Newsletter06 gr

of 12 /12
ΝΕWS LETTER #06 NOEMβριοσ-δΕκΕμβριοσ 2013 Thessaloniki European Youth Capital 2014 thessaloniki2014.gr Θεσσαλονίκη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Nεολαίας 2014

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Newsletter06 gr

Page 1: Newsletter06 gr

ΝΕWSLETTER#06noEmβριοσ-δΕκΕμβριοσ 2013

ThessalonikiEuropeanYouthCapital2014

thessaloniki2014.gr

ΘεσσαλονίκηΕυρωπαϊκήΠρωτεύουσαNεολαίας2014

Page 2: Newsletter06 gr

ΕιμΑσΤΕ ΕΤοιμοι!Το τέλος της πιλοτικής περιόδου των δράσεων της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας για το 2013 μας βρίσκει όλους έτοιμους για το έτος που τόσο πολύ περιμένουμε. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με ένα ανοικτό πάρ-τι υποδοχής της νέας χρονιάς, στις 31 Δεκεμβρίου 2013 στην αποθήκη Γ’ του λιμανιού και η πόλη είναι έτοιμη για το μεγάλο στοίχημα. Το τελευταίο διά-στημα, η φιλοξενία πολλών ξένων αντιπροσωπειών στη Θεσσαλονίκη μας έδωσε τη δυνατότητα να παρουσιά-σουμε το πρόγραμμα, αλλά κυρίως το όραμα πίσω από τις εκδηλώσεις, τις δράσεις και τις παρεμβάσεις που ετοιμάζονται για το 2014.

Και είναι ακριβώς αυτοί οι στόχοι που κάνουν την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014 και τη Θεσσα-λονίκη, ένα καλό παράδειγμα εφαρμοσμένης πολιτι-κής για τους νέους σε όλη την Ευρώπη. Η συμμετοχή στις δράσεις δεκάδων εθελοντικών - μη κερδοσκοπι-κών οργανώσεων, οι συνέργειες με φορείς της πόλης, η υποστήριξη δράσεων από διεθνείς οργανισμούς, ιδρύματα και ξένες διπλωματικές αντιπροσωπείες και φυσικά η δημιουργία ενός μεγάλου δικτύου εθελο-ντών, το οποίο – πριν ακόμη ξεκινήσει το επίση-μο πρόγραμμα- αριθμεί σχεδόν 2000 μέλη, είναι η καλύτερη απόδειξη πως η πόλη μας έχει το δυναμικό, τα πρόσωπα και τις ιδέες για να μπορέσει να σταθεί επάξια στο νέο περιβάλλον.

Σε όλο αυτό το σχεδιασμό, θέτουμε στο επίκεντρο τους νέους. Συζητάμε για τα προβλήματα, αναδει-κνύουμε καλές πρακτικές και πολιτικές που βοη-θούν, προβάλουμε τη δουλειά των νέων της πόλης και βραβεύουμε δράσεις, προτάσεις και έργα που μπορούν να δημιουργήσουν μια άλλη Θεσσαλονίκη. Τη Θεσσαλο-νίκη της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και της κοινωνικής αλληλεγγύης για τη νεολαία, αυτήν την ομάδα του πληθυσμού που πολύ βίαια και άδικα έχει χτυπηθεί από την κρίση.

Newsletter #06 / Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013

Page 3: Newsletter06 gr

ΕυρωπΑΪκο φορουμ ΝΕολΑιΑσ συΝΑΝΤηση σΤη θΕσσΑλοΝικη

Newsletter #06 / Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013

Το τριήμερο 21-24 Νοεμβρίου 2013 η Θεσσαλονίκη βρέθηκε στο επίκεντρο των νέων της Ευρώπης.Η πόλη φιλοξένησε το Συμβούλιο των Μελών του Ευ-ρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 150 νέοι.Τα μέλη του Συμβουλίου συγκεντρώνονται μια φορά κάθε έξι μήνες. Σε αυτές τις συναντήσεις, δημιουρ-γούν τις πολιτικές του Φόρουμ και αξιολογούν την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά τις προτεραιότη-τες της ένταξης και συμμετοχής των νέων στην Ευρώ-πη και τη δημιουργία ισχυρών οργανώσεων νεολαίας. Στη συνάντηση της Θεσσαλονίκης, το Συμβούλιο ενέ-κρινε έγγραφα σχετικά με την ποιοτική εκπαίδευση, την αγωγή του πολίτη, τους νέους ταξιδιώτες και την κοινωνική ένταξη των Ρομά. Οι πολιτικές αυτές θα καθοδηγήσουν τις δραστηριότητες του Φόρουμ για τα επόμενα χρόνια.Η Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα η τοποθεσία της, το θαλάσσιο μέτωπο, αλλά και η νυχτερινή ζωή εντυπω-σίασαν τους νεαρούς σύνεδρους, οι οποίοι ωστόσο είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και από πολίτες της Θεσσαλονίκης για τα προβλήματα που αντιμετω-πίζουν οι νέοι της πόλης, όπως τα τεράστια ποστά ανεργίας τις μειωμένες επενδύσεις σε θέματα νεο-λαίας. Οι συναντήσεις αυτές, δείχνουν ότι το 2014, έτος που η Θεσσαλονίκη θα είναι Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας, οι νέοι της πόλης θα έχουν ουσιαστικές ευκαιρίες να αναδείξουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πώς θέλουν να δουν το μέλλον τους. Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί με τη Θεσ-σαλονίκη κατά τη διάρκεια του έτους για να εξασφα-λίσει ότι οι φωνές των νέων θα ακούγονται.

Φωτογραφία(πάνω):Νώντας Στυλιανίδης

Page 4: Newsletter06 gr

ΕυρωπΑΪκη πρωΤΕυουσΑ ΝΕολΑιΑσ 2016ΓκΑΝΤζΑ-ΑζΕρμπΑΪΤζΑΝ

Η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας για το 2016, ανακοινώθηκε μετά την Έκθεση Εθελοντικών Ορ-γανώσεων Νεολαίας, στον ίδιο χώρο, το Δημαρ-χείο Θεσσαλονίκης. Τον τίτλο κέρδισε η Γκα-ντζά από το Αζερμπαϊτζάν. Υποψήφιες πόλεις ήταν ακόμη το Βίλνιους (Λι-θουανία), η Βάρνα (Βουλγαρία), το Γκάλγουεϊ (Ιρλανδία), η Λα Λαγκούνα (Ισπανία) και το Μπανταχόθ (Ισπανία).Η υποψηφιότητα της Γκαντζά βραβεύτηκε, κα-θώς κρίθηκε ότι επικεντρώνεται στην τοπική και ευρωπαϊκή συμμετοχή της νεολαίας και τη δέσμευση να αναδειχθούν τα ανθρώπινα δικαιώ-ματα. Δελτίο Τύπου για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νε-ολαίας 2016 Ganja :http://www.youthforum.org/pressrelease/ganja-european-youth-capital-2016

Newsletter #06 / Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013

Page 5: Newsletter06 gr

Newsletter #06 / Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013

Με αφορμή το ετήσιο Συμβούλιο των Μελών του Ευ-ρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας στη Θεσσαλονίκη (21 -24 Νοεμβρίoυ), η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014 (ΘΕΠΝ 2014) αποφάσισε να «εκμεταλλευτεί» την ευκαιρία της συγκέντρωσης εκατοντάδων νεανικών οργανώσεων. Ανέπτυξε, λοιπόν, μια σειρά επιπλέον ανοικτών δραστηριοτήτων με στόχο να έρθουν κοντά οι νέοι και οι οργανώσεις τους.Η πιο σημαντική εκδήλωση ήταν η Ευρωπαϊκή Έκθε-ση Οργανώσεων Νεολαίας (European Youth Fair), που πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2013 στο φου-αγιέ του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης. Με πρωτοβουλία της Θεσσαλονίκης ΕΠΝ2014, ήταν η πρώτη φορά που διοργανώθηκε μια τέτοια έκθεση, η οποία δίνει την ευκαιρία για ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ανάμεσα σε εθελοντικές οργανώσεις νεολαίας. Στην έκθεση συμμετείχαν 54 φορείς (Εθνικά Συμβού-λια, ΜΚΟ και ΕΠΝ) με τους 23 από αυτούς να προέρ-χονται από το εξωτερικό, ενώ συνολικά το φουαγιέ του Δημαρχείου «υποδέχτηκε» περισσότερους από 400 νέους από ολόκληρη την Ευρώπη.Ιδιαίτερα εποικοδομητικές ήταν -σύμφωνα με τους συμμετέχοντες- οι ενημερωτικές συζητήσεις: «Το μέλλον της πολιτικής για τους νέους στην Ευρώπη» (Μαρία Πάσχου, Πρόεδρος Συμβουλευτικού Συμβουλίου Νέων του Συμβουλίου της Ευρώπης & David Garrahy, Συντονιστής Πολιτικής & Νομικών του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας) και «Erasmus+ και προτεραιότητες νέων στην ΕΕ» (Mirek Krzanik, Μέλος ΔΣ του Ευρωπα-ϊκού Φόρουμ Νεολαίας).Η ΘΕΠΝ 2014 ευχαριστεί όλους όσοι συνέβαλαν στο όμορφο και ουσιαστικό αποτέλεσμα αυτής της έκθε-σης: τους εκθέτες, τους εθελοντές της ΘΕΠΝ 2014, τη ΔΕΘ-HELEXPO, το Εθνικό Καυτατζόγλειο Στάδιο, το δίκτυο των εθελοντικών οργανώσεων Θεσσαλονίκης «thess δίκτυο», αλλά και συνολικά τους ανθρώπους που πίστεψαν, προώθησαν και συμμετείχαν σε αυτή.

ΕυρωπΑΪκη ΕκθΕση ορΓΑΝωσΕωΝ ΝΕολΑιΑσ σΤη θΕσσΑλοΝικη ΓιΑ 1η φορΑη διορΓΑΝωση

Page 6: Newsletter06 gr

δικΤυο ΕυρωπΑΪκωΝπρωΤΕυουσωΝΝΕολΑιΑσ (ΕπΝ)η θΕσσΑλοΝικη ΕπΝ2014 σΤηριζΕιΤη συσΤΑση ΤουΜε αφορμή την Ευρωπαϊκή Έκθεση Νεολαίας (European Youth Fair), το τριήμερο 21-23 Νοεμβρίου 2013, η Θεσσαλονίκη φιλοξένησε και συντόνισε συνάντηση ερ-γασίας μεταξύ πέντε πόλεων που αναδείχθηκαν Ευρω-παϊκές Πρωτεύουσες Νεολαίας (Τορίνο 2010, Μπράγκα 2012, Μάριμπορ 2013, Θεσσαλονίκη 2014 και Κλουζ Ναπόκα 2015) και της Γκαντζά που ανακηρύχθηκε ΕΠΝ για το 2016. Η συνάντηση αυτή ίσως ακούγεται απλή, αλλά δεν ήταν! Ο λόγος; Η οικονομική κρίση σε όλη την Ευρώ-πη, σε συνδυασμό με τις τοπικές, πολιτικές προτε-ραιότητες, δυσκολεύουν τις ΕΠΝ να συναντιούνται και να συνεργάζονται όσο στενά θα ήθελαν τόσο οι νέοι αυτών των πόλεων, όσο και τα στελέχη των ΕΠΝ.Η συζήτηση για τη σύσταση ενός δικτύου ΕΠΝ έγι-νε για πρώτη φορά όταν η Θεσσαλονίκη είχε κερδί-σει τον τίτλο, το 2012. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα κάποιες ΕΠΝ έχουν αποχωρήσει από αυτό το άτυπο δίκτυο. Η συζήτηση επανήρθε σε καλύτερες βάσεις. Η δημι-ουργία ενός δικτύου ΕΠΝ έχει σαν βασικούς στόχους: τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τη μια Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας στην άλλη, τη διατήρηση και την ενίσχυση όλων των χρήσιμων εργαλείων εφαρμογής σε τοπικό επίπεδο των ευρωπαϊκών πολιτικών για τη νεολαία αλλά και τη μεταφορά των προτεραιοτήτων των νέων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Οι στόχοι του δικτύου είναι μακροπρόθεσμοι και έχουν ανάγκη από συνέπεια και δέσμευση εκ μέρους των ΕΠΝ. Στη συνάντηση της Θεσσαλονίκης αποφασίστηκε και επίσημα ότι αυτό το δίκτυο οφείλει πια να αποκτή-σει νομική υπόσταση και όργανα, μια διαδικασία που συμφωνήθηκε να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2014. Τη χρονιά, δηλαδή, που Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας θα είναι η Θεσσαλονίκη και η οποία έχει αποφασίσει να στηρίξει σοβαρά το δίκτυο και τις δράσεις του.

Newsletter #06 / Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013

Η επαναχρησιμοποίηση υλικών είναι υψηλά στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2014 και έτσι μαζί με το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ) πραγματοποιήσαμε εργαστήρια για την αξιο-ποίησή τους.Στα σεμινάρια συμμετείχαν πενήντα νέοι και νέες, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στο πώς να δίνουν ζωή και νέο σκοπό σε αντικείμενα, που είτε έχασαν τη χρηστική τους αξία, είτε ολοκλήρωσαν τον κύκλο της ζωής τους.Οι συμμετέχοντες έφτιαξαν χριστουγεννιάτικα στολί-δια και χρηστικά αντικείμενα, ενώ σε όλους δόθηκε μια τσάντα με τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών να μπορούν να δημιουρ-γήσουν τις δικές τους λύσεις επαναχρησιμοποίησης, αλλά και για να συνεχίσουν την επαναχρησιμοποίηση και μετά το πέρας των εργαστηρίων.Περισσότερες πληροφορίες: www.kepka.org

ΤιποΤΑ δΕΝ πΑΕι χΑμΕΝοσυΝΕχιζοΝΤΑσ ΤοΝ κυκλο Τησ ζωησ

Page 7: Newsletter06 gr

Η ΕΠΝ 2014 στήριξε τη φετινή, 12η Έκθεση Κόμιξ Θεσσαλονίκης που διοργάνωσαν η εκδοτική «Ένατη Δι-άσταση», μαζί με τον σύλλογο Ε.Σ.Φ.Ι.Π.Σ. (Ελληνι-κός Σύλλογος Φίλων Ιστορίας και Παιχνιδιών Στρατη-γικής) και την ομάδα ανεξάρτητων δημιουργών κόμιξ Inkorrekt, σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης -όπου και φιλοξενήθηκε- και με την υποστήριξη της Helexpo. Στη διάρκεια της έκθεσης με τίτλο “Τα παίξαμε” στήθηκαν πολλά επιτραπέζια παιχνίδια επίδειξης και συμμετοχής, έγιναν και ομιλίες και σεμινάρια, ενώ λειτούργησε και παζάρι εκδόσεων. Η απήχηση που είχε στον κόσμο και ιδιαίτερα στον κόσμο της εκπαίδευσης, φάνηκε από το γεγονός ότι η έκθεση πήρε δύο μέρες παράταση και την επισκέφτη-καν εκτός από σχολεία της Θεσσαλονίκης και σχολεία από τα Γιαννιτσά μέχρι τη Λάρισα. Περισσότερες πληροφορίες: http://enatidiastasi.blogspot.gr

12η ΕκθΕση κομιξ θΕσσΑλοΝικησ“ΤΑ πΑιξΑμΕ!”

Newsletter #06 / Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013

πωσ “ΓρΑφΕΤΑι”ο ΕθΕλοΝΤισμοσΕκδηλωση σΤηΝ πλΑΤΕιΑ ΑρισΤοΤΕλουσΤην ευκαιρία να πάρουν μία «γεύση» από τη διαδικασία της συγγραφής κειμένων, της εικονογράφησης και της δημοσίευσης, είχαν όσοι πήραν μέρος στη δράση με τίτλο «ΕΘΕΛΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ», που διοργάνωσε το Thess Δίκτυο - Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη Θεσσαλονίκη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014. Η εκδήλωση έγινε με επιτυχία στην πλατεία Αριστοτέλους με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντισμού (5 Δεκεμβρίου). Σκοπός της ήταν η ανταλλαγή σκέψεων και αντιλήψεων για τον εθελοντισμό και τις προοπτικές του για το μέλλον. Αποτέλεσμα της δράσης ήταν μια περιοδική έκδοση με κείμενα που προσέφεραν εθελοντές του ΤHESS Δικτύου αλλά και πολίτες που συμμετείχαν στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντισμού.

Page 8: Newsletter06 gr

Newsletter #06 / Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013

«Χαρίζω απλόχερα, νιώθω θετικά» ήταν ο τίτλος της διημερίδας για τον Εθελοντισμό και την Κοινωνι-κή προσφορά, που διοργάνωσε η ΧΑΝΘ σε συνεργασία με τη Θεσσαλονίκη – Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014, στις 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου στο Θέα-τρο Αυλαία και στο κεντρικό κτίριό της. Διακόσια και πλέον μέλη και εθελοντές της ΧΑΝΘ, εκπρόσωποι μη κυβερνητικών και εθελοντικών οργα-νώσεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και άλλων φορέων της Θεσσαλονίκης, καθώς και πολλοί νέοι έδωσαν το «παρών» στη διοργάνωση. Οι εργασίες της διημε-ρίδας αποτέλεσαν ένα πεδίο ανταλλαγής απόψεων, θέσεων και δημιουργίας προοπτικών για την ανάπτυξη νέων δράσεων και συνεργασιών στον τομέα του εθε-λοντισμού και της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο με δράσεις που θα αφορούν σημαντικούς τομείς της κοινωνικής ζωής όπως την οικογένεια και το παιδί, τους άνεργους, άστεγους - άπορους, τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον.Ο Πρόεδρος της ΧΑΝΘ Ιωάννης Σωσσίδης κήρυξε την έναρξη των εργασιών και τόνισε στο χαιρετισμό του μεταξύ άλλων: «Έχουμε διαρκές μέλημα για τον άλλον. Όπου και αν βρίσκομαι, ό,τι κι αν κάνω, νοιάζομαι για την κοινότητα, ώστε να είναι όλοι ένα. Αυτή είναι η αποστολή μας».Προσκεκλημένος ομιλητής ήταν ο Χαρίδημος Τσού-κας, καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστη-μίου Κύπρου. Στην ομιλία του με τίτλο « Η ηθική της ευθύνης στην Ελλάδα της χρεοκοπίας» παρατήρη-σε: «την κρίση δεν πρέπει να τη σπαταλήσουμε αλλά θα πρέπει να αποτελέσει εφαλτήριο αναστοχασμού της οικείας καθημερινότητας μας και αντίληψης της ευ-θύνης μας για τον τρόπο που ζούμε».Στις Ομάδες Εργασίας που ακολούθησαν το ενδιαφέρον ήταν έντονο με τη συμμετοχή περίπου 150 ατόμων. Η δράση ολοκληρώθηκε με τη συγκέντρωση βιβλίων από τους συμμετέχοντες που θα δοθούν σε σχολεία της πόλης, τα οποία έχουν ανάγκη.

μΕ Τη δυΝΑμη Του ΕθΕλοΝΤισμουδιημΕριδΑ σΕ συΝΕρΓΑσιΑ μΕ Τη χΑΝθ

Από την ανάγκη να σταματήσει η αναπαραγωγή ρατσι-στικών στερεοτύπων και αντιλήψεων δημιουργήθηκαν τα εκπαιδευτικά εργαστήρια “Οι νέοι λένε όχι στη ρητορική μίσους” από τη Θεσσαλονίκη-Ευρωπαϊκή Πρω-τεύουσα Νεολαίας 2014 και τη μη κερδοσκοπική οργά-νωση “ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίω-σης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία”. Στα εργαστήρια, τα οποία περιλάμβαναν αναπαραστά-σεις κοινωνικών γεγονότων και περιστατικών ρητο-ρικής μίσους, συμμετείχε μια ομάδα 25 νέων από 18 ως 35 ετών. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μπουν στη θέση κάποιου άλλου, να αισθανθούν τις διακρίσεις και την ανισότητα και να ανταλλάξουν εμπειρίες και γνώση γύρω από το φαινόμενο της ρη-τορικής μίσους. Συζήτησαν ακόμη τρόπους αντιμετώ-πισης περιστατικών ρητορικής μίσους, αλλά και πώς “στήνεται” μία εκστρατεία ευαισθητοποίησης. Μια τέτοια εκστρατεία “τρέχει” την Παρασκευή 20 Δεκεμ-βρίου 2013.Περισσότερες πληροφορίες: www.antigone.gr

οι ΝΕοι λΕΝΕοχι σΤη ρηΤορικημισουσΤΕλοσ σΤΑ σΤΕρΕοΤυπΑ

Page 9: Newsletter06 gr

Newsletter #06 / Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013

H θΕσσΑλοΝικηΕπΝ 2014 σΤηΝ ΑθηΝΑΕΓιΝΕ πΑρουσιΑση Του προΓρΑμμΑΤοσ Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που ετοιμάζει η Θεσ-σαλονίκη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014 πα-ρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στην Αθήνα, ενώπιον μεγάλου αριθμού εκπροσώπων έντυπων και ηλεκτρονικών ΜΜΕ.Στη συνέντευξη, που έγινε στο Europe Direct του Δήμου Αθηναίων, μίλησαν για το πρόγραμμα και τους στόχους της Θεσσαλονίκης – ΕΠΝ 2014 ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, η πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης Μαρία Πασχαλίδου και ο συντονιστής προγράμματος Μπάμπης Παπαϊωάννου.«Το μεγαλύτερο όφελος από τη διοργάνωση θα εί-ναι να δοθεί η δυνατότητα στους νέους επί μονίμου βάσεως να συμμετέχουν στα πράγματα και να παρουσι-άζουν τη δουλειά τους», τόνισε ο Δήμαρχος Θεσσαλο-νίκης, Γιάννης Μπουτάρης.Τη στήριξή του στη διοργάνωση εξέφρασε ο δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης. «Η πολιτική αναγέννησης της χώρας θα έρθει από τις ομάδες της νεολαίας που κάνουν πράγματα. Η πιο δημιουργική όψη της δημόσι-ας σφαίρας είναι οι νέοι άνθρωποι που δραστηριο-ποιούνται στα δημόσια πράγματα», είπε.Στη συνέχεια η Μαρία Πασχαλίδου, πρόεδρος της ΚΕ-ΔΗΘ, φορέα διοργάνωσης της ΕΠΝ 2014, αναφέρθηκε στους στόχους που επιδιώκονται: την ένταξη της Θεσσαλονίκης στη λίστα των νεανικών προορισμών της Ευρώπης, το άνοιγμα ενός διαλόγου με τους νέους της πόλης, τη συνεργασία με τα σχήματα της κοι-νωνίας των πολιτών.Ο συντονιστής προγράμματος, Μπάμπης Παπαϊωάννου έκανε λόγο για τους δύο πυλώνες πάνω στους οποίους βασίζονται οι δράσεις: φιλοξενία διεθνών εκδη-λώσεων στη Θεσσαλονίκη, που αναμένεται να προσελ-κύσουν πάνω από 10.000 νέους από όλο τον κόσμο, καθώς και δράσεις για τους νέους της πόλης.

Page 10: Newsletter06 gr

θΕοφΑΝησ ΝουσκΑσο “μΕΤΑφρΑσΤησ” Τησ ΕικοΝΑσ

Η εικόνα, το βίντεο, ο κινηματογράφος και το κινούμενο σχέδιο συγκαταλέγονται στα καλλιτεχνι-κά ενδιαφέροντα του Θεοφάνη Νούσκα, ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της νέας γενιάς εικα-στικών δημιουργών της Θεσσαλονίκης.O Θεοφάνης Νούσκας γεννήθηκε το 1981, στη Θεσσα-λονίκη, και σπούδασε στις Σχολές Καλών Τεχνών του Saint-Etienne (2002) και της Grenoble (2004). Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις και φεστιβάλ video-art στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μεταξύ αυτών έχει πάρει μέρος στην Biennale Νέων Καλλιτεχνών (2008) και στην 2η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Από το 2008, εργάστηκε στο studio «Πυρήνας», έναν χώρο πολιτισμού στο κέντρο της πόλης, που διέκοψε πρόσφατα τη λειτουργία του «έχοντας κλείσει τον κύκλο του», όπως παρατηρεί ο καλλιτέχνης. Ζει κι εργάζεται στη Θεσσαλονίκη.Δουλεύει κυρίως πάνω στην κινούμενη εικόνα: βί-ντεο, εγκαταστάσεις, κινούμενο σχέδιο. Ο ίδιος εξηγεί: «Αυτοί είναι οι τομείς που με ενδιαφέρουν περισσότερο, μπορώ να διαχειριστώ τη δουλειά με μέσα σύγχρονα, που δεν καταλαμβάνουν πολύ χώρο κι έχουν ευελιξία στη μεταφορά τους. Στα βίντεο με ενδιαφέρει η πλαστικότητα της εικόνας, τα στοιχεία παραδοξότητας. Δουλεύω είτε με παλιά πλάνα ανακυ-κλώνοντάς τα, είτε παίρνοντας στοιχεία που με ενδιαφέρουν από μία ταινία. Επίσης ασχολούμαι με τον ήχο που ήδη υπάρχει σε κάποιο αρχείο, ουσια-στικά δουλειά άλλου, την οποία «μεταφράζω» εγώ. Ουσιαστικά, αυτό που πραγματεύομαι στη δουλειά μου είναι κυρίως μία ιστορία ταυτολογίας και μετάφρα-σης. Με ενδιαφέρει το πώς μπορούμε να ξαναπούμε μία κατάσταση κάνοντας ένα σχόλιο πάνω σε αυτήν. Όσο για το κινούμενο σχέδιο, πιστεύω ότι αυτό το μέσο έκφρασης έχει ενδιαφέρον διότι σου δίνει την ευκαιρία να δώσεις ζωή σε κάτι».

Η πολιτική διάσταση της τέχνης, πέρα από το προσω-πικό στοιχείο, είναι κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον καλλιτέχνη. «Πιστεύω ότι οποιαδήποτε εικαστι-κή έκφραση είναι και πολιτική δήλωση, ασχέτως με το τι ακριβώς πραγματεύεται. Το προσωπικό είναι και πολιτικό. Και το απολιτίκ είναι πολιτική, δεν μπορώ να το δω ξεχωριστά. Εμένα στα θέματα που με απασχολούν είναι το πώς εμπορευματοποιείται η τέχνη και η ανάγκη για ριζική αλλαγή του εκπαιδευ-τικού συστήματος».Έχοντας ζήσει αρκετό καιρό λόγω σπουδών στο εξω-τερικό, αυτό που τον θλίβει ιδιαίτερα στην Ελλά-δα, είναι όπως λέει, η απουσία δομών. «Θα ήθελα να υπήρχαν δομές που θα διοχετεύσουν το έργο, τις ιδέες, την παραγωγικότητα των ανθρώπων. Μου κακο-φαίνεται η απουσία των δομών. Θα ήθελα περισσότερο κράτος. Όχι κράτος με την έννοια της εξουσίας, αλλά κράτος των πολιτών, των κοινωνικών δομών». Η προοπτική του 2014, έτους κατά το οποίο η Θεσσα-λονίκη αναλαμβάνει τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πρω-τεύουσας Νεολαίας, του φαίνεται θετική. Όπως λέει: «Θεωρώ ότι είναι μία σημαντική διοργάνωση. Θα ήθελα στο πλαίσιο αυτής της συγκυρίας να φανερωθεί η δημιουργική δυναμική της Θεσσαλονίκης, που είναι από τα ατού της πόλης, να διαφημιστεί όσο περισσό-τερο γίνεται στον κόσμο. Είναι μία καλή ευκαιρία το 2014. Η Θεσσαλονίκη έχει δυνατότητες και στον πολιτισμό και την οικονομία κι έχει την ευκαιρία να δείξει ένα πρόσωπο ευρωπαϊκό, δυναμικό».

Newsletter #06 / Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013

Οι παρουσιάσεις των νέων καλλιτεχνών γίνονται σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης

Page 11: Newsletter06 gr

σΤη σκιΑ Του ΕπΤΑπυρΓιουΤο μΝημΕιο Τησ Ακροπολησ Τησ θΕσσΑλοΝικησ

Την πόλη της Θεσσαλονίκης περιέβαλαν από τον 4ο αιώνα μ.Χ. ισχυρά τείχη σε σχήμα τραπεζίου και μήκος περί τα οκτώ χιλιόμετρα. Η Ακρόπολη έχει κα-τασκευαστεί στην εξωτερική πλευρά του βορειοανατο-λικού τμήματος των τειχών. Το Φρούριο του Επταπυρ-γίου βρίσκεται στο βορειότερο σημείο της Ακρόπολης της Θεσσαλονίκης. Αποτελεί μετασκευή προϋπάρχο-ντος βυζαντινού φρουρίου, έργο που πραγματοποιή-θηκε αμέσως μετά την κατάληψη της πόλης από τους Τούρκους επί Σουλτάνου Μουράτ (1431), σύμφωνα με επιγραφή ενσωματωμένη στην τοιχοποιία πάνω από την πύλη του κεντρικού πύργου εισόδου, όπου υπάρχουν και εντοιχισμένα βυζαντινά γλυπτά σε δεύτερη χρήση Είναι ένα πολυγωνικό φρούριο που διαμορφώνεται στο ανατολικό άκρο της Ακρόπολης με την προσθήκη στο περίγραμμα του περιβόλου της και προς το εσωτερικό της ενός ημικυκλικού τείχους. Εκτιμάται ως ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα μνημεία μεσαιωνικής οχυρω-ματικής στον ελληνικό χώρο και οφείλει το όνομά του (όπως και το αντίστοιχο φρούριο της Κωνσταντι-νούπολης) στους επτά ορθογώνιους πύργους του. Στο βορειοανατολικό τμήμα της Ακρόπολης, κοντά στο Επταπύργιο, υπάρχει μεγάλη βυζαντινή κινστέρνα που χρησίμευε ως υδραγωγείο.Η έρευνα που γίνεται στο μνημείο τα τελευταία χρόνια παράλληλα με την αναστήλωσή του, δίνει αξιόλογα νέα στοιχεία για τις πολλές επεμβάσεις και επισκευές, αλλά και για την αρχική μορφή και διάρθρωση των πύργων που έχουν εσωτερικά θολω-τά κλιμακοστάσια για την επικοινωνία μεταξύ των ορόφων. Το τείχος φέρει επάλξεις και στο εσωτερικό του φρουρίου σχηματίζει περίδρομο που εξυπηρετούσε την επικοινωνία μεταξύ των πύργων.

Κατά την τουρκοκρατία το Επταπύργιο ήταν έδρα του Τούρκου διοικητή, ενώ στα τέλη του 19ου αιώνα εγκαταστάθηκαν στο φρούριο φυλακές, που διατήρησαν την τουρκική ονομασία του Φρουρίου: Γεντί Κουλέ. Στον εσωτερικό χώρο του μνημείου και στην εξωτερι-κή νότια πλευρά του κατασκευάστηκαν κτίσματα προ-κειμένου να εξυπηρετηθεί η νέα χρήση του φρουρίου. Οι φυλακές απομακρύνθηκαν από το μνημείο το 1989, οπότε το Επταπύργιο μεταβιβάστηκε στο Υπουρ-γείο Πολιτισμού και παραχωρήθηκε κατά χρήση στην 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, η οποία στο εξής ανέλαβε τη συστηματική έρευνα, συντήρηση, αναστήλωση και ανάδειξή του. Η Εφο-ρεία έχει εγκατασταθεί από το 1999 σε ορισμένα από τα αποκατεστημένα νεώτερα κτήρια των φυλακών και συμβάλλει στη λειτουργία του μνημείου ως χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Πηγές:1.Ε.Κουρκουτίδου-Νικολαϊδου, Α.Τούρτα, Περίπατοι στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις ΚΑΠΟΝ, Αθήνα 1997.2.ΥΠ.ΠΟ., 9η ΕΒΑ, Επταπύργιο, Η Ακρόπολη της Θεσ-σαλονίκης, Εκδ. ΚΑΠΟΝ, Αθήνα 2001 3.www.prospelasis.com/monument/info/654.www.thessaloniki.gr/portal/page/portal/DioikitikesYpiresies/GenDnsiDioikOikonYpiresion/DnsiVafopoyleioyPneymIthrymaton/TmimaKITH/PeripatoiKlironomiassthThessaloniki/6th-Walk.pdf

Newsletter #06 / Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013

Το κείμενο επιμελήθηκε ομάδα του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού . Φωτογραφία : Γεωργία Ζαχαροπούλου

Page 12: Newsletter06 gr

Θεσσαλονίκη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014

Μαρίας Κάλλας 2354655, Θεσσαλονίκητηλ. 2313 318235

[email protected]