Πρακτικό 17/2012 της...

Click here to load reader

 • date post

  30-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Πρακτικό 17/2012 της...

 • Πρακτικό 17/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 24ης Οκτωβρίου 2012

  Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 24η Οκτωβρίου 2012 και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λήμνου, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 21185/17-10-2012 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10.

  Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εφτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εφτά (7) μέλη:

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αντώνης Χατζηδιαμαντής Κανένας 2. Δημήτριος Μπουλώτης 3. Δημήτριος Μαρινάκης 4. Παναγιώτης Τσανταρλιώτης 5. Τριαντάφυλλος Τριβόλας

  6. Αθανάσιος Σκαμάγκης

  7. Σωτήρης Κωνσταντάρας

  Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου, Μόσχος Λαγός, για την τήρηση των πρακτικών. Αριθμός Απόφασης 186/2012

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1δ του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 η Οικονομική

  Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του

  προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το

  Δημοτικό Συμβούλιο.

  Ο προϋπολογισμός του Δήμου Λήμνου, για το οικονομικό έτος 2012, ψηφίστηκε με την

  αριθ. 429/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 2664/376/30-01-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

  Για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, πρέπει να προβούμε στη ψήφιση των σχετικών

  πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν.

  Επίσης:

  1. Στον Κ.Α. 15-7135.011 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για τη διαμόρφωση και εξοπλισμό χώρου περίθαλψης αδέσποτων ζώων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους

  1

  Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

 • 2012, έχει εγγραφεί, κατόπιν της 297/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για ενίσχυση της αρχικής πίστωσης, πίστωση 1.000,00€/Έκτακτα Ανειδίκευτα, για την πληρωμή δαπανών που θα προκύψουν.

  2. Στον Κ.Α. 70-6682.001με τίτλο «Προμήθεια υλικών άμεσης κατανάλωσης» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, έχει εγγραφεί, κατόπιν της 297/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για ενίσχυση της αρχικής πίστωσης, πίστωση 4.729,74€/Έκτακτα Ανειδίκευτα, για την πληρωμή δαπανών που θα προκύψουν.

  3. Στον Κ.Α. 20-6671.003 με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων εργαλείων κλπ αναλωσίμων για το συνεργείο κινήσεως του Δήμου» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, έχει εγγραφεί, κατόπιν της 297/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για ενίσχυση της αρχικής πίστωσης, πίστωση 3.000,00€/Έκτακτα Ανειδίκευτα, για την πληρωμή των δαπανών που θα προκύψουν.

  4. Στον Κ.Α. 25-7133.003 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου (έπιπλα, σκεύη κλπ) για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, έχει εγγραφεί, κατόπιν της 297/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, πίστωση 430,00€/Έκτακτα Ανειδίκευτα, για την πληρωμή της δαπάνης κατασκευής μίας ντουλάπας.

  5. Στον Κ.Α. 20-6671.004 με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών απορριμματοφόρων οχημάτων Δ.Ε. Ατσικής, Μούδρου & Ν. Κούταλης» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, έχει εγγραφεί, κατόπιν της 297/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, πίστωση 7.000,00€/Έκτακτα Ανειδίκευτα, για την πληρωμή της σχετικής δαπάνης.

  7. Στον Κ.Α. 20-6671.001 με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή οχημάτων καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, έχει εγγραφεί, κατόπιν της 297/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για ενίσχυση της αρχικής πίστωσης, πίστωση 4.000,00€/Έκτακτα Ανειδίκευτα, για την πληρωμή δαπανών που θα προκύψουν.

  8. Στον Κ.Α. 25-6671.001 με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων υπηρεσίας ύδρευσης-αποχέτευσης» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, έχει εγγραφεί, κατόπιν της 276/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για ενίσχυση της αρχικής πίστωσης, πίστωση 4.000,00€/Έκτακτα Ανειδίκευτα, για την πληρωμή δαπανών που θα προκύψουν.

  9. Στον Κ.Α. 25-6262.002 με τίτλο «Εργασίες συντηρήσεων, επισκευών ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων Δήμου Λήμνου» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, έχει εγγραφεί, κατόπιν της 297/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για ενίσχυση της αρχικής πίστωσης, πίστωση 5.000,00€/Έκτακτα Ανειδίκευτα, για την πληρωμή της σχετικής δαπάνης.

  2

 • 10. Στον Κ.Α. 00-6224.001 με τίτλο «Ταχυμεταφορές με courier αλληλογραφίας υπηρεσιών Δήμου (Διοικητικών-Τεχνικών-φακέλων ύδρευσης-Οικονομικών-ταμειακής » του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, έχει εγγραφεί, κατόπιν της 297/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για ενίσχυση της αρχικής πίστωσης , πίστωση 5.000,00€/Έκτακτα Ανειδίκευτα, για την πληρωμή της σχετικής δαπάνης.

  11. Στον Κ.Α. 206162.005 με τίτλο «Εργολαβία καθαριότητας για το πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων στις Δ.Ε. Μούδρου - Ατσικής και Ν. Κούταλης» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, έχει εγγραφεί, κατόπιν της 297/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, πίστωση 4.500,00€/Έκτακτα Ανειδίκευτα, για την πληρωμή της σχετικής δαπάνης.

  12. Στον Κ.Α. 10-6641.001 με τίτλο «Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση οχημάτων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, έχει εγγραφεί, κατόπιν της 297/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, πίστωση 600,00€/Τακτικ