ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ · 2012. 3. 13. · ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ...

of 32/32
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 1 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ. Γ.Υ.153 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη− γούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους Φορείς κοινωνικής ασφάλισης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 του ν.3816/2010 (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/26−1−2010) «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις», όπως συμπλη− ρώθηκε με το άρθρο 63 παρ. 5 εδ. θ του ν.3918/2011 και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 37 του ν.4025/2−11−11 (ΦΕΚ 228/Α΄). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν.3370/2005 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/11−7−2005) «Οργάνωση και λειτουργία των υπη− ρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» και τις διατάξεις των άρθρων 51 παρ. 2 και 3 και άρθρο 63 παρ. 5 του ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/2−3−2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22−4−2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 4. Το Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί− ας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α΄/2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 5. Το υπ’ αριθμ. 8306/1−2−2012 έγγραφο του ΕΟΦ, με το οποίο μας διαβιβάστηκε ο κατάλογος που κατήρτισε η ειδική επιτροπή του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφ. γ του ν.3816/2010. 6. Το γεγονός ότι με την Απόφαση αυτή δεν προκα− λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνεται ο κάτωθι κατάλογος φαρμακευτικών ιδι− οσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης: 10629
 • date post

  20-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ · 2012. 3. 13. · ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ...

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5441 Μαρτίου 2012

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ. Γ.Υ.153Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη−

  γούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους Φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 του ν.3816/2010

  (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/26−1−2010) «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις», όπως συμπλη−ρώθηκε με το άρθρο 63 παρ. 5 εδ. θ του ν.3918/2011 και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 37 του ν.4025/2−11−11 (ΦΕΚ 228/Α΄).

  2. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν.3370/2005 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/11−7−2005) «Οργάνωση και λειτουργία των υπη−

  ρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» και τις διατάξεις των άρθρων 51 παρ. 2 και 3 και άρθρο 63 παρ. 5 του ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/2−3−2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».

  3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22−4−2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

  4. Το Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί−ας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α΄/2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

  5. Το υπ’ αριθμ. 8306/1−2−2012 έγγραφο του ΕΟΦ, με το οποίο μας διαβιβάστηκε ο κατάλογος που κατήρτισε η ειδική επιτροπή του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφ. γ του ν.3816/2010.

  6. Το γεγονός ότι με την Απόφαση αυτή δεν προκα−λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

  Εγκρίνεται ο κάτωθι κατάλογος φαρμακευτικών ιδι−οσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης:

  10629

 • 10630 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤ

  ΑΛΟΓΟ

  Σ ΦΑΡ

  ΜΑΚ

  ΩΝ

  ΠΟΥ ΧΟ

  ΡΗΓΟ

  ΥΝΤΑ

  Ι ΜΕ ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  ΚΑΙ

  ΔΕΝ

  ΚΑΛ

  ΥΠΤΟ

  ΝΤΑ

  Ι ΑΠΟ

  ΤΗΝ

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

  ΑΣΦ

  ΑΛΙΣΗ

  ΚΩΔΙΚΟΣ

  ΣΥΣΚ

  /ΣΙΑ

  ΟΝΟΜΑΣΙΑ

  ΠΡΟ

  ΪΟΝΤΟ

  ΣΦΑΡΜ

  ΑΚΟΤΕ

  ΧΝΙΚΗ

  ΜΟΡΦ

  ΗΠΕΡ

  ΙΕΚΤΙΚΟΤΗ

  ΤΑΠΕΡ

  ΙΓΡΑ

  ΦΗ

  ΣΥΣ

  ΚΕΥ

  ΑΣΙΑΣ

  ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣ

  ΗΣ

  ΚΑΤΟ

  ΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

  ΚΥΚ

  ΛΟΦΟΡΙΑΣ

  Α

  -ΠΕΠ

  ΤΙΚΗ

  ΟΔΟΣ ΚΑΙ

  ΜΕΤ

  ΑΒΟΛΙΣΜ

  ΟΣ

  A01

  ΑΡΜΑΚ

  Α ΣΤΟ

  ΜΑΤ

  ΟΣ

  A01A

  -Φάρμακα

  στόματος

  A01

  AA

  -Φάρμακα

  για

  την

  πρόληψη της τερηδόνας

  Οδοντική χρήσ

  η

  A01

  AA

  01

  SO

  DIU

  M F

  LUO

  RID

  E24

  6960

  101

  DU

  RA

  PH

  AT

  DE

  NTA

  L.S

  US

  50M

  G/M

  LB

  Tx1

  (TU

  Bx1

  0 M

  L)ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  CO

  LGA

  TE-P

  ALM

  OLI

  VE

  ΕΜΠΟΡ

  A01

  AB

  -Φάρμακα

  κατά τω

  ν λοιμώξεων και αντισηπ

  τικά

  για

  τοπ

  ική στοματική θεραπεία

  Οδοντική χρήσ

  η

  A01

  AB

  03

  CH

  LOR

  HEX

  IDIN

  E G

  LUC

  ON

  ATE

  2374

  602

  01P

  ER

  IOC

  HIP

  DE

  NT.

  INS

  2,5M

  G/IN

  SB

  Tx10

  (BLI

  STE

  R 1

  x10)

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  ΑΡΡΙΑΝΙ Φ

  ΑΡΜΑΚΕΥΤ

  ΙΚΗ

  Α.Ε

  .

  2374

  602

  02P

  ER

  IOC

  HIP

  DE

  NT.

  INS

  2,5M

  G/IN

  SB

  Tx 2

  (BLI

  STE

  R 1

  x 2)

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  ΑΡΡΙΑΝΙ Φ

  ΑΡΜΑΚΕΥΤ

  ΙΚΗ

  Α.Ε

  .

  A01

  AB

  17

  MET

  RO

  NID

  AZO

  LE B

  ENZO

  ATE

  2611

  801

  04P

  ER

  IOTR

  ET

  DE

  NTA

  L.G

  EL

  25%

  BTx

  2 C

  AR

  TRIG

  ES

  x1,0

  gΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  VE

  RIS

  FIE

  LD (U

  K) L

  TD, U

  .K.

  Χρήσ

  η στο στοματικό βλεννογόνο

  (υγρές

  μορφές)

  A01

  AB

  03

  CH

  LOR

  HEX

  IDIN

  E G

  LUC

  ON

  ATE

  2822

  301

  01C

  OLG

  ATE

  PE

  RIO

  GA

  RD

  OR

  .T.S

  OL

  0,20

  %B

  OTT

  LE x

  300

  ML

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  GA

  BA

  GM

  BH

  , GE

  RM

  AN

  Y

  A01

  AB

  12

  HEX

  ETID

  INE

  1462

  902

  01H

  EXA

  LEN

  MO

  UTH

  SP

  R0,

  20%

  FLx4

  0 M

  L+ψεκασ

  τήρα

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  JOH

  NS

  ON

  AN

  D J

  OH

  NS

  ON

  HE

  L

  A03

  ΑΡΜΑΚ

  Α ΓΙΑ

  ΛΕΙΤΟ

  ΥΡΓΙΚΕ

  Σ ΓΑ

  ΣΤΡΕ

  ΝΤΕ

  ΡΙΚΕ

  Σ ΔΙΑΤ

  ΑΡΑΧ

  ΕΣ

  A03D

  -Σπ

  ασμολυτικά σε

  συνδυασ

  μό με αναλγητικά

  A03

  DB

  -Ευ

  θαλεία

  (Bel

  lado

  nna)

  και

  παράγωγα

  σε συ

  νδυασμ

  ό με

  αναλγητικά

  Από του στόματος

  χορήγησ

  η (στερεές

  μορφές)

  A03

  DB

  04

  PA

  RA

  CET

  AM

  OL,

  HYO

  SCIN

  E B

  UTY

  LBR

  OM

  IDE

  2226

  503

  01S

  PA

  SM

  O-A

  PO

  TEL

  C.T

  AB

  (500

  +10)

  MG

  /TA

  BB

  Tx20

  (BLI

  ST

  2x10

  )ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  UN

  I-PH

  AR

  MA

  ΚΛΕΩΝ

  ΤΣΕ

  ΤΗΣ

  2104

  501

  01B

  US

  CO

  PA

  N P

  LUS

  F.C

  .TA

  B(5

  00+1

  0)M

  G/T

  AB

  BTx

  20(B

  LIS

  T 2

  x10)

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  BO

  EH

  RIN

  GE

  R IN

  GE

  LHE

  IM ΕΛΛ

  2104

  501

  03B

  US

  CO

  PA

  N P

  LUS

  F.C

  .TA

  B(5

  00+1

  0)M

  G/T

  AB

  BT

  x 40

  (BLI

  ST

  4x10

  )ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  BO

  EH

  RIN

  GE

  R IN

  GE

  LHE

  IM ΕΛΛ

  Ορθική χορήγηση

  (στερεές

  μορφές)

  A03

  DB

  04

  PA

  RA

  CET

  AM

  OL,

  HYO

  SCIN

  E B

  UTY

  LBR

  OM

  IDE

  ATC

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10631

  ΚΩΔΙΚΟΣ

  ΣΥΣΚ

  /ΣΙΑ

  ΟΝΟΜΑΣΙΑ

  ΠΡΟ

  ΪΟΝΤΟ

  ΣΦΑΡΜ

  ΑΚΟΤΕ

  ΧΝΙΚΗ

  ΜΟΡΦ

  ΗΠΕΡ

  ΙΕΚΤΙΚΟΤΗ

  ΤΑΠΕΡ

  ΙΓΡΑ

  ΦΗ

  ΣΥΣ

  ΚΕΥ

  ΑΣΙΑΣ

  ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣ

  ΗΣ

  ΚΑΤΟ

  ΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

  ΚΥΚ

  ΛΟΦΟΡΙΑΣ

  ATC

  2226

  502

  01S

  PA

  SM

  O-A

  PO

  TEL

  SU

  PP

  (800

  +10)

  MG

  /SU

  PP

  .B

  TX5

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  UN

  I-PH

  AR

  MA

  ΚΛΕΩΝ

  ΤΣΕ

  ΤΗΣ

  A0

  6

  -KΑΘ

  ΑΡΤΙΚΑ

  A06A

  -

  Kαθαρτικά

  A06

  AB

  -Ερ

  εθιστικά

  καθαρτικά

  Από του στόματος

  χορήγησ

  η (στερεές

  μορφές)

  A06

  AB

  08

  SO

  DIU

  M P

  ICO

  SULF

  ATE

  0307

  003

  01LA

  XATO

  LC

  AP

  S 7

  ,5M

  G/C

  AP

  BTx

  24ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  ΩΜΕΓ

  Α ΦΑΡΜΑ

  ΕΛΛΑΣ

  0307

  001

  01LA

  XATO

  LTO

  F5M

  G/T

  OFF

  EE

  BT

  x 24

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  ΩΜΕΓ

  Α ΦΑΡΜΑ

  ΕΛΛΑΣ

  Από του στόματος

  χορήγησ

  η (υγρές

  ή ημιστερεές μορφ

  ές)

  A06

  AB

  06

  SEN

  NO

  SID

  E A

  +B

  0916

  901

  01X-

  PR

  EP

  SYR

  10M

  G/5

  ML

  FL x

  75

  ML

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  LAV

  IPH

  AR

  M A

  E

  A06

  AB

  08

  SO

  DIU

  M P

  ICO

  SULF

  ATE

  0172

  001

  01G

  UTT

  ALA

  XO

  R.S

  O.D

  7,5M

  G/M

  LFL

  x15

  ML

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  BO

  EH

  RIN

  GE

  R IN

  GE

  LHE

  IM ΕΛΛ

  A06

  AD

  -Ωσμ

  ωτικώ

  ς δρώντα καθαρτικά

  Από του στόματος

  χορήγησ

  η (υγρές

  ή ημιστερεές μορφ

  ές)

  A06

  AD

  15

  MA

  CR

  OG

  OL

  4000

  2410

  601

  02TA

  NIL

  AS

  PD

  .OR

  A.S

  OL

  10G

  /SA

  CH

  ET(

  1DO

  SE

  )B

  Tx20

  SA

  CH

  ETS

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  IPS

  EN

  ΕΠΕ

  A0

  7

  -ΑΝΤΙΔΙΑΡ

  ΡΟΪΚΑ

  , ΑΝΤΙΦΛΕ

  ΓΜΟΝΩΔΗ

  / ΑΝ

  ΤΙΜΙΚΡΟ

  ΒΙΑΚ

  Α ΤΟΥ ΕΝ

  ΤΕΡΟ

  Υ

  A07B

  -Προσρ

  οφητικές

  ουσίες που

  δρουν

  στον αυλό

  του

  εντέρου

  A07

  BA

  -Σκευάσ

  ματα

  Άνθρακα

  Από του στόματος

  χορήγησ

  η (στερεές

  μορφές)

  A07

  BA

  01

  CH

  AR

  CO

  AL,

  AC

  TIVA

  TED

  2320

  401

  01N

  OR

  ITC

  AP

  S20

  0MG

  /CA

  PB

  TX30

  (BLI

  STE

  RS

  )ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  NO

  RIT

  N.V

  . NE

  DE

  RLA

  ND

 • 10632 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ

  ΣΥΣΚ

  /ΣΙΑ

  ΟΝΟΜΑΣΙΑ

  ΠΡΟ

  ΪΟΝΤΟ

  ΣΦΑΡΜ

  ΑΚΟΤΕ

  ΧΝΙΚΗ

  ΜΟΡΦ

  ΗΠΕΡ

  ΙΕΚΤΙΚΟΤΗ

  ΤΑΠΕΡ

  ΙΓΡΑ

  ΦΗ

  ΣΥΣ

  ΚΕΥ

  ΑΣΙΑΣ

  ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣ

  ΗΣ

  ΚΑΤΟ

  ΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

  ΚΥΚ

  ΛΟΦΟΡΙΑΣ

  ATC A0

  8

  -ΦΑΡ

  ΜΑΚ

  Α ΚΑΤ

  Α ΤΗ

  Σ ΠΑΧ

  ΥΣΑΡ

  ΚΙΑΣ

  , ΕΞΑ

  ΙΡΟΥΜ

  ΕΝΩΝ

  ΤΩΝ

  ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩ

  Ν ΠΡΟ

  ΪΟΝΤΩ

  Ν

  A08A

  -Φάρμακα

  κατά της παχυσαρκίας

  , εξαιρουμένω

  ν των διαιτητικών προϊόντων

  A08

  AB

  -Περιφερικώς δρώντα φάρμακα

  κατά της παχυσ

  αρκίας

  Από του στόματος

  χορήγησ

  η (στερεές

  μορφές)

  A08

  AB

  01

  OR

  LIST

  AT

  2345

  701

  03XE

  NIC

  AL

  CA

  PS

  120M

  G/C

  AP

  BTX

  84(B

  LIS

  TER

  S)

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  RO

  CH

  E R

  EG

  ISTR

  ATI

  ON

  LTD

  ,

  A11

  -B

  ΙΤΑΜ

  ΙΝΕΣ

  A11C

  -

  Bιταμίνες

  A και D

  , συμπεριλαμβανομένω

  ν και συνδυασ

  μών

  των δύο

  A11

  CB

  -

  Bιταμίνη

  A και

  D σε συ

  νδυασμ

  ό

  Από του στόματος

  χορήγησ

  η (υγρές

  ή ημιστερεές μορφ

  ές)

  A11

  CB

  R

  ETIN

  OL

  PALM

  ITA

  TE,V

  ITA

  MIN

  D

  0451

  201

  01A

  QU

  AS

  OL

  A+D

  OR

  .SO

  .D(4

  0000

  +800

  0)IU

  /ML

  FLX1

  5ML

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  ΜΙΝΕΡΒΑ

  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ

  ΙΚΗ

  Α.Ε

  A11D

  -

  Bιταμίνη

  B1,

  αμιγής και σε συνδυασμ

  ό με

  βιτα

  μίνη

  B6 και B

  12

  A11

  DA

  -

  Bιταμίνη

  (βιτ

  . B1)

  , αμιγής

  Από του στόματος

  χορήγησ

  η (στερεές

  μορφές)

  A11

  DA

  02

  SU

  LBU

  TIA

  MIN

  E

  1305

  902

  01A

  RC

  ALI

  ON

  C.T

  AB

  200M

  G/T

  AB

  ΒΤΧ

  20ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  ΣΕΡΒΙΕ

  ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ

  Ι Κ

  A11

  DB

  -

  Bιταμίνη

  B1 σε

  συνδυασ

  μό με βιταμίνη

  B6 και/ή

  βιταμίνη

  B12

  Από του στόματος

  χορήγησ

  η (στερεές

  μορφές)

  A11

  DB

  T

  HIA

  MIN

  E H

  YDR

  OC

  HLO

  RID

  E,PY

  RID

  OXI

  NE

  HYD

  RO

  CH

  LOR

  IDE,

  CYA

  NO

  CO

  BA

  LAM

  INE

  0194

  302

  02S

  OP

  ALA

  MIN

  -3B

  F.C

  .TA

  B(2

  50+1

  25+0

  ,250

  )MG

  /TA

  BB

  Tx30

  (BLI

  ST

  3x10

  )ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  IAS

  IS P

  HA

  RM

  AC

  .HE

  LLA

  S ΒΙΟΜ

  0788

  801

  01V

  ION

  EU

  RIN

  -6F.

  C.T

  AB

  (250

  +100

  +0.5

  )MG

  /TA

  BB

  TX20

  (2B

  LIS

  TER

  SX1

  0)ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  GA

  LEN

  ICA

  ΑΕ

  A11

  DB

  T

  HIA

  MIN

  E M

  ON

  ON

  ITR

  ATE

  ,PYR

  IDO

  XIN

  E H

  YDR

  OC

  HLO

  RID

  E,C

  YAN

  OC

  OB

  ALA

  MIN

  E

  0329

  302

  01N

  EU

  RO

  BIO

  NC

  .TA

  B(1

  00+2

  00+0

  ,2)M

  G/T

  AB

  BTx

  20 (B

  LIS

  T 2x

  10)

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  ME

  RC

  K A

  .E.

  0066

  504

  01TR

  IVIM

  INE

  F.C

  .TA

  B12

  5MG

  +125

  MG

  +125

  MC

  G/

  TAB

  ΒΤΧ

  30(B

  LIS

  T 3X

  10)

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  ALA

  PIS

  AB

  EE

  Από του στόματος

  χορήγησ

  η (υγρές

  ή ημιστερεές μορφ

  ές)

  A11

  DB

  T

  HIA

  MIN

  E H

  YDR

  OC

  HLO

  RID

  E,PY

  RID

  OXI

  NE

  HYD

  RO

  CH

  LOR

  IDE,

  CYA

  NO

  CO

  BA

  LAM

  INE

  0191

  102

  01B

  ETR

  IMIN

  ES

  YR(1

  0+10

  +0,1

  )MG

  /5M

  LFL

  X150

  ML

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  HE

  LP ΑΒΕΕ

  0024

  101

  01E

  VA

  TON

  B12

  SYR

  (10+

  5+0,

  125)

  MG

  /5M

  LB

  T x

  FL x

  120

  ML

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  DE

  MO

  AB

  EE

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10633

  ΚΩΔΙΚΟΣ

  ΣΥΣΚ

  /ΣΙΑ

  ΟΝΟΜΑΣΙΑ

  ΠΡΟ

  ΪΟΝΤΟ

  ΣΦΑΡΜ

  ΑΚΟΤΕ

  ΧΝΙΚΗ

  ΜΟΡΦ

  ΗΠΕΡ

  ΙΕΚΤΙΚΟΤΗ

  ΤΑΠΕΡ

  ΙΓΡΑ

  ΦΗ

  ΣΥΣ

  ΚΕΥ

  ΑΣΙΑΣ

  ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣ

  ΗΣ

  ΚΑΤΟ

  ΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

  ΚΥΚ

  ΛΟΦΟΡΙΑΣ

  ATC A

  11G

  -

  Aσκορβικό οξύ

  (Bιτ.

  C), συμπ

  εριλαμβανομένω

  ν και των συνδυασμ

  ών

  A11

  GA

  -Ασκ

  ορβικό

  οξύ

  (βιταμίνη

  C), αμιγές

  Από του στόματος

  χορήγησ

  η (στερεές

  μορφές)

  A11

  GA

  01

  ASC

  OR

  BIC

  AC

  ID

  0239

  403

  01V

  ITO

  RA

  NG

  EE

  F.TA

  B10

  00M

  G/T

  AB

  BTx

  12 (F

  OIS

  T 3x

  4)ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  UN

  I-PH

  AR

  MA

  ΚΛΕΩΝ

  ΤΣΕ

  ΤΗΣ

  Από του στόματος

  χορήγησ

  η (υγρές

  ή ημιστερεές μορφ

  ές)

  A11

  GA

  01

  ASC

  OR

  BIC

  AC

  ID

  0239

  401

  01V

  ITO

  RA

  NG

  EG

  R.O

  R.S

  D10

  00M

  G/S

  AC

  HE

  TB

  Tx10

  SA

  CH

  x5G

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  UN

  I-PH

  AR

  MA

  ΚΛΕΩΝ

  ΤΣΕ

  ΤΗΣ

  A11H

  -Άλλα

  αμιγή

  σκευάσμ

  ατα βιταμινώ

  ν

  A11

  HA

  -Άλλα αμιγή σκ

  ευάσ

  ματα

  βιταμινών

  Από του στόματος

  χορήγησ

  η (στερεές

  μορφές)

  A11

  HA

  02

  PYR

  IDO

  XIN

  E H

  YDR

  OC

  HLO

  RID

  E

  0438

  402

  01B

  ES

  IXTA

  B25

  0MG

  /TA

  BΒΤx

  10(B

  LIS

  T 1x

  10)

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  ALA

  PIS

  AB

  EE

  A11

  HA

  03

  DL-

  ALF

  A-T

  OC

  OPH

  ERYL

  AC

  ETA

  TE

  0126

  102

  01E

  VIO

  LS

  OFT

  .CA

  PS

  100

  MG

  /CA

  PΒΤx

  20

  (BLI

  ST

  2x10

  )ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  GA

  P A

  .E.

  A1

  1J

  -Άλλα

  σκευάσμ

  ατα βιταμινώ

  ν, συνδυασ

  μοί

  A11

  JA

  -Συνδυασμ

  οί βιταμινών

  Από του στόματος

  χορήγησ

  η (στερεές

  μορφές)

  A11

  JA

  DL-

  ALF

  A-T

  OC

  OPH

  ERYL

  AC

  ETA

  TE,R

  ETIN

  OL

  AC

  ETA

  TE

  1013

  301

  02E

  VIO

  L-A

  SO

  FT.C

  AP

  S(5

  0MG

  +250

  00IU

  )/CA

  PB

  TX20

  (BLI

  ST2

  X10)

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  GA

  P A

  .E.

  A11

  JC

  -Bιταμίνες

  , άλλοι

  συνδυασ

  μοί

  Από του στόματος

  χορήγησ

  η (υγρές

  ή ημιστερεές μορφ

  ές)

  A11

  JC

  ASC

  OR

  BIC

  AC

  ID,C

  ALC

  IUM

  CA

  RB

  ON

  ATE

  ,VIT

  AM

  IN D

  ,PYR

  IDO

  XIN

  E H

  YDR

  OC

  HLO

  RID

  E,C

  ITR

  IC A

  CID

  1150

  001

  01V

  ITO

  RA

  NG

  E+C

  ALC

  IUM

  GR

  .OR

  .SD

  BTX

  10S

  AC

  HE

  TSΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  UN

  I-PH

  AR

  MA

  ΚΛΕΩΝ

  ΤΣΕ

  ΤΗΣ

  B

  -AΙΜΑ ΚΑΙ

  ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓ

  ΑΝΑ

  B06

  ΛΛΟΙ Α

  ΙΜΑΤ

  ΟΛΟ

  ΓΙΚΟ

  Ι ΠΑΡ

  ΑΓΟΝΤΕ

  Σ

  B06A

  -Άλλοι αιματολογικοί

  παράγοντες

  B06

  AA

  -Ένζυμα

 • 10634 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ

  ΣΥΣΚ

  /ΣΙΑ

  ΟΝΟΜΑΣΙΑ

  ΠΡΟ

  ΪΟΝΤΟ

  ΣΦΑΡΜ

  ΑΚΟΤΕ

  ΧΝΙΚΗ

  ΜΟΡΦ

  ΗΠΕΡ

  ΙΕΚΤΙΚΟΤΗ

  ΤΑΠΕΡ

  ΙΓΡΑ

  ΦΗ

  ΣΥΣ

  ΚΕΥ

  ΑΣΙΑΣ

  ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣ

  ΗΣ

  ΚΑΤΟ

  ΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

  ΚΥΚ

  ΛΟΦΟΡΙΑΣ

  ATC

  Από του στόματος

  χορήγησ

  η (στερεές

  μορφές τροπ

  οποιημένης

  αποδέσμευσης

  )

  B06

  AA

  S

  ERR

  APE

  PTA

  SE

  0806

  201

  02B

  RA

  SA

  NG

  R.T

  AB

  5MG

  /TA

  BB

  T x

  42ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  VIA

  NE

  X A

  .E.

  C

  -ΚΑΡ

  ΔΙΑΓΓΕΙΑΚ

  Ο ΣΥΣ

  ΤΗΜΑ

  C04

  -ΠΕΡ

  ΙΦΕΡ

  ΙΚΑ

  ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣ

  ΤΑΛΤ

  ΙΚΑ

  C04

  A

  -Περιφερικά Αγγειοδιασ

  ταλτικά

  C04

  AD

  -Παράγωγα

  πουρίνης

  Από του στόματος

  χορήγησ

  η (στερεές

  μορφές τροπ

  οποιημένης

  αποδέσμευσης

  )

  C04

  AD

  03

  PEN

  TOXI

  FYLL

  INE

  1194

  402

  01TA

  RO

  NTA

  LC

  ON

  .R.T

  AB

  400M

  G/T

  AB

  BTx

  20(B

  LIS

  T2x1

  0)ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  SA

  NO

  FI-A

  VE

  NTI

  S A

  EB

  E

  C04

  AE

  λκαλοειδή ερυσ

  ιβώδους

  όλυρας

  Από του στόματος

  χορήγησ

  η (στερεές

  μορφές)

  C04

  AE0

  4

  DIH

  YDR

  OER

  GO

  CR

  ISTI

  NE

  MES

  ILA

  TE

  2508

  701

  01A

  GIO

  BIT

  ATA

  B6M

  G/T

  AB

  BTx

  30 (B

  LIS

  T 3x

  10)

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  S.J

  .A. P

  HA

  RM

  ΕΠΕ

  2501

  501

  01B

  EYT

  INA

  TAB

  6MG

  /TA

  BB

  Tx30

  (BLI

  ST

  3x10

  )ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

  Σ ΛΕΩΝ

  & ΣΙΑ

  Ε.Ε

  .

  2506

  601

  01C

  RIS

  TIL

  TAB

  6MG

  /TA

  BB

  TX30

  (BLI

  ST3

  X10)

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ

  ΕΠΕ

  1043

  105

  01D

  IER

  TIN

  ATA

  B6M

  G/T

  AB

  BTX

  30(3

  BLI

  STX

  10)

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  ΦΑΡΜΑΝΕΛ

  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ

  ΙΚΗ

  Α

  2452

  002

  01E

  RG

  OFI

  LTA

  B6M

  G/T

  AB

  BTx

  30(B

  LIS

  T3x1

  0)ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  VO

  CA

  TE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ

  ΙΚΗ

  Α.Ε

  2452

  002

  02E

  RG

  OFI

  LTA

  B6M

  G/T

  AB

  BTx

  30(B

  LIS

  T1x3

  0)ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  VO

  CA

  TE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ

  ΙΚΗ

  Α.Ε

  2501

  401

  01FE

  NIT

  INA

  TAB

  6MG

  /TA

  BB

  Tx30

  (BLI

  ST

  3x10

  )ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  LEO

  VA

  N Μ

  .ΛΕΩΝ

  & ΣΙΑ

  ΕΕ

  2486

  401

  01M

  EM

  OTI

  L/G

  EN

  EP

  HA

  RM

  TAB

  6MG

  /TA

  BB

  Tx30

  (BLI

  ST

  3x10

  )ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  GE

  NE

  PH

  AR

  M A

  E

  2486

  401

  02M

  EM

  OTI

  L/G

  EN

  EP

  HA

  RM

  TAB

  6MG

  /TA

  BB

  Tx30

  (BLI

  ST

  1x30

  )ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  GE

  NE

  PH

  AR

  M A

  E

  Από του στόματος

  χορήγησ

  η (υγρές

  ή ημιστερεές μορφ

  ές)

  C04

  AE0

  1

  DIH

  YDR

  OER

  GO

  TOXI

  NE

  MES

  ILA

  TE

  0028

  901

  01H

  YDE

  RG

  INE

  OR

  .SO

  .D1M

  G/M

  LFL

  X15M

  LΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  DE

  FIA

  NTE

  FA

  RM

  AC

  EU

  TIC

  A S

  .

  C04

  AE0

  2

  NIC

  ERG

  OLI

  NE

  2284

  602

  01A

  LBO

  TYL

  PD

  .OR

  .D10

  MG

  /ML

  BTX

  1FL+

  1FLX

  30M

  LSO

  LVΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  HE

  LP ΑΒΕΕ

  C04

  AX

  οιπά περιφερικά αγγειοδιασ

  ταλτικά

  Από του στόματος

  χορήγησ

  η (στερεές

  μορφές τροπ

  οποιημένης

  αποδέσμευσης

  )

  C04

  AX2

  0

  BU

  FLO

  MED

  IL H

  YDR

  OC

  HLO

  RID

  E

  1575

  905

  01LO

  FTYL

  CO

  N.R

  .TA

  B60

  0MG

  /TA

  BB

  Tx15

  (BLI

  ST

  3x5)

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  AM

  DIP

  HA

  RM

  LIM

  ITE

  D, I

  RE

  LAN

  Από του στόματος

  χορήγησ

  η (στερεές

  μορφές)

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10635

  ΚΩΔΙΚΟΣ

  ΣΥΣΚ

  /ΣΙΑ

  ΟΝΟΜΑΣΙΑ

  ΠΡΟ

  ΪΟΝΤΟ

  ΣΦΑΡΜ

  ΑΚΟΤΕ

  ΧΝΙΚΗ

  ΜΟΡΦ

  ΗΠΕΡ

  ΙΕΚΤΙΚΟΤΗ

  ΤΑΠΕΡ

  ΙΓΡΑ

  ΦΗ

  ΣΥΣ

  ΚΕΥ

  ΑΣΙΑΣ

  ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣ

  ΗΣ

  ΚΑΤΟ

  ΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

  ΚΥΚ

  ΛΟΦΟΡΙΑΣ

  ATC

  C04

  AX2

  0

  BU

  FLO

  MED

  IL H

  YDR

  OC

  HLO

  RID

  E

  1837

  702

  02B

  OTA

  MIR

  AL

  F.C

  .TA

  B30

  0MG

  /TA

  BB

  TX20

  (σε

  BLI

  STE

  RS

  )ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  BIO

  SP

  RA

  Y A

  BE

  E

  2211

  202

  01B

  UFL

  OD

  ILF.

  C.T

  AB

  300M

  G/T

  AB

  BTx

  20 (B

  LIS

  T 2x

  10)

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  ME

  DIC

  HR

  OM

  A.E

  .

  1575

  901

  01LO

  FTYL

  F.C

  .TA

  B15

  0MG

  /TA

  BΒΤx

  30 (σ

  ε B

  LIS

  TER

  S)

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  AM

  DIP

  HA

  RM

  LIM

  ITE

  D, I

  RE

  LAN

  1575

  904

  01LO

  FTYL

  F.C

  .TA

  B30

  0MG

  /TA

  BΒΤx

  20 (σ

  ε B

  LIS

  TER

  S)

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  AM

  DIP

  HA

  RM

  LIM

  ITE

  D, I

  RE

  LAN

  2334

  202

  01S

  ULO

  DIL

  F.C

  .TA

  B30

  0MG

  /TA

  BB

  TX20

  (BLI

  ST2

  X10)

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  VIO

  FAR

  ΕΠΕ

  0904

  902

  03TH

  IOC

  OD

  INC

  .TA

  B30

  0MG

  /TA

  BB

  TX50

  (BLI

  ST5

  X10)

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  BR

  OS

  Ε.Π

  .Ε.

  1920

  903

  01V

  AR

  DO

  LIN

  F.C

  .TA

  B30

  0MG

  /TA

  BB

  TX20

  (BLI

  ST2

  X10)

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  HE

  LP ΑΒΕΕ

  C04

  AX2

  1

  NA

  FTID

  RO

  FUR

  YL O

  XALA

  TE

  0981

  302

  01P

  RA

  XILE

  NE

  CA

  PS

  100

  MG

  /CA

  PΒΤΧ

  20 (B

  LIS

  T 2X

  10)

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  ALA

  PIS

  AB

  EE

  Από του στόματος

  χορήγησ

  η (υγρές

  ή ημιστερεές μορφ

  ές)

  C04

  AX2

  0

  BU

  FLO

  MED

  IL H

  YDR

  OC

  HLO

  RID

  E

  1575

  903

  02LO

  FTYL

  OR

  .SO

  .D15

  0MG

  /ML

  FLx4

  0 M

  LΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  AM

  DIP

  HA

  RM

  LIM

  ITE

  D, I

  RE

  LAN

  Παρεντερική

  χορήγησ

  η (ένεση

  ή έγχυση)

  C04

  AX2

  0

  BU

  FLO

  MED

  IL H

  YDR

  OC

  HLO

  RID

  E

  1575

  902

  01LO

  FTYL

  INJ.

  SO

  L 5

  0MG

  /5M

  LB

  Tx10

  AM

  PS

  x5 M

  LΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  AM

  DIP

  HA

  RM

  LIM

  ITE

  D, I

  RE

  LAN

  C05

  -ΑΓ

  ΓΕΙΟΠΡΟ

  ΣΤΑΤ

  ΕΥΤΙΚΑ

  C05

  A

  -Φάρμακα

  για

  Τοπ

  ική Θεραπ

  εία των Αιμορροϊδω

  ν και των Ρα

  γάδω

  ν του Πρω

  κτού

  C05

  AE

  υοχαλαρω

  τικά

  Ορθική χορήγηση

  (ημιστερεές μορφ

  ές)

  C05

  AE0

  1

  GLY

  CER

  YL T

  RIN

  ITR

  ATE

  2700

  901

  01R

  EC

  TOG

  ES

  ICO

  INT.

  RE

  C.A

  0,4%

  W/W

  TUB

  x 3

  0 G

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  PR

  OS

  TRA

  KA

  N L

  TD, U

  .K.

  C05

  AX

  λλα φάρμακα

  για

  τοπ

  ική θεραπεία τω

  ν αιμορρ

  οϊδω

  ν και των ραγάδω

  ν του πρω

  κτού

  Ορθική χορήγηση

  (ημιστερεές μορφ

  ές)

  C05

  AX0

  3

  FLU

  OC

  INO

  LON

  E A

  CET

  ON

  IDE,

  LID

  OC

  AIN

  E H

  YDR

  OC

  HLO

  RID

  E

  0680

  001

  01P

  RO

  CTO

  SYN

  ALA

  R-N

  RE

  CT.

  CR

  EA

  M0,

  01%

  +2%

  TUB

  x 1

  5 G

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  ΜΙΝΕΡΒΑ

  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ

  ΙΚΗ

  Α. Ε

  C05

  AX0

  3

  FLU

  OC

  OR

  TOLO

  NE

  PIVA

  LATE

  ,LID

  OC

  AIN

  E H

  YDR

  OC

  HLO

  RID

  E

  2609

  101

  02D

  OLO

  PR

  OC

  T A

  NA

  LR

  EC

  T.C

  RE

  AM

  0,1%

  +2%

  (W

  /W)

  TUB

  x15

  GΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  INTE

  ND

  IS G

  MB

  H, G

  ER

  MA

  NY

  2609

  101

  03D

  OLO

  PR

  OC

  T A

  NA

  LR

  EC

  T.C

  RE

  AM

  0,1%

  +2%

  (W

  /W)

  TUB

  x30

  GΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  INTE

  ND

  IS G

  MB

  H, G

  ER

  MA

  NY

  C05

  AX0

  3

  PR

  EDN

  ISO

  LON

  E C

  APR

  OA

  TE,C

  INC

  HO

  CA

  INE

  HYD

  RO

  CH

  LOR

  IDE

  2044

  902

  01S

  CH

  ER

  IPR

  OC

  T N

  EO

  OIN

  T.R

  EC

  .A(0

  ,19+

  0,5)

  %TU

  BX2

  0GΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  INTE

  ND

  IS G

  MB

  H, G

  ER

  MA

  NY

  C05

  AX0

  3

  TR

  IMEB

  UTI

  NE,

  RU

  SCO

  GEN

  INE

  1451

  801

  01IB

  UP

  RO

  CT

  OIN

  T.R

  EC

  .A5,

  8%+0

  ,5%

  BTX

  1 σω

  ληνάριο

  20g

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  OLV

  OS

  SC

  IEN

  CE

  AE

 • 10636 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ

  ΣΥΣΚ

  /ΣΙΑ

  ΟΝΟΜΑΣΙΑ

  ΠΡΟ

  ΪΟΝΤΟ

  ΣΦΑΡΜ

  ΑΚΟΤΕ

  ΧΝΙΚΗ

  ΜΟΡΦ

  ΗΠΕΡ

  ΙΕΚΤΙΚΟΤΗ

  ΤΑΠΕΡ

  ΙΓΡΑ

  ΦΗ

  ΣΥΣ

  ΚΕΥ

  ΑΣΙΑΣ

  ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣ

  ΗΣ

  ΚΑΤΟ

  ΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

  ΚΥΚ

  ΛΟΦΟΡΙΑΣ

  ATC

  Ορθική χορήγηση

  (στερεές

  μορφές)

  C05

  AX0

  3

  FLU

  OC

  INO

  LON

  E A

  CET

  ON

  IDE,

  LID

  OC

  AIN

  E H

  YDR

  OC

  HLO

  RID

  E

  0680

  002

  01P

  RO

  CTO

  SYN

  ALA

  R-N

  SU

  PP

  (0,1

  0+40

  )MG

  /SU

  PP

  ΒT

  x 6

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  ΜΙΝΕΡΒΑ

  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ

  ΙΚΗ

  Α.Ε

  C05

  B

  -Φάρμακα

  για

  τη Θεραπ

  εία των Κιρσών

  C05

  B

  -Φάρμακα

  για

  τη θεραπεία τω

  ν κιρσ

  ών

  Από του στόματος

  χορήγησ

  η (στερεές

  μορφές)

  C05

  B

  RU

  SCU

  S A

  CU

  LEA

  TUS,

  HES

  PER

  IDIN

  MET

  HYL

  CH

  ALC

  ON

  E,A

  SCO

  RB

  IC A

  CID

  2210

  601

  01C

  YCLO

  3 F

  OR

  TC

  AP

  S(1

  50+1

  50+1

  00)M

  G/C

  AP

  ΒΤ

  x 30

  (BLI

  ST

  3 x1

  0)ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  PIE

  RR

  E F

  AB

  RE

  FA

  RM

  AK

  A A

  E

  Δερματική εφαρμογή

  (ημιστερεές μορφ

  ές)

  C05

  B

  BU

  PHEN

  INE

  HYD

  RO

  CH

  LOR

  IDE,

  ESC

  IN

  0198

  601

  02O

  PIN

  OG

  EL

  10+1

  0MG

  /GTU

  Bx1

  00G

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  ME

  NA

  RIN

  I HE

  LLA

  S A

  .E.

  C05

  BA

  -Σκευάσ

  ματα

  ηπαρίνης

  για

  τοπ

  ική χρήσ

  η

  Δερματική εφαρμογή

  (ημιστερεές μορφ

  ές)

  C05

  BA

  01

  HEP

  AR

  INO

  ID (C

  A C

  OM

  P.O

  F M

  ETH

  YLES

  TER

  OF

  POLY

  GA

  LAC

  TUR

  ON

  IC A

  CID

  )

  0387

  101

  01H

  EM

  ER

  AN

  GE

  L1%

  TUB

  x30G

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  NO

  VA

  RTI

  S (H

  ELL

  AS

  ) A.E

  .B.E

  .

  0387

  101

  02H

  EM

  ER

  AN

  GE

  L1%

  TUB

  X150

  GΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  NO

  VA

  RTI

  S (H

  ELL

  AS

  ) A.E

  .B.E

  .

  C05

  BX

  λλοι

  σκληρυντικοί π

  αράγοντες

  Από του στόματος

  χορήγησ

  η (στερεές

  μορφές)

  C05

  BX0

  1

  CA

  LCIU

  M D

  OB

  ESIL

  ATE

  0982

  002

  01D

  OXY

  TRE

  XC

  AP

  S50

  0MG

  /CA

  PΒΤΧ

  30(B

  LIS

  T 3X

  10)

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  UN

  I-PH

  AR

  MA

  ΚΛΕΩΝ

  ΤΣΕ

  ΤΗΣ

  C05

  C

  -Παράγοντες Σταθεροπ

  οιητικοί

  των Τριχοειδών Αγγείων

  C05

  CA

  -Βιοφλαβονοειδή

  Από του στόματος

  χορήγησ

  η (στερεές

  μορφές)

  C05

  CA

  O

  XER

  UTI

  NS

  0216

  407

  04V

  EN

  OR

  UTO

  NE

  F.TA

  B10

  00M

  G/T

  AB

  BTx

  30

  (TU

  B 2

  x 1

  5)ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  NO

  VA

  RTI

  S (H

  ELL

  AS

  ) A.E

  .B.E

  .

  2164

  011

  VE

  NO

  RU

  TON

  CA

  PS

  300M

  G/C

  AP

  BTx

  20

  (BLI

  ST

  2 x1

  0)ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  NO

  VA

  RTI

  S (H

  ELL

  AS

  ) A.E

  .B.E

  .

  C05

  CA

  03

  DIO

  SMIN

  2306

  101

  01R

  AD

  IAV

  ITC

  AP

  S30

  0MG

  /CA

  PB

  TX30

  (BLI

  ST

  3X10

  )ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  VIO

  FAR

  ΕΠΕ

  C05

  CA

  53

  DIO

  SMIN

  ,HES

  PER

  IDIN

  2316

  801

  01A

  BA

  NIF

  AN

  F.C

  .TA

  B(4

  50+5

  0)M

  G/T

  AB

  BTx

  30 (B

  LIS

  T 3x

  10)

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  BIO

  SP

  RA

  Y A

  BE

  E

  2384

  601

  01B

  IOFL

  EV

  INF.

  C.T

  AB

  (450

  +50)

  MG

  /TA

  BB

  Tx30

  (BLI

  ST

  3x10

  )ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  BIO

  ME

  DIC

  A-C

  HE

  MIC

  A A

  E

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10637

  ΚΩΔΙΚΟΣ

  ΣΥΣΚ

  /ΣΙΑ

  ΟΝΟΜΑΣΙΑ

  ΠΡΟ

  ΪΟΝΤΟ

  ΣΦΑΡΜ

  ΑΚΟΤΕ

  ΧΝΙΚΗ

  ΜΟΡΦ

  ΗΠΕΡ

  ΙΕΚΤΙΚΟΤΗ

  ΤΑΠΕΡ

  ΙΓΡΑ

  ΦΗ

  ΣΥΣ

  ΚΕΥ

  ΑΣΙΑΣ

  ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣ

  ΗΣ

  ΚΑΤΟ

  ΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

  ΚΥΚ

  ΛΟΦΟΡΙΑΣ

  ATC

  2666

  301

  01C

  IDO

  STO

  NF.

  C.T

  AB

  (450

  +50)

  MG

  /TA

  BB

  Tx30

  (BLI

  ST

  3x10

  )ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  ME

  D-O

  NE

  Α.Φ

  .Β.Ε

  .Ε.

  1255

  801

  01D

  AFL

  ON

  F.C

  .TA

  B(4

  50+5

  0)M

  G/T

  AB

  BTx

  30(

  BLI

  ST

  2 x

  15)

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  ΣΕΡΒΙΕ

  ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ

  ΙΚ

  2315

  701

  01D

  IOS

  PE

  RF.

  C.T

  AB

  (450

  +50)

  MG

  /TA

  BB

  Tx30

  (BLI

  ST

  3 x1

  0)ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  ΚΛΕΒΑ

  ΑΦΒΕΕ

  2349

  701

  01FL

  EV

  OS

  TOL

  F.C

  .TA

  B(4

  50+5

  0)M

  G/T

  AB

  BTX

  30(B

  LIS

  T3X1

  0)ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  BR

  OS

  Ε.Π

  .Ε.

  2714

  801

  01M

  EC

  ATO

  NF.

  C.T

  AB

  (450

  +50)

  MG

  /TA

  BB

  Tx 3

  0 (B

  LIS

  T 2x

  15)

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  ΝΟΡΜΑ

  ΕΛΛΑΣ Α

  .Ε.

  2312

  001

  01N

  OXA

  RE

  L/G

  EN

  EP

  HA

  RM

  F.C

  .TA

  B(4

  50+5

  0)M

  G/T

  AB

  BTx

  30 (B

  LIS

  TER

  3x1

  0)ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  GE

  NE

  PH

  AR

  M A

  E

  2386

  701

  01O

  FLA

  ZET

  F.C

  .TA

  B(4

  50+5

  0)M

  G/T

  AB

  BTx

  30 (B

  LIS

  T 2x

  15)

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  Σ.Μ

  . ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ

  ΙΚΑ

  ΠΡΟΪΟΝ

  2312

  301

  01P

  ELE

  THR

  OC

  IN P

  LUS

  F.C

  .TA

  B(4

  50+5

  0)M

  G/T

  AB

  BTx

  30 (B

  LIS

  T 3x

  10)

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  HE

  LP ΑΒΕΕ

  2327

  601

  01S

  MU

  DA

  LF.

  C.T

  AB

  (450

  +50)

  MG

  /TA

  BB

  TX30

  (BLI

  ST3

  X10)

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  RA

  FAR

  M A

  .E.B

  .E.

  D

  -ΔΕΡ

  ΜΑΤ

  ΟΛΟ

  ΓΙΚΑ

  ΦΑΡ

  ΜΑΚ

  Α

  D01

  -ΑΝ

  ΤΙΜΥΚ

  ΗΤΙΑΣ

  ΙΚΑ

  ΓΙΑ

  ΔΕΡ

  ΜΑΤ

  ΟΛΟ

  ΓΙΚΗ

  ΧΡΗ

  ΣΗ

  D01

  A

  -Αντιμυκητιασικά

  για

  Τοπ

  ική Χρ

  ήση

  D01

  AE

  οιπά αντιμυκητιασ

  ικά για τοπική χρήσ

  η

  Δερματική εφαρμογή

  (λοιπές

  μορφές)

  D01

  AE1

  4

  CIC

  LOPI

  RO

  X O

  LAM

  INE

  2511

  101

  02S

  TIE

  PR

  OX

  ME

  D.S

  HA

  MP

  1,5%

  W/W

  BO

  TTLE

  x100

  ML

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  GLA

  XOS

  MIT

  HK

  LIN

  E A

  EB

  E

  2511

  101

  04S

  TIE

  PR

  OX

  ME

  D.S

  HA

  MP

  1,5%

  W/W

  BO

  TTLE

  x150

  ML

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  GLA

  XOS

  MIT

  HK

  LIN

  E A

  EB

  E

  D02

  -ΑΠ

  ΑΛΥΝ

  ΤΙΚΑ

  ΚΑΙ

  ΠΡΟ

  ΣΤΑΤ

  ΕΥΤΙΚΑ

  D02

  A

  -Απαλυντικά και Π

  ροστατευτικά

  D02

  AX

  οιπά απ

  αλυντικά

  και

  προστατευτικά

  Δερματική εφαρμογή

  (ημιστερεές μορφ

  ές)

  D02

  AX

  R

  ETIN

  OL

  PALM

  ITA

  TE,D

  EXPA

  NTH

  ENO

  L

  2540

  301

  02N

  OV

  AQ

  UA

  SO

  L A

  CR

  EA

  M(7

  ,055

  IU+2

  0MG

  )/GTU

  BX5

  0GΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  ΜΙΝΕΡΒΑ

  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ

  ΙΚΗ

  Α.Ε

  D03

  -ΣΚ

  ΕΥΑΣ

  ΜΑΤ

  Α ΓΙΑ

  ΤΗ

  ΘΕΡ

  ΑΠΕΙΑ

  ΤΡΑ

  ΥΜΑΤ

  ΩΝ

  ΚΑΙ

  ΕΛΚ

  ΩΝ

  D03

  A

  -Επουλω

  τικά

  D03

  AX

  οιπά επουλω

  τικά

  Από του στόματος

  χορήγησ

  η (στερεές

  μορφές)

  D03

  AX

  E

  XTR

  AC

  T O

  F C

  ENTE

  LLA

  ASI

  ATI

  CA

  0244

  404

  01M

  AD

  EC

  AS

  SO

  LTA

  B10

  MG

  /TA

  BΒΤΧ

  25ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  Α. Ν

  ΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛ

  ΟΣ Α

  .Ε.

 • 10638 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ

  ΣΥΣΚ

  /ΣΙΑ

  ΟΝΟΜΑΣΙΑ

  ΠΡΟ

  ΪΟΝΤΟ

  ΣΦΑΡΜ

  ΑΚΟΤΕ

  ΧΝΙΚΗ

  ΜΟΡΦ

  ΗΠΕΡ

  ΙΕΚΤΙΚΟΤΗ

  ΤΑΠΕΡ

  ΙΓΡΑ

  ΦΗ

  ΣΥΣ

  ΚΕΥ

  ΑΣΙΑΣ

  ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣ

  ΗΣ

  ΚΑΤΟ

  ΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

  ΚΥΚ

  ΛΟΦΟΡΙΑΣ

  ATC

  Δερματική εφαρμογή

  (ημιστερεές μορφ

  ές)

  D03

  AX

  A

  LKA

  NN

  A T

  INC

  TOR

  IA O

  ILY

  EXTR

  AC

  T

  2008

  201

  01H

  ELI

  XDE

  RM

  OIN

  TME

  NT

  76,5

  0%TU

  BX2

  0GΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  ALA

  PIS

  AB

  EE

  2008

  201

  02H

  ELI

  XDE

  RM

  OIN

  TME

  NT

  76,5

  0%TU

  BX5

  0GΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  ALA

  PIS

  AB

  EE

  D03

  AX

  E

  XTR

  AC

  T O

  F C

  ENTE

  LLA

  ASI

  ATI

  CA

  0244

  403

  01M

  AD

  EC

  AS

  SO

  LO

  INTM

  EN

  T1%

  TUB

  X10G

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  Α. Ν

  ΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛ

  ΟΣ Α

  .Ε.

  Δερματική εφαρμογή

  (στερεές

  μορφές)

  D03

  AX

  E

  XTR

  AC

  T O

  F C

  ENTE

  LLA

  ASI

  ATI

  CA

  0244

  401

  01M

  AD

  EC

  AS

  SO

  LP

  D.E

  XT.U

  S2%

  FLX2

  GΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  Α. Ν

  ΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛ

  ΟΣ Α

  .Ε.

  0244

  401

  02M

  AD

  EC

  AS

  SO

  LP

  D.E

  XT.U

  S2%

  FLX1

  0GΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  Α. Ν

  ΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛ

  ΟΣ Α

  .Ε.

  D04

  -ΑΝ

  ΤΙΚΝ

  ΗΣΜ

  ΩΔΗ

  , ΠΕΡ

  ΙΛΑΜ

  ΒΑΝΟΜΕΝ

  ΩΝ

  ΑΝΤΙΙΣΤΑ

  ΜΙΝΙΚΩΝ

  , ΑΝΑΙΣΘ

  ΗΤΙΚΩ

  Ν, Κ

  ΛΠ.

  D04

  A

  -Αντικνησμ

  ώδη

  , Περιλαμβανομένω

  ν Αντιισταμινικών,

  Αναισθητικών,

  κλπ

  .

  D04

  AA

  -Αντιισ

  ταμινικά

  για

  τοπ

  ική χρήσ

  η

  Δερματική εφαρμογή

  (ημιστερεές μορφ

  ές)

  D04

  AA

  10

  PR

  OM

  ETH

  AZI

  NE

  0650

  503

  01P

  HE

  NE

  RG

  AN

  CR

  EA

  M2%

  TUB

  x30G

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  SA

  NO

  FI-A

  VE

  NTI

  S A

  EB

  E

  D05

  -ΑΝ

  ΤΙΨΩΡΙΑΣ

  ΙΚΑ

  D05

  A

  -Αντιψωριασ

  ικά για Τοπική Χρ

  ήση

  D05

  AA

  -Πίσσες

  Δερματική εφαρμογή

  (λοιπές

  μορφές)

  D05

  AA

  C

  OA

  L TA

  R S

  OLU

  TIO

  N

  1946

  501

  01IO

  NIL

  ME

  D.S

  HA

  MP

  4.25

  %B

  OTT

  LEX2

  00M

  L (P

  P)

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  GA

  LDE

  RM

  A ΕΛΛΑΣ ΑΕ

  2419

  901

  01TA

  RM

  ED

  ME

  D.S

  HA

  MP

  4% (W

  /W)

  BO

  TTLE

  x150

  ML

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  GLA

  XOS

  MIT

  HK

  LIN

  E A

  EB

  E

  D07

  -ΚΟ

  ΡΤΙΚΟΣΤ

  ΕΡΟΕΙΔΗ

  , ΔΕΡ

  ΜΑΤ

  ΟΛΟ

  ΓΙΚΑ

  ΣΚΕ

  ΥΑΣΜ

  ΑΤΑ

  D07

  A

  -Κορτικοστεροειδή

  , Αμιγή

  D07

  AD

  -Κορτικοστεροειδή,

  πολύ ισχυρά

  (κατηγορία

  IV)

  Δερματική εφαρμογή

  (λοιπές

  μορφές)

  D07

  AD

  01

  CLO

  BET

  ASO

  L PR

  OPI

  ON

  ATE

  2711

  101

  03C

  LOB

  EX

  ME

  D.S

  HA

  MP

  500

  MC

  G/G

  BO

  TTLE

  x 1

  25 M

  LΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  GA

  LDE

  RM

  A ΕΛΛΑΣ ΑΕ

  D08

  − Α

  ΝΤΙΣ

  ΗΠΤΙΚ

  Α Κ

  ΑΙ Α

  ΠΟ

  ΛΥΜ

  ΑΝ

  ΤΙΚ

  Α

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10639

  ΚΩΔΙΚΟΣ

  ΣΥΣΚ

  /ΣΙΑ

  ΟΝΟΜΑΣΙΑ

  ΠΡΟ

  ΪΟΝΤΟ

  ΣΦΑΡΜ

  ΑΚΟΤΕ

  ΧΝΙΚΗ

  ΜΟΡΦ

  ΗΠΕΡ

  ΙΕΚΤΙΚΟΤΗ

  ΤΑΠΕΡ

  ΙΓΡΑ

  ΦΗ

  ΣΥΣ

  ΚΕΥ

  ΑΣΙΑΣ

  ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣ

  ΗΣ

  ΚΑΤΟ

  ΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

  ΚΥΚ

  ΛΟΦΟΡΙΑΣ

  ATC D

  08A

  ντισηπ

  τικά και Απολυμαντικά

  D08

  AC

  -Διγουανίδες

  και

  αμιδίνες

  Δερματική εφαρμογή

  (λοιπές

  μορφές)

  D08

  AC

  52

  CH

  LOR

  OC

  RES

  OL,

  HEX

  AM

  IDIN

  E D

  I-ISO

  THIO

  NA

  TE,C

  HLO

  RH

  EXID

  INE

  GLU

  CO

  NA

  TE

  1878

  001

  01O

  CTR

  EN

  EM

  ED

  .L.S

  OA

  PFL

  x250

  ML

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  PIE

  RR

  E F

  AB

  RE

  HE

  LLA

  S A

  E

  Δερματική εφαρμογή

  (υγρές

  μορφές)

  D08

  AC

  02

  CH

  LOR

  HEX

  IDIN

  E G

  LUC

  ON

  ATE

  0363

  904

  02H

  IBIT

  AN

  EC

  UT.

  SO

  L5%

  FLx5

  00M

  LΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  CA

  NA

  Α.E

  . ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ

  ΙΚΑ

  ΕΡ

  D08

  AC

  52

  CET

  RIM

  ON

  IUM

  BR

  OM

  IDE,

  CH

  LOR

  HEX

  IDIN

  E G

  LUC

  ON

  ATE

  2271

  803

  01H

  IBIC

  ET

  CU

  T.S

  OL

  15%

  +1,5

  % (

  W/V

  )FL

  x500

  ML

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  CA

  NA

  Α.E

  . ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ

  ΙΚΑ

  ΕΡ

  D08

  AE

  αινόλη

  και

  παράγωγα

  Δερματική εφαρμογή

  (λοιπές

  μορφές)

  D08

  AE0

  4

  TR

  ICLO

  SAN

  1488

  001

  01A

  MP

  ITA

  SO

  LM

  ED

  .L.S

  OA

  P0.

  4%FL

  X100

  ML

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  ΦΑΡΜΕΞ Α

  .Ε.

  1488

  001

  02A

  MP

  ITA

  SO

  LM

  ED

  .L.S

  OA

  P0.

  4%FL

  X100

  0ML

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  ΦΑΡΜΕΞ Α

  .Ε.

  D08

  AG

  -Σκευάσ

  ματα

  ιωδίου

  Δερματική εφαρμογή

  (ημιστερεές μορφ

  ές)

  D08

  AG

  02

  PO

  VID

  ON

  E-IO

  DIN

  E

  0179

  402

  01B

  ETA

  DIN

  EO

  INTM

  EN

  T10

  %TU

  BX3

  0GΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  LAV

  IPH

  AR

  M A

  E

  0179

  402

  02B

  ETA

  DIN

  EO

  INTM

  EN

  T10

  %TU

  BX2

  10G

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  LAV

  IPH

  AR

  M A

  E

  Δερματική εφαρμογή

  (λοιπές

  μορφές)

  D08

  AG

  02

  PO

  VID

  ON

  E-IO

  DIN

  E

  0179

  406

  01B

  ETA

  DIN

  EM

  ED

  .L.S

  OA

  P7.

  5%FL

  X100

  ML

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  LAV

  IPH

  AR

  M A

  E

  0179

  406

  02B

  ETA

  DIN

  EM

  ED

  .L.S

  OA

  P7.

  5%FL

  X100

  0ML

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  LAV

  IPH

  AR

  M A

  E

  1426

  204

  02D

  RA

  PIX

  ME

  D.L

  .SO

  AP

  7,50

  %FL

  X100

  0ML

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  DO

  CTU

  M ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ

  ΙΚΗ

  Κ. Γ

 • 10640 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ

  ΣΥΣΚ

  /ΣΙΑ

  ΟΝΟΜΑΣΙΑ

  ΠΡΟ

  ΪΟΝΤΟ

  ΣΦΑΡΜ

  ΑΚΟΤΕ

  ΧΝΙΚΗ

  ΜΟΡΦ

  ΗΠΕΡ

  ΙΕΚΤΙΚΟΤΗ

  ΤΑΠΕΡ

  ΙΓΡΑ

  ΦΗ

  ΣΥΣ

  ΚΕΥ

  ΑΣΙΑΣ

  ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣ

  ΗΣ

  ΚΑΤΟ

  ΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

  ΚΥΚ

  ΛΟΦΟΡΙΑΣ

  ATC

  Δερματική εφαρμογή

  (υγρές

  μορφές)

  D08

  AG

  02

  PO

  VID

  ON

  E-IO

  DIN

  E

  0179

  401

  01B

  ETA

  DIN

  EC

  UT.

  SO

  L10

  %FL

  X30M

  LΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  LAV

  IPH

  AR

  M A

  E

  0179

  401

  02B

  ETA

  DIN

  EC

  UT.

  SO

  L10

  %FL

  X240

  ML

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  LAV

  IPH

  AR

  M A

  E

  0179

  407

  01B

  ETA

  DIN

  ETI

  NC

  T10

  %FL

  X8M

  LΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  LAV

  IPH

  AR

  M A

  E

  1426

  203

  01D

  RA

  PIX

  CU

  T.S

  OL

  10%

  FLX2

  40M

  LΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  DO

  CTU

  M ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ

  ΙΚΗ

  Κ. Γ

  1545

  401

  03O

  XIS

  EP

  TC

  UT.

  SO

  L7,

  5% (

  W/V

  )FL

  x100

  0 M

  LΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  DE

  MO

  AB

  EE

  1545

  402

  01O

  XIS

  EP

  TC

  UT.

  SO

  L10

  % (W

  /V)

  FLx2

  40 M

  LΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  DE

  MO

  AB

  EE

  1009

  401

  02TI

  NS

  OLE

  CU

  T.S

  OL

  10%

  W/V

  FL x

  240

  ML

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  ΕΡΦΑΡ

  ΑΒΕΦ

  D08

  AJ

  νώσεις

  τεταρτοταγούς

  αμμωνίου

  Δερματική εφαρμογή

  (ημιστερεές μορφ

  ές)

  D08

  AJ0

  2

  CET

  RIM

  IDE

  0531

  301

  01C

  ETA

  VLO

  NC

  RE

  AM

  0.5%

  TBX2

  5GΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  CA

  NA

  Α.E

  . ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ

  ΙΚΑ

  ΕΡ

  Δερματική εφαρμογή

  (υγρές

  μορφές)

  D08

  AJ0

  2

  CET

  RIM

  IDE

  0531

  302

  01C

  ETA

  VLO

  NC

  UT.

  SO

  L20

  %FL

  X500

  ML

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  CA

  NA

  Α.E

  . ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ

  ΙΚΑ

  ΕΡ

  0531

  303

  02C

  ETA

  VLO

  NTI

  NC

  T0,

  50%

  BTL

  X500

  ML

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  CA

  NA

  Α.E

  . ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ

  ΙΚΑ

  ΕΡ

  D08

  AJ5

  7

  OC

  TEN

  IDIN

  E H

  YDR

  OC

  HLO

  RID

  E,N

  -PR

  OPY

  L A

  LCO

  HO

  L,IS

  OPR

  OPY

  L A

  LCO

  HO

  L

  2337

  601

  01O

  CTE

  NID

  ER

  MC

  UT.

  SO

  L(0

  ,085

  +26+

  38)%

  BO

  TTLE

  x100

  0 M

  LΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  ΦΑΡΜΕΞ Α

  .Ε.

  2337

  601

  02O

  CTE

  NID

  ER

  MC

  UT.

  SO

  L(0

  ,085

  +26+

  38)%

  BO

  TTLE

  x250

  ML

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  ΦΑΡΜΕΞ Α

  .Ε.

  D08

  AJ5

  7

  OC

  TEN

  IDIN

  E H

  YDR

  OC

  HLO

  RID

  E,PH

  ENO

  XYET

  HA

  NO

  L

  2274

  401

  01O

  CTE

  NIS

  EP

  TC

  UT.

  SO

  L0,

  1%+2

  % W

  /WB

  OTT

  LEX2

  50M

  L+Συστημα ψεκα σΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  ΦΑΡΜΕΞ Α

  .Ε.

  2274

  401

  03O

  CTE

  NIS

  EP

  TC

  UT.

  SO

  L0,

  1%+2

  % W

  /WB

  OTT

  LEX1

  000M

  LΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  ΦΑΡΜΕΞ Α

  .Ε.

  2274

  401

  04O

  CTE

  NIS

  EP

  TC

  UT.

  SO

  L0,

  1%+2

  % W

  /WB

  OTT

  LEX5

  0ML+Συστημα ψεκασ

  μΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  ΦΑΡΜΕΞ Α

  .Ε.

  D08

  AX

  οιπά αντιση

  πτικά

  και

  απολυμαντικά

  Δερματική εφαρμογή

  (υγρές

  μορφές)

  D08

  AX

  T

  RIC

  LOC

  AR

  BA

  N

  1127

  601

  01A

  NTI

  BA

  CTE

  R F

  OR

  TEC

  UT.

  SO

  L1%

  W/V

  FLx

  160

  GΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  BA

  YER

  ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

  1127

  601

  02A

  NTI

  BA

  CTE

  R F

  OR

  TEC

  UT.

  SO

  L1%

  W/V

  ΒΤx

  2 B

  OTT

  LE x

  1 K

  GΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  BA

  YER

  ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

  D08

  AX5

  3

  ISO

  PRO

  PYL

  ALC

  OH

  OL,

  N-P

  RO

  PYL

  ALC

  OH

  OL,

  MEC

  ETR

  ON

  IUM

  ETI

  LSU

  LFA

  TE

  2330

  401

  01S

  TER

  ILLI

  UM

  CU

  T.S

  OL

  BO

  TTLE

  x 1

  00 M

  LΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  PH

  AR

  MA

  CH

  EM

  IE, Ε

  ΛΛΑΔΑ

  2330

  401

  02S

  TER

  ILLI

  UM

  CU

  T.S

  OL

  BO

  TTLE

  x 5

  00 M

  LΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  PH

  AR

  MA

  CH

  EM

  IE, Ε

  ΛΛΑΔΑ

  2330

  401

  03S

  TER

  ILLI

  UM

  CU

  T.S

  OL

  BO

  TTLE

  x 1

  000

  ML

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  PH

  AR

  MA

  CH

  EM

  IE, Ε

  ΛΛΑΔΑ

  2330

  401

  04S

  TER

  ILLI

  UM

  CU

  T.S

  OL

  ΔΟΧΕ

  ΙΟ x

  5

  LΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  PH

  AR

  MA

  CH

  EM

  IE, Ε

  ΛΛΑΔΑ

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10641

  ΚΩΔΙΚΟΣ

  ΣΥΣΚ

  /ΣΙΑ

  ΟΝΟΜΑΣΙΑ

  ΠΡΟ

  ΪΟΝΤΟ

  ΣΦΑΡΜ

  ΑΚΟΤΕ

  ΧΝΙΚΗ

  ΜΟΡΦ

  ΗΠΕΡ

  ΙΕΚΤΙΚΟΤΗ

  ΤΑΠΕΡ

  ΙΓΡΑ

  ΦΗ

  ΣΥΣ

  ΚΕΥ

  ΑΣΙΑΣ

  ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣ

  ΗΣ

  ΚΑΤΟ

  ΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

  ΚΥΚ

  ΛΟΦΟΡΙΑΣ

  ATC

  D09

  -ΦΑΡ

  ΜΑΚ

  ΕΥΤΙΚΟ

  Ι ΕΠΙΔΕΣ

  ΜΟΙ

  D09

  A

  -Φαρμακευτικοί

  Επίδεσμοι

  D09

  AA

  -Επ

  ίδεσμοι με αντιβακτηριακούς

  παράγοντες

  Δερματική εφαρμογή

  (λοιπές

  μορφές)

  D09

  AA

  02

  SO

  DIU

  M F

  USI

  DA

  TE

  0231

  609

  01FU

  CID

  INIM

  P.G

  AU

  ZE30

  MG

  /TE

  B

  T x

  10 ΕΠΙΔΕΣΜ

  ΟΥΣ

  x100

  cm

  ^2ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  LEO

  PH

  AR

  MA

  CE

  UTI

  CA

  L P

  RO

  D

  D10

  -ΣΚ

  ΕΥΑΣ

  ΜΑΤ

  Α ΚΑΤ

  Ά ΤΗ

  Σ ΑΚ

  ΜΗΣ

  D10

  A

  -Σκευάσμ

  ατα κατά

  της

  Ακμής

  για

  Τοπ

  ική Χρ

  ήση

  D10

  AD

  -Ρετινοειδή

  για

  τοπ

  ική χρήσ

  η στην

  ακμή

  Δερματική εφαρμογή

  (ημιστερεές μορφ

  ές)

  D10

  AD

  01

  TR

  ETIN

  OIN

  1181

  102

  01A

  IRO

  LC

  RE

  AM

  0,05

  % (

  W/W

  )TU

  Bx2

  0 G

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  PIE

  RR

  E F

  AB

  RE

  HE

  LLA

  S A

  E

  D10

  AD

  03

  AD

  APA

  LEN

  E

  2427

  403

  01A

  DA

  FER

  INC

  RE

  AM

  0,1%

  W/W

  TUB

  x 3

  0 G

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  GA

  LDE

  RM

  A ΕΛΛΑΣ ΑΕ

  2427

  403

  03A

  DA

  FER

  INC

  RE

  AM

  0,1%

  W/W

  BT

  x TU

  B x

  60

  GΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  GA

  LDE

  RM

  A ΕΛΛΑΣ ΑΕ

  2427

  402

  01A

  DA

  FER

  ING

  EL

  0,1

  %

  W/W

  TUB

  x30

  GΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  GA

  LDE

  RM

  A ΕΛΛΑΣ ΑΕ

  D10

  AD

  04

  ISO

  TRET

  INO

  IN

  2456

  401

  01A

  KN

  ES

  ILG

  EL

  0,05

  % W

  /WB

  Tx1T

  UB

  x30G

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  IAS

  IS P

  HA

  RM

  AC

  .HE

  LLA

  S ΒΙΟΜ

  2474

  201

  01IN

  OTR

  ING

  EL

  0,05

  %TU

  B x

  30G

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  ME

  DIC

  US

  A.E

  .

  2655

  701

  01IS

  OS

  KIN

  GE

  L0,

  05%

  BTX

  TBX3

  0GΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  BIO

  SP

  RA

  Y A

  BE

  E

  2474

  301

  01N

  OIT

  RO

  NG

  EL

  0,05

  %TU

  B X

  30G

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  HE

  LP ΑΒΕΕ

  2536

  301

  01N

  OV

  AC

  NE

  GE

  L0,

  05%

  W/W

  BTX

  TUB

  X30G

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  ΝΟΒΟΦΑΡΜ

  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ

  ΙΚΑ

  2204

  201

  01S

  TIE

  FOTR

  EX

  GE

  L0,

  05%

  TUB

  x30G

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  GLA

  XOS

  MIT

  HK

  LIN

  E A

  EB

  E

  2426

  101

  01TR

  ETI

  NG

  EL

  0,05

  %TU

  Bx3

  0GΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  ΠΝΓ ΓΕ

  ΡΟΛΥΜ

  ΑΤΟ

  Σ ΜΕΝΤΙΚΑ

  D10

  AE

  περοξείδια

  Δερματική εφαρμογή

  (ημιστερεές μορφ

  ές)

  D10

  AE0

  1

  BEN

  ZOYL

  PER

  OXI

  DE

  70%

  HYD

  RO

  US

  2375

  701

  02B

  RE

  VO

  XYL

  CR

  EA

  M4%

  W/W

  TUB

  x40

  GΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  GLA

  XOS

  MIT

  HK

  LIN

  E A

  EB

  E

 • 10642 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ

  ΣΥΣΚ

  /ΣΙΑ

  ΟΝΟΜΑΣΙΑ

  ΠΡΟ

  ΪΟΝΤΟ

  ΣΦΑΡΜ

  ΑΚΟΤΕ

  ΧΝΙΚΗ

  ΜΟΡΦ

  ΗΠΕΡ

  ΙΕΚΤΙΚΟΤΗ

  ΤΑΠΕΡ

  ΙΓΡΑ

  ΦΗ

  ΣΥΣ

  ΚΕΥ

  ΑΣΙΑΣ

  ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣ

  ΗΣ

  ΚΑΤΟ

  ΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

  ΚΥΚ

  ΛΟΦΟΡΙΑΣ

  ATC D

  10A

  F

  -Αντιμικροβιακά για τη

  θεραπ

  εία της ακμής

  Δερματική εφαρμογή

  (ημιστερεές μορφ

  ές)

  D10

  AF

  N

  AD

  IFLO

  XAC

  IN

  2499

  001

  01N

  AD

  IXA

  CR

  EA

  M1%

  W

  /WTU

  B x

  25

  G

  ΕΙΔΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  ΦΥΛ

  ΑΣΣ

  ΟΜΕΝΗ

  ΕΠΙ

  ΔΙΕΤΙΑ

  (ΠΡΟΣΟ

  ΜΟΙΑ

  ΜΕ

  ΕΚΕΙΝΗ

  ΤΗΣ

  ΝΟΣΟ

  ΚΟΜΕΙΑΚΗΣ

  ΧΟΡΗΓΗ

  ΣΗΣ

  ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

  )

  FER

  RE

  R-G

  ALE

  NIC

  A S

  .A.,

  GR

  E

  D10

  AF0

  1

  CLI

  ND

  AM

  YCIN

  PH

  OSP

  HA

  TE

  0235

  410

  01D

  ALA

  CIN

  CG

  EL

  1% (W

  /W)

  TBX3

  0GΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  PFI

  ZER

  ΕΛΛΑΣ Α

  .Ε.

  2460

  203

  01YG

  IELL

  EG

  EL

  1% W

  /WTU

  B x

  30

  GΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  FRE

  ZYD

  ER

  M A

  BE

  E

  D10

  AF0

  2

  ER

  YTH

  RO

  MYC

  IN

  1897

  501

  01A

  CN

  E H

  ER

  MA

  LE

  MU

  L.E

  XT.U

  1%TU

  Bx2

  5G+T

  UB

  x7,5

  G (c

  olou

  r pa

  ste)

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  OLV

  OS

  SC

  IEN

  CE

  AE

  2422

  101

  01D

  AN

  KIT

  GE

  L4%

  TUB

  X30G

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  RA

  FAR

  M A

  .E.B

  .E.

  D10

  AF5

  1

  CLI

  ND

  AM

  YCIN

  PH

  OSP

  HA

  TE,B

  ENZO

  YL P

  ERO

  XID

  E

  2691

  401

  02IN

  DO

  XYL

  GE

  L(1

  %+5

  %) W

  /WTU

  B x

  25

  GΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  GLA

  XOS

  MIT

  HK

  LIN

  E A

  EB

  E

  2691

  401

  05IN

  DO

  XYL

  GE

  L(1

  %+5

  %) W

  /WTU

  B X

  50

  gΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  GLA

  XOS

  MIT

  HK

  LIN

  E A

  EB

  E

  D10

  AF5

  2

  BEN

  ZOYL

  PER

  OXI

  DE,

  ERYT

  HR

  OM

  YCIN

  2763

  601

  01E

  RYB

  EN

  ZG

  EL

  (5+3

  )% W

  /WB

  Tx2

  TUB

  x20

  GR

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  VE

  RIS

  FIE

  LD (U

  K) L

  TD, U

  .K.

  2764

  501

  01ZA

  RC

  AD

  GE

  L(5

  +3)%

  W/W

  BTx

  2 TU

  Bx2

  0 G

  RΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  FRE

  ZYD

  ER

  M A

  BE

  E

  Δερματική εφαρμογή

  (υγρές

  μορφές)

  D10

  AF0

  1

  CLI

  ND

  AM

  YCIN

  PH

  OSP

  HA

  TE

  2564

  801

  01B

  OR

  OP

  HE

  NC

  UT.

  SO

  L1%

  FL X

  30M

  LΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  DE

  KA

  Z Ε

  .Π.Ε

  .

  1933

  301

  02B

  OTA

  MYC

  IN-N

  CU

  T.S

  OL

  1%B

  TXFL

  60M

  LΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  BIO

  SP

  RA

  Y A

  BE

  E

  2209

  201

  01C

  LIN

  DA

  MYC

  IN/P

  RO

  EL

  CU

  T.S

  OL

  1%FL

  X30M

  LΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  PR

  OE

  L A

  .E. ΚΟΡΩΝΗΣ Ε

  .Γ.

  0235

  406

  01D

  ALA

  CIN

  CC

  UT.

  SO

  L1%

  FLX3

  0ML

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  PFI

  ZER

  ΕΛΛΑΣ Α

  .Ε.

  0235

  407

  01D

  ALA

  CIN

  CLO

  T1%

  (W

  /V)

  FLx3

  0ML

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  PFI

  ZER

  ΕΛΛΑΣ Α

  .Ε.

  2002

  601

  01FO

  UC

  HC

  UT.

  SO

  L1%

  FLX3

  0ML

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  RA

  FAR

  M A

  .E.B

  .E.

  2044

  701

  02S

  OTO

  MYC

  INC

  UT.

  SO

  L1%

  FLX6

  0ML

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  BR

  OS

  Ε.Π

  .Ε.

  1936

  401

  01TO

  LIK

  EN

  LOT

  1% (W

  /V)

  FLx2

  5 M

  LΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  ΦΑΡΜΕΞ Α

  .Ε.

  1936

  401

  02TO

  LIK

  EN

  LOT

  1% (W

  /V)

  FLx3

  0 M

  LΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  ΦΑΡΜΕΞ Α

  .Ε.

  2460

  202

  01YG

  IELL

  EC

  UT.

  SO

  L1%

  W/V

  FL x

  30

  ML

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  FRE

  ZYD

  ER

  M A

  BE

  E

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10643

  ΚΩΔΙΚΟΣ

  ΣΥΣΚ

  /ΣΙΑ

  ΟΝΟΜΑΣΙΑ

  ΠΡΟ

  ΪΟΝΤΟ

  ΣΦΑΡΜ

  ΑΚΟΤΕ

  ΧΝΙΚΗ

  ΜΟΡΦ

  ΗΠΕΡ

  ΙΕΚΤΙΚΟΤΗ

  ΤΑΠΕΡ

  ΙΓΡΑ

  ΦΗ

  ΣΥΣ

  ΚΕΥ

  ΑΣΙΑΣ

  ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣ

  ΗΣ

  ΚΑΤΟ

  ΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

  ΚΥΚ

  ΛΟΦΟΡΙΑΣ

  ATC

  D10

  AF0

  2

  ER

  YTH

  RO

  MYC

  IN

  1897

  502

  01A

  CN

  E H

  ER

  MA

  LC

  UT.

  SO

  L1,

  63%

  (W/V

  ) ή 2

  %(W

  /W)

  FLx2

  5 M

  LΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  OLV

  OS

  SC

  IEN

  CE

  AE

  D10

  AX

  οιπά σκ

  ευάσ

  ματα

  κατά της ακμής για τοπική χρήσ

  η

  Δερματική εφαρμογή

  (ημιστερεές μορφ

  ές)

  D10

  AX0

  3

  AZE

  LAIC

  AC

  ID

  2359

  101

  01A

  ZED

  OS

  EC

  RE

  AM

  20%

  W/W

  TUB

  X30G

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  ALA

  PIS

  AB

  EE

  2313

  101

  02N

  OR

  ES

  KIN

  CR

  EA

  M20

  % W

  /WTU

  B x

  60

  GΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  GE

  NE

  PH

  AR

  M A

  E

  1996

  301

  01S

  KIN

  OR

  EN

  CR

  EA

  M20

  %TU

  B X

  30G

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  INTE

  ND

  IS G

  MB

  H, G

  ER

  MA

  NY

  1996

  302

  03S

  KIN

  OR

  EN

  GE

  L15

  % W

  /WB

  Tx1T

  UB

  x50G

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  INTE

  ND

  IS G

  MB

  H, G

  ER

  MA

  NY

  2491

  601

  02ZU

  MIL

  INC

  RE

  AM

  20%

  TUB

  X60G

  RΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  FAR

  ME

  DIA

  AE

  D11

  -ΛΟ

  ΙΠΑ ΔΕ

  ΡΜΑΤ

  ΟΛΟ

  ΓΙΚΑ

  ΣΚΕ

  ΥΑΣΜ

  ΑΤΑ

  D11

  A

  -Δερματολογικά

  Σκευάσμ

  ατα

  D11

  AC

  -Φαρμακευτικά σα

  μπουάν

  Δερματική εφαρμογή

  (λοιπές

  μορφές)

  D11

  AC

  30

  PYR

  ITH

  ION

  E ZI

  NC

  1735

  901

  01D

  AO

  HA

  IR-S

  ME

  D.S

  HA

  MP

  1% W

  /WFL

  X120

  GΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  ΦΑΡΜΕΞ Α

  .Ε.

  D11

  AX

  οιπά δερμ

  ατολογικά σκ

  ευάσ

  ματα

  Από του στόματος

  χορήγησ

  η (στερεές

  μορφές)

  D11

  AX1

  0

  FIN

  AST

  ERID

  E

  2430

  201

  02P

  RO

  PE

  CIA

  F.C

  .TA

  B1M

  G/T

  AB

  BTx

  28 (B

  LIS

  T 4x

  7)ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  VIA

  NE

  X A

  .E.

  Δερματική εφαρμογή

  (ημιστερεές μορφ

  ές)

  D11

  AX0

  6

  MEQ

  UIN

  OL

  0780

  401

  01LE

  UC

  OD

  ININ

  -MO

  INTM

  EN

  T10

  %TU

  BX2

  0GΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  UN

  I-PH

  AR

  MA

  ΚΛΕΩΝ

  ΤΣΕ

  ΤΗΣ

  G

  -ΟΥΡ

  ΟΠΟΙΟΓΕ

  ΝΝΗΤΙΚΟ

  ΣΥΣ

  ΤΗΜΑ ΚΑΙ

  ΟΡΜ

  ΟΝΕΣ

  ΤΟΥ ΦΥΛ

  ΟΥ

  G01

  -ΓΥ

  ΝΑΙΚΟ

  ΛΟΓΙΚΑ

  ΑΝΤΙΛΟ

  ΙΜΩΔΗ

  ΚΑΙ

  ΑΝΤΙΣΗ

  ΠΤΙΚΑ

  G01

  A

  -Αντιλοιμώ

  δη και

  Αντισηπ

  τικά,

  εκτός

  Συνδυασ

  μών με

  Κορτικοστεροειδή

  G01

  AX

  οιπά αντιλοιμώδη

  και

  αντισηπ

  τικά

  Κολπική χορήγηση

  (ημιστερεές μορφ

  ές)

  G01

  AX1

  1

  PO

  VID

  ON

  E-IO

  DIN

  E

  0179

  404

  01B

  ETA

  DIN

  EV

  AG

  .GE

  L10

  %TU

  BX8

  5GΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  LAV

  IPH

  AR

  M A

  E

 • 10644 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ

  ΣΥΣΚ

  /ΣΙΑ

  ΟΝΟΜΑΣΙΑ

  ΠΡΟ

  ΪΟΝΤΟ

  ΣΦΑΡΜ

  ΑΚΟΤΕ

  ΧΝΙΚΗ

  ΜΟΡΦ

  ΗΠΕΡ

  ΙΕΚΤΙΚΟΤΗ

  ΤΑΠΕΡ

  ΙΓΡΑ

  ΦΗ

  ΣΥΣ

  ΚΕΥ

  ΑΣΙΑΣ

  ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣ

  ΗΣ

  ΚΑΤΟ

  ΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

  ΚΥΚ

  ΛΟΦΟΡΙΑΣ

  ATC

  G01

  AX1

  2

  CIC

  LOPI

  RO

  X O

  LAM

  INE

  2068

  602

  01D

  AFN

  EG

  INV

  AG

  .CR

  1%TB

  x78G

  +14A

  PP

  LΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  ΦΑΡΜΕΞ Α

  .Ε.

  2538

  401

  01M

  YCO

  MYC

  EN

  VA

  G.C

  R1%

  (W

  /W)

  TUB

  x78

  G+1

  4 A

  PP

  L.ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  VE

  RIS

  FIE

  LD (U

  K) L

  TD, U

  .K.

  Κολπική χορήγηση

  (στερεές

  μορφές)

  G01

  AX1

  1

  PO

  VID

  ON

  E-IO

  DIN

  E

  0179

  409

  01B

  ETA

  DIN

  EV

  AG

  .SU

  P20

  0MG

  /SU

  PB

  TX14

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  LAV

  IPH

  AR

  M A

  E

  G01

  AX1

  2

  CIC

  LOPI

  RO

  X O

  LAM

  INE

  2068

  604

  01D

  AFN

  EG

  INV

  AG

  .SU

  P10

  0MG

  /SU

  PB

  Tx6S

  UP

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  ΦΑΡΜΕΞ Α

  .Ε.

  2538

  402

  02M

  YCO

  MYC

  EN

  VA

  G.S

  UP

  100M

  G/S

  UP

  BT

  x 14

  (STR

  IPS

  2x7

  )ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  VE

  RIS

  FIE

  LD (U

  K) L

  TD, U

  .K.

  Κολπική χορήγηση

  (υγρές

  μορφές)

  G01

  AX1

  1

  PO

  VID

  ON

  E-IO

  DIN

  E

  0179

  405

  01B

  ETA

  DIN

  EV

  AG

  .SO

  L10

  %FL

  X240

  ML

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  LAV

  IPH

  AR

  M A

  E

  2520

  502

  01IO

  DO

  VIN

  EV

  AG

  .SO

  L0,

  3% W

  /VFL

  x147

  ML

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  ΙΟΥΛ

  .& ΕΙΡ

  . ΤΣΕ

  ΤΗ ΦΑΡ

  /ΚΑ

  ΕΡ

  G02

  -ΛΟ

  ΙΠΑ ΓΥ

  ΝΑΙΚΟ

  ΛΟΓΙΚΑ

  G02

  B

  -ΑΝΤΙΣΥ

  ΛΛΗΠΤΙΚΑ

  ΓΙΑ

  ΤΟΠΙΚΗ

  ΧΡΗ

  ΣΗ

  G02

  BB

  -Αντισυλληπτικά

  ενδοκολπικής

  χορ

  ήγησ

  ης

  Κολπική χορήγηση

  (σύστημα

  κολπικής

  χορήγησ

  ης)

  G02

  BB

  01

  ETO

  NO

  GES

  TREL

  ,ETH

  INYL

  ESTR

  AD

  IOL

  2518

  802

  01N

  UV

  AR

  ING

  VA

  G.S

  YST

  11,7

  + 2

  ,7 M

  GB

  Tx 1

  SA

  CH

  ET

  x1 S

  YST

  ΜΕ

  ΙΑΤΡ

  ΙΚΗ

  ΣΥΝ

  ΤΑΓΗ

  N.V

  . OR

  GA

  NO

  N H

  OLL

  AN

  D

  G03

  -ΟΡΜ

  ΟΝΕΣ

  ΤΟΥ ΦΥΛ

  ΟΥ

  ΚΑΙ

  ΤΡΟ

  ΠΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

  ΜΕ ΔΡ

  ΑΣΗ

  ΣΤΟ

  ΓΕΝ

  ΝΗΤΙΚΟ

  ΣΥΣ

  ΤΗΜΑ

  G03

  A

  -Ορμονικά Αντισ

  υλληπτικά για Συστηματική Χο

  ρήγηση

  G03

  AA

  -Προγεσταγόνα και οιστρογόνα,

  σταθερο

  ί συνδυασ

  μοί

  Από του στόματος

  χορήγησ

  η (στ�