Ν5ΠΤ-03991 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €216 Ν5ΠΤ-03992 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 25.000,00 €217 Ν5ΠΤ-04001 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €218 Ν5ΠΤ-04003 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 25.000,00 €219 Ν5ΠΤ-04015 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 86,50 25.000,00 €

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 17: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

12

Α/Α Κωδικός Πρότασης Περιφέρεια

Βαθμολογία Αντικειμενικών

ΚριτηρίωνΕπιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

220 Ν5ΠΤ-04021 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €221 Ν5ΠΤ-04024 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €222 Ν5ΠΤ-04026 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 25.000,00 €223 Ν5ΠΤ-04060 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €224 Ν5ΠΤ-04097 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €225 Ν5ΠΤ-04113 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €226 Ν5ΠΤ-04114 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 86,50 25.000,00 €227 Ν5ΠΤ-04118 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 25.000,00 €228 Ν5ΠΤ-04146 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €229 Ν5ΠΤ-04200 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 86,50 25.000,00 €230 Ν5ΠΤ-04216 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €231 Ν5ΠΤ-04222 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 25.000,00 €232 Ν5ΠΤ-04233 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 86,50 20.000,00 €233 Ν5ΠΤ-04251 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €234 Ν5ΠΤ-04253 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €235 Ν5ΠΤ-04274 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 22.300,00 €236 Ν5ΠΤ-04280 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €237 Ν5ΠΤ-04282 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €238 Ν5ΠΤ-04287 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 86,50 12.774,00 €239 Ν5ΠΤ-04291 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €240 Ν5ΠΤ-04295 ΗΠΕΙΡΟΣ 86,50 24.000,00 €241 Ν5ΠΤ-04309 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €242 Ν5ΠΤ-04315 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 25.000,00 €243 Ν5ΠΤ-04329 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €244 Ν5ΠΤ-04336 ΗΠΕΙΡΟΣ 86,50 25.000,00 €245 Ν5ΠΤ-04338 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 25.000,00 €246 Ν5ΠΤ-04372 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €247 Ν5ΠΤ-04499 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €248 Ν5ΠΤ-04514 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €249 Ν5ΠΤ-04521 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 24.981,00 €250 Ν5ΠΤ-04527 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 11.357,14 €251 Ν5ΠΤ-04535 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 86,50 25.000,00 €252 Ν5ΠΤ-04557 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 19.482,03 €253 Ν5ΠΤ-04563 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 24.969,00 €254 Ν5ΠΤ-04572 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 86,50 25.000,00 €255 Ν5ΠΤ-04573 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,50 25.000,00 €256 Ν5ΠΤ-04577 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €257 Ν5ΠΤ-04585 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €258 Ν5ΠΤ-04613 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 25.000,00 €259 Ν5ΠΤ-04618 ΗΠΕΙΡΟΣ 86,50 24.996,87 €260 Ν5ΠΤ-04657 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €261 Ν5ΠΤ-04662 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 25.000,00 €262 Ν5ΠΤ-04715 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 86,50 24.880,00 €263 Ν5ΠΤ-02058 ΗΠΕΙΡΟΣ 86,43 25.000,00 €264 Ν5ΠΤ-00448 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,42 25.000,00 €265 Ν5ΠΤ-03807 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,34 25.000,00 €266 Ν5ΠΤ-02105 ΗΠΕΙΡΟΣ 86,31 24.990,80 €267 Ν5ΠΤ-03738 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,31 25.000,00 €268 Ν5ΠΤ-01348 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,26 25.000,00 €269 Ν5ΠΤ-02351 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,26 25.000,00 €270 Ν5ΠΤ-03028 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,25 25.000,00 €271 Ν5ΠΤ-01752 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86,24 25.000,00 €272 Ν5ΠΤ-02991 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,18 24.942,86 €273 Ν5ΠΤ-00407 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,09 18.380,00 €274 Ν5ΠΤ-00243 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,08 25.000,00 €275 Ν5ΠΤ-03604 ΗΠΕΙΡΟΣ 86,08 25.000,00 €276 Ν5ΠΤ-01418 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85,81 24.900,00 €277 Ν5ΠΤ-01212 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,77 25.000,00 €

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 18: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

13

Α/Α Κωδικός Πρότασης Περιφέρεια

Βαθμολογία Αντικειμενικών

ΚριτηρίωνΕπιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

278 Ν5ΠΤ-00242 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,75 24.999,13 €279 Ν5ΠΤ-02739 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 85,68 25.000,00 €280 Ν5ΠΤ-03753 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 85,62 25.000,00 €281 Ν5ΠΤ-01470 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,59 25.000,00 €282 Ν5ΠΤ-01029 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 85,56 25.000,00 €283 Ν5ΠΤ-04254 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85,48 25.000,00 €284 Ν5ΠΤ-03898 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 85,41 24.500,00 €285 Ν5ΠΤ-00062 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,19 25.000,00 €286 Ν5ΠΤ-02516 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,18 25.000,00 €287 Ν5ΠΤ-02843 ΗΠΕΙΡΟΣ 85,15 25.000,00 €288 Ν5ΠΤ-02620 ΗΠΕΙΡΟΣ 85,02 25.000,00 €289 Ν5ΠΤ-00475 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 84,93 25.000,00 €290 Ν5ΠΤ-04545 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 84,80 25.000,00 €291 Ν5ΠΤ-02886 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 84,71 25.000,00 €292 Ν5ΠΤ-03102 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 84,47 25.000,00 €293 Ν5ΠΤ-01579 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 84,38 23.559,00 €294 Ν5ΠΤ-02762 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 84,37 25.000,00 €295 Ν5ΠΤ-01955 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 84,33 25.000,00 €296 Ν5ΠΤ-01363 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 84,28 25.000,00 €297 Ν5ΠΤ-04094 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 84,17 25.000,00 €298 Ν5ΠΤ-00024 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 83,99 25.000,00 €299 Ν5ΠΤ-02542 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 83,92 25.000,00 €300 Ν5ΠΤ-03470 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 83,84 25.000,00 €301 Ν5ΠΤ-01665 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 83,78 25.000,00 €302 Ν5ΠΤ-02857 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 83,77 25.000,00 €303 Ν5ΠΤ-00147 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 83,74 25.000,00 €304 Ν5ΠΤ-02434 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 83,64 23.918,80 €305 Ν5ΠΤ-02777 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 83,64 19.800,00 €306 Ν5ΠΤ-02047 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 83,59 25.000,00 €307 Ν5ΠΤ-00453 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 83,48 25.000,00 €308 Ν5ΠΤ-01309 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 83,36 25.000,00 €309 Ν5ΠΤ-01307 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 83,35 25.000,00 €310 Ν5ΠΤ-04036 ΗΠΕΙΡΟΣ 83,25 24.990,00 €311 Ν5ΠΤ-00889 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 83,13 25.000,00 €312 Ν5ΠΤ-03330 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 83,11 25.000,00 €313 Ν5ΠΤ-01219 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 82,99 25.000,00 €314 Ν5ΠΤ-04600 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 82,95 25.000,00 €315 Ν5ΠΤ-03480 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 82,88 25.000,00 €316 Ν5ΠΤ-03365 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 82,87 25.000,00 €317 Ν5ΠΤ-03833 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 82,87 25.000,00 €318 Ν5ΠΤ-04385 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 82,87 25.000,00 €319 Ν5ΠΤ-02589 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 82,67 25.000,00 €320 Ν5ΠΤ-03009 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 82,56 24.093,80 €321 Ν5ΠΤ-01736 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 82,48 25.000,00 €322 Ν5ΠΤ-02484 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 82,48 25.000,00 €323 Ν5ΠΤ-02608 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 82,48 25.000,00 €324 Ν5ΠΤ-03098 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 82,30 25.000,00 €325 Ν5ΠΤ-01147 ΗΠΕΙΡΟΣ 82,15 25.000,00 €326 Ν5ΠΤ-01471 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 82,12 25.000,00 €327 Ν5ΠΤ-01810 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 82,12 25.000,00 €328 Ν5ΠΤ-03782 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 82,00 25.000,00 €329 Ν5ΠΤ-00757 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 81,89 25.000,00 €330 Ν5ΠΤ-00766 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 81,77 15.020,80 €331 Ν5ΠΤ-02581 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 81,70 25.000,00 €332 Ν5ΠΤ-00641 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 81,62 25.000,00 €333 Ν5ΠΤ-03760 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 81,60 25.000,00 €334 Ν5ΠΤ-01889 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 81,54 25.000,00 €335 Ν5ΠΤ-03018 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 81,51 25.000,00 €

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 19: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

14

Α/Α Κωδικός Πρότασης Περιφέρεια

Βαθμολογία Αντικειμενικών

ΚριτηρίωνΕπιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

336 Ν5ΠΤ-01342 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 81,44 25.000,00 €337 Ν5ΠΤ-02456 ΗΠΕΙΡΟΣ 81,42 23.257,14 €338 Ν5ΠΤ-01749 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 81,41 25.000,00 €339 Ν5ΠΤ-01910 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 81,39 15.500,00 €340 Ν5ΠΤ-02550 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 81,38 13.744,00 €341 Ν5ΠΤ-02078 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 81,29 25.000,00 €342 Ν5ΠΤ-02935 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 81,27 25.000,00 €343 Ν5ΠΤ-02379 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 81,21 25.000,00 €344 Ν5ΠΤ-00115 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 81,15 20.885,44 €345 Ν5ΠΤ-02225 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 80,95 25.000,00 €346 Ν5ΠΤ-03032 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 80,92 25.000,00 €347 Ν5ΠΤ-00961 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 80,82 25.000,00 €348 Ν5ΠΤ-00836 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 80,76 25.000,00 €349 Ν5ΠΤ-03104 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 80,74 25.000,00 €350 Ν5ΠΤ-02553 ΗΠΕΙΡΟΣ 80,69 25.000,00 €351 Ν5ΠΤ-04641 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 80,66 25.000,00 €352 Ν5ΠΤ-02222 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 80,52 25.000,00 €353 Ν5ΠΤ-03778 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 80,49 25.000,00 €354 Ν5ΠΤ-02334 ΗΠΕΙΡΟΣ 80,26 25.000,00 €355 Ν5ΠΤ-03372 ΗΠΕΙΡΟΣ 80,24 25.000,00 €356 Ν5ΠΤ-01918 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 79,89 25.000,00 €357 Ν5ΠΤ-03361 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 79,55 23.790,00 €358 Ν5ΠΤ-03096 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 79,48 25.000,00 €359 Ν5ΠΤ-03895 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 79,42 25.000,00 €360 Ν5ΠΤ-03774 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 79,40 25.000,00 €361 Ν5ΠΤ-00092 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 79,29 24.924,32 €362 Ν5ΠΤ-04170 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 79,15 24.970,00 €363 Ν5ΠΤ-04509 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 79,08 25.000,00 €364 Ν5ΠΤ-01499 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 78,85 25.000,00 €365 Ν5ΠΤ-00469 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 78,60 15.300,00 €366 Ν5ΠΤ-04672 ΗΠΕΙΡΟΣ 78,60 25.000,00 €367 Ν5ΠΤ-03420 ΗΠΕΙΡΟΣ 78,50 25.000,00 €368 Ν5ΠΤ-02347 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 78,45 25.000,00 €369 Ν5ΠΤ-04226 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 78,27 40.000,00 €370 Ν5ΠΤ-04202 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 78,02 25.000,00 €371 Ν5ΠΤ-02387 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 77,96 25.000,00 €372 Ν5ΠΤ-01716 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 77,77 25.000,00 €373 Ν5ΠΤ-00471 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 77,75 25.000,00 €374 Ν5ΠΤ-03897 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 77,75 25.000,00 €375 Ν5ΠΤ-02326 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 77,74 25.000,00 €376 Ν5ΠΤ-01576 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 77,56 25.000,00 €377 Ν5ΠΤ-00035 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 77,49 25.000,00 €378 Ν5ΠΤ-02846 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 77,34 25.000,00 €379 Ν5ΠΤ-03017 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 77,20 18.682,35 €380 Ν5ΠΤ-02734 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 77,13 24.998,75 €381 Ν5ΠΤ-03634 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 77,10 25.000,00 €382 Ν5ΠΤ-04318 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 76,72 25.000,00 €383 Ν5ΠΤ-03913 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 76,57 25.000,00 €384 Ν5ΠΤ-04062 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 76,43 25.000,00 €385 Ν5ΠΤ-03286 ΗΠΕΙΡΟΣ 76,38 24.992,00 €386 Ν5ΠΤ-04520 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 76,24 23.000,00 €387 Ν5ΠΤ-02932 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 75,96 25.000,00 €388 Ν5ΠΤ-03287 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 75,66 25.000,00 €389 Ν5ΠΤ-02381 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 75,65 25.000,00 €390 Ν5ΠΤ-03227 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 75,64 23.977,62 €391 Ν5ΠΤ-04210 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 75,14 25.000,00 €392 Ν5ΠΤ-00287 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 75,13 25.000,00 €393 Ν5ΠΤ-04685 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 75,00 25.000,00 €

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 20: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

15

Α/Α Κωδικός Πρότασης Περιφέρεια

Βαθμολογία Αντικειμενικών

ΚριτηρίωνΕπιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

394 Ν5ΠΤ-04586 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 74,81 40.000,00 €395 Ν5ΠΤ-01221 ΗΠΕΙΡΟΣ 74,80 25.000,00 €396 Ν5ΠΤ-00454 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 74,55 25.000,00 €397 Ν5ΠΤ-03319 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 74,44 25.000,00 €398 Ν5ΠΤ-01804 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 74,33 19.672,00 €399 Ν5ΠΤ-03535 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 74,15 25.000,00 €400 Ν5ΠΤ-04424 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 74,07 25.000,00 €401 Ν5ΠΤ-03862 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 74,02 25.000,00 €402 Ν5ΠΤ-03063 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 73,78 25.000,00 €403 Ν5ΠΤ-03929 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 73,62 25.000,00 €404 Ν5ΠΤ-03947 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 73,37 23.499,80 €405 Ν5ΠΤ-02308 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 73,03 25.000,00 €

Α/Α Κωδικός Πρότασης Περιφέρεια

Βαθμολογία Αντικειμενικών

ΚριτηρίωνΕπιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

1 Ν5ΠΤ-02125 ΚΡΗΤΗ 91,00 40.000,00 €2 Ν5ΠΤ-02313 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 91,00 40.000,00 €3 Ν5ΠΤ-02689 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 91,00 40.000,00 €4 Ν5ΠΤ-03484 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 91,00 38.300,00 €5 Ν5ΠΤ-03805 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 91,00 34.390,00 €6 Ν5ΠΤ-04644 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 90,97 40.000,00 €7 Ν5ΠΤ-03088 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 89,69 38.660,00 €8 Ν5ΠΤ-00666 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 89,50 40.000,00 €9 Ν5ΠΤ-02346 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 89,50 40.000,00 €10 Ν5ΠΤ-01478 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 87,74 40.000,00 €11 Ν5ΠΤ-02879 ΚΡΗΤΗ 87,56 40.000,00 €12 Ν5ΠΤ-04670 ΚΡΗΤΗ 87,15 36.875,00 €13 Ν5ΠΤ-04040 ΚΡΗΤΗ 84,94 40.000,00 €14 Ν5ΠΤ-01444 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 83,95 40.000,00 €15 Ν5ΠΤ-03212 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 83,33 40.000,00 €16 Ν5ΠΤ-02733 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 82,88 39.940,00 €17 Ν5ΠΤ-03817 ΚΡΗΤΗ 81,10 40.000,00 €18 Ν5ΠΤ-01521 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 80,08 35.602,60 €19 Ν5ΠΤ-03478 ΚΡΗΤΗ 77,44 50.000,00 €20 Ν5ΠΤ-01975 ΚΡΗΤΗ 76,87 40.000,00 €21 Ν5ΠΤ-00181 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 70,75 25.000,00 €22 Ν5ΠΤ-00184 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €23 Ν5ΠΤ-00201 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €24 Ν5ΠΤ-00279 ΚΡΗΤΗ 70,75 25.000,00 €25 Ν5ΠΤ-00329 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 70,75 25.000,00 €26 Ν5ΠΤ-00422 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 70,75 25.000,00 €27 Ν5ΠΤ-00434 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 70,75 24.960,00 €28 Ν5ΠΤ-00532 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 70,75 25.000,00 €29 Ν5ΠΤ-00577 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 70,75 25.000,00 €30 Ν5ΠΤ-00593 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 70,75 25.000,00 €31 Ν5ΠΤ-00633 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €32 Ν5ΠΤ-00687 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 70,75 24.970,00 €33 Ν5ΠΤ-00918 ΚΡΗΤΗ 70,75 25.000,00 €34 Ν5ΠΤ-00922 ΚΡΗΤΗ 70,75 25.000,00 €35 Ν5ΠΤ-01036 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 70,75 25.000,00 €36 Ν5ΠΤ-01115 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 70,75 25.000,00 €37 Ν5ΠΤ-01136 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 70,75 25.000,00 €

ΟΜΑΔΑ 2Δυτική μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόνησσος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

Κατηγορία Δικαιούχου: A

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 21: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

16

Α/Α Κωδικός Πρότασης Περιφέρεια

Βαθμολογία Αντικειμενικών

ΚριτηρίωνΕπιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

38 Ν5ΠΤ-01310 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 70,75 25.000,00 €39 Ν5ΠΤ-01332 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 70,75 25.000,00 €40 Ν5ΠΤ-01425 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 70,75 25.000,00 €41 Ν5ΠΤ-01520 ΚΡΗΤΗ 70,75 25.000,00 €42 Ν5ΠΤ-01577 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 70,75 24.993,28 €43 Ν5ΠΤ-01680 ΚΡΗΤΗ 70,75 25.000,00 €44 Ν5ΠΤ-01792 ΚΡΗΤΗ 70,75 25.000,00 €45 Ν5ΠΤ-01960 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 70,75 25.000,00 €46 Ν5ΠΤ-01973 ΚΡΗΤΗ 70,75 25.000,00 €47 Ν5ΠΤ-01994 ΚΡΗΤΗ 70,75 25.000,00 €48 Ν5ΠΤ-02000 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 70,75 25.000,00 €49 Ν5ΠΤ-02063 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 70,75 25.000,00 €50 Ν5ΠΤ-02076 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 70,75 25.000,00 €51 Ν5ΠΤ-02127 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 70,75 25.000,00 €52 Ν5ΠΤ-02145 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 70,75 25.000,00 €53 Ν5ΠΤ-02236 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €54 Ν5ΠΤ-02271 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 70,75 25.000,00 €55 Ν5ΠΤ-02276 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 70,75 25.000,00 €56 Ν5ΠΤ-02314 ΚΡΗΤΗ 70,75 25.000,00 €57 Ν5ΠΤ-02421 ΚΡΗΤΗ 70,75 25.000,00 €58 Ν5ΠΤ-02430 ΚΡΗΤΗ 70,75 25.000,00 €59 Ν5ΠΤ-02438 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 70,75 23.100,00 €60 Ν5ΠΤ-02522 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 70,75 25.000,00 €61 Ν5ΠΤ-02533 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €62 Ν5ΠΤ-02591 ΚΡΗΤΗ 70,75 25.000,00 €63 Ν5ΠΤ-02632 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 70,75 25.000,00 €64 Ν5ΠΤ-02646 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 70,75 25.000,00 €65 Ν5ΠΤ-02654 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 70,75 25.000,00 €66 Ν5ΠΤ-02722 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 70,75 25.000,00 €67 Ν5ΠΤ-02736 ΚΡΗΤΗ 70,75 25.000,00 €68 Ν5ΠΤ-02839 ΚΡΗΤΗ 70,75 25.000,00 €69 Ν5ΠΤ-02943 ΚΡΗΤΗ 70,75 25.000,00 €70 Ν5ΠΤ-03026 ΚΡΗΤΗ 70,75 25.000,00 €71 Ν5ΠΤ-03231 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 70,75 25.000,00 €72 Ν5ΠΤ-03258 ΚΡΗΤΗ 70,75 25.000,00 €73 Ν5ΠΤ-03267 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 70,75 25.000,00 €74 Ν5ΠΤ-03292 ΚΡΗΤΗ 70,75 25.000,00 €75 Ν5ΠΤ-03303 ΚΡΗΤΗ 70,75 25.000,00 €76 Ν5ΠΤ-03385 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 70,75 24.640,00 €77 Ν5ΠΤ-03394 ΚΡΗΤΗ 70,75 25.000,00 €78 Ν5ΠΤ-03488 ΚΡΗΤΗ 70,75 25.000,00 €79 Ν5ΠΤ-03631 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €80 Ν5ΠΤ-03710 ΚΡΗΤΗ 70,75 25.000,00 €81 Ν5ΠΤ-03733 ΚΡΗΤΗ 70,75 25.000,00 €82 Ν5ΠΤ-03754 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 70,75 25.000,00 €83 Ν5ΠΤ-03798 ΚΡΗΤΗ 70,75 24.998,00 €84 Ν5ΠΤ-03835 ΚΡΗΤΗ 70,75 25.000,00 €85 Ν5ΠΤ-03838 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 24.968,00 €86 Ν5ΠΤ-03907 ΚΡΗΤΗ 70,75 25.000,00 €87 Ν5ΠΤ-04157 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 70,75 25.000,00 €88 Ν5ΠΤ-04267 ΚΡΗΤΗ 70,75 25.000,00 €89 Ν5ΠΤ-04327 ΚΡΗΤΗ 70,75 25.000,00 €90 Ν5ΠΤ-04331 ΚΡΗΤΗ 70,75 25.000,00 €91 Ν5ΠΤ-04333 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 70,75 12.700,00 €92 Ν5ΠΤ-04370 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 70,75 25.000,00 €93 Ν5ΠΤ-04412 ΚΡΗΤΗ 70,75 25.000,00 €94 Ν5ΠΤ-04492 ΚΡΗΤΗ 70,75 25.000,00 €95 Ν5ΠΤ-04510 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 70,75 25.000,00 €

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 22: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

17

Α/Α Κωδικός Πρότασης Περιφέρεια

Βαθμολογία Αντικειμενικών

ΚριτηρίωνΕπιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

96 Ν5ΠΤ-04530 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €97 Ν5ΠΤ-04576 ΚΡΗΤΗ 70,75 23.700,00 €98 Ν5ΠΤ-04596 ΚΡΗΤΗ 70,75 25.000,00 €99 Ν5ΠΤ-04673 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,75 25.000,00 €100 Ν5ΠΤ-00153 ΚΡΗΤΗ 70,51 25.000,00 €101 Ν5ΠΤ-03049 ΚΡΗΤΗ 70,51 25.000,00 €102 Ν5ΠΤ-04624 ΚΡΗΤΗ 70,51 21.000,00 €103 Ν5ΠΤ-00387 ΚΡΗΤΗ 70,02 25.000,00 €104 Ν5ΠΤ-01868 ΚΡΗΤΗ 70,01 25.000,00 €105 Ν5ΠΤ-01567 ΚΡΗΤΗ 69,88 25.000,00 €106 Ν5ΠΤ-02779 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 69,74 25.000,00 €107 Ν5ΠΤ-01732 ΚΡΗΤΗ 69,49 25.000,00 €108 Ν5ΠΤ-03932 ΚΡΗΤΗ 69,34 25.000,00 €109 Ν5ΠΤ-01442 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 69,25 25.000,00 €110 Ν5ΠΤ-01869 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 69,25 25.000,00 €111 Ν5ΠΤ-02113 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 69,25 25.000,00 €112 Ν5ΠΤ-02473 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 69,25 25.000,00 €113 Ν5ΠΤ-02512 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 69,25 25.000,00 €114 Ν5ΠΤ-02849 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 69,25 25.000,00 €115 Ν5ΠΤ-02996 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 69,25 25.000,00 €116 Ν5ΠΤ-03154 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 69,25 25.000,00 €117 Ν5ΠΤ-03254 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 69,25 24.700,00 €118 Ν5ΠΤ-03858 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 69,25 25.000,00 €119 Ν5ΠΤ-04005 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 69,25 25.000,00 €120 Ν5ΠΤ-04247 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 69,25 25.000,00 €121 Ν5ΠΤ-04349 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 69,25 24.916,67 €122 Ν5ΠΤ-04447 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 69,25 25.000,00 €123 Ν5ΠΤ-04661 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 69,25 23.319,60 €124 Ν5ΠΤ-02502 ΚΡΗΤΗ 68,97 25.000,00 €125 Ν5ΠΤ-00778 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 68,93 25.000,00 €126 Ν5ΠΤ-00237 ΚΡΗΤΗ 68,61 25.000,00 €127 Ν5ΠΤ-00323 ΚΡΗΤΗ 68,61 25.000,00 €128 Ν5ΠΤ-02094 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 68,51 25.000,00 €129 Ν5ΠΤ-02934 ΚΡΗΤΗ 68,24 25.000,00 €130 Ν5ΠΤ-01840 ΚΡΗΤΗ 68,04 25.000,00 €131 Ν5ΠΤ-02511 ΚΡΗΤΗ 67,93 25.000,00 €132 Ν5ΠΤ-03151 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 67,76 25.000,00 €133 Ν5ΠΤ-03659 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 67,64 25.000,00 €134 Ν5ΠΤ-03706 ΚΡΗΤΗ 67,64 25.000,00 €135 Ν5ΠΤ-03475 ΚΡΗΤΗ 67,63 25.000,00 €136 Ν5ΠΤ-01236 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,62 24.953,00 €137 Ν5ΠΤ-03002 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,50 25.000,00 €138 Ν5ΠΤ-02295 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 67,48 25.000,00 €139 Ν5ΠΤ-02294 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 67,40 25.000,00 €140 Ν5ΠΤ-03746 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 67,06 25.000,00 €141 Ν5ΠΤ-03346 ΚΡΗΤΗ 66,80 25.000,00 €142 Ν5ΠΤ-04239 ΚΡΗΤΗ 66,79 24.600,00 €143 Ν5ΠΤ-04473 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 66,64 25.000,00 €144 Ν5ΠΤ-00572 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 66,36 25.000,00 €145 Ν5ΠΤ-02740 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 66,12 24.992,00 €146 Ν5ΠΤ-00964 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 66,00 25.000,00 €147 Ν5ΠΤ-04422 ΚΡΗΤΗ 65,50 23.500,00 €148 Ν5ΠΤ-02576 ΚΡΗΤΗ 65,46 25.000,00 €149 Ν5ΠΤ-01365 ΚΡΗΤΗ 65,15 25.000,00 €150 Ν5ΠΤ-02681 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 64,54 40.000,00 €151 Ν5ΠΤ-04480 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 64,01 25.000,00 €152 Ν5ΠΤ-04312 ΚΡΗΤΗ 63,76 25.000,00 €153 Ν5ΠΤ-01942 ΚΡΗΤΗ 63,04 24.992,00 €

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 23: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

18

Α/Α Κωδικός Πρότασης Περιφέρεια

Βαθμολογία Αντικειμενικών

ΚριτηρίωνΕπιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

154 Ν5ΠΤ-03748 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 62,82 25.000,00 €155 Ν5ΠΤ-04465 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 62,76 25.000,00 €156 Ν5ΠΤ-03695 ΚΡΗΤΗ 62,16 25.000,00 €157 Ν5ΠΤ-02037 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 62,13 25.000,00 €158 Ν5ΠΤ-04565 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 62,00 25.000,00 €159 Ν5ΠΤ-03589 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,79 25.000,00 €160 Ν5ΠΤ-02911 ΚΡΗΤΗ 61,40 25.000,00 €161 Ν5ΠΤ-03166 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,16 25.000,00 €162 Ν5ΠΤ-03014 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 60,95 25.000,00 €163 Ν5ΠΤ-04181 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 60,54 25.000,00 €164 Ν5ΠΤ-02958 ΚΡΗΤΗ 60,37 25.000,00 €165 Ν5ΠΤ-03409 ΚΡΗΤΗ 59,52 25.000,00 €166 Ν5ΠΤ-00868 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 59,24 25.000,00 €167 Ν5ΠΤ-00542 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 58,81 25.000,00 €

Α/Α Κωδικός Πρότασης Περιφέρεια

Βαθμολογία Αντικειμενικών

ΚριτηρίωνΕπιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

1 Ν5ΠΤ-04402 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 91,00 39.893,00 €2 Ν5ΠΤ-03666 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 88,60 40.000,00 €3 Ν5ΠΤ-00199 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €4 Ν5ΠΤ-00316 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86,50 25.000,00 €5 Ν5ΠΤ-00336 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 86,50 25.000,00 €6 Ν5ΠΤ-00351 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 86,50 25.000,00 €7 Ν5ΠΤ-00440 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €8 Ν5ΠΤ-00510 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86,50 24.964,45 €9 Ν5ΠΤ-00528 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 86,50 25.000,00 €10 Ν5ΠΤ-00963 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €11 Ν5ΠΤ-00997 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 86,50 25.000,00 €12 Ν5ΠΤ-01122 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 86,50 25.000,00 €13 Ν5ΠΤ-01123 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86,50 25.000,00 €14 Ν5ΠΤ-01245 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €15 Ν5ΠΤ-01308 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €16 Ν5ΠΤ-01411 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €17 Ν5ΠΤ-01599 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 86,50 25.000,00 €18 Ν5ΠΤ-01627 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86,50 25.000,00 €19 Ν5ΠΤ-01664 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86,50 17.899,00 €20 Ν5ΠΤ-01697 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86,50 25.000,00 €21 Ν5ΠΤ-01713 ΚΡΗΤΗ 86,50 24.998,33 €22 Ν5ΠΤ-01723 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 86,50 25.000,00 €23 Ν5ΠΤ-01795 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €24 Ν5ΠΤ-01825 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €25 Ν5ΠΤ-01859 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €26 Ν5ΠΤ-01887 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86,50 24.960,00 €27 Ν5ΠΤ-01890 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 86,50 25.000,00 €28 Ν5ΠΤ-01933 ΚΡΗΤΗ 86,50 24.888,00 €29 Ν5ΠΤ-01951 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €30 Ν5ΠΤ-02086 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €31 Ν5ΠΤ-02270 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 86,50 25.000,00 €32 Ν5ΠΤ-02274 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 86,50 25.000,00 €33 Ν5ΠΤ-02361 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86,50 25.000,00 €34 Ν5ΠΤ-02399 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €35 Ν5ΠΤ-02494 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 86,50 25.000,00 €36 Ν5ΠΤ-02552 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €37 Ν5ΠΤ-02559 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €38 Ν5ΠΤ-02567 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86,50 25.000,00 €39 Ν5ΠΤ-02613 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €

Κατηγορία Δικαιούχου: B

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 24: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

19

Α/Α Κωδικός Πρότασης Περιφέρεια

Βαθμολογία Αντικειμενικών

ΚριτηρίωνΕπιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

40 Ν5ΠΤ-02767 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86,50 25.000,00 €41 Ν5ΠΤ-02801 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €42 Ν5ΠΤ-02808 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86,50 25.000,00 €43 Ν5ΠΤ-02975 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €44 Ν5ΠΤ-03145 ΚΡΗΤΗ 86,50 24.900,00 €45 Ν5ΠΤ-03170 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €46 Ν5ΠΤ-03176 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €47 Ν5ΠΤ-03197 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €48 Ν5ΠΤ-03200 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86,50 25.000,00 €49 Ν5ΠΤ-03305 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €50 Ν5ΠΤ-03337 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 86,50 25.000,00 €51 Ν5ΠΤ-03439 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86,50 21.684,20 €52 Ν5ΠΤ-03451 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €53 Ν5ΠΤ-03461 ΚΡΗΤΗ 86,50 24.888,89 €54 Ν5ΠΤ-03463 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 86,50 25.000,00 €55 Ν5ΠΤ-03529 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86,50 24.070,80 €56 Ν5ΠΤ-03556 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 86,50 25.000,00 €57 Ν5ΠΤ-03558 ΚΡΗΤΗ 86,50 11.371,43 €58 Ν5ΠΤ-03562 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 86,50 25.000,00 €59 Ν5ΠΤ-03593 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86,50 25.000,00 €60 Ν5ΠΤ-03669 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €61 Ν5ΠΤ-03670 ΚΡΗΤΗ 86,50 24.840,00 €62 Ν5ΠΤ-03702 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86,50 25.000,00 €63 Ν5ΠΤ-03704 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €64 Ν5ΠΤ-03718 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86,50 25.000,00 €65 Ν5ΠΤ-03769 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86,50 25.000,00 €66 Ν5ΠΤ-03840 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €67 Ν5ΠΤ-03841 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €68 Ν5ΠΤ-03846 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 86,50 25.000,00 €69 Ν5ΠΤ-03854 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €70 Ν5ΠΤ-03864 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €71 Ν5ΠΤ-03889 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €72 Ν5ΠΤ-03894 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €73 Ν5ΠΤ-03927 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €74 Ν5ΠΤ-03934 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €75 Ν5ΠΤ-03953 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €76 Ν5ΠΤ-04019 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €77 Ν5ΠΤ-04042 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €78 Ν5ΠΤ-04059 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €79 Ν5ΠΤ-04166 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86,50 21.247,00 €80 Ν5ΠΤ-04177 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 86,50 25.000,00 €81 Ν5ΠΤ-04199 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €82 Ν5ΠΤ-04204 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €83 Ν5ΠΤ-04218 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €84 Ν5ΠΤ-04278 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €85 Ν5ΠΤ-04366 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 86,50 25.000,00 €86 Ν5ΠΤ-04429 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86,50 25.000,00 €87 Ν5ΠΤ-04435 ΚΡΗΤΗ 86,50 23.700,00 €88 Ν5ΠΤ-04448 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 86,50 25.000,00 €89 Ν5ΠΤ-04458 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 86,50 25.000,00 €90 Ν5ΠΤ-04468 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €91 Ν5ΠΤ-04481 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €92 Ν5ΠΤ-04504 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 86,50 25.000,00 €93 Ν5ΠΤ-04544 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €94 Ν5ΠΤ-04552 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €95 Ν5ΠΤ-04591 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €96 Ν5ΠΤ-04602 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86,50 25.000,00 €97 Ν5ΠΤ-04611 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86,50 25.000,00 €

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 25: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

20

Α/Α Κωδικός Πρότασης Περιφέρεια

Βαθμολογία Αντικειμενικών

ΚριτηρίωνΕπιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

98 Ν5ΠΤ-04619 ΚΡΗΤΗ 86,50 25.000,00 €99 Ν5ΠΤ-02006 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 86,46 14.030,00 €100 Ν5ΠΤ-03765 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86,39 25.000,00 €101 Ν5ΠΤ-02660 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 86,31 23.180,00 €102 Ν5ΠΤ-01759 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86,29 25.000,00 €103 Ν5ΠΤ-03050 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86,22 25.000,00 €104 Ν5ΠΤ-04034 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86,00 25.000,00 €105 Ν5ΠΤ-03173 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 85,71 25.000,00 €106 Ν5ΠΤ-00869 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,70 25.000,00 €107 Ν5ΠΤ-03011 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 85,65 17.424,06 €108 Ν5ΠΤ-02937 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 85,07 25.000,00 €109 Ν5ΠΤ-00138 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,00 25.000,00 €110 Ν5ΠΤ-00255 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 85,00 25.000,00 €111 Ν5ΠΤ-00856 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,00 19.350,00 €112 Ν5ΠΤ-00871 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 85,00 25.000,00 €113 Ν5ΠΤ-00931 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 85,00 25.000,00 €114 Ν5ΠΤ-01048 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,00 25.000,00 €115 Ν5ΠΤ-01405 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,00 25.000,00 €116 Ν5ΠΤ-01477 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 85,00 25.000,00 €117 Ν5ΠΤ-01479 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 85,00 25.000,00 €118 Ν5ΠΤ-01551 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 85,00 21.660,00 €119 Ν5ΠΤ-02212 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 85,00 25.000,00 €120 Ν5ΠΤ-02442 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,00 25.000,00 €121 Ν5ΠΤ-02507 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 85,00 25.000,00 €122 Ν5ΠΤ-02633 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 85,00 20.000,00 €123 Ν5ΠΤ-02676 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,00 24.951,00 €124 Ν5ΠΤ-02776 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,00 25.000,00 €125 Ν5ΠΤ-02901 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 85,00 25.000,00 €126 Ν5ΠΤ-03147 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,00 24.990,00 €127 Ν5ΠΤ-03243 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,00 25.000,00 €128 Ν5ΠΤ-03293 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 85,00 23.420,80 €129 Ν5ΠΤ-03413 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,00 25.000,00 €130 Ν5ΠΤ-03466 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,00 20.212,00 €131 Ν5ΠΤ-03845 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,00 24.020,00 €132 Ν5ΠΤ-03921 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,00 24.780,00 €133 Ν5ΠΤ-04058 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,00 24.822,00 €134 Ν5ΠΤ-04187 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 85,00 25.000,00 €135 Ν5ΠΤ-04193 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,00 25.000,00 €136 Ν5ΠΤ-04416 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 85,00 25.000,00 €137 Ν5ΠΤ-04445 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 85,00 21.239,60 €138 Ν5ΠΤ-04454 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 85,00 25.000,00 €139 Ν5ΠΤ-04486 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,00 25.000,00 €140 Ν5ΠΤ-04575 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 85,00 25.000,00 €141 Ν5ΠΤ-04713 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 85,00 25.000,00 €142 Ν5ΠΤ-00117 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 84,76 24.966,54 €143 Ν5ΠΤ-02834 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 84,75 25.000,00 €144 Ν5ΠΤ-02609 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 84,60 25.000,00 €145 Ν5ΠΤ-00546 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 84,49 25.000,00 €146 Ν5ΠΤ-02104 ΚΡΗΤΗ 84,39 25.000,00 €147 Ν5ΠΤ-00946 ΚΡΗΤΗ 84,34 25.000,00 €148 Ν5ΠΤ-00293 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 84,27 25.000,00 €149 Ν5ΠΤ-01555 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 84,16 25.000,00 €150 Ν5ΠΤ-04547 ΚΡΗΤΗ 83,92 25.000,00 €151 Ν5ΠΤ-00108 ΚΡΗΤΗ 83,74 25.000,00 €152 Ν5ΠΤ-02262 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 83,69 25.000,00 €153 Ν5ΠΤ-04246 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 83,42 25.000,00 €154 Ν5ΠΤ-02906 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 83,34 25.000,00 €155 Ν5ΠΤ-01316 ΚΡΗΤΗ 82,96 25.000,00 €

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 26: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

21

Α/Α Κωδικός Πρότασης Περιφέρεια

Βαθμολογία Αντικειμενικών

ΚριτηρίωνΕπιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

156 Ν5ΠΤ-03622 ΚΡΗΤΗ 82,73 25.000,00 €157 Ν5ΠΤ-02427 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 82,57 22.530,80 €158 Ν5ΠΤ-01346 ΚΡΗΤΗ 82,36 25.000,00 €159 Ν5ΠΤ-02703 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 82,10 25.000,00 €160 Ν5ΠΤ-04276 ΚΡΗΤΗ 81,40 24.500,00 €161 Ν5ΠΤ-03918 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 81,34 25.000,00 €162 Ν5ΠΤ-02842 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 81,15 24.930,80 €163 Ν5ΠΤ-03866 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 81,15 24.991,85 €164 Ν5ΠΤ-00517 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 80,77 25.000,00 €165 Ν5ΠΤ-00187 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 80,66 25.000,00 €166 Ν5ΠΤ-02713 ΚΡΗΤΗ 80,54 9.346,43 €167 Ν5ΠΤ-04408 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 80,05 40.000,00 €168 Ν5ΠΤ-03922 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 80,01 25.000,00 €169 Ν5ΠΤ-03421 ΚΡΗΤΗ 79,92 25.000,00 €170 Ν5ΠΤ-00913 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 79,86 23.900,00 €171 Ν5ΠΤ-02084 ΚΡΗΤΗ 79,86 25.000,00 €172 Ν5ΠΤ-01435 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 79,75 25.000,00 €173 Ν5ΠΤ-00129 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 79,62 25.000,00 €174 Ν5ΠΤ-02461 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 79,61 25.000,00 €175 Ν5ΠΤ-03665 ΚΡΗΤΗ 79,56 25.000,00 €176 Ν5ΠΤ-01832 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 79,26 25.000,00 €177 Ν5ΠΤ-00349 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 79,15 25.000,00 €178 Ν5ΠΤ-04244 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 79,13 25.000,00 €179 Ν5ΠΤ-03553 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 78,76 19.535,00 €180 Ν5ΠΤ-03635 ΚΡΗΤΗ 78,72 25.000,00 €181 Ν5ΠΤ-02695 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 78,64 25.000,00 €182 Ν5ΠΤ-03945 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 78,40 12.840,00 €183 Ν5ΠΤ-03982 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 78,36 24.855,30 €184 Ν5ΠΤ-02704 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 78,10 25.000,00 €185 Ν5ΠΤ-02252 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 78,04 25.000,00 €186 Ν5ΠΤ-04462 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 77,56 25.000,00 €187 Ν5ΠΤ-03434 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 77,54 25.000,00 €188 Ν5ΠΤ-01291 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 76,83 23.851,07 €189 Ν5ΠΤ-04035 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 76,70 25.000,00 €

Α/Α Κωδικός Πρότασης Περιφέρεια

Βαθμολογία Αντικειμενικών

ΚριτηρίωνΕπιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

1 Ν5ΠΤ-03397 ΑΤΤΙΚΗ 91,00 40.000,00 €2 Ν5ΠΤ-00526 ΑΤΤΙΚΗ 89,50 40.000,00 €3 Ν5ΠΤ-00995 ΑΤΤΙΚΗ 89,50 40.000,00 €4 Ν5ΠΤ-02331 ΑΤΤΙΚΗ 88,00 40.000,00 €5 Ν5ΠΤ-03789 ΑΤΤΙΚΗ 88,00 39.938,07 €6 Ν5ΠΤ-04100 ΑΤΤΙΚΗ 88,00 40.000,00 €7 Ν5ΠΤ-04133 ΑΤΤΙΚΗ 88,00 16.000,00 €8 Ν5ΠΤ-01709 ΑΤΤΙΚΗ 87,85 40.000,00 €9 Ν5ΠΤ-02889 ΑΤΤΙΚΗ 87,59 39.970,00 €10 Ν5ΠΤ-03608 ΑΤΤΙΚΗ 86,40 40.000,00 €11 Ν5ΠΤ-03435 ΑΤΤΙΚΗ 85,69 40.000,00 €12 Ν5ΠΤ-03790 ΑΤΤΙΚΗ 85,34 40.000,00 €13 Ν5ΠΤ-04098 ΑΤΤΙΚΗ 85,29 39.284,81 €14 Ν5ΠΤ-01324 ΑΤΤΙΚΗ 85,21 40.000,00 €15 Ν5ΠΤ-01083 ΑΤΤΙΚΗ 85,10 40.000,00 €

ΟΜΑΔΑ 3Αττική

Κατηγορία Δικαιούχου: A

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 27: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

22

Α/Α Κωδικός Πρότασης Περιφέρεια

Βαθμολογία Αντικειμενικών

ΚριτηρίωνΕπιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

16 Ν5ΠΤ-02868 ΑΤΤΙΚΗ 84,92 40.000,00 €17 Ν5ΠΤ-01654 ΑΤΤΙΚΗ 84,58 39.900,00 €18 Ν5ΠΤ-02357 ΑΤΤΙΚΗ 84,50 40.000,00 €19 Ν5ΠΤ-04017 ΑΤΤΙΚΗ 84,37 40.000,00 €20 Ν5ΠΤ-00085 ΑΤΤΙΚΗ 83,66 40.000,00 €21 Ν5ΠΤ-00014 ΑΤΤΙΚΗ 83,01 40.000,00 €22 Ν5ΠΤ-03957 ΑΤΤΙΚΗ 82,44 40.000,00 €23 Ν5ΠΤ-00860 ΑΤΤΙΚΗ 82,14 40.000,00 €24 Ν5ΠΤ-03984 ΑΤΤΙΚΗ 81,34 40.000,00 €25 Ν5ΠΤ-01667 ΑΤΤΙΚΗ 77,58 40.000,00 €26 Ν5ΠΤ-01783 ΑΤΤΙΚΗ 77,57 40.000,00 €27 Ν5ΠΤ-04092 ΑΤΤΙΚΗ 75,79 11.428,57 €28 Ν5ΠΤ-02260 ΑΤΤΙΚΗ 72,25 40.000,00 €29 Ν5ΠΤ-03508 ΑΤΤΙΚΗ 72,25 40.000,00 €30 Ν5ΠΤ-00592 ΑΤΤΙΚΗ 70,75 25.000,00 €31 Ν5ΠΤ-00840 ΑΤΤΙΚΗ 70,75 25.000,00 €32 Ν5ΠΤ-01051 ΑΤΤΙΚΗ 70,75 24.627,93 €33 Ν5ΠΤ-01387 ΑΤΤΙΚΗ 70,75 25.000,00 €34 Ν5ΠΤ-03037 ΑΤΤΙΚΗ 70,75 12.800,00 €35 Ν5ΠΤ-03221 ΑΤΤΙΚΗ 70,75 25.000,00 €36 Ν5ΠΤ-03245 ΑΤΤΙΚΗ 70,75 25.000,00 €37 Ν5ΠΤ-03395 ΑΤΤΙΚΗ 70,75 40.000,00 €38 Ν5ΠΤ-03786 ΑΤΤΙΚΗ 70,75 20.680,00 €39 Ν5ΠΤ-04148 ΑΤΤΙΚΗ 70,75 25.000,00 €40 Ν5ΠΤ-03674 ΑΤΤΙΚΗ 69,90 40.000,00 €41 Ν5ΠΤ-00415 ΑΤΤΙΚΗ 69,25 25.000,00 €42 Ν5ΠΤ-00954 ΑΤΤΙΚΗ 69,25 25.000,00 €43 Ν5ΠΤ-01077 ΑΤΤΙΚΗ 69,25 24.999,47 €44 Ν5ΠΤ-01086 ΑΤΤΙΚΗ 69,25 25.000,00 €45 Ν5ΠΤ-01669 ΑΤΤΙΚΗ 69,25 25.000,00 €46 Ν5ΠΤ-01729 ΑΤΤΙΚΗ 69,25 25.000,00 €47 Ν5ΠΤ-01923 ΑΤΤΙΚΗ 69,25 23.700,00 €48 Ν5ΠΤ-02087 ΑΤΤΙΚΗ 69,25 25.000,00 €49 Ν5ΠΤ-02218 ΑΤΤΙΚΗ 69,25 25.000,00 €50 Ν5ΠΤ-02398 ΑΤΤΙΚΗ 69,25 25.000,00 €51 Ν5ΠΤ-02560 ΑΤΤΙΚΗ 69,25 25.000,00 €52 Ν5ΠΤ-02655 ΑΤΤΙΚΗ 69,25 25.000,00 €53 Ν5ΠΤ-02758 ΑΤΤΙΚΗ 69,25 25.000,00 €54 Ν5ΠΤ-02850 ΑΤΤΙΚΗ 69,25 25.000,00 €55 Ν5ΠΤ-02896 ΑΤΤΙΚΗ 69,25 25.000,00 €56 Ν5ΠΤ-03039 ΑΤΤΙΚΗ 69,25 24.468,00 €57 Ν5ΠΤ-03663 ΑΤΤΙΚΗ 69,25 25.000,00 €58 Ν5ΠΤ-04077 ΑΤΤΙΚΗ 69,25 25.000,00 €59 Ν5ΠΤ-04201 ΑΤΤΙΚΗ 69,25 25.000,00 €60 Ν5ΠΤ-04220 ΑΤΤΙΚΗ 69,25 24.750,00 €61 Ν5ΠΤ-04653 ΑΤΤΙΚΗ 69,25 25.000,00 €62 Ν5ΠΤ-04285 ΑΤΤΙΚΗ 68,51 25.000,00 €63 Ν5ΠΤ-00189 ΑΤΤΙΚΗ 67,75 25.000,00 €64 Ν5ΠΤ-00202 ΑΤΤΙΚΗ 67,75 25.000,00 €65 Ν5ΠΤ-00344 ΑΤΤΙΚΗ 67,75 25.000,00 €66 Ν5ΠΤ-00516 ΑΤΤΙΚΗ 67,75 25.000,00 €67 Ν5ΠΤ-00816 ΑΤΤΙΚΗ 67,75 24.910,00 €68 Ν5ΠΤ-00901 ΑΤΤΙΚΗ 67,75 25.000,00 €69 Ν5ΠΤ-01071 ΑΤΤΙΚΗ 67,75 25.000,00 €70 Ν5ΠΤ-01095 ΑΤΤΙΚΗ 67,75 25.000,00 €71 Ν5ΠΤ-01113 ΑΤΤΙΚΗ 67,75 25.000,00 €72 Ν5ΠΤ-01243 ΑΤΤΙΚΗ 67,75 25.000,00 €73 Ν5ΠΤ-01304 ΑΤΤΙΚΗ 67,75 24.980,00 €

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 28: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

23

Α/Α Κωδικός Πρότασης Περιφέρεια

Βαθμολογία Αντικειμενικών

ΚριτηρίωνΕπιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

74 Ν5ΠΤ-01480 ΑΤΤΙΚΗ 67,75 25.000,00 €75 Ν5ΠΤ-01544 ΑΤΤΙΚΗ 67,75 25.000,00 €76 Ν5ΠΤ-01645 ΑΤΤΙΚΗ 67,75 25.000,00 €77 Ν5ΠΤ-01912 ΑΤΤΙΚΗ 67,75 24.500,00 €78 Ν5ΠΤ-02001 ΑΤΤΙΚΗ 67,75 25.000,00 €79 Ν5ΠΤ-02071 ΑΤΤΙΚΗ 67,75 25.000,00 €80 Ν5ΠΤ-02312 ΑΤΤΙΚΗ 67,75 25.000,00 €81 Ν5ΠΤ-02364 ΑΤΤΙΚΗ 67,75 25.000,00 €82 Ν5ΠΤ-02468 ΑΤΤΙΚΗ 67,75 25.000,00 €83 Ν5ΠΤ-02523 ΑΤΤΙΚΗ 67,75 25.000,00 €84 Ν5ΠΤ-02558 ΑΤΤΙΚΗ 67,75 25.000,00 €85 Ν5ΠΤ-02625 ΑΤΤΙΚΗ 67,75 24.990,00 €86 Ν5ΠΤ-02635 ΑΤΤΙΚΗ 67,75 25.000,00 €87 Ν5ΠΤ-02744 ΑΤΤΙΚΗ 67,75 25.000,00 €88 Ν5ΠΤ-03399 ΑΤΤΙΚΗ 67,75 25.000,00 €89 Ν5ΠΤ-03495 ΑΤΤΙΚΗ 67,75 25.000,00 €90 Ν5ΠΤ-03793 ΑΤΤΙΚΗ 67,75 25.000,00 €91 Ν5ΠΤ-03799 ΑΤΤΙΚΗ 67,75 25.000,00 €92 Ν5ΠΤ-03802 ΑΤΤΙΚΗ 67,75 25.000,00 €93 Ν5ΠΤ-03853 ΑΤΤΙΚΗ 67,75 25.000,00 €94 Ν5ΠΤ-03970 ΑΤΤΙΚΗ 67,75 25.000,00 €95 Ν5ΠΤ-04051 ΑΤΤΙΚΗ 67,75 23.500,00 €96 Ν5ΠΤ-04082 ΑΤΤΙΚΗ 67,75 25.000,00 €97 Ν5ΠΤ-04284 ΑΤΤΙΚΗ 67,75 25.000,00 €98 Ν5ΠΤ-04441 ΑΤΤΙΚΗ 67,75 25.000,00 €99 Ν5ΠΤ-04597 ΑΤΤΙΚΗ 67,75 25.000,00 €100 Ν5ΠΤ-00321 ΑΤΤΙΚΗ 66,92 40.000,00 €101 Ν5ΠΤ-02629 ΑΤΤΙΚΗ 66,80 50.000,00 €102 Ν5ΠΤ-02499 ΑΤΤΙΚΗ 66,53 25.000,00 €103 Ν5ΠΤ-02696 ΑΤΤΙΚΗ 66,44 25.000,00 €104 Ν5ΠΤ-03954 ΑΤΤΙΚΗ 66,16 25.000,00 €105 Ν5ΠΤ-01675 ΑΤΤΙΚΗ 65,83 25.000,00 €106 Ν5ΠΤ-03343 ΑΤΤΙΚΗ 65,76 25.000,00 €107 Ν5ΠΤ-02233 ΑΤΤΙΚΗ 65,70 40.000,00 €108 Ν5ΠΤ-03969 ΑΤΤΙΚΗ 65,44 25.000,00 €109 Ν5ΠΤ-04541 ΑΤΤΙΚΗ 65,37 50.000,00 €110 Ν5ΠΤ-01785 ΑΤΤΙΚΗ 65,21 25.000,00 €111 Ν5ΠΤ-00476 ΑΤΤΙΚΗ 64,90 25.000,00 €112 Ν5ΠΤ-03280 ΑΤΤΙΚΗ 64,44 25.000,00 €113 Ν5ΠΤ-01744 ΑΤΤΙΚΗ 64,22 25.000,00 €114 Ν5ΠΤ-00877 ΑΤΤΙΚΗ 64,12 25.000,00 €115 Ν5ΠΤ-00175 ΑΤΤΙΚΗ 64,01 25.000,00 €116 Ν5ΠΤ-00769 ΑΤΤΙΚΗ 63,94 25.000,00 €117 Ν5ΠΤ-00446 ΑΤΤΙΚΗ 63,51 25.000,00 €118 Ν5ΠΤ-02818 ΑΤΤΙΚΗ 63,03 25.000,00 €119 Ν5ΠΤ-01886 ΑΤΤΙΚΗ 62,08 25.000,00 €120 Ν5ΠΤ-03567 ΑΤΤΙΚΗ 61,73 25.000,00 €121 Ν5ΠΤ-04016 ΑΤΤΙΚΗ 61,52 25.000,00 €122 Ν5ΠΤ-03160 ΑΤΤΙΚΗ 61,30 25.000,00 €123 Ν5ΠΤ-01386 ΑΤΤΙΚΗ 61,28 25.000,00 €124 Ν5ΠΤ-01790 ΑΤΤΙΚΗ 61,13 25.000,00 €125 Ν5ΠΤ-02129 ΑΤΤΙΚΗ 60,92 25.000,00 €126 Ν5ΠΤ-02742 ΑΤΤΙΚΗ 59,60 25.000,00 €127 Ν5ΠΤ-03978 ΑΤΤΙΚΗ 59,55 25.000,00 €128 Ν5ΠΤ-00100 ΑΤΤΙΚΗ 59,49 25.000,00 €129 Ν5ΠΤ-02509 ΑΤΤΙΚΗ 59,39 25.000,00 €130 Ν5ΠΤ-04630 ΑΤΤΙΚΗ 58,91 25.000,00 €131 Ν5ΠΤ-03599 ΑΤΤΙΚΗ 58,44 25.000,00 €

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 29: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

24

Α/Α Κωδικός Πρότασης Περιφέρεια

Βαθμολογία Αντικειμενικών

ΚριτηρίωνΕπιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

132 Ν5ΠΤ-00904 ΑΤΤΙΚΗ 57,26 24.991,77 €133 Ν5ΠΤ-01902 ΑΤΤΙΚΗ 57,00 25.000,00 €

Α/Α Κωδικός Πρότασης Περιφέρεια

Βαθμολογία Αντικειμενικών

ΚριτηρίωνΕπιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

1 Ν5ΠΤ-03430 ΑΤΤΙΚΗ 88,00 40.000,00 €2 Ν5ΠΤ-04306 ΑΤΤΙΚΗ 87,49 40.000,00 €3 Ν5ΠΤ-00285 ΑΤΤΙΚΗ 86,50 25.000,00 €4 Ν5ΠΤ-00586 ΑΤΤΙΚΗ 86,50 25.000,00 €5 Ν5ΠΤ-01139 ΑΤΤΙΚΗ 86,50 25.000,00 €6 Ν5ΠΤ-01344 ΑΤΤΙΚΗ 86,50 25.000,00 €7 Ν5ΠΤ-01422 ΑΤΤΙΚΗ 86,50 25.000,00 €8 Ν5ΠΤ-01743 ΑΤΤΙΚΗ 86,50 25.000,00 €9 Ν5ΠΤ-01806 ΑΤΤΙΚΗ 86,50 25.000,00 €10 Ν5ΠΤ-02179 ΑΤΤΙΚΗ 86,50 25.000,00 €11 Ν5ΠΤ-02265 ΑΤΤΙΚΗ 86,50 25.000,00 €12 Ν5ΠΤ-02287 ΑΤΤΙΚΗ 86,50 11.000,00 €13 Ν5ΠΤ-02395 ΑΤΤΙΚΗ 86,50 25.000,00 €14 Ν5ΠΤ-02425 ΑΤΤΙΚΗ 86,50 25.000,00 €15 Ν5ΠΤ-02467 ΑΤΤΙΚΗ 86,50 25.000,00 €16 Ν5ΠΤ-02514 ΑΤΤΙΚΗ 86,50 25.000,00 €17 Ν5ΠΤ-02630 ΑΤΤΙΚΗ 86,50 24.875,00 €18 Ν5ΠΤ-02638 ΑΤΤΙΚΗ 86,50 24.800,00 €19 Ν5ΠΤ-02930 ΑΤΤΙΚΗ 86,50 25.000,00 €20 Ν5ΠΤ-03209 ΑΤΤΙΚΗ 86,50 23.576,00 €21 Ν5ΠΤ-03217 ΑΤΤΙΚΗ 86,50 25.000,00 €22 Ν5ΠΤ-03353 ΑΤΤΙΚΗ 86,50 25.000,00 €23 Ν5ΠΤ-03489 ΑΤΤΙΚΗ 86,50 24.777,70 €24 Ν5ΠΤ-03613 ΑΤΤΙΚΗ 86,50 25.000,00 €25 Ν5ΠΤ-03668 ΑΤΤΙΚΗ 86,50 25.000,00 €26 Ν5ΠΤ-04178 ΑΤΤΙΚΗ 86,50 25.000,00 €27 Ν5ΠΤ-02277 ΑΤΤΙΚΗ 85,25 37.873,64 €28 Ν5ΠΤ-03893 ΑΤΤΙΚΗ 85,10 25.000,00 €29 Ν5ΠΤ-00101 ΑΤΤΙΚΗ 85,00 20.000,00 €30 Ν5ΠΤ-00167 ΑΤΤΙΚΗ 85,00 25.000,00 €31 Ν5ΠΤ-00270 ΑΤΤΙΚΗ 85,00 25.000,00 €32 Ν5ΠΤ-00275 ΑΤΤΙΚΗ 85,00 25.000,00 €33 Ν5ΠΤ-00665 ΑΤΤΙΚΗ 85,00 25.000,00 €34 Ν5ΠΤ-00767 ΑΤΤΙΚΗ 85,00 25.000,00 €35 Ν5ΠΤ-00773 ΑΤΤΙΚΗ 85,00 25.000,00 €36 Ν5ΠΤ-00796 ΑΤΤΙΚΗ 85,00 25.000,00 €37 Ν5ΠΤ-00826 ΑΤΤΙΚΗ 85,00 25.000,00 €38 Ν5ΠΤ-00944 ΑΤΤΙΚΗ 85,00 25.000,00 €39 Ν5ΠΤ-00947 ΑΤΤΙΚΗ 85,00 24.942,00 €40 Ν5ΠΤ-01119 ΑΤΤΙΚΗ 85,00 22.000,00 €41 Ν5ΠΤ-01431 ΑΤΤΙΚΗ 85,00 25.000,00 €42 Ν5ΠΤ-01445 ΑΤΤΙΚΗ 85,00 7.711,11 €43 Ν5ΠΤ-01498 ΑΤΤΙΚΗ 85,00 23.333,33 €44 Ν5ΠΤ-01722 ΑΤΤΙΚΗ 85,00 25.000,00 €45 Ν5ΠΤ-01848 ΑΤΤΙΚΗ 85,00 25.000,00 €46 Ν5ΠΤ-01970 ΑΤΤΙΚΗ 85,00 25.000,00 €47 Ν5ΠΤ-02016 ΑΤΤΙΚΗ 85,00 25.000,00 €48 Ν5ΠΤ-02153 ΑΤΤΙΚΗ 85,00 25.000,00 €49 Ν5ΠΤ-02350 ΑΤΤΙΚΗ 85,00 25.000,00 €50 Ν5ΠΤ-02371 ΑΤΤΙΚΗ 85,00 25.000,00 €51 Ν5ΠΤ-02372 ΑΤΤΙΚΗ 85,00 25.000,00 €

Κατηγορία Δικαιούχου: B

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 30: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

25

Α/Α Κωδικός Πρότασης Περιφέρεια

Βαθμολογία Αντικειμενικών

ΚριτηρίωνΕπιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

52 Ν5ΠΤ-02378 ΑΤΤΙΚΗ 85,00 17.880,00 €53 Ν5ΠΤ-02519 ΑΤΤΙΚΗ 85,00 25.000,00 €54 Ν5ΠΤ-02636 ΑΤΤΙΚΗ 85,00 25.000,00 €55 Ν5ΠΤ-02725 ΑΤΤΙΚΗ 85,00 25.000,00 €56 Ν5ΠΤ-02812 ΑΤΤΙΚΗ 85,00 25.000,00 €57 Ν5ΠΤ-02931 ΑΤΤΙΚΗ 85,00 25.000,00 €58 Ν5ΠΤ-02993 ΑΤΤΙΚΗ 85,00 25.000,00 €59 Ν5ΠΤ-03072 ΑΤΤΙΚΗ 85,00 25.000,00 €60 Ν5ΠΤ-03391 ΑΤΤΙΚΗ 85,00 25.000,00 €61 Ν5ΠΤ-03566 ΑΤΤΙΚΗ 85,00 25.000,00 €62 Ν5ΠΤ-03644 ΑΤΤΙΚΗ 85,00 25.000,00 €63 Ν5ΠΤ-03732 ΑΤΤΙΚΗ 85,00 18.460,00 €64 Ν5ΠΤ-03780 ΑΤΤΙΚΗ 85,00 23.490,00 €65 Ν5ΠΤ-03859 ΑΤΤΙΚΗ 85,00 25.000,00 €66 Ν5ΠΤ-03869 ΑΤΤΙΚΗ 85,00 25.000,00 €67 Ν5ΠΤ-03870 ΑΤΤΙΚΗ 85,00 25.000,00 €68 Ν5ΠΤ-04072 ΑΤΤΙΚΗ 85,00 25.000,00 €69 Ν5ΠΤ-04127 ΑΤΤΙΚΗ 85,00 25.000,00 €70 Ν5ΠΤ-04455 ΑΤΤΙΚΗ 85,00 25.000,00 €71 Ν5ΠΤ-04671 ΑΤΤΙΚΗ 85,00 25.000,00 €72 Ν5ΠΤ-01366 ΑΤΤΙΚΗ 84,61 24.000,00 €73 Ν5ΠΤ-03137 ΑΤΤΙΚΗ 84,43 24.569,64 €74 Ν5ΠΤ-01531 ΑΤΤΙΚΗ 84,35 24.940,00 €75 Ν5ΠΤ-02702 ΑΤΤΙΚΗ 84,28 25.000,00 €76 Ν5ΠΤ-03546 ΑΤΤΙΚΗ 84,19 25.000,00 €77 Ν5ΠΤ-00958 ΑΤΤΙΚΗ 83,71 25.000,00 €78 Ν5ΠΤ-01871 ΑΤΤΙΚΗ 83,65 25.000,00 €79 Ν5ΠΤ-00054 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €80 Ν5ΠΤ-00055 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €81 Ν5ΠΤ-00209 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €82 Ν5ΠΤ-00264 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €83 Ν5ΠΤ-00327 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €84 Ν5ΠΤ-00353 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €85 Ν5ΠΤ-00445 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €86 Ν5ΠΤ-00554 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 24.923,08 €87 Ν5ΠΤ-00668 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €88 Ν5ΠΤ-00669 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €89 Ν5ΠΤ-00701 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 22.500,00 €90 Ν5ΠΤ-00703 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €91 Ν5ΠΤ-00825 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €92 Ν5ΠΤ-00837 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €93 Ν5ΠΤ-00859 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 24.600,00 €94 Ν5ΠΤ-00988 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 23.251,11 €95 Ν5ΠΤ-01015 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 24.999,00 €96 Ν5ΠΤ-01017 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €97 Ν5ΠΤ-01227 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 24.804,60 €98 Ν5ΠΤ-01263 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €99 Ν5ΠΤ-01325 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €100 Ν5ΠΤ-01343 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €101 Ν5ΠΤ-01347 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €102 Ν5ΠΤ-01454 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €103 Ν5ΠΤ-01518 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €104 Ν5ΠΤ-01607 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €105 Ν5ΠΤ-01655 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €106 Ν5ΠΤ-01748 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €107 Ν5ΠΤ-01780 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €108 Ν5ΠΤ-01835 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €109 Ν5ΠΤ-01837 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 24.991,00 €

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 31: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

26

Α/Α Κωδικός Πρότασης Περιφέρεια

Βαθμολογία Αντικειμενικών

ΚριτηρίωνΕπιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

110 Ν5ΠΤ-01938 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €111 Ν5ΠΤ-01992 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €112 Ν5ΠΤ-02025 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €113 Ν5ΠΤ-02133 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €114 Ν5ΠΤ-02220 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €115 Ν5ΠΤ-02237 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €116 Ν5ΠΤ-02247 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 24.834,50 €117 Ν5ΠΤ-02280 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €118 Ν5ΠΤ-02304 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €119 Ν5ΠΤ-02323 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €120 Ν5ΠΤ-02333 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 24.982,35 €121 Ν5ΠΤ-02356 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €122 Ν5ΠΤ-02417 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €123 Ν5ΠΤ-02554 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €124 Ν5ΠΤ-02577 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €125 Ν5ΠΤ-02612 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €126 Ν5ΠΤ-02626 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €127 Ν5ΠΤ-02719 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 24.980,00 €128 Ν5ΠΤ-02748 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 20.680,00 €129 Ν5ΠΤ-02797 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €130 Ν5ΠΤ-02820 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €131 Ν5ΠΤ-02836 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €132 Ν5ΠΤ-02905 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €133 Ν5ΠΤ-02908 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €134 Ν5ΠΤ-02926 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 24.900,00 €135 Ν5ΠΤ-02951 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 17.000,00 €136 Ν5ΠΤ-02969 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 24.080,00 €137 Ν5ΠΤ-03086 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 10.659,80 €138 Ν5ΠΤ-03095 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €139 Ν5ΠΤ-03185 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €140 Ν5ΠΤ-03281 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €141 Ν5ΠΤ-03379 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €142 Ν5ΠΤ-03407 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €143 Ν5ΠΤ-03417 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €144 Ν5ΠΤ-03552 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €145 Ν5ΠΤ-03637 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 24.034,40 €146 Ν5ΠΤ-03814 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €147 Ν5ΠΤ-03888 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €148 Ν5ΠΤ-03914 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €149 Ν5ΠΤ-03997 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €150 Ν5ΠΤ-04087 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €151 Ν5ΠΤ-04197 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 24.400,00 €152 Ν5ΠΤ-04250 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €153 Ν5ΠΤ-04307 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €154 Ν5ΠΤ-04350 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €155 Ν5ΠΤ-04439 ΑΤΤΙΚΗ 83,50 25.000,00 €156 Ν5ΠΤ-02584 ΑΤΤΙΚΗ 83,42 25.000,00 €157 Ν5ΠΤ-02970 ΑΤΤΙΚΗ 83,30 25.000,00 €158 Ν5ΠΤ-00437 ΑΤΤΙΚΗ 83,26 25.000,00 €159 Ν5ΠΤ-00902 ΑΤΤΙΚΗ 82,77 25.000,00 €160 Ν5ΠΤ-00907 ΑΤΤΙΚΗ 82,50 25.000,00 €161 Ν5ΠΤ-02355 ΑΤΤΙΚΗ 82,49 25.000,00 €162 Ν5ΠΤ-00492 ΑΤΤΙΚΗ 82,40 25.000,00 €163 Ν5ΠΤ-03796 ΑΤΤΙΚΗ 82,40 25.000,00 €164 Ν5ΠΤ-03362 ΑΤΤΙΚΗ 82,39 25.000,00 €165 Ν5ΠΤ-02586 ΑΤΤΙΚΗ 82,37 24.760,00 €166 Ν5ΠΤ-01013 ΑΤΤΙΚΗ 82,11 9.612,50 €167 Ν5ΠΤ-00938 ΑΤΤΙΚΗ 81,86 25.000,00 €

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 32: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

27

Α/Α Κωδικός Πρότασης Περιφέρεια

Βαθμολογία Αντικειμενικών

ΚριτηρίωνΕπιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

168 Ν5ΠΤ-01004 ΑΤΤΙΚΗ 81,86 25.000,00 €169 Ν5ΠΤ-02947 ΑΤΤΙΚΗ 81,75 25.000,00 €170 Ν5ΠΤ-01117 ΑΤΤΙΚΗ 81,74 25.000,00 €171 Ν5ΠΤ-02015 ΑΤΤΙΚΗ 81,67 25.000,00 €172 Ν5ΠΤ-04294 ΑΤΤΙΚΗ 81,54 25.000,00 €173 Ν5ΠΤ-00385 ΑΤΤΙΚΗ 81,29 25.000,00 €174 Ν5ΠΤ-00450 ΑΤΤΙΚΗ 81,20 25.000,00 €175 Ν5ΠΤ-04095 ΑΤΤΙΚΗ 80,93 25.000,00 €176 Ν5ΠΤ-02651 ΑΤΤΙΚΗ 80,74 25.000,00 €177 Ν5ΠΤ-04369 ΑΤΤΙΚΗ 80,74 25.000,00 €178 Ν5ΠΤ-02813 ΑΤΤΙΚΗ 80,73 25.000,00 €179 Ν5ΠΤ-03586 ΑΤΤΙΚΗ 80,48 25.000,00 €180 Ν5ΠΤ-03206 ΑΤΤΙΚΗ 80,31 25.000,00 €181 Ν5ΠΤ-03773 ΑΤΤΙΚΗ 80,27 25.000,00 €182 Ν5ΠΤ-02730 ΑΤΤΙΚΗ 80,23 25.000,00 €183 Ν5ΠΤ-02508 ΑΤΤΙΚΗ 79,87 25.000,00 €184 Ν5ΠΤ-00341 ΑΤΤΙΚΗ 79,77 24.997,00 €185 Ν5ΠΤ-02707 ΑΤΤΙΚΗ 79,69 25.000,00 €186 Ν5ΠΤ-03040 ΑΤΤΙΚΗ 79,62 25.000,00 €187 Ν5ΠΤ-01296 ΑΤΤΙΚΗ 79,60 25.000,00 €188 Ν5ΠΤ-04129 ΑΤΤΙΚΗ 79,52 25.000,00 €189 Ν5ΠΤ-00112 ΑΤΤΙΚΗ 79,29 25.000,00 €190 Ν5ΠΤ-00763 ΑΤΤΙΚΗ 79,23 24.850,00 €191 Ν5ΠΤ-01249 ΑΤΤΙΚΗ 78,81 25.000,00 €192 Ν5ΠΤ-02816 ΑΤΤΙΚΗ 78,42 25.000,00 €193 Ν5ΠΤ-03080 ΑΤΤΙΚΗ 78,35 25.000,00 €194 Ν5ΠΤ-03422 ΑΤΤΙΚΗ 77,80 25.000,00 €195 Ν5ΠΤ-01696 ΑΤΤΙΚΗ 77,71 25.000,00 €196 Ν5ΠΤ-00036 ΑΤΤΙΚΗ 77,35 25.000,00 €197 Ν5ΠΤ-01874 ΑΤΤΙΚΗ 77,34 25.000,00 €198 Ν5ΠΤ-03646 ΑΤΤΙΚΗ 77,21 25.000,00 €199 Ν5ΠΤ-00864 ΑΤΤΙΚΗ 77,19 25.000,00 €200 Ν5ΠΤ-00865 ΑΤΤΙΚΗ 77,00 25.000,00 €201 Ν5ΠΤ-02628 ΑΤΤΙΚΗ 76,89 24.970,00 €202 Ν5ΠΤ-03584 ΑΤΤΙΚΗ 76,83 25.000,00 €203 Ν5ΠΤ-00470 ΑΤΤΙΚΗ 76,66 25.000,00 €204 Ν5ΠΤ-02815 ΑΤΤΙΚΗ 76,20 25.000,00 €205 Ν5ΠΤ-04452 ΑΤΤΙΚΗ 75,80 25.000,00 €206 Ν5ΠΤ-01375 ΑΤΤΙΚΗ 75,65 22.766,67 €207 Ν5ΠΤ-02139 ΑΤΤΙΚΗ 75,53 25.000,00 €208 Ν5ΠΤ-04477 ΑΤΤΙΚΗ 75,10 25.000,00 €209 Ν5ΠΤ-03906 ΑΤΤΙΚΗ 75,05 24.000,00 €210 Ν5ΠΤ-00166 ΑΤΤΙΚΗ 74,80 24.043,13 €211 Ν5ΠΤ-01535 ΑΤΤΙΚΗ 74,46 25.000,00 €212 Ν5ΠΤ-01574 ΑΤΤΙΚΗ 74,42 25.000,00 €213 Ν5ΠΤ-02244 ΑΤΤΙΚΗ 73,60 25.000,00 €

Α/Α Κωδικός Πρότασης Περιφέρεια

Βαθμολογία Αντικειμενικών

ΚριτηρίωνΕπιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

1 Ν5ΠΤ-03677 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 91,00 40.000,00 €2 Ν5ΠΤ-04490 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 82,51 40.000,00 €3 Ν5ΠΤ-00583 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 70,75 25.000,00 €

ΟΜΑΔΑ 4Στερεά Ελλάδα

Κατηγορία Δικαιούχου: A

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 33: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

28

Α/Α Κωδικός Πρότασης Περιφέρεια

Βαθμολογία Αντικειμενικών

ΚριτηρίωνΕπιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

4 Ν5ΠΤ-01050 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 70,75 25.000,00 €5 Ν5ΠΤ-01252 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 70,75 25.000,00 €6 Ν5ΠΤ-01969 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 70,75 25.000,00 €7 Ν5ΠΤ-02642 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 70,75 25.000,00 €8 Ν5ΠΤ-03436 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 70,75 25.000,00 €9 Ν5ΠΤ-03872 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 70,75 24.916,67 €10 Ν5ΠΤ-04396 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 70,75 25.000,00 €11 Ν5ΠΤ-04694 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 70,75 25.000,00 €12 Ν5ΠΤ-00188 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 69,25 25.000,00 €13 Ν5ΠΤ-01852 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 69,25 25.000,00 €14 Ν5ΠΤ-02561 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 69,25 25.000,00 €15 Ν5ΠΤ-03784 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 67,34 25.000,00 €16 Ν5ΠΤ-01710 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 67,15 25.000,00 €17 Ν5ΠΤ-02887 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 67,07 25.000,00 €18 Ν5ΠΤ-01993 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 63,84 25.000,00 €19 Ν5ΠΤ-03253 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 63,81 25.000,00 €20 Ν5ΠΤ-02170 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 57,27 18.800,00 €21 Ν5ΠΤ-01880 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 56,22 25.000,00 €22 Ν5ΠΤ-02616 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 55,99 25.000,00 €23 Ν5ΠΤ-03956 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 55,00 25.000,00 €24 Ν5ΠΤ-02854 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 53,59 25.000,00 €25 Ν5ΠΤ-00548 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 53,50 25.000,00 €26 Ν5ΠΤ-02138 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 53,50 23.333,33 €27 Ν5ΠΤ-01270 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 51,95 22.222,22 €28 Ν5ΠΤ-01377 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 51,79 25.000,00 €29 Ν5ΠΤ-01570 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 46,35 25.000,00 €

Α/Α Κωδικός Πρότασης Περιφέρεια

Βαθμολογία Αντικειμενικών

ΚριτηρίωνΕπιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

1 Ν5ΠΤ-00025 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 25.000,00 €2 Ν5ΠΤ-00395 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 25.000,00 €3 Ν5ΠΤ-00509 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 24.979,00 €4 Ν5ΠΤ-00972 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 20.400,00 €5 Ν5ΠΤ-01140 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 23.360,00 €6 Ν5ΠΤ-01273 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 25.000,00 €7 Ν5ΠΤ-01568 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 25.000,00 €8 Ν5ΠΤ-01798 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 21.400,00 €9 Ν5ΠΤ-02011 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 25.000,00 €10 Ν5ΠΤ-02168 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 25.000,00 €11 Ν5ΠΤ-02297 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 25.000,00 €12 Ν5ΠΤ-02459 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 24.359,00 €13 Ν5ΠΤ-02490 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 25.000,00 €14 Ν5ΠΤ-02593 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 25.000,00 €15 Ν5ΠΤ-02892 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 24.359,00 €16 Ν5ΠΤ-03465 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 25.000,00 €17 Ν5ΠΤ-03504 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 25.000,00 €18 Ν5ΠΤ-03596 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 24.998,70 €19 Ν5ΠΤ-03639 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 24.800,00 €20 Ν5ΠΤ-03820 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 25.000,00 €21 Ν5ΠΤ-04180 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 25.000,00 €22 Ν5ΠΤ-04231 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 25.000,00 €23 Ν5ΠΤ-04341 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 25.000,00 €24 Ν5ΠΤ-04400 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 86,50 18.260,00 €25 Ν5ΠΤ-03271 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 86,15 25.000,00 €26 Ν5ΠΤ-00831 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 85,87 24.960,96 €27 Ν5ΠΤ-04616 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 85,77 25.000,00 €

Κατηγορία Δικαιούχου: B

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 34: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

29

Α/Α Κωδικός Πρότασης Περιφέρεια

Βαθμολογία Αντικειμενικών

ΚριτηρίωνΕπιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

28 Ν5ΠΤ-00240 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 85,00 25.000,00 €29 Ν5ΠΤ-00292 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 85,00 25.000,00 €30 Ν5ΠΤ-02151 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 85,00 25.000,00 €31 Ν5ΠΤ-02773 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 85,00 25.000,00 €32 Ν5ΠΤ-01617 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 84,83 25.000,00 €33 Ν5ΠΤ-00299 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 84,75 24.998,40 €34 Ν5ΠΤ-01380 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 84,05 25.000,00 €35 Ν5ΠΤ-02772 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 83,98 25.000,00 €36 Ν5ΠΤ-02981 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 83,89 23.580,52 €37 Ν5ΠΤ-01481 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 83,13 25.000,00 €38 Ν5ΠΤ-03515 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 83,12 25.000,00 €39 Ν5ΠΤ-00102 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 81,61 25.000,00 €40 Ν5ΠΤ-00708 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 81,60 25.000,00 €41 Ν5ΠΤ-02160 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 81,20 25.000,00 €42 Ν5ΠΤ-04617 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 80,79 17.000,00 €

Α/Α Κωδικός Πρότασης Περιφέρεια

Βαθμολογία Αντικειμενικών

ΚριτηρίωνΕπιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

1 Ν5ΠΤ-01766 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 89,50 40.000,00 €2 Ν5ΠΤ-02166 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 72,63 40.000,00 €3 Ν5ΠΤ-00802 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 69,25 25.000,00 €4 Ν5ΠΤ-01412 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 69,25 25.000,00 €5 Ν5ΠΤ-01468 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 69,25 25.000,00 €6 Ν5ΠΤ-01739 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 69,25 25.000,00 €7 Ν5ΠΤ-02128 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 69,25 25.000,00 €8 Ν5ΠΤ-02147 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 69,25 25.000,00 €9 Ν5ΠΤ-02322 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 69,25 25.000,00 €10 Ν5ΠΤ-03788 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 69,25 25.000,00 €11 Ν5ΠΤ-03795 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 69,25 25.000,00 €12 Ν5ΠΤ-04213 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 69,25 25.000,00 €13 Ν5ΠΤ-04245 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 69,25 25.000,00 €14 Ν5ΠΤ-01626 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 68,64 25.000,00 €15 Ν5ΠΤ-03792 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 68,52 25.000,00 €16 Ν5ΠΤ-04298 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 65,14 24.990,00 €17 Ν5ΠΤ-01818 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 64,17 25.000,00 €18 Ν5ΠΤ-03791 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 59,14 25.000,00 €19 Ν5ΠΤ-02466 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 54,55 25.000,00 €20 Ν5ΠΤ-04219 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 53,85 24.995,00 €21 Ν5ΠΤ-01021 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 53,50 25.000,00 €22 Ν5ΠΤ-03419 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 53,50 25.000,00 €23 Ν5ΠΤ-03896 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 46,80 18.333,33 €24 Ν5ΠΤ-01855 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 45,42 24.950,00 €

Α/Α Κωδικός Πρότασης Περιφέρεια

Βαθμολογία Αντικειμενικών

ΚριτηρίωνΕπιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

1 Ν5ΠΤ-00352 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 85,00 25.000,00 €2 Ν5ΠΤ-00576 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 85,00 25.000,00 €3 Ν5ΠΤ-00966 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 85,00 25.000,00 €4 Ν5ΠΤ-01584 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 85,00 23.300,00 €5 Ν5ΠΤ-01616 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 85,00 25.000,00 €6 Ν5ΠΤ-01628 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 85,00 25.000,00 €

Κατηγορία Δικαιούχου: A

ΟΜΑΔΑ 5Νότιο Αιγαίο

Κατηγορία Δικαιούχου: B

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 35: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

30

Α/Α Κωδικός Πρότασης Περιφέρεια

Βαθμολογία Αντικειμενικών

ΚριτηρίωνΕπιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

7 Ν5ΠΤ-01888 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 85,00 25.000,00 €8 Ν5ΠΤ-01935 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 85,00 23.500,00 €9 Ν5ΠΤ-02042 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 85,00 24.936,96 €10 Ν5ΠΤ-02343 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 85,00 25.000,00 €11 Ν5ΠΤ-02429 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 85,00 25.000,00 €12 Ν5ΠΤ-03186 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 85,00 25.000,00 €13 Ν5ΠΤ-03251 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 85,00 25.000,00 €14 Ν5ΠΤ-03388 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 85,00 25.000,00 €15 Ν5ΠΤ-03418 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 85,00 25.000,00 €16 Ν5ΠΤ-03499 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 85,00 25.000,00 €17 Ν5ΠΤ-03575 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 85,00 25.000,00 €18 Ν5ΠΤ-03578 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 85,00 25.000,00 €19 Ν5ΠΤ-03689 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 85,00 25.000,00 €20 Ν5ΠΤ-03755 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 85,00 25.000,00 €21 Ν5ΠΤ-03844 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 85,00 25.000,00 €22 Ν5ΠΤ-03916 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 85,00 25.000,00 €23 Ν5ΠΤ-03938 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 85,00 25.000,00 €24 Ν5ΠΤ-04559 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 85,00 25.000,00 €25 Ν5ΠΤ-04593 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 85,00 25.000,00 €26 Ν5ΠΤ-04063 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 84,44 25.000,00 €27 Ν5ΠΤ-00103 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 82,67 25.000,00 €28 Ν5ΠΤ-02123 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 82,30 25.000,00 €29 Ν5ΠΤ-03183 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 81,65 25.000,00 €30 Ν5ΠΤ-03610 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 79,64 25.000,00 €31 Ν5ΠΤ-03004 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 79,48 25.000,00 €32 Ν5ΠΤ-03448 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 78,92 25.000,00 €33 Ν5ΠΤ-03378 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 78,78 21.000,00 €34 Ν5ΠΤ-02594 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 77,31 25.000,00 €35 Ν5ΠΤ-02256 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 75,49 25.000,00 €

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 36: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

31

Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

Αντικειμενικών Κριτηρίων

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

1 Ν5ΠΤ-02864 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 40,75 25.000,00 €2 Ν5ΠΤ-02983 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 40,75 25.000,00 €3 Ν5ΠΤ-03113 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 39,44 25.000,00 €4 Ν5ΠΤ-00898 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 38,62 24.520,00 €5 Ν5ΠΤ-01264 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 37,64 24.992,00 €6 Ν5ΠΤ-01121 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 36,96 25.000,00 €7 Ν5ΠΤ-00571 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 35,53 25.000,00 €8 Ν5ΠΤ-00507 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 34,98 25.000,00 €9 Ν5ΠΤ-00322 ΗΠΕΙΡΟΣ 34,40 25.000,00 €10 Ν5ΠΤ-04403 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 32,07 25.000,00 €11 Ν5ΠΤ-02478 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 15,20 25.000,00 €

Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

Αντικειμενικών Κριτηρίων

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

1 Ν5ΠΤ-02309 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 72,54 25.000,00 €2 Ν5ΠΤ-04344 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 72,28 25.000,00 €3 Ν5ΠΤ-02756 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 72,22 25.000,00 €4 Ν5ΠΤ-04351 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 71,76 42.050,00 €5 Ν5ΠΤ-00291 ΗΠΕΙΡΟΣ 71,46 25.000,00 €6 Ν5ΠΤ-03111 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 71,45 25.000,00 €7 Ν5ΠΤ-04189 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 71,29 25.000,00 €8 Ν5ΠΤ-03616 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 71,24 25.000,00 €9 Ν5ΠΤ-01011 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 70,69 25.000,00 €10 Ν5ΠΤ-02174 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 70,17 25.000,00 €11 Ν5ΠΤ-04009 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 69,84 25.000,00 €12 Ν5ΠΤ-01196 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 69,49 25.000,00 €13 Ν5ΠΤ-04378 ΗΠΕΙΡΟΣ 69,40 25.000,00 €14 Ν5ΠΤ-03747 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 68,91 25.000,00 €15 Ν5ΠΤ-03571 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 68,79 39.933,70 €16 Ν5ΠΤ-02081 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 68,15 25.000,00 €17 Ν5ΠΤ-02451 ΗΠΕΙΡΟΣ 68,09 40.000,00 €18 Ν5ΠΤ-00029 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 20.000,00 €19 Ν5ΠΤ-00041 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €20 Ν5ΠΤ-00051 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 24.036,00 €21 Ν5ΠΤ-00110 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 25.000,00 €22 Ν5ΠΤ-00256 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 24.979,27 €23 Ν5ΠΤ-00259 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €24 Ν5ΠΤ-00262 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €25 Ν5ΠΤ-00311 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €26 Ν5ΠΤ-00320 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €27 Ν5ΠΤ-00330 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €28 Ν5ΠΤ-00378 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €29 Ν5ΠΤ-00410 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €30 Ν5ΠΤ-00497 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 25.000,00 €31 Ν5ΠΤ-00531 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €32 Ν5ΠΤ-00580 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €33 Ν5ΠΤ-00582 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €34 Ν5ΠΤ-00605 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €35 Ν5ΠΤ-00627 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΟΜΑΔΑ 1

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

Κατηγορία Δικαιούχου: Α

Κατηγορία Δικαιούχου: Β

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 37: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

32

Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

Αντικειμενικών Κριτηρίων

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

36 Ν5ΠΤ-00650 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €37 Ν5ΠΤ-00651 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €38 Ν5ΠΤ-00685 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €39 Ν5ΠΤ-00692 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 24.000,00 €40 Ν5ΠΤ-00794 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 24.992,40 €41 Ν5ΠΤ-00810 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 25.000,00 €42 Ν5ΠΤ-00847 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €43 Ν5ΠΤ-00880 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €44 Ν5ΠΤ-00888 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 24.855,00 €45 Ν5ΠΤ-00894 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 25.000,00 €46 Ν5ΠΤ-00945 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €47 Ν5ΠΤ-00968 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €48 Ν5ΠΤ-01002 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €49 Ν5ΠΤ-01052 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 14.847,47 €50 Ν5ΠΤ-01068 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €51 Ν5ΠΤ-01080 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €52 Ν5ΠΤ-01107 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €53 Ν5ΠΤ-01129 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 24.608,00 €54 Ν5ΠΤ-01135 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 17.500,00 €55 Ν5ΠΤ-01184 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 25.000,00 €56 Ν5ΠΤ-01188 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €57 Ν5ΠΤ-01189 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 25.000,00 €58 Ν5ΠΤ-01211 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 25.000,00 €59 Ν5ΠΤ-01261 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 25.000,00 €60 Ν5ΠΤ-01331 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 24.996,00 €61 Ν5ΠΤ-01336 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 25.000,00 €62 Ν5ΠΤ-01356 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €63 Ν5ΠΤ-01419 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €64 Ν5ΠΤ-01449 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 14.110,00 €65 Ν5ΠΤ-01465 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 24.100,00 €66 Ν5ΠΤ-01489 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €67 Ν5ΠΤ-01563 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €68 Ν5ΠΤ-01582 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 19.000,00 €69 Ν5ΠΤ-01583 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 25.000,00 €70 Ν5ΠΤ-01585 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 25.000,00 €71 Ν5ΠΤ-01670 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 24.718,00 €72 Ν5ΠΤ-01730 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €73 Ν5ΠΤ-01738 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €74 Ν5ΠΤ-01760 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €75 Ν5ΠΤ-01815 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 24.326,29 €76 Ν5ΠΤ-01838 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €77 Ν5ΠΤ-01907 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €78 Ν5ΠΤ-01917 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 24.992,00 €79 Ν5ΠΤ-01921 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €80 Ν5ΠΤ-01956 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €81 Ν5ΠΤ-02027 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €82 Ν5ΠΤ-02073 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €83 Ν5ΠΤ-02074 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €84 Ν5ΠΤ-02134 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 22.000,00 €85 Ν5ΠΤ-02177 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 24.897,00 €86 Ν5ΠΤ-02185 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €87 Ν5ΠΤ-02196 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €88 Ν5ΠΤ-02224 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €89 Ν5ΠΤ-02234 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 21.980,00 €90 Ν5ΠΤ-02240 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 19.120,00 €91 Ν5ΠΤ-02325 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 25.000,00 €

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 38: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

33

Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

Αντικειμενικών Κριτηρίων

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

92 Ν5ΠΤ-02329 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 5.000,00 €93 Ν5ΠΤ-02332 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €94 Ν5ΠΤ-02365 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €95 Ν5ΠΤ-02366 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 25.000,00 €96 Ν5ΠΤ-02368 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €97 Ν5ΠΤ-02386 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €98 Ν5ΠΤ-02396 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €99 Ν5ΠΤ-02397 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 24.408,00 €100 Ν5ΠΤ-02407 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €101 Ν5ΠΤ-02411 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 16.111,80 €102 Ν5ΠΤ-02418 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €103 Ν5ΠΤ-02426 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €104 Ν5ΠΤ-02428 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 24.980,00 €105 Ν5ΠΤ-02483 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €106 Ν5ΠΤ-02491 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 15.033,33 €107 Ν5ΠΤ-02529 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €108 Ν5ΠΤ-02541 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 25.000,00 €109 Ν5ΠΤ-02571 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €110 Ν5ΠΤ-02622 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 25.000,00 €111 Ν5ΠΤ-02627 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €112 Ν5ΠΤ-02634 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €113 Ν5ΠΤ-02645 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €114 Ν5ΠΤ-02671 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €115 Ν5ΠΤ-02697 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 25.000,00 €116 Ν5ΠΤ-02724 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 25.000,00 €117 Ν5ΠΤ-02754 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 25.000,00 €118 Ν5ΠΤ-02809 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €119 Ν5ΠΤ-02810 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €120 Ν5ΠΤ-02811 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 24.992,00 €121 Ν5ΠΤ-02878 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 25.000,00 €122 Ν5ΠΤ-02913 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 25.000,00 €123 Ν5ΠΤ-02917 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €124 Ν5ΠΤ-02919 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €125 Ν5ΠΤ-02924 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €126 Ν5ΠΤ-02953 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 25.000,00 €127 Ν5ΠΤ-02954 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €128 Ν5ΠΤ-02959 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €129 Ν5ΠΤ-02979 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 21.500,00 €130 Ν5ΠΤ-03030 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €131 Ν5ΠΤ-03051 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €132 Ν5ΠΤ-03076 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 24.500,00 €133 Ν5ΠΤ-03092 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €134 Ν5ΠΤ-03117 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €135 Ν5ΠΤ-03138 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €136 Ν5ΠΤ-03144 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €137 Ν5ΠΤ-03148 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €138 Ν5ΠΤ-03162 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €139 Ν5ΠΤ-03168 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 25.000,00 €140 Ν5ΠΤ-03171 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 25.000,00 €141 Ν5ΠΤ-03201 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €142 Ν5ΠΤ-03213 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €143 Ν5ΠΤ-03222 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €144 Ν5ΠΤ-03263 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €145 Ν5ΠΤ-03265 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €146 Ν5ΠΤ-03284 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €147 Ν5ΠΤ-03285 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 39: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

34

Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

Αντικειμενικών Κριτηρίων

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

148 Ν5ΠΤ-03289 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €149 Ν5ΠΤ-03290 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €150 Ν5ΠΤ-03307 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 25.000,00 €151 Ν5ΠΤ-03331 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €152 Ν5ΠΤ-03332 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €153 Ν5ΠΤ-03359 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 21.152,94 €154 Ν5ΠΤ-03369 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 25.000,00 €155 Ν5ΠΤ-03382 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €156 Ν5ΠΤ-03411 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 24.998,00 €157 Ν5ΠΤ-03460 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €158 Ν5ΠΤ-03471 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €159 Ν5ΠΤ-03476 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 25.000,00 €160 Ν5ΠΤ-03481 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €161 Ν5ΠΤ-03485 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 23.800,00 €162 Ν5ΠΤ-03486 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 25.000,00 €163 Ν5ΠΤ-03513 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 24.994,80 €164 Ν5ΠΤ-03520 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €165 Ν5ΠΤ-03524 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 16.658,80 €166 Ν5ΠΤ-03531 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 24.800,00 €167 Ν5ΠΤ-03544 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 24.972,00 €168 Ν5ΠΤ-03559 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €169 Ν5ΠΤ-03698 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 23.560,00 €170 Ν5ΠΤ-03785 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 25.000,00 €171 Ν5ΠΤ-03823 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 23.583,65 €172 Ν5ΠΤ-03843 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 24.564,23 €173 Ν5ΠΤ-03875 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €174 Ν5ΠΤ-03880 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €175 Ν5ΠΤ-03912 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €176 Ν5ΠΤ-03949 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €177 Ν5ΠΤ-03960 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 25.000,00 €178 Ν5ΠΤ-03974 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €179 Ν5ΠΤ-03987 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 25.000,00 €180 Ν5ΠΤ-03995 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 24.509,10 €181 Ν5ΠΤ-04025 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 25.000,00 €182 Ν5ΠΤ-04029 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 25.000,00 €183 Ν5ΠΤ-04050 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 25.000,00 €184 Ν5ΠΤ-04070 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 25.000,00 €185 Ν5ΠΤ-04076 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €186 Ν5ΠΤ-04080 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €187 Ν5ΠΤ-04099 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €188 Ν5ΠΤ-04120 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 25.000,00 €189 Ν5ΠΤ-04136 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €190 Ν5ΠΤ-04168 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €191 Ν5ΠΤ-04192 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €192 Ν5ΠΤ-04209 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €193 Ν5ΠΤ-04242 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 24.800,00 €194 Ν5ΠΤ-04252 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €195 Ν5ΠΤ-04260 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 24.992,00 €196 Ν5ΠΤ-04261 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €197 Ν5ΠΤ-04292 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €198 Ν5ΠΤ-04381 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 17.800,00 €199 Ν5ΠΤ-04388 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 25.000,00 €200 Ν5ΠΤ-04390 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 16.555,56 €201 Ν5ΠΤ-04395 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 17.600,00 €202 Ν5ΠΤ-04419 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €203 Ν5ΠΤ-04471 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 40: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

35

Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

Αντικειμενικών Κριτηρίων

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

204 Ν5ΠΤ-04489 ΗΠΕΙΡΟΣ 67,60 25.000,00 €205 Ν5ΠΤ-04519 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,60 25.000,00 €206 Ν5ΠΤ-04566 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €207 Ν5ΠΤ-04633 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 5.100,00 €208 Ν5ΠΤ-04648 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €209 Ν5ΠΤ-04660 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,60 25.000,00 €210 Ν5ΠΤ-04665 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €211 Ν5ΠΤ-04676 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €212 Ν5ΠΤ-04692 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 23.448,00 €213 Ν5ΠΤ-04707 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 16.740,30 €214 Ν5ΠΤ-02544 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,57 24.951,00 €215 Ν5ΠΤ-00140 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,50 25.000,00 €216 Ν5ΠΤ-04637 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 67,43 23.780,00 €217 Ν5ΠΤ-03333 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,36 25.000,00 €218 Ν5ΠΤ-04322 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,35 25.000,00 €219 Ν5ΠΤ-00486 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,29 25.000,00 €220 Ν5ΠΤ-03777 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,25 25.000,00 €221 Ν5ΠΤ-02501 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 67,21 25.000,00 €222 Ν5ΠΤ-00019 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,18 25.000,00 €223 Ν5ΠΤ-02585 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,15 25.000,00 €224 Ν5ΠΤ-03533 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,13 20.230,00 €225 Ν5ΠΤ-03891 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,13 25.000,00 €226 Ν5ΠΤ-01916 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 66,83 25.000,00 €227 Ν5ΠΤ-02302 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 66,65 23.620,00 €228 Ν5ΠΤ-01891 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 66,60 25.000,00 €229 Ν5ΠΤ-02946 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 66,58 24.924,00 €230 Ν5ΠΤ-02175 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 66,50 24.982,23 €231 Ν5ΠΤ-04643 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 66,49 25.000,00 €232 Ν5ΠΤ-03320 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 66,43 23.800,00 €233 Ν5ΠΤ-03335 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 66,37 24.929,00 €234 Ν5ΠΤ-01092 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 66,35 25.000,00 €235 Ν5ΠΤ-03326 ΗΠΕΙΡΟΣ 66,35 25.000,00 €236 Ν5ΠΤ-01908 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 66,34 20.420,00 €237 Ν5ΠΤ-03355 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 66,25 24.989,20 €238 Ν5ΠΤ-04263 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 66,23 25.000,00 €239 Ν5ΠΤ-04277 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 66,18 25.000,00 €240 Ν5ΠΤ-01232 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 66,16 25.000,00 €241 Ν5ΠΤ-03324 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 66,00 40.000,00 €242 Ν5ΠΤ-02382 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65,94 40.000,00 €243 Ν5ΠΤ-02520 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 65,90 25.000,00 €244 Ν5ΠΤ-02782 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 65,87 25.000,00 €245 Ν5ΠΤ-03366 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65,78 24.988,40 €246 Ν5ΠΤ-04578 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 65,77 25.000,00 €247 Ν5ΠΤ-00543 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65,76 25.000,00 €248 Ν5ΠΤ-03054 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65,70 40.000,00 €249 Ν5ΠΤ-03389 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65,68 25.000,00 €250 Ν5ΠΤ-03155 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65,59 25.000,00 €251 Ν5ΠΤ-04124 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 65,55 25.000,00 €252 Ν5ΠΤ-01588 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 65,52 25.000,00 €253 Ν5ΠΤ-04397 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 65,50 25.000,00 €254 Ν5ΠΤ-03322 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65,47 25.000,00 €255 Ν5ΠΤ-03598 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65,41 25.000,00 €256 Ν5ΠΤ-04528 ΗΠΕΙΡΟΣ 65,21 25.000,00 €257 Ν5ΠΤ-03660 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65,11 25.000,00 €258 Ν5ΠΤ-00271 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65,06 25.000,00 €259 Ν5ΠΤ-00098 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65,01 23.326,23 €

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 41: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

36

Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

Αντικειμενικών Κριτηρίων

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

260 Ν5ΠΤ-04399 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65,00 25.000,00 €261 Ν5ΠΤ-02549 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 64,97 25.000,00 €262 Ν5ΠΤ-04184 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 64,94 25.000,00 €263 Ν5ΠΤ-04393 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 64,89 25.000,00 €264 Ν5ΠΤ-04438 ΗΠΕΙΡΟΣ 64,89 25.000,00 €265 Ν5ΠΤ-03205 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 64,87 25.000,00 €266 Ν5ΠΤ-03214 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 64,87 25.000,00 €267 Ν5ΠΤ-03093 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 64,85 24.666,67 €268 Ν5ΠΤ-01602 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 64,84 24.873,00 €269 Ν5ΠΤ-01945 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 64,71 25.000,00 €270 Ν5ΠΤ-02114 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 64,68 23.893,66 €271 Ν5ΠΤ-03523 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 64,61 21.790,80 €272 Ν5ΠΤ-03296 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 64,58 25.000,00 €273 Ν5ΠΤ-02069 ΗΠΕΙΡΟΣ 64,55 25.000,00 €274 Ν5ΠΤ-02918 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 64,55 25.000,00 €275 Ν5ΠΤ-03601 ΗΠΕΙΡΟΣ 64,55 25.000,00 €276 Ν5ΠΤ-03262 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 64,53 22.066,40 €277 Ν5ΠΤ-04243 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 64,46 22.580,00 €278 Ν5ΠΤ-04132 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 64,40 25.000,00 €279 Ν5ΠΤ-02118 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 64,28 25.000,00 €280 Ν5ΠΤ-02249 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 64,22 25.000,00 €281 Ν5ΠΤ-04646 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 64,22 25.000,00 €282 Ν5ΠΤ-01424 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 64,21 25.000,00 €283 Ν5ΠΤ-02352 ΗΠΕΙΡΟΣ 64,20 25.000,00 €284 Ν5ΠΤ-02644 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 63,98 25.000,00 €285 Ν5ΠΤ-01206 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 63,96 25.000,00 €286 Ν5ΠΤ-04432 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 63,90 25.000,00 €287 Ν5ΠΤ-04551 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 63,90 25.000,00 €288 Ν5ΠΤ-02465 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 63,88 25.000,00 €289 Ν5ΠΤ-02669 ΗΠΕΙΡΟΣ 63,82 25.000,00 €290 Ν5ΠΤ-02699 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 63,75 25.000,00 €291 Ν5ΠΤ-04538 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 63,69 25.000,00 €292 Ν5ΠΤ-03573 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 63,39 25.000,00 €293 Ν5ΠΤ-04007 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 63,38 25.000,00 €294 Ν5ΠΤ-03641 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 63,34 25.000,00 €295 Ν5ΠΤ-00980 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 63,22 25.000,00 €296 Ν5ΠΤ-03165 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 63,22 25.000,00 €297 Ν5ΠΤ-03686 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 62,98 25.000,00 €298 Ν5ΠΤ-03989 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 62,84 25.000,00 €299 Ν5ΠΤ-02708 ΗΠΕΙΡΟΣ 62,61 25.000,00 €300 Ν5ΠΤ-04188 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 62,41 25.000,00 €301 Ν5ΠΤ-02376 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 62,40 25.000,00 €302 Ν5ΠΤ-02835 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 62,36 25.000,00 €303 Ν5ΠΤ-00148 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 62,32 25.000,00 €304 Ν5ΠΤ-02759 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,93 25.000,00 €305 Ν5ΠΤ-04658 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,92 24.508,85 €306 Ν5ΠΤ-04355 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,81 24.400,00 €307 Ν5ΠΤ-03070 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 61,64 25.000,00 €308 Ν5ΠΤ-04532 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 61,41 25.000,00 €309 Ν5ΠΤ-00133 ΗΠΕΙΡΟΣ 61,30 25.000,00 €310 Ν5ΠΤ-00160 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 61,30 16.000,00 €311 Ν5ΠΤ-00169 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,30 25.000,00 €312 Ν5ΠΤ-00338 ΗΠΕΙΡΟΣ 61,30 25.000,00 €313 Ν5ΠΤ-00379 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,30 25.000,00 €314 Ν5ΠΤ-00515 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,30 25.000,00 €315 Ν5ΠΤ-00626 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,30 25.000,00 €

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 42: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

37

Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

Αντικειμενικών Κριτηρίων

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

316 Ν5ΠΤ-01032 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,30 25.000,00 €317 Ν5ΠΤ-01039 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 61,30 25.000,00 €318 Ν5ΠΤ-01137 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,30 25.000,00 €319 Ν5ΠΤ-01158 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 61,30 25.000,00 €320 Ν5ΠΤ-01353 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 61,30 25.000,00 €321 Ν5ΠΤ-01370 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 61,30 25.000,00 €322 Ν5ΠΤ-01390 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 61,30 25.000,00 €323 Ν5ΠΤ-01658 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 61,30 25.000,00 €324 Ν5ΠΤ-02182 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 61,30 7.615,40 €325 Ν5ΠΤ-02205 ΗΠΕΙΡΟΣ 61,30 25.000,00 €326 Ν5ΠΤ-02269 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 61,30 24.861,00 €327 Ν5ΠΤ-02400 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,30 15.708,00 €328 Ν5ΠΤ-02413 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,30 25.000,00 €329 Ν5ΠΤ-02603 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,30 25.000,00 €330 Ν5ΠΤ-02884 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 61,30 25.000,00 €331 Ν5ΠΤ-03125 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 61,30 22.057,14 €332 Ν5ΠΤ-03252 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 61,30 25.000,00 €333 Ν5ΠΤ-03519 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 61,30 25.000,00 €334 Ν5ΠΤ-03568 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 61,30 25.000,00 €335 Ν5ΠΤ-03623 ΗΠΕΙΡΟΣ 61,30 25.000,00 €336 Ν5ΠΤ-03915 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,30 25.000,00 €337 Ν5ΠΤ-03928 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 61,30 25.000,00 €338 Ν5ΠΤ-04112 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,30 25.000,00 €339 Ν5ΠΤ-04122 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,30 25.000,00 €340 Ν5ΠΤ-04153 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,30 25.000,00 €341 Ν5ΠΤ-04179 ΗΠΕΙΡΟΣ 61,30 25.000,00 €342 Ν5ΠΤ-04203 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 61,30 22.488,32 €343 Ν5ΠΤ-04230 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,30 21.200,00 €344 Ν5ΠΤ-04321 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 61,30 21.700,00 €345 Ν5ΠΤ-04356 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 61,30 25.000,00 €346 Ν5ΠΤ-04453 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 61,30 25.000,00 €347 Ν5ΠΤ-04476 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,30 25.000,00 €348 Ν5ΠΤ-04669 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 61,30 25.000,00 €349 Ν5ΠΤ-01813 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,07 25.000,00 €350 Ν5ΠΤ-04467 ΗΠΕΙΡΟΣ 61,02 25.000,00 €351 Ν5ΠΤ-04088 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 60,91 24.988,00 €352 Ν5ΠΤ-01774 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 60,83 25.000,00 €353 Ν5ΠΤ-04073 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 60,53 25.000,00 €354 Ν5ΠΤ-03579 ΗΠΕΙΡΟΣ 60,47 25.000,00 €355 Ν5ΠΤ-03479 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 60,44 25.000,00 €356 Ν5ΠΤ-00358 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 60,22 25.000,00 €357 Ν5ΠΤ-04206 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 60,22 25.000,00 €358 Ν5ΠΤ-01802 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 60,17 25.000,00 €359 Ν5ΠΤ-03373 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 59,92 24.996,00 €360 Ν5ΠΤ-03249 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 59,83 19.000,00 €361 Ν5ΠΤ-02503 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 59,70 25.000,00 €362 Ν5ΠΤ-03542 ΗΠΕΙΡΟΣ 59,66 24.692,80 €363 Ν5ΠΤ-03857 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 59,65 25.000,00 €364 Ν5ΠΤ-04655 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 59,62 25.000,00 €365 Ν5ΠΤ-03376 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 59,61 25.000,00 €366 Ν5ΠΤ-04561 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 59,60 25.000,00 €367 Ν5ΠΤ-01505 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 59,58 25.000,00 €368 Ν5ΠΤ-01216 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 59,54 25.000,00 €369 Ν5ΠΤ-04194 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 59,48 25.000,00 €370 Ν5ΠΤ-00893 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 59,39 22.647,00 €371 Ν5ΠΤ-01896 ΗΠΕΙΡΟΣ 59,39 25.000,00 €

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 43: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

38

Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

Αντικειμενικών Κριτηρίων

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

372 Ν5ΠΤ-01953 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 59,37 25.000,00 €373 Ν5ΠΤ-02798 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 59,21 25.000,00 €374 Ν5ΠΤ-03924 ΗΠΕΙΡΟΣ 59,13 25.000,00 €375 Ν5ΠΤ-00107 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 59,09 10.354,04 €376 Ν5ΠΤ-02023 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 59,05 20.360,00 €377 Ν5ΠΤ-04325 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 59,02 24.875,38 €378 Ν5ΠΤ-02832 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 59,01 25.000,00 €379 Ν5ΠΤ-02956 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 59,00 25.000,00 €380 Ν5ΠΤ-04555 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 58,99 25.000,00 €381 Ν5ΠΤ-02865 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 58,98 25.000,00 €382 Ν5ΠΤ-04145 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 58,96 25.000,00 €383 Ν5ΠΤ-03587 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 58,79 25.000,00 €384 Ν5ΠΤ-03360 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 58,57 24.987,50 €385 Ν5ΠΤ-04190 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 58,54 22.051,66 €386 Ν5ΠΤ-00433 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 58,50 25.000,00 €387 Ν5ΠΤ-04006 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 58,44 21.040,00 €388 Ν5ΠΤ-00286 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 58,41 25.000,00 €389 Ν5ΠΤ-01417 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 58,41 25.000,00 €390 Ν5ΠΤ-00346 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 58,40 25.000,00 €391 Ν5ΠΤ-02388 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 58,36 25.000,00 €392 Ν5ΠΤ-03097 ΗΠΕΙΡΟΣ 58,32 24.977,00 €393 Ν5ΠΤ-03416 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 58,31 22.171,43 €394 Ν5ΠΤ-03619 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 58,14 25.000,00 €395 Ν5ΠΤ-04406 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 58,14 25.000,00 €396 Ν5ΠΤ-02208 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 58,02 25.000,00 €397 Ν5ΠΤ-02631 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 58,00 25.000,00 €398 Ν5ΠΤ-02964 ΗΠΕΙΡΟΣ 57,99 25.000,00 €399 Ν5ΠΤ-03085 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 57,95 22.602,00 €400 Ν5ΠΤ-02448 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 57,88 25.000,00 €401 Ν5ΠΤ-03019 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 57,85 25.000,00 €402 Ν5ΠΤ-00208 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 57,82 25.000,00 €403 Ν5ΠΤ-01803 ΗΠΕΙΡΟΣ 57,77 25.000,00 €404 Ν5ΠΤ-03973 ΗΠΕΙΡΟΣ 57,37 24.576,71 €405 Ν5ΠΤ-01545 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 57,35 25.000,00 €406 Ν5ΠΤ-03831 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 57,34 25.000,00 €407 Ν5ΠΤ-03348 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 57,23 25.000,00 €408 Ν5ΠΤ-00221 ΗΠΕΙΡΟΣ 56,82 25.000,00 €409 Ν5ΠΤ-03139 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 56,80 25.000,00 €410 Ν5ΠΤ-01879 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 56,77 25.000,00 €411 Ν5ΠΤ-00819 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 56,75 25.000,00 €412 Ν5ΠΤ-04030 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 56,69 25.000,00 €413 Ν5ΠΤ-03758 ΗΠΕΙΡΟΣ 56,59 25.000,00 €414 Ν5ΠΤ-02796 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 56,50 25.000,00 €415 Ν5ΠΤ-04500 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 56,50 25.000,00 €416 Ν5ΠΤ-01027 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 56,21 25.000,00 €417 Ν5ΠΤ-00806 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 56,11 25.000,00 €418 Ν5ΠΤ-04268 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 56,11 25.000,00 €419 Ν5ΠΤ-03055 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 55,97 25.000,00 €420 Ν5ΠΤ-04207 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 55,92 25.000,00 €421 Ν5ΠΤ-00927 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 55,72 25.000,00 €422 Ν5ΠΤ-01069 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 55,71 25.000,00 €423 Ν5ΠΤ-03016 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 55,69 25.000,00 €424 Ν5ΠΤ-01436 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 55,57 25.000,00 €425 Ν5ΠΤ-00976 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 55,48 9.704,00 €426 Ν5ΠΤ-01110 ΗΠΕΙΡΟΣ 55,48 25.000,00 €427 Ν5ΠΤ-04107 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 55,36 25.000,00 €

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 44: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

39

Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

Αντικειμενικών Κριτηρίων

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

428 Ν5ΠΤ-03968 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 55,26 25.000,00 €429 Ν5ΠΤ-00260 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 55,05 19.744,00 €430 Ν5ΠΤ-03084 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 54,90 25.000,00 €431 Ν5ΠΤ-01238 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 54,83 25.000,00 €432 Ν5ΠΤ-00930 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 54,69 25.000,00 €433 Ν5ΠΤ-03757 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 54,61 25.000,00 €434 Ν5ΠΤ-02963 ΗΠΕΙΡΟΣ 54,60 25.000,00 €435 Ν5ΠΤ-00949 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 54,50 25.000,00 €436 Ν5ΠΤ-01364 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 54,29 25.000,00 €437 Ν5ΠΤ-04374 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 54,25 25.000,00 €438 Ν5ΠΤ-01931 ΗΠΕΙΡΟΣ 54,16 25.000,00 €439 Ν5ΠΤ-01450 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 54,00 24.000,00 €440 Ν5ΠΤ-03569 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 53,94 25.000,00 €441 Ν5ΠΤ-04304 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 53,91 25.000,00 €442 Ν5ΠΤ-03722 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 53,83 9.228,57 €443 Ν5ΠΤ-04031 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 53,70 25.000,00 €444 Ν5ΠΤ-03477 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 53,53 25.000,00 €445 Ν5ΠΤ-03550 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 53,39 24.930,04 €446 Ν5ΠΤ-03595 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 53,37 25.000,00 €447 Ν5ΠΤ-04151 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 53,23 25.000,00 €448 Ν5ΠΤ-03065 ΗΠΕΙΡΟΣ 53,20 25.000,00 €449 Ν5ΠΤ-02232 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 53,18 25.000,00 €450 Ν5ΠΤ-01833 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 53,08 24.936,52 €451 Ν5ΠΤ-02564 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 53,04 25.000,00 €452 Ν5ΠΤ-03041 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 52,88 25.000,00 €453 Ν5ΠΤ-00317 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 52,63 25.000,00 €454 Ν5ΠΤ-02505 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 51,88 25.000,00 €455 Ν5ΠΤ-01770 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 51,74 20.740,00 €456 Ν5ΠΤ-03443 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 51,46 25.000,00 €457 Ν5ΠΤ-00195 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 51,24 25.000,00 €458 Ν5ΠΤ-02957 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 50,40 25.000,00 €459 Ν5ΠΤ-04101 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 50,27 25.000,00 €460 Ν5ΠΤ-04328 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 50,10 25.000,00 €461 Ν5ΠΤ-03642 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 49,97 25.000,00 €462 Ν5ΠΤ-04069 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 49,95 25.000,00 €463 Ν5ΠΤ-03983 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 49,93 25.000,00 €464 Ν5ΠΤ-03602 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 49,85 40.000,00 €465 Ν5ΠΤ-02670 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 49,39 17.280,00 €466 Ν5ΠΤ-02855 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 48,98 25.000,00 €467 Ν5ΠΤ-01971 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 48,84 25.000,00 €468 Ν5ΠΤ-00504 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 48,21 25.000,00 €469 Ν5ΠΤ-03678 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 48,16 24.849,80 €470 Ν5ΠΤ-00253 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 47,88 25.000,00 €471 Ν5ΠΤ-00673 ΗΠΕΙΡΟΣ 47,61 25.000,00 €472 Ν5ΠΤ-00125 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 47,20 25.000,00 €473 Ν5ΠΤ-01311 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 46,99 24.900,00 €474 Ν5ΠΤ-03936 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 46,48 25.000,00 €475 Ν5ΠΤ-02044 ΗΠΕΙΡΟΣ 46,37 24.935,22 €476 Ν5ΠΤ-02718 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 46,32 25.000,00 €477 Ν5ΠΤ-04191 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 45,93 25.000,00 €478 Ν5ΠΤ-04346 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 45,93 25.000,00 €479 Ν5ΠΤ-03453 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 45,48 25.000,00 €480 Ν5ΠΤ-01662 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 45,42 25.000,00 €481 Ν5ΠΤ-02814 ΗΠΕΙΡΟΣ 44,46 25.000,00 €482 Ν5ΠΤ-03329 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 44,21 25.000,00 €483 Ν5ΠΤ-02539 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 44,19 24.840,00 €

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 45: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

40

Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

Αντικειμενικών Κριτηρίων

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

484 Ν5ΠΤ-03191 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 44,04 25.000,00 €485 Ν5ΠΤ-01998 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 43,96 22.352,94 €486 Ν5ΠΤ-03022 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 43,52 25.000,00 €487 Ν5ΠΤ-02800 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 43,25 25.000,00 €488 Ν5ΠΤ-02045 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 43,11 25.000,00 €489 Ν5ΠΤ-02300 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 42,59 25.000,00 €490 Ν5ΠΤ-01164 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 41,93 24.992,00 €491 Ν5ΠΤ-03667 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 41,69 25.000,00 €492 Ν5ΠΤ-02493 ΗΠΕΙΡΟΣ 41,02 25.000,00 €493 Ν5ΠΤ-00795 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 40,82 25.000,00 €494 Ν5ΠΤ-00619 ΗΠΕΙΡΟΣ 38,66 25.000,00 €495 Ν5ΠΤ-02674 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 37,16 25.000,00 €496 Ν5ΠΤ-02353 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 35,53 25.000,00 €497 Ν5ΠΤ-04262 ΗΠΕΙΡΟΣ 35,27 25.000,00 €498 Ν5ΠΤ-01845 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 34,79 25.000,00 €499 Ν5ΠΤ-02085 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 34,57 25.000,00 €500 Ν5ΠΤ-00782 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 33,64 25.000,00 €501 Ν5ΠΤ-02785 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 31,50 24.255,00 €502 Ν5ΠΤ-02506 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 28,91 25.000,00 €503 Ν5ΠΤ-00252 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 28,06 25.000,00 €504 Ν5ΠΤ-00600 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 22,36 25.000,00 €

Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

Αντικειμενικών Κριτηρίων

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

1 Ν5ΠΤ-03815 ΚΡΗΤΗ 58,11 25.000,00 €2 Ν5ΠΤ-01999 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 58,06 25.000,00 €3 Ν5ΠΤ-04620 ΚΡΗΤΗ 56,84 25.000,00 €4 Ν5ΠΤ-02149 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 56,66 25.000,00 €5 Ν5ΠΤ-04323 ΚΡΗΤΗ 56,58 25.000,00 €6 Ν5ΠΤ-02235 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 56,56 23.300,00 €7 Ν5ΠΤ-03494 ΚΡΗΤΗ 56,22 25.000,00 €8 Ν5ΠΤ-03468 ΚΡΗΤΗ 56,05 25.000,00 €9 Ν5ΠΤ-01550 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 55,95 24.463,00 €10 Ν5ΠΤ-02026 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 55,31 24.995,00 €11 Ν5ΠΤ-03250 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 55,03 25.000,00 €12 Ν5ΠΤ-02435 ΚΡΗΤΗ 55,00 14.000,00 €13 Ν5ΠΤ-02545 ΚΡΗΤΗ 55,00 25.000,00 €14 Ν5ΠΤ-03279 ΚΡΗΤΗ 55,00 25.000,00 €15 Ν5ΠΤ-04241 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 54,51 25.000,00 €16 Ν5ΠΤ-04607 ΚΡΗΤΗ 53,76 12.700,00 €17 Ν5ΠΤ-02894 ΚΡΗΤΗ 52,23 25.000,00 €18 Ν5ΠΤ-04511 ΚΡΗΤΗ 51,92 25.000,00 €19 Ν5ΠΤ-02375 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 51,63 25.000,00 €20 Ν5ΠΤ-01195 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 51,02 25.000,00 €21 Ν5ΠΤ-01866 ΚΡΗΤΗ 50,22 24.900,00 €22 Ν5ΠΤ-03433 ΚΡΗΤΗ 48,55 25.000,00 €23 Ν5ΠΤ-01384 ΚΡΗΤΗ 47,16 25.000,00 €24 Ν5ΠΤ-01202 ΚΡΗΤΗ 45,82 23.367,56 €25 Ν5ΠΤ-00519 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 44,94 25.000,00 €26 Ν5ΠΤ-00630 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 37,37 25.000,00 €27 Ν5ΠΤ-03150 ΚΡΗΤΗ 36,93 21.320,00 €

ΟΜΑΔΑ 2Δυτική μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόνησσος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

Κατηγορία Δικαιούχου: A

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 46: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

41

Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

Αντικειμενικών Κριτηρίων

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

28 Ν5ΠΤ-00442 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 36,52 25.000,00 €29 Ν5ΠΤ-03605 ΚΡΗΤΗ 35,87 25.000,00 €30 Ν5ΠΤ-01566 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 35,27 25.000,00 €31 Ν5ΠΤ-01543 ΚΡΗΤΗ 34,51 25.000,00 €32 Ν5ΠΤ-01269 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 33,37 25.000,00 €33 Ν5ΠΤ-00032 ΚΡΗΤΗ 22,11 25.000,00 €

Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

Αντικειμενικών Κριτηρίων

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

1 Ν5ΠΤ-00857 ΚΡΗΤΗ 75,85 25.000,00 €2 Ν5ΠΤ-01506 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 75,69 25.000,00 €3 Ν5ΠΤ-01413 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 75,26 25.000,00 €4 Ν5ΠΤ-00923 ΚΡΗΤΗ 75,09 25.000,00 €5 Ν5ΠΤ-00126 ΚΡΗΤΗ 74,98 25.000,00 €6 Ν5ΠΤ-02880 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 74,93 25.000,00 €7 Ν5ΠΤ-00924 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 74,92 25.000,00 €8 Ν5ΠΤ-00331 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 74,82 25.000,00 €9 Ν5ΠΤ-04236 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 73,00 25.000,00 €10 Ν5ΠΤ-03809 ΚΡΗΤΗ 72,91 25.000,00 €11 Ν5ΠΤ-03408 ΚΡΗΤΗ 72,18 25.000,00 €12 Ν5ΠΤ-02601 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 72,06 25.000,00 €13 Ν5ΠΤ-00884 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 71,35 25.000,00 €14 Ν5ΠΤ-04418 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 71,21 25.000,00 €15 Ν5ΠΤ-04592 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 70,09 25.000,00 €16 Ν5ΠΤ-03557 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 69,99 25.000,00 €17 Ν5ΠΤ-02912 ΚΡΗΤΗ 69,64 40.000,00 €18 Ν5ΠΤ-04583 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 69,44 25.000,00 €19 Ν5ΠΤ-04627 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 68,68 22.400,00 €20 Ν5ΠΤ-03025 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 68,34 25.000,00 €21 Ν5ΠΤ-02998 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 68,29 25.000,00 €22 Ν5ΠΤ-03510 ΚΡΗΤΗ 68,19 24.500,00 €23 Ν5ΠΤ-00030 ΚΡΗΤΗ 67,60 23.950,80 €24 Ν5ΠΤ-00069 ΚΡΗΤΗ 67,60 25.000,00 €25 Ν5ΠΤ-00136 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 67,60 24.966,00 €26 Ν5ΠΤ-00174 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 67,60 25.000,00 €27 Ν5ΠΤ-00332 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 67,60 25.000,00 €28 Ν5ΠΤ-00503 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 67,60 25.000,00 €29 Ν5ΠΤ-00643 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 67,60 25.000,00 €30 Ν5ΠΤ-00652 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 67,60 25.000,00 €31 Ν5ΠΤ-00661 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 67,60 25.000,00 €32 Ν5ΠΤ-00709 ΚΡΗΤΗ 67,60 5.000,00 €33 Ν5ΠΤ-00711 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 67,60 25.000,00 €34 Ν5ΠΤ-00805 ΚΡΗΤΗ 67,60 13.215,00 €35 Ν5ΠΤ-00841 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 67,60 25.000,00 €36 Ν5ΠΤ-00879 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 67,60 25.000,00 €37 Ν5ΠΤ-00912 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 67,60 25.000,00 €38 Ν5ΠΤ-01064 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67,60 25.000,00 €39 Ν5ΠΤ-01104 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 67,60 25.000,00 €40 Ν5ΠΤ-01297 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 67,60 25.000,00 €41 Ν5ΠΤ-01326 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 67,60 25.000,00 €42 Ν5ΠΤ-01493 ΚΡΗΤΗ 67,60 25.000,00 €43 Ν5ΠΤ-01526 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 67,60 25.000,00 €44 Ν5ΠΤ-01612 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 67,60 25.000,00 €45 Ν5ΠΤ-01714 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 67,60 25.000,00 €

Κατηγορία Δικαιούχου: Β

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 47: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

42

Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

Αντικειμενικών Κριτηρίων

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

46 Ν5ΠΤ-01764 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 67,60 5.035,29 €47 Ν5ΠΤ-01870 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 67,60 25.000,00 €48 Ν5ΠΤ-01914 ΚΡΗΤΗ 67,60 25.000,00 €49 Ν5ΠΤ-02110 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 67,60 24.930,80 €50 Ν5ΠΤ-02278 ΚΡΗΤΗ 67,60 25.000,00 €51 Ν5ΠΤ-02449 ΚΡΗΤΗ 67,60 25.000,00 €52 Ν5ΠΤ-02477 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 67,60 25.000,00 €53 Ν5ΠΤ-02504 ΚΡΗΤΗ 67,60 24.900,00 €54 Ν5ΠΤ-02569 ΚΡΗΤΗ 67,60 25.000,00 €55 Ν5ΠΤ-03079 ΚΡΗΤΗ 67,60 25.000,00 €56 Ν5ΠΤ-03082 ΚΡΗΤΗ 67,60 25.000,00 €57 Ν5ΠΤ-03235 ΚΡΗΤΗ 67,60 25.000,00 €58 Ν5ΠΤ-03603 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 67,60 25.000,00 €59 Ν5ΠΤ-03612 ΚΡΗΤΗ 67,60 25.000,00 €60 Ν5ΠΤ-03618 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 67,60 25.000,00 €61 Ν5ΠΤ-03643 ΚΡΗΤΗ 67,60 25.000,00 €62 Ν5ΠΤ-03675 ΚΡΗΤΗ 67,60 25.000,00 €63 Ν5ΠΤ-03940 ΚΡΗΤΗ 67,60 25.000,00 €64 Ν5ΠΤ-03988 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 67,60 20.938,00 €65 Ν5ΠΤ-04011 ΚΡΗΤΗ 67,60 25.000,00 €66 Ν5ΠΤ-04013 ΚΡΗΤΗ 67,60 25.000,00 €67 Ν5ΠΤ-04018 ΚΡΗΤΗ 67,60 25.000,00 €68 Ν5ΠΤ-04144 ΚΡΗΤΗ 67,60 25.000,00 €69 Ν5ΠΤ-04212 ΚΡΗΤΗ 67,60 25.000,00 €70 Ν5ΠΤ-04265 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 67,60 25.000,00 €71 Ν5ΠΤ-04281 ΚΡΗΤΗ 67,60 25.000,00 €72 Ν5ΠΤ-04678 ΚΡΗΤΗ 67,60 25.000,00 €73 Ν5ΠΤ-04442 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 67,44 25.000,00 €74 Ν5ΠΤ-02802 ΚΡΗΤΗ 66,87 25.000,00 €75 Ν5ΠΤ-03640 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 66,45 25.000,00 €76 Ν5ΠΤ-03620 ΚΡΗΤΗ 66,33 25.000,00 €77 Ν5ΠΤ-00426 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 66,10 25.000,00 €78 Ν5ΠΤ-00495 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 66,10 25.000,00 €79 Ν5ΠΤ-00848 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 66,10 21.100,00 €80 Ν5ΠΤ-01028 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 66,10 25.000,00 €81 Ν5ΠΤ-01079 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 66,10 25.000,00 €82 Ν5ΠΤ-01701 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 66,10 25.000,00 €83 Ν5ΠΤ-03469 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 66,10 24.963,04 €84 Ν5ΠΤ-03691 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 66,10 15.580,00 €85 Ν5ΠΤ-03972 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 66,10 14.500,00 €86 Ν5ΠΤ-04215 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 66,10 25.000,00 €87 Ν5ΠΤ-04316 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 66,10 25.000,00 €88 Ν5ΠΤ-02675 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 65,82 25.000,00 €89 Ν5ΠΤ-00616 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 65,75 25.000,00 €90 Ν5ΠΤ-04123 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 65,74 25.000,00 €91 Ν5ΠΤ-04140 ΚΡΗΤΗ 65,53 25.000,00 €92 Ν5ΠΤ-03400 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 65,33 25.000,00 €93 Ν5ΠΤ-03717 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 65,17 25.000,00 €94 Ν5ΠΤ-04130 ΚΡΗΤΗ 64,62 25.000,00 €95 Ν5ΠΤ-00216 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 63,99 25.000,00 €96 Ν5ΠΤ-02250 ΚΡΗΤΗ 63,55 25.000,00 €97 Ν5ΠΤ-01152 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 63,35 25.000,00 €98 Ν5ΠΤ-04431 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 63,05 25.000,00 €99 Ν5ΠΤ-03005 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 62,95 25.000,00 €100 Ν5ΠΤ-04049 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 62,36 25.000,00 €101 Ν5ΠΤ-01592 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 62,25 25.000,00 €

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 48: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

43

Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

Αντικειμενικών Κριτηρίων

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

102 Ν5ΠΤ-00590 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 61,90 25.000,00 €103 Ν5ΠΤ-02342 ΚΡΗΤΗ 61,80 24.999,56 €104 Ν5ΠΤ-02944 ΚΡΗΤΗ 61,32 25.000,00 €105 Ν5ΠΤ-00402 ΚΡΗΤΗ 61,30 25.000,00 €106 Ν5ΠΤ-00597 ΚΡΗΤΗ 61,30 24.000,00 €107 Ν5ΠΤ-01280 ΚΡΗΤΗ 61,30 25.000,00 €108 Ν5ΠΤ-03490 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 61,30 25.000,00 €109 Ν5ΠΤ-03491 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 61,30 25.000,00 €110 Ν5ΠΤ-03690 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 61,30 25.000,00 €111 Ν5ΠΤ-03892 ΚΡΗΤΗ 61,30 25.000,00 €112 Ν5ΠΤ-04525 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,30 25.000,00 €113 Ν5ΠΤ-03347 ΚΡΗΤΗ 61,08 25.000,00 €114 Ν5ΠΤ-03534 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 61,07 25.000,00 €115 Ν5ΠΤ-00368 ΚΡΗΤΗ 60,99 25.000,00 €116 Ν5ΠΤ-01072 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 60,89 25.000,00 €117 Ν5ΠΤ-02385 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 60,73 25.000,00 €118 Ν5ΠΤ-00132 ΚΡΗΤΗ 60,42 25.000,00 €119 Ν5ΠΤ-04195 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 60,16 25.000,00 €120 Ν5ΠΤ-02746 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 60,03 17.730,00 €121 Ν5ΠΤ-01643 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 59,80 25.000,00 €122 Ν5ΠΤ-03042 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 59,80 22.505,00 €123 Ν5ΠΤ-03457 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 59,80 20.000,00 €124 Ν5ΠΤ-04352 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 59,80 21.400,00 €125 Ν5ΠΤ-02164 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 59,75 25.000,00 €126 Ν5ΠΤ-03507 ΚΡΗΤΗ 59,26 23.931,00 €127 Ν5ΠΤ-00265 ΚΡΗΤΗ 59,03 22.000,00 €128 Ν5ΠΤ-00991 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 58,45 25.000,00 €129 Ν5ΠΤ-04684 ΚΡΗΤΗ 58,07 24.444,44 €130 Ν5ΠΤ-00192 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 57,80 25.000,00 €131 Ν5ΠΤ-01779 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 57,49 25.000,00 €132 Ν5ΠΤ-04513 ΚΡΗΤΗ 56,96 25.000,00 €133 Ν5ΠΤ-02470 ΚΡΗΤΗ 55,64 25.000,00 €134 Ν5ΠΤ-02311 ΚΡΗΤΗ 55,45 25.000,00 €135 Ν5ΠΤ-03671 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 55,41 25.000,00 €136 Ν5ΠΤ-03377 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 55,10 25.000,00 €137 Ν5ΠΤ-02150 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 54,37 25.000,00 €138 Ν5ΠΤ-04689 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 53,94 24.736,17 €139 Ν5ΠΤ-04138 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 53,85 25.000,00 €140 Ν5ΠΤ-01860 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 53,48 25.000,00 €141 Ν5ΠΤ-01876 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 53,34 25.000,00 €142 Ν5ΠΤ-04626 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 52,84 25.000,00 €143 Ν5ΠΤ-04423 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 52,14 25.000,00 €144 Ν5ΠΤ-02766 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 52,13 25.000,00 €145 Ν5ΠΤ-03727 ΚΡΗΤΗ 51,60 25.000,00 €146 Ν5ΠΤ-03630 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 51,42 25.000,00 €147 Ν5ΠΤ-02476 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 51,02 25.000,00 €148 Ν5ΠΤ-00575 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 50,40 24.800,00 €149 Ν5ΠΤ-03455 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 49,30 25.000,00 €150 Ν5ΠΤ-01031 ΚΡΗΤΗ 49,28 25.000,00 €151 Ν5ΠΤ-03027 ΚΡΗΤΗ 49,21 25.000,00 €152 Ν5ΠΤ-01947 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 48,68 25.000,00 €153 Ν5ΠΤ-03386 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 48,59 25.000,00 €154 Ν5ΠΤ-00449 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 48,50 25.000,00 €155 Ν5ΠΤ-02479 ΚΡΗΤΗ 47,91 25.000,00 €156 Ν5ΠΤ-00484 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 47,39 24.790,00 €157 Ν5ΠΤ-00876 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 47,26 25.000,00 €

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 49: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

44

Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

Αντικειμενικών Κριτηρίων

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

158 Ν5ΠΤ-04634 ΚΡΗΤΗ 46,46 25.000,00 €159 Ν5ΠΤ-01239 ΚΡΗΤΗ 45,94 25.000,00 €160 Ν5ΠΤ-02867 ΚΡΗΤΗ 44,93 25.000,00 €161 Ν5ΠΤ-03000 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 43,31 25.000,00 €162 Ν5ΠΤ-00249 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 42,56 25.000,00 €163 Ν5ΠΤ-04495 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 39,42 25.000,00 €164 Ν5ΠΤ-04234 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 35,97 25.000,00 €165 Ν5ΠΤ-02965 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 35,00 25.000,00 €166 Ν5ΠΤ-02254 ΚΡΗΤΗ 28,86 25.000,00 €

Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

Αντικειμενικών Κριτηρίων

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

1 Ν5ΠΤ-03885 ΑΤΤΙΚΗ 56,65 15.940,00 €2 Ν5ΠΤ-00070 ΑΤΤΙΚΗ 56,62 25.000,00 €3 Ν5ΠΤ-00896 ΑΤΤΙΚΗ 56,56 15.360,00 €4 Ν5ΠΤ-04225 ΑΤΤΙΚΗ 56,33 10.600,00 €5 Ν5ΠΤ-01668 ΑΤΤΙΚΗ 56,30 25.000,00 €6 Ν5ΠΤ-03233 ΑΤΤΙΚΗ 56,04 25.000,00 €7 Ν5ΠΤ-02497 ΑΤΤΙΚΗ 55,55 25.000,00 €8 Ν5ΠΤ-00684 ΑΤΤΙΚΗ 55,43 24.996,00 €9 Ν5ΠΤ-00218 ΑΤΤΙΚΗ 55,29 25.000,00 €10 Ν5ΠΤ-01717 ΑΤΤΙΚΗ 55,03 24.992,20 €11 Ν5ΠΤ-03693 ΑΤΤΙΚΗ 55,00 25.000,00 €12 Ν5ΠΤ-04299 ΑΤΤΙΚΗ 54,67 25.000,00 €13 Ν5ΠΤ-01174 ΑΤΤΙΚΗ 54,27 25.000,00 €14 Ν5ΠΤ-03277 ΑΤΤΙΚΗ 53,50 25.000,00 €15 Ν5ΠΤ-03338 ΑΤΤΙΚΗ 53,50 25.000,00 €16 Ν5ΠΤ-03574 ΑΤΤΙΚΗ 53,50 25.000,00 €17 Ν5ΠΤ-03804 ΑΤΤΙΚΗ 53,50 25.000,00 €18 Ν5ΠΤ-01437 ΑΤΤΙΚΗ 53,18 25.000,00 €19 Ν5ΠΤ-02116 ΑΤΤΙΚΗ 52,74 25.000,00 €20 Ν5ΠΤ-03387 ΑΤΤΙΚΗ 52,44 25.000,00 €21 Ν5ΠΤ-00177 ΑΤΤΙΚΗ 52,37 25.000,00 €22 Ν5ΠΤ-02093 ΑΤΤΙΚΗ 52,00 25.000,00 €23 Ν5ΠΤ-03684 ΑΤΤΙΚΗ 52,00 25.000,00 €24 Ν5ΠΤ-03899 ΑΤΤΙΚΗ 52,00 25.000,00 €25 Ν5ΠΤ-04379 ΑΤΤΙΚΗ 52,00 25.000,00 €26 Ν5ΠΤ-04484 ΑΤΤΙΚΗ 52,00 25.000,00 €27 Ν5ΠΤ-01298 ΑΤΤΙΚΗ 51,84 25.000,00 €28 Ν5ΠΤ-01538 ΑΤΤΙΚΗ 51,17 25.000,00 €29 Ν5ΠΤ-03121 ΑΤΤΙΚΗ 50,84 25.000,00 €30 Ν5ΠΤ-04507 ΑΤΤΙΚΗ 49,80 25.000,00 €31 Ν5ΠΤ-03023 ΑΤΤΙΚΗ 49,63 24.983,33 €32 Ν5ΠΤ-03381 ΑΤΤΙΚΗ 49,18 25.000,00 €33 Ν5ΠΤ-02415 ΑΤΤΙΚΗ 48,69 16.367,00 €34 Ν5ΠΤ-03059 ΑΤΤΙΚΗ 48,20 25.000,00 €35 Ν5ΠΤ-02060 ΑΤΤΙΚΗ 48,06 25.000,00 €36 Ν5ΠΤ-01247 ΑΤΤΙΚΗ 46,37 24.600,00 €37 Ν5ΠΤ-01586 ΑΤΤΙΚΗ 46,13 25.000,00 €38 Ν5ΠΤ-00143 ΑΤΤΙΚΗ 43,83 23.900,00 €39 Ν5ΠΤ-02447 ΑΤΤΙΚΗ 43,78 25.000,00 €

ΟΜΑΔΑ 3Αττική

Κατηγορία Δικαιούχου: A

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 50: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

45

Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

Αντικειμενικών Κριτηρίων

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

40 Ν5ΠΤ-00914 ΑΤΤΙΚΗ 43,48 25.000,00 €41 Ν5ΠΤ-02706 ΑΤΤΙΚΗ 42,86 25.000,00 €42 Ν5ΠΤ-02870 ΑΤΤΙΚΗ 42,39 25.000,00 €43 Ν5ΠΤ-03657 ΑΤΤΙΚΗ 42,14 25.000,00 €44 Ν5ΠΤ-00689 ΑΤΤΙΚΗ 41,98 25.000,00 €45 Ν5ΠΤ-00710 ΑΤΤΙΚΗ 41,53 24.040,00 €46 Ν5ΠΤ-00399 ΑΤΤΙΚΗ 39,58 25.000,00 €47 Ν5ΠΤ-04359 ΑΤΤΙΚΗ 34,79 25.000,00 €48 Ν5ΠΤ-02607 ΑΤΤΙΚΗ 33,90 25.000,00 €49 Ν5ΠΤ-01151 ΑΤΤΙΚΗ 26,32 25.000,00 €

Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

Αντικειμενικών Κριτηρίων

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

1 Ν5ΠΤ-01126 ΑΤΤΙΚΗ 73,45 25.000,00 €2 Ν5ΠΤ-04534 ΑΤΤΙΚΗ 73,29 21.875,00 €3 Ν5ΠΤ-01906 ΑΤΤΙΚΗ 72,93 25.000,00 €4 Ν5ΠΤ-04709 ΑΤΤΙΚΗ 72,81 25.000,00 €5 Ν5ΠΤ-01782 ΑΤΤΙΚΗ 72,80 25.000,00 €6 Ν5ΠΤ-02647 ΑΤΤΙΚΗ 72,70 25.000,00 €7 Ν5ΠΤ-01486 ΑΤΤΙΚΗ 72,39 25.000,00 €8 Ν5ΠΤ-00774 ΑΤΤΙΚΗ 72,27 25.000,00 €9 Ν5ΠΤ-02803 ΑΤΤΙΚΗ 71,63 25.000,00 €10 Ν5ΠΤ-01952 ΑΤΤΙΚΗ 71,05 25.000,00 €11 Ν5ΠΤ-02183 ΑΤΤΙΚΗ 71,05 17.235,60 €12 Ν5ΠΤ-02035 ΑΤΤΙΚΗ 70,90 25.000,00 €13 Ν5ΠΤ-00828 ΑΤΤΙΚΗ 69,74 25.000,00 €14 Ν5ΠΤ-01784 ΑΤΤΙΚΗ 69,09 25.000,00 €15 Ν5ΠΤ-00781 ΑΤΤΙΚΗ 68,61 40.000,00 €16 Ν5ΠΤ-00538 ΑΤΤΙΚΗ 67,64 16.000,00 €17 Ν5ΠΤ-00269 ΑΤΤΙΚΗ 67,60 25.000,00 €18 Ν5ΠΤ-00672 ΑΤΤΙΚΗ 67,60 24.942,70 €19 Ν5ΠΤ-01708 ΑΤΤΙΚΗ 67,60 25.000,00 €20 Ν5ΠΤ-02077 ΑΤΤΙΚΗ 67,60 25.000,00 €21 Ν5ΠΤ-02337 ΑΤΤΙΚΗ 67,60 19.000,00 €22 Ν5ΠΤ-02536 ΑΤΤΙΚΗ 67,60 25.000,00 €23 Ν5ΠΤ-03015 ΑΤΤΙΚΗ 67,60 25.000,00 €24 Ν5ΠΤ-04032 ΑΤΤΙΚΗ 67,57 25.000,00 €25 Ν5ΠΤ-02339 ΑΤΤΙΚΗ 67,11 25.000,00 €26 Ν5ΠΤ-00777 ΑΤΤΙΚΗ 67,05 25.000,00 €27 Ν5ΠΤ-01619 ΑΤΤΙΚΗ 66,90 25.000,00 €28 Ν5ΠΤ-02227 ΑΤΤΙΚΗ 66,87 25.000,00 €29 Ν5ΠΤ-04326 ΑΤΤΙΚΗ 66,73 25.000,00 €30 Ν5ΠΤ-00172 ΑΤΤΙΚΗ 66,10 25.000,00 €31 Ν5ΠΤ-00588 ΑΤΤΙΚΗ 66,10 25.000,00 €32 Ν5ΠΤ-01061 ΑΤΤΙΚΗ 66,10 25.000,00 €33 Ν5ΠΤ-01371 ΑΤΤΙΚΗ 66,10 10.000,00 €34 Ν5ΠΤ-01532 ΑΤΤΙΚΗ 66,10 12.142,86 €35 Ν5ΠΤ-01702 ΑΤΤΙΚΗ 66,10 25.000,00 €36 Ν5ΠΤ-01733 ΑΤΤΙΚΗ 66,10 25.000,00 €37 Ν5ΠΤ-01847 ΑΤΤΙΚΗ 66,10 25.000,00 €38 Ν5ΠΤ-01943 ΑΤΤΙΚΗ 66,10 25.000,00 €39 Ν5ΠΤ-02202 ΑΤΤΙΚΗ 66,10 5.500,00 €40 Ν5ΠΤ-02363 ΑΤΤΙΚΗ 66,10 25.000,00 €41 Ν5ΠΤ-02443 ΑΤΤΙΚΗ 66,10 25.000,00 €

Κατηγορία Δικαιούχου: B

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 51: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

46

Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

Αντικειμενικών Κριτηρίων

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

42 Ν5ΠΤ-02610 ΑΤΤΙΚΗ 66,10 25.000,00 €43 Ν5ΠΤ-03256 ΑΤΤΙΚΗ 66,10 25.000,00 €44 Ν5ΠΤ-03967 ΑΤΤΙΚΗ 66,10 25.000,00 €45 Ν5ΠΤ-04317 ΑΤΤΙΚΗ 66,10 25.000,00 €46 Ν5ΠΤ-02389 ΑΤΤΙΚΗ 66,09 25.000,00 €47 Ν5ΠΤ-03554 ΑΤΤΙΚΗ 65,82 25.000,00 €48 Ν5ΠΤ-00953 ΑΤΤΙΚΗ 65,47 25.000,00 €49 Ν5ΠΤ-00817 ΑΤΤΙΚΗ 65,00 25.000,00 €50 Ν5ΠΤ-02051 ΑΤΤΙΚΗ 65,00 25.000,00 €51 Ν5ΠΤ-00724 ΑΤΤΙΚΗ 64,80 14.500,00 €52 Ν5ΠΤ-01919 ΑΤΤΙΚΗ 64,61 25.000,00 €53 Ν5ΠΤ-00215 ΑΤΤΙΚΗ 64,60 25.000,00 €54 Ν5ΠΤ-00281 ΑΤΤΙΚΗ 64,60 25.000,00 €55 Ν5ΠΤ-00369 ΑΤΤΙΚΗ 64,60 25.000,00 €56 Ν5ΠΤ-00493 ΑΤΤΙΚΗ 64,60 18.200,00 €57 Ν5ΠΤ-01146 ΑΤΤΙΚΗ 64,60 25.000,00 €58 Ν5ΠΤ-01337 ΑΤΤΙΚΗ 64,60 25.000,00 €59 Ν5ΠΤ-01776 ΑΤΤΙΚΗ 64,60 25.000,00 €60 Ν5ΠΤ-01875 ΑΤΤΙΚΗ 64,60 25.000,00 €61 Ν5ΠΤ-01985 ΑΤΤΙΚΗ 64,60 24.940,00 €62 Ν5ΠΤ-02072 ΑΤΤΙΚΗ 64,60 15.384,62 €63 Ν5ΠΤ-02335 ΑΤΤΙΚΗ 64,60 24.995,40 €64 Ν5ΠΤ-02409 ΑΤΤΙΚΗ 64,60 25.000,00 €65 Ν5ΠΤ-02437 ΑΤΤΙΚΗ 64,60 25.000,00 €66 Ν5ΠΤ-02566 ΑΤΤΙΚΗ 64,60 25.000,00 €67 Ν5ΠΤ-02598 ΑΤΤΙΚΗ 64,60 25.000,00 €68 Ν5ΠΤ-02711 ΑΤΤΙΚΗ 64,60 25.000,00 €69 Ν5ΠΤ-02985 ΑΤΤΙΚΗ 64,60 25.000,00 €70 Ν5ΠΤ-03103 ΑΤΤΙΚΗ 64,60 25.000,00 €71 Ν5ΠΤ-03564 ΑΤΤΙΚΗ 64,60 25.000,00 €72 Ν5ΠΤ-03585 ΑΤΤΙΚΗ 64,60 24.975,20 €73 Ν5ΠΤ-04227 ΑΤΤΙΚΗ 64,60 25.000,00 €74 Ν5ΠΤ-04324 ΑΤΤΙΚΗ 64,60 25.000,00 €75 Ν5ΠΤ-04404 ΑΤΤΙΚΗ 64,60 25.000,00 €76 Ν5ΠΤ-04434 ΑΤΤΙΚΗ 64,60 25.000,00 €77 Ν5ΠΤ-00155 ΑΤΤΙΚΗ 64,49 25.000,00 €78 Ν5ΠΤ-04028 ΑΤΤΙΚΗ 64,40 25.000,00 €79 Ν5ΠΤ-04045 ΑΤΤΙΚΗ 64,21 25.000,00 €80 Ν5ΠΤ-03241 ΑΤΤΙΚΗ 64,03 25.000,00 €81 Ν5ΠΤ-04012 ΑΤΤΙΚΗ 64,00 25.000,00 €82 Ν5ΠΤ-00993 ΑΤΤΙΚΗ 63,97 25.000,00 €83 Ν5ΠΤ-03884 ΑΤΤΙΚΗ 63,54 25.000,00 €84 Ν5ΠΤ-03726 ΑΤΤΙΚΗ 63,51 25.000,00 €85 Ν5ΠΤ-03052 ΑΤΤΙΚΗ 63,46 25.000,00 €86 Ν5ΠΤ-01224 ΑΤΤΙΚΗ 63,30 24.600,00 €87 Ν5ΠΤ-00266 ΑΤΤΙΚΗ 63,14 25.000,00 €88 Ν5ΠΤ-03126 ΑΤΤΙΚΗ 63,01 25.000,00 €89 Ν5ΠΤ-01589 ΑΤΤΙΚΗ 62,95 25.000,00 €90 Ν5ΠΤ-02643 ΑΤΤΙΚΗ 62,72 25.000,00 €91 Ν5ΠΤ-04485 ΑΤΤΙΚΗ 62,49 25.000,00 €92 Ν5ΠΤ-03130 ΑΤΤΙΚΗ 62,17 25.000,00 €93 Ν5ΠΤ-00937 ΑΤΤΙΚΗ 62,10 25.000,00 €94 Ν5ΠΤ-02714 ΑΤΤΙΚΗ 62,06 15.485,71 €95 Ν5ΠΤ-01639 ΑΤΤΙΚΗ 62,03 25.000,00 €96 Ν5ΠΤ-03729 ΑΤΤΙΚΗ 61,90 25.000,00 €97 Ν5ΠΤ-02040 ΑΤΤΙΚΗ 61,79 12.857,14 €

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 52: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

47

Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

Αντικειμενικών Κριτηρίων

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

98 Ν5ΠΤ-03464 ΑΤΤΙΚΗ 61,48 25.000,00 €99 Ν5ΠΤ-02599 ΑΤΤΙΚΗ 61,36 25.000,00 €100 Ν5ΠΤ-01118 ΑΤΤΙΚΗ 61,35 25.000,00 €101 Ν5ΠΤ-01372 ΑΤΤΙΚΗ 61,30 25.000,00 €102 Ν5ΠΤ-04303 ΑΤΤΙΚΗ 61,30 24.890,00 €103 Ν5ΠΤ-04172 ΑΤΤΙΚΗ 61,22 25.000,00 €104 Ν5ΠΤ-01288 ΑΤΤΙΚΗ 61,12 25.000,00 €105 Ν5ΠΤ-00312 ΑΤΤΙΚΗ 61,05 18.000,00 €106 Ν5ΠΤ-02972 ΑΤΤΙΚΗ 60,87 25.000,00 €107 Ν5ΠΤ-00289 ΑΤΤΙΚΗ 60,76 25.000,00 €108 Ν5ΠΤ-01581 ΑΤΤΙΚΗ 60,61 25.000,00 €109 Ν5ΠΤ-01829 ΑΤΤΙΚΗ 60,60 25.000,00 €110 Ν5ΠΤ-02285 ΑΤΤΙΚΗ 60,25 25.000,00 €111 Ν5ΠΤ-01620 ΑΤΤΙΚΗ 60,16 23.666,67 €112 Ν5ΠΤ-01850 ΑΤΤΙΚΗ 60,08 25.000,00 €113 Ν5ΠΤ-00065 ΑΤΤΙΚΗ 59,80 7.811,76 €114 Ν5ΠΤ-01379 ΑΤΤΙΚΗ 59,80 25.000,00 €115 Ν5ΠΤ-01540 ΑΤΤΙΚΗ 59,80 25.000,00 €116 Ν5ΠΤ-03081 ΑΤΤΙΚΗ 59,80 25.000,00 €117 Ν5ΠΤ-04270 ΑΤΤΙΚΗ 59,80 25.000,00 €118 Ν5ΠΤ-04376 ΑΤΤΙΚΗ 59,80 25.000,00 €119 Ν5ΠΤ-03013 ΑΤΤΙΚΗ 59,69 25.000,00 €120 Ν5ΠΤ-02336 ΑΤΤΙΚΗ 59,25 14.057,14 €121 Ν5ΠΤ-03427 ΑΤΤΙΚΗ 59,16 20.721,57 €122 Ν5ΠΤ-00693 ΑΤΤΙΚΗ 59,14 21.450,00 €123 Ν5ΠΤ-01248 ΑΤΤΙΚΗ 58,76 24.800,00 €124 Ν5ΠΤ-02419 ΑΤΤΙΚΗ 58,58 25.000,00 €125 Ν5ΠΤ-01330 ΑΤΤΙΚΗ 58,43 25.000,00 €126 Ν5ΠΤ-00624 ΑΤΤΙΚΗ 58,37 25.000,00 €127 Ν5ΠΤ-02807 ΑΤΤΙΚΗ 58,35 24.180,00 €128 Ν5ΠΤ-00335 ΑΤΤΙΚΗ 58,30 25.000,00 €129 Ν5ΠΤ-00853 ΑΤΤΙΚΗ 58,30 25.000,00 €130 Ν5ΠΤ-00998 ΑΤΤΙΚΗ 58,30 25.000,00 €131 Ν5ΠΤ-01215 ΑΤΤΙΚΗ 58,30 24.939,43 €132 Ν5ΠΤ-01814 ΑΤΤΙΚΗ 58,30 25.000,00 €133 Ν5ΠΤ-02611 ΑΤΤΙΚΗ 58,30 25.000,00 €134 Ν5ΠΤ-02705 ΑΤΤΙΚΗ 58,30 25.000,00 €135 Ν5ΠΤ-03208 ΑΤΤΙΚΗ 58,30 25.000,00 €136 Ν5ΠΤ-03308 ΑΤΤΙΚΗ 58,30 25.000,00 €137 Ν5ΠΤ-03626 ΑΤΤΙΚΗ 58,30 25.000,00 €138 Ν5ΠΤ-03736 ΑΤΤΙΚΗ 58,30 25.000,00 €139 Ν5ΠΤ-04033 ΑΤΤΙΚΗ 58,30 25.000,00 €140 Ν5ΠΤ-04444 ΑΤΤΙΚΗ 58,30 25.000,00 €141 Ν5ΠΤ-04498 ΑΤΤΙΚΗ 58,30 25.000,00 €142 Ν5ΠΤ-04562 ΑΤΤΙΚΗ 58,30 25.000,00 €143 Ν5ΠΤ-02065 ΑΤΤΙΚΗ 58,21 25.000,00 €144 Ν5ΠΤ-01809 ΑΤΤΙΚΗ 58,08 23.815,00 €145 Ν5ΠΤ-01381 ΑΤΤΙΚΗ 57,39 10.000,00 €146 Ν5ΠΤ-04313 ΑΤΤΙΚΗ 57,39 24.952,96 €147 Ν5ΠΤ-03053 ΑΤΤΙΚΗ 57,36 24.969,00 €148 Ν5ΠΤ-00990 ΑΤΤΙΚΗ 57,29 25.000,00 €149 Ν5ΠΤ-02978 ΑΤΤΙΚΗ 57,25 12.000,00 €150 Ν5ΠΤ-01065 ΑΤΤΙΚΗ 57,04 22.128,00 €151 Ν5ΠΤ-01262 ΑΤΤΙΚΗ 56,94 25.000,00 €152 Ν5ΠΤ-00753 ΑΤΤΙΚΗ 56,53 25.000,00 €153 Ν5ΠΤ-03031 ΑΤΤΙΚΗ 56,31 25.000,00 €

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 53: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

48

Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

Αντικειμενικών Κριτηρίων

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

154 Ν5ΠΤ-03068 ΑΤΤΙΚΗ 56,19 20.830,00 €155 Ν5ΠΤ-00591 ΑΤΤΙΚΗ 56,15 15.500,00 €156 Ν5ΠΤ-04533 ΑΤΤΙΚΗ 56,11 25.000,00 €157 Ν5ΠΤ-02066 ΑΤΤΙΚΗ 56,04 25.000,00 €158 Ν5ΠΤ-01138 ΑΤΤΙΚΗ 55,96 23.508,53 €159 Ν5ΠΤ-02799 ΑΤΤΙΚΗ 55,87 25.000,00 €160 Ν5ΠΤ-02871 ΑΤΤΙΚΗ 55,66 25.000,00 €161 Ν5ΠΤ-00461 ΑΤΤΙΚΗ 55,61 25.000,00 €162 Ν5ΠΤ-00053 ΑΤΤΙΚΗ 55,53 24.999,40 €163 Ν5ΠΤ-02062 ΑΤΤΙΚΗ 55,53 25.000,00 €164 Ν5ΠΤ-02012 ΑΤΤΙΚΗ 55,47 25.000,00 €165 Ν5ΠΤ-03685 ΑΤΤΙΚΗ 55,19 20.800,00 €166 Ν5ΠΤ-02155 ΑΤΤΙΚΗ 55,01 25.000,00 €167 Ν5ΠΤ-03812 ΑΤΤΙΚΗ 54,92 25.000,00 €168 Ν5ΠΤ-00637 ΑΤΤΙΚΗ 54,80 22.530,00 €169 Ν5ΠΤ-03367 ΑΤΤΙΚΗ 54,73 25.000,00 €170 Ν5ΠΤ-00473 ΑΤΤΙΚΗ 54,68 25.000,00 €171 Ν5ΠΤ-01656 ΑΤΤΙΚΗ 54,48 25.000,00 €172 Ν5ΠΤ-02860 ΑΤΤΙΚΗ 54,24 25.000,00 €173 Ν5ΠΤ-01634 ΑΤΤΙΚΗ 53,33 25.000,00 €174 Ν5ΠΤ-02039 ΑΤΤΙΚΗ 53,06 25.000,00 €175 Ν5ΠΤ-00210 ΑΤΤΙΚΗ 53,03 19.184,00 €176 Ν5ΠΤ-01098 ΑΤΤΙΚΗ 52,93 25.000,00 €177 Ν5ΠΤ-00813 ΑΤΤΙΚΗ 52,87 25.000,00 €178 Ν5ΠΤ-00280 ΑΤΤΙΚΗ 52,47 25.000,00 €179 Ν5ΠΤ-03720 ΑΤΤΙΚΗ 52,46 17.168,09 €180 Ν5ΠΤ-01529 ΑΤΤΙΚΗ 52,35 8.000,00 €181 Ν5ΠΤ-03328 ΑΤΤΙΚΗ 52,28 25.000,00 €182 Ν5ΠΤ-04348 ΑΤΤΙΚΗ 52,03 25.000,00 €183 Ν5ΠΤ-02032 ΑΤΤΙΚΗ 51,23 25.000,00 €184 Ν5ΠΤ-01003 ΑΤΤΙΚΗ 49,99 25.000,00 €185 Ν5ΠΤ-02690 ΑΤΤΙΚΗ 49,82 25.000,00 €186 Ν5ΠΤ-02952 ΑΤΤΙΚΗ 49,74 25.000,00 €187 Ν5ΠΤ-03061 ΑΤΤΙΚΗ 49,70 25.000,00 €188 Ν5ΠΤ-04164 ΑΤΤΙΚΗ 49,45 25.000,00 €189 Ν5ΠΤ-00670 ΑΤΤΙΚΗ 49,39 21.600,00 €190 Ν5ΠΤ-02362 ΑΤΤΙΚΗ 48,71 25.000,00 €191 Ν5ΠΤ-01205 ΑΤΤΙΚΗ 48,61 25.000,00 €192 Ν5ΠΤ-01513 ΑΤΤΙΚΗ 48,61 25.000,00 €193 Ν5ΠΤ-03739 ΑΤΤΙΚΗ 48,20 25.000,00 €194 Ν5ΠΤ-04000 ΑΤΤΙΚΗ 48,14 25.000,00 €195 Ν5ΠΤ-02014 ΑΤΤΙΚΗ 47,19 25.000,00 €196 Ν5ΠΤ-03964 ΑΤΤΙΚΗ 46,74 25.000,00 €197 Ν5ΠΤ-00897 ΑΤΤΙΚΗ 45,20 24.600,00 €198 Ν5ΠΤ-01025 ΑΤΤΙΚΗ 44,84 23.066,00 €199 Ν5ΠΤ-02317 ΑΤΤΙΚΗ 44,51 25.000,00 €200 Ν5ΠΤ-01283 ΑΤΤΙΚΗ 44,40 25.000,00 €201 Ν5ΠΤ-02997 ΑΤΤΙΚΗ 44,24 25.000,00 €202 Ν5ΠΤ-00594 ΑΤΤΙΚΗ 43,89 25.000,00 €203 Ν5ΠΤ-00134 ΑΤΤΙΚΗ 43,76 25.000,00 €204 Ν5ΠΤ-04149 ΑΤΤΙΚΗ 43,44 25.000,00 €205 Ν5ΠΤ-02693 ΑΤΤΙΚΗ 43,17 25.000,00 €206 Ν5ΠΤ-03024 ΑΤΤΙΚΗ 42,75 25.000,00 €207 Ν5ΠΤ-00654 ΑΤΤΙΚΗ 42,47 25.000,00 €208 Ν5ΠΤ-02097 ΑΤΤΙΚΗ 40,09 11.830,00 €209 Ν5ΠΤ-02404 ΑΤΤΙΚΗ 38,41 23.500,00 €

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 54: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

49

Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

Αντικειμενικών Κριτηρίων

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

210 Ν5ΠΤ-02597 ΑΤΤΙΚΗ 36,78 25.000,00 €211 Ν5ΠΤ-00956 ΑΤΤΙΚΗ 35,71 25.000,00 €212 Ν5ΠΤ-00258 ΑΤΤΙΚΗ 35,58 25.000,00 €213 Ν5ΠΤ-01073 ΑΤΤΙΚΗ 35,42 22.300,00 €214 Ν5ΠΤ-01259 ΑΤΤΙΚΗ 35,41 21.500,00 €215 Ν5ΠΤ-00348 ΑΤΤΙΚΗ 35,32 25.000,00 €216 Ν5ΠΤ-03937 ΑΤΤΙΚΗ 34,23 25.000,00 €217 Ν5ΠΤ-02755 ΑΤΤΙΚΗ 32,85 25.000,00 €218 Ν5ΠΤ-04283 ΑΤΤΙΚΗ 31,69 25.000,00 €219 Ν5ΠΤ-01246 ΑΤΤΙΚΗ 31,24 15.857,14 €220 Ν5ΠΤ-03123 ΑΤΤΙΚΗ 31,07 22.190,00 €221 Ν5ΠΤ-03627 ΑΤΤΙΚΗ 29,91 25.000,00 €222 Ν5ΠΤ-00969 ΑΤΤΙΚΗ 29,57 25.000,00 €223 Ν5ΠΤ-03156 ΑΤΤΙΚΗ 27,65 25.000,00 €224 Ν5ΠΤ-00648 ΑΤΤΙΚΗ 27,43 23.440,00 €225 Ν5ΠΤ-02169 ΑΤΤΙΚΗ 27,11 25.000,00 €

Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

Αντικειμενικών Κριτηρίων

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

1 Ν5ΠΤ-01677 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 74,48 25.000,00 €2 Ν5ΠΤ-01881 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 73,52 25.000,00 €3 Ν5ΠΤ-02769 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 71,52 25.000,00 €4 Ν5ΠΤ-02602 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 71,15 25.000,00 €5 Ν5ΠΤ-04430 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 69,70 25.000,00 €6 Ν5ΠΤ-02455 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 67,61 25.000,00 €7 Ν5ΠΤ-00911 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €8 Ν5ΠΤ-01059 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €9 Ν5ΠΤ-01522 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 21.333,33 €10 Ν5ΠΤ-01533 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 19.781,99 €11 Ν5ΠΤ-01604 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €12 Ν5ΠΤ-01644 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €13 Ν5ΠΤ-01741 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 13.000,00 €14 Ν5ΠΤ-01946 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €15 Ν5ΠΤ-02103 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €16 Ν5ΠΤ-02402 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €17 Ν5ΠΤ-02485 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €18 Ν5ΠΤ-02618 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €19 Ν5ΠΤ-02747 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €20 Ν5ΠΤ-03177 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €21 Ν5ΠΤ-04065 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €22 Ν5ΠΤ-04103 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €23 Ν5ΠΤ-04160 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 67,60 25.000,00 €24 Ν5ΠΤ-02521 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 67,57 25.000,00 €25 Ν5ΠΤ-00908 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 67,36 25.000,00 €26 Ν5ΠΤ-01358 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 66,10 5.298,45 €27 Ν5ΠΤ-02010 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 66,10 25.000,00 €28 Ν5ΠΤ-02140 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 66,10 25.000,00 €29 Ν5ΠΤ-04126 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 66,10 25.000,00 €30 Ν5ΠΤ-04264 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 66,10 25.000,00 €31 Ν5ΠΤ-04659 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 66,10 25.000,00 €32 Ν5ΠΤ-03600 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 65,90 8.571,43 €

ΟΜΑΔΑ 4Στερεά Ελλάδα

Κατηγορία Δικαιούχου: Β

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 55: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

50

Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

Αντικειμενικών Κριτηρίων

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

33 Ν5ΠΤ-04386 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 65,25 25.000,00 €34 Ν5ΠΤ-02822 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 64,95 25.000,00 €35 Ν5ΠΤ-02792 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 63,13 25.000,00 €36 Ν5ΠΤ-03656 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 62,99 25.000,00 €37 Ν5ΠΤ-02980 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 62,94 25.000,00 €38 Ν5ΠΤ-00250 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 62,13 25.000,00 €39 Ν5ΠΤ-01911 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 61,30 20.500,00 €40 Ν5ΠΤ-01905 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 59,83 25.000,00 €41 Ν5ΠΤ-00873 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 59,80 25.000,00 €42 Ν5ΠΤ-01359 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 59,80 25.000,00 €43 Ν5ΠΤ-01580 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 57,37 25.000,00 €44 Ν5ΠΤ-03224 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 57,27 25.000,00 €45 Ν5ΠΤ-04691 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 56,04 25.000,00 €46 Ν5ΠΤ-01421 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 55,96 25.000,00 €47 Ν5ΠΤ-04546 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 54,95 24.960,00 €48 Ν5ΠΤ-04427 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 53,94 22.830,00 €49 Ν5ΠΤ-01037 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 53,87 25.000,00 €50 Ν5ΠΤ-00604 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 53,82 22.132,01 €51 Ν5ΠΤ-01448 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 52,68 25.000,00 €52 Ν5ΠΤ-02306 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 52,52 24.926,80 €53 Ν5ΠΤ-00559 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 50,55 17.771,43 €54 Ν5ΠΤ-02316 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 49,79 25.000,00 €55 Ν5ΠΤ-04508 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 48,32 25.000,00 €56 Ν5ΠΤ-02390 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 47,83 19.991,00 €57 Ν5ΠΤ-01590 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 47,21 25.000,00 €58 Ν5ΠΤ-02373 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 47,00 25.000,00 €59 Ν5ΠΤ-03865 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 44,81 21.062,50 €60 Ν5ΠΤ-00565 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 43,99 21.360,00 €61 Ν5ΠΤ-02024 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 40,57 25.000,00 €62 Ν5ΠΤ-00082 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 39,66 25.000,00 €63 Ν5ΠΤ-03776 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 37,49 24.600,00 €64 Ν5ΠΤ-04542 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 33,61 25.000,00 €65 Ν5ΠΤ-03822 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 33,18 25.000,00 €66 Ν5ΠΤ-02916 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 31,01 25.000,00 €

Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

Αντικειμενικών Κριτηρίων

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

1 Ν5ΠΤ-03506 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 22,13 24.870,00 €

Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

Αντικειμενικών Κριτηρίων

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

1 Ν5ΠΤ-02527 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 72,30 25.000,00 €2 Ν5ΠΤ-01683 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 68,06 25.000,00 €3 Ν5ΠΤ-00059 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 66,10 25.000,00 €4 Ν5ΠΤ-00225 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 66,10 25.000,00 €5 Ν5ΠΤ-01688 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 66,10 11.830,00 €6 Ν5ΠΤ-02219 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 66,10 25.000,00 €7 Ν5ΠΤ-02267 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 66,10 25.000,00 €8 Ν5ΠΤ-03501 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 66,10 25.000,00 €

Κατηγορία Δικαιούχου: A

Κατηγορία Δικαιούχου: B

ΟΜΑΔΑ 5Νότιο Αιγαίο

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ
Page 56: Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ... - espa.io · 2018-02-02 · Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης

51

Α/Α Κωδικός Πρότασης ΠεριφέρειαΒαθμολογία

Αντικειμενικών Κριτηρίων

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

9 Ν5ΠΤ-03621 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 66,10 25.000,00 €10 Ν5ΠΤ-04248 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 66,10 25.000,00 €11 Ν5ΠΤ-04272 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 66,10 24.998,00 €12 Ν5ΠΤ-04482 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 66,10 25.000,00 €13 Ν5ΠΤ-04343 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 64,33 25.000,00 €14 Ν5ΠΤ-04425 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 59,80 25.000,00 €15 Ν5ΠΤ-03518 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 57,59 25.000,00 €16 Ν5ΠΤ-04411 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 56,79 25.000,00 €17 Ν5ΠΤ-02253 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 56,61 25.000,00 €18 Ν5ΠΤ-02266 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 52,69 25.000,00 €19 Ν5ΠΤ-03980 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 48,31 25.000,00 €20 Ν5ΠΤ-03625 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 47,73 5.043,71 €21 Ν5ΠΤ-01883 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 46,45 25.000,00 €22 Ν5ΠΤ-00357 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 45,96 25.000,00 €23 Ν5ΠΤ-00026 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 45,05 25.000,00 €24 Ν5ΠΤ-04515 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 44,83 25.000,00 €25 Ν5ΠΤ-02261 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 37,61 25.000,00 €26 Ν5ΠΤ-00424 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 34,14 25.000,00 €27 Ν5ΠΤ-01653 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 28,19 25.000,00 €

ΑΔΑ: ΩΦΤΞ465ΧΙ8-7ΝΧ