ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ...

Click here to load reader

 • date post

  14-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ...

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1227 14 Ιουνίου 2011

  17463

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθµ. ∆7/Α/οικ.12050/2223 Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών

  (Κ.Μ.Λ.Ε.)

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 162 του Ν.∆. 210/1973 «περί

  µεταλλευτικού κώδικος» (ΦΕΚ 277/Α), όπως τούτο αντικα− ταστάθηκε µε το άρθρο 26 του ν. 1428/1984 (ΦΕΚ 43/Α).

  2. Την II−5η/Φ/17402/12−12−1984 απόφαση του Υπουρ− γού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων «Κανονισµός Μεταλ− λευτικών και Λατοµικών Εργασιών» (ΦΕΚ 931/Β), όπως ισχύει.

  3. Τις διατάξεις του Π.∆/τος 381/1989 «Οργανισµός του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

  4. Τις διατάξεις του Π.∆/τος 92/1993 «Καθορισµός αρ− µοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις διανοµαρχιακού επιπέδου αρχές του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 38/Α, διορθώσεις ΦΕΚ 70/Α).

  5. Τις διατάξεις του Π.∆/τος 63/05 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ− γανα» (ΦΕΚ 98/Α) και ιδιάιτερα το άρθρο 90, και το γε− γονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη.

  6. Τις διατάξεις του Π.∆/τος 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουρ− γείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νη− σιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουρ− γείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», µετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραµµατείας Αι− γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α), σε συνδυ− ασµό µε τις διατάξεις του Π.∆/τος 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ19/Α), όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε τις διατά− ξεις του Π.∆/τος 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισµού» (ΦΕΚ 85/Α).

  7. Την απόφαση του Πρωθυπουργού µε αριθµό 2876/7.10.2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/ Β).

  8. Τις διατάξεις του Π.∆/τος 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/ Α), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆/τος 24/2010 «Ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ 24/Α).

  9. Την µε αριθ. οικ. 46098/25.10.10 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Ανάθεση αρµοδιο− τήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αθανάσιο Μωραϊτη και Ιωάννη Μανιάτη» (ΦΕΚ Β΄ 1696/27.10.10).

  10. Την από 19−7−2010 εισήγηση σχεδίου νέου Κανο− νισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών της οµάδας εργασίας που συγκροτήθηκε µε την απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατι− κής Αλλαγής υπ’ αριθ. ∆7/Α/οικ.1480/249/26−1−2010, όπως συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθ.∆7/οικ.3834/698/1−3−2010 όµοια, το οποίο διαµορφώθηκε ύστερα από διαβούλευση µε τους κοινωνικούς εταίρους του µεταλλευτικού – λα− τοµικού τοµέα.

  11. Το έγγραφο του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλά− δος υπ’ αριθ. 24459/2−2−2011 µε το οποίο εξέφρασε την γνώµη του επί του ανωτέρω σχεδίου νέου Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών.

  12. Την από 30−3−2011 αναφορά της οµάδας εργασίας που συγκροτήθηκε µε την απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής υπ’ αριθ. ∆7/Α/οικ.1087/152/18−1−2011 για την αξιολόγηση της δηµόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου νέου Κανονι− σµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών και την υποβολή τελικής εισήγησης.

  13. Την ανάγκη εκσυγχρονισµού του Κανονισµού Με− ταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών ώστε να εναρµο− νισθεί µε τις νεώτερες εξελίξεις της σχετικής νοµοθε− σίας και να ανταποκρίνεται στα σύγχρονα τεχνολογικά δεδοµένα, αποφασίζουµε: Ότι οι µεταλλευτικές και λατοµικές εργασίες για τον

  εντοπισµό ή εκµετάλλευση ή επεξεργασία των ορυκτών πρώτων υλών, διέπονται στο εξής από άποψη ορθο− λογικής δραστηριότητας, ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων και των περιοίκων και προστασίας του περιβάλλοντος από τις παρακάτω διατάξεις:

 • 17464 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σκοπός − Ορισµοί − Γενικές υποχρεώσεις −

  Γενικά κριτήρια ορθολογικής δραστηριότητας.

  Άρθρο 1 Σκοπός

  1. Σκοπός του Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατο− µικών Εργασιών είναι η θέσπιση των κανόνων ορθο− λογικής δραστηριότητας, ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων και των περιοίκων και προστασίας του περιβάλλοντος, για τις εργασίες εντοπισµού ή εκµε− τάλλευσης ή αξιοποίησης ή επεξεργασίας των ορυκτών υλών, καθώς και για τις αντίστοιχες εργασίες αποκατά− στασης κάθε µεταλλευτικού ή λατοµικού χώρου.

  2. Ειδικότερα στον Κανονισµό Μεταλλευτικών και Λα− τοµικών Εργασιών, α) καθορίζονται: α.α) τα κριτήρια για την ορθολογική έρευνα, εκµε−

  τάλλευση, αξιοποίηση και επεξεργασία των ορυκτών υλών, α.β) οι υποχρεώσεις εκµεταλλευτών, εργοδοτών, µελε−

  τητών, επιβλεπόντων µηχανικών και εργαζοµένων, α.γ) τα πλαίσια για τη µελέτη, οργάνωση, λειτουργία

  και επίβλεψη των αντίστοιχων έργων, α.δ) τα προσόντα και η διαδικασία για την απόκτηση

  και ανάκληση αδειών γοµωτή − πυροδότη, α.ε) οι όροι και τα επιβαλλόµενα µέτρα για την ασφά−

  λεια της ζωής και της υγείας των εργαζοµένων και των κάθε είδους µεταλλευτικών ή λατοµικών έργων και εγκαταστάσεων, για την