ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - GTEC · 2020. 5. 13. · Title:...

of 52/52
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 104 24 Ιανουαρίου 2013 3005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3791 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που κατατάσσονται στην Β Κατηγορία της 10ης Ομάδας «Ανανεώσιμες Πη− γές Ενέργειας» του Παραρτήματος Χ της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, με α/α 1, 2, 8 και 9 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρι− κής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 129). 2. Τις διατάξεις του Ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανά− πτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντι− μετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλο− ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 85). 3. Τις διατάξεις του Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α΄ 160). 4. Τις διατάξεις του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 91). 5. Τις διατάξεις της απόφασης 49828/2008 «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» (Β΄ 2464) 6. Τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδει− οδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαι− ρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργεί− ου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄209) και ειδικότερα του άρθρου 8 και του άρθρου 11. 7. Τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 «Ποινική προστα− σία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης απο− βλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθ− μιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄24) 8. Τις διατάξεις του Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιο− ποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 60). 9. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1958/2012 υπουργικής από− φασης «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δρα− στηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)» (Β΄ 21). 10. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 3137/191/Φ.15/2012 κοινής υπουργικής απόφασης «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολε− οδομικά διατάγματα» (Β΄ 1048). 11. Τις διατάξεις του N. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού – πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ – Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) – Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)» (Α΄ 70). 12. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289). 13. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δα− σικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 303). 14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί− ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής – Σκοπός 1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης καθορίζουν τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 8 του Ν. 4014/2011 όπως εκάστοτε ισχύει, για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (έργα ΑΠΕ) που κατατάσσονται στην Β Κατηγορία της 10ης Ομάδας «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Παραρτήματος Χ της ΥΑ 1958/2012 (Β΄ 21), με α/α 1, 2, 8 και 9, όπως εκάστοτε ισχύει. 2. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης εμπί− πτουν και έργα ΑΠΕ, τα οποία διαθέτουν πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, απόφαση Έγκρισης Πε− ριβαλλοντικών Όρων βάσει της κατάταξης της υπ’ αριθμ. 15393/2332/2002 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1022), και τα οποία πλέον σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1958/2012 υπουργική απόφαση κατατάσσονται στην κατηγορία Β.
 • date post

  31-Dec-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - GTEC · 2020. 5. 13. · Title:...

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 10424 Ιανουαρίου 2013

  3005

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣΑριθμ. 3791 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα

  Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που κατατάσσονται στην Β Κατηγορία της 10ης Ομάδας «Ανανεώσιμες Πη−γές Ενέργειας» του Παραρτήματος Χ της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, με α/α 1, 2, 8 και 9

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του Ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρι−

  κής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 129).

  2. Τις διατάξεις του Ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανά−πτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντι−μετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλο−ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 85).

  3. Τις διατάξεις του Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α΄ 160).

  4. Τις διατάξεις του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.  1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 91).

  5. Τις διατάξεις της απόφασης 49828/2008 «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» (Β΄ 2464)

  6. Τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδει−οδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαι−ρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργεί−ου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄209) και ειδικότερα του άρθρου 8 και του άρθρου 11.

  7. Τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 «Ποινική προστα−σία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης απο−βλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθ−μιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄24)

  8. Τις διατάξεις του Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιο−ποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 60).

  9. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1958/2012 υπουργικής από−φασης «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δρα−στηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)» (Β΄ 21).

  10. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 3137/191/Φ.15/2012 κοινής υπουργικής απόφασης «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολε−οδομικά διατάγματα» (Β΄ 1048).

  11. Τις διατάξεις του N. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού – πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ – Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) – Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)» (Α΄ 70).

  12. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289).

  13. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δα−σικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 303).

  14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

  Άρθρο 1Πεδίο Εφαρμογής – Σκοπός

  1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης καθορίζουν τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 8 του Ν. 4014/2011 όπως εκάστοτε ισχύει, για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (έργα ΑΠΕ) που κατατάσσονται στην Β Κατηγορία της 10ης Ομάδας «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Παραρτήματος Χ της ΥΑ 1958/2012 (Β΄ 21), με α/α 1, 2, 8 και 9, όπως εκάστοτε ισχύει.

  2. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης εμπί−πτουν και έργα ΑΠΕ, τα οποία διαθέτουν πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, απόφαση Έγκρισης Πε−ριβαλλοντικών Όρων βάσει της κατάταξης της υπ’ αριθμ. 15393/2332/2002 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1022), και τα οποία πλέον σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1958/2012 υπουργική απόφαση κατατάσσονται στην κατηγορία Β.

 • 3006 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  3. Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός περιβαλ−λοντικών όρων και περιορισμών κατά τη φάση κατα−σκευής και λειτουργίας έργων ΑΠΕ των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου προκειμένου να διασφα−λιστεί η προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της εγγύς και ευρύτερης περιοχής των έργων καθώς και η δημόσια υγεία.

  Άρθρο 2Αρμόδια Υπηρεσία

  1. Για τα έργα ΑΠΕ για τα οποία δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης, η υπαγωγή τους σε ΠΠΔ γίνεται από την ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. της οικείας Περιφέρειας πριν την διατύπωση από τον αρμόδιο διαχειριστή προσφοράς σύνδεσης.

  2. Εφόσον απαιτείται άδεια εγκατάστασης: α. η υπα−γωγή τους σε ΠΠΔ γίνεται από την υπηρεσία χορήγη−σης της άδειας εγκατάστασης αναπόσπαστο μέρος της οποίας αποτελούν οι ΠΠΔ όπως αποτυπώνονται στο Παράρτημα Γ. Οι ΠΠΔ ενσωματώνονται στη συνέχεια και στην άδεια λειτουργίας, β. Εναλλακτικά, ο φορέας του έργου μπορεί να ζητήσει την υπαγωγή του έργου σε ΠΠΔ από τη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. της οικείας Περιφέρειας μετά τη χορήγηση της άδειας παραγωγής και πριν τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης από τον αρμόδιο δια−χειριστή. Στην περίπτωση αυτή οι ΠΠΔ ενσωματώνονται στη συνέχεια στην άδεια εγκατάστασης και την άδεια λειτουργίας.

  Άρθρο 3Διαδικασία υπαγωγής σε ΠΠΔ

  1. Ο κύριος του έργου υποβάλει στην αρμόδια υπη−ρεσία του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, Αίτηση Υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ, η οποία συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει:

  α. τη συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Δήλωση Υπα−γωγής σε ΠΠΔ, το περιεχόμενο της οποίας ανάλογα με το είδος του έργου ΑΠΕ ορίζεται στα Παραρτήματα Α.1, Α.2 και Α.3 της παρούσας απόφασης, και

  β. τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που καθορίζο−νται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

  2. O φάκελος που συνοδεύει την Αίτηση Υπαγωγής του έργου υποβάλλεται και σε ψηφιακή μορφή. Η υποβολή της Δήλωσης Υπαγωγής σε ΠΠΔ στην υπηρεσία της παραγράφου 2.α του άρθρου 2 συνοδεύει το αίτημα για χορήγηση της άδειας εγκατάστασης του έργου.

  3. (α) Όσα από τα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί για τη χορήγηση της άδειας παραγωγής και δεν έχουν τροποποιηθεί, δεν υποβάλλονται εκ νέου με την ανω−τέρω δήλωση.

  (β) Όσα από τα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στην αίτηση για τη λήψη της άδειας εγκατάστασης και δεν έχουν τροποποιηθεί, δεν υποβάλλονται εκ νέου με την ανωτέρω δήλωση.

  (γ) Στην περίπτωση των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων ή των δημόσιων χορτολιβαδικών εκτάσεων, η απόφαση υπαγωγής του έργου στις ΠΠΔ αντικαθιστά την απόφα−ση έγκρισης επέμβασης της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του ν. 998/1979, με πρόσθετους όρους τους αναφε−ρόμενους στην παράγραφο 4.6.2 του παρόντος άρθρου.

  4. Η Δήλωση Υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ συνοδεύε−ται, όπου απαιτείται, από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  4.1 Συνοπτική Τεχνική Έκθεση του έργου ΑΠΕ και των συνοδών του έργων (προαιρετικά).

  4.2 Χαρτογραφική αποτύπωση του έργου, η οποία να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

  4.2.1 Χάρτη προσανατολισμού του έργου, κλίμακας 1:50.000, σε υπόβαθρο ΓΥΣ

  4.2.2 Τοπογραφικό Διάγραμμα γενικής διάταξης (ορι−ζοντιογραφία) του έργου, σε κλίμακα 1:5.000 ή άλλη κατάλληλη κλίμακα σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87.

  4.2.3 Τοπογραφικό Διάγραμμα επιμέρους εγκαταστά−σεων του έργου, σε κατάλληλη κλίμακα

  4.2.4 Χάρτη της περιοχής εγκατάστασης του έργου και των συνοδών του έργων, σε κατάλληλη κλίμακα, με σημειωμένες τις περιοχές αποκλεισμού έργων ΑΠΕ σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο καθώς και τον θεσμοθετημένο χωρικό και περιβαλλοντικό σχεδι−ασμό, όπως Περιφερειακά, Ρυθμιστικά Σχέδια, Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., Ζ.Ο.Ε., Κανονιστικές πράξεις προστασίας της φύσης με επικύρωση από τις αρμόδιες αρχές, με την επιφύλαξη του άρθρου 9 του ν. 3851/2010.

  4.3 Άδεια παραγωγής, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3468/2006, όπως εκάστοτε ισχύει.

  4.4 Στην περίπτωση έργων ΑΠΕ που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώ−σιμες Πηγές Ενέργειας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της απόφασης 49828/2008 (Β΄ 2464), όπως εκάστοτε ισχύει και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 40158/2010 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1556) όπως ισχύει, Τεύχος Συμβατότητας του έργου με τις προδιαγραφές χωροθέτησης που ορί−ζονται στην ανωτέρω απόφαση υπ’ αριθμ. 49828/2008 (Β΄ 2464) και στο άρθρο 9 του Ν. 3851/2010, όπως εκάστοτε ισχύουν. Στην περίπτωση Μικρών Υδροηλεκτρικών Έρ−γων, το Τεύχος Συμβατότητας του έργου θα εξετάζει επιπλέον τις προδιαγραφές που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 196978/2011 υπουργική απόφαση (Β΄ 518), όπως εκάστοτε ισχύει.

  4.5 α. Σύμφωνη γνώμη από τις αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες συνοδευόμενη από το υποβληθέν Τοπογρα−φικό Διάγραμμα της παραγράφου 4.2.2 και ενδεχόμενη πρόταση πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων.

  β. Σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αερο−πορίας και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ειδικά για τις ανεμογεννήτριες με μέγιστο ύψος άνω των 29 μέτρων, συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα της παρ. 4.2.2. 4.6 Στην περίπτωση που το έργο ΑΠΕ εγκα−θίσταται εντός εκτάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας, προσκομίζονται τα ακόλουθα:

  4.6.1 Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης με βάση τις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας. Για την πράξη χαρακτηρισμού δεν απαιτείται τελεσιδικία, βά−σει του κεφαλαίου Ζ άρθρου 24 παράγραφος Α2 του Ν. 3468/2006 (Α΄ 129 ) όπως ισχύει.

  4.6.2 Γνωμοδότηση της Αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας με τυχόν πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους όπου απαιτείται, σχετικά με τη μορφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Η γνωμοδότηση αυτή, σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται από τον φορέα του έργου, ζητείται με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας.

  4.7 α. Στην περίπτωση έργων ΑΠΕ που εγκαθίστανται εντός περιοχών του Δικτύου Natura 2000, όπου απαι−τείται Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ), η σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη για τυχόν πρόσθετους

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3007

  όρους στις ΠΠΔ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011, όπως εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί η διαδικασία της ΕΟΑ, αυτή μπορεί να συνυποβάλλεται με την δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ.

  β. Στην περίπτωση Αιολικών Εγκαταστάσεων που εγκαθίστανται εντός περιοχών του Δικτύου Natura 2000, οι οποίες αποτελούν Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της ορνιθοπανίδας, η ως άνω Ειδική Οικολογική Αξιο−λόγηση περιλαμβάνει υποχρεωτικά εκτός των άλλων ορνιθολογικά στοιχεία και γενικές πληροφορίες για τα είδη χαρακτηρισμού των συγκεκριμένων ΖΕΠ εντός των οποίων θα εγκατασταθεί το έργο, σύμφωνα με το άρ−θρο 2 της υπ’ αριθμ. 8353/276/Ε103/2012 κοινή υπουργική απόφαση(Β΄ 415), όπως εκάστοτε ισχύει.

  4.8 Στην περίπτωση Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων, έγγραφο της Διεύθυνσης Αλιείας της οικείας Περιφέ−ρειας ή της οικείας Δασικής Υπηρεσίας για υδατόρεμα αρμοδιότητας της ή του Φορέα διαχείρισης (αν υπάρ−χει) σχετικά με την ύπαρξη ή μη, ιχθύων στο τμήμα του υδατορέματος όπου θα εγκατασταθεί το έργο και συγκεκριμένα από 1 Km κατάντη έως 1 Km ανάντη του φράγματος της διάταξης υδροληψίας του έργου.

  4.9 Στην περίπτωση Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων, τα οποία θα αξιοποιούν το νερό υδατορέματος για το οποίο δεν υπάρχει επικυρωμένη οριοθέτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο β της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 3010/2002, όπως εκάστοτε ισχύει, ο κύριος του έργου συνυποβάλλει με την Δήλωση Υπα−γωγής αντίγραφο της «Πρότασης Οριοθέτησης» του τμήματος του υδατορέματος από όπου εκτρέπεται το νερό, δηλαδή από την διάταξη υδροληψίας έως την έξοδο του αγωγού επαναφοράς του νερού στην κοίτη (με εξαίρεση έργα σε υφιστάμενα αρδευτικά δίκτυα και φράγματα), που έχει συντάξει και έχει υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3010/2002 (Α΄ 91) όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και τον σχετικό Αριθμό Πρωτοκόλλου που έλαβε για την υποβολή.

  5. Η κατά τα ανωτέρω Δήλωση Υπαγωγής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του μελετητή ή του φορέα του έρ−γου κατά το Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση ανακριβούς ή ψευδούς δήλωσης ο μελε−τητής ή ο φορέας του έργου υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 και η υπαγωγή του έργου σε ΠΠΔ δεν είναι νόμιμη και ως εκ τούτου το έργο δεν είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο και έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί κυρώσεων του Ν. 1650/86 όπως ισχύει.

  6. (α) Η υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας από−φασης, εντός 15 ημερών από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής είτε χορηγεί στον κύριο του έργου απόφαση Υπαγωγής του έργου στις ΠΠΔ της παρούσας απόφα−σης, σύμφωνα με το παράρτημα Γ ή προβαίνει στην έκδοση της άδειας εγκατάστασης είτε χορηγεί αιτιο−λογημένη απόφαση απόρριψης, είτε επιστρέφει στον κύριο του έργου τον υποβληθέντα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου φάκελο υπαγω−γής στην περίπτωση που αυτός κριθεί ως μη πλήρης, συνοδευόμενο από έγγραφη αιτιολόγηση στην οποία θα καταγράφονται τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση πεδία και στοιχεία.

  (β) Στις περιπτώσεις που συνυποβάλλεται ΕΟΑ, η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. της οικείας Περιφέρειας εντός 30 εργάσιμων ημε−ρών, εξετάζει και την συνυποβληθείσα Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση. Στην περίπτωση που από την Ειδική Οικο−λογική Αξιολόγηση προκύπτει ότι ενδέχεται να κινδυνεύει η ακεραιότητα, συνεκτικότητα και οι σκοποί διατήρησης της προστατευόμενης περιοχής, η εν λόγω υπηρεσία επιβάλει, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011, όπως εκάστοτε ισχύει, επιπλέον όρους επιπρόσθετους των ΠΠΔ των Παραρτημάτων Β.1, Β.2 ή Β.3 της παρούσας απόφασης ανάλογα με το είδος του έργου ΑΠΕ, οι οποίοι ενσωματώνονται στις ΠΠΔ. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία των 15 ημερών υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη. (γ) Η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. της οικείας Περιφέρειας, αναρτά στον ιστότοπό της την απόφαση υπαγωγής σε ΠΠΔ και όταν είναι τεχνικά δυνατόν και τα συνημμένα της.

  7. Στην περίπτωση έργων ΑΠΕ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, ο κύριος του έργου, πριν την λήξη ισχύος της υφιστάμενης απόφασης Έγκρι−σης Περιβαλλοντικών Όρων, οφείλει να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας απόφα−σης Αίτηση Υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Η υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης θα λαμβάνει υπόψη, εκτός της Δήλωσης Υπαγωγής σε ΠΠΔ, και τους όρους της προϋφιστάμενης απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου και δύναται βάσει των όρων αυτών να εκδώσει επιπλέον όρους επιπρόσθετους των ΠΠΔ των Παραρτημάτων Β.1, Β.2 ή Β.3 της παρούσας απόφασης ανάλογα με το είδος του έργου ΑΠΕ. Σε περίπτωση τροποποίησης υφισταμένων ΑΕΠΟ η αρμόδια υπηρεσία εφαρμόζει αναλογικά τα ανωτέρω.

  Άρθρο 4Χρονική διάρκεια ισχύος− Διαδικασία τροποποίησης

  1. Η Υπαγωγή σε ΠΠΔ των έργων ΑΠΕ του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, παραμένει σε ισχύ εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή στα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου.

  2.(α) Σε οποιαδήποτε τροποποίηση ή επέκταση του έργου (χωροθέτηση, ισχύς, τεχνολογία), ο κύριος του έργου υποχρεούται να υποβάλλει στην υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, Αίτηση Τροποποί−ησης των ΠΠΔ συνοδευόμενη από τον φάκελο της πα−ραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης. Η Τροποποίηση των ΠΠΔ χορηγείται από την υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης εντός του χρο−νικού διαστήματος που ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

  (β) Σε περίπτωση που από την τροποποίηση ή επέ−κταση του έργου, το έργο κατατάσσεται πλέον στην Κατηγορία Α1 ή Α2 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ 1958/2012, όπως εκάστοτε ισχύει, ακολουθούνται οι αντίστοιχες διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης που ορίζονται στον Ν. 4014/2011, όπως εκάστοτε ισχύει.

  3. Κατά τη διάρκεια ισχύος της απόφασης Υπαγωγής σε ΠΠΔ ενός έργου, εάν διαπιστωθούν από την κατα−σκευή ή/και λειτουργία του έργου σημαντικές επιπτώ−σεις στο περιβάλλον, η υπηρεσία του άρθρου 2 της πα−ρούσας απόφασης μπορεί να επιβάλλει αιτιολογημένα πρόσθετους όρους πέραν των οριζόμενων στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης.

 • 3008 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  Άρθρο 5Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

  1. Στο Παράρτημα Β.1, το οποίο αποτελεί αναπόσπα−στο μέρος της παρούσας απόφασης, περιλαμβάνονται οι ΠΠΔ για Αιολικές Εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

  2. Στο Παράρτημα Β.2, το οποίο αποτελεί αναπόσπα−στο μέρος της παρούσας απόφασης, περιλαμβάνονται οι ΠΠΔ για Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

  3. Στο Παράρτημα Β.3, το οποίο αποτελεί αναπόσπα−στο μέρος της παρούσας απόφασης, περιλαμβάνονται οι ΠΠΔ για Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

  4. Στις περιπτώσεις Υβριδικών έργων παραγωγής ηλε−κτρικής ενέργειας («Υβριδικοί σταθμοί») που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ΠΠΔ των Παραρτημάτων Β.1, Β.2, Β.3 της παρούσας απόφασης ανάλογα με τις επιμέρους εγκαταστάσεις ΑΠΕ των έργων αυτών.

  5. Στην περίπτωση έργων ΑΠΕ που εγκαθίστανται εντός περιοχών του Δικτύου Natura 2000 για τα οποία η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. της οικείας Περιφέρειας έχει εκδώσει, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011, όπως εκάστοτε ισχύει, επιπλέον όρους, οι όροι αυτοί αποτελούν αναπόσπαστη προσθήκη στις ΠΠΔ των Παραρτημάτων Β.1, Β.2 ή Β.3 της παρούσας απόφασης ανάλογα με το είδος του έργου ΑΠΕ.

  6. Σε περίπτωση έργων ΑΠΕ που χωροθετούνται σε εκτάσεις που διαχειρίζονται οι Δασικές Υπηρεσίες, η υπαγωγή σε ΠΠΔ αποτελεί έγκριση επέμβασης.

  7. Ο κύριος του έργου δεσμεύεται για την εφαρμογή και τήρηση, τόσο κατά την φάση κατασκευής όσο και κατά την λειτουργία του έργου, καθώς και μετά την παύση λειτουργίας του, των ΠΠΔ στις οποίες έχει υπα−χθεί το έργο σύμφωνα με την χορηγηθείσα απόφαση Υπαγωγής του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης. Ο κύριος του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των ΠΠΔ έστω και αν μέρος ή το σύνολο των

  εργασιών κατασκευής ή λειτουργίας πραγματοποιού−νται από τρίτους, ανεξαρτήτως των τυχόν ευθυνών που φέρουν και οι τελευταίοι για κάθε πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει τους όρους της παρούσας απόφασης καθώς και της εκάστοτε ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

  Άρθρο 6Μεταβατικές διατάξεις

  1. Οι φάκελοι περιβαλλοντικών εκθέσεων, καθώς και αντίστοιχοι φάκελοι αιτημάτων για ανανέωση ή τρο−ποποίηση ΑΕΠΟ που έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας και σύμφωνα με τις μεταβατι−κές διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209) για την περιβαλλοντική αδειο−δότηση έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, ολοκληρώ−νονται ως προς την αξιολόγησή τους και εκδίδονται αντίστοιχα οι ΑΕΠΟ και οι αποφάσεις ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εκτός εάν ο φορέας του έργου ή της δρα−στηριότητας ζητήσει την υπαγωγή του στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

  2. Έργα και δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πε−δίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης και διαθέτουν (ΑΕΠΟ), υπάγονται σε ΠΠΔ σύμφωνα με τα προβλε−πόμενα στην παρούσα απόφαση με δήλωση υπαγω−γής που υποβάλλεται τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη λήξη της ΑΕΠΟ. Σε περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ πρόκειται να υλοποιηθούν εργασίες επέκτασης, εκσυγχρονισμού ή τροποποίησης του έργου, η υπαγωγή σε ΠΠΔ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης της ΑΕΠΟ.

  Άρθρο 7

  Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας τα παραρτήματα Α1, Α2, Α3, Β1, Β2, Β3 ΚΑΙ Γ.

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3009

  .1

  :

  1.

  :

  :

  .: Fax:

  E-mail:

  :

  : :

  2.

  ;

  3. 1

  :

  :

  :

  :

  :

  :

  :

  13

  ( )

  2

 • 3010 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  ( )

  ( )

  .

  ( ):

  Natura 2000;

  , Natura 2000:

  Natura 2000 (SCI) (SPA)

  ;

  :

  3

  / 1 / 2

  .……

  X: Y: X: Y: …… ……

  4

  3 ( ) 5

  X: Y:

  100 m

  ;

  150 m

  ;

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3011

  ( ,

  , , , ):

  1

  2

  3

  4

  ….

  (KW):

  …………………………

  4.

  (MW):

  :

  (m):

  (m):

  (MW):

  (MW):

  (

  ):

  (Km):

  (Km):

  6

  (kV):

  (Km): (Km):

  (Km):

  7

  (m2):

  (m2):

  :

 • 3012 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  8

  :

  :

  9

  (kV):

  (Km): (Km):

  (Km):

  5. 10

  , ’

  . 1,2,3

  4.

  – 11 , 1:50.000,

  ( )

  ’87 , 1:5.000

  ,

  , ,

  – – –

  . 3468/2006,

  ( )

  .

  49828/2008 ( ’ 2464) 9 . 3851/2010,

  .

  ( ) 1 10 .

  4014/2011,

  .

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3013

  1958/2012 ( ’ 21), ,

  .

  : …./…./….

  &

  &

  : 1

  / Natura 2000,

  . 2 ,

  . 3 ’87 WGS 84 4

  . 5

  . 6

  . 7

  . 8

  , , . 9

  .

  , . 10

  4 3 . 11 ,

  ( ) (

  , , ).

  ,

  .

 • 3014 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  .2

  :

  1.

  :

  :

  .: Fax:

  E-mail:

  :

  : :

  2.

  ;

  3. 1

  :

  :

  :

  :

  :

  :

  :

  13

  ( )

  2

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3015

  ( )

  :

  ( )

  .

  ( ):

  Natura 2000;

  , Natura 2000:

  Natura 2000 (SCI) (SPA)

  ;

  :

  3 (m)

  14

  2 …….

  X: Y: X: Y: …… ……

  5

  ( )3 (m) 6

  X: Y:

  100 m

  ;

  150 m

  ;

  (

  ,

  1

  2

  3

  4

  ….

 • 3016 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  , , , ):

  (KW):

  …………………………

  4.

  (MW):

  (m2):

  (m2):

  :

  (KW):

  (Km):

  7

  (kV):

  (Km): (Km):

  (Km):

  8

  (m2):

  (m2):

  :

  9

  :

  :

  10

  (kV):

  (Km): (Km):

  (Km):

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3017

  5. 11

  , ’

  . 1,2,3

  4.

  – 12 , 1:50.000,

  ( )

  ‘87 , 1:5.000

  ,

  , ,

  .

  – – –

  . 3468/2006 ( ’ 129),

  .

  56

  .2637/1998.

  49828/2008 ( ’ 2464) 9 . 3851/2010 ( ’ 85),

  .

  1 10 .

  4014/2011 ( ’ 209),

  .

  1958/2012 ( ’ 21), ,

  .

  : …./…./….

  &

  &

 • 3018 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  : 1

  / Natura 2000,

  . 2 ,

  . 3 ’87 WGS 84 4 . 5

  . 6

  . 7

  . 8

  . 9

  , , . 10

  .

  , . 11

  4 3 . 12 ,

  ( ) (

  , , ).

  ,

  .

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3019

  .3

  :

  1.

  :

  :

  .: Fax:

  E-mail:

  :

  : :

  2.

  ;

  3. 1

  2:

  :

  :

  :

  :

  :

  13

  ( )

  3

 • 3020 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  ( )

  ( )

  ( ):

  Natura 2000;

  , Natura 2000:

  Natura 2000 (SCI) (SPA)

  ;

  :

  (1 Km 1

  Km ) ;

  4 (m)

  X: Y: X: Y:

  5

  ( )4 (m) 6

  X: Y:

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3021

  7

  / 4

  (m3/s)

  ;

  4.

  (MW):

  (m3/s):

  (m3/s):

  – (m3/s):

  (m3/s):

  (m3/s):

  (m3):

  (m2) (

  ):

  8 (m):

  (Km2):

  (Km):

  ;

  ,

  9

  (m2):

  (m2):

  :

  :

  (MW):

 • 3022 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  (Km):

  (Km):

  (Km):

  10

  (kV):

  (Km): (Km):

  (Km):

  11

  (kV/kV):

  (m2):

  (m2):

  :

  12

  :

  :

  13

  (kV):

  (Km): (Km):

  (Km):

  5. 14

  , ’

  . 1,2,3

  4.

  – 15 , 1:50.000,

  ( )

  ’87 , 1:5.000

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3023

  ,

  ( ) , 1:5.000 16

  , ,

  – – –

  . 3468/2006 ( ’ 129),

  16

  .

  ( )

  , ,

  1 Km 1 Km

  A

  5 . 3010/2002 ( 91) .

  49828/2008 ( ’ 2464), 9 . 3851/2010

  196978/2011 ( ’ 518), .

  1 10 .

  4014/2011,

  .

  1958/2012 ( ’ 21), ,

  .

  : …./…./….

  &

  &

 • 3024 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  : 1

  / Natura 2000,

  . 2 , ,

  ,

  . 3 ,

  . 4 ’87 WGS 84 5

  . 6

  . 7

  ,

  . 8

  , . 9 : . 10

  . 11

  . 12

  , , . 13

  .

  , . 14

  4 3 . 15 ,

  ( ) ,

  ( ,

  , )

  , .

  ,

  .

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3025

  .1

  .

  .1

  ,

  ( , ,

  ).

  .2 /

  ,

  / .

  .3

  ,

  ,

  .

  .

  .1 (10)

  ,

  .

  .2 , ,

  .

  .3

  .

  .4

  .

 • 3026 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  ,

  ,

  .

  ,

  .

  .5

  .

  .6 ,

  .

  .7 (

  / ):

  ( )

  ( . .

  ).

  ( ) ,

  :

  .1 – – 2 m.

  .2 15%

  .3 49828/2008 ( ’ 2464),

  , ( )

  3 Km.

  .

  .4

  ,

  ,

  25 .

  ( )

  ( 4m).

  ( )

  , , ’

  ( ),

  .

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3027

  .8 ,

  .

  .9

  .

  .10 ( ) ,

  , /

  , .,

  .

  ( )

  [ 50910/2003 ( ’ 1909), . 2939/2001

  ( 179), 36259/2010 ( ’ 1312), ].

  ( )

  .

  .11 ( )

  ( , ),

  .

  ( ) /

  Natura 2000,

  .

  ( ,

  , ), .

  .12 ,

  .2 .

  .13

  .

  .14

  ’ ,

  ( ), .

 • 3028 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  .15

  , ,

  .

  .16 ,

  ( ,

  , )

  ( , )

  . , ,

  .

  .17

  .

  .18

  CE,

  , 37393/2003 ( ’ 1418) 9272/2007

  (B’ 286) .

  .19

  ,

  .

  .20

  , :

  ( ) , ,

  ,

  .

  ( )

  .

  ( ) , .

  .21 :

  ( )

  ( )

  50910/2727/2003 ( 1909),

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3029

  13588/2006 ( ’ 383), . 2939/2001 ( 179), 8668/2007 ( 287),

  117/04 ( 82) . 4042/2012 ( 24)

  ( ) .

  ( )

  ,

  ,

  Natura

  2000.

  .

  .1

  .1.1

  ( )

  .

  15%.

  .1.2 , - .

  , (PCBs)

  (PCTs).

  .1.3 ( , )

  , ,

  .

  .1.4 ( )

  ,

  ,

  1180/1981 ( ’ 293),

  .

  5

  2 1180/1981,

  65 dBA.

  ( )

  1180/1981 ( ’ 293)

  .

 • 3030 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  5 2

  1180/1981,

  65 dBA.

  ) ’

  .

  .1.5

  ( , )

  3060( )238/2002 ( ’ 512) .

  .1.6

  ( )

  ,

  .

  .1.7 , ,

  .

  .

  .1.8

  .

  .1.9 ,

  .

  .2

  .2.1

  50910/2727/2003 ( 1909)

  . 4042/2012 ( 24) .

  .2.2 ( ) .

  2939/2001 ( 179) , , ( . .

  , .)

  .

  2939/2001 ( ’ 179)

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3031

  ,

  .

  ( )

  , ,

  /

  ,

  117/2004 ( ’ 82) .

  .2.3

  /

  13588/2006 ( ’ 383), 8668/2007 ( 287) . 4042/2012 ( 24)

  .

  .2.4

  . 2939/2001 ( 179)

  ( - , ,

  , , .),

  . 2939/2001

  ( 179), 115/2004 ( ’ 80), 41624/2057/ 103/2010 ( 1625),

  117/04 ( 82) 82/2004 ( ’ 64) ,

  .

  .2.5

  ,

  , 2

  24944/2006 ( ’ 791) ,

  .

  (

  13588/2006 .4042/2012).

  .2.6

  ,

 • 3032 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  , 13588/2006 ( ’ 383)

  50910/2727/2003 ( 1909) .

  .3

  .3.1

  ( ).

  .3.2

  ( )

  .

  .3.3 ( )

  Natura 2000,

  .

  .

  IV.

  ,

  , :

  IV.1

  .

  ,

  50910/2727/2003 ( ’ 1909), 13588/2006 ( ’ 383), 8668/2007

  ( 287), . 2939/2001 ( ’ 179) . 4042/2012 ( ’ 24) .

  IV.2

  .

  IV.3

  ,

  ,

  Natura 2000.

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3033

  IV.4 ,

  ,

  .

  , 71 998/1979 .

  V.

  ( , )

  atura 2000,

  .

 • 3034 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  .2

  .

  .1

  ,

  ( , ,

  ).

  .2 /

  ,

  / .

  .3

  ,

  ,

  .

  .

  .1 (10)

  ,

  .

  .2 , ,

  .

  .3

  .

  .4

  .

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3035

  ,

  ,

  .

  ,

  .

  .5

  .

  .6 ,

  .

  .7 ( ):

  ( )

  ( . .

  /

  ).

  ( ) ,

  :

  .1 – – 2 m.

  .2 15%.

  .3 49828/2008 ( ’ 2464),

  , ( )

  3 Km.

  .

  .4

  ,

  ,

  25 .

  ( )

  ( 4m).

  ( )

  , , ’

  ( ),

  .

 • 3036 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  .8 ,

  .

  .9

  .

  .10 ( ) ,

  , /

  , .,

  .

  ( )

  [ 50910/2003 ( ’ 1909), . 2939/2001

  ( 179), 36259/2010 ( ’ 1312), ].

  ( )

  .

  .11 ( )

  ( , ),

  .

  ( ) /

  Natura 2000,

  .

  ( ,

  , ), .

  .12 ,

  .2 .

  .13

  .

  .14

  ’ ,

  ( ), .

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3037

  .15

  , ,

  .

  .16 ,

  ( ,

  , )

  ( , )

  . , ,

  .

  .17

  ,

  .

  .18

  CE,

  , 37393/2003 ( ’ 1418) 9272/2007

  (B’ 286) .

  . 19

  ,

  .

  .20

  , :

  ( ) , ,

  ,

  .

  ( )

  .

  ( ) , .

  .21 :

  ( )

  ( )

  50910/2727/2003 ( 1909),

 • 3038 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  13588/2006 ( ’ 383), . 2939/2001 ( 179), 8668/2007 ( 287),

  117/04 ( 82) . 4042/2012 ( 24)

  ( )

  ( )

  ,

  , Natura.

  .

  .1

  .1.1

  ( )

  .

  ’ 15%.

  .1.2 , - .

  , (PCBs)

  (PCTs).

  .1.3 ( , )

  , ,

  .

  .1.4 ( )

  ,

  ,

  1180/1981 ( ’ 293),

  .

  5

  2 1180/1981,

  65 dBA.

  ( )

  1180/1981 ( ’ 293)

  .

  5 2

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3039

  1180/1981,

  65 dBA.

  .1.5

  ( , )

  3060( )238/2002 ( ’ 512) .

  .1.6

  ( )

  ,

  .

  .1.7 , ,

  .

  .

  .1.8

  .

  .1.9 ,

  .

  .2

  .2.1

  50910/2727/2003 ( 1909)

  . 4042/2012 ( 24) .

  .2.2 ( ) .

  2939/2001 ( 179) , , ( . .

  , .)

  .

  2939/2001 ( ’ 179)

  ,

  .

  ( )

  , ,

 • 3040 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  /

  ,

  117/2004 ( ’ 82) .

  .2.3

  /

  13588/2006 ( ’ 383), 8668/2007 ( 287) . 4042/2012 ( 24)

  .

  .2.4

  . 2939/2001 ( 179)

  ( - , ,

  , , .),

  . 2939/2001

  ( 179), 115/2004 ( ’ 80), 41624/2057/ 103/2010 ( 1625),

  117/04 ( 82) 82/2004 ( ’ 64) ,

  .

  .2.5

  ,

  , 2

  24944/2006 ( ’ 791) ,

  .

  ( 13588/2006 . 4042/2012).

  .2.6

  ,

  , 13588/2006 ( ’ 383)

  50910/2727/2003 ( 1909) .

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3041

  .3

  .3.1

  , .

  .3.2

  .

  .3.3

  , ,

  .

  IV.

  ,

  , :

  IV.1

  .

  ,

  50910/2727/2003 ( ’ 1909), 13588/2006 ( ’ 383), 8668/2007

  ( 287), . 2939/2001 ( ’ 179) . 4042/2012 ( ’ 24) .

  IV.2

  .

  IV.3 ,

  ,

  Natura 2000,

  .

  IV.4 ,

  ,

  .

  , 71 998/1979 .

  V.

  ( , )

  atura 2000,

  .

 • 3042 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  .3

  .

  .1 ( )

  , :

  43504/2005 ( ’ 1784) .

  ,

  , 5 . 3010/2002 ( ’ 91)

  ,

  ( )

  .

  .2 /

  ,

  / .

  .3

  ( , ,

  ).

  ,

  ,

  .

  .1 (10)

  ,

  .

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3043

  .2

  ,

  .

  .3 , ,

  .

  .4

  .

  .5

  .

  ,

  , ,

  ’ ,

  .

  ,

  .

  .6

  .

  .7 ,

  .

  .8 :

  ( )

  ( . .

  ).

  ( ) ,

  :

  .1 – – 2 m.

  .2 15%.

  .3 49828/2008 ( ’ 2464)

  , 3

 • 3044 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  Km.

  .

  .4

  ,

  50 .

  ( )

  ( 4m).

  ( )

  , , ’

  ( ),

  .

  .9 ,

  .

  .10

  .

  .11 ( ) ,

  , /

  , .,

  .

  ( )

  [ 50910/2003 ( ’ 1909), . 2939/2001

  ( 179), 36259/2010 ( ’ 1312), ].

  ( )

  .

  .12 ( )

  ( , ),

  .

  ( ) /

  Natura 2000,

  .

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3045

  ( ,

  ), .

  .13 ,

  .2 .

  .14

  .

  .15

  ’ ,

  ( ), .

  .16

  , ,

  .

  .17 ,

  ( ,

  , )

  ( , )

  . , ,

  .

  .18

  ,

  ,

  .

  .19

  CE,

  , 37393/2003 ( ’ 1418) 9272/2007

  (B’ 286) .

  .20

  ,

  ..

 • 3046 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  .21

  :

  ( ) , , ,

  ( )

  .

  ( ) , .

  .22

  (

  , , ).

  .23 :

  ( ) N

  ( ) N

  50910/2727/2003 ( 1909),

  13588/2006 ( ’ 383), . 2939/2001 ( 179), 8668/2007 ( 287),

  117/04 ( 82) . 4042/2012 ( 24)

  ( ) .

  ( )

  ,

  , Natura 2000.

  ( )

  ,

  ,

  ,

  ( ,

  , .).

  .

  .1

  .1.1

  ( ),

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3047

  .

  15%.

  .1.2 , - .

  , (PCBs)

  (PCTs).

  .1.3

  , ,

  .

  .1.4 ( )

  ,

  ,

  1180/1981 ( ’ 293),

  .

  5

  2 1180/1981,

  65 dBA.

  ( )

  1180/1981 ( ’ 293)

  .

  5 2

  1180/1981,

  65 dBA.

  .1.5

  3060( )238/2002 ( ’ 512) .

  .1.6

  ( )

  ,

  .

  .1.7 , ,

  .

  .

 • 3048 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  .1.8

  .

  .1.9 ,

  .

  .2

  .2.1

  50910/2727/2003 ( 1909)

  . 4042/2012 ( 24) .

  .2.2 ( ) .

  2939/2001 ( 179) , , ( . .

  , .)

  .

  2939/2001 ( ’ 179)

  ,

  .

  ( )

  , ,

  /

  ,

  117/2004 ( ’ 82) .

  .2.3

  /

  13588/2006 ( ’ 383), 8668/2007 ( 287) . 4042/2012 ( 24)

  .

  .2.4

  . 2939/2001 ( 179)

  ( - , ,

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3049

  , , .),

  . 2939/2001

  ( 179), 115/2004 ( ’ 80), 41624/2057/ 103/2010 ( 1625),

  117/04 ( 82) 82/2004 ( ’ 64) ,

  .

  .2.5

  ,

  , 2

  24944/2006 ( ’ 791) ,

  .

  (

  13588/2006 . 4042/12).

  .2.6

  ,

  , 13588/2006 ( ’ 383)

  50910/2727/2003 ( 1909) .

  .3

  .3.2.1

  ( . . , , .).

  .3.2.2 ( ) ’

  ,

  .

  ( ) ’

  :

  30% –

  ,

  50% ,

  30 lt/sec

 • 3050 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  3 16 49828/2008 ( ’ 2464)

  .

  10

  ,

  .

  ( )

  ( . . ),

  ,

  .

  ( ) :

  .1

  .2 .

  .3 .

  , .

  , ,

  . . . .

  ,

  .

  ( ) , ,

  .

  .3.2.3 ( ) ,

  .

  ( )

  ,

  ( ,

  ),

  .

  IV.

  ,

  ,, :

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3051

  IV.1

  .

  ,

  50910/2727/2003 ( ’ 1909), 13588/2006 ( ’ 383), 8668/2007

  ( 287), . 2939/2001 ( ’ 179) . 4042/2012 ( ’ 24) .

  IV.2

  .

  IV.3

  ,

  Natura 2000.

  IV.4 ,

  ,

  .

  , 71 998/1979 .

  V.

  ( , )

  atura 2000,

  .

 • 3052 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  1

  ……

  ….. . .

  / …..

  …. : ( )

  :

  : : (

  )

  Email:

  : …… ….. . . ….. ...........

  : ) …………………………………

  ) …………………………………

  ) ………………………………….

  . (

  )

  . ………………………..

  . ………( , , , )

  . …………………………….

  . ….. ( , )

  .

  )

  ,

  ( ) …../2013 ( ’ …)

  …. .

  ) : ( )

  ……………………………………………………………………………………………….

  1 ( ) 2 2,

  . ,

  , ,

  .

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3053

  /

  : ( / )

  ……………..

  . .

  …….

 • 3054 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  Άρθρο 8Έναρξη Ισχύος

  Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2013

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3055

 • 3056 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

  Σε έντυπη μορφή:• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

  Σε μορφή DVD/CD:

  Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

  Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

  Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

  Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

  Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

  Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

  • Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

  Τεύχος Έντυπη μορφή

  Α΄ 225 €

  Β΄ 320 €

  Γ΄ 65 €

  Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

  Τεύχος Έντυπη μορφή

  Δ΄ 160 €

  Α.Α.Π. 160 €

  Ε.Β.Ι. 65 €

  Α.Ε.Δ. 10 €

  Τεύχος Έντυπη μορφή

  Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

  Δ.Δ.Σ. 225 €

  Α.Σ.Ε.Π. 70 €

  Ο.Π.Κ. −

  • Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.

  • Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

  • Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.

  • Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

  • Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−πτωση.

  • Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

  Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

  Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

  ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

  Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: [email protected]

  ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02001042401130052*

  My certificate's MD5 digest can be verified at http://mysite.org2013-01-29T15:25:37+0200Athens, Ethniko TypografioTheodoros MoumourisSigned PDF (embedded)