Med Razgl Letnik 51 · PDF fileRadenci, november 2012 2012 Radenci, november 2012 ξ 4....

Click here to load reader

 • date post

  28-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  7
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Med Razgl Letnik 51 · PDF fileRadenci, november 2012 2012 Radenci, november 2012 ξ 4....

 • Radenci, november 2012Radenci, november 2012 2012

  ξ 4. Bani~evi dnevi – Zoonoze mm

  ee dd

  iicc iinn

  ss kk

  i r i

  r aa

  zz gg

  llee dd

  ii

  medicinski razgledi

  Med Razgl Letnik 51 Supplement 6

  M ed Razgl

  Letnik 51 Supplem

  ent6

  naslov_naslov.qxd 12.11.2012 12:03 Page 1

 • Od 1–230

  ξ 4. Bani~evi dnevi – Zoonoze 3 ξ Zoonoze – ve~ni izziv / Zoonoses – Eternal Challenge − Tatjana Av{[email protected] 9 ξ Dr`avni program spremljanja zoonoz / National Programme of Zoonoses Monitoring − Vida ^adoni~ [peli~, Katja

  Hladnik Tr~ek 19 ξ Pomen spremljanja in obvladovanja zoonoz / The Importance of Monitoring and Controlling Zoonoses − Alenka Kraigher 25 ξ Varnost `ivil med Scilo in Karibdo − med Evropsko agencijo za varnost hrane in potro{nikom / Food Safety between Scylla

  and Charybdis − between the European Food Safety Authority and the Consumer − Peter Raspor, Mojca Jev{nik, Andrej Kirbi{, Petra Raspor Lain{~ek, Mateja Ambro`i~

  35 ξ Pojavljanje in ob~utljivost izolatov salmonel v Sloveniji / Prevalence and Susceptibility of Salmonella Isolates in Slovenia − Tja{a @ohar ^retnik, Alenka [torman, Nadja Ore{i~, Marija Trkov, Ingrid Berce, Mateja Ravnik, Bojan Drinovec, Iztok [trumbelj, Alenka Andlovic, Tatjana Harlander

  45 ξ Kampilobakterioza – pojavnost in nadzor pri ljudeh in perutnini v Sloveniji / Campylobacteriosis − Occurrence and Monitoring of Humans and Poultry in Slovenia − Ingrid Berce, Igor Gruntar

  55 ξ Verotoksigena Escherichia coli v Evropi in Sloveniji – kaj vemo in kako pristopiti k problemu? / Verotoxigenic Escherichia coli in Europe and Slovenia − What Do We Know and How to Approach the Problem? − Marija Trkov, Alenka Andlovic, Ingrid Berce, Tja{a @ohar ^retnik, Mateja Ravnik, Metka Paragi

  63 ξ Ali postaja listerioza problem v Evropi in Sloveniji? / Is Listeriosis Becoming a Problem in Europe and Slovenia? − Katja Zelenik, Marija Lu{icky, Marija Trkov, Slavica Loren~i~ Robnik, Irena Zdovc

  71 ξ Bruceloza in njena diagnostika − problem veterinarske in humane medicine / Brucellosis and Its Diagnostics – Problem of Veterinary and Human Medicine − Brane Krt, Matja` Ocepek, Tatjana Av{[email protected], Manica Mueller-Premru

  77 ξ Odpornost proti protimikrobnim zdravilom pri bakterijah, izoliranih iz `ivali in `ivil / Antimicrobial Resistance of Bacteria Isolated from Animals and Food − Irena Zdovc, Majda Golob, Katja Seme, Ur{ka Zajc, Jerneja Ambro`i~-Avgu{tin

  87 ξ Zoonotski potencial nekaterih enteri~nih virusov in vloga vodnih virov pri njihovem kro`enju v naravi / Zoonotic Potential of Some Enteric Viruses and the Role of Water Sources in Their Circulation in Environment − Andrej Steyer, Ivan Toplak, Mateja Polj{ak-Prijatelj

  97 ξ Klini~na obravnava bolnikov z vro~insko boleznijo po vbodu klopa v Sloveniji / Clinical Treatment of Patients with Febrile Illness after Tick Bite in Slovenia − Stanka Lotri~-Furlan, Petra Bogovi~

  103 ξ Novosti v mikrobiolo{ki diagnostiki klopno prenosljivih mikroorganizmov / Update on Microbiological Diagnostics of Tick-Borne Pathogens − Mi{a Korva, Tja{a Cerar, Katja Stra{ek-Smrdel, Eva Ru`i}-Sablji}, Tatjana Av{[email protected]

  Strani

  Radenci, november 2012

  Med Razgl Letnik 51 Supplement 6 medicinski razgledi

 • II

  Od 1–230

  109 ξ Dejavniki, ki vplivajo na pojavnost klopnega meningoencefalitisa v Sloveniji / Factors Affecting the Incidence of Tick-Borne Encephalitis in Slovenia − Nata{a Knap, Tatjana Av{[email protected]

  119 ξ Tuberkuloza kot zoonoza: pomen in diagnostika / Tuberculosis as a Zoonosis: Importance and Diagnostics − Mateja Pate, Manca @olnir-Dov~, Matja` Ocepek

  127 ξ Klini~na obravnava bolnika s sumom na leptospirozo ali hemoragi~no mrzlico z renalnim sindromom / Clinical Approach to Patients with Suspected Leptospirosis or Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome − Emil Pal

  135 ξ Pomen mikrobiolo{ke diagnostike leptospiroze / The Importance of Microbiological Diagnosis of Leptospirosis − Eva Ru`i}-Sablji}, Da{a Podgor{ek, Tja{a Cerar

  141 ξ Epidemiologija in ekologija hantavirusov v Sloveniji / Hantavirus Epidemiology and Ecology in Slovenia − Mi{a Korva, Katarina Resman, Luka Fajs, Tomi Trilar, Tatjana Av{[email protected]

  151 ξ Virus influence – kdaj lahko pri~akujemo naslednjo pandemijo? / Influenza Virus – When Can We Expect the Next Pandemic? – Miroslav Petrovec, Franc Strle

  157 ξ Pojavnost povzro~iteljev aviarne influence in vro~ice zahodnega Nila pri pticah v Sloveniji / Incidence of Avian Influenza and West Nile in Birds in Slovenia − Olga Zorman Rojs, Brigita Slavec, Jo`ko Ra~nik, Uro{ Krape`, Marko Zadravec, Alenka Dov~, Aleksandra Hari, Tomi Trilar, Tatjana Av{[email protected]

  165 ξ Mikrobiolo{ka diagnostika najpogostej{ih eksoti~nih zoonoz / Microbiological Diagnostics of Important Exotic Zoonoses − Tatjana Av{[email protected], Mi{a Korva, Katarina Resman, Luka Fajs

  171 ξ Sledenje oseb, oku`enih med izbruhom vro~ice Q leta 2007 / Follow-Up of Subjects Infected during Q Fever Outbreak in 2007 − Da{a Stupica

  177 ξ Tigrasti komar v Sloveniji – biologija in raz{irjenost / Asian Tiger Mosquito in Slovenia – Biology and Distribution − Katja Kalan, Tomi Trilar

  185 ξ Primeri uvo`ene mrzlice denga med slovenskimi gradbenimi delavci v Mombaju / Cases of Imported Dengue Fever among Slovenian Construction Workers in Mumbai − Andrea Pavlovi}, Alenka Trop Skaza, Mi{a Korva, Irena Miloti}, Lucija Be{kovnik, Tatjana Av{[email protected]

  191 ξ Prenos humane granulocitne anaplazmoze s krvjo / Human Granulocytic Anaplasmosis Transmitted by Blood Transfusion − Matja` Jereb, Bla` Pe~avar, Janez Toma`i~, Igor Muzlovi~, Tatjana Av{[email protected], Tanja Premru-Sr{en, Sne`ana Levi~nik-Stezinar, Primo` Karner

  199 ξ Pojavnost bakterij iz rodu Pasteurella v klini~nih vzorcih in prikaz primera / Pasteurella spp. in Clinical Specimens and a Case Report − Maja Bombek, Andrej Golle, Jana Rejc Marko

  207 ξ Avtohtoni primeri oku`b z virusom denga in Toscana v Ju`ni Dalmaciji / Autochthonous Dengue and Toscana Virus Infections in Southern Dalmatia − Luka Fajs, Mi{a Korva, Katarina Resman, Tatjana Av{[email protected]

  213 ξ Zoonotski potencial bakterije Clostridium difficile / Zoonotic Potential of Clostridium difficile − Maja Rupnik, Valerija Zidari~, Matja` Ocepek, Sandra Jane`i~

  219 ξ Escherichia coli z betalaktamazami z raz{irjenim spektrom delovanja − primerjava genotipov izolatov iz obolelih `ivali in `ivil `ivalskega izvora z genotipi iz ~love{kih ku`nin / Escherichia coli Producing Extended-Spectrum Beta-Lactamases − Genotypes of Isolates from Diseased Animals and Food of Animal Origin Compared with Genotypes of Human Clinical Isolates − Jerneja Ambro`i~-Avgu{tin, Irena Zdovc, Iztok [trumbelj

  227 ξ Izbruh klopnega meningoencefalitisa zaradi u`ivanja surovega kozjega mleka na koro{ki kmetiji / Tick-Borne Encephalitis after Drinking Raw Goat Milk – the First Outbreak Reported in Slovenia − Neda Hudopisk, Evgen Janet, Marjana Simetinger, Marta Grgi~-Vitek, Edvard Poto~nik, Mi{a Korva, Franc Strle, Tatjana Av{[email protected]

  Strani

 • MED RAZGL 2012; 51: SUPPL 6

  1

  4. Ba ni ~e vim dne vom na pot

  Let na dvod nev na stro kov na sre ~a nja Sek ci je za kli ni~ no mikro bio lo gi jo in bol ni {ni~ ne oku` - be Slo ven ske ga zdrav ni{ ke ga dru{ tva pote ka jo ̀ e vrsto let. Na njih se sre ~u je mo slo ven ski kli - ni~ ni in medi cin ski mikro bio lo gi in dru gi stro kov nja ki v raz li~ nih kra jih ob {te vil nih temah. Ved no smo na sre ~a njih za~u ti li pre da no regio nal no in skup no slo ven sko delo, ̀ eljo po novem, bolj {em, v prid bol ni kom.

  Od leta 2008 so sre ~a nja poi me no va na po prof. dr. Stan ku Bani ~u, enem od ute me lji te - ljev sodob ne slo ven ske medi cin ske mikro bio lo gi je. S tem je sre ~a njem `e v ime nu zapi sa na zave za ̀ laht no sti. Prof. dr. Stan ko Bani~ se je v 60 le tih stro kov ne ga dela tvor no dotak nil {te - vil nih podro ~ij, s ~i mer je nje go vo delo posta lo zgled pri sto pa k prob le mom sodob ne medi - ci ne – poja ve je mo` no preu ~e va ti in re{e va ti le s po gle dom z raz li~ nih stra ni.

  Zoo no ze sprem lja jo ~lo ve{ tvo ̀ e od nek daj, zdaj te, zdaj one so ved no pome ni le hudo bre - me. Zno va je napo ~il ~as nji ho ve pove ~a ne pomemb no sti. Pre na se lje nost lju di in `iva li, kli - mat ske spre mem be, upo ra ba anti bio ti kov, {te vil na poto va nja lju di ter pre voz hra ne in `iva li med dr`a va mi in celi na mi… Glo bal ne spre mem be pri na {a jo neslu te ne posle di ce. Tema je inter - dis ci pli nar na, zato je med avtor ji naj ti stro kov nja ke zelo {te vil nih strok – vsak je pris pe val dra go cen kamen ~ek v mo zaik tega sre ~a nja.

  Pre gled ne mu uvod ne mu delu sle di jo zoo no ze, ki se pre na {a jo s hra no, nato tiste, ki se pre na {a jo z vek tor ji, sle di jo pora ja jo ~e se zoo no ze ter sklop zani mi vih pri me rov in tem.

  Upa mo, da bo sre ~a nje pri mer no mesto za ̀ ivah ne raz pra ve in u~in ko vi te dogo vo re. Prvih pet ~rk bese de sre ~a nje nam v boju pro ti zoo no zam uteg ne pri ti zelo prav – a sre ~a je naklo - nje na pogum nim, dejav nim in sode lu jo ~im.

  V ime nu orga ni za tor jev se zah va lju jem zav ze tim avtor jem in po`r tvo val nim recen zen - tom, ured ni{ tvu Medi cin skih raz gle dov, spon zor jem in vsem osta lim, ki so kakor ko li pri po - mo gli, da bo sre ~a nje izve de no in je pri ~u jo ~i zbor nik iz{el.

  Za ni mi vo je, da je pogost poz drav ob s