Master’s Degreeunic-greece.gr/Portals/0/NewsMaterial/unic_metaptyxiako_theologia.pdf ·...

of 4 /4
www.unic.ac.cy Master’s Degree Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού Μεταπτυχιακό στη Θεολογία (MA) (Εξ Αποστάσεως)

Embed Size (px)

Transcript of Master’s Degreeunic-greece.gr/Portals/0/NewsMaterial/unic_metaptyxiako_theologia.pdf ·...

 • www.unic.ac.cy

  Master’s Degree

  Τμήμα Θεολογίας και ΠολιτισμούΜεταπτυχιακό στη Θεολογία (MA)

  (Εξ Αποστάσεως)

 • • ΜελετάταιηΔογματικήδιδασκαλίατηςΟρθόδοξηςΕκκλησίας,σεσχέσημετουςΔιορθοδόξουςκαιΔια-χριστιανικούςΔιαλόγους.ΔιερευνάταιτοΚανονικόκαιΕκκλησιαστικόΔίκαιο,οισχέσειςΕκκλησίαςκαι Πολιτείας, σε συνάφεια με το υφιστάμενοσυνταγματικόπλαίσιο,καιησύγχρονηKαταστατικήΝομοθεσίατωνΕκκλησιώνΚύπρουκαιΕλλάδας.

  • Εξετάζεταιη ιστορικήπορείατηςΛατρείαςκαιΥμνολογίας, όπως επίσης τα μνημεία και τακειμήλιατηςΒυζαντινήςΑρχαιολογίαςκαιΤέχνης.

  Οισπουδέςολοκληρώνονταιμεεκπόνησηδιπλωματικήςεργασίας,ηοποίαείναιαπαραίτητηπροϋπόθεσηγιατηλήψητουΕξΑποστάσεωςΜεταπτυχιακούστηΘεολογία.Τα θέματα των διπλωματικών και διδακτορικώνεργασιώναντλούνταιαπόταπορίσματατουΚέντρουΕρευνώνΘεολογίαςκαιΠολιτισμού(ΚΕΘΠ).

  Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει, από τονΟκτώβρητου2015,ολοκληρωμένεςΕξΑποστάσεωςΣπουδές Θεολογίας σε Μεταπτυχιακό επίπεδο. ΤαμαθήματαδιδάσκονταιαπόδιακεκριμένουςκαθηγητέςτωνΘεολογικώνΣχολώνΑθηνώνκαιΘεσσαλονίκης,τουΠανεπιστημίουΛευκωσίας,καιτουΠανεπιστημίουΣόφιας.

  ΣΤΟΧΟΙ

  • Ναπαρέχειποιοτικήμεταπτυχιακήκατάρτισησεκληρικούςκαιλαϊκούςθεολόγους,καθώςεπίσηςσεδασκάλους,καθότιτομάθηματωνθρησκευτικώνδιδάσκεταικαιστηνπρωτοβάθμιαεκπαίδευση,σεφιλολόγουςκαιπτυχιούχουςτωνανθρωπιστικώνκαι κοινωνικών επιστημών και σε αποφοίτουςΠανεπιστημίουάλλωνειδικοτήτων,οιοποίοιεπι-θυμούν να εμβαθύνουν και να αναπτύξουν τηδιεπιστημονικήτουςκατάρτισησεένασύγχρονομαθησιακόπλαίσιοτηςΟρθόδοξηςΘεολογίας.

  • Να μελετά τον ρόλο του Χριστιανισμού στονσύγχρονο κόσμο, την ιστορική και θεολογικήθεμελίωσήτου,ταέργατωνμεγάλωνΠατέρωντηςΕκκλησίαςκαιτησχέσητηςΟρθοδοξίαςμεάλλαδόγματακαι θρησκείες. Ειδική έμφασηδίνεταιστηχριστιανικήαγωγή,σταπολυμέσακαιστουςτρόπους με τους οποίους θεωρητικές εξελίξειςμπορούνναβελτιώσουντηνπαιδαγωγικήπρακτική.

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Κατά τη διάρκεια των σπουδών:

  • Ερευνάται ο τομέας των Βιβλικών Σπουδών,της Εκκλησιαστικής Ιστορίας γενικότερα, καιτης Ιστορίας τωνΕκκλησιώνΚύπρου,Ελλάδος,Βαλκανίων,ΡωσίαςκαιΠαλαιφάτωνΠατριαρχείωνειδικότερα,καθώςεπίσηςοτομέαςτωνΠαιδα-γωγικών, της Φιλοσοφίας της Παιδείας, τηςΧριστιανικήςΠαιδαγωγικής,καιτηςχρήσηςτωνπολυμέσων.

  • Η έρευνα επεκτείνεται στον τομέα τωνΠατερικώνκαιΑγιολογικώνΣπουδών,στονκλάδοτηςΠατερικήςΓραμματείαςκαιΘεολογίας,μεβάσηταέργατωνΜεγάλωνΠατέρωντηςΕκκλησίας,καθώςκαιτωνΑγίωντηςΚύπρουΕπιφανίουκαιΝεοφύτουτουΕγκλείστου.

  • Επίσης,δίνεταιέμφασηστοντομέατηςΠοιμαντικήςΘεολογίας,προκειμένουνακαταρτιστούν,ιδιαίτεραοικληρικοίκαιοιλαϊκοί,στοποιμαντικό,κατηχητικόκαιιεραποστολικόέργοτηςΕκκλησίας,μεπαράλ-ληλη εξέταση της σύγχρονης Κοινωνιολογίαςκαι Ηθικής, για την αντιμετώπιση κοινωνικών,ηθικών,βιοηθικώνκαιοικολογικώνπροβλημάτων.Ταυτόχρονα,ηέρευναεπεκτείνεταιστημελέτηκαι εξέταση παλαιοτέρων και σύγχρονων θρη-σκειολογικώνρευμάτων,μειδιαίτερηέμφασηστοΙσλάμκαισεθέματαΔιαθρησκειακώνΔιαλόγων.

  Παντοκράτωρ (12ος αι.). Από τον τρούλλο της εκκλησίας της Παναγίας του Άρακα, Λαγουδερά.

 • ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Ταμαθήματαδιεξάγονταιστηνελληνικήγλώσσα.

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ

  Τοπρόγραμμαμπορείναολοκληρωθείείτεμεπλήρηφοίτηση(τουλάχιστοντρίαεξάμηνα)είτεμεφοίτησηεπί μερικής βάσης (κατ’ ανώτατο εννέα εξάμηνα).Γιατηναποφοίτησηαπότοπρόγραμμααπαιτείταιηεπιτυχήςολοκλήρωσημεορθήαναλογίαυποχρεωτικώνκαιεπιλεγόμενωνμαθημάτων.

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

  • Συμπληρωμένηαίτηση.• ΒιογραφικόΣημείωμα.• Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου Θεολογικών

  ΣπουδώνήάλλωνειδικοτήτωναπόαναγνωρισμένοΠανεπιστήμιο.

  • ΕπικυρωμένοαντίγραφοΠτυχίουΣχολώνήΤμη-μάτωντηςημεδαπήςήομοταγώναναγνωρισμένωνΙδρυμάτωντηςαλλοδαπής.

  • Επικυρωμένοαντίγραφοαναλυτικήςβαθμολογίας.• Έκθεσηπροσωπικώνστόχωνκαιερευνητικώνενδια

  φερόντων(περίπου2σελίδες).

  Όσιος Νεόφυτος μεταξύ αρχαγγέλων (12ος αι). Εγκλείστρα, Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου.

  ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕΘΠ)

  ΤοΤμήμαΘεολογίαςκαιΠολιτισμούτουΠανεπιστημίουΛευκωσίαςθεωρείπροϋπόθεσητουπρογράμματόςτουτηνέρευνα,τηνοποίασυνδέειμεάλλαερευνητικάκέντρα,εκπαιδευτικάιδρύματαήήερευνητικέςδραστηριότητεςστηνΚύπροκαιστοεξωτερικό.

  ΤοΚέντροΕρευνώνΘεολογίαςκαιΠολιτισμού(ΚΕΘΠ)στοχεύειστηνπαραγωγήκαιπροώθησηεπιστημονικήςέρευναςεθνικήςκαιδιεθνούςεμβέλειας,πουθασυμβάλλεισεεπιστημονικέςκαιπρακτικέςανάγκεςτηςΕκκλησίαςκαιτηςΠολιτείας,καθώςεπίσηςστηναλληλοκατανόησηκαιεπικοινωνίατωνλαώνσεμίαπολυπολιτισμικήκοινωνία,όπωςτηςΚύπρου.

  ΤοΚΕΘΠτελείυπότηνυψηλήεπιστασίατουΠανιερωτάτουΜητροπολίτουΚύκκουκαιΤηλλυρίαςκ.κ.Νικηφόρου.ΣτοπλαίσιοτηςσυνεργασίαςαυτήςοιφοιτητέςέχουνπρόσβασηστηνεξειδικευμένηΒιβλιοθήκηκαιταάλλαερευνητικάπρογράμματατουΚέντρουΜελετώντηςΙεράςΜονήςΚύκκου.

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΤμήμα Εξ Αποστάσεως ΕκπαίδευσηςΤηλέφωνα:+35722842016,+35722842015ΓιατηλεφωνήματααπόΕλλάδα:8001001212ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο:[email protected]Ιστοσελίδα:www.unic.ac.cy/DL

  15298/200

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  Υποχρεωτικά Μαθήματα

  THEO-510DL ΒιβλικέςΣπουδέςTHEO-520DL ΕκκλησιαστικήΙστορίαTHEO-530DL Παιδαγωγική,ΦιλοσοφίατηςΠαιδείας,Χριστιανική ΠαιδαγωγικήκαιΠολυμέσαTHEO-540DL ΠατρολογίακαιΑγιολογίαTHEO-550DL ΘρησκειολογίακαιΔιαθρησκειακοίΔιάλογοιTHEO-560DL Ποιμαντική,ΧριστιανικήΗθική,Κοινωνιολογία, Ιεραποστολική,ΟικολογίακαιΒιοηθικήTHEO-570DL Δογματική,ΔιορθόδοξοικαιΔιαχριστιανικοίΔιάλογοιTHEO-600DL ΔιπλωματικήΕργασία

  Μαθήματα Επιλογής

  ΤΗΕΟ-580DL ΧριστιανικήΛατρεία,ΥμνολογίακαιΤέχνηTHEO-590DL ΚανονικόκαιΕκκλησιαστικόΔίκαιο

  Σύνολο

  CR ECTS

  33

  33

  333

  33

  12

  3

  33

  36

  82.5

  7.57.5

  7.57.57.5

  7.57.530

  7.5

  7.57.5

  90

  ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:ΚαθηγητήςΧρήστος Οικονόμου (τ.ΚοσμήτοραςκαιΠρόεδροςτουΤμήματοςΠοιμαντικήςκαιΚοινωνικήςΘεολογίας,τηςΘεολογικήςΣχολήςΑΠΘ)ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:ΚαθηγητήςΑνέστης Κεσελόπουλος

  Οικονόμου Χρήστος, ΚαθηγητήςΚαινήςΔιαθήκης,ΑΠΘΟλυμπίου Νίκος, ΚαθηγητήςΠαλαιάςΔιαθήκης,ΕΚΠΑΦειδάς Βλάσιος, ΚαθηγητήςΕκκλησιαστικήςΙστορίας,ΕΚΠΑΚαραθανάσης Αθανάσιος, ΚαθηγητήςΕκκλησιαστικήςΙστορίας,ΑΠΘΔημητρώφ Ιβάν, ΚαθηγητήςΠανεπιστημίουΣόφιαςΚογκούλης Ιωάννης, ΚαθηγητήςΠαιδαγωγικών,ΑΠΘΠουγιούτας Φίλιππος, ΚαθηγητήςΠληροφορικής,ΑντιπρύτανηςΠανεπιστημίουΛευκωσίαςΝικολαΐδης Νίκος, ΚαθηγητήςΠατρολογίας,ΕΚΠΑΔεληκωσταντής Κωνσταντίνος, ΚαθηγητήςθρησκειολογίαςκαιΦιλοσοφίαςτηςΘρησκείας,ΕΚΠΑΜαντζαρίδης Γεώργιος, ΚαθηγητήςΗθικήςκαιΚοινωνιολογίας,ΑΠΘΚεσελόπουλος Ανέστης, ΚαθηγητήςΧριστιανικήςΗθικής,ΠοιμαντικήςκαιΒιοηθικής,ΑΠΘΦελλάς Κωνσταντίνος,ΚαθηγητήςΚοινωνιολογίας,ΑντιπρύτανηςΠανεπιστημίουΛευκωσίαςΒουρλής Αθανάσιος, ΚαθηγητήςΥμνολογίας,ΕΚΠΑΑιμιλιανίδης Αχιλλέας, ΠρόεδροςΝομικήςΣχολήςΠανεπιστημίουΛευκωσίαςΧοτζάκογλου Χαράλαμπος, ΔρΑρχαιολογίαςκαιΤέχνης,ΕπιστημονικόςΣυνεργάτηςΠαπαδόπουλος Φαίδωνας, ΔρΘεολογίας,ΕπιστημονικόςΣυνεργάτηςΘρησκειολογίαςΟρφανίδης Νίκος, τ.ΔιευθυντήςΠαιδαγωγικούΙνστιτούτουΚύπρουΤηλλυρίδης Μακάριος, ΜητροπολίτηςΚένυας,ΔρΘεολογίας

  ΕΚΠΑ:ΕθνικόΚαποδιστριακόΠανεπιστήμιοΑθηνώνΑΠΘ:ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης