ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ...

Click here to load reader

 • date post

  21-Feb-2021
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ...

 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Φ6/3030/ΓΔ4 Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πα- νελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τά- ξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ’ τάξης των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγ- γελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) για το σχολικό έτος 2020-2021.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 1. Την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3748/2009 «Πρό-

  σβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απο- λυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 29), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α’ 159).

  2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 «Ανα- διάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 241 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειρα- ματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

  3. Τις διατάξεις των άρθρων 117 έως 159 του ν. 4610/ 2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πειραματικά σχολεία, Γενικά αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70) που αφορούν στην Αξιολόγηση μαθητών των Επαγγελ- ματικών Λυκείων και των μαθητευόμενων του «Μεταλυ- κειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας».

  4. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4559/2018 «Πα- νεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 142).

  5. Την παρ. 2 (περ. α) του άρθρου 16 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως αντικαταστάθηκε και αναριθμήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4351/2015 (Α’ 164).

  6. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/ 2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματι- κών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ”ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ“ και λοι-

  πές διατάξεις» (Α’  118), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

  7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί- ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

  8. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), όπως τροποποιή- θηκε και ισχύει.

  9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο- μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο- διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

  10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

  11. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη- τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

  12. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08.01.2021 κοινή απόφα- ση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουρ- γό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

  13. Την υπό στοιχεία Φ.153/113019/Α5/01-09-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2020- 2021» (Β’ 3821).

  14. Την υπ’ αρ. 01/05-01-2021 Πράξη του Δ.Σ. του Ιν- στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

  15. Το υπ’ αρ. 6/07-01-2021 έγγραφο του Εθνικού Ορ- γανισμού Εξετάσεων.

  16. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/4/1351/Β1/07-01-2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

  17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο- λογισμού, αποφασίζουμε:

  Τον καθορισμό της διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πα- νελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημε- ρήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ’ τάξης των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) για το σχολικό έτος 2020-2021 ως εξής:

  ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  E

  13 Ιανουαρίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 50

  401

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ402 Τεύχος B’ 50/13.01.2021

  .

  -

  - « » . . :

  1. . . ( : ., ., ., .) ISBN 978-960-06-5592-6

  2. . . ( : ., ., ., ., - .) ISBN 978-960-06-5204-8

  3. . . ( : ., ., ., .) ISBN 978-960-06-5203-1

  / / / .

  : /

  / / ( , , , . .) : ) (

  , , , , , , ) ) ( , , , ).

  / /

  . , , ,

  , , , . 1. 1.1 , / /

  ( / / . .): - , - / , - , - ( . . , , . .).

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 403Τεύχος B’ 50/13.01.2021

  : /

  . :

  - : , ( ), ( ), , .

  - ( . .). :

  - - -

  , ,

  , / ,

  , / ,

  , .

  1.2 / / / : - ( , , ) , - ( , . .) - . . ,

  , , , . . . :

  , . 1.3 ( , , ,

  , , . .) / / :

  , :

  - , - ( / / ), - , - , - , - - , , . .

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ404 Τεύχος B’ 50/13.01.2021

  , ( . . -

  , - ), ( , , , ), ,

  , , ( ,

  , . .). 1.4 / / - ( ) - .

  , / / : ) ,

  , ) , ,

  , .

  ( , , ) ,

  . :

  - , ,

  , - /

  , , , , . .,

  - / , , ,

  . 2. 2.1 , / /

  : - , , - ( , , ,

  , / . .),

  - , - , ,

  /

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 405Τεύχος B’ 50/13.01.2021

  - .

  2.2. / / « » « » ,

  . :

  - , - ( ,

  , , , . .) ,

  - – , , . . .

  : /