Namastheandhra - e-Paper

17
Vol: 1 Issue: 8 www.namastheandhra.com MAR 2012 düø£\ yês¡Ô\ $+<äT Printed in USA, Distributed in USA, India, Mauritius, Malaysia, Singapore, Dubai, Australia, UK, New Zealand, Canada eTqdüTqï eTVü≤ªsêEμ ... 4e ù|J˝À ... 19e ù|J˝À ... 15e ù|J˝À PRST STD U.S Postage paid Fremont, CA Permit No: 612

description

Namastheandhra - First e-Paper in North America

Transcript of Namastheandhra - e-Paper

Page 1: Namastheandhra - e-Paper

Vol: 1 Issue: 8 www.namastheandhra.com MAR 2012

düø£\ yês¡Ô\ $+<äT

P r i n t e d i n U S A , D i s t r i b u t e d i n U S A , I n d i a , M a u r i t i u s , M a l a y s i a , S i n g a p o r e , D u b a i , A u s t r a l i a , U K , N e w Z e a l a n d , C a n a d a

eTqdüTqï eTVü≤ªsêEμ... 4e ù|J˝À

... 19e ù|J˝À

... 15e ù|J˝À

PR

ST

ST

DU

.S P

osta

ge p

aid

Fre

mon

t, C

AP

erm

it N

o:

612

eTqdüTqï eTVü≤ªsêEμ... 4e ù|J˝À

Page 2: Namastheandhra - e-Paper

MT dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T,

á dü+∫ø£ô|’ MT n_ÛÁbÕj·÷\qT

[email protected]≈£î |ü+|æ+#·+&ç.

- MT qeTùdÔ Ä+Á<Ûä(for advt Pl send email to.. [email protected])

nyÓT]ø±˝À dü+Áø±+‹ dü+ãsê\T... 12e ù|J˝À

n+‘ê nqT≈£îqïfÒº....... 21e ù|J˝À

düeTàsY dü+<ä&çøÏ ¬s&û... 27e ù|J˝À

m˙ºÄsY.. nøÏÿH˚˙.. ø£fi¯sY e÷+Á‹≈£î&É÷!... 29e ù|J˝À

MT n_Ûe÷q

qeTùdÔ Ä+Á<ÛäqTÄHé˝…’Hé˝À MøÏå+#·+&ç

www.namastheandhra.com

$wüj·T dü÷∫ø£...

Magazine Layout & Design: Tamtam Sree

www.namastheandhra.comMAR 2012 32 MAR 2012 www.namastheandhra.com

Page 3: Namastheandhra - e-Paper

www.namastheandhra.comMAR 2012 55

ÁX¯$T+#·&Éy˚T e÷s¡Z+j·TTe bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\≈£î sêE y˚π>X¯ï #Óù|Œ~ ˇπø e÷≥. ªª$»j·÷ìøÏ <ä>∑Z]

<ës¡T\T ˝Òe⁄. ÁX¯$T+#·&ÉyÓTTø£ÿfÒ e÷s¡Z+μμ. ÁX¯eTqT qeTTà≈£îqïyê&ÉT m|üŒ{Ϭø’Hê

$»j·T+ kÕ~ÛkÕÔ&Éì Äj·Tq >∑{Ϻ>± qeTTà‘ês¡T. ªªeTq+ nqT≈£îqï \øå±´*ï

kÕ~Û+#˚ Áø£eT+˝À Ä≥Tb˛≥T¢ ‘·|üŒe⁄. eT+∫ #Ó&ÉT\T ¬s+&É÷ m<äTs¡e⁄‘êsTT.

eT+∫ d”«ø£]+∫ eTT+<äT≈£î kÕ>±*μμ n+{≤s¡T sêE.

ùde˝ÀH˚ Äq+<ä+J$‘·+˝À nqT≈£îqï \øå±´*ï kÕ~ÛdüTÔqï Áø£eT+˝ÀH˚ sêE <äèwæº ùdyê

ø±s¡´Áø£e÷\ô|’øÏ eT[¢+~. m+‘· dü+bÕ~+∫Hê, m+‘· m‘·TÔ≈£î m~–Hê

eTs=ø£]øÏ kÕj·T|ü&É≥+˝ÀH˚ ì»yÓTÆq Äq+<äeTT+<äì Á>∑Væ≤+∫q sêE..

dü+bÕ<äq˝À ø=+‘· uÛ≤>±ìï ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\≈£î $ìjÓ÷–+#ê\ì

ìs¡ísTT+#ês¡T. 2002˝À sêE y˚π>X¯ï bòÂ+&˚wüHéqT nyÓT]ø±˝À, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À

düe÷+‘·s¡+>± @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. nyÓT]ø± bòÂ+&˚wüHé e´eVü‰sê*ï ‘êqT

#·÷düT≈£î+≥÷, sêÁwüº bòÂ+&˚wüHéqT ‘·+Á&ç @düT<ë‘· sêE y˚π>X¯ï, k˛<äs¡T&ÉT

Äq+<ésêE y˚π>X¯ï\≈£î n|üŒ–+#ês¡T.

eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\ ø£\Œq, $<ë´ <ëq+, ñbÕ~Û ø£\Œq, $ø£˝≤+>∑T\≈£î

‘√&ÜŒ≥T, uÛ≤s¡rj·T dü+düèÿ‹ |ü]s¡ø£åD.. á \øå±´\‘√ sêE y˚π>X¯ï bòÂ+&˚wüHé

@sêŒf…Æ+~. bòÂ+&˚wüHé #˚|üfÒº ø±s¡´Áø£e÷\≈£î mHéÄsY◊ ‘Ó\T>∑T ø£eT÷´{° #·ø£ÿ{Ï

düVü≤ø±s¡eT+~k˛Ô+~. eTTK´+>± sêÁwüº+˝À #˚|ü{Ϻq s¡øÏå‘· eT+∫ ˙{Ï

ÁbÕC…≈£îº\≈£î yês¡T |üP]Ô ‘√&ÜŒ≥Tq+~düTÔHêïs¡T.

nyÓT]ø±˝À yÓTT<ä≥ Äj·Tq <äèwæº Ä\j·÷\ ìsêàD+ô|’ |ü&ç+~. f…ø±‡dt˝À,

ÄdæºHé˝À, ø±*bò˛]ïj·÷˝À uÛ≤s¡rj·T Ä\j·÷\ ìsêàD≤ìøÏ

‘√&ÜŒ≥Tq+~+#ês¡T. nHê<∏ä\≈£î Ä|üqï Vü≤düÔ+ n+~+#·&ÜìøÏ

eTT+<äTø=#êÃs¡T. nHê<∏ä\ ø√dü+ @sêŒf…Æq Áosê+ bòÂ+&˚wüHé≈£î Ä]úø£

kÕj·÷qï+~düTÔHêïs¡T. q÷´j·÷sYÿ, XÊHéÁbòÕì‡k˛ÿ˝À¢ Ä|üqTï\ ø£&ÉT|ü⁄

ì+|ü⁄‘·THêïs¡T.

Çø£ C…’|üPsY yÓfi¯¢ø£ÿπs¢<äT!Á|üe÷<ä+˝À ø±\T b˛>=≥Tº≈£îqï yê]øÏ yÓ+≥H˚ >∑Ts=Ô#˚Ã~ C…’|üPsY.

ø£èÁ‹eT bÕ<ë*ï neTs¡TÃø√yê\+fÒ y˚\ øÏ˝ÀMT≥s¡T¢ Á|üj·÷D+ #˚dæ,

sê»kÕúHé sêÁcÕºìøÏ yÓfi¯¢ø£ ‘·|üŒ<äT. ◊‘˚ á Çã“+~ì ‘=\–+#˚+<äT≈£î

sêE y˚π>X¯ï bòÂ+&˚wüHé q&ÉT+ _–+∫+~. |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢˝Àì

Á|üdæ<äΔ <˚yê\j·T+ <ë«s¡ø± ‹s¡TeT\˝À ø£èÁ‹eT bÕ<ë\ neT]ø£ πø+Á<ëìï

ì]à+#˚+<äT≈£î X¯+≈£îkÕú|üq #˚dæ+~. Ç+<äTø√dü+ s¡÷.6 ø√≥T¢

πø{≤sTT+∫+~. ‹s¡T|ü‹ ªãsY¶μ ÄdüT|üÁ‹ yÓ’<äT´\ düVü≤ø±s¡+‘√ Bìï

ì]àk˛Ô+~. Ç~ |üPs¡ÔsTT‘˚ ø£èÁ‹eT bÕ<ë\ ø√dü+ C…’|üPsY≈£î yÓfi≤¢*‡q |üì

ñ+&É<äT!

f…ìïdt n+fÒ eT≈£îÿesêE y˚π>X¯ï≈£î f…ìïdt n+fÒ Çwüº+. n+<äTπø bòÂ+&˚wüHé ‘·s¡|òü⁄q f…ìïdt {ÀØï\T

≈£L&Ü ìs¡«Væ≤düTÔ+{≤s¡T. &Ûç©¢˝À @{≤ y˚π>X¯ï bòÂ+&˚wüHé yÓ≥s¡Hé f…ìïdt {ÀØï

ìs¡«Væ≤düTÔ+~. B+‘√ bÕ≥T dü«düú\+ ;ÛeTes¡+˝À ◊{°m|òt {ÀØï\≈£î ≈£L&Ü

bòÂ+&˚wüHé kÕŒq‡sY>± e´eVü≤]k˛Ô+~. Á|üdüTÔ‘·+ ;ÛeTes¡+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï

n+‘·sê®rj·T {ÀØï˝À 24 <˚XÊ\ Áø°&Üø±s¡T\T bÕ˝§Z+≥THêïs¡T.

Á|ü|ü+#·ø£|t ô|ò’q˝Ÿ ã+‹ sêE <ä>∑Zs¡..Áø°&Ü Á|üeTTKT\ |ü]ø£sê*ï ùdø£]+#·&É+ sêE y˚π>X¯ï≈£î ÇwüºyÓTÆq Vü‰;. ~>∑Z»

u≤ø£‡sY eTVü≤à<é n© yê&çq u≤øχ+>¥ >∑¢yé‡qT ùdø£]+#ês¡T. 2011

Á|ü|ü+#·ø£|t˝À uÛ≤s¡‘Y, Áo\+ø£\ eT<Ûä´ ô|ò’q˝À¢ ñ|üjÓ÷–+∫q ã+‹ì ≈£L&Ü

sêE kı+‘·+ #˚düT≈£îHêïs¡T. m]ø˘ ø±¢|üºHé, s√*+>¥ k˛ºHé‡ $ìjÓ÷–+∫q –{≤s¡T¢

≈£L&Ü sêE e<ä› ñHêïsTT.

eTq sêÁwüº+˝À sêE y˚π>X¯ï bòÂ+&˚wüHé#˚|ü&ÉT‘·Tqï $düèÔ‘· ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T ● eTq <˚X¯+˝À 21 XÊ‘·+ »ãT“\T Á|ü»\T s¡øÏå‘· eT+∫ ˙s¡T ‘ê>∑T˙s¡T n+<äø£b˛e&É+ e˝Ò¢ edüTÔHêïj·Tqï~

|ü]XÀ<Ûäq˝À¢ ‘˚*q #˚<äT ì»+. á |ü]dæú‹ e÷πsÃ+<äT≈£î y˚π>X¯ï bòÂ+&˚wüHé q&ÉT+ _–+∫+~. ñuÛÑj·T>√<ëe]

õ˝≤¢\T, $XÊK|ü≥ï+, ø£ècÕí õ˝≤¢˝À¢ <ë<ë|ü⁄ 70 Á>±e÷\≈£î s¡øÏå‘· ‘ê>∑T˙s¡T n+~k˛Ô+~. Ç+<äTø√dü+

ªj·TT.$. yê≥sYesYÿ‡μ f…ø±ï\Jì bòÂ+&˚wüHé $ìjÓ÷–k˛Ô+~.

● ‹s¡TeT\, ÁoXË’\+, uÛÑÁ<ë#·\+ düVü‰ sêÁwüº+˝Àì Á|ü<Ûëq <˚yê\j·÷\qï q>∑sê\T, |ü≥ºD≤˝À¢ sêE y˚π>X¯ï bòÂ+&˚wüHé ‘ê>∑T˙{Ï kÂø£s¡´+

ø£*Œk˛Ô+~. wæ]¶˝À ≈£L&Ü bòÂ+&˚wüHé eT+∫˙s¡T n+~k˛Ô+~. ]esY‡ ÄkÕàdædt bÕ¢+≥¢ <ë«sê Çø£ÿ&É eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê #˚k˛Ô+~.

● Ädæj·÷˝ÀH˚ n‹ ô|<ä›<Ó’q $»j·Tyê&É ãdtùdºwüHé˝Àq÷ s√p ¬s+&ÉT \ø£å\ eT+~ bòÂ+&˚wüHé ‘√&ÜŒ≥T‘√ <ëVü≤+ rs¡TÃ≈£î+≥THêïs¡T.

● s¡÷.50 \ø£å\‘√ ‘·q kı+‘· Á>±eT+ >∑D|ües¡+˝À ù|<ä\≈£î |üø±ÿ Çfi¯ó¢ ø£{Ϻ+#ês¡T sêE. Ç<˚ Á>±eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\, ø£fi≤´DeT+&É|ü+,

X¯àXÊqyê{Ïø£ ≈£L&Ü ì]à+#ês¡T.

● $XÊK|ü≥ï+˝À n+<ÛäT\ ø√dü+ edü‹ >∑èVü≤+ ø£{Ϻ+#ês¡T. n+<ÛäT\ bÕsƒ¡XÊ\˝À ø£+|üP´≥s¡¢qT @sêŒ≥T #˚sTT+#ês¡T.

● yÓ’C≤>¥˝Àì ÇkÕÿHé f…+|ü⁄˝Ÿ˝À >∑<äT\T ì]à+#ês¡T.

● eè<äTΔ\ ø√dü+ @sêŒ≥T #˚dæq ÄÁX¯e÷ìøÏ Ä]úø£ kÕj·T+ n+~düTÔHêïs¡T.

● ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T n+~düTÔHêïs¡T. Ä+Á<Ûä j·T÷ìe]‡{°, ñkÕàìj·÷

j·T÷ìe]‡{° Vü‰düºfi¯¢˝Àq÷ bòÂ+&˚wüHé ˙{Ï dü<äTbÕj·T+ ø£*Œk˛Ô+~.

● ‹s¡TeT\˝À nqï<ëq ø±+ô|¢ø˘‡, edü‹>∑èVü≤+

● >∑‘· @&Ü~ E˝…’˝À bòÂ+&˚wüHé ‘·s¡|ü⁄q ‹s¡TeT\˝À s¡÷.30 ø√≥¢‘√

nqï<ëq ø±+ô|¢ø˘‡ ì]à+∫q sêE.. <ëìï sêÁwüº|ü‹ Á|ü‹uÛ≤ bÕ{Ï˝Ÿ,

eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶\ #˚‘·T\ MT<äT>± ÁbÕs¡+_Û+|üCÒXÊs¡T.

s√E˝À |ü~ >∑+≥\ bÕ≥T y˚\ eT+~ uÛÑ≈£îÔ\ ø£&ÉT|ü⁄ ì+|ü⁄‘√+B nqï<ëq

düÁ‘·+. B+‘√ bÕ≥T 12 >∑<äT\‘√ ¬>dtºVü≤Ödt ì]à+∫ {°{°&ûøÏ n+<äCÒXÊs¡T.

sêE y˚π>X¯ï ≈£î≥T+ã+

‘·+Á&ç yÓ+ø£≥düTã“ @düT<ë‘· sêE y˚π>X¯ï

‘·*¢ q÷ø±j·TeTà y˚π>X¯ï

nqï Äq+<äsêE y˚π>X¯ï

(m+&û, Ç쌤ì{° XÊ{Ÿø£+ j·T÷ìes¡‡˝Ÿ Áô|’y˚{Ÿ *$Tf…&é. &Ó’¬sø£ºsY,

sêE y˚π>X¯ï ÇH√Œ¤f…ø˘ n+&é Ç+&ÉÁd”ºdt *$Tf…&é)

uÛ≤s¡´ u≤\düs¡dü«‹ y˚π>X¯ï

≈£îe÷¬sÔ ÁoyêDÏ y˚π>X¯ï

≈£îe÷s¡T&ÉT sêe÷q+<ä es¡à y˚π>X¯ï (M[¢<ä›s¡÷ ø£e\\T)

MAR 2012 www.namastheandhra.com

Ä ≈£îÁsê&ÉT.. n+<ä]˝≤π> nyÓT]ø±≈£î yÓfi≤¢\qT≈£îHêï&ÉT.

yÓfi≤¢&ÉT. n+<ä]˝≤π> m+.mdt. #˚j·÷\qT≈£îHêï&ÉT.

#˚XÊ&ÉT. Äô|’ n+<ä]˝≤π> ñ<√´>∑+ #˚j·÷\qT≈£îHêï&ÉT.

#˚XÊ&ÉT. Çø£ÿ&ç es¡≈£î q\T>∑Ts¡T q&ç#˚ u≤≥˝À q&ç∫q Ä

≈£îsêÁ&ÉT.. Ä ‘·sê«‘· ‘·qø£+≥÷ |üÁ‘˚´ø£+>± z e÷sêZìï

m+#·T≈£îHêï&ÉT. yê´bÕs¡ e÷s¡Z+ |ü{≤º&ÉT. ôV’≤ f…ø±ï\Jdt

s¡+>∑+˝À dü+#·\Hê\T düèwæº+#ê&ÉT. $TÁ‘·T\‘√ ø£*dæ

Äs¡+_Û+∫q ‘=* ø£+ô|˙H˚ s¡÷.500 ø√≥¢ ≥s√ïesY≈£î

rdüT¬øfi≤¢&ÉT. Äô|’ kı+‘·+>± eTs√ ø£+ô|˙ì HÓ\ø=*Œ

<ëìï s¡÷.9 y˚\ ø√≥¢ kÕúsTTøÏ r]Ã~<ë›&ÉT. Ä ‘·sê«‘·

Á|ü|ü+#· Á|üdæ~Δ #Ó+~q ÇqŒ¤πsàwüHé ø£eT÷´ìπøwüHé‡ dü+düú

ªdæ|ò”μì ø=qT>√\T #˚XÊs¡T. Ç<ä+‘ê HêDÒìøÏ ˇø£yÓ’|ü⁄..

¬s+&√ yÓ’|ü⁄ #·÷ùdÔ..

n<˚ e´øÏÔ.. n+<ä]˝≤ ‘·q dü+bÕ<äq, ‘·q kÕ«s¡ú+

#·÷düT≈£î+≥÷ J$‘êìï >∑&çù|j·T˝Ò<äT. ‘·q Ä<ëj·÷ìï

ù|<ä\≈£î, nuÛ≤>∑T´\≈£î |ü+#˚+<äT≈£L eTT+<äTø=#êÃ&ÉT.

y˚\eT+~ ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\+~düTÔHêï&ÉT.

eT¬sH√ï y˚\eT+~ ø£&ÉT|ü⁄ ì+|ü⁄‘·THêï&ÉT. ø√{≤¢~eT+~

<ëVü≤+ rs¡TdüTÔHêï&ÉT. e+<ä˝≤~ ù|<ä\ ø√dü+ Çfi¯ó¢

ø£{ϺdüTÔHêï&ÉT..

Çe˙ï #˚k˛Ô+~ z kÕ<Ûës¡D e´ekÕj·T+ ≈£î≥T+ã+˝À

|ü⁄{Ϻq e´øÏÔ. Äj·Tq ù|s¡T.. sêE y˚π>X¯ï. yê´bÕs¡+, ùde..

á ¬s+&ç+{À¢ <˚ìï m+#·Tø√yê\Hêï sêE y˚π>X¯ï J$‘·+ z

bÕsƒ¡+˝≤ |üìø=düTÔ+~. Äj·Tq J$‘· $X‚cÕ\T ªqeTùdÔ

Ä+Á<Ûäμ bÕsƒ¡≈£î\ ø√dü+...

sêE y˚π>X¯ï dü«düú\+ |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢ >∑D|ües¡+.

e´ekÕj·T ≈£î≥T+ã+˝À |ü⁄{Ϻq sêE |ü<√ ‘·s¡>∑‹

es¡≈£î >∑D|ües¡+˝ÀH˚ #·<äTe⁄≈£îHêïs¡T. ;ÛeTes¡+˝À

Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ |üP]Ô #˚XÊs¡T. ‘·sê«‘· u…+>∑fi¯Ss¡T˝À

m\ÁøϺø£˝Ÿ Ç+õ˙]+>¥ |üP]Ô#˚XÊs¡T. ∫qïHê{Ï qT+#˚

bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô ø±yê\qï \ø£å´+ ñ+&˚~. Äj·Tq≈£î

‘·+Á&ç qT+∫ Áb˛‘ê‡Vü≤+ \_Û+∫+~. nyÓT]ø±˝Àì

&ÓÁ{≤sTT{Ÿ≈£î yÓfi≤¢s¡T. y˚Hé ùdº{Ÿ j·T÷ìe]‡{°˝À

ø£+|üP´≥sY Ç+õ˙]+>¥˝À m+mdt (1983`84) |üP]Ô

#˚XÊs¡T. Äj·Tq düeT]Œ+∫q B∏dædt ]b˛s¡Tº q∫Ã, ÁbÕC…ø˘º

y˚TH˚»sY yÓ÷≥s√˝≤ ø£+ô|˙˝À ñ<√´>∑+ Ç|æŒ+#ês¡T.

yê´bÕs¡+˝ÀøÏ ~>∑&ÜìøÏ nqTuÛÑe+ nedüs¡eTqï

ñ<˚›X¯+‘√ eTs√ Ä˝À#·q ˝Ò≈£î+&Ü ñ<√´>∑+˝À

#˚]b˛j·÷s¡T sêE. Hê\Tπ>fi¯¢ bÕ≥T.. 1988 es¡≈£î Ä

ø£+ô|˙˝À ø=qkÕ>±s¡T. nø£ÿ&É yÓ÷≥s√˝≤ 68030

ÁbÕôddüsY≈£î yÓTÆÁø√ø√&é düèwæº+#ês¡T. 68040 yÓTÆÁø√

ÁbÕôddüsY≈£î ôdŒdæ|òæπøwüHé ≈£L&Ü s¡÷bı+~+#ês¡T. Ç~

Äj·Tq˝À Ä‘·à$XÊ«dü+ ì+|æ+~. á nqTuÛÑe+‘√

yê´bÕs¡ s¡+>∑+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{≤ºs¡T.

ˇø√ÿ yÓT≥÷º m≈£îÿ‘·÷...● yÓ÷≥s√˝≤˝À ‘·q yÓT+{≤sY nsTTq s√»sY sêdt,

eT] ø=+<äs¡T $TÁ‘·T\‘√ ø£*dæ ÄdæºHé˝À sêdt

f…ø±ï\Jdt dü+düúqT kÕú|æ+#ês¡T. n+<äT˝À N|òt

f…ø±ï\J Ä|ò”düsY>± u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«]Ôdü÷Ô ôV’≤|üsY

kÕŒsYÿ ÁbÕôddüsY ‘·j·÷Ø˝À ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡T.

düHé yÓTÆÁø√dædüºyéT‡ dü+düú ‘·q ‘=* eT©º ÁbÕôddüsY

ø£+|üP´≥sY‡ düs¡«sY‡˝À BH˚ï d”|”j·T÷>±

ñ|üjÓ÷–+∫+~. ◊<˚fi¯¢˝À dü+düúqT s¡÷.500 ø√≥¢

≥s√ïesY≈£î #˚sêÃø£.. n+<äT˝À+∫ ãj·T≥≈£î

e#˚ÃXÊs¡T sêE.

● kı+‘·+>± yê´bÕs¡+ #˚j·÷\qï ø√]ø£, f…ø±ï\J

s¡+>∑+ô|’ ñqï ne>±Vü≤q sêEqT ôV’≤ f…ø±ï\Jdt≈£î

πø+Á<äyÓTÆq ø±*bò˛]ïj·÷ yÓ’|ü⁄ eT[¢+#êsTT. nø£ÿ&É

1994˝À sêE kı+‘·+>± ªdüs¡«sY esYÿ‡μ dü+düúqT

@sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Ç+<äT˝À düTõ‘Y Äs¡+¬s&ç¶

(es¡+>∑˝Ÿ), kÕsTT >±~sêE (ôV’≤<äsêu≤<é)\T ≈£L&Ü

uÛ≤>∑kÕ«eTT\T>± #˚sês¡T. ¬s+&ÉT ≥÷ »qπswüHé yÓTÆÁø√

ÁbÕôddüs¡¢qT ‘·j·÷s¡T #˚dæq á dü+düú sêEqT

_*j·T˙sYqT #˚dæ+~. ø£+|üP´≥sY ∫|tôd{Ÿ‡˝À

Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ ‹s¡T>∑T˝Òì dü+düú>± m~–q düs¡«sYesYÿ‡

mø˘‡`6 düs¡«sY ∫|tôd{Ÿ‡ e÷¬sÿ{À¢ 90 XÊ‘·+ ùwsY

kÕ~Û+∫+~. dü+düú Á|ü>∑‹ #·÷dæ, Á|üeTTK »bÕHé

dü+düú |òü⁄õ≥T‡ ô|ò’HêHé‡ #˚j·T&ÜìøÏ eTT+<äTø=∫Ã+~.

nq‹ ø±\+˝ÀH˚ dü+düú dü+|ü<ä 300 $T*j·THé

&Ü\s¡¢≈£î (s¡÷.1500 ø√≥T¢) #˚]+~. B+‘√

2001˝À u≤Á&éø±+ dü+düú s¡÷.9 y˚\ ø√≥T¢ #Ó*¢+∫

düs¡«sY esYÿ‡qT ‘·q‘√ ø£\T|ü⁄≈£î+~. eT÷&˚fi¯¢bÕ≥T

sêE, n‘·ì $TÁ‘·T\T n+<äT˝ÀH˚ ø=qkÕ>±s¡T.

● 2004˝À u≤Á&éø±+ qT+∫ ãj·T{Ïø=∫à düs¡«sY

Ç+õHé‡qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ø±*bò˛]ïj·÷, f…ø±‡dt,

Ç+&çj·÷˝À¢ Á|üeTTKyÓTÆq Ä|üπswüq¢‘√ düs¡«sY Ç+õHé‡

<ä÷düT¬ø[¢+~. s¡÷.500 ø√≥¢ ô|≥Tºã&ç‘√ Äs¡+uÛÑyÓTÆq

á dü+düú s¡÷.500 ø√≥¢ Ä<ëj·÷ìï Ä]®+∫+~.

2010˝À düs¡«sY Ç+õHé‡qT meTT´˝…ø˘‡ dü+düú s¡÷.2

y˚\ ø√≥¢≈£î ø=qT>√\T #˚dæ+~.

● meTT´˝…ø˘‡˝À N|òt ÁkÕº≥J Ä|ò”düsY>± ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚

sêE y˚π>X¯ï 2010˝À dæ|ò”ì ø=qT>√\T #˚XÊs¡T.

uÛ≤s¡‘Y πø+Á<ä+>± @sêŒf…Æq á |ü_¢ø˘ ÁfÒ&Ó&é ◊d”{°

düØ«ôddt ø£+ô|˙˝À sêE 2005˝ÀH˚ yÓTC≤]{° ùdºø˘‡

ø=Hêïs¡T. ‘·sê«‘· ø£+ô|˙ì kı+‘·+ #˚düT≈£îHêïs¡T.

Á|üdüTÔ‘·+ Äj·Tq dæ|ò”øÏ #ÛÓ’s¡àHé, m+&û. s¡÷.400

ø√≥¢‘√ ø=qï á dü+düúqT s¡÷.yÓsTT´ ø√≥¢

{s√ïesY≈£î rdüT¬øfi≤¢s¡T. ◊{°, ◊d”{° ÇHéÁbòÕÁdüºø£ÃsY

s¡+>∑+˝À q+ãsYeHé>± ì\e&É+ e÷Á‘·y˚T ø±<äT..

m˝≤+{Ï ◊{° n|æ¢πøwüq¢¬ø’Hê |ü]cÕÿs¡+ #·÷|ü>∑\

eqs¡T*ï ‘·j·÷s¡T #˚j·T&É+, ∫qï ô|<ä› ‘˚&Ü

˝Ò≈£î+&Ü ø£düºeTs¡¢+<ä]ø° dü+‘·è|æÔø£s¡ |òü*‘ê*ï

n+~+#·&É+ ‘·q ñ<˚›X¯eT+{≤s¡T sêE.

Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ ô|<ä› ÇqŒ¤πsàwüHé ø£eT÷´ìπøwüHé

f…ø±ï\J ø£+ô|˙˝À¢ ˇø£{Ï>± ñqï dæ|ò”ì s¡÷.5 y˚\

ø√≥¢ ≥s√ïesY≈£î #˚s¡Ã&Éy˚T ‘·q \ø£å´eTì Äj·Tq

n+≥THêïs¡T. m+‘· ø±\+˝À nì #Ó|üŒ˝Ò+ ø±˙..

Äj·Tq \ø£å´+ HÓs¡y˚s¡&É+ e÷Á‘·+ U≤j·T+.

m+<äTø£+fÒ sêE @<Ó’Hê kÕ~Û+#ê\qT≈£î+fÒ

e~*ô|≥ºs¡T. n+<äTø√dü+ m+‘Ó’Hê ÁX¯$TkÕÔs¡T.

n+<äTπø Äj·Tq J$‘·+˝À nìï $»j·÷\T

kÕ~Û+#·>∑*>±s¡T!

4

mH√ï ù|f…+≥T¢.. eT¬sH√ï |ü⁄s¡kÕÿsê\T

sêE y˚π>X¯ï yÓTÆÁø√ÁbÕôddüsY‡, eT©º ÁbÕôddüsY f…ø±ï\Jdt˝À

mH√ï ù|f…+≥T¢, |ü_¢πøwüHé‡ ø£*– ñHêïs¡T. ôV’≤f…ø±ï\Jdt˝À

sêE kÕ~Û+∫q $»j·÷\≈£î >∑Ts¡TÔ>± mH√ï |ü⁄s¡kÕÿsê\T

≈£L&Ü Äj·Tq kı+‘·eTj·÷´sTT. j·T÷d”m˝Ÿ@ 2007˝À

Ç+&çj·÷ ôd¢Œ+&ÉsY nyês¡T¶qT ãVüQø£]+#ês¡T. nyÓT]ø±,

Ädæj·÷\ eT<Ûä´ dü+ã+<Ûë\T yÓTs¡T>∑j˚T´+<äT≈£î

‘√&ÉŒ&çq+<äT≈£î Ädæj·÷ kıôd’{° dü<äsYï ø±*bò˛]ïj·÷

ø±qŒ¤¬sH釽À j·T÷mdt ø±+Á¬>dt dü‘êÿs¡+ n+<äT≈£îHêïs¡T.

Äj·Tq≈£î <äøÏÿq >ös¡yê˝À¢ Ç$ ø=ìï e÷Á‘·y˚T.

Page 4: Namastheandhra - e-Paper

ãTsêqTB›Hé »j·T+‹dü+<äs¡“¤+>± nqï<ëq+e÷]à 3q Ä<Ûë´‹àø£ >∑Ts¡Te⁄ düj·T´<éHê eTVü≤à<é ãTsêqTB›Hé ({°j·T÷mdt)

101e »j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>± <ëeP~ uÀÁVü‰ ø£eT÷´ì{° &û&Éã÷¢´m|òt˝À

nqï<ëq+ #˚dæ+~. HêsYÔ f…ø±‡dt |òü⁄&é u≤´+ø˘˝À uÛÀ»q bÕ´¬ø≥¢qT ‘·j·÷s¡T#˚dæ,

nHêïs¡Tú˝…’q ∫Hêïs¡T\≈£î, nuÛ≤´>∑T´\≈£î n+<äCÒdæ+~. |üHÓï+&ÉT e+<ä\eT+~

ø£&ÉT|ü⁄ ì+|æ+~. eTVü≤à<é ãTsêqTB›Hé n+‘·sê®rj·T+>± Á|üdæ~Δ #Ó+~q e´øÏÔ‘·«

$ø±dü, Ä<Ûë´‹àø£ >∑Ts¡Te⁄. Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± ÄdüT|üÁ‘·T\T, bÕsƒ¡XÊ\\T, Ä<Ûë´‹àø£

πø+Á<ë\T ì]à+∫ ùde #˚düTÔqï <ëeP~ u§ÁVü‰dt eTTdæ¢+ ≈£eT÷´ì{°ø£øÏ 52e

&ÉsTT n˝Ÿ`eTT‘ê¢ø˘>± e´eVü≤]+#ês¡T. Äj·Tq dü÷Œ¤]Ô‘√ ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\qT

ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T.

\ø£å&Ü\s¡T¢ùdø£]+∫q Hê{≤

ñ‘·Ôs¡ nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ (Hê{≤) &É˝≤¢dt $uÛ≤>∑+ $sêfi≤\ ùdø£s¡D

#˚|ü{Ϻ+~. ôVAdüºHé˝À »s¡>∑uÀj˚T ø£HÓ«q¸Hé ø√dü+ &É˝≤¢dt bò˛sYº esYÔ @]j·÷˝À

Hê{≤ \ø£å &Ü\s¡T¢ ùdø£]+∫+~. &Üø£ºsY s¡eTD≤¬s&ç¶, &Üø£ºsY CÀ´‹\T á

ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{≤ºs¡T. bò˛sYºesYÔ˝Àì yê] ìyêdü+˝À @sêŒ≥T #˚dæq á

ø±s¡´ÁeT+˝À &É˝≤¢dt ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q 50 eT+~ ‘Ó\T>∑T ø£eT÷´ì{° ©&És¡T¢,

yê´bÕs¡y˚‘·Ô\T, |òæõwæj·TqT¢, ◊{° ñ<√´>∑T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. Hê{≤ Ø»q˝Ÿ

yÓ’dtÁô|dæ&Ó+{Ÿ sêe⁄ ø±\«\ n‹<∏äT\≈£î ÄVü‰«q+ |ü*ø±s¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq

Á|üdü+–dü÷Ô ø£HÓ«q¸Hé ÁbÕ<ÛëHê´ìï ‘Ó*j·TC…bÕŒs¡T. 30 @fi¯ó¢>± Hê{≤ Hêj·Tø£‘·«+

‘Ó\T>∑Tyê]øÏ #˚düTÔqï ùde*ï $e]+#ês¡T. Hê{≤ n<Ûä´≈£åî&ÉT @MmHé¬s&ç¶ dü+|òüT+

Ç{°e\ #˚|ü{Ϻq yÓ’<ä´ •_sê\T, $<ë´ ø±s¡´Áø£e÷\T, ˙{Ï ÁbÕC…≈£îº\ >∑T]+∫

$e]+#ês¡T. Hê{≤≈£î &ûm|òt&Éã÷¢´ ø£eT÷´ì{° düVü≤ø±s¡eT+~+#ê*‡+~>±

ø√sês¡T. ø£˙«qsY õ‘˚+<äsY¬s&ç¶ ≈£L&Ü ≈£eT÷´ì≥ düVü≤ø±sêìï Äø±+øÏå+#ês¡T.

‘êHê n<Ûä´≈£åî&ÉT Á|ükÕ<é ‘√≥≈£Ls¡ ‘Ó\T>∑T dü+düèÿ‹ yÓ’uÛÑyêìï, <˚X¯+ ø√dü+

‘Ó\T>∑Tyês¡T #˚düTÔqï ùde*ï Á|üdüTÔ‹+#ês¡T. Hê{≤ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î

düVü≤ø±s¡eT+~kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ø£eT÷´ì{° düØ«dt˝À Hê{≤ düuÛÑT´\ bÕÁ‘·qT

Hê{≤ n<Ûä´≈£åî&ÉT n\¢ Áoìyêdü¬s&ç¶ ø=ìj·÷&Üs¡T. sêeTø£èwüí ˝≤e⁄ (Hê{Ÿ‡), >∑TÁ+

Áoìyêdü¬s&ç¶, XÊ´eT\ s¡TeTT\¢, |üP&É÷sY »>∑BX¯«s¡Hé, $X¯«Hê<∏ä+ |ü⁄*>∑+&É¢ ‘·eT

n_ÛÁbÕj·÷*ï |ü+#·T≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ &É˝≤¢dt ãè+<ä+ 2012 Hê{≤ ø£HÓ«q¸Hé

ø√dü+ \ø£å &Ü\s¡¢ $sêfi≤\T n+<äCÒdæ+~. sêeTdü÷s¡´¬s&ç¶ (ø√XÊ~Ûø±]),

kÕ+ã¬s&ç¶ (MT&çj·÷ #ÛÓ’sY), sê|òüTe¬s&ç¶ (;z&û), Áo<ÛäsY¬s&ç¶ ø=s¡‡bÕ{Ï (;z&û)

‘·~‘·s¡T\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ\T|ü+#·T≈£îHêïs¡T.

www.namastheandhra.comMAR 2012 7www.namastheandhra.com MAR 2012 6

cÕsYº |òæ˝Ÿà b˛{°\≈£î dæ<äΔe÷?W‘ê‡Væ≤≈£î\≈£î ‘êHê ÄVü‰«q+

‘ÓÓ\T>∑T dæ˙ |ü]ÁX¯eT˝À <äs¡Ù≈£î\T>±

n&ÉT>∑T˝Òj·÷\qT≈£î+≥Tqï W‘ê‡Væ≤≈£î\≈£î nyÓT]ø±

‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ (‘êHê) n<äT“¤‘· neø±X¯+

ø£*Œ+∫+~. |òæÁãe] 21q n+‘·sê®rj·T

e÷‘·èuÛ≤cÕ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± ‘êHê.. ‘Ó\T>∑T

cÕsYº |òæ˝Ÿà b˛{°\qT Á|üø£{Ï+∫+~.

Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± mø£ÿ&ç qT+#Ó’Hê ‘Ó\T>∑Tyês¡+‘ê

á b˛{°˝À¢ bÕ˝§Zqe#·Ãì ‘êHê n<Ûä´≈£åî&ÉT Á|ükÕ<é

‘√≥≈£Ls¡, 19e ‘êHê ø£HÓ«q¸Hé ø√Ä]¶H˚≥sY

eTTs¡[ yÓqï+ ‘Ó*bÕs¡T. \|òüTT∫Á‘ê*ï ‘Ó\T>∑T˝ÀH˚

s¡÷bı+~+#ê*. ì&ç$ ◊<äT ì$TcÕ\≈£î

$T+#·≈£L&É<äT. dæìe÷ kÕsê+X¯+ dü+<˚XÊ‘·àø£+>±,

düeTdü´\≈£î |ü]cÕÿs¡e÷s¡Z+ #·÷ù|˝≤ ñ+&Ü*.

ªeTq ‘Ó\T>∑T uÛ≤wüqT ã‹øÏ+#·T≈£î+<ë+μ nqï~ á

b˛{°\ ñ<˚›X¯+. ÄdüøÏÔ ñqïyês¡T ‘·eT M&çjÓ÷\

j·T÷≥÷´uŸ *+≈£î\qT |ü+|ü&É+ <ë«sê b˛{°˝À

bÕ˝§Zqe#·TÃ. b˛{°\≈£î m˝≤+{Ï m+Á{° |ò”E ˝Ò<äT.

m+Á{°˝À¢ n‘·T´‘·ÔyÓTÆq ∫Á‘ê*ï Á|üeTTK <äs¡Ù≈£î&ÉT

X‚KsY ø£eTTà\ Ä<Ûä«s¡´+˝Àì »&û®\ bÕ´HÓ˝Ÿ m+|æø£

#˚düTÔ+~. e#˚Ã @&Ü~ p˝…’ 4`6 ‘˚B\ eT<Ûä´

f…ø±‡dt˝À »]π> ‘êHê ø£HÓ«q¸Hé ø±s¡´Áø£eT+˝À

n‘·T´‘·ÔeT cÕsYº |òæ˝Ÿà‡qT Á|ü<ä]ÙkÕÔs¡T. y˚&ÉTø£\

y˚~ø£ô|’ $CÒ‘·\≈£î ãVüQeT‘·T\T Á|ü<ëq+ #˚kÕÔs¡T.

eT]ìï $esê\≈£î www.tana.org yÓuŸôd’{ŸqT

dü+Á|ü~+#·e#·TÃ. @yÓ’Hê dü+<˚Vü‰\T+fÒ

[email protected] ≈£î yÓTsTT˝Ÿ

#˚j·Te#·TÃ.

ñ‘·Ôs¡ nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+

(Hê{Ÿ‡) &É˝≤¢dt˝À eTs√ düeTTqï‘·

ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+∫+~. {≤´ø˘‡

ôd$THêsY ù|]≥ {≤+f…ø˘‡ eT<䛑·T‘√

nyÓT]ø± Ä<ëj·T|ü⁄ |üqTï

e´eVü‰sê\ô|’ düeTÁ>∑ ne>±Vü≤q

ø£*Œ+#˚+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£eT+

@sêŒ≥T #˚dæ+~. nyÓT]ø±˝À ñqï

‘Ó\T>∑T yês¡+<ä]ø° |üqTï\ >∑T]+∫

ñ|üj·TTø£ÔyÓTÆq düe÷#êsêìï

n+~+#˚+<äT≈£î á ne>±Vü≤q dü<ädüT‡

m+‘·>±H√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ç+~.

nyÓT]ø±˝À Á|üeTTK {≤´ø˘‡ n&Ó’«»sY

_˝Ÿ Vü≤+ãsYÿ á dü<ädüT‡≈£î $#˚Ãdæ,

|üqTï\ >∑T]+∫ mH√ï $\TyÓ’q

n+XÊ\T #ÓbÕŒs¡T. |üqTï

‘·–Z+#·Tø√e&É+˝À bÕ{Ï+#ê*‡q

yÓT\≈£îe\T, n+XÊ\ yêØ>± <˚ì¬ø+‘·

$TqVü‰sTT+|ü⁄ ñ+<√, ø=‘·Ô>± e÷]Ãq

{≤´ø˘‡ |ü<äΔ‘·T˝Ò+{Ï.. Ç˝≤+{Ï mH√ï

n+XÊ\qT Vü≤+ãsYÿ dü$es¡+>±

#ÓbÕŒs¡T. {≤´ø˘‡ ô|ò’*+>¥˝À ø=ìï

ñ|üj·TTø£Ô+>± Hê{Ÿ‡ {≤´ø˘‡ ôd$THêsY∫{≤ÿ\T ≈£L&Ü #ÓbÕŒs¡T. ôV≤#Yn+&éu≤sY u≤¢ø˘

düeTs¡ŒD˝À kÕ–q á ne>±Vü≤q dü<ädüT‡≈£î e∫Ãq

yês¡+‘ê dü<ädüT‡ô|’ dü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. {≤´ø˘‡

>∑T]+∫ mH√ï ø=‘·Ô $wüj·÷\‘√ bÕ≥T {≤´ø˘‡

$TqVü‰sTT+|ü⁄\ >∑T]+∫ Vü≤+ãsYÿ #Ó|æŒq $wüj·÷\T

‘·eT¬ø+‘√ ñ|üø£]kÕÔj·Tì yês¡T Á|üX¯+dæ+#ês¡T. {≤´ø˘‡

ôd$THêsY nq‘·s¡+ 2013˝À »s¡>∑uÀj˚T Hê{Ÿ‡

dü+ãsê\≈£î ÁbÕ<∏ä$Tø£ ø£$T{°\qT Á|üø£{Ï+#ês¡T.

Page 5: Namastheandhra - e-Paper

www.namastheandhra.comMAR 2012 99

nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ (Ä{≤) yêwæ+>∑ºHé &ûd”

$uÛ≤>∑+ e÷]à 10q ªÄ{≤ ~H√‘·‡e+μ |òüTq+>±

ìs¡«Væ≤+∫+~. á @&Ü~ E˝…’ 6 qT+∫ 8 es¡≈£î

n{≤¢+{≤˝À »s¡>∑uÀj˚T Ä{≤ ø±qŒ¤¬sHé‡, j·T÷‘Y

ø£HÓ«q¸Hé Á|üyÓ÷wüHé˝À uÛ≤>∑+>± á y˚&ÉTø£\T

ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eØ®ìj·÷, yêwæ+>∑ºHé &ûd”, y˚TØ˝≤+&é,

u≤*ºyÓ÷sY ÁbÕ+‘ê\≈£î #Ó+~q 500 eT+~ á

y˚&ÉTø£˝À¢ bÕ˝§ZHêïs¡T. Ä{≤ n<Ûä´≈£åî&ÉT sêCÒ+<äsY õHêï,

»qs¡˝Ÿ ôdÁø£≥Ø sêyÓ÷àVü≤Hé ø=+&Ü, sêCÒXŸ e÷~¬s&ç¶

(ô|ò’HêHé‡ ø£$T{°), Á≥d”º uÛÑTeH˚XŸ ã÷»\ ‘·~‘·s¡T\T

ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ\T|ü+#·T≈£îHêïs¡T. á áyÓ+{Ÿ <ë«sê

1.2 \ø£å\ &Ü\s¡¢ $sêfi≤\qT ùdø£]+#ês¡T. &ûd” yÓTÁ{À

@]j·÷ Ø»q˝Ÿ ø√Ä]¶H˚≥sY kÂeT´ ø=+&É|ü*¢

n‹<∏äT\≈£î ÄVü‰«q+ |ü\T≈£î‘·÷ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Áoø±s¡+

#·T{≤ºs¡T. Äj·Tq Ä{≤ ø£HÓ«q¸Hé @sêŒ≥¢ >∑T]+∫

e÷{≤¢&Üs¡T. <ë‘·\≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. ÁbÕ+rj·T

ø√Ä]¶H˚≥s¡T¢ eTH√eTsY @qT>∑T, kÂeT´ ø=+&É|ü*¢, u≤ãT

>∑TeTà&ç, »j˚T+<äsY nqï+, Á≥d”º\T sêyÓ÷àVü≤Hé ø=+&Ü,

sêCÒwt e÷~¬s&ç¶, uÛÑTeH˚XŸ ã÷»\.. d”ìj·TsY düuÛÑT´\T

˝Àπøwt nq+‘·T\, $wüß ø±\«\, m˝≤¢¬s&ç¶, C≤„Hé#·+<äsY

¬s&ç¶, |ü⁄˝≤¢¬s&ç¶.. kÕúìø£ Á|ü‹ì<ÛäT\T düTBÛsY <ë$T&ç, s¡$

u§C≤®, düT<äs¡ÙHé <∏äyéT, CÀ´‹ #·s¡≈£î|ü*¢, dü‘·´õ‘Y

e÷¬s&ç¶, Áo<ÛäsY bÕ˝≤«jYT, Vü≤Øwt ≈£îe÷sY, yÓ+ø£{Ÿ

>∑T+&Ü, ns¡$+<ä m&ܶ, eTùV≤+<äsY m&É¢, s¡»ì

eTT\eT\¢, uÛ≤s¡‹ j·÷#·eTH˚ì, Áo\‘· <∏äyéT, s¡eTD

¬s&ç¶ $sêfi≤\ ùdø£s¡D˝À.. ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+

#˚j·T&É+˝À eTTK´ bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡T. kÕj·T+Á‘·+

∫Hêïs¡T\ kÕ+düèÿ‹ø£ Á|ü<äs¡Ùq\T Äø£≥Tº≈£îHêïsTT.

Á‹wü, \ø£å´, s¡#·q ÁX‚j·T.{Ï, kÕVæ≤‹, dü+»q, ÁX‚j·T.C…,

dü+Væ≤‘·, ÁX‚j·T.õ, j·÷wt, n_Ûsê+, düT»jYT qè‘·´

Á|ü<äs¡Ùq\‘√ n\]+#ês¡T. j·TT‹, y˚T<Ûä ejÓTT*Hé ù|¢

#˚XÊs¡T. dü«s¡í+ dü÷ÿ˝Ÿ≈£î #Ó+~q Á|üü‘·÷´wü, Áù|D´,

kÕVæ≤‹, Væ≤j·T, ‘˚»˝Ÿ\ eT÷´õø˘ yÓT˝À&û\T

n\]+#êsTT. nq+‘·s¡+ $+<äT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.

eØ®ìj·÷ @]j·÷ Ø»q˝Ÿ ø√Ä]¶H˚≥sY eTH√Vü≤sY

@qT>∑T e+<äq düeTs¡ŒD #˚XÊs¡T.

‘Ó\T>∑T ø£fi¯\ yÓ’uÛÑyêìøÏ ‘·eTe+‘·T

düVü≤ø±s¡eT+~+#˚ ñ‘·Ôs¡ nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+

(Hê{Ÿ‡) &É˝≤¢dt˝À n<äT“¤‘·yÓTÆq ≈£L∫|üP&ç Hê≥´

Á|ü<äs¡Ùq≈£î #˚j·T÷‘·q+~+∫+~. Hê{Ÿ‡ k»q´+‘√

≈£L∫|üP&ç ø£fi≤πøåÁ‘·, {≤+f…ø˘‡ ñeTà&ç>± &É˝≤¢dt˝À

#Ó+#·T\øÏåà qè‘·´ Á|ü<äs¡Ùq @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.

|ü⁄sêD≤˝À¢ Á|üdæ~Δ#Ó+~q qs¡dæ+Vü‰e‘êsêìï

#Ó+#·T\øÏåà n<äT“¤‘·+>± s¡øÏÔø£{Ϻ+#ês¡T. á qè‘·´

Á|ü<äs¡Ùq≈£î &É˝≤¢dtyêdüT\ qT+∫ n<äT“¤‘· düŒ+<äq

\_Û+∫+~. Á|üeTTK Hê≥´ >∑Ts¡Te⁄ |ü<äà X§+]ƒ

<äs¡Ùø£‘·«+˝À 50 eT+~ ∫Hêïs¡T\T á qè‘·´

Á|ü<äs¡Ùq˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. dü+Á|ü<ëj·T <äTdüTÔ˝À¢

#Ó+#·T\øÏåà #˚dæq qè‘ê´ìøÏ Ms¡T n<äq|ü⁄

n\+ø£s¡D>± ì*#ês¡T. |ü⁄cÕŒ+»*‘√ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq

á Á|ü<äs¡Ùq.. Hê≥´ >∑D|ü‹, qs¡dæ+Vü‰e‘ês¡+,

ø£fi≤´D qè‘ê´\‘√ s¡øÏÔø£{Ϻ+~.

MTs¡÷ eTT+<äTø=kÕÔsê?ùdyê ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§ZHê\qT≈£îH˚ yê]øÏ Hê{Ÿ‡

ÄVü‰«q+ |ü*øÏ+~. ôV≤˝ŸŒ˝…’Hé ø±s¡´Áø£e÷˝ô|’

ÄdüøÏÔ ñqïyê]øÏ dü<ë kÕ«>∑‘·eTì Hê{Ÿ‡

ù|s=ÿ+~. e#˚à @&Ü~ E˝…’ 4`6 ‘˚B˝À¢

&É˝≤¢dt˝Àì Ç]«+>¥ ø£HÓ«q¸Hé ôd+≥s√¢ »]π> Hê{Ÿ‡

dü+ãsê˝À¢ dü«#·Ã¤+<ä ùde≈£î\T>±

e÷sê\qT≈£îH˚yê]ø° ÄVü‰«q+ |ü*øÏ+~.

ÄdüøÏÔñqïyês¡T [email protected] ≈£î

‘·eT $esê\T yÓTsTT˝Ÿ #˚j·Te#·Ãì ‘Ó*|æ+~.

$esê\ ø√dü+ https://www.natsworld.orgyÓuŸôd’{Ÿ #·÷&=#·TÃ.

nyÓT]ø±˝À ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ n+&É>± ì\TdüTÔqï ñ‘·Ôs¡

nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ (Hê{Ÿ‡) uÛÑ$wü´‘Y ø±sê´#·s¡Dô|’

düTBs¡È+>± #·]Ã+∫+~. ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ eT]ìï

ùde\+~+#˚+<äT≈£î Hê{Ÿ‡ ø±s¡´es¡Z+ y˚T<Û√eT<∏äq+

»]|æ+~. Hê{Ÿ‡ 2012`13 uÀs¡T¶‘√ bÕ≥T

ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ ø£$T{° m&çdüHé˝Àì Væ≤\ºHé ôVA≥˝À¢

düe÷y˚X¯yÓTÆ Hê{Ÿ‡ nuÛÑT´qï‹øÏ ø°\ø£ ìs¡íj·÷\T

rdüT≈£î+~. Hê{Ÿ‡ ôV≤˝ŸŒ˝…’Hé <ë«sê Á|üdüTÔ‘·+ #˚düTÔqï ùdyê

ø±s¡´Áø£e÷\T.. Äø£dæàø£ <äTs¡às¡D≤\T dü+uÛÑ$+∫q|ü⁄&ÉT

eTè‘·<˚Vü‰\qT yê] ã+<ÛäTe⁄\ e<ä›≈£î #˚s¡Ã&É+,

#·≥º|üs¡yÓTÆq dü\Vü‰\T Çe«&É+, >∑èVü≤Væ≤+dü, Äs√>∑´,

ñ<√´>∑, Çq÷‡¬sHé‡ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ ‘Ó\T>∑T Á|ü»\≈£î

eT]+‘· n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚+<äT≈£î Á|üD≤[ø£\T dæ<äΔ+

#˚XÊs¡T. 2013˝À &É˝≤¢dt˝À »s¡>∑uÀj˚T Hê{Ÿ‡

dü+ãsê\≈£î düuÛÑT´\+‘ê ∫‘·ÔX¯ó~Δ‘√ |üì#˚düTÔ+&É≥+ô|’

Hê{Ÿ‡ ø±s¡´es¡Z+ dü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚dæ+~. Ç<˚ dü÷Œ¤]Ô‘√

eTT+<äT≈£î q&Éyê\ì ø±s¡´es¡Z+ rsêàì+∫+~.

Hê{Ÿ‡ Ä<Ûä«s¡´+˝À yÓ’<ä´ dü\Vü‰\T, ùde\T

Hê{Ÿ‡ q÷´C…؇ {°+ Á|ü‹bÕ~+∫q ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_s¡+

ô|’\{Ÿ ÁbÕC…≈£îº≈£î Hê{Ÿ‡ uÀs¡T¶ ÄyÓ÷<ä eTTÁ<ä \_Û+∫+~.

Bì <ë«sê 52 yêsê\ bÕ≥T ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ yÓ’<ä´ dü\Vü‰\T

n+~kÕÔs¡T. $<˚XÊ\ qT+∫ e#˚Ã ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ ≈£L&Ü

ùde\+~+#˚+<äT≈£î (Çq÷‡¬sH金√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü)

q÷´C…؇ yÓ’<äT´\ ãè+<ä+ eTT+<äTø=∫Ã+~. Hê{Ÿ‡ uÀs¡T¶

ád” (2012`13) yÓTT<ä{Ï düe÷y˚X¯+ nq+‘·s¡+ 2011

Hê{Ÿ‡ ø£HÓ«q¸HéqT q÷´C…؇˝À $»j·Te+‘·+>±

ìs¡«Væ≤+#·&É+˝À düVü≤ø£]+∫q düuÛÑT´\+<ä]‘√ ø£*dæ ¬s+&√

s√E eT<Ûë´Vü≤ï+ #·sêÃ>√wæ˜ $+<äT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.

Hê{Ÿ‡ ø√dü+ y˚TeTT ôd’‘·+..

Hê{Ÿ‡ #˚düTÔqï ùdyê ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ\T|ü+#·T≈£îH˚+<äT≈£î

y˚TeTT ôd’‘·+ n+≥÷ #ê˝≤eT+~ eTT+<äTø=düTÔHêïs¡T.

Hê{Ÿ‡ á eT<Ûä´ø±\+˝À uÒ_ Vü≤]¸‘· nH˚ bÕ|ü≈£î yÓ’<ä´

kÕj·T+ ø√dü+ Ç∫Ãq |æ\T|ü⁄q≈£î eT+∫ düŒ+<äq

\_Û+∫+~. #ê˝≤eT+~ Hê{Ÿ‡ düuÛÑT´\T, <ë‘·\T

‘·eTe+‘·T $sêfi≤\T n+~+#ês¡T. ø±˙ $~Û

nqT≈£L*+#·ø£ Vü≤]¸‘· ˝Àø£+ $&ç∫ yÓ[¢b˛sTT+~. ‘·eT

bÕ|ü ø√dü+ Hê{Ÿ‡ #˚dæq Á|üj·T‘·ï+ #·÷dæ Vü≤]¸‘· ‘·+Á&ç

#·*+∫b˛j·÷s¡T. ‘êqT ≈£L&Ü |ü~eT+~øÏ kÕj·T+

#˚j·÷\ì ìX¯ÃsTT+#·T≈£îHêïs¡T. Hê{Ÿ‡ ùdyê ø±s¡´Áø£e÷˝À¢

bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î H˚qT ôd’‘·+ n+≥÷ eTT+<äTø=#êÃs¡T.

nyÓT]ø±˝À s√&ÉT¶ Á|üe÷<ëìøÏ >∑T¬s’q ns¡Ãq ≈£î≥T+u≤ìøÏ

≈£L&Ü Hê{Ÿ‡ n+&É>± ì*∫ Ä]úø£ kÕj·T+ n+~+∫+~.

‘Ó\T>∑Tyê]øÏ

Hê{Ÿ‡ eT]ìï ùde\T

yêwæ+>∑ºHé &ûd”˝À

ªÄ{≤ ~H√‘·‡e+μ

&É˝≤¢dt˝À

#Ó+#·T\øÏåàHê≥´+

www.namastheandhra.com MAR 2012 8

πø+Á<ä $<˚o e´eVü‰sê\T, e÷qe eqs¡T\ n_Ûeè~Δ

XÊK\ düVü‰j·T eT+Á‹ Ç.nVü≤à<é≈£î &É˝≤¢dt`bò˛sYº esYÔ

@]j·÷˝Àì uÛ≤s¡rj·TT\T |òüTq dü‘êÿs¡+ #˚XÊs¡T.

HêsYÔ f…ø±‡dt uÛ≤s¡‘· dü+|òüT+ (◊@mHé{°), Ç+&√

nyÓT]ø± Áô|ò+&éwæ|t øöì‡˝Ÿ (◊@m|òtd”) dü+j·TTø£Ô+>±

á ø±s¡´Áø£e÷ìï @sêŒ≥T #˚XÊsTT. yÓTøχø√˝À J20

$<˚o eT+Á‘·T\ düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»s¡T ø±yê*‡q

eT+Á‹ nVü≤à<é≈£î &É˝≤¢dt˝À Ä‹<∏ä´$T∫à á dü‘êÿs¡+

»]bÕs¡T. ◊@m|òtd” f…ø±‡dt n<Ûä´≈£åî&ÉT Á|ükÕ<é

‘√≥≈£Ls¡ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nVü≤à<é <˚XÊìøÏ >=|üŒ

dü+|ü<äì n_Ûe]í+#ês¡T. <˚X¯ Á|ü»\ ø√dü+ Äj·Tq

mH√ï ‘ê´>±\T #˚XÊs¡Hêïs¡T. ◊@mHé{° n<Ûä´≈£åî&ÉT

Áo<ÛääsY ø=s¡‡bÕ{Ï

e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á @&Ü~

◊@mHé{° s¡»‘√‘·‡e+

»s¡T|ü⁄ø=+≥Tqï≥T¢

‘Ó*bÕs¡T. uÛ≤s¡‘Y,

nyÓT]ø±\ dü+ã+<Ûë*ï

yÓTs¡T>∑T|üs¡#·&É+˝À

@◊mHé{° eTT+<äTqï≥T¢

#ÓbÕŒs¡T. ‘·≈£îÿe e´e~Û˝À

á ø±s¡´Áø£e÷ìï @sêŒ≥T

#˚j·T&É+ |ü≥¢ eT+Á‹

nVü≤à<é Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ªªuÛ≤s¡‘Y`nyÓT]ø± ø£eT÷´ì{°

Á|ü|ü+#·+˝Àì ¬s+&ÉT n‹ô|<ä› Á|üC≤kÕ«eT´ <˚XÊ\ eT<Ûä´ yês¡~Û˝≤

|üì#˚k˛Ô+<äì.. ¬s+&ÉT <˚XÊ\ dü+ã+<Ûë*ï yÓTs¡T>∑T|üs¡#·&É+˝À ø°\ø£bÕÁ‘·

b˛wæk˛Ô+<äì Äj·Tq Á|üX¯+dæ+#ês¡T. nyÓT]ø±‘√ bÕ≥T Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>±

ñqï Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ |üP]Ô düVü‰j·T,

düVü≤ø±sê\qT n+~kÕÔeTì Äj·Tq Vü‰MT Ç#êÃs¡T. &É˝≤¢dt˝À

ø±qT‡˝Ò{Ÿ @sêŒ≥T #˚j·÷\qï ø£eT÷´ì{° düuÛÑT´\ &çe÷+&éô|’

eT+Á‹ düŒ+~dü÷Ô.. n~ @<√ ˇø£ s√E kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì, ø±˙

<ëìô|’ ø£∫Ñ·yÓTÆq Vü‰MT Çe«˝Òqì nHêïs¡T. uÛ≤s¡‘·

Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ùde\+~+∫q ø±qT‡˝Ÿ »qs¡˝Ÿ dü+Jyé ns√sêqT

Äj·Tq n_Ûq+~+#ês¡T. ◊@mHé{° uÀsY¶ Ä|òt Á≥d”º #Ó’sY wüãï+

yÓ÷&çZ˝Ÿ ≈£L&Ü ns√sê≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. eTj·T÷]

Ç+&çj·THé ¬skÕº¬s+{Ÿ u≤+¬ø«{Ÿ Vü‰˝Ÿ˝À »]–q á

ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ $#˚Ãdæq n‹<∏äT\qT ◊@mHé{° n<Ûä´≈£åî&ÉT

Áo<ÛäsY¬s&ç¶ ø=s¡‡bÕ{Ï ÄVü‰«ì+#ês¡T. eT+Á‹ nVü≤à<é≈£î ªÁô|’&é Ä|òt

Ç+&çj·÷μ nyês¡T¶qT Áo<ÛäsY ø=s¡‡bÕ{Ï, Á|ükÕ<é ‘√≥≈£Ls¡

Á|ü<ëq+ #˚XÊs¡T. ◊@mHé{° uÀs¡T¶ düuÛÑT´sê\T Ç+<äT eT+<ë&ç

eT+Á‹øÏ |ü⁄wüŒ>∑T#·Ã¤+ n+~+#ês¡T. wüãï+ yÓ÷&çZ˝Ÿ, düTBÛsY

bÕ]UŸ (◊@mHé{° Á≥d”º), ◊@mHé{° ø±s=Œπs{Ÿ uÀs¡T¶ &Ó’¬sø£ºs¡T¢ ≈£î+‘˚wt #√wæÿ,

C≤Hé Vü≤$T<é\T eT+Á‹ì <äTXÊÙ\Tyê‘√ dü‘·ÿ]+#ês¡T. ◊@m|òtd” uÀsY¶ Ä|òt

&Ó’¬sø£ºsY düuÛÑT´&ÉT sê+ø° #˚ÁuÀ\T ns√sê, Vü≤$T<é, eTTs¡∞ yÓqï+\qT

dü‘·ÿ]+#ês¡T. ◊@m|òtd” ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT ‘Ó’j·÷uŸ ≈£î+<äyê˝≤ e+<äq düeTs¡ŒD

#˚XÊs¡T.

&ûm|òt&Éã÷¢´˝À eT+Á‹nVü≤à<é≈£î |òüTq dü‘êÿs¡+

ñ‘·Ôs¡ f…ø±‡dt ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ yê] kÕVæ≤‘·´ y˚~ø£ ìs¡«Væ≤+#˚ ªHÓ\ HÓ˝≤

‘Ó\T>∑T yÓHÓï\μ 55e düe÷y˚X¯+ |òæÁãe] 19q eTVü‰•esêÁ‹ dü+<äs¡“¤+>±

&ÉÉ˝≤¢dt˝Àì z]dt ¬skÕº¬s+{Ÿ˝À »]–+~. »qe]˝À á ø±s¡´Áø£eT+

dü+Áø±+‹ s√E »]–+~. &É˝≤¢dt, ôVAdüºHé, ÄdæºHé q>∑sê\≈£î #Ó+~q

kÕVæ≤r Á|æj·TT\T ñ‘ê‡Vü≤+>± á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. Á|üyêdü ø£$

$qïø√≥ s¡$X¯+ø£sY eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’q á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ kÕVæ≤ry˚~ø£

ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ ø£$T{° n<Ûä´≈£åî\T C§qï\>∑&ɶ düTÁãVü≤àD´+ n<Ûä´ø£å‘·

eVæ≤+#ês¡T. d”«j·T s¡#·q\T, yÓ+&ç‘Ós¡ y˚~ø£, kÕúìø£ kÕVæ≤ry˚‘·Ô ø£HÓï>∑+{Ï

#·+Á<ä ªeT÷&Ée eTTÁ<äDμ |ü⁄düÔø±$wüÿs¡D e+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T ÄVü‰¢<ä+>±

kÕ>±sTT. eTT+<äT>± d”«j·Ts¡#·q˝À¢ uÛ≤>∑+>± Á|üyêdü ø£<∏ä≈£î\T ì&É<äy√\T

e÷\‹.. ø£<∏ä, <ëì rs¡T‘ÓqTï\T, ø£<∏ä\T sêj·T&É+˝À >∑eTì+#ê*‡q

edüTÔe⁄\ >∑T]+∫ Á|ükÕÔ$+#ês¡T. eTVü‰•esêÁ‹, •e⁄ì >=|üŒ<äq+ MT<ä

<Ûä÷s¡®{Ï sêdæq |ü<ë´\qT kÕVæ≤‘·´ y˚~ø£ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´&ÉT ø±»

düTπsXŸ #·~$ $ì|æ+#ês¡T. ‘·q ∫qï‘·q+˝À •e⁄&ç MT<ä bÕ&çq

|ü<ë´\T, bÕ≥*ï Äfi¯¢ Áoìyêdü¬s&ç¶ |ü+#·T≈£îHêïs¡T. ôVAdüºHé qT+∫

$#˚Ãdæq ∫f…ºHé sêE $kÕj·÷dü+ nH˚ Vü‰dü´ ø£<∏äqT #·~$

$ì|æ+#ês¡T. e÷]à 10, 11 ‘˚B˝À¢ ôVAdüºHé˝À »]π> eT÷&√

Á|ü|ü+#· ‘Ó\T>∑T eTVü‰düuÛÑ\≈£î ÄVü‰«q+ |ü*ø±s¡T. yÓ+&ç‘Ós¡ y˚~ø£˝À

uÛ≤>∑+>± |òæÁãe] 10q |üs¡eT|ü~+∫q n˝Hê{Ï dü+^‘· <äs¡Ù≈£î\T

düTdüs¡¢ <äøÏåD≤eT÷]Ôì düà]+#·T≈£îHêïs¡T. Äj·Tq bÕ≥*ï Á|ü<ä]Ù+∫

|òüTqìyê[ n]Œ+#ês¡T. ø£HÓï>∑+{Ï #·+Á<ä ‘êqT 32 dü+e‘·‡sê\T>±

sêdüTÔqï ø£<∏ä\ dü+|ü⁄{Ï eT÷&√ eTTÁ<äD ªø£HÓï>∑+{Ï #·+Á<ä ø£<∏ä\Tμ

|ü⁄düÔø±ìï yÓ\Te]+#ês¡T. á |ü⁄düÔø±ìï $qïø√≥ s¡$X¯+ø£sY, ‘êHê

n<Ûä´≈£åî\T ‘√≥≈£Ls¡ Á|ükÕ<é, s¡#·sTTÁ‹ e÷\‹ ì&É<äy√\T, e+>∑÷]

bòÂ+&˚wüHé e´ekÕú|ü≈£î\T ∫f…ºHé sêE Ä$wüÿ]+#ês¡T. s¡$X¯+ø£sY

e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. kÕ<Ûës¡D+>± ø£e⁄\T ø£<∏ä\T sêj·T&É+, ø£<∏ä≈£î\T

ø£$‘·«+ #Ó|üŒ&É+ n+‘· ˇ|üŒ<äqï HêqT&ç ‘·|üŒì #·+Á<ä s¡TEe⁄

#˚XÊs¡Hêïs¡T. kÕVæ≤‘·´ y˚~ø£ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T eT<äT›≈£L] #·+Á<äVü‰dt

e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü⁄düÔø£+˝À ‘·q≈£î

q∫Ãq ø£<∏ä\qT, s¡#·sTT‘· Á|ü‹uÛÑqT

ø=ìj·÷&Üs¡T. eTs√ ø±s¡´es¡Z

düuÛÑT´&ÉT eT\¢es¡|ü⁄ nq+‘Y ≈£L&Ü

ø£<∏ä˝À¢ì ø=ìï $wüj·÷*ï

Á|ükÕÔ$+#ês¡T. nq+‘·s¡+ s¡$X¯+ø£sY

ªe#·q ø£$‘·«+`|ü]D≤e÷\T,

|ü]o\qμ nH˚ n+X¯+ô|’

Á|üdü+–+#ês¡T. dü+Á|ü<ëj·T

ø£$‘·«+˝ÀHÓ’Hê, e#·q

ø£$‘·«+˝ÀHÓ’Hê >∑eTq+˝À ‘˚&Ü

ñ+≥T+~ ø±˙.. >∑eT´+˝À ø±<äì..

@ s¡#·q¬ø’Hê ìC≤sTTr eTTK´yÓTÆq Á|üe÷DeTì #ÓbÕŒs¡T.

s¡#·sTT‘·\T ‘·eT Ä˝À#·q*ï $düèÔ‘· |ü]∫ eT+∫

s¡#·q\T #˚j·÷\ì Äø±+øÏå+#ês¡T. ñ‘·Ôs¡ f…ø±‡dt ‘Ó\T>∑T

dü+|òüT+ dü+j·TTø£Ô ø±s¡´<ä]Ù, kÕVæ≤‘·´ y˚~ø£

ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ ø£$T{° n<Ûä´≈£åî\T düTÁãVü≤àD+ C§qï\>∑&ɶ,

{≤+f…ø˘‡ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T eT\¢es¡|ü⁄ nq+‘Y,

#êeT≈£Ls¡ u≤*ÿ, ‘êHê n<Ûä´≈£åî\T ‘√≥≈£Ls¡ Á|ükÕ<é\T

s¡$X¯+ø£sYqT <äTXÊÙ\Te‘√ dü‘·ÿ]+#ês¡T. ø±s¡´es¡Z

düuÛÑT´\T Äj·Tq≈£î C≤„|æø£ n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À

{≤+f…ø˘‡ n<Ûä´≈£åî\T ^‘· <äeTàq, |üPsê«<Ûä´≈£åî\T m˙«mdt

¬s&ç¶, ø±s¡´<ä]Ù }]$T+&ç qs¡dæ+Vü‰¬s&ç¶, ø√XÊ~Ûø±]

ø£ècÕí¬s&ç¶ ñ|üŒ\bÕ{Ï, Ç‘·s¡ ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ düuÛÑT´\T

∫qïdü‘·´+, CÀ´‹ eq+, |üPs¡í#·+Á<äsêe⁄, eTùV≤wt

Ä~uÛ§≥¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTVü‰•esêÁ‹Hê&ÉT {≤+f…ø˘‡ ‘Ó\T>∑T yÓHÓï\

Page 6: Namastheandhra - e-Paper

ˇø£ uÛ≤s¡´ #ê˝ø£ ¬s+&√ ô|[¢ #˚düT≈£î+fÒH˚ ªnuÀ“μ n+≥÷

n<√˝≤ #·÷kÕÔ+! eTT>∑TZs¡+fÒ ªWsêμ n+{≤+! q\T>∑T¬s’‘˚

yêyÓ÷à nì eTT≈£îÿq y˚˝ÒdüT≈£î+{≤+! ø±˙ z Á|üãT<äTΔ&ÉT

@ø£+>± e+<ä ô|[¢fi¯ó¢ #˚düT≈£îì ]ø±s¡T¶ düèwæº+#ê&ÉT.

n‘·HÓes√? n‘·ì ø£<∏˚+{À ‘Ó\TdüT≈£î+<ë+ s¡+&ç!

j·÷HÓ‡+≥dt ˇ¬>«˝≤¢ n≈£î≈£î...e+<ä ô|[¢fi¯¢ ÄkÕ$T ù|s¡T. ¬øHê´˝À n+<äs¡÷ n‘·DÏï ªn≈£î≈£î

&˚+»sYμ nì |æ\T#·T≈£î+{≤s¡T. á ª&˚+»sYμ @+{≤

nqTø√ø£+&ç.. ne÷àsTT\yÓ¬s’Hê nj·T´>±] #·÷|ü⁄˝À¢

∫≈£îÿ≈£î+fÒ Çø£ n+‘˚ dü+>∑‘·T\T.. »s¡uÛÑÁ<ä+ n+≥÷

ôV≤#·Ã]ø£ nqe÷≥! 1939˝À n≈£î≈£î ‘·q ‘=* ô|fi≤¢ìï

$yêVü≤e÷&Ü&ÉT. ‘·eT <˚X¯+˝À mìï ô|[¢fi¯ó¢ #˚düT≈£îHêï

n&çπ> Hê<∏äT&ÉT ˝Òø£b˛e&É+‘√ ‘êqT e\∫q, ‘·qqT

e\∫q ne÷àsTT*ï ô|fi≤¢&ÉT≈£î+≥÷ b˛j·÷&ÉT n≈£î≈£î.

1992˝À 75 @fi¯¢ ej·TdüT˝À e+<√ ô|[¢ #˚düT≈£îì ]ø±s¡T¶

düèwæº+#êø£ >±˙ n‘·ì Á|üj·÷D+ Ä>∑˝Ò<äT. á e+<äeT+~‘√

<ë<ë|ü⁄ 300 eT+~ |æ\¢*ï ø£qï≥T¢ düe÷#ês¡+. M] ø√dü+

Á|ü‘˚´ø£+>± ¬s+&ÉT m*yÓT+≥Ø dü÷ÿ˝Ÿ‡H˚ ø£{Ϻ+#ê&É≥. n≈£î≈£î. n+‘˚ ø±<äT.. ‘·q ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T

e÷Á‘·y˚T ÁbÕs¡úq\T #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î z #·]Ãì ≈£L&Ü ì]à+#ê&É≥. ◊‘˚ ‘·q e+<äeT+~ uÛ≤s¡´˝À¢ 85

eT+~øÏ n≈£î≈£î $&Ü≈£î*#˚ÃXÊ&É≥. Á|ü|ü+#·+˝À e+<äeT+~ uÛ≤s¡´\Tqï @¬ø’ø£ eT>±&ç>± ]ø±s¡T¶

düèwæº+∫q n≈£î≈£î 94 @fi¯¢ ej·TdüT˝À 2010 nø√ºãs¡T 3q eTs¡DÏ+#ê&ÉT. n|üŒ{Ïø£‘·ì e+<äeT+~

uÛ≤s¡´\÷ ã‹πø ñHêïs¡T. n+fÒ n≈£î≈£î ‘·q#êe⁄‘√ e+<äeT+~ì $<Ûäe\T>± #˚XÊ&Éqïe÷≥!

u…˝À¢.. mquÛ…’ Äπs!eTVü≤à<é u…˝À¢ eTkÕu≤. Ç‘·ì ù|s¡T HÓ’J]j·÷˝À z

dü+#·\q+. #·≥º$s¡T<äΔyÓTÆHê @ø£+>± 86

eT+~ì ô|fi≤¢&ç, 176 eT+~

|æ\¢*ï ø£qï |òüTq‘· u…˝À¢~.

n≈£î≈£î ôd+#·Ø ]ø±s¡T¶qT

≈£L&Ü ø=fÒºùdyê&˚H√ @yÓ÷

ø±˙.. n‘·ìøÏ HÓ’J]j·÷

eTTdæ¢+ eT‘· ô|<ä›\T

n&ÉT¶|ü&ܶs¡T. ÇkÕ¢+

Á|üø±s¡+ ãVüQuÛ≤s¡´‘·«+

‘·|ü⁄Œ ø±<äT ø±˙.. uÛ≤s¡´\

|ü]$T‹ q\T>∑T]øÏ $T+#·≈£L&É<äT. Ä q\T>∑T]˙ düe÷q+>±

#·÷&Ü* ≈£L&Ü. ◊‘˚ n+<ä] ø£fi¯ó¢>∑|æŒ u…˝À¢ 86 eT+~ì

ô|fi≤¢&çq $wüj·÷ìï Ä\dü´+>± Á>∑Væ≤+∫q eT‘· ô|<ä›\T n‘·ìøÏ

e´‹πsø£+>± |òü‘ê« C≤Ø #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ãVüQuÛ≤s¡´‘·«+

H˚s¡+ øÏ+<ä u…˝À¢qT n¬sdüTº #˚dæ C…’˝À¢ ô|{Ϻ+~. ◊‘˚ u…˝À¢

e÷Á‘·+ ªª<˚e⁄&ÉT nqTeT‹+#ê&ÉT ø±ãfÒº 86 eT+~ì

ô|fi≤¢&É>∑*>±. e÷qee÷Á‘·T&Ó’‘˚ |ü~eT+~ì ô|fi≤¢&É>±H˚

#·#˚Ãyê&ÉT. ø±˙ H˚qT 86 eT+~ì ô|fi≤¢&É>∑*>±q+fÒ n~

n˝≤¢ Ç∫Ãq X¯øÏÔ e˝Ò¢μμ n+≥÷ yê~düTÔHêï&ÉT. u…˝À¢ uÛ≤s¡´\T

≈£L&Ü n‘·ìøÏ eT<䛑·T>± ì\TdüTÔHêïs¡T. u…˝À¢ eT+∫ uÛÑs¡Ô,

‘·+Á&ç n+≥THêïs¡T. u…˝À¢ n¬sdüTº≈£î ìs¡düq>± yês¡+‘ê

Ä+<√fi¯q ≈£L&Ü #˚|ü{≤ºs¡T. u…˝À¢≈£î yÓTT<ä≥ ø√s¡Tº eTs¡D•ø£å

$~Û+∫+~. ◊‘˚ n‘·qT ‘·q uÛ≤s¡´\≈£î ñeTà&ç>±

$&Ü≈£î*e«&ÜìøÏ n+^ø£]+#·&É+‘√ Ä •ø£åqT s¡<äT› #˚dæ+~.

Á|üdüTÔ‘·+ C…’˝À¢H˚ >∑&ÉT|ü⁄‘·Tqï u…˝À¢ ej·TdüT 84 @fi¯ó¢.

|ü<äT\ ø=B› uÛ≤s¡´*ï dü+bÕ~+#·&É+˝À

$<˚oj·TT˝ÒHê.. eTq <˚X¯düTú˝…e]ø° Ç˝≤+{Ï ]ø±s¡T¶

˝Ò<ë nì ∫+‹+#·ø£+&ç. eTq <˚X¯+˝Àq÷ Ç˝≤+{Ï

eTVü‰qTuÛ≤e⁄&ÉTHêï&ÉT. n‘·ì ù|s¡T õjÓ÷Hê #êHê.

eTDÏ|üPsY˝Àì z |ü˝…¢˝À n‘·ì ìyêdü+. n≈£î≈£î˝≤

ôd+#·Ø, u…˝À¢˝≤ ns¡Δôd+#·Ø nsTT‘˚ ø=≥º˝Òø£b˛j·÷&ÉT

ø±˙ eTH√&ç kÕúsTT˝À 39 eT+~ì ô|fi≤¢&É>∑*>±&ÉT.

◊‘˚ n≈£î≈£î, u…˝À¢\≈£î ˝Òì Á|ü‘˚´ø£‘· õjÓ÷Hê≈£î+~.

n<˚+≥+fÒ.. n‘·ì 39 eT+~ uÛ≤s¡´\T, 94 eT+~

|æ\¢\T, 14 eT+~ ø√&Éfi¯ó¢, 33 eT+~ eTqe\T..

n+‘ê ø£*dæ ˇπø #√≥ ñ+{≤s¡T. Á|ü|ü+#·+˝À

n‘·´+‘· ô|<ä›

≈£î≥T+u+>± Ç~

]ø±s¡T¶˝À¢¬øøÏÿ+~ ≈£L&Ü.

‘·q ≈£î≥T+ã

düuÛÑT´\+<ä] ø√dü+ e+<ä

>∑<äT\Tqï z

nbÕsYºyÓT+{ŸH˚

ì]à+#ê&ÉT õjÓ÷Hê. n‘·ì ≈£î≥T+ã+ yÓTT‘·Ô+ ø£*dæ

ôdŒwü˝Ÿ &çqïsY #˚j·÷\+fÒ 30 ø√fi¯ó¢, 60 øÏ˝À\

ã+>±fi¯<äT+|ü\T, 100 øÏ˝À\ _j·T´+ ø±yê\≥!

õjÓ÷Hê z ÁøÏdæºj·THé ‘Ó>∑≈£î #Ó+~qyê&ÉT. Ä ‘Ó>∑˝À

πøe\+ 4 y˚\ eT+~ e÷Á‘·y˚T ñHêïs¡≥. B+‘√ ‘·q

‘Ó>∑qT n_Ûeè~Δ #˚ùd+<äT≈£îì Ç˝≤ ô|[¢fi¯¢ u≤≥

|ü{≤º&ÉT #êHê. n‘·qT ˇø£ÿ @&Ü~˝ÀH˚ |ü~eT+~ì

$yêVü≤e÷&É+ $X‚wü+. Ç+‘·eT+~ì m+<äT≈£î

ô|[¢#˚düT≈£îHêïej·÷´ nì õjÓ÷HêqT n&ç–‘˚.. ªªH˚qT

<˚e⁄ì jÓTTø£ÿ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq _&ɶqT. <˚e⁄&ÉT Hê≈£î

#ê˝≤eT+~ u≤<Ûä´‘·*ï

n|üŒ–+#ê&ÉTμμ nqï~ düe÷<Ûëq+.

‘·q ô|[¢fi¯¢ Á|üj·÷D+ Çø£ÿ&ç‘√

Ä>∑<äì, ‘·q ‘Ó>∑qT n_Ûeè~Δ #˚ùd+<äT≈£î nyÓT]ø±≈£î

≈£L&Ü yÓ[¢ ô|fi≤¢&É‘êqì n+≥THêï&ÉT @fi¯¢ õj·÷H√!

õjÓ÷Hê... 39 Hê{Ö{Ÿ!

www.namastheandhra.comMAR 2012 1110

ôVAdüºHé q>∑s¡+˝Àì ôdsTT+{Ÿ <∏ëeTdt j·T÷ìe]‡{° CÀHé‡ Vü‰˝Ÿ

ÁbÕ+>∑D+˝À e÷]à 10, 11 ‘˚B˝À¢ Á|ü|ü+#· eT÷&√ ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤r dü<ädüT‡

$»j·Te+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. $$<Ûä <˚XÊ\ qT+∫ Vü‰»¬s’q eT÷&=+<ä\

eT+~ n‹<∏äT\‘√ CÀHé‡ Vü‰˝Ÿ ÁbÕ+>∑D+˝À |ü+&ÉT>∑ yê‘êes¡D+ HÓ\ø=+~.

ªe÷ ‘Ó\T>∑T ‘·*¢øÏ eT˝…¢|üP<ä+&Éμ n+≥÷ ÁXÊe´yÓTÆq ^‹ø£‘√ dü<ädüT‡

Äs¡+uÛÑyÓTÆ+~. ôVAdüºHé ‘Ó\T>∑T kÕ+düèÿ‹ø£ dü$T‹ n<Ûä´≈£åîsê\T Ä≈£îq÷]

XÊs¡<ä ÄVüA‘·T\≈£î Äràj·T ÄVü‰«q+ |ü*ø±s¡T. e+>∑÷] bòÂ+&˚wüHé

n<Ûä´≈£åî\T, dü<ädüT‡ Á|ü<Ûëq ìsê«Vü≤≈£î\T e+>∑÷] ∫f…ºHé sêE ‘=*

|ü\T≈£îq+~+#ês¡T. Á|ü<Ûëq n‹<∏äT\T &Üø£ºsY nedüsê\ nqdü÷j·÷<˚$,

ø±y˚TX¯«], nøÏÿsêE s¡e÷|ü‹sêe⁄, uÛÑTeq#·+Á<ä, j·÷s¡¢>∑&ɶ \ø°åàÁ|ükÕ<é,

<ë«Hê XÊÁdæÔ, y˚˝ÒÃs¡T Hêsêj·TDsêe⁄, ô|eTàsêE y˚DT>√bÕ\sêe⁄, >∑Ts¡T

düVü≤ÁkÕe<Ûëì ø£&çyÓTfi¯¢ es¡Á|ükÕ<é, düVü≤ÁkÕe<Ûëì ø√≥ \ø°åàqs¡dæ+Vü≤+\qT

y˚~ø£ô|’øÏ ÄVü‰«ì+#ês¡T. nq+‘·s¡+ nqdü÷j·T<˚$ CÀ´‹ Á|ü»«\q #˚XÊs¡T.

nyÓT]ø±˝À eTq |æ\¢\≈£î ‘Ó\T>∑T H˚s¡TŒ‘·Tqï >∑Ts¡Te⁄\T q+<äT\ düTC≤‘·,

>∑Ts¡T>∑+{Ï n|üs¡í, ø£+u≤\ Ms¡uÛÑÁ<äsêe⁄, qÁsê eTeT‘·, qÁsê |ü<äà\‘·,

e÷˝≤sêe⁄, sêj·Tes¡+ uÛ≤düÿsY, dü]<˚ düTBÛsY, s¡TÁ<ëes¡aT\ $»jYT, nø£ÿ\

$»j·T\øÏåà, y˚<ë+‘·+ >±j·TÁ‹\≈£î dü‘êÿs¡+ »]–+~. nq+‘·s¡+ s¡#·sTTÁ‹

ø±y˚TX¯«] ÁbÕs¡+uÛÀHê´dü+ #˚XÊs¡T. nøÏÿsêE s¡e÷|ü‹sêe⁄ Á|ü<ÛëH√|üHê´dü+

#˚XÊs¡T. y˚˝ÒÃs¡T Hêsêj·TDsêe⁄ ø°\ø√|üHê´dü+ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ j·÷s¡¢>∑&ɶ

\ø°ÎÁ|ükÕ<é, uÛÑTeq#·+Á<ä, Áô|ò+#Y bÂs¡T&ÉT &Üìj·T˝Ÿ HÓ¬>sY‡ dü«#·Ã¤yÓTÆq

‘Ó\T>∑T˝À dü+<˚XÊ\T $ì|æ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ e+>∑÷] bòÂ+&˚wüHé ñ>±~

ñ‘·ÔeT s¡#·q\ b˛{° $CÒ‘·\≈£î ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒXÊs¡T. ªHê yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï

ø£<∏äμ $uÛ≤>∑+˝À e\÷¢] πse‹, ø√dü÷] ñe÷uÛ≤s¡‹, M¬s*¢ s¡$\≈£î.. ªHê

yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï ø£$‘·μ $uÛ≤>∑+˝À Ç+<äT|ü*¢ s¡y˚Twt, Væ≤eTøÏs¡DY.. ñ‘·ÔeT

ø£<∏ëìø£ s¡#·sTT‘· $uÛ≤>∑>∑+˝À eT+<äbÕ{Ï dü‘·´+, y˚eT÷] yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄,

&=ø±ÿ Áoìyêdü|òüDÏ≈£îe÷sY.. ñ‘·ÔeT ø£$‘· $uÛ≤>∑+˝À ñeT, &=ø±ÿ Áoìyêdü

|òüDÏ≈£îe÷sY, e÷~q sêeTø£èwüí, C§qï\>∑&ɶ eT÷]Ô ãVüQeT‘·T\T

n+<äT≈£îHêïs¡T. ‘·sê«‘· e+>∑÷] bòÂ+&˚wüHé >ös¡e dü+bÕ<ä≈£î\T ô|eTàsêE

y˚DT>√bÕ\sêe⁄ n‹<∏äT\≈£î C≤„|æø£\+~+#ês¡T. kÕVæ≤‘·´ uÛÀ»q+

ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘ÓH˚ï{Ï düT<Ûë<˚$ ªneTàμ ø£$‘ê dü+ø£\Hêìï ô|eTàsêE

y˚DT>√bÕ\sêe⁄, X§+]ƒ XÊs¡<ë|üPs¡í ªÁ|ür∫ ˝ÒK\Tμ |ü⁄düÔø±ìï ø±y˚TX¯«],

ø£HÓï>∑+{Ï #·+Á<ä ø£<∏ëdü+ø£\q+ eT÷&√ eTTÁ<äDqT j·÷s¡¢>∑&ɶ \ø°åàÁ|ükÕ<é,

|æ.mdt.\ø°Îsêe⁄ ª\ø°åàdt fÒãT˝Ÿμ <äøÏåD uÛ≤s¡‘· XÊU≤Vü‰s¡ e+≥\ |ü⁄düÔø±ìï

uÛÑTeq#·+Á<ä, ¬s+{≤\ ø£\Œq ª‘·HêΩsT÷μ qe\qT Áoìyêdüsêe⁄, $+»eT÷]

nqdü÷j·T<˚$ ªm+<äs√ eTVü‰qTuÛ≤e⁄\Tμ |ü⁄düÔø±ìï nøÏÿsêE s¡e÷|ü‹sêe⁄

Ä$wüÿ]+#ês¡T. _.$.s¡eTD ªeT<Ûä´ ÁbÕ#·´<˚X¯+˝À ‘Ó\T>∑T dæú‹>∑‘·T\μô|’

Á|üdü+–+#ês¡T. ÁbòÕHé‡ qT+∫ e∫Ãq &˚ìj·T˝Ÿ HÓC…sY‡ Ä+Á<äkÕVæ≤‘·´+˝À

C≤q|ü<ä ø£<∏ä\÷ ø£$‘ê«\ô|’ ‘·q nqTuÛÑyê\ >∑T]+∫ e÷{≤¢&Üs¡T. ø£è‹ÔyÓ+{Ï

Áoìyêdüsêe⁄ ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘ê´ìøÏ kÕVæ≤‘·´ nø±&ÉMT #˚düTÔqï ø£èwæì

Á|üdüTÔ‹+#ês¡T. <ë«Hê XÊÁdæÔ ª‘Ó\T>∑T ø£$‘·«+˝À Vü‰dü´+μô|’ nqs¡Zfi¯+>±

e÷{≤¢&ç ÁXÀ‘·*ï Äq+~+|ü #˚XÊs¡T. sêj·Tes¡+ uÛ≤düÿsY ª˙‹ |ü<ë´\T

düeTø±©q $X‚¢wüDμ n+X¯+ô|’ e÷{≤¢&Üs¡T. düVü≤ÁkÕe<ÛëqT\T ø£&çyÓTfi¯¢

es¡Á|ükÕ<é, ø√≥\ø°àqs¡dæ+Vü≤+ ø£*dæ #˚dæq »+≥ ø£e⁄\ ÄX¯óÁ|üdü+>∑+

n\]+∫+~. ‘·sê«‘· d”«j·Ts¡#·Hê |üsƒ¡q+ »]–+~. øÏs¡DY Á|üuÛÑ, sêj·TT&ÉT

eè<äTΔ\, –]C≤ X¯+ø£sY, ñe÷uÛ≤s¡‹, b˛#·+|ü*¢ ñe÷<˚$, ‘·TeTà\ øÏs¡DY

#·Áø£e]Ô, C§qï\>∑&ɶ eT÷]Ô, ø=eTs¡y√\T düs√», yÓ+ø£≥sêE, sêeTø£èwüí

e÷~q eTT‘ê´\ d”‘· ‘·~‘·s¡T\T s¡#·q*ï $ì|æ+#ês¡T. ‘·sê«‘· »+bÕ\

#Í<ä] ª|æ\¢\‘√ |üsƒ¡HêdüøÏÔ ô|+bı+~+#·&É+ m˝≤μ nqï Hê+B Á|ükÕÔeq‘√

$X¯«$<ë´\j·T y˚~ø£ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. y˚eT÷] yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ j·T÷ìe]‡{°

Ä|òt ø±*bò˛]ïj·÷ u…sYÿ©˝À »s¡T>∑T‘·Tqï ‘Ó\T>∑T $<ë´uÀ<Ûäq >∑T]+∫

e÷{≤¢&Üs¡T. $X¯«$<ë´\j·T $<ë´s¡Tú\T b˛ø£\ •Øwü, ø=e«* Äs¡‹

ø±y˚TX¯«], $s¡fiŸ u≤j·YT uÛÑø£Ô, ÁøÏdüº|òüsY C≤Hé Áu≤+, X§+]ƒ |üP»\≈£î ‘êHê

|ü⁄s¡kÕÿsê\T n+~+#ês¡T. e+>∑÷] bòÂ+&˚wüHé yê] ñ‘·ÔeT $<ë´]ú

|ü⁄s¡kÕÿs¡+ ø£sY‡f…Hé &ç. ø±\y˚øÏ \_Û+∫+~. ‘√≥≈£Ls¡ Á|ükÕ<é, n|òü‡sY,

y˚˝ÒÃs¡T Hêsêj·TDsêe⁄ #˚‘·T\ MT<äT>± ãVüQeT‹ Á|ü<ëq+ »]–+~.

nq+‘·s¡+ kÕVæ≤r dü<ädüT‡˝À ø°\ø£yÓTÆq ªJeq kÕ|òü\´ |ü⁄s¡kÕÿs¡

eTVü‰düuÛÑμ y˚&ÉTø£ »]–+~. ø±y˚TX¯«], nøÏÿsêE s¡e÷|ü‹sêe⁄\≈£î e+>∑÷]

bòÂ+&˚wüHé ˝…’|òtf…Æ+ nNyéyÓT+{Ÿ |ü⁄s¡kÕÿsê*ï n+<äCÒdæ, |ü⁄cÕŒ_Ûùwø£+‘√

dü‘·ÿ]+∫+~. kÕj·T+Á‘·+ ‘Ó\T>∑T kÕ+düèÿ‹ø£ dü$T‹ @sêŒ≥T #˚dæq

>ös¡e$+<äT‘√ ‘=*s√E ø±s¡´Áø£eT+ eTT–dæ+~. eTsêï&ÉT.. ªe÷+&É©ø£+˝À

s¡#·q\Tμ n+X¯+ô|’ q+<äT\ düTo˝≤<˚$ ÁbÕs¡+uÛÀ|üHê´dü+ #˚XÊs¡T. ø£&çyÓTfi¯¢

es¡Á|ükÕ<é, ø√≥ \ø°åàqs¡dæ+Vü≤+ »+≥ø£e⁄\ ÄX¯óÁ|üdü+>∑+ #˚XÊs¡T.

nq+‘·s¡+ ø√dü÷] ñe÷uÛ≤s¡‹ ìs¡«Vü≤D˝À Hê\T>√ Á|üdü+>∑ y˚~ø£ »]–+~.

eT+>∑fi¯–] Á|üMT˝≤<˚$, uÛ≤düÿsY |ü⁄*ø±˝Ÿ, eT\¢es¡|ü⁄ nq+‘Y, qd”+ ùwø˘,

XÊs¡<ë|üPs¡í, u≤˝≤+Á‘·|ü⁄ s¡eTD XÊs¡<ä $$<Ûä n+XÊ\ô|’ e÷{≤¢&Üs¡T.

dü<ädüT‡ eTT–+|ü⁄ y˚~ø£˝À e+>∑÷] ∫f…ºHésêE ãVæ≤s¡+>∑ #·s¡Ã

ìs¡«Væ≤+#ês¡T. qqïj·÷<äT\ ø£qï‘·*¢øÏ düqïC≤E\ e÷\\T n]Œdü÷Ô,

nyÓT]ø±˝À ‘Ó\T>∑T‘·*¢øÏ kÕVæ≤‘ê´\+ø£s¡D\T #˚dü÷Ô e+<äq düeTs¡ŒD‘√

Á|ü|ü+#· ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤r dü<ädüT‡ ~–«»j·T+>± |üPs¡ÔsTT+~.

uÒ @]j·÷ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ yê]¸ø√‘·‡e+ e÷]à 11q dü˙ïy˚˝Ÿ˝À |òüTq+>± »]–+~. kÕj·T+Á‘·+ 7 >∑+≥\≈£î

yÓ’mdtÄsY n_Ûe÷qT\T bÕغ ø£+&ÉTyê\T, C…+&Ü\‘√ Vü‰»¬s’ ÁbÕ+>∑D≤ìï dü+<ä&ç>± e÷sêÃs¡T. bÕغ @&Ü~ ø±\+˝À ¬s’‘·T düuÛÑ,

|ò”E b˛s¡T, b˛\es¡+ j·÷Á‘·, &Ûç©¢ Bø£å, ‘Ó\+>±D Bø£å e+{Ï nH˚ø£ ø±s¡´Áø£e÷\‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ b˛sê≥+ »]|æq H˚|ü<∏ä´+˝À

bÕغ Ä$sꓤe s√EqT |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ìs¡ísTT+#ês¡T. s¡|òüTÀ‘·ÔyéT, \ø£åà, yÓ÷Vü≤Hé, yÓ+ø£{Ÿ, $H√<é,

»j·T+‘Y, BÛs¡CŸ, ns¡$+<é, düT<Ûëø£sY, Vü≤Øwt, düTπswt e⁄j·T÷´s¡T e+{Ï ø±s¡´ø£s¡Ô\T MT{Ï+>¥ Vü‰˝À¢ bÕغ C…+&Ü m>∑Ts¡y˚dæ yÓ’mdtÄsY

∫Á‘·|ü{+ eTT+<äT CÀ´‹ Á|ü»«\q #˚XÊs¡T. kı+‘· sêÁcÕºìøÏ <ä÷s¡+>± ñqï|üŒ{Ïø° nø£ÿ&É »]π> Á|ü‹ |ü]D≤e÷ìï >∑eTìdüTÔHêïeTì..

nø£ÿ&ç Á|ü»\≈£î düVü‰j·T düVü≤ø±sê\+~+#˚+<äT≈£î nìï $<Ûë˝≤ düVü≤ø±s¡eT+~kÕÔeTì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. \øÏÿ¬s&ç¶ Vü≤ì$T¬s&ç¶ f…©

ø±qŒ¤¬sHé‡ <ë«sê ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· @&Ü~˝À bÕغ ‘·s¡|òü⁄q nH˚ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{Ϻq≥T¢ düTπswt e⁄j·T÷´s¡T

‘Ó*bÕs¡T. ø√ePs¡T ñ|ü mìïø£˝À¢ bÕغøÏ uÛ≤Ø yÓTC≤]{° edüTÔ+<äì.. Ä ‘·sê«‘· »]π> 17 ñ|ü mìïø£˝À¢q÷ bÕغ $»j·T+ kÕ~ÛdüTÔ+<äì

ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n‹~∏ ¬skÕº¬s+{Ÿ @sêŒ≥T #˚dæq $+<äT‘√ ø±s¡´Áø£eT+ eTT–dæ+~.

|òüTq+>± Á|ü|ü+#· ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤r dü<ädüT‡

www.namastheandhra.com MAR 2012

|òüTq+>± uÒ @]j·÷yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt yê]¸ø√‘·‡e+

10

Page 7: Namastheandhra - e-Paper

www.namastheandhra.comMAR 2012 13www.namastheandhra.com MAR 2012 12

<äøÏåD eT<Ûä´ C≤]®j·÷˝Àì ndæŒ+&Ü®

ÁbÕ+‘êìøÏ yÓfi‚Ô z ô|<ä› |üs¡«‘·+ ø£ì|ædüTÔ+~. <ä÷s¡+

qT+∫ #·÷ùdÔm+‘√ ô|<ä›>±, yÓ&É\TŒ>± ñ+&˚ Ä

|üs¡«‘·MT<ä nø£&Éø£ÿ&Ü >∑T+‘·\T |ü&çq≥Tº>±

nì|ædüTÔ+~. ø±˙ <ä>∑Zs¡≈£î yÓ[¢ #·÷ùdÔ ‘Ó\TdüTÔ+~

ny˚$T{À. n$ >∑T+‘·\T ø±e⁄... ìyêkÕ\T.

|üs¡«‘·+˝À ìyêkÕ˝Ò$T{Ï? ‘Ó\düTø√yê\+fÒ

ˇø£ÿkÕ] nø£ÿ&É≈£î yÓfi‚Ô dü]!

1185... n|üŒ{ÏøÏ C≤]®j·÷qT ‘êeTsY nH˚

sêDÏ bÕ*k˛Ô+~. nsTT‘˚ ÄyÓTqT z ô|<ä›

düeTdü´ y˚~Û+#˚~. n<˚+≥+fÒ, eT+>√\T\

<ë&ç. e÷{Ïe÷{Ïø° <ë&ç#˚dæ ‘·q sêC≤´ìï

n\¢ø£˝À¢\+ #˚dü÷Ô, ‘·q Á|ü»\qT nwüºø£cÕº\T

bÕ˝Ò®düTÔqï eT+>√\T*ï m<äTs√ÿ&ÜìøÏ sêDÏ

HêHê ‘·+{≤\T |ü&Ü*‡ e∫Ã+~. á

düeTdü´qT m˝≤ n~Û>∑$T+#ê˝≤ nì

Ä˝À∫düTÔqï|ü⁄Œ&ÉT ‘·{Ϻq Ä˝À#·H˚

|üs¡«‘·+˝À ìyêkÕ\ @sêŒ≥T.

Ä˝À#·q e∫Ã+<˚ ‘·&Ée⁄>±

Á|üD≤[ø£\T s¡÷bı+~+∫+~ sêDÏ.

e+<ä˝≤~eT+~ |üìyêfi¯¢‘√

|üs¡«‘êìï ‘·$«+∫+~. |ü<äeT÷&ÉT

n+‘·düTú˝À¢ Äs¡Ty˚\ >∑èVü‰\qT

ì]à+∫+~. >±*, yÓ\T‘·Ts¡T

<Ûësêfi¯+>± e#˚Ã˝≤ C≤Á>∑‘·Ô\T

rdüT≈£î+~. eT+∫˙{Ï

dü<äTbÕj·÷\T @sêŒ≥T #˚dæ+~. #·]Ãì ≈£L&Ü

ì]à+∫+~. nø£ÿ&Éø£ÿ&Ü ø=+&ÉqT #·<äTqT

#˚sTT+∫ eT{Ϻ ‘√*+∫+~. nø£ÿ&É ∫qï ∫qï

yÓTTø£ÿ\T Hê{Ï+∫+~. düT\Te⁄>± |ü+&˚

|ü+≥\T

≈£L&Ü y˚sTT+∫+~. @~ ø±yê\Hêï øÏ+~øÏ yÓfi≤¢*‡q nedüs¡+

˝Ò≈£î+&Ü #˚dæ+~. |üs¡«‘·+˝À Ç˝≤+{Ï ìyêkÕ\T ñqï≥T¢

ô|’øÏ ø£qã&É≈£î+&Ü ñ+&˚˝≤ ìsêàD+ ø±$+∫+~.

|üs¡«‘·+ n&ÉT>∑TqT+∫, |üø£ÿH˚ ñqï ô|<ä› q~˝ÀøÏ yÓfi‚¢˝≤

uÛÑ÷$T˝À kıs¡+>±\T ‘·$«+∫+~. |üs¡«‘·+ MT~ qT+∫

#·÷ùdÔ bıs¡y˚Ts¡˝À ñ+&É>±H˚ X¯Á‘·Te⁄\T edüTÔqï $wüj·T+

‘Ó*dæb˛‘·T+~. ø±ã{Ϻ yêfi¯ó¢ Çø£ÿ&çøÏ #˚πs˝À|ü⁄

nÁ|üeT‘·ÔyÓTÆb˛e#·TÃ. ˇø£y˚fi¯ ‘·eT s¡Vü≤dü´Á>±eT+ >∑T]+∫

X¯Á‘·Te⁄\≈£î ‘Ó*dæb˛‘˚, yêfi¯ó¢ ô|’øÏ e#˚Ã˝À>± kıs¡+>±\

qT+∫ ‘·|æŒ+#·Tø√e#·TÃ. Ç<˚ sêDÏ Ä˝À#·q.

Ç˝≤ Çìï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£îì, m+‘√

eTT+<äT#·÷|ü⁄‘√ ø£{Ϻ+∫q á Á>±e÷ìøÏ yê]®j·÷ nì

ù|s¡T ô|{Ϻ+~ ‘êeTsY sêDÏ. ÄyÓT |ü<∏äø£+ eT+∫ |òü*‘êH˚ï

Ç∫Ã+~. X¯Á‘·Te⁄\ <ë&ÉT\qT u≤>±H˚ m<äTs√ÿ>∑*–+~.

ÄyÓT ‘·sê«‘· bÕ*+∫qyês¡T ≈£L&Ü á sê‹Á>±e÷ìï

|ü~\+>± #·÷düT≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ 1283˝À e∫Ãq |òüTÀs¡

uÛÑ÷ø£+|ü+˝À #ê˝≤es¡≈£L |üs¡«‘·+ HêX¯qeTsTT´+~.

ø=ìï Çfi¯ó¢ •~∏\eTj·÷´sTT. ø=ìï{Ïì

|ü⁄qs¡T<äΔ]+#·>∑*>±s¡T ø±˙ nìï{Ï˙ #˚j·T˝Òø£b˛j·÷s¡T.

<ë+‘√ ø=+<äs¡T Ä }]ì e~*ô|{≤ºs¡T. ∫e]øÏ

1551˝À |ü]¸j·THé sêE ‘êeTdtŒ <ë&ç #˚j·T&É+‘√ Ä

}s¡T |üP]Ô>± ‘·q yÓ’uÛÑyêìï ø√˝ÀŒsTT+~. eT∞¢ Bìï

mes¡÷ |ü⁄qs¡T<äΔ]+#·˝Ò<äT. <ë+‘√ ˇø£Hê&ÉT m+<ä]ø√

ÄÁX¯j·T+ ø£*Œ+∫q á n|ü⁄s¡÷|ü+ Á>±eT+,

ø£fi≤$V”≤q+>± e÷]b˛sTT+~.

‘·sê«‘·Ôsê«‘· yê]®j·÷ uÖ<äΔ düHê´düT\≈£î

ì\j·T+>± e÷]+~. ø=+<äs¡T düHê´düT\T ø£\dæ Çø£ÿ&É

ìedæ+#·&É+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºø£ yÓT\¢>± eT∞¢ »q+ sêe&É+

ÁbÕs¡+uÛÑeTsTT´+~. ‘·eT <ä>∑Zs¡≈£î e#˚Ãyê] <ä>∑Zs¡ düHê´düT\T ø=~›bÕ{Ï

&ÉãT“\T edü÷\T #˚ùdyês¡T. ÄdüøÏÔ ñqïyê]ì }s¡+‘ê ‹]–

#·÷&Éì#˚Ãyês¡T. #ê˝≤es¡≈£L Çfi¯ó¢ •~∏\yÓTÆb˛j·÷sTT ø±˙ Ç+ø± ø=ìï

ø±düÔ ≈£L&Ü #Ó≈£îÿ #Ó<äs¡≈£î+&Ü n+‘˚ n+<ä+>± ñHêïsTT.

Ç|ü⁄Œ&ÉT yê]®j·÷ z ô|<ä› ≥÷]düTº ÁbÕ+‘·+. e#˚Ãyês¡T b˛j˚Tyê]‘√

ì‘·´+ ø£fi¯ø£fi¯˝≤&ÉT‘·÷ ñ+≥T+~. nsTT‘˚ Ç˝≤+{Ï z

Á>±e÷ìï Ç+‘· |ü>∑&É“+B>± ì]à+#·&É+ m˝≤

kÕ<Ûä´eTsTT´+<√ #ê˝≤eT+~øÏ

}Vü≤≈£î n+<äì $wüj·T+!

sêDÏ ø£{Ϻq sê‹ }s¡T!

◊ø£eT‘·´y˚T eTVü‰ã\+ nHêïs¡T. ø£\dæø£≥Tº>± n&ÉTπ>ùdÔ

nqT≈£îqï<˚<Ó’Hê kÕ~Û+#˚jÓTT#·Ãì ‘·s¡‘·sê\T>± ô|<ä›\T

#ÓãT‘·THêïs¡T. Ä e÷≥ m+‘· ì»yÓ÷ ‘Ó\TdüTø√yê\+fÒ

Ä }s¡T yÓfi≤¢*.

e÷*Hê+>¥... ø=Hêïfi¯¢ ÁøÏ‘·+ es¡≈£L me]ø°

‘Ó*j·Tì z ∫qï }s¡T. ø±˙ Ç|ü⁄Œ&É~ y˚T|òü÷\j·T

sêÁcÕºìπø >∑s¡«ø±s¡DyÓTÆq Á>±eT+. sê»<Ûëì wæ˝≤¢+>¥≈£î

‘=+uÛ…’ øÏ˝ÀMT≥s¡T¢, ã+>±¢<˚XŸ dü]Vü≤<äT›≈£î Hê\T>∑T

øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ñqï e÷*Hê+>¥... j·÷e‘Y

uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝ÀH˚ ø±<äT, Ädæj·÷˝ÀH˚ n‹ |ü]X¯óÁuÛÑyÓTÆq

Á>±eT+>± n+<ä] Á|üX¯+dü\÷ n+<äT≈£î+{À+~. <˚X¯

$<˚XÊ\ ≥÷]düTº\qT n$T‘·+>± Äø£]¸k˛Ô+~.

mø£ÿ&É #·÷dæHê n+<äy˚T!

mquÛ…’ Çfi¯¢≈£î $T+∫ ñ+&Éì e÷*Hê+>¥˝À n&ÉT>∑T

ô|≥º>±H˚ ndü\T eTq+ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝ÀH˚ ñHêïe÷ nì

dü+<˚Vü≤+ sêø£ e÷q<äT. X¯óÁuÛÑyÓTÆq s√&ÉT¢, bı<ä]fi¯¢˝≤+{Ï

Çfi¯ó¢, Á|ü‹ Ç+{Ï eTT+<ä÷ s¡+>∑Ts¡+>∑T\ |üP\yÓTTø£ÿ\T,

mø£ÿ&É #·÷dæHê |ü#·Ã{Ï #Ó≥T¢... n˙ï ø£*dæ eTqdüTqT

ÄVü‰¢<ä+˝À eTT+#˚kÕÔsTT. dü]ø=‘·Ô nqTuÛÑ÷‹ì eTqdüT

ì+&Ü ì+ù|kÕÔsTT. mø£ÿ&Ü #Ó‘·Ô nqï<˚ ø£ì|æ+#·<äT. ˇø£ÿ

Ä≈£î sê*Hê yÓ+≥H˚ n~ #Ó‘·Ô≈£î+&û˝ÀøÏ C≤]b˛‘·T+~.

Bìø√dü+ nìï#√{≤¢ yÓ<äTs¡T‘√ #˚dæq &Édtº_Hé‡ ñ+{≤sTT.

Ç$ ì+&çb˛j·÷ø£ Ä #Ó‘·Ôq+‘ê rdüT¬ø[¢ z ô|<ä› >√‹˝À

y˚kÕÔs¡T. <ëìï eT∞¢ ms¡Te⁄>± ñ|üjÓ÷–kÕÔs¡T. n˝≤π>

Á|ü‹ Ç+{Ïø° ‘·|üŒìdü]>± eTs¡T>∑T<=&ç¶ ñ+≥T+~.

≥÷]düTº\ ø√dü+ ≈£L&Ü ø=ìï eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ø£{≤ºs¡T. Ä

}]˝À bÕ¢dæºø˘ |üP]Ô>± ìwæ<äΔ+. n+‘˚ø±<äT, Á>±eTdüTú˝À¢

Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø° ø£˙dü+ #·<äTe⁄ ñ+≥T+~. ô|’>± nø£ÿ&ç

bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ yÓTT<ä{Ï ‘·s¡>∑‹ qT+N |æ\¢\≈£î bÕ]X¯ó<äΔ´

bÕsƒê\T uÀ~ÛkÕÔs¡T. ˇ+{Ïì, Ç+{Ïì, }]ì m˝≤ X¯ó

ÁuÛÑ+>± ñ+#·Tø√yê˝À $e]kÕÔs¡T. Ç˝≤ #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥÷

b˛‘˚... Á|ü‹ $wüj·T+˝Àq÷ e÷*Hê+>¥ Á|ü‘˚´ø£y˚T!

m˝≤ kÕ<Ûä´+!

mes√ ekÕÔs¡ì, @<√ #˚kÕÔs¡ì e÷*Hê+>¥ yêdüT\T

m<äTs¡T #·÷dü÷Ô ≈£Ls√Ã˝Ò<äT. n+‘ê ø£\dæø£≥Tº>± n&ÉTπ>dæ

á $»j·÷ìï kÕ~Û+#ês¡T. Bìø√dü+ Á>±eTdüTú\+‘ê

ø=ìï ãè+<ë\T>± $&çb˛j·÷s¡T. ˇø√ÿ ãè+<ëìB ˇø√ÿ

u≤<Ûä´‘·! ˇø£{Ï mø£ÿ&Ü #Ó‘·Ô ˝Ò≈£î+&Ü |üs¡´y˚øÏådüTÔ+fÒ,

eTs=ø£{Ï eT+∫˙{Ï dü<äTbÕj·÷\qT düMTøÏådüTÔ+~. Ç+ø√

Á>∑÷|t eTTs¡T>∑T˙{Ï e´edüúqT, eTs√ Á>∑÷|t $<äT´‘Y

e´edüúqT... Ç˝≤ n+<äs¡÷ e+‘·T\yêØ>± |üì#˚kÕÔs¡T.

u≤<Ûä´‘·\≈£î ø£≥Tºã&ç q&ÉT#·T≈£î+{≤s¡T. m+&É

eT+&çb˛‘·THêï, yêq ‘·&çù|düTÔHêï |üqT*ï ìs¡¢ø£å´+

#˚j·Ts¡T. $<ÛäT*ï m>=ZfÒº Á|üj·T‘·ï+ n+‘·ø£Hêï #˚j·Ts¡T.

ªÇ<ä+‘ê y˚T+ me] ø√düyÓ÷ #˚j·T&É+ ˝Ò<äT. e÷ }]ì

ø±bÕ&ÉTø√e&É+ ø√dü+ #˚düTÔHêï+. n+<äTπø mes¡+ <˚ìø°

ã<ä›øÏ+#·+. <˚ì˙ ìs¡¢ø£å´+ #˚j·T+. n˝≤ ñ+&ÉãfÒº

Ç<ä+‘ê kÕ~Û+#·>∑*>±+μ n+{≤s¡T Vü‰+–«sY. Äj·Tq z

ãè+<ëìøÏ Hêj·T≈£î&ÉT. Äj·TH˚ ø±<äT, nø£ÿ&çyêfi¯¢+<ä]ø°

Ä }s¡+fÒ Áù|y˚T. n+<äTπø n+<äs¡÷ ìã<äΔ‘·‘√

e´eVü≤]kÕÔs¡T. me¬s’Hê ø£≥º&É\qT ‘·|挑˚ ô|ò’Hé y˚kÕÔs¡T.

Ä e∫Ãq kıeTTàqT eT∞¢ }] u≤>∑T ø√düy˚T

$ìjÓ÷–kÕÔs¡T. ≥÷]düTº\T n~Ûø£+>± edüTÔ+{≤s¡T ø±ã{Ϻ

yêfi¯¢ <ë«sê ≈£L&Ü }]˝À m˝≤+{Ï #Ó‘êÔ #˚s¡≈£î+&Ü z

ãè+<ä+ ø±|ü˝≤ ø±düTÔ+≥T+~. Ç˝≤ ìC≤sTTr>±

ÁX¯$T+#·ãfÒº e÷*Hê+>¥ yêdüT\T ‘·eT }]ì z

ãè+<ëeq+˝≤ e÷s¡TÃø√>∑*>±s¡T. ø£\dæ ÁX¯$TùdÔ ø±ì<˚B

˝Ò<äì Á|ü|ü+#êìøÏ #ê{Ï #ÓãT‘·THêïs¡T. ìs¡¢ø£å´+

ø±s¡D+>± #Ó‘·Ô≈£î|üŒ˝≤¢ e÷s¡T‘·Tqï mH√ï Á>±e÷\≈£î

Ä<äs¡ÙÁbÕj·T+>± ì\ã&ܶs¡T.

ˇø£ ãè+<ëeq+e÷*Hê+>¥... dæj·÷˝ÀH˚ n‘·´+‘· |ü]X¯óÁuÛÑyÓTÆq Á>±eT+

Page 8: Namastheandhra - e-Paper

www.namastheandhra.comMAR 2012 15

y˚<ë\qT Vü≤]+∫ k˛eT≈£î&çì eT‘ꇴe‘ês¡+˝À ñqï $wüßíe⁄ e~Û+∫,

y˚<ë\qT ‹]– ÁãVü≤à≈£î n|üŒ–+∫q s√CÒ ñ>±~ nì |ü⁄sêD≤\T

#ÓãT‘·THêïsTT. n˝≤π> ÁãVü≤à<˚e⁄&ÉT á Á|ü|ü+#êìï #Ó’Á‘·e÷dü X¯óø£¢|üø£å

Á|ü<∏äeT ~Hêq dü÷s√´<äj·T düeTj·T+˝À düèwæº+#ê&É≥. n+fÒ ø±\>∑D≤ìï

Á>∑Vü≤, qø£åÁ‘·, s¡T‘·T, e÷dü, es¡¸, esê¸~Û≈£î\qT ÁãVü≤à ás√E

Á|üe]Ô+|üCÒkÕÔ&Éì n+{≤s¡T. n˝≤π> edü+‘· s¡T‘·Te⁄ ≈£L&Ü Ç|ü⁄Œ&ÉT

yÓTT<ä\e⁄‘·T+~ ø±ã{Ϻ, ø=‘·Ô J$‘êìï ÁbÕs¡+_Û+#·&ÜìøÏ >∑Ts¡TÔ>± ñ>±~

#˚düT≈£î+{≤s¡H˚ uÛ≤eq ≈£L&Ü ñ+~. n+‘˚ø±ø£ XÊ*yêVü≤qT&ÉT

|ü{≤º_Ûwæ≈£îÔ&Ó’q s√EH˚ ñ>±~>± »s¡T|ü⁄≈£î+≥THêïs¡qï >±<∏ä ≈£L&Ü

ÁbÕ#·Ts¡´+˝À ñ+~. á |ü+&ÉT>∑≈£î Ä~ @<Ó’Hê ñ>±~ n+<ä]

J$‘ê˝À¢ø° ø=‘·Ô yÓ\T>∑TqT ‘ÓdüTÔ+<äì, uÛÑ$wü´‘·TÔô|’ ø=‘·Ô ÄX¯*ï

∫>∑T]+|üCÒdüTÔ+<äqï~ e÷Á‘·+ yêdüÔe+.

nsTT‘˚ ñ>±~ |ü+&ÉT>∑ ÁbÕeTTK´‘·qT dü+‘·]+#·Tø√&ÜìøÏ eTs√

eTTK´yÓTÆq ø±s¡D+, n<˚s√E edü+‘· qesêÁ‘·T\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±e&É+.

ÄX¯«j·TT» e÷dü+˝À˝≤π> #Ó’Á‘·e÷dü+˝Àq÷ bÕ&É´$T yÓTT<ä\T≈£îì,

‘=$Tà~ s√E\bÕ≥T <˚Me÷‘·≈£î ñ‘·‡yê\T »s¡T|ü⁄‘ês¡T. Bìe\¢

á‹u≤<Ûä\≈£î ˝ÀqTø±≈£î+&Ü <˚Me÷‘· ø±bÕ&ÉT‘·+<äì <˚M

uÛ≤>∑e‘·+ #ÓãT‘√+~. nH˚ø£ s√>±\T e#˚à y˚dü$ø±+˝À <˚M

ñ‘·‡yê\+ »s¡|ü&É+ X¯óuÛÑÁ|ü<ä+ ø±ã{Ϻ, y˚dü$ Äs¡+uÛÑ+,

dü+e‘·‡s¡+ Äs¡+uÛÑ+ ø£\dæe#˚Ã˝≤ ñ>±~Hê&ÉT ñ‘·‡yê\≈£î

lø±s¡+ #·T≥º&É+ dü+Á|ü<ëj·T+>± dæús¡|ü&ç+~.

m˝≤ #˚düT≈£î+{≤s¡T?ñ>±~Hê&ÉT dü÷s√´<äj·÷ìøÏ

eTT+<˚ ˝Ò∫, Ç+{Ï*¢bÕB

qTe⁄«\ q÷HÓ‘√

‘·\+≥T≈£î+{≤s¡T.

m+<äTø£+fÒ ‘Ó’\+‘√

nuÛÑ´+>∑q kÕïq+ #˚ùdÔ

X¯Øs¡+ |ü$Á‘·eTe⁄‘·T+~.

eT+>∑fi¯ ø±sê´\T

Ä#·]+#˚yê]øÏ Ä |ü$Á‘·‘·

#ê˝≤ nedüs¡+. Ä ‘·sê«‘· ø=‘·Ôã≥º\T

<Ûä]kÕÔs¡T. >∑&É|ü\≈£î |üdüT|ü⁄ ≈£î+≈£îeT\T n<äT›‘ês¡T. >∑Te÷à\≈£î

‘√s¡D≤\T ø£&É‘ês¡T. |üPC≤eT+~s¡+˝À <˚e⁄fi¯¢ |ü{≤\‘√ bÕ≥T

|ü+#ê>±ìï ≈£L&Ü ñ+∫, |üdüT|ü⁄`≈£î+≈£îeT sêdæq |”≥MT<ä yê{Ïì

ñ+∫ |üPõkÕÔs¡T. s¡ø£s¡ø±\ |æ+&çe+≥\qT <˚e⁄&çøÏ HÓ’y˚<ä´+>±

ô|&É‘ês¡T. Á|ükÕ<ë\qT Äs¡–+∫, ã+<ÛäTe⁄\‘√ ø£*dæ $+<äT\T

#˚düT≈£îì Ä s√»+‘ê dü+‘√wü+>± >∑&ÉT|ü⁄‘ês¡T. Ä @&Ü~

#˚j·÷\qT≈£î+≥Tqï |üqT\ìï+{Ïø° Ä s√CÒ lø±s¡+ #·T&É‘ês¡T.

ñ>±~ |ü#·Ã&çndü\T ñ>±~ |ü+&ÉT>∑ nq>±H˚ n+<ä]ø° yÓTT<ä≥ >∑Ts¡TÔ≈£î e#˚Ã~

ñ>±~ |ü#·Ã&ç. ø=‘·Ô ∫+‘·|ü+&ÉT s¡dü+˝À ñ|ü⁄Œ, u…\¢+, ˝Ò‘· e÷$T&ç

eTTø£ÿ\T, ø=~›>± y˚|ü|üP‘· y˚dæ #˚ùd ñ>±~ |ü#·Ã&çì #·÷dæ H√s¡÷s¡ì

yê&ÉT ñ+&És¡T. ndü\T á |ü+&ÉT>∑ eTs¡à+, >=|üŒ‘·q+ n+‘ê ñ>±~

|ü#·Ã&ç˝ÀH˚ Ç$T&ç ñ+~. #Ós¡≈£î >∑&É\T |üø±«ìøÏ e#˚à y˚fi¯, e÷$T&ç

|æ+<Ó\T ø±ùd y˚fi¯, y˚|ü#Ó≥T¢ ˝Ò‘· ∫>∑Ts¡T\T

‘=&çπ>y˚fi¯ ñ>±~ |ü+&ÉT>∑ edüTÔ+~. eTq

J$‘ê˝À¢ ø=‘·Ô nqTuÛÑyê\T, nqTuÛÑ÷‘·T\T,

Äq+<ë\T ì+&Ü\qï ñ<˚›X¯+‘√ Ä ‘=*

|üP‘·\qT, ø±j·T\qT ø£*dæ ñ>±~

|ü#·Ã&çì ‘·j·÷s¡T #˚kÕÔ+. <˚e⁄&çøÏ HÓ’y˚<ä´+

ô|{Ϻ, <ëìï Á|ükÕ<ä+>± d”«ø£]+∫q ‘·sê«‘˚

Ä s√E $T–*q ø±s¡´Áø£e÷\≈£î lø±s¡+ #·T&É‘ê+. Ç+‘· ÁbÕ<Ûëq´+

ñqï ñ>±~ |ü#·Ã&ç˝Àì r|æ, e>∑s¡T, |ü⁄\T|ü⁄, #˚<äT, ø±s¡+, ñ|ü⁄Œ... á

Äs¡T s¡T#·T\÷ eTìwæøÏ #·ø£ÿì dü+<˚X¯$TdüTÔHêïsTT. r|æ, #˚<äT ø£*dæ+<˚

J$‘·+. dü+e‘·‡s¡+ bı&ÉT>∑THê m<äTs¡j˚T´ eT+∫ #Ó&ÉT\qT,

ø£wüºdüTU≤\qT dü+j·TeTq+‘√ d”«ø£]+#ê\ì #ÓãT‘√+~ á ñ>±~

|ü#·Ã&ç. Ç+<äT˝À yê&˚ #Ós¡≈£î, ns¡{Ï|üfi¯ó¢, e÷$T&çø±j·T\T, y˚|ü|ü⁄e⁄«,

∫+‘·|ü+&ÉT, u…\¢+, C≤eTø±j·T\T e+{Ï$ Äs√>±´ìøÏ m+‘√ eT+∫~.

s¡T‘·T e÷s¡TŒ ø±s¡D+>± e#˚à <√cÕ\qT s¡÷|ü⁄e÷ù| \ø£åD≤\T

ñqï+<äTe\¢H˚ M{Ïì yê&ÉT‘ês¡T. Äj·TTπs«<ä+ Á|üø±s¡+ y˚bÕ≈£î uÛÑø£åD

Äs√>±´ìøÏ #ê˝≤ eT+∫~. y˚bÕ≈£î, y˚|ü |üP‘· ‹+fÒ nJ]Ô düeTdü´

‘=\–b˛‘·T+<äì Ä XÊÁdüÔ+ #ÓãT‘√+~. Ç˝≤ ñ>±~ |ü#·Ã&ç |ü+&ÉT>∑≈£î

n+<ä+‘√ bÕ≥T, eTq≈£î m+‘√ Äs√>±´ìï ≈£L&Ü ÇdüTÔ+~. |ü+#ê+>∑

ÁX¯eD+ ñ>±~øÏ dü+ã+~Û+∫ eTs√ eTTK´yÓTÆq Ä#ês¡+ |ü+#ê+>∑

ÁX¯eD+. CÀ´‹XÊÙÁdüÔy˚‘·Ô\T ˇø£ dü+e‘·‡s¡

ø±\+˝À »]π> $X‚cÕ\qT, Á>∑Vü≤

dü+#ês¡|üs¡+>± >∑TDÏ+∫

|ü+#ê+>±ìï ‘·j·÷s¡T #˚kÕÔs¡T.

á |ü+#ê+>∑ ÁX¯eD+˝Àì |ü+#·

n+>±\ e\¢ X¯óuÛÑ+

#˚≈£Ls¡T‘·T+<äì qeTàø£+. n+fÒ

‹~∏‘√ dü+|ü<ä, yês¡+‘√ Äj·TTwü߸,

qø£åÁ‘·+‘√ bÕ|ü Á|üøå±fi¯q, jÓ÷>∑+ e\q

yê´~Û ìeè‹Ô, ø£s¡D+ e\¢ >∑+>±kÕïq+ #˚dæq+‘·

|ü⁄D´+ \_ÛkÕÔj·T≥! |üPC≤s¡+uÛÑ+˝ÀqT, X¯óuÛÑø±sê´\T

yÓTT<ä\Tô|fÒº≥|ü⁄Œ&É÷ Ä s√E≈£î dü+ã+~Û+∫ á ◊~+{Ïì

>∑T]+N ‘·|üŒø£ #ÓãT‘·T+{≤s¡T. n+‘· ÁbÕeTTK´+ ø£\~ ø±ãfÒº

ñ>±~Hê&ÉT BìøÏ ≈£L&Ü |üP» #˚kÕÔs¡T. ‘·sê«‘· >∑T&ç˝À »]π> |ü+#ê+>∑

ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ yÓ[¢, Ä dü+e‘·‡s¡+˝À »s¡>∑uÀj˚T X¯óuÛ≤X¯óuÛÑ |òü˝≤\

>∑T]+∫ |üPC≤] #ÓãT‘·T+fÒ n+‘ê ÁX¯<äΔ>± $+{≤s¡T. mH√ï ø£s¡à\qT

Ä#·]+#·&ÜìøÏ kÕ<Ûäø£yÓTÆq |ü+#ê+>∑ |üsƒ¡Hêìï $q&É+ e\¢ düs¡«X¯óuÛ≤\÷

ø£\T>∑T‘êsTT. >∑+>±kÕïq+, >√<ëq+ #˚dæq+‘· |ü⁄D´+ ø£\T>∑T‘·T+~.

X¯Á‘·Te⁄\T q•kÕÔs¡T. |”&Éø£\\T sêe⁄. #·ø£ÿì dü+‘êq+ ø£\T>∑T‘·T+~.

BsêÈj·TTe⁄ ≈£L&Ü \_ÛdüTÔ+<äì |ü⁄sêD≤\T #ÓãT‘·THêïsTT.

Çìï X¯óuÛ≤*ï Á|ükÕ~+#˚, Ç+‘· dü+‘√cÕìï ì+ù| ñ>±~ |ü+&ÉT>∑

e#˚Ãdæ+~. eTq J$‘ê˝À¢ eTs√ ø=‘·Ô @&Ü~ì rdüTø=#˚Ãdæ+~. á

q+<äq HêeT dü+e‘·‡s¡eT+‘ê X¯óuÛ≤\‘√ J$‘·+ ì+&çb˛yê*,

nqT≈£îqïe˙ï kÕ~Û+#ê*, Ä•+∫qe˙ï n+<äTø√yê* n+≥÷

Äos¡«#·Hê\T Çk˛Ô+~.

qeTùdÔ Ä+Á<Ûä bÕsƒ¡≈£î\≈£î

q+<äq HêeT dü+e‘·‡s¡ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T...

edü÷Ô edü÷Ô edü+‘êìï yÓ+≥u…≥Tº≈£î e#˚à |ü+&ÉT>∑ ñ>±~.

ã+<ÛäTe⁄\ sêø£‘√ ø£fi¯ø£fi¯˝≤&˚ ˝À–fi¯ó¢, e÷$T&ç ∫>∑Tfi¯ó¢,

y˚|ü |üP‘·\T, ø√sTT\ ≈£L‘·\‘√ ‘Ó\T>∑Tyê] J$‘ê˝À¢ eTs√

ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+ yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. ñ>±~ |ü+&ÉT>∑

ek˛Ô+<ä+fÒH˚ ø=‘·Ô ÄX¯\T, ø√]ø£\T eTqdüT eTT+–≥

|ü⁄]$|ü⁄Œ≈£î+{≤sTT. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+˝Àì

#˚<äTì eT]Ãb˛yê\ì, ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡eT+‘ê

rj·Tì Äq+<ä+ J$‘ê˝À¢ ì+&Ü\ì, >∑&ç∫q j˚T&ÉT

#˚j·T˝Òø£b˛sTTq |üqT*ï á j˚T&ÉT #˚dæ rsê\ì....

Ç˝≤ |ü\T Ä˝À#·q\T, ÄX¯*ï ‘·q yÓ+≥ rdüTø=#˚à ñ>±~...

‘Ó\T>∑Tyê] |ü+&ÉT>∑\ìï{À¢ø° Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq~, Á|ü<ÛëqyÓTÆq~.

MAR 2012 www.namastheandhra.com14

Page 9: Namastheandhra - e-Paper

MAR 2012 www.namastheandhra.com www.namastheandhra.comMAR 2012 16 17

Page 10: Namastheandhra - e-Paper

www.namastheandhra.comMAR 2012 19

M~ÛM~ÛHê ‘ê{≤≈£î |ü+~fi¯ó¢..

Ä |ü+~fi¯¢˝À |æ\¢\ dü+<äfi¯ó¢..

‘=$Tà~s√E\ bÕ≥T kÕ+düèÿ‹ø£

ø±s¡´Áø£e÷\T.. M&çjÓ÷\T ô|{Ϻ dæìe÷\T..

e&É|ü|ü⁄Œ, bÕqø±\T.. zVüt≤! ‘Ó\T>∑T Hê≥

ÁosêeT qe$T ñ‘·‡yê\T m+‘· yÓ’uÛÑe+>±

»s¡T>∑T‘êjÓ÷ n+<ä]ø° ms¡Tπø. q÷‘·q

dü+e‘·‡s¡ ÁbÕs¡+uÛÑ ~Hê˝À¢ e#˚à edü+‘·

qesêÁ‘·T\ nq+‘·s¡+ d”‘êsêeT

ø£fi≤´D+ »s¡T|ü⁄ø√e&É+ eTq ∫s¡ eTsê´<ä.

lsêeT qe$T nq>±H˚ eTq+<ä]ø°

>∑Ts=Ô#˚à düTÁ|üdæ<äΔ |ü⁄D´πøåÁ‘·+ uÛÑÁ<ë#·\+.

lsêeTqe$T dü+<äs¡“¤+>±

Ä |ü$Á‘·πøåÁ‘·+˝À »]π>

d”‘êsêeTø£˝≤´D√‘·‡e+ >∑T]+∫

‘Ó\TdüT≈£î+<ë+.

ÁosêeT#·+Á<äT&ÉT •e <ÛäqTs¡“¤+>∑+ #˚dæ

d”‘·eTàqT $yêVü≤e÷&˚ düìïy˚X¯+ ø£eT˙j·T+. neTàqT

y˚s¡T>± kÕ«$Tì y˚s¡T>± ùd$+#·T≈£îH˚ dü+Á|ü<ëj·T+

eTq~ ø±<äT. n+<äTπø yê]s¡Te⁄]˙ ˇø£#√≥ #˚]Ã

ùd$+#·Tø√e&Éy˚T.. ªd”‘êsêeT ø£˝≤´D+μ. n+<äTHê eTq

uÛÑÁ<ä#·˝+˝À »]π> d”‘êsêeTkÕ«$T ø£˝≤´D√‘·‡yê\T

n‘·´+‘· n|üPs¡«+. ªªdæ]øÏ+ C…|üŒø£..

X¯+K#·Áø£j·TT>∑eTTHé #˚<√sTT dü+~Û+|üø£..

>∑»ÁbÕD≤eH√‘ê‡Væ≤jÓÆTμμ uÛÑø£Ô s¡ø£åD≈£î ø£~*e∫Ãq

s¡÷|ü+˝À ø=\TyÓ’q ø=+&É+‘· <˚e⁄&ÉT uÛÑÁ<ä–] sêeTT&ÉT.

n+<äTπø.. uÛÑÁ<ëÁ~ sêeTT&ç #˚‘·T˝À¢ X¯+KT#·Áø±\T

‘ês¡Te÷¬s’ ø£ì|ækÕÔsTT. Çø£ uÛÑÁ<äT&ç ø√]ø£ y˚Ts¡≈£î d”‘·eTà

‘·*¢ì ˇ&ç˝À ≈£Ls¡TÃ+&Éu…≥Tºø=qï≥Tº>± kÕ«$T Çø£ÿ&É

ø=\Tej·÷´&ÉT. |üø£ÿH˚ k˛<äs¡T&ÉT \ø£åàDT&ÉT ñ+{≤&ÉT.

}s¡÷sê sêe÷\j·÷\T+{≤sTT>±˙.. Ç+‘·{Ï n|ü⁄s¡÷|ü

<äèXÊ´ìï Çø£ÿ&É e÷Á‘·y˚T #·÷&É>∑\+. n<˚ uÛÑÁ<ë#·\

ÁbÕX¯düÔ´+. n+‘˚ø±<äT.. d”‘êsêeT\ø£åàDT\T eqyêdü

düeTj·T+˝À uÛÑÁ<ë#·˝≤ìøÏ

#˚s¡T≈£îH˚≥|üŒ{ÏøÏ Vü≤qTeT‘√

|ü]#·j·T+ ø±˝Ò<äT ø±ã{Ϻ,

Çø£ÿ&É Ä+»H˚j·TT&É÷

ñ+&É&ÉT!

uÛÑÁ<ëÁ~˝ÀÁãôVAà‘·‡yê\≈£î Áoø±s¡+uÛÑÁ<ë#·\+˝Àì Áo

d”‘êsêeT#·+Á<ä kÕ«$T

<˚ekÕúq+ Ä<Ûä«s¡´+˝À

ìs¡«Væ≤+#˚ ÁosêeTqe$T ‹s¡T ø£˝≤´D ÁãôVAà‘·‡yê\≈£î

n~Ûø±s¡T\T @sêŒ≥T¢ |üP]Ô #˚XÊs¡T. e÷]à 23 qT+∫

@Á|æ˝Ÿ 7 es¡≈£î ÁãôVAà‘·‡yê\T »s¡T>∑T‘êsTT. q+<äq

HêeT dü+e‘·‡s¡+˝À #Ó’Á‘· X¯ó<äΔ bÕ&É´$T X¯óÁø£yês¡+

qT+∫ #Ó’Á‘· bÕ&É´$T X¯ìyês¡+ es¡≈£î ÁãôVAà‘·‡yê\T

ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. s¡÷.40 \ø£å\‘√ qe$TøÏ dü+ã+~Û+∫

ø±s¡´Áø£e÷*ï #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡T. @Á|æ˝Ÿ 1q $T~∏˝≤

ùdº&çj·T+ ÁbÕ+>∑D+˝Àì •\Œø£fi≤ XÀ_Û‘·yÓTÆq ø£˝≤´D

eT+&É|ü+˝À kÕ«$T yê] ø£˝≤´D+

ìs¡«Væ≤+#·uÀ‘·THêïs¡T. 28 qT+∫ qyêVæ≤àø£

ÁãôVAà‘·‡yê\≈£î n+≈£îsês¡ŒD »s¡T>∑T‘·T+~. 29q

<Ûä«»|ü≥ uÛÑÁ<äTø£ eT+&É\ ˝ÒKq+, >∑s¡T&Ü~yêdü+, 30q

n–ï Á|ü‹wü˜ <Ûä«C≤s√Vü≤D+, uÒ] |üP», <˚e‘ê ÄVü‰«q+,

ã*Vü≤s¡D+, 31q m<äTs√ÿ\T ñ‘·‡e+,

@Á|æ˝Ÿ 1q

d”‘êsêeT#·+Á<äkÕ«$T

ø£˝≤´D+ »s¡T>∑T‘êsTT.

2q |ü{≤º_Ûùwø£+,

s¡<∏√‘·‡e+.. 3q

dü<ädü´+, 4q <=+>∑\ <√b˛‘·‡e+, ‘Ób˛Œ‘·‡e+, 5q

}+»˝Ÿ ñ‘·‡e+, 6q edü+‘√‘·‡e+, Vü≤eq+, 7q #·Áø£

rs¡ú+ <Ûä«C≤s√Vü≤D+, ã*Á|ü<ëq+, <ë«<äX¯ Äsê<Ûäq\T,

Áo |ü⁄wüŒ j·÷>∑+‘√ ÁãôVAà‘·‡yê\T düe÷|üÔeTe⁄‘êsTT.

ÁãôVAà‘·‡yê*ï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì e÷]à 23 qT+∫

ì‘·´ø£˝≤´D≤\T ì*|æy˚kÕÔs¡T.

á düeTj·T+˝À Á|ü‹ s√p kÕ«$Tyê]øÏ ‹s¡TM~Û ùde\T

ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. e÷]à 28 qT+∫ @Á|æ˝Ÿ 7 es¡≈£î

Á|üuÛÑT‘√«‘·‡yê\T.. 14 es¡≈£î |üe[+|ü⁄ ùde\T ôd’‘·+

ì*|æy˚j·TqTHêïs¡T.

qe$T |üP» m˝≤ #˚j·÷\+fÒ..ÁosêeT qe$T s√Eq ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTH˚ ìÁ<ä ˝Ò∫, ‘·\+≥T kÕïq+ #˚dæ |üdüT|ü⁄ s¡+>∑T <äTdüTÔ\T <Ûä]+#ê*.

‘·sê«‘· |üP» >∑~‘√ bÕ≥T Ç\¢+‘ê ˙{Ï‘√ ø£&ç– X¯óÁuÛÑ+ #˚j·÷*. >∑&É|ü≈£î |üdüT|ü⁄, ≈£î+≈£îeT ô|{≤º*.

Ç+{ÏeTT+<äT s¡+>∑e*¢ø£\‘√ n\+ø£]+#·Tø√yê*. |üP»≈£î ñ|üjÓ÷–+#˚ |ü{≤\≈£î >∑+<Ûä+, ≈£î+≈£îeT ô|{Ϻ

dæ<äΔ+>± ñ+#ê*. d”‘êsêeT\ø£åàD, uÛÑs¡‘· X¯Á‘·T|òüTTï\‘√ ≈£L&çq |ü≥+ ˝Ò<ë ÁosêeTTì Á|ü‹eTqT >±˙

|üP»≈£î ñ|üjÓ÷–+#·e#·TÃ. |üP»≈£î düqïC≤õ, ‘êeTs¡ |ü⁄e⁄«\T.. HÓ’y˚<ë´ìøÏ bÕqø£+, e&É|ü|ü⁄Œ, $$<Ûä

s¡ø±\ |òü˝≤\T dæ<äΔ+ #˚düTø√yê*. |üP»≈£î eTT+<äT ÁosêeT nc˛º‘·Ôs¡+, ÁosêeTs¡ø£å k˛ÔÁ‘·+, Áosêe÷wüºø£+,

ÁosêeT düVü≤Ádü+, ÁoeTÁ<ëe÷j·TD+ e+{Ï k˛ÔÁ‘ê\‘√ ÁosêeTT&çì düTÔ‹+#ê*. ÁosêeT |ü{≤º_Ûùwø£+

n<Ûë´j·÷ìï bÕsêj·TD+ #˚j·T&É+ <ë«sê X¯óuÛÑ |òü*‘ê\T #˚≈£Ls¡T‘êsTT. qe$T s√E eT<Ûë´Vü≤ï+ 12

>∑+≥\≈£î |üP» #˚j·÷*. |üP» #˚ùd≥|ü⁄&ÉT ‘·T\dæ e÷\ <Ûä]+#ê*. |üP» |üPs¡Ôj·÷´ø£ ÁosêeT s¡øå±k˛ÔÁ‘·+,

ÁosêeT ì‘·´|üP» e+{Ï |ü⁄düÔø±\qT ‘ê+ã÷˝≤\‘√ ø£*|æ eTT‘Ó’Ô<äTe⁄\≈£î Çe«&É+ <ë«sê X¯óuÛÑ

|òü*‘ê\T+{≤j·Tì |ü⁄s√Væ≤‘·T\T #ÓãT‘ês¡T. Äs√E sêe÷\j·T+˝À

kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·Tø√e&É+ eT+∫~. Ä\j·÷˝À¢

|ü+#êeTè‘·+‘√ n_Ûùwø£+, ÁosêeT <Ûë´q XÀ¢ø±\T,

ÁosêeT nc˛º‘·Ôs¡ |üP», d”‘êsêeT ø£˝≤´D+

»]|æùdÔ nqT≈£îqï ø±sê´\T ~–«»j·T+>±

|üP]Ôø±e&É+‘√ bÕ≥T düø£\ dü+|ü<ä\T

#˚≈£Ls¡T‘êsTT.

MAR 2012 www.namastheandhra.com18

Page 11: Namastheandhra - e-Paper

www.namastheandhra.comMAR 2012 2121

n+‘ê m|ü⁄Œ&Ó|ü⁄Œ&Ü nì m<äTs¡T#·÷düTÔqï @&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZ\

ñ|ü mìïø£\ |òü*‘ê\T e#˚ÃXÊsTT. mìïø£\T »]–q

@&ÉT kÕúHê\≈£î >±qT Ä]+{Ï˝À n+<äs¡÷ }Væ≤+∫q≥Tº>±H

|òü*‘ê\T e#êÃsTT. ˇø£ÿ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY˝À

e÷Á‘·y˚T ≥>¥ Ä|òt yêsY>± »]–q b˛{°˝À

;CÒ|” ¬>\T|ü⁄ C…+&Ü m>∑πsdæ..

‘Ósêdü≈£î s¡a\ø˘ Ç∫Ã+~.

Ç<äT>√ $esê\T...

n+‘ê nqT≈£îqïfÒº...

@ bÕغøÏ mìï?{°ÄsYmdt 4yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt 1;CÒ|” 1Ç‘·s¡T\T (Hê>∑+) 1

ø±e÷¬s&ç¶Çø£ÿ&Ü eTT+<äT>± }Væ≤+∫q≥Tº>±H˚ {°ÄsYmdt

bÕغ ¬>\Tbı+~+~. ÄbÕغ nuÛÑ´]ú >∑+|ü

>√es¡ΔHé ¬s&ç¶ 75,699 z≥T¢ <äøÏÿ+#·T≈£îì

|òüTq$»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú

31,234 z≥T¢ <äøÏÿ+#·T≈£îqï yÓ’.sêõ¬s&ç¶ô|’

44,466 z≥¢ ‘˚&Ü‘√ |òüTq$»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T.

πøe\+ 17,839 z≥T¢ e÷Á‘·y˚T <äøÏÿ+#·T≈£îqï ‘Ó\T>∑T<˚XÊìøÏ &çbÕõ{Ÿ

≈£L&Ü <äø£ÿ˝Ò<äT.

Ä~˝≤u≤<é‘=* qT+N.. {°ÄsYmdt ¬>\T|ü⁄ q˝Ò¢s¡Tô|’ ã+&ç q&Éø£

nqT≈£î+≥Tqï ìjÓ÷»ø£es¡Z$T~. nqT≈£îqï≥Tº>±H˚ ‘Ósêdü nuÛÑ´]ú

CÀ>∑TsêeTqï ø±+Á¬>dt Á|ü‘·´]ú sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶ô|’ 31,396 z≥¢

Ä~Ûø£´+‘√ $»j·Tπø‘·q+ m>∑s¡y˚XÊs¡T. CÀ>∑TsêeTqï≈£î 59,452

z≥T¢ sê>± sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶øÏ 28,056 z≥T¢ e#êÃsTT.

‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ #Ó+~q |æ.X¯+ø£sY 24,288 z≥¢‘√

eT÷&√kÕúq+‘√ dü]ô|≥Tº≈£îHêïs¡T.

eTVü≤ã÷uŸq>∑sYø√ePs¡T ‘·sê«‘· #ê˝≤ eT+~ ÄdüøÏÔ>±

m<äTs¡T #·÷dæ+~.. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY ñ|ü

mìïø£ |òü*‘ê\ ø√düy˚T. ‘Ó\+>±D

yê<ëìøÏ ‘êH˚ ô|<ä›qïqT nqT≈£î+≥Tqï

{°ÄsYmdt bÕغ.. á kÕúq+ ‘·eT≈£î

e<ä˝≤\ì ;CÒ|” m+‘·>± n&ç–Hê ø£˙dü

$TÁ‘·<Ûäsêàìï ≈£L&Ü bÕ{Ï+#·≈£î+&Ü

Çø£ÿ&É b˛{°#˚dæ+~. B+‘√ Çø£ÿ&ç

‘Ó\+>±D dü+|òü÷\T, Á|ü»\T ˇøÏ+‘· ;CÒ|” yÓ’ù|

yÓTT>∑TZ#·÷bÕs¡T. n<˚ düeTj·T+˝À ‘Ósêdü≈£î ≈£L&Ü

düVü≤»+>±H˚ ø=+‘· ã\+ ñ+&É&É+‘√ Çø£ÿ&É b˛{° qTyê« H˚Hê

nqï≥Tº>± kÕ–+~. ‘=* eT÷&ÉT Hê\T>∑T sö+&É¢ øö+{Ï+>¥˝À

nq÷Vü≤´+>± ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú eTT+<ä+»˝À ì*#ês¡T.

n|üŒ{ÏøÏ ‘Ósêdü Hê\T>√ kÕúq+˝À ñ+~. ‘·sê«‘· |ü⁄+E≈£îì

ø=+‘· ùd|ü⁄ nÁ>∑kÕúq+˝À ì*∫+~. m≥ºπø\≈£î øö+{Ï+>¥

eTT–ùd dü]øÏ á d”≥T uÛ≤»bÕπø <äøÏÿ+~. Ä bÕغ nuÛÑ´]ú

jÓTqï+ lìyêdü¬s&ç¶øÏ 39,385 z≥T¢ sê>±.. Äj·Tq düMT|ü

Á|ü‘·´]ú ‘ÓsêdübÕغ nuÛÑ´]ú ÇÁãV”≤+≈£î 37,506 z≥T¢ <äø±ÿsTT.

yÓTC≤]{° πøe\+ 1879 z≥T¢ e÷Á‘·y˚T!! Çø£.. 25,333

z≥¢‘√ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú eTT‘ê´\ Á|üø±wt eT÷&√kÕúq+˝À...

πøe\+ 17,518 z≥T¢ kÕ~Û+∫q ‘Ó\T>∑T<˚X¯+nuÛÑ´]ú

|æ.#·+Á<äX‚KsY Hê\T>√kÕúq+˝À ì*#ês¡T.

ø=˝≤¢|üPsYeTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢, ø=˝≤¢|üPsY

ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ñ|ü mìïø£˝À ≈£L&Ü

eTT+<äT>± }Væ≤+∫q≥T¢>±H˚ {°ÄsYmdt

nuÛÑ´]ú p|ü*¢ ø£ècÕísêe⁄ 15,024 z≥¢

yÓTC≤]{°‘√ $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T.

‘Ó\+>±D yê<ëìøÏ ø£≥Tºã&ç.. ø±+Á¬>dt≈£î

sêJHêe÷ #˚dæ {°ÄsYmdt˝À #˚]q

p|ü*¢øÏ ‘êC≤ |òü*‘·+‘√ |òü\+

<äøÏÿqfÒº!! øö+{Ï+>¥ yÓTT<ä˝j·÷´ø£ ‘=* sö+&é qT+N Äj·Tq

‘·q Á|ü‘·´s¡Tú˝…’q {°&û|”, ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\ ø£Hêï eTT+<ä+»˝À

<ä÷düT≈£îb˛j·÷s¡T. b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{Ÿ z≥¢˝À ≈£L&Ü p|ü*¢øÏ

Ä~Ûø£´+ <äø£ÿ&É+ $X‚wü+. b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{Ÿ˝À Äj·Tq≈£î 36 z≥¢

yÓTC≤]{° \_Û+∫+~. Çø£ÿ&É Äj·Tq≈£î 58,107 z≥T¢ sê>±..

Äj·Tq düMT|ü Á|ü‘·´]ú |æ.$wüßíes¡ΔHé ¬s&ç¶ (ø±+Á¬>dt)≈£î 43,083

z≥T¢ <äø±ÿsTT. {°&û|” nuÛÑ´]ú #·+Á<äX‚KsYsêe⁄ 35,287

z≥¢‘√ Çø£ÿ&É eT÷&√kÕúq+˝À ì*#ês¡T.

Hê>∑sY ø£s¡÷ï˝Ÿ‘êqT sêJHêe÷ #˚dæq kÕúHêìøÏ ‹]–

dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú>± ‘êH˚ b˛{°#˚dæq

Hê>∑+ »Hês¡›q¬s&ç¶ Hê>∑sY ø£s¡÷ï˝Ÿ˝À

eTT+<äT>± }Væ≤+∫q≥Tº>±H˚ ¬>\T|ü⁄

q>±sê yÓ÷–+#ês¡T. ‘Ósêdü eT<䛑·T‘√

27,327 z≥¢ yÓTC≤]{°‘√ $»j·T+

kÕ~Û+#ês¡T. Çø£ÿ&É ø±+Á¬>dt bÕغ ¬s+&√

kÕúq+˝À ì\Te>±... ‘Ó<˚bÕ

eT÷&√kÕúq+‘√ dü]ô|≥Tºø√yê*‡ e∫Ã+~. Hê>∑+ $»j·÷ìï

n&ÉT¶ø√e&ÜìøÏ {°&û|” m+‘·>± ø£èwæ#˚dæHê.. |òü*‘·+

˝Òø£b˛sTT+~. Hê>∑+ »Hês¡›q ¬s&ç¶øÏ Çø£ÿ&É 71,001 z≥T¢

sê>±... ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú <ëyÓ÷<äsY ¬s&ç¶øÏ 43,676 z≥T¢

<äø±ÿsTT. {°&û|” nuÛÑ´]ú m+.»Hês¡›q¬s&ç¶øÏ 18,608 z≥T¢

e÷Á‘·y˚T e#êÃsTT.

ùdºwüHé |òüTHé|üPsYes¡+>∑˝Ÿõ˝≤¢ ùdºwüHé |òüTHé|üPsY ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ »]–q ñ|ü

mìïø£˝Àq÷ eTT+<äT>± }Væ≤+∫q≥Tº>±H˚

{°ÄsYmdt bÕغ ¬>\T|ü⁄u≤≥˝À kÕ–+~. Ä bÕغ

nuÛÑ´]ú sê»j·T´.. ‘·q düMT|ü nuÛÑ´]ú, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+

‘·s¡|òü⁄q b˛{° #˚dæq ø£&çj·T+ lVü≤]ô|’ 32,638

z≥¢ Ä~Ûø£´+‘√ ¬>*#ês¡T. sê»j·T´≈£î 81,279

z≥T¢ sê>±.. ø£&çj·T+ lVü≤]øÏ 48,641 z≥T¢

e#êÃsTT. Çø£.. ø±+Á¬>dt bÕغøÏ Çø£ÿ&É &çbÕõ{Ÿ

≈£L&Ü <äø£ÿ˝Ò<äT. Ä bÕغ nuÛÑ´]ú sêC≤s¡|ü⁄

Á|ü‘ê|t¬s&ç¶øÏ <äøÏÿ+~ 28,965 z≥T¢ e÷Á‘·y˚T.

nsTT‘˚ á |òü*‘·+ eTT+<äT>± }Væ≤+∫+<˚ ø±ã{Ϻ yÓTC≤]{°

m+‘·H˚<ëìô|’H˚ n+‘ê ÄdüøÏÔ #·÷bÕs¡T.

ø√ePs¡Tsêhyê´|üÔ+>±H˚ ø±<äT.. yÓTT‘·Ô+ Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>±

‘Ó\T>∑Tyês¡+<äs¡÷ ÄdüøÏÔ>± m<äTs¡T #·÷dæq

|òü*‘·+.. HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ ø√ePs¡T ñ|ü mìïø£

|òü*‘·y˚T! á b˛s¡T˝À eTT+<äT>± nqT≈£îqï≥Tº>±H˚

yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´]ú q\¢|ü⁄¬s&ç¶ Á|üdüqï

≈£îe÷sY ¬s&ç¶ 23,496 z≥¢ Ä~Ûø£´+‘√

$»j·Tπø‘·q+ m>∑Ts¡y˚XÊs¡T. Äj·Tq≈£î yÓTT‘·Ô+

73,876 z≥T¢ sê>±... ¬s+&√ kÕúq+˝À ì*∫q ‘Ó<˚bÕ nuÛÑ´]ú

k˛$T¬s&ç¶ #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶øÏ 50, 382 z≥T¢ b˛\j·÷´sTT. 30

y˚\≈£î ô|’>± yÓTC≤]{° kÕ~Û+#ê\qï~ »>∑Hé eØZj·TT\ \ø£å´+

ø±>±... Á|üdüqï≈£îe÷sY ¬s&ç¶ yÓTC≤]{°ì 20y˚\ ˝À|ü⁄ ñ+&˚˝≤

#·+Á<äu≤ãT eP´Vü‰\T s¡∫+#ês¡T. nsTT‘˚.. Ç<ä›] eP´Vü≤+

|òü*+#·≈£b˛e&É+ >∑eTHês¡Ω+. ø±>±.. 41,397 z≥¢‘√ ø±+Á¬>dt bÕغ

nuÛÑ´]ú lìyêdt¬s&ç¶ Çø£ÿ&É eT÷&√kÕúq+˝À ì*#ês¡T.

MAR 2012 www.namastheandhra.com20

Page 12: Namastheandhra - e-Paper

www.namastheandhra.comMAR 2012 2323

sêh+˝À n+<ä] <äèw”º Ç|ü⁄Œ&ÉT ˇø£ÿ $wüj·T+ MT<˚! n~.. »>∑Hé n¬sdüTº

ne⁄‘ê&Ü? ø±&Ü? nsTT‘˚... |ü]dæú‹ @+{Ï? Bìô|’ »>∑Hé es¡Z+ m˝≤

düŒ+~düTÔ+~? @ Ç<ä›s¡T, eTT>∑TZs¡T ø£*dæHê ‘·eT e÷≥˝À¢ ˇø£ÿkÕ¬s’Hê

#·]Ã+#·T≈£îH˚ n+X¯+>± e÷]+~. Ä<ëj·÷ìï $T+∫ ÄdüTÔ\T ø£*–

ñ+&É≥+, ‘·+Á&ç yÓ’mdt n~Ûø±sêìï n&ÉT¶ô|≥Tºø=ì y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T

dü+bÕ~+#ês¡qï Äs√|üD\T #˚dü÷Ô e÷JeT+Á‹ X¯+ø£Ásêyé #˚dæq |òæsê´<äTqT

ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\‘√ d”;◊ $#ê]k˛Ô+~. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± >∑‘· ø=ìï

HÓ\\T>± n¬sdüTº\T ≈£L&Ü »]>±sTT. nsTT‘˚.. Ç|üŒ{Ïes¡≈£L »>∑Hé≈£î ≈£î&ç,

@&ÉeT\T>± e´eVü≤]+#˚ $»j·TkÕsTT¬s&ç¶, »>∑Hé eTs√ nqT#·s¡T&ÉT düT˙˝Ÿ

n¬sdüTº nj·÷´s¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ me÷àsY ≈£î+uÛÑø√D+˝À eT]ø=+<äs¡T

n~Ûø±s¡T\T, yê´bÕs¡y˚‘·Ô\T n¬sdüTº nj·÷´s¡T. Çø£ á πødüT≈£î dü+ã+~Û+∫

d”;◊ ‘·q yê<äqqT ø√s¡Tº≈£î #ÓbÕŒ*‡q >∑&ÉTe⁄ <ä>∑Zs¡ |ü&É≥+‘√ Ä ˝À|ü⁄

»>∑Hé n¬sdüTº #˚kÕÔs¡qï yê<äq ã\+>± yê´|æ+∫+~. yÓ’mdt eTs¡D+

‘·sê«‘· »]–q |ü]D≤e÷\T, »>∑Hé y˚πs bÕغ ô|≥º≥+ ˝≤+{Ï$ »]–Hê

≈£L&Ü #·÷d”#·÷&Éq≥T¢>± e´eVü≤]+#˚ ø£Hêï... Ä∫‘·÷∫ n&ÉT>∑T\T

y˚j·÷\qï yÓ’K]øÏ ø±+Á¬>dt bÕغ yÓTT>∑TZ #·÷|æ+~. sêJ ø£Hêï

b˛sê{≤ìπø ôd’ n+≥÷ »>∑Hé ˇø£{ÏøÏ |ü~kÕs¡T¢ s¡DìHê<ä+ #˚j·T≥+‘√...

Çø£ ñù|øÏåùdÔ yÓTT<ä{Ïπø yÓ÷dü+ edüTÔ+<äì n~ÛcÕ˜q+ uÛ≤$+∫+~. »>∑Hé

$wüj·T+˝À ø£]ƒq+>± e´eVü≤]+#ê\qï dü+πø‘ê\qT |ü+|æ+~. n+<äT˝À

uÛ≤>∑+>±H˚ πødüT $#ês¡D |üs¡T>∑T\T ô|≥º≥+‘√ bÕ≥T... |ü\Te⁄s¡T

n¬sdüTº\T #√≥T #˚düT≈£îHêïsTT. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î »>∑HéqT n_Ûe÷ìdüTÔqï

17eT+~ myÓTà˝Ò´\ sêJHêe÷ $wüj·T+˝ÀH˚ ªˇø£ ìs¡íj·÷ìøÏμ e∫Ãq Ä

bÕغ ∫e]øÏ yê] sêJHêe÷\qT ÄyÓ÷~+∫+~. ‘êeTT #˚dæq

sêJHêe÷\qT ÄyÓ÷~+#ê\ì |ü\TkÕs¡T¢ $qï$+∫Hê |ü≥ºq≥T¢

e´eVü≤]+∫Hê.. ∫e]øÏ yê] sêJHêe÷\qT ÄyÓ÷~+#·≥+ #·÷düTÔ+fÒ

eP´Vü‰‘·àø£+>± »]–+<äqï yê<äq CÀs¡+<äT≈£î+~. sê»´düuÛÑ≈£î mìïø£\T

»s¡>∑qT+&É≥+, ‘·sê«‘· sêh|ü‹ mìïø£ »]π> H˚|ü<∏ä´+˝À... sêh+˝À

‘Ó\+>±D, ø√ePs¡T˝À ñ|ü mìïø£ q>∑sê yÓ÷>±ø£ e÷Á‘·y˚T m+|”,

myÓTà˝Ò´\ düuÛÑ´‘ê«\≈£î sêJHêe÷ #˚dæq »>∑Hé n_Ûe÷q myÓTà˝Ò´\

ø√]ø£qT ÄyÓ÷~+#·≥+ »]–+~. eTT+<äT>± }Væ≤+∫q≥T¢>±H˚ e÷]Ã

yÓTT<ä{Ïyês¡+˝À »>∑Hé es¡Z+ô|’ y˚≥T |ü&ÉT‘·T+<äqï }Vü≤\T

ì»eTj·÷´sTT. e÷]à ¬s+&√ ‘˚Bq.. |ü<äVü‰s¡T eT+~ ø±+Á¬>dt

myÓTà˝Ò´\ô|’... n$XÊ«dü rsêàq+˝À bÕغ $|tqT

~Ûø£ÿ]+∫q+<äT≈£î nqs¡Ω‘· y˚≥T |ü&ç+~. Ç<√

]ø±s¡T¶>± #Ó|ü⁄Œø√yê*. bÕغ |òæsêsTT+|ü⁄\ #·≥º+

e∫Ãq 27@fi¯¢˝À... <˚X¯ #·]Á‘·˝À ˇπø <äbòÕ 16eT+~

myÓTà˝Ò´\ô|’ y˚≥T |ü&ç+~.

eP´Vü‰‘·àø£y˚THê?»>∑Hé es¡Z+ myÓTà˝Ò´\ô|’ ªy˚≥Tμ eP´Vü‰‘·àø£+>±H˚

kÕ–+<äqï≥T¢ düŒwüºeTe⁄‘√+~. ø√ePs¡T, ‘Ó\+>±D˝À

ñ|ümìïø£\T »s¡T>∑T‘·Tqï düeTj·÷ìøÏ eTT+<˚ d”Œø£sY e<ä› myÓTà˝Ò´\

nqs¡Ω‘·≈£î dü+ã+~Û+∫q ô|ò’\T ñ+~. nsTT‘˚... ˇπøkÕ] mìïø£\qT

m<äTs=ÿe≥+ ø£+fÒ... y˚πs«s¡T>± mìïø£\ >√<ë\≈£î ~>∑≥+ eT+∫<äqï

uÛ≤eq ø±+Á¬>dt˝À e´ø£ÔeTe⁄‘·T+~. yêdüÔyêìøÏ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À

»s¡T>∑T‘·Tqï ñ|ü mìïø£\T ‘Ó\+>±D sêh dü$T‹ ({°ÄsYmdt) bÕغøÏ

nqT≈£L\+>± kÕ>∑T‘·THêïj·TH˚ #ÓbÕŒ*. ˇø£Áf…+&ÉT kÕúHê\T ‘·|æŒ+∫

$T–*qe˙ï @ø£|üø£å |òü*‘ê\T e#˚à neø±X¯y˚T m≈£îÿe. nsTT‘˚... >∑‘·+˝À

u≤qT‡yê&É ñ|ü mìïø£ dü+<äs¡“¤+>± »]–q ‘·|ü⁄Œ\T eTs√kÕ]

»s¡>∑≈£L&É<äqï

uÛ≤eq‘√ bÕ≥T...

bÕغ ø±´&ÉsY yÓTT‘·Ô+

<äèwæº kÕ]+#˚+<äT≈£î

M\T>± »>∑Hé es¡Z+ MT<ä y˚≥T≈£î ø±\j·÷|üq kÕ–+<äqï uÛ≤eq

e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. @&ÉT kÕúHê\≈£î ñ|ü mìïø£\≈£î H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä˝…’q

‘·sê«‘·... nB ˝Àø˘düuÛÑ d”Œø£sY HÓ\÷¢s¡T m+|” y˚Tø£bÕ{Ï sê»yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶

sêJHêe÷qT ÄyÓ÷~+∫q 24>∑+≥˝ e´e~Û˝ÀH˚ sêh+˝À myÓTà˝Ò´\ô|’

y˚≥T |ü&É≥+ nqTø√≈£î+&Ü »]–+<äì #Ó|üŒ˝Ò+. m+<äTø£+fÒ sê»´düuÛÑ

mìïø£\≈£î ‘·«s¡˝À H√{Ï|òæπøwüHé yÓ\Te&˚ neø±X¯+ ñ+~. eTs√yÓ’|ü⁄

sêh|ü‹ mìïø£ »s¡>∑qT+~. M{Ï˝À¢ »>∑Hé es¡Z+ bÕ˝§ZH˚ neø±X¯+ ‘êC≤

ìs¡íj·T+‘√ ñ+&É<äT. eTs√yÓ’|ü⁄ ˇπøkÕ] 14 õ˝≤¢˝À¢ 24 kÕúHê˝À¢ mìïø£\T

n+fÒ n~Ûø±s¡|üøå±ìøÏ ø£‹ÔMT<ä kÕy˚T. m+<äTø£+fÒ... ‘Ó\+>±D˝À

$TqVü‰sTT+∫ $T–*q 16kÕúHê˝ $wüj·T+˝À yÓTC≤غ kÕúHê˝À¢ ø£qTø£

»>∑Hé bÕغ ¬>\Tbı+~‘˚ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ ø£wüºø±\y˚T. n+<äTπø ñ|ü mìïø£\

eT<Ûä´ <ä÷s¡+ ñ+&É{≤ìøÏ M\T>± ‘êC≤ ìs¡íj·T+

‘√&ÜŒ≥TìdüTÔ+~. »>∑Hé n¬sdüTº e÷]à HÓ\˝À @

s√C…’Hê ñ+&˚ neø±X¯+ ñqï H˚|ü<∏ä´+˝À... Äj·Tq

n¬sdüTº ‘·sê«‘· y˚≥T ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï |üø£å+˝À

mø£ÿ&É kÕqTuÛÑ÷‹ edüTÔ+<äqï Ä˝À#·q ≈£L&Ü y˚≥T

ìs¡íj·÷ìøÏ z ø±s¡D+>± #ÓãT‘·THêïs¡T.

‘˚B #Ó|üŒ˝Òs¡T ø±˙...yêdüÔyêìøÏ »>∑Hé n¬sdüTº $wüj·÷ìï ø±+Á¬>dt

myÓTà˝Ò´\T ˇøÏ+‘· u≤Vü‰≥+>±H˚ Á|ükÕÔ$düTÔHêïs¡T.

‘˚Bì ø£∫Ñ·+>± #Ó|üŒ˝Òø£b˛sTTHê e÷]Ã

HÓ˝≤Ks¡T˝À e÷Á‘·+ U≤j·T+ n+≥THêïs¡T. ªªÇ|üŒ{Ïπø

Ä\dü´yÓTÆ+~. Çø£ Ä\dü´+ #˚ùdÔ bÕغøÏ eT]+‘·

qwüº+ ‘·|üŒ<äT. Äj·Tq #˚dæq n$˙‹ Ç|üŒ{Ïπø

Á|ü»˝À¢øÏ yÓ[¢+~. y˚T+ Äj·Tqô|’ Á|ürø±s¡+ rs¡TÃø√e≥+ ˝Ò<äT.

sê»ø°j·T+>± <Óã“ rj·T≥+ ˝Ò<äT. ø±˙... ‘·|ü⁄Œ #˚dæq yêfi¯¢≈£î •ø£å

|ü&É≈£î+&Ü #·÷&É≥+ dü]ø±<äT>±μμ nì ø√kÕÔ ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q d”ìj·TsY

ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´ #˚dæ yê´K´\T »>∑Hé uÛÑ$wü´‘·TÔ m˝≤ ñ+&ÉuÀ‘·T+<√

#Ó|üŒø£H˚ #ÓbÕŒsTT.

»>∑Hé n¬sdüTº≈£îeTTVüQs¡ÔyÓT|ü⁄Œ&ÉT?

»>∑Hé n¬sdüTºô|’ düs¡«Á‘ê #·s¡Ã »s¡T>∑T‘·Tqï

düeTj·T+˝À... nq÷Vü≤´+>± e÷]à Hê\T>√

‘˚Bq Ä~yês¡+ Äj·TqqT d”;◊ n¬sdüTº

#˚düTÔ+<äqï yês¡Ô\T ˇø£ÿkÕ]>±

}|ü+<äT≈£îHêïsTT. nsTT‘˚ BìøÏ

eT÷\+ @$T≥+fÒ... ‘·eT e<ä›≈£î

e#˚Ã+<äT≈£î M\T>± »>∑Hé

n+<äTu≤≥T˝À ñ+&Ü\ì d”;◊

ø√s¡≥y˚T ø±s¡D+. B+‘√ »>∑Hé n¬sdüTº

‘·<∏ä´eTH˚ Ø‹˝À #Ûêqfi¯ó¢ ‘·eT yê<äq\‘√

ôVA¬s‹Ô+#êsTT. Ç<˚ düeTj·T+˝À »>∑Hé ‘·q

HÓ\÷¢s¡T |üs¡´≥qqT s¡<äT› #˚düTø=ì

ôV’≤<äsêu≤<é˝À ñ+&É≥+ á Á|ü#êsêìøÏ ã\+

#˚≈£L]Ãq≥¢sTT+~. »>∑Hé n_Ûe÷qT\T

ôd’‘·+ ô|<ä› m‘·TÔq Äj·Tq ìyêkÕìøÏ

#˚s¡T≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚... ne˙ï e{Ϻ

e÷≥\T>±H˚ $T–*b˛j·÷sTT.

ìC≤ìøÏ.. »>∑HéqT n¬sdüTº #˚ùdÔ

|ü]dæú‘·T\T m˝≤ ñ+&ÉuÀ‘êjÓ÷

eTT+<äT>± n+#·Hê y˚ùd+<äTπø d”;◊

Ç˝≤+{Ï ©ø˘(e÷ø˘) Á&ç˝Ÿ #˚dæ+<äH˚ yê<äq\÷

$ì|ædüTÔHêïsTT. n<˚ düeTj·T+˝À.. »>∑Hé

n¬sdüTº≈£î dü+ã+~Û+∫ Äj·Tq n_Ûe÷qT\qT

e÷qdæø£+>± dæ<äΔ+ #˚ùd Á|üj·T‘·ï+>± ‘êC≤

ñ<ä+‘êìï |ü]>∑DÏdüTÔHêïs¡T.

¬sø°ÿ ìs¡«Væ≤+#êsê...

www.namastheandhra.com MAR 2012 22

myÓTà˝Ò´>± |ü\Te÷s¡T¢ |üì #˚XÊ.

eT+Á‹>± ùde #˚XÊ. |ü<˚fi¯ó¢>± eT+Á‹>±

|üì #˚dæ uÀsY ø={Ϻ+~. n+<äTπø ákÕ]

m+|”>± b˛{° #˚dæ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À $ÁXÊ+‹

rdüTø√yê\qT≈£î+≥THêï. ákÕ]

dæøÏ+Á<ëu≤<é m+|”>± b˛{° #˚kÕÔ. Ç|ü⁄Œ&ÉT

m+|”>± ñqï n+»Hé≈£îe÷sY j·÷<äyé

eTTw”sêu≤<é qT+∫ b˛{° #˚jÓTT#·TÃ.

` sêh eT+Á‹ eTTUÒwt>ö&é

ªªdæøÏ+Á<ëu≤<é @yÓTÆHê ˙ kı+‘·

C≤^sê? dæøÏ+Á<ëu≤<é bÕs¡¢yÓT+≥T

kÕúq+ô|’ ø£H˚ïùdÔ Kã&ܶsY. nsTTHê H˚HÓø£ÿ&ç

qT+∫ b˛{° #˚j·÷˝À #Ó|üŒ{≤ìøÏ eTTUÒwt

mes¡T? yê{°CŸ ~dt HêHÓ‡Hé‡μμ

` dæøÏ+Á<ëu≤<é m+|”

n+»Hé≈£îe÷sY j·÷<äyé

ªª|ü⁄s¡+<˚X¯«] #·T≥º+ #·÷|ü⁄>±

$XÊK|ü≥ï+≈£î e∫Ã+~. ákÕ] ÄyÓT

qs¡düsêe⁄ù|≥ qT+∫ b˛{° #˚jÓTT#·TÃ.

n˝≤ #˚ùdÔ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ ¬s+&ÉT m+|”

d”≥T¢ <ä≈£îÿ‘êsTT. H˚qT e÷Á‘·+ 2014˝À

$XÊK |ü≥ï+ qT+#˚ m+|”>± b˛{° #˚kÕÔμμ

` πø+Á<ä e÷JeT+Á‹ ‹ø£ÿes¡|ü⁄ düT_“sê$T¬s&ç¶

ªª$XÊK|ü≥ï+ qT+#˚ e#˚ÃkÕØ b˛{°

#˚kÕÔ. eTeTà*ï n_Ûe÷ì+∫q Á|ü»\

s¡TD+ rs¡TÃø√yê*‡q u≤<Ûä´‘· e÷ô|’

ñ+~. 2014˝À $XÊK|ü≥ï+ qT+∫

e÷Á‘·y˚T b˛{° #˚kÕÔ+. kÕúq+ e÷πs

Ä˝À#·q ndü‡\T ˝Ò<äTμμ

` πø+Á<äeT+Á‹ |ü⁄s¡+<˚X¯«]

ªªeT˝≤ÿõ–] bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúHêìøÏ

dæ{Ϻ+>¥ m+|” düπs« dü‘·´Hês¡j·TD≈£î

2014˝À d”≥T Çe«≈£L&É<äT. á

bÕs¡¢yÓT+≥T |ü]~Û˝À Äs¡T>∑Ts¡+ myÓTà˝Ò´\+

ñHêï+. n+<äs¡+ Ç<˚ n_ÛÁbÕj·T+˝À

ñHêï+. Ç<˚ $wüj·÷ìï ‘·«s¡˝À bÕغ

n~ÛcÕ˜HêìøÏ $qï$+#·qTHêï+μμ

` ñ|üŒ˝Ÿ myÓTà˝Ò´ sêõ¬s&ç¶

Ç~ sêh ø±+Á¬>dt˝À HÓ\ø=qï <äTdæú‹. mìïø£\T eTs√ Ĭsï\¢˝À

»s¡>∑uÀ‘·T+fÒ Ç˝≤+{Ï$ e÷eT÷˝Ò. ø±˙... ákÕ] me]øÏ yês¡T

‘·eT ‘·eT ◊&çj·÷\qT m≥Te+{Ï »+≈£L ˝Ò≈£î+&Ü

yÓ\¢&ç+#˚düTÔHêïs¡T. m+<äT≈£î... n+fÒ.. s¡B›>± ñqï ãdüT‡

mπøÿ≥|ü⁄Œ&ÉT es¡Tdü˝À ˝À|ü*øÏ yÓ[¢ d”≥T <=s¡ø£ãT#·TÃø√e≥+

ø£wüº+. n<˚... øÏ{Ïø°˝À¢ qT+∫ ø£ØÃ|òt\T... ‘·T+&ÉT>∑T&ɶ\T

y˚düTø√e≥+ |üìì ø=+‘· düT\uÛÑ+ #˚düTÔ+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT ø±+Á¬>dt˝À

|ü]dæú‹ Ç+#·T$T+#·T n+‘˚qì #ÓbÕŒ*. nsTT‘˚, 2014˝À »]π>

mìïø£\≈£î Ç+ø± <ë<ë|ü⁄ ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ düeTj·T+ ñ+~.

nsTT‘˚... n|ü⁄Œ&ÉT ‘êeTT b˛{° #˚j·÷\qT≈£î+≥Tqï kÕúHê\

>∑T]+∫ Ç|üŒ{Ï qT+#˚ yê´K´\T m+<äT≈£î #˚düTÔHêïs¡qï~ Ç|üŒ&ÉT

#·s¡Ã˙j·÷+X¯+>± e÷]+~. Ç<˚MT ‘=+<äs¡|ü&ç ≈£Ldæq ø√sTT\

#·+<ä+ ø±<äì... <ä÷sê˝À#·q‘√H˚ Çe˙ï »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì

sê»ø°j·T esêZ\ yê<äq. yêdüÔyêìøÏ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À d”≥¢

ø={≤¢≥\T yÓTT<ä{Ï qT+∫ ñqïy˚. ‘·q≈£î nqT≈£L\+>± ñqï

kÕúHê\ô|’ ø£H˚ïj·T≥+... yê{Ï ø√dü+ >∑T≥Tº#·|ü⁄Œ&ÉT ø±≈£î+&Ü ª&Ûç©¢μ

kÕúsTT˝À Á|üj·T‘êï\T #˚j·T≥+ e÷eT÷˝Ò. ˇø£y˚fi¯ bıs¡bÕ≥Tq

MT&çj·÷˝À yê{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫q yês¡Ô\T eùdÔ eTÚq+>±

ñ+&É≥+... ˇø=ÿkÕ] n˝≤+{Ïy˚MT ˝Òe+≥÷ ø={Ϻ bÕπsj·T≥+

≈£L&Ü »]π>~. n<˚ düeTj·T+˝À ne‘·* es¡Z+ ôd’‘·+ ‘·eT

Á|üj·T‘êï\T ‘êeTT #˚düT≈£îb˛j˚Tyês¡T. Ç˝≤+{Ïyê{ÏøÏ

dü+ã+~Û+∫q ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆq ñ<ä+‘êìï Á|ükÕÔ$+#·≥+

düeTjÓ÷∫‘·+>± ñ+≥T+~. 2004˝À >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ u≤|ü≥¢

bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ‘·s¡T|ü⁄q dæìe÷

yÓTT>∑˝Ÿ &ç.sêe÷Hêj·TT&çì s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+∫+~. n‘·ìøÏ B≥T>±

mes¡T s¡+>∑+˝ÀøÏ ekÕÔsê? nì n+<äs¡÷ m<äTs¡T #·÷XÊs¡T.

∫e]øÏ ø±+Á¬>dt m˙ºÄsY ≈£îe÷¬sÔ |ü⁄s¡+<˚X¯«] nuÛÑ´]ú‘ê«ìï ‘Ós¡

ô|’øÏ ‘Ó∫Ã+~. b˛{≤b˛{°>± kÕ–q á @ìïø£\ b˛{°˝À

|ü⁄s¡+<˚˚X¯«]ì $»j·T+ e]+∫+~. ø=+‘· ø±˝≤ìπø j·T÷|”@

Á|üuÛÑT‘·«+˝À ÄyÓT πø+Á<ä düVü‰j·T eT+Á‹|ü<ä$ <äøÏÿ+#·T≈£îHêïs¡T.

düVü≤»+>± ø£wüº|ü&˚ >∑TD+‘√ bÕ≥T... Ç∫Ãq Vü‰MT\qT

eT]Ãb˛≈£î+&Ü rs¡Ã≥+... $yê<ë\≈£î M˝…’q+‘· <ä÷s¡+>±

ñ+&É≥+... Ä∫‘·÷∫ e÷{≤¢&É≥+... VüQ+<ë>±

e´eVü≤]+#·≥+‘√ bÕ≥T... bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ\ |üì rs¡T...

‘·q XÊK≈£î dü+ã+~Û+∫q $wüj·÷\ô|’ ne>±Vü≤q ô|+#·Tø√e≥+

ÄyÓT≈£îqï |ü¢dt bÕsTT+≥T¢. á ns¡T<Ó’q >∑TD≤\‘√H˚ ÄyÓT #ê˝≤

‘·«s¡>± k˛ìj·÷>±+BÛ‘√ bÕ≥T Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé <äèwæºì

Äø£]¸+#ês¡T. dü]>±Z Ç<˚ düeTj·T+˝À ìjÓ÷»ø£esêZ\ |ü⁄q]«uÛÑ»q

ø£düs¡‘·TÔ yÓTT<ä˝…’+~. u≤|ü≥¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ≈£L&Ü n+<äT˝À

ñ+≥T+<äqï yê<äq ñ|ü+<äT≈£î+~. ˇø£y˚fi¯ n<˚ »]–‘˚ 2009

mìïø£˝À¢ ÄyÓT eTs√ kÕúHêìï #·÷düTø√yê*‡q |ü]dæú‹. nsTT‘˚...

‘Ós¡ yÓqTø£ »]–+<˚eT+fÒ... Ç<˚ kÕúq+˝À n+‘·≈£î eTT+<äT

ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú>± b˛{° #˚dæq e÷J ◊mmdt n~Ûø±] CÒ&û o\+

b˛{° #˚dæ z&çb˛j·÷s¡T. Äj·Tq eT∞¢ n<˚ kÕúq+ qT+∫ b˛{°

#˚j·÷\ì &Ûç©¢˝À ‹wü˜ y˚dæ eTØ Á|üj·T‹ï+#ês¡T. nsTT‘˚...

2004˝À ñqï Á|ü‘˚´ø£ |ü]dæú‘·T\ H˚|ü<∏ä´+˝À Äj·Tq≈£î d”≥T

Çe«≈£î+&Ü |ü⁄s¡+<˚X¯«]øÏ d”≥T Ç#êÃs¡T. b˛sTTq #√≥

yÓ‘·Tø√ÿyê\qï dæ<ëΔ+‘êìï q$Tàq Äj·Tq... |ü⁄q]«uÛÑ»q

C≤_‘ê˝À u≤|ü≥¢qT ]»sY« C≤_‘ê˝À #˚]Ñ˚ 2009 mìïø£˝À¢

{Ϭøÿ≥Tº ‘Ó#·TÃø√e#·Ãqï ñ<˚›X¯´+‘√ Á|üj·T‘êï\T yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T.

á ‘·+‘·T »s¡T>∑T‘·Tqï düeTj·T+˝ÀH˚ |ü⁄s¡+<˚X¯«] düìïVæ≤‘·T\T

á Á|üj·T‘êï\qT ÄyÓT <äèwæºøÏ rdüT≈£îyÓfi≤¢s¡T. o\+ Á|üj·T‘êï\T

eT]+‘· eTTeTàs¡+ #˚XÊs¡+≥÷ ÄyÓT e<ä›≈£î e#˚à C≤_‘ê

s√Es√Eø° ô|]– b˛sTT+~. ∫e]øÏ ÄyÓT k˛ìj·÷ <äèwæºøÏ

rdüT¬øfi≤¢s¡T. nsTT‘˚... n˝≤>±.. H˚qT #·÷kÕÔqì nì ÄyÓT

#Ó|üŒ≥+‘√ ÄyÓT Ä uÛÑs√kÕ‘√ eT∞¢ k˛ìj·÷ <äèwæºøÏ Ä $wüj·÷ìï

rdüT≈£î yÓfi¯¢˝Ò<äT. ∫es√¢ eTs√kÕ] Á|üj·T‹ï+∫Hê n|üŒ{Ïπø

»s¡>±*‡+~ »]–b˛sTT+<äì #ÓãT‘ês¡T. ∫e]øÏ u≤|ü≥¢qT md”‡

]»sY« øÏ+<ä #˚]b˛sTT+~. nsTT‘˚... |ü⁄s¡+<˚X¯«] Çy˚TCŸ |ü≥¢,

ÄyÓT |üì rs¡T MT<ä >∑T] ñqï n~ÛcÕ˜q+ ÄyÓT≈£î nHê´j·T+

»]–q≥T¢>± >∑T]Ô+∫.. $XÊK|ü≥ï+ d”≥TqT πø{≤sTT+∫+~.

nsTT‘˚, Ç+‘· ô|’s¡M #˚düT≈£îqï o˝≤ìøÏ n~ÛcÕ˜q+ u≤|ü≥¢ {Ϭøÿ≥Tº

Çe«˝Ò<äT. n~ y˚πs dü+>∑‹. sê»ø°j·T H˚‘·\T ˇø£ e÷≥

e÷{≤¢&Üs¡÷ n+fÒ... <ëì yÓqTø£, eTT+<äT #ê˝≤ n+XÊ˝Ò

ñ+{≤j·Tì #Ó|üŒ{≤ìøÏ Ç<√ ñ<ëVü≤s¡D. >∑‘·+˝À ‘Ós¡ #ê≥T>±

»]π> |ü]D≤e÷\˙ï Ç|ü⁄Œ&ÉT e÷Á‘·+ m˝≤+{Ï yÓTTVü≤e÷{≤\T

˝Ò≈£î+&Ü ìs¡“¤j·T+>± ãj·T≥≈£î #Óù|ŒdüT≈£î+≥THêïs¡T. BìøÏ

ì<äs¡Ùq+ ˇø£{À... ¬s+&√ ø±<äT... #ê˝≤ eT+~ H˚‘·\T Ç˝≤+{Ï

yÓ’K]ì Á|ü<ä]ÙdüTÔHêïs¡T.

yês¡düT\ sêø£‘√...

2014mìïø£\T ˇø£ Á|ü‘˚´ø£‘·qT dü+‘·]+#·Tø√qTHêïsTT. sêh+˝Àì

|ü\Te⁄s¡T H˚‘·\ yês¡düT\T á mìïø£\ >√<ë˝ÀøÏ ~>∑uÀ‘·Tqï

dü+πø‘ê\T Ç|üŒ{Ïπø ‘Ós¡ô|’øÏ e#˚ÃXÊsTT. 2014˝À sêqTqï

yês¡düT\ C≤_‘ê uÛ≤Ø>±H˚ ø£ì|ædüTÔ+~. sêh eT+Á‹ eTTUÒwt>ö&é

≈£îe÷s¡T&ÉT, eTs√ eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ |ü⁄Á‘·s¡‘·ï+ ø±ØÔø˘¬s&ç¶,

eTs√ eT+Á‹ ø±düT ø£ècÕí¬s&ç¶ ø=&ÉT≈£î eTùV≤wt¬s&ç¶ ã]˝À ~>∑&ÜìøÏ

dæ<äΔ+>± ñHêïs¡T. e÷J eT+Á‘·T\T CÒd” ~yêø£sY¬s&ç¶, >±<Ó

yÓ+ø£≥¬s&ç¶ ≈£L&Ü yê] sê»ø°j·T yês¡düT\qT ‘Ós¡ô|’øÏ ‘Ó#˚Ã

Á|üj·T‘êï\qT eTTeTàs¡+ #˚düTÔHêïs¡T. Mπs ø±ø£ e÷J eT+Á‹

eqe÷ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ ≈£îe÷s¡T&ÉT sê|òüTy˚+Á<äsêe⁄, es¡+>∑˝Ÿ

m+|” dæ]dæ\¢ sê»j·T´ ‘·q ≈£îe÷s¡T&ÉT nì˝ŸqT mìïø£\ ã]˝ÀøÏ

~+bÕ\ì }$«fi¯S¢s¡T‘·THêïs¡T. Ç˝≤ j·TTes¡ø£Ô+ Á|üeVæ≤+#·&ÜìøÏ

dæ<äΔeTe&É+‘√.. ‘·+Á&ÉT\+‘ê ø=‘·Ô kÕúHê\qT yÓ‘·Tø√ÿyê*‡q

|ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. n+<äTπø ‘·eT nôd+;¢ kÕúHêìï ‘·eT

yês¡düT\≈£î... ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHêìï ‘·eT≈£î πø{≤sTTùdÔ @ >=&Éyê

ñ+&É<äqï Ø‹˝À bÕe⁄\T ø£<ä|ü≥+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T. yê]

kÕúHê\qT ø=&ÉT≈£î\≈£î Äq+<ä+>± ÇkÕÔs¡T u≤H˚ ñ+~. eT]..

yês¡T m+|”\T>± b˛{° #˚j·÷\+fÒ, n|üŒ{Ïπø nø£ÿ&ç dæ{Ϻ+>¥ m+|”

|ü]dæú‹ @+{Ï? Çø£ÿ&˚ ù|N yÓTT<ä\e⁄‘√+~. ‘·eT kı+‘· ˝≤uÛ≤ìï

e~˝Ò Á|üdüπøÔ ˝Òì H˚‘·\T dæ{Ϻ+>∑T\‘√ ø£j·÷´ìøÏ ø±\T

<äTe⁄«‘·THêïs¡T. nsTT‘˚.. mìïø£\ düeTj·T+˝À ˇø£ÿkÕ]>±

$s¡T#·T≈£î|ü&çHê <ëì e\¢ |òü*‘·+ ñ+&É<äqï ñ<˚›X¯´+‘√ ‘·eT≈£î

q∫Ãq d”≥¢ MT<ä eTT+<äT>±H˚.. ª≥e˝Ÿ‡μ y˚düTÔHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt˝À ...ªd”≥¢μ ø={≤¢≥ wüOs¡÷!

dæ<äΔeTe⁄‘·Tqï yês¡düT\T.. u§‘·‡‘√ uÛÒ{°!

Page 13: Namastheandhra - e-Paper

www.namastheandhra.comMAR 2012 2525

\‘√ÿs¡T... \+>∑...\|òü+–... \T#êÃ... ã+ø£ #Óø£ÿ... nu<ë›ìøÏ

ô|<ä›ø=&ÉT≈£î... ˙#·ìø£èwüº ≈£îdü+kÕÿs¡ H˚‘·... edü÷˝Ÿ sêC≤...

>∑T+≥qø£ÿ... Çìï ‹≥T¢... ã÷‘·T\T.. Çø£ÿ&Ó+<äTø£Hê... m+<äTø£+fÒ

Çe˙ï mes√ nqï$ ø±e⁄ Á|üC≤ùde ø√dü+ ‘·eT J$‘êìï ‘ê´>∑+

#˚kÕÔeT+≥÷ }ø£<ä+|ü⁄&ÉT ñ|üHê´kÕ\T Ç#˚Ã |òüTqyÓTÆq H˚‘·\ qT+∫

C≤\Tyê]q e÷≥˝À¢ Ç$ XÊ+|æ˝Ÿ e÷Á‘·y˚T. nôd+;¢ ny=«#·TÃ...

$˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+ ø±e#·TÃ... ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ nsTTHê nsTT ñ+&=#·TÃ.

qs¡+ ˝Òì Hê\Tø£≈£î... dü+kÕÿs¡+ düqï–*¢... ãT~Δ eT+<ä–+∫q H˚‘·\

düeT÷Vü‰+ qT+∫ C≤\Tyês¡T‘·Tqï eTT‘ê´˝≤¢+{Ï e÷≥*$. >∑‘·+˝À

ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À¢H√... ˝Ò<ä+fÒ yÓ’] |üø£å+ |òü÷f…Æq $eTs¡Ù\T... Äs√|üD\T

#˚dæq|ü⁄Œ&ÉT yê{ÏøÏ ªBf…Æqμ düe÷<Ûëq+ #Óù|Œ Áø£eT+˝À ‘·eT e÷≥\≈£î

ø±düÔ+‘· eTkÕ˝≤ ‘·–*+#˚ H˚‘·\T... Ç|ü⁄Œ&ÉT Vü≤<äT›\T <ë≥&Éy˚T

Áπ>≥qT≈£îì ù|ÁfÒ>∑T‘·THêïs¡T. Á|ü‘·´]úì e÷≥\‘√ $T+π>j·T≥y˚T <Û˚´j·T+>±

|üì #˚düTÔHêïs¡T. ªªdæ>∑TZ ˝Ò<ë...μμ ‘√ yÓTT<ä\T ô|{Ϻ ‘·eT ‘√{Ï

>ös¡e˙j·TT˝…’q düuÛÑT´\qT ªqTe⁄«μ nì dü+uÀ~Ûdü÷Ô nHébÕs¡¢yÓT+≥Ø

|ü<ë\T j·T<∏˚#·Ã¤>± yê&˚düTÔHêïs¡T. $q˝Òì, $qsêì e÷≥\‘√ ‹≥¢

<ä+&Éø£+ e*¢düTÔHêïs¡T. ø£˙$˙ ms¡T>∑ì ø=‘·Ôø=‘·Ô ‹≥T¢ düèwæº+∫ eTØ

‹&ÉT‘·THêïs¡T. yÓ+&ç ‘Ós¡ô|’Hê... mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À ø£ì|æ+#˚ ‘=&É\T

ø=≥Tº≈£îH˚ düyêfi¯ó¢ nôd+;¢ kÕøÏå>± ˇø£]ø=ø£s¡T #˚düT≈£î+≥THêïs¡T.

XÊ|üHêsêú\T ô|≥Tº≈£î+≥THêïs¡T. m+<äTøÏ<ä+‘ê?... me] ø√dü+ Çe˙ï

nqï dü>∑≥T eTìwæ Á|üX¯ïqT $H˚ kÕúsTTì m|ü⁄Œ&√ <ë{Ïb˛sTTq á

Hêj·T≈£î\≈£î Ç|ü⁄Œ&ÉT ø±yê*‡+~ πøe\+ yê]... yê] e´øÏÔ>∑‘·... yês¡T

ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤+#˚ bÕغ\ yÓTÆ˝ÒJH˚ ‘·|üŒ eTπsB ø±<äT.

ªÇyêfi¯ m˝≤ e÷{≤¢&ÜqT. yêfi¯¢ e÷≥\≈£î u≤>± øö+≥sY Ç#êÃHê?..

˝Òø£b˛‘˚ ¬s∫Ãb˛‘·THêïs¡T. yêfi¯¢πøHê e÷≥\T e∫Ã+~. eTq≈£î sêyê?μ

n+≥÷ z d”ìj·TsY myÓTà˝Ò´ ‘·q düVü≤#·s¡ myÓTà˝Ò´\qT nôd+;¢ ˝≤;˝À¢

n&É>∑&É+ #·÷dæq|ü⁄Œ&ÉT ˇø£ÿ $wüj·T+ ns¡úeTe⁄‘·T+~. Á|üC≤düeTdü´\qT

|ü{Ϻ+#·Tø√e≥+ m|ü⁄Œ&√ e÷H˚dæq Hêj·T≈£î\≈£î.. Ç|ü⁄Œ&ÉT ø£˙dü+ Ä

Ä˝À#·q ≈£L&Ü ˝Ò<äì düŒwüºyÓTÆb˛‘√+~. Ç˝≤+{Ï uÛ≤>√‘êìï s√p

#·÷düTÔqï z

ô|<ë›j·Tq≈£î ‘Ó>∑

∫sê≈£î e#˚Ãdæ+<ä≥.

eTqdüT˝À

ô|≥Tºø√≈£î+&Ü

@ø£+>±

ñ|üdüuÛ≤|ü‹H˚

n&çπ>dæq |òüT≥q

KeTà+ õ˝≤¢

|üs¡´≥q˝À ‘·q≈£î

m<äT¬s’+<äì eT\T¢

uÛÑ{Ϻ $Áø£e÷s¡ÿ

ø=+<äs¡T eT+Á‘·T\T,

$˝Òø£s¡T\ düeTø£å+˝À d”Œø£sY Hê+<Ó&É¢ eTH√Vü≤sY≈£î $e]+∫q≥T¢ |üÁ‹ø£˝À¢

yês¡Ô\T #·÷dü÷ÔH˚ ñHêï+. >∑‘·+˝À n~Ûø±s¡ Á|ü‹|üø£å Hêj·T≈£î\ q&ÉTeT

yÓ’s¡+ ñHêï... n~ m+‘· es¡≈£î ñ+&Ü˝À n+‘˚ ñ+&˚~. Vü≤<äT›\T <ëfÒ~

ø±<äT. ˇø£y˚fi¯ nqTø√≈£î+&Ü ãj·T≥ Ç<ä›s¡T m<äT¬s<äTs¡T |ü&ç‘˚... ≈£îX¯\

Á|üX¯ï\T y˚düT≈£îH˚yês¡T. |üø£ÿ|üø£ÿq ø±≈£b˛sTTHê... ˇπø es¡Tdü˝À

≈£Ls√ÃH˚+<äT¬ø’Hê yÓTTVü≤e÷≥ |ü&˚yêfi¯ó¢ ø±<äT. ø±˙ á eT<Ûä´ ø±\+˝À

Ç˝≤+{Ï <Û√s¡DÏ eT]+‘· ô|]–b˛sTT+~. Ç+ø± ø£∫Ñ·+>± #ÓbÕŒ\+fÒ

2004 mìïø£\ ‘·sê«‘· #·+Á<äu≤ãT.. yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ eT<Ûä´ Ç˝≤+{Ï

eTsê´<äø£s¡yÓTÆq <Û√s¡DÏ yÓTT<ä{À¢ ñ+&˚~. ¬s+&˚fi¯ó¢ >∑&ç#˚ dü]øÏ Äs√|üD\T..

Á|ü‘ê´s√|üD\T... $eTs¡Ù\T... Á|ü‹$eTs¡Ù\‘√ bÕ≥T... yÓ’mdt y˚ùd

e´+>±ÁkÕÔ\≈£î u≤ãT e÷qdæø£ y˚<äq≈£î >∑Ts¡j˚T´ |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~.

ˇø£<äX¯˝À yÓ’mdt ‘·q Vü≤<äT› <ë≥≥+‘√ Ç<ä›] eT<Ûë´ sê»ø°j·T yÓ’s¡+

eT]+‘· eTT~] bÕø±q |ü&ç+~. ¬s+&√ dü+e‘·‡s¡+˝À nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\

düeTj·T+˝À ‘=* s√Eq eTsê´<ä |üPs¡«ø£+>± ìs¡«Væ≤+#˚ ‘˚˙{Ï $+<äT≈£î

u≤ãT ¬>’sêΩ»s¡T ne«≥+ <ë«sê ‘·q ìs¡düqqT ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤ yÓTT<ä˝…’q

<ä÷s¡+... HêHê{Ïø° ô|]–+<˚ ‘·|üŒ... ‘·–Z+~ ˝Ò<äT. yÓ’mdt eTs¡D+ ‘·sê«‘·

s√X¯j·T´ d”m+>± ñqï|ü⁄Œ&ÉT düuÛÑ˝À ø=+‘· kÕeTs¡dü´ <Û√s¡DÏ ø£ì|æ+#˚~.

sê»ø°j·T+>± $X‚wü nqTuÛÑe+‘√ bÕ≥T... kÕúsTT ‘·>∑Zì e´eVü‰s¡XË’*‘√

Äj·Tq m+‘√ø=+‘· ã+&çì ˝≤>∑>∑*>±s¡T. Çø£ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ eTTK´eT+Á‹>±

n~Ûø±s¡ |”sƒ¡+ møÏÿq Hê{Ï qT+∫ |ü]dæú‹ eT]+‘· ~>∑C≤]+~. u≤ãT, øÏs¡DY..

Ç<ä›s¡÷ ˇπø õ˝≤¢ yês¡T ø±e≥+ kÕúìø£ sê»ø°j·T $uÒ<Ûë\T, Ä~Û|ü‘ê´\T ≈£L&Ü

‘√&ÉT ø±e≥+‘√ M] eT<Ûä´ ªeTsê´<äμ eT]+‘· ‘·–Z+~. nôd+;¢˝ÀH˚ Á|ü‹|üø£å

H˚‘·qT eTTK´eT+Á‹ @ø£+>± ªqTe⁄«μ nì dü+uÀ~Û+#·≥+ m+‘· es¡≈£î düããT

nH˚~ Á|üX¯ï>± e÷]+~. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î Äj·Tq <ëìô|’ $es¡D Çe«˝Ò<äT.

n<˚eT+fÒ.. ‘êqT Ä e÷≥ nq˝Ò<ä+≥÷ e÷≥ ‘·|æŒ+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡T. á

‹≥¢ |ü⁄sêD+ #·÷düTÔ+fÒ.. me] ˝…ø£ÿ\T yê]$ nqï≥T¢ ñ+~ e´eVü‰s¡+. düuÛÑ

˝À|ü˝≤... ãj·T{≤ ≈£L&Ü Ä~Û|ü‘·´+ #·÷|æ+#·T≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+‘√ bÕ≥T... m<äT{Ï

yê]ì øÏ+#·|ü]#˚˝≤ e÷{≤¢&É≥+ Ç|ü⁄Œ&ÉT H˚‘·\≈£î e÷eT÷˝…’b˛sTT+~. Á|üC≤

düeTdü´\ô|’ ìC≤sTTr b˛sê≥+ #˚j·T≥+ ø£+fÒ ≈£L&Ü... ‘·eT e´øÏÔ>∑‘· yÓTÆ˝ÒJ\

ø√düy˚T ÁX¯$TdüTÔqï≥T¢>± ø£ì|ædüTÔ+~. e´øÏÔ>∑‘·+>± ‘·eT≈£î \_ú ø£*– ø£+fÒ ‘·eT

#·T≥÷º ñqï yê] ø√dü+ ìC≤sTTr>± ÁX¯$T<ë›eTqï Ä˝À#·q ñqï yê] ø√dü+

Á|ü»\T m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡q≥+˝À m˝≤+{Ï dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT.

yÓTÆ˝ÒJH˚Hê...eTqTwüß˝§<ë›...

www.namastheandhra.com MAR 2012

ø±+Á¬>dt ¬>*∫+~ ¬s+&ÉT #√fÒ¢. ny˚TB∏

nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àq÷ ø±+Á¬>dt

z&çb˛e&É+ ÄX¯Ãs¡´y˚T. eTTdæ¢+\≈£î 4.5

XÊ‘·+ n<äq|ü⁄ ]»πs«wüqT¢ ø£*ŒkÕÔeTqï

ø±+Á¬>dt Vü‰MT Ä es¡Z+ z≥T¢ sê\Ã˝Ò<äT.

sêVüQ˝Ÿ |ü]dæú‹ Ç˝≤ ñ+fÒ düe÷CŸyêB

bÕغ n~ÛH˚‘· eTT˝≤j·T+dæ+>¥ j·÷<äyé

‘·qj·TT&ÉT, md”Œ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT nœ˝ÒXŸ

j·÷<äyé e÷Á‘·+ n<äT“¤‘· |òü*‘ê\T

kÕ~Û+#ê&ÉT. bÕغ ‘=*kÕ]>± sêÁwüº+˝À

|üP]Ô yÓTC≤]{° (225) kÕ~Û+#·&É+˝À nœ˝ÒXŸ<˚ Á|ü<Ûëq bÕÁ‘· nì $X‚¢wü≈£î\T n+≥THêïs¡T. sêVüQ˝Ÿ

ø£+fÒ ∫qïyê&Ó’q, nqTuÛÑe+ ‘·≈£îÿyÓ’q nœ˝ÒXŸ á mìïø£\‘√ ‹s¡T>∑T˝Òì Hêj·T≈£î&ç>± e÷s¡&É+

ø±+Á¬>dt esêZ\≈£î X¯sê|òü÷‘·y˚T. eTs√ C≤rj·T bÕغ uÛ≤»bÕ |ü]dæú‹ ø±+Á¬>dt‘√ b˛*ùdÔ yÓTs¡Tπ>

ø±˙.. >=|üŒ>± @+ ˝Ò<äT. Ä bÕغ ˇ+≥]>± b˛{°#˚dæ 47 kÕúHê˝À¢ ¬>\Tbı+~+~. >∑‘· mìïø£˝À¢

206 kÕúHê\T kÕ~Û+∫q e÷j·÷e‹øÏ ákÕ] <äøÏÿ+~ 79 d”fÒ¢. Çø£ |ü+C≤uŸ |òü*‘·+ ø±+Á¬>dt≈£î

‘·–*q eTs√ >∑{Ϻ m<äTs¡T<Óã“. 1972 qT+∫ |ü+C≤uŸ˝À n~Ûø±s¡ e÷]Œ&ç »s¡>∑&É+ ÄqyêsTTr>±

ek˛Ô+~. B+‘√ ákÕ] nø±©<äfiŸ`uÛ≤»bÕ ≈£L≥$T z&É≥+, ø±+Á¬>dt n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&É+

U≤j·TeTì n+‘ê n+#·Hêy˚XÊs¡T. ø±˙.. Á|üø±XŸ dæ+>¥ u≤<ä˝Ÿ H˚‘·è‘·«+˝Àì mdt@&û`uÛ≤»bÕ

≈£L≥$T 68 kÕúHê˝À¢ HÓ–Z n~Ûø±sêìï ì\u…≥Tº≈£î+~. ø±+Á¬>dt 46 kÕúHê˝‘√ Á|ü‹|üøå±ìπø

|ü]$T‘·yÓTÆ+~. ◊‘˚ z≥¢ XÊ‘·+˝À e÷‘·Á+ ø±+Á¬>dt yÓTs¡T>∑e&É+.. mdt@&û`uÛ≤»bÕ ≈£L≥$T

<Óã“‹q&É+ >∑eTHês¡Ω+. ø±+Á¬>dt z≥¢ XÊ‘·+.. 40.1 qT+∫ 40.9øÏ ô|s¡>±Z.. mdt@&û z≥¢ XÊ‘·+

37.09 qT+∫ 34.75≈£î, uÛ≤»bÕ~ 8.28 qT+∫ 7.13≈£î ‘·–Z+~. ‘·eT ≈£L≥$T n~Ûø±s¡+ ˝ÀøÏ

sêe&É+ uÛ≤»bÕqT dü+‘√wü ô|{ϺHê kı+‘·ã\+ 19 qT+∫ 12≈£î |ü&çb˛e&É+ ø£\es¡|ü]#˚ n+X¯y˚T.

>√yê˝À n~Ûø±sêìï #˚C≤s¡TÃø√e&É+ ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt≈£î X¯sê|òü÷‘·y˚T. >∑qT\ ≈£î+uÛÑø√D+˝À

∫≈£îÿ≈£îqï ~>∑+ãsY ø±eT‘Y Á|üuÛÑT‘ê«ìï kÕ>∑q+|æq z≥s¡T¢ eTH√Vü≤sY bÕ]ø£sY H˚‘·è‘·«+˝Àì

uÛ≤»bÕ`m+J|” ≈£L≥$TøÏ n~Ûø±s¡+ ø£≥ºu…{≤ºs¡T. Çø£ÿ&É uÛ≤»bÕ kı+‘·+>±H˚ yÓTC≤]{° (21)

kÕ~Û+∫+~. ñ‘·ÔsêK+&é˝À uÛ≤»bÕ Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡+ ì\u…≥Tºø√e&É+˝À $|òü\yÓTÆHê ø±+Á¬>dt≈£î

yÓTC≤]{° <äø£ÿ≈£î+&Ü #·÷&É≥+˝À $»j·Te+‘·yÓTÆ+~. Çø£ÿ&É Çs¡T bÕغ\T ôVAsêôVAØ>±

‘·\|ü&ܶsTT. ø±+Á¬>dt 32 d”≥¢‘√ e÷´õø˘ e÷s¡Tÿ (36)≈£î Hê\T>∑T d”≥¢ <ä÷s¡+˝À ì*∫b˛sTT+~.

uÛ≤»bÕ ø±+Á¬>dt ø£+fÒ ˇø£ÿ d”≥T e÷Á‘·y˚T ‘·≈£îÿe ¬>*∫+~. n$˙‹ ≈£L|ü+˝À Çs¡T≈£îÿqï uÛ≤»bÕ

e÷J eTTK´eT+Á‹ s¡y˚TXŸ bò˛Áœj·÷˝Ÿ $»j·T+ kÕ~Û+#·>±.. n‘·ì kÕúq+˝À Äs¡T HÓ\\ ÁøÏ‘·+

|ü>±Z\T #˚|ü{Ϻ, eT+∫ |ü]bÕ\≈£î&ç>± ù|s¡T ‘Ó#·TÃ≈£îqï ;d” K+&É÷] z&çb˛e&É+ ÄX¯Ãs¡´ø£s¡

|ü]D≤eT+. Äj·Tq ¬>*ùdÔ |ü]dæú‹ _Ûqï+>± ñ+&˚<˚. Ç+&çô|+&Ó+≥¢ kÕj·T+‘√ Çø£ÿ&É ø±+Á¬>dt

n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#˚à neø±XÊ\THêïsTT. Çø£ áXÊq´ sêÁwüº+ eTDÏ|üPsY˝À e÷Á‘·+ Vü≤düÔ+ Vü≤yê

ø=qkÕ–+~. eTTK´eT+Á‹ ÇuÀ; dæ+>¥ es¡Tdü>± eT÷&√kÕ] ø±+Á¬>dtqT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ‘Ó∫à ]ø±s¡T¶

düèwæº+#ês¡T. ◊‘˚ á $»j·T+ ø±+Á¬>dt≈£î ø£+{Ï‘·T&ÉT|ü⁄ e÷Á‘·y˚T.

24

2014 kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\≈£î ôdMTô|ò’q˝Ÿ‡>± uÛ≤$+∫q ◊<äT sêÁcÕº\ XÊdüq

düuÛÑ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt≈£î ~eTà~]π> cÕø˘ ‘·–*+~. e÷]à 6q yÓ\Te&ɶ

|òü*‘ê\T ø±+Á¬>dt≈£î @e÷Á‘·+ s¡T∫+#·˝Ò<äT. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ, >√yê,

|ü+C≤uŸ\˝À bÕغ |üsêuÛÑe+ #·$#·÷dæ+~. ñ‘·ÔsêK+&é˝À n‹ ø£wüº+ MT<ä

>∑f…ºøÏÿ |üs¡Te⁄ ø±bÕ&ÉT≈£î+~. ø±+Á¬>dt≈£î }s¡{ì∫Ã+<˚<Ó’Hê ñ+<ä+fÒ n~

eTDÏ|üPsY˝À n~Ûø±sêìï ì\T|ü⁄ø√e&Éy˚T. ◊‘˚ C≤rj·T sê»ø°j·÷\ô|’

@e÷Á‘·+ Á|üuÛ≤e+ #·÷|üì #·÷≥ ø±+Á¬>dt kÕ~Û+∫q $»j·T+ Ä bÕغøÏ

ô|<ä›>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ dü÷#·q˝Ò¢e⁄. ‘êC≤ |òü*‘ê\T eTTqTà+<äT j·T÷|”@≈£î

>∑&ÉT¶ |ü]dæú‘·T\T ‘·|üŒeì düŒwüº+ #˚düTÔHêïsTT.

ªVü≤düμÔ$BÛ!ªVü≤düμÔ$BÛ!ªVü≤düμÔ$BÛ!ªVü≤düμÔ$BÛ!ªVü≤düμÔ$BÛ!ªVü≤düμÔ$BÛ!ªVü≤düμÔ$BÛ!ªVü≤düμÔ$BÛ!ªVü≤düμÔ$BÛ!ªVü≤düμÔ$BÛ!uÛ≤$uÛ≤s¡‘· Á|ü<Ûëì>± ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T

Äø±XÊì¬ø‘˚ÔdüTÔqï sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ ø±*øÏ ã\|ü+ ø£≥Tº≈£îì

$düèÔ‘· Á|ü#ês¡+ #˚dæq Á|üjÓ÷»q+ ˝Òø£b˛sTT+~. ◊<äT

sêÁcÕº\ mìïø£˝À¢ Ä bÕغ m≈£îÿe <Óã“‹qï~

ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝ÀH˚. Çø£ÿ&É @ø£+>± n~Ûø±s¡+˝Àπø

e#˚ÃkÕÔeTì ø£\\T >∑qï ø±+Á¬>dt Hê\T>√ kÕúHêìøÏ

|ü]$T‘·eTe&É+ }Væ≤+#·ì |ü]D≤eTy˚T. 403

kÕúHê\Tqï j·T÷|”˝À $TÁ‘· |üø£å+ sêÁw”ºj·T ˝Àø˘<äfiŸ‘√

ø£*|æ ø±+Á¬>dt kÕ~Û+∫q$ πøe\+ 38 d”≥T¢. n+<äT˝À

ø±+Á¬>dt yê{≤ 28 e÷Á‘·y˚T. 2007˝À 22 d”≥¢‘√ b˛*ùdÔ

á dü+K´ m≈£îÿe ø±e#·TÃ. ø±˙ 2009 bÕs¡¢yÓT+{Ÿ mìïø£˝À¢

kÕ~Û+∫q 22 d”≥¢‘√ b˛*ùdÔ á dü+K´ dü«\Œ+. Ä 22

kÕúHê\ |ü]~Û˝Àì n+ôd;¢ kÕúHê*ï ¬>*∫Hê ø±+Á¬>dt≈£î

95 d”≥T¢ sêyê*. ø±˙ n+<äT˝À eT÷&√ e+‘·T ≈£L&Ü

<äø£ÿ˝Ò<äT. j·T÷|”˝À dü‘êÔ #ê{Ï ‘·q Á|ü<ÛëqeT+Á‹‘·«

nuÛÑ´]ú‘ê«ìøÏ ã\+ ‘Ó#·TÃø√yê\qï sêVüQ˝Ÿ #êe⁄<Óã“

‹Hêï&ÉT. j·T÷|”˝À eTπs Hêj·T≈£î&ÉT ‹s¡>∑q+‘·>± sêÁcÕºìï

#·TfÒºdæHê.. ˝…ø£ÿ˝Òqìï düuÛÑ˝À¢ Á|ü#ês¡+ #˚dæHê sêVüQ˝Ÿ

kÕ~Û+∫+<˚MT ˝Òø£b˛sTT+~. sêVüQ˝Ÿ, k˛ìj·÷\ kı+‘·

ìjÓ÷»ø£esêZ\T ny˚TB∏, sêj·YTãπs©˝À¢ |ü~ kÕúHê\T+fÒ

‘êC≤ |òü*‘ê\T uÛÑ$wü´‘Y sê»ø°j·T ∫Á‘êH˚ï e÷πsÃùd˝≤ ø£ì|ædüTÔHêïsTT. C≤rj·T bÕغ\ eTqT>∑&É

ø£wüºy˚Tqì.. ÁbÕ+rj·T bÕغ\ ã\+ n+‘·ø£+‘·≈£L ô|s¡T>∑T‘√+<äì á |òü*‘ê\T

#ê{Ï#ÓãT‘·THêïsTT. j·T÷|”, |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ, ;Vü‰sY, ˇ&çXÊ, ‘·$T\Hê&ÉT ˝≤+{Ï ô|<ä› ã\yÓTÆq

ÁbÕ+rj·T bÕغ\T n~Ûø±s¡+ #·˝≤sTTdüTÔHêïsTT. Çø£ÿ&É C≤rj·T bÕغ˝ Á|üuÛ≤e+ #ê˝≤ ‘·≈£îÿe>±

ñ+{À+~. Ç$ ø±ø£ eTs√ ¬s+&ÉT sêÁcÕº˝À¢ ÁbÕ+rj·T bÕغ˝Ò n~Ûø±s¡+˝À ñHêïsTT. eTs√ Äπs&ÉT

sêÁcÕº˝À¢ ÁbÕ+rj·T bÕغ\T ã\+>± ñHêïsTT. n~Ûø±s¡+ô|’ ø£H˚ïXÊsTT. á |ü]dæú‘·T˝À¢ es¡Tdü

|üsê»j·÷\T #·$#·÷düTÔqï ø±+Á¬>dt.. ø=‘·Ô>± mø£ÿ&Ü |ü⁄+Eø√˝Òø£b˛‘·Tqï uÛ≤»bÕ e#˚à mìïø£˝À¢

dü+ø°s¡í Á|üuÛÑT‘ê«\qT @sêŒ≥T #˚ùd |ü]dæú‘·T\T ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. á H˚|ü<∏ä´+˝À düe÷CŸyêB

(j·T÷|”), ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt (|ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ) ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ (Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ), _E »q‘ê<äfiŸ

(ˇ]kÕ‡), @◊&ûm+πø (‘·$Tfi¯Hê&ÉT), CÒ&ûj·T÷ (;Vü‰sY), CÒ&ûmdt (ø£sêí≥ø£) e+{Ï ÁbÕ+rj·T

bÕغ\T ˇø£ÿ‘ê{Ïô|’øÏ eùdÔ <∏äsY¶ Á|òü+{Ÿ Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T #˚ùd neø±X¯eTT+≥T+<äì $X‚¢wü≈£î\T

uÛ≤$düTÔHêïs¡T. á bÕغ\T mìïø£\≈£î eTT+<äT »≥Tº ø£fÒº neø±XÊ\T yÓT+&ÉT>± ñHêïsTT.

<∏äsY¶ Á|òü+{Ÿ ‘·|üŒ<ë?

Page 14: Namastheandhra - e-Paper

www.namastheandhra.comMAR 2012 2727

düeTàsYdü+<ä&çøÏ ¬s&û$<ë´s¡Tú\πø ø±<äT.. {≤©e⁄&é≈£L Ç|ü⁄Œ&ÉT |üØøå± ø±\y˚T. dæìe÷≈£î eTVü‰sê» b˛wü≈£î˝…’q

j·TTe‘· |üØø£å\‘√ ≈£îd”Ô |ü&˚ HÓ\ e÷]Ã. á düeTj·T+˝À ~∏j˚T≥s¡T¢ uÀdæb˛‘·T+{≤sTT.

nsTTHê eTq <äs¡Ù≈£ìsêà‘·\T yÓqø£&ÉT>∑T y˚j·TfÒ¢<äT. b˛{°|ü&ç dæìe÷*ï $&ÉT<ä\ #˚düTÔHêïs¡T.

Ç|üŒ{Ïπø $TdüºsY H√øÏj·÷, qTyê«H˚Hê ~∏j˚T≥s¡¢˝ÀøÏ <ä÷ø£>±.. ‘·«s¡˝ÀH˚ yÓHÓï\ eHé n+&é Vü‰|òt,

s¡#·Ã, n~ÛHêj·T≈£î&ÉT, Hê Çwüº+, \M¢ ˝≤+{Ï ∫Á‘ê\T es¡Tdü ø£&ÉT‘·THêïsTT.

ªeT>∑BÛs¡μ‘√ yÓT>± dü¬ø‡dt #·$#·÷dæ, ªÄ¬s+CŸμ

|òü*‘·+‘√ #·˝≤¢]b˛sTTq ∫s¡T ‘·qj·TT&ÉT sêyéT#·s¡DY

‘˚» q{Ï+∫q eT* ∫Á‘·+ ªs¡#·Ãμ. ‘·eTHêï

ø£<∏ëHêsTTø£>± q{Ï+∫q á ∫Á‘êìøÏ dü+|ü‘Y q+~

<äs¡Ù≈£î&ÉT. ª@yÓTÆ+~ á y˚fi¯μ ˝Àã&Ó®{Ÿ, @eπsCŸ

eT÷M‘√ <ääs¡Ù≈£î&ç>± |ü]#·j·TyÓTÆq dü+|ü‘Y≈£î Ç+‘·

ô|<ä› neø±X¯+ <äø£ÿ&É+ $X‚wüy˚T. yÓT>± dü÷|üsY>∑T&é

|òæ*yéT‡ á ∫Á‘êìï ì]à+∫+~. eTDÏX¯s¡à

dü+^‘êqï+~+#ê&ÉT. 11q Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä˝…’+~.

Ĭs+CŸ˝À #··s¡DYqT ø=‘·Ô>± #·÷|æ+#·uÀsTT <Óã“‹qï

H˚|ü<∏ä´+˝À s¡#·ÃqT |üP]ÔkÕúsTT e÷dt m+≥sYf…ÆqsY>±

r]Ã~~›q≥T¢ düe÷#ês¡+. á uÛ≤Ø ∫Á‘êìï ñ>±~øÏ

(e÷]à 23) Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î ‘˚yê\ì

Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. ≈£î<äs¡ì |üø£å+˝À 30q

$&ÉT<ä\e⁄‘·T+~.

q+<äeT÷] u≤\ø£èwüí ‘=*kÕ] Á‹bÕÁ‘ê_Ûqj·T+ #˚dæq dæìe÷ ªn~ÛHêj·T≈£î&ÉTμ.

Äj·Tq düs¡düq \ø°ÎsêjYT, dü˝Àì ø£<∏ëHêsTTø£\T>± q{Ï+#ês¡T. Ä+Á<ÛäT&ÉT ù|òyéT

|üs¡T#·÷] eTTs¡[ <äs¡Ù≈£î&ÉT. Áo ø°]Ô ø£+u…’Hé‡ |ü‘êø£+ô|’ m+.m˝Ÿ.≈£îe÷sY #Í<ä]

á ∫Á‘êìï ì]à+#ês¡T. ø£fi≤´DÏ e÷*ø˘ dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT. q+<äeT÷]

n_Ûe÷qT\T á dæìe÷ô|’ eT+∫ n+#·Hê\‘√ ñHêïs¡T. dü+Áø±+‹πø

$&ÉT<ä˝e⁄‘·T+<äqT≈£îqï ªn~ÛHêj·T≈£î&ÉTμ nìyês¡´ ø±s¡D≤\‘√ yêsTT<ë |ü&ç+~.

ñ>±~ s√E (e÷]Ã 23) á dæìe÷ $&ÉT<ä\ ø±qTqï≥Tº düe÷#ês¡+.

sêD≤, C…˙*j·÷ »+≥>± q{Ï+∫q ªHê Çwüº+μ ≈£L&Ü e÷]Ã˝ÀH˚

$&ÉT<ä\ ø±qT+~. dæ+Vü‰ ˝≤+{Ï dü÷|üsYVæ≤{Ÿ ‘·sê«‘· ªj·TTHÓ’f…&é

eT÷Mdtμ dü+düú qT+∫ edüTÔqï dæìe÷ Ç~. |üs¡T#·÷] øÏØ{Ï

ìsêà‘·. Á|üø±wt ‘√˝Ò{Ï <äs¡Ù≈£î&ç>± |ü]#·j·TeTe⁄‘·THêïs¡T. #·ÁøÏ

dü+^‘êqï+~+#ê&ÉT. Ä&çjÓ÷ Ç|üŒ{Ïπø ]©C…’+~. Ç{°e˝Ò

ô|fi≤¢&çq C…˙*j·÷≈£î ‘Ó\T>∑T˝À Ç<˚ ∫e]

∫Á‘·+ ø±e#·TÃ. á Áù|eTø£<∏ë ∫Á‘·+ e÷]Ã

23 ˝Ò<ë 30q Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î e#˚Ã

neø±X¯eTT+~.

ñ>±~ s√E sêqTqï eTs√ dæìe÷

ª\M¢μ. ‘=* dæìe÷ ªÁù|eTø±yê*μ‘√

dü¬ø‡dt #·$#·÷dæq kÕsTT≈£îe÷sY

‘·qj·TT&ÉT Ä~ ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT. XÊì«,

n+#·˝Ÿ Ä~‘√ »‘·ø£{≤ºs¡T.

ª#·+{Ï>±&ÉTμ ù|òyéT »j·T <äs¡Ù≈£îsê\T.

_.m.sêE ìsêà‘·. ÄsY.ÄsY.

eT÷My˚Tø£sY‡ á ∫Á‘êìï

düeT]Œk˛Ô+~. nq÷|t s¡÷u…Hé‡

dü+^‘êqï+~+∫q Ä&çjÓ÷ Ç|üŒ{Ïπø

$&ÉT<ä˝…’+~. j·÷ø£¸Hé, j·T÷‘Y|òü⁄˝Ÿ

\yék˛ºØ ª\M¢μ nì »j·T #ÓãT‘·THêïs¡T.

Ä~øÏ es¡Tdü>± ¬s+&√ Væ≤{Ÿ U≤j·TeTì

ÄyÓT BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

>∑eT´+ dæìe÷‘√ dü÷|üsY dü¬ø‡dt #·$#·÷dæq

X¯sê«q+<é, n\¢] qπswt\T eTs√kÕ] ø£*dæ q{Ï+∫q

∫Á‘·+ qTyê«H˚Hê. >∑eT´+˝À ùdïVæ≤‘·T˝≤¢ ø£*dæ

Á|üj·÷D+ kÕ–+∫q á Ç<ä›s¡÷ ákÕ] ne÷àsTT

ø√dü+ qTyê« H˚Hê nHêïs¡T>±˙ Áù|ø£å≈£î\qT e÷Á‘·+

Äø£≥Tºø√˝Òø£b˛j·÷s¡T. yês¡T b˛{° |ü&˚~ Á•j·T ø√dü+.

Hêsêj·TD <äs¡Ù≈£î&ç>± |ü]#·j·TyÓTÆq á ∫Á‘êìï

e+oø£èwüí Áoìyêdt mdtMπø dæìe÷ |ü‘êø£+ô|’

ì]à+#ês¡T. á dü+düú >∑‘· @&Ü~ ªk˛˝Àμ ˝≤+{Ï Væ≤{Ÿ

∫Á‘êìï n+~+∫+~. ;ÛyéT dü+^‘êqï+~+∫q á

∫Á‘·+ $&ÉT<ä\e&É+, Ä&É˝Òø£ #·‹øÏ\ |ü&É≥+ Ç|üŒ{Ïπø

»]–b˛j·÷sTT.

e÷]Ã 14H˚ $&ÉT<ä\ ø±qTqï eTs√ dæìe÷ ªyÓHÓï\ eHé

n+&é Vü‰|òtμ. yÓHÓï\‘√ ø£yÓT&çj·THé>± ‘Ós¡+π>Á≥+ #˚dæ,

Ä dæìe÷ ù|s¡TH˚ Ç+{Ïù|s¡T>± e÷πsÃdüT≈£îqï øÏc˛sY á

dæìe÷≈£î <äs¡Ù≈£î&ÉT ø±e&É+ $X‚wü+. yÓHÓï\≈£î Ç~

d”¬ø«˝Ÿ. yÓHÓï\˝À dü>∑+ es¡πø ø±yÓT&û ñ+&É>±.. Bìï

|òü⁄˝Ÿ˝…+>¥Ô ø±yÓT&û m+≥sYf…ÆqsY>± r]Ã~<ë›eTì

#ÓãT‘·THêï&ÉT øÏc˛sY. #Ó’‘·q´ ø£èwüí, yÓ÷Hê˝Ÿ »+≥>±

q{Ï+#ês¡T. øÏc˛sY ≈£L&Ü z bÕÁ‘· b˛wæ+#ê&ç+<äT˝À.

dæìe÷ wüO{Ï+>¥ m≈£îÿe XÊ‘·+ nyÓT]ø±˝À »]–+~.

düT˙˝Ÿ ø£X¯´|t dü+^‘êìï+~+#ê&ÉT. q>∑s¡ j·TTe‘·qT

{≤¬sZ{Ÿ #˚düT≈£îqï á n&É˝Ÿº ø±yÓT&û eT÷M

|òü*‘êìïdüTÔ+<√ #·÷&Ü*‡+<˚!

www.namastheandhra.com MAR 2012 26

ªyÓHÓï\μ dæìe÷‘√ |ü]#·j·TyÓTÆ, Ä dæìe÷ ù|s¡TH˚ ‘·q Ç+{Ïù|s¡T>± e÷πsÃdüT≈£îqï

q≥T&ÉT øÏc˛sY. _+<ëdt, Ç+ø√kÕ], d”eT≥bÕø±jYT, <ä÷≈£î&ÉT e+{Ï ∫Á‘ê\‘√

{≤©e⁄&é˝ÀqT, Áù|ø£å≈£î\ eTqdüT˝À¢qT düTdæús¡ kÕúq+ dü+bÕ~+#·T≈£îqï øÏc˛sY

Ç|ü⁄Œ&ÉT ªyÓHÓï\ ˇHé n+&é Vü‰|òtμ n+≥÷ yÓT>±bò˛Hé #˚‘·|ü{Ϻ <äs¡Ù≈£î&ç

ne‘ês¡yÓT‘êÔs¡T. Vü‰dü´q≥T&ç>± ‘Ó#·TÃ≈£îqï Çy˚TCŸì <äs¡Ù≈£î&ç>± eT]+‘·

ô|+#·Tø√yê\qT≈£î+≥THêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± øÏc˛sY‘√ e÷{≤ eT+r...

<äs¡Ù≈£î&ç>± ø=‘·Ô ne‘ês¡yÓT‘êÔπs+?

ndü\T yÓTT<ä≥ n<˚ nyê«*‡+~. ∫qï|üŒ≥Tï+N ø£<∏ä\T sêdüT≈£îH˚yê&çì. yê{Ï˝À

ˇø£ÿ<ëHÓ’ïHê ‘Ós¡MT<ä #·÷düTø√yê\ì ø£\\T ø£H˚yê&çì. ø±˙ nqTø√≈£î+&Ü

q≥T&çì ø±yê*‡ e∫Ã+~.

m+<äTø£˝≤...?

ªyÓHÓï\μ dæìe÷ nyÓT]ø±˝ÀH˚ rXÊs¡T. Ä dæìe÷øÏ q{°q≥T\T

ø±yê\+≥÷ ˇø£ yÓuŸôd’{À¢ j·÷&é ô|{≤ºs¡T. n|ü⁄Œ&ÉT H˚qT

nyÓT]ø±˝ÀH˚ ñ+&É≥+‘√, Hê≈£î &Ó’¬sø£¸Hé &çbÕsYºyÓT+{Ÿ˝À

@yÓTÆHê neø±X¯+ <=s¡≈£î‘·T+<˚yÓ÷qì yÓfi≤¢. <äs¡Ù≈£î&ÉT <˚yê

ø£{≤ºqT ø£*dæ Hê ø£<∏ä˝À ¬s+&ÉT d”qT¢ #ÓbÕŒ. Äj·Tq≈£î q∫Ã

ndæôdº+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY>± ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ nqTø√≈£î+&Ü

ø£yÓT&çj·THé •yê¬s&ç¶øÏ MkÕ <=s¡ø£ÿ sê˝Ò<äT. <ë+‘√ Ä bÕÁ‘·

ø√dü+ Ä&çwüHé‡ yÓTT<ä\Tô|{≤º+. e∫Ãqyê]øÏ H˚qT q≥q˝À

dü÷#·q*düTÔ+fÒ #·÷dæq <˚yê, ªqTy˚« Ä bÕÁ‘· m+<äT≈£î

#Ój·T´≈£L&É<äTμ nHêïs¡T. <ë+‘√ H˚H˚ Ä bÕÁ‘· #˚ùdXÊ.

ndü\T nyÓT]ø± m+<äT≈£î yÓfi≤¢s¡T?

n~ #ÓbÕŒ\+fÒ Hê bòÕ¢wtu≤´ø˘ yÓTT‘·Ô+ #ÓbÕŒ*. e÷~

ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ ø±e÷¬s&ç¶. Hê≈£î ∫qï|üŒ≥Tï+N #·<äTe+fÒ

n+‘· Çwüº+ ñ+&˚~ ø±<äT. m|ü⁄Œ&É÷ ˝≤dtº u…+∫˝ÀH˚

≈£Ls¡TÃH˚yê&çì. f…HéÔ nj·÷´ø£ m+|”d” rdüT≈£îHêïqT. q#·Ãø£

u…’|”d”øÏ e÷sêqT. m+ôd{Ÿ sê<ë›eTqT≈£îHêïqT ø±˙ m>=Z{≤ºqT.

∫e]øÏ áJ>± ñ+≥T+<äì ;ø±yéT #˚ùdXÊ. Ä ‘·sê«‘· eTq

{≤˝…+{ŸøÏ Ç+&çj·÷ dü]b˛<äì nyÓT]ø± yÓ[¢b˛j·÷qT.

yÓ[¢q ‘·s¡Tyê‘·...?

$Twæ>±Hé j·T÷ìe]‡{°˝À #·<äTe⁄ |üP]Ô #˚XÊqT. yêwæ+>∑ºHé

&ûd”, eØ®ìj·÷, y˚TØ˝≤+&é\˝À f…dæº+>¥

&çbÕsYºyÓT+{Ÿ˝À |üì#˚XÊqT.

nø£ÿ&É J$‘·+ m˝≤ ñ+&˚~?

|òü⁄˝Ÿ Vü‰´|”. Áô|ò+&金√

nbÕsYºyÓT+{À¢ ñ+&˚yê&çì.

◊<äT s√E\÷ ñ<√´>∑+.

yêsê+‘ê˝À¢ ã≥º\T

ñ‘·Tø√ÿe&É+, Ç\T¢ düs¡T›ø√e&É+‘√ dü]b˛j˚T~.

n|ü⁄Œ&É|ü⁄Œ&É÷ mø£ÿ&ç¬ø’Hê wæø±s¡T≈£î yÓfi¯óÔ+&˚yêfi¯¢+.

˝Ò<ä+fÒ &ûM&û\T ‘Ó#·TÃ≈£îì Ç+{À¢H˚ dæìe÷\T

#·÷ùdyêfi¯¢+. n+‘ê u≤>∑THêï ø±˙ eTqdüT e÷Á‘·+

dæìe÷\ #·T≥÷ºH˚ ‹]π>~. yÓHÓï\ dæìe÷‘√ Ä

ø√]ø£ r]+~.

Ä dæìe÷ ‘·sê«‘· #ê˝≤ >±´|t e∫Ã+~ ø£<ë?

ne⁄qT. ìC≤ìøÏ yÓHÓï\ #˚XÊø£

neø±XÊ\T u≤>±H˚ e#êÃsTT. ø±˙

n$ ñ|üjÓ÷–+#·Tø√yê\+fÒ

Ç+&çj·÷ e#˚Ãj·÷*. ø±˙ n|üŒ{ÏøÏ

H˚Hê |ü]dæú‹˝À ˝ÒqT. m+<äTø£+fÒ

Hêø£ø£ÿ&É ø=+‘· n|ü⁄Œ ñ+~. n~

rsêÃπø sêyê\qT≈£îHêïqT.

n+<äTπø >±´|t e∫Ã+~. ø±˙

e∫Ãq ‘·sê«‘· }Væ≤+#·q+‘·

_J nsTTb˛j·÷qT.

#ê˝≤ dæìe÷\T #˚XÊs¡T ø£<ë...

Äq+<ä+ |ü≥º˝Òq+‘· ø±+|æ¢yÓT+{Ÿ

m|ü⁄Œ&Ó’Hê \_Û+∫+<ë?

ÁãVü‰àq+<ä+ >±s¡T Hê >∑Ts¡Te⁄, <Ó’e+. yêfi¯¢u≤“sTT >ö‘·yéT dæìe÷ ªyê¬syêμ˝À

H˚qT q{Ï+#êqT. Ä dæìe÷ Á|æeP´ #·÷XÊø£ ÁãVü‰àq+<ä+>±s¡T Hê‘√` ª#ê˝≤

u≤>± #˚XÊe⁄ øÏXÀsY. qTe⁄« q{Ï+∫q≥Tº ñ+&É<äT. #ê˝≤ H˚#·Ts¡˝Ÿ>± #˚kÕÔyéμ

nHêïs¡T. H˚qT <˚e⁄&ç˝≤ uÛ≤$+#˚ Äj·Tq n˝≤ nq&É+‘√ Äq+<ä+

|ü≥º˝Òø£b˛j·÷qT.

eT] $eTs¡Ù\ e÷fÒ$T{Ï?

n$ ≈£L&Ü ‘·≈£îÿy˚MT ñ+&Ée⁄. ªø£¬s+{Ÿμ ]©»j·÷´ø£ zkÕ] cÕ|æ+>∑T¬øfi≤¢qT.

nø£ÿ&É ø=+‘·eT+~ ≈£îÁsêfi¯ó¢ qqTï #·÷XÊs¡T. ªn<√ dæìe÷ (ø£¬s+{Ÿ), M&√

ø£yÓT&çj·THé. m+<äT≈£î rkÕÔs√ Ç˝≤+{Ï dæìe÷\Tμ n+≥÷ yÓ≥ø±s¡+>± nHêïs¡T.

n|ü⁄Œ&ÉT m+‘· u≤<Û˚dæ+<√! nsTTHê Ç˝≤+{Ï$ |ü{Ϻ+#·T≈£î+fÒ

eTT+<äT≈£î b˛˝Ò+ ø±ã{Ϻ yÓ+≥H˚ eT]Ãb˛e&ÜìøÏ

Á|üj·T‹ï+#êqT.

#ê˝≤eT+~ ø£yÓT&çj·TqT¢ V”≤s√\j·÷´s¡T ø£<ë. eT] MT dü+>∑‹?

ÄÁ˝…&û z eT÷&ÉT neø±XÊ˝§#êÃsTT. ø±˙ H˚H˚ H√ #ÓbÕŒqT.

nsTTHê eTq ø£\sYøÏ, u≤&ûøÏ V”≤s√ y˚cÕ\T nedüs¡e÷

#Ó|üŒ+&ç! n+<äTπø nqedüs¡+>± &ÉãT“\T b˛>=≥Tºø√e<ä›ì

Ábı&É÷´düs¡¢øÏ dü\Vü‰ Ç#êÃqT.

MT≈£î ô|fi¯¢sTT´+<ë? MT Ç+{À¢yêfi¯ó¢ MT esYÿ $wüj·T+˝À ÇHéyê˝Ÿ«

ne⁄‘êsê?

Hê uÛ≤s¡´ |ü<äà» yÓTÆÁø√kÕ|òtº˝À |üì#˚k˛Ô+~. ‘·qT Hê |üì˝À

ndü‡\T ÇHéyê˝Ÿ« ne<äT. dü\Vü‰\÷ Çe«<äT.

(qe⁄«‘·÷) ø±˙ m|ü⁄Œ&Ó’Hê zesêø£åHé #˚ùdÔ e÷Á‘·+ #ÓãT‘·T+~.

e÷øÏ+ø± |æ\¢\T ˝Òs¡T.

&Ó’¬sø£ºs¡j·÷´s¡T düπs. ô|òsTT˝…’q dæìe÷≈£î d”¬ø«˝Ÿ rùd ]dtÿ m+<äT≈£î?

Hê≈£î ªyÓHÓï\μ dæìe÷ n+fÒ #ê˝≤ Áù|eT. ás√E Hê ˝…’|òt

Ç˝≤ ñ+<ä+fÒ <ëìøÏ ø±s¡D+ Ä dæìe÷j˚T ø£<ë. nsTT‘˚ Ä

dæìe÷ b˛sTT+~. ø±s¡D≤˝ÒyÓ’Hê Hê≈£î Ä dæìe÷ Ç˝≤ ñ+fÒ

u≤>∑TDTï nì z n+#·Hê ñ+~. n+<äTπø Hê¬ø+‘√ ÇwüºyÓTÆq Ä

dæìe÷˝À $Tdü‡sTTqe˙ï ñ+&˚˝≤ z ø£<∏ä ‘·j·÷s¡T

#˚düT≈£îHêïqT. <˚e ø£{≤º‘√ #˚sTT+#ê\qT≈£îHêïqT. ø±˙ ‘·qT

#ê˝≤ _J. n+<äTπø H˚H˚ yÓT>±bò˛Hé |üfÒºXÊ.

ªyÓHÓï\ eHé n+&é Vü‰|òtμ... n˝≤ m+<äT≈£î ô|{≤ºs¡T?

ªyÓHÓï\μ˝À |òüdtº Vü‰|òt e÷Á‘·y˚T HêøÏwüº+. ôd¬ø+&Ü|òt Hê≈£î

q#·Ã˝Ò<äT. n+<äTπø Ä Vü‰|òt≈£î Hê |üP]Ô ø£<∏äqT $Tø˘‡ #˚dæ

dæìe÷ rdüTÔHêï. n+<äTπø ªyÓHÓï\ eHé n+&é Vü‰|òtμ nqï~!

dæìe÷˝À¢øÏ e∫Ãq+<äT≈£î m|ü⁄Œ&Ó’Hê u≤<Ûä|ü&ܶsê?

zkÕ] dæ{° •yês¡¢˝À wüO{Ï+>¥ »s¡T>∑T‘√+~. uÛÀ»Hê\T

#˚düTÔHêï+. ≈£Ls¡ nsTTb˛sTT+~ yÓj·T´eT+fÒ nø£ÿ&É e&ç¶+#˚

e´øÏÔ y˚j·TqHêï&ÉT. mìïkÕs¡T¢ n&ç–Hê n<˚ düe÷<Ûëq+. ø£&ÉT|ü⁄ eT+&çb˛sTT+~.

CÒãT ì+&Ü &ÉãT“+~. ø±yê\+fÒ yÓ[¢ _sê´˙ ‹q>∑\qT. ø±˙ nø£ÿ&É ˇø£ÿ

ôVA≥˝Ÿ ≈£L&Ü ˝Ò<äT. z |üø£ÿ Äø£*. n|ü⁄Œ&Éì|æ+∫+~` nyÓT]ø±˝À eT+∫

J‘·+, J$‘·+ e<äT\T≈£îì e∫Ã Ç˝≤ nee÷q|ü&Ü*‡q nedüs¡+ ñ+<ë nì.

ù|s¡T, &ÉãT“ mìïe⁄Hêï Hê{Ï s√E\T >∑Ts=ÔùdÔ m+‘√ Vü‰´|”>± ñ+≥T+~.

eT∞¢ nyÓT]ø± yÓfi‚¢ Ä˝À#·q @yÓTÆHê ñ+<ë?

m+<äT≈£î ˝Ò<äT! Á|üdüTÔ‘·+ Ç+&çj·÷˝À ñHêï, H˚qT ]f…Æs¡j˚T´~ e÷Á‘·+

nyÓT]ø±˝ÀH˚. M¬ø+&釽À yÓTøχø£Hé |òü⁄&é ø=qT≈£îÿì, &ûM&û rdüT≈£îì yÓ[¢,

Á|üXÊ+‘·+>± ‹+≥÷ dæìe÷qT m+C≤j·YT #˚j·T&É+ Çwüº+ Hê≈£î. eT∞¢ Ä

Äq+<ëìï nqTuÛÑ$+#ê\+fÒ nyÓT]ø± yÓ[¢b˛yê*.

nyÓT]ø±øÏ, Ç+&çj·÷øÏ ‘˚&Ü @$T{Ï?

nø£ÿ&É m+‘·ùd|ü⁄ |üì #˚XÊeì ø±<äT, #Ó|æŒq |üì düÁø£eT+>± #˚ùdÔ dü]b˛‘·T+~.

n<˚ Çø£ÿ&Ó’‘˚ |üì m+‘· #˚XÊeqï~ ø±<äT, f…ÆeTT≈£î e#êÃyê ˝Ò<ë nqï<˚ düeTdü´.

qTe⁄« f…ÆeTTø=ùdÔ #ê\T, |üì #˚j·Tø£b˛sTTHê |òüs¡yê˝Ò<äT.

MT˝≤ dæìe÷˝À¢øÏ e#˚Ãyê]øÏ MT]#˚à dü\Vü‰ @$T{Ï?

Hê˝≤ dæìe÷˝À¢øÏ e#˚Ãyêfi¯¢≈£î ø±<äT >±˙, nyÓT]ø±˝À ñ<√´>∑+ e<äT\T≈£îì

e#˚Ãùdyêfi¯¢≈£î e÷Á‘·+ ˇø£{Ï #ÓãT‘êqT. dæìe÷˝À¢øÏ sêyê\qT+fÒ ‘·|üŒ≈£î+&Ü

s¡+&ç. ñ<√´>∑+ e<ä˝Òj·÷\qT≈£îHêï MT Çwüº+. ø±˙ @ |ü˙ #˚j·T≈£îHêï

¬s+&˚fi¯¢bÕ≥T ã‘·ø£{≤ìøÏ dü]|ü&˚+‘· &ÉãT“qT dæ<äΔ+ #˚düT≈£îHêïπø s¡+&ç. ˝Ò<ä+fÒ

sêe<äT›.

ªn<√ dæìe÷..M&√ ø£yÓT&çj·THéμnHêïs¡T!

ªn<√ dæìe÷..M&√ ø£yÓT&çj·THéμnHêïs¡T!

ªn<√ dæìe÷..M&√ ø£yÓT&çj·THéμnHêïs¡T!

ªn<√ dæìe÷..M&√ ø£yÓT&çj·THéμnHêïs¡T!

ªn<√ dæìe÷..M&√ ø£yÓT&çj·THéμnHêïs¡T!

ªn<√ dæìe÷..M&√ ø£yÓT&çj·THéμnHêïs¡T!

ªn<√ dæìe÷..M&√ ø£yÓT&çj·THéμnHêïs¡T!

ªn<√ dæìe÷..M&√ ø£yÓT&çj·THéμnHêïs¡T!

ªn<√ dæìe÷..M&√ ø£yÓT&çj·THéμnHêïs¡T!

ˇø£ÿ{°|üìøÏ sê˝Ò<ë?59e C≤rj·T nyês¡T¶*#˚ÃXÊs¡T.. m|üŒ{≤¢π> ‘Ó\T>∑T dæìe÷≈£î

ˇø£ÿ nyês¡T¶ ≈£L&Ü <äø£ÿ˝Ò<äT. Ç<˚+ eTq≈£î ø=‘·Ô nqTuÛÑe+

ø±<äT.. ø±˙ m|üŒ{≤¢ eTqø£+‘· d”Hé ˝Ò<äT˝Ò nì ákÕ]

e~˝Òj·T˝Ò+! m+<äTø£+fÒ ákÕ] eTqyêfi¯ó¢ ø£eT]¸j·T˝Ÿ

dü÷Á‘ê\ qT+∫ ãj·T{ÏøÏ e#êÃs¡T. ø=‘·Ô Á|üj·T‘êï\T #˚XÊs¡T.

$eTs¡Ù≈£î\T yÓT#˚à ∫Á‘ê\T rXÊs¡T. nsTTHê C≤rj·T nyês¡T¶\

ø£$T{° eTq+ |ü+|æq 17 dæìe÷\ qT+∫ ˇø£ÿ≥+fÒ ˇø£ÿ<ë˙ï

nyês¡T¶\≈£î |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüTø√˝Ò<äT. <˚X¯+ >∑]«+#·<ä>∑Z

∫Á‘·ø±s¡T&Ó’q u≤|ü⁄qT Ç|üŒ{Ïø° |ü<äà |ü⁄s¡kÕÿs¡+‘√ >∑T]Ô+#·ì

πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Äj·Tq rdæq ªÁosêeTsê»´+μ $wüj·T+˝Àq÷

nHê´j·Ty˚T #˚dæ+~. \e≈£îX¯ ø£<∏äqT u≤|ü⁄`s¡eTD\T á

ø±˝≤ìøÏ ‘·–q≥T¢ <äèX¯´ø±e´+˝≤ eT*∫Hê.. nyês¡T¶\ ø£$T{°

ø£+{ÏøÏ Äq˝Ò<äT. ø£˙dü+ ÄsYº &Ó’¬sø£¸Hé $wüj·T+˝ÀHÓ’Hê

ÁosêeTsêC´+≈£î |ü⁄s¡kÕÿs¡+ <ä≈£îÿ‘·T+<äì Ä•+∫Hê.. ìsêX‚

$T–*+~. qj·Tq‘ês¡ q≥q≈£î Çø£ÿ&É >=|üŒ Á|üX¯+dü\T <äøÏÿHê

ø£$T{° e÷Á‘·+ $<ë´u≤\Héπø zfÒdæ+~. Çø£ ‘Ó\+>±D

kÕj·TT<Ûä b˛sê≥ H˚|ü<∏ä´+‘√ s¡÷bı+~q sê»qï≈£î ≈£L&Ü

nHê´j·Ty˚T »]–+~. ø£eT]¸j·T˝Ÿ dü÷Á‘ê\≈£î ˝§+>∑≈£î+&Ü

düe÷+‘·s¡ ∫Á‘ê\ ‘·s¡Vü‰˝À s¡÷bı+~Hê sê»qï |ü⁄s¡kÕÿs¡+

<äøÏÿ+#·Tø√˝Òø£b˛sTT+~. uÒ_ Vü≤]¸‘· n_Ûqj·÷ìøÏ nyês¡T¶

<ä≈£îÿ‘·T+<äì <äs¡Ùø£ìsêà‘·\T Ä•+#ês¡T. Çø£ Ç+&çj·THé

|üH√s¡eT≈£î m+|æ¬ø’q ª$s√~Ûμô|’Hê ø£$T{° ∫qï#·÷ù| #·÷dæ+~.

qø£‡*»+ düeTdü´ H˚|ü<∏ä´+>± ˙\ø£+sƒ¡ rdæq á dæìe÷≈£î

Çø£ÿ&É $eTs¡Ù≈£î\ Á|üX¯+dü\T <äø±ÿsTT ø±˙.. nyês¡T¶\ ø£$T{°

nqTÁ>∑Vü≤+ e÷Á‘·+ <äø£ÿ˝Ò<äT. &çd”ï ˝≤+{Ï Vü‰©e⁄&é dü+düú‘√

ø£*dæ Á|üø±wt ø√yÓ\eT÷&ç s¡÷bı+~+∫q nq>∑∑q>± z BÛs¡T&ÉT

dæìe÷≈£î $Ee˝Ÿ mô|òø˘º‡ $uÛ≤>∑+˝À |ü⁄s¡kÕÿs¡+

<ä≈£îÿ‘·T+<äqT≈£îHêï.. ìsêX‚ $T–*+~. C…’ uÀ˝À ‘Ó\+>±D,

>√˝§ÿ+&É ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ ∫Á‘ê\T ≈£L&Ü nyês¡T¶\ ø£$T{°ì

yÓT|æŒ+#·˝Òø£b˛j·÷sTT. C≤rj·T kÕúsTT˝À $T–*q ∫Á‘ê\‘√

b˛{°|ü&˚ kÕúsTT˝À á dæìe÷\T ˝ÒeH˚ nqT≈£î+<ë+. ø±˙

‘Ó\T>∑T˝À ñ‘·ÔeT ÁbÕ+rj·T ∫Á‘·+>± ì\e&ÜìøÏ ≈£L&Ü M{ÏøÏ

ns¡Ω‘· ˝Ò<ë? ˇø£ÿ{Ï ≈£L&Ü Ä kÕúsTT˝À ˝Òyê? ndü\T eTq

dæìe÷*ï nø£ÿ&ç yês¡T #·÷&ÉHÓ’Hê #·÷düTÔHêïsê? ˝Òø£

#·÷&É≈£î+&ÜH˚ ‘Ó\T>∑T dæìe÷≈£î n+‘· d”Hé ñ+&É<äì

}s¡T≈£î+≥THêïsê?

Page 15: Namastheandhra - e-Paper

www.namastheandhra.comMAR 2012 29

eTVü‰uÛ≤s¡‘·+˝À ;ÛeTT&Ó˝≤ ñ+{≤&ÉT?

Á<Í|ü~øÏ ì+&ÉT düuÛÑ˝À »]–q nee÷Hêìï nqï<äeTTà˝≤¢>±

‘·\e+#·T≈£îì uÛÑ]+#·˝Òø£ ÄÁ>∑Vü‰y˚XÊ\‘√ }–b˛‘·÷ ;ÛeTT&ÉT #˚dæq

X¯|ü<∏ëìï yÓsTT´ dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·y˚T qqïj·T Ç˝≤ e]í+#ê&ÉT..

<Ûës¡TDÏ sê»´ dü+|ü<ä eT<ä+ãTq >√eT* >∑èwüí p∫ s¡+

uÛÀs¡T ìCÀs¡T <˚X¯eTTq qT+&É>∑ _*Ãq sTT<äT›sê‘·Tà <äT

sê«s¡ eTBj·T u≤VüQ|ü]e]Ô‘· #·+&É >∑<ë_Û|òü÷‘· uÛÑ

>√ïs¡T‘·s√s¡T CÒj·TT<äT düTjÓ÷<ÛäqT qTÁ>∑s¡D≤+‘·s¡+ãTqHé

70 @fi¯¢ ÁøÏ‘·+ ÁoÁo

C≤«˝≤‘√s¡D+˝À ;ÛeTTDÏï ø£fi¯¢≈£î

ø£{≤¶&ÉT.

...≈£îs¡TπøåÁ‘·eTTq ø£è<äΔ eèø√<äs¡T

>∑<ë|òü÷‘·eTTq >∑»>∑»˝≤&É>∑...

46 dü+e‘·‡sê\ øÏ+<ä≥ e∫Ãq

bÕ+&Ée eqyêdü+˝À ;ÛeTT&ç bÕÁ‘·

b˛wüD #˚dæq m˙ºÄsY Vü‰euÛ≤yê\T

∫s¡düàs¡D°j·T+. yê˝Ÿb˛düºs¡¢˝À yê{ÏøÏ

eHÓï\~›, yÓTs¡T>∑T|ü]∫ dæ˙

n_Ûe÷qT\qT düyÓ÷àVü≤q|ü]∫q ∫Á‘·

ø£fi≤ HÓ’|ü⁄D´+ |ü_¢dæ{° &çC…’qsY

áX¯«sY~!

ˇ]õq˝Ÿ˝À ñqï ;ÛeTùdqTDÏï

m+‘·>± Ç+ÁbıyÓ’CŸ #˚XÊs√ #·÷XÊsê?

‘·\qT ø=+#Ó+ e+|ü⁄ ‹|üŒ&É+ e\¢

yÓTs¡T>∑T<ä\ e∫Ã+~. Çø£ dü«sêíuÛÑs¡D≤\

q–w”\

|üì‘·q+ >∑T]+∫ Á|ü‘˚´ø£+>± #Óù|Œ<˚eTT+~?

áX¯«sY sêdæq dæìe÷ b˛düºsY |ü⁄düÔø£+ á

eT<Û˚´ $&ÉT<ä˝…’+~. <ëì˝À Ç∫Ãq es¡í

∫Á‘ê*$. mH√ï $X‚cÕ\‘√ s¡÷bı+~q á

n<äT“¤‘·yÓTÆ |ü⁄düÔø±ìï (#·$)#·÷dæq nqTuÛÑ÷‹‘√

áX¯«sY >∑T]+∫ Hê\T>∑T e÷≥\T Ç˝≤.. sêj·÷\ì|æ+∫+~.

ø=ìï <äXÊu≤›\ ÁøÏ‘·+ nj·TkÕÿ+‘·+˝≤ Äø£≥Tº≈£îH˚$ dæìe÷

Á|üø£≥q\T. yê{Ï øÏ+~uÛ≤>∑+˝À ESWAR nH√,

>∑+>±<ÛäsY nH√ dü+‘·ø±\qT >∑eTì+∫, Ä

∫Á‘·ø±s¡T\ ø£fi¯qT Äsê<Ûäq>± #·÷dü÷Ô, yêfi¯¢

dü+‘·ø±\÷, sêùd nø£åsê\ rs¡TqT nqT≈£]dü÷Ô

Äq+~dü÷Ô eTT]dæb˛j˚TyêDÏï.

#·+<äe÷eT≈£î ∫Á‘ê, X¯+ø£sY\T m˝≤+{Ï yês√

yÓ+&ç (‘Ós¡) #·+<äe÷eT≈£î áX¯«sY, >∑+>±<ÛäsY

n˝≤+{Ï yêfi¯¢ì|ædüTÔ+~ M]˝À eTT>∑TZ] ù|s¡÷¢

•e⁄&ç‘√ dü+ã+<ÛäeTTqïy˚ ø±e&É+ ÄdüøÏÔø£s¡+!

nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ nq>±H˚ >∑Ts=Ô#˚à ∫Á‘·+

ˇø£≥T+~ ø£<ë! dæº˝Ÿ bòı{ÀÁ>±|òüsY eTq dü‘·´+ Bìï

rXÊs¡qT≈£î+{≤qT. Ä bòı{ÀqT πsK˝À¢, s¡+>∑T˝À¢

s¡÷|ü∫Á‘·+>± áX¯«sY m˝≤ eT*#ês√ #·÷&É+&ç!

es¡í∫Á‘·+ ˝Ò‘· ej·TdüTqT Á|ü‹_+_k˛Ô+~.

πsU≤∫Á‘·+˝À MTkÕ\T ∫Á‹+∫ ø=+#Ó+ ej·TdüTqT

ô|+∫q≥Tº+~!

dæìe÷ b˛düºsY |ü⁄düÔø£+ >∑T]+∫q |ü]#·j·T+

ø±~~. ø±˙ z e÷≥ #Ó|üŒ≈£î+&Ü ñ+&É˝ÒqT.

|ü⁄düÔø£+ ∫es√¢ Ç∫Ãq es¡í ∫Á‘ê\T q uÛÑ÷‘√...!

Çø£ $$<Ûä dæìe÷\, q{°q≥T\

q\T|ü⁄ ‘Ó\T|ü⁄, s¡÷|ü∫Á‘·

$Hê´düeT+{≤sê...!

Á|üø£≥Hê ∫Á‘· ø£fi¯˝À

ø£fi¯qT ì\TyÓ‘·TÔ>± ì\u…{Ϻ

b˛düºsY b˛Á¬s’º{Ÿ kÕúsTTøÏ

ô|+∫ #·÷ô|{Ϻq

ø£fi¯sY e÷+Á‹≈£î&ÉT..

n+≥÷ u≤|ü⁄ s¡eTD\

Á|üX¯+dü\T bı+~q ø£fi≤ø±s¡T&ÉT áX¯«sY.

http://venuvu.blogspot.in

www.namastheandhra.com MAR 2012 28

Ä+Á<ÛäCÀ´‹ q÷´dt ù||üsY ‘ê|”>± ‹s¡π>düTÔHêïqT.

#·*ø±\+ ø±e⁄q ñ<äj·T+ ù|ôw+≥¢ ‘êøÏ&ç ñ+&É<äT.

ù||üsY n+‘ê »>∑H√àVü≤q¬s&ç¶ yês¡Ô˝Ò! Hê≈£î Ä+Á<ÛäCÀ´‹

sê<Ûëø£èwüí ÁøÏj˚T{Ï${° q#·TÑ·T+~. s√p ˇπø e´øÏÔ

>∑T]+∫ e´‹πsø£ yês¡Ô\T e+&ç yêsêÃ\+fÒ m+‘· ø£wüº+!

‘Ó\T>∑T C≤‹ ‘·s¡|ü⁄q.. n$˙‹øÏ e´‹πsø£+>±

nôVAsêÁ‘·T\T ÁX¯$Tdü÷Ô.. ñ‘·ÔeT »s¡ï*dæºø˘ $\Te*ï

‘·q e\Te\ ø£Hêï ÁbÕDÁ|ü<ä+>± ø±bÕ&ÉT≈£î+≥Tqï

sê<Ûëø£èwüíì #·÷ùdÔ Hê≈£î Äq+<äuÛ≤cÕŒ\T Ä>∑e⁄!

ªªs¡eD e÷yê! ø±|ò”.. ns¡®+{Ÿμμ düT&ç>±*˝≤

˝À|ü*ø=#êÃ&ÉT düTãT“.

ªªdüTãT“! »>∑Hé C…’\T¬øfi¯‘ê&Ü? ˝Ò<ë? düe÷<Ûëq+

‘Ó*dæ ≈£L&Ü #Ó|üŒ˝Òø£bıj·÷´y√.. ˙ ‘·\ yÓsTT´ #Óø£ÿ\>∑T

>±ø£!μμ qe⁄«‘·÷ nHêïqT.

ˇø£ÿ ø£åD+ Ä˝À∫+#ê&ÉT düTãT“. ªªHê ˝…ø£ÿ ø£¬sø£ºsTT‘˚

»>∑Hé C…’\T¬øfi¯¢&ÉTμμ

ªªù||üs¡¢+‘ê ø√&Ó’ ≈£LdüTÔ+fÒ qTe⁄« ø±<ä+{≤y˚$T{Ï!μμ

ªªø√&Ó’ ≈£LdæHê, ≈£î¬ø’ÿ ø£]∫Hê n+‘˚. n\Hê&ÉT

#·+Á<äu≤ãT <Óã“øÏ –+>∑sê\T ‹s¡T>∑T‘·Tqï ø±+Á¬>dt >∑‹

˝Òì |ü]dæú‘·T˝À¢ sê»X‚Ks¡TìøÏ Á|ò” Vü‰´+&é Ç∫Ã+~. <ëì

|òü*‘·+ yêfi¯¢øÏ ‘·«s¡˝ÀH˚ ‘Ó*dæb˛sTT+~. á ˝À|ü⁄ &Ûç©¢˝À

ø±+Á¬>dt yê] Ç\T¢ #·ø£ÿã&ç+~.

Ç|ü⁄Œ&ÉT ø£&É|ü j·TTesêEøÏ

|ü{≤º_Ûùwø£+ #Ój·÷´*‡q <äTdæú‹

ø±+Á¬>dtøÏ ˝Ò<äT. »>∑Hé

eTTK´eT+Á‹ |”sƒ¡+ ø±yê\Hêï&ÉT.

&Ûç©¢ u≤düT\T ªÄ ˇø£ÿ{Ï n&É≈£îÿ!μ

nHêïs¡T. n|üŒ≥Tï+&ç me]~

ô|’#ÓjÓ÷´ ‘˚\TÃø√e&ÜìøÏ M]<ä›]

eT<Ûä´ ˇø£ Ä≥ yÓTT<ä˝…’+~.

#·<äs¡+>∑+ Ä≥ ˙≈£î ‘Ó\TdüT>±.

¬>*∫qyê&çøÏ ˇø£ bÕsTT+{Ÿ. Á&Ü nsTT‘˚ #Ós√ Vü‰|òt

bÕsTT+{Ÿ. eTq+ >∑eTì+#ê*‡+~ Çø£ÿ&É Çs¡T |üøå±\T

Á&Ü ø√dü+ Ä&ÉT‘·THêïjYTμμ

Ç+‘·˝À bı>∑\T ø£≈£îÿ‘·÷ ø±|ò” e∫Ã+~. ø±|ò” dæ|t

#˚dü÷Ô #Ó|üŒkÕ>±&ÉT düTãT“.

ªª»>∑HéøÏ #Óø˘ #Óù|Œdæ C…’\TøÏ |ü+|ü&É+ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ

ø£åD+˝À |üì. ø±˙ sê»ø°j·÷˝À¢ ªù|¢ |òüsY <ä |òæìwtμ

ndü‡\T |üìøÏsê<äT. »>∑ìï C…’\T≈£î |ü+|æ‘˚ sêuÀj˚T

m\ø£¸q¢˝À eTTø√ÿD|ü⁄ b˛{° ‘·|üŒ<äT. n|ü⁄Œ&ÉT ø±+Á¬>dt

#êe⁄<Óã“ ‹+≥T+~. n+<äTø£ì »>∑Hé‘√ Ä≥ Ä&ÉT‘·÷H˚

ñ+≥T+~. ¬>*#˚ neø±X¯+ ñHêï ¬>\e<äT. Á|üdüTÔ‘·

|ü]dæú‘·T˝À¢ z&çb˛≈£î+&Ü #Ódt Ä&ÉT‘·÷, ì\ã&É≥+

»>∑HéøÏ #ê˝≤ eTTK´+. Ä≥˝À ˝≤uÛÑqcÕº\ uÒØE

Çs¡T|üøå±˝≤ »s¡T>∑T‘·T+≥T+~. n~ eTqøÏ ø£qã&Éì ôd’&é

c˛! me]¬øìï ã\>±\T #·#êÃsTT? m+‘· ã\+

$T–*+~? nH˚ ˝…ø£ÿ\ MT<ä Ä<Ûës¡|ü&ç Ä≥ ø£+{Ïq÷´

ne⁄‘·T+≥T+~μμ

ªªø±˙ á ¬>\Tb˛≥eTT\T ˝Òì Ä≥ e\¢

Á|üjÓ÷»q+?μμ

ªªsê»ø°j·÷˝À¢ ô|’#˚sTT kÕ~Û+#·&Éy˚T ¬>\T|ü⁄. @B

yÓ+&ç|üfiË¢+˝À düsY« #Ój·T´s¡T Hêj·THê! ˙ <äeTTà, ns¡Ω‘·

ìs¡÷|æ+#·Tø√yê*. n|ü⁄Œ&˚ qTe⁄« sê»ø°j·T+>±

uÒs¡kÕsê\T #Ój·T´>∑\ Á&Ó’esY d”≥T˝À ≈£Ls√Ã>∑\e⁄.

n|ü⁄Œ&˚ qTe⁄« #Ó|æŒq e÷≥øÏ $\Te. sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ

j·T÷|”˝À ‹|üŒ\T |ü&˚~ n+<äTπø>±!μμ

ªªne⁄qqTø√! ø±˙ »>∑Hé <ës¡T\T

eT÷düT≈£îb˛‘·THêïsTT ø£<ë!μμ

ªª<ës¡T\<˚eTT+~ Áã<äsY. f…Hé »Hé|ü<∏é <ë]

‘Ós¡T#·T≈£î+fÒ eT∞¢ nìï <ës¡T\÷ ny˚ ‘Ós¡T#·T≈£î+{jYT.

sê»ø°j·TT\ #Ódt Ä≥˝À ªÁ&Üμ #·s¡Ã\T

s¡Vü≤dü´+>± »s¡T>∑T‘êjYT. Äô|’

Á|ü»*ï eTuÛÑ´ô|≥º&ÜìøÏ ñ‘·TÔ‹Ô Ä≥

ø=+‘·ø±\+ Ä&É‘ês¡T. eTq+

>∑Ts¡TÔ+#·Tø√yê*‡+~.. ø±+Á¬>dt >±˙,

;CÒ|”>±˙ n$˙‹|üs¡T\≈£î e´‹πsø£+

ø±<äT. ø±ø£b˛‘˚ á kÕeT+‘· sêE\T

&Ûç©¢øÏ ˝§+– ñ+&Ü*. sê$XÊÁdæÔ

ªeT÷&ÉT ø£<∏ä\ ã+>±s¡+μ˝À

dü÷ÁsêyÓ&ÉT¶ #Óù|Œ~ Ç<˚ >∑<ë!

<=+>∑\T <=+>∑‘·Hê\T #Ój·÷´*.

ø±˙ b˛©dt &çbÕsYºyÓT+{ŸøÏ ˝§+–

ñ+&Ü*. &çbÕsYºyÓT+{ŸøÏ

m<äTs¡T‹]–‘˚ b˛©dt |üesY s¡T∫

#·÷&Ü*‡ ñ+≥T+~μμ

ªªeT] >±*ì ˝À|ü˝ÒXʬs+<äT≈£î?μ쪪Çq|ü KìC≤ìï nÁø£eT+>± ‘·M« ‘·M« >±* ãTÁs¡øÏ

‘·T|ü⁄Œ |ü{Ϻ+~. C≤rj·T bÕغ\øÏ >±* ˝≤+{Ïyê&ÉT |òü+&é‡

ø√dü+ #ê˝≤ nedüs¡+. ãT~Δ>± KìC≤ìï ‘·e⁄«≈£îH√,

uÛÑ÷eTT\T ø£u≤® #˚k˛ u≤>± &ÉãT“ #ÓsTT´. ô|òsTTsY ùwsY ôV’≤

ø£e÷+&éøÏ |ü+|ü⁄. Vü‰sTT>± sê»ø°j·T uÛÀ>±ìï ≈£L&Ü

nqTuÛÑ$+#·T. n{≤¢ nqTuÛÑ$+#·eTH˚ ø£<ë C≤rj·T

bÕغ\T ≈£L&Ü #ÓãT‘·T+≥! Ç+‘· dæ+|ü⁄˝Ÿ>± $wüj·T+

ns¡ú+ #˚düTø√˝Òì >±*, düT&ç>±*>± e÷s¡<ëeTì

Á|üj·T‹ï+∫, |æ\¢>±\sTTb˛j·÷&ÉT. ns¡ú+ #˚düT≈£îqï eTq

πøM|” ôd’˝…+{Ÿ nsTTb˛j·÷&ÉT.

#Ódt˝À qTy=«ø£ m‘·TÔ y˚dæ,

m<äT{Ïyê&ç eT÷yé >∑T]+∫

Ä˝À∫+#ê*. m<äT{Ï Ä≥>±&ç Ä≥

ø£{Ϻ+#·&É+ ø√dü+ e\ |üHêï*. Ä

|üHêï>∑+ bÕs¡ø£b˛‘˚.. bÕ¢Hé _, bÕ¢Hé

dæ.. Ä\ºπsï{Ÿ eP´Vü‰\T+&Ü*. #ê˝≤

yÓT{Ï≈£î´\dt bÕ¢ì+>¥ ñ+&Ü*.

>±*øÏ Ä≥ Ä&É≥+ ‘Ó©<äT.

‘=+<äs¡|ü&ܶ&ÉT. ;CÒ|”ì |üP]Ô>±

z&ç+∫ ˇø£ bÕsTT+{Ÿ kı+‘·+

#˚düT≈£îHêï&ÉT. bÕ|ü+ ;CÒ|”øÏ ≈£L&Ü

Ä≥ eTT–+#·&É+ ‘·|üŒ y˚πs e÷s¡Z+

˝Ò≈£î+&Ü nìï e÷sêZ\T

eT÷ùdXÊ&ÉT. n+<äTπø ;CÒ|” >±*ì

z&ç+∫+~μμ

ªªn+fÒ »>∑Hé >±* ˝≤>± ãTÁs¡ ‘·≈£îÿe Ä≥

Ä&É&É+{≤yé?μμ

ªªnH˚ nqT≈£î+≥THêïqT. >±* ˝≤+{Ï Ä≥ Ä&ç‘˚

»>∑Hé ≈£L&Ü |òü*‘·+ nqTuÛÑ$+#ê*‡+<˚. ‘·|üŒ<äT. Ä≥

z&çb˛j˚T |ü]dæú‹ eùdÔ m|üŒ{Ϭø’Hê Á&Ü Á|üb˛CŸ #˚ùd

Ä|ü¸Hé »>∑Hé ñ+#·Tø√yê*. ø±˙ z|æ>±Z π>yéT ø£+{Ïq÷´

#˚düTÔ+&Ü*. sêã+<äT≈£îqï+‘· düVü≤q+ eTTK´+. >∑<ä›

˝≤>± neø±XÊ*ï ‘·qTï≈£îb˛yê*. |ü≈£åî\≈£îqï+‘· ãTÁs¡

≈£L&Ü ˝Òì ∫s¡+J$ Ä≥ eT<ä´˝À ˝Ò∫ yÓ[¢b˛j·÷&ÉT.

Ç|ü⁄Œ&ÉT »>∑Hé #·÷|æ+#˚ yÓTfi¯≈£îe\T ø±+Á¬>dt ì•‘·+>±

|ü]o*düTÔ+≥T+~. »>∑Hé eT>∑BÛs¡˝À V”≤s√˝À

j·TT<äΔ˙‹˝À Ms√∫‘·T&Ó’q≥¢sTT‘˚ ø±+Á¬>dt yÓ+≥H˚ Á&Ü

Á|üb˛CŸ #˚düTÔ+~. sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ »>∑Hé ø±+Á¬>dtøÏ

nedüs¡+. »>∑HéøÏ ø±+Á¬>dt nedüs¡+μμ

ªªÄX¯Ãs¡´+>± ñ+~ düTã÷“!μμ

ªªqTe⁄« πøM ¬s&ç¶ rdæq ø£ècÕís¡T®q j·TT<äΔ+ dæìe÷

#·÷XÊe⁄ >∑<ë. n+<äT˝À ø£èwüßí&ÉT ns¡T®qT&ç‘√ j·TT<äΔ+

#˚kÕÔ&ÉT. ns¡T®qT&ç bÂs¡TcÕìï, Á|ü‘êbÕìï |üØøÏåkÕÔ&ÉT.

sêuÀj˚T ≈£îs¡TπøåÁ‘· dü+Á>±eT+˝À ns¡T®qT&ç ø±´*ãsY

@+{À f…dtº #˚kÕÔ&ÉT. ns¡T®qT&ÉT @e÷Á‘·+ ‘·>∑Z&ÉT.

Áoø£èwüßí&ÉT dü+‘√wæ+∫.. ªyÓØ >∑T&éμ n+≥÷

øö–*+#·T≈£î+{≤&ÉTμμ

ªªÇ+‘·ø° »>∑Hé C…’\T¬øfi¯¢&É+{≤e⁄!μ쪪»>∑Hé >±* ˝≤+{Ï |òüP˝Ÿ

nqTø√qT. Ä |ü]dæú‘˚ eùdÔ &Ûç©¢

ø±+Á¬>dt‘√ dü+~Û #˚düT≈£î+{≤&ÉT.

#˚düTø√yê*. ø±+Á¬>dt ≈£L&Ü d”;◊

nH˚ ù|s¡T >∑\ eT+Á‹ì #Ódt uÀsY¶

MT<ä $#·Ã\$&ç>±, ;Û‹>=*ù|˝≤

nÁø±dt <ä uÀsY¶ eT÷yé #˚dü÷Ô

sê»>√bÕ˝Ÿ, Áo\øÏåà,

$»j·TkÕsTT¬s&ç¶ nH˚ @qT>∑T©ï,

X¯ø£≥T©ï #·+ù|düTÔ+≥T+~. »>∑Hé ø±õ*ï <Ûä«+dü+

#˚ùddüTÔ+~. #·÷XÊyê! @ ø£åD≤qïsTTHê ˙≈£î ª#Óø˘μ #Ó|æŒ

Ä≥ ø£{Ϻ+#˚j·T>∑\eTH˚ u…~]+|ü⁄ dü+πø‘ê*ï

ÇdüTÔ+≥T+~. Ç<=ø£ ôd’ø£˝≤õø£˝Ÿ yêsY. Á|üdüTÔ‘·+

Çs¡TyÓ’|ü⁄˝≤ Ä≥>±fi¯ó¢ ‘·eT ‘·sê«‹ ôdº|t >∑T]+∫

Ä˝À∫+#·T≈£î+≥THêïs¡T. Ç~ n~Ûø±s¡+ ø√dü+ Ä&˚

sê»ø°j·T #·<äs¡+>∑+μμ n+≥÷ U≤∞ ø£|ü⁄Œ fÒãT˝Ÿ MT<ä

ô|{≤º&ÉT.

ªªeT] eTq+?μ쪪@<√ Ä≥ »]–b˛‘·T+<äì |òü*‘·+ ø√dü+ ÄdüøÏÔ>±

m<äTs¡T#·÷ùd yÓÁ]u≤>∑T\ »Hê\+. düs¡<ë>± »]π> ≈£îd”Ô

b˛{°\ì ì»eTì ÁuÛÑ$T+|üCÒùd s¡ìï+>¥ ø±yÓT+Á{°

Ä+Á<ÛäCÀ´‹ sê<Ûëø£èwüí ˝≤+{Ï yêfi¯ó¢ ÇdüTÔ+{≤s¡T. á

ø±yÓT+Á{°.. »s¡T>∑T‘·Tqï ÁbÕø°‡ yêsYøÏ XÀuÛÑìdüTÔ+~.

n+<äTø√dü+ s√EyêØ yês¡Ô\T e+&ç e&ç¶düTÔ+{≤s¡T.

Ç+<äT˝À yê] dü«Á|üjÓ÷»Hê\T ≈£L&Ü Ç$T&ç ñ+≥jYTμμ

n+≥÷ f…Æ+ #·÷düT≈£îHêï&ÉT düTãT“.

ªªH˚ yÓfi≤¢*. neTàì ôVA$TjÓ÷|ü‹ &Üø£ºs¡T <ä>∑Z]øÏ

rdüT¬øfi≤¢*μμ n+≥÷ Vü≤&Üe⁄&ç>± ìÁwüÿ$T+#ê&ÉT düTãT“.

http://yaramana.blogspot.in

»>∑Hé.. C…’\T..ª#Óø˘μ..

Page 16: Namastheandhra - e-Paper

www.namastheandhra.comMAR 2012 31MAR 2012 www.namastheandhra.com30

Page 17: Namastheandhra - e-Paper

MAR 2012 www.namastheandhra.com32