ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ · 2009-12-30 · κε. Το Διοικητικό...

of 24/24
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 150 4 Απριλίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 2/202 Μ/2008) Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ−ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ − ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. που εδρεύει στην Λεωφόρο Συγγρού 96−100 Αθήνα Nομού Αττικής Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.) » (ΦΕΚ 314/27.12.2005/τ.Α΄). 2. Τις υπ’ αριθμ. 911/21.1.2005 και 976/15.6.2007 Αποφά− σεις του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ο.Α−Υ AE.». 3. Την υπ’ αριθμ. 28816/ΕΓΔΕΚΟ 2139/28.6.2007 κοινή υπουργική απόφαση για την «Έγκριση πρόσληψης 105 ατόμων τακτικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ − ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.» (ΦΕΚ1089/2.7.2007/τ.Β΄). 4. Την υπ’ αριθμ. 45378/555/2.8.2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυ− ξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Με− ταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός της διαδικα− σίας πρόσληψης προσωπικού στις Δημόσιες Επιχειρή− σεις «ΟΣΕ ΑΕ», «ΕΔΙΣΥ ΑΕ», «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ», «ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ», «ΟΑΣΑ ΑΕ», «ΕΘΕΛ ΑΕ», «ΗΣΑΠ ΑΕ», «ΗΛΠΑΠ ΑΕ», «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ», «ΟΛΥΜΠΙΑ− ΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ ΑΕ ΚΑΙ ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. 1458/10.8.2007/τ.Β΄). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 9 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/28.6.2006/τ.Α΄). 6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 17/307/16250 απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 33/27.12.2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (Φ.Ε.Κ. 280/Α΄/τ.Α΄), ως ισχύει, για την έγκριση πλήρωσης των προκηρυσ− σομένων θέσεων. 7. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/26/691/15.1.2008 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός ειδικών ορίων ηλικίας πρόσληψης προσωπικού της Ολυμπιακής Αερο− πορίας – Υπηρεσίες Α.Ε.» (ΦΕΚ 132/30.1.2008/τ.Β΄). 7. Τις τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας. 8. Το υπ’ αριθμ. 12373/28.3.2008 εγκριτικό έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την πλήρωση εκατόν πέντε (105) θέσεων συνολικά των κατηγοριών Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκ− παίδευσης Τεχνικού Προσωπικού με σύμβαση εξαρτη− μένης εργασίας αορίστου χρόνου για δοκιμαστική πε− ρίοδο μέχρι επτά (7) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3429/2005 (άρθρο 13), για την κάλυψη αναγκών της εταιρείας, ως εξής: 4157 ∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ
 • date post

  19-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ · 2009-12-30 · κε. Το Διοικητικό...

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 150 4 Απριλίου 2008

  Προκήρυξη(Αριθμός 2/202 Μ/2008)

  Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβασηεξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο

  μέχρι επτά (7) μηνών τηςΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ−ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.

  Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ − ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.

  που εδρεύει στην Λεωφόρο Συγγρού 96−100 ΑθήναNομού Αττικής

  Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.) » (ΦΕΚ 314/27.12.2005/τ.Α΄).

  2. Τις υπ’ αριθμ. 911/21.1.2005 και 976/15.6.2007 Αποφά−σεις του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ο.Α−Υ AE.».

  3. Την υπ’ αριθμ. 28816/ΕΓΔΕΚΟ 2139/28.6.2007 κοινή υπουργική απόφαση για την «Έγκριση πρόσληψης 105 ατόμων τακτικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ −ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.» (ΦΕΚ1089/2.7.2007/τ.Β΄).

  4. Την υπ’ αριθμ. 45378/555/2.8.2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυ−ξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Με−ταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός της διαδικα−σίας πρόσληψης προσωπικού στις Δημόσιες Επιχειρή−σεις «ΟΣΕ ΑΕ», «ΕΔΙΣΥ ΑΕ», «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ», «ΓΑΙΑΟΣΕ

  ΑΕ», «ΟΑΣΑ ΑΕ», «ΕΘΕΛ ΑΕ», «ΗΣΑΠ ΑΕ», «ΗΛΠΑΠ ΑΕ», «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ», «ΟΛΥΜΠΙΑ−ΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ ΑΕ ΚΑΙ ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. 1458/10.8.2007/τ.Β΄).

  5. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 9 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/28.6.2006/τ.Α΄).

  6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 17/307/16250 απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 33/27.12.2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (Φ.Ε.Κ. 280/Α /́τ.Α΄), ως ισχύει, για την έγκριση πλήρωσης των προκηρυσ−σομένων θέσεων.

  7. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/26/691/15.1.2008 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός ειδικών ορίων ηλικίας πρόσληψης προσωπικού της Ολυμπιακής Αερο−πορίας – Υπηρεσίες Α.Ε.» (ΦΕΚ 132/30.1.2008/τ.Β΄).

  7. Τις τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας.

  8. Το υπ’ αριθμ. 12373/28.3.2008 εγκριτικό έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π.

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

  Την πλήρωση εκατόν πέντε (105) θέσεων συνολικά των κατηγοριών Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκ−παίδευσης Τεχνικού Προσωπικού με σύμβαση εξαρτη−μένης εργασίας αορίστου χρόνου για δοκιμαστική πε−ρίοδο μέχρι επτά (7) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3429/2005 (άρθρο 13), για την κάλυψη αναγκών της εταιρείας, ως εξής:

  4157

  ∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ

  ∆ΩΡΕΑΝ

 • 4158 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

  AVIONICS ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ) (ΤΕ) (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 1Α) 10

  AVIONICS ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ) (ΤΕ) (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 2Α) 10

  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ (ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ) (ΤΕ) (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 3Α) 12

  ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ (ΤΕ) (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 4Α) 8

  ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΤΕ) (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 5Α) 2

  ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ (ΤΕ) (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 6Α) 3ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΤΕ) (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 7Α) 2

  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΤΕ) (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 8Α) 3

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΤΕ) (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 9Α) 1

  ΣΥΝΟΛΟ 51

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ (ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ) (ΔΕ) (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 1Β) 11 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΔΕ) (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 2Β) 6ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ (ΔΕ) (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 3Β) 8ΧΡΩΣΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΔΕ) (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 4Β) 5ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ (ΔΕ) (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 5Β) 3ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΔΕ) (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 6Β) 6ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΔΕ) (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 7Β) 9ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ (ΔΕ) (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 8Β) 4ΧΡΩΣΤΕΣ (ΔΕ) (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 9Β) 2

  ΣΥΝΟΛΟ 54

  Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 45378/555/2.8.2007 κοινή υπουργική απόφαση, το προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών. Ένα μήνα πριν τη λήξη του χρόνου της δοκιμαστικής περιόδου συντάσσεται φύλλο αξιολόγησης του υπαλλήλου από δύο προϊσταμένους του, για την καταλληλότητα και την επάρκειά του να ανταποκριθεί στα καθήκοντα για τα οποία προσλήφθη−κε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη το φύλλο αξιολόγησης, εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση για τη σύναψη, ή μη, της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου. Η απόφαση αυτή, θετική ή αρνητική, ελέγχεται από το Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του. Μετά τον έλεγ−χο από το Α.Σ.Ε.Π. και εφόσον τούτο αποφανθεί θετικά, το αρμόδιο όργανο της εταιρείας συνάπτει με τον προσλαμβανόμενο σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ο χρόνος της δοκιμαστικής περιόδου αναγνωρίζεται για κάθε συνέπεια.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣΟι υποψήφιοι πρέπει:1. Να είναι Έλληνες πολίτες.Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) τουλά−

  χιστον έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών− μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για τους πολίτες

  αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οι−κείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορη−γείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας [τηλ. (2310) 459101/5 και (210) 3636549) ] των κατωτέρω επιπέδων:

  Πιστοποιητικό Β΄ Επιπέδου: για ειδικότητες της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.). Πιστοποιητικό Γ΄ Επιπέδου: για ειδικότητες της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.). Πιστοποιητικό Δ΄ Επιπέδου: για την ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΤΕ)

  (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 7Α) της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.).Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου

  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ.: 2310/997571−72−76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

 • TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 4159

  Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον, μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

  2. Να έχουν γεννηθεί για τις κατηγορίες ΤΕ και ΔΕ κατά τα έτη 1973 έως και 1987. [υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/26/691/15.1.2008 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός ειδικών ορίων ηλικίας πρόσληψης προ−σωπικού της Ολυμπιακής Αεροπορίας – Υπηρεσίες Α.Ε.» (ΦΕΚ132/30.01.2008/τ.Β΄)].

  3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

  4. Κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο του διορισμού:α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.β) Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογρα−

  φία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκο−ντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλ−λευσης της γενετήσιας ζωής.

  γ) Να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.

  δ) Να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορί−στηκε για τη στέρηση.

  ε) Να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστι−κή συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων.

  στ) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρ−θρου 14 του ν. 2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 2527/1997 ή Ν.Π.Ι.Δ. της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλ−θει πενταετία από την απόλυση.

  Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συ−ντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

  5. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

  Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους− μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα.

  Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο του διορισμού. Το ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού πρέπει να συντρέ−χει κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

  ΙΙ. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:AVIONICS ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ) (ΤΕ) (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 1Α), ΘΕΣΕΙΣ 10

  α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  ΚύριαΠροσόντα(Κύριοςπίνακας

  κατάταξης)

  Επικουρικά Προσόντα (Επι−κουρικός πίνακας κατάτα−ξης, εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφί−ους του κύριου πίνακα)

  1

  Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προ−γραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισό−τιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας* ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυ−χίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντί−στοιχης ειδικότητας.*

  Χ Χ

  2 Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας Χ −*Γίνονται επίσης δεκτοί με τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά προσόντα:α) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε κράτη−μέλη της Ευ−ρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμ−βούλιο του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά καιβ) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε κράτη−μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α΄).ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα για κάθε πίνακα προσόντα.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Θα βαθμολογηθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α :́α) Η εμπειρία στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης καιβ) Το πτυχίο Συντήρησης Αεροσκαφών κατά ΕASA PART 66 B2Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.

 • 4160 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:AVIONICS ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ) (ΤΕ) (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 2Α), ΘΕΣΕΙΣ 10

  α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  ΚύριαΠροσόντα(Κύριοςπίνακας

  κατάταξης)

  Επικουρικά Προσόντα (Επι−κουρικός πίνακας κατάτα−ξης, εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφί−ους του κύριου πίνακα)

  1

  Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρονικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προ−γραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισό−τιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας* ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυ−χίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντί−στοιχης ειδικότητας.*

  Χ Χ

  2 Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας Χ −

  *Γίνονται επίσης δεκτοί με τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά προσόντα:α) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε κράτη−μέλη της Ευ−ρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμ−βούλιο του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά καιβ) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε κράτη−μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α΄).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα για κάθε πίνακα προσόντα.

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Θα βαθμολογηθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α :́α) Η εμπειρία στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης καιβ) Το πτυχίο Συντήρησης Αεροσκαφών κατά ΕASA PART 66 B2Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ (ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ) (ΤΕ) (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 3Α), ΘΕΣΕΙΣ 12

  α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  ΚύριαΠροσόντα(Κύριοςπίνακας

  κατάταξης)

  Επικουρικά Προσόντα (Επι−κουρικός πίνακας κατάτα−ξης, εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφί−ους του κύριου πίνακα)

  1

  Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μηχανολογίας ή Ενεργειακής Τεχνολογίας ή Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντί−στοιχης ειδικότητας* ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδι−κότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλ−λοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.*

  Χ Χ

  2 Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας Χ −

  *Γίνονται επίσης δεκτοί με τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά προσόντα:α) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε κράτη−μέλη της Ευ−ρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμ−βούλιο του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά καιβ) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε κράτη−μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α΄).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα για κάθε πίνακα προσόντα.

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: (i) Θα βαθμολογηθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α :́α) Η εμπειρία στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης καιβ) Το πτυχίο Συντήρησης Αεροσκαφών κατά ΕASA PART 66 B1.Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.

 • TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 4161

  (ii) Σε περίπτωση που από την ανωτέρω ειδικότητα υπάρξουν κενές θέσεις, αυτές μπορούν να καλυφθούν από τον πίνακα κατάταξης της ίδιας ειδικότητας της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ (ΤΕ) (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 4Α), ΘΕΣΕΙΣ 8

  α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  ΚύριαΠροσόντα(Κύριοςπίνακας

  κατάταξης)

  Επικουρικά Προσόντα (Επι−κουρικός πίνακας κατάτα−ξης, εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφί−ους του κύριου πίνακα)

  1

  Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μηχανολογίας ή Ενεργειακής Τε−χνολογίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημε−δαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας* ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.*

  Χ Χ

  2 Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας Χ −

  *Γίνονται επίσης δεκτοί με τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά προσόντα:α) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε κράτη−μέλη της Ευ−ρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμ−βούλιο του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά καιβ) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε κράτη−μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλμα−τος, σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρ−μόδια αρχή του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α΄).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα για κάθε πίνακα προσόντα.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: (i) Θα βαθμολογηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ η εμπειρία στο αντι−

  κείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.Βαθμολογούνται επίσης και τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.(ii) Σε περίπτωση που από την ανωτέρω ειδικότητα υπάρξουν κενές θέσεις, αυτές μπορούν να καλυφθούν από

  τον πίνακα κατάταξης της ίδιας ειδικότητας της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΤΕ) (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 5Α), ΘΕΣΕΙΣ 2

  α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  Κύρια Προ−σόντα

  (Κύριος πί−νακας κα−τάταξης)

  Επικουρικά Προσόντα (Επι−κουρικός πίνακας κατάτα−ξης, εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφί−ους του κύριου πίνακα)

  1

  Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσι−κού Αερίου ή Τεχνολογίας Πετρελαίου ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυ−χίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προ−γραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισό−τιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοι−χης ειδικότητας* ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.*

  Χ Χ

  2 Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας Χ −

  *Γίνονται επίσης δεκτοί με τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά προσόντα:α) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε κράτη−μέλη της Ευ−ρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμ−βούλιο του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά καιβ) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε κράτη−μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλμα−τος, σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρ−μόδια αρχή του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α΄).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα για κάθε πίνακα προσόντα.

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: (i) Θα βαθμολογηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ η εμπειρία στο γνω−στικό αντικείμενο των τίτλων σπουδών.

  Βαθμολογούνται επίσης και τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.

 • 4162 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

  (ii) Σε περίπτωση που από την ανωτέρω ειδικότητα υπάρξουν κενές θέσεις, αυτές μπορούν να καλυφθούν από τον πίνακα κατάταξης της ίδιας ειδικότητας της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ (ΤΕ) (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 6Α), ΘΕΣΕΙΣ 3

  α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  ΚύριαΠροσόντα(Κύριοςπίνακας

  κατάταξης)

  Επικουρικά Προσόντα (Επι−κουρικός πίνακας κατάτα−ξης, εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφί−ους του κύριου πίνακα)

  1

  Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κλωστουφαντουργίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημε−δαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας* ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ει−δικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλ−λοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.*

  Χ Χ

  2 Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας Χ −

  *Γίνονται επίσης δεκτοί με τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά προσόντα:α) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε κράτη−μέλη της Ευ−ρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμ−βούλιο του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά καιβ) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε κράτη−μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α΄).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα για κάθε πίνακα προσόντα.

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: (i) Θα βαθμολογηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ηεμπειρία στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.Βαθμολογούνται επίσης και τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄λοιπά κριτήρια κατάταξης.(ii) Σε περίπτωση που από την ανωτέρω ειδικότητα υπάρξουν κενές θέσεις, αυτέςμπορούν να καλυφθούν από τον πίνακα κατάταξης της ίδιας ειδικότητας της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας

  Εκπαίδευσης.

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΤΕ) (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 7Α), ΘΕΣΕΙΣ 2

  α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  ΚύριαΠροσόντα(Κύριοςπίνακας

  κατάταξης)

  Επικουρικά Προσόντα (Επι−κουρικός πίνακας κατάτα−ξης, εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφί−ους του κύριου πίνακα)

  1

  Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Λογιστικής ή Διοίκησης Επιχειρή−σεων ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Χρηματοοικονο−μικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικές Υπη−ρεσίες –Επιχειρήσεις στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επι−λογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημε−δαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας* ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας*.

  Χ Χ

  2 Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας Χ −

  *Γίνονται επίσης δεκτοί με τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά προσόντα:α) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε κράτη−μέλη της Ευ−ρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμ−βούλιο του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά καιβ) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε κράτη−μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α΄).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα για κάθε πίνακα προσόντα.

 • TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 4163

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Θα βαθμολογηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄η εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο των τίτλων σπουδών. Βαθμολογούνται επίσης και τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΤΕ) (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 8Α), ΘΕΣΕΙΣ 3

  α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  Κύρια Προσόντα(Κύριος πίνακας

  κατάταξης)

  Επικουρικά Προσόντα (Επι−κουρικός πίνακας κατάτα−ξης, εφόσον οι θέσεις δεν

  καλυφθούν από υποψηφίους του κύριου πίνακα)

  1

  Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μηχανολογίας ή Οχημάτων ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επι−λογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δί−πλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλ−λοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας* ή το ομώνυμο ή αντίστοι−χο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημε−δαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.*

  Χ Χ

  2 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού Αυτοκινήτου (ΤΕ). χ χ

  3 Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας Χ −

  *Γίνονται επίσης δεκτοί με τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά προσόντα:α) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε κράτη−μέλη της Ευ−ρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμ−βούλιο του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά καιβ) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε κράτη−μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α΄).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα για κάθε πίνακα προσόντα.

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Θα βαθμολογηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ η εμπειρία είτε στη συ−ντήρηση Οχημάτων είτε στη συντήρηση Εφοδίων Υποστήριξης Αεροσκαφών, προσμετρούμενη μετά την από−κτηση της απαιτούμενης από την προκήρυξη άδειας άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού Αυτοκινήτου (ΤΕ).

  Βαθμολογούνται επίσης και τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΤΕ) (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 9Α), ΘΕΣΗ 1

  α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  Κύρια Προσόντα(Κύριος πίνακας

  κατάταξης)

  Επικουρικά Προσόντα(Επικουρικός πίνακας κατά−ταξης, εφόσον η θέση δεν

  καλυφθεί από υποψήφιο του κύριου πίνακα)

  1

  Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ή το ομώ−νυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημε−δαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας* ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.*

  Χ Χ

  2 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού Αυτοκινήτου (ΤΕ). χ χ

  3 Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας Χ −

  *Γίνονται επίσης δεκτοί με τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά προσόντα:α) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε κράτη−μέλη της Ευ−ρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμ−βούλιο του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά καιβ) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε κράτη−μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α΄).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα για κάθε πίνακα προσόντα.

 • 4164 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Θα βαθμολογηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ η εμπειρία είτε στη συ−ντήρηση Οχημάτων είτε στη συντήρηση Εφοδίων Υποστήριξης Αεροσκαφών, προσμετρούμενη μετά την από−κτηση της απαιτούμενης από την προκήρυξη άδειας άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού Αυτοκινήτου (ΤΕ).

  Βαθμολογούνται επίσης και τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ (ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ) (ΔΕ) (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 1Β), ΘΕΣΕΙΣ 11

  α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  Κύρια Προσόντα(Κύριος πίνακας

  κατάταξης)

  Επικουρικά Προσόντα (Επικουρικός πίνακας κατάταξης, εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους του

  κύριου πίνακα)

  1

  Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μηχανοσυνθε−τών Αεροσκαφών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτ−λος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματι−κού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελμα−τικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

  Χ Χ

  2 Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας χ −

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα για κάθε πίνακα προσόντα.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: (i) Θα βαθμολογηθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α :́α) Η εμπειρία στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης καιβ) Το πτυχίο Συντήρησης Αεροσκαφών κατά ΕASA PART 66 B1.Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.(ii) Σε περίπτωση που από την ανωτέρω ειδικότητα υπάρξουν κενές θέσεις, αυτές μπορούν να καλυφθούν από

  τον πίνακα κατάταξης της ίδιας ειδικότητας της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΔΕ) (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 2Β), ΘΕΣΕΙΣ 6

  ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Απαραίτητο προσόν

  Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικών Μεταλλικών Επιφανειών ή Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών ή Χημικών Εργαστηρίων ή Χημικών Βιομηχανιών ή Τεχνικού Ελέγχου Υλικών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

  Χ

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: (i) Θα βαθμολογηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ η εμπειρία στο γνω−στικό αντικείμενο των τίτλων σπουδών.

  Βαθμολογούνται επίσης και τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.(ii) Σε περίπτωση που από την ανωτέρω ειδικότητα υπάρξουν κενές θέσεις, αυτές μπορούν να καλυφθούν από

  τον πίνακα κατάταξης της ίδιας ειδικότητας της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ (ΔΕ) (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 3Β), ΘΕΣΕΙΣ 8

  ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Απαραίτητο προσόν

  Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Βιο−μηχανικής Παραγωγής ή Εργαλειομηχανών ή Εφαρμοστηρίου ή Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων ή Εργαλειομηχανών CNC ή Τεχνικού Εργαλειομηχανών Αριθμητικού Ελέγχου CNC ή Μηχανο−τεχνίτη ή Τεχνίτη Κατασκευής Εργαλείων και Καλουπιών ή Μηχανικού Κατασκευής Εργαλει−οσυστημάτων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότι−μος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

  Χ

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: (i) Θα βαθμολογηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ η εμπειρία στο αντι−κείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.

  Βαθμολογούνται επίσης και τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.(ii) Σε περίπτωση που από την ανωτέρω ειδικότητα υπάρξουν κενές θέσεις, αυτές μπορούν να καλυφθούν από

  τον πίνακα κατάταξης της ίδιας ειδικότητας της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

 • TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 4165

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΧΡΩΣΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΔΕ) (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 4Β), ΘΕΣΕΙΣ 5

  α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  Κύρια Προσόντα(Κύριοςπίνακας κατάτα−

  ξης)

  Επικουρικά Προσόντα (Επικουρικός πίνακας κατάταξης, εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους του

  κύριου πίνακα) 1ος 2ος 3ος

  1 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Βαφής Χ Χ Χ −

  2

  Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυ−κείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματι−κών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μο−νάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπο−ψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδει−ας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορη−γήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συ−νυπολογισμό και εμπειρίας.

  Χ − − −

  3

  Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κα−τώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώ−τερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋ−πόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγ−γέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτε−λώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

  − Χ − −

  4

  Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυ−τήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απο−λυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυ−τήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισό−τιμος τίτλος της αλλοδαπής και εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών ως βαφείς αεροσκαφών ή αυτοκινήτων ή μεταλλικών επιφανειών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος.

  − − Χ −

  5

  Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απο−λυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοι−τήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύνα−μο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών ως βαφείς αεροσκαφών ή αυτοκινήτων ή μεταλλικών επιφανει−ών, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στην διαγωνιστική διαδικασία.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:Οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν κατέχουν την απαιτούμενη από την προ−κήρυξη άδεια, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα προσόντα θα εκπαι−δευτούν από την Ο.Α−Υ Α.Ε στο πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Τεχνικής Βάσης κατά EASA PART 147 της Ο.Α−Υ Α.Ε στην περί−πτωση πρόσληψής τους.

  − − − Χ

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα για κάθε πίνακα προσόντα.

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Θα βαθμολογηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ η εμπειρία στο αντι−κείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, προσμετρούμενη μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλμα−τος Τεχνίτη Βαφής, με εξαίρεση τον 3ο επικουρικό πίνακα για τον οποίο δεν απαιτείται άδεια.

  Βαθμολογούνται επίσης και τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.

 • 4166 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ (ΔΕ) (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 5Β), ΘΕΣΕΙΣ 3

  ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Απαραίτητο προσόν

  Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Υφάσματος/Ένδυσης, ή Κλωστικής ή Υφα−ντικής ή Πλεκτικής ή Κοπτικής − Ραπτικής − Ετοίμων Ενδυμάτων ή Κοπτικής−Ραπτικής−Γυναικεί−ας Αμφίεσης ή Κοπτικής−Ραπτικής−Υποκαμίσου ή Βοηθού κλώστου ή Βοηθού υφαντού ή Βοη−θού πλέκτου ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότι−μος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

  Χ

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: (i) Θα βαθμολογηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ η εμπειρία στο αντι−κείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.

  Βαθμολογούνται επίσης και τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.(ii) Σε περίπτωση που από την ανωτέρω ειδικότητα υπάρξουν κενές θέσεις, αυτές μπορούν να καλυφθούν από

  τον πίνακα κατάταξης της ίδιας ειδικότητας της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΔΕ) (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 6Β), ΘΕΣΕΙΣ 6

  ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Απαραίτητα προσόντα

  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων Χ

  Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύ−κλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνι−κών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντί−στοιχης ειδικότητας.Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισό−τιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋ−πόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπη−ρεσίας, ότι η (ανωτέρω) άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας

  Χ

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα προσόντα.

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Θα βαθμολογηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ η εμπειρία στο αντικεί−μενο της προκηρυσσόμενης θέσης, προσμετρούμενη, μετά την απόκτηση της απαιτούμενης από την προκήρυ−ξη άδειας άσκησης επαγγέλματος Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων.

  Βαθμολογούνται επίσης και τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΔΕ) (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 7Β), ΘΕΣΕΙΣ 9

  ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Απαραίτητα προσόντα

  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων Χ

  Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύ−κλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνι−κών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντί−στοιχης ειδικότητας.Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισό−τιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋ−πόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπη−ρεσίας, ότι η (ανωτέρω) άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας

  Χ

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα προσόντα.

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Θα βαθμολογηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ η εμπειρία στο αντικεί−μενο της προκηρυσσόμενης θέσης, προσμετρούμενη, μετά την απόκτηση της απαιτούμενης από την προκήρυ−ξη άδειας άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων.

  Βαθμολογούνται επίσης και τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.

 • TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 4167

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ (ΔΕ) (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 8Β), ΘΕΣΕΙΣ 4

  α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  Κύρια Προσόντα(Κύριοςπίνακας κατάτα−

  ξης)

  Επικουρικά Προσόντα (Επι−κουρικός πίνακας κατάτα−ξης, εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφί−ους του κύριου πίνακα)

  1ος 2ος

  1 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Αμαξωμάτων (φανοποιού) Χ Χ Χ

  2

  Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελμα−τικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυ−κλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνι−κών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοι−χης ειδικότητας.Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθ−μιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχο−λικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθε−ση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

  Χ − −

  3

  Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντί−στοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κα−τώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδι−ας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

  − Χ −

  4

  Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματι−κής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντί−στοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτη−ση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος.

  − Χ

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα για κάθε πίνακα προσόντα.

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Θα βαθμολογηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ η εμπειρία στο αντικεί−μενο της προκηρυσσόμενης θέσης, προσμετρούμενη μετά την απόκτηση της απαιτούμενης από την προκήρυ−ξη άδειας άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Αμαξωμάτων (φανοποιού).

  Βαθμολογούνται επίσης και τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.

 • 4168 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΧΡΩΣΤΕΣ (ΔΕ) (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 9Β), ΘΕΣΕΙΣ 2

  α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  ΚύριαΠροσόντα(Κύριοςπίνακαςκατάτα−

  ξης)

  Επικουρικά Προσόντα (Επι−κουρικός πίνακας κατάτα−ξης, εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφί−ους του κύριου πίνακα)

  1ος 2ος

  1 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Βαφής Χ Χ Χ

  2

  Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελμα−τικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυ−κλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνι−κών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοι−χης ειδικότητας.Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθ−μιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχο−λικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθε−ση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

  Χ − −

  3

  Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντί−στοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κα−τώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδι−ας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

  − Χ −

  4

  Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής τουν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγ−γελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος.

  − − Χ

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα για κάθε πίνακα προσόντα.

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Θα βαθμολογηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ η εμπειρία στο αντικεί−μενο της προκηρυσσόμενης θέσης, προσμετρούμενη μετά την απόκτηση της απαιτούμενης από την προκήρυ−ξη άδειας άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Βαφής.

  Βαθμολογούνται επίσης και τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ − ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

  Η αίτηση απευθύνεται και υποβάλλεται στα Κεντρικά Γραφεία της ΟΑ−Υ Α.Ε. στην ταχυδρομική διεύθυνση: Λε−ωφόρος Συγγρού 98−100, Τ.Κ 117 41, (3Ος όροφος, Γραφείο 4), αρμόδια υπάλληλος για την παροχή πληροφοριών Βλάχου Μαρία− Manager Υπηρεσίας Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλ. 2109267491, 2109267332,2109267711, 2109267387.

  Τα έντυπα των αιτήσεων διατίθενται από την ΕΜΑΔ/ΤΑΔ/Υπηρεσία Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 3ος όροφος, Γραφείο 4 κατά τις εργάσιμες ημέρες και στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυν−ση:www.olympic−airways.gr.

  Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (T.Ε ή Δ.Ε). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συ−νεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

 • TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 4169

  Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν στην αίτηση τον προβλεπόμενο από την προκήρυξη ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ανά ειδικότητα.

  Η αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη, άλλως δεν λαμβάνεται υπόψη.

  Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμέ−νων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

  Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομι−κώς επί αποδείξει. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρί−νεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυ−νάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

  Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε επικυρωμένα αντίγραφα όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους. Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αί−τησή του απορρίπτεται. Τα δικαιολογητικά που θα προσκομισθούν σε καμία περίπτωση δεν θα επιστραφούν στους υποψηφίους.

  Επισημαίνεται ειδικώς ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσέξουν ιδιαιτέρως την ορθή συμπλήρωση του εντύπου της αιτήσεώς τους ώστε αυτή:α) Να είναι πλήρης και β) Να ανταποκρίνεται απολύτως στις επικαλούμενες ει−δικότητες, κατηγορίες και προσόντα.

  Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επι−τρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

  Η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

  Όταν η υποβολή της αιτήσεως γίνεται αυτοπροσώπως, ο αρμόδιος υπάλληλος παραλαβής των αιτήσεων δεν παρέχει οδηγίες ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμβουλές στους υποψηφίους για τον τρόπο συμπληρώσεως των αιτήσεων και τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των ιδιοτήτων που επικαλούνται, επιμελεί−ται όμως οι αιτήσεις των υποψηφίων να είναι υπογεγραμμένες και να συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που ο υποψήφιος σημειώνει στην αίτησή του ότι τα επισυνάπτει. Δηλαδή, ο υπάλληλος απλώς διαπιστώνει αν επισυνάπτονται όλα τα αναγραφόμενα ως επισυναπτόμενα στην αίτηση δικαιολογητικά και σε καταφατική περίπτωση αναγράφει στην ειδική στήλη της αιτήσεως τη λέξη «πλήρη», χωρίς να ελέγχει το κύρος και το πε−ριεχόμενο τους, άλλως αναγράφει στην ειδική στήλη της αιτήσεως ποια δικαιολογητικά ελλείπουν από τα δι−καιολογητικά που ενώ φέρονται ως συνημμένα δεν επισυνάπτονται.

  Οι ίδιες παραπάνω ενέργειες που αναφέρονται στο αμέσως προηγούμενο εδάφιο πρέπει να γίνονται από τον αρμόδιο υπάλληλο παραλαβής των αιτήσεων και στην περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς.

  Το αποτέλεσμα του ελέγχου του υπαλλήλου σημειώνεται ενυπογράφως με ευκρινές το ονοματεπώνυμό του.

  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα πέντε (15) ημερών και αρχίζει από την επομένη της τελευ−ταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο. Για την κατά τα ανωτέρω έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων γίνεται δημόσια ανακοίνωση από την «Ο.Α−Υ Α.Ε.», που απο−στέλλεται στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και μεταδίδεται υποχρεωτικώς από τα κρατικά τοπικά ραδιο−τηλεοπτικά μέσα. Οι ανωτέρω διαδικασίες διενεργούνται μετά τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ). Αιτήσεις που θα υποβληθούν εκτός των χρονικών διαστημάτων που θα καθορισθούν από την εταιρεία με τη δημόσια ανακοίνωση δεν θα ληφθούν υπόψη.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝ

  Ο υποψήφιος με την αίτηση πρέπει να υποβάλει:1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγρα−

  φο των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότη−τας του κατόχου). Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποι−ητικό γεννήσεως.

  2. Υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986, ότι δεν έχει κώλυμα διορισμού, σύμφωνα με τα ανα−φερόμενα στα Γενικά Προσόντα Πρόσληψης του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α .́

  Επίσης υποβάλλει, όσα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά επικαλείται με την αίτησή του, σε αντίγραφο επι−κυρωμένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τέλος του παρόντος Κεφαλαίου:

  3. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Τίτλο σπουδών που απαιτείται ως προσόν διορισμού στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού και το έτος κτήσης του τίτλου. Σε κάθε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό απαιτείται και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό.

  ΄Οσοι υποψήφιοι επικαλούνται πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα, με το ζητούμενο από την προκήρυξη, υπο−χρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών

 • 4170 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

  Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ, στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχί−ου που ζητείται με την πρ�