Magik edu- Map= calcuta

102
magikdc system

Transcript of Magik edu- Map= calcuta

Page 1: Magik edu- Map= calcuta

magikdc system

Page 2: Magik edu- Map= calcuta
Page 3: Magik edu- Map= calcuta

ιΗ98ύ

"·1' ν·· . :ψ:$:φ:

I Μπιλιάρδο Πάρκα αναψυχής

Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΑ Π Α Τ Η Ν Π Ο Λ Η 8

Ιστορία 11Προσανατολισμός 13

1 Α Ξ ΙΟ Θ Ε Α Τ Α & 1ΙΔ Ρ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ Τ Η Τ Ε Σ « 4

Περιοχή Οίιοννπηοίιββ 16Περιοχή ΒΒϋ ΒεςΙι 19Βόρεια Καλκούτα 24Νότια Καλκούτα 28Δραστηριότητες 33

Π Ο Υ Ν Α Μ Ε ΙΝ Ε Τ Ε 3 8

Οικονομικά 39Μεσαίας κατηγορίας Μ

Πολυτελείας 47

Π Ο Υ Ν Α Φ Α Τ Ε 5 0

Περιοχή ΟΙΚΜτνκ^κε 51Περιοχή ΒΒΟ Ββςίι 55Άλλες περιοχές 55

Δ ΙΑ Σ Κ Ε Δ Α Σ Η 5 8 1

Παμπ & μπαρ 58Ντίσκο 59Χορός & θέατρο 59Κινηματογράφος 60

ΝύοατηςΚολακΐκ Βόρεια ης Καλβσκκ

ΓραβεβΐΌΟΡβΒΒΧρήματαΤελωνείοΤαχυδρομείο & τηλεπικοινωνίες &4Πηγές στο Διόδια·) *Πρεαφεχζ £ τ Ε π α κ ΡΒ ϋ Β & ετο α κ VΤ κ ϋ — Β ^ρ Γ ίο ρ εο 89Ρ υ — ιϊππ 883 4 « ·9 ν ες &

•ΠΤΓΐίΙ·— «ΕΠΡΙ 90Ε ι φ α β κ Ι κ μ Ι · 90* '< ί£3 Μ · λ ΐ ^ Η Μ Ν 91· ω 9 τ ρ Μ · & | η > 92

Μέτρα & σταθμά 92Πλυντήρια 92Υγεία 93Τουαλέτες 102Ταξιδιώιισσες 102Γκέι άντρες & γυναίκες 103Ταξιδιώτες με ειδικές ανάγκες ‘ 53

Page 4: Magik edu- Map= calcuta

iA

Ηλικιωμένοι ταξιδιώτες 104Η Καλκούτα για παιδιά 104Κίνδυνοι & ενοχλήσεις 105Επείγοντα περιστατικά 106Οράριο λειτουργίας 107Αργίες & ειδικές εκδηλώσεις 107 Πώς να πάτε 110Πώς να κυκλοφορήσετε 113Γλώσσα 115Πίνακας μετατροπών

μέτρων & σταθμών 120

Χ Α Ρ Τ Ε Σ 121

Υπόμνημα χαρτών 121Δυτική Βεγγάλη 122Chowringhee 123-124BBD Bagh

(Dalhousie Square) 125Καλκούτα 126-127Σημειώσεις 128

Page 5: Magik edu- Map= calcuta

» K i l lΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Στην Καλχουττ- ϋ^ίϋπ:—— τ ι κ Δ ττβ κ Τγ · ι · ι ·. μ ϋ η κ μ κ · από το ο ρω έ τζ^Λ ίο τ » ~ ι Β Ρ ίτυπ «·«*. τ κ « Β κ

• π λ η θ υ σ μ ό ς 13,2 εκατομμύριο• έκταση 18.733 τετρ . χμ .• τη λ εφ ω νικός κω δικ ός 033

Η Βεγγάλη υπήρξε λίκνο της ηόκής * ·τ* ··εθνικού απελευθερωτικού κΓ»νρ*'Τ3Λ_- γ̂ Β βμρ·*·*·

πολλούς ως το κυριστερο -~;.·.γ^ λπει β π » ’■(Ε 1 Ύστερα από τη διαίρεση, έπ ε ο -ύ β : ·>·λ κ γ -ικζ. ■ χολική και τη Δυτική Βεγγάλη. Η Ατοκη 2χ-ττα*αι 0̂ ^ τίδιο της Ινδίας με πρωτεύοεσα τη* Κδ μ τ · : μ » ιρ Λ ··» · λική Βεγγάλη αποτέλεσε το Μ βαττραβτ*^

Η Δυτική Βεγγάλη φημείεται για β Λ -Μ ··^·ηρΗ Ε··9" γραφείς, ποιητές και καλλιτέχνες της. *ςτκ». α . ρ κ ι·*

ναμικούς ακτιβιστές, κοινωνι­κούς μεταρρυθμιστές και επα­ναστάτες της.

Ν ότια τη ς Καλκούτας, στον Κόλπο τη ς Βεγγάλης, βρίσκεται η περιοχή που είναι γνωστή ως Sunderbans· εδώ ζει η περίφημη Βασιλική Τ ί­γρη τη ς Βεγγάλης. Σ τα βόρεια εκτείνονται ο ι πλούσιες φυτεί­ες μάνγκο και οι εύφορες π ε ­διάδες τω ν ποταμών. Ακόμη βορειότερα, βρίσκονται ο ι φυ­τείες που παράγουν το παγκόσμιός φημισμένο τσάι του Darjeeling.

Π αρόλο που η Δυτική Βεγγάλη διαθέτει- αμέτρητα αξιο­θέατα και τοποθεσίες μεγάλης ιστορικής σημασίας, προσελ­κύει πολύ λίγους ξένους τουρίστες. Βασικότερα τουριστικά κέντρα της Δυτικής Βεγγάλης αποτελούν το Darjeeling και η Καλκούτα.

Δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι η σύγχρονη Καλ­κούτα εξακολουθεί να αποτελεί συνώνυμο της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Σ τη ν πραγματικότητα, όμως, αυτή είναι απλώς μία φήμη που στηρίζεται στις απαρχαιωμένες στερεό­τυπες εικόνες τω ν (Δυτικών κυρίως) μέσων μαζικής ενημέρω­σης. Ο ι ταξιδιώτες που επισκέπτονται την Ινδία για πρώτη φορά, μπορεί πράγματι να σκεφτούν ότι η Καλκούτα είναι μία άσχημη πόλη που «βουλιάζει» κάτω από το βάρος του υπερ­πληθυσμού, τω ν ετοιμόρροπων κτιρίων και τω ν πολύβουων δρόμων της. Ωστόσο, όσοι μείνουν ένα διάστημα σε άλλες με­γάλες πόλεις της Ινδίας συνειδητοποιούν ότι η σύγχρονη Καλκούτα έχει στιγματιστεί άδικα.

Α ν γνωρίσετε πραγματικά την Καλκούτα, θα καταλάβετε γ ιατί θεωρείται εδώ και χρόνια πολιτισμική πρωτεύουσα της Ινδίας. Π αρόλο που εδώ θα δείτε ορισμένα από τα ωραιότε­ρα δείγματα τη ς βρετανικής αποικιακής αρχιτεκτονικής, δε θα αργήσετε να αντιληφθείτε ότι η ψυχή της πόλης είναι αυ­θεντικά ινδική. Η Καλκούτα είναι πρωτεύουσα της Δυτικής Βεγγάλης, οι κάτοικοι τη ς οποίας φημίζονται για το χιούμορ τους, τους αγώνες τους κατά της πολιτικής αδικίας και την καλλιτεχνική τους φύση. Η Καλκούτα υπήρξε γενέτειρα πολ­λών διάσημων προσώπων, όπω ς του φημισμένου ποιητή Ρα- μπιντρανάθ Ταγκόρ και του σκηνοθέτη Σατιατζίτ Ράι.

Μ Π Ο Υ Τ Α Ν

Φ 0 ΜΝ,,

Μ Π Α Ν Γ Κ Λ Α Ν Τ

Ι Ν Δ Ι Α

Page 6: Magik edu- Map= calcuta

Αν θ έλετε να αποφύγετε τα μποτιλιαρίσματα στους δρόμους της Καλκούτας, χρησιμοποιήστε το ινδικά ταξί, τα οποία είναι πολύ πιο ευέλικτα.

Φυσικά, η Καλκούτα έχει αντιμετωπίσει κατά καιρούς πολλά προβλήματα. Ο ι χρόνιες διαμαρτυρίες των εργατικών στρωμάτων οδήγησαν σε μείωση της παραγωγικότητας. Ο ι *διαδηλώσεις τω ν συνδικάτων συχ·· ά παραλύουν την πόλη για .ολόκληρες ώρες. Η συσσώρευση Οτόος δεν επιτρέπει σε πολ­λά πλοία να φτάσουν στο λιμάνι. Η μαρξιστική κυβέρνηση της Δυτικής Βεγγάλης έχει δεχτεί επικρίσεις για το χά ος που επικρατεί στην Καλκουτα, αλλά τα μέλη της φροντίζουν να υπενθυμίζουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ύπαιθρο· οι απειλές της πλημμύρας και του λιμού δεν αναγκάζουν πλέον ορδές ανθρώπων να αναζητούν καταφύγιο στην πόλη.

Π αράλ?ηλα με το κατά κεφαλήν εισόδημα, στην Καλκού- τα αυξάνεται και ο αριθμός τω ν αυτοκινήτων, που αγωνίζο­νται να χωρέσουν στους ήδη υπερφορτωμένους δρόμους.Πράγματι, ένα από τα βασικότερα μειονεκτήματα αυτής της πόλης είναι τα συχνά μποτιλιαρίσματα. Τ η ν Κυριακή- η κα­τάσταση στους δρόμους είναι καλύτερη (τουλάχιστον σε σύ­γκριση με το κυκλοφοριακό χάος που επικρατεί στην πόλη τις καθημερινές).

4

*

ΙΣΤΟΡΙΑ______Η Καλκούτα δε γεννήθηκε κατά τη ν αρχαιότητα, όπω ς το Δελχί. Σ τη ν πραγματικότητα, το μεγαλύτερο μέρος της απο­τελεί δημιούργημα τω ν Βρετανών και έχει ηλικία μόλις 300 ετών. Υπήρξε πρωτεύουσα της Βρετανικής Ινδίας μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα.

Τ ο 1686 ο ι Βρετανοί εγκατέλειψαν το Hooghly, το εμπο­ρικό λιμάνι τους στον ποταμό H ooghly (το οποίο απείχε 38 χμ. α πό τη σύγχρονη Καλκούτα), και μετέφεραν τη βάση τους σε τρία μικρότερα παραποτάμια χωριά: το Sutanuti, το G obidanpur και το Kolikata. Υπεύθυνος αυτής της πρωτο­βουλίας ήταν ο Τ ζομπ Τσάρνοκ, ο επικεφαλής τω ν Βρετανών εμπόρων. Αρχικά, η επιλογή της νέας τοποθεσίας αποδείχθη­κε αποτυχημένη, γ ι’ αυτό και οι Βρετανοί εγκατέλειψαν την περιοχή σε αρκετές περιπτώσεις. Ωστόσο, το 1696 κατα­σκευάστηκε ένα φρούριο κοντά στη σημερινή BBD Bagh (πρώην Dalhousie Square) και, το 1698, ο εγγονός του Μ ογ- γόλου αυτοκράτορα Αουρανγκζέμπ παραχώρησε τα χωριά στους Βρετανούς.

Η Καλκούτα συνέχισε να αναπτύσσεται σταθερά μέχρι το 1756, οπότε ο Σιράτζ-ουντ-ντάουλα, ο naw ab (άρχοντας) του M urshidabad, εξαπέλυσε επίθεση εναντίον τη ς πόλης. Ο ι π ε ­ρισσότεροι Βρετανοί κάτοικοι κατόρθωσαν να ξεφύγουν, αλ­λά όσοι συνελήφθησαν φυλακίστηκαν σε ένα υπόγειο· κατά τη διάρκεια τη ς νύχτας, πολλοί πέθαναν από ασφυξία σε αυ­τό το υπόγειο που έμεινε γνωστό ω ς «Μαύρη Τρύπα της Καλκούτας».

Σ τις αρχές του 1757, οι Βρετανοί, με επικεφαλής τον Κλάιβ της Ινδίας, ανακατέλαβαν τη ν Καλκούτα. Αργότερα τον ίδιο χρόνο, ο Σιράτζ-ουντ-ντάουλα συμμάχησε με τους Γάλλους και ηττήθηκε στη μάχη του Plassey (σημερινό

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ..................• Επισκεφθείτε τα μουσεία και τις γκαλερί, παρακολουθήστε θεα­

τρικές παραστάσεις και μιλήστε με τους κατοίκους για να γνωρί­σετε την κουλτούρα της πόλης.

• θαυμάστε το κολοσσιαίο αποικιακό κτίσμα Victoria Memorial, ένα από τα πιο επιβλητικά μνημεία της βρετανικής περιόδου.

• Κάντε μία βόλτα νωρίς το πρωί ή το απόγευμα στο Maidan, όπου οι κάτοικοι βγάζουν βόλτα το σκύλο τους, κάνουν τζόγκινγκ και γιόγκα ή συναντούν τους φίλους τους.

• Χαλαρώστε στους Βοτανικούς Κήπους και δείτε τον ηλικίας 200 ετών φύω της Βεγγάλης.

Page 7: Magik edu- Map= calcuta

n m m m

. o m r r o i x E i a F w m m m f ir m * *

Κάντε μιο βόλτα στους πολύχρωμους δρόμους της Καλκούτας και ανακαλύψτε τις ομορψιές των γειτονιών τ?κ

Palashi), γεγονός που αποτέλεσε ορόσημο στη βρετανο-ινδι- κή ιστορία. Έ να ισχυρότερο φρούριο χτίστηκε στην Καλκού- χα και η πόλη έγινε πρωτεύουσα της Βρετανικής Ινδίας.

Η Καλκοΰτα σημείωσε σημαντική πρόοδο μεταξύ του I —80 και του 1820. Κατά το 19ο αιώνα, η Βεγγάλη αποτέλε- σε το σημαντικότερο κέντρο του αγώνα για την ανεξαρτησία της Ινδίας, γεγονός που ώθησε τους Βρετανούς να μεταφέ­ρουν την πρωτεύουσα στο Δελχί το 1912. Η απώλεια της πο­λίτικης ισχύος δεν κλόνισε την οικονομική σταθερότητα της Καλκούτας. η οποία συνέχισε να γνωρίζει ευημερία μέχρι και μετά το Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η διαίρεση επηρέασε την Καλκουτα περισσότερο από κάθε άλλη ινδική πόλη. Η Δυτική Βεγγάλη κατακλύστηκε από δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες απ’ την Ανατολική Βεγγάλη, αν και εδώ, ευτυχώς, δε σημειώθηκαν τα βίαια επεισόδια και οι αιματοχυσίες που προκάλεσε η διαίρεση στο Punjab. Με τη μεγάλη συρροή προσφυγών και τη γενικότερη μεταπολεμική πληθυσμιακή έκρηξη στην Ινδία, η Καλκουτα κλήθηκε να αντιμετωπίσει δραματικά προβλήματα. Τ ο έργο της οργάνω­σης της Μητέρας Τερέζας στην Καλκουτα αποτέλεσε αντι­κείμενο παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Τ ο 1971, οι συγκρούσεις μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν και η δημιουργία του Μπαν- γκλαντές οδήγησαν στην έλευση ενός νέου κύματος προσφύ­γων, γεγονός που είχε ως συνέπεια την περαιτέρω επιδείνω­ση της ήδη χαώδους κατάστασης στην πόλη.

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Τ α τελευταία είκοσι χρόνια η οικονομία της Καλκούτας ταλαιπωρείται από τη σταδιακή μείωση της παραγωγικότη­τας, από τις χρόνιες διαμαρτυρίες των συνδικάτων και από την έλλειψη επιστημόνων, οι οποίοι εγκαταλείπουν τη γενέ­τειρά τους για άλλες πόλεις της Ινδίας ή για το εξωτερικό.

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣΗ Καλκούτα εκτείνεται άναρχα από τα βόρεια προς τα νότια στην ανατολική όχθη του ποταμού Hooghly, ο οποίος τη χω­ρίζει από το Howrah στη δυτική όχθη. Τ α περισσότερα ση­μεία ενδιαφέροντος για τον επισκέπτη βρίσκονται νότια της γέφυρας, στις περιοχές γύρω από την BBD Bagh και το Chowringhee. Η BBD Bagh είναι η καρδιά της επιχειρηματι­κής συνοικίας του κέντρου.

Νότια της BBD Bagh βρίσκεται η ανοιχτή έκταση του Maidan, ενώ ανατολικά εκτείνεται η περιοχή που είναι γνω­στή ως Chowringhee. Εδώ θα βρείτε τα περισσότερα οικονο­μικά ξενοδοχεία, πολλά εστιατόρια και γραφεία αεροπορικών εταιρειών, καθώς και αρκετές τράπεζες. Η Sudder St ξεκινά­ει από την Chowringhee Rd και αποτελεί την καρδιά της πε­ριοχής που συγκεντρώνει τους περισσότερους ταξιδιώτες

Στην πρωτεύουσα της Δυτικής Βεγγάλης θα δείτε υπέροχους ινδουιστικούς ναούς, στολισμένους με έμορφα γλυπτά.

Page 8: Magik edu- Map= calcuta

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ :&%%%:m zT O !K E lft

Παλιό όνομα Νέο όνομαBallygunge Rd Ashutosh Chowdhury AveCentral Ave Chittaranjan AveChowringhee Rd Jawaharlal Nehnr RdFree School St Mirza Ghalib StHarrington St Ho Chi Minh SaraniHarrison Rd Mahatma Gandhi (MG) RcTKydSt Dr M Ishaque RdLansdowneRd Sarai Bose RdLower Chftpur Rd Raberdra SararsLower CffcularRd Acharya Jagadsh Chandra AJC) Bose RdMirzapore St SuryaSenStTheatre Rd Shakespeare SararaWellesley St Rafi Ahmed Kidwai Rd

(ιδιαίτερα όσους ταξιδεύουν με χαμηλό προϋπολογισμό). Ν ο­τιότερα στην Chowringhee Rd, που εκτείνεται κατά μήκος του ανατολικού ορίου του Maidan, βρίσκεται η Park St, στην οποία υπάρχουν πολλά ακριβά εστιατόρια και πολυτελή κα­ταστήματα.

Η θρησκεία είναι πολύ σημαντική για τους Ινδούς και δεν είναι σπάνιο το θέαμα τω ν γυναικών που περιμένουν υπομονετικά έξω απά κάποιο ναό

για να δώσουν την προσφορά τους.

Page 9: Magik edu- Map= calcuta

0 India & Bangladesh Road Adas (1:1.250.000) «σπάει» την Ινδία σε περισσότερους από 100 χάρτες και καλύπτει λεπτομερώς όλες τις περιοχές. Αν προτιμάτε να αγοράσετε κάποιον τοπικό χάρτη, μάλ­λον θα σπογοητευθείτε. Ωστόσο, οι καλύτεροι (και πιο διαδεδομέ­νοι στην Ινδία) είναι οι χάρτες της σειράς Discover India. Οι τιμές τους ποικίλλουν από Rs40 έως Rs50. Χάρτες διατίθενται και στα γραφεία τουρισμού1 αρχικά μπορεί να σας φανούν εντυπωσιακοί και προσεγμένοι, αλλά σύντομα θα διαπιστώσετε ότι δεν είναι καθόλου ενημερωμένοι.

Ονομασίες δρόμωνΗ μετονομασία των δρόμων της πόλης συχνά ταλαιπωρεί τους ταξιδιώτες. Ο ι οδηγοί των ήεΙπ Ιιαιυ-ιυα ΙΙαΑ ϊ και των ταξί συνήθως χρησιμοποιούν ακόμα τις παλιές ονομασίες, αλλά στους χάρτες και στις επιγραφές θα δείτε τα νέα ονόματά τους. Στους χάρτες αυτού του οδηγού, αναφέρονται οι νέες ονομασίες και μέσα σε παρενθέσεις οι παλιές ονομασίες. Ωστόσο, μέσα στο κείμενο αναφέρεται το όνομα που χρησι­μοποιείται ευρύτερα.

Επιπλέον, στην Καλκούτα έχει αρχίσει να εφαρμόζεται το σύστημα των «μονόδρομων ανάλογα με την ώρα», πράγμα που σημαίνει ότι ένας μονόδρομος μπορεί να έχει διαφορετι­κή κατεύθυνση το πρωί και διαφορετική το μεσημέρι, ενώ μπορεί να μετατραπεί και σε δρόμο διπλής κατεύθυνσης!

Page 10: Magik edu- Map= calcuta

w m m m m .

n ? C C »liK S I

¡ ¡ ¡ g

Απενανπ από το ποτάμι καιναός της θεός Χάλι, στον «ΐταν ιερέας ο Ρπροκρίσνα.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΗΟννΒΙΝΘΗΕΕ_____________Ινδικό ΜουσείοΑυτό το μουσείο στεγάζεται σε ένα εκπληκτικό αποικιακό κτί- σμα, που χρονολογείται από τα μέσα της δεκαετίας του 1870,

και φιλοξενεί μία εντυπωσια­κή συλλογή. Στην είσοδο δε­σπόζει ένα λιοντάρι, εθνικό σύμβολο της Ινδίας. Στην αρ­χαιολογική πτέρυγα φυλάσσε­ται η Πύλη του ΒβΑιπ (2ος αιώνας π.Χ.), μία ογκώδης κατασκευή που κοσμείται με ανάγλυφες παραστάσεις από

Γωνία Sudder St& Chowringhee Rd· Ινδοί/ξένοι Rs10/150, χρήση φωτο­γραφικής μηχανής Rs50- ανοιχτά 10:00 π.μ.-5:00 μ.μ. Τρίτη-Κυριακή Μάρτιο-Νοέμβριο, 10:00 π.μ.-4:30 μ.μ. Τρίτη-Κυριακή Δεκέμβριο-Φε- βρουάριο

ΧΧΚΚΒΠΚΟΥΤΗ**:ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

τη ζωή του Βούδα. Τ ο μουσείο φιλοξενεί την καλύτερη ινδική συλλογή αγαλμάτων από την περίοδο των Πάλα, ενώ στη συλλογή έργων τέχνης περιλαμβάνονται ορισμένες εξαιρετι­κές δημιουργίες από το Orissan και από πολλούς ναούς. Εδώ θα δείτε, επίσης, εκπληκτικά δείγματα τέχνης Γκαντάρα· πρόκειται για ένα ενδιαφέρον πάντρεμα της ελληνιστικής με τη βουδιστική τέχνη, που μας χάρισε έργα απαράμιλλης ομορφιάς. Δυστυχώς, τα εκθέματα φυσικής ιστορίας δε συ­ντηρούνται όπως θα έπρεπε και μοιάζουν τυλιγμένα σε ένα πέπλο σκόνης.

Ασιατική ΕταιρείαΗ Ασιατική Εταιρεία ιδρύθη­κε στις 15 Φεβρουάριου 1784 ύστερα από πρωτοβου­λία του σερ ΟυΟααμ Τζόουνς, προκειμένου να διασωθούν οι επιστήμες, ο πολιτισμός και η κουλτούρα της Ινδίας. Η Εταιρεία δημιούργησε το πρώτο σύγχρονο μουσείο της Ασίας το 1814 στην Καλκού- τα· ωστόσο, λόγω έλλειψης χώρου, τα περισσότερα εκθέμα­τα ανεκτίμητης αξίας μεταφέρθηκαν στο Ινδικό Μουσείο το 1875.

Στην εταιρεία παρέμεινε τελικά μόνο μία μικρή συλλογή που περιλαμβάνει ορισμένα εκπληκτικά έργα τέχνης και ση­μαντικά αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία στεγάζονται σήμε­ρα στο μουσείο της. Π ιο συγκεκριμένα, η συλλογή περιλαμ­βάνει εκπληκτικούς ζωγραφικούς πίνακες, thangkas (θιβετια- νά έργα ζωγραφικής πάνω σε ύφασμα) και objets d ’a rt. Ωστό­σο, το σημαντικότερο έκθεμα είναι αδιαμφισβήτητα η Λίθινη Στήλη του Ασόκα (250 π.Χ. από το Orissa), μάρτυρας του προσηλυτισμού στο βουδισμό ενός από τους πιο φημισμένους και τιμημένους αυτοκράτορες της Ινδίας.

Μεγάλο ενδιαφέρον πα­ρουσιάζει και η βιβλιοθήκη της Εταιρείας, που φιλοξενεί περισσότερα από 200.000 βι­βλία και χειρόγραφα από την αρχαιότητα. Στα γραφεία της Εταιρείας πωλείται μία μικρή αλλά ενδιαφέρουσα τριμη­νιαία έκδοση, η A s ia tic Society (Rs50).

www.indev.nic.iji/asiatic είσοδος ελεύθερη ονοιχιά 8:00 π.μ.-7 00 μ.μ Δευίέρα-Παροσκευή. 8 00 π.μ- 6:00 μ.μ. Σάββατο

Park Sf ανοιχτά 8:00 π.μ.-7:ΐ Δευτέρα-Παρασκευή

Ιμμ

Page 11: Magik edu- Map= calcuta

I ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ :m :K fln K O Y T B m: PlFMA 1 — - ------ - —m SillIOOERTR I

Πλανητάριο MP Birla Π ρόκειται για ένα αϊτό τα με­γαλύτερα πλανητάρια σε ολόκληρο τον κόσμο. Α ν θέ­λετε να δείτε τα άστρα στον

ινδικό ουρανό, θα πρέπει να έρθετε οπωσδήποτε εδώ, αφού η ρύπανση τη ς ατμόσφαιρας καλύπτει μονίμως με ένα γκρίζο πέπλο τον ουρανό της Καλκούτας. Π ροβολές στα αγγλικά πραγματοποιούνται στη 1:30 μ.μ. και στις 6:30 μ.μ.

Καθεδρικός Αγίου ΠαύλουΑυτός ο Καθεδρικός χτίστηκε μεταξύ του 1839 και του 1847και ορθώνεται στο νότιο άκρο του M aidan, ανατολικά του

Victoria Memorial. Τ ο κωδω­νοστάσιο κατέρρευοε ύοτερα από το σεισμό του 1897 και υπέστη περαιτέρω ζημιές α πό το σεισμό του 1934- έτσι, σχεδιάστηκε εκ νέου και ανακατασκευάστηκε. Στο εσω­

τερικό, θα δείτε ορισμένα εκπληκτικά βιτρό. Κυριακάτικες λειτουργίες στα αγγλικά πραγματοποιούνται στις 7:30 π.μ., στις 8:30 π.μ . και στις 6:00 μ.μ.

Ακαδημία Καλών ΤεχνώνΕδώ στεγάζεται μία μόνιμη συλλογή έργων τέχνης, μετα­ξύ τω ν οποίων αρκετές εκ­πληκτικές μικρογραφίες και δημιουργίες του πολυτάλα­

ντου συγγραφέα θεατρικών έργων και καλλιτέχνη Ραμπιντρα- νάθ Ταγκόρ και του σύγχρονου ζωγράφου Τζάμινι Ρόι. Δια­θέτει, επίσης, ένα ατελιέ, όπου εκτίθενται έργα ανερχόμενων καλλιτεχνών.

S 22234302, Cathedral Rd- είσο­δος Rs5· ανοιχτά 12:00 το μεσημέ- ρι-7:00 μ.μ. Τρίτη-Σάββατο, 3:00 μ.μ.-7:00 μ.μ. Κυριακή

Cathedral Rd' ανοιχτά 9:00 π.μ - 12:00 το μεσημέρι & 3:00 μ.μ.-6:00 μ.μ. καθημερινά

S 22231516, Chowringhee Rd· εί­σοδος Rs10

Φ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ:ΝΕΧ.ρ | ^ ^ 894/1 Chowringhee Rd· είσοδος Rs5- ανοιχτά 11:00 π.μ.-7:00 μ.μ. Τρίτη- Κυριακή

ΠαιδικόΜουσείο Νεχρού Αυτό το μικρό μουσείο φιλο­ξενεί εκθέματα που ζωντα­νεύουν τα περίφημα ινδουι- στικά έπη, τη Ραμαγιάνα και τη Μ αχαμπαράτα.

Page 12: Magik edu- Map= calcuta

ΨΨΨΙ/ΠΓιΙ/Π VT Π ΨΨϊ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Ετπσχεφθεπε το Ινδικό Μουσείο όπου θα δείτε μερικές εξαιρετικές συλλογέςτέχνης και ινδικών αγαλμάτων.

ΠΕΡΙΟΧΗ BBD BAG Η___________________BBD Bagh (Dalhousie Square)Ο ταν η Καλκούτα αποτελούσε διοικητική βάση της Βρετανι­κής Ινδίας, η Dalhousie Square (Π λατεία Dalhousie) ήταν το κέντρο της ισχύος της. Η πλατεία μετονομάσθηκε αργότερα σε BBD Bagh, προς τιμήν του Μ πινόι, του Μ παντάλ και του Ν τινές, τριών αγωνιστών γ ια την ελευθερία που μαρτύρησαν το 1930 κατά την επίθεση στο W riter’s Building, το οποίο ορ­θώνεται στη βόρεια πλευρά. Αυτό το κτίριο χρονολογείται από το 1880 και αποτελεί πραγματικό οχυρό της γραφειο­κρατίας.

Page 13: Magik edu- Map= calcuta

Τ ο επόμενο πρωινό, μόνο 23 άνθρωποι ήταν ακόμα ζωντα­νοί. Ο ι σύγχρονοι ιστορικοί πιστεύουν ότι οι αριθμοί αυτοί αυξήθηκαν από τους Βρετανούς για λόγους προπαγάνδας.

Ο ι συλλέκτες γραμματο­σήμων μπορούν να επιοκε- φθουν το φ ιλοτελ ικό μου­σείο , που βρίσκεται δίπλα στο κεντρικό ταχυδρομείο.

Φ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Kalighat St· είσοδος ελεύθερη· ανοι­χτά 11:00 π.μ.-4:00 μ.μ. Δευτέρα- Σάββατο

Πανόραμα ΚαλκούταςΔιαθέτει πολλά ενδιαφέροντα εκθέματα -α ρ κ ετά α πό τα οποία είναι και διαδραστικά- που καλύπτουν τα τελευταία 500 χρόνια τη ς ιστορίας και του πολιτισμού τη ς Βεγγά­λης. Δυστυχώς, για ν α δείτε

τα εκθέματα, θα πρέπει να συμμετάσχετε σε κάποια από τις ξεναγήσεις (δωρεάν), που διαρκούν δύο ώρες.

Μέσα στο Δημαρχείο της Καλκού- τας· S 22483085' Ινδοί/ξένοι Rs10/100· ανοιχτά 11:00 ττ.μ.-5:00 μ.μ. Τρίτη-Κυριακη

Πάρκο της Χιλιετίας Βρίσκεται σε μία εκπληκτική τοποθεσία στις όχθες του πο­ταμού Hooghly (στη Strand Rd South, απέναντι από το

Είσοδος Rs5’ ανοιχτά 10:00 τι.μ.· 8:30 μ.μ. καθημερινά

κτίριο της Shipping Corporation of India) και προσφέρει υπέ­ροχη θέα στη Γέφυρα Howrah. Αυτό το πάρκο είναι το ιδανι­κό μέρος για να χαλαρώσετε, να κάνετε περιπάτους και να απολαύσετε το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Εδώ υπάρχει, επί­σης, μία παιδική χαρά. Τα τελευταία εισιτήρια πωλούνται στις 8:00 μ.μ.

ja m —

Γ » 20 Ls m* * * κ α η κ ο γ τ η * * *

***ΒΞΙΟΘΕΡΤΒ I ΟΡΟΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ****-*$ΚηηΚΘΥΤη*$$

« Ο Ξ Ι Ο Θ Ε Β Τ Α | Ω Ρ Β Σ Τ Η Ρ ΙΟ Τ Η Τ Ε Σ * * *

θαυμάστε το κολοσσιαίο αποικιακό κτίσμα Victoria Memorial, ένα από τα πιο επιβλητικά μνημεία της βρετανικής περιόδου.

vppm

Στην τοποθεσία του σημερινού ταχυδρομείου, βρισκόταν το αρχικό Οχυρό Ουίλιαμ μέχρι το 1757, οπότε και εγκατα- λείφθηκε. Οι μπρούντζινες επιγραφές δίπλα στο ταχυδρομείο δηλώνουν πού βρίσκονταν τα τείχη του κάστρου. Η φημισμέ­νη «Μαύρη Τρύπα» της Καλκούτας βρισκόταν στη βορειο­ανατολική γωνία του ταχυδρομείου, αλλά όλες οι επιγραφές αφαιρέθηκαν μετά την Ανεξαρτησία. Η Μαύρη Τρύπα ήταν στην πραγματικότητα μία μικρή φυλακή μέσα στο κάστρο και, σύμφωνα με τη βρετανική εκδοχή της ιστορίας, 146 άτομα φυλα­κίστηκαν εκεί μέσα κατά την εισβολή του Σιράτζ-ουντ-ντάουλα.

Φ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΠΑΝΝΗS 22436098· είσοδος Rs10

Ναός Αγίου ΙωάννηΝότια της BBD Bagh, βρί­σκεται αυτός ο ετοιμόρροπος ναός που χρονολογείται απότο 1787. Στο ήρεμο κοιμητήριο με την πυκνή βλάστηση υπάρχουν μερικά ενδιαφέροντα μνημεία, μεταξύ των οποίων το οκταγωνικό μαυσωλείο του Τζομπ Τσάρνοκ, ιδρυτή της Καλκούτας, ο οποίος πέθανε οτις αρχές της δεκαετίας του 1690. Ο ναύαρχος Ουότσον, που στήριξε τον Κλάιβ όταν αυτός αποφάσισε να ανακαταλάβει την Καλκούτα, έχει επί­σης ενταφιασθεί εδώ. Ο οβελίσκος που έχει αφιερωθεί στα

Page 14: Magik edu- Map= calcuta

θύματα της «Μαύρης Τρύπας» μεταφέρθηκε από την αρχική του τοποθεσία (δίπλα στο ταχυδρομείο) σε μία γωνία αυτού του νεκροταφείου.

Shahid Minar (Μνημείο Ochterlony)Αυτή η στήλη, ύψους 48 μ., ορθώνεται στο βόρειο άκρο του M aidan, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης για τους επισκέπτες που ενδιαφέρονται να την εξετάσουν από κοντά. Κατασκευάστηκε το 1828 και οφείλει το αρχικό όνομά της στον σερ David Ochterlony, που νίκησε στον Πόλεμο του Ν επάλ (1814-16). Η στήλη χαρακτηρίζεται από έναν παρά­ξενο συνδυασμό τουρκικών, αιγυπτιακών και συριακών αρχι­τεκτονικών στοιχείων.

ΤέμενοςΑυτό το τέμενος βρίσκεται βόρεια της ΒΒΟ ΒαςΗι και αποτε­λεί τον κυριότερο μουσουλμανικό τόπο λατρείας. Οικοδομή- θηκε το 1926 και είναι ένα τεράστιο τζαμί που μπορεί να δε­

χτεί στο εσωτερικό του περί­που 10.000 ανθρώπους. Εί­ναι χτισμένο με κόκκινο αμ­μόλιθο και διαθέτει δύο μινα- ρέδες ύψους 46 μ. και ένα θό- λο με έντονα χρώματα.

S 22354183, BentinckSt ανοιχτά 5.Ό0 TLfL-12:00 το μεσημέρι καθη­μερινά

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Κήποι της ΕδέμΣ τη βόρεια πλευρά του M aidan βρίσκονται οι μικροί αλλά όμορφοι Κ ήποι της Εδέμ. Μ ία μικροσκοπική παγόδα μετα­φέρθηκε εδώ από το Prom e του Μ υανμάρ (Βιρμανία) το 1856· βρίσκεται σε μια μικρή λίμνη και αποτελεί ένα εκπλη­κτικό, γραφικό θέαμα. Ο ι κήποι οφείλουν το όνομά τους στην αδελφή του Λόρδου Ό κλαντ, πρώην γενικού κυβερνήτη. Το Γ ή π εδ ο Κ ρίκετ της Καλκούτας (Ranji Stadium), όπου φιλο­ξενούνται διεθνείς αγώνες, βρίσκεται μέσα στους κήπους. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Ό μιλο Κρίκετ της Βεγγάλης ( Ä 22481528).

Κοντά στους κήπους, μπορείτε να κάνετε ευχάριστους πε­ριπάτους στις όχθες του ποταμού Hooghly. Τ α φεριμπότ δια­σχίζουν το ποτάμι, ενώ υπάρχουν πολλά πλοιάρια που προσφέ­ρουν «μίνι κρουαζιέρες»· οι τιμές τους δεν είναι καθορισμένες, αλλά υπολογίστε ότι θα πληρώσετε περίπου Rs80 για μία ώρα.

Σ τη γωνία των κήπων κοντά στη Raj Bhavan (παλιά Βρε­τανική Κυβερνητική Οικία· εκεί όπου ένα διαγώνιο μονοπάτι

Στους ινδουιστικούς ναούς της Καλκούτας θα δείτε πολλά εντυπωσιακά αγάλματα αφιερωμένα στο Βούδα.

συναντά το δρόμο), απέναντι από το άγαλμα του Rash Behari Bose, θα δείτε μία αποικία μικρών και κυριολεκτικά εξημερω­μένων αρουραίων που ζουν σε υπόγειες στοές. Μ πορεί να μην τους διακρίνετε αμέσως, αλλά αν τους ρίξετε λίγο φαγητό θα βγουν από τα υπόγεια σπιτάκια τους!

Raj BhavanΗ παλιά Βρετανική Κυβερνητική Οικία χτίστηκε μεταξύ του 1799 και του 1805 και βρίσκεται στο βόρειο άκρο του M aidan. Σήμερα, εδώ κατοικεί ο κυβερνήτης της Δυτικής Βεγγάλης και το κτίσμα είναι κλειστό για το κοινό. Κοντά στη Raj Bhavan βρίσκεται το δωρικού ρυθμού Δημαρχείο και ακρι­βώς δίπλα το Ανώτατο Δικαστήριο, που αποτελεί αντίγραφο του Staadhaus στο Ιπρ του Βελγίου και ολοκληρώθηκε το 1872. Ακριβώς νότια του Ζωολογικού Κήπου, βρίσκεται η

Page 15: Magik edu- Map= calcuta

Εινοι υιγουρο ιιως το μοναστήρια που υπορχουν σιπν Κολκούτο και γύρω οπΰ αυτή θα σας καταπλήξουν με την αρχιτεκτονική και τα χρώματά τους.

S 24791381, 2 Belvedere Rd- εί­σοδος ελεύθερη· ανοιχτά 9:00 π.μ.- 8:00 μψ. Δευτέρα-Παρασκευή, 9:30 π.μ.-6:00 μ.μ. Σάββατο & Κυριακή

Εθνική Βιβλιοθήκη· είναι η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη της Ινδίας και στεγάζεται στην Ο ικία Belvedere, πρώην κα­τοικία του βοηθού κυβερνήτη της Βεγγάλης.

την ιστορία του κινήματος, ενώ υπάρχει και ένα μικρό μου­σείο (είσοδος Rs2- ανοιχτά 8:30 π .μ .-11:30 π.μ . & 3:30 μ.μ.- 5:30 μ.μ. Τρίτη-Κυριακή). Μ πορείτε να έρθετε εδώ με κάποιο από τα λεωφορεία που αναχω ρούν τακτικά α π ό την Esplanade (RslO, 45 λεπτά). Τ ο Ινστιτούτο Πολιτισμού S 24641303) της αποστολής διαθέτει μία βιβλιοθήκη, ανα­

γνωστήρια και αίθουσες διαλέξεων και βρίσκεται στο νότιο τμή­μα της πόλης, κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό του Dhakuria.

Ναός της Κάλι Απέναντι από το ποτάμι και βόρεια της Belur M ath βρί­σκεται αυτός ο ναός τη ς θεάς Κάλι, στον οποίο ήταν ιερέας ο Ραμακρίσνα. Ο ναός χτί­στηκε το 1847 και περιβάλ­λεται από άλλους 12 ναούς, αφιερωμένους στον Σίβα.

S 25645222’ ανοιχτά 6:30 π.μ.- 12:00 το μεσημέρι & 3:30 μ.μ.-9:00 μ.μ. καθημερινά

Ζαϊνιστικός Ναός ΡθΓββΙιηθίΗ Αυτός ο ναός (ανοιχτά 6:00 π.μ.-11:00 π.μ. & 3:00 μ.μ.-7:00 μ.μ. καθημερινά), στο βορειοανατολικό τμήμα της πόλης, χτί­στηκε το 1867 και είναι αφιερωμένος στον δΙιεείβΙηαΛμ, το δέκατο από τους είκοσι τέσσερις ζαϊνιστές ήτώ αηΙζαΓ. Ο ναός είναι ένα φανταχτερό σύνολο από καθρέφτες, πολύχρωμες πέτρες και γυάλινα μωσαϊκά, και βλέπει σε έναν κήπο.

ΛευΚ^Ιι Μουσείο Ινδικής Τέχνης

ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΛΚΟΥΤΑΤ α παρακάτω αξιοθέατα σημειώνονται στον κυρίως χάρτη της Καλκούτας.

Belur Math

Αυτό το μουσείο βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο της Καλκούτας και φιλοξενεί μία συλλογή με διάφορα objets d 'a r t και φολ­κλορικά έργα τέχνης από την περιοχή της Βεγγάλης.

S 22410071,87/1 College S t εί­σοδος ελεύθερη· ανοιχτά 11:00 π.μ.-5:00 μ.μ. Δευτέρα-Παρασκευή

Σ το βόρειο τμήμα της πόλης, στη δυτική όχθη του ποταμού Hooghly, βρίσκεται η έδρα της Αποστολής του Ραμακρίσνα, Belur M ath ( S 26545892· είσοδος ελεύθερη- ανοιχτά 6:30 π .μ .-11:00 π.μ . & 3:30 μ.μ.-7:00 μ.μ. καθημερινά). Ο Ραμα­κρίσνα, ένας Ινδός φιλόσοφος, κήρυττε τη ν αρμονική συνύ­παρξη όλων τω ν θρησκειών. Π έθανε το 1886 και ο οπαδός του Swami Vivekananda ίδρυσε τη ν Αποστολή Ραμακρίσνα το 1897. Σήμερα, υπάρχουν παρακλάδια τη ς σε ολόκληρη την Ινδία. Η Belur M ath, η διεθνής έδρα του κινήματος, ιδρύθη­κε το 1899. Αρκετά βιβλιοπωλεία πωλούν έντυπα σχετικά με

Οικία ΤαγκόρΗ παλιά Ο ικία Ταγκόρ στεγάζει ένα Κέντρο που στηρίζει το χορό, τη μουσική, το θέατρο και τις άλλες μορφές παραδο­σιακής ινδικής τέχνης. Εδώ γεννήθηκε και πέθανε ο Ρα- μπιντρανάθ Ταγκόρ, ο σημα­ντικότερος σύγχρονος ποιη­τής της Ινδίας. Βρίσκεται βό­ρεια της Β Β ϋ Bagh, λίγο π ιο

S 22396601, Chitpur Rd' Ινδοί/ξέ- νοι RS5/50' ανοιχτά 10:30 π.μ.-4:30 μ.μ. Τρίτη-Κυριακή

Page 16: Magik edu- Map= calcuta

κάτω από τη ϊζίΐΙύικίΓβ &υ3ίιι. Εδώ μπορείτε να παρακολου­θήσετε και μία παράσταση «Ή χος και Φως» (Ήβ 10) στις 7:00 μ.μ. και στις 8:00 μ.μ. καθημερινά, εκτός Δευτέρας και Πέ­μπτης, από Φεβρουάριο μέχρι Ιούνιο· από Νοέμβριο μέχρι Ιανουάριο, οι παραστάσεις πραγματοποιούνται στις 6:00 μ.μ. και στις 7:00 μ.μ.

s 22393310, Muktaram Babu St ανοιχτά 10:00 π.μ.-4:00 μ.μ. Τρίτη-

: Τετάρτη & Παρασκευή-Κυριακή

γαιοκτήμονα) της Βεγγάλης.

Μαρμάρινο Ανάκτορο Σε ένα στενό δρομάκι κοντά στην Chittaranjan Ave βρί­σκεται αυτό το ιδιωτικό μέγα­ρο που χτίστηκε το 1835 από έναν za m in d a r (φεουδάρχη

Το ανάκτορο φιλοξενεί πολλά

1 X ΓΓ,Ι S 2 Ι|ΙΡΗΙ·ΙΙΙΙ|Ρ !ΙΙ ̂ Ι ||· |Ι) |· ΙΙ IIIIL.Η Μητέρα Τερέζα χάριυε νέα έννοια στις λέξεις «αυταπάρνηοη» και«aufoüuoífi», αφιερώνοντας inζωή τηςστουςαπόρουςκο. στους ασθενείς. Η κατά κόσμον Άνκνες Γκόντσα Μπογιατζίου γεννήθηκε το 1910 στη Σερβία από Αλβανούς γονείς. Το 1929, προσχώρησε στο Τάγμα των Μοναχών Λορέτο και εστάλη ως δασκάλα στο Daijeelíng. Όταν μεταφέρθηκε σε ένα σχολείο της Καλκούτας το 1937. απελίΒΟϋΐτε βλέποντας τόσους άπορους ανθρώπους να πε­θαίνουν στοάς δρόμους. Αρχισε να νιώθει ότι, κλεισμένη στα τείχη α · στην αυβαλεια της μονής, δεν μπορούσε να βοηθήσει πραγμα-

i ήλους αστούς τους ανθρώπους. Το 1950, η Μητέρα Τερέζα ίδρυσε ένα νέο τάγμα, τους Ιεραπόστολους της Ελεημοσύνης, που τρύζονταν μεταξύ άλλων «να προσφέρουν ολόψυχα και αφιλοκερ­δώς τκ υπηρεσίες τους στους φτωχότερους των φτωχών». Έτσι, δη-

-υνηθηκσν διάφορα ιδρύματα, όπως το Nirmal Hriday (για τους ετοιμοθάνατους), το Shanti Nagar (για τους λεπρούς) και το Nirmala Shishu (για τα παιδιά). Σήμερα, υπάρχουν παρόμοια ιδρύματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Το 1979, το έργο της κέρδισε παγκόσμια ανα­γνώριση, όταν της απονεμήθη το Νόμπελ Ειρήνης. Ωστόσο, υπήρ­ξαν και αυτοί που κατηγόρησαν τη Μητέρα Τερέζα για διατήρηση σχέσεων με διεφθαρμένους πολυεκατομμυριούχους, για χρήση απαρχαιωμένων μεθόδων περίθαλψης, ακόμα και για θρησκευτικό ιμπεριαλισμό. Η ίδια η Μητέρα Τερέζα δήλωνε όη ποτέ δεν είχε προσπαθήσει να προσηλυτίσει έστω και έναν άνθρωπο. Στις αρχές του 1997 παραιτήθηκε από τη θέση της στους Ιεραπόστολους της Ελεημοσύνης, λόγω προβλημάτων υγείας. Στις 5 Σεπτεμβρίου 1997, λίγες ημέρες μετά τα 87α γενέθλιά της, η Μητέρα Τερέζα άφησε την τελευταία της πνοή. Σήμερα, το φέρετρό της βρίσκεται στο Σπί­τι της Μητέρας· μοναδικό στολίδι του είναι μία μικρή μαρμάρινη επι­γραφή με το όνομά της και τη φράση «Να αγαπάτε ο ένας τον άλ­λον όπως σας αγάπησα εγώ».

ενδιαφέροντα objets d ’a rt, καταπληκτικά αγάλματα και εξαι­ρετικά έργα ζωγραφικής (μεταξό των οποίων και ορισμένους πίνακες του Ρουμπενς). Εδώ υπάρχει ακόμα και ένας ιδιωτι­κός ζωολογικός κήπος, αλλά οι «κάτοικοι» είναι ελάχιστα ζωηρότεροι από τα μαρμάρινα λιοντάρια που στολίζουν τις περιποιημένες εκτάσεις με το γρασίδι! Η είσοδος είναι ελεύ­θερη, αλλά θα χρειαστείτε ειδική άδεια από το κυβερνητικό γραφείο τουρισμού.

Γέφυρα HowrahΜέχρι το 1943 οι δύο όχθες του ποταμού Hooghly ενώνονταν με μία πλωτή γέφυρα, που άνοιγε όποτε έπρεπε να περάσουν οι βάρκες και τα πλοιάρια. Σήμερα, όμως, αρκεί να διασχίσε­τε τη Γέφυρα Howrah (Rabindra Setu), μήκους 450 μ. Αυτή η εκπληκτική κατασκευή έχει το ίδιο μέγεθος με τη Sydney Harbour Bridge στην Αυστραλία, ενώ είναι μακράν και η γέ­φυρα με τη μεγαλύτερη κίνηση σε όλο τον κόσμο, αφού από εδώ περνούν καθημερινά περίπου 100.000 οχήματα και αμέ­τρητοι πεζοί. Σταθείτε την ώρα αιχμής στη μία άκρη της και παρακολουθήστε την ατελείωτη ουρά από λεωφορεία, κάρα, ποδήλατα και αυτοκίνητα: Το θέαμα είναι πράγματι εντυπω­σιακό! Κατά την ώρα αιχμής, θα χρειαστείτε περίπου 45 λε­πτά για να διασχίσετε οδικώς τη γέφυρα. Προτιμήστε να πε­ράσετε στην απέναντι όχθη με τα φεριμπότ, που αναχωρούν

Διασχίστε τη γέφυρα Howrah, μια εκπληκτική κατασκευή που ενώνει τ ις δύο όχθες του ποταμού Hooghly.

Page 17: Magik edu- Map= calcuta

Η Ινδία είναι γνωστή για τη ν καλλιέργεια τσαγιού και κάποιες απο τ ις ποικιλίες του καλλιεργούνται δίπλα στον ποταμό.

α πό την αποβάθρα κάτω από το σιδηροδρομικό σταθμό του H ow rah- σίγουρα θα φτάσετε στον προορισμό σας too γρή­γορα και π ιο ςεκούραστα, ενώ θα έχετε και την ευκαιρία να απολαύσετε μία μοναδική θέα της γέφυρας.

Σ τη Ν ότια Καλκούτα υπάρχει μία ακόμα γέφυρα, η Vidyasagar Setu, που μοιάζει με την Golden Gate Bridge και ολοκληρώθηκε το 1994. Παρόλο που κατασκευάστηκε για να αποσυμφορηθεί η παλιά Γέφυρα H owrah, δε φαίνεται να έχει βοηθήσει ιδιαίτερα στον επιθυμητό στόχο, κυρίως λόγω τω ν διοδίων που επιβάλλονται εδώ. Απαγορεύεται να διασχίσετε πεζοί τη γέφυρα, ενώ δεν επιτρέπεται να βγάζετε φωτογρα­φ ίες καμίας από τις γέφυρες, εκτός κι αν έχετε ειδική άδεια από τη ν αστυνομία.

ΝΟΤΙΑ ΚΑΛΚΟΥΤΑ _______________Τ α παρακάτω αξιοθέατα σημειώνονται στον κυρίως χάρτη της Καλκούτας.

Ναός της Κάλι (Kalighat)Ο Kalighat οικοδομήθηκε το 1809 στην τοποθεσία ενός πολύ

Page 18: Magik edu- Map= calcuta

παλαιότερου ναού. Σύμφωνα με το θρύλο, όταν το πτώμα της συζύγου του Σ ίβα διαμε- λήθηκε, ένα από τα δάχτυλά της έπεσε εδώ. Α πό τότε, η περιοχή αποτελεί σημαντικό τόπο προσκυνήματος και συγκεντρώνει πολλούς πιστούς. Η Κάλι αντιπροσωπεύει τη ν καταστροφική πλευρά της συζύγου του Σ ίβα και απαιτεί καθημερινές θυσίες. Τ ο πρωί, σφάζονται κατσίκες για να ικανοποιηθεί η δίψ α της θεάς για αίμα.

Μάλλον εδώ θα σας πλησιάσουν κάποιοι άντρες που ισχυρίζονται ότι είναι «ιερείς» του ναού και θα προσφερθούν να σας ξεναγήσουν με αντάλλαγμα κάποια δωρεά. Μ πορείτε να δώσετε περίπου Rs50 ανά άτομο· μην επηρεαστείτε από τα υψηλά νούμερα που μπορεί να δείτε στο βιβλίο δωρεών, καθώς πολλοί ταξιδιώτες ανέφεραν ότι οι αριθμοί αυτών των αρχείων είναι συχνά ψεύτικοι. Τ ο Νοσοκομείο για τους Ετοι­μοθάνατους Απόρους της Μ ητέρας Τερέζας βρίσκεται δίπλα στο ναό.

Ο Ν αός της Κάλι βρίσκεται περίπου 2 χμ. νοτιοανατολι­κά του ζωολογικού κήπου. Για να έρθετε εδώ, μπορείτε να π ά ­ρετε το μετρό και να κατεβείτε στη στάση Kalighac.

Βοτανικοί ΚήποιΟ ι μεγάλοι Βοτανικοί Κήποι (ανοιχτά από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου), στη δυτική όχθη του ποταμού Hooghly, εκτείνονται για 1 χμ. περίπου κατά μήκος του ποταμού και καταλαμβάνουν 109 εκτάρια. Ο ι κήποι δημιουργήθηκαν το 1786 και βρίσκονταν υπό τη ν επίβλεψη του συνταγματάρχη Kyd. Εδώ άρχισε να αναπτύσσεται αρχικά το τσάι που σήμε­ρα παράγεται στο Assam και στο Darjeeling. Τ ο σημαντικό­τερο αξιοθέατο εδώ είναι ο ηλικίας 200 ετών φίκος της Βεγ­γάλης, που λέγεται ότι έχει το δεύτερο μεγαλύτερο κουβού­κλιο στον κόσμο (το μεγαλύτερο βρίσκεται στο Andhra Pradesh). Ο φίκος εξακολουθεί να ανθοφορεί, παρόλο που το κεντρικό τμήμα του κορμού του αφαιρέθηκε το 1925, λόγω της προσβολής του από μύκητες.

Ο ι κήποι αποτελούν ένα ήρεμο καταφύγιο για όσους θέ­λουν να ξεφύγουν από τη βοή και την κίνηση της πόλης, αλ­λά γεμίζουν με δεκάδες επισκέπτες τη ν Κυριακή. Μ πορείτε να έρθετε εδώ με το λεωφορείο N o Τ Ι , N o Τ 2 ή N o Τ 4 από την Chowringhee Rd (RslO, 40 λεπτά), καθώς και με το N o 55 από το σταθμό του H owrah (R sl4 , 1 ώρα)· εναλλακτικά,

S 22231516 ανοιχτά 5:00 ιι.μ - 3:00 μ.μ. & 5:00 μ.μ.-10:00 μ.μ. κα­θημερινά

Page 19: Magik edu- Map= calcuta

επιβιβασθείτε στο φεριμπότ από τη ν Babu G hat με προορι­σμό το Shibpur (Rs3), α π ’ όπου μπορείτε να πά τε στους κή­πους με ένα ταξί (περίπου Rs25, 15 λεπτά).

Maidan & Οχυρό ΟυίλιαμΎ στερα από τα γεγονότα του 1756 -ο π ό τε ο Σιράτζ-ουντ- ντάουλα κατέλαβε την πόλη—, ο ι Βρετανοί ξεκίνησαν τ α έργα αντικατάσταστης του αρχικού Ο χυρού Ουίλιαμ στο M aidan με ένα νέο ογκώδες και απόρθητο φρούριο. Π ρώ τα α π ’ όλα, έδιωξαν τους κατοίκους από το χωριό του G ovindpur και το 1758 έθεσαν τα θεμέλια του νέου οχυρού. Μ έχρι να ολοκλη­ρωθεί η κατασκευή του (1781), το φρούριο κόστισε U K £2.000.000. Γύρω από το φρούριο, καταστράφηκε μία τε­ράστια έκταση παρθένας βλάστησης, ώστε να «καθαριστεί» η γραμμή πυρός τω ν κανονιών. Τ ο φρούριο εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα, αλλά μπορείτε να το επ ι- σκεφθείτε μόνο αν έχετε ειδική άδεια (η οποία χορηγείται π ο ­λύ σπάνια). Η περιοχή που αποψιλώθηκε γύρω από το Ο χυ­ρό Ουίλιαμ εξελίχθηκε στο M aidan, τον «πνεύμονα» της σύγ­χρονης Καλκούτας. Τ ο ρέμα που είναι γνωστό ως Tolly’s N ullah βρίσκεται στα νότια, όπου θα δείτε επίσης το Victoria Memorial και ένα ιπποδρόμιο. Στη βόρεια γωνία του Maidan βρίσκονται οι Κήποι της Εδέμ. Μ έσα στους κήπους υπάρχουν γήπεδα ποδοσφαίρου και κρίκετ, λιμνούλες, δέντρα, ακόμα και μουσικά σιντριβάνια. Ο ι αγελάδες βόσκουν, οι παρέες συ­ζητούν γ ια πολιτική, τα ζευγάρια κάνουν περιπάτους και πολ­λοί επιδίδονται σε ασκήσεις γιόγκα.

Ζωολογικός Κήπος & ΑνθόκηποιΝ ότια του Μαίάαη, βρίσκεται ο Ζωολογικός Κ ήπος της Καλκούτας που καταλαμβά­νει έκταση 16 εκταρίων και άρχισε να λειτουργεί το 1875. Ορισμένα ζώα φιλοξε­νούνται σε ένα σχεδόν φυσι­κό περιβάλλον, ενώ κάποια

άλλα δεν έχουν την ίδια τύχη. Ακριβώς νότια του ζωολογικού κήπου βρίσκονται οι ήσυχοι και ευχάριστοι Ανθόκηποι.

Είσοδος Rs5 ανοιχτό 9:00 n.u.-5:00 μ.μ. Παραακευη-Τετάρτη

Alipore Rd· είσοδος ελεύθερη- ανοι­χτά 5:00 π.μ.-7:00 μ.μ. καθημερινά

Centre of International Modern Art GalleryΑυτή η πινακοθήκη βρίσκεται στο Sunny Towers και ειδικεύεται

Page 20: Magik edu- Map= calcuta

Στο Ζωολογικό Κήπο στα νότια του ΐν^ίόβη θα μπορέσετε να θαυμάσετε από κοντά ένα από τα σπάνια είδη αιλουροειδών, την ινδική τίγρη.

στη μοντέρνα τέχνη. Φιλοξε­νεί μία μόνιμη συλλογή έργων τέχνης, καθώς και εναλλασ­σόμενες εκθέσεις. Εδώ πραγ­ματοποιείται, επίσης, τον Σ ε­πτέμβριο και τον Οκτώβριο μία ετήσια έκθεση με χειρο­τεχνήματα από τους μεγαλύ­τερους καλλιτέχνες της Ινδίας.

Victoria Memorial Σ το νότιο άκρο του M aidan ορθώνεται το Victoria Memorial,

που αποτελεί το σημαντικότερο ίσως μνημείο από τη βρετα­νική περίοδο στην Ινδία. Αυ­τό το τεράστιο μουσείο από λευκό μάρμαρο στεγάζει μία εκτενή συλλογή με αναμνη­στικά αντικείμενα από την περίοδο της βρετανικής αυ­τοκρατορίας. Εδώ θα δείτε

y & uΙνδοί'ζένοι RS10/150 ανοιχτά 10:00 π.μ.-3:30 μ.μ. Τρίτη-Κυριακή Νοέμ- βριο-Φεβρουάριο, 10:00 ττ.μ.-4:30 μ.μ. Τρίτη-Κυριακή Μάρτιο-Οκτώβριο

S 24748717, Θ cimacal@vsnl. com, 43 Ballygunge Rd είσοδος ελεύθερη· ανοιχτά 11:00 π.μ.-7:00 μ.μ. Τρίτη-Σάββατο, 3:00 μ.μ.-7:00 μ.μ. Δευτέρα

Page 21: Magik edu- Map= calcuta

Στο Ζωολογικό Κήπο της Καλκούτας, που καταλαμβάνει έκταση 16 εκταρίων και άρχισε να λειτουργεί το 1875, ορισμένα ζώα φιλοξενούνται

σε ένα σχεδόν φυσικό περιβάλλον, ενώ άλλα δεν έχουν την ίδια τύχη.

πορτρέτα, αγάλματα και προτομές σχεδόν όλων τω ν προσώ­πω ν που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη βρετανο-ινδική ιστο­ρία, πίνακες που απεικονίζουν τοπία , κτίσματα ή σκηνές από τη ν Ινδική Εξέγερση, ακόμα και το πιάνο στο οποίο έπαιζε η βασίλισσα Βικτωρία όταν ήταν κοριτσάκι.

Η -Calcutta Gallery άνοιξε το 1992 και φιλοξενεί πολλές παλιές φωτογραφίες της Καλκούτας και αντικείμενα από τη βρετανική περίοδο. Σ τον επάνω όροφο βρίσκεται η National Leaders Gallery, με πορτρέτα τω ν πολιτικών και κοινωνικών ηγετών της Ινδίας, μεταξύ τω ν οποίων και αυτό του Ταγκόρ. Υπάρχει, επίσης, ένα μοντέλο του Οχυρού Ουίλιαμ, καθώς και ιστορικά έγγραφα που σχετίζονται με τον αγώνα για την ανεξαρτησία.

Σ το εσωτερικό του μνημείου, απαγορεύονται οι φωτο­γραφίες. Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε, επίσης, μία εν­διαφέρουσα παράσταση « Ή χο ς και Φως» (Ινδοί/ξένοι Rs 10/20)· από τον Οκτώβριο μέχρι τον Φεβρουάριο οι π α ­ραστάσεις στα αγγλικά λαμβάνουν χώ ρα στις 7:15 μ.μ., ενώ από τον Μ άρτιο μέχρι τον Ιούνιο στις 7:45 μ.μ. Η θυρίδα πώλησης εισιτηρίων είναι ανοιχτή α πό τις 12:30 μ.μ. έως τις 7:30 μ.μ.

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

SEM A

Page 22: Magik edu- Map= calcuta

Μια όμορφη τελετή που θα πρέπει να παρακολουθήσετε αν σας δοθεί η ευκαιρία, είναι η ευλογία της νύφης στον ινδικό γάμο.

Κοιμητήριο της South Park Street Αξίζει να επισκεφθείτε αυτό το ατμοσφαιρικό κοιμητήριο, που μοιάζει να κρατάει ζωντα­νό το αποικιακό παρελθόν της Καλκούτας. Καλοδιατηρημένο και προστατευμένο από τα ψηλά δέντρα που του χαρίζουν τη σκιά τους, το κοιμητήριο φιλοξενεί ορισμένους εκπληκτικούς τάφους με συγκινητικές μαρμάρινες επιγραφές (ιδιαίτερα στα παιδικά μνήματα). Διατίθεται προς πώληση «a ένα έντυπο (Rs50) σχετικά με το κοιμητήριο και την ιστορία του.

Είσοδος ελεύθερη· ανοιχτά 7:30 π.μ-10:30 π.μ.& 3:00 μ μ -4 30 μ μ Δευτέρα-Σάββατο, 7:30 π.μ.-10:30 π.μ. Κυριακή

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΔιαλογισμόςT o A rt o f Living (2 24631018, Ο [email protected], 60 M ahanirban Rd) προσφέρει μαθήματα διαλογισμού. Στείλτε

Page 23: Magik edu- Map= calcuta

ËI08EfiTfi

Αν θ ελετε να μυηθείτε οτο βουδιστικό διαλαγιαμό, διαλέξτε ένα χώρο και ένα δάσκαλο που να ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία σας.

S 27062400, 24 Pargana South, Kochpukur είσοδος Δευτέρα-Σάβ- βατο Rs125, Κυριακή & αργίες Rs175' ανοιχτά 10:00 π. μ ,6:30 μ.μ. καθημερινά

στο Nirvana Hotel, στη Mirza GKalib St.

ένα γράμμα ή τηλεφωνήστε πριν από την άφιξη σας. Τ α μαθήματα διαρκούν τουλάχι­στον έξι ημέρες και κοστίζουν περίπου 1^900. Ανεπίσημα μαθήματα βουδιστικού διαλο­γισμού παραδίδονται, επίσης,

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

σας είναι περιορισμένες. Τ ο μόνο ξενοδοχείο που επιτρέπει σε όσους δεν είναι ένοικοι να χρησιμοποιήσουν την πισίνα του είναι το H otel H industan International, που χρεώνει Rs350 ανά άτομο (δωρεάν γ ια τους ενοίκους του ξενοδο­χείου)- στην τιμή περιλαμβάνεται και η πετσέτα. Μ πορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε τη ν πισίνα του Tollygunge Club, αν είστε καλεσμένος κάποιου μέλους. Μ ία ακόμη επιλογή αποτελεί το πάρκο αναψυχής Aquatica- ένα ταξί χωρίς επ ι­στροφή θα σας κοστίσει RslOO.

ΙππασίαT o Tollygunge C lub (βλ. Π ού να Μ είνετε) διαθέτει άλογα και πόνι, τα οποία νοικιάζονται στους επισκέπτες και στα μέλη προς Rs75 για μία ώρα. Μ πορείτε να κάνετε ιππασία στο ει­δικά διαμορφωμένο μονοπάτι που περιβάλλει τη λέσχη.

ΓκολφΤ ο εκπληκτικό Royal Calcutta G olf Club ( S 24731288), κο­ντά στο Tollygunge C lub, είναι η παλαιότερη λέσχη για γκολφ στον κόσμο (εκτός Βρετανίας). Ιδρύθηκε το 1829 και

ΚολύμβησηΑν δε μένετε σε κάποιο ξενοδοχείο πολυτελείας, οι επιλογές Αν είστε λάτρεις του αθλήματος του γκολφ, τό τε μια καλή επιλογή για εσάς

αποτελεί το γήπεδο του Tolly's.

Page 24: Magik edu- Map= calcuta

Πάρτε μέρος οε μια οργανωμένη εκδρομή και επισκεφθείτε την επαρχία της Κολκοιίτας.

βρισκόταν αρχικά κοντά στο αεροδρόμιο, αλλά μεταφέρθηκε στο Tollygunge το 1910. Ο τίτλος «Royal» (Βασιλική) αττονε- μήθη στη λέσχη από το βασιλιά Γεώργιο Ε ' και τη βασίλισσα Μ αίρη το 1911. Αν δε συνοδεύεστε από μέλος της λέσχης, θα πληρώσετε το υπερβολικό ποσό τω ν US$50. Μ ία ακόμα κα­λή επιλογή αποτελεί το γήπεδο γκολφ του Tolly’s.

Οργανωμένες ξεναγήσειςΊ ο W est Bengal Tourism Centre (Κέντρο Τουρισμού Δυτικής Βεγγάλης- S 224 88271, www.westbengaltourism.com, 3/2 BBD Bagh- ανοιχτά 10:30 π.μ.-4:00 μ.μ. Δευτέρα-Παρα- σκευή, 10:30 π.μ.-1:00 μ.μ. Σάββατο, 7:00 π.μ.-12:00 το με­σημέρι Κυριακή) διοργανώνει μία ολοήμερη ξενάγηση στα αξιοθέατα της πόλης- η ξενάγηση κοστίζει R sl50 , ξεκινάει στις 7:30 π.μ . (καθημερινά εκτός Δευτέρας) και ολοκληρώνε­τα ι στις 5:00 μ.μ. περίπου. Σ τα πλαίσια της ξενάγησης, θα επισκεφθείτε την Belur M ath, το Ν αό της Κάλι, το Victoria Memorial, το Ινδικό Μ ουσείο και άλλα αξιοθέατα. Τ ο ίδιο

Page 25: Magik edu- Map= calcuta

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ***κηηκογτη***ίΟΘΕΑΤΡ £ QPftSTHFIOTHreSsm :

γραφείο προσφέρει ξεναγήσεις (Rs200 ανά άτομο) κατά την περίοδο της π ιο ζωντανής γιορτής στην πόλη, της Durga Puja (Οκτώβριο)· οι ξεναγήσεις αυτές περιλαμβάνουν μία κρουα­ζιέρα με πλοιάριο, στη διάρκεια της οποίας θα έχετε την ευ­καιρία να δείτε τα αγαλματίδια της θεάς Durga να βυθίζονται στα νερά. Προτείνονται, επίσης, πολλά εκδρομικά πακέτα σε διάφορους προορισμούς στην Ινδία, όπω ς στο Darjeeling, στο Himachal Pradesh, στο Sikkim και στη νότια Ινδία.

Ο αρχιτέκτονας και συντηρητής έργων τέχνης M anish Chakraboni ( S 23375757, φαξ 23553188, S manishchakrabort¡@ hotm ail.com, www.centrearch.org) διοργανώνει πολύ ενδια­φέρουσες ξεναγήσεις για όσους ενδιαφέρονται να ανακαλυ­ψουν τα αρχιτεκτονικά θαύματα της Καλκούτας· οι ξεναγή­σεις διαρκούν δύο ώρες και κοστίζουν Rs350 ανά άτομο.

T o Kali Travel H om e ( S /φ α ξ 25587980, www. traveleastindia.com) προτείνει τη «Γαστρονομική & Π ολιτι­στική Ξενάγηση», που διαρκεί δύο εβδομάδες και περιλαμβά­νει διάφορες εκδρομές, πλήρη διατροφή και μαθήματα μαγει­ρικής από ντόπιες γυναίκες στα σπίτια τους. Τ ο ίδιο πρακτο­ρείο διοργανώνει, επίσης, την ξενάγηση «Εντυπώσεις από την Καλκούτα», που ενδείκνυται για όσους ασχολούνται με τη φωτογραφία, τη ζωγραφική και τη συγγραφή. Για περισσότε­ρες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον David Rowe ή τον M artyn Brown στο Kali Travel Home.

Page 26: Magik edu- Map= calcuta

Ι β ί Η 1 1 ΐ 1 Ε Ι Ν Ε Τ Β ϋ & I

της Ινδίας απευθύνονται σε όλα τα γούστα και όλα τα βαλαντια, οπότε σίγουρα κάποιο θα ανταποκρίνεται στις δικές σας απαιτήσεις.

Τα οικονομικά καταλύματα και τα ξενοδοχεία μεσαίας κα­τηγορίας στην Καλκούτα είναι αττογοητευτικά. Αν σκο­

πεύετε να μείνετε στην πόλη για μεγαλύτερο διάστημα (για παράδειγμα, ως εθελοντής), μπορείτε να φέρετε μαζί σας φω­τογραφίες, αφίσες ή διακοσμητικά αντικείμενα για να χαρίσε­τε μια π ιο χαρούμενη νότα στο ταπεινό δωμάτιό σας. Σ ε ορι­σμένα μέρη, ο θόρυβος της κίνησης και τα γαβγίσματα των αδέσποτων σκύλων μπορούν να μετατραπούν σε πραγματικό εφιάλτη· ζητήστε ένα π ιο ήσυχο δωμάτιο και φέρτε μαζί σας ωτασπίδες. Έ χετε υπόψη σας ότι τα περισσότερα οικονομικά και μεσαίας κατηγορίας καταλύματα κλειδώνουν τις πόρτες τους μετά τις 11:00 μ.μ., γι’ αυτό, αν σκοπεύετε να επιστρέ­φ ετε αργότερα, θα πρέπει να ειδοποιήσετε εγκαίρως.

Αν θέλετε να μείνετε στο σπίτι κάποιας ινδικής οικογέ­νειας, επικοινωνήστε με το κυβερνητικό γραφείο τουρισμού

Page 27: Magik edu- Map= calcuta

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ■ Κ β Ω Κ Ο Υ Τ Α * * * ·

(βλ. υποενότητα Γραφεία Τουρισμού στην ενότητα Στοιχεία για τον Επισκέπτη παρακάτω), το οποίο αναλαμβάνει να σας κλείσει δωμάτιο σε ιδιωτική κατοικία· οι τιμές κυμαίνονται με­ταξύ 115200 και 1^900 ανά βραδιά, ενώ, αν δε σας πειράζει να μοιραστείτε το δωμάτιό σας με άλλους επισκέπτες, μπορείτε να βρείτε δωμάτιο ακόμη και με 1^2.000 το μήνα.

Σ τα περισσότερα ξενοδοχεία θα επιβαρυνθείτε με ένα φόρο 10% για το σέρβις· ο κλιματισμός χρεώνεται με έναν επιπλέον φόρο πολυτελείας (επίσης 10%). Σ τις τιμές που αναφέρονται σε αυτόν τον οδηγό, δεν περιλαμβάνονται οι φό­ροι. Σ ε γενικές γραμμές, την ημέρα της αναχώρησής σας, θα πρέπει να έχετε φύγει από το δωμάτιο μέχρι τις 12:00 το με­σημέρι. Κ ατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο (Απρίλιο-τέλη Σεπτεμβρίου), πολλά ξενοδοχεία προσφέρουν εκπτώσεις.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΠεριοχή ΟΐΊοννίΊΓ^ΐΊΘΘ Η θϋόδθΓ δί είναι η καρδιά της περιοχής που συγκεντρώνει τους περισσότερους ταξιδιώτες, γι’ αυτό τα καταλύματα εδώ γεμίζουν πολύ γρήγορα. Σε αυτή την περιοχή θα χρειαστεί να αντιμετωπίσετε τους πιεστικούς κράχτες και τις ζητιάνες που σας ικετεύουν να τους αγοράσετε λίγο γάλα για τα μωρά τους. Μην

πέσετε στην παγίδα τους! Οι περισσότερες από αυτές ανταλλάσσουν αμέσως το γάλα με μετρητά.Salvation Arm y Guest House (® 225 20598, 2 Sudder St■ κρεβάτια σε κοιτώνες Rs60, δίκλινα Rs140- 700) Είναι ένας καλοδιατηρημένος και δημοφιλής ξενώνας με ζεστή ατμόσφαιρα, ο οποίος συγκεντρώνει κυρίως εθελοντές που εργάζονται στις αποστολές της Μητέρας Τερέζας.

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΚΟΥΤΑ

Τα καταλύματα της Ινδίας απευθύνονται σε όλα τα γούστα και όλα τα βαλάνπα. Μπορείτε να μείνετε σε απίστευτα οικονομικούς ξενώνες ή σε υπερπολυτελή μοντέρνα ξενοδοχεία. Οι πιο διάσημες αλυσί­δες ξενοδοχείων πέντε αστέρων, όπως οι Oberoi, Hyatt, Taj και Welcomgroup, διαθέτουν ξενοδοχεία στις μεγάλες πόλεις και στα κυριότερα τουριστικά κέντρα της Ινδίας. Πολλά ξενοδοχεία δέχονται να μετατρέψουν ένα δίκλινο δωμάτιο σε τρίκλινο, προσθέτοντας ένα τρίτο κρεβάτι και ένα... 25% στο λογαριασμό σας. Στα περισσότε­ρα ξενοδοχεία πολυτελείας και σε αρκετά καταλύματα μεσαίας κα­τηγορίας γίνονται δεκτές και πιστωτικές κάρτες, γεγονός που δεν ισχύει σε όλα τα οικονομικά μέρη. Έχετε υπόψη σας ότι στις γιορ­τές και κατά την υψηλή τουριστική περίοδο, 0ί τιμές των ξενοδοχείων εκτοξεύονται στα ύψη, ενώ υπάρχει πιθανότητα να μη βρίσκετε δω­μάτιο. Φροντίστε, λοιπόν, να κάνετε εγκαίρως την κράτησή σας.

Page 28: Magik edu- Map= calcuta

H ote l M aria ( S 22520860, 5/1 Sudder S t κρεβάτια σε κοιτώ νες Rs70, μονόκλινα/δίκλινα με κοινόχρηστο μπάνιο Rs150/200, με ιδιω τικό μπάνιο Rs200/250) Είναι ένα ακόμα δημοφιλές μέρος με εξίσου χαλαρή ατμόσφαιρα, αλλά και αυστηρούς κανονισμούς σχετικά με τα ναρκωτικά και τα ποτά. Τα δωμάτιά του είναι εξαιρετικά λιτά. Την ημέρα της αναχώρησής σας θα πρέπει να έχετε φύγει από το δωμάτιό σας μέχρι τις 10:00 π.μ.H ote l H ilson ( X 22173896, φαξ 22463999, 4 Sudder S t- μονόκλινα με κοινόχρηστο μπάνιο Rs150, μονόκλινα/δίκλινα με ιδιω τικό μπάνιο Rs200/350, τετράκλινα Rs400-450)Βρίσκεται κοντά στο εστιατόριο Zurich’s. Ορισμένα δωμάτια έχουν υγρασία και μούχλα, γι’ αυτό φροντίστε να επιλέξετε προσεκτικά.S hilton H ote l ( X 22521512, φ αξ 224 60961, Q shiltoncal @ hotm ail.com , 5A Sudder S t μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα RS265/350/400) Διαθέτει καταθλιιττικά αλλά μεγάλα δωμάτια.Tourist Inn ( X 22450134, 2ος όροφος, 411 Sudder S t- μονόκλινα/δίκλινα με κοινόχρηστο μπάνιο Rs120/240, τετράκλινα με ιδιω τικό μπάνιο Rs500) Είναι ένα μικρό και αξιοπρεπές κατάλυμα, πάνω από το Kuka Travels.Paragon H ote l ( S 22522445, 2 Stuart Lane- κρεβάτια σε κοιτώ νες Rs60,

μονόκλινα/δίκλινα με κοινόχρηστο μπάνιο Rs100/150, με ιδιω τικό μπάνιο από Rs220/250) Βρίσκεται λίγο πιο κάτω από τη Sudder St και έχει δεχτεί θετικά αλλά και αρνητικά σχόλια από ταξιδιώτες. Ορισμένα δωμάτια είναι μικρά.H ote l Galaxy ( X 22464565, S juvena@ vsnl.com , 3 Stuart Lane- μονόκλινα/δίκλινα από Rs350/ 500, τετράκλινα Rs650) Βρίσκεται δίπλα στο Paragon και είναι ένα μέρος με φιλική, χαλαρή ατμόσφαιρα και τέσσερα τεράστια δωμάτια.

Page 29: Magik edu- Map= calcuta

......... ................................................. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ¥**KfV SKOY Τ ft*** " %***ΠΟ¥ Nfi ΜΕΙΝΕΤΕ*** ... ■

Το ξενοδοχείο Taj Bengal βρίσκεται στο νΰτιο άκρο του Maidan και φημίζεται για την άψογη εξυπηρέτηση και την εκπληκτική διακάσμησή του.

Tim estar H ote l ( X 22528028, 2 Tottie Lane■ μονόκλινα/δίκλινα! τρίκλινα/τετράκλινα από Rs175/300/375/475) Βρίσκεται στο τέρμα ενός στενού παράλληλου της Stuart Lane και προσελκύει κυρίως ταξιδιώτες από την Ιαπωνία. Είναι λίγο πιο ήσυχο από τα άλλα ξενοδοχεία της περιοχής. Τα δωμάτια είναι μικρά.M odern Lodge ( X 22524960, 1 Stuart Lane· μονόκλινα/δίκλινα με κοινόχρηστο μπάνιο Rs80/100, δίκλινα με ιδιω τικό μπάνιο Rs150-250) Είναι ένα ακόμα

δημοφιλές κατάλυμα και προσελκύει κυρίως ταξιδιώτες που μένουν στην πόλη για μεγαλύτερο διάστημα.H ote l Palace ( X 22526214, 13 Chowringhee Lane■ μονόκλινα/ δίκλινα Rs150/250) Βρίσκεται λίγο μετά τη Sudder St και είναι ένα μέρος που θυμίζει λαβύρινθο, αλλά αποτελεί συμπαθητική επιλογή. Ζητήστε ένα δωμάτιο με παράθυρο. C apita l Guest House ( X 22520598, 11Β Chowringhee Lane· μονόκλινα/δίκλινα με κοινόχρηστο μπάνιο RS150/200,

1

Page 30: Magik edu- Map= calcuta

■ SH npnnPirMOs: .. . __ ...42 ι ΘΕΜΑ , * # * k r u k ü t ι η * * *

γ * * * Π Ο ϋ M R Η Ε Ι Ν Ε Τ Ε * * * >

με ιδιωτικό μπάνιο Rs250/350- 550) Βρίσκεται κοντά στο Hotel Palace, σε μία ήσυχη αυλή μακριά από το θόρυβο της Sudder St. Παρόλο που ορισμένα μπάνια θα μπορούσαν να είναι μεγαλύτερα, τα δωμάτιά του είναι αξιοπρεπή. Gujral Guest House (X 22440620, φαξ 224 55109, 8Β Lindsay S t μονόκλινα!δίκλινα με κοινόχρηστο μπάνιο Rs150/270, με ιδιωτικό μπάνιο Rs300/600, με κλιματισμό Rs950) Βρίσκεται βόρεια της Sudder St, στο ίδιο κτίριο με το Hotel Lindsay. Διαθέτει δωμάτια με τις στοιχειώδεις ανέσεις, πολλά από τα οποία έχουν υγρασία και μούχλα. Οι τιμές του είναι μάλλον υψηλές σε σχέση με αυτά που προσφέρει.

Centrepoint Guest House ( X 22528184, φαξ 22522867, Q [email protected], 20 Mirza Ghalib S t' κρεβάτια σε κοιτώνες Rs75, δωμάτια με ιδιωτικό μπάνιο Rs250) Είναι ένα θορυβώδες μέρος με ζεστούς κοιτώνες και μικρά δωμάτια. Gulistan Guest House ( X 22260963, ß guli stanguest_cal2000@yahoo. com. in, 30F Mirza Ghalib S t μονόκλινα!δίκλινα Rs200/350, δίκλινα με κλιματισμό Rs500) Βρίσκεται απέναντι από την πυροσβεστική και προσελκύει πολλούς εθελοντές.Sonali Guest House ( X 22523223, ß subir 4uin@ yahoo.co.in, 21A Mirza Ghalib S t μονόκλινα/δίκλινα

Κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο μπορείτε νο μείνετε σε υπερπολυτελή μοντέρνα ξενοδοχεία, καθώς πολλά από αυτά προσφέρουν εκπτώσεις.

Page 31: Magik edu- Map= calcuta

Rs150/300) Βρίσκεται νοτιότερα, πιο κάτω από το Gulistan, και λαμβάνει θετικές αλλά και αρνητικές κριτικές. Ωστόσο, τα δωμάτιά του δεν είναι χειρότερα από αυτά των άλλων οικονομικών καταλυμάτων. Διατίθεται δωρεάν ζεστό νερό σε κουβάδες.H otel Royal Palace ( X 22525280· μονόκλινα/δίκλινα RS250/350, δίκλινα με κλιματισμό Rs550) Βρίσκεται στο ίδιο κτίριο με το Gulistan Guest House και έχει παρόμοιες τιμές και ανέσεις.Classic H otel ( S 22297390,6/1A D r M Ishaque Rd- μονόκλινα με κοινόχρηστο μπάνιο Rs150, δίκλινα με ιδιωτικό μπάνιο Rs300, δίκλινα/τρίκλινα με κλιματισμό Rs550/660) Βρίσκεται λίγο μετά τη Mirza Ghalib St Διατίθεται δωρεάν ζεστό νερό με κουβάδες και τα δωμάτια έχουν συμφέρουσα τιμή.H otel East End ( X 22298921, 9/1 Dr M Ishaque Rd' μονόκλινα/δίκλινα από Rs250/350) Βρίσκεται κοντά στο Classic Hotel και παρόλο που τα δωμάτιά του είναι καταθλιππκά, διαθέτει πολύ φιλικό προσωπικό. Hotel Neelam ( X 22269198, 11 D r M Ishaque Rd- μονόκλινα/δίκλινα από Rs175/300, τρίκλινα Rs400) Βρίσκεται κοντά στο Hotel East End και διαθέτει σκοτεινά και αδιάφορα αλλά μεγάλα δωμάτια. YMCA ( X 22492192, φαξ 22492234, Θ siva rajsi@ 123india.com, 25 Chowringhee Rd■

μονόκλινα/δίκλινα από Rs370/540, με κλιματισμό Rs610/820) Στεγάζεται σε ένα μουντό κτίριο και τα δωμάτιά του μοιάζουν με αποθήκες. Ωστόσο, στην τιμή τους περιλαμβάνεται το πρωινό τσάι, το πρωινό γεύμα και το δείπνο. Υπάρχει άλλος ένας ξενώνας YMCA ( X 22443814,42 SN Banerjee Rd' κρεβάτια σε κοιτώνες Rs40, μονόκλινα/ δίκλινα με κοινόχρηστο μπάνιο από Rs100/60, με ιδιωτικό μπάνιο από RS150/250), που διαθέτει λιτά και συνηθισμένα δωμάτια.YWCA ( X 22297033, 1 Middleton Row μονόκλινα/ δίκλινα με κοινόχρηστο μπάνιο Rs300/500, με ιδιωτικό μπάνιο Rs550/750) Στεγάζεται σε ένα κτίριο που χρονολογείται από τη βρετανική περίοδο και αποτελεί πολύ καλύτερη επιλογή. Σπς τιμές περιλαμβάνεται το πρωινό.

Περιοχή BBD Bagh Σε αυτή την περιοχή υπάρχουν πολύ λίγα αξιοπρεπή οικονομικά καταλύματα.Central Guest House ( X 22374876, 18 Prafulla Sarkar S t μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα Rs225/325/425) Αποτελεί καλή επιλογή και βλέπει στην Chittaranjan Ave (CR), αλλά η είσοδός του βρίσκεται μετά τη στροφή. Διατίθεται δωρεάν ζεστό νερό με κουβάδες.Bauddha D harm an kur Sabha ( X 22367138, 1 Buddhist Temple Rd· κρεβάτια σε κοιτώνες RslOO, δίκλινα/τρίκλινα

Page 32: Magik edu- Map= calcuta

. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

***ΚΑΠΚΟΥΤη*** JM,

Rs200/300) Βρίσκεται στο βουδιστικό ναό πίσω από τη Chittaranjan Ave και δέχεται επισκέπτες. Τα δωμάτια είναι εξαιρετικά λιτά, αλλά η υποδοχή είναι πολύ ζεστή.

Αλλες περιοχέςY atri N iwas ( X 26601742- κρεβάτια σε κοιτώ νες Rs100, δίκλινα/τρίκλινα RS350/400, με κλιματισμό Rs500) Στεγάζεται στο νέο κτίριο δίπλα στο σιδηροδρομικό σταθμό του Howrah. Δέχεται μόνο επιβάτες που αλλάζουν τρένο ή αεροπλάνο και για μία μόνο διανυκτέρευση αν δεν έχει προηγηθεί κράτηση (τρεις βραδιές αν έχει γίνει κράτηση). Διατίθενται δωμάτια (δίκλινα Rs250) και στους σιδηροδρομικούς σταθμούς του Howrah και tou Sealdah. αλλά είναι εξαιρετικά ψυχρά και απρόσωπα.Για τους ταξιδιώτες που πρόκειται να αλλάξουν αεροπλάνο, διατίθενται δωμάτια στο αεροδρόμιο ή στο γειτονικό μικρό A irp o rt Plaza H otel ( X 25118307, Tarun Sengupta Sarani, No 1 A irport Gate· μονόκλινα/δίκλινα Rs250/300), που έχει συνηθισμένα αλλά φτηνά δωμάτια (όλα με τούρκικη τουαλέτα). Προσπαθήστε να δείτε μερικά δωμάτια, προτού αποφασίσετε.

ΜΕΣΑΙΑΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΤα περισσότερα ξενοδοχεία

μεσαίας κατηγορίας της Καλκούτας δεν προσφέρουν ιδιαίτερες ανέσεις, αλλά τα δωμάτια στα πιο πολλά καταλύματα διαθέτουν τηλέφωνο, καλωδιακή τηλεόραση και υπηρεσία δωματίου.

Περιοχή ChowringheeH otel D iplom at ( X 22468434,10 Sudder S t οικονομικά μονόκλινα/δίκλινα με κοινόχρηστο μπάνιο Rs150/200, με ιδιω τικό μπάνιο RS200I250, με κλιματισμό Rs500) Είναι ένα ξενοδοχείο μεσαίας κατηγορίας που διαθέτει και ορισμένα οικονομικά δωμάτια. Διατίθεται δωρεάν ζεστό νερό σε κουβάδες. H otel A storia ( X 22451514,

I φαξ 224 48589, 9 astorla@ hotm ail.com , 6 /2 & 6/3 Sudder S t μονόκλινα/δίκλινα Rs600/985) To εξωτερικό του μπορεί να σας εντυπωσιάσει, αλλά μόλις διασχίσετε την πόρτα του μάλλον θα απογοητευθείτε. Ορισμένα δωμάτια είναι εξαιρετικά μεγάλα αλλά αδιάφορα και οι διάδρομοι θα μπορούσαν να είναι πιο καθαροί. Super Guest House ( X 22524241, φ αξ 222 60818, 30Α M irza Ghalib S t δίκλινα Rs600) Βρίσκεται πίσω από τη Sudder St και είναι ένα ξενοδοχείο που διαθέτει ήσυχα, καθαρά και άνετα δωμάτια με παράθυρα, θα πρέπει να κλείσετε δωμάτιο εκ των προτέρων.H ote l Lindsay ( X 22522237, φαξ 225 20310, Ο hotellindsay @ vsnl.net, 8Α Lindsay S t

Για τη διαμονή σας στην Καλκούτα, διαλέξτε ένα καλό ξενοδοχείο με όλες τις ανέσεις, όπως πισίνα, εστιατόριο και καφέ.

μονόκλινα/δίκλινα από RS600/750, μ ε κλιματισμό Rs1.200/1.400) Διαθέτει μικρά δωμάτια και οι τιμές του είναι «τσιμπημένες», αλλά περιλαμβάνουν το πρωινό που σερβίρεται στο εσπατόριο Jharokha στην ταράτσα (βλ. ενότητα Πού να Φάτε παρακάτω). CKTInn ( X 22520130, φαξ 22520665,12Α Lindsay St- μονόκλινα/δίκλινα Rs825/1100) Είναι ένα μικρό και φιλόξενο ξενοδοχείο με κεντρικό κλιματισμό και αξιοπρεπή δωμάτια. Φροντίστε να κλείσετε δωμάτιο εγκαίρως γιατί γεμίζει συχνά.H otel VIP In te rna tiona l ( X 22296428, φ αξ 22293715, Ο hvipcal@ m antraonline.com , 51 M irza Ghalib S t δίκλινα Rs1395- 1895) Είναι ένα αδιάφορο ξενοδοχείο, αλλά διαθέτει

σχετικά άνετα δωμάτια.H otel C rysta l ( X 22266400, φαξ 22465019, 9 hcrystal@ vsn l.net μονόκλινα/δίκλινα από RS300/450, με κλιματισμό Rs800) Βρίσκεται σε μια ζωντανή περιοχή κοντά στην Or Μ Ishaque Rd και στην τιμή του περιλαμβάνεται το πρωινό.H otel V ic Terrace ( X 22408788, φαξ 224 04063, 18 Victoria Terrace· μονόκλινα/ δίκλινα Rs870/970) Βρίσκεται κοντά στο Βρετανικό Συμβούλιο και διαθέτει μικρά, αλλά μοντέρνα και καθαρά δωμάτια.

Περιοχή BBD Bagh H ote l Embassy ( X 22379040, φ αξ 22373288,27 Princep S t μονόκλινα/δίκλινα Rs500/600) Είναι ένα παλιό μέρος χωρίς ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Page 33: Magik edu- Map= calcuta

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των πολυτελών ξενοδοχείων της Κολκούτας αυξάνεται διαρκώς, καθώς εμφανίζονται όλο και πιο πολλά νέα μοντέρνα συγκροτήματα.

Hotel A irlines ( X 22364167, 2 Kapalitola Lane· μονόκλινα1 δίκλινα fís375/500, με κλιματισμό Rs550l650) Βρίσκεται κοντά στο βουδιστικό ναό και διαθέτει μικρά αλλά άνετα δωμάτια.Broadway Hotel ( X 22363080, φαξ 223 64151, β broadway '@vsnl.com, 27Α Ganesh Chandra Ave· μονόκλινα/δίκλινα με κοινόχρηστο μπάνιο Rs320/440, μονόκλιναΐδίκλινα/τρίκλινα με ιδιωτικό μπάνιο από RS380J480I630) Είναι πιο δημοφιλές από το Hotel Embassy και διαθέτει αρκετά καλοδιατηρημένα δωμάτια.Heera Hotel ( X 22280663, φαξ 22280171,28 Grant St-

μονόκλινα/δίκλινα Rs475f550, με κλιματισμό RS700/900) Βρίσκεται βόρεια της New Market και πρέπει να έχει το μικρότερο ασανσέρ του κόσμου. Παρόλο που η ρεσεψιόν είναι πιο εντυπωσιακή από τα δωμάτια, σε γενικές γραμμές δεν αποτελεί κακή επιλογή.Great Eastern Hotel ( X 22482311, φαξ 224 80289, Θ [email protected], 1-3 Old Court House S t οικονομικά μονόκλινα/δίκλινα RS650/825, άλλα μονόκλινα/δίκλινα Rs1.500/2.000) Είναι ένα παλιό ξενοδοχείο που χρονολογείται από τη βρετανική περίοδο. Όταν άνοιξε το 1840, λεγόταν Auckland. Είναι ακριβό, αλλά

Page 34: Magik edu- Map= calcuta

***καωκουτιι***ΠΟΥ ΝΑ ΜΕΙΝΕΤΕ#**

δίκλινα, ένα κοινόχρηστο σαλόνι και μία κουζίνα:

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ0 ανταγωνισμός μεταξύ των πολυτελών ξενοδοχείων της Καλκούτας αυξάνεται διαρκώς, καθώς εμφανίζονται ολοένα και περισσότερα νέα μοντέρνα συγκροτήματα.

Περιοχή Chowringhee Fairlawn Hotel (Si 22521510, φαξ 22521835, Θ fairlawn@ cal.vsnl.net.in, 13Α Sudder S t μονόκλινα/δίκλινα US$50160)Είναι ένα φημισμένο ξενοδοχείο με μία πολύ ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, η οποία είτε θα σας ενθουσιάσει είτε θα σας απογοητεύσει Ο Έντμοντ Σμιθ και η σύζυγός ίου, η Βάιολετ, εξακολουθούν να διευθύνουν αυτό το ξενοδοχείο 50 χρόνια μετά την Ανεξαρτησία. Διαθέτει έναν καταπράσινο κήπο, ενώ το εσωτερικό του είναι διακοσμημένο με προπολεμικά έπιπλα και διάφορα αναμνηστικά αντικείμενα. Στις τιμές περιλαμβάνονται τρία γεύματα (καθορισμένα μενού). Προσφέρονται εκπτώσεις μεταξύ Απριλίου και Σεπτεμβρίου.Lytton Hotel (S! 22491872, φαξ 22491747, Ο Iytton@giascl01. vsnl.net.in, 14 Sudder Stm μονόκλινα/δίκλινα Rs1.600/ 2.200, πολυτελείας Rs2.200l 2.700) Χαρακτηρίζεται από μία αποστειρωμένη ατμόσφαιρα, αλλά είναι φιλόξενο. Διαθέτει και

Άλλες περιοχέςRoyal Calcutta Guest House ( S 22800377, φαξ 22404823, 124 Karaya Rd■ μονόκλινα/δίκλινα Rs400/500, με κλιματισμό RS750/850) Βρίσκεται μακριά από την κεντρική συνοικία, αλλά έχει εξαιρετικά ζεστή ατμόσφαιρα και προσφέρει εκπτώσεις αν σκοπεύετε να μείνετε για μεγαλύτερο διάστημα. Διαθέτει έξι ευρύχωρα

διαθέτει μία ιδιαίτερη, ζεστή ατμόσφαιρα. Τα κλιματιζόμενα δωμάτια είναι πιο πολυτελή. Κάποια δωμάτια είναι καλύτερα από τα άλλα, γι’ αυτό ζητήστε να δείτε μερικά προτού κάνετε κράτηση.

Page 35: Magik edu- Map= calcuta

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ* £ * κ η η κ α γτβ * * *

* * * Γ ) 0 ¥ N f l Μ Ε Ι Ν Ε Τ Ε * * *

φτηνότερα δωμάτια, καθώς και δύο εστιατόρια κι ένα μπαρ (βλ. ενότητα Διασκέδαση παρακάτω). The Oberoi Grand ( S 22492323, φαξ 224 91217, Θ reservations@ oberoi-cal.com, 15 Chowringhee Rd■ μονόκλινα/ δίκλινα από US$2001225) θεωρείται -και είναι- το καλύτερο ξενοδοχείο της Καλκούτας. Διαθέτει καλόγουστα και πεντακάθαρα δωμάτια, πισίνα (μόνο για τους ενοίκους), τρία εστιατόρια και όλες τις σύγχρονες ανέσεις.Park H otel ( S 22493121, φαξ 22497343, Θ resv.cal@ theparkhotels.com, 17 Park St- μονόκλινα/δίκλινα από US$225/ 250) Είναι ένα κομψό ξενοδοχείο με ωραία δωμάτια, αρκετά καλά εστιατόρια, εσωτερική πισίνα

(μόνο για τους ενοίκους) και πολλές ακόμα ανέσεις. Kenilworth H otel ( S 22823939, φαξ 228 25136, Ο kenilworthkol @ kenilworthotels.com, 1-2 Little Russel S t μονόκλινα/δίκλινα στη νέα πτέρυγα US$110/120, δίκλινα στην παλιά πτέρυγα US$140) Λαμβάνει θετικές αλλά και αρνητικές κριτικές από τους ταξιδιώτες.H otel Hindustan International (S t 224 72394, φαξ 228001 Π , 235 AJC Bose Rd· μονόκλινα/ δίκλινα από USS150/165) Είναι πολύ δημοφιλές και διαθέτει γυμναστήριο, μπουτίκ, εστιατόρια, μπαρ, πισίνα και κομψά δωμάτια.

'Αλλες περιοχέςPeerless Inn ( S 22280301, φαξ

Εχετε υπόψη σας ότι στις γιορτές και κατά την υψηλή τουριστική περίοδο, υπάρχει πιθανότητα να μη βρίσκετε δωμάτιο. Φροντίστε, λοιπόν,

να κάνετε εγκαίρως την κράτησή σας.

Page 36: Magik edu- Map= calcuta

* * * κ η η κ α γτβ χ χ****ΠΟΪ Nfi ME I

22286650, β peerinn@ giascl01.vsnlnet.in, 12 Chowringhee Rd- μονόκλινα/ δίκλινα από Rs2.995/3.295) Βρίσκεται κοντά στην Chowringhee Rd και διαθέτει καλά δωμάτια με υπέροχη θέα στην πόλη. Το εστιατόριο Aaheli είναι πολύ καλό (βλ. ενότητα Πού να Φάτε παρακάτω).Tollygunge Club ( Β 24734539, φαξ 24731903, ταχυδρομική διεύθυνση 120 DP Sasmal Rd, Kolkata 700033· μονόκλινα/ δίκλινα από Rs2.200/2.400) Είναι ένα δημοφιλές ξενοδοχείο που βρίσκεται στα νότια όρια της Καλκούτας. Διαθέτει γήπεδα για γκολφ, τένις και σκουός, εσωτερική και υπαίθρια πισίνα και ιπποστάσιο.Taj Bengal ( S 22233939, φαξ 22231766, β trn.calcutta@ tajhotels.com· μονόκλινα/δίκλινα από Rs6.000/7.000) Βρίσκεται στο νότιο άκρο του Maidan και φημίζεται για την άψογη εξυπηρέτηση και την εκπληκτική διακόσμησή του. Διαθέτει όλες τις ανέσεις ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, μεταξύ των οποίων μία πισίνα, αρκετά εστιατόρια και ένα καφέ (βλ. ενότητα Πού να Φάτε παρακάτω). Τα δωμάτια είναι πολυτελή και κομψά.

Hyatt Regency Kolkata ( S 23351234, φαξ 23351235, β kolka-hrk@ hyattintl.com, EM Bypass, Salt Lake City■ δωμάτια US$215) Με τη μίνιμαλ διακόσμησή του και τα εκπληκτικά, μοντέρνα δωμάτιά του, διεκδικεί τον τίτλο του καλύτερου σύγχρονου ξενοδοχείου της Καλκούτας. Αυτό το κολοσσιαίο κτίσμα απέχει 11 χμ. από την πόλη και βρίσκεται σχετικά κοντά στο αεροδρόμιο. Διαθέτει μία υπέροχη υπαίθρια πισίνα (μόνο για τους ενοίκους), spa και γυμναστήριο, εκπληκτική θέα και πολυτελή μαρμάρινα μπάνια. MBD H otel A irport ( S 25119111, φαξ 251 19137,28 Jessore Rd, em bdhote ll@ vsnl.net· μονόκλινα/δίκλινα από RS3.300/3.600, παραμονή για 12 ώρες Rs2.200l2.600, παραμονή για 6 ώρες Rs1.800) Δεν αποτελεί τόσο καλή επιλογή, αλλά είναι μία πρακτική λύση για όσους πρόκειται να αλλάξουν αεροπλάνο. Διαθέτει μία πισίνα και ένα καφέ που παραμένει ανοιχτό όλο το 24ωρο και σερβίρει ροφήματα και σάντουιτς.

Page 37: Magik edu- Map= calcuta

Διαλέξτε ένα καλό εστιατόριο και δοκιμάστε την «ινδοποιημένη» κινέζικη κουζίνα της Καλκοϋτας.

Τ ο ρύζι και το ψάρι (τηγανητό ή με κάρι) αποτελούν βασικά πιάτα στην κουζίνα της Βεγγάλης. Ωστόσο, πολύ

λίγα εστιατόρια σερβίρουν τις αυθεντικές συνταγές αυτών των σπεσιαλιτέ. Αν σας προσκαλέσουν σε κάποιο σπίτι στη Βεγγάλη, θα έχετε την τύχη να δοκιμάσετε την πραγματική παραδοσιακή κουζίνα. Ωστόσο, τα περισσότερα εστιατόρια της Καλκούτας σερβίρουν «ινδοποιημένη» κινέζικη κουζίνα, αφού οι κινέζικες σπεσιαλιτέ είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς εδώ.

Πολλά εστιατόρια χωρίς κλιματισμό προσθέτουν ένα φόρο 10-15% στις τιμές του καταλόγου, ενώ στα κλιματιζόμενα μέρη θα επιβαρυνθείτε με φόρο 15-30%. Στις τιμές που αναφέρονται παρακάτω, δεν περιλαμβάνονται οι φόροι.

Page 38: Magik edu- Map= calcuta

Τα περισσότερα οικονομικά εστιατόρια, ιδιαίτερα αυτά στην τουριστική ειιόόθΓ δΐ, συνήθως σερβίρουν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και παραμένουν ανοιχτά όλη τη μέρα. Παρόλο που το φαγητό και το σέρβις τους δεν είναι πάντα άψογα, αυτά τα μέρη είναι πολύ φτηνά και προσφέρονται για γνωριμίες.

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Περιοχή Sudder St Blue Sky Cafe (γωνία Sudder St & Chowringhee Lane) Αποτελεί εδώ και χρόνια δημοφιλές στέκι των ταξιδιωτών. Ο κατάλογος διαθέτει δεκάδες επιλογές και η αίθουσά του δεκάδες τραπέζια. C urd C orner (Sudder St) Βρίσκεται δίπλα στο Blue Sky Cafe και σερβίρει καλά πιάτα σε λογικές τιμές.Z urich ’s Βρίσκεται δίπλα στο Curd Corner και είναι ένα μικρό, ήσυχο και φιλόξενο μέρος. Σερβίρει ινδική, Δυτική και κινέζικη κουζίνα, καθώς και πίτσες (περίπου Rs35).Khwaja ( S 22463743, Sudder S t κύρια π ιάτα Rs20-60 ' ανοιχτά 8:00 η.μ.-10:30 μ.μ. καθημερινά) Είναι λίγο πιο ακριβό απ’ όλα τα άλλα οικονομικά εστιατόρια, αλλά βρίσκεται σε μία ήσυχη τοποθεσία, μακριά από τη βοή του δρόμου. Προσφέρει μία μεγάλη ποικιλία υπέροχων χυμών (Rs 16-22).Khalsa R estaurant (κύρια πιάτα RS12-40' ανοιχτά 4:30 π.μ.- 11:00 μ.μ.) Φαίνεται συνηθισμένο και αδιάφορο, αλλά σερβίρει χορταστικές μερίδες και έχει γρήγορο σέρβις. Επιπλέον, είναι απίστευτα φτηνό.Jo Jo ’s Restaurant ( X 22457637, 6 Sudder S t ανοιχτά 6:30 π.μ.- 11:00 μ.μ.) Είναι ένα μικρό δημοφιλές εστιατόριο που προσελκύει ταξιδιώτες και ντόπιους, και βρίσκεται απέναντι από το Hotel Astoria. Παρόλο που το εσωτερικό του μπορεί να σας φανεί λίγο μουντό, είναι καθαρό

ΠΕΡΙΟΧΗCHOWRINGHEE

Page 39: Magik edu- Map= calcuta

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ« Κ Β π κ ο γ τ α χ χ χ

***ΠΟΥ NF» φβΤΕ«**

Αν θέλετε να ανακαλύψετε το πραγματικό γαστριμαργικό πρόσωπο της Ινδίας, απλώς περπατήστε στους δρόμους της! Μπορεί να μη σας αρέσουν όλα τα ινδικά πιάτα, αλλά οι μυρωδιές, τα χρώματα και οι γεύσεις των σπεσιαλιτέ που μαγειρεύονται στο δρόμο σίγουρα θα αφυπνίσουν άλες τις αισθήσεις σας. Πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ... Ο τι ώρα « αν είναι, θα δείτε στο δρόμο Ινδούς να βράζουν, κι —· ανίζρβν, να ανακατεύουν kgi vg ύήνουν, δελεάζοντας τους περοσΐκούς. Οι λ^χαΜβές που ïtotewmw istopsí νη είνοι απλές, καθημερηές w w w . επΗς ρύ&·* α β κ ^ ν ιιο μ έκ ρσήοα- μπο­ρεί, «άμα, να ewgí n o « Α κ κ ς» , το β α η κ ι _ε τηγανητόαβγό' ή μπορεί να είναι παραδοοκχές. ó r_c τπ aoo S&s και τα hondas (και τα δύο, ππάοα με πουρέ τκπάιος) ή pateras <¿x bhajias (τηγανητά λαχανικά) με πικάντικα μπαχαρικά. Στα n o <®vtéíwo= φα­γητά που πωλούνται στο δρόμο περιλαμβάνονται α ουελέτες. τα βραστά αβγά και τα κλασικά σάντουπς.

και φιλόξενο και σερβίρει μεγάλη ποικιλία πιάτων.Indra M ahal (Chowringhee Rd- ανοιχτά 9:00 π. μ.-9:30 μ,μ. καθημερινά) Βρίσκεται βόρεια της Sudder St και μαζεύει κυρίως ντόπιους, που έρχονται εδώ για να απολαύσουν τα καλύτερα γλυκά της Βεγγάλης.Zaran j & Jong’s ( S 22490369, 16 Chowringhee Rd) Η είσοδός του βρίσκεται στη Sudder St. Σερβίρει ινδική και κινέζικη κουζίνα.Jharokha Βρίσκεται βόρεια της Sudder St και είναι ένα μικρό εστιατόριο στην ταράτσα του Hotel Lindsay. Αξίζει να περάσετε εδώ μια βραδιά για να απολαύσετε την εκπληκπκή θέα και να δοκιμάσετε παραδοσιακές σπεσιαλιτέ.A ahe li ( S 22280301- ανοιχτά 12:30 μ.μ.-3:00 μ.μ., 7:00 μ.μ.- 11:00 μ.μ.) Βρίσκεται στο Peerless Inn, ένα δυο τετράγωνα βόρεια της Sudder St. Σύμφωνα

με τους ντόπιους, αποτελεί το καλύτερο μέρος για να γνωρίσετε την αυθεντκτ παραδοσιακή κουζή ι Δοκιμάστε

ποτέ το -e rm r οποί%22ο : <α το Aahelir mahaabhoj

Mirza Ghalib StGupta Restaurant ( S 22296541, 53C M irza Ghalib St- κύρια πιάτα Rs40-100- ανοιχτά 12:00 το μεοημέρι-10:30 μ.μ. καθημερινά) Είναι ένα ήσυχο και φιλόξενο μέρος που σερβίρει ινδική και κινέζικη κουζίνα Δοκιμάστε το εκπληκτικό ψάρι με πιπερόριζα (Rs74).Princess R estaurant & B ar ( S 22524715, 12 M irza Ghalib St) Σερβίρει μερικά εκπληκτικά ινδικά πιάτα, μεταξύ των οποίων το κοτόπουλο tikka (Rs95) και το dum aloo (Rs70).How Hua ( S 22267819, 10 D r M Ishaque Rd- ανοιχτά 11:00 π.μ.-10:45 μ.μ. καθημερινά) Είναι

Page 40: Magik edu- Map= calcuta

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ***Kf»nKG¥Tfi:$:*****ΠΟΥ NR ΦβΤΕ#**

ένα δημοφιλές κινέζικο εστιατόριο που προσφέρει καταφύγιο από τους πολύβουους δρόμους. Τα γλυκόξινα γουόν-τον (Rs63 τα 10 τεμάχια) και τα ντάμπλινγκ (Rs70-80) είναι εκπληκτικά.Golden Dragon ( S 22293507, 40 Park M ansion■ ανοιχτά 11:45 π.μ.-10:45 μ.μ. καθημερινά) Σερβίρει καλή κινέζικη κουζίνα. P rince R estaurant (17D Mirza Ghalib S t κύρια πιάτα Rs20-40- ανοιχτά 8:00 π.μ.-10:00 μ,μ. καθημερινά) Είναι ένα θορυβώδες εστιατόριο πάνω στο δρόμο, αλλά σερβίρει καλά και φτηνά πιάτα. Ειδικεύεται στις παραδοσιακές σπεσιαλιτέ με ψάρι. Το rô ti κοστίζει Rs2,50. Kathleen Confectioners Επιδεικνύει με καμάρι στις βπρίνες του τα Δυτικού τύπου κέικ (RslO-15), αν και οι ντόπιοι

μοιάζουν πλέον να προτιμούν το Kookie Jar (βλ. Άλλες περιοχές παρακάτω).

Περιοχή Park St Παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχουν ανοίξει πολλά μοντέρνα εστιατόρια σπς νότιες περιοχές της πόλης, η Park St εξακολουθεί να προσελκύει πολλούς ντόπιους και ταξιδιώτες στα εστιατόριά της, τα οποία σερβίρουν καλή κουζίνα σε λογικές τιμές. Εναλλακτικά, μπορείτε να γευματίσετε στο εσπατόριο κάποιου πολυτελούς ξενοδοχείου.Bar-B-Q ( S 22299078, 43 Park S t κύρια πιάτα R s80-180' ανοιχτό 12:00 το μεσημέρι-3:00 μ.μ. & 7:00 μ .μ -11:00 μ,μ. καθημερινά) Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή εσπατόρια της περιοχής και σερβίρει ινδική και κινέζικη

Αν θέλετε να ανακαλύψετε το πραγματικό γαοτριμαργικό πρόσωπο της Ινδίας, απλώς περπατήστε στους δρόμους της!

Page 41: Magik edu- Map= calcuta

Αν μένετε στο ξενοδοχείο Taj Bengal, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τη ν υπέροχη κουζίνα που προσφέρει το εστιατόριό του.

κουζίνα. Γεμίζει πάντα ασφυκτικά, γι’ αυτό προετοιμααθείτε για ατελείωτες ουρές από τις 7:30 μ.μ. και μετά.Mocambo ( X 22290095. 258 Parie S t κύμα πιάτα RS8O-20O- ανοιχτά 1£00 το μ εαημ έρι-11Μ μ # καθημερινά) Βρίσκεται βόρεια της Part Si και χαρακτηρίζεται από μία υπέροχη παλιομοδίτικη ατμόσφαιρα. Σερβίρει εκπληκτικά ινδικά και ευρωπαϊκά πιάτα. W aldorf R estaurant ( X 22297514, 246 Park S f ανοιχτά 11:00 π.μ.-11:00 μ.μ. καθημερινά) Σερβίρει κυρίως κινέζικη κουζίνα, αλλά ο

κατάλογός του περιλαμβάνει και μερικές ταϊλανδέζικες σπεσωλπέ.P eter Cat ( X 22298841, h ttid e to n R ow ανοιχτά 10:00 π μ .-11:30 μμ. καθημερινά| κύρια πιάτα Rs120-200) Είναι ένα μπαρ-εστιατόριο με ζεστή ατμόσφαιρα και χαμηλό φωτισμό. Εδώ μπορείτε να πιείτε μία Kingfisher (Rs72) ή μία τεκίλα (Rs55) και να χαλαρώσετε κουβεντιάζοντας.F lury ’s (18 Park S t ανοιχτά 7:30 π.μ.-8:00 μ.μ. Τρίτη-Κυριακή,7:30 π.μ.-6:00 μ.μ. Δ ευτέρα) Βρίσκεται στη γωνία με τη

Το chai (τσάι) θα μπορούσε πραγματικά να χαρακτηριστεί εθνικό ρό­φημα της Ινδίας. Οι ντόπιοι πίνουν το τσάι τους με πολύ γάλα και πε­ρισσότερη ζάχαρη απ’ όση μπορεί να χωρέσει ο νους σας! Το χειμώνα αρωματίζουν το τσάι τους με κάρδαμο και το καλοκαίρι με πιπερόρι­ζα. Το τσάι πωλείται ακόμα και σε πάγκους στο δρόμο ή σε σημεία στα οποία συγκεντρώνονται πολύς κόσμος, όπως στα πάρκα.

Page 42: Magik edu- Map= calcuta

Middleton Row και είναι ένα διάσημο καφέ που κάποτε γνώρισε δόξες και μεγαλεία. Σήμερα, εξακολουθεί να αποτελεί ένα κεφάτο και ζωντανό μέρος, όπου μπορείτε να πιείτε ένα τσάι και να ξεκουραστείτε από τα ψώνια ή τη βόλτα σας. Εδώ σερβίρονται, επίσης, διάφορα σνακ, όπως κρουασάν με τυρί (Rs39).Barista (12 Park S t ανοιχτά 10:00 π .μ -11:00 μ μ καθημερινά) Είναι ένα όμορφο καινούριο καφέ που σερβίρει κρύα και ζεστά ροφήματα (καπουτσίνο Rs35) και σνακ.

ΠΕΡΙΟΧΗBBD BAGH________Chung Wah Chinese Restaurant ( X 227 70003, 13A Chittaranjan Ave■ κύρια π ιάτα RS50-120' ανοιχτά 11:00 π .μ -10:30 μ.μ. καθημερινά) Είναι ένα ζεστό εσπατόριο με ξύλινα σεπαρέ και σερβίρει εκπληκτικό τηγανητό κοτόπουλο με τσίλι (Rs75). Διαθέτει ένα ακόμα υποκατάστημα στη γωνία.A s a a d R estae rm t ( X 22375014. 19 Chittaranjan Ave· ανοιχτά Πέμπτη-Τρίτη 9 :00 π .μ - 9:30 μ μ ) Βρίσκεται κοντά στο Chung Wah και είναι ένα δημοφιλές και οικονομικό εστιατόριο που απευθύνεται σε χορτοφάγους. Σερβίρει πολύ νόστιμες σπεσιαλιτέ από τη νότια Ινδία, όπως dosas (τηγανίτες με αλεύρι από φακές· Rs16-52), και το υπέροχο μιλκ-σέικ «Happinezz» (Rs40).

j Am ber H ote l ( X 22486520, 11 i W aterloo St) Βρίσκεται στο στενό j δρομάκι που περνάει δίπλα από

το Great Eastern Hotel και σερβίρει διάφορα νόστιμα πιάτα, όπως το εξαιρετικό κοτόπουλο saag με πράσινη σαλάτα (Rs82). M ission Café ( X 22370997, 20 Ganesh Chandra A ve ανοιχτά 7:00 π .μ -10:00 μ μ καθημερινά) Είναι ένα στέκι που συγκεντρώνει κυρίως πεινασμένους υπαλλήλους από τα γύρω γραφεία. Σερβίρει ινδικά και Δυτικά πρόχειρα

I γεύματα και εσπρέσο (Rs8). Ένα j κομμάπ πίτσα κοστίζει Rs50, ενώ ! το aloo dum στοιχίζει Rs15.

Nizam 's (SN Banerjee Rd· ανοιχτά 8:00 π.μ-10:00 μ μ καθημερινά) Βρίσκεται βόρεια της New Market και σερβίρει ρολά με αρνάκι ή κοτόπουλο, κεμπάπ και άλλα πρόχειρα γεύματα.

ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣIndian Coffee House ( X 22414869, 15 Bankim Chatterjee S t ανοιχτά 9:00 π.μ.-9:00 μ μ

i Δευτέρα-Σάββατο) Βρίσκεται ! δίπλα στο Πανεπιστήμιο της

Καλκούτας και κάποτε j αποτελούσε σημείο ! συγκέντρωσης των διανοούμενων i της πόλης. Σήμερα, προσελκύει

κυρίως φοιτητές που έρχονται εδώ για να πιουν τον καφέ τους ή να φάνε ένα σνακ. Διαθέτει και ένα υποκατάστημα ( X 22375649, 5 Chittaranjan Ave- ανοιχτά 10:00 π.μ.-7:00 μμ Δευτέρα-Π αρασκευή) στην περιοχή της BBD Bagh.

Page 43: Magik edu- Map= calcuta

Διαλέξτε ένα ζεστό εστιατόριο με ρομαντικό διάκοσμο και αφεθείτε στην απόλαυση της πικάντικης ινδικής κουζίνας.

M om o Plaza ( X 22478250.2Α Subtrban Hospital Rct ανοιχτά 11:30 π .μ-9:30 μ μ καθημερινά) Εαα ένα εστιατόριό νότια του Owwánghee. Η ατμόσφαιρα του εήα αδιάφορη, αλλά φτιάχνει καταπληκτικά momos (θιβετιανά ντάμπλινγκ). Μία πιατέλα με πέντε momos με κοτόπουλο στον ατμό κοστίζει Rs32. K ookieJar ( X 22816589, Rowden S t ανοιχτά 8:00 π.μ.- 11ΛΟ μ μ. Δευτέρα-Σάββατο) Βρίσκεται στο νότιο Chowringhee και είναι ένα εξαιρετικό ζαχαροπλαστείο που φτιάχνει παραμυθένια κέικ και γλυκά (RS30-50).Thai Tonight ( X 24542036,2911A Ballygunge Circular Rd-

κύρια πιάτα Rs150-350' ανοιχτά ! 12:30 μ μ -3:00 μ μ & 7:30 μ μ -

11:00 μ μ καθημερινά) Είναι ένα . μοντέρνο μέρος που σερβίρει

εμπνευσμένα πιάτα, μεταξύ των οποίων τάίλανδέζικες και ιταλικές σπεσιαλιτέ. To pla rad prik (πικάντικο τραγανό ψάρι με ταίλανδέζικα αρωματικά βότανα) κοστίζει Rs180.Red Hot C h illi Peppers (X 24559560, 26/2 Ballygunge Circular Rd· κύρια πιάτα Rs150- 350 ανοιχτά 12:30 μ μ -3:30 μμ & 7:00 μ.μ-11:30 μμ καθημερινά) Είναι ένα ακόμα δημοφιλές εστιατόριο που σερβίρει κινέζικη κουζίνα.Aqua Java ( X 24558501, 79 Shambhu Nath Pandit St)

Page 44: Magik edu- Map= calcuta

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ***ΚθηΚΟΥΤΟ**:£

***ΠΟΥ ΝΑ ΦΑΤΕ#**' 6044

Τ ι Ζa R e s ta ra l cum έγο one τπ καλύτερα εστιατόρια της Καλκούτας κ · στεγάζεται στο ξενοδοχείο Park.

Βρίσκεται νότια του Chowringhee και είναι ένα μοντέρνο καφέ που συγκεντρώνει τους γιάπηδες της • αλκούτας. Σερβίρει ειιΑηκικοΰς καφέδες, όπως καπουτσίνο black forest (Rs65). Στον επάνω όροφο υπάρχει μπιλιάρδο (Rs50 για ένα παηρήδι).(ew fK S * 24759880, 2 Elgin roe- «ύασ m&ra Rs100-300- (ΤΛχχΐύ 12:30 μ μ -2 :30 μ,μ. & 7:30 μ.μ.-10:30 μ μ Τρίτη- Κυριακή) Βρίσκεται δίπλα στο Netap Bhawan και είναι ένα μικρό εστιατόριο που σερβίρει

αυθεντική παραδοσιακή κουζίνα της Βεγγάλης και στεγάζεται στο πατρικό σπίπ του ιδιοκτήτη. Δοκιμάστε οπωσδήποτε το ψάρι paturi και τις γαρίδες malaikara. Φροντίστε να κλείσετε τραπέζι εγκαίρως.Grain o f S alt ( S 22811313, 22 Camac St, 5ος όροφος■ κύρια πιάτα Rs200-400 ανοιχτά 12:00 το μεσημέρι-3:00 μ.μ. & 7:30 μμ -11:00μ μ . καθημερινά) Βρίσκεται νότια της Park St και σερβίρει ινδικές σπεσιαλιτέ του διάσημου σεφ Sanjeev Kapoor.

Page 45: Magik edu- Map= calcuta

Η Κολκοότα φημίζεται γιο τους παραδοσιακούς χορούς της, οπότε μην παραλείψετε να παρακολουθήσετε κάποιο παράσταση.

ΠΆΜΠ & ΜΠΑΡΜπορείτε να πιείτε ένα ποτό στα μπαρ των περισσότερων ξενοδοχείων, ακόμα κι αν δε μένετε σε αυτά. Ωστόσο, έχετε υπόψη σας ότι τα ποτά εδώ είναι πανάκριβα. To Sunset Bar (Sudder St), στο Lytton Hotel, είναι ένα κομψό μπαρόκι με χαμηλό φωτισμό. Εδώ θα πληρώσετε Rs100 για ένα ποτήρι κονιάκ.Στο μ π α ρ τ ο υ Park Hotel, t o

Someplace Else (ανοιχτά 12:00 το μεσημέρι-12:00 τα μεσάνυχτα καθημερινά), θα ακούσετε

, ζωντανή μουσική από το συγκρότημα που παίζει εδώ κάθε

| βράδυ από τις 8:00 μ.μ.To Paris Bar & Restaurant ( X

I 22447747, SN Banerjee Rd■I ανοιχτά 11:00 π.μ.-11:00 μ.μ i καθημερινά), βόρεια της New I Market, αποτελεί έναν περίεργο I συνδυασμό ινδικής παμπ και | νάιτ-κλαμπ. Αυτό το μεγάλο,| σκοτεινό μέρος χαρακτηρίζεται ! από μία χαλαρή ατμόσφαιρα,I αλλά δεν ενδείκνυται για

ασυνόδευτες γυναίκες. Φιλοξενεί συχνά συγκροτήματα και σερβίρει

Page 46: Magik edu- Map= calcuta

μπίρες, όπως Haward’s Turbo (Rs70), και διάφορα ποτά, όπως ρούμι (Rs45).To Lighthouse Bar & Restaurent βρόκται στο συγκρότημα New Enrâs Cinema κοντά στη New Market Είναι ένα πιο συντηρητικό και ήσυχο -αλλά και πιο βαρετό- μέρος.To O ff Cum on Rambo Bar (!) (Mirza Ghalib Stm ανοιχτά ! 1:00 η.μ ,-11:00 μ.μ.) είναι ένα πραγματικό καταγώγιο, το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγουν οι γυναίκες που δε συνοδεύονται. Βρίσκεται κοντά ιπη Sudder st και σερβίρει

ΝΤΙΣΚΟΗ Καλκούτα διαθέτει μερικές νασκο. αλλά τα καλύτερα κλαμπ fctfxovrai στα ξενοδοχεία πολυτελείας. Οστόσο, αν δε μένετε στο ξενοδοχείο, θα πρέπει να πληρώσετε ένα πολύ υψηλό αντίτιμο εισόδου· τις "EDOTOiEpeç οορές. a γυναίκες 5ε ip e a x ra κ πληράαοβν εοοδο Σ ιχ περβσστερες τκρστΓωσετς, οι άντρες θα πρέπει να συνοδεύονται από <œîmi κυρία, καθώς πολλές raoso δέχονται μόνο ζευγάρια. Tantra (ζευγάρια Rs250' ανοιχτά 6:00 μ μ .-12:00 τα μεσάνυχτα Δευτέρα, 6:00 μ.μ.-3:00 π. μ. Τρίτη-Πέμπτη, 6:00 μ.μ.-4:00 π.μ. Παραοκευή-Σάββατο, κλειστά Κυριακή) Βρίσκεται στο Park Hotel και παίζει ένα μείγμα χάουζ και New Age μουσικής σε ένα

I μοντέρνο χώρο που προσελκύει ! τη νεολαία της Καλκούτας.

Incognito (ένα άτομο/ζευγάρι RS250/150' ανοιχτά 7:30 μ.μ.- 12:00 τα μεσάνυχτα Κυριακή-

I Παρασκευή, 7:30 μ.μ.-3:00 π.μ.Σάββατο) Βρίσκεται στο Taj

j Bengal, αλλά την Παρασκευή δεν επιτρέπεται η είσοδος στους ασυνόδευτους άντρες.W inning Streak (ζευγάρια Rs200 ανοιχτά 6:00 μ.μ.-2:00

j π.μ. καθημερινά) Βρίσκεται στο j Hotel Hindustan International και I είναι μία ντίσκο, στην οποία I μπορείτε να χορέψετε μέχρι ! τελικής πτώσεως!

I ΧΟΡΟΣ & ΘΕΑΤΡΟj Η Καλκούτα φημίζεται για τις

κινηματογραφικές παραγωγές της, την ποίηση, τη μουσική, το χορό και την τέχνη της. Πληροφορίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις μπορείτε να βρείτε σε διάφορα έντυπα, μεταξύ των

I οποίων και η εφημερίδα I Telegraph ή το Kolkata This

Fortnight.Στο Rabindra Sadan, δίπλα στο συγκρότημα Nandan ( S

, 22239936,1/1 a AJC Bose Rd), j ανεβαίνει σχεδόν κάθε βράδυ μία i εξαιρετική θεατρικο-χορευτική

παράσταση.' Μπορείτε να παρακολουθήσετε

συναυλίες και χορευτικές ή θεατρικές παραστάσεις στα αγγλικά οτο Kala S is ir Mancha (O f 22239917, 1/1 AJC Bose Rd). To κυβερνητικό γραφείο τουρισμού οργανώνει

Page 47: Magik edu- Map= calcuta

***K ñ« p l f l a í i l l i i ;

παραστάσεις με παραδοσιακούς χορούς στο κτίριο Shakespeare Sarani. Οι παραστάσεις αυτές λαμβάνουν χώρα στις 5:30 μ.μ. μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής. Τα εισιτήρια κοστίζουν Rs100 για μία παράσταση διάρκειας 45 λεπτών.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣΞένες ταινίες προβάλλονται στον κινηματογράφο του συγκροτήματος Nandan ( X 22231210, 111a AJC Bose fíd ), κοντά στην Cathedral Rd. Ορισμένοι κινηματογράφοι του Chowringhee, μεταξύ των οποίων ο New Empire Cinema ( X 22491299) και ο Globe ( S 22495636), προβάλλουν πρόσφατες αμερικανικές επιτυχίες· για το πρόγραμμα των κινηματογράφων, συμβουλευθείτε τις εφημερίδες. To Seagull (βλ. υποενότητα Βιβλιοπωλεία στην ενότητα Στοιχεία για τον

! Επισκέπτη) διοργανώνει συχνά I κινηματογραφικά φεστιβάλ.

ΜΠΙΛΙΑΡΔΟI To On Cue (ανοιχτά 11:00 π.μ.- I 9:00 μ.μ. καθημερινά), κοντά στο : New Enpire Cinema στο

Chowringhee. διαθέτει δέκα τραπέζια μπιλιάρδου. Τα παιχνίδια κοσπζουν Rs40 (Rs50 στα μεγαλύτερα τραπέζια).

ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣTo Science C ity (S t 23434343- είσοδος Rs15, ουν αντίτιμο παιχνιδιών ανοιχτά 9:00 π.μ.- 9:00 μ.μ. καθημερινό) απέχει περίπου 12 χμ. από το κέντρο της πόλης και βρίσοαι στη διασταύρωση της Eastern Bypass

i με την JBS Halden Ave. Είναι ένα πάρκο αναψυχής με παιχνίδια και διαδρασπκά εκθέματα που έχουν

! ως στόχο να μυήσουν τα παιδιά j στον κόσμο της επιστήμης.

Παρόλο που τα κινηματογραφικά στούντιο δε δέχονται όσους επι­θυμούν να προσφέρουν εθελοντική εργασία, ορισμένοι επισκέπτες Φαίνεται ότι τραβούν την προσοχή των παραγωγών, οι οποίοι έχουν προτείνει σε κάποιους ταξιδιώτες να παίξουν ένα μικρό ρόλο σε μπολιγουντιανή ταινία. Σε γενικές γραμμές, τα στούντιο πληρώνουν περίπου Rs500-1.000 την ημέρα και αναλαμβάνουν τη μεταφορά και τα γεύματα των ξένων. Παρακάτω αναφέρονται μερικά από τα ση­μαντικότερα στούντιο, αλλά θα πρέπει να έχετε ειδική άδεια για να τα επισκεφθείτε. Και ποιος ξέρει; Μπορεί να φανείτε τυχεροί!Film City ( S 022-28401755, φαξ 28400734, Q filmcityfilmcity @hotmail.com) Goregaon (East), Mumbai 400065 Kamal Amrohi Studio ( S 022-28371160, φαξ 28371170, 0 [email protected]) Mahal Pictures Pty Ltd, 6 Jogeshwari Vikhroli Link Rd, Andheri (East), Mumbai 400093.RK Studios ( S 022-25563250, φαξ 25563533) Chembur-Sion, Mumbai 400071

- 1 ε * τ ε τννακα οσυνόδευτη, το πιο ασφαλές μέρος για να απολαύσετε το ποτό σας είναι το μπαρ κάποιου ξενοδοχείου.

Ένα ταξί από τη Sudder St μέχρι το πάρκο θα σας κοστίσει περίπου Rs80.To Mrkko Amusements Park X 23578101. Sector V, Salt

Lake C ity είσοδος Rs50, ouv αντίτιμο παιχνιδιών ανοιχτά 11:00 ilu --9:00 μ,μ. c e s s e ra ) βρίσκεται σχετικά e n στο Science City και 5s3=eiR πολλά παιχνίδια Δίϋλα, βρίσκεται το σύγχρονο

Nikko Super-Bowl ( S 23577035- RslOO το άτομο για κάθε παιχνίδι Δευτέρα- Παραοκευή, Rs125 Σάββατο- Κυριακή), όπου μπορείτε να παίξετε μπόουλινγκ.Το λεωφορείο No Ε2 αναχωρεί από τη στάση έξω από το Ινδικό Μουσείο και πηγαίνει σε όλα τα παραπάνω πάρκα (Rs15,35-45 λεπτά, αναχώρηση ανά 20 λεπτά).

Page 48: Magik edu- Map= calcuta

Κάντε μια βόλτα στους εμπορικούς δρόμους της Καλκούτας και αγοράστε όμορφο προϊόντα σε συμφέρουσες τιμές.

Η Καλκούτα φημίζεται για τα κεραμικά της και για τα χει­ροποίητα βαμβακερά και μεταξωτά σάρι της. Στην

ChowringKee Rd θα βρείτε πολλά ενδιαφέροντα καταστήμα­τα, μεταξύ των οποίων το C entral Cottage IndustriesEmporium (S 22284139, 7 Choiminghee Rd- ανοιχτά 10:00 π.μ.-7:00 μ.μ. Δεντέρα-Παρασκενη, 10:00 π.μ.-2:00 μ.μ. Σάβ­βατο), που πωλούν τα πάντα, από χειροτεχνήματα μέχρι χα­λιά. Στην ίδια περιοχή θα συναντήσετε και δεκάδες μικροπω- λητές. Οι αρχές της Καλκούτας επιχείρησαν να απομονώ­σουν τους μικροπωλητές σε αγορές που κατασκευάστηκαν γι’ αυτό το λόγο, αλλά το συνδικάτο τους αντιστέκεται σθεναρά.

Η New M arket (πρώην Hogg Market- ανοιχτά 10:00 π.μ.- 8:00 μ.μ. Δ εντέρα-Παρασκενη, 10:00 π.μ.-2:00 μ.μ. Σάββατο) είναι το ιδανικό μέρος στην Καλκούτα για όσους αναζητούν μοναδικές ευκαιρίες. Εδώ τιέρα θα βρείτε κυριολεκτικά τα πά­ντα, γι’ αυτό αξίζει να αφιερώσετε τουλάχιστον ένα πρωινό στη New Market. Άλλες ενδιαφέρουσες αγορές είναι η Treasure Island M arket (μεταξύ Sudder St & New Market- ανοιχτά 10:00 π.μ.-8:00 μ.μ. Δευτέρα-Σάββατο) και η A C M arket (Shakespeare Sarani- ανοιχτά 10:30 π.μ.-8:00 μ.μ. Τε- τάρτη-Κνριακή, 1:00 μ.μ. -8:00 μ.μ. Τρίτη). Κατά μήκος της Sarani St στήνεται κάθε απόγευμα μία αγορά, στην οποία θα

. . ............. . . . ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ2 Ι Ι Κ Ι IÜXI I·τ ··τ ·+>. : . ■ ΙΦ Φ Φ

βρείτε κυρίως φτηνά ρούχα. Αν θέλετε να αγοράσετε ρούχα υψηλής ραπτικής, κατευθυνθείτε στην περιοχή των Park St, Camac St και Russel St, όπου υπάρχουν πολλές μπουτίκ.

Τα ξενοδοχεία πολυτελείας διαθέτουν μοντέρνες μπουτίκ με προϊόντα άριστης ποιότητας και, φυσικά, με ιδιαίτερα »τσουχτερές» τιμές. Φτηνότερα προϊόντα θα βρείτε στα μο-

έρνα εμπορικά κέντρα της πόλης, όπως στο Em ami (3 Lord Sinha Rd- ανοιχτά 11:00 π.μ.-8:30 μ.μ. Τρίτη-Κυριακή) και στο M etro P laza (Ho Chi Minh Sarani- ανοιχτά 11:00 π.μ.-7:30 Η-μ. Τρττη-Κνριακή). To Dakshinapan Shopping Centre (Gariahat Rd- ανοιχτά 11:00 π.μ. -7:00 μ.μ. Δ εντέρα-Παρα­σκενη, 11:00 π.μ.-2:00 μ.μ. Σάββατο) βρίσκεται στη νότια Καλκούτα και διαθέτει εμπορεύματα τοπικής παραγωγής με καθορισμένες τιμές.

To Smaklmmi X 23215486- είσοδος Rs20- ανοιχτά 12:00 s» mewymém-lOMμ,μ. καθημερινά), κοντά στο Hyatt Regency, E r a n e KxxYuppio συγκρότημα με καταστήματα, πάγκους με χειροτεχνήματα, εστιατόρια και χώρους που φιλοξενούν θεα­τρικές και χορευτικές παραστάσεις.

Αν θέλετε να αγοράσετε CD Δυτικής ή ινδικής μουσικής, μπορείτε να πάτε στο M usic W orld (S 22164228, 18G Park 5τ- ανοιχτά 10:00 π.μ.-9:00 μ.μ.), που βρίσκεται δίπλα στο Fluiy's, ή στο Planet Μ (X 22817799, 22 Camac St- ανοιχτά 10-30 π.μ.-8:30 μ.μ.).

Στην περιοχή γύρω από τη Rabindra Sarani, βορειοανα­τολικά της BBD Bagh, θα βρείτε παραδοσιακά ινδικά μουσι­κά όργανα σε ανταγωνιστικές τιμές.

Η W omen’s Friendly Society (S 22295285, 29 Park Lane- ανοιχτά 10:00 π.μ.-4:00 μ.μ. Δ εντέρα-Παρασκενη, 10:00 π.μ.-1:00 μ.μ. Σάββατο) είναι μία ένωση που πουλάει πανέ­μορφα ρούχα και υφάσματα, κεντημένα στο χέρι από άπορες γυναίκες· εδώ, μπορείτε να επισκεφθείτε και τα εργαστήρια που βρίσκονται πάνω από το μαγαζί.

Page 49: Magik edu- Map= calcuta

Χαλαρώστε πίνοντας ένα ποτό σε κάποιο από τα beach bars που υπάρχουν στο γνωστό θέρετρο Diamond Harbour.

ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΚΟΥΤΑΣΑκολουθώντας τον ποταμό Hooghly προς τα νότια, μπορείτε να επισκεφθείτε αρκετές ενδιαφέρουσες μικρές πόλεις. Στη Falta υπήρχε κάποτε ένα δανέζικο εργοστάσιο. Οι Βρετανοί υποχώρησαν εδώ το 1756, όταν ο Σιράτζ-ουντ-ντάουλα κατέ­λαβε την Καλκούτα. Μετά τη Falta, ο ποταμός Daraodar συ­ναντά τον Hooghly. Εκεί κοντά, άλλος ένας ποταμός, ο Rupnarain, ενώνει τα νερά του με αυτά του Hooghly· στις όχθες του Rupnarain βρίσκεται το Tamluk, που αποτελούσε σημαντικό βουδιστικό κέντρο πριν από 1.000 χρόνια περίπου.

Ένα καταμαράν εκτελεί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή το δρομολόγιο μεταξύ Καλκούτας και Haldia (νό­τια της Καλκούτας). Το σκάφος αναχωρεί στις 7:45 π.μ. και επιστρέφει στις 5:30 μ.μ. Το απλό εισιτήριο κοστίζει US$ 10/25 για την οικονομική/Α' θέση. Τα λεωφορεία εκτελούν

Page 50: Magik edu- Map= calcuta

τακτικά δρομολόγια από Haldia προς Καλκούτα (Rs40, 3 ώρες) και Kukrahati (Rs9, 20 λεπτά), απ’ όπου τα τοπικά φε­ριμπότ avtqpupocv e rd μία ώρα για το Diamond Harbour

Diamond Harbour• S 03174• πληθυσμός 37.238

To Diamond Harbour είναι ένα θέρετρο που βρίσκεται 51 χμ· νότια της Καλκούτας, εκεί όπου ο ποταμός Hooghly ρέει προς τα νότια και χύνεται στη θάλασσα. Από το Diamond Harbour μπορείτε να επισκεφθείτε το εκτροφείο κροκοδεί­λων στο Bhagabatpur. Επιβιβασθείτε σε ένα λεωφορείο με προορισμό τη Namkhana (Rs22, IV2 ώρα, αναχώρηση κάθε 30 λεπτά) κι έπειτα ναυλώστε μια βάρκα για το Bhagabatpur RrtOO ανά βάρκα, 1 ώρα).

To Sagarika Tourist Lodge ( S /φαξ 255246- δίκλινα Rs440, με κλιματισμό από Rs600) είναι ένα αξιοπρεπές κατά­λυμα, αν θέλετε να διανυκτερεύσετε στην περιοχή.

Τα λεωφορεία από την Καλκούτα έρχονται και αναχω­ρούν κάθε 30 λεπτά (Rs24, IV2 ώρα).

Νήσος SagarΚάθε Ιανουάριο, εκατοντάδες χιλιάδες ινδουιστές προσκυνη­τές συγκεντρώνονται σε αυτό το νησί για τη γιορτή Gangasagar Mela. Οι πιστοί επισκέπτονται το ναό Kapil Muni και λούονται στο σημείο όπου τα ιερά νερά του Γάγγη χύνονται στον Κόλπο της Βεγγάλης.

Από το Diamond Harbour, πάρτε το λεωφορείο μέχρι το Hardwood Point, κοντά στο Kakdwip (Rsl2, 1 ώρα, αναχώ­ρηση κάθε 30 λεπτά), περάστε απέναντι με το φεριμπότ και, τέλος, επιβιβασθείτε σε ένα μηχανοκίνητο rickshaw που θα χ κ πάει μέχρι το ναό (Rsl20).

Μπορείτε να διανυκτερεύσετε σε κάποιο ashram (ινδουι- στικό μοναστήρι) ή στον ξενώνα νεότητας της περιοχής· η Youth Services India ( S 033-22480626), στην Καλκούτα, αναλαμβάνει να σας κλείσει δωμάτιο.

Digha & BakkaliΗ Digha βρίσκεται 185 χμ. νοτιοδυτικά της Καλκούτας, στον Κόλπο της Βεγγάλης, και διαθέτει μία παραλία 7 χμ. Αν, όμως, θέλετε να περάσετε τις διακοπές σας σε μία ωραιότερη

Page 51: Magik edu- Map= calcuta

■¡KflflKOYTfM E**ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ

καταφ ύγιο Αγριω ν Ζω ων Suπderbaπs φ ιλο ξενε ί, μ ε τα ξύ άλλων, και κάποια είδη κροκοδείλω ν.

παραλία, συνεχίστε προς τα νότια μέχρι το Puri ή το Gopalpur-on-Sea. Ο Ν αός Chandaneshwar Shiva βρίσκεται αμέσως μετά τα σύνορα, στο Orissa, 8 χμ. από την Digha. Εδω θα βρείτε πολλά καταλύματα, μεταξύ τω ν οποίων το ηλιόλουστο W B T D C T o u r is t L o d g e ( S 0 3 2 2 0 -2 6 6 2 5 5 , φ α ξ 2 6 6 2 5 6 - κρ εβ ά τια σ ε κο ιτώ νες από R s275, μ ε κλιμ ατισ μ ό R s700). Τ α λεωφορεία που αναχωρούν από την Esplanade στην Καλκούτα καλύπτουν την απόσταση σε πέντε ώρες (Rs69).

Τ ο παραθαλάσσιο θέρετρο B akkali, γνωστό και ως Fraserganj, είναι πιο ήσυχο από τη ν Digha. Α πέχει 132 χμ. από την Καλκούτα και, το χειμώνα, μπορείτε να περάσετε με βάρκα στο όμορφο νησάκι Jam b u D w ip, 3 χμ. προς τα νο­τιοδυτικά. T o W B T D C B a k k a li T o u r is t L o d g e ( S 0 3 2 1 0 - 2 2 5 2 6 0 - κρ εβ ά τια σ ε κο ιτώ νες R s80, δ ίκλ ιν α R s350 μ ε ημ ιδια ­τρ οφ ή ) βρίσκεται πολύ κοντά στην όμορφη παραλία με τη λευκή αμμουδιά. Τ ρία λεωφορεία αναχωρούν καθημερινά από την Esplanade στην Καλκούτα (Rs56, 4 ώρες) με προορισμό το Bakkali.

Καταφύγιο Άγριων Ζώων 5ιιη(ΐ6Ν38η5 Π ρόκειται γ ια ένα καταφύγιο άγριων ζώ ω ν που καταλαμβά­νε ι 2 .585 τετρ. χμ. και εκτείνεται μέχρι το Μ πανγκλαντές.

Page 52: Magik edu- Map= calcuta

Τ ο καταφύγιο έχει περιληφθεί στον κατάλογο με τις τοποθε­σίες Παγκόσμιας Κληρονομιάς και φιλοξενεί πολλές τίγρεις. Τ α ταξιδιωτικά πρακτορεία τονίζουν ιδιαίτερα αυτό το γεγο­νός, αλλά, στην πραγματικότητα, οι ταξιδιώτες δεν καταφέρ­νουν να δουν οΰτε μ ία ... περαστική τίγρη!

Ο ι τίγρεις που φιλοξενούνται εδώ μπορεί να είναι ντρο­παλές με τους τουρίστες, αλλά δεν μπορούν να αντισταθούν στον πειρασμό της ανθρώπινης σάρκας, αφού κάθε χρόνο σκοτώνουν αρκετούς χωρικούς. Α π’ ό ,τι φαίνεται, όμως, ο ι τ ί­γρεις δεν επιτίθενται όταν πιστεύουν ότι τ ις παρακολουθούν· έτσι, οι μελισσοκόμοι και οι ψαράδες άρχισαν να φορούν μά­σκες με ανθρώπινα χαρακτηριστικά στο πίσω μέρος του κε­φαλιού τους, προκειμένου να προστατευθούν από τα θηρία.

Ο ι καλύτερες περίοδοι για να επισκεφθείτε το καταφύγιο είναι κατά την άνοιξη και κατά το φθινόπωρο. Εδώ θα δείτε, επίσης, μαϊμούδες, αγριογούρουνα, ελάφια και διάφορα είδη

Σ το Sajnekhali, τη ν επίσημη είσοδο στο καταφύγιο, υπάρχει ένα κέντρο επισκεπτών· εδώ θα δείτε και ένα μικρό εκτροφείο με χελώνες και κροκόδειλους, καθώς και το ενδια­φέρον Mangrove Interpretation Centre (είσοδος Rs2- ανοιχτά 8r00 π.μ.-5:30 μ.μ. καθημερινά), όπου μπορείτε να ενημερω-

Σ το δείπ βΗ ιεΙί. την επίσημη είσοδο στο καταφύγιο άγριων ζώων, θα δ ε ίτεκαι έ ν α μ ικ ρ ό ε κ τ ρ ο φ ε ίο μ ε χ ελώ νες .

Page 53: Magik edu- Map= calcuta

Στα χωριά γύρω από τη ν Καλκούτα, οι κάτοικοι έχουν φ τιά ξε ι υπέροχους περιστεριώ νες από πήλινα σκεύη.

θείτε για θέματα σχετικά με την προστασία τω ν επαπειλού- μενων ειδών. Από εδώ φεύγουν οι βάρκες που ξεναγούν τους επισκέπτες στα μαγκρόβια έλη. Ο ι εκδρομές αυτές κοστίζουν περίπου ΙΙεθΟΟ για μία ημέρα, 1^450 γ ια μία τρίωρη ξενάγη­ση στο νησί και 1^250 για μία δίωρη ξενάγηση (μέχρι 10 άτο­μα). Θ α χρειαστείτε και έναν ξεναγό για να εξερευνήσετε το δάσος (προκαθορισμένη τιμή 1^200 για μία ημέρα) και μία άδεια για τη βάρκα (1^35 για μία ημέρα).

Για να επισκεφθείτε το διιηάετΒσι^, θα χρειαστείτε ειδι­κή άδεια. Η επιπλέον άδεια που απαιτείται για τη ν επίσκεψή σας στο καταφύγιο κοστίζει 1^15 για μία ημέρα- μπορείτε να πληρώσετε στο 5α]ηε1<ϋια1ΐ. Τ ο αντίτιμο της εισόδου ανέρχε­τα ι στις 1^5, ενώ αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε φωτογραφι­κή μηχανή/κάμερα, θα πρέπει να πληρώσετε 1^10/250.

Οργανωμένες ξεναγήσεις Από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μ άρτιο, διοργανώγονται πολλές ξεναγήσεις στο δυηάβτΒαηε- προτού επιλέξετε, βεβαιωθείτε ότι οι διάφορες χρεώσεις που θα σας επιβληθούν στο πάρκο περιλαμβάνονται στο εκδρομι­κό «πακέτο» που σας προτείνουν.

Ο ι ξεναγήσεις της Ρ ι^ τμγΙ« ( Β 033-22873307, Θ [email protected], www.pugmarks.org, 10 Μβΐιβκιΐί ίΐά , Καλκούτα) είναι από τις π ιο ενδιαφέρουσες.

Τ ο W B T O στην Καλκούτα οργανώνει εβδομαδιαίες ξε­ναγήσεις με πλοιάριο, οι οποίες κοστίζουν από Κβΐ .350 ανά

Page 54: Magik edu- Map= calcuta

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

άτομο για μία βραδιά (R sl.995 για δυο βραδιές) και περιλαμ­βάνουν τα έξοδα διανυκτέρενκτης και διατροφής.

Ο ι εκδρομές του Sunderbans T iger C am p ( S 033- 22298606, θ sunderbanrigercamp@ hotmail.com) απευθύ­νονται σε όσους προτιμούν να κοιμούνται σ τη ν ... ξηρά! Ο ι συμμετέχοντες διανυκτερεύουν σε σκηνές ή αγροικίες α π έ­ναντι από το Sajnekhali. Ο ι τιμές ξεκινούν από R s1.600/ 2 .300 για μία/δύο βραδιές σε σκηνές ή από R s2.300/3.500 σε αγροικίες.

Πού να μείνετε & πού να φάτε S a jn e k h a li T o u r is t Lodge (S 0 3 2 1 8 -2 3 6 5 6 0 - κρ εβ ά τια σ ε κο ιτώ νες R s220, δ ίκ λ ιν α από R s550) Βρίσκεται στην «καρδιά τη ς δράσης», αλλά είναι ακρι­βό και ετοιμόρροπο. Σ τις τιμές περιλαμβάνεται ένα κύριο γεύ­μα και το πρωινό.

K a m a lK a m in i (δ ίκ λ ιν α μ ε κοινόχρηστο μπάνιο R s60-100) Αν ταξιδεύετε με χαμηλό προϋπολογισμό, αυτό το μέρος δια­θέτει λ ιτά και οικονομικά δωμάτια.

Πώς να πάτε Ο γρηγορότερος τρόπος γ ια να έρθετε εδώ α πό τη ν Καλκούτα, είναι να πά ρετε το λεωφορείο α πό την Babu G hat με προορισμό το Basanti/Sonakhali (R s34,3 ώρες). Εκτελούνται τακτικά δρομολόγια από τις 6 :30 π.μ . μέχρι τις 4:30 μ.μ. Σ τη συνέχεια, επιβιβασθείτε σε ένα πλοιάριο που θα σας οδηγήσει μέχρι την Gosaba (Rs7, 1 74 ώρα, αναχωρήσεις ανά μία ώρα)· από εδώ πάρτε ένα ποδήλατο-rickshaw μέχρι την Pakhirala (Rs20, 45 λεπτά) και, τέλος, ένα πλοιάριο μέχρι το Sajnekhali (Rs3).

ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΚΟΥΤΑΣΚατά μήκος του ποταμού Hooghly, 25 χμ. βόρεια της Καλ- κούτας, βρίσκεται το Seram pore, που αποτελούσε σημαντική δανέζικη βάση, μέχρις ότου οι κτήσεις της Δανίας στην Ινδία μεταφέρθηκαν στην Εταιρεία τω ν Ανατολικών Ινδιών. Εδώ διασώζονται μέχρι σήμερα η εκκλησία και το κοιμητήριο των Δανών. Α πέναντι από το ποτάμι βρίσκεται το B arrackpore, όπου λίγα ερειπωμένα κτίρια είναι ό,τι έχει απομείνει α π ό το στρατιωτικό καταυλισμό τη ς Εταιρείας τω ν Ανατολικών Ινδιών. T o M ahesh, 3 χμ. από το Serampore, διαθέτει έναν πολύ παλιό ναό, όπου λαμβάνει χώ ρα η ετήσια γιορτή M ahesh R ath Y atra (Ιούνιο/Ιούλιο). Π ιο πάνω κατά μήκος του ποταμού βρίσκεται η π α λ ιά γαλλική βάση του

Page 55: Magik edu- Map= calcuta

C handarnagar, όπου μπορείτε να επισκεφθείτε την Eglise du Sacré Coeur και ένα μέγαρο του 18ου αιώνα, που σήμερα στε­γάζει το Institut de Chandarnagar.

Η ιστορική πόλη H o o g h ly , που απέχει 41 χμ. από την Καλκούτα, αποτελούσε σημαντικό εμπορικό λιμάνι πρ ιν από την περίοδο ακμής της Καλκουτας. Τ ο 1537, οι Πορτογάλοι κατασκεύασαν εδώ ένα εργοστάσιο. Μ έχρι τότε, το Satgaon, 10 χμ. βορειότερα, υπήρξε το σημανπκότερο λιμάνι της Βεγ­γάλης, αλλά εγκαταλείφθηκε μετά τα προβλήματα που προ- κάλεσε η συσσώρευση ιλυος στον ποταμό. Ύ στερα από μα­κροχρόνια πολιορκία, οι Πορτογάλοι εκδιώχθηκαν από το H ooghly το 1632 από τον Σ α χ Τζαχάν- ωστόσο, τους επέ­τρεψαν να επιστρέψουν ένα χρόνο αργότερα. Η Βρετανική Εταιρεία τω ν Ανατολικών Ινδιών ίδρυσε άλλο ένα εργοστάσιο εδώ το 1651. Τ ο κυριότερο αξιοθέατο στην περιοχή είναι

Η Ινδία είναι το κατάλληλο μέρος για να παρακολουθήσετε μαθήματα διαλογισμού. Ενημερω θείτε για τα προγράμματα και δ ια λέξτε αυτό που σας ταιριάζει.

Page 56: Magik edu- Map= calcuta

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Η πιο διαδεδομένη μορφή γιόγκα είναι το σύστημα hatha, που χρη­σιμοποιεί μία σειρά στάσεων του σώματος, αναπνευστικών ασκή­σεων και κινήσεων που συμβάλλουν στην απόκτηση και στη διατή­ρηση της σωματικής και ψυχικής υγείας. Οι βασικές τεχνικές της hatha γιόγκα είναι οι asanas (στάσεις στις οποίες παραμένει το σώ­μα για κάποια ώρα), οι kriyas (κινήσεις που ενισχύουν το κυκλοφο­ρικό) και οι mudras (ασκήσεις που ενεργοποιούν τις εκκρίσεις των κυριότερων ενδοκρινικών αδένων). Στόχος της hatha είναι να «κα-

Εξίσου σημαντικές είναι και οι αναπνευστικές ασκήσεις την, pranayama γιόγκα, οι οποίες χαλαρώνουν τους πνεύμονες, προ- κειμένου το άτομο να φτάσει σε μία ανώτερη διανοητική κατάσταση που είναι απαραίτητη για το διαλογισμό.

Τα περισσότερα κέντρα στην Ινδία προσφέρουν μαθήματα γιό­γκα, αλλά πολλοί ξένοι αναφέρουν άτι δεν μπορούν να βρουν κάποιο ποόγραΐι_α που να καλύπτει τις ανάγκες τους. Ορισμένα τμήματα έχουν πολύ αυστηρούς κανονισμούς, ενώ κάποια άλλα αντιμετωπί­ζουν τοος ταξιδιώτες σαν εύκολη πηγή κέρδους. Ζητήστε να παρα­κολουθήσετε κάποια μαθήματα και μιλήστε με άλλους συμμετέχο- ντες προτού αποφασίσετε.

ένας im a m b a ra (τάφος ενός σιίτη αγίου), που χρονολογείται α πό το 1836.

Π ερίπου 1 χμ. νότια του Hooghly βρίσκεται η C hinsura, που δόθηκε από τους Δανούς στους Βρετανούς ως αντάλλαγ­μα για την παραχώρηση τη ς Σουμάτρα το 1825. Εδώ θα δεί­τε ένα οχυρό και ένα δανέζικο κοιμητήριο με πολλούς παλιούς τάφους, 1 χμ. προς τα δυτικά. Π ερίπου 2 χμ. βόρεια του Hooehhr. το B ändel διαθέτει μία πορτογαλική εκκλησία και ένα μοναστήρι που χτίστηκαν το 1599, καταστράφηκαν από τον Τ χ τ/ Τ 'α /ά ν , αλλά ανοικοδομήθηκαν αργότερα. Μ όλις 4 χμ. βόρεια του Bändel βρίσκεται η Bansberia, στην οποία θα δ ε ίτ ε τ ο Ν αό Vasudev, με τις ενδιαφέρουσες εγχαράξεις στους τοίχους, και το Ν αό Hanseswari.

Bishnupur• S 03244• π λη θ υ σ μ ό ς 61.943

Αυτή η όμορφη μικρή πόλη με τους ενδιαφέροντες ναούς γνώ­ρισε ιδιαίτερα άνθηση από το 16ο μέχρι τ ις αρχές του 19ου αιώνα. Ο ι προσόψεις τω ν ναών της είναι καλυμμένες με κε­ραμικά πλακάκια που φέρουν παραστάσεις από τα ινδουιστικά

θαρίσει» όλα τα όργανα του σώματος.

Page 57: Magik edu- Map= calcuta

Σε κάθε γωνιά και σε κάθε δρόμο της Ινδίας, εξακολουθεί να υπάρχει τουλάχιστον ένας παραδοσιακός μπαρμπέρης. Απολαύστε την αξέχαστη

εμπειρία ενός αυθεντικά ινδικού ξυρίσματος! «

έπη. Σ τα κυρτότερα θρησκευτικά κτίσματα της πόλης περι­λαμβάνονται οι ναοί Jor Bangla, Madan Mohan, Ras Mancha και ο εκπληκτικός Shyam Rai. T o κοινό εισιτήριο για όλα τααξιοθέατα κοστίζει ΗβΙΟ/ΙΟΟ για τους Ινδούς/ξένους· αν θέ- .λετε να ετπσκεφθείτε τους ναούς με ποδήλατο-πο1ί5ΐΐ3\ν υπο- ,λογίστε ότι θα πληρώσετε περίπου Κε80. Εδώ υπάρχει, επί­σης, κι ένα μικρό μουσείο (Κδ2· ανοιχτά 1:00 μ.μ.-7:00 μ.μ. Τρίτη-Κυριακή). Μ

To Bishnupur φημίζεται για τα κεραμικά και το μετάξι του. Στα μέσα Αυγούστου, η Γιορτή Jhapan προσελκύει εδώ γητευτές φιδιών που έρχονται για να τιμήσουν τη θεά Manasa, ενώ στα τέλη Δεκεμβρίου διοργανώνεται η Γιορτή Χειροτεχνημάτων και Μουσικής του Bishnupur.

Για να έρθετε με ένα rickshaw από το σιδηροδρομικό σταθμό στο B ishnupur T o u ris t Lodge ( X 252013■ κρεβάτια σε κοιτώ νες Rs80, δ ίκλινα από Rs350, μ ε κλιματισμό Rs500), θα πληρώσετε περίπου Rs20. I

Τα λεωφορεία (Rs53, 5 ώρες) εκτελούν καθημερινά τρία δρομολόγια προς Καλκούτα, ενώ στις 12:00 το μεσημέρι ανα­χωρεί και ένα λεωφορείο για το Shantiniketan (Rs50, 5 ώρες).

I

Shantiniketan• S 03463

T o Shantiniketan οφείλει το όνομά του στο συνδυασμό των λέξεων sh a n ri (γαλήνια) και n ike tan (κατοικία). Ο Ραμπιντρα- νάθ Ταγκόρ ίδρυσε εδώ ένα σχολείο το 1901, το οποίο αργό­τερα εξελίχθηκε στο Πανεπιστήμιο Visvabharati.

Στα σημεία ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται το μουσείο και η πινακοθήκη, που βρί­σκονται μέσα στο συγκρότημα Unarayan, στο οποίο ζούσε ο Ταγκόρ. Μην παραλείψετε να δείτε τις εξαιρετικές τοιχογρα­φ ίες του Shantiniketan.

Εδώ διοργανώνονται, επίσης, πολλές ετήσιες γιορτές, με- τα ςτ των οποίων και η M agh Mela στις 6-8 Φεβρουάριου, η Vasantotsava τον Μάρτιο και η Paush Mela, μία γιορτή που λαμβάνει χώρα τον Δεκέμβριο και περιλαμβάνει συναυλίες παραδοσιακής μουσικής και τραγουδιού, καθώς και θεατρικο- χορειπικές παραστάσεις.

To W B T D C S h a n tin ik e ta n T o u ris t Lodge ( X 252699 , owe 252398· κρεβάτια σε κοιτώ νες Rs80, δ ίκλινα μ ε ιδ ιω τικό μπάπο ano R s300) αποτελεί αξιοπρεπές κατάλυμα. Αν αναζη­τάτε μία πολυτελέστερη επιλογή, υπάρχει το C h h u ti H o lid a y R esort ( X 252692, Θ chhuti@ caLvsnLnet.in· δ ίκλινα μ ε ιδ ιω τικό

Πολλά ·1αιθριιπ·ά ίδρδροτα και διεθνείς οργανισμοί ανθρωπι- —.<τς ραήθε !>.·3θέτουνιβραοτήραια στην Ινδία- στα περισσό­τερα —: α υ τ ά , ο* δέσεις είναι ήδη κατειλημμένες από τους ντό- ιβους εθ ελ ο ν τέ ς , αλλά κάποιες ρορές παρουσιάζονται ευκαιρίες ο νϋ το υ ς ξένο υ ς. Πρώτα οπ άλα θα πρέπει να επικοινωνήσετε ρε “ Τ'* οργαΗομό r a n c-gc ενδ ιο ρ έρ ε ι γ»α να μάθετε αν υπάρχουν • γ .τ τ E eis; ο v r -,α ενημερώ σ ετε πόοο κηρό σκοπεύετε ναπα- :·-_ε:.ττε Γη π ερ η σ σ τερ ες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινω­νήσετε με τους παρακάτω οργανισμούς στο εξωτερικό:Action Without Borders (8 212-843-3973, φαξ 212-564-337779, www.idealist.org) Fifth Avenue, 17th floor, New York, NY 10003, USA Australian Volunteers International ( S 03-92791788, φαξ 9419 4280, www.ozvol.org.au) P0 Box 350, Fitzroy VIC 3065, Australia Co-ordinating Committee for International Voluntary Service ( S 0145 68 49 36, φαξ 0142 73 05 21, www.unesco.org/ccivs) Unesco House, 1 Rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15, France

Είσοδος Rs5- ανοιχτά 10:30 π.μ.- 1:00 μ.μ. & 2:00 μ.μ.-4:30 μ.μ. Πέ- μπτη-Δειπέρα, 10:30 π.μ.-1:00 μ.μ. Τρίτη

Page 58: Magik edu- Map= calcuta

μπάνιο Rs500, μ ε κλιματισμό Rs1 .300), που διαθέτει όμορφα οκτάγωνα σπιτάκια.

Τα τρένα που αναχωρούν από το σταθμό Bolpur, 2 χμ. νότια του πανεπιστημίου, καλύπτουν σε 2V i ώρες τη διαδρο­μή μέχρι την Καλκούτα (Rs27-188, 159 χμ.). Τ α λεωφορεία εκτελουν δρομολόγια και προς το Murshidabad (Rs40, 4 ώρες, τέσσερα δρομολόγια καθημερινά).

Nabadwip & Mayapur• S 03472• πληθυσμός 115.036

To Nabadwip (γνωστό και ως Nawadip) απέχει 114 χμ. από την Καλκούτα και είναι ένας από τους σημαντικότερους τό­πους προσκυνήματος των Κρίσνα. Επίσης, αποτελεί αρχαίο κέντρο της σανσκριτικής κουλτούρας. Ο τελευταίος ινδουι- στής βασιλιάς της Βεγγάλης, ο Lakshman Sen, είχε μεταφέρει εδώ την πρωτεύουσα του από το Gaur.

Στην απέναντι όχθη του ποταμού, το Mayapur είναι σημα­ντικό θρησκευτικό κέντρο των Χάρε Κρίσνα. Εδώ υπάρχει ένας μεγάλος ναός και ένας ξενώνας, ο Iskcon G uest H ouse (S 245711).

Murshidabad & Berhampore• S 03482• πληθυσμός 36.894

Ό τα ν ο Σιράτξ-ονντ-ντάουλα ήταν naw ab της Βεγγάλης, το

Global Volunteers ( S 800-487 1074, φαξ 651-482 0915, www.globalvolunteers.org) 375 East Little Canada Rd, St Paul, MN 55117-1628, USAVoluntary Service Overseas (VS0- S 020-8780 7200, www.vso.org.uk) 317 Putney Bridge Rd, London SW15 2PN, UK Working Abroad ( S /φαξ 1273 470015, Λ [email protected]) Office Suite, 59 Lansdowne Place, Hove BN3 1FL, East Sussex, UK Πιο συγκεκριμένα, στη Δυπκή Βεγγάλη εδρεύουν πολλές φιλαν­θρωπικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων και Οι Ιεραπόστολοι της Ελεημοσύνης, η οργάνωση της Μητέρας Τερέζας. Μπορείτε να επι-

• κοινωνήσετε με το Σπίτι της Μητέρας ( S 033-22497115,54Α AJC Bose Rd, Kolkata 700016). Οι εθελοντές μπορούν να εργαστούν σε διάφορα ιδρύματα, όπως στο Nirmal Hriday (Ίδρυμα για τους ετοι­μοθάνατους), στο Prem Dan (Ίδρυμα για τους ασθενείς και τους διανοητικά αρρώστους) και στο Shishu Bhavan (Ορφανοτροφείο).

Page 59: Magik edu- Map= calcuta

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Αν θέλετε να περάσετε τ ις διακοπές σας σε μία ωραία παραλία, ακολουθήστε το δρόμο προς τα νότια μέχρι το Puri ή το Gopalpur-on-Sea.

Murshidabad αποτελούσε πρωτεύουσά του. Εδώ δολοφονή­θηκε ο Σιράτζ-ουντ-ντάουλα μετά την ήττα στο Plassey (ση­μερινό Palashi). To Murshidabad ήταν, επίσης, η σημαντικό­τερη εμπορική πόλη μεταξύ της ενδοχώρας της Ινδίας και του λιμανιού της Καλκούτας, 221 χμ. νοτιότερα. Σήμερα, είναι μία ασήμαντη αλλά γαλήνια πόλη στις όχθες του ποταμού Bhagirathi (που ρέει προς τα νότια και συναντά τον Hooghly). Στο Murshidabad θα έχετε την ευκαιρία να γνωρί­σετε το πραγματικό αγροτικό πρόσωπο της Ινδίας.

To Hazarduari, το Παλάτι με τις Χίλιες Πόρτες, χτίστηκε για τους naw abxo 1837. Στην ανακαινισμένη Αίθουσα του Θρό­νου, ένας εντυπωσιακός πολυέ­λαιος, δώρο της Βασίλισσας Βικτωρίας, κρέμεται πάνω από Είσοδος Rs2‘ ανοιχτά 10:30 π.μ. τον ασημένιο θρόνο. Στο 4:30 μ.μ. Σάββατο-Πέμπτη οπλοστάσιο υπάρχει ένα απότα κανόνια που χρησιμοποιήθηκαν στο Plassey. Η βιβλιοθήκη φι­λοξενεί τουλάχιστον 10.000 βιβλία και 3.000 χειρόγραφα.

Page 60: Magik edu- Map= calcuta

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑΗITitji:JjgIR¿ ¡ ¡ 16 1

Δ οκιμάσ τε πολλές σπεσιαλιτέ τη ς ινδικής κουζίνας: Αν είσ τε λά τρεις του πικάντικου, οι γεύσ εις της θα σας ενθουσιάσουν.

Ο Σ ιράτζ-ουντ-ντάουλα δολοφονήθηκε στη N im ak H aram D eohri (Πΰλη του Προδότη). Ο ζαϊνιστικός ναός Parswanath βρίσκεται στο Kathgola. Απολαύστε το ηλιοβασί­λεμα στη M oti Jhil (Μ αργαριταρένια Λίμνη), νότια του σιδη­ροδρομικού σταθμού, και περάστε με μία βάρκα στην απένα­ντι όχθη για να επισκεφθείτε τον τάφο του Σιράτζ-ουντ-ντά- ουλα στον Khusbagh, τον Κήπο της Ευτυχίας.

Α ν θέλετε να περιηγηθείτε στα αξιοθέατα με ένα ποδή- λατο-rickshaw, θα πληρώσετε περίπου Rs80 για μισή ημέρα.

Περίπου 11 χμ. νότια του Murshidabad βρίσκεται το B erham pore, που φημίζεται για το μετάξι του. Στην περιοχή της παλιάς αγοράς του Khagra διασώζονται ορισμένα ερειπω­μένα αρχοντικά, που κάποτε ανήκαν σε Ευρωπαίους εμπόρους.

Πού V O μ ε ί ν ε τ ε H o te l S a m ra t ( s 2 5 1 1 4 7 , Ν Η -3 4 P a n ch a n a n ta la · κρ εβ ά τια σ ε κο ιτώ νες R $41, μ ο νό κλ ινα !δ ίκλ ινα μ ε ιδ ιω τικ ό μ πάνιο από R s2 0 5 /2 4 6 \ μ ε κλιμ ατισ μ ό R s4 9 5 /5 5 0 ) Είναι το καλύτερο κατάλυμα στο B erham pore και διαθέτει άνετα δωμάτια και ένα εστιατόριο που σερβίρει πολύ καλά π ιάτα.

H o te l M a n ju s h a ( S 270321■ δ ίκλ ινα μ ε ιδ ιω τικό μπάνιο στον κάτω όροφο Rs200, στον επάνω όροφο R s250) Είναι ένα ήσυχο κατάλυμα στο Murshidabad και βρίσκεται σε μία υπέροχη το­ποθεσία, στις όχθες του ποταμού και δίπλα στο παλάτι.

Page 61: Magik edu- Map= calcuta

απολαμβάνοντας τη δροσιά της πισίνας του ξενοδοχείου σας.

Πώς να πάτε Αρκετά τρένα την ημέρα εκτελούν το δρομο­λόγιο μεταξύ Καλκούτας και Berhamporc/M urshidabad (Rs52 στη Β ' θέση, 6 ώρες)· το εισιτήριο τω ν λεωφορείων έχει περί­που την ίδια τιμή. Εκτελούνται, επίσης, δρομολόγια λεωφο­ρείων προς τη M alda και το Siliguri. Υπάρχουν κοινά μηχανο­κίνητα rickshaw (Rs5) και τζ ιπ (Rs8) που συνδέουν τακτικά το Berhampore με το Murshidabad.

Page 62: Magik edu- Map= calcuta

Για τη διαμονή σας στην Ινδία συμβουλευθείτε το τοπικά γραφεία τουρισμούτα οποία μπορεί να αποδειχθούν εξαιρετικά.

ΓΡΑΦΕΙΑΤΟΥΡΙΣΜΟΥΕκτός από τα εθνικά γραφεία τουρισμού, κάθε κρατίδιο διαθέτει και το δικό του κέντρο πληροφόρησης τουριστών. Αυτά τα τοπικά γραφεία μπορεί να αποδειχθούν εξαιρετικά, αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι μάλλον απογοητευτικά.Κάποια στελεχώνονται από ενθουσιώδεις υπαλλήλους, ενώ σε ορισμένα άλλα οι εργαζόμενοι είναι διαρκώς μουτρωμένοι

και αγενείς. Στην Καλκούτα, το εξυπηρετικό προσωπικό του κυβερνητικού γραφείου τουρισμού ( S 22825813, Θ [email protected]. in, 4 Shakespeare Sarani, Chowringhee· ανοιχτά 9:00 π.μ.-6:00 μ.μ. Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00 π.μ.- 1:00 μ.μ. Σάββατο) μπορεί να σας δώσει πληροφορίες για την πόλη, καθώς και για άλλους προορισμούς στην Ινδία. To West Bengal Tourism Centre (Κέντρο Τουρισμού Δυτικής Βεγγάλης-

S 224 88271, www. westbengaltourism. com, 3/2 BBD Baglv ανοιχτά 10:30 π.μ.- 4:00 μ,μ. Δευτέρα- Παρασκευη, 10:30 π.μ.-1:00 μ.μ. Σάββατο, 7:00 π.μ.- 12:00 το μεσημέρι Κυριακή) ειδικεύεται κυρίως σε πληροφορίες για τη Δυτική Βεγγάλη. Τα εθνικά γραφεία τουρισμού, καθώς και τα γραφεία τουρισμού κάθε κρατιδίου, διαθέτουν θυρίδα ( S 25118299) στο αεροδρόμιο, ενώ το West Bengal Tourism

Page 63: Magik edu- Map= calcuta

Centre έχει ένα γραφείο (S 26602518’ ανοιχτά 7:00 π.μ.-7:00 μ.μ. Δευτέρα-Σάββατο, 7:00 π.μ.-12:30 μ.μ. Κυριακή) στο σιδηροδρομικό σταθμό του Howrah. Τα γραφεία τουρισμού οργανώνουν ξεναγήσεις στα αξιοθέατα- οι επίσημες τιμές για μισή/μία ημέρα κυμαίνονται από RS280/400 (1-4 άτομα) και από RS400/530 (5-15 άτομα). Στα κρατίδια που διαθέτουν γραφείο τουρισμού στην Καλκούτα περιλαμβάνονται το Orissa ( a 22443653, 55 Lenin Sarani), το Sikkim ( β 22267516, 4ος όροφος, Poonam Bldg, 5/2 Russel St) και οι Νήσοι Andaman & Nicobar (a 22472604, 3A Auckland Place). Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα πολιτιστικά δρώμενα, προμηθευτείτε το έντυπο Kolkata This F ortn igh t από οποιοδήποτε γραφείο τουρισμού ή το εξαιρετικό C al C alling

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

TOW ΕΠΪΤΗΕΠΤΗ*** 79

(Rs20) που διατίθεται στα μεγάλα βιβλιοπωλεία.

ΧΡΗΜΑΤΑΝόμισμα Η ρουπία (Rs) υποδιαρείται σε 100 pa ise (ρ). Κυκλοφορούν κέρματα των 5,10, 20, 25 και 50 paise και των Rs1, Rs2 και Rs5, καθώς και χαρτονομίσματα των Rs10, Rs20, Rs50, Rs100 και Rs500.To 1996, η Τράπεζα της Ινδίας σταμάτησε να τυπώνει χαρτονομίσματα των Rs1, Rs2 και Rs5, αλλά θαδιαπιστώσετε ότι αυτά εξακολουθούν να κυκλοφορούν ευρέως. Υπάρχει, επίσης, και ένα χαρτονόμισμα των Rsl .000, αλλά είναι πολύ σπάνιο. Όποτε αλλάζετε χρήματα, φροντίστε να μη βιάζεστε και να ελέγχετε προσεκτικά κάθε χαρτονόμισμα. Μη δεχτείτε κανένα βρόμικο ή σκισμένο χαρτονόμισμα, γιατί δε θα το δεχτεί και κανένας άλλος στις συναλλαγές σας.

Φροντίστε να κάνετε συχνά ψιλά, καθώς στα περισσότερα καταστήματα, εστιατόρια, αξιοθέατα και ταξί δε θα έχουν να σας δώσουν ρέστα. Την περίοδο που γραφόταν αυτός ο οδηγός, το ευρώ ισοδυναμούσε με 56,11 ρουπίες.

Συνάλλαγμα Δε θα δυσκολευτείτε να αλλάξετε χρήματα σε όλες τις μεγάλες πόλεις και τις τουριστικές περιοχές. Ωστόσο, θα ήταν φρόνιμο να έχετε μαζί σας ένα ποσό σε αμερικάνικα δολάρια ή σε αγγλικές λίρες, σε περίπτωση που δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ταξιδιωτικές επιταγές σας ή να χρησιμοποιήσετε την πιστωτική κάρτα σας, ιδιαίτερα στις μικρότερες πόλεις. Κάποια απομακρυσμένα μέρη μπορεί να μη διαθέτουν ούτε ένα ανταλλακτήριο συναλλάγματος, γι’ αυτό φροντίστε να έχετε μαζί σας αρκετές ρουπίες.Τα ιδιωτικά

Page 64: Magik edu- Map= calcuta

ΠΡΟΟΡΙΣΜΙ :Φ:^::φ:κΗΙΐΚΡ¥Τ ϋ ΐ ΐ ΐTOW: ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ***

ανταλλακτήρια συναλλάγματος παραμένουν ανοιχτά για περισσότερες ώρες από τις τράπεζες και αποτελούν πρακτική λύση. Ωστόσο, μην ξεχνάτε να ελέγχετε πρώτα τις τιμές στις τράπεζες. Προτού φύγετε από την Ινδία, μπορείτε να αλλάξετε τις ρουπίες σας σε ξένο νόμισμα. Για τη διαδικασία αυτή απαιτούνται τα πιστοποιητικά εξαργύρωσης, το διαβατήριό σας και το αεροπορικό σας εισιτήριο.Τα πιστοποιητικά εξαργύρωσης σας παραδίδονται κάθε φορά που αλλάζετε χρήματα σε τράπεζα ή ανταλλακτήριο συναλλάγματος. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρουπίες σας στις τράπεζες, στα ιδιωτικά ανταλλακτήρια συναλλάγματος και στα διεθνή αεροδρόμια. Στην Ινδία γίνονται δεκτές όλες οι γνωστές ταξιδιωτικές επιταγές- οι πιο

διαδεδομένες είναι αυτές της American Express (AmEx) και της Thomas Cook.Οι προμήθειες ποικίλλουν ανάλογα με την περιοχή και την τράπεζα. Σε όλες τις μεγάλες πόλεις υπάρχουν πολλά ATM (τα περισσότερα από τα οποία λειτουργούν ολόκληρο το 24ωρο), που δέχονται κάρτες Cirrus, Maestro, MasterCard και Visa. Ωστόσο, δε θα πρέπει να βασίζεστε μόνο στη λύση των ATM, ιδιαίτερα αν σκοπεύετε να κάνετε εκδρομές και σε πιο μικρές πόλεις. Έχετε υπόψη σας ότι ορισμένα ATM στις μικρότερες πόλεις δε δέχονται τις ξένες κάρτες. Ρωτήστε στην τράπεζά σας πριν από την αναχώρησή σας, ώστε να βεβαιωθείτε ότι η κάρτα σας έχει πρόσβαση στα διεθνή τραπεζικά δίκτυα. Στις περισσότερες μεγάλες πόλεις και τουριστικές περιοχές γίνονται

δεκτές όλες οι γνωστές πιστωτικές κάρτες. Οι πιο διαδεδομένες είναι η MasterCard και η Visa. Πολλές τράπεζες μπορούν να σας δώσουν μετρητά με χρέωση της πιστωτικής κάρτας σας. Οι πιστωτικές κάρτες γίνονται δεκτές σχεδόν σε όλα τα ξενοδοχεία πολυτελείας και σε αρκετά καταλύματα μεσαίας κατηγορίας- ωστόσο, μόνο λίγα οικονομικά ξενοδοχεία, εστιατόρια και καταστήματα δέχονται πιστωτικές κάρτες. Στην Καλκούτα, οι περισσότερες τράπεζες διαθέτουν πλέον ΑΤΜ, ενώ παντού στην πόλη υπάρχουν ανταλλακτήρια συναλλάγματος, όπου μπορείτε να αλλάξετε μετρητά και ταξιδιωτικές επιταγές. Η Καλκούτα διαθέτει, επίσης, γραφεία της American Express (AmEx- S 22489471,21 Old Court House St·

Page 65: Magik edu- Map= calcuta

Ä l B m k f if iK ô Ÿ T A m " j ï Î1

ανοιχτά 9:30 π.μ.- καθημερινά), κοντά χρηματοκιβώτιο.6:00 μ.μ. Δευτέρα- στο Centrepoint Φροντίστε ναΠαρασκευή, 9:30 Guest House. Εδώ κρατάτε ένα ποσόπ.μ.-2:30 μ.μ. (όπως και σε μετρητών σεΣάββατο) και της ορισμένες τράπεζες διαφορετικό μέροςThomas Cook (S και στο διεθνές από αυτό στο οποίο22803907, 230 AJC αεροδρόμιο) φυλάτε το σύνολοBose Rd, μπορείτε να των χρημάτων σας.Chowringhee· αλλάξετε ρουπίες σε Με τον ίδιο τρόπο,ανοιχτά 9:30 π.μ.- σχεδόν οποιοδήποτε τά αντίγραφα των6:00 μ.μ. Δευτέρα- από τα κύρια ξένα σημαντικώνΣάββατο) στο νομίσματα, αρκεί να εγγράφων σας θαChitrakoot Building. επιδείξετε το πρέπει ναΣτο Stephen Building διαβατήριο και το φυλάσσονται(κοντά στο West αεροπορικό εισιτήριό χωριστά από τοBengal Tourism σας. διαβατήριό σας.Centre) βρίσκεται το Τέλος, προσπαθήστεRN Dutt & Son ( 8 Ασφάλεια να ξεχωρίζετε τα22486975' ανοιχτά 0 ασφαλέστερος χαρτονομίσματα10:00 π.μ.-5:00 μ.μ. τρόπος για να μεγαλύτερης αξίαςΔευτέρα-Παρασκευή, μεταφέρετε τα από αυτά με10:00 π.μ.-2:00 μ.μ. χρήματα και το μικρότερη αξία, ώστεΣάββατο), ένα διαβατήριό σας είναι να μην επιδεικνύετεαναγνωρισμένο οι ειδικές ζώνες που δημοσίως τιςανταλλακτήριο φοριούνται μέσα από δεσμίδες τωνσυναλλάγματος, τα ρούχα. Μη μετρητών σας ότανόπου μπορείτε να μεταφέρετε ποτέ χρειάζεται νααλλάξετε σχεδόν σημαντικά έγγραφα, πληρώσετε κάποιοοποιοδήποτε χρήματα και μικρό ποσό.νόμισμα. Στην αντικείμενα αξίαςπεριοχή της Sudder μες στις αποσκευές ΚόστοςSt υπάρχουν σας ή σε σακίδιο και Το κόστος ζωής στηνορισμένα μην τα αφήνετε στο Ινδία εξαρτάται απόαναγνωρισμένα δωμάτιο του την περίοδο κατάανταλλακτήρια ξενοδοχείου. Αν την οποία θασυναλλάγματος, μένετε σε επισκεφθείτε τημεταξύ των οποίων ξενοδοχείο χώρα. Όπως είναι §Sτο Traveller’s πολυτελείας ή αναμενόμενο, οιExpress Club ( 8 μεσαίας κατηγορίας, τιμές αυξάνονται22457604, φαξ μπορείτε να φυλάτε κατά την υψηλή22522867, 20 Mirza τα πολύτιμα τουριστική περίοδο,Ghalib St- ανοιχτά αντικείμενα και τα αλλά και όταν10:00 π.μ.-7:00 μ.μ. έγγραφά σας στο λαμβάνουν χώρα

Page 66: Magik edu- Map= calcuta

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ■ 0, ***ΚΑηΚ0ΥΤΑ*:*:*■ 82 ΑΡΜΔ ........... ■

■ · Β Η ϋ Η γ ϊα τ ο η m m

γιορτές και ειδικές και να μετακινείστε ξενοδοχεία, όπου τοεκδηλώσεις. Οι τιμές με ταξί και ποσό για τηντων ξενοδοχείων μηχανοκίνητα εξυπηρέτησησυχνά διπλασιάζονται rickshaw , υπολογίστε (διαφορετικό ανάλογα(ακόμα και ότι θα ξοδεύετε με την περιοχή)τριπλασιάζονται) τις περίπου USS20-40 προστίθεται στοπεριόδους αυτές. ημερησίως λογαριασμό, δενΦυσικά, στις μεγάλες (συμπεριλαμβανομένων είστε αναγκασμένοςπόλεις και στα των φόρων με τους να αφήσετετουριστικά κέντρα το οποίους φιλοδώρημα. Στακόστος ζωής είναι επιβαρύνεσθε στα μικρότερα μέρη, όπουυψηλότερο από αυτό καταλύματα μεσαίας η εξυπηρέτηση δεστις απομακρυσμένες κατηγορίας). χρεώνεται, τοπεριοχές. Συνήθως η φιλοδώρημα είναιζωή είναι φτηνότερη Είσοδος στα ευπρόσδεκτο (ακόμαόταν ταξιδεύετε με αξιοθέατα κι αν πρόκειται γιαακόμα ένα ή Στα περισσότερα λίγες ρουπίες). Οιπερισσότερα άτομα, τουριστικά αξιοθέατα αχθοφόροι σταcool έτσι σας δίνεται θα πληρώσετε το ξενοδοχεία και στουςΆ ευκαιρία να αντίτιμο της εισόδου σιδηροδρομικούςμοιραστείτε το και θα επιβαρυνθείτε σταθμούς περιμένουνκό ιτος ιου δωματίου, με ένα επιπλέον τουλάχιστον Rs10 γιατων ταξί κ.λττ. Αν ποσό για τη χρήση τη μεταφορά τωνείστε πολύ φωτογραφικής αποσκευών σας. Δενπροσεκτικοί, μπορείτε μηχανής και κάμερας. είναι απαραίτητο νανα... επιβιώσετε Οι Ινδοί πληρώνουν, αφήνετε φιλοδώρημαξοδεύοντας US$15- σε γενικές γραμμές, στους οδηγούς των20 την ημέρα ανά λιγότερα απ’ ό,τι οι ταξί και τωνάτομο. Αυτό σημαίνει, ξένοι. Οι τιμές autorickshaw . Τοβέβαια, ότι θα πρέπει εισόδου για τους baksheesh θανα κοιμάστε σε ξένους αναγράφονται μπορούσε να οριστείκοιτώνες, να συνήθως σε ως «φιλοδώρημα».μετακινείστε με αμερικάνικα δολάρια, Μπορεί, επίσης, ναδημόσια μέσα αλλά μπορείτε να σημαίνεισυγκοινωνίας, να πληρώσετε το «ελεημοσύνη στουςαποκλείσετε αντίστοιχο ποσό σε ζητιάνους». Πολλοίορισμένα αξιοθέατα ρουπίες. Ινδοί ικετεύουν τουςκαι να τρώτε πολύ ξένους να μη δίνουνοικονομικά γεύματα. Φιλοδώρημα, γλυκά, μολύβια ήΑν θέλετε να μείνετε baksheesh & λεφτά στα παιδιά,σε κατάλυμα μεσαίας παζάρεμα διότι έτσι τακατηγορίας, να τρώτε Στα τουριστικά ενθαρρύνουν νατακτικά σε εστιατόρια εστιατόρια ή συνεχίσουν την

Page 67: Magik edu- Map= calcuta

« Κ η η Κ Ο Υ Τ Α * * *ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ; Μ : ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ«

επαιτεία. Θα ήταν προτιμότερο να δωρίσετε αυτά τα είδη ή τα χρήματα σε κάποιο σχολείο ή σε φιλανθρωπικές οργανώσεις. Στην Ινδία, το παζάρεμα είναι τρόπος ζωής. Ωστόσο, μην προσπαθήσετε να παζαρέψετε σε καταστήματα με προκαθορισμένες τιμές. Προτού καταλήξετε σε κάποιον έμπορο, κάντε μια βόλτα για να ελέγξετε όλες τις τιμές. Για να ξεκινήσετε το παζάρεμα, ζητήστε

από τον έμπορο να σας αφήσει το προϊόν που σας ενδιαφέρει στη μίση τιμή. Ακόμα κι αν ο έμπορος διαμαρτυρηθεί, να είστε σίγουροι ότι θα ρίξει την τιμή αν προσποιηθείτε ότι φεύγετε λέγοντας ότι θα το σκεφτείτε.

Φόροι Στα ξενοδοχεία πολυτελείας ή μεσαίας κατηγορίας, καθώς και σε ορισμένα εστιατόρια, συνήθως προστίθενται κάποιοι φόροι. Το ποσό διαφέρει ανάλογα με το

κρατίδιο, αλλά συνήθως ξεκινά από 10% (μπορεί να είναι μεγαλύτερο στα κλιματιζόμενα δωμάτια και στα ξενοδοχεία πολυτελείας). Για να αποφύγετε τις δυσάρεστες εκπλήξεις την ώρα που σας δίνουν το λογαριασμό, ρωτήστε για τους φόρους προτού κλείσετε δωμάτιο.

ΤΕΛΩΝΕΙΟΣτην Ινδία ισχύουν οι γνωστοί τελωνειακοί κανονισμοί. Μπορείτε, δηλαδή, να φέρετε

Να έχετε υπόψη σας ότι στα ξενοδοχεία πολυτελείας ή μεσαίας κατηγορίας, καθώς και σε ορισμένα εστιατόρια, συνήθως προστίθενται κάποιοι φόροι.

Page 68: Magik edu- Map= calcuta

^ κ ο η κ ο γ γ (1 ^ #:ίί J j f■ 1 “ m r r o ix E i f l r i f t to n .ε π ισ κ έ π τ η ** * ·· · - m

στη χώρα 1 λίτρο ΤΑΧΥΔΡΟ- εξωτερικό θααλκοολούχων ποτών ΜΕΙΟ&ΤΗ- πληρώσετε βεβ, ενώκαι 200 τσιγάρα ή 50 ΛΕΠΙΚΟΙΝΩ η αποστολή ενόςπούρα ή 250 γραμμάρια καπνού.

ΝΙΕΣ γράμματος θα σας κοστίσει Β815.

Επιτρέπεται, επίσης, Ταχυδρομείο Φροντίστε νανα μεταφέρετε ακριβά Η Ινδία διαθέτει το κολλήσετε τοαντικείμενα όπως πιο εκτεταμένο γραμματόσημο στηνκάμερες ή φορητούς ταχυδρομικό δίκτυο καρτ-ποστάλ προτούυπολογιστές. του κόσμου, αφού γράφετε το μήνυμάΘεωρητικά, πρέπει να έχει 154.551 σας, γιατί συχνά ταδηλώνετε ταχυδρομεία. Οι ταχυδρομεία δεοποιοδηποχε ποσό ταχυδρομικές διαθέτουν(σε μετρητά ή υπηρεσίες της είναι γραμματόσημα τωνταξιδιωτικές αξιόπιστες, αν και ββ8 και μπορεί ναεπιταγές) μεγαλύτερο ένα γράμμα μπορεί σας δώσουν τέσσερατων υε$10.000 κατά να φτάσει στον γραμματόσημα. Τοτην άφιξή σας. Σε ό,π προορισμό του κόστος για τηναφορά το ινδικό ύστερα από τρεις αποστολή δεμάτωννόμισμα επισήμως εβδομάδες. Παρόλο εξαρτάται από τοαπαγορεύεται η που το ινδικό βάρος τους. Στιςεισαγωγή ή εξαγωγή ταχυδρομείο είναι μεγαλύτερες πόλειςοποιοσδήποτε ποσού1 αξιόπιστο, μην υπάρχει συνήθωςωστόσο, αρκετοί περιμένετε ότι τελικά ένας υπάλληλος πουταξιδιώτες έμαθαν ότι θα παραλάβετε θα σας προμηθεύσειθα μπορούσαν να κάποιο δέμα ή όλα τα απαραίτηταφέρουν μαζί τους φάκελο που περιέχει έγγραφα για τοστην Ινδία Βεδ.ΟΟΟ. χρήματα ή τελωνείο. Το κεντρικόΑν μπείτε στην Ινδία αντικείμενα αξίας. ταχυδρομείο τηςαπό το Νεπάλ, Ορισμένες πόλεις Καλκούτας ( 8απαγορεύεται να διαθέτουν υπηρεσίες 22201451, Νβϋβφέρετε μαζί σας κούριερ (όπως είναι η δυδίΗεή Βά, ΒΒϋ

BBSS οποιοδήποτε DHL Worldwide ΒεςΙν ανοιχτά 8:00αδασμολόγητο Express), που π.μ.-8:00 μ.μ.προϊόν. Για αναλαμβάνουν τη Δευτέρα-Σάββατο)περισσότερες γρήγορη και ασφαλή διαθέτει υπηρεσίαλεπτομέρειες, μεταφορά της ποστ-ρεστάντ· για ναμπορείτε να αλληλογραφίας σας παραλάβετε τηνεπισκεφθείτε το σε ολόκληρο τον αλληλογραφία σας,δικτυακό τόπο του κόσμο (αλλά και με θα πρέπει να έχετεινδικού τελωνείου μεγαλύτερο κόστος). μαζί το διαβατήριό(www.customs.gov.in). Για αποστολή μιας σας. Για πιο απλές

I ■ _ _ _ _ _καρτ-ποστάλ στο υπηρεσίες,

Page 69: Magik edu- Map= calcuta

απευθυνθείτε στο θέλετε να καλέσετε. Ίντερνετ Καφέταχυδρομείο της New τον κωδικό της (κυρίως στις μεγάλεςMarket (ακριβώς περιοχής και το πόλεις και στις i tβόρεια τρς Sudder St) επιθυμητό νούμερο. τουριστικέςή στο ταχυδρομείο Ακόμα και στις πιο περιοχές) σας nτης Park St, τα οποία μικρές πόλεις θα προσφέρουν τηβρίσκονται σε πιο βρείτε τηλεφωνικούς δυνατότητα ναβολικές τοποθεσίες. θαλάμους, απ’ όπου κάνετε διεθνείςΗ DHL Worldwide μπορείτε να κάνετε κλήσεις (Ββ8 τοExpress (S τοπικές, υπεραστικές λεπτό για κλήση22813131) διαθέτει και διεθνείς κλήσεις. προς οποιοδήποτεένα πρακτικό Το κόστος είναι μέρος του κόσμου).υποκατάστημα (21 σαφώς χαμηλότερο Για να συνδεθείτε^Camac St- ανοιχτά απ' ό,τι αν καλέσετε με το διεθνή n8:00 π.μ.-10:00 μ.μ. από το δωμάτιο του τηλεφωνητή καλέστεΔευτέρα-Σάββατο) ξενοδοχείου σας. Στα £ 186, ενώ γιαστην περιοχή περισσότερα μέρη πληροφορίεςChowringhee. της Ινδίας τα σχετικά με τοπικούς i t

υπεραστικά τηλεφωνικούς nΤηλέφωνο τηλεφωνήματα από αριθμούςΓια να καλέσετε θαλάμους (και όχι επικοινωνήστεκάποιον αριθμό στην από τα ξενοδοχεία) με το & 197. Στην ϋΙνδία από το επιβαρύνονται με Καλκούτα υπάρχουν Sεξωτερικό, πλήρη χρέωση πάρα πολλοί θάλαμοισχηματίστε το διεθνή περίπου από τις 9:00 ΡΟΟ/εΤϋ/ΙΘΟ, από fS Sκωδικό της χώρας π.μ. έως τις 8:00 μ.μ. τους οποίους nστην οποία Μετά τις 8:00 μ.μ. το μπορείτε να κάνετε j$Sfβρίσκεστε, έπειτα S κόστος μειώνεται, τοπικές, υπεραστικές fit91 (διεθνής κωδικός φτάνοντας στο πιο και διεθνείς κλήσεις1Ινδίας), τον κωδικό οικονομικό όριό του από ορισμένουςτης εκάστοτε κατά το διάστημα θαλάμους, μάλιστα, | |περιοχής (χωρίς το μεταξύ 11:00 μ.μ. και μπορείτε και να pαρχικό 0) και, τέλος, 6:00 π.μ. Το κόστος στείλετε φαξ. Για νατον αριθμό του των υπερασπκών ενημερωθείτε για τοσυνδρομητή. Για να κλήσεων μειώνεται νέο τηλεφωνικό itκαλέσετε κάποιον κατά το ήμισυ την αριθμό ενόςαριθμό στο εξωτερικό Κυριακή. Οι διεθνείς συνδρομητή,από την Ινδία, κλήσεις από θάλαμο επικοινωνήστε μεσχηματίστε κοστίζουν κατά μέσο την αρμόδιαS 00 (κωδικός όρο ΒβθΟ-δΟ το υπηρεσία στο 2διεθνών κλήσεων από λεπτό, ανάλογα με τη 1951 (χίντι) ή στοτην Ινδία), τον κωδικό χώρα την οποία 2 1952 (αγγλικά). Hτης χώρας που καλείτε. Ορισμένα

n

Page 70: Magik edu- Map= calcuta

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ * * * κ η η κ ο γ τ η * * *

Γ ΙΟ ΤΟΝ Ε Π ΙΣ Κ Ε Π Τ Η Ν

κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες. Φροντίστε να σώζετε συχνά τα μηνύματά σας γιατί οι διακοπές ρεύματος αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο στην Ινδία.

ΠΗΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κινητά τηλέφωνα Στην Ινδία σας συμφέρει να πάρετε μαζί σας το κινητό σας τηλέφωνο γιατί η χρι*ΐση ίω ν τοπικών δικτύων είναι οικονομική και εύκολη. Επιπλέον, οι κλήσεις (ακόμα και οι διεθνείς) είναι φτηνές σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Την περίοδο που γραφόταν αυτός ο οδηγός, οι παρακάτω εταιρείες προσέφεραν προπληρωμένα πακέτα κινητής τηλεφωνίας: Alltel, BPL, Orange και Idea (πρώην AT&T).

ΦαξΤα περισσότερα τηλεφωνεία διαθέτουν και υπηρεσία φαξ. Για να σ τείλετε φαξ στο εξωτερικό θα πληρώσετε Rs70 για κάθε σελίδα Α4. Η παραλαβή φαξ κοστίζει Rs10 για κάθε σελίδα.

E-mail & πρόσβαση στο Διαδίκτυο Στην Καλκούτα

υπάρχουν πολλά μέρη που προσφέρουν πρόσβαση στο Ίντερνετ, κυρίως στην περιοχή της Sudder St. Συνήθως χρεώνουν περίπου Rs30 για μία ώρα σύνδεσης· σε ορισμένα μέρη ισχύει ένα ελάχιστο χρονικό όριο σύνδεσης 15 λεπτών (Rs10). Για να τυπώσετε μία σελίδα, θα πληρώσετε Rs5. Το Netfreaks (S 22161689, 2/1 Sudder St- Rs30/pia ώρα), κοντά στο Salvation Army Guest House, είναι ένα ήρεμο μέρος, στο οποίο μπορείτε να ελέγξετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας.Εκεί κοντά βρίσκεται και το εξαιρετικό Entemet (S 22175268, 9 Chowringhee Lane· Rs25/p(a ώρα· ανοιχτά 10:30 π.μ.-10:00 μ.μ.καθημερινά) που προσφέρει πολύ καλά «πακέτα» για πολύωρες συνδέσεις (RS75/125 για πέντε/δέκα ώρες), θα συνδεθείτε πιο εύκολα και γρήγορα

Το Διαδίκτυο αποτελεί ιδανική πηγή πληροφόρησης για τους ταξιδιώτες. Μπορείτε να ξεκινήσετε την εξερεύνησή σας από την ιστοσελίδα της Lonely Planet (www. lonelyplanet.com), όπου θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές από άλλους ταξιδιώτες, θα βρείτε πολλές ιστοσελίδες σχετικά με την Ινδία, μεταξύ των οποίων και αυτές κάποιων εφημερίδων και περιοδικών, όπως οι www.hindustantimes.com, www.indian- express.com, www. timesofindia.com και www.india-today. Ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες είναι και αυτές που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις γιορτές και τ ις

Page 71: Magik edu- Map= calcuta

N K f l i î K O Y T f lNΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

N I T G I X E I R M TON ΕΠΙΣΚΕΠ ΤΗ Ν:8 7

ειδικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην Ινδία. Σε αυτέςσυμπεριλαμβάνονται και οι www.khoj.corn, www.rediff.com και www.123india.com.

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ & ΠΡΟ=Ε- ΙΜΕΙΑΕλληνική Πρεσβεία στην Ινδία: 16 Sundar Nagar, Νέο Δελχί, β 009111 4623785, φαξ 4620073

Ινδική Πρεσβεία στην Ελλάδα: » 210 72 26 227, Κλεάνθους 3, Αθήνα

ΒΙΖΑ& . ΡΓΓΡΑΦΑΔιαβατήριο Φροντίστε να έχετε διαρκώς μαζί σας το διαβατήριό σας, το οποίο θα πρέπει ναισχύει τουλάχιστονγια όσο διάστημα σκοπεύετε να μείνετε στη χώρα. Αν το διαβατήριό σας χαθεί ή κλαπεί, επικοινωνήστε αμέσως με την πρεσβεία ή το προξενείο σας.

ΒίζαΠρέπει να εκδώσετε

βίζα προτού φτάσετε στην Ινδία. Οι εξάμηνες βίζες πολλαπλών εισόδων (ισχύουν από την ημέρα έκδοσής τους) εκδίδονται για τους υπηκόους τωνπερισσότερων χωρών, ανεξαρτήτως από το αν σκοπεύουν να μείνουν για τόσο καιρό ή αν θέλουν να μπουν ξανά στη χώρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι πρεσβείες και τα προξενεία της Ινδίας δε θα σας εκδώσουν βίζα αν δεν έχετε ήδη στην κατοχή σας το εισιτήριο επιστροφής στην πατρίδα σας, πράγμα που αποδεικνύει ότι δε σκοπεύετε να παραμείνετε στην Ινδία. Στην Καλκούτα, μπορείτε να εξασφαλίσετεπαράταση της βίζας σας στην Τοπική Υπηρεσία ΚαταγραφήςΑλλοδαπών ( * 22473300, 237Α AJC Bose Rd· ανοιχτά 10:30 π.μ.-5:00 μ.μ. Δευτέρα-Παρασκευή), αρκεί να υπάρχει κάποιος πολύ σοβαρός λόγος. __

Άδεια πρό­σβασης σε απαγορευμέ­νες περιοχές Ακόμα κι αν έχετε βίζα, δε θα σας επιτραπεί η πρόσβαση σε όλες τις περιοχές της Ινδίας. Για να επισκεφθείτε κάποια μέρη, όπως τις Νήσους Andaman, τις Νήσους Nicobar, το Mizoram και το Nagaland, θα χρειαστείτε ειδική άδεια, για την οποία πρέπει να κάνετε αίτηση στο υπουργείο Εσωτερικών του Νέου Δελχί. Ωστόσο, η διαδικασία είναι χρονοβόρα και κουραστική.

ΤαξιδιωτικήασφάλειαΠριν από την αναχώρησή σας, φροντίστε να κάνετε μια ταξιδιωτική ασφάλεια, η οποία θα σας καλύπτει σε περίπτωση απώλειας, κλοπής και ιατρικών επειγόντων. Διαβάστε προσεκτικά το συμβόλαιο, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις δεν καλύπτονται τα -Ιατρικό έ ξοδα σε __

Page 72: Magik edu- Map= calcuta

**Χ Κ Μ ηΚ ***1 88 Β Β Η Β Β Η Β Ι

περίπτωση ότι, σε περίπτωση Ινδία, μπορεί ναατυχήματος αϊτό επείγοντος σας ζητηθεί έναδραστηριότητες όπως περιστατικού, η πιστοποιητικόη πεζοπορία ή η. ασφάλεια καλύπτει τα υγείας. Οι φοιτητικέςοδήγηση μηχσνής. έξοδα αεροπορικής κάρτες δεν είναιΕπίοης, κάποιες μεταφοράς σας στην διαδεδομένες οτηνεταιρείες πατρίδα σας. Ινδία, καθώς τααναλαμβάνουν περισσότερα φοιτητικάκατευθείαν τις Άδεια προνόμια έχουνιατρικές δαπάνες οδήγησης καταργηθεί.θαήτανκάποιες άλλες, όμως. Αν σκοπεύετε να καλό να έχετε μαζί σαςαναμένουν να οδηγήσετε μερικές φωτογραφίεςπληρώσετε εσείς τα μοτοσικλέτα ή διαβατηρίου σε

Β έξοδα περίθαλψης αυτοκίνητο στην Ινδία, περίπτωση πουκαι σας αποζημιώνουν θα πρέπει να έχετε χρειαστεί να κάνετεόταν επιστρέφετε μαζί σας τη Διεθνή αίτηση για βίζα ή γιαστην πατρίδα σας. Άδεια Οδήγησης. έιδική άδειαΣτην περίπτωση αυτή, πρόσβασης σεφροντίστε να Άλλα απαγορευμένεςφυλάξετε όλες τις έγγραφα περιοχές. Μπορείτε,

Β αποδείξεις και τα Αν σκοπεύετε να όμως, να βγάλετεαπαραίτητα ταξιδέψετε σε άλλες φωτογραφίες και στα

Β πιστοποιητικά. χώρες μετά την φωτογραφεία τηςΒεβαιωθείτε ακόμα παραμονή σας στην Ινδίας (και, μάλιστα,

I

Οι μυρωδιές, τα χρώματα και οι γεύσεις των σπεσιαλιτέ που μαγειρεύονται στους δρόμους της Ινδίας σίγουρα θα αφυπνίσουν όλες τις αισθήσεις σας.

Page 73: Magik edu- Map= calcuta

Ä K g tftK Ö Y T fi* * **S*2T0 fXEIA rrp 'T C

ΠΡΟΟΡΙΣΜ ΟΣ

με πολύ μικρό κόστος).

Φωτοτυπίες Προτού φύγετε από την πατρίδα σας, θα ήταν φρόνιμο να φωτοτυπήσετε όλα τα σημαντικά έγγραφα (στοιχεία διαβατηρίου και βίζας, πιστωτικές κάρτες, συμβόλαιο ταξιδιωτικής ασφάλειας, εισιτήρια αεροπλάνου/ λεωφορείου/τρένου, άδεια οδήγησης κ.λπ.). Αφήστε ένα αντίγραφο στην πατρίδα σας και πάρτε ένα άλλο μαζί σας- φροντίστε να φυλάτε τις φωτοτυπίες ξεχωριστά από τα πρωτότυπα έγγραφα. Μπορείτε, επίσης, να αποθηκεύσετε τα στοιχεία σας στην ηλεκτρονική θυρίδα της Lonely Planet (www.ekno. lonelyplanet.com).

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΠΡΑΚΤΟ-ΡΕΙΑTo Travellers’ Express Club (S 22457604, 20 Mirza Ghalib St) προσφέρει οικονομικά αεροπορικά εισιτήρια για διεθνείς πτήσεις,

αλλά και για πτήσεις εσωτερικού. Ο εξυπηρετικός διευθυντής μπορεί, επίσης, να διοργανώσει ειδικευμένες ξεναγήσεις στα βουδισπκά αξιοθέατα της Ινδίας. Στο Kuka Travels (S 22260496,4/1 Sudder St· ανοιχτά 9:30 π.μ.- 6:00 μ,μ. Δευτέρα- Σάββατο), στον 1ο όροφο του κηρίου Tourist Inn, μπορείτε να κλείσετε αεροπορικά εισιτήρια για πτήσεις εσωτερικού. Σιδηροδρομικά εισιτήρια πωλούνται (με προμήθεια) σε διάφορα μέρη στη Sudder St, αλλά πολλοί ταξιδιώτες ανέφεραν ότι οι τιμές ήταν υπερβολικές και η εξυπηρέτηση κάκιστη. Για να αποφύγετε ανάλογα περιστατικά, απευθυνθείτε στο τουριστικό γραφείο κράτησης σιδηροδρομικών εισιτηρίων κοντά στην ΒΒΟ Bagh, όπου, ωστόσο, θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για μεγάλες ουρές.

ΒΙΒΛΙΟΠΩ- ΛΒΑ_______Η Καλκούτα διαθέτει πολλά εξαιρετικά βιβλιοπωλεία, αρκετά από τα οποία βρίσκονται γύρω από την College St, απέναντι από το Πανεπιστήμιο της Καλκούτας ανατολικά της BBD Bagh. Στο ίδιο κτίριο με το Indian Coffee House βρίσκεται το Rupa (S 22410691), που διαθέτει μεγάλη ποικιλία βιβλίων και δικές του εκδόσεις. To Newman’s (a 22489436· ανοιχτά 10:00 π.μ.-6:00 μ,μ. Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00 π.μ.-2:00 μ,μ. Σάββατο), κοντά στην BBD Bagh, είναι ένα από τα παλαιότερα βιβλιοπωλεία στην Καλκούτα Στην περιοχή του Chowringhee, το Cambridge Book & Stationery Company (a 22299017, 20D Park St· ανοιχτά 10:00 π.μ.-7:00 μ.μ. Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00 π.μ.-2:30 μ.μ. Σάββατο) είναι ένα καλό, μικρό βιβλιοπωλείο. Πιο κοντά στην

Page 74: Magik edu- Map= calcuta

χ χ χ κ α η κ ο γ τ η χ χ χ

Chowringhee Rd, το εντυπωσιακό Oxford Book Shop ( a 22297662,17 Park St‘ ανοιχτά 10:00 π.μ.-9:00 μ.μ. Δευτέρα-Σάββατο, 12:00 το μεσημέρι- 8:00 μ.μ. Κυριακή) είναι πολύ μεγαλύτερο και διαθέτει δεκάδες ράφια φορτωμένα με καλά βιβλία. Το μικρό και ανεπιτήδευτο Classic Books ( a 22996551,10 Middleton St- ανοιχτά 10:00 π.μ.-7:00 μ.μ. Δευτέρα-Σάββατο) διαθέτει δεκάδες βιβλία σχετικά με αναπτυξιακά θέματα, ενώ ο ιδιοκτήτης του είναι εξαιρετικά μορφωμένος και ενημερωμένος. Στην περιοχή των Mirza Ghalib St και Sudder St, θα βρείτε πολλά μέρη που πωλοΰν μεταχειρισμένα βιβλία. To Bookland είναι ένας μικρός πάγκος με βιβλία στη Sudder St, απέναντι από το εστιατόριο Khwaja. Εδώ πωλούνται μεταχειρισμένα και καινούρια βιβλία σε διάφορες γλώσσες· μόλις διαβάσετε το

βιβλίο που αγοράσατε από εδώ, μπορείτε να το επιστρέφετε και να το πουλήσετε (50% της τιμής αγοράς). Το Landmark ( a 22822617, 3 Lord Sinha Rd· ανοιχτά 11:00 π.μ.-8:00 μ.μ. Τρίτη-Κυριακή, 11:00 π.μ.-6:00 μ.μ. Δευτέρα), στον 3ο όροφο του εμπορικού κέντρου Emami, διαθέτει τη μεγαλύτερη ποικιλία βιβλίων σε ολόκληρη την πόλη- εδώ θα βρείτε, επίσης, δίσκους, CD και είδη χαρτοπωλείου. Το καλοδιατηρημένο Seagull Bookstore & Media Resource Centre ( a 24765865, www. seagullindia.com, 31A Shyama Prasad Mukhegee Rd· ανοιχτά 10:30 π.μ.- 7:00 μ.μ. Δευτέρα- Σάββατο), κοντά στο Indira Cinema και απέναντι από το αστυνομικό τμήμα του Bhowanipore, αποτελεί πραγματική σπηλιά των θησαυρών! Αυτό το κατάστημα διαθέτει στην απέναντι πλευρά

J του δρόμου ένα

χώρο, όπου υπάρχει μία βιβλιοθήκη και φιλοξενούνται κινηματογραφικά φεσπβάλ και διαλέξεις. To GSI (13 Wood St' ανοιχτά 10:30 π.μ.-1:00 μ.μ.& 2:30 μ.μ.-5:00 μ.μ. Δευτέρα-Παρασκευή) θα βρείτε μία περιορισμένη συλλογή από χάρτες.

ΒΙΒΛΙΟΘΗ­ΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ- ΚΑ ΚΕΝΤΡΑΣτη βιβλιοθήκη του πολυτελούς Βρετανικού Συμβουλίου (British Council' a 22825944, 16CamacSt 1ος όροφος· ανοιχτά 11:00 π.μ.-7:00 μ.μ. Τρίτη- Σάββατο) δανείζονται βιβλία και ττροσφέρεται πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Η συνδρομή κοστίζει Rs700 για ένα χρόνο και Rs150 για

j ένα μήνα. Οι φωτοτυπίες κοστίζουν Rs1 ανά σελίδα.

ΕΦΗ­ΜΕΡΙΔΕΣ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΑΣτις καθημερινέςαγγλόφωνεςεφημερίδες

Page 75: Magik edu- Map= calcuta

m K f l r tK o v T H mw m a m n a ton ε π ϊς κ ε ρ

περιλαμβάνονται οι Times o f India, Hindustan Times, Statesman, Pioneer, Asian Age, Telegraph, Hindu και Indian Express. H Economic Times επικεντρώνεται σε επιχειρηματικές και οικονομικές αναλύσεις. Στα περιοδικά επικαιρότητας περιλαμβάνονται τα Frontline, India Today, Sunday, Outlook,Week και Illustrated Weekly. Διατίθενται στα περισσότερα βιβλιοπωλεία και σημεία πώλησης Τύπου. To Outlook Traveller είναι ένα περιοδικό που απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ινδία και να εξερευνήσουν κάθε γωνιά της. Στα μεγάλα βιβλιοπωλεία και στα ξενοδοχεία πολυτελείας θα βρείτε και διεθνή έντυπα, όπως τα Econom ist, Time, Newsweek, The International Herald Tribune και Der Spiegel. Στα δημοφιλή γυναικεία περιοδικά συγκαταλέγονται τα Femina, Savvy και Gladrags, καθώς και

οι ινδικές εκδόσεις του Elle και του Cosm opolitan. Για να ανακαλύψετε τα τελευταία νέα και τους πιο διάσημους αστέρες του Μπόλιγουντ, προμηθευτείτε τα Stardust, C ineblitz και Film fare. Υπάρχουν κι άλλα αγγλόφωνα περιοδικά με κάθε είδους ειδίκευση, από αθλητικά μέχρι πληροφορική.

ΤΗΛΕΟΡΑ­ΣΗ & ΡΑΔΙΟ­ΦΩΝΟ______Η έλευση της δορυφορικής και 24ωρης καλωδιακής τηλεόρασης στην Ινδία προκάλεσε πραγματική επανάσταση. Προβάλλονται κυρίως επίκαιρα,σαπουνόπερες και μπολιγουντιανές επιτυχίες στα χίντι. Όσοι προτιμούν να έρθουν σε επαφή με την πνευματική τους υπόσταση, μπορούν να παρακολουθούν το κανάλι Maharishi Mahesh Yogi. Υπάρχουν, επίσης, μερικά ινδικά τοπικά κανάλια που εκπέμπουν

προγράμματα στην εκάστοτε τοπική γλώσσα. To MTV και το Channel V είναι τα πιο δημοφιλή μουσικά κανάλια. Στα αγγλόφωνα κανάλια περιλαμβάνονται τα BBC, CNN, Discovery και National Geographic. Μπορείτε να παρακολουθήσετε, επίσης, τα Rupert Murdoch’s Star TV (χολιγουντιανές επιτυχίες), Star Plus (αμερικάνικες σειρές κ.ά.), Star Sports και Star News. Επίσης αγγλόφωνα είναι τα ΑΧΝ και ΗΒΟ, που προβάλλουν παλιές και πιο σύγχρονες ταινίες. Καλωδιακή τηλεόραση διαθέτουν όλα τα ξενοδοχεία πολυτελείας, τα περισσότερα της μεσαίας κατηγορίας και ορισμένα οικονομικά. Το πρόγραμμα του All India Radio περιλαμβάνει συνεντεύξεις,

ι μουσική, αθλητικά και ειδήσεις. Υπάρχει, επίσης, ένας συνεχώςαυξανόμενος αριθμός ιδιωτικών σταθμών σε ολόκληρη την Ινδία, που εκπέμπουν

Page 76: Magik edu- Map= calcuta

Π Ρ Ο Ο Ρ ΙΣ Μ Ο Σ

■ T O ^ T Q X H iS IB M m ΤΟΝ Ε Π ΙΣ Κ Ε Π Τ Η * * #

ειδήσεις, ινδική και δυτική μουσική, συζητήσεις, συνεντεύξεις κ.ά. Λεπτομέρειες σχετικά με τα προγράμματα και τις συχνότητες θα βρείτε σε όλες τις μεγάλες αγγλόφωνες εφημερίδες.

ΦΩΤΟ­ΓΡΑΦΙΑ & ΒΙΝΤΕΟΣτις περισσότερες πόλεις δ ε θα δυσκολευτείτε να βρείτε έγχρωμα φιλμ και φωτογραφεία που αναλαμβάνουν την εμφάνισή τους. Τα φιλμ είναι σχετικά φτηνά και η ποιότητά τους είναι συνήθως καλή. Φιλμ για σλάιντς θα βρείτε μόνο στις μεγάλες πόλεις και στα τουριστικά κέντρα. Μην ξεχνάτε να κοιτάζετε πάντα την ημερομηνία λήξης των φιλμ και να ελέγχετε ότι το κοιπί είναι σφραγισμένο. Μην αγοράζετε φιλμ από πλανόδιους πωλητές είναι γνωστό όχι βάζουν σ ε καινούρια κουτιά παλιά φιλμ που έχουν λήξει Φροντίστε, λοιπόν, να

αγοράζετε τα φιλμ σας μόνο από γνωστά Φωτογραφεία που συνήθως κρατούν το υλικό στα ψυγεία.

ΠεριορισμοίΜη φωτογραφίζετε εγκαταστάσεις και περιοχές στρατιωτικής σημασίας’ σε αυτές περιλαμβάνονται και οι σιδηροδρομικοί σταθμοί, οι γέφυρες, τα αεροδρόμια, τα στρατόπεδα και οι μεθοριακές περιοχές. Σε ορισμένους ναούς απαγορεύεται η φωτογράφιση στο τησηόορσιη (τον προθάλαμο του ναού) και στο ιερό. Αν δεν είστε σίγουρος μην τραβάτε φωτογραφίες ή βίντεο προτού ρωτήσετε.

Η Λ Ε ­Κ ΤΡ ΙΣ Μ Ο ΣΗ τάση του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ινδία είναι 230- 240\/ ΑΟ, 50ΗΖ. Οι διακοπές ρεύματος είναι συχνές, γι’ αυτό έχετε πάντα μαζί σας ένα φακό ή ένα κερί. Πολλά ξενοδοχεία, εστιατόρια, γραφεία και σπίτια έχουν

γεννήτριες για να αντιμετωπίζουν ανάλογα περιστατικά. Οι πρίζες στην Ινδία έχουν τρία κυκλικά βύσματα και μοιάζουν (αλλά δεν είναι ίδιες) με τις ευρωπαϊκές.Γι’ αυτό φροντίστε να έχετε μαζί σας προσαρμογέα.

ΜΕΤΡΑ & ΣΤΑΘΜΑΠαρόλο που η Ινδία χρησιμοποιεί πλέον επισήμως το μετρικό σύστημα, πολλοί εξακολουθούν να κάνουν τους υπολογισμούς τους με τα μέτρα και σταθμά της αυτοκρατορίας. Έτσι, μπορεί να ακούσετε κάποιους να μιλούν για lakhs (ένα lakh = 10 0 .000) ή crore (ένα cro re — 10 .000.000) ρουπίες, άτομα, καμήλες, οτιδήποτε. Στο πίσω μέρος αυτού του οδηγού θα βρείτε έναν πίνακα μετατροπών μέτρων και σταθμών.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑΣτα περισσότερα ξενοδοχεία της Καλκούτας υπάρχει υπηρεσία που

Page 77: Magik edu- Map= calcuta

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

■ ϋ ϋ μ Μ

Έ η όμορφο ξενοδοχείο μ Θο σ ηδυύζα την ποιότητα μ ε τις καλές τιμές επΌ2 τβ κατάλληλο μέρος για τη διαμονή σας στην Καλκούτα.

αναλαμβάνει το πλύσιμο ίων ρούχων σας. Εσείς αρκεί να ρωτήσετε στη ρεσεψιόν και να παραδώσετε τα βρόμικα ρούχα σας νωρίς το πρωί, ώστε να σας επιστραφούν καθαρά κα σιδερωμένα το 2 » απόγευμα (περίπου βεδ-ΙΟ για κάθε ρούχο- λίγο ιη ο

«ρφάσας τουραπκς περιοχές). Βέβαα. υπάρχει πάντα και η λύση της μπουγάδας στο χέρι. Δε θα δυσκολευτείτε να βρείτε καλά και φτηνά απορρυπαντικά.

ΥΓΕΙΑΗ υγεία σας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας εξαρτάται από τις προετοιμασίες που θα κάνετε πριν από την αναχώρησή σας, καθώς και από τον τρόπο με τον οποίο θαανπμετωΐΒσειε ία ιατρικά προβλήματα που μπορεί να προκόψουν. Παρόλο που οιΐΒθσνοί κίνδυνοι φαίνονται σποθορρυντικοι στην πραγματικότητα πολύ λίγοι ταξιδιώτες έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα σοβαρότερα από μία στομαχική διαταραχή.

Ένας καλός τρόπος για να κρατήσετε μακριά τα μικρόβια είναι να κόβετε συχνά τα νύχια σας και να πλένετε σχολαστικά τα χέρια σας πριν από το φαγητό.Ακόμα και στην πιο μικρή ινδική πόλη υπάρχει τουλάχιστον ένα φαρμακείο, όπου μπορείτε να βρείτε ό,τι χρειαστείτε. Πολλά φαρμακεία, μάλιστα, παραμένουν ανοιχτά μέχρι αργά τη νύχτα ή ακόμα και ολόκληρο το 24ωρο. Στην Ινδία, πολλά φαρμακευτικά προϊόντακατασκευάζονται από πολυεθνικές

Α. 1

Page 78: Magik edu- Map= calcuta

εταιρείες- έτσι, τα προσεκτικοί στο κάνετε προτού 'ί ολοκληρώσουν τον • σκευάσματα γιαονόματα των δρόμο. Στο βιβλίο της ταξιδέψετε στην Ινδία, 1 κύκλο της εξέλιξής την πρόληψηπερισσότερων Lonely Planet Healthy αφορούν τις ( τους) αφυδάτωσηςσκευασμάτων θα σας Travel Asia & India θα ακόλουθες 4 % Στηουνέχαα ύστερα απόείναι γνωστά. Μην βρείτε πολλές ασθένειες: 1 αναβέρονται μερικά διάρροιαξεχνάτε w ελέγχετε χρήσιμες • διφθερίτιδα και » οπό τα προϊόντα που • εντομοαπωθητικέςαςφ ερομ^ηες πληροφορίες που θα τέτανος (αυτά τα θα πρέπει να κρέμες ήλήξεως. Στα αστικά σος Βοηθήσουν να δύο εμβόλια συμπεριλάβετε στο ταμπλέτες,κέντρα υπάρχουν TIQQ£-.iXiJQiJ tfciifc. npW συνήθως \ προσωπικό σας αντηλιακό,πολλοί γιατροί και από την αναχώρησή συνδυάζονται) ψ «φαρμακείο» για την οφθαλμικέςφαρμακοποιοί που σας, να • ππσττηδα Α (το αντιμετώπιση κάποιων σταγόνεςμιλούν αγγλικά. Τα αντιμετωπίσετε εμβόλιο 4 απλών περιστατικών: • αντισηπτικό,περισσότερα επείγοντα εξασφαλίζει • ασπιρίνη ή ' επιδέσμους, ψαλίδιξενοδοχεία περιστατικά και να μακροχρόνια παρακεταμόλη για και ένασυνεργάζονται με παράσχετε τις ανοσία)

1τον πόνο ή τον θερμόμετρο (όχι

κάποιο γιατρό- αν πρώτες βοήθειες. • ηπατίτιδα Β πυρείο με υδράργυρο γιατίμένετε σε οικονομικό (κυρίως αν το ψ • ανποϋρνκά για απαγορεύεται στακατάλυμα και δεν Προετοιμασία ταξίδι σας τυχόν αλλεργίες ή αεροπλάνα)μπορούν να σας Εμβολιασμοί κρατήσει πολύ • τσιμπήματα • ταμπλέτες για τονβοηθήσουν. Προγραμματίστε τους καρό) εντόμων, καθώς καθαρισμό τουτηλεφωνήστε σε απαραίτητους • μηντγγοκοκκική και για την νερούκαποω ξενοδοχείο a f e t o j o j c α χειο μηνιγγίτιδα (σας πρόληψη της Τέλος, αν φοράτεηαλιπελεχκ γιο να «ορό το ν ·3Β ΤΟ προστατεύει για i ναυτίας γυαλιά πάρτε μαζίμάθετε ρ ε ϊβ β ώ Ε& ooc. γιατί τρία χρόνια) \ • ταμπλέτες για το σας ένα δεύτερογ*πρα 5-νεσγαυΛτα_ « ο π ο ο σ ί αυτούς • πολιομυελίτιδα κρύωμα και ρινικά ζευγάρι και τη- ϊ ϋτπυείΜπϊειε tejxäojBcvoiw (απαιτείται αποσυμφορητικά συνταγή τουσοβαρό KEtjpeso περισσότερες από μία επανάληψη κάθε • πολυβιταμίνες και οφθαλμίατρου. Ανπρόβλημα. ενέσεις. Επίσης, δέκα χρόνια) διατροφικά λαμβάνετε κάποιοεπικοινωνήστε με την κάποια εμβόλια δεν • λύσσα (απαιτούνται συμπληρώματα ιδιαίτερο φάρμακο,πρεσβεία σας που πρέπει να γίνονται τρεις ενέσεις μέσα • αντιβιοτικά (πρέπει φροντίστε να φέρετεσίγουρα θα διαθέτει ταυτόχρονα. Έχετε σε 28 μέρες) να έχετε μαζί σας μαζί σας επαρκήλίστα με υπόψη σας ότι • τυφοειδής πυρετός και τη συνταγή του ποσότητα και τησυστημένους ορισμένα εμβόλια (το εμβόλιο γιατρού σας) συνταγή του γιατρούγιατρούς και είναι επικίνδυνα για διατίθεται σε • σκευάσματα σας.οδοντίατρους. Πολλοί τις εγκύους ή για ενέσιμη μορφή ή 4 Loperamide ήεπισκέπτες έχουν άτομα που υποφέρουν σε κάψουλες) diphenoxylate για Βασικοίτραυματιστεί ή έχουν από αλλεργίες. • ελονοσία (τα την αντιμετώπιση κανόνεςχάσει τη ζωή τους Φροντίστε, λοιπόν, φάρμακα κατά της ι της διάρροιας Φαγητό Παρόλοστην Ινδία εξαιτίας προηγουμένως να το ελονοσίας δε σας • Prochlorperazine ή που θα πρέπει νατροχαίων συζητήσετε με το προστατεύουν από metaclopramide για προσέχετε τι τρώτεατυχημάτων γιατρό σας. Μερικά τη μόλυνση, αλλά την καταπολέμηση και τι πίνετε, δεφροντίστε, λοιπόν, να από τα εμβόλια που σκοτώνουν τα της ναυτίας και χρειάζεται ναtímr. διοπερα θα ήταν καλό να παράσιτα προτού

»

των εμετών κυριευθείτε από

άγχος. Εξάλλου, μίο αιιο τις μεγαλύτερες απολαύσεις στην Ινδία είναι το εξαιρετικό φαγητό. Είναι, όμως, προτιμότερο να αλλάξετε τις διατροφικές σας συνήθειες σταδιακά, ώστε να δώσετε χρόνο στον οργανισμό σας να προσαρμοστεί. Τα λαχανικά και τα φρούτα θα πρέπει να πλένονται με αποστειρωμένο νερό ή να ξεφλουδίζονται όποτε αυτό είναι δυνατόν. Προσέξτε ιδιαίτερα το παγωτό που πωλείται στο δρόμο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος όπου μπορεί να έχει λιώσει και ξαναπαγώσει. Αποφεύγετε τα οστρακοειδή και το κρέας που δεν έχει ψηθεί καλά (ιδιαίτερα αν είναι κιμάς). Αν κάποιο μέρος είναι περιποιημένο και ο ιδιοκτήτης του φαίνεται καθαρός, τότε μάλλον μπορείτε να φάτε με ασφάλεια. Σε γενικές γραμμές, τα εστιατόρια που γεμίζουν με κόσμο -ταξιδιώτες ή ντόπιους- είναι ασφαλή, ενώ τα άδεια

Μ

Page 79: Magik edu- Map= calcuta

η Ρ ί ΗΗ" · ι ΐ Γ Γ π ι π τ τ · · τ τ π · ΐ ( ί ι Κ 3 5 ΐ ί ^ ^

μέρη θο πρέπει ¥0 0 ένας απομακρύνει τον καθαρισμό του»■ε.'.’ΌΟ-·. όλα τα παράσιτα, νερού και μπορείτε να

υπορες. βακτήρια και ιούς το βρείτε σε μορφήκαι καθιστά το νερό ταμπλέτας.

Νερό Πε ε έ ιλ σιΑύτως ασφαλές. ΑκολουθήστεΞΧ _£ “Ο»*. Ι*ηρεί να είναι λίγο προσεκτικά τις3*3·ΟΒΟ· " Ξ 3θό_ ιλλαιελκά οδηγίες και ναιεχ α β β ρ .£ •—ιγΓ~ λη^ερο από θυμάστε ότι το ιώδιοισν ϊζ τ μ ι Λτ δ& ~ χτκγ τ·αοπ [Βίορεί να γίνειείστε (Λγο*ϋροι ότι το εμμαλΜμέ*· ιε ρ ό . εταήδυνο.νερό είναι πόσιμο. 0 Ο Α Α ίΚ ΤϋΠΟζείναι προτιμότερο να φίλτρου, ο απλός, (ο Ατμοσφαιρικήψήσετε εμφιαλωμένο. οποίος μπορεί να μην ρ ύ π α ν σ ηΑκόμα και σε αυτή είναι τίποτα Όλα τα αστικά κέντρατην περίπτωση, όμως, περισσότερο από ένα της Ινδίαςβεβαιωθείτε ότι το νάιλον πλέγμα), αντιμετωπίζουνμπουκάλι είναι απλώς κατακρατά τις σοβαρό πρόβλημασφραγισμένο, καθώς ακαθαρσίες και τα ατμοσφαιρικήςμπορεί να το έχουν ξένα σώματα. Όταν ρύπανσης. Ανγεμίσει με νερό της αγοράζετε ένα φίλτρο. υποφέρετε από άοθμαβρύσης. Αποφεύγετε είναι πολύ — _γ γ .«; ή από σποιαδήποτενα πνετε χυμούς λ! δκβοζείΕ τα ασθένεια στουςστους οποίσυς έχε χαραΒρστκό του πνεύμονες, ηπροστεθεί νερά «οι ϋστε να ξέρετε π ατμοσφαιρική ρύπανσηΙΐΐ* ξεχκκε κ: 3θ ό ίΚ ππομαφύνει μπορεί να θέσει σεπαραγγέλνετε τα «α 9 άρ. Ένα απλό ανΟυνο την υγείαποτά σας χωρίς «βαροδενιπορανα σας. Επίσης.παγάιαα 0 καφές και απομακρύνει όλους επιδεινώνει το βήχατο τσάι δεν κρύβουν τους επικίνδυνους και τα κρυολογήματα,κινδύνους, αφού το οργανισμούς, γι’ αυτό ενώ μπορεί νανερό έχε. αν δεν μπορείτε να προκαλέσει ερεθισμόπροηγουμένως βράσετε το νερό θα στα μάπα. Προτούβράσει. πρέπει να υποστεί αναχωρήσετε για το

χημικη επεξεργασία. ταξίδι σας, ρωτήστεΚαθαρισμός Οι ταμπλέτες το γιατρό σας πώς

5« του νερού χλωρίνης μπορεί να μπορείτε ναΣκεφτείτε την σκοτώνουν τους προφυλαχθείτε.πιθανότητα να φέρετε παθογενείςμαζί σας ένα φίλτρο οργανισμούς, αλλά Ιατρικάνερού, αν δεν ορισμένα παράσπα προβλήματαμπορείτε πάντα να παραμένουν. Το ιώδιο & θεραπείατο βράζετε. Υπάρχουν είναι πιο Αν προκύψειδύο τύποι φίλτρων. αποτελεσματικό για οποιοδήποτε

Page 80: Magik edu- Map= calcuta

^ Η β Π Κ Ο Υ Τ Ω * * *

'.^Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΑ ΓΙΟ ΤΟΗ Ι $ 1Ι11 Ι 1Μ £

πρόβλημα υγείας, μην προσπαθήσετε να προβεπε μόνα σας οε διάγνωση. Απευθυνθείτε αμέσως οε κάποιο γιατρό. Οι πρεσβείες, τα προξενεία και τα ξενοδοχεία πολυτελείας μπορούν να σας συστήσουν κάποιο γιατρό ή νοσοκομείο στην περιοχή σας. Αν χρειαστεί να πάρετε αντύκπχά. θα Ίρεπει οπωσδήποτε να παρακολουθείσθε από γιατρό. Μην παίρνετε μεγαλύτερη από τη συνιστώμενη δόση και μη δκκόψετε τη λήψη τους, ακόμα κι αν παρατηρήσετε βελτίωση της υγείας σας. Ωστόσο, θα πρέπει να σταματήσετε άμεσα τη χρήση τους αν εκδηλωθούν σοβαρές παρενέργειες. Ορισμένοι άνθρωποι εη α αλλεργικοί στα πιο διαδεδομένο αντιβιοτικά, όπως η πενικιλίνη· αν είστε αλλεργικός σε κάποια ουσία, πρέπει οπωσδήποτε να ενημερώσετε σχετικά το γιατρό που θα σας δει.

Εξάντληση Η αφυδάτωση και η ανεπαρκής πρόσληψη αλατιού, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, μπορεί ναπροκαλέσουν σοβαρή εξάντληση. Δώστε χρόνο στον οργανισμό σας ώστε να προσαρμοστεί στη ζέστη και φροντίστε να πίνετε πολλά υγρά και να αποφεύγετε τη σωματική κούραση. Η έλλειψη άλατος εκδηλώνεται με κόπωση, μυϊκές κράμπες, λήθαργο, πονοκέφαλο και ζαλάδα- μην ξεχνάτε να προσθέτετε περισσότερο αλάτι στο φαγητό σας.

Θερμοπληξία Αυτή η σοβαρή κατάσταση -σου μπορεί και να αποβεί μοιραία- εκδηλώνεται όταν «καταρρέει» ο Ιδανισμός που ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματος. Η παρατεταμένη έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες και η ελλειπής πρόσληψη υγρών μπορεί να προκαλέσουν

θερμοπληξία. Στα συμπτώματα περιλαμβάνονται η δυσφορία, η περιορισμένη εφίδρωση, ο υψηλός πυρετός (39°Ω-41°0), ο ερεθισμός του δέρματος, ο έντονος πονοκέφαλος, ο αποπροσανατολισμός, η σύγχυση και η επιθετικήσυμπεριφορά. Όταν η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή, εκδηλώνονται σπασμοί και

| παραλήρημα. 0 ασθενής πρέπει να προσκομισθεί άμεσα στο νοσοκομείο- στο μεταξύ, όμως, θα πρέπει να μεταφερθεί σε σκιερό μέρος και να καλυφθεί με μια υγρή πετσέτα.

Ν α υ τία Για να αντιμετωπίσετε τη ναυτία, φροντίστε να αποφεύγετε τα βαριά γεύματα πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Επίσης, στο αεροπλάνο καθίστε κοντά στο φτερό, ενώ στο λεωφορείο προτιμήστε τις κεντρικές θέσεις. Συνήθως, ο καθαρός αέρας ή η εστίαση του βλέμματος στον ορίζοντα όταν

Page 81: Magik edu- Map= calcuta

* * * K S f i K O Y T S : m

* * * Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Γ Ι Α Τ Μ Ι Μ Η

ταξιδεύετε με πλοίο βοηθάει οε αυτές τις περιπτώσεις. Τα σκευάσματα κατά της ναυτίας που κυκλοφορούν στο ερ η ρ η πρέπει να λιφφάιση· πρ» ιηο ίο ταξίδι αλλάεχειε υπόψη σας ότι προκαλούν υπνηλία. Αν προτιμάτε μια πιο φυσική λύση, μπορείτε να δοκιμάσετε τις κάψουλες από πιπερόριζα ή τη μέντα σεοποιαδήποτε μορφή της. ακόμα και μέσα σε γλυκά.

Ε γ κ α ύ μ α τ α Ι ο ς

« ο ο ε ¡ί τ ζ ε Γ ξ ε π ε

Τ3Ι Ί*β Χ 1 £ 41 3 Ε 2 Ι Ο Ι '- Ο Γ ι Ί ί Ε2ΓΛΙ

■Κί.'Μ ε Λ ί μεσύννεφα. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε διαρκώς αντηλιακό, να φοράτε καπέλο και να προστατεύετε τα μάτια σας με καλά γυαλιά ηλίου.

Μολυσματικές ασθένειες Διάρροια Η αλλαγή του κλίματος, του φαγητού και του νερού μπορεί να προκαλέσουν

διάρροιες ελαφριάς μορφής. Αν οι διάρροιες επιμείνουν, ενδέχεται να προκληθεί αφυδάτωση. Σε αυτή την περύπωση πρέπει οπωσδήποτε να 2ΛΓλτρ«*ειε τα χαμένα υγρά. Κόκκο περιστατικά χρειάζονται αντιμετώπιση με αντιβιοτικά. Έτσι, αν παρατηρήσετε αίμα στα κόπρανα ή υψηλό πυρετό, θα πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείτε κάποιον γκπρά

Λ α μ β λ ι α σ η- 1.1 Ι*<ΠΤ~τ ο ο ι ε π α α π ό έ ν α

Τ Ο Π Ι Ο

Στα συμπτώματα περιλαμβάνονται οι κράμπες στομάχου, η ναυτία, η διάρροια και τα αέρια. Η λαμβλιαση μπορεί να εκδηλωθεί αρκετές εβδομάδες μετά την έκθεση στο παράσιτο. Τα συμπτώματα ενδέχεται να υποχωρήσουν για κάποιες μέρες και να επανεμφανιστούν αργότερα. Αυτή η κατάσταση μπορεί

να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.Τα φάρμακα που ενδείκνυνται για τη θεραπεία της λαμβλίασης είναι το Flagyl και το Fasigyn.

Αμοιβαδική δυσεντερία Προκαλείται από το πρωτόζωο Entamoeba histolytica και εκδηλώνεται με ελαφριάς μορφής διάρροια (συχνά με αίμα και βλέννες). Η πάθηση αυτή χαρακτηρίζεται cnortuc από πυρετό, <ο4κκό πόνο και έμετο. Ωστόσο, δεν υποχωρεί μέχρι να θεραπευτεί, ενώ σε <άποιες περιπτώσεις μπορεί να παρουσιαστεί υποτροπή.

Μυκητιάσεις Οι μυκητιάσεις εκδηλώνονται συχνότερα στα ζεστά κλίματα και συνήθως εμφανίζονται στο δέρμα του κεφαλιού, ανάμεσα στα δάχτυλα ίων ποδιών ή των χεριών και στη βουβωνική χώρα.Οι μυκητιάσεις μεταδίδονται από μολυσμένα ζώα

Page 82: Magik edu- Map= calcuta

W iM T ilill iriiilllf 11 i d 99

ή ανθρώπους και τύποι Α και Ε προσεκτικοί ανεπιδεινώνονται με την μετοδδονται μέσω αποφασίσετε ναυγρασία. Για να τις μολυσμένου νερού κάνετε τατουάζ ή νααηοβσγειε. φοράτε και φαγητού, ενώ οι τρυπήσετεχαλαρά ρούχα τύποι Β, C, και D οποιοδήποτε μέροςο .ετε κΕβρερινά μεταδίδονται μέσω του σώματός σας.μπάνιο με του αίματος και τωνΦαρμακευτικό σωματικών υγρών. Ε ν τ ε ρ ικ άσαπούνι (το οποίο Εμβόλια υπάρχουν π α ρ ά σ ιτα Αυτάπρέπει να ξεβγάζετε μόνο για τους τύπους τα παράσιτα είναισχολαστικά) και Α και Β. συνηθισμένα στιςχρησιμοποιείτε αγροτικές,αντιμυκητιακή αλοιφή. H IV & A ID S Η υπανάπτυκτεςΠροσπαθήστε, μόλυνση από τον ιό περιοχές. Φροντίστεεποπέ- να εκθέτετε ΗΝ προκαλεί το να πλένετεοσο η δακπσν Σύνδρομο Επίκτητης σχολαστικά τα φρούτοπεαοοστεοο στον Ανοσοποβττκής και τα λαχανικά καιήλιο και σιον αέρα τη Ανεπάρκειας (AIDS), αποφεύγετε το κρέαςμολυσμένη περιοχή που μπορεί να αποβεί που δεν είναι πολύκαι φροντίστε να μοιραίο. 0 HIV καλά ψημένο. Ηπλένετε τις πετσέτες μεταδίδεται μέσω του μόλυνση μπορεί νακα τα εσώρουχα με αίματος και της μην εκδηλωθείζεστό νερό. σεξουαλικής επαφής, αμέσως, αλλά

καθώς και με τη υπάρχει πιθανότηταΗ π α τίπ δ α Με το χρήση μολυσμένων να προκαλέσειγενικό όρο «ηπατίτιδα» συριγγών ή τη σοβαρά προβλήματαπεριγράφονται οι μετάγγιση υγείας στο μέλλον.δάφαρες μορφές μολυσμένου αίματος. Οσο βρίσκεστε στην0*£-·'_ΟΓΧ πχ Παρόλο που η Ινδία Ινδία μπορείτε ναηπατος. Η ηπσττπδα διαθέτει όλα τα αντιμετωπίσετε ταπροκαλετται από απαραίτητα μέσα για παράσιτα μεδιάφορους ιούς κα τον έλεγχο του Φάρμακα, αλλά όταν«άθε τύπος της αίματος, θα πρέπει επιστρέφετε στηνΐΕ Ώ δ β εη μ ε να είστε ιδιαίτερα πατρίδα σαςδαοορεικό τρόπο. προσεκτικοί γιατί επισκεφθείτε αμέσωςΩστόσο, τα ορισμένα εργαστήρια το γιατρό σας.συμπτώματα είναι δεν είναι επαρκώςπαρόμοια: εξοπλισμένα. Αν Τ υ φ ο ε ιδ ή ςπονοκέφαλος, χρειαστεί να κάνετε π υ ρ ε τ ό ςπυρετός, ρίγη, ένεση, ζητήστε να Πρόκειται για μιακόπωση, απώλεια της ανοίξουν τη σύριγγα σοβαρή λοίμωξη τηςόρεξης, ναυτία, πόνος μπροστά σας. Επίσης, κοιλιακής χώρας πουστο στομάχι κ.ά. Οι να είστε ιδιαίτερα προκαλείται από

Page 83: Magik edu- Map= calcuta

ΘΕΜΑ * $ * K 8 r iK 0 Y T R * * $* * * Σ 7 0 ΙΧ Ε Μ F if i ΤΟΝ ΕΠΙΣ

μολυσμένο νερό η φαγητό. Για την αντιμετώπιση της είναι απαραίτητη η ιατρικήπαρακολούθηση. Ξ0"ΛϋιΤΓ“ ϋΕ τκρεϊο ( η ίίΒ ο ε

40=0. εμετό, πόνο στο στομάχι και διάρροια ή δυσκοιλιότητα.

Ελονοσία Αυτή η σοβαρή ασθένεια -που μπορεί να αποβεί μοιραία— μεταδίδεται με το τσίμπημα των κουνουπιών. Αν τα&δεύετεσε

περιοχή που πλήττεται από επιδημία ελονοσίας, πρέπει οπωσδήποτε να πάρετε χάπια για να προστατευτείτε. Στα συμπτΰμσπι ττΕ&«3ΐβσνσ«αι ο πυρετός, τα ρ.'*γμ η εφίδρωση. ο πονοκέφαλος, η διάρροια και ο κοιλιακός πόνος. Αν υποψιάζεστε ότι έχετε προσβληθεί από ελονοσία, πρέπει να επισκεφθείτε αμέσως γιατρό. Ωστόσο, θα πρέπει να μάθετε να προκΜΧϊΒεστΕ απόΖΖ ·ΜΟΒΠΟ.

Φροντίστε να φοράτε μακριά παντελόνια, κάλτσες και κλειστά παπούτσια, να αποφεύγετε την κολόνια, να χρησιμοποιείτε εντομοσπωθητικά με □ΕΕΤ και να κοιμάστε με κουνουπιέρες. Τέλος, συνεχίστε τα χάπια κατά της ελονοσίας για 4 εβδομάδες μετά την επιστροφή σας. Τα χάπια για την ελονοσία χορηγούνται δωρεάν.Επικοινωνήστε εγκαίρως με το γραφείο ελονοσίας της Διεύθυνσης

Να έχετε υπόψη αας ότι στην τιμή κάποιων ξενοδοχείων της Καλκούτας συμπεριλαμβάνεται και το πρωινό.

« » « κ ο η κ ο γ τ η * * *Π ΡΟ Ο ΡΙΣΜ Ο Σ

***ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γ Ι η ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ***

Υγιεινής (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 196 2 210 646 (Μ 93. ανόητα ϊΟΟ παι_- « 30 _ | γκπί ενδεχετα να υπάρχει ελλειψη.

Δ σ γ γ ε ιο ς π υ ρ ε τ ό ς Πρόκειται για μία ακόμα ασθένεια που μεταδίδεται από τα κουνούπια. Στα υατπΜϋΰτσ “ΕΟΛΧέΟΟΤΠ. Ο ξοφ—ός συτλά:

πονοκέφαλος, οι μυϊκοί πόνοι, η ναυτία και ο εμετός. Αν ι μ ε κ ι ε ότι έχετε μαϋυνθεί ΐφέπει να ζητήσετε ιατρική βοήθεια, καθώς η ασθένεια παρουσιάζει επιπλοκές που .π χ ε ίν α ε ή α 3θν” ·βα χς.

Δ α γκώ μα τα & τσιμπήματα Κοριοί & ψ ε ί ρ ε ς Οικορη α^πτελοάτ οαθαρό πρόβλημα σε ορισμένα οικονομικά ξενοδοχεία της Ινδίας. Τρυπώνουν κυρίως κάτω από βρόμικα στρώματα και σεντόνια- την παρουσία τους

μαρτυρούν οι κηλίδες άψητος στους τοίχους ή στα κρεβάτια. Οι κοριοί «επιτίθενται» με μικρά τσιμπήματα που προκαλούν κνησμό. Οι ψείρες εγκαθίστανται στα μαλλιά, στα ρούχα ή στο τριχωτό της περιοχής των γεννητικών οργάνων. Ψείρες μπορεί να κολλήσετε αν έρθετε οε έποψή με

ϋσμένο» άτομα π πν δανειστείτε τη χτένα τα ρούχα και άλλα προσωπικά τους αντικείμενα. Η θεραπεία με ειδικό σαμπουάν ή σκόνη σκοτώνει τις ψείρες. Τα ρούχα πρέπει να πλυθούν με καυτό νερό και σαπούνι και να στεγνώσουν στον ήλιο.

Λύσσα Στην Ινδία πολλά ζώα προσβάλλονται από λύσσα κυρίως οι οκύλοί οι γάτες και τα ποντίκια. Η λύσσα μεταδίδεται στον άνθρωπο ύστερα από το γρατζούνισμα ή το δάγκωμα από μολυσμένο ζώο. Αν σας δαγκώσει, σας γρατζουνίσει, ή ακόμα και σας γλείψει

οποιοδήποτε θηλαστικό, θα πρέπει να καθαρίσετε αμέσως την πληγή σχολαστικά. Τρίψτε την περιοχή με σαπούνι, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και προχωρήστε σε απολύμανση με ιώδιο ή οινόπνευμα. Αν υπάρχει περίπτωση το ζώο να είναι μολυσμένο, πρέπει να επισκεφθείτε αμέσως κάποιο γιατρό.

ΙατρικέςυπηρεσίεςΓια επείγοντα ιατρικά περιστατικά μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε από τα μεγάλα νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων το Vital Medical Services (2 22825664, 5ος όροφος, 6 Ho Chi Minh Sarani, Chowringhee- ανοιχτά 9:30 π.μ.-5:30 μ.μ. Δευιέρα-Παραοκευή) και το Wockhardt Medical Centre (2 24754320, 24754096, 2/7 Sarat Bose ή Lansdowne Rd, νότια του Chowringhee- ανοιχτά 8:00 ττ.μ.-8:00 μ.μ. Δευτέρα-Σάββατο).

Page 84: Magik edu- Map= calcuta

m f â w m o Y m m:**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΠΚ

χ$ $ κ η η κ ο γτβ :E l f i ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚ

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣΌλα τα ξενοδοχεία πολυτελείας και τα περκηότερα καταλύματα μεσαίας « ττχ ιο ίκ δβθέιοίΛτ τουαλέτες χ τ .ο . τύπου. ε ό τ .ϊΑ π ε ς με καζΟνάα ¡ακ χαρτί υγείας. Ορισμένα οικονομικάξενοδοχεία μπορεί να έχουν τούρκικες τουαλέτες (χωρίς χαρτί υγείας). Δημόσιες τουαλέτες θα βρείτε σε κεντρικά σημεία της πόλης και στα τουριστικά αξιοθέατα (π.χ. στα μουσεία). Ωστόσο, δε διαθετουν όλες χάρε υγαος, εηί ορυμενες εαα σχετκα βραμβες.Ιλην επβαρύνετε περαιτέρω το ήδη υπερφορτωμένο αποχετευτικό σύστημα της πόλης ρίχνοντας στην τουαλέτα χαρτιά, ταμπόν ή σερβιέτες.

ΤΑΞΙΔΙΩ- ΤΙΣΣΕΣΣε γενικές γραμμές, η Ινδία αποτελεί ασφαλή προορισμό για τις γυναίκες που ταξιδεύουν μόνες. Ωστόσο, πολλές

γυναίκες (μεταξύ των οποίων και Ινδές) μπορεί να ανπμετωπίσουν σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Αρκετές γυναίκες δπλϋοαν σα χρεβσπγιε « αποκρούσουν... ανεπιθύμητα χάδια, επίμονες ματιές και χυδαία λεκτικά πειράγματα. Παρόλο που δεν υπάρχει κάποιος εντελώς αποτελεσματικός τρόπος για να απομακρύνετε τους «υποψήφιους μνησιήρεο. ελ τω υ υ ε ¡τη οι

συμβουλές 5ς 3χ βοηθήσουν.• »οονασιε να

τοαεννεΐΕΒ) τ τρ ο κ Α ΐτπ κ ό ντύσ ι̂ο (μπλουζάκια με τιράντες, στενά παντελόνια, σορτς και μίνι φούστες). Πολλές ταξιδιώτισσες διαπίστωσαν ότι αποθάρρυναν τους ενοχλητικούς φορώντας ινδικά ρούχα.

» Προστατευτείτε από τα επίμονα βλέμματα φορώντας γυαλιά ηλίου. Αν θέλετε

να καθίσετε σε κάποιο εστιατόριο για το γεύμα σας, πάρτε μαζί σας ένα βιβλίο ή οτιδήποτε άλλο μπορεί (έστω και δήθεν!) να σας κρατήσει απασχολημένη κατά την ώρα του φαγητού.

• Μην απαντάτε σε αδιάκριτες ερωτήσεις αντρών (π.χ. «Έχεις φίλο στην πατρίδα σου;»), ακόμα κι αν διατυπώνονται με ευγενικό τρόπο.

• Αν κάποιος σας ακολουθήσει στο δρόμο, μπορείτε να τον αγνοήσετε ή να τον¡ταραχ αλέθετε να φύγει με ευγενική αλλά αποφασιστική και σταθερή φωνή.

• Στα μέσα συγκοινωνίας φροντίστε να κάθεστε δίπλα σε γυναίκες ή ηλικιωμένους.

• Μην κυκλοφορείτε μόνη τη νύχτα, ιδιαίτερα σε έρημες και σκοτεινές περιοχές.

• Αγνοήστε τα χυδαία σχόλια και

τις άσεμνες χειρονομίες.

ΓΚΕΙΑΝΤΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣΣτην Μ ό. οι ομοβυλοφιλκές σγεσος μεταξύ άντρων θεωρούνται παράνομες και οι ποινές για τους παραβάτες είναι πολύ αυστηρές- σε w —rw TTE3r~uCEX JM m a. SXJOE1 * C

καταδικαστούν σε ισόβια φυλάκιση. Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2002 έδειξε ότι το ενα εχτο του ινδικού πληθυσμού -άντρες και γυναίκες- είναι ομοφυλόφιλοί Παρόλο που σεTP O JÛ B C EEVÔteC

T ü ac n i u i v x a μεγαλύτερη ανεχικύπ]ΐα προς nue ουοβυλόφΟους, »ιιε ι«α λ ε ο 0 ίε ς 5ει ερχν anxc την σ.εσπ να ετίτΛωθούν δημοσίως. Καθώς ο γάμος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς στην Ινδία, οι ομοφυλόφιλοι αντιμετωπίζονται ως απόκληροι από τις

οικογένειες τους και την κοινωνία Όπως και τα ετεροφυλόφιλα ζευγάρια από τη Δύση (παντρεμένα ή ανύπαντρα), έτσι και οι ομοφυλόφιλοι σύντροφοι θα πρέπει να είναι διακριτικοί και να αποφεύγουν τις δημόσιες εκδηλώσεις τρυφερότητας. Πολλοί ξένα θεωρούν ότι α Ινδοί άντρες που περπατούν στο δρόμο τησοενα απο το χέρι είναι γκετ ωστόσο, αυτή η κίνηση αποτελεί στην πραγματικότητα μια αποδεκτή ένδειξη φιλίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες Gay Delhi «ununenibefstripod.

το- . . Hmrahi fwww.geodaes.com Wes&tolyvwxiHagfïs 7258). Hurtsafar (wwwiunsaiar.org), Sahodaran (www. sahodaran.faithweb. corn) και Swabhava (www.swabhava.org).

ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ME ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣΈνα ταξίδι στην Ινδία

επιφυλάσσειαμέτρητεςπροκλήσεις ακόμα και για τους επισκέπτες που δεναντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Οι εξαντλητικές διαδρομές με τα λεωφορεία, ο συνωστισμός στα αστικά κέντρα και οι στενές απότομες σκάλες σε ορισμένα οικονομικά καταλύματα και ξενοδοχεία μεσαίας κατηγορίας δοκιμάζουν τις αντοχές και του πιο έμπειρου ταξιδιώτη. Αν αντιμετωπίζετε κινητικά προβλήματα, οι δυσκολίες αυξάνονται. Πολύ λίγα κτίρια προσφέρουν δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα που μετακινούνται με αναπηρικό καροτσάκι ενώ δεν υπάρχουν κατάλληλα σχεδιασμένες και εξοπλισμένες τουαλέτες. Τα πεζοδρόμια (στα λιγοστά σημεία όπου υπάρχουν) είναι γεμάτα λακούβες και σκουπίδια, ενώ ο συνωστιμός

Page 85: Magik edu- Map= calcuta

εκατοντάδων ανθρώπων καθιστά αδύνατη τη μετακίνηση με αναπηρικό καροτσάια Αν το οκονομκά σας το επιτρέπουν m p a æ m νοσήσετε ένα αυτοκίνητο με οδηγό, γιατί τα ινδικά μαζικά μέσα μεταφοράς είναι εφιαλτικά. Για περισσότερες πληροφορίες και χρήσιμες συμβουλές, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη βρετανική οργάνωση The Royal Association for Disability and RehabBaoon (Radar S 020- 7250 3222. φαξ 2500212. vnvwjadaronu*. 12

και για ταξιδιώτες που βρίσκονται στο άνθος της ηλικίας τους!), γι’ αυτό προσπαθήστε να ακολουθήσετε ένα ηο χαλαρό

I καθημερηό πρόγρνίΒ-Αν σας αρέσουν οι ανέσεις, προτιμήστε να μείνετε σε κάποιο ξενοδοχείο πολυτελείας ή μεσαίας κατηγορίας (αν και κάποια καταλύματα της μεσαίας κατηγορίας είναι χειρότερα και από τα οικονομικά) και επσκεφθεάε την πόλη ΕΜκϊΠΕχοντες

I οε αρνηυμενες I ξεναγήσεις. Πολλοί I ηλαφένοι

πέώοπεε νσκΜΚουν

του γάμου και της οικογένειας θεωρείται ιερός. Τα παιδιά είναι καλοδεχούμενα στα εστιατόρια και στα ξενοδοχεία.Ορισμένα ξενοδοχεία διαθέτουν «οικογενειακά δωμάτια» (ή μπορείτε να ζητήσετε ένα επιπλέον κρεβάτι). Κάποια ξενοδοχεία πολυτελείας διαθέτουν και υπηρεσία μπέιμπι- σίτινγκ. Σια εστιατόρια θα δεχτούν πρόθυμα να σας ετοιμάσουν κάποια ειδική απλή παραγγελία, ενώ κάποια μέρη

(3y Ftran. 250Ciy Rd, London EC1V 8AF, UK).

ΗΛΙΚΙΩΜΕ­ΝΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩ­ΤΕΣ________Εκτός κι αν αντιμετωπίζετε σοβαρά προβλήματα υγείας, δεν υπάρχει κανένας λόγος για να μην επισκεφθείτε την Ινδία. Ωστόσο, έχετε υπόψη σας ότι ένα ταξίδι στην Ινδία μπορεί να αποδειχθεί εξαντλητικό (ακόμα

αυτοακμο με οδηγό, πράγμα που τους εξα σ φ α λίζε ι

μεγαλύτερη ευκολία κινήσεων. Ορισμένες ινδικές αεροπορικές εταιρείες (και κάποια άλλα μέσα μεταφοράς) προσφέρουν εκπτώσεις στους ηλικιωμένους ταξιδιώτες.

Η ΚΑΛΚΟΥ- ΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣτην Ινδία ο θεσμός

προσφέρουν και παιδικά γεύματα. Το προσωπικό δεν πρόκειται να σας κάνει παρατήρηση αν τα πιτσιρίκια σας αποφασίσουν να μετατρέψουν το εστιατόριο σε παιδική χαρά! Φροντίστε να φέρετε μαζί αας μερικά παιχνίδια και βιβλία για να κρατάτε απασχολημένα τα παιδιά όταν θέλετε να χαλαρώσετε. Αν μένετε σε

Page 86: Magik edu- Map= calcuta

ξενοδοχείο με καλωδιακήτηλεόραση, τα ιτα&ς (ηοροάν να

ηΒ βαΙαβροβν « η β α · βχεδη σ η πττϋι το. προβάλλουν ποδικές εκΗφκές. Στην Καλκρύτοδεθα δυσκολευτείτε να βρείτε βρεφικά είδη, όπως πάνες (το πακέτο των 26 Ραπηκπ: ησαζετ

Τ£3ΓΕΚ~(χιζ*ζ “Ο. 3- Ίδα

υποδοχή στουςμικρούς ταξιδιώτες, ηοκσγενειακή εΗΒκεφη στη χώρα ω κ θα δααμόσει τα

νεύρα σας. θα πρέπει να εύπε διαρκάς προσεκτικοί στο δρόμο, να πρστηκπετις μετακινήσεις με τρένο, να κουβαλάτε παντού μαζί σας αντηλιακά και καπέλα (ακόμα και το χειμώνα) και να παραμονεύετε για οποιαδήποτε ένδειξη προβλήματος υγείας. Γη περισσότερες γρήπμες πληροφορίες κα συμβουλές. μπορείτε να προμηθευτείτε το εκπληκτικό βιβλίο της Lonely Planet Travel with Children, αλλά και να

I επισκεψθείτε το δικτυακό τόπο www.lonθlyplanet. com.au.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ &ΕΝΟΧΛΗ-ΣΕΙΣΠαρόλο που πολλοί ταξιδιώτες έχουν αναφέρει περιστατικά κλοπών ή ακόμα και επιθέσεων, δε χρειάζεται να ανησυχείτε σε βαθμό παράνοιας. Στην Ινδή, όπως και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου, η κοινή λογική και η προσοχή είναι τα βασικά όπλα σας απέναντι στις κλοπές

Σε κάθε γωνιά και σε κάθε δρόμο της Ινδίας, εξακολουθεί,να-υπάρ­χει τουλάχιστον ένας παραδοσιακός μπαρμπέρης. Με,ΠδΙΟ̂ μπρ- ρεάε να απολαύσετε την αξέχαστη εμπειρία ενός αυθεντικά ινδικού

ρκεζ *γγ' 3α. ο ακκχιτέρης θα απλώσει τον αφρό στο πρόσω- τε χτ^^3οχϊΞεεπόηή^χοφαΒ.Βκπα,αρχίζειμ&ιτφαγ- μαηή Εραβελεσαα. Οι περοσ^εροι (ΚΏριηέρπδες στην Ινδία εξα- Ηάαυθαύν να εφαρμόφιιν με ύαπερη τέχνη τις παλιές μεθόδους

ροΐόνων Έθσς. Με π ι δ ά χο Μ τους τεντώνουν το δέρμα του πηοποΒ α βμ Ιο β &γ έηεηα περνούν το ξυράφι πάνω από την

ΐΊΐι ί τ ι ι ι~·ρπι γ Αυπ| η δηδΒχκι επαναλαμβάνεται τουλάχιστον άλλη βαρά. Β επο. ακολουθεί το πλύσιμο του προσώπου, τοιρί-φηιο με ένα 9υακόσνη(κγτπκό και μκι σειρά προαιρετικών «έξτραπε* | ρστοιήσεων», όπως το μασάζ στο κεφάλι και στο πρόσωπο

Υπολογίστε ότι η διαδικασία διαρκεί περίπου δέκα λεπτά και μην ξεχνάτε να ζητάτε πάντα από τον μπαρμπέρη να χρησιμοποιεί και­νούριο ξυράφι γ,ί&να προφυλαχθείτε από τις μολύνσεις, Επίσης, μπορεί να χρειαστεί να υπενθυμίσετε στον μπαρμπέρη ότι θέλετε να ξυρίσει και το άνω χείλος σας, καθώς'ΐο μουστάκι εξακολουθεί να αποτελεί τελευταία μόδα στην Ινδία!

.'ΜΙ

Page 87: Magik edu- Map= calcuta

Π ΡΟ Ο ΡΙΣΜ Ο Σ

Θ ΕΜ Α* * * κ η η κ ο γτΒ * ΐ*

Β Η Η ΓΙΡ. ΊΟΗ Μ —

και τους άλλους πιθανούς κινδύνους. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας, προσπαθήστε να γνωρίσετε και να μιλήσετε με άλλους Ta&ôaâiEC- με τους υπαλλήλους του ξενοδοχείου crac se με τους διοργανωτές εκδρομών ώστε να αποκτήσετε μια πληρέστερη ενημέρωση. Μην αφήνετε ποτέ πολύτιμα αντικείμενα (διαβατήριο, εισιτήρια, χρήματα, κοσμήματα, κάμερες κ.ά.) στο δωμάτιό σας και μην ξεχνάτε να κλειδώνετε τκ αποσκευές r o t Ι ~ τρένα εχετε πόντο δίπλα σας τη »ferra ή το σοάδιό crac. Ne είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν βρίσκεστε σε γεμάτα μέσα συγκοινωνίας.Οι κλέφτες θέτουν στο στόχαστρό τους τα οχήματα που εκτελούν τα δημοφιλέστερα τουριστικά δρομολόγια. Κάποιες φορές οι κλέφτες ναρκώνουν τους τουρίστες προτού τους αρπάξουν όλα τα υπάρχοντά τους.

Συνήθως ο κακοποιός πλησιάζει τον ταξιδιώτη, του πιάνει την κουβέντα και του προσφέρει ένα ποτό στο οποίο έχει ρίξει υπνωτικά χάπια ή κάποια άλλη ουσία.H i δεχεσιε πστα ή ιρόφψα από αγνώστους, ιδιαίτερο αν είστε μόνος, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί ακόμα και με τους άλλους τουρίστες, που αποφασίζουν να παρατείνουν το ταξίδι τους με τα δικά σας χρήματα! Φρονπστε να κάνετε ifla ταδδμμικτ αουαλεια.- 1 roc κλέψουν, θα ΊΚΠΕΙ να «ζηΒεσετε στην (rav q fe r css εκεί

και μία βεβαίωση, ώστε να μπορέσετε να διεκδικήσετε τα χρήματά σας από την ασφαλιστική εταιρεία. Αν έχετε καταφύγει στη λύση των ταξιδιωτικών επιταγών θα ήταν φρόνιμο να έχετε μαζί σας κι ένα ποσό μετρητών, ώστε να μην αντιμετωπίσετε πρόβλημα σε περίπτωση κλοπής (ή απώλειας) των

επιταγών σας. Στο μέρος όπου θα έχετε τα μετρητά, φυλάξτε και τους αριθμούς των ταξιδιωτικών επιταγών, τις αποδείξεις και τον αριθμό του διαβατηρίου σας. Αν δεν έχετε την απόδειξη που σας έδωσαν κατά την αγορά των επιταγών, δε θα είναι δυνατή η άμεση αντικατάστασή τους.

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑ­ΤΙΚΑ_______Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, μπορείτε να καλέσετε τα τηλεφωνικά νούμερα που αναφέροντα παρακάτω. Ωστόσο, αν αντιμετωπίζετε κάποιο ιδιαίτερα σόβαρο πρόβλημα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας σας.Ασθενοφόρο 8 102 Πυροσβεστική 8 101Αστυνομία 8 100

Νομικά ζητήματα Οι ξένοι επισκέπτες

Page 88: Magik edu- Map= calcuta

ί ίΦ κ ο η κ ο γ τ β Φ ϊ ΐE n iim u M m

πρέπει νο τηρούν τους νόμους ιηςΧώρος (ΓΕ*__■_a p e ra ra .OnUETiURLETE«ame t c S ítxlOJSCX DUCEMC

F araw w n E ajEOBCaEUW τοεοθεβήτο τοξεγείο σας. οροντίσχε να έχετε πάντα μαζί σας το διυβαιηρω οας ή ve

οεΗ μ κ ε ι :

Ν α ρ κ ω τικ ά Η '•-τλ ήταν ανέκαθεν ν κ χ τ τ ' « την Ε θΕ ·ράη δκ:οηοη

•μρκαπκών ουσιών. Ωστόσο, οι χρήστες πρέπα να είναι^ υ χ ι α ν :3 Κ ¿1111 ¡¿X.τ ύ α χ κ α Ψ η ο κ I ί *. χ ^ ε & μ . - ι ~_'.θ2ό:ι.'. κα «πιτν3αΤΒαϋν γη®3Ε{ΓΤ ~ *ρΤΧ Ί1Ι»>3ΒΛ 3ΒΟΚΑ

τ ^ ο α ,ν ^ χ ποβη φυλάκισης τουλάχιστον δέκα χρόνων και με υψηλό πρόστιμο.

Κ ά π ν ισ μ α Τον βεβρουάριο του 2001

η κυβέρνηση απαγόρευσε το κάπνισμα στους δημόσιους χώρους του Δελχί, καθώς και οϊκχαδήποτε μορφή διαφήμισης καπνού. Η απαγόρευση αυτή, που ισχύει πλέον και σε άλλες περιοχές της Ινδίας, δεν αφορά το μάσημα καπνού. Οι παραβάτες τυωρούκαμε ~Εκχπκ£ % 100.

ΩΡΑΡΙΑΛΕΓΓΟΥΡ-ΠΑΣΕπισήμως, οι επιχειρήσεις λεπουργούν από τις 9:30 π.μ. έως τις 5:30 μ.μ. μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής. Στην πραγματικότητα,όμως, ανοίγουν στις 1ΜΟ κ * π · ΰείνοη σας 5:00 ι ι τ ι Οι περισσότερες μεγάλες τραπείς ετνα σναχτες μεταξύ ‘(ΗίΟτία ία >00 ¡π ι (ορισμένες από τις 9:00 π. μ. μέχρι τη 1:00 μ.μ. και από τη 1:30 μ.μ. μέχρι τις 3:00 μ.μ.) τις καθημερινές και μεταξύ 10:00 π.μ. και 12:00 το μεσημέρι το Σάββατο- φροντίστε

να ρωτήσετε γιατί συχνά σημειώνονται αλλαγές στα ωράρια. Οι συναλλαγές που αφορούν τις ταξιδιωτικές επιταγές σταματούν συνήθως τριάντα λεπτά προτού κλείσουν οι τράπεζες. Στις μεγάλες πόλεις και στα τουριστικά κέντρα υπάρχουν κάποια ανταλλακτήρια συναλλάγματος που παραμένουν ανοιχτά περισσότερες ώρες. Στις πρωτεύουσες, το κεντρικό ταχυδρομείο ανοίγει σε γενικές γραμμές σας 10:00 π.μ. και κλείνει στις 5:00 μ.μ. τις καθημερινές- το Σάββατο ανοίγει μόνο τα πρωινά. Τα ωράρια των καταστημάτων διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή- ωστόσο, τα μαγαζιά συνήθως ανοίγουν στις 10:00 π.μ. και παραμένουν ανοιχτά μέχρι αργά το απόγευμα (περίπου 6:00 μ.μ.) καθημερινά, εκτός Σαββάτου.

ΑΡΓΙΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚ­Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι^Οι περισσότερες γιορτές και ειδικές

Page 89: Magik edu- Map= calcuta

εκδηλώσεις ακολουθούν το ινδικό σεληνιακό ημερολόγιο ή το ισλαμικό ημερολόγιο. Το ινδικό σεληνιακό ημερολόγιο είναι ένα περίπλοκο οϋστημα που καθορίζεται κυρίως από αστρολόγους και ξεκινάει με το μήνα ΟίκιΙίπι (Μάρτιος ή Απρίλιος). Αν θέλετε να ενημερωθείτε για τις ακριβείς ημερομηνίες, επικοινωνήστε με κάποιο γραφείο τουρισμού. Η «περίοδος των γόμων» πέφτει συνήθως μεταξύ Νοαέασ.Μαρτίου. Καώ ιο διάστημα αυιό θα έχετε την ευκαιρία να δείτε τουλάχιστον μία γαμήλια πομπή στο δρόμο. Παρακάτω αναφέρονται μερικές από τιςσημαντικότερες ινδουιστικές γιορτές και ειδικές εκδηλώσεις: θ ίιε ίίτε (Μ άρτιος/ Απρίλιος)ΜεάενιΤ ϋεγεπδ Με αυτή τη ζαΐνιστική γιορτή τιμώνται τα γενέθλια του Μαχαβίρα, ιδρυτή του

ζαϊνισμού. θεπιεπενειπί Οι ινδουιστικοί ναοί σε ολόκληρη την Ινδία γιορτάζουν τη γέννηση του Ράμα.\Zaisakha (Απρίλιος/ Μάιος)Βαόά^ &γ3πί Αυτή η γιορτή συμπίπτει με την πανσέληνο (συνήθως κατά τον Μάιο, τα τέλη Απριλίου ή τις αρχές Ιουνίου) και είναι αφιερωμένη στα γενέθλια, τη διαφώτιση και τη νιρβάνα του Βούδα. θΓενεπε(Ιοϋλιος/Αύγουστος) Ι^ΙβΙβ Β · * · ίΚεπεί Ρβπμβ) Τις

'ημέρες της πανσέληνου, τα κορίτσια περνούν βραχιόλια, γνωστά ως ιζΜιΐε, στα χέρια των «αδελφών» τους (με τους οποίους δεν έχουν απαραίτητα δεσμούς αίματος). Τα βραχιόλια θα τους χαρίζουν τύχη και προστασία για τη χρονιά που έρχεται. Τα αγόρια, με τη σειρά τους, δίνουν δώρα στα κορίτσια.Βίιεότε (Αύγουστος/ Σεπτέμβριος)Ημέρα τηςΑνεξαρτησίας Αυτή η δημόσια αργία (15

Αυγούστου) αποτελεί επέτειο της ανεξαρτητοποίησης της Ινδίας το 1947. ΟτϋΙφε ΤεεΜ Αυτή η γιορτή είναι αφιερωμένη οτην πρώτη διδασκαλία του Βούδα..ΙεπνπεείεπιΙ Η επέτειος των γενεθλίων του Κρίσνα τιμάται με νηστεία των πιστών και με γιορτές που κρατούν ένα μήνα. Αενϊπε (Σεπτέμβριος/ Οκτώβριος)Ναντείτί (Γιορτή των Εννιά Νυχτών) Αυτή η ινδουκπκή γιορτή διορκεί εννιά νύχτες και είναι αφιερωμένη στη θεά (λιτρ, που αποκεφάλισε έναν απειλητικό δαίμονα για νασώοειτους θνητούς. Στα πλαίσια αυτής της γιορτής τιμάται και η Λάκσμι, θεά του πλούτου. Την ημέρα, οι ινδουιστές νηστεύουν, προσεύχονται και συμμετέχουν σε ιερές

1 τελετές. Μετά τη δύση του ηλίου χορεύουν ..· στο ρυθμό των τάμπλας.ΚβιΐΙα (Οκτώβριος/ Νοέμβριος)Οπνεΐϊ (ϋβερβνθΠ)Αυτή είναι η πιο χαρούμενη (και

θορυβώδης) γιορτή 1 αγελάδατου ινύκού Ατφβπ (Νοέμβριος'ijrpniNip» «a Αακΐ6»ς)TPPWffrrraacaaEB 1τΰ'5τ a « 1 ηχρααυιήt ia c . βγm · · εορτάζονται τα■ η ί« φ Μ ν γενέθλια του Γκουροι]κμεκμβ *b w Νανάκ, ιδρυτή τηςácrwTDjt «n θρησκείας των Σιχ, μεεΕχκττ =aja va βρει προσευχές,«δρόμο του αναγνώσματα καιγυρισμού. Η γιορτή, λιτανείες.που διορκεί πέντε Μ 30̂ 3 (Ιονοοάριος/μέρες. εΦ αήιης Φτβρ—πρΒς)ΒΒΕΜΕΜΙΟαΐ Ηβέρβτης'οαα r~\ * «οκρατίος Κατά τη“Τ TDtaTT JET. Έ δ ή κ ιι αυτής της«ΞΒαθοΒκστα | δφόοης αργίας (26

rra Ιανουάριου)δκκοομούνται με εορτάζεται ηwfÉCE&arsngolis ανακήρυξη της Ινδίαςαφε&α α » κφωλία). ως Δημοκρατίας το“t τετΕχ jeoc 1950.ξγζογώ π νκη του ΡοημεΙ Αυτή η γιορτήΚροκο «πάτου σηματοδοτεί το τέλοςΝαρακοσούρα, ενός της εποχής τουθρυλκού τυράννου. Η θερισμού. Η γιορτήπ ο ιεεείια δϊΒχεί τέσσεριςΙΒΕΜΒΠ CBI μέρες.•ΙΠΧβΙΚ "OCLL Α ο Ρ Ρ α ώ ··sacioidBnBB. ΤΒανΜοτπι στοropaóoraQBL owqiq οιρηα ατά τη-EX “SEKE. Ί3 Ϊ33 διάρκεια αυτής τηςmmmumtmcw γνροής, ποιι~K SiqEBWBC Οι λαιφσει χώρα την 5ηzjjáz. 5lC jezez sag μέρα του ί,ίεσπε.αφιερωμένες οιην Ρίΐβ̂ ΙΠΗανταλλαγή δώρων (Φεβρουάριος/μεταξύ συγγενών. Μάρτιος)Govardhana Puja ΗοΚ Αυτή είναι μίαΑυτή η ινδουιστικη από τις πιο κεφάτεςγιορτή είναι ινδουιστικές γιορτές«ερωμένη στην ιερή και πραγματοποιείται

για να αποχαιρετήσει ο κόσμος το χειμώνα. Shivaratri Αυτή η ημέρα νηστείας είναι αφιερωμένη στον Σίβα, που χόρεψε τον tandava (κοσμικό χορό).Στην Καλκούτα, για δέκα ημέρες από τα τέλη Ιανουάριου μέχρι τις αρχές Φεβρουάριου, φιλοξενείται στο Maidan η μεγαλύτερη έκθεση βιβλίου ολόκληρης της Ασίας. Το αντίτιμο εισόδου είναι συμβολικό, ενώ ισχύει έκπτωση 10% στην αγορά οποιουδήποτε βιβλίου. Η έκθεση βιβλίου συνοδεύεται (ή ακολουθείται) από μία έκθεσηχειροτεχνημάτων. Στο Maidan φιλοξενούνται πολλές ακόμα εκθέσεις, κυρίως

' «πάτους χειμερινούς μήνες' για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο West Bengal Tourism Centre. To ετήσιο Dover Lane Music Conference λαμβάνει χώρα από τις 20 έως τις 25 Ιανουάριου ■ οτα πλαίσια αυτής της εκδήλωσης, μπορείτε

Page 90: Magik edu- Map= calcuta

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ* * χ κ η η κ ο γτβ * * *

» Ο Hl

να παρακολουθήσετε πολλές συναυλίες ινδικής κλασικής μουσικής. Κατά το Durga Puja, που πραγματοποιείται τον Οκτώβριο, χιλιάδες σγαλμοιίδια της θεάς Durga βυθίζονται στα νερά του ποταμού Hooghly. Εκείνες τις ημέρες, οι δρόμοι της βόρειας Καλκούτας γεμίζουν από τους τεχνίτες που φτιάχνουν αυτά τα αγαλματίδια, καθώς και από τις pandáis (μεγάλες σκηνές) που στήνονται σε όλη την πόλη για να στεγάσουν τους τεχνίτες.

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΤΕΜε αεροπλάνο Τα γραφεία των περισσότερων αεροπορικών εταιρειών βρίσκονται γύρω από την Chowringhee Rd και την AJC Bose Rd: Aeroflot ( 8 22829831) Lord’s Bldg, 7/1 Lord Shiva RdAir France ( S 22872239/41) Chitrakoot Bldg, 230A AJC Bose Rd Air India ( 8

22821187) 50 Chowringhee Rd Biman Bangladesh Airlines ( S 22292844) 30C Chowringhee Rd British Airways ( 8 22883451) 41 Chowringhee Rd' είσοδος από Middleton St Cathay Pacific Airways ( S 22403312,22403211) 1 Middleton St Gulf Air ( 8 22477783,22475576) Chitrakoot Bldg, 230A AJC Bose Rdbxfan Airlines S 22114433) 39 Ctrcaranjan Ave Japan Airlines ( S

I 22468370/1) 35A Chowringhee Rd Jet Airways ( S 22292227,22292660)18D Park StKLM-Royal Dutch Airlines (a 22404452)1 Middleton St Royal Jordanian (a 24745092/4) 2/7 Sarat Bose Rd Royal Nepal Airlines Corporation (RNAC' a 22888534) 41 Chowringhee Rd' είσοδος από

Middleton St Singapore Airlines (a 22809898, 22808586) 1 Lee Rd Swiss International Air Lines (a 22884643) 46C Chowringhee Rd Thai Airways International ( 8 22801630/5) Crescent Tower, 229 AJC Bose Rd Στα πρακτορεία της Καλκούτας θα βρείτε πολύ οικονομικά αεροπορικά εισιτήρια για διάφορους προορισμούς στην Ασία, την Ευρώπη και

I την ανατολική ακτή των ΗΠΑ. Το γραφείο της Indian Airlines στην Καλκούτα παραμένει ανοιχτό όλο το 24ωρο και διαθέτει μία θυρίδα πληροφόρησης τουριστών (ανοιχτά 9:00 π.μ.-7:00 μ.μ. καθημερινά). Η Indian Airlines συνδέει επίσης την Καλκούτα με την Dhaka (US$69, 3 πτήσεις την εβδομάδα, 30 λεπτά) και το Κατμαντού (USS110, 2 πτήσεις την εβδομάδα, 1 ώρα).

Με λεωφορείοΣε γενικές γραμμές,

Page 91: Magik edu- Map= calcuta

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

I I T H i m M I O ΚΑΛΚΟΥΤΑ

■paapMpic Διάρκεια (ώρες) Συχνότητα Τιμή εισιτη-(ανά εβδομάδα) ρίου (US5)

-jaraz % « I I « 1 602Vz H | W Ê Ë 1

1 H i l l Β η '3saÉxrâ 1 ' 3' l i l i l í3BBIB€ Λ Ι Μ Ι Μ ρ Ι Ι Ι β Ι ΐUManesvar 1 « i i i i 1 96. !Ζ'πζτζ. 2-3 :i « i i i ;\23ό 1SEip 2 21 210íbnigarh V/z 4 105Dfcpapur 2Ί* 4 100Gjwahati fl x 7 80rtüóerXa·; 6 220irroia | 6 90jm a ? fi? 4 230JTT5E 100

JT*, J 165Mu-xa 14 240¡¡sep? O 175

1-2 4 110vm m m 2 4 205Sfcsar 1 6 85"-saw 1% 2 90

i 1î£ 3 1551 : site "...cxa αναφέρονται μόνο οι πτήσεις εσωτερικού της

M an Airlines. Η Jet Airways προσφέρει εισιτήρια με παρόμοιες τι­μές. αλλά-τουλάχιοιον προς το παρόν-εκτελεί πτήσεις μόνο προς ί ^jriajra. Bangalore, Chennai, Δελχί, Cowahati, Hyderabad, Imphal, ·

^ 1 ^ 1 , κρατίδια, εκτός από στις 6:00 μ.μ., στις·στ*ορα <αι πιο το Bihar, το 7:00 μ.μ. και στις23ΒΜΜΟΤα στον Jharkhand και το 8:00 μ.μ. και φτάνειτβεεοοχ ι*χ με το Orissa. Τα μοναδικά στον προορισμό του

β α λεωφορεία που οι το επόμενο πρωί· τοβ · ρ · χκ — ταξιδιώτες εισιτήριό του κοστίζει

τ π γϊπ>·̂ ι_3Πσηιοποιούν συχνά Βε203. Επίσης, έναλεωφορεχτ. ζζζ την ετνίΗ αυτά που κλιματιζόμενοϊΟιλκούτα προς αναχωρούν από την λεωφορείο φεύγειδιάφορες πόλεις στη Καλκούτα με από την ΚαλκούταΑστική Βεγγάλη. προορισμό το Siliguri στις 7:00 μ.μ. καιΟστόσο, υπάρχουν και το Jalpaiguri. Το φτάνει στο ^Ιίςυπτχιλύ λίγα «Rocket Service» περίπου στις 7:00χαιολόγια για άλλα αναχωρεί καθημερινά π.μ. την επόμενη

Page 92: Magik edu- Map= calcuta

ΠΡΟ Ο ΡΙΣΜ Ο Σ

112 ΘΕΜΑ iH O Y T ftm

μέρα. Σε γενικές γραμμές, τα λεωφορεία αναχωρούν από το σταθμό ιης Esplanade, που βρίσκεται στο Βόρειε άκρο του Madan, κοντά στην Chowringhee Rd, αλλά υπάρχουν πολλές ιδιωτικές εταιρείες που έχουν τις δικές τους αφετηρίες. Τα λεωφορεία από/προς προορισμούς στα νότια συνήθως συγκεντρώνονται στο σταθμό που βρίσκεται κοντά στο Οχυρό Ουίλιαμ και στην Babu Ghat.

Με τρένο Η Καλχούτα διαθέτει δύο οιδηροδρορωύς σταθμούς, στους οποίους επικρατεί πάντα χόοςίΟ

όχθη του ποταμού Hooghiy, εξυπηρετεί τα περισσότερα τρένα που κινούνται προς την πόλη, αλλά τα τρένα που κατευθύνονται προς το Darjeeling ή τα Βόρεια Κρατίδια αναχωρούν από το σταθμό Sealdah, στην ανατολική πλευρά του Hooghiy. Και στους δύο σταθμούς, θα πρέπει να προσέχετε τους πορτοφολάδες. Στο σταθμό Howrah,

οι πλατφόρμες 1 έως16 Βρίσκονται στο παλιό κύριο κτίριο, ενώ οι πλατφόρμες17 έως 22 βρίσκονται στο διπλανό νέο κτίριο. Μην ξεχνάτε να αφήνετε φιλοδώρημα στους αχθοφόρους (περίπου Rs25 για κάθε αποσκευή). Το τουρισπκό γραφείο κράτησης εισιτηρίων (6 Failie Place- ανοιχτά 10:00 π.μ- 5:00 μ.μ. Δευτέρα- Σάββατο, 10:00 π.μ.- 2:00 μ.μ. Κυριακή) βρίσκεται στον 1 ο όροφο δίπλα στην BBD Bagh. Εδώ προετοιμασθείτε για μεγάλες ουρές.

Στην Καλκούτα μπορείτε να κυκλοφορήσετε με διάφορους τρόπους, όπως με λεωφορείο, τραμ, μετρό ή rickshaw.

Page 93: Magik edu- Map= calcuta

***ΣΤύΙΧΕΙ&£ £ * K R f l K O Y T f l * * * ΠΡ00̂ °1

Υπάρχει άλλο ένα γραφείο «potnonc strrpiai» s®· κοντά, b k ί ο κ ϊ ε να

r*JXLfcL“ εβΙΠΡΙΟOK V n r>i>»'jl

:~ e T c i o U L n ö a i. ντΰοεπΞ *c <λείσετε

—pil >'.Z όλα TQ ~ ε> ζ κομά και 60 ΐχ ρ ε ς πριν από την αναχώρησή oac w w v r a a S a a o ^ ■ · n IC X ITOC f 'B 1” NC aíhhnn v

την Καλκούτα, j iíe e u s i ' j j ενα

.TTBPir -ddt^’ocfc

ϋΟΐρΟΟΡαΟΜάΐν 3ΙΗΞΡΕ» 13®

~Dha.ro: Ξο Λοτηχ. με μίαΟΉΚΤ "Ε»3__τϊ·τ ΠΠΞ3ΚΠ31 % 4 9 . 3 .

τγΜ ιμπ— ι Τξ3ΟΕ00ε< - - '* •βοβ^ γ ν 5υοΰετ £ 3Όΐ_£-Γιθ-'· να Π 2Ε β ε Β Ε ϋ ϊΙ ''

την τελευταία σπγιμή. Προσοχή, ωστόσο, σε ορισμένα μικρά και αναξιόπιστα Ίπ&ίΗωτικά γραφεία- ίβ ρ ε ί να σας ϋϊ©οχεθούν ότι σας

έκλεισαν εισιτήριο Α’ θέσης στο καλύτερο τρένο, αλλά να καταλήξετε στοιβαγμένοι με δεκάδες άτομα σε ένα άθλιο βαγόνι! Φροντίστε να αφήνετε μόνο μία μικρή προκαταβολή -αν σας ζητηθεί- και ελέγξτε τα εισιτήρια προτού πληρύαειε.

ΠΩΣ ΝΑ ΚΥ­ΚΛΟΦΟΡΗ­ΣΕΤΕΑπό προς το αεροδρόμιο Το αεροδρόμιο (τερματικοί σταθμοί εσωτερικού διεθνών πτήσεων και πτήσεων εσωτερικού) βρίσκεται 17 χμ.

I βορειοανατολικά του I cEvxo. πκ: πόλης.I r»c τμ;ο£ _:.ν

εηελείτοI δρομολόγιο μεταξύ I BBD Bagh και I αεροδρομίου (Rs10), I αλλά για να φτάσετε I στη στάση των

λεωφορείων θα πρέπει να περπατήσετε 10 λεπτά από το αεροδρόμιο. Ένα μηχανοκίνητο rickshaw από το αεροδρόμιο μέχρι το

κέντρο της πόλης θα σας κοστίσει περίπου Rs6. Το μετρό με κατεύθυνση Dum Dum κάνει στάση κοντά στο αεροδρόμιο- από εδώ, μπορείτε να πάρετε το λεωφορείο (Rs5). Αν προτιμάτε να πάρετε ταξί από το αεροδρόμιο, απευθυνθείτε

ί στη θυρίδα των προπληρωμένων ταξί Η διαδρομή μέχρι τη Sudder St θα σας κοστίσει περίπου Rs70. Παρόλο που το αεροδρόμιο είναι πλέον επισήμως γνωστό ως Netaji Subhas Chandra Basu International Airport, οι οδηγοί των ταξί εξακολουθούν να το αποκαλούν Dum Dum.

Με λεωφορείο Τα τοπικά λεωφορεία μοιάζουν με μηχανοκίνητα τέρατα που γεμίζουν ασφυκτικά με δεκάδες επιβάτες και τρέχουν με τρομακτική ταχύτητα. Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από Rs2. Υπάρχει, επίσης, και μία

Page 94: Magik edu- Map= calcuta

É É l IO IíÍEIR f i f i TON ΕΓΤΙΣΗΕΠΤΗϊ®*

εταιρεία που δρομολογεί ιδιωτικά μίνι-μπας (οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από 1^2,50).

Με τραμΤα δημόσια τραμ της Καλκούτας χαρίζουν στην πόλη ένα ιδιαίτερο στιλ, παρόλο που κατά τις ώρες αιχμής θυμίζουν... σαρδελοκούτια! Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια αυξάνονται οι πιέσεις για την κατάργησή τους, καθώς θεωρούνται σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνα για τα τραγικά|Βΐοτιλϊαρ«οματα- Οι φανατικοί «λ α των τραμ ανά τον κόσμο οργάνωσαν εκστρατείες για τη διάσωση των τραμ και, τουλάχιστον προς το παρόν, πέτυχαν το στόχο τους. Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από 1̂ 2.

Με μετρό Η Καλκούτα υπήρξε η πρώτη πόλη της Ινδίας που απέκτησε μετρό. Οι ταξιδιώτες κινούνται κυρίως στη νότια Ζώνη (από το

σταθμό Chandni Chowk μέχρι το σταθμό Tollygunge) και στη βόρεια Ζώνη (δυτικά της BBD Bagó). Υπάρχουν δύο σταθμοί κοντά στη Sudder St ένας στην Esplanade (απέναντι από το The Oberoi Grand Hotel) και ένας στην Park St. To μετρό είναι καθαρό και αξιόπιστο, αλλά γεμίζει ασφυκτικά με κόσμο κατά τις ώρες αιχμής (περίπου μεταξύ 9:00 π.μ. και 11:00 π.μ., καθώς και μεταξύ 5:00 μ. μ. και 7:00 U.IL από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή). Τα

I τρένα κινούνται από τις 7:00 π,μ. μέχρι τις IODO μ,μ. μεταξύ Δευτέρας και Σαββάτου και από τις 3:00 μ.μ. μέχρι τις 10:00 μ.μ. την Κυριακή. Οι τιμές των εισιτηρίων κυμαίνονται μεταξύ Rs4 (μία Ζώνη) και Rs8 (μέχρι το τέλος της διαδρομής)* διατίθενται και δεσμίδες εισιτηρίων για 12 ή 48 διαδρομές.

Με ταξίΣτην Καλκούτα

υπάρχουν δύο είδη ταξί: Τα κίτρινα ταξί έχουν άδεια κυκλοφορίας σε ολόκληρη τη Δυτική Βεγγάλη, ενώ τα μαύρα-κίτρινα ταξί κινούνται μόνο μέσα στα όρια της Καλκούτας. Το θέμα των τιμών είναι μάλλον περίπλοκο. Τα ταξίμετρα είναι απαρχαιωμένα, γι’ αυτό οι τιμές υπολογίζονται με πίνακες μετατροπής (υπάρχουνδιαφορετικοί πίνακες για τα παλιά και τα νέα ταξίμετρα), οι οποίοι πρέπει να υπάρχουν σε κάθε ταξί. Αν θέλετε να έχετε μαζί το δικό σας πίνακα, μπορείτε να αγοράσετε ένα αντίγραφο από το δρόμο. Σε γενικές γραμμές, θα πρέπει να προσθέτετε ένα 20% στην τιμή που αναγράφεται στα νέα ταξίμετρα. Σε ό,τι αφορά τα παλιά ταξίμετρα, θα πρέπει να διπλασιάζετε την τιμή και έπειτα να προσθέτετε το 20%. Επισήμως, οι τιμές ξεκινούν από Βε12 . θα διαπιστώσετε ότι πολλοί οδηγοί δε

Page 95: Magik edu- Map= calcuta

***κ«ικοντη***E li r w wmI M g s M

διατίθενται να θέσουν □ε ΑΟΠΛΕ·« το TOkLEzar 3ε αυτή ΊΤ» ZECUTTÜÉF. θαllflfc.ltr. Τ TTYFyfF T *.ετοίΧΛΟ." «c π ό ό π ο θ ειιε σε imc jj£. Αυ θέλετε m. Γταχεβθεττε με -τ έ — αξιοθέατα, .παλσγίατε ότι θα πληρώσετε %S9M0Q«c ΙΒ Μ Β 'Ρ Κ ΈΞ_ gnr ti scnxccau ic ΓΒΰβΤΜ ~ oar& .

ΌΧΑτρίχε·.--. ταξτ τ Soóoftr από εδώ i£ 3p — S a fe -S í θα

■ΑΚ

je* c*ec ουρές. •Ίχτεα λλη isa Sueñem ríifcpm rnr ππΡΓΤ: WBTwfinmwff. ‘5*.

Αβε rickshaw ■ *vinciir-7· ε»α το TEiBmao ρερος στο οποίο εξακολουθούν να υπάρχουν τόσα rickshaw. Οι οδηγοί m u rickshaw 3 »πθηκαν να ϋοθετήσουν τη νέα jd& των ποδηλάτων-

rickshaw που έκαναν την εμφάνισή τους σε όλες τις άλλες πόλεις της Ινδίας. Άλλωστε, κανείς δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει ποδήλατο. Πολλοί δεν έχουν καν αρκετά χρήματα για να αγοράσουν το δικό τους rickshaw και υπαχρεβνονται να το

I ιακόϋΜ r-:I Q U A ό θ Γ Τ ~ 0

rrm x “πονειτηI ^ε3 & ίου Αέοντος

100.000 οδηγοί rickshaw στην Καλκούτα υπολογίζεται ότι μεταφέρουν περίπου 1 .000.000 επιβάτες την ημέρα. Ωστόσο, οι αρχές της Καλκούτας ’ζητηθούν εδώ και

I o c c 1C

rickshaw, που θεωρούνται ότι προκαλούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Ήδη, τα rickshaw έχουν περιοριστεί σε πολύ λίγες περιοχές του κέντρου της πόλης, ενώ η κυβέρνηση στοχεύει στην πλήρη εξαφάνισή τους μέσα στα επόμενα χρόνια.

Απέναντι από το ποτάμι στο Howrah ή στα προάστια, υπάρχουν μηχανοκίνητα rickshaw και ποδήλατα-rickshaw. Μία σύντομη διαδρομή με ένα ποδήλατο-rickshaw κοστίζει περίπου Rs10, ενώ οι οδηγοί θα σας ευγνωμονούν αν τους αφήσετε και ένα φιλοδώρημα.

Με φεριμπότ Το φεριμπότ σας εξασφαλίζει την πιο γρήγορη και ευχάριστη διαδρομή από τη μία στην άλλη όχθη του ποταμού. Από τις 8:00 π.μ. μέχρι τις 8:00 μ.μ., τα φεριμπότ αναχωρούν τακτικά από την Chandpal Ghat ή τη Fairtie Ghat. Τα εισιτήρια είναι πολύ φτηνά (Rs3-5).

ΓΛΩΣΣΑΣτην πραγματικότητα, δεν υπάρχει επίσημη «ινδική» γλώσσα. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους εδώ εξακολουθούν να ομιλούνται ευρέως τα αγγλικά, παρόλο που οι Βρετανοί έχουν

Page 96: Magik edu- Map= calcuta

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣm

r in τον μ · ι™

αποχωρήσει από την Ινδία εδώ και τόσες δεκαετίες. Το σύνταγμα αναγνωρίζει δεκαοκτώ γλώσσες, ενώ υπάρχουν άλλες 1.600 (λιγότερο διαδεδομένες) γλώσσες και διάλεκτοι. Οι περισσότερες γλώσσες της Ινδίας έχουν τη δική τους γραφή, αλλά σε πολλά κρατίδια χρησιμοποιείται αποκλειστικά η αγγλική γραφή. Δείγματα αρκετών διαφορετικών γραφών υπάρχουν στα χαρτονομίσματα τον Ηε5 (καθώς και στα χαρτονομήμστα μεγαλύτερης αξίας).Τις τελευταίες δεκαετίες καταβάλλονται μεγάλεςπροσπάθειες για την καθιέρωση των χίντι ως εθνικής γλώσσας της Ινδίας, καθώς και για τη σταδιακή παύση της χρήσης των αγγλικών. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι τα χίνπ αποτελούν κύρια γλώσσα στο βορρά, αλλά δεν έχουν σχεδόν καμία σχέση με τις γλώσσες που

ομιλούνται στο νότο. γγ αυτό, οι περισσότεροι άνθρωποι που ζουν σε περιοχές της νότιας Ινδίας ανατίθενται σθεναρά σε αυτό ισ σχέδιο και υποστηρίζουν με θέρμη τη διατήρηση της αγγλικής γλώσσας. Πολλοί μορφωμένοι Ινδοί έμαθαν να χρησιμοποιούν την αγγλική προτού ακόμα μάθουν, τη μητρική τους γλώσσα, ενώ η πλειοψηφία των Ινδών που μιλούν περισσότερες γλώσσες γνωρίζουν οπωσδήποτε και αγγλικά. Επομένως, δε θα δυσκολευτείτε καθόλου να κινηθείτε στην Καλκούτα αν μιλάτε αγγλικά.Ωστόσο, δε θα έβλαπτε να γνωρίζατε και ορισμένες λέξεις ή εκφράσεις στην τοπική γλώσσα, τα χίντι.

ΧίντιΤα χίντι γράφονται από τα αριστερά προς το δεξιά.Παράλο που τα σύμβολα θα σας φανούν τελείως ξένα, κάποια γραμματικά

στοιχεία θα σας θυμίσουν την αγγλική γλώσσα. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα χίντι, μπορείτε να προμηθευτείτε το ενδιαφέρον βιβλίο της Lonely Planet Hindi & Urdu Phrasebook.

Προφορά Οι περισσότεροι ήχοι των χίντι έχουν τον αντίστοιχό τους στα αγγλικά. Για να κατανοήσετε και να προσεγγίσετε όσο το δυνατόν περισσότερο τη σωστή προφορά των λέξεων,

' παρακάτω θα βρείτε ; τη φωνητική μεταγραφή τους με βάσή το λατινικά αλφάβητο.

Φωνήεντα & δίφθογγοι θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με την προφορά των φωνηέντων. Σε αυτό τον οδηγό, τα μακρύ φωνήεντασημειώνονται με έναν τόνο (π,χ. ä, ί, ύ). Το ai προφέρεται σαν δίφθογγος όταν ακολουθείται από το ya. Το au προφέρεται σαν δίφθογγος όταν ακολουθείται από το

Page 97: Magik edu- Map= calcuta

va. Σε άλες β ς άλλες Tirp—ι'π -Γ m ai ~l— . a i i «<*· na n « χ ο π ε χ :» <m» ' : c TCOKDETH 3 ~BK TO

R ) oæsæi m ro g m m « a · «ny.■beoC <α ποτέ «τζ».

Χρήσιμες λέξεις & εχφράαας Xmpcsnpoi& ο ν α ν κ ε ςa n a c e

BT52SSB n sro S G T -

M·.e

e r serian . 'uTXUli-Tfvágn.

f e e κ A ña

aas ap sutaiye? β κ κ ί έ κ ;

m g srvbñ nam ip e ta?

kyaap ko angrezí atíhai?

Μιλάει κανείς εδώ βγγλικά;

*pa Afc/λο angrezí atíhai?

Κκαλαβαίνω.

mao samjhalí Δεν καταλαβαίνω.

mao nah samjha/l Γράψτε το, σας παρακαλώ.

zara Hkh díjiye.

Μετακινήσεις Πώς πάμε στο...;

ka ise ja tehao .j.? Πότε έρχεται ίο λεωφορείο:

bas tab jaegP ap tas

p e tb & e MCJñpejo

atíaagh

akhiriΤι ώρα φ εύγει το ...;

kitnebaje jayegajjayegi.? (αρσ./θηλ.)

Τι ώρα φτάνει το...; kitnebajepahpcega/pahpcegí -.? (αρσΥθηλ.)

I «BHSAÓMIleer aitaz ■ 300.1

λεωφορείο bas (θηλ.)

τρένοrelgài (θηλ.)

θα ήθελα ένα εισιτήριο...

mujhe ek ika cahiye...

απλό ek-tarafa

με επιστροφή do-tarafa

Α’ θέση pratham shreni

B’ θέση dvitfy shreni

Διαμονή Πού βρίσκεται το (καλύτερο/φτηνότερο) ξενοδοχείο;

sab se(accha/sasta) ho al kahhai?

Παρακαλώ, γράψτε τη διεύθυνση.

zara us ka pata likh djiye.

Έχετε ελεύθερα δωμάτια;

kya ko i kamra khall hai?

Πόσο κοστίζει για...; ka kiraya kitna hai...?

μία βραδιά ekdin

μία εβδομάδα ek hatte

θα ήθελα...mujhe...cahiye

μονόκλινο singal kamra

δίκλινο abal kamra

δωμάτιο με μπάνιο ghusalkhanevala kamra

Υπάρχει κάποιο άλλο δωμάτιο;

ko i aur kamra hai? Πού είναι το μπάνιο;

ghusalkhana kah hai?

κρεβάτι

Page 98: Magik edu- Map= calcuta

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

118 I ΘΕΜΑ

palang κουβέρτα

kambal κλείδι

cabí ντους

shavar χαρτί υγείας

ajlet pe par νερό (κρύο/ζεστό)

pañí (handa/garam) με παράθυρο

khikkala

Στην πόληΠού είναι...;

kahhai...? η τράπεζα

bainkτο προξενείο

kapnsal η πρεσβεία

díiavasο (νδουκπκός ναός

manir το τζαμί

maspdίο ταχυδρομείο

akkhanaτο δημόσιο τηλέφωνο

sarvajanik fon η δημόσια τουαλέτα

shaucalay η πλατεία

caukΕίναι κοντά/μακριά από εδώ;

kya voh yah se díf/nazdk hai?

Ψώνια Πού είναι το πλησιέστερο...;

sabseqarib... kah hai?

βιβλιοπωλείο kitabkfdukan

φαρμακείο dava íkídukan

παντοπωλείο dukan

παζάρι bazar

πλυντήριο dhobi

θέλω να αγοράσω... mujhe... kharidna hai

έγχρωμο φιλμ rangin film

φάκελο lifafá

χειροτεχνήματα h ih kíban ícé f

περιοδικά patrikai

Χάρτη naqsha

εφημερίδα (στα αγγλικά)

(angrezíka) akhbar χαρτί

kaghaz ξυράφι

ustara σαπούνι

sabunοδοντόπαστα

manjan Πόσο κοστίζει;

is ka dam kya hai? Νομίζω ότι είναι πολύ ακριβό.

y eh bahut mahfgaj i hai.(αρσΥθηλ.)

Μπορείτε να ρίξετε Στο εσ τ ια τόρ ιο¡ P M

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑτην τιμή; Βοήθεια! mada kjiye!

is ka dam kam ΚΕ9Η3 Σταμάιαί füko!kjiye? pBepEODVd

m r a U rnaΚλέφτης!Καλέστε

Gor1

Υγεία ¡OBÉeñ ασθενοφόρα! , m buiains le ana!

Πού είναι...; ratlBkhana Καλέστέτηναστυνομία! pulís Ko bulao!

kah hai... ? pnmjpo Α ο ι& κ ρ τμήμα 1 ihana vη κλινική m a n te n T o u j l l i ■ghusalkhana,

davakhana w mτο νοσοκομείο p a n t narangi ψάρι

aspatai ροδΟΒΜΟ machlíασπιρίνη caaf a n κρέας

(esprín) sirdardkí m n icpw o mans/goshtdava C K band g o b tii καφές

προφυλαχτικά •β “ ®1 « χ ες kafinirodhak JSÊff daH γάλα

αντισυλληπτικά 1 πατάτα dudhgarbnirodhak ses a lii τσάι

διάρροια i m o σπανάκι caydast fleto palak τσάι με γάλα

φάρμακο ■ΒΠΓΤΠ μοσχάρι dúdhvalí caydava J U gay ka mans τσάι με χάχαρη

ναυτία J e e e κοτόπουλο ch íke sathghin murgh

Η μ έρ εςΔευτέρα

somvarΤρίτη

mangaivarΤετάρτη

budhvarΠέμπτη

guruyarfbrihaspativar

Παρασκευήshukravar

Σάββατοshanivar

Κυριακήitvar/ravivar

Page 99: Magik edu- Map= calcuta

OH

MS

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 1 2 0 ( θ έ μ α

t t t K m K Q Y T m t t

0 in 0 cm

I 5

11

-12

13

14

m m m m i s ™

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΘΕΡΜ ΟΚΡΑΣΙΑΓια να μετατρέψετε βαθμούς Κελσίου σε βαθμούς Φαρενάιτ,πολλαπλασιάστε επί 1,8 και προσθέστε 32. Για να μετατρέψετε βαθμούς Φαρενάιτ σε βαθμούς Κελσίου.αφοιρέστε 32 και πολλαπλασιάστε με 0.55

Μ Η Κ Ο Σ, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΜΒΑΔΟΝ πολλαπλασιάστε επίαπό ίντσες σε εκατοστά 2,54από εκατοστά σε ίντσες 0,39από πόδια σε μέτρα 0,30από μέτρα σε πόδια 3,28από γιάρδες σε μέτρα 0,91από μέτρα σε γιάρδες 1,09από μίλια σε χιλιόμετρα . 1,61από χιλιόμετρα σε μίλια 0,62από ακρ σε εκτάρια 0,40από εκτάρια σε ακρ 2,47

ΒΑΡΟΣ πολλαπλασιάστε επίαπό ουγκιές σε γραμμόρια 2δ,35

ΣΥΝΟΡΑ

από γραμμάρια σε ουγκιές 0,035από λίβρες σε κιλά 0,45από κιλά σε λίβρες 2,21από βρετανικούς τόνους σε κιλά 1016από αμερικανικούς τόνους σε κιλά 907

Ο Βρετανκός τόνος ισούται με 2.240 λίβρες, ενύ ο θ£θκσΥΒως ισοάιοι με 2.000 λίβρες

Διεθνή

Επαρχίας

Πολιτείας

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ & ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

......... ΕθκκήΟ δός

ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ακτογραμμή

Ποτάμι

ΛίμνηΚανάλι

. ............... Αυτοκινητόδρομος

......... .............Κυρία Ο δός

.....ΔευτερεύομσαΟδός

........... ................ Ανοιχτός Δρόμος

Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ .1 . Ααπκός Αυτοκινητόδρομος

.......... . Αστική Κυρία Ο δός

1 _ .............. Λεωφόρος

....... ............................. Οδός

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

.....Πεζόόρομος

> ............................ Σήραγγα

----------------Ο — Σταθμός & nopda Τρένου

0 - ..........Μετρά & Σταθμός

" " " • • " ■ f t ) ” ·...................Τραμ & Στάση

............................Τελεφερίκ

-— ........ . Μονοπάτι

- * ........... / * * · ............. Περίπατος

ΟΓΚΟΣ πολλαπλασιάστε επί

από αυτοκρατορικά γαλόνια σε λίτρα 4,55 από λίτρα σε αυτοκρατορικά γαλόνια 0,22 από αμερικανικά γαλόνια σε λίτρα 3,79 από λίτρα σε αμερικανικά γαλόνια 0,26

Τα 5 αυτοκρατορικά γαλόνια ισοΰνται με 6 αμερικανικά γαλόνια Το 1 λίτρο είναι λίγο μεγαλύτερο από 1 αμερικανικό κουάρτο 0/4 του γαλονιού), και λίγο μικρότερο από 1 βρετανικό κουάρτο.

Ισοτιμία συναλλάγματος: €1=Ι?556.11 ΙΤε1=€0.017

K q p B * . r t s c K m .......................... Δάσος

.... Παραλία,έρημος

.... Ayopa Ζ / / / / Λ ...... ... Σημανηκή Περιοχή

Δ η Μ Η ι

Σ 9Μ Β Ο Α Α

Ttocr ToeeS ja ή Αντολλακτήριο 03 .....ΜουσείοΘ .... Συναλλάγματος

• rntam m % e o io e r Β \ * ν | | § § | | { | § § | Πάρκιν

m smmm ____________ χ»·«·—*. > ......................Παραλία a Αστυνομικό ΤμήμαΣταθμδς/Στάοη Λεωφορείων a ...............Ταχυδρομείο

m - r --------rr B ...............................Πύργος Ε χ θ ρ ικ ό Κέντρο0 ..... ή πολυκατάστημα

XX .......Σπηλαίο

m T o t T il 123 1 D ......Εκχλησία'Καθεδροςός s

S B ..... Σινεμά

Πρεσβεία ή Προξενείο

ν e ··

θ

..........Κολυμβητήριο

w c s s X Συνιριβάνι B .... ΘέατροQ ~kfc - O Γήπεδο Γκολφ 0 ......Τουαλέτα

s ΛV __Νοσοκομείο ή Κλινική E — ..................... Τάφος

b * = = r B Η Μ Κ ο ^ έ O .....Πληροφορίες— iip s c rT a ft:— * βάρος O .....Τ ζα μ ί

J i. ' f f G ... Ζω αλογκσς Κήπος

Ε23Π ΙΣ 5 Α θΒΕ *ο·ας s .................. Συναγωγή

• « « Τ tapaO&txx crow; χόοιβς α χο ί του ββ&Μ

Page 100: Magik edu- Map= calcuta

m K f t f i H G Y T R ï Î S :

• n D T F ^ wντ·ΐ| j

ΔΥ ΤΙΚ Η ΒΕΓΓΑΛΗTOFTS

W eé ¿ « a l t o s

ί =2ΓΓ ·Έ Π

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν ΙΕ Σ Ιηοοαρίου

sç fco ro ix jHapaxfawor.taaijDCs s n te K m v n

ΝΕΠΑΛ

^ SI KKI M I s --------- , , Χ ' Ε Β Λ

© Gangtok Προ<; 7him/>huΜΠΟΥΤΑΝ

KalFmpong :

<~.fraMeik-O Bagc

Katarthun

i?*wX — -----

Bagdógra^ ̂ Siliguri Ξ Ώ . isyioiuv

«BL iO E iftZ K C

W fljBFT

Darjeeling o

i $ „ m i. . Bujca Duar d? _aa. ~

; V. ^ %β ΑΥ0*βν7^ * A & ' ' O Nçr/Jàjpaiguri ·., Γ J-Idhapur..

> ^ a l p a i Kur| ' V l p i ^ | ....Ft \ ¡̂engrabandha. ^ yΛ » “ S . S CooC* ■ ASSAW

ύ r φ · ’r - \ De"" ï ysfl . J l II I

ΠΟΡΤΕΣ ΕΧΥΟΥΣΕΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΡΑΤΙΔΙΟ

Η Mate B arste μεσαΑπρΟίουDurgaPuja Οκτώβριοςuñar Οκτώβριος/

Νοέμβριος

Προς Pama ¡ S S ¡ 1 Í ¡ Í É & ! m

iBIHAR

Œ

npoç*jgrênasi

V Î ®/

I H A B X H A N D

ES Katwaô1

V ...

^ \ / / , ' A ' \ Κ > 1 î .NabadwipO -o KrisJuÊfagar

m

Puruia Banian SuwanO \ / V * N

ξ£ JJ* ·* ·* / 'P taw tBishnupur

1

i i■ i m s m J ß fe f V . ^

5 M '<■ p 1■ Iv/ i ';r> - »

%'

ESBChandarruga

V W /

m is a r * s ™Radhanagar g m MahesROf ç 8?

Serampore ; * / 0Howîah o x s/ K c . ï^ r s

V.

iKolaghat

Vq Midnaporc « '

S S Γ- v i ;^Kharagpur Tamluk

/ ^

à

BangnposhT-^r

DiamondHsàoor/

< r“ ~

\G a ñ ° =

HakSa TO' jaar

Lüîungo

O R. ¿ si F

a

KakdwipooNamkhana

; Dlgha \ o

o Contai

50BateshvKuy'

100 χμ. (3alssorc)'On

P I B OBaklcai AiftroçW «¡1

\

Chandipur

a/o Bhadrakh

£qçtocW /Waftai' ß0nJ.Pee//e«f

ton ί-ίομί'NgwniariçgtSt

Ñevv.

-11 1 SuddprSl

Chowringheela

Oreuiar Rd)

Iw®m Ώκέ&Ιp&gteSi

J J 1Ύ61 :

! J 5

V · α

' £ «60

EP 68 ··■ 7*65Προς Κοιμητήριο

Park St (60 μ.) /

0 i ▼,W« «-I . 56 Γ;·.' ■■--.-ifhoit SiôQ

g? 70 □ Ô “ ·" ; ACMlrtrf 5 71 '

. s i / . · »5 *74

f i

/

A P K j le .DI

073#

- /|»ςΚΛ ««BdrfSOjiJ

B 7= S3 — 1

¿S« r 78•

Έé £9s eso ï or

* l l g p 1 Ps £

· “

-·■ -·;

» 1

Page 101: Magik edu- Map= calcuta

12 Hong Kong & Shanghai Bank (HS8C)

13 Κεντρικό Γραφείο Τηλεγραφημάτων

16 Indian Airlines26 American Express27 Ναός Αγίου Ιωάννη28 Ανώτατο Δικαστήριο29 Δημαρχείο' Kolkata Panorama30 Raj Bhavan32 Τέμενος Σουλτάνου Tipu33 Metro Cinema34 Central Cottage Industries

Emporium37 Shahid M re r 39 Pans Bar & Restaurant

B 6 0 B * f h(Oalhousie

Square)

7 p o q o ta S u i Metro Static

ΘΕΜΑ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ¿ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜ Α

* * * K o n K O Y m m

***ΧΗΡΤΕΣ#**

C H O W R I N G H E E

ΠΟΥ ΝΑ ΜΕΙΝΕΤΕ ΠΟΥ ΝΑ ΦΑΤΕ 49 Oxford Book Shop1 The Oberoi Grand 5 Kathleen Confectioners* Princess 51 Japan Airlines6 CKT Inn Restaurant & Bar 53 Jet Airways7 Hotel Lindsay· Gujral Guest House· 9 Khalsa Restaurant 58 Cambridge Book & Stationery Company

Jharokha 11 Zaranj & Jong's Restaurants 59 Ταχυδρομείο Park St10YMCA 19 Khwaja 60 Women's Friendly Society12 Lytton Hotel* Sunset Bar 23 Blue Skv Calé’ Curd Comer 62 State Bank of India14 fairiawn Hotel 32 JoJo's Restaurant 63 British Airways* Royal Nepal Airlines15 Hotel Diplomat 35 Prince Restaurant Corporation16 Hotel Astoria 38 How Hua* Off Cum On Rambo Bar $4 Classic Books17 Centreport Guest House* Travelers' 44 Mocambo* Armenian College 65 GSI

Egress Ctt> (Thackeray's Birthplace) 67 Cathay Pacific KLM20 Super Guest House 50 Bar-B-Q 68 Metro Plaza21 Shfton Hotel Tourist Inn Ku<a Travels 52 Barista 69 British High Commission22 Hotel Hdson- Zurich's 54 Rury's* Music World 70 Προξενείο ΗΠΑ25 Salvation Army Guest House 55 Peter Cat 71 Vital Medical Services27 Capital Guest House 57 Golden Dragon 72 DHL Worldwide Express29 Hotel Palace 61 Waldorf Restaurant 73 ANZ Grindlays Bank30 Paragon Hotel Hotel Maria 66 Grain o f Salt* Planet M 75 Swiss International Air Lines31 Timestar Hotel Hotel Galaxy 79 Kootoe Jar 76 Πλανητάριο MP Birla33 Modern Lodge 77 Κυβερνητικό Γραφείο Τουρισμού34 Gulistan Guest House* Hotel Royal ΑΛΛΑ 78 Iskcon

Palace 2 New Empire Cinema* Lighthouse Bar & 80 Βρετανικό Συμβούλιο & Βιβλιοθήκη37 Sonali Guest House Restaurant* On Cue 81 Air India39 Hotel Neelam 3 Nirvana Hotel 82 Καθεδρικός Αγίου Παύλου40 Hotel Crystal 4 Ταχυδρομείο New Market 83 Ακαδημία Κολών Τεχνών41 Hotel East End 8 Treasure Island Market 84 Nandan Cinema· Rabindra Sadan· Sisir42 Classic Hotel 13 North East Color Photos Mancha43 Hotel VIP International' Shyamoli 18 Bookland 85 Παιδικό Μουσείο Νεχρού

Paribahan (Εισιτήρια Λεωφορείων προς 24 Netfreaks 86 Emarnl* LandmarkDhaka)* Gupta Restaurant 26 Ινδικό Μουσείο 88 Aoroflot

48 Park Hotel* Someplace Else* Tantra 28 Entemet 89 Υπηρεσία Καταγραφής Αλλοδαπών56 YWCA 36 Shyamoli Paribahan (Εισιτήρια 90 Singapore Airlines74 Kenilworth Hotel λεωφορείων προς Dhaka) 92 Thomas Cook* Air France* Gulf Air87 Hotel Vic Terrace 45 Biman Bangladesh Airlines* ATM 93 Thai Airways International91 Hotel Hindustan International 46 Ασιατική Εταιρεία

47 Standard Chartered Grind lays Bank94 Royal Jordanian

BBD BAGH (DALHOUSIE SQUARE)

W e . v ~

31 KCDas 36 Indra Mahal 40 Nizam’s

ΑΛΛΑ1 Τέμενος Nakhoda2 Γραφείο Κράτησης

Σιδηροδρομικών Εισιτηρίων3 Writers' Building4 Αστυνομία5 Κεντρικά Ταχυδρομείο6 Φιλοιελικό Μουσείο7 Γραφείο Κράτησης

Σιδηροδρομκων Εισιτηρίων8 M lennium Park9 Shipping Corporation of Indfe

10 RN D utt&Son11 w est Bengal Tourism Certre

Aita

7 5 0 3 0 0 u .

Page 102: Magik edu- Map= calcuta

ΜηρΣΤ' '·OaHSjMteAMOII

I ^οος Sa» Luto cay (4xy¿* I SwBbjjgtrJfyott tñgency

• Koifata (& & ). S csn ce O f / (6 χμ). Meca Park (t2 * i ) . AJrportPtaxe

Ϊ ¡Hoto! (16 yp.). MBO ΑΙφοιΙ Horn f l i n t ) . Αίροΰρόμο (17 χμ ) 6

Οβφ*Ληο(6β6 χ μ )

’M'ORd

(Ugh BiZ<\nr

::O'Shyam.«».!

AurobindoM t

•̂ Kumartollr *

telaos AdNimtal* CM

Howrah /VMrawd· fid

Outrun Ch

n&i|po5popiK$q Sv. Perk. Circus

'/παΛ5ρομος A Γήηι.ΛοΠόΚο ΚαΙχούιας >

P b ·ΐ9

Bboy/artipdíé:Picnic Οώύοο Rd

ijyndjs f l

li liqpofl ρομικός ilf. Odllygunge

ιβηρο'ρομι^ός Ir. Dhekuila

ΠροςστοΟμό Verpd Γο/fygunge

ff XM.; ftAnwar Sh*h R«·

DA, xófrrnChovvrlnghoe

Π Ο Υ Ν Α Μ Ε ΙΝ Ε ΤΕ 9 Πανεπιστήμιο της ΚαλκοΟιας5 Yatri Niwas Μουσείο Asulosli

12YMCA17 Royal Calcutta Guest House 19 Taj Bongal* Incognito 36 Tolyounoo Club

11 Στάση λεωφορείων13 Οργάνωση Μητέρας ΤερΛξος14 Αποβάθρες Klddorporo15 Victoria Memorial16 Κοιμητήριο South Park 81 18 Kala MnndirΠ Ο Υ Ν Α Φ ΑΤΕ

10 Indian Colfco House Rupa 23 Wockhardt Modlcal20Momo Plaza 24 Birla Industrial21 Aqua Java 25 Birla Mandir Cima22 Kewpies 28 Seagull Bookstore and MmU26 Ttial Tonight27 Red Hoi Chili Peppers

Resource Centre29 Εθνκή Βφλιοθήκη30 Προξενείο Νεπάλ

Α Λ Λ Α 31 Ιταλικό Προξενείο1 Ναός ιηςΚάλι 32 Ναός της Κάλι2 Bekir Math 33 Ακαδημία Τέχνης & Πολίϋσιιου3 ΖαΙησηκός Ναός Digambara Birla4 Ζαϊνκπικός Ναός Parcshnath 34 Ινστιτούτο Πολιιιομου6 Οικία Taocre Αποστολής ΡαμακρΙσνα7 Aquation8 Μαρμάρινο Ανάκιορο

35 Εμπορικό Κέντρο bakslÉinpon

W»W t íXr. Wninywh

H E K S

Κ " ~ \ η λ̂ Βrifu cu n a im ,'# ’

ΐΜΜφοΌΜΙ / n

i n ll4e* /

Ι ' ι ΛιιΜ Ιι Cktruk» maullo* Hit i

¡ ffwwi^NyMCm ol South M

«d'A ·*·*V/4.

/ / £ > ...¿ % >Í* V í < ■ $ ! 5

$ Hrc>.

1*'*ΐ4ΐΛ

/AwlHNirflMWil·

2 # ‘