ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό...

of 94 /94
1 ο Ειδικό Δ.Σ. Ρειραιά 2013 χολικό Βοικθμα Μζροσ Α’ Γεράςιμοσ Σπίνοσ Πλγα Σουρίδθ Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ

Transcript of ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό...

Page 1: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

1ο Ειδικό Δ.Σ. Ρειραιά

2013

χολικό Βοικθμα Μζροσ Α’

Γεράςιμοσ Σπίνοσ

Πλγα Σουρίδθ

Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ

Page 2: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

2

Αντί για πρόλογο

Οι αςκιςεισ που κα ακολουκιςουν, αναφζρονται ςτθν εκμάκθςθ των χρθμάτων και

ζχουν ςκοπό τθν εξοικείωςθ των μακθτϊν μασ ςτισ ανάλογεσ ςυναλλαγζσ:

Αγοράηω

Ρλθρϊνω

Ραίρνω ρζςτα

Συνεργάςτθκαν οι:

Σπίνοσ Γεράςιμοσ Σουρίδθ Πλγα

Υποδιευκυντισ Εκπαιδευτικόσ

Σχολικισ Μονάδασ Σχολικισ Μονάδασ

Σχολικό ‘Ζτοσ 2012-2013

Page 4: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

4

Θ ζννοια του ίςου (ωσ προσ τθν αξία)

= +

2 λεπτά 1 λεπτό 1 λεπτό

= + +

5 λεπτά 2 λεπτά 2 λεπτά 1 λεπτό

= + + + +

5 λεπτά 1 λεπτό 1 λεπτό 1 λεπτό 1 λεπτό 1 λεπτό

= +

10 λεπτά 5 λεπτά 5 λεπτά

Page 5: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

5

= + + +

10 λεπτά 5 λεπτά 2 λεπτά 2 λεπτά 1 λεπτό

= + + + +

10 λεπτά 2 λεπτά 2 λεπτά 2 λεπτά 2 λεπτά 2 λεπτά

= + + + + +

+ + + +

Μπορείσ να εξαςκθκείσ κι εςφ και να

κάνεισ και άλλουσ ςυνδυαςμοφσ με τα

πλαςτικά ςου κζρματα!

Page 7: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

7

φνκεςθ των ευρωκερμάτων με τθ μικρότερθ αξία:

+ = ____ λεπτά

+ + = _____ λεπτά

+ + + + =

______ λεπτά

+ = ____λεπτά

Page 8: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

8

+ + + + =___λεπτά

+ 0 = ___λεπτά

+ + = ___λεπτά

+ 0 = ___λεπτά

+ + + + + =__λεπτά

Page 9: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

9

υμπλιρωςε τα ευρϊ για να δίνουν άκροιςμα ίδιασ αξίασ με το κζντρο:

+ ____ 0 + ____

+ ___ ___ +

+ + ____ + + ____

+ ___ + __+__

2 λεπτά

5 λεπτά

Page 11: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

11

Λογικζσ Αντιςτοιχίεσ:

5 λεπτά

2 λεπτά

10 λεπτά

10 λεπτά

Ζνωςε με μία

γραμμι τα ευρϊ

που ζχουν τθν ίδια

αξία:

Page 16: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

16

Ζχω

Πλα μαηί είναι ____λεπτά

Βγάλε 5 λεπτά

Ζμειναν ____λεπτά.

Τι πράξεισ ζκανεσ για να βρεισ πόςα λεπτά ζμειναν;

Ζκανα ______________________________________________________________

Να εξαςκθκείσ με τα πλαςτικά ςου χριματα ςε παρόμοιεσ αςκιςεισ.

Χρωματίηω τα κζρματα:

Page 17: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

17

Θ Ζννοια του Κςου (ωσ προσ τθν αξία):

= +

= + + +

= + +

= + + + +

+ + + +

Ανάλυςθ των 20

λεπτϊν 0,20 €

Page 18: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

18

= + + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + +

= + + + +

Page 19: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

19

= + + + +

+ +

Μπορείσ να κάνεισ και άλλουσ ςυνδυαςμοφσ με τα πλαςτικά ςου κζρματα.

Page 23: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

23

θμείωςε με ζνα ςταυρό τα κουτάκια που αντιςτοιχοφν ςτθν απάντθςι ςου:

Προςοχι: Μπορείσ να χρθςιμοποιιςεισ μία φορά κάκε κζρμα για να ςχθματίςεισ το

ποςό!

0,25 € 0,06 € 0,11 € 0,22 € 0,08 €

Page 24: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

24

Κάκετεσ προςκζςεισ με κρατοφμενο και χωρίσ κρατοφμενο:

0,11 € 0,12 € 0,05 €

+ 0,06 € + 0,08 € + 0,05 €

0,04 € 0,10 € 0,05 €

+ 0,02 € + 0,10 € + 0,05 €

0,03 € 0,02 € 0,02 €

+ 0,08 € + 0,03 € + 0,02 €

Page 25: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

25

Λογικζσ Αντιςτοιχίεσ

Ζνωςε με μία γραμμι τα κουτάκια που ζχουν ευρϊ με τθν ίδια αξία:

0,10 €

0,20 €

0,15 €

0,07 €

0,10 € + 0,05 €

0,05 € + 0,05 €

0,10 € + 0,10 €

0,05 € + 0,05 €+ 0,05 €

0,05€ + 0,02€

Page 26: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

26

Προβλθματάκια

Ζχω και

Πλα μαηί είναι ____λεπτά.

Βγάλε 5 λεπτά (0,05€). Ρόςα ςου ζμειναν;

Ζμειναν ____ λεπτά.

Σι πράξθ ζκανεσ για να βρεισ πόςα ςου ζμειναν; (προφορικά)

Ρρόςκεςθ Αφαίρεςθ

Ρράξεισ

Page 28: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

28

Ζχω:

Πλα μαηί είναι _________λεπτά.

Τι πράξθ ζκανα για να βρω πόςα είναι όλα μαηί τα κζρματα;

Ζκανα ____________________________________________

Βγάλε τϊρα 13 λεπτά (0,13€)

Ρόςα ςου ζμειναν;

Μου ζμειναν ___________λεπτά.

Πρόςκεςθ Αφαίρεςθ

Να εξαςκθκείσ ςε παρόμοιεσ αςκιςεισ με τα πλαςτικά ςου κζρματα.

Ρράξεισ

Page 29: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

29

Θ Κατερίνα ζχει:

ςτθν τςζπθ τθσ. Αγοράηει ζνα

παγωτό και δίνει 11 λεπτά. Ρόςα λεπτά τθσ ζμειναν ςτθν τςζπθ τθσ;

Λύση

Θ Κατερίνα για να βρει πόςα κζρματα τθσ ζμειναν , πρζπει να κάνει δφο πράξεισ. Μπορείσ

να τθ βοθκιςεισ;

Πρόςκεςθ Αφαίρεςθ

1θ 2θ

Ρράξεισ

Page 30: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

30

Ο Γιϊργοσ ζχει μαηί του :

. Αγόραςε μία τςίχλα και ζδωςε 12

λεπτά. Ρόςα χριματα πιρε ρζςτα;

Λφςθ:

Βρίςκω τα χριματα που είχε μαηί του με __________________

Πράξθ:

Πλα μαηί ιταν ________________

Στθ ςυνζχεια γνωρίηω ότι ζδωςε 12 λεπτά.

0,10 €

Page 31: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

31

Βγάηω:

Ρράξθ: __________________ (όλα μαηί)

__________________ (βγάηω)

__________________ (ζμειναν)

Απάντθςθ: Άρα του ζμειναν _______λεπτά.

Ραρόμοιεσ αςκιςεισ

να γίνουν αρκετζσ με

τα πλαςτικά

ευρωκζρματα

Page 32: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

32

Σφνκεςθ ευρωκερμάτων

υμπλιρωςε και φτιάξε 10 λεπτά βάηοντασ τα ευρωκζρματα που

λείπουν:

0,05 €

+________

0,02 €

0,02 €

0,02 €

0,02 €

+_______

Page 33: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

33

υμπλιρωςε και φτιάξε 20 λεπτά:

0,05 €

0,05 €

0,05 €

+________

0,10 €

+_______

0,10 €

0,02 €

0,02 €

0,02 €

0,02 €

+_______

Page 34: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

34

Πόςα κζρματα ζχουν όλα τα παιδιά μαηί;

Ο ζχει ____________ λεπτά

Ο ζχει _______ λεπτά

Ο ζχει _______ λεπτά

Πλοι μαηί ζχουν ……………….

……………….

+ ……………….

Λζω τι πράξθ ζκανα_____________________________________________________

Page 35: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

35

Θ Ζννοια του Κςου (ωσ προσ τθν αξία):

= + + + +

= + +

= + + +

Ανάλυςθ των 50 λεπτϊν

Page 36: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

36

= + + + +

+ + + +

= + + +

Page 37: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

37

Προφορικζσ Αςκιςεισ – Προβλθματάκια

φνκεςθ των 50 λεπτϊν

Ζχω

Βάηω ακόμα

Πλα μαηί ζγιναν _______ λεπτά

Τι πράξθ ζκανα; Ζκανα ________________________________________________

Κάκετθ Ρρόςκεςθ:

Page 41: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

41

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕ ΑΚΘΕΙ

Κάκε παιδί ζχει εξοικονομιςει λίγα χριματα.

Μζτρθςε τα χριματα του κακενόσ και βρεσ το κζρμα που αντιςτοιχεί ςτο άκροιςμα:

Απάντςθςθ:

Ο Μθνάσ ζχει

________________________

________________________

________________________

Απάντθςθ:_______________

Ο Ρροκόπθσ ζχει

________________________

________________________

________________________

Page 43: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

43

Ευρωςταυρόλεξα:

θμείωςε με ζνα ςταυρό τα κουτάκια που αντιςτοιχοφν ςτθν απάντθςι ςου;

Ρροςοχι!! Μπορείσ να χρθςιμοποιιςεισ μία φορά κάκε κζρμα για να ςχθματίςεισ το ποςό!

0,05€ 0,30€ Ο,15€

Page 44: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

44

0,25€ 0,35€ Ο,50€ Ο,15€

Page 45: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

45

= 0,50€ ι 0,45€

= 0,40€ ι 0,30€

= 0,31€ ι 0,21€

= 0,50€ ι 0,40€

= 0,45€ ι 0,50€

= 0,13€ ι 0,23€

Κφκλωςε τθν απάντθςθ που είναι λάκοσ:

34 λεπτά και

16 λεπτά

5 λεπτά και

8λεπτά

22 λεπτά και

8 λεπτά

30 λεπτά και

20 λεπτά

25 λεπτά και

15 λεπτά

12 λεπτά και

9 λεπτά

Page 46: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

46

Οι πράξεισ τθσ πρόςκεςθσ και τθσ αφαίρεςθσ ωσ αντίςτροφεσ:

Ζχω

Βγάηω 30 λεπτά (0,30€)

Ζμειναν _________ λεπτά.

Πράξεις:

Πρόςκεςθ Αφαίρεςθ

Page 47: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

47

Ζχω

Βγάηω 30 λεπτά (0,30€)

Ζμειναν _________ λεπτά.

Πράξεις:

Πρόςκεςθ Αφαίρεςθ

Page 48: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

48

Θ Ζννοια του Κςου ωσ προσ τθν αξία:

= +

= + + +

+

= + + + + +

+ + + +

Ανάλυςθ του 1 ευρϊ

Page 49: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

49

= + + +

= + + + +

+ +

= + + + +

+

Page 50: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

50

= + + + +

+ + + + +

= + + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

Μπορείσ να φτιάξεισ και άλλουσ ςυνδυαςμοφσ με τα πλαςτικά ςου κζρματα

Page 52: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

52

Λογικζσ Αντιςτοιχίεσ

Ζνωςε με μία γραμμι τα ευρϊ που ζχουν τθν ίδια αξία:

Page 53: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

53

ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑΚΙΑ

Οι πράξεισ τθσ πρόςκεςθσ και τθσ αφαίρεςθσ ωσ αντίςτροφεσ:

Ζχω

Πλα μαηί είναι ______________

Βγάηω 50 λεπτά.

Ζμειναν ____________________

Ρράξεισ Ρρόςκεςθ Αφαίρεςθ

: 0,50€ 1,00€

+ 0,50€ - 0,50€

Ζχω:____________________________________

Ζμειναν:_________________________________

Page 54: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

54

Ζχω

Πλα μαηί είναι ______________

Βγάηω 30 λεπτά.

Ζμειναν ____________________

Ρράξεισ Ρρόςκεςθ Αφαίρεςθ

: 0,50€ 1,00€

0,20€ -

0,20€

+ 0,10€

Ζχω:____________________________________

Ζμειναν:_________________________________

Page 55: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

55

Ζχω

Πλα μαηί είναι ______________

Βγάηω 40 λεπτά.

Ζμειναν ____________________

Ρράξεισ: Ρρόςκεςθ Αφαίρεςθ

0,20€ 1,00€

0,20€ -________

_____

_____

_____

+ 0,20€

Ζχω:____________________________________

Ζμειναν:_________________________________

Page 56: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

56

Αναγνϊριςθ και γραφι των ευρωκερμάτων:

Γράφονται ζτςι:

1 λεπτό = 0,01 €

2 λεπτά = 0,02 €

5 λεπτά = 0,05 €

10 λεπτά = 0,10 €

20 λεπτά = 0,20 €

50 λεπτά = 0,50 €

Θυμάμαι: 1 ευρϊ=100 λεπτά

Το 1 ευρϊ γράφεται 1,00 €

Page 58: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

58

Ρροβλθματάκια

10 λεπτά → _______

2 λεπτά → _______

20 λεπτά → _______

1 ευρϊ → _______

Θ Μαίρθ είχε 1 ευρϊ. Ζδωςε τα μιςά ςτθ γιαγιά τθσ. Ρόςα τθσ ζμειναν;

Απάντθςθ:______________________________________________

________________________________________________

Βρεσ το

μιςό του:

Page 59: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

59

Ο Νίκοσ ζχει 60 λεπτά. Ρόςα κζλει ακόμθ για να τα κάνει 1 ευρϊ;

Απάντθςθ:_________________________

____________________________________

____________________________________

__________________________________

Ζνα παγωτό κοςτίηει 1 ευρϊ. Ο Τάκθσ ζχει 40 λεπτά. Ρόςα λεπτά

χρειάηεται ακόμθ για να μπορζςει να το αγοράςει;

Απάντθςθ:_________________________

______________________________________

______________________________________

____________________________________

Λφςθ:

Λφςθ:

Page 60: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

60

Το ζνα γραμματόςθμο κοςτίηει 35 λεπτά. Ρόςο κοςτίηουν τα δφο

γραμματόςθμα;

Απάντθςθ:__________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Ο Κϊςτασ ζχει 28 λεπτά και ο Βαςίλθσ 32 λεπτά. Ρόςα λεπτά ζχουν και τα

δφο παιδιά μαηί;

Απάντθςθ:__________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Λφςθ:

Λφςθ:

Page 61: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

61

Λογικζσ Αντιςτοιχίεσ

Ζνωςε με μία γραμμι αυτά που είναι ίςα:

0,50 € + 0,50 €

0,20 € + 0,50 €

0,20 € + 0,05 €

0,10 € + 0,02 €

0,12 €

1,00 €

0,70 €

0,25 €

Page 62: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

62

Ζνωςε τα ευρϊ που ζχουν τθν ίδια αξία:

0,80 € - 0,20 €

1,00 € - 0,10 €

0,50 € - 0,30 €

0,60 €

0,90 €

0,10 €

0,20 € + 0,10 € 0,20 €

Page 63: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

63

Ζνωςε τα ευρϊ που ζχουν τθν ίδια αξία:

0,20 € x 3

0,10 € x 4

1,00 €

0,15 €

0,05 € x 3 0,40 €

0,50 € x 2 0,60 €

Page 64: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

64

Βρίςκω το αποτζλεςμα:

Οριηόντια Κάκετα

0,50 € + 0,20 € = _________

0,30 € + 0,30 € = _________

0,50 € + 0,50 € = _________

0,80 € + 0,20 € = _________

Page 65: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

65

Βρίςκω το αποτζλεςμα:

Οριηόντια: Κάκετα:

0,80 € - 0,20 € = _________

1,00 € - 0,50 € = _________

0,95 € - 0,25 € = _________

0,65 € - 0,15 € = _________

Page 66: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

66

Βρίςκω το αποτζλεςμα:

Οριηόντια: Κάκετα:

3 x 0,10 € = ________

4 x 0,05 € = ________

2 x 0,50 € = ________

Χρθςιμοποίθςε τα

πλαςτικά ςου

κζρματα για να βρεισ

τα αποτελζςματα

Page 67: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

67

θμείωςε διαφορετικά τισ πράξεισ:

+ + + + + =

Χ

+ + + + +

Χ

+ + + +

Χ

+ + + +

Χ

Page 68: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

68

Σι πράξθ κάνω;

Κάνω:__________________________________________

4 x = ____

3 x = ____

2 x = ____

3 x = ____

4 x = ____

10 x =____

Ζνα παραμφκι κοςτίηει 1 ευρϊ. Ο Πζτροσ ζχει μαηί του 35 λεπτά. Πόςα κζλει ακόμθ για να το αγοράςει;

Page 69: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

69

= +

= + +

= + + +

= + + + +

+ +

Ανάλυςθ των 2 ευρϊ

Page 73: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

73

Χρθςιμοποίθςε το κάκε κζρμα μία φορά για να ςχθματίςεισ τα 2 ευρϊ

Μπορείσ να φτιάξεισ και άλλουσ ςυνδυαςμοφσ με τα πλαςτικά ςου χριματα.

Συνκεςθ των 2 ευρϊ

Page 74: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

74

Ζνωςε με μία γραμμι τα ευρϊ που ζχουν τθν ίδια αξία:

Page 75: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

75

Οι πράξεισ τθσ πρόςκεςθσ και τθσ αφαίρεςθσ:

Ζχω . Πλα μαηί είναι ___________

Βγάηω 1 ευρϊ. Ζμειναν: ______________

Πράξεισ:

Ρρόςκεςθ: Αφαίρεςθ:

_____________ __________________

Ηωγράφιςε ό, τι κζλεισ:

Page 76: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

76

‘Εχω

Πλα μαηί είναι: __________________

Βγάηω 1 ευρϊ

Ζμειναν: _________________

Πράξεισ:

Ρρόςκεςθ: Αφαίρεςθ:

_____________ __________________

Ηωγράφιςε ό, τι κζλεισ:

Page 77: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

77

‘Εχω

Πλα μαηί είναι: __________________

Βγάηω 30 λεπτά

Ζμειναν: _________________

Πράξεισ:

Ρρόςκεςθ: Αφαίρεςθ:

_____________ __________________

Ηωγράφιςε ό, τι κζλεισ:

Page 78: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

78

‘Εχω

Πλα μαηί είναι: __________________

Βγάηω 90 λεπτά

Ζμειναν: _________________

Πράξεισ:

Ρρόςκεςθ: Αφαίρεςθ:

_____________ __________________

Κάνε και άλλεσ τζτοιεσ πράξεισ με τα πλαςτικά ςου χριματα

Page 79: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

79

ΘΤΜΑΜΑΙ

1 ευρϊ=

Page 80: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

80

ΘΤΜΑΜΑΙ

2 ευρϊ=

Page 81: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

81

Θ ΕΝΝΟΙΑ ΣΟΤ ΔΙΠΛΑΙΟΤ

υμπλιρωςε ό, τι λείπει:

1 _____

2 _____

3 _____

Page 82: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

82

Βρεσ το διπλάςιό του:

____

Page 83: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

83

Θ ΕΝΝΟΙΑ ΣΟΤ ΜΙΟΤ

υμπλιρωςε ό, τι λείπει:

2 1

____ ___

_____ ______

Page 84: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

84

____ _____

______ _____

Μπορείσ να φτιάξεισ και άλλουσ ςυνδυαςμοφσ με τα πλαςτικά ςου χριματα.

Page 85: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

85

Πϊσ πρζπει να γίνεται θ λφςθ ενόσ προβλιματοσ;

Για να λφςουμε ςωςτά ζνα πρόβλθμα, πρζπει να κάνουμε τισ εξισ ενζργειεσ:

1. Να διαβάςουμε αργά και προςεκτικά το πρόβλθμα για να το καταλάβουμε καλά.

2. Να δοφμε τι μασ δίνει το πρόβλθμα και τι μασ ηθτάει.

3. Να ςκεφτοφμε καλά κα να βροφμε ποια πράξθ ι ποιεσ πράξεισ χρειάηεται να

κάνουμε για να φτάςουμε ςτο αποτζλεςμα που ηθτάμε.

4. Να κάνουμε με μεγάλθ προςοχι τισ πράξεισ που ςκεφτικαμε ότι χρειάηεται να

γίνουν. Για να βεβαιωκοφμε ότι ζγιναν ςωςτά, πρζπει να τισ επαναλάβουμε άλλθ μία φορά

(ι να κάνουμε τισ δοκιμζσ τουσ)

5. Για τθ λφςθ ενόσ προβλιματοσ χρειάηεται ακόμθ να ξζρουμε ότι:

α. Ρρόςκεςθ κάνουμε, όταν κζλουμε να ενϊςουμε, δθλαδι να βάλουμε μαηί όμοια

πράγματα.

β. Αφαίρεςθ κάνουμε, όταν κζλουμε να βγάλουμε ζνα μικρότερο αρικμό από ζνα

μεγαλφτερο, ο οποίοσ φανερϊνει το ίδιο πράγμα με αυτόν.

γ. Ρολλαπλαςιαςμό κάνουμε, όταν ξζρουμε το ζνα και ψάχνουμε τα πολλά.

δ Διαίρεςθ κάνουμε, όταν ξζρουμε τα πολλά και ψάχνουμε το ζνα.

6. Αν το πρόβλθμα είναι ςφνκετο, το αναλφουμε ςε απλά προβλιματα και λφνουμε ζνα

– ζνα προχωρϊντασ ζτςι βιμα- βιμα.

Page 86: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

86

Λφνω τα παρακάτω προβλιματα:

1. Ζνασ βιβλιοπϊλθσ αγόραςε ζνα τετράδιο 65 λεπτά και μετά το ποφλθςε 2 ευρϊ.

Ρόςο κζρδοσ ζβγαλε;

Λφςθ:

Απάντθςθ:__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2 Ζνασ ζμποροσ ποφλθςε χτεσ ζνα μολφβι αξίασ 85 λεπτϊν και μία γόμα αξίασ 65

λεπτϊν. Ρόςα χριματα ειςζπραξε ςυνολικά;

Λφςθ:

Απάντθςθ:__________________________________________________________________

Page 87: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

87

3 Ο Κωςτάκθσ παίρνει κάκε μζρα από τον μπαμπά του 2 ευρϊ. Ξοδεφει 85 λεπτά ςτο

κυλικείο του ςχολείου και τα υπόλοιπα τα αποταμιεφει.

α) Ρόςα χριματα αποταμιεφει ςε μία μζρα;

β) Ρόςα χριματα αποταμιεφει ςε 5 θμζρεσ;

Λφςθ:

Απάντθςθ:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4. Θ γιαγιά ζχει 2 ευρϊ. Ζδωςε τα μιςά ςτον Κωςτάκθ. Ρόςα τθσ ζμειναν;

Λφςθ:

Απάντθςθ:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Page 90: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

90

Αγαπθτοί Γονείσ

Ριςτεφοντασ πωσ θ γνϊςθ και ο τρόποσ ςκζψθσ που ιςχφουν ζξω από το ςχολείο

πρζπει να βρίςκονται ςε αρμονία και αλλθλοτροφοδότθςθ με όςα διδάςκονται ςτο

ςχολείο, επικυμοφμε να νιϊςετε πωσ είςτε ςυμμζτοχοι ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ των

παιδιϊν ςασ.

Πϊσ μπορείτε να βοθκιςετε

Για αρκετά παιδιά θ πράξθ τθσ αφαίρεςθσ είναι πιο δφςκολθ από τθν πράξθ τθσ

πρόςκεςθσ. Ζτςι λοιπόν ςτο ςτάδιο αυτό προκειμζνου να καταλάβουν τα παιδιά τθ

ςθμαςία τθσ πράξθσ τθσ αφαίρεςθσ, είναι καλό να τθν εφαρμόςουν ςε πολλζσ και ποικίλεσ

καταςτάςεισ τθσ κακθμερινισ ηωισ. Σε αυτό το ςθμείο θ βοικεια τθσ οικογζνειασ είναι

πολφτιμθ.

Για παράδειγμα, ρωτϊντασ τα παιδιά «Εγϊ με ποιο χζρι πιάνω το ζνα ευρϊ;» κζτω

κζμα προςανατολιςμοφ. Με τισ ερωτιςεισ «Είναι τα νομίςματα των 5 λεπτϊν όςα και τα

νομίςματα των 2 λεπτϊν;» « Ρόςα λιγότερα ι πόςα περιςςότερα είναι;» « ‘Εχει κάκε

άτομο ςτο τραπζηι 2 ευρϊ;» ςυγκρίνουμε ποςότθτεσ. Επίςθσ αναγνωρίηουμε ψθφία και

τακτικοφσ αρικμοφσ κζτοντασ ςτα παιδιά τισ ερωτιςεισ « Ροιο νοφμερο γράφει το κζρμα;»

Ακόμα, οι ζννοιεσ τθσ πρόςκεςθσ και τθσ αφαίρεςθσ ζρχονται ςτο προςκινιο ρωτϊντασ «

Ρόςα είναι τα κζρματα πάνω ςτο τραπζηι; Τι ςυνολικι αξία ζχουν; Δϊςε μου 14 ευρϊ. Αν

Page 91: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

91

ξοδζψεισ 4 ευρϊ από τα 10 που κα ςου δϊςω, πόςα κα ςου μείνουν;» Τζλοσ, θ ζννοια του

πολλαπλαςιαςμοφ γίνεται αντιλθπτι όταν ρωτάμε τα παιδιά με τον όρο «φορζσ» ι όταν

τον εννοοφμε: « Ρόςα λεπτά είναι 3 νομίςματα των 5 λεπτϊν; Ρζντε παιδιά ζχουν από 2

ευρϊ το κακζνα. Ρόςα είναι όλα τα ευρϊ μαηί;»

Ζνα ευχάριςτο παιχνίδι που αςκεί τα παιδιά ςτθν πρόςκεςθ αλλά και ςτθν αφαίρεςθ

είναι το επιτραπζηιο παιχνίδι «φιδάκι». Μπορείτε ακόμθ να διαβάςετε ςτο παιδί κάποιο

λογοτεχνικό κείμενο ςχετικό με τθν πρόςκεςθ και τθν αφαίρεςθ, όπωσ είναι το βιβλίο του

Ευγζνιου Τριβιηά «Ο Άκθσ ο Τςαγκάρθσ».

Στθν κακθμερινι ηωι τθσ οικογζνειασ παρουςιάηονται πολλζσ ευκαιρίεσ για να

παίξουμε και να ςυνομιλιςουμε με τα παιδιά για καταςτάςεισ αφαίρεςθσ. Τζτοιεσ

καταςτάςεισ μπορεί να ςχετίηονται με τα χριματα, με τα παιχνίδια τουσ, με αντικείμενα

του ςπιτιοφ κλπ.:

Για παράδειγμα, «Αν βγάλουμε δφο από τα επτά παιχνίδια που ζχει το καςόνι, πόςα

κα μείνουν; Αν ξοδζψεισ 4 € από τα 10 που κα ςου δϊςω, πόςα κα ςου μείνουν;» κλπ.

Αν τα παιδιά δυςκολεφονται ςτισ αφαιρζςεισ, καλό είναι να ζχουν μπροςτά τουσ τα

αντικείμενα ι τα κζρματα και να κάνουν αφαίρεςθ πάνω ςε αυτά ι να χρθςιμοποιιςουν

τα δάχτυλά τουσ.

Αν αντιμετωπίηουν εφκολα τθν εκτζλεςθ των αφαιρζςεων , μποροφμε να τουσ

κζτουμε ερωτιςεισ τισ οποίεσ κα απαντοφν με το μυαλό τουσ: χωρίσ τθν παρουςία

αντικειμζνων.

Αφαίρεςθ

Αρχικά οι μακθτζσ πραγματοποιοφν αφαιρζςεισ ςτισ οποίεσ από αρικμοφσ μζχρι το

10 αφαιροφν ζναν μικρό αρικμό και ςυγκεκριμζνα αρικμοφσ μζχρι το 3 (πχ 4-2, 5-3, 6-2

κλπ). Στθ ςυνζχεια προχωροφμε ςε αφαιρζςεισ, ςτισ οποίεσ ο αρικμόσ που αφαιροφμε

είναι μεγαλφτεροσ. Διδάςκουμε ςτα παιδιά τθ γραφι τθσ αφαίρεςθσ με ςφμβολα (πχ 5-3)

και αςκοφμε τθν ικανότθτά τουσ να ξεχωρίηουν και να μθ μπερδεφουν τθ γραφι τθσ

Page 92: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

92

αφαίρεςθσ με αυτιν τθσ πρόςκεςθσ. Τελευταία και πιο δφςκολθ για τα παιδιά μορφι

αφαίρεςθσ είναι το ςυμπλιρωμα. Καταςτάςεισ ςυμπλθρϊματοσ είναι αυτζσ που

καταλιγουν ςε πράξεισ όπωσ 3+__= 10 ι 10-___=3, δθλαδι «3 και πόςο μασ κάνει 10 ι

ποιον αρικμό πρζπει να αφαιρζςω από το 10 για να βρω το 3.

Page 93: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

93

Παιχνίδι «ο Σαμίασ»

Υλικά: Δφο ηάρια ςε κάκε ομάδα και απομιμιςεισ νομιςμάτων. Τα νομίςματα μπορεί

να είναι πλαςτικά (ζτοιμα από τθν αγορά) ι να καταςκευαςτοφν από χαρτόνι. Θα

χρειαςτοφν περιςςότερα νομίςματα του 1€.

Το παιχνίδι παίηεται με ομάδεσ που απαρτίηονται από τουλάχιςτον δφο άτομα. Ζνα

άτομο από κάκε ομάδα κα είναι ο ταμίασ. Καλό είναι να ορίςετε ταμία το παιδί ςασ. Ο

ταμίασ κα δίνει τα νομίςματα και κα κάνει τισ ανταλλαγζσ. Κάκε ομάδα κα ζχει από δφο

ηάρια και νομίςματα τα οποία κα κρατά ο ταμίασ.

Το παιχνίδι παίηεται ωσ εξισ:

1θ φάςθ: Κάκε παίκτθσ με τθ ςειρά ρίχνει μία φορά τα δφο ηάρια και παίρνει από το ταμείο

τόςα νομίςματα του 1€, όςα δείχνουν τα ηάρια. Γίνονται τρεισ κφκλοι του παιχνιδιοφ και

ζτςι κάκε παίκτθσ παίηει από τρεισ φορζσ. Στο τζλοσ του παιχνιδιοφ κάκε παίκτθσ

ςυγκεντρϊνει και μετρά όλα τα νομίςματα του 1€. Ρου ζχει και γράφει τον αρικμό των

ΕΥΩ ςτο τετράδιό του.

2θ φάςθ (ανταλλαγζσ): Δεν πρζπει κάκε παίκτθσ να ζχει τόςο πολλά νομίςματα, αντίκετα ο

αρικμόσ των χρθμάτων που κζρδιςε πρζπει να φαίνεται με όςο το δυνατόν λιγότερα

νομίςματα. Για το λόγο αυτό κάκε παίκτθσ με τθ ςειρά κάνει ανταλλαγζσ ςτον ταμία.

Μετρά ξανά τϊρα τα χριματα που ζχει και επιβεβαιϊνει αν αυτά είναι τόςα όςο ο αρικμόσ

που ζχει καταγράψει ςτο τετράδιό του.

3θ φάςθ (ςχθματιςμόσ αρικμϊν): Κάκε παίκτθσ διαλζγει ζναν δίψθφο αρικμό μζχρι το 50

και τον γράφει ςτο τετράδιό του Ο κανόνασ και εδϊ είναι ότι δεν πρζπει να ςχθματίςουμε

τον αρικμό με όςο το δυνατόν λιγότερα νομίςματα. Κάκε παίκτθσ με τθ ςειρά ηθτά από τν

ταμία τα αντίςτοιχα νομίςματα.

Page 94: ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα1dim-eid-peiraia.att.sch.gr/ekpaideytiko_yliko/euro final.pdf · 1ο ιδικό .Σ. Ρειαιά 2013 χολικό Βοικθμα

94

Βιβλιογραφία

www.coloringp.com (εικόνα ςελ 4)

www.sportcity.gr (εικόνα ςελ 9)

www.weirdspace.dkwww.illustrationsof.comwww.jp.clipproject.infowww.primoclipart.com

www.freeclipart.comwww.clipartpal.comwww.e-coins.gr (εικόνεσ κερμάτων)

http://www.google.gr/search?hl=el&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1059&bih=56

9&q=kid+clipart&oq=kid+clipart&gs_l=img.12..0j0i24.5175.8587.0.11836.11.7.0.4.4.0.126.7

70.1j6.7.0...0.0...1ac.1.12.img.PF7tv5MN67Q (εικόνα ςελ 73)

www.tokalathi.gr (εικόνα ςελ 73)

www.protothema.gr (εικόνα ςελ 73))

www.dooyoo.co.uk (εικόνα ςελ 74)

www.printablecoloring pages.com (εικόνεσ για χρωμάτιςμα)