ΜΑΡΤΗΣ 2010 ∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ...

Click here to load reader

 • date post

  24-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΜΑΡΤΗΣ 2010 ∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ...

 • τα

  µυστικά κουτιά της Σύγχρονης Εποχής∆Ι

  ΑΝ ΕΜ

  ΕΤ ΑΙ

  ∆ ΩΡ

  ΕΑ Ν

  ?

  τευχοσ 1 • ΜΑΡΤΗΣ 2010

 • ια να κυκλοφορήσουµε το πρώτο τεύχος του περιο- δικού που κρατάτε στα χέ- ρια σας, αξιοποιήσαµε τη

  βοήθεια ενός ιδιαίτερα πολύτιµου συ- νεργάτη!

  Στην αρχή δεν ξέραµε ούτε ότι υπήρχε!... Η αλήθεια είναι ότι, ένας άσχετος που θα τον συναντούσε ξαφ- νικά µέσα στο βιβλιοπωλείο µας ή θα λιποθυµούσε ή θα ειδοποιούσε την Υγειονοµική Υπηρεσία. Εµείς, βέβαια, σαν πραγµατικοί «βιβλιοφάγοι» που είµαστε, µπορούµε ν’ αναγνωρίσουµε έναν άλλο «συνάδελφο», σ’ όποιο εί- δος κι αν ανήκει...

  Ο Βιβλιοπόντικας της Σύγχρονης Εποχής είχε καταφέρει να µείνει απα- ρατήρητος και άγνωστος όλο το προ- ηγούµενο διάστηµα κι είναι ζήτηµα τύ- χης που τον ανακαλύψαµε, έστω και τώρα. Το πώς βρέθηκε στο βιβλιοπω- λείο µας είναι ολόκληρη ιστορία (θα σας την πούµε καµιά φορά...), αφού όµως γνωριστήκαµε, δε διστάσαµε να ζητήσουµε τη συνδροµή του κι εκείνος υποσχέθηκε να µας την δώσει. Στο κά- τω-κάτω, ποιος µπορεί να είναι πε- ρισσότερο βιβλιόφιλος από... ένα πο-

  ντίκι;! Αγαπά τα βιβλία γι’ αυτά τα ίδια και όχι για το περιεχόµενό τους.

  Πάντως, για να το ξέρετε (αν δεν το έχετε κιόλας καταλάβει), ο Βιβλιοπό- ντικάς µας, όπως και πάρα πολλά άλ- λα ποντίκια που ξέρουµε, είναι ένα... µεταλλαγµένο ποντίκι! Απεχθάνεται απολύτως να... ροκανίζει έντυπα (πα- θαίνει αλλεργία ακόµα και στη σκέ- ψη!), αντίθετα, ξετρελαίνεται να τα δια- βάζει. Ένας ξάδερφός του, µάλιστα, έχει αλλεργία και στο τυπωµένο χαρτί (µόνο που το βλέπει βγάζει σπυριά!), γι’ αυτό πήγε κι έγινε ποντίκι του υπο- λογιστή...

  Ωστόσο, παρά την πολύτιµη βοή- θεια του Βιβλιοπόντικα, είµαστε υπο- χρεωµένοι να οµολογήσουµε ότι βρή- καµε µε δαύτον κακό µπελά... Είχε άποψη για το κάθε τι κι ήθελε –ο εγωί- σταρος– να γίνεται το δικό του!

  Το αποτέλεσµα της επεισοδιακής συνεργασίας της Σύγχρονης Εποχής µε το Βιβλιοπόντικά της είναι το πρώ- το τεύχος του περιοδικού που κρατά- τε στα χέρια σας...

  Πολύτιµη ήταν και η βοήθεια της ει- κονογράφου Χριστίνας Χρονοπούλου πουέκανε τασκίτσα τουΒιβλιοπόντικα!

  Γ

  Μια ενδιαφέρουσα ανακάλυψη!

  3

  τα µυστικά κουτιά

  ∆ΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ Ιδιοκτησία: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ, Σόλωνος 130, 106 81 Aθήνα,Tηλ.: 2103320800,

  Fax: 2103813354, http://www.sep.gr, e-mail: [email protected]

  ιαβάζετε περιοδικά;... Ξέρουµε ότι κυκλοφορούν ήδη αρκετά για τους µικρούς αναγνώστες. Τι θα λέγατε αν προσθέταµε στη συλλογή σας ακόµα ένα;... Ελπί-

  ζουµε πως θα το βρείτε ενδιαφέρον! Σ’ αυτό το καινούργιο περιοδικό θα µπορείτε:

  Να ενηµερώνεστε για τα βιβλία που κυ- κλοφορούν από τη Σύγχρονη Εποχή.

  Να µαθαίνετε για τις νέες εκδόσεις που ετοιµάζονται και σας αφορούν.

  Να πληροφορείστε για τις εκδηλώσεις που πρόκειται να γίνουν στα βιβλιοπωλεία µας (και να παίρνετε µέρος µαζί µε τους φίλους σας) ή να διαβάζετε για όσες έγιναν (αν δεν προλά- βατε να έρθετε).

  Να βλέπετε δηµοσιευµένες τις δικές σας ιστορίες και ζωγραφιές, αν φυσικά µας τις έχετε στείλει!

  Ναανταλλάσσετετανέατηςτάξηςήτηςγει- τονιάς σας µε άλλα παιδιά από όλη την Ελλάδα.

  Να δίνετε τη γνώµη σας για τις εκδόσεις της Σύγχρονης Εποχής και να µας προτείνετε θέ- µατα για βιβλία και εκδηλώσεις.

  Να παρακινείτε τους γονείς και τους δα- σκάλους σας να διαβάζουν την ειδική σελίδα που θα υπάρχει γι’ αυτούς στο περιοδικό. Αν θέ- λετε, την διαβάζετε κι εσείς!

  Να παίρνετε µέρος σε διαγωνισµούς ανά- γνωσης και συγγραφής, µόνοι σας ή µε την πα- ρέα της επιλογής σας, κερδίζοντας φυσικά... βι- βλία!

  Και, βέβαια,αν κάτιαπό αυτά δε σας αρέσειή θέ- λετε να αλλάξει, µπορείτε να µας το πείτε, επι- κοινωνώντας µαζί µας στα τηλέφωνα και τις δι- ευθύνσεις που θα βρίσκονται στα τεύχη του πε- ριοδικού µας.

  ΓΓεειιαα σσααςς ππααιιδδιιάά!!

  3

 • ας αρέσει η παρέα;... Εµάς πολύ! «Ανακαινίσαµε», λοιπόν, το βιβλιοπωλείο µας στην Αθή- να κι αποφασίσαµε να καλού-

  µε τους φίλους µας όσο πιο συχνά µπορούµε. Το βιβλιοπωλείο µας, εκτός από το ισόγειο, όπου θα βρείτε βιβλία, αφίσες και cd, διαθέτει κι ένα πατάρι. Και στα πατάρια –µάλλον το ξέ- ρετε– γίνονται όλα τα µαγικά πράγµατα του κόσµου...

  22000099!! Χειµώνας... Πιο συγκεκριµένα:

  ΣΣάάββββααττοο,, 1144 ΦΦλλεεββάάρρηη! Ση- µαντική για µας ηµε-

  ροµηνία. Ήταν η πρώτη φορά που

  ανοίξαµε τα µυ- στικά κουτιά του παταριού µας και όσοι µικροί φίλοι το έµαθαν ήρθαν

  για να δουν τι θα ’βγαινε από

  µέσα... Κι επειδή ήταν Απόκριες, εκείνο

  που είδαν πρώτα-πρώτα

  ήταν ένας... µεταµφιεσµένος κλό- ουν!! Πώς είναι ένας κλόουν µε- ταµφιεσµένος; Μα... ένας κλόουν µε ρούχα σαν αυτά που φοράµε όλοι µας! Ο συγγραφέας, ποιητής και συνθέτης Γιώργος Μαρίνος (που στα κανονικά του είναι ένας πολύ

  διάσηµος κλόουν) εµφανίστηκε τόσο καλά µασκαρεµένος σε συνηθισµένο κύριο, ώστε τα κατάφερε να µην τον ανα- γνωρίσει κανείς. Και µόνο όταν άρχισε να τραγουδάει µε την κιθάρα του, πήραµε χαµπάρι ποιος ήταν! Κι αφού πια έκλεισαν τα µυστικά κουτιά των αστείων τραγουδιών του (µια και δεν αντέχαµε άλλο να κρατάµε την κοιλιά µας απ’ τα γέλια), άνοιξαν άλλα κουτιά και βγήκαν από µέσα νό- στιµα γλυκά και ωραία δώρα για όλους. Μακάρι να ήσα- σταν κι εσείς εκεί!...

  Ο Βιβλιοπόντικάς µας, που έβλεπε ό,τι γινόταν κρυµµέ- νος σ’ ένα άλλο κουτί (το πιο µυστικό απ’ όλα, αφού δεν τον καταλάβαµε ούτε εµείς!), έκανε χρέη... δηµοσιογρά- φου! Μεγάλη βοήθεια –εδώ που τα λέµε– γιατί, µε όλον εκείνον τον κόσµο, δεν ευκαιρούσαµε καθόλου και για τέ- τοιες δουλειές. Πάντως, επειδή περάσαµε απίθανα µε τους µικρούς φίλους µας, υποσχεθήκαµε ότι, πολύ σύντο- µα, θα τους ξανακαλ