Πρακτικό 21/2018 9 - limnos.gov.gr€¦ · Πρακτικό 21/2018 της...

of 86 /86
Πρακτικό 21/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 9 ης Αυγούστου 2018 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 9 η Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λήμνου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 11028/02- 08-2018 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εφτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Δημήτριος Μαρινάκης 2. Γεώργιος Σακαρίκος 3. Νικόλαος Μοσχάκης 4. Μαγδαληνή Τούφου 5. Χαράλαμπος Μπούμπουρας 6. Ελεονώρα Γεώργα Βασίλειος Κριθαρέλλης Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου, Μόσχος Λαγός, για την τήρηση των πρακτικών. Αριθμός Απόφασης 90/2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προέλεγχος απολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου Λήμνου, οικονομικού έτους 2017. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Με τις παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν.3463/2006) ορίζονται τα εξής: «1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μέσου του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία.

Embed Size (px)

Transcript of Πρακτικό 21/2018 9 - limnos.gov.gr€¦ · Πρακτικό 21/2018 της...

 • Πρακτικό 21/2018

  της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου,

  της 9ης Αυγούστου 2018

  Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 9η Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα

  13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η

  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λήμνου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 11028/02-

  08-2018 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό

  στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10.

  Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη

  απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εφτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6)

  μέλη:

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Δημήτριος Μαρινάκης

  2. Γεώργιος Σακαρίκος

  3. Νικόλαος Μοσχάκης

  4. Μαγδαληνή Τούφου

  5. Χαράλαμπος Μπούμπουρας

  6. Ελεονώρα Γεώργα

  Βασίλειος Κριθαρέλλης

  Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου, Μόσχος Λαγός, για την τήρηση των πρακτικών. Αριθμός Απόφασης 90/2018

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ

  Προέλεγχος απολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου Λήμνου, οικονομικού έτους 2017.

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

  Με τις παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα

  (ν.3463/2006) ορίζονται τα εξής:

  «1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του

  Δήμου υποβάλλει δια μέσου του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό

  της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο

  λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του

  άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από τις μεταβολές

  που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμειακή

  υπηρεσία.

 • 2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή

  επιτροπή τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου,

  υποβάλλει τον απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό

  λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα

  χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο δημοτικό συμβούλιο.

  3. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο

  δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.

  Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο

  των οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό

  ελεγκτή - λογιστή και τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους

  αυτού.

  Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών

  καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα

  διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και

  τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι

  οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Στο

  χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής αναφέρει

  εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και

  εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των αντίστοιχων

  κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και

  διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις

  που αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην

  ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως.

  Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής υποχρεούται να

  καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από

  τον έλεγχό του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για

  κάθε θέμα. Η έκθεση ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή στο

  δημοτικό συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.»

  Σύμφωνα με το Άρθρο 42 παρ 1 του ΒΔ 17/5-15-6/1959, ορίζονται τα εξής:

  1. Ο απολογισμός πίναξ περιέχει εν επικεφαλίδι μεν τον δήμον, το οναματεπώνυμον

  του δημάρχου και ταμίου μετά προσδιορισμού της διαρκείας της υπηρεσίας αυτών δια

  την περίπτωσιν καθ' ην διήρκησεν αύτη καθ'όλον το έτος, εν τω κυρίω δε σώματι

  εμφανίζει κατά στήλας και κατά την διάταξιν των κεφαλαίων και άρθρων του

  προϋπολογισμού.

 • α) όσον αφορά τα έσοδα: τα προϋπολογισθέντα, τα βεβαιωθέντα τα εισπραχθέντα και

  τα υπόλοιπα εισπρακτέα.

  β) όσον αφορά τα έξοδα: τα προϋπολογισθέντα, τας κατά την διάρκειαν του

  οικονομικού έτους δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου χορηγηθείσας

  αναπληρωματικάς εκτάκτους και ειδικαί πιστώσεις, τα ενταλθέντα έξοδα, τα υπόλοιπα

  των πιστώσεων, τας τυχόν υπερβάσεις των πιστώσεων, τα πληρωθέντα έξοδα και τα

  υπόλοιπα πληρωτέα.

  Σύμφωνα με το Άρθρο 43 του ΒΔ 17/5-15-6/1959, ορίζονται τα εξής:

  «1. Η τελική κατάσταση του λογαριασμού της χρηματικής διαχειρίσεως εμφανίζει: α')το

  χρηματικόν υπόλοιπον του προηγουμένου έτους,

  β')τας εισπράξεις του έτους εκ τακτικών εσόδων εν συνόλω,

  γ')τας εισπράξεις του έτους εξ εκτάκτων εσόδων εν συνόλω,

  δ')τας πληρωμάς του έτους εις τακτικά έξοδα εν συνόλω,

  ε')τας πληρωμάς του έτους εις έκτακτα έξοδα εν συνόλω και

  στ') το χρηματικόν υπόλοιπον.

  2. Εις την κατάστασιν αυτήν προσαρτάται το γραμμάτιον εισπράξεως το βεβαιούν την

  μεταφοράν του χρηματικού υπολοίπου εις την επομένην διαχείρισιν.»

  Ο Ταμίας του Δήμου μας κατέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή λογαριασμό της

  διαχείρισης του οικονομικού έτους 2017 για το Δήμο Λήμνου και σας καλώ να

  ψηφίσουμε επ’ αυτού.

  Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:

  Το άρθρο 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06),

  Τα στοιχεία της απόδοσης λογαριασμού του ταμία που υποβλήθηκε στην

  Οικονομική Επιτροπή,

  Τα άρθρα 40-44 του ΒΔ 17/5-15-6/1959 και

  Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Καταρτίζει την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής με τα κάτωθι στοιχεία έπειτα

  από τον έλεγχο των λογαριασμών που κατέθεσε ο δημοτικός ταμίας, για το έτος

  2017, ως εξής:

  ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 163 ΤΟΥ Ν. 3463/06

 • 1. ΕΣΟΔΑ

  2. ΕΞΟΔΑ

  3. ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ

  α/α Κ.Α. Ποσό υπέρβασης

  1 Έξοδα 0,00

  2 Αποθεματικό 0,00

  Σύνολο εξόδων 0,00

  α/α Περιγραφή

  Τελικά προϋπολογισθέντα με αναμορφώσεις

  Βεβαιωθέντα Διαγραφές Εισπραχθέντα Εισπρακτέα υπόλοιπα

  0 Τακτικά έσοδα

  5.290.372,51 5.986.633,26 20.749,08 5.652.145,54 313.738,64

  1 Έκτακτα έσοδα

  7.191.851,89 2.115.301,28 3.580,93 2.035.697,72 76.022,63

  2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά

  582.660,00 632.260,13 2.606,62 528.106,53 101.546,98

  3 Εισπράξεις από ΔΑΝΕΙΑ + ΠΟΕ

  2.116.406,84 2.120.593,52 170.648,13 391.282,81 1.558.662,58

  4 Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων

  1.750.646,43 1.683.310,66 3.395,66 1.576.324,62 103.590,38

  5 Χρηματικό Υπόλοιπο 5.621.800,06 5.565.102,22 0,00 5.565.102,22 0,00

  Σύνολο Εσόδων

  22.553.737,73 18.103.201,07 200.980,42 15.748.659,44 2.153.561,21

  α/α Περιγραφή Προϋπολογισθέντα με αναμορφώσεις

  Ενταλθέντα Πληρωθέντα έξοδα

  Υπόλοιπα πληρωτέα

  Αδιάθετες πιστώσεις

  1 Έξοδα 22.550.878,87 10.637.368,02 10.637.368,02 0,00 11.913.510,85

  2 Αποθεματικό 2.858,86 0,00 0,00 0,00 2.858,86

  Σύνολο εξόδων

  22.553.737,73 10.637.368,02 10.637.368,02 0,00 11.916.369,71

 • 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

  Γενικός λογαριασμός Υπόλοιπο

  έναρξης

  1-1-2017

  Σύνολο

  εισπράξεων

  Σύνολο

  πληρωμών

  Ταμειακό υπόλοιπο

  31-12-2017

  ΤΑΚΤΙΚΑ 2.411.536,22 8.051.687,82 8.566.544,23 1.896.679,81

  ΕΚΤΑΚΤΑ

  ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ

  1.898.099,43 1.565.259,40 1.587.662,14 1.875.696,69

  ΕΚΤΑΚΤΑ

  ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ

  ΣΑΤΑ

  1.255.466,57 566.610,00 483.161,65 1.338.914,92

  5.565.102,22 10.183.557,22 10.637.368,02 5.111.291,42

  5. ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

  Για τα εντάλματα προπληρωμής που εκδόθηκαν αποδόθηκαν κανονικά οι

  λογαριασμοί και απαλλάχθηκαν κάθε ευθύνης οι υπόλογοι.

  Β. Καταρτίζει τον απολογισμό, για το οικονομικό έτος 2017, του Δήμου Λήμνου, όπως

  εμφανίζεται στις συνημμένες καταστάσεις και εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της

  επιτροπής για την προώθησή του για την απαραίτητη έγκριση από το Δημοτικό

  Συμβούλιο.

  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 90/2018 Αριθμός Απόφασης 91/2018

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ

  Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης ταχυδρομικών τελών.

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Στο άρθρο 172 του Ν. 3463/2006 ορίζεται ότι: «Με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συμβουλίου μπορεί να εγκρίνεται η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για αντιμετώπιση δαπανών γενικά, εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων».

  Στον Κ.Α. 00-6221.001 με τίτλο «Ταχυδρομικά τέλη» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, έχει εγγραφεί κατά την κατάρτισή του, πίστωση 15.000,00€.

  Προτείνεται η έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 5.000,00€, για τη δαπάνη αγοράς γραμματοσήμων, για τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας των υπηρεσιών του Δήμου και για ταχυδρομικά τέλη διανομής των φακέλων ύδρευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Μύρινας και Μούδρου του B’ τριμήνου 2018, διότι η δαπάνη αυτή δεν μπορεί να καλυφθεί με τακτικό χρηματικό ένταλμα, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Λήμνου, κ. Παναγιώτη Καραφιλίππου.

  Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε

  υπόψη:

 • 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018. 3. Τις διατάξεις των άρθρων 103 παρ. 2 και 172 του Ν. 3463/2006 και του

  άρθρου 32 του Β.Δ. 17/05-15.06.1959. 4. Τις διατάξεις του Ν. 2685/1999. 5. Την ειδική πίστωση ποσού 15.000,00€ που είναι γραμμένη στον Κ.Α. 00-

  6221.001 με τίτλο «Ταχυδρομικά τέλη» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

  6. Την αριθ. Α/A-603/02-08-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημάρχου και

  7. Την εισήγηση του προέδρου. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα

  1. Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου Παναγιώτη Καραφιλίππου, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α’, ποσού 5.000,00€, για τη δαπάνη αγοράς γραμματοσήμων, για τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας των υπηρεσιών του Δήμου και για ταχυδρομικά τέλη διανομής των φακέλων ύδρευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Μύρινας και Μούδρου του B’ τριμήνου 2018, διότι η δαπάνη αυτή δεν μπορεί να καλυφθεί με τακτικό χρηματικό ένταλμα.

  2. Ο ανωτέρω υπάλληλος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό, μέσα σε προθεσμία τριών μηνών.

  3. Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17/05-15.06.1959.

  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 91/2018 Αριθμός Απόφασης 92/2018

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ

  Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τροποποίηση - συμπλήρωση της αριθ. 292/2016 απόφασης για τον καθορισμό του χρόνου έναρξης χρεώσεων παγίου και τελών αποχέτευσης.

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3o θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την, από 23-07-2018, εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Εσόδων, Ακίνητης Περιουσίας & Ταμείου κ. Αθανασίου Χαλκά, η οποία έχει, ως ακολούθως: «Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. ζ Ν. 3852/2010 η Οικονομική

  Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών,

  δικαιωμάτων και εισφορών. Συνεπώς για τη λήψη απόφασης του Δημοτικού

  Συμβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωμάτων και εισφορών απαιτείται μετά την

  1/1/2011 η προηγούμενη εισήγηση της οικονομικής επιτροπής.

  Με την αριθμ. 62/2018 απόφασή του με θέμα «Επιβολή τελών αποχέτευσης

  των Τοπικών Κοινοτήτων Αγκαρυώνων, Καλλιθέας, Κοντιά, Λιβαδοχωρίου, Νέας

  Κούταλης, Πεδινού, Πορτιανού και Τσιμανδρίων, της Δημοτικής Ενότητας Νέας

  Κούταλης, του Δήμου Λήμνου» το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε ότι το πάγιο

 • τέλος και το τέλος αποχέτευσης «θα επιβάλλεται από το επόμενο τρίμηνο της

  αίτησης για σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης.»

  Δεδομένου ότι με την αριθμ. 292/2016 απόφαση με θέμα «Επιβολή τελών

  αποχέτευσης στη Δ.Κ. Μύρινας, Τ.Κ. Κάσπακα και Τ.Κ. Κορνού του Δήμου

  Λήμνου» δεν καθορίσθηκε ο χρόνος έναρξης χρεώσεων παγίου και τελών

  αποχέτευσης , η υπηρεσία μας με το από 23-04-2018 έγγραφό της ζήτησε τη

  γνωμοδότηση του αρμοδίου τμήματος της Δ/νσης Περιβάλλοντος Δ. Λήμνου η

  οποία, με το από 24-04-2018 έγγραφό της, διατύπωσε σύμφωνη γνώμη στο

  να εισηγηθεί η υπηρεσία μας προς τα αρμόδια όργανα την σχετική

  τροποποίηση/συμπλήρωση της αριθμ. 292/2016 απόφασης.

  Σε συνέχεια των παραπάνω εισηγούμαι τη τροποποίηση/συμπλήρωση της

  αριθμ. 292/2016 απόφασης ως εξής:

  1. « Πάγιο τέλος

  Το πάγιο τέλος ……… επιμερίζεται στους τριμηνιαίους λογαριασμούς: ήτοι 6,00 €

  ανά τρίμηνο.

  (αρχή τροποποίησης) Το πάγιο τέλος επιβάλλεται από το επόμενο τρίμηνο της

  αίτησης για σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης.» (τέλος

  τροποποίησης)

  2. «Α. Τέλος αποχέτευσης - Κλιμακωτή τιμολόγηση

  ……….είναι ίση με το 75% της αξίας του νερού που καταναλώνεται.

  (αρχή τροποποίησης) Το τέλος αποχέτευσης επιβάλλεται από το επόμενο τρίμηνο

  της αίτησης για σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης. (τέλος

  τροποποίησης).

  Η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εισηγηθεί για την

  τροποποίηση/συμπλήρωση της αριθμ. 292/2016 απόφασης δημοτικού συμβουλίου

  του Δήμου Λήμνου.

  Ο Πρ/νος Τμήματος Εσόδων, Ακίνητης Περιουσίας & Ταμείου Δήμου Λήμνου

  Αθανάσιος Χαλκάς»

  Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

  1. Την περίπτωση ζ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του 24-9/20-10-1958 Β.Δ/τος 3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.1080/80 4. Την αριθ. 2/2077/14-1-2005 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 5. Τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 6. την αριθ. 292/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 7. Την παραπάνω εισήγηση

 • Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λήμνου, την τροποποίηση της

  αριθ. 292/2016 απόφασης δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Λήμνου, ως εξής: 1. « Πάγιο τέλος

  Το πάγιο τέλος ……… επιμερίζεται στους τριμηνιαίους λογαριασμούς: ήτοι 6,00 € ανά

  τρίμηνο.

  (αρχή τροποποίησης) Το πάγιο τέλος επιβάλλεται από το επόμενο τρίμηνο της

  αίτησης για σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης.» (τέλος τροποποίησης)

  2. «Α. Τέλος αποχέτευσης - Κλιμακωτή τιμολόγηση

  ……….είναι ίση με το 75% της αξίας του νερού που καταναλώνεται.

  (αρχή τροποποίησης) Το τέλος αποχέτευσης επιβάλλεται από το επόμενο τρίμηνο της

  αίτησης για σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης. (τέλος τροποποίησης).

  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 92/2018 Αριθμός Απόφασης 93/2018

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ

  Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Μύρινας (ισόγειο Παπουτσιδείου Κτιρίου).

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης πρότεινε την

  αναβολή λήψης απόφασης επί του θέματος και την εισαγωγή του σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

  Καλείται η επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε

  υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 2. Την εισήγηση του Προέδρου

  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα Την αναβολή λήψης απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Μύρινας (ισόγειο Παπουτσιδείου Κτιρίου) και την εισαγωγή του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 93/2018 Αριθμός Απόφασης 94/2018

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ

  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση- Λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Μύρινας».

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Στον K.Α. 25.6262.013 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου Λήμνου, με

  τίτλο «Συντήρηση - λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε Μύρινας» υπάρχει, μετά τις διάφορες αναμορφώσεις του προϋπολογισμού, αδιάθετη πίστωση ποσού 85.900,00€.

 • Από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λήμνου συντάχθηκε η αριθ. 17/2018 μελέτη της υπηρεσίας «Συντήρηση - λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε Μύρινας», προϋπολογισμού 65.100,00€ με Φ.Π.Α., που αφορά χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών.

  Από το συνολικό ποσό των 65.100,00€, ποσό 27.900,00€ αφορά στον προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους 2018, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 37.200,00€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019.

  Με την αριθ. 171/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου: Α) Εγκρίθηκε η διενέργεια της παροχής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση - λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε Μύρινας», προϋπολογισμού 65.100,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Β) Καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσής της με συνοπτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

  Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1δ και ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή : «[…] δ) ………, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες, […]»

  Σύμφωνα με το άρθρο 122 του Ν.4412/2016: «Με την επιφύλαξη των άρθρων 117 και 118, οι προκηρύξεις σύμβασης για όλες τις διαδικασίες σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού. Οι προκηρύξεις σύμβασης συντάσσονται, σύμφωνα με τυποποιημένα έντυπα που εκδίδει η Αρχή κατά την παρ. 5 του άρθρου 53, περιέχουν κατ’ ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Γ΄ του παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες προσιδιάζουν στις συμβάσεις αυτές και δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 66.»

  Σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016: «1.Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 2.Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. ………. 4.Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. 5.Οι λεπτομέρειες διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.»

  Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61». Στη συνέχεια καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 2. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 3 . Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 116,120,121,122 και 127 4. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει 5. Την αριθ. 17/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λήμνου

 • 6. Την αριθ. 171/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 7. Το γεγονός ότι στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Λήμνου, οικονομικού έτους 2018 και στον Κ.Α. 25.6262.013 με τίτλο «Συντήρηση - λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε Μύρινας» υπάρχει, μετά τις διάφορες αναμορφώσεις του προϋπολογισμού, αδιάθετη πίστωση ποσού 85.900,00€ 8. Tην αριθ. Α/A-606/06-08-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημάρχου και 9. Την εισήγηση του Προέδρου.

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Α. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 17/2018 μελέτης που συνέταξε η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λήμνου, προϋπολογισμού 65.100,00€ για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση - λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε Μύρινας», που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Β. Η διενέργεια της εργασίας θα γίνει, μετά από συνοπτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Γ. Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ, είκοσι δύο (22) τουλάχιστον ημέρες πριν, από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Δ. Καθορίζει, ως εξής, τους όρους του διαγωνισμού για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

  Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

  Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ

  Πόλη ΜΥΡΙΝΑ

  Ταχυδρομικός Κωδικός 814 00

  Χώρα ΕΛΛΑΔΑ

  Τηλέφωνο 22540-23.233

  Φαξ 22540-20.093

  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο [email protected]

  Αρμόδιος για πληροφορίες Κώστας Γιαννουλάκης

  Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.limnos.gov.gr

  Είδος Αναθέτουσας Αρχής

  mailto:[email protected]://www.limnos.gov.gr/

 • Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Λήμνου. Αποφασιστικό Όργανο: Οικονομική Επιτροπή (ΟΕ) του Δήμου, όσον αφορά τις αποφάσεις για την ανάθεση της σύμβασης και το Δημοτικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Δήμου, όσον αφορά τις αποφάσεις κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ): Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των προσφορών και τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτείται ειδικά για τον σκοπό αυτό. Το ως άνω όργανο έχει γνωμοδοτικές αρμοδιότητες. Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων (ΕΑΕ): Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των ενστάσεων και προδικαστικών προσφυγών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. Το ως άνω όργανο έχει γνωμοδοτικές αρμοδιότητες. Επιτροπή Παραλαβής της Σύμβασης (ΕΠΣ): Το αρμόδιο για την παραλαβή της σύμβασης όργανο, το οποίο συγκροτείται ειδικά για τον σκοπό αυτό. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Η αρμόδια για την παρακολούθηση της σύμβασης Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία γνωμοδοτεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Προσφέρων: Οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων συμμετέχει στον διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό την σύναψη σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. Ανάδοχος: Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη σύμβαση. Κύρια δραστηριότητα Α.Α. Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι γενικές δημόσιες υπηρεσίες. 1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση Είδος διαδικασίας Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την συνοπτική διαδικασία του άρθρου 117, του Ν. 4412/16. Χρηματοδότηση της σύμβασης Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Αναθέτουσα Αρχή. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 25.6262.013 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 και 2019 του Δήμου. 1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της

  σύμβασης

 • Αντικείμενο της σύμβασης είναι η λειτουργία των επιμέρους σταδίων επεξεργασίας των λυμάτων της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Μύρινας, Κάσπακα-Κορνού και των Α/Σ αυτών, καθώς και η συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού των παραπάνω. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ. αριθ. 17/2018 Μελέτη της Τ.Υ. Δήμου Λήμνου, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος παρούσας διακήρυξης. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90481000-2 (Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων). Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 65.100,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 % (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 52.500,00€, Φ.Π.Α.: 12.600,00€). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε επτά (7) μήνες. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας / τιμής. 1.4 Θεσμικό πλαίσιο Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: - του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

  Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», - του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας

  (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», - του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις

  Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

  - της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας

  στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

  - του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση

  νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

  - του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», - του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες

  διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

 • - του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,

  - του Ν.3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

  Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», - του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», - του Ν. 4071/2012 (Α΄ 85) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση

  και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», - των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των

  λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

  - την αριθ. 94/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, δυνάμει της

  οποίας εγκρίθηκε η υπ. αριθ. 17/2018 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και οι Όροι της Διακήρυξης.

  - τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2018, με Κ.Α. 25.6262.013

  στον οποίο έχει προβλεφθεί σχετικό κονδύλι για τις ανάγκες της παρούσης. 1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 06/09/2018 ημέρα Πέμπτη και μέχρι την 10.00 πμ. ώρα, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στα γραφεία του Δήμου. Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά στο Πρωτόκολλο του Δήμου, το οποίο βεβαιώνει το χρόνο αποστολής τους, έως και την προηγούμενη ημέρα της ημέρας διενεργείας του διαγωνισμού και ώρα 13.00. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μεριμνά να ενημερωθεί από το Πρωτόκολλο για την τυχόν υποβολή προσφορών εντός των νομίμων προθεσμιών και εφόσον έχουν κατατεθεί αποστέλλονται αμέσως στην Επιτροπή. 2. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία προσφορά. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση συμμετοχής. 1.6 Δημοσιότητα Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

 • 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου, ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου www.limnos.gov.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 2. Η περίληψη της παρούσης δημοσιεύεται στον ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων, στα γραφεία του Δήμου. Β. Έξοδα δημοσιεύσεων Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο της υπηρεσίας. 1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2.1 Γενικές Πληροφορίες 2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

  η Προκήρυξη της Σύμβασης,

  η παρούσα Διακήρυξη

 • το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

  η 17/2018 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 2.1.1 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, εκτελούνται μέσω πρωτοκόλλου, φαξ ή email. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν επιπλέον πληροφορίες για το παρόντα διαγωνισμό, από τον Δήμο Λήμνου (υπεύθυνος: Γιαννουλάκης Κώστας – τηλ./fax 22540-23.233, 22540-20.093, email: [email protected] κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 09:00-13:00. Σε κάθε περίπτωση, η παραλαβή του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς θα γίνεται από τον Δήμο, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. 2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων - Επιτόπια επίσκεψη Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ταχυδρομικά ή μέσω email ή με φαξ, το αργότερο τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα με τον ίδιο τρόπο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν εξετάζονται. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να πραγματοποιήσουν μετά από αίτησή τους, επίσκεψη στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και στα τέσσερα (4) συνολικά Α/Σ λυμάτων αυτών, σε ημερομηνίες που θα οριστούν κατόπιν συνεννόησης με τον Δήμο, προκειμένου να τους δοθεί βεβαίωση για την επίσκεψη και την γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών των εγκαταστάσεων. Οι πιο πάνω επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν σε συνεννόηση με τον Δήμο και ο ενδιαφερόμενος θα συνοδεύεται από προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου προκειμένου να του παρέχονται διαθέσιμες πληροφορίες που τυχόν θα ζητήσει. Τα αιτήματα για επίσκεψη στις εγκαταστάσεις υποβάλλονται το αργότερο πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν την προθεσμία λήξης υποβολής των προσφορών. Οι επισκέψεις στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και στα Α/Σ λυμάτων αυτών, θα πραγματοποιούνται μέχρι και τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες πριν τη προθεσμία λήξης υποβολής των προσφορών. 2.1.4 Γλώσσα Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

 • Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ. . και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική, γαλλική, γερμανική και ιταλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 2.1.5 Εγγυήσεις Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της

 • διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις), που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι της επεξεργασίας λυμάτων και που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Υποχρεούνται όμως να το πράξουν σε περίπτωση επιλογής, πριν την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων ενώ η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει την επιλεγείσα κοινοπραξία να περιβληθεί συγκεκριμένης νομικής μορφής, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

 • 2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πενήντα ευρώ και μηδέν λεπτών (1.050,00€). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένστασης ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας ένστασης κατά της απόφασης κατακύρωσης και β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας ένστασης ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και 2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1

 • του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με

 • διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: (α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, (β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, (γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

 • (ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, (στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, (ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, (η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, (θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις

 • κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016. 2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι της επεξεργασίας λυμάτων ή/και συντήρηση εγκαταστάσεων (Η/Μ) και να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ακόμη, οι οικονομικοί φορείς θα πρ