ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ...

Click here to load reader

 • date post

  15-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ...

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209 31 Αυγούστου 2007

  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 168 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Πολεμικών Συντάξεων» των διατάξεων που ισχύουν για

  την απονομή των πολεμικών συντάξεων.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: Tις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3554/2007 (ΦΕΚ 80 Α΄) με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο−

  μικών, αποφασίζουμε:

  ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

  Οι διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κατά την έκδοση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος για την απονομή των πολεμικών συντάξεων, όπως αυτές αναφέρονται απέναντι από κάθε άρθρο, κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο με τον τίτλο «Κώδικας Πολεμικών Συντάξεων» που έχει ως εξής:

  4377

  Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ(1)

  ΤΜΗΜΑ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι

  Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ΄Εννοια της πολεμικής σύνταξης

  ΄Αρθρο 2 περ. δ΄ Ν. 70/43,σε συνδ. με το άρθρο 1 Ν. 362/43.

  Πολεμικές συντάξεις με την έννοια αυτού του Κώδικα είναι: α) Οι συντάξεις που έχουν απονεμηθεί σε αξιωματικούς και

  ανθυπασπιστές οι οποίοι δεν έχουν υπαχθεί στις ειδικές πολεμικές

  (1) Για θέματα που δε ρυθμίζονται ρητά από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Βλ. άρθρο 8 παρ. 12 Ν. 2592/98).

 • 4378 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

  καταστάσεις καθώς και σε οπλίτες γενικά για πολεμικά τραύματα ή νοσήματα απότοκα των κακουχιών της στρατιωτικής υπηρεσίας στους πολέμους ή επιστρατεύσεις εφόσον η ανικανότητα από τα τραύματα ή νοσήματα παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής τους υπηρεσίας στους πολέμους ή επιστρατεύσεις ή μέσα σε ένα εξάμηνο το αργότερο από την απομάκρυνσή τους από τις τάξεις, ή, προκειμένου για οπλίτες που υπηρέτησαν και μετά τη λήξη της εμπόλεμης κατάστασης ή επιστράτευσης, μέσα σε ένα εξάμηνο από τη λήξη τους.

  ΄Αρθρο 2 περίπτ. α΄ Α.Ν. 70/43.

  β) Οι συντάξεις που έχουν απονεμηθεί στις οικογένειες των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και οπλιτών γενικά και όσων εξομοιώνονται με αυτούς, που σκοτώθηκαν ή εξαφανίσθηκαν στους πολέμους ή πέθαναν εξαιτίας πολεμικού τραύματος ή ασθένειας απότοκης της υπηρεσίας στους πολέμους ή επιστρατεύσεις, εφόσον πέθαναν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής τους υπηρεσίας στους πολέμους ή επιστρατεύσεις ή μέσα σε ένα εξάμηνο από την απομάκρυνση του στρατιωτικού από τις τάξεις ή, προκειμένου για όσους υπηρέτησαν και μετά τη λήξη της εμπόλεμης κατάστασης ή επιστράτευσης, μέσα σε ένα εξάμηνο από τη λήξη τους.

  ΄Αρθρο 3 παρ. 1 Ν. 1240/44.

  Ο περιορισμός του εξαμήνου δεν έχει εφαρμογή αν πρόκειται για αξιωματικούς ή ανθυπασπιστές που πέθαναν σε νοσοκομεία στα οποία είχαν εισαχθεί για νοσηλεία μέσα σε ένα εξάμηνο από την απομάκρυνσή τους από το στράτευμα ή τον τερματισμό της εμπόλεμης κατάστασης.

  ΄Αρθρο 2 περιπτ. β΄ Ν. 70/1943, όπως αντικατ. με το άρθρο 5 του ν. 1640/44.

  γ) Οι συντάξεις των οικογενειών των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και οπλιτών που πεθαίνουν σε ειδικές καταστάσεις, στις οποίες είχαν τεθεί, εξαιτίας πολεμικών τραυμάτων ή νοσημάτων απότοκων των κακουχιών του πολέμου.

  ΄Αρθρο 7 παρ. 1 Ν. 812/43.

  δ) Οι συντάξεις που έχουν απονεμηθεί σε τραυματίες Εθνικών Αγώνων και τις οικογένειες τους, καθώς και τις οικογένειες όσων σκοτώθηκαν σε τέτοιους αγώνες, οι συντάξεις των οικογενειών των εθελοντών που υπηρέτησαν σε εθελοντικά σώματα και σκοτώθηκαν στον πόλεμο, καθώς επίσης και οι συντάξεις των στρατιωτικών και των οικογενειών τους, εφόσον οι στρατιωτικοί αυτοί τραυματίστηκαν ή

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4379

  σκοτώθηκαν σε συμπλοκές που είχαν σκοπό την άμυνα του εδάφους της πατρίδας.

  Διευκρινιστική διάταξη σε σχέση με τη νομο- θεσία που ισχύει.

  ε) Οι πολεμικές συντάξεις που έχουν απονεμηθεί με άλλες διατάξεις σε εκείνους που έγιναν ανίκανοι και τις οικογένειές τους σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στις διατάξεις αυτές.

  Α Ρ Θ Ρ Ο 2 ΄Εννοια του όρου στρατιωτικός

  ΄Αρθρο 2 παρ. 1 των Ν. 2769/22 και 3122/24, σε συνδ. με το άρθρο 32 Β.Δ. 31.10.35

  1. Σύμφωνα με αυτόν τον Κώδικα στρατιωτικοί είναι όλοι όσοι υπηρετούν στα διάφορα όπλα, σώματα, κλάδους ή ειδικότητες του Στρατού της ξηράς, της Θάλασσας και της Πολεμικής Αεροπορίας, τη Χωροφυλακή και το Λιμενικό Σώμα, αξιωματικοί και οπλίτες και όσοι με νόμους αντιστοιχούν ή εξομοιώνονται με αυτούς.

  ΄Αρθρο 2 παρ. 2 Ν. 2769/22 και 3122/24 σε συνδ. με το άρθρο 8 παρ. 1 Α.Ν. 2650/1940 και το άρθρο 8 Α.Ν. 2734/40.

  2. ΄Οπου στον Κώδικα αυτόν αναφέρεται ορισμένος βαθμοφόρος του Στρατού της Ξηράς, νοείται ταυτόχρονα και ο αντίστοιχος του Στρατού, της Θάλασσας, της Πολεμικής Αεροπορίας, της Χωροφυλακής και του Λιμενικού Σώματος με την αντιστοιχία που αναφέρεται στους νόμους.

  ΄Αρθρο 8 παρ. 2 Α.Ν. 2650/1940, σε συνδ. με το άρθρο 8 Α.Ν. 2665/40 και το άρθρ. 8 Α.Ν. 2734/40.

  3. ΄Οπου στον ίδιο Κώδικα αναφέρονται οπλίτες, νοούνται οι μόνιμοι, έφεδροι, κληρωτοί και εθελοντές του Στρατού της Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού, της Πολεμικής Αεροπορίας και της Χωροφυλακής.

  ΄Αρθρο 1 παρ. 2 Ν. 1859/89.

  4. Ως οπλίτες νοούνται οι στρατιώτες, οι δεκανείς, οι λοχίες, οι επιλοχίες, οι αρχιλοχίες, καθώς και όσοι εξομοιώνονται με αυτούς.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

  Α Ρ Θ Ρ Ο 3 Προσδιορισμός ανικανότητας

  Αρμόδιο όργανο

  ΄Αρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. πρώτο Ν. 2769/22 και 8 παρ. 1 του Ν. 3122/24, σε συνδ. με τα άρθρα 3 του Α.Ν. 2650/40 και 9 Α.Ν. 2734/40 και 4 παρ. 5 Α.Ν. 2885/41.

  1. Η σύνταξη ανικανότητας παρέχεται με βάση γνωμοδότηση της οικείας Ανώτ