nea alitheia 8

16
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 0,10 ευρώ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011 ΕΤΟΣ 1ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 8 Λαϊκός ξεσηκωμός για το νερό στον Αμπελώνα CMYK CMYK Νέοι διευθυντές στα σχολεία του δήμου Τυρνάβου… > Οι κάτοικοι που πραγματο- ποιούν δυναμικές κινητοποιή- σεις ζητούν να αλλάξει η τιμο- λογιακή πολιτική και να ισχύ- σει ενιαίο φθηνό τιμολόγιο σε όλο το δήμο Τυρνάβου > Μεγάλες οι αντιδράσεις και στο Αργυροπούλι > Ανένδοτος ο δήμαρχος Ν. Μαλάκος σελ. 3 4 paidis. wordpress. com Άμεση ενημέρωση με άποψη για ότι συμβαίνει γύρω μας Την Πέμπτη ξεκινά η γιορτή κρασιού στον Αμπελώνα Λιτό το πρόγραμμα ως απόρροια της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας και των επιλογών του μνημονίου σελ. 11 Καταστροφι- κό χαλάζι σε Τύρναβο, Δαμάσι και Αμπελώνα Άμεση προώθηση των διαδικασιών των απο- ζημιώσεων ζήτησε ο περιφερειάρχης Θεσ- σαλίας Κώστας Αγο- ραστός που επισκέ- φθηκε πληγείσες περιοχές σελ. 12

description

nea alitheia 8

Transcript of nea alitheia 8

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

0,10 ευρώΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011 ΕΤΟΣ 1ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 8

Λαϊκός ξεσηκωμός για

το νερό στον Αμπελώνα

CMYK

CMYK

Νέοι διευθυντές στα σχολείατου δήμου Τυρνάβου…

> Οι κάτοικοι που πραγματο-ποιούν δυναμικές κινητοποιή-σεις ζητούν να αλλάξει η τιμο-λογιακή πολιτική και να ισχύ-σει ενιαίο φθηνό τιμολόγιο σεόλο το δήμο Τυρνάβου> Μεγάλες οι αντιδράσεις καιστο Αργυροπούλι > Ανένδοτος ο δήμαρχος Ν. Μαλάκος σελ. 3

4

paidis.wordpress.

com

Άμεση ενημέρωση

με άποψη

για ότι συμβαίνει

γύρω μας

Την Πέμπτη ξεκινά η γιορτή

κρασιού στον ΑμπελώναΛιτό το πρόγραμμα ως απόρροια της δύσκοληςοικονομικής συγκυρίας και των επιλογών τουμνημονίου σελ. 11

Καταστροφι-

κό χαλάζι σε

Τύρναβο,

Δαμάσι και

Αμπελώνα

Άμεση προώθηση τωνδιαδικασιών των απο-ζημιώσεων ζήτησε οπεριφερειάρχης Θεσ-σαλίας Κώστας Αγο-ραστός που επισκέ-φθηκε πληγείσεςπεριοχές

σελ. 12

Γράφει ο Φάνης Γενηκομσίου - περιφερειακός σύμβουλος της Αριστερής Παρέμβασης στη Θεσσαλία

Σε 5.314 ανέρχονται οι“θέσεις εργασίας” γιαανέργους που έχουνστείλει για έγκριση στουπουργείο εργασίας ηπεριφέρεια Θεσσαλίας, οιεπτά δήμοι του νομούΛάρισας και τα δυο νοσο-κομεία (πανεπιστημιακόκαι ΓΝΛ). Η περιφέρειακαι οι δήμοι προσβλέ-πουν ότι μέσω του «κοι-νωφελούς προγράμμα-τος» που αναμένεται ναενεργοποιηθεί τέληΣεπτέμβρη–αρχές Οκτω-βρίου θα καταφέρουν ναεκπληρώσουν βασικέςλειτουργίες τους μεέμφαση στην καθαριότη-τα, την προστασία τουπεριβάλλοντος, την κοι-νωνική πολιτική. Αντί-στοιχα τα νοσοκομείαπροσβλέπουν να καλύ-ψουν επαρκέστατα τιςανάγκες τους.

Το πρόγραμμα θα υλο-ποιηθεί μέσω μη κυβερ-νητικών οργανώσεων(ΜΚΟ) με τις οποίες περι-φέρεια και δήμοι έχουνυπογράψει συμβάσεις

αλλά και με τις συνδικαλι-στικές οργανώσεις (ΙΝΕΓΣΕΕ και ΓΕΣΕΒΕ).

Έχουμε τοποθετηθείγια την εργασιακή ομηρίακαι τη μαύρη εργασίαστους δήμους και τιςπεριφέρειες. Η κυβέρνη-ση και το υπουργείοεργασίας και κοινωνικήςασφάλισης μέσα από τοπρόγραμμα «κοινωφε-λούς εργασίας» - κοινω-φελούς για ποιουςάραγε? – προωθεί τηνπολιτική της Ε.Ε στοπλαίσιο και του Καλλι-κράτη. Μια πολιτική υπο-ταγμένη πλήρως στουςστόχους των μνημονίωνπολλαπλών εκδόσεων,

ιδιωτικοποίησης υπηρε-σιών, εμπορευματοποίη-σης κοινωνικών αγαθών,

απολύσεις, πλήρους διά-λυσης των εργασιακώνσχέσεων, επαπειλούμενηανεργία για μεγάλοτμήμα εργαζομένων,

ανεργία για τους υπόλοι-πους και τώρα «ανακύ-κλωση» των ανέργων.

Πιο συγκεκριμένα τοπρόγραμμα αυτό διευρύ-νει και «επισφραγίζει» τιςελαστικές σχέσεις εργα-σίας καταργώντας στηνπράξη τις συλλογικέςσυμβάσεις εργασίας.

Διαιωνίζει και ενισχύει τοκαθεστώς της εργασια-κής ομηρίας και την ευε-

λιξία των κυβερνήσεωνσε ρουσφετολογικές-

πελατειακές προσλήψεις.

Οι άνεργοι βαφτίζονται«ωφελούμενοι» και απο-κτούν ψευτοαπασχόλησηγια πέντε μήνες με 550

ευρώ μισθό δηλαδή πιοκάτω και από την προδο-τική σύμβαση της ΓΣΕΕ.

Την ίδια στιγμή η απαγό-ρευση προσλήψεων μόνι-μου προσωπικού έχειδημιουργήσει στουςδήμους, στις περιφέρειες,και στα νοσοκομεία ελλεί-ψεις προσωπικού απαραί-τητο για να καλυφθούν οιανάγκες των υπηρεσιώντους. Η κυβέρνηση μετην εφαρμογή του Καλλι-κράτη παραδίδει τις κοι-νωνικές υπηρεσίες στοκεφάλαιο και ταυτόχροναμέσω αυτών των προ-γραμμάτων τους εξασφα-λίζει φτηνούς, κακοπλη-ρωμένους και ενσωματω-μένους εργαζόμενους.

Μέσω αυτών των προ-γραμμάτων ανακυκλώνε-ται η ανεργία η γκρίζαζώνη μεταξύ, ανεργίας-

μερικής απασχόλησης-

εργασίας που επιβάλει ηπολιτική της ΕΕ, εκμετα-λεύεται την πραγματικήανάγκη τωνανέργων που μαζικάπαράγει η αντιλαϊκή πολι-τική για να υποκύψουν σεακόμη πιο φτηνές εργα-

σιακές σχέσεις, παραιτού-μενοι από κάθε εργασια-κό δικαίωμα. Οι μορφέςελαστικής-επισφαλούςεργασίας-ομηρίας πουγιγαντώνονται, συμπιέ-ζουν όχι μόνο τους άνερ-γους αλλά όλους τουςεργαζόμενους.

Προκλητική, σκανδα-λώδη και αντικοινωνικήείναι και η διαχείριση τουσυγκεκριμένου προγράμ-ματος, σύμφωνα με τονκανονισμό που διαμόρ-φωσε η κυβέρνηση και ηΕΕ. Διότι η εφαρμογή καιη οικονομική διαχείρισητου ανατίθεται σε μηκυβερνητικές οργανώ-σεις-ΜΚΟ (ο λύκος πουφυλάει τα πρόβατα). Τοποσό των 10,000,000

ευρώ θα εισπράξουν οι«αμαρτωλές» Μ ΚΟ. Είναι

γνωστό επίσης ότι γνω-στά ονόματα της πολιτι-κής κυρίως από τουςχώρους ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-

ΛΑΟΣ αλλά και τηςΔ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Κ Η ΣΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, συμμετέχουνστα διοικητικά συμβούλιατων ΜΚΟ. Για τους παρα-πάνω λόγους καταγγέλ-λουμε τα προγράμματα«κοινωφελούς εργασίας».

Αγωνιζόμαστε για τηνανατροπή της πολιτικήςτης επιδότησης των απο-λύσεων και της ανεργίαςκαι την κατάργηση κάθεμορφής και νόμου ελα-στικής εργασίας. Θέλουμεμόνιμη και σταθερή δου-λειά για όλους. Μαζικέςπροσλήψεις ανέργων σεκανονικές θέσεις απασχό-λησης στις κοινωνικέςυπηρεσίες των δήμων,

περιφερειών και νοσοκο-μείων και ανάπτυξη νέωντομέων κοινωνικής υπο-δομής. Οι δρόμοι τουαγώνα και οι πλατείες τηςΘεσσαλίας και όλης τηςχώρας το προηγούμενοδιάστημα ήταν γεμάτες.

Η παραμονή χιλιάδωναπεργών διαδηλωτώνστους δρόμους της Αθή-νας κατά τη διάρκεια τηςτελευταίας 48ωρηςαπεργίας παρά το εγκλη-ματικό όργιο καταστολήςτης κυβέρνησης, δείχνειμε τον πιο χαρακτηριστι-κό τρόπο ότι ένας άλλοςδρόμος, ανυπακοής-αντί-στασης-ανατροπής είναιυπαρκτός και θα σαρώσειτην κυβέρνηση, τρόικα,

μνημόνια και όσους υλο-ποιούν την αντιλαϊκήπολιτική.!

Του ΜάξιμουΧαρακόπουλου

Είχα την τιμή να είμαιεκ των παρουσιαστώντου τελευταίου βιβλίουτου Αναστάση Πεπονή,

"Για το ζήτημα του Αιγαί-ου" που βοηθά να δεικανείς πιο ξεκάθαρα τηστρατηγική αξία τουΑρχιπελάγους με τηνέμπειρη ματιά ενόςένθερμου πατριώτη.

Θυμούμαι την αντίδρασήτου, δείγμα του ήθουςτου πολιτικού ανδρός,

όταν όπως ήταν φυσικόαναφέρθηκα στο «νόμοΠεπονή». Αντί να κορδω-θεί έσκυψε το κεφάλι.Αυτός ήταν ο Αναστάσης

Πεπονής που αποχαιρέτη-σε η Ελλάδα για το τελευ-ταίο του ταξίδι.

Στη μακρά πολιτική τουδιαδρομή δίδαξε αξιοπρέ-πεια και ήθος. Η παρου-σία του στο δημόσιο βίοχαρακτηρίστηκε απόσεμνότητα και εντιμότη-

τα. Η συνεπής στάση τουγια αξιοκρατία και διαφά-νεια στη λειτουργία τουκράτους τον πίστωσε μεθετικό πολιτικό στίγμα. Ηαναγνώριση αυτή, από τοσύνολο του πολιτικούκόσμου, συνιστά τοσημαντικότερο τίτλοτιμής για όποιον έχειαφιερώσει τη ζωή τουστα κοινά.

Ανάμεσα στις παρεμβά-σεις του, η πλέον καθορι-στική, είναι η δημιουργίατου Ανώτατου Συμβουλί-ου Επιλογής Προσωπικού(ΑΣΕΠ). Σε μια εποχή,

που οι ρουσφετολογικέςπροσλήψεις στο δημόσιοείχαν αναχθεί σε ακρογω-νιαίο λίθο της λειτουργίας

του πολιτικού μας συστή-ματος, διαφθείρονταςσυνειδήσεις και διαιωνίζο-ντας τον πελατειακό τουχαρακτήρα, ο Πεπονήςτόλμησε να θέσει κανό-νες. Και γι’ αυτό πολεμή-θηκε. Πρώτα και κύριαμέσα στο ίδιο του τοκόμμα. Και τούτο διότιαπό το 1981 -και αυτόπλέον το συνομολογούνκαι στελέχη του ΠΑΣΟΚ-

ο διορισμός στο κράτοςυπήρξε ο μοχλός διατή-ρησης της εξουσίας απότο κόμμα. Με κάθε τίμη-μα, με υπέρογκο δανει-σμό, με απίστευτα χρέη,

το κράτος διογκωνόταν.

Αυτές οι πρακτικές μαςοδήγησαν στα σημερινά

χάλια.

Θα περίμενε λοιπόνκανείς, τώρα, που μεοδυνηρό τρόπο αποκτού-με αυτογνωσία για ταλάθη του παρελθόντος,

οι προσλήψεις να πραγ-ματοποιούνται με ακόμηπιο διαφανείς όρους. Ηκυβέρνηση, όμως,

λησμονεί την κληρονομιάΠεπονή. Ευελπιστώνταςνα βολέψει τα «δικά τηςπαιδιά», έστω και γιαλίγους μήνες και με κοι-νοτικά κονδύλια, προω-θεί προσλήψεις μέσωαμαρτωλών Μη Κυβερνη-τικών Οργανώσεων. Δενκρατούν ούτε καν τοφύλλο συκής του δημό-σιου φορέα. Η διαδικασία

«μπάζει» εξ αρχής. Τογεγονός και μόνο ότι θαείναι μια ΜΚΟ που θασυνεργαστεί με τονόποιο δημόσιο φορέα, γιανα παράσχει ανέργουςγια «κοινωφελή εργασία»,

καθιστά το πρόγραμμα a

priori αδιαφανές. Τα υπό-λοιπα περί κοινωνικήςεργασίας είναι φληναφή-ματα. Άλλωστε, οι απο-καλύψεις για ΜΚΟ σεβουλευτικά και πολιτικάγραφεία διαλύουν και τιςτελευταίες αμφιβολίες.

Ο Μάξιμος Χαρακό-πουλος είναι Γραμμα-τέας Πολιτικού Σχε-διασμού της ΝέαςΔημοκρατίας, βουλευ-τής Λαρίσης

Παρασκευή 19 Αυγούστου 2011 22

ÊÜ­èå­έκδοση óôï­óðß­ôé­óáò,­óôï­êá­ôÜ­óôç­ìÜ­óáò,

óôï­÷þ­ñï­åñ­ãá­óß­áò­óáò,­óå­êÜ­èå­ãù­íéÜ­ôçò­Åë­ëÜ­äáò,

ìü­íï­ìå­20­åõ­ñþ­å­ôç­óß­ùò.ÄÞ­ìïé,­ÔñÜ­ðå­æåò,­Í.Ð.Ä.Ä.:­60­åõ­ñþ­åôçóßùò

Ãß­íå­ôå­óõí­äñï­ìç­ôÝò­ìå­Ý­íá­á­ðëü­ôç­ëå­öþ­íç­ìá­óôï­24920­32722

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ, ΟΜΗΡΟΥ ΠΑΡΟΔΟΣÔÇË. & FAX: 24920 32722

E-MAIL: [email protected] / [email protected]

WEB: www.alitheia.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ - ΕΚΔΟΤΡΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΤΡΙΝΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ÉÙÁÍÍÇÓ Ä. ÐÁÉ ÄÇÓ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Η κληρονομιά του ΠεπονήΠολλοί είναι οι ενδιαφερόμενοι για μια θέση στο ψηφοδέλτιο του κόμματος στο νομό

Για τα πεντάμηνα μνημόνια «κοινωφελούς εργασίας»

Την άμεση αλλαγήτης τιμολογιακήςπολιτικής της ΔΕΥΑΤυρνάβου, σε όλο τοδήμο και ειδικότεραστον Αμπελώνα καιτο Βρυότοπο, όπουοι αυξήσεις σε σχέσημε το τιμολόγιο πουίσχυε μέχρι και τοΜάρτιο αγγίζουνακόμη και το 400%

ζήτησαν χθες μέλητης επιτροπής αγώνατων κατοίκων τουΑμπελώνα και τουΒρυοτόπου πουπραγματοποίησανσυμβολική κατάληψητου δημαρχείου Τυρ-νάβου,

Οι κάτοικοι που συνο-δεύονταν από τους δημο-τικούς συμβούλους κ.κ.

Αστ. Χατζηκράχτη, Ν.

Μπαντόγια και Γ. Σακορά-φα, αλλά και από εκπρο-σώπους φορέων τηςπεριοχής, χαρακτήρισαναπαράδεκτο το γεγονόςσε περιόδους κρίσης μιακοινωφελής επιχείρησηνα αποφασίζει υπέρογκεςαυξήσεις που οδηγούν σεεκτροχιασμό τον οικογε-νειακό προϋπολογισμό.

Μάλιστα στην απάντη-ση του δημάρχου ότι θαπρέπει να υπάρξει ενιαίατιμολογιακή πολιτική σεόλο το δήμο απαίτησαννα ισχύσει σε όλο το δήμοτο χαμηλό τιμολόγιο πουίσχυε μέχρι πρότινος στονπρώην δήμο Αμπελώνα.

Στη χθεσινή συνάντησημε το δήμαρχο οι κάτοικοιπαρουσίασαν στον κ.

Μαλάκο κατάλογο με τιςυπογραφές 600 και πλέονκατοίκων που αρνούνταινα πληρώσουν τα αυξη-μένα τιμολόγια καλώνταςτον να πάρει πίσω τιςαυξήσεις και προειδοποι-ώντας και με νέες κινητο-ποιήσεις.

Από την πλευρά του οδήμαρχος τόνισε ότι ηδιοίκηση της ΔΕΥΑ Τυρ-νάβου αποφάσισε το νέοαυξημένο τιμολόγιο μεβάσει τα οικονομικά στοι-χεία της πρώην ΔΕΥΑΑμπελώνα που είχεέλλειμμα όπως υποστήρι-ξε περίπου 150.000 ευρώ,

αλλά και εξαιτίας τουγεγονότος ότι θα πραγμα-τοποιηθεί το μεγάλο έργοτης αποχέτευσης στονΑμπελώνα προϋπολογι-σμού 15 εκ. ευρώ εκ τωνοποίων ένα ποσό θα πρέ-πει να πληρώσει και ηΔΕΥΑ του νέου δήμου.

Κατά τη διάρκεια τηςσυζήτησης οι κάτοικοιαντέκρουσαν τις αιτιάσειςτου δημάρχου υποστηρί-

ζοντας ότι το έλλειμματων 150.000 ευρώ οφεί-λεται στο γεγονός ότιυπάρχουν ανείσπρακτεςοφειλές καταναλωτώνστον πρώην δήμο Αμπε-λώνα ύψους 200.000

ευρώ τουλάχιστον, ενώαναφορικά με το ποσόπου θα πρέπει να πληρώ-σει η ΔΕΥΑ Τυρνάβοιυ γιατο έργο της αποχέτευσηςυποστήριξαν ότι είναι τοπολύ το 5% της αξίας τουσυνολικού έργου καλώ-ντας μάλιστα τη δημοτικήαρχή να διεκδικήσει αυτάτα χρήματα από το ελλη-νικό κράτος.

Παράλληλα στον ισχυ-ρισμό του δημάρχου ότιτο ειδικό τέλος 80% στηντιμή του νερού επιβάλλε-ται υποχρεωτικά αντέτει-ναν ότι όλοι οι προηγού-μενοι δήμαρχοι του Αμπε-λώνα δεν το επέβαλαν καιτον κάλεσαν να πράξει τοίδιο.

Εν τω μεταξύ η πρόε-δρος της δημοτικής κοινό-τητας κ. Δ. Μπάσμπα,

στην τοποθέτησή τηςκάλεσε τη δημοτική αρχήνα εφαρμόσει την απόφα-ση του δ.σ. της δημοτικήςκοινότητας που κάνειλόγο για πολιτική μηαυξήσεων επισημαίνονταςότι η συντριπτική πλειο-ψηφία των κατοίκων τουΑμπελώνα απορρίπτει τονέο τιμολόγιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότιτα μέλη της επιτροπήςαγώνα αποχωρώντας απότο δημαρχείο προειδοποί-ησαν με νέες κινητοποιή-σεις χωρίς να αποκλείουνακόμη και το ενδεχόμενονα πραγματοποιήσουνεκδηλώσεις διαμαρτυρίαςακόμη και στα επίσημαεγκαίνια της γιορτής κρα-σιού την ερχόμενη εβδο-μάδα.

Πάντως το βέβαιο είναιότι μέσα στις επόμενεςκινήσεις είναι και η προ-σφυγή κατοίκων στοσυνήγορο του πολίτη

αφού θεωρούν πολλέςαπό τις ενέργειες που έγι-ναν από την πλευρά τηςΔΕΥΑΤ τους αδικούν.

Σύσκεψη φορέωνΑξίζει να σημειωθεί ότι

στις 9 Αυγούστου πραγ-ματοποιήθηκε λαϊκήσυνέλευση στο δημαρχείοτου Αμπελώνα κατά τηδιάρκεια της οποίας αλγη-νή εντύπωση προκάλεσεη απουσία τόσο τουδημάρχου και των αντιδη-μάρχων, όσο και τωνσυμβούλων των δύοπαρατάξεων (Μαλάκου,

Νασίκα) εκτός των κ.κ. Β.

Μηλιώνη και Ανδ. Γιαννό-πουλου. Στη συνάντησημίλησε η πρόεδρος τηςδημοτικής κοινότηταςΑμπελώνα κ. Μπάσμπα, ηοποία μετέφερε στουςπαραβρισκόμενους πολί-τες την ομόφωνη απόφα-ση των μελών της δημοτι-κής κοινότητας Αμπελώ-να την οποία υπογράφουνο αντιπρόεδρος κ. ΚώσταςΜπελόγιας και τα μέλη κ.

Δημήτρης Καστόρης,

Στέργιος Σαμαρίνας καιΚώστας Αλεξανδρής καιαναφέρει ότι η δημοτικήκοινότητα Αμπελώναδέχεται να μην γίνουναυξήσεις στο νερό ήαυτές να είναι σε λογικάπλαίσια.

Παρεμβάσεις έκανανεπίσης οι παραβρισκόμε-νοι δημοτικοί σύμβουλοι

Τυρνάβου.

Συγκεκριμένα το λόγοπήρε ο κ. Γιώργος Σακο-ράφας ο οποίος επανέλα-βε όσα είπε και στο δημο-τικό συμβούλιο Τυρνά-βου καταψηφίζοντας τηναύξηση του νερού και τηνεπιβολή του τέλους 80%.

Στο ίδιο μήκος κύματοςκαι η παρέμβαση τουδημοτικού συμβούλου κ.

Στέλιου Χατζηκράχτη οοποίος και ως μέλος τηςδιοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.Τ.

καταψήφισε την προτει-νόμενη τιμολογιακή πολι-τική που ψήφισαν οι

παρατάξεις της πλειοψη-φίας του δημάρχου κ.

Νίκου Μαλάκου και τηςμείζονος αντιπολίτευσηςτου κ. Αθ. Νασίκα.

Ο κ. Χατζηκράχτης υπο-γράμμισε ότι καταψήφισετη συγκεκριμένη τιμολο-γιακή πολιτική γιατί:«Είμαστε υπέρ των έργωνυποδομής τα οποία βελ-τιώνουν την ποιότηταζωής των συμπολιτώνόπως είναι η αποχέτευσηκαι ο βιολογικός καθαρι-σμός Αμπελώνα και Αργυ-ροπουλίου, αλλά λόγωτου μεγάλου προϋπολογι-σμού των έργων, αυτάπρέπει να υλοποιούνταιαπό κρατικά κονδύλια.

Η άλλη λύση όπωςδρομολογείται σήμερα μετις φορομπιχτηκές αρμό-διότητες που έχει τη Τ.Α.

είναι πληρώνουν έναμέρος του έργου οι κάτοι-κοι που ωφελούνται μετην απλή πρακτική τηςανεξέλεγκτης αύξησηςτων τιμολογίων και μάλι-στα στις οικονομικέςσυγκυρίες που διανύουμεόπου πλήττονται βάναυ-σα τα λαϊκά στρώματα».

Και κατέληξε λέγοντας:

«Χρειάζεται αγώνας καισυσπείρωση όλων γιατί ηαπάθεια των πολιτώνανοίγει την όρεξη στηλήψη και άλλων μέτρωνενάντια στο λαό από τουςκυβερνώντες και όσουςέχουν την ίδια πολιτική»

Παρέμβαση έκανε και ηκ δημοτική σύμβουλος κ.

Λέλλα Μάγγου – Στατήρηη οποία αφού κατήγγειλετην απουσία της δημοτι-κής πλειοψηφίας, σημείω-σε μεταξύ άλλων ότι: «

Καταψηφίσαμε την πολι-τική των αυξήσεων στατιμολόγια του νερού ωςπολιτική μιας ευρύτερηςπολιτικής απόφασης τηςδημοτικής αρχής πλήρωςεναρμονισμένη με τη μνη-μονιάκη κυβερνητική .

Μια πολιτική απόφασηπου στηρίχθηκε και από

την πλευρά της μείζονοςμειοψηφίας. Οι αυξήσειςείναι άδικες, άκαιρες σεσχέση με τις δυσμενείςοικονομικές συνθήκες πουβιώνουμε όλοι μας.

Ο δημοτικός σύμβουλοςτης μείζονος μειοψηφίαςκ. Γιώργος Μηλιώνης οοποίος ενέκρινε στοδημοτικό συμβούλιο Τυρ-νάβου τις αυξήσεις είπεμεταξύ άλλων ότι τουςείπαν (η δημοτική αρχή)

για ελάχιστες αυξήσειςστην τιμή του νερού.

Τώρα στην επόμενησυνεδρίαση θα πάρειπίσω την ψήφο του και θαζητήσει την κατάργησητων αυξήσεων.

Παρέμβαση έκανε και οτέως δήμαρχος Αμπελώνακ. Απόστολος Δημάκης οοποίος και εκείνος μετάαπό ανάλυση που έκανεγια την πολιτική όλωντων δημοτικών αρχώνΑμπελώνα στο νερό δια-φώνησε ξεκάθαρα με τηναπόφαση της Δ.Ε.Υ.Α.

Τυρνάβου και την επικύ-ρωσή της από το δημοτι-κό συμβούλιο και ζήτησετην κατάργηση των αυξή-σεων. Στο ίδιο επίπεδο καιη τοποθέτηση του πρώηναντιδημάρχου κ. Αθανασί-

ου ΠιάναΤέλος, την ανάγκη

συλλογικής πάλης Αμπε-λωνιτών και Τυρναβιτώνγια φθηνό νερό τόνισε οπρώην νομαρχιακός –

δημοτικός σύμβουλος κ.

Χαρίλαος Αρχοντής οοποίος επεσήμανε σταπλαίσια του αντιπαλέμα-τος της πολιτικής τουμνημονίου και του «Καλλι-κράτη», την ανάγκη κλι-μάκωσης του αγώνα γιατίτο νερό δεν είναι εμπό-ρευμα.

Ακολούθησε συζήτησηκαι τοποθετήσεις πολι-τών.

Στο ΑργυροπούλιΕξάλλου έντονες αντι-

δράσεις έχει προκαλέσει ηνέα τιμολογιακή πολιτικήτης ΔΕΥΑ Τυρνάβου καιστο Αργυροπούλι αφούκαι εκεί οι κάτοικοι καλού-νται να πληρώσουν υπέ-ρογκα ποσά για ένα κοι-νωνικό αγαθό όπως είναιτο νερό. Μάλιστα πολλοίαπό αυτούς σκοπεύουννα συντονίσουν τις δρά-σεις τους με τους κατοί-κους του Αμπελώνα γιανα πετύχουν την ακύρω-ση της νέας ληστρικήςόπως τη χαρακτηρίζουντιμολογιακής πολιτικής.

Παρασκευή 19 Αυγούστου 2011 33

Λαϊκός ξεσηκωμός για το νερό στον ΑμπελώναΟι κάτοικοι που πραγματοποιούν δυναμικές κινητοποιήσεις ζητούν να αλλάξει η τιμολογιακή

πολιτική και να ισχύσει ενιαίο φθηνό τιμολόγιο σε όλο το δήμο Τυρνάβου

Με την 5η Υ.Π.Ε. Θεσ-σαλίας – Στερεάς Ελλάδαςκαι Φορείς έργων Υγείαςστο Ε.Σ.Π.Α. πραγματο-ποιήθηκε σύσκεψη σήμε-ρα στη Λάρισα, υπό τονΠεριφερειάρχη Θεσσαλίαςκ. Κώστα Αγοραστό. Στησύσκεψη συμμετείχαν οιΑντιπεριφερειάρχες Λάρι-σας κ. Καραλαριώτου,Τρικάλων κ. Μιχαλάκηςκαι Καρδίτσας κ. Τσιάκος,οι Θεματικοί Αντιπεριφε-ρειάρχες κ.κ. Γρηγορίου,Ρεντζιάς και Κοπάνας, οΓενικός Διευθυντής τηςΠεριφέρειας κ. Μέγας,στελέχη της ΕνδιάμεσηςΔιαχειριστικής Αρχής Θεσ-σαλίας, οι ΔιευθυντέςΤεχνικών Έργων Λάρισας,Τρικάλων και Καρδίτσαςκαι της Διεύθυνσης Ανα-πτυξιακού Προγραμματι-σμού της ΠεριφέρειαςΘεσσαλίας. Από πλευράς5ης Υγειονομικής Περιφέ-ρειας συμμετείχαν οι Υπο-διοικητές κ.κ. Τσάτσος καιΣκιαδοπούλου και αρμόδι-οι υπηρεσιακοί παράγο-ντες. Εκπρόσωποι τωνΔιοικήσεων των Νοσοκο-μείων της Θεσσαλίαςκαθώς και αρμόδια στελέ-χη, του Ε.Κ.Α.Β. και τουΚ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Θεσσαλίας,που παρουσίασαν τηνπρόοδο των ενταγμένωνέργων στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσ-σαλίας.

Τα 12 ενταγμένα έργαΥπηρεσιών Υγείας στοΕ.Σ.Π.Α. Θεσσαλία, προϋ-πολογισμού 10,2 εκ.ευρώ, εξετάστηκαν ωςπρος την πρόοδό τους καιτις καθυστερήσεις πουεμφανίζουν ορισμένα απόαυτά. Αποφασίστηκαναπό κοινού τρόποι αντιμε-τώπισης των υστερήσεωνκαι επιτάχυνσης της διαδι-

κασίας συμβασιοποίησήςτους και έναρξης υλοποίη-σης. Τα έργα αυτά είναι:

1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΕ Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο ΥΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΥΛΙΚΟ,ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΓΙΑ ΤΑΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣΠ Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α ΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ προϋπολογι-σμού 318.379 ευρώ,

2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 5ΗΣ Υ.Π.Ε.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ προϋπολογι-σμού 1.612.800 ευρώ,

3) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙΕ Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο ΣΟ Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ο ΥΨ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο ΥΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝΣΤΟ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣπ ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ2.158.717 ευρώ,

4) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΠ Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο ΥΙΑΤΡΕΙΟΥ ΡΕΝΤΙΝΑΣπ ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ200.000 ευρώ,

5) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 13ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΘΕΣΣΑΛΙΑΣ προϋπολογι-σμού 910.000 ευρώ,

6) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΕ Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ ΗΑ Ξ Ο Ν Ι Κ Ο ΥΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 16ΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΓΝΚΑΡΔΙΤΣΑΣ προϋπολογι-σμού 450.000 ευρώ,

7) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΕ Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ ΗΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑΤΟΥ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ προ-ϋπολογισμού 343.895ευρώ, 8) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΥΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι ΑΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙΕ Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ο ΥΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ προϋπολο-γισμού 564.800 ευρώ,

9) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΕ Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ ΗΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΝΚΑΡΔΙΤΣΑΣ προϋπολογι-σμού 1.856.740 ευρώ,

10) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΕ Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ ΗΜ Α Γ Ν Η Τ Ι Κ Ο ΥΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 1,5 TESLAΓΙΑ ΤΟ Γ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣπ ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ1.000.000 ευρώ,

11) ΚΤΙΡΙΑΚΕΣΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙΠ Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι ΑΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΟΛΟΥΠ Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ308.982 ευρώ,

12) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Γ-CAMERA ΓΙΑ ΤΟΠ Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Α Κ ΟΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΛΑΡΙΣΑΣ προϋπολογι-σμού 450.000 ευρώ

Ως προς την ωρίμανσηνέων έργων Υγείας γιαένταξη στο Ε.Σ.Π.Α., συμ-φωνήθηκε η επιτάχυνσητων ενεργειών όλων τωνεμπλεκομένων φορέωνγια έγκαιρη προώθησηένταξης στο Ε.Σ.Π.Α., στοπλαίσιο των στόχωντομέα Υγείας και τωνοικονομικών δυνατοτή-των του Προγράμματος.

Σήμερα, το υπόλοιποτης ανοικτής Πρόσκλησης

της Ενδιάμεσης Διαχειρι-στικής Αρχής Θεσσαλίαςγια έργα Α΄ βάθμιας, Β΄βάθμιας και Γ΄ βάθμιαςΥγείας και υπηρεσιώνΔημόσιας Υγείας, είναιποσό της τάξης των 14εκ. ευρώ. Παράλληλα,ανοικτή είναι και η Πρό-σκληση που αφορά σεέργα Κοινωνικών Υποδο-μών με προϋπολογισμό 8εκ. ευρώ, στην οποίααναμένεται να υποβλη-θούν προτάσεις έργωνστο αμέσως προσεχέςδιάστημα.

«Στο πλαίσιο τηςπαρακολούθησης υλοποί-ησης του Προγράμματοςτης Θεσσαλίας στοΕ.Σ.Π.Α. και εν όψει Ανα-θεώρησής του, συνεχί-ζουμε τη συνεργασία μαςσήμερα με τους φορείςέργων Υγείας. Στόχος μαςείναι ο σχεδιασμός, η ωρί-μανση και η υλοποίησηέργων που θα αναβαθμί-σουν το επίπεδο υπηρε-σιών υγείας στη Θεσσα-λία προς όφελος τωνπολιτών της. Με τουςπεριορισμένους πλέονπόρους που διαθέτουμεπρέπει να σχεδιάσουμε τοπλέον ικανό σχήμα πουθα εξασφαλίζει άμεσηπαροχή φροντίδας υγείαςσε όλα τα επίπεδα, και γιατο λόγο αυτό ξεκινά μιανέα συνεργασία με τουςαρμόδιους Φορείς. Θακαταθέσουμε στο Υπουρ-γείο Υγείας τις προτάσειςμας για επιτάχυνση τωνδιαδικασιών, όπως και γιαένταξη έργων που κρί-νουμε σκόπιμα για χρημα-τοδότηση και υλοποίηση,αναζητώντας κάθε πρό-σθετη πηγή χρηματοδό-τησης», δήλωσε ο Περι-φερειάρχης κ. Αγοραστός.

Παρασκευή 19 Αυγούστου 2011 44

Σύσκεψη για τα έργα του ΕΣΠΑστον τομέα της Υγείας

Έργα προϋπολογισμού 32,2 εκατ. ευρώ αναμένεται να αναβαθμίσουντο επίπεδο υπηρεσιών υγείας στη Θεσσαλία προς όφελος των πολιτών

Νέοι διευθυντές στα σχο-

λεία του δήμου ΤυρνάβουΟλοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επιλογής διευθυ-

ντών στις σχολικές μονάδες Α/βαθμιας και Β/βαθμιαςεκπαίδευσης. Σύμφωνα με τις τελικές αποφάσεις σταΓυμνάσια και τα Λύκεια του δήμου Τυρνάβου οι νέοιδιευθυντές που θα έχουν θητεία μέχρι και την 31ηΙουλίου 2015 είναι:

1o Γυμνάσιο Τυρνάβου Μπόραντα Ελένη ΠΕ01

2o Γυμνάσιο Τυρνάβου Σιαφαρίκας Παύλος ΠΕ03

Λύκειο Αμπελώνα Φυτόπουλος Ιωάννης ΠΕ09

Λύκειο Τυρνάβου Σαμαράς Αντώνιος ΠΕ03

1ο ΕΠΑΛ Τυρνάβου Νικηφορίδου –ΣαμαρίναΜαρίνα ΠΕ02

1ο ΣΕΚ Λάρισας Βαρσάμης Αγησίλαος ΠΕ12.10

2ο ΣΕΚ Λάρισας Καραβασίλης Χρήστος ΠΕ14.04

3ο ΣΕΚ Λάρισας Μπασδαβάνος Μαργαρίτης ΠΕ19

ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Λάρισας Λίταινα Σύρμω ΠΕ02

ΕΕΕΕΚ Λάρισας Παπαναστασούλης ΑναστάσιοςΠΕ04

Μουσικό Σχολείο Λάρισας ΑναγνωστόπουλοςΣωτήριος ΠΕ08.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διευθύντρια του ΛυκείουΤυρνάβου κ. Κων. Πατσή τοποθετήθηκε διευθύντριαστο Λύκειο Φαλάνης.

Πρωτοβάθμια εκπαίδευσηΟι νέοι διευθυντές στα σχολεία Α/βαθμιας είναι:ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1ο ΔΗΜ. ΑΜΠΕΛΩΝΑΤΖΗΚΑ ΑΓΑΠΗ 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΜΠΕΛΩΝΑΜΠΛΑΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 3ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΜΠΕΛΩΝΑΧΑΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΧ.

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΤΥΡΝΑΒΟΥΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΤΥΡΝΑΒΟΥΜΟΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΤΥΡΝΑΒΟΥΠΑΤΣΙΩΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΤΥΡΝΑΒΟΥΜΠΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 5ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΤΥΡΝΑΒΟΥΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜ. ΣΧ. ΔΑΜΑΣΙΟΥΣΟΥΡΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΧ. ΡΟΔΙΑΣ

Πρόγραμμα εξετάσεωνΣεπτεμβρίου στο Λύκειο

ΑμπελώναΑπό τη διεύθυνση του Λυκείου Αμπελώνα ανακοι-

νώθηκε το πρόγραμμα των εξετάσεων Σεπτεμβρίουπου έχει ως εξής:

ΤΑΞΗ Α΄ΩΡΑ : 8:30π.μ2/9/2011 Παρασκευή Θρησκευτικά - Ιστορία5/9/2011 Δευτέρα Αρχαία Ελληνική Γραμματεία -

Νεοελληνική Γλώσσα6/9/2011 Τρίτη Αρχές Οικονομίας7/9/2011 Τετάρτη Γεωμετρία - Αγγλικά8/9/2011 Πέμπτη Άλγεβρα9/9/2011 Παρασκευή Νεοελληνική Λογοτεχνία +

Φυσική

Τι απαντά η Ρ. Λεονταρήγια τα παραπεμπτικά

βουλεύματα σε βάρος τηςΣε δηλώσεις της στην εφημερίδα η κ. Λεονταρή

τονίζει ότι είναι βαρύτατος και ανυπόστατος ο χαρα-κτηρισμός, λόγω του οποίου τέθηκε σε αργία, σημειώ-νοντας ότι ουδέποτε υπήρξε αναξιοπρεπής ως υπάλ-ληλος και επιστήμονας στην υπηρεσία της αλλά καιστην προσωπική της ζωή. Προσθέτει, δε, ότι δεν είναιδυνατόν να της επιβάλλεται η διοικητική ποινή τηςπροσωρινής αργίας 7 ολόκληρα χρόνια μετά την υπό-θεση του θανάτου του βρέφους. Η προϊσταμένη τηςΙατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας αφήνει αιχμέςκατά της ηγεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης κάνο-ντας λόγο για «πιέσεις δικηγόρων που εξυπηρετούνσυμφέροντα» αλλά και για «μικροπολιτικές εμπάθειες,λόγω του ότι είναι επιλαχούσα βουλευτής του ΛΑΟΣστο νομό Λάρισας». Κλείνοντας η κ. Λεονταρή σημει-ώνει ότι εξαιτίας της ποινής που της επιβλήθηκε, ηΙατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας υπολειτουργεί τιςτελευταίες ημέρες, με αποτέλεσμα Λαρισαίοι να έχουνυποχρεωθεί να μεταφέρουν τις σορούς των προσφι-λών τους προσώπων στη Θεσσαλονίκη ή ακόμη καιστην Κοζάνη για να τελέσουν νεκροψία – νεκροτομή!

Στον «αέρα» η λειτουργία τηςΙατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας

Σε προσωρινή αργίατέθηκε από τις 11

Αυγούστου με απόφασητου υπουργού Δικαιοσύ-νης Διαφάνειας καιΑνθρωπίνων Δικαιωμά-των, Μιλτιάδη Παπαϊω-άννου, η προϊσταμένητης ΙατροδικαστικήςΥπηρεσίας Λάρισας, Ρου-μπίνη Λεονταρή, με απο-τέλεσμα να υπάρχουνσοβαρά προβλήματα στηλειτουργία της υπηρε-σίας και σοροί από τηΘεσσαλία να στέλνονταιστη Β. Ελλάδα για νεκρο-ψία – νεκροτομή.

Η απόφαση τουυπουργού προέκυψε μετο αιτιολογικό της «ανα-

ξιοπρεπούς συμπεριφο-ράς εντός υπηρεσίας»,

καθώς σε βάρος της κ.

Λεονταρή εκκρεμούνδύο παραπεμπτικά βου-λεύματα από τα Συμβού-λια Εφετών και Πλημμε-λειοδικών Λάρισας. Ηίδια, πάντως, κάνει λόγογια ανυπόστατες κατηγο-ρίες και απόφαση πίσωαπό την οποία κρύβονταιμικροπολιτικές σκοπιμό-τητες.

Σύμφωνα με δημοσίευ-μα της εφημερίδας «Ημε-ρήσιος Κήρυκας» με βού-λευμα του ΣυμβουλίουΕφετών Λάρισας η κ.

Λεονταρή παραπέμπεταινα δικαστεί για έκδοση

ψευδών βεβαιώσεωνκατ’ εξακολούθηση. Ηυπόθεση αφορά στοθάνατο βρέφους οικογέ-νειας τσιγγάνων, τονΟκτώβριο του 2004 στηΛάρισα, στο πλαίσιο χει-ρουργικής επέμβασης γιατην αφαίρεση νομίσμα-τος που είχε καταπιεί. Οιγονείς του παιδιού είχανυποβάλει μήνυση σεβάρος των γιατρών πουτο χειρούργησαν αλλά ηκ. Λεονταρή κατηγορεί-ται ότι βεβαίωσε ψευδώςστην έκθεσή της πως έγι-ναν οι απαραίτητες εξε-τάσεις, με αποτέλεσμα ηυπόθεση να μη φθάσειποτέ στο ακροατήριο

του δικαστηρίου και ναμη δικαστούν οι γιατροί.

Η δεύτερη παραπομπή,

με βούλευμα του Συμ-βουλίου Πλημμελειοδι-κών Λάρισας, αφορά στιςκατηγορίες της νόθευσηςεγγράφου μετά χρήσεωςκαι της ψευδορκίας μάρ-τυρα. Η κ. Λεονταρήκατηγορείται ότι αλλοίω-σε έγγραφο του προέ-δρου της ΕπιτροπήςΠραγματογνωμόνων γιατα αίτια της πτώσης τουελικοπτέρου Σινούκ, πουσημειώθηκε στις 11

Σεπτεμβρίου 2004 με 17

νεκρούς, ανάμεσά τουςκαι τον Πατριάρχη Αλε-ξανδρείας Πέτρο.

Παρασκευή 19 Αυγούστου 2011 55

Επί τάπητος όλα τα έργα της ΘεσσαλίαςΣυνάντηση με τον υφυπουργό Ντ. Ρόβλια είχε ο Κ. Αγοραστός

Συνάντηση με τον Υφυ-πουργό ΔιοικητικήςΜεταρρύθμισης κ. ΝτίνοΡόβλια είχε ο Περιφερει-άρχης Θεσσαλίας κ.

Κώστας Αγοραστός τηνπροηγούμενη εβδομάδαστην Αθήνα. Αντικείμενοτης συνάντησής τουςήταν τα κυριότερα έργατης Περιφέρειας Θεσσα-λίας και ειδικότερα τωνέργων της ΠεριφερειακήςΕνότητας Καρδίτσας πουείναι ενταγμένα στοΕ.Σ.Π.Α. ή προωθούνταιγια ένταξη και χρηματο-δότηση. Ο Υφυπουργόςκ. Ρόβλιας δήλωσε:«Μέσα από συνεργασίακαι συνέργεια θα έχουμεαποτελεσματικότητα. Θακαταβάλουμε κάθε δυνα-τή προσπάθεια και θασυμβάλουμε όπου αυτόείναι εφικτό για την προ-ώθηση των έργων πουείναι απαραίτητα για τοκαλό του τόπου.» Ο κ.Αγοραστός ζήτησε τηνπαρέμβαση του κ. Ρόβλιαγια την προώθηση τωντομεακών έργων αρμο-διότητας του ΥπουργείουΔιοικητικής Μεταρρύθμι-σης, ενώ τον ενημέρωσεεκτενώς τον για έργαόπως:ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ- Άξονας Λάρισα – Τρί-

καλα : έγινε ενημέρωσηγια την πρόοδο των εργο-λαβιών στον σημαντικόαυτό οδικό άξονα τηςΘεσσαλίας. Μετά την«έκπτωση» ή «διάλυση»

των αρχικών συμβάσεωνκαι τη διεξαγωγή νέωνΔιαγωνισμών, υπογράφη-καν ήδη (Ιούλιος 2011) οι2 συμβάσεις (1η : Παρά-καμψη Φαρκαδόνας και2η : τμήμα από Φαρκαδό-να έως Μεγαλοχώρι καιΓέφυρα Πηνειού στο Κου-τσόχερο), ενώ προωθείταικαι η 3η σύμβαση (ανισό-πεδοι κόμβοι Ζάρκου,

Αμυγδαλέας κλπ.), προ-κειμένου να ολοκληρωθείο άξονας .

- Άξονας Λάρισα – Καρ-δίτσα : είναι υπό υλοποίη-ση τα εναπομείναντα τμή-ματα του άξονα , εκτόςαπό τα τμήματα : 1)

περιοχή Συκεώνας (στρο-φές) όπου οι μελέτες προ-ωθούνται από την(πρώην) Διεύθυνση Δημο-σίων Έργων (νυν) Διεύ-θυνση Τεχνικών ΈργωνΠεριφέρειας. Συγκεκριμέ-να ο σχετικός διαγωνι-σμός βρίσκεται στη 2ηφάση αξιολόγησης γιαανάθεση, αφορά δε σεοριστικές μελέτες τουτμήματος. Θα γίνει προ-σπάθεια για ολοκλήρωσημελετών και εξασφάλισηχρηματοδότησης για τηνκατασκευή του έργουαυτού. 2) Ανισόπεδος

Κόμβος στην έξοδο τηςΛάρισας (περιοχή γηπέ-δου Α.Ε.Λ.), όπου ολοκλη-ρώνεται η μελέτη και θαεξεταστεί η χρηματοδό-τηση του έργου.

- Άξονας Καρδίτσα –

Τρίκαλα : 1) είναι ενταγ-μένο και με σύμβαση τοτμήμα «ΠαρακάμψειςΑρτεσιανού και Ριζοβουνί-ου» : υπάρχουν ζητήματαπρος τακτοποίηση πουεξετάζονται ήδη από τιςαρμόδιες Υπηρεσίες τηςΠεριφέρειας, προκειμένουνα απορροφηθεί η καθυ-στέρηση που υπήρχε στοέργο. 2) Το τμήμα απόΚαρδίτσα έως όρια Ν.Τρι-κάλων , εκτός των παρα-κάμψεων, έχει μελετηθείαπό την πρώην Ν.Α.Καρ-δίτσας και είναι σήμεραώριμο. Γι΄αυτό το τμήμαθα γίνει προσπάθεια έντα-ξης σε χρηματοδοτικόπρόγραμμα, πέραν τουΕΣΠΑ/Θεσσαλία πουεμφανίζει ήδη υπερδέ-σμευση στον σχετικόΆξονα έργων προσπελασι-μότητας. 3) Το τμήμααπό Τρίκαλα και έως όριαΝ.Καρδίτσης, μελετάταιαπό την Ν.Α.Τρικάλων καιείναι σε φάση προμελέ-της. Εξετάζεται επίσης ηπροώθησή του για χρημα-τοδότηση.

- Άξονας Νέο Μοναστή-ρι – Σοφάδες – Καρδίτσα :

1) η εργολαβία Σοφάδες –

Μοναστήρι είναι σήμερασταματημένη, καθόσον οΑνάδοχος κηρύχθηκεέκπτωτος. Αναμένεταιοριστικοποίηση του θέμα-τος, προκειμένου νασυνεχιστεί το έργο. 2) τοτμήμα «Δέλτα» - είσοδοςπόλης έως Καρδίτσα είναισε φάση ανάθεσης μελέ-της σε Ανάδοχο ώστε ναμελετηθεί το τμήμα(αφορά κυρίως στουςπαραλλήλους και κόμβουςτης οδού). 3) η Παράκαμ-ψη Σοφάδων έχει μελέτηπου πρέπει όμως να επι-καιροποιηθεί ως προς

δεδομένα της και τεχνικάχαρακτηριστικά της.

- Παράκαμψη Καρδί-τσας : 1) το τμήμα Τρικά-λων έως Φαναρίου :

ενταγμένο στο ΕΣΠΑ(μετά την «μεταφορά»

του από Γ΄ΠΕΠΘ): υπήρ-χαν μεγάλες καθυστερή-σεις στην υλοποίηση τουέργου που εξετάζονταιαπό την περιφέρεια προ-κειμένου να μπορέσεισύντομα να δοθεί λύσηκαι να ολοκληρωθεί.Παράλληλα κρίνεται ότιαπαιτείται να προωθηθείγια χρηματοδότηση και τοέργο των παραλλήλωνοδών και ισοπέδων κόμ-βων, ώστε με την κατα-σκευή και αυτών τωνέργων να παραδοθεί τοέργο της παράκαμψηςπλήρως λειτουργικό σεκυκλοφορία. Η μελέτησήμερα είναι σε φάσηέγκρισης περιβαλλοντι-κών όρων στο ΥΠΕΚΑ,

ώστε να ακολουθήσει ηέγκριση της οριστικήςμελέτης. 2) το τμήμαΦαναρίου έως Ταυρωπού: ενταγμένο στο ΕΣΠΑΘεσσαλία : αναδείχθηκεΑνάδοχος και θα προχω-ρήσει σύντομα σε σύμβα-ση.

- Οδός Καρδίτσα προςΆρτα (μέσω Μουζακίου) :

1)είναι ώριμο το τμήμααπό Γέφυρα Τρυγόναςέως Βατσουνιά προϋπο-λογισμού περίπου 4,5

εκ.ευρώ. Εξετάζεται ηχρηματοδότησή του απότο Τομεακό Πρόγραμματου Υπ. Υποδομών στοΕΣΠΑ. 2) ομοίως το τμήμαΒατσουνιά έως Δρακό-τρυπα περίπου 5 χιλιόμε-τρα με προϋπολογισμόπερίπου 12,5 εκ.ευρώ (μεαπαλλοτρίωση), που είναιώριμο.

- Οδός Καρδίτσα – Καρ-πενήσι : η κατασκευή τηςΓέφυρας του Μέγδοβα καιτου οδικού τμήματος απόΝεράιδα έως Γέφυρα(περίπου 8 χλμ.) , εξετά-

ζονται για χρηματοδότη-ση μετά την ολοκλήρωσητων σχετικών μελετών,

καθόσον τουλάχιστον ηγέφυρα κρίνεται απαραί-τητη για την εξασφάλισητης σύνδεσης των δύοΠεριφερειών για όλο τοέτος.ΔΙΚΤΥΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΜΟΚΟΒΟΥΗ Περιφέρεια υπέβαλε

πρόταση στο ΕΠΠΕΡΑΑγια τη χρηματοδότησητου έργου και είναι σεφάση αξιολόγησης. Ανα-μένουμε θετική εξέλιξηγια την ένταξη του έργου.

Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ ΗΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΞΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΥποβλήθηκε πρόταση

από τον Δήμο Πλαστήραστο ΕΠΠΕΡΑΑ και είναι σεφάση αξιολόγησης, περι-μένουμε μάλιστα ναεγκριθεί. Αναμένουμεθετική εξέλιξη.

Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ ΗΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝΈχουν αποκατασταθεί

όλοι οι Χ.Α.Δ.Α. (χώροιανεξέλεγκτης διάθεσηςαπορριμμάτων) περιοχήςΚαρδίτσας ,με τον ΧΑΔΑΔήμου Καρδίτσας να ολο-κληρώνεται, αλλά και

όλης της Θεσσαλίας. Λει-τουργεί το σύστημαΣταθμών ΜεταφόρτωσηςΑπορριμμάτων καιΧ.Υ.Τ.Α. Ξεκινάμε άμεσατην εξεύρεση λύσης γιατην αντιμετώπιση της μεί-ωσης του όγκου τωναπορριμμάτων. Λύσηκομποστοποίησης μελε-τάται ήδη από την ΠΑΔΥΘγια τη Δυτική Θεσσαλία.

Σήμερα αναζητούμετρόπο να καλυφθεί τοσύνολο της Θεσσαλίας μετον πλέον σύγχρονο,

ασφαλή και οικονομικότρόπο αντιμετώπισης τουθέματος, με παράλληλαεξέταση των πιθανώνπηγών χρηματοδότησηςυλοποίησης του έργου :

έχει προβλεφθεί ένα ποσόστο ΕΣΠΑ (περίπου 20

εκ.ευρώ) , αναζητάμεεναλλακτικές λύσεις π.χ.Σ.Δ.Ι.Τ. ή επένδυση ήάλλο.

Από τη συζήτησηβέβαια δεν παραλήφθηκετο Έργο του Αχελώου, γιατο οποίο τις αμέσωςπροηγούμενες ημέρεςόπως είναι γνωστό, υπήρ-ξε και θετική εξέλιξη.

Σε ότι αφορά στα έργαενδιαφέροντος Περιφε-

ρειακής Ενότητας Καρδί-τσας που σχεδιάζονται ναενταχθούν στο ΕΣΠΑ ,

έγινε αναφορά σε οδικάέργα (οδός Δέλτα – ΒΙ.ΠΕ.

έως Γοργοβίτες, οδόςΜουζάκι – Λίμνη Πλαστή-ρα κ.α.), σε αντιπλημμυρι-κά έργα , έργα ύδρευσης (

ανατολικός κλάδοςύδρευσης από λίμνη Πλα-στήρα ) κ.α.

Σε ότι αφορά στα έργαενδιαφέροντος Δήμωντης περιοχής , συζητήθη-καν έργα κάθε Δήμου,

αλλά και έργα που οιΔήμοι αιτούνται να δρο-μολογηθούν, όπως είναιεκείνα της απαγωγήςομβρίων υδάτων, αντικα-τάστασης εσωτερικώνδικτύων ύδρευσης αλλάκαι διαδημοτικής οδοποι-ίας μετά την εφαρμογήτου Καλλικράτη περίσυνενώσεων Δήμων.

Παράλληλα, έγινε ενημέ-ρωση για την ένταξηέργων Δήμων σε ΤομεακάΠρογράμματα του ΕΣΠΑ,

όπως είναι έργα αποχε-τεύσεων στο ΕΠΠΕΡΑΑ.

(Παλαμά, Σοφάδες, Μου-ζάκι).

«Όπως είναι γνωστό,

στη φάση αυτή «Αναθεώ-ρησης» του ΕΣΠΑ, η Περι-φέρεια εξετάζει το σύνο-λο των έργων. Η ιεράρχη-ση αναγκών και στόχωνστο πλαίσιο του αναπτυ-ξιακού σχεδιασμού σε επί-πεδο Περιφέρειας, η ωρι-μότητα των έργων και ηδυνατότητα χρηματοδό-τησής τους, αποτελείαντικείμενο εργασίας καισυνεργασιών για αποφά-σεις στο επόμενο διάστη-μα όπως προαναφέρθηκε,με τελικό στόχο την υπο-βολή του πρώτου σχεδίουτης Αναθεώρησης τουΠρογράμματος τονΣεπτέμβριο του 2011. Γιατο λόγο αυτό, η συμβολήόλων προς την κατεύθυν-ση αυτή είναι απαραίτη-τη», τόνισε ο Περιφερει-άρχης κ. Αγοραστός.

Η παρακολούθηση τωνμέτρων που έχουν ληφθείγια την αντιμετώπιση τουιού του Δυτικού Νείλου,ήταν το αντικείμενοσυνάντησης φορέων πουπραγματοποιήθηκε στηναίθουσα του Περιφερεια-κού Συμβουλίου υπό τονΠεριφερειάρχη Θεσσαλίαςκ. Κώστα Αγοραστό καιτην αντιπεριφερειάρχηΛάρισας κ. Ρένας Καραλα-ριώτου. Στη σύσκεψηπαρευρέθηκαν οι Δήμαρ-χοι κ.κ Γκουντάρας, Καρα-χάλιος, Κολάτος, Πασχό-πουλος, ο αντιδήμαρχοςΛαρισαίων κ. Τερζούδης,αντιδήμαρχος ΔήμουΚιλελέρ κ. Καρυούδης, ουποδιοικητής της ΔΥΠΕΘεσσαλίας κ. Τσάτσος, οδιοικητής του ΓενικούΝοσοκομείου Λάρισας κ.Μπαντούλης, ο κ. Κωστό-πουλος και η κα Γκούμααπό το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, οιδ/ντες Αγροτικής Ανάπτυ-ξης κ. Καλφούτζος καιΥγείας η κ. Κωτούλα, ο κ.Μουρελάτος από τηνεταιρία Οικοανάπτυξη, καιστελέχη του Περιφερεια-κού Εργαστηρίου Δημό-σιας Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ) Θεσ-σαλίας. Τη σύσκεψη απασχόλη-

σε η επιπρόσθετη λήψημέτρων με αφορμή τακρούσματα από τον ιότου Δυτικού Νείλου, πουπαρατηρήθηκαν στην

ευρύτερη περιοχή τηςΘεσσαλίας, ενώ τοΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ από τηνπλευρά του ενημέρωσεγια τα προληπτικά μέτραπου πρέπει να λαμβάνο-νται για την ατομική υγιει-νή του καθενός έτσι ώστενα προφυλαχτεί ο πληθυ-σμός από τα κουνούπιακαι συνεπώς από τον ιό.Στη συνάντηση αποφασί-στηκε μετά από εισήγησητου ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ να προ-χωρήσει η ΠεριφέρειαΘεσσαλίας σε δράσειςεκνέφωσης σε ορισμένεςπεριοχές όπως στη ΣυκιάΕλασσόνας και στα κάτωΒασιλικά Φαρσάλων, γιαπροληπτικούς κυρίωςλόγους, αφού πρώταπροηγηθεί ενημέρωσητων κατοίκων για ταμέτρα προστασίας και τηνεκνέφωση, σε συνεργασίαπάντα με τη ΔΥΠΕ, ταΚέντρα Υγείας, τοΠ.Ε.Δ.Υ., τους Δήμους καιτα στελέχη της Περιφέ-ρειας Θεσσαλίας.Ο περιφερειάρχης κ.

Αγοραστός δήλωσε:«Είμαστε σε συνεργασίαμε όλους τους αρμόδιουςφορείς για να μπορέσου-με να έχουμε τα καλύτεραδυνατά αποτελέσματα γιατους πολίτες. Ήδη τακρούσματα που παρου-σιάστηκαν μέχρι σήμεραδεν είναι ανησυχητικά.Παρ’ όλα αυτά και για

προληπτικούς λόγους,έχουμε πραγματοποιήσεικουνουποκτονία σε επί-μαχες περιοχές και παράλ-ληλα έχουμε ήδη παρέμ-βει σε συνεργασία με τοΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ σε δυο περιο-χές στην Π.Ε. Καρδίτσαςκαι το ίδιο θα γίνει καιστην Π.Ε. Λάρισας. Μενηφαλιότητα λοιπόν καιταυτόχρονα με γρήγορααντανακλαστικά και απο-φασιστικότητα, χωρίςόμως κινήσεις πανικού, θαμπορέσουμε να αντιμετω-πίσουμε το φαινόμενοαυτό, παρεμβαίνονταςόπου υπάρχει ανάγκη. ΩςΠεριφέρεια Θεσσαλίαςέχουμε πάρει όλα τα απα-ραίτητα μέτρα για τηναντιμετώπιση του ιού καιπαραμένουμε σε ετοιμό-τητα για να δράσουμε καιπάλι. Όπως γίνεται αντι-ληπτό, τέτοια φαινόμενακρίσεων θα κάνουν πλέονσυχνά την εμφάνισήτους, γι’ αυτό θα πρέπειβάση συγκεκριμένηςστρατηγικής να τα αντιμε-τωπίζουμε ανάλογα καιπροπάντων μέσα από τηνκαλύτερη ενημέρωση γιατους πολίτες, ώστε πάντανα νιώθουν ασφαλείς.»Από την πλευρά της η

αντιπεριφερειάρχης Λάρι-σας κ. Ρένα Καραλαριώ-του δήλωσε: «Από τηστιγμή που εμφανίστηκετο πρώτο κρούσμα στην

Καρδίτσα, με εντολή τουπεριφερειάρχη, όλες οιΠεριφερειακές Ενότητεςτέθηκαν σε επιφυλακή.Υπήρξε άμεση συνεννόη-ση με τους αρμόδιουςφορείς για τη λήψη προ-ληπτικών μέτρων στηνπεριοχή μας, αλλά και γιατην ενημέρωση της τοπι-κής κοινωνίας προς απο-φυγή τυχόν κρουσμάτων.Με τη σημερινή σύσκεψηδρομολογούμε όλες εκεί-νες τις απαραίτητες ενέρ-γειες και πιο συγκεκριμέ-να την εκνέφωση σε δυοπεριοχές, για λόγους πρό-ληψης. Θα ήθελα να τονί-σω ότι η κατάσταση είναιελεγχόμενη άρα δενσυντρέχουν ιδιαίτεροιλόγοι ανησυχίας καιπαρακολουθούμε στενάτην εξέλιξη του φαινομέ-νου, προγραμματίζονταςτις δράσεις όπου κριθείαπαραίτητο».Σημειώνεται ότι τα

βασικά μέτρα προφύλα-ξης για την αποφυγή απότα τσιμπήματα είναι ταεξής:

1. Κατάλληλα ρούχα.Χρήση κατάλληλων ενδυ-μάτων. Ρούχα που καλύ-πτουν όσο περισσότερογίνεται το σώμα (μακριάμανίκια και παντελόνια).Πιο αποτελεσματικά είναιτα ανοιχτόχρωμα καιφαρδιά ρούχα.

2. Αντικουνουπικά

πλέγματα (σήτες πουεμποδίζουν τη δίοδο κου-

νουπιών) στα ανοίγματατου σπιτιού.

Παρασκευή 19 Αυγούστου 2011 66

Συναυλία Μητροπάνου, Κότσιρα, Μπάση στον Αμπελώνα

Μεγάλο μουσικό γεγονός με διοργανωτές τον Απελωνιακό και το Μορφωτικό Σύλλογο Τυρνάβου

Η πιο δυνατή καλλιτε-χνική αντρική παρέα πουαποτελούν οι ΔημήτρηςΜητροπάνος , ΓιάννηςΚότσιρας, Δημήτρης Μπά-σης που βρέθηκαν γιαπρώτη φορά μαζί, συνεχί-ζουν το οδοιπορικό τουςμε τη συναυλία που θαπραγματοποιήσουν τηνΠέμπτη 8 Σεπτεμβρίουστις 9 μ.μ. στο δημοτικόστάδιο του Αμπελώνα.Διοργανωτές αυτού τουτεράστιου μουσικού γεγο-νότος για την περιοχήείναι ο Αμπελωνιακός καιο Μορφωτικός ΣύλλογοςΤυρνάβου.Τα τελευταία χρόνια

αυτή η επιθυμία για τονΔημήτρη Μητροπάνο καιτον Γιάννη Κότσιρα ήτανορατή, έτσι οι δύο καλλι-τέχνες δισκογραφικά του-λάχιστον συναντήθηκανσε ένα ντουέτο που οΓιάννης Κότσιρας έγραψεγια τον Δημήτρη Μητρο-πάνο. Με τον ΔημήτρηΜπάση και οι δύο έχουννα θυμηθούν πολλές καιεξαιρετικά επιτυχημένες

στιγμές.Το φετινό καλοκαίρι

όμως κατάφεραν να πετύ-χουν την απαρτία, και μεεξαιρετική διάθεση και οιτρεις βρίσκονται στις τελι-κές πρόβες του προγράμ-ματος τους..Ο Δημήτρης Μητροπά-

νος - που τα τρία τελευ-ταία χρόνια βιώνει, σεκάθε εμφάνιση του στησκηνή, την συγκινητική

αποθέωση από το κοινό -καταθέτει κάθε φορά τηνψυχή του, ερμηνεύονταςτην υπερήφανη διαδρομήτου τραγουδιού μας καιεκφράζοντας το λαϊκόαίσθημα μέσα από τατραγούδια σπουδαίωνσυνθετών και στιχουρ-γών.Ο Γιάννης Κότσιρας , με

ένα αξιοζήλευτο ρεπερτό-ριο στη ταξιδιάρικη δια-

δρομή του, ακροβατεί μεαπόλυτη επιτυχία από τοκλασσικό λαϊκό τραγούδιστις σύγχρονες συνθέ-σεις της μουσικής μαςσκηνής διαθέτοντας μίαυπέροχη πλαστικότηταφωνής και μία μοναδικήμουσικότητα επί σκηνής.Ο Δημήτρης Μπάσης,

άξιος διάδοχος των μεγά-λων λαϊκών φωνών, έχεικερδίσει όλα τα δύσκολα

στοιχήματα στην καριέρατου, αφού έχει τολμήσειστις ζωντανές του εμφα-νίσεις να αναμετρηθεί μετραγούδια που σφραγί-στηκαν από μύθους τουπαρελθόντος.Αυτά όμως συνοδεύουν

την μοναχική προσωπικό-τητα των καλλιτεχνών,αυτό που ο καθένας τουςχωριστά δίνει στηνζωντανή ερμηνεία τουστον κόσμο. Η συνέχεια όμως σε μία

συνεργασία σαν αυτήείναι ακόμα πιο δελεαστι-κή ,και αφορά την συνεύ-ρεση στο πάλκο της παρέ-ας. Εδώ γράφεται κάθεφορά μια άλλη μοναδικήιστορία, εδώ η αναμέτρη-ση χωράει τα πάντα,απρόβλεπτες επιλογές ,εκρηκτικές ερμηνείες,συγκίνηση, αυτοσχεδια-σμό, πλάκα και πάνω απόόλα σεβασμό και αγάπηστη μουσική, στο τραγού-δι, στο κοινό.Τους καλλιτέχνες στις

συναυλίες του καλοκαιρι-ού θα συνοδεύει εννεαμε-

λής ορχήστρα από σημα-ντικούς σολίστες μουσι-κούς, υπό την διεύθυνσητου επί χρόνια στενούσυνεργάτη του ΔημήτρηΜητροπάνου, ΓιάννηΠαπαζαχαριάκη.Η προπώληση θα ξεκι-

νήσει στα εξής σημεία: ΤΥΡΝΑΒΟΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΑ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑΕ Λ Α Σ Σ Ο Ν Α :

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝΟΡΓΑΝΩΝ ‘’ΔΙΑΠΑΣΩΝ’’(ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 14)ΛΑΡΙΣΑ : ΚΕΝΤΡΙΚΑ

ΔΙΣΚΟΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ‘’ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ’’ ΑΜΠΕΛΩΝΑ :

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑΥπεύθυνοι επικοινω-

νίας: Λία Χατζηδημητρίου:210 6792550 -6944457988 και ΤζίναΦουντουλάκη: 2106792628 -6944 042197Διοργάνωση παραγω-

γής: ROADPRODUCTIONS, Υπεύ-θυνη παραγωγής: Κατερίνα Ζαφειροπούλου:210 8831982 -6980104037.

Στο διεθνές φεστιβάλ τουΖρένιανιν ο Μορφωτικός

Σύλλογος Τυρνάβου

Με μια αποστολή από 35 χορευτές την Δεύτερα 22/ 08 / 2011 ο Μορφωτικός Σύλλογος Τυρνάβου θα

εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο 20º διεθνές φεστι-βάλ παραδοσιακών χορών που πραγματοποιείταιστη ZRENJANIN της ΣΕΡΒΙΑΣ με την συμμετοχήάλλων 6 χωρών (ΡΟΥΜΑΝΙΑ – ΙΤΑΛΙΑ – ΓΕΩΡΓΙΑ –ΙΣΠΑΝΙΑ – ΓΑΛΛΙΑ – ΚΙΝΑ ) καθώς και του τοπι-κού συλλόγου.Ο σύλλογος με άριστη προετοιμασία όλη τη χρονιά

από τον χοροδιδάσκαλο Γεωργούλα Τάσο θαπαρουσιάσει χορούς της ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ και ΗΠΕΙΡΟΥ. Την απο-στολή θα συνοδεύσουν η πρόεδρος του συλλόγου κ.Κουτιού Χριστίνα και το μέλος του συμβουλίουΜάλκας Βάιος. Η πρόεδρος του συλλόγου Κα Κουτι-ού Χριστίνα και όλο το Δ.Σ του συλλόγου ευχαρι-στούν των χοροδιδάσκαλο και τους χορευτές καιτους εύχονται καλή επιτυχία. Ο σύλλογος θα επι-στρέψει στης 30/08/2011.

Συναγερμός για τον ιό του δυτικού Νείλου

Παρασκευή 19 Αυγούστου 2011 77

88 Παρασκευή 19 Αυγούστου 2011

CMYK

Διατίθενται τα εισιτήρια διαρκείας του ΤυρνάβουΕνώ η ομάδα απέκτησε μέσο διεθνή από τον Ολυμπιακό

Η ΠΑΕ Α.Ο. Τύρναβος2005 ανακοινώνει πως ηεπίσημη διάθεση των εισι-τηρίων διαρκείας για τηναγωνιστική περίοδο 2011-

2012 , ξεκίνησε από τηνΤρίτη 16 Αυγούστου. Πιοσυγκεκριμένα, θα διατε-θούν στο φίλαθλο κοινό500 κάρτες διαρκείαςστην τιμή των 150€ με τιςοποίες θα έχουν τη δυνα-τότητα πέρα από το ναπαρακολουθούν τουςεντός αγώνες της ομάδας,να συμμετέχουν και σταπρονόμια των κατόχωνδιαρκείας.

* Να σημειώσουμε πωςσε διάθεση δίνονται καιγυναικείες κάρτες διαρκεί-ας, οι οποίες και θαδοθούν στην τιμή των100€ .

Βασικός χορηγός αυτήςτης ενέργειας, είναι τοΤσίπουρο VRISSA Τυρνά-βου, με τον κ. ΚώσταΒρυσσά να είναι αρωγόςστην προσπάθεια τηςομάδας για την νέα αγω-νιστική περίοδο.

Η παραλαβή των εισιτη-ρίων διαρκείας θα γίνειαπο το γραφείο της ΠΑΕΑ.Ο Τύρναβος κατόπιν

συνεννοήσεως στα τηλέ-φωνα: 24920- 24790 &

698 188 1978 αλλά και μεαπευθείας παραγγελία,

στέλνοντας τα προσωπικάσας στοιχεία στο e-mail:

[email protected],

υπ' όψιν κ. Ολίνας Σιδερο-πούλου.

*Στην προσπάθεια ναεξυπηρετηθούν οι φίλοιτης ομάδας που βρίσκο-νται εκτός νομού και δενέχουν τη δυνατότητα ναπαραλάβουν τα εισιτήριατους αυτοπροσώπως, θαυπάρχει φέτος για πρώτηφορά η δυνατότητα νααποσταλούν με ταχυδρο-μείο στις διευθύνεις τωνκατόχων, χωρίς έξοδααποστολής.

Απέκτησε διεθνήΕν τω μεταξύ η ΠΑΕ

Τύρναβος 2005, ήρθε σεσυμφωνία με τον νεαρόδιεθνή ποδοσφαιριστήΠέτρο Διβανέ. Πιο συγκε-κριμένα, ο νεαρός πουμέχρι τώρα αγωνιζότανστους νέους του Ολυ-μπιακού, απο σήμερα καιστο εξής θα έχει ως νέατου ομάδα την Α.Ε. Τυρ-νάβου 2005. Ο νεαρός

μεσοεπιθετικός αποκτή-θηκε το 2008 απο τονΑπόλλωνα Λάρισας καιενώ τη φετινή περίοδοείχε ξεκινήσει προπονή-σεις με τον Ολυμπιακό, εντέλει αποδεσμεύτηκε καιεπέστρεψε σε πάτριαεδάφη. Αξίζει να αναφέ-ρουμε πως ο ΠέτροςΔιβανές αγωνίζεται στηνΕθνική Παίδων (Under

17) και είναι γεννημένοςστις 12 Δεκεμβρίου 1994.

Είναι σαφώς λοιπόν, μιαενίσχυση πολύ σημαντικήγια την ομάδα, εναποθέ-τοντας ελπίδες σε ακόμηέναν ταλαντούχο νεαρόγια τη νέα αγωνιστικήπερίοδο.

Μεσογειακοί ΑγώνεςΠάλης στη Λάρισα

Τη διοργάνωση του3ου Μεσογειακού Πρωτα-θλήματος Ελληνορωμαϊ-κής και Ελευθέρας ΠάληςΑνδρών και Γυναικώνσχεδιάζει η ΠεριφέρειαΘεσσαλίας τον Μάιο του2012. Αυτό έγινε γνωστόμετά τη συνάντηση πουείχαν ο ΠεριφερειάρχηςΘεσσαλίας κ. ΚώσταςΑγοραστός με τον πρώηνολυμπιονίκη και νυν πρό-εδρο της Ελληνικής Ομο-σπονδίας ΦιλάθλωνΠάλης (Ε.Ο.Φ.Π.), παρου-σία του περιφερειακούσυμβούλου Αθ. Παιδή. Οιαγώνες θα γίνουν στοκλειστό της Νεάπολης σεσυνδιοργάνωση Ε.Ο.Φ.Π.

και Περιφέρειας Θεσσα-λίας. Το ΜεσογειακόΠρωτάθλημα Ελληνορω-μαϊκής και ΕλευθέραςΠάλης Ανδρών και Γυναι-κών είναι μια από τις νέεςκαι σημαντικές διοργανώ-σεις της Διεθνούς Ομο-σπονδίας Πάλης (FILA)

και θα συμμετέχουν 400

αθλητές από τις εξής 23

χώρες της Μεσογείου:

Αλγερία, Αίγυπτο, Μαρό-κο, Τυνησία, Λίβανο,

Συρία, Παλαιστίνη, Αλβα-νία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,

Κύπρο, Κροατία, Ισπανία,

Γαλλία, Ιταλία, Μάλτα,

Μονακό, Μαυροβούνιο,

Πορτογαλία, Σαν Μαρίνο,

Σερβία, Σλοβενία, Τουρ-κία και Ελλάδα.

Ο Περιφερειάρχης Θεσ-σαλίας κ. Αγοραστόςδήλωσε: «Είναι ένα σημα-ντικό αθλητικό γεγονόςτο οποίο θα έχει πολλα-πλασιαστικά οφέλη γιατον τόπο και θα ενισχύσειτην τουριστική προβολήτης Θεσσαλίας καθώς οιαθλητές και οι επισκέπτεςθα έχουν την ευκαιρία ναμεταβούν στα Μετέωρα,

το Πήλιο, τη Λίμνη Πλα-στήρα και τον Όλυμποκαι να αποτελέσουν τηνκαλύτερη διαφήμισητόσο της ομορφιάς τουτόπου μας όσο κα τωνεξαιρετικών προϊόντωντης περιοχής. Για τηναιρετή Περιφέρεια Θεσ-σαλίας είναι κεντρικήπροτεραιότητα να «αγκα-λιάσει» η κοινωνία τηςΘεσσαλίας τον αθλητισμόκαι τον πολιτισμό καθώςπιστεύουμε ότι τα οφέληγια την κοινωνία συνολι-κά και για τον καθέναξεχωριστά είναι πολύσημαντικά.».

Ο περιφερειακός Σύμ-βουλος κ. Παιδης δήλωσεότι: «Θα ετοιμαστεί απόπλευράς ΠεριφέρειαςΘεσσαλίας ένας πλήρηςφάκελος με τις υποδομές,την πρόσβαση, τα ξενο-δοχεία και το κλειστό

99Παρασκευή 19 Αυγούστου 2011

CMYK

γυμναστήριο που θα πραγματοποιηθούνοι αγώνες, ο όποιος θα παρουσιαστείστο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Κων-σταντινούπολης τον Σεπτέμβριο, διαφη-μίζοντας την διοργάνωση σ’ αυτό το

παγκοσμίου φήμης γεγονός. Από την πλευρά του ο κ. Θάνος ευχα-

ρίστησε για την συνεργασία και τηνάμεση ανταπόκριση τον περιφερειάρχηΘεσσαλίας κ. Αγοραστό και επεσήμανεότι οι αγώνες αυτοί θα διοργανωθούν σεμια ευνοϊκή συγκύρια καθώς τελούνταιστην έναρξη της τουριστικής περιόδουτου 2012 και 3 μήνες πριν τους Ολυ-μπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Τογεγονός αυτό αποτελεί από μόνο τουτην τελευταία ευκαιρία που θα έχουν οιαθλητές για να μετρήσουν τις δυνάμειςτους, πράγμα που σημαίνει και τη συμ-μέτοχη αθλητών υψηλού επιπέδου.

Αυτό επίσης θα σημάνει και την επίσκε-ψη στη Θεσσαλία θεατών και άλλωνχώρων εκτός Μεσογείου για την παρα-κολούθηση των αγώνων, οι όποιοι είμα-στε βέβαιοι ότι θα παρατείνουν τη δια-μονή τους στη Θεσσαλία για διακοπές.

Παρασκευή 19 Αυγούστου 2011 1010

ΤΟ ΕΣΠΑ δεν θα αντιμετωπίσει τα λαϊκά προβλήματαΠαρέμβαση της Λαϊκής Συσπείρωσης περιφέρειας Θεσσαλίας ενόψει της αναθεώρησης του προγράμματος

Το τελευταίο διάστημαγίνεται μια συστηματικήπροπαγάνδα για τιςδήθεν δυνατότητες χρη-ματοδότησης του ΕΣΠΑσε πολλά επίπεδα τηςπολιτικής και οικονομι-κής ζωής του τόπου μας.Ιδιαίτερα, από την αρχήτου β’ εξαμήνου του2011 και με αφορμή τηνμεταφορά της διαχείρι-σης των ΠεριφερειακώνΕπιχειρησιακών Προ-γραμμάτων του ΕΣΠΑαπό την κρατική Περιφέ-ρεια στην αιρετή, υπερ-τονίζονται οι δυνατότη-τες του ΕΣΠΑ και, μάλι-στα, οι κυβερνώντες καιοι άλλοι «υμνητές» του,

ισχυρίζονται ότι, τάχα,

«θα μπορούσε, με τηνκατάλληλη αξιοποίησητων πόρων, να συμβάλ-λει στο ξεπέρασμα τηςκρίσης»!

Βεβαίως, όλα αυτά δεντ' ακούμε για πρώτηφορά. Έχουν περάσειπερίπου 30 χρόνια απότην εποχή που δρομολο-γήθηκαν στη χώρα μαςτα Ευρωπαϊκά ΚοινοτικάΠλαίσια στήριξης με κοι-νοτικές και κρατικές συγ-χρηματοδοτήσεις και ολαός μας χόρτασε απόυποσχέσεις και στόχουςτου τύπου «θα έχουμεπεριορισμό κοινωνικώνκαι περιφερειακών αντι-θέσεων», «θα επιτευχθείάμβλυνση της ανισόμε-τρης ανάπτυξης» καιάλλα παρόμοια.

Ομως, κάθε άλλο παράυπέρ μιας ανάπτυξης γιατην κάλυψη των λαϊκώναναγκών λειτούργησανόλα αυτά τα προγράμμα-τα κι αδιάψευστος μάρ-τυρας είναι η σημερινήτραγική οικονομικήκατάσταση που βιώνουνοι εργαζόμενοι και ταλαϊκά στρώματα.

Λένε, εν γνώσει τους,ψέμματα και υπερβολέςαυτοί που ισχυρίζονταιπως το ΕΣΠΑ θα δώσειλύσεις σε λαϊκά προβλή-ματα, θα έρθει ως «μάναεξ ουρανού» να σώσειτην Ελλάδα από τηνκρίση.

Η αλήθεια είναι ότι καιτο ΕΣΠΑ, όπως και ταπροηγούμενα, ανάλογα,

προγράμματα, έρχεταινα συμβάλλει σε μια ανά-πτυξη υπέρ των συμφε-ρόντων του κεφαλαίου.

Εντάσσεται σε ένανμακροπρόθεσμο σχεδια-σμό για τον συντονισμόόλων των αντιλαϊκώνπολιτικών της Ε.Ε. σταπλαίσια της Στρατηγικήςτης Λισσαβόνας, μέσωτης οποίας επιδιώκεται ηεπιτάχυνση των καπιτα-λιστικών αναδιαρθρώσε-ων, η απελευθέρωση των

αγορών, η πιο γρήγορηεφαρμογή των ιδιωτικο-ποιήσεων, η ένταση τηςεπίθεσης στις εργασιακέςσχέσεις και τα ασφαλι-στικά δικαιώματα τωνεργαζομένων.

Όπως και στα προη-γούμενα Κοινοτικά Πλαί-σια Στήριξης έτσι και,τώρα, με το ΕΣΠΑ, τακόμματα του ευρωμονό-δρομου, (ΠΑ.ΣΟ.Κ., Ν.Δ.,

ΛΑ.Ο.Σ., ΣΥ.ΡΙΖ.Α), ηΤοπική Διοίκηση και οισυμβιβασμένες συνδικα-λιστικές ηγεσίες ανάγουνσαν βασικό ζήτημα τομέγεθος των κονδυλίωνπου διαθέτει, το ποσο-στό της κρατικής συμμε-τοχής, τους ρυθμούς καιτο ύψος απορρόφησης. Κανένας απ’ αυτούς

δεν θέτει το απλό, αλλάθεμελιώδες ερώτημα:

«Ανάπτυξη για ποιόν;»

Κανένας τους δεν αναφέ-ρει - πολύ δε περισσότε-ρο δεν αποκαλύπτει - ότιτα κονδύλια αυτά χρησι-μοποιούνται και υπηρε-τούν την κερδοφορίατου κεφαλαίου και τηνεδραίωση της εξουσίαςτου. Και, φυσικά, αυτόδεν αποτελεί «παράλει-ψη», ούτε και οφείλεταισε άγνοια.

Στο ίδιο μήκος κύματοςκαι η πολιτική ηγεσία τηςαιρετής ΠεριφέρειαςΘεσσαλίας, η οποία, μεπρόσφατες δηλώσειςτης, υπογραμμίζει ότι ηαναθεώρηση που προε-τοιμάζει στοχεύει:

* Στην ενίσχυση ανα-πτυξιακών δράσεων μεαιχμή την επιχειρηματι-κότητα.

* Στην αντιμετώπισητων επιπτώσεων της διο-γκούμενης ανεργίας.

* Στην αύξηση τηςσυμμετοχής του ιδιωτι-κού τομέα στις δράσειςκαι στα έργα του ΕΣΠΑ.

Παραπλανά, εν γνώσειτης, καθώς δε λέει ότι:

* Η ανάπτυξη με αιχμήτην επιχειρηματικότητααφορά στην ενίσχυσητου κεφαλαίου, στηναύξηση των κερδών του.

Και η αύξηση του καπιτα-λιστικού κέρδους συνδέ-εται και συνδυάζεται μεμείωση εργατικώνμισθών, καταπάτησηεργατικών δικαιωμάτων,

διόγκωση της φτώχειαςτης εργατικής - λαϊκήςοικογένειας.

* Τα προγράμματα πουέχουν αναγγελθεί για την«αντιμετώπιση» τηςανεργίας δε λύνουνκανένα πρόβλημα – ημείωση των δεικτών πουμπορεί να παρουσιάσουνθα είναι πλασματική - καιστοχεύουν απλώς στηχειραγώγηση της λαϊκής

αγανάκτησης.* Η υλοποίηση δημο-

σίων έργων με ΣΔΙΤ,

ωφελεί τα επιχειρηματι-κά συμφέροντα και βλά-πτει τα λαϊκά βαλάντια.

Τα παραδείγματα πολλά,

με πιο χαρακτηριστικότην παράδοση των εθνι-κών οδών στους επιχει-ρηματίες, οι οποίοι, με τιςσυνεχείς αυξήσεις σταδιόδια, λεηλατούν τιςτσέπες του λαού.

Μερικά ακόμα χαρα-κτηριστικά παραδείγματαπου επιβεβαιώνουν τιςπαραπάνω εκτιμήσειςμας:

1. Σε περιόδους αιμα-τηρών περικοπών στολαϊκό εισόδημα και μεεκτίναξη της επίσημηςανεργίας, (828.000 τώραμε πρόβλεψη ότι σύντο-μα να ξεπεράσουν το 1

εκατομμύριο), η κυβέρ-νηση του ΠΑΣΟΚ, μέσωτου ΕΣΠΑ, θα διαθέσει σεΜ.Κ.Ο., Ιδρύματα, Εται-ρίες Αστικού Δικαίου,

Συνδικαλιστικές καιΕπαγγελματικές Οργανώ-σεις, 2,7 δις €, (για τηνΘεσσαλία 17,4 εκατ. €,

για 5.300 άτομα στους 4

νομούς), για να προσλά-βουν ανέργους με χρόνοαπασχόλησης μόλις 5

μήνες και μηνιαίες καθα-ρές αποδοχές ύψους 625

€ για παροχή κοινωφε-λούς εργασίας (!!!)

Μέσω αυτής, της λεγό-μενης «κοινωφελούςεργασίας», η κυβέρνησηεπιδιώκει να διαχειριστείτο πρόβλημα της ανερ-γίας που παίρνει σήμεραεκρηκτικές διαστάσεις.Γνωρίζουν οι κυβερνώ-ντες ότι τέτοια μέτρα σεκαμία περίπτωση δενμπορούν να δώσουνλύση στο πρόβλημα,

απλά επιδιώκουν να μει-ώσουν πλασματικά τουςδείκτες της ανεργίας καινα χειραγωγήσουν τηναγανάκτηση και τη δυσα-ρέσκεια που παίρνουνδιαστάσεις. Δημιουρ-γούν, όμως, και με αυτότον τρόπο μια ακόμηκατηγορία εργαζομένωνπου θα δουλεύουν χωρίςνα λαμβάνουν τον κατώ-τερο μισθό, τον οποίοπροβλέπουν οι συλλογι-κές συμβάσεις, δημιουρ-γούν το μοντέλο αυτόπου θέλουν τα επόμεναχρόνια να γίνει ο κανό-νας.

2. Με πόρους τουΕΣΠΑ κι ενώ, θεωρητικά,

μιλάνε για παράταση τουπρογράμματος, ουσια-στικά δρομολογούν τημετεξέλιξη του προγράμ-ματος «Βοήθεια στοσπίτι», ώστε να αποτελέ-

σει το πρότυπο πάνω στοοποίο θα προχωρήσει τοεπόμενο διάστημα ηπολιτική των λεγόμενων«κοινωνικών επιχειρήσε-ων». Έτσι το κράτος θααπαλλάσσεται από τηνευθύνη του να παρέχειδωρεάν κοινωνική καιπρονοιακή πολιτική προ-ωθώντας απόφαση όπουτο μοντέλο που θακυριαρχεί θα είναι ηεμπορευματοποίηση, ηεπιχειρηματικότητα, ηυποβάθμιση και η κατη-γοριοποίηση αυτών τωνυπηρεσιών.

Πολύ σύντομα 4.000

εργαζόμενοι στο πρό-γραμμα «Βοήθεια στοσπίτι» και 100.000 ηλι-κιωμένοι, ανήμποροι,ΑΜΕΑ, άνθρωποι πουέχουν μεγάλες ανάγκεςθα βρεθούν όλοι τουςστον αέρα με τη λήξητης φετινής χρηματοδό-τησης από το ΕΣΠΑ. ΟιΔήμοι που υλοποιούν τοπρόγραμμα θα καλέσουντους εργαζόμενους στοπρόγραμμα με την απει-λή της απόλυσης – ανερ-γίας τους να συστήσουνμια δική τους «κοινωνικήεπιχείρηση» για τηνπαροχή της φροντίδαςστα άτομα που εξυπηρε-τούν.

Οι ίδιοι θα πρέπει νααναζητήσουν τρόπουςχρηματοδότησης της«επιχείρησης» πράγμαπου θα είναι πολύ δύσκο-λο να το πετύχουν σταπλαίσια ανταγωνισμούμε ιδιωτικές εταιρίες πουήδη δραστηριοποιούνταιστον ίδιο τομέα. Οι εται-ρίες είτε ανταγωνιζόμε-νες είτε απορροφώνταςτις νέες «κοινωνικές επι-χειρήσεις» αυτές τελικά θακυριαρχήσουν στο χώρο,

θα παρέχουν υπηρεσίεςπου πλέον θα κοστίζουνστους ωφελούμενους καιη δωρεάν κρατική κοινω-νική πολιτική θα είναι μιαωραία ανάμνηση.

3. Ο τομέας της διαχεί-ρισης των στερεών απο-βλήτων στη χώρα μαςαποτελεί στρατηγική επι-λογή για μονοπωλιακούςομίλους που δραστηριο-ποιούνται στο χώρο. Ταεπόμενα χρόνια θα γίνουνεπενδύσεις 8 δις € για τηνεπεξεργασία των απορριμ-μάτων. Ο νόμος του «Καλ-λικράτη», (Ν. 3852/10),

δίνει το μεγαλύτερο μέροςτης ευθύνης διαχείρισηςτων στερεών αποβλήτωνστις αιρετές Περιφέρειες.Σε πρόσφατο δημοσίευ-

μα η Περιφέρεια Θεσσα-λίας μας κάνει γνωστό ότιγια τη διαχείριση τωναπορριμμάτων της περιο-χής μας έχει δεσμευθεί το

ποσό των 20 εκατ. € απότο ΕΣΠΑ και όπως δηλώ-νεται είναι σε αναζήτησηεπενδυτών π.χ. με ΣΔΙΤ,

για να τους παραδώσει τοφιλέτο της εκμετάλλευ-σης και με το πρόσχηματων εναλλακτικών μορ-φών διαχείρισης. Πληθαίνουν οι φωνές

Δημάρχων και ΔημοτικώνΑρχών, (του ΠΑΣΟΚ καιτης ΝΔ), για την ανάγκηιδιωτικοποίησης τηςσυγκέντρωσης και διάθε-σης των απορριμμάτωνμε στόχο την διάλυσητων Δημοτικών υπηρε-σιών καθαριότητας γιατίτο κόστος εργασίας τωνεργαζομένων στο χώροαυτό είναι υψηλό.

Τα προβλεπόμεναέσοδα των Δήμων από ταανταποδοτικά τέλη καθα-ριότητας για το 2011

μέσω των λογαριασμώντης Δ.Ε.Η. υπολογίζονταισε 1 δις 100 εκατ. €. Επο-μένως είναι λογικό ναυπάρχει και εδώ μεγάλοενδιαφέρον επιχειρηματι-κών ομίλων για το αντικεί-μενο.

Σε ό, τι αφορά στοζήτημα των διαθέσιμωνκονδυλίων - κάποιοικάνουν λόγο για νέο«πακτωλό» χρημάτων» -

πρέπει να πούμε ότι τοΕΣΠΑ, που υλοποιείταιαπό 8 τομεακά, 5 περιφε-ρειακά και 14 εδαφικήςσυνεργασίας προγράμμα-τα, προβλέπει κοινοτικήσυμμετοχή 20,4 δις €.

Ομως, με την έναρξη τηςεφαρμογής του, το 2007,

η κοινοτική συμμετοχήπαρουσιάζει μείωση σεσχέση με αυτή του Γ’

Κ.Π.Σ.. Ταυτόχρονα, μετην πρόσφατη απόφασηγια μείωση της ΕθνικήςΔημόσιας Συμμετοχής, θαέχουμε μείωση του συνο-λικού προγράμματος,(αφού η κοινοτική συμμε-τοχή δεν αυξάνεται για νακαλύψει τη μείωση τηςεθνικής), με αποτέλεσμανα υπάρξουν μειώσεις σεπροϋπολογισμούς ενταγ-μένων έργων αλλάκυρίως απεντάξεις.Η Περιφέρεια Θεσσα-

λίας, από αυτή την εξέλι-ξη, θα στερηθεί κονδύλιαύψους 32 εκατ. € περί-που για έργα που είχεπροαναγγελθεί ότι θαχρηματοδοτηθούν. Υπο-χρεώνεται, λοιπόν,

άμεσα, σε πρώτη φάση,

να προχωρήσει σε ανα-θεώρηση – περικοπέςτου περιφερειακού τηςπρογράμματος και σεδεύτερη φάση να γίνεισυνολική αναθεώρησητου δικού της ΕΣΠΑ πουαπό 148 εκατ. € θα πέσειστα 116 εκατ. €. Το ποσόαυτό θα μειωθεί, στο

άμεσο μέλλον, άλλοτόσο περίπου, αφού ήδηέχει προαναγγελθεί καιαναμένεται η τελική από-φαση τον άλλο μήνα γιαακόμα μεγαλύτερη μείω-ση της Εθνικής ΔημόσιαςΣυμμετοχής από το15%

στο 5%. Η αναθεώρησηαυτή, που θα γίνει εντόςτου 2012, θα έχει κοινο-τικές και κυβερνητικέςοδηγίες για πολιτικές πουθα υπηρετούν την συνε-πή εφαρμογή του μεσο-πρόθεσμου προγράμμα-τος και του εφαρμοστι-κού νόμου.

Η Εργατική τάξη, οιμικρομεσαίοι αγρότες, οιαυτοαπασχολούμενοι, οιάνεργοι, οι νέοι, δεν πρέ-πει να προσδοκούν βελ-τίωση της θέσης τουςαπό τους στόχους και τιςεπιδιώξεις του ΕΣΠΑ. Οιλαϊκές ανάγκες δεν μπο-ρεί να έχουν καμία τύχηόσο λειτουργούν οι νόμοιτου καπιταλιστικού κέρ-δους που υπηρετεί και τοΕΣΠΑ.

Ο τεράστιος κοινωνι-κός πλούτος που παρά-γεται σήμερα γεννά τηδυνατότητα και την κοι-νωνική αναγκαιότητα γιασχεδιασμό της οικονο-μίας με γνώμονα τηλαϊκή ευημερία και όχι τοκαπιταλιστικό κέρδος.Για να ανοίξει ο δρόμοςμιας διαφορετικής ανά-πτυξης, όμως, απαιτού-νται ρήξεις με τις επιλο-γές της Ε.Ε. των πολιτι-κών των κομμάτων τηςαστικής τάξης και τωνπρογραμμάτων της Τοπι-κής Διοίκησης. Η εκπρόσωποι της

«ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ»

στο Περιφερειακό Συμ-βούλιο Θεσσαλίας θ'

αγωνιστούμε, με κάθεμέσο, για να μάθει ο λαόςτης περιοχής μας τηνπραγματική αλήθεια γιατο ΕΣΠΑ και θα συμβάλ-λουμε, με όλες τις δυνά-μεις μας, στην ανάπτυξητης λαϊκής πάλης για τηναντιμετώπιση της συνε-χούς και διαρκώς εντει-νόμενης αντιλαϊκής επί-θεσης που έχουν εξαπο-λύσει η κυβέρνηση, η ΕΕ,

η τρόικα, το κεφάλαιο.

Ταυτόχρονα, προβάλ-λοντας ένα κοινό, διεκδι-κητικό αγωνιστικό πλαί-σιο, που θα αγκαλιάζει τοσύνολο των βασικώνπροβλημάτων που αντι-μετωπίζουν, σήμερα, οιεργαζόμενοι και τα λαϊκάστρώματα, παλεύουμε,

μαζί με το ταξικό εργατι-κό κίνημα και τις αγωνι-στικές λαϊκές συσπειρώ-σεις, για τη συγκρότησητου Λαϊκού Μετώπουπου θ' αγωνίζεται για τηλαϊκή εξουσία.

Αξίζουν συγχαρητήριαΘα ξεκινήσω τα σημερινά μου σχόλια με συγχαρητή-

ρια προς τη δημοτική αρχή του Τυρνάβου επειδήέκανε το αυτονόητο, δηλαδή να καθαρίσει τα πάρκακαι τις πλατείες στο δήμο, σύμφωνα με όσα καμάρω-ναν στελέχη της σε ρεπορτάζ εφημερίδας. Ότι και ναπει κανείς περιττεύει με τέτοιες ειδήσεις περί τουαυτονόητου, αφού ή καταμαρτυρούν αδυναμίαπαρουσίασης έργου από την πλευρά της όποιας αρχήςή δείχνουν τη διάθεσή της να κάνει το μηδέν άπειρο.

Μάλλον θα πρέπει να καταλάβουν όμως ότι, μετά καιτην ομοβροντία κριτικής στο δημοτικό συμβούλιο απότην αντιπολίτευση για αδιαφορία ή ανικανότητα στηναντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας(βλέπε Βρύση, Μάτι, πάρκα κ.λπ.) δεν λύνονται ταπροβλήματα με το να καμαρώνουν κάποιοι ότι καθάρι-σαν προσωρινά τους δημόσιους χώρους ευθύνης τους.

Για το νερόΕπειδή πολλά ακούγονται το τελευταίο διάστημα ως

δικαιολογίες για τη νέα τιμολογιακή πολιτική τηςΔΕΥΑΤ που βάζει φωτιά στις τσέπες των καταναλωτώνκυρίως στο Αργυροπούλι, τον Αμπελώνα και το Βρυό-τοπο, θα πρέπει να πούμε ότι η αύξηση δεν προήλθελόγω των χρεών της ΔΕΥΑ Αμπελώνα, αφού το χρέοςτων 153.000 ευρώ οφείλεται στην αδυναμία της επι-χείρησης να εισπράξει οφειλές τουλάχιστον 200.000

ευρώ από καταναλωτές και όχι στα φθηνά τιμολόγιακαι το κυριότερο ότι το έργο της αποχέτευσης δεν θααπαιτήσει το ποσό του 1,5 εκ. ευρώ από την πλευράτης νέας ΔΕΥΑ Τυρνάβου αλλά λιγότερα από τα μισάαφού η Ε.Ε. θα χρηματοδοτήσει το 95% της αξίας τουέργου, όπως κάτι ανάλογο θα γίνει και στο Αργυρο-πούλι όπου το ποσό δεν αναμένεται να ξεπεράσει τις300.000 ευρώ.

Τέλος θα πρέπει να πούμε στον κ. Δήμαρχο και σεόσους ψήφισαν υπέρ της νέας τιμολογιακής πολιτικής,ότι η ΔΕΥΑ Τυρνάβου είναι κοινωφελής επιχείρηση καικατά συνέπεια δεν θα πρέπει να παρουσιάζει κέρδηαλλά απαιτείται να έχει ένα κεφάλαιο για να αντιμετω-πίσει τρέχουσες ανάγκες και κατά συνέπεια αυτό πουχρειάζεται είναι να μειωθεί η τιμή σε όλο το δήμο καινα υπάρξει ένα συγκεκριμένο επίπεδο που θα εξασφα-λίζει τη βιώσιμότητά της και την ποιότητα των παρε-χόμενων υπηρεσιών.

Πάντως σε όσους υποστηρίζουν ότι το ειδικό τέλοςτου 80% είναι για το νέο έργο θα πρέπει να τουςπούμε ότι λένε τη μισή αλήθεια αφού γνωρίζουν πολύκαλά ότι με την έναρξη λειτουργία του συστήματοςόσοι συνδεθούν θα πληρώσουν ένα επιπλέον τέλοςγια τη σύνδεση με τον υπόνομο.

Τέλος θα πρέπει να πούμε σε όσους αποφάσισαντη νέα τιμολογιακή πολιτική ότι υπάρχει και συνήγο-ρος του πολίτη που κρίνει αποφάσεις και ενέργειες,ενώ δεν θα πρέπει να ξεχνούν ότι οι δημότες μοιά-ζουν πλέον με καζάνι που βράζει και κανείς δεν γνω-

ρίζει πώς και πότε θα εκραγούν.

Απαιτείται αστυνόμευσηΣτο προηγούμενο φύλλο γράφαμε για τα παράπο-

να των καταστηματαρχών του κέντρου του Τυρνά-βου για τη φασαρία που προκαλούν τα μηχανάκιαπου κινούνται ανεξέλεγκτα στο κέντρο της πόλης.Δυστυχώς ήλθε ένα τραγικό συμβάν να επιβεβαιώ-σει τις καταγγελίες των καταστηματαρχών, ενώ καιένας καβγάς μεταξύ αλλοδαπών που αναστάτωσε τοκέντρο χωρίς φυσικά να συλληφθεί κανείς έβαλε τησφραγίδα στην ανυπαρξία αστυνόμευσης.Μήπως θα πρέπει δημοτική αρχή και Α.Τ. Τυρνά-

βου να βρουν λύση από κοινού στο πρόβλημα πρινείναι αργά;

Θα αντιδράσειΠρος το παρόν ο πρώην δήμαρχος Αμπελώνα Αθ.

Χρυσοβέργης ακούει τις αντιδράσεις της δημοτικήςαρχής για το θέμα του νερού και δεν μιλάει. Όπωςαναφέρουν οι συνεργάτες του πολύ σύντομα θααντιδράσει και μάλιστα με στοιχεία που θα κάνειπολλούς να μην ξέρουν που θα κρυφτούν. Παράλ-ληλα αναμένεται να ασκήσει κριτική και για τη γιορ-τή κρασιού που θεωρεί ότι με τέτοιο πρόγραμμαοδηγείται σε εκφυλισμό και τελικά σε κατάργηση.

Την Πέμπτη ξεκινά η γιορτήκρασιού στον Αμπελώνα

Με ένα λιτό πρόγραμμα απόρροια της δύσκοληςοικονομικής συγκυρίας και των επιλογών του μνη-μονίου θα πραγματοποιηθούν φέτος από τηνΠέμπτη 25 Αυγούστου μέχρι και την Κυριακή 28

Αυγούστου οι εκδηλώσεις της Γιορτής Κρασιού τουΑμπελώνα, που αποτελεί ένα θεσμό για την ευρύτε-ρη περιοχή.

Βάσει του προγράμματος που έχει εκπονήσει ηδημοτική αρχή την Πέμπτη ημέρα των επίσημωνεγκαινίων της γιορτής πέραν των ομιλιών των επι-σήμων και των επισκέψεων στα περίπτερα που θαστηθούν θα εμφανιστούν τα χορευτικά συγκροτή-ματα του δήμου με τη συνοδεία της λαϊκής, δημοτι-κής ορχήστρας «λαλιτάδες».

Την Παρασκευή στην α’ εξέδρα θα πραγματοποι-ηθεί παράσταση θεάτρου σκιών, και στη β’ εξέδραθα εμφανιστεί αρχικά το ροκ συγκρότημα c – real

και στη συνέχεια η λαϊκή ορχήστρα «ομερτά».

Το Σάββατο στην α’ εξέδρα θα υπάρξει παιδικόπαιχνίδι και στη β’ εξέδρα θα εμφανιστεί το μουσι-κό σχήμα του Ηλία Βρεττού.

Το μεγάλο όνομα της φετινής γιορτής είναι ο Κ.

Μακεδόνας ο οποίος θα εμφανιστεί την Κυριακήστην κεντρική σκηνή της γιορτής.

Παρασκευή 19 Αυγούστου 2011 1111

Κοινή σύσκεψη για τηνένταξη του έργου «Ολο-κλήρωση φράγματος Αγιο-νερίου» στο ΠρόγραμμαΑγροτικής Ανάπτυξης τηςΕλλάδας 2007 – 2013

(Π.Α.Α.) ζητά με επιστολήτου ο Περιφερειάρχης Θεσ-σαλίας κ. Κώστας Αγορα-στός προς τον ΥπουργόΑγροτικής Ανάπτυξης καιΤροφίμων κ. Κώστα Σκαν-δαλίδη.

Στην επιστολή του ο κ. Κ.

Αγοραστός αναφέρει:«Μετά το έγγραφο με

αριθμό 855/26-7-2011, τουΕιδικού Γραμματέα Κοινοτι-κών Πόρων και Υποδομώνκ. Βαγγέλη Διβάρη, πουαναφέρεται στην ένταξητου έργου «Ολοκλήρωσηφράγματος Αγιονερίου»

στο Π.Α.Α., για την οποίαέχετε και ο ίδιος δεσμευτείστο Περιφερειακό Συμβού-λιο Θεσσαλίας όπου μας

κάνατε την τιμή να παρευ-ρεθείτε και επειδή πρόκει-ται για θέμα ιδιαίτερα μεγά-λης σημασίας και προτεραι-ότητας για την ΠεριφέρειαΘεσσαλίας, θεωρούμε ότιθα ήταν πολύ χρήσιμο, γιατην ταχύτερη δυνατή προ-ώθησή του, να γίνει κοινήσύσκεψη στην έδρα τηςΠεριφέρειας, με τη συμμε-τοχή εκπροσώπων της Ε.Υ.

Διαχείρισης Π.Α.Α., τηςΔιεύθυνσης ΤεχνικώνΜελετών – Κατασκευώντου Υπ.Α.Α.& Τ., της Ε.Δ.Α.

Περιφέρειας Θεσσαλίας καιτης Τεχνικής Υπηρεσίας(Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Θεσσα-λίας), ώστε να εξετασθούντα δεδομένα του ημιτελούςέργου και να επιλεγεί οπλέον σκόπιμος τρόπος γιατην άρση ενδεχομένων

προβλημάτων και την ορι-στική ένταξη του έργουολοκλήρωσης του φράγμα-τος.Ευελπιστώ για τη δική

σας συμβολή, τόσο για τηνυλοποίηση της υπόψησύσκεψης, εντός της επό-μενης εβδομάδας, εφόσονείναι εφικτό, όσο και γιατην επίτευξη του κοινούσκοπού μας».

Πρωτοβουλία της περιφέρειαςγια το φράγμα στο Αγιονέρι

Εναλλακτική λύση για την έξοδοαπό την κρίση και την ανατροπήτης νεοφιλελεύθερης πολιτικής

Του Νικόλαου ΑθανασίουΑπό τις στήλες σας αλλά και από τις στήλες άλλων

εφημερίδων, τακτικοί συνεργάτες και πολλοί έκτακτοιΟικονομολόγοι και καθηγητές Πανεπιστημίων σε ανα-λύσεις τους διαπιστώνουν την χρεοκοπία της νεοφιλε-λεύθερης πολιτικής και του καπιταλισμού, αλλά οιπερισσότεροι δεν παρουσιάζουν πρόταση για την ανα-τροπή της και έξοδο από την κρίση. Εκτός από λίγουςπου προτείνουν Οικουμενική κυβέρνηση, όμως μιατέτοια κυβέρνηση το μόνο που θα κατάφερνε να κάνειείναι σωστή διαχείριση της ίδιας πολιτικής η οποία είναιαδιέξοδη.

Αφορμή για το παρόν κείμενο στάθηκε η άποψη τουκ. Ζήση Παπαδημητρίου, καθηγητή Γενικής και Πολιτι-κής Κοινωνιολογίας του Α.Π.Θ. με τίτλο «Στρατηγικέςχειραγώγησης και ενσωμάτωσης» που δημοσιεύτηκεστην εφημερίδα σας στις 23-07-11 και ξεκινάει λέγο-ντας: «Ενώ το καπιταλιστικό σύστημα βρίσκεται σταπρόθυρα της κατάρρευσης αντιμετωπίζοντας την πιοδεινή οικονομική, πολιτική, κοινωνική αλλά και πολιτι-στική κρίση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι δυνα-τότητες αμφισβήτησής του είναι περιορισμένες καθώςδεν φαίνεται στον ορίζοντα η όποια προοπτικήσυγκρότησης ιστορικού υποκειμένου που θα μπορού-σε να δράσει επαναστατικά.». Η επιβίωση του συστή-ματος δεν οφείλεται πλέον στη δήθεν ιδεολογική δια-φορά του αλλά στους διάφορους μηχανισμούς χειρα-γώγησης των πολιτών, που βρίσκονται αντιμέτωποι μεδιάφορους μηχανισμούς πλύσης εγκεφάλου όπωςκανάλια και εφημερίδες, γεγονός που τους εμποδίζεινα σκεφθούν συλλογικά και να αναζητήσουν από κοι-νού λύση στα προβλήματά τους. Ένας ακόμη μηχανι-σμός χειραγώγησης των πολιτών είναι το αντισυνταγ-ματικό εκλογικό σύστημα που κάνει ανισότιμους τουςΈλληνες πολίτες, ενώ το Σύνταγμα ορίζει ότι όλοι οιΈλληνες πολίτες είναι ίσοι απέναντι του Νόμου.

Προοπτική συγκρότησης ιστορικού υποκειμένουπου θα μπορούσε να δράσει επαναστατικά υπάρχει. ΤοΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δυο κόμματα που επαγγέλλο-νται την ανατροπή του υπάρχοντος πολιτικού συστή-ματος αλλά δεν μπορούν να αναδειχθούν λόγω τωνανωτέρω μηχανισμών χειραγώγησης και της άνισηςκατανομής του τηλεοπτικού χρόνου και του χρήματοςστα κόμματα για τις εκλογές, υπέρ των δυο μεγάλωνκομμάτων τα οποία καρπώνονται τη μερίδα του λέο-ντος. Διότι όταν γίνονται εκλογές η Βουλή διαλύεταικαι δεν υπάρχουν πλέον μεγάλα και μικρά κόμματα. Τομοναδικό «κόμμα» είναι ο λαός, ο οποίος θα έπρεπε ναενημερώνεται αντικειμενικά και ισομερώς. Για παρά-δειγμα στις τελευταίες Αυτοδιοικητικές εκλογές, ο Γ.Παπανδρέου μίλησε σε οχτώ κανάλια από δύο ώρεςκαι βέβαια σε κατάλληλη τηλεοπτική ώρα. Αντίστοιχαο Α. Τσίπρας μίλησε σε ένα κανάλι, μία ώρα, η οποίαδεν ήταν και τόσο κατάλληλη, το ίδιο όμως συνέβη καιμε τα άλλα μικρά κόμματα. Πως λοιπόν να ενημερωθείσωστά ο πολίτης, για να ψηφίσει και σωστά;

Σε τρεις κατηγορίες μπορούν να καταταχθούν τακόμματα που υπάρχουν σήμερα: ΠΑΣΟΚ- ΝΔ- ΔΗ.ΣΥπου είναι με τους τοκογλύφους, ΛΑΟΣ και ΔΗ.ΑΡ. καιμε τους τοκογλύφους και με τον λαό και ΚΚΕ-ΣΥΡΙΖΑμαζί με άλλες αντιμνημονιακές ομάδες με τον λαό. ΟΣΥΡΙΖΑ έχει ένα πρόγραμμα εφικτό 400 σελίδων γιαόλα τα σημερινά προβλήματα, που επικαλείται τονΣοσιαλισμό με Δημοκρατία και Ελευθερία. Η απόφασητης Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης του ΣΥΡΙΖΑ δείχνειτον δρόμο για την έξοδο από την κρίση και την ανα-τροπή του συστήματος, η οποία είναι σύμφωνη με τοσύνθημα του κινήματος των πλατειών: ΔΕΝΠΟΥΛΑΜΕ-ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΜΕ-ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ. Καικάλεσε επανειλημμένα το ΚΚΕ να συνεργαστούν σεένα μίνιμουμ πολιτικό πρόγραμμα στο οποίο συμφω-νούν για να ανατραπεί με αγώνες και εκλογές το υπάρ-χον σύστημα. Αναμένουμε την ουσιαστική απάντησητου Περισσού..

Γι’ αυτό όσοι διανοούμενοι πιστεύουν ότι χρειάζεταιανατροπή του συστήματος με δημοσιεύματα στις εφη-μερίδες, με παρουσίες τους σε ημερίδες, με ομιλίες σεσυγκεντρώσεις, θα πρέπει να συμβάλλουν σε αυτόντον αγώνα. Ας μην ξεχνάμε ότι η Οκτωβριανή επανά-σταση ξεκίνησε από τους διανοούμενους και μετάαγκαλιάστηκε από τον λαό και το στρατό.

*Ο Ν. Αθανασίου είναι συντ/χος Τυροκόμοςκαι μέλος της Π.Κ. του ΣΥΝ Τυρνάβου

Την περιοχή του Τυρ-νάβου, το Δαμάσι και τονΑμπελώνα, που επλήγη-σαν από τις έντονες βρο-χοπτώσεις, τη χαλαζό-πτωση και τον δυνατόαέρα των τελευταίων24ωρων, επισκέφθηκε οπεριφερειάρχης Θεσσα-λίας κ. Κώστας Αγορα-στός μαζί με την αντιπε-ριφερειάρχη Λάρισας κ.

Ρένα Καραλαριώτου καικλιμάκιο του ΕΛΓΑΟ κ. Αγοραστός ενημε-

ρώθηκε από τους παρα-γωγούς για το μέγεθοςκαι την έκταση τωνζημιών σε καλλιέργειεςαχλαδιού, και αμπελιού.

Ο περιφερειάρχηςζήτησε από τα στελέχητου ΕΛΓΑ να προωθή-σουν άμεσα τις διαδικα-σίες για την εκτίμηση τωνζημιών προς το Υπουρ-γείο Αγροτικής Ανάπτυ-ξης και Τροφίμων.

«Δυστυχώς διανύουμεμια περίοδο όπου ακραίακαιρικά φαινόμενα προ-καλούν τεράστιες κατα-στροφές στις καλλιέργει-ες και η στήριξη τωναγροτών είναι σήμερααναγκαία όσο ποτέ. Τηθέση της αιρετής Περιφέ-ρειας Θεσσαλίας την έχωεκφράσει πολλές φορέςκαι την επαναλαμβάνωκαι πάλι: Δίκαιες αποζη-μιώσεις σε κάθε παραγω-γό ανάλογα με το μέγε-θος της ζημιάς», τόνισε οκ. Κ. Αγοραστός επανα-διατυπώνοντας ταυτό-χρονα τη θέση του γιααλλαγή του νέου νόμουγια τον ΕΛΓΑ στην κατεύ-θυνση ο οργανισμός ναεπιτελεί τον κοινωνικότου ρόλο, γιατί όπως είπε«ότι δεν εξελίσσεταιπεθαίνει».

Να σημειωθεί ότι παρα-γωγοί ευχαρίστησαν τονπεριφερειάρχη κ. Αγορα-στό και την αντιπεριφε-ρειάρχη κ. Καραλαριώτουγια την άμεση ανταπόκρι-σή τους δηλώνοντας ότιπροσβλέπουν στηνσυμπαράσταση της αιρε-τής Περιφέρειας σταδίκαια αιτήματά τους γιααποζημιώσεις.

Η ΕΟΑΣ ΛάρισαςΜε αφορμή τις μεγάλες

ζημιές που προκάλεσε ηχαλαζόπτωση η διοίκησητης ΕΟΑΣ ν. Λάρισας σεανακοίνωσή της αναφέ-ρει:

«Καταστροφικές ζημιέςέχουν υποστεί καλλιέρ-γειες στις Επαρχίες Αγιάςκαι Τυρνάβου από τηνθεομηνία που έπληξε τιςπεριοχές. Θυελλώδειςάνεμοι και χαλάζι δημι-ούργησαν εικόνες μεγά-

λης καταστροφής καθώςζημιές έχει υποστεί όχιμόνο η παραγωγή αλλάκαι το φυτικό κεφάλαιοκαθώς και αποθήκες,θερμοκήπια και μελίσσια.

Μεγάλες εκτάσεις μεαχλάδια, μήλα, βαμβάκι,σταφύλια, καλαμπόκι κ.αέχουν υποστεί ζημιές πουφτάνουν ως το 100% τηςπαραγωγής προκαλώνταςτεράστια οικονομικήζημιά στους αγρότες σεμια περίοδο με έντοναοικονομικά προβλήματακαι κρίση.

Οι παραγωγοί είχανκάνει όλες τις απαραίτη-τες καλλιεργητικές φρο-ντίδες με αποτέλεσμαενώ το κόστος παραγω-γής να είναι αυξημένοδεν θα εισπράξουν απότην κατεστραμμένηπαραγωγή τους.Για να υπάρξει συνέ-

χεια στην καλλιεργητικήδιαδικασία των αγροτώνπου έχουν πληγεί καιέχουν ήδη ξοδέψει μεγά-λα χρηματικά ποσά γιατις καλλιεργητικές φρο-ντίδες χρειάζεται να απο-ζημιωθούν δίκαια μεευθύνη της πολιτείας. Επιβάλλεται άμεσα να

ξεκινήσει η διαδικασίαεκτίμησης των ζημιώναπό τον ΕΛΓΑ και η απο-ζημίωση των αγροτώνπου η παραγωγή τουςέχει καταστραφεί. Απαι-τούμε την αντικειμενικήκαι δίκαιη εκτίμηση τωνζημιών από τον ΕΛΓΑ.

Απαιτούμε αποζημιώσειςπου να καλύπτουν τηνζημιά στο 100%. Για μιαακόμη φορά εκφράζουμετην έντονη αντίθεση μαςστον νέο νόμο-έκτρωματου ΕΛΓΑ που δεν καλύ-πτει όλους τους φυσι-κούς κινδύνους καινόσους, δεν αποζημιώνει

στο 100% και δίνειψίχουλα αντί για αποζη-μιώσεις. Η ΕΟΑΣΝΛ καλεί τους

Αγροτικούς Συλλόγουςτων επαρχιών Αγιάς καιΤυρνάβου και όλους τουςαγρότες να βρίσκονται σεαγωνιστική ετοιμότηταδιεκδικώντας τα αυτο-νόητα, δίκαιες εκτιμήσειςκαι ουσιαστικές αποζη-μιώσεις».

Ο Β. ΕξαρχοςΟ Γραμματέας της Κοι-

νοβουλευτικής Ομάδαςτου ΠΑΣΟΚ, κ. ΒασίληςΈξαρχος, με αφορμή ταακραία καιρικά φαινόμε-να που έπληξαν το ΝομόΛάρισας , έκανε τηνπαρακάτω δήλωση:

«Οι νέες μεγάλες κατα-στροφές στην αγροτικήπαραγωγή των περιοχώντου Τυρνάβου, τουΔαμασίου και των δημο-τικών διαμερισμάτωντου δήμου Αγιάς λόγωτων έντονων καιρικώνφαινομένων, σε συνέχειατων μεγάλων καταστρο-φών στα δημοτικά διαμε-ρίσματα των δήμωνΚιλελέρ και Ελασσόνας,που προσφάτως επλήγη-σαν από την έντονηχαλαζόπτωση, προκα-λούν πολύ σοβαρά προ-βλήματα στους αγρότες.Με δεδομένο:

1. Ότι τα ποσοστά τωνζημιών είναι πολύ μεγά-λα, σε αρκετές περιπτώ-σεις φθάνουν το 100%,

2. Πολλά από τα προϊό-ντα είναι στη φάση τηςσυγκομιδής και

3. Οι καλλιεργητικέςδαπάνες έχουν σχεδόνολοκληρωθεί, είναι ολοφάνερες οι

μεγάλες οικονομικέςδυσκολίες που προκα-λούνται στις αγροτικές

οικογένειες.Χρειάζεται οι υπηρε-

σίες του ΕΛΓΑ να κινη-θούν με ταχύτητα, νακάνουν δίκαιες εκτιμή-σεις των ζημιών και νακαταβληθούν έγκαιρα οιαποζημιώσεις. Συγχρό-νως πρέπει να εφαρμο-σθούν οι προβλεπόμενεςδιατάξεις σε ό,τι αφοράτη ρύθμιση των υποχρε-ώσεων των αγροτώνστην Αγροτική Τράπεζα.

Ερώτηση στη ΒουλήΤο θέμα με τις ζημιές

από χαλαζόπτωση σεαγροτικές καλλιέργειεςστο Ν. Λάρισας, έφερανστη βουλή με ερώτησήτους οι βουλευτές τουΚΚΕ κ.κ. Αντ. Σκυλλάκοςκαι Απ. Νάνος. Στην ερώ-τησή τους αναφέρουν ταεξής:

«Εκτεταμένες ζημιές σεαγροτικές εκτάσεις, προ-κάλεσε η έντονη χαλαζό-πτωση που σημειώθηκετην Παρασκευή 10

Αυγούστου στο Ν. Λάρι-σας και συγκεκριμέναστους Δήμους Αγιάς καιΤυρνάβου.

Καταστράφηκαν καλ-λιέργειες που αφορούνκυρίως δενδρώδεις καλ-λιέργειες (μηλιές, αχλα-διές, ροδακινιές), αμπέ-λια και βαμβάκι, καλα-μπόκι.Επίσης μεγάλες ζημιές

προκλήθηκαν, λόγω καιτου σφοδρού αέρα, στημελισσοκομεία, και σεκτηριακές αγροτικέςεγκαταστάσεις (αποθή-κες).Οι ζημιές που προκλή-

θηκαν, σε ορισμένεςπεριπτώσεις αγγίζουν το100%.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουρ-γός ποια μέτρα θα πάρειγια την άμεση και πλήρη(100%) αποζημίωση τωνπαραγωγών του Ν. Λάρι-σας που επλήγησαν απότη χαλαζόπτωση».

Ο ΣΥΝ

Εν τω μεταξύ ανακοί-νωση εξέδωσε και η Π.Κ.

του ΣΥΝ Τυρνάβου γιατις καταστροφές της10ης Αυγούστου στηνοποία επισημαίνονται ταεξής:

«Η πρόσφατη θεομηνίατης 10ης Αυγούστουκατάφερε ένα μεγάλοπλήγμα στην ήδη δεινήκατάσταση των αγροτώντης περιοχής του Τυρνά-βου.

Ζητάμε την άμεση απο-τίμηση των ζημιών, τηναπόδοση τυχόν παλαιώνκαι την άμεση καταβολήτων πρόσφατων αποζη-μιώσεων χωρίς καμίακατακράτηση. Επίσης,την κατάργηση του απα-ράδεκτου τέλους δηλώ-σεων ΕΛΓΑ, καθώς καιτην αναστολή χρεών καιταυτόχρονη χορήγησηχαμηλότοκων δανείωνστους πληγέντες. Τέλος,ζητάμε την κατανόησηκαι διευκόλυνση τωναγροτών από την ΔΕΗ.

Παρασκευή 19 Αυγούστου 2011 1212

Καταστροφικό χαλάζι σε Τύρναβο, Δαμάσι και ΑμπελώναΆμεση προώθηση των διαδικασιών των αποζημιώσεων ζήτησε ο περιφερειάρχης

Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός που επισκέφθηκε πληγείσες περιοχές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Εμμανουήλειο ΠνευματικόΚέντροΤυρνάβου, ύστερα απο πρωτοβουλία της Ε.Ο.Α.Σ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ και των Αγροτι-

κών Συλλόγων της περιοχής Τυρνάβου, στην οποία συμμετείχαν αγρότες και οπρόεδρος του ΑΣΕΠΟΠ Τυρνάβου, για τις ζημιές που προκλήθηκαν από την πρό-σφατη ανεμοθύελλα και χαλαζόπτωση και αφού έγινε εξέταση της σοβαρότηταςτης κατάστασης αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

1. Να πραγματοποιηθεί άμεση συνάντηση με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-ξης και τροφίμων με αιτήματα:

α.Να μη ισχύσει ο νέος κανονισμός για τις αποζημιώσεις.β. Να προχωρήσουν άμεσα οι εκτιμήσεις καιγ.Να αποζημιωθούν οι πληγέντες αγρότες στο 100% της κατεστραμένης παρα-

γωγής τους.Γιατί οι προκληθείσες ζημιές αφορούν το σύνολο των καλλιεργειών της περιο-

χής (Ροδάκινα, σταφύλια, αχλάδια, δαμάσκηνα κλπ )

2. Να πραγματοποιηθεί ανάλογη σύσκεψη στο Δημοτικό Διαμέρισμα Δαμασίου,

την Δευτέρα 22 Αυγούστου 2011 και ώρα 8.30 μ.μ.

Τύρναβος 18.8.2011

Ε.Ο.Α.Σ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Παρασκευή 19 Αυγούστου 2011 1313

Πηγή «ΗμερήσιοςΚήρυκας»

Να κλείσουν την«πληγή» του πράσινουσκουληκιού προσπαθούνγια δεύτερη, συνεχή χρο-νιά πολλοί βαμβακοπαρα-γωγοί στο νομού Λάρισαςπου βλέπουν τις καλλιέρ-γειές τους να μαραζώ-νουν, εξαιτίας της μαζικήςπροσβολής από το κατα-στροφικό έντομο.

Παρά τους διαδοχικούςψεκασμούς, που έχουνπραγματοποιήσει οιπερισσότεροι παραγωγοί,το πρόβλημα παραμένειοξύ και σε ορισμένεςπεριοχές οι αγρότες υπο-γραμμίζουν ότι η φετινήσοδειά θα είναι αισθητάμειωμένη, εξαιτίας τηςζημιάς που έχει γίνει καισυνεχίζει να γίνεται απότους μεγάλους πληθυ-σμούς του πράσινουσκουληκιού.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΚΑΙΡΟΥ

«Οι καιρικές συνθήκεςτων τελευταίων ημερών(αυξημένη υγρασία – θερ-μοκρασίες) έχουν ενισχύ-σει την αναπαραγωγικήεξέλιξη του πράσινουσκουληκιού επιτείνονταςτο πρόβλημα» εξηγεί στον«Η.Κ.» ο πρόεδρος τουΓεωπονικού ΣυλλόγουΛάρισας, Δημήτρης Σοφο-λόγης.

Οι εμφανίσεις των πρώ-των πληθυσμών έγιναν σεβαμβακοκαλλ ιέργε ιεςχωριών που βρίσκονταιπλησίον της παλιάς εθνι-κής οδού Λάρισας –

Βόλου (Πλατύκαμπος,

Χάλκη, Γλαύκη, Μελισσο-χώρι, Νάματα κ.λπ.) όπουήδη έχουν πραγματοποιη-θεί 3 - 4 ψεκασμοί.

Ωστόσο, πληθυσμοίπράσινου σκουληκιούεντοπίζονται τις τελευταί-ες ημέρες και σε περιοχέςτου πρώην δήμου Κραν-νώνα (Μικρό Βουνό,

Ψυχικό, Μαυροβούνικ.λπ.) με το φαινόμενο ναπαρουσιάζει έξαρση. Οιπαραγωγοί φοβούνται ότιαν οι καιρικές συνθήκεςπαραμείνουν ευνοϊκές γιατην αναπαραγωγή τουπράσινου σκουληκιού, ητελική ζημιά στη φετινήπαραγωγή τους θα είναιμεγάλη.

Την ίδια στιγμή υπενθυ-μίζουν ότι δεν έχουνεισπράξει ούτε ένα ευρώως αποζημίωση για τιςαπώλειες στην περσινήπαραγωγή τους από τιςπροσβολές του πράσινουσκουληκιού, παρά το γεγο-νός ότι συμπληρώνεταιένας χρόνος από την κατα-

γραφή της ζημιάς και τιςυποσχέσεις περί δίκαιωναποζημιώσεων.

ΟΔΗΓΙΕΣΕντωμεταξύ, η διεύθυν-

ση Αγροτικής Οικονομίαςκαι Κτηνιατρικής ΠΕ Λάρι-σας σε συνεργασία με τοΠεριφερειακό Κέντρο Προ-στασίας Φυτών Βόλουενημερώνει ότι, στο πλαί-σιο του προγράμματος«Ολοκληρωμένη φυτοπρο-στασία του βαμβακιού»

στο νομό Λάρισας, συνεχί-ζονται οι εργασίες με ταυ-τόχρονη παρακολούθησητων συλλήψεων του πρά-σινου και ρόδινου σκουλη-κιού σε φερομονικές παγί-δες καθώς και δειγματολη-ψίες. Μετά από την επε-ξεργασία των στοιχείωνσυνιστάται στους βαμβα-κοπαραγωγούς όλων τωνπεριοχών της ΠΕ Λάρισαςνα επισκέπτονται κάθε 2 -

3 ημέρες τα κτήματά τουςκαι εφ΄ όσον διαπιστώ-σουν πάνω από 4 ζωντα-νές προνύμφες πρασίνου

σκουληκιού σε 100 τυχαίαφυτά να προβούν άμεσασε επέμβαση τοπικά μ’ ένακατάλληλο εντομοκτόνο.

Αντίστοιχα εφ’ όσον διαπι-στώσουν τουλάχιστον 6

ζωντανές προνύμφες σε100 τυχαία φυτά ρόδινουσκουληκιού να επέμβουνάμεσα με ένα κατάλληλοεντομοκτόνο. Όταν δενσυντρέχουν οι παραπάνωλόγοι δεν χρειάζεται καμίαχημική επέμβαση ακόμηκαι στις περιπτώσεις πουδιαπιστωθούν προσβολέςαλλά δεν βρίσκονταιζωντανά σκουλήκια, μεσκοπό να προστατευθούντα ωφέλιμα, τα οποίααυτήν την περίοδο βρί-σκονται σε μεγάλους πλη-θυσμούς. Υπενθυμίζεταιστους καταστηματάρχεςπου διακινούν γεωργικάφάρμακα καθώς καιστους παραγωγούς πουτα εφαρμόζουν ότι οιψεκασμοί θα πρέπει ναγίνονται μόνο με τα εγκε-κριμένα φυτοφάρμακα.

Απειλούν και φέτος το βαμβάκι το πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι

Ανακοίνωση εξέδωσε η διεύθυνση Αγροτικής

Ανάπτυξης της περιφέρειας Θεσσαλίας

Ερώτηση Ροντούλη για τηναναδιάρθρωση καλλιεργειών

Διευκρινίσεις για την ανάθεση έρευνας για τηναναδιάρθρωση καλλιεργειών από το γραφείο τουπρωθυπουργού σε ξένη εταιρεία μελετητών ζητά μεερώτησή του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-ξης ο βουλυετής Λάρισας του ΛΑΟΣ κ. Αστ. Ροντού-λης, επικαλούμενος σχετικό δημοσίευμα εφημερί-δας. Στην ερώτησή του αναφέρει:

«Σύμφωνα με ρεπορτάζ της έγκριτης εφημερίδας«Agrenda», το Πρωθυπουργικό Γραφείο παρήγγει-λε στην πολυεθνική εταιρία συμβούλων MackenzieInvestments ειδική μελέτη για την αναδιάρθρωσηκαι οργάνωση των καλλιεργειών στην χώρα μας.

Μάλιστα, βάσει του ιδίου ρεπορτάζ, η μελέτη δενμένει τόσο στα στοιχεία που αφορούν στη διάρ-θρωση της παραγωγής, αλλά επεκτείνεται κυρίωςστον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να οικοδο-μηθεί η παράλληλη ανάπτυξη μονάδων συσκευα-σίας και μεταποίησης δυναμικών εξαγωγικά προϊό-ντων, με στόχο την κατάκτηση μεγάλων και κρισί-μων αγορών παγκοσμίως.

Τούτων δοθέντων, ερωτάται ο κ. Υπουργός:Ισχύει το ρεπορτάζ της προαναφερομένης αγρο-

τικής εφημερίδας;Εάν, πράγματι, ισχύει, ποιές καλλιέργειες προτάσ-

σει ως δυναμικές εξαγωγικά η μελέτη της MackenzieInvestments;

Πώς θα αξιοποιηθεί η μελέτη από το ΥπουργείοΑγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων;

Ποιο το κόστος της μελέτης αυτής;Γιατί επελέγη μία ξένη πολυεθνική εταιρεία συμ-

βούλων, τη στιγμή που υπάρχουν στην Ελλάδαεξειδικευμένοι επιστήμονες, αλλά και άριστες εγχώ-ριες εταιρείες που θα μπορούσαν να εκπονήσουντην συγκεκριμένη μελέτη; Γιατί, με άλλα λόγια, τοΠρωθυπουργικό Γραφείο, απαξίωσε το εγχώριο επι-στημονικό δυναμικό;»

Αιτήσεις για δικαιώματαφύτευσης οινοποιήσιμων

ποικιλιών αμπέλουΥπενθυμίζουμε στους ενδιαφερόμενους παραγω-

γούς/αμπελουργούς, ότι για να λάβουν δωρεάνδικαιώματα φύτευσης οινοποιήσεων ποικιλιώναμπέλου από το Εθνικό Αποθεματικό, πρέπει νακαταθέσουν-υποβάλουν Αίτηση μέχρι τις15/12/201, στην Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας καιΚτηνιατρικής Π. Ε. Λάρισας, (Δ/νση Ηρώων Πολυτε-χνείου 169 Λάρισα) και στα κατά τόπους Τμήματακαι Γραφεία της, με τα κάτωθι δικαιολογητικά :

1) Φωτοτυπία ταυτότητας2 ) Φωτοτυπία Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήμα-

τος ( Ε1 , Ε9 , Εκκαθαριστικό )

3) Φωτοτυπία τίτλου κυριότητας αγροτεμαχίου4) Βεβαίωση Νεοεισερχόμενου ή Νέου Αγρότη ,

5 ) Βεβαίωση Μητρώου Αγροτών & ΑγροτικώνΕκμεταλλεύσεων

6 ) Αμπελουργικό Μητρώο7 ) Βεβαίωση μέλους Οινοποιητικού Συνεταιρι-

σμού & Συμμετοχής σε προγράμματα Ολοκληρω-μένης Παραγωγής ή Βιολογικής καλλιέργειας .

8) Ότι άλλο στοιχείο, πού μπορεί να συμπεριλη-φθεί για την αξιολόγηση των αιτήσεων, βάσει τωνκριτηρίων προτεραιότητας του ΚΑΝ. (ΕΚ) 479/2008

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στατηλέφωνα:

2413-511-170 Λάρισα24910 22294 Φάρσαλα24920 22251 Τύρναβος24930 29713 Ελασσόνα24950 41204 Πυργετός

Μέχρι 26 Σεπτεμβρίου ηυποβολή δικαιολογητικών

επιστροφής ΦΠΑ σε αγρότεςΠαρατείνεται έως και τις 26 Σεπτεμβρίου, η προ-

θεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών επι-στροφής του ΦΠΑ στους αγρότες, σύμφωνα μεαπόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών,

Παντελή Οικονόμου.

Επισημαίνεται ότι η παράταση της προθεσμίαςαφορά παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παρο-χές αγροτικών υπηρεσιών, οι οποίες πραγματοποιή-θηκαν, κατά τη χρήση 2010.

Κ. Αγοραστός

«Θετική εξέλιξη για τον Αχελώο»

«Δεν υπάρχει αμφιβολίαότι πρόκειται για θετικήεξέλιξη καθώς η σήραγγαΔρακότρυπας πρέπει ναπροστατευθεί από τηνδιάβρωση και τελικά τηνκατάρρευση.

Δεν υπάρχει όμως αμφι-βολία ότι τα έργα στονΑχελώο πρέπει να ολοκλη-ρωθούν καθώς η Θεσσα-λία έχει απόλυτη ανάγκηένα μικρό μόνο μέρος απότα ύδατα του ποταμούπου σήμερα καταλήγουνστη θάλασσα». Αυτό υπο-γραμμίζει ο Περιφερειάρ-χης Θεσσαλίας και Πρόε-δρος της ΠανθεσσαλικήςΣυντονιστικής Επιτροπής(ΠΑΣΕ) για τον Αχελώο κ.

Κώστας Αγοραστός σεδήλωσή του μετά τησημερινή μετά τη σημερι-

νή κατακύρωση τηςΔημοπρασίας «Επείγονταμέτρα υποστήριξης τηςσήραγγας μεταφοράςνερού από τον Αχελώουπρος Θεσσαλία» προϋπο-λογισμού 14 εκ. ευρώ. Οκ. Κ. Αγοραστός διαβεβαι-ώνει ότι «ως αιρετή Περι-φέρεια και ως Πανθεσσα-λική Συντονιστική Επιτρο-πή συνεχίζουμε και εντεί-

νουμε τις προσπάθειέςμας καθώς το μέλλον τηςΘεσσαλίας εξαρτάται από-λυτα από το νερό. Χρειά-ζεται να ολοκληρωθούντα ημιτελή αρδευτικάέργα και να προχωρήσουνκαινούργια στη Θεσσαλίακι αυτό το έχουμε κατα-στήσει σαφές με συγκε-κριμένα στοιχεία στουςαρμόδιους υπουργούς.

Ιδίως τώρα που παρα-τηρείται στροφή στηγεωργία και την κτηνο-τροφία καθώς οι καλλιέρ-γειες στις οποίες στρέ-φουν το ενδιαφέρον τουςνέοι αλλά και μεγαλύτεροιάνθρωποι, όπως είναι οιδενδρώδεις και τα κηπευ-τικά, έχουν μεγάλες απαι-τήσεις σε νερό.

Εφ’ όσον ως χώρα συμ-φωνούμε στην αναγκαιό-τητα να αναπτύξουμε τηγεωργία και την κτηνο-τροφία για να μπορέσου-με να ξεπεράσουμε τηνκρίση, τότε χρειαζόμαστεολοκληρωμένη πολιτικήμε θαρραλέα χρηματοδό-τηση για το νερό, ειδικάστις κατ’ εξοχήν παραγω-γικές περιφέρειες όπως ηΘεσσαλία».

Παρασκευή 19 Αυγούστου 2011 1414

Οι φόλες …σκοτώνουν τον πολιτισμόΑνακοίνωση της θεματική ομάδα των Οικολόγων Πράσινων για τα Δικαιώματα των Ζώων

που υποστηρίζει ότι οι αποδεκτές λύσεις για τα αδέσποτα είναι η υιοθεσία και η στείρωση

Και πάλι αυτό το καλο-καίρι μεγάλος αριθμόςαδέσποτων ζώων βρί-σκουν φριχτό θάνατο απόφόλες που τοποθετούνασυνείδητοι συμπολίτεςμας. Πρόσφατα οι Οικο-λόγοι Πράσινοι δεχθήκαμεκαταγγελίες για επανα-λαμβανόμενα περιστατικάθανάτωσης αδέσποτωνζώων στον Παλιό ΆγιοΑθανάσιο στην Πέλλα ενώπαράλληλα η ειδησεο-γραφία καταγράφει ανά-λογα θλιβερά συμβάνταστην πόλη της Πτολε-μαΐδας αλλά και στηνπεριοχή της Λαυρεωτικής,τη Ξάνθη, τη Λαμία καιπεριοχές της Κρήτης. Η ανεύθυνη συμπερι-

φορά της εγκατάλειψηςζώων συντροφιάς παράλ-ληλα με την περιορισμένηεφαρμογή του συστήμα-τος ηλεκτρονικής ταυτο-ποίησης των δεσποζόμε-νων ζώων αλλά και ημικρή εφαρμογή από τουςΔήμους προγραμμάτωνστείρωσης και προστα-σίας των αδέσποτωνζώων έχουν ως αποτέλε-σμα ο πληθυσμός τους νααυξάνεται όπως και ταφαινόμενα κακοποίησηςκαι μαζικής θανάτωσήςτους με φόλες.Οι Οικολόγοι Πράσινοι

έχουμε επανειλημμένωςεπισημάνει το γεγονός ότιη χώρα μας αντιμετωπίζεισοβαρά προβλήματα ωςπρος τη μεταχείριση τωνζώων, τα οποία έχουνγίνει γνωστά έξω από τασύνορά μας. Παραμονέςτης τουριστικής περιόδουκάποιοι ασυνείδητοι ανα-λαμβάνουν να "καθαρί-

ζουν" τον τόπο τους απότα αδέσποτα, ρίχνονταςφόλες κυρίως σε κοινό-χρηστους χώρους. Πέραναπό τις σοβαρότατεςσυνέπειες που έχει αυτή ηπαράνομη και βάναυσηπρακτική στα ίδια τα ζώα,

επάνω στα οποία εκτονώ-νεται η έλλειψη πολιτι-σμού των δραστών, αλλάκαι την άγρια ζωή, τηδημόσια υγεία, την ασφά-λεια των παιδιών, τονυδροφόρο ορίζοντα, προ-σβάλλει και την εικόνατης χώρας μας στο εξωτε-ρικό. Εξαιτίας της συμπε-ριφοράς ορισμένων πολι-τών, αλλά και της συνολι-κής αδιαφορίας πολιτείαςκαι τοπικής αυτοδιοίκη-σης -με ελάχιστεςλαμπρές εξαιρέσεις- δενείναι λίγα τα φιλοζωικάσωματεία του εξωτερικούπου εκδίδουν οδηγίεςαποκλεισμού της Ελλάδαςαπό τουριστικό προορι-σμό. Τα ζώα που ζουνστις πόλεις και στην ύπαι-θρο έχουν ανάγκη απόκαταφύγιο, τροφή αλλάκαι αποφυγή από βάναυ-

ση μεταχείριση. Ο υπερ-πληθυσμός των αδέσπο-των αντιμετωπίζεται σεόλες τις πολιτισμένεςχώρες μόνο με τη διαμόρ-φωση δικτύων φιλοξενίαςτους, καθώς και τη στεί-ρωση και τον έλεγχότους. Οι Δήμοι και οι Περιφέ-

ρειες της χώρας οφείλουννα λάβουν άμεσα αποτε-λεσματικά μέτρα, ώστε νααντιμετωπισθεί το φαινό-μενο της ραγδαίας αύξη-σης του πληθυσμού τωνεξαθλιωμένων αδέσπο-των ζώων, που αποτελείόνειδος για την παιδείακαι τον πολιτισμό μας.Παράλληλα, οι αστυνομι-κές αρχές οφείλουν νααντιμετωπίσουν τα φαινό-μενα κακοποίησης καιδηλητηρίασης των ζώωναυτών, καθώς οι πράξειςαυτές αποτελούν όχι μόνοντροπή, αλλά και σοβαράποινικά αδικήματα πουπρέπει να οδηγούνται στηΔικαιοσύνη.

Για περισσότερες πλη-ροφορίες: Όλγα Κήκου6972004963

Οδηγίες για τηνπροστασία τωναδέσποτωνΑναλυτικά, για τη φρο-

ντίδα των αδέσποτωνζώων οι Οικολόγοι Πράσι-νοι έχουμε προτείνει ταπαρακάτω μέτρα σχετικάμε τις αρμοδιότητες τηςτοπικής αυτοδιοίκησης:Η λήψη μέτρων κατά

της θανάτωσης ζώων μεδηλητηριασμένα δολώμα-τα «φόλες» είναι απαραί-τητη. Προτείνουμε περιο-ρισμούς στη διακίνησηουσιών που χαρακτηρίζο-νται τοξικές από τον ΕΟΦκαι το Γενικό Χημείο τουΚράτους, καταγραφή τωνστοιχείων των αγορα-στών, ολική απαγόρευσηγια όσες ουσίες δεν είναιαπόλυτα απαραίτητες γιαάλλες χρήσεις, εντατικούςελέγχους σε φυτώρια καιόσους εμπορεύονταιφυτοφάρμακα για τονεντοπισμό παράνομωνσκευασμάτων, απαγόρευ-ση της πώλησης σκευα-σμάτων που σκοτώνουνζώα (ποντικοφάρμακα)

από supermarkets και μηεγκεκριμένα καταστήμα-τα.

Οι Δήμοι θα πρέπει ναπροχωρήσουν στη δημι-ουργία ειδικής υπηρεσίαςμε συνολική ευθύνη γιατα θέματα ζώων, όπωςορίζει ο Νόμος 3170/2003

και να συνεργαστούν μετις τοπικές φιλοζωικέςοργανώσεις (π.χ. στις επι-τροπές παρακολούθησηςγια προγράμματα στείρω-σης αδέσποτων).Καθορισμός αρμοδιοτή-

των για τη ΔημοτικήΑστυνομία σχετικά με τιςκακοποιήσεις και δηλητη-ριάσεις ζώων και με σχετι-κές καταγγελίες. Επιβολήπροστίμων και μέριμναώστε οι κηδεμόνες τωνζώων να θεωρούνταιυπεύθυνοι για τυχόνζημιές και τραυματισμούςπου μπορεί να προκάλε-σαν τα ζώα τους. Έλεγχοςσήμανσης δεσποζόμενωνζώων.Ανάληψη καθηκόντων

από τη δασοφυλακή σχε-τικά με τα ζώα στην ύπαι-θρο. Έλεγχο σήμανσηςγια τα δεσποζόμενα ζώα(κυνηγών και κτηνοτρό-φων), έλεγχο περιπτώσε-ων κακοποιήσεων, κ.α.

Δημοτικά προγράμματαστείρωσης αδέσποτων σεμόνιμη βάση, με όλες τιςπροδιαγραφές του νόμουκαι πάντα σε συνεργασίαμε φιλοζωικές οργανώ-σεις.Δημιουργία δημοτικών

κτηνιατρείων (όπου δενυπάρχουν), με έμφασηστα αδέσποτα. Με συμβο-λική τιμή θα μπορούσαννα παρέχουν κάποιες υπη-ρεσίες (εμβολιασμούς,στειρώσεις, αποπαρασι-τώσεις) και για τα δεσπο-ζόμενα ζώα σε άτομα μεχαμηλό εισόδημα.

Αποτελεσματική οργά-νωση της βάσης δεδομέ-νων για την ηλεκτρονικήταυτοποίηση των δεσπο-ζόμενων σκύλων, σεσυνεργασία με τονΠανελλήνιο ΚτηνιατρικόΣύλλογο, ώστε να γίνεταιεφικτή η ανεύρεσή τουςόταν χάνονται ή πέφτουνθύματα κλοπής. Τακτικήαναφορά στις αντίστοιχεςΠεριφέρειες και συνεργα-σία με τις τοπικές φιλοζω-ικές οργανώσεις.Ευαισθητοποίηση των

κηδεμόνων ζώων, σεσυνεργασία με ζωοφιλικέςοργανώσεις, για τηνκαθαριότητα και την υγι-εινή των δημόσιωνχώρων της πόλης. Ταπρόστιμα για περιττώμα-τα στο δρόμο να χρησιμο-ποιούνται σε προγράμμα-τα προστασίας των αδέ-σποτων ζώων.

Επιπρόσθετα, οι Οικο-λόγοι Πράσινοι έχουμεπροτείνει και άλλα μέτραπου θα δώσουν λύση στομεγάλο αριθμό αδέσπο-των ζώων και θα μειώ-σουν τις κακοποιήσεις.Έχουμε υποστηρίξει τηνπροώθηση των υιοθεσιώνζώων και τη στήριξη τωνφιλοζωικών σωματείωνπου περιθάλπουν καιφιλοξενούν ζώα. Υποστη-ρίζουμε επίσης την απα-

γόρευση των πώλησηςζώων μέσω καταστημά-των και τον αυστηρόέλεγχο των εκτροφέωνζώων που θα πρέπει νατηρούν ειδικές προϋποθέ-σεις και να έχουν και τιςκατάλληλες εγκαταστά-σεις. Ας μη ξεχνάμε ότιπολλά δεσποζόμενα ζώακαταλήγουν ως αδέσποταλόγω του συχνού φαινο-μένου της εγκατάλειψης.Επομένως, οι στειρώσειςδεσποζόμενων ζώων είναιεξίσου σημαντικές. Άλλεςπροτάσεις μας αφορούντην αύξηση των ποινώνκαι προστίμων που θασυνοδεύονται από τησωστή εφαρμογή τουνόμου για να αποτραπούνοι κακοποιήσεις. Τέλος, ηπολιτεία οφείλει να αντι-μετωπίσει σοβαρά το χρό-νιο πρόβλημα του μεγά-λου αριθμού δηλητηριά-σεων και κακοποιήσεωνζώων με την ενημέρωσηκαι ευαισθητοποίηση τωνσυμπολιτών μας ώστε ναδημιουργηθούν οι κατάλ-ληλες συνθήκες για τηναλλαγή νοοτροπίας σχετι-κά με την παρουσία ζώωνστο άμεσο περιβάλλονμας.Το προτεινόμενο σχέδιο

νόμου του ΥπουργείουΑγροτικής Ανάπτυξης καιΤροφίμων «για τα δεσπο-ζόμενα και αδέσποτα ζώασυντροφιάς και την προ-στασία των ζώων από τηνεκμετάλλευση ή τη χρησι-μοποίηση με κερδοσκοπι-κό σκοπό», το οποίο ανα-μένεται να έρθει σύντομαστη Βουλή προς ψήφιση,

περιλαμβάνει πολλές απότις παραπάνω προτάσειςτων Οικολόγων Πράσι-νων, πράγμα που πιστο-ποιεί ότι η Πολιτεία υιοθέ-τησε πολλές από αυτές.Ζητούμενο παραμένει ηεφαρμογή των μέτρωνγια την προστασία τωνζώων, καθώς στο σημείοαυτό εντοπίζεται το πρό-βλημα, λόγω της μη ενερ-γοποίησης του ελεγκτικούμηχανισμού αλλά και τηςολιγωρίας κυρίως τηςΤοπικής Αυτοδιοίκησηςαλλά και άλλων φορέων.

Η χώρα ζει τη χειρότερηπολιτική και οικονομικήκρίση της μεταπολεμικήςπεριόδου. Είναι απολύτωςσαφές ότι δραματικές εξε-λίξεις στην ευρωπαϊκή καιπαγκόσμια οικονομία θακαταστήσουν την θέσητης Ελλάδας δυσχερέστε-ρη. Οι αποφάσεις της21ης Ιουλίου δεν τίθενταιμόνο σε αμφισβήτηση,

αλλά απαιτούν και νέαχειρότερα μέτρα σε βάροςτων εργαζομένων.

Η βιωσιμότητα τηςπατρίδας μας βρίσκεταισαφέστατα σε κίνδυνο καιορισμένοι πολιτικοί πανη-γυρίζουν χωρίς συναίσθη-ση της πραγματικότηταςκαι του κινδύνου θεωρώ-ντας ότι θα αλλάξουν καιθα μεταρρυθμίσουν τηνελληνική κοινωνία αφούπρώτα την ακρωτηριά-σουν και σχεδόν την αφα-νίσουν. Τρανό παράδειγ-μα ο νέος κυβερνητικόςεκπρόσωπος που ανέλαβετο ρόλο του θεωρητικούτης προκρούστιας νεοφι-λελεύθερης συνταγής γιανα μεταμορφώσει τηνελληνική κοινωνία μέσααπό εκφοβισμούς καιαπειλές σε μια κοινωνίαάβουλη και αδρανή.

Ως αυθεντικός ‘’εκπρό-σωπος’’ των οίκων αξιο-λόγησης και μνημονια-κών λογικών απαιτεί ναενταφιαστούν οι αγώνεςκαι οι θυσίες του εργαζό-μενου λαού για υπερά-σπιση του δικαιώματοςτης εργασίας και τηςανθρώπινης ζωής.

Στόχος πλέον τουφωστήρα της εξυγίανσηςτης οικονομικής και πολι-τικής ζωής είναι η κατάρ-γηση του δικαιώματοςστην απεργία και η εγκα-θίδρυση ενός αστυνομι-κού κράτους όπου δια

πυρός και σιδήρου θαυλοποιήσει το μεσοπρό-θεσμο πρόγραμμα που θαεξαθλιώνει τον λαό και θαξεπουλά τον εναπομείνα-ντα εθνικό πλούτο. Ωςδικολάβος επαρχιακούειρηνοδικείου στρεβλώνειερμηνευτικά τις ανησυ-χίες της ΑΔΕΔΥ και μιλάγια ‘’Λευκή Απεργία’’.

Η φαιά προπαγάνδαεπιδιώκει να κατασκευά-σει εχθρούς ζητώντας εκνέου ενεργοποίηση τουκοινωνικού αυτοματισμούμε σκοπό να διευκολυνθείη λήψη αντιποίνων.

Λησμονά ο κ. Μόσιαλοςότι η απεργία είναισυνταγματικό κατοχυρω-μένο δικαίωμα και συνε-πώς δεν ασκείται με τηνάδεια της κυβερνητικήςεξουσίας και των σκοπώντης. Ξεχνά ο κ. καθηγητήςκαι διορισμένος πολιτικόςότι ο συνδικαλισμός είναιπυλώνας της δημοκρατίαςκαι όταν περιστείλεις ταδικαιώματά του, πριονί-ζεις το κλαδί που κάθεσαι.

Προφανώς θεωρεί ότιτο καθήκον του είναι ναεμφανίζεται βασιλικότε-ρος του βασιλέα, να απει-λεί συλλήβδην 700.000

Έλληνες πολίτες και εργα-ζόμενους και να ανακαλύ-πτει ως άλλος ΣέρλοκΧόλμς λευκές απεργίεςαλλά και το ότι ‘’το ελλη-

νικό δημόσιο δεν λειτουρ-γεί εδώ και 30 χρόνια’’!

Ο ίδιος βέβαια τηνδεκαετία του ’80, όταν τοΠΑΣΟΚ άλλαζε την ελλη-νική κοινωνία προσέφερετις υπηρεσίες του στοτότε ΚΚΕ εσ. και αργότε-ρα συνυπέγραφε με τονΣυνασπισμό της Αριστε-ράς τη δίωξη του ΑνδρέαΠαπανδρέου.

Αν οι απόψεις του για τοκράτος και το δημόσιο,

έχουν τη βάση του σεεκείνες τις εποχές μπορείίσως κάποιος να τον δικαι-ολογήσει.

Σήμερα όμως και αυτόςκαι οι υπόλοιποι ‘’ευεργε-τιθέντες’’ από τον πρόε-δρο του ΠΑΣΟΚ, πρέπεινα καταλάβουν ότι υπη-ρετούν ένα κόμμα μεσυγκεκριμένες αρχές καιθέσεις, τις οποίες αν δεντις γνωρίζουν καλό είναινα τις μελετήσουν.

Οφείλουν και αυτός καιοι υπόλοιποι νεοεμφανιζό-μενοι πολιτικοί σωτήρεςνα αντιληφθούν ότι ούτετο προσωπικό τους πολι-τικό μέλλον ενδιαφέρειτο ΠΑΣΟΚ και τα στελέχητου, ούτε δικαιούνται ναευτελίζουν με τέτοιοτρόπο την ιστορία μας,

ούτε να διαστρεβλώνουντις θέσεις μας.

Ο κ. Μόσιαλος οφείλεινα εξηγήσει από ποια

θέση και ανάλυση τουΠΑΣΟΚ προκύπτουν οισυγκεκριμένες αναφο-ρές, γιατί θα του θυμί-σουμε ότι στο τελευταίοΣυνέδριο, άλλα καταγρά-φονται στην πολιτικήαπόφαση.

Τέλος μπορεί ο ίδιος νααπολαμβάνει την ευκολίατης εκλογής χωρίς ναεκτεθεί στον ελληνικόλαό, αλλά υπάρχουνχιλιάδες στελέχη τουΠΑΣΟΚ που σε μιαδύσκολη πολιτική συγκυ-ρία δεν μπορούν να απο-λογούνται και για τιςδικές του πολιτικές υπερ-βολές.

Είναι σαφές ότι τοκυβερνητικό ΠΑΣΟΚ ωςσυνασπισμός εξουσίαςαθροίζει αυτόνομεςτεχνοπολιτικές δομέςπου αρέσκονται στηναυταρχική διαχείρισητης, χωρίς καμιά νομιμο-ποίηση.

Είναι επίσης σαφές ότιδίνουν λόγο στην Τροϊκακαι όχι στην κοινωνία.

Και είναι ώρα πλέον νααναλογιστούν ποιόΠΑΣΟΚ εκπροσωπεί τηνκοινωνία και ποιος ορόλος ο δικός τους.

Καιρός πλέον να κατα-λάβει ο κοινοβουλευτικόςεκπρόσωπος των νεοφι-λελευθέρων ότι εκπρο-σωπεί το κράτος και‘’αν’’ μπορεί το γενικόσυμφέρον και δεν ορί-στηκε διευθύνων σύμ-βουλος εμπορικής επιχεί-

ρησης για να μειώσει τοεργατικό κόστος μήπωςκαι σωθεί το ελληνικόδημόσιο ως Α.Ε.

Καιρός να καταλάβουνοι νεόκοποι της πολιτικήςότι η εύκολη διαπίστωσηότι φταίνε πάντα οισυνήθως ύποπτοι δημό-σιοι υπάλληλοι δεν λύνειτο πρόβλημα.

Η πρόταση των απολύ-σεων στο δημόσιο για ναγίνει αποτελεσματικόκατ’ ουσίαν σημαίνει διά-λυση της δημόσιας διοί-κησης μήπως και ότανιδιωτικοποιηθεί γίνειπερισσότερο παραγωγι-κή. Αν το ελληνικό δημό-σιο είναι δύσκαμπτο καιαπαξιωμένο οι κύριοιυπαίτιοι είναι εκείνοι πουαποφασίζουν και όχιεκείνοι που εκτελούν τιςαποφάσεις των πολιτι-κών.

Είναι καιρός πλέον νακαταλάβουν οι δήθεντεχνοκράτες της πολιτι-κής ότι δεν έχουν τομονοπώλιο του πατριωτι-σμού της εθελοντικήςπροσφοράς και τηςσυνειδητοποίησης τηςδημόσιας ευθύνης.

Η ηθική του χρέους καιτης ανιδιοτελούς πράξηςδεν είναι προνόμιο μόνοεκείνων των πολιτικώνπου διακηρύσσουν τηνπολιτική ως πρόθεσηχωρίς να περιμένουν νακριθούν. Οι επαγγελμα-τίες δεν κρίνονται από τακίνητρα και τις προθέσεις

αλλά από τις πράξεις.

Την ώρα λοιπόν που ηδιεθνής οικονομική κρίσηδεν απειλεί μόνο τηνΕλλάδα αλλά το ευρώ καιτην παγκόσμια οικονομίακαι την ώρα που η κυβέρ-νηση θα χρειαστεί νέαεισπρακτικά μέτρα γιατίαπέτυχε στους στόχουςπου ανέλαβε να υλοποιή-σει, είναι τουλάχιστοναδόκιμο να εκφοβίζειπροπαγανδιστικά ο κ.

Μόσιαλος εκείνους πουθα κληθούν να πληρώ-σουν άλλη μια φορά τιςαστοχίες των πολιτικών.

Πολιτική δεν είναι ημηχανιστική διεκπεραίω-ση εντολών μιας προπα-ντός αυταρχικής συμπε-ριφοράς δημοδιδασκά-λων που θέλει να συνετί-σει άτακτους μαθητές.

Είναι η ώρα πουκαλούνται οι πολιτικοί νααναλάβουν τις ευθύνεςτους και με πρώτο τονΠρωθυπουργό ναδώσουν να καταλάβουνότι οι άκαμπτοι ερασιτέ-χνες που παίζουν τορόλο των υπουργών καιοι επιθυμίες τους δεναποτελούν πολιτική πρό-ταση.

Η Ελλάδα έχει ανάγκηαπό συνετούς φρόνιμουςκαι δημοκρατικούς πολι-τικούς και όχι από περιο-δεύοντας πολιτικούςενός νεοφιλεύθερουteam που έχει ως μονα-δικό έργο την αφαίμαξητου ελληνικού λαού.

Παρασκευή 19 Αυγούστου 2011 1515

Με τις απειλές δεν νομιμοποιείται η νεοφιλελεύθερη πολιτικήΑνακοίνωση της Αριστερής Πρωτοβουλίας του ΠΑΣΟΚ

Η Ελληνική κοινωνίασε απραξία

Ανακοίνωση των Οικολόγων Πράσινων γιατη διόγκωση της ανεργίας

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση (καφενείο).

Πληροφορίες τηλ. 2410532028.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδο 2,2

στρεμμάτων, πάνω στο δρόμο Αμπελώ-να – Γιάννουλης, οικοδομήσιμο, έναντιναού Αγίου Τρύφωνος. Τηλ. 6944 –

901903

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 10 στρ. με κτίριο130 τ.μ. στο 2ο χλμ. Τυρνάβου – Ελασ-σόνας. Τηλ.: 24920 25768

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φορτωτής VOLVO, πληρο-φορίες τηλ. 6973314495

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο απέναντι από τιςνέες εργατικές κατοικίες του Τυρνάβου325 τ.μ σε λογική τιμή. Πληροφορίες:

Τηλ. 24920 – 24360, 6955 - 499541

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ σιδηροκατασκευές

στην ευρύτερη περιοχή των δήμωνΑμπελώνα και Τυρνάβου. Ποιοτική καιεγγυημένη εργασία. Σάκης. Τηλ. επικοι-νωνίας: 6949 079152

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη Φαλάνη 250

τ.μ., οικοδομήσιμο. Πληροφορίες τηλ.:

6992 344714

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα ρετιρέ,

διαμπερές, κεντρικότατο, λουξ, πλήρωςανακαινισμένο, δύο κρεβατοκάμαρες,

σαλοτραπεζαρία, μεγάλη κουζίνα με πέρ-γκολα σε μεγάλη βεράντα, στον Τύρνα-βο. Τηλ. 2410-287806, 6972-819730.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι επιπλωμένοΧατζηκώστα 8 κοντά στον Αγιο Γεώργιο,

Τύρναβος. Τηλ. 6946795966, 24920

23807

Σχολιάζοντας, εκμέρους της ΕκτελεστικήςΓραμματείας, την αύξησητης ανεργίας τον Μάιο σεποσοστό 16,6%, η εκπρό-σωπος Τύπου των Οικο-λόγων Πράσινων, Ελεάν-να Ιωαννίδου δήλωσε:

«Κάθε μήνα που περνάει,η Στατιστική Αρχή κατα-γράφει όλο και πιο εκρη-κτική τη δραματικότερηάνοδο της ανεργίας στημεταπολεμική μας ιστο-ρία, ενώ οι προοπτικέςείναι εφιαλτικές. Καμίακυβέρνηση δεν έχει δικαί-ωμα να υποβάλει την κοι-νωνία σε τέτοια κατα-στροφική απραξία. Αυτό

που η χώρα μας χρειάζε-ται πριν απ' όλα, είναι ένασχέδιο για τη δημιουργίανέων θέσεων εργασίαςπου να καλύπτει τις απώ-λειες, σε τομείς βιώσιμους

οικονομικά και περιβαλ-λοντικά, με απόλυτη προ-τεραιότητα στις πιο ευά-λωτες κοινωνικά ομάδεςπου έχουν ήδη υψηλάποσοστά ανεργίας.»

Παρασκευή 19 Αυγούστου 2011

CMYK