Lr magazine 2016

44
ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 MAGAZINε CAREER | NEWS COMPANY OF THE YEAR 2015

Transcript of Lr magazine 2016

Page 1: Lr magazine 2016

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

MagazinεCAREER | NEWS

COMPANY OF THE YEAR 2015

Page 2: Lr magazine 2016

BUSINESS BUILDER TRIP 2017

περιεχομενα

20

42

12

03 LR"Ηεταιρείατηςχρονιάς2015“

04 νέο„BusinessBuilderTrip2017“

06 νέο„EliteTrip2017“

08 ετήσιαBonus

10 LRWorldLeaderCommittee

12 12LRPolo

16 OpenMeetingsΚύπρου

18 ProductSeminars

20 LRAcademies

28 LRCelebritiesInternational

41 LRCareer|OurNetworkofLeaders

42 LRGlobalKidsFund

04

2 LR magazinΕ 6  / 2016

Page 3: Lr magazine 2016

Στις 6 Οκτωβρίου 2015, η LR Health & Beauty κέρδισε το βραβείο Seldia Astra Award “Company of the Year 2015” στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Άμε-σης Προώθησης στις Βρυξέλλες!Η εταιρεία μας διακρίνεται πια ως ηκαλύτερη εταιρεία Άμεσης προώθησηςστηνευρώπη!Κριτήριατηςεπιλογήςτηςήταν,μεταξύάλλων, η θετική εξέλιξη της εταιρείαςστον κλάδο της Άμεσης προώθησης, ηκοινωνικο-οικονομική προσφορά της

και τα πλεονεκτήματα που προσφέρειστοκοινόπουαπευθύνεται.

«H LR αγωνίζεται για μια ενωμέ-νη βιομηχανία Άμεσης Προώθησης στην Ευρώπη και υποστηρίζει έτσι τις εργασίες του Οργανισμού Άμε-σης Προώθησης», τονίζει ο Jacques Cosnefroy, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Seldia.

ΤοβραβείοSeldiaτουευρωπαικούορ-γανισμούΆμεσηςπροώθησηςαπονέμε-

ται κάθε χρόνο στην πιο επιτυχημένηεταιρεία.Κάποιααπότακριτήριαεπιλο-γήςείναιγιαπαράδειγμαηθετικήεξέλι-ξητηςεταιρείαςστονκλάδοτηςΆμεσηςπροώθησης,ηκαινοτομίατηςστηναγο-ράκαιοιυψηλέςηθικέςαξίεςτης.Patrick Sostmann: «Νιώθουμε, μέσα από αυτό το βραβείο, ότι οι κόποι της δουλειάς μας ανταμείφθηκαν και ευχαριστούμε όλους τους Συνεργάτες και τους συνεταίρους για την προ-σφορά τους!»

ΗLRεΤαιρειαΤΗΣχρονιαΣ2015!ΒραΒειοΓιαΤΗνLR!

LR AwARd

LR magazinΕ 6  / 2016 3

Page 4: Lr magazine 2016

BUSINESS BUILDER TRIP 2017:

εΛαΤεμαΖιμαΣ!Τοπρώτοτρίμηνογιατο2016έχειήδηολοκληρωθεί,καιηελλάδαέχειήδη3επιτυχόντεςΣυνεργάτες!πλησιάζουμεστοτέλοςτουδεύτερουτριμήνουκαιείμαστεέτοιμοιναυποδεχτούμεακόμαπερισσότερουςΈλληνεςκαιΚύπριουςBusinessBuildersπουθακαταφέρουνναζήσουναυτήτηνμοναδικήεμπειρία!

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΩ BUSINESS BUILDER;

1.Κάντεόσοτοδυνατόνπερισσότεροτζίροαπότιςνέεςπρώτεςγραμμές-μετράειοσυνολικόςτζίροςτουεκάστοτετριμήνουτου2016,στοοποίοανήκειοτζίρος.οπροσωπικόςτζίροςδενπροσμετράται.

2.μπείτεμετοντρόποαυτόνανάμεσαστουςTOP25παγκοσμίως!

3.επιβεβαιώστετονοκτώβριο,νοέμβριοκαιΔεκέμβριοτουλάχιστοντοντίτλοτουαρχηγούομάδας!

μηναφήσετεαυτήτημοναδικήευκαιρία.ΒιώστεμαζίμεπολλούςάλλουςδιεθνείςBusinessBuildersτοομαδικόπνεύμα,τηντεχνογνωσίακαιτηνπαρακίνηση!

χαρείτετιςπεριπετειώδειςκαιγεμάτεςδιασκέδασηκαιδημιουργικήσυζήτησημέρεςμεταΣτελέχητηςLRHealth&Beauty!

Γιαπερισσότερεςπληροφορίες:Ρωτήστε τον Αρχηγό της Οργάνωσής σας!

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: Επιβεβαιώστε τον τίτλο

Αρχηγού Ομάδας

τον Οκτώβριο,

Νοέμβριο και

Δεκέμβριο!

Απόστολος Ελευθερίου, Sales & Operation Manager

Σε αυτό τα διαγωνισμό όλοι μπορούν να λάβουν μέρος! Μπαίνουμε στον τρίτο γύρο! Επωφεληθείτε της ευκαιρίας που σας δίνεται, να προκριθείτε για το BUSINESS BUILDER TRIP 2017!

LR BUSINESS BUILDER TRIP

Page 5: Lr magazine 2016

οιΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙτΥχΟΝτΕΣ ΤουBUSINESS BUILDERTRIPπρώΤοΤριμΗνο2016

Φωτεινή Νουέσερ-Μπάρμπαρα

νιώθωπερήφανηπουείμαιμέλοςτηςμεγάληςοικογένειαςτηςLR,αλλάκυρίωςπουμουδίνεταικαθημερινάηευκαιρίαναβοηθώανθρώπουςνααισθάνονταιπιουγι-είς,πιοόμορφοικαιπιοδυναμικοί.ΘέλωναευχαριστήσωτονΣπόνσοράμουγιατηνεμπιστοσύνηπουμουδείχνεικαιτηνπολύτιμηβοήθειατηςσεκάθεμουβήμα.περιμένωόλουςεσάςναμεγαλώσουμεκιάλλοαυτήτηναγκαλιά.

Πάτερ Maher Alessa

μετηνευλογίατουΘεού,μευπομονήκιεπιμονήαλλάκαιμετηνκαθοδήγηση,τηναμέριστηστήριξητωνανθρώπωνπουσυμπορευόμαστεκαιμετηνσύζυγόμουστοταξίδιμαςμετηνLR,επετεύχθηένασημαντικόβήμα.

ΤακαλύτεραΈρχονται!

LR magazinΕ 6  / 2016 5

Ιωάννα τσεκούρα & Νικόλαος Νούσας

ευχαριστώγιατηνευκαιρίαπουμουδίνεταιναμοιραστώμαζίσαςτηνπορείαανάπτυ-ξηςτουδικτύουμας. ΗκαθοδήγησηαπότονΣπόνσοράμαςκαιτοναρχηγόοργάνωσης,καθώςκαιηεξαίρε-τηποιότητατωνπροϊόντωνμας,μαςβοήθησενακαταλάβουμετηδύναμηπουέχουμεσταχέριαμας,έτσιώστεναμπορέσουμεναβοηθήσουμεανθρώπουςπουεπιθυμούνναέχουνμιακαλύτερηποιότηταζωής.Ηεταιρείαμαςπροσφέρειαπλόχερα,όλατακλειδιάκαιταεφόδια,γιανααποκτήσουμεμιαουσιαστικήπροοπτικήγιατομέλλον.

ΤοόραμαγιαδημιουργίακαιπροσφοράείχεσαναποτέλεσματηνεπιτυχίαμαςστοBusinessBuilderTrip.

LR magazinΕ 6  / 2016 5

LR BUSINESS BUILDER TRIP

Page 6: Lr magazine 2016

ELITE TRIP 2017:

μαΓευΤιΚοβΙΕΤΝΑΜ

ΠΩΣ ΘΑ βρΕΘΕΙΤΕ ΕκΕΙ;

1.επιβεβαιώστεμίαφοράτοντίτλοτουασημένιουαρχηγούοργάνωσηςήκάποιουανώτερουτίτλου.

Θαπρέπειναεπιβεβαιώσετετοντίτλοαυτόν,τοαργότερομέχριτονΦεβρουάριοτου2017.

2.Το2017επιβεβαιώστετανέακριτήριατουςπρώτους6μήνεςαπότουλάχιστον3φορές.

ανακαλύψτεπόλειςγεμάτεςζωή,εξωτικήφύσηκαιμοναδικάπολιτιστικάHighlights!χαρείτετηνπολυτελήατμόσφαιρακαιτιςιδιαίτερεςεκλεκτέςεμπειρίες,πουθασαςμείνουνανεξίτηλεςστημνήμη!ΒιώστεονειρεμένεςημέρεςμαζίμετουςεκλεκτούςτηςLRκαικορυφαίαστελέχη!

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας.

ΠΛΗρΟΦΟρΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩρΑ ΠρΟΟρΙΣΜΟΥ:Το Βιετνάμ είναι μια μακρόστε-νηπαραθαλάσσιαπολιτείαστηννοτιοδυτική ασία. Συνορεύει μετηνΚίνα,τοΛάος,τηνΚαμπότζη,τον κόλπο τηςΤαϊλάνδης και τηΘάλασσα της νότιας Κίνας. ΗφημισμένηHalongBayξεχωρίζειχάρηστιςπαραδεισένιεςαμμου-διέςκαιστομαγευτικότοπίοτης.

6 LR magazinΕ 6  / 2016

Page 7: Lr magazine 2016

ΚΩΛΕττΑ ΣΟΦΙΑ (BOL)

οτίτλοςτουSOLείναιη επισφράγισητωνπροσπαθειώνκαιηαπόδειξηότιοτιτλούχοςκατέχειτηγνώσηκαιτηνικανότηταναμοιράζεισωστάτονπλούτοπουονομάζεταιLR.ΚαιτοταξίδιστοΒιετνάμείναιηαπόδειξηότιμετηνLRμπορώναβαδίζωπροςτοόνειροκαιτοάπιαστο.ΓιαμένατοLREliteTrip2017είναιηχαράτηςεπιτυχίαςκαιέναόνειροπουγίνεταιεφικτόκαιμετατρέπεταισεζωντανόστόχογιατονοποίοβαδίζωαυτήτηστιγμή. 

ΚΑΦΦΑτΟΥ ΕΙΡΗΝΗ & τΖΩΡτΖΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣτΑΝτΙΝΟΣ (BOL)

ΗΖωήμαςείναιέναπανέμορφοταξίδι... ακόμαπερισσότεροδε,ότανέχειςεπιλέξεισανκύριοόχημααυτούτουταξιδιού τηνLR.

νοιώθουμεότιβρισκόμαστεστηβάσητουκαιτοταξίδιαπόεδώκαιπέρα προμηνύεταιαπολαυστικό. 

Ξεκινάμεσήμερα...τακαλύτεραμας χρόνιαείναιακόμαμπροστά.

Καλάμαςταξίδια!

ΣΑΡΙτΖΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (BOL)

ΤοταξίδιElitetrip2017στοΒιετνάμείναιγιαεμέναοσυνδετικόςκρίκοςπροςτηνεπιτυχίακαιαναγνώρισηγιατηνκαριέραμουμετηνLRHealth&Beauty.

οτίτλοςτουασημένιουαρχηγούόπωςκαιοιανώτερεςκλίμακεςτηςLRσηματοδοτούντηναφετηρίατηςαπόλυτηςοικονομικήςανεξαρτησίαςκαιελευθερίαςστοδικόμουμέλλον.

ΣεαυτότοEliteLRtripταξίδιτηςεπιτυχίαςκαιεπιβράβευσηςθαείμαιεκεί.

ΝτΕΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑτΕΡΙΝΗ & ΡΕΛΛΙΑΣ χΡΥΣΟΣτΟΜΟΣ (BOL)

πιστεύωότιτοταξίδιστοΒιετνάμθαείναιμιααξέχαστηεμπειρίαζωήςσεόσουςθασυμμετέχουν.είναιαπόλυταβέβαιοότικάτιτόσομοναδικάποιοτικόδενθαμπορούσεναδιοργανωθείαπόκαμίαάλληέκτοςαπότηνκορυφαίαεταιρείαάμεσωνπωλήσεων,τηνLRHealth&Beauty.

Όλοιμπορούννατοδιεκδικήσουν!

ΒΙΟΛΑτΖΗ ΑΝΑΣτΑΣΙΑ (BOL)

πριναπόέξιχρόνιαμέσααπότονεργασιακόμουχώροήρθεηLRστηζωήμου,σεχρόνοανύποπτοκαιεντελώςτυχαία.

ευτυχώςμπόρεσανατηνεκτιμήσωκαικυρίωςνακατανοήσωτηνπροοπτικήκαιτατελευταίαχρόνιανακάνωέναυπέροχοταξίδιζωήςμαΖιτης.

Ζω,χαίρομαισηκώνομαιότανταπράγματαδενπάνεκαλάκαιπροχωράω...όπωςακριβώςσυμβαίνειστηνίδιαμαςτηνΖώΗ.

ΚΑΛΟΥΣΗ ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ & ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗτΡΗΣ (BOL)

νασυνεργαστείςμεμίαεταιρείαπουέχειόραμακαιαξίες,όπωςπάθος,εμπιστοσύνηκαιυπευθυνότητα.αξίεςτηςLR...

ναμηνχρησιμοποιείςσανάλλοθιτηνπροσπάθειααλλάνακάνειςμόνοπράξεις,ναδιεκδικείςκαιπάνωαπόλανασέβεσαικαιναεκτιμάςτουςσυνεργάτεςσουκαιτουςανθρώπουςπουσεστήριξαν.

ΚαλήαντάμωσηστοEliteTrip2017.

χΑΡΙτΟΣ ΚΩΣτΑΣ (BOL)

TOELITETRIPΤΗΣLRΤο2017είναιμίαπρόκλησηγιαμένα...ΈναονειρεμένοταξίδιστοΒιετνάμ,έναμέροςπουπάνταήθελαναπάωκαιναγνωρίσω...μιαεπιβράβευσηπουσυνδυάζεταιμετοντίτλοτουSILVERORGALEADERπουείναιηαρχήτουονείρου....

αυτάμόνομετηνLRμπορούνναγίνουνκαιναζήσειςταόνειράσου!

τα Στελέχη που πλησιάζουν στο... Βιετνάμ!

ELITE TRIP 2017

χΑτΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΝΑΣτΑΣΙΑ (SOL)

ΈναταξίδιπουκαλούμαστενατοζήσουμεπαρέαμετηνEliteτωνεταιρειώνκαιτουςEliteτωνδικτύωνμας.Συναρπαστικήεμπειρίατηνοποίακαλούμαστεναζήσουμεάνθρωποιπουτοόραμαμαςείναι:

Ηανάπτυξη,ηοικονομικήανεξαρτησία,ηπροσωπικήελευθερία,ηοικογενειακήεξασφάλισηκαιηΔημιουργίακαινούριωνΣτελεχών.είναισυναρπαστικόγιατίθατομοιραστώμαζίσαςκαιθαηγείταισεαυτόηίδιαμουηζωή...

ΓιατίLRείσαιηίδιαμουηΖώΗ!

LR magazinΕ 6  / 2016 7

LR ELIT E TRIP

Page 8: Lr magazine 2016

ΕΤΗΣΙΟ ΜΠΟΝΟΥΣ 20156.000.000€

MAGDALENA KNYCPEL

ΟΜΑΔΑ CRISTINA ISABEL D. SEQUEIRA/FERNANDO ALEXANDRE SEQUEIRA

SANDRA ISABEL MONTEIRO LOURO

CARLOS VIDAL UNIPESSOAL

SOŇA ŠPINEROVÁ

ELIF ADEM SAHIN

ΟΜΑΔΑ DILEK BUYUKKOSTENCELI/ BARIS BUYUKKOSTENCELI

ΟΜΑΔΑ ANDREJ PAVLOVITSCH CHOROL‘SKIJ / EVGENIYA A. CHOROL‘SKAYA

OLEKSANDR IVANOVITSCH VAZINS‘KIJ

ΟΜΑΔΑ MGR.JIŘÍ ŠEDEK-EPOR/ NADĚŽDA ŠEDKOVÁ

BÜLENT DUMAN

ΟΜΑΔΑ SEVERINE

ΟΜΑΔΑ PEGGY FERRAND/ARNAUD FERRAND

ΟΜΑΔΑ DEMETRIOS DOYDOYMES/EYTHYMIA DOYDOYME

ANITA KÜRTI

ΟΜΑΔΑ MONICA GIJBELS/TONTY VERBRUGGEN

ΟΜΑΔΑ IGNAZIA TONA / SERGIO ACIN

ALEKSANDRA GRZELEC

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ: Η LR ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΤΗΣΙΟΥ BONUS!

WOW!ΕΤΗΣΙΑ BONUS ΥΨΟΥΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΑΝ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ BONUS

Συνολικά επιβεβαιώθησαν161 Συνεργάτες από 21 χώρες για το Ετήσιο Bonus

2015!BERND VOGELHUBER177.637,33 €

PATRIK KÖNIG160.396,51 €

JAN BOHN128.784,32 €

MARION & MARKO RIEDEL109.170,11 €

HOLGER & TANJA KUNATH155.418,34 €

WILLI FAUSEL140.588,06 €

SOPHIE ROMO-GOMEZ & JEAN-MARC THIMOLÉON130.547,34 €

GENRIKH & MARINA ERDMAN104.043,84 €

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ108.748,53 €

ΖΗΣΗΣ ΑΧΛΑΔΑΣ110.473,05 €

TOP-TEN ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ BONUS

8 LR magazinΕ 6  / 2016

Page 9: Lr magazine 2016

ΕΤΗΣΙΟ ΜΠΟΝΟΥΣ 20156.000.000€

MAGDALENA KNYCPEL

ΟΜΑΔΑ CRISTINA ISABEL D. SEQUEIRA/FERNANDO ALEXANDRE SEQUEIRA

SANDRA ISABEL MONTEIRO LOURO

CARLOS VIDAL UNIPESSOAL

SOŇA ŠPINEROVÁ

ELIF ADEM SAHIN

ΟΜΑΔΑ DILEK BUYUKKOSTENCELI/ BARIS BUYUKKOSTENCELI

ΟΜΑΔΑ ANDREJ PAVLOVITSCH CHOROL‘SKIJ / EVGENIYA A. CHOROL‘SKAYA

OLEKSANDR IVANOVITSCH VAZINS‘KIJ

ΟΜΑΔΑ MGR.JIŘÍ ŠEDEK-EPOR/ NADĚŽDA ŠEDKOVÁ

BÜLENT DUMAN

ΟΜΑΔΑ SEVERINE

ΟΜΑΔΑ PEGGY FERRAND/ARNAUD FERRAND

ΟΜΑΔΑ DEMETRIOS DOYDOYMES/EYTHYMIA DOYDOYME

ANITA KÜRTI

ΟΜΑΔΑ MONICA GIJBELS/TONTY VERBRUGGEN

ΟΜΑΔΑ IGNAZIA TONA / SERGIO ACIN

ALEKSANDRA GRZELEC

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ: Η LR ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΤΗΣΙΟΥ BONUS!

WOW!ΕΤΗΣΙΑ BONUS ΥΨΟΥΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΑΝ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ BONUS

Συνολικά επιβεβαιώθησαν161 Συνεργάτες από 21 χώρες για το Ετήσιο Bonus

2015!BERND VOGELHUBER177.637,33 €

PATRIK KÖNIG160.396,51 €

JAN BOHN128.784,32 €

MARION & MARKO RIEDEL109.170,11 €

HOLGER & TANJA KUNATH155.418,34 €

WILLI FAUSEL140.588,06 €

SOPHIE ROMO-GOMEZ & JEAN-MARC THIMOLÉON130.547,34 €

GENRIKH & MARINA ERDMAN104.043,84 €

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ108.748,53 €

ΖΗΣΗΣ ΑΧΛΑΔΑΣ110.473,05 €

TOP-TEN ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ BONUS

LR magazinΕ 6  / 2016 9

LR ΕΤΗΣΙΑ BONUS

Page 10: Lr magazine 2016

ΓνώριΖεΤεΤΗνLR WORLD LEADER COMMITTEE;Η WLC ιδρύθηκε για να καλύπτει τιςπροκλήσεις τουμέλλοντοςστην LR.οπυρήνας των τακτικών συνεδριάσεωνείναιοπροσανατολισμόςτηςεταιρείας.

κεντρικά θέματα:

1ΗεΞερευνΗΣΗνεώναΓορών

2ΘεμεΛιώΔειΣΣΤραΤΗΓιΚεΣπροΪονΤών

3εΚπαιΔευΣΗΚαιΗΓεΤιΚΗΣυμπεριΦορα

4ΔιεΘνειΣεΚΔΗΛώΣειΣΚαιΔραΣΤΗριοΤΗΤεΣ

10 LR magazinΕ 6  / 2016

LR WORLD LEADER COMMITTEE

Page 11: Lr magazine 2016

ΗWorldLeaderCommitteeυποστηρίζειταμελλοντικάσχέδιαεπιτυχίαςτηςLR,δη-μιουργεί πολύτιμα ερεθίσματα και συμβάλλει μακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη τηςεταιρείαςμας.μιααπότιςπρωτεύουσεςεπιθυμίεςτηςWorldLeaderCommitteeεί-ναιηενδυνάμωσητηςεναλλαγήςμεταξύτηςLRκαιτωνδιεθνώνηγετικώνστελεχών.αντίστοιχα,κάθεμορφήεποικοδομητικήςεισαγωγήςείναιπάνταευπρόσδεκτη.ανυ-πομονούμεγιαταεπόμεναμελλοντικάκερδοφόρακαιφιλόδοξασχέδια!

αυΤοιειναιοιΣτΟχΟΙ τΗΣ WORLD LEADER COMMITTEE:

GENRIKH ERDMAN

ΗεταιρείαμαςδενσταματάμόνοστηγνώμητωνΣυνεργατών,αλλάπαίρνεισημαντικέςαποφάσειςμετηβοήθειατωνσυνεργατώντηςστασυνέδριαWLC.προσωπικάείμαισίγουροςότιχάρησεαυτήτηνπροσπάθεια,οετήσιοςτζίροςτηςLRσταεπόμενα10χρόνιαμπορείναεκτοξευθείακόμηκαιστο1δισεκατομμύριοευρώ.Ησυνεργασίατωνηγετικώνστελεχώναπόδιαφορετικέςχώρες,καθώςκαιηδιεύθυνσητηςεπιχείρησηςθααποφέρεικαρπούςγιακάθεLRΣυνεργάτη!

HOLGER KUNATH

μουφαίνεταιπολύκαλότοότιηLRίδρυσετηνWLC,αφούηεταιρείατηςLRκαιεμείςταΣτελέχητηςείμαστεμιαενωμένηαλυσίδα.αυτήηιδέαμιαςκοινήςδιαμόρφωσηςτουμέλλοντοςσφραγίζεικαιτηναξιοσέβαστησυνεργασίατηςεπιτροπής.μπορείκανείςνααισθανθείότιόλαταμέληαναγνωρίζουναυτήντημεγάληευθύνη.είναιεπίσηςαξιοσημείωτοτοεποικοδομητικόκαιθετικόομαδικόπνεύμα,τοοποίομέσααπότααντιμαχόμεναθέματαδενχάνεταιποτέ.

ΠΕΝΝΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ & χΡΗΣτΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ

ΉτανμεγάλημαςτιμήναδιακριθούμεωςμέλητουWLC.πρόκειταιγιαμιαμεγάληευθύνη,αφούηWLCαποφασίζειγιατομέλλοντηςοικογένειαςτηςLR.Συνεργάτεςαπόδιαφορετικέςχώρεςκαικουλτούρεςμοιράζονταιτιςεμπειρίεςκαιτιςσκέψειςτους,ταόνειρακαιτουςφόβουςτους.Καθέναςαπόεμάςέχεισυνεισφέρειστηνανάπτυξητηςοικογένειαςαυτής,ενώόλουςμαςενώνειτοκοινόμαςόραμα.Δικαίως,λοιπόν,τομότομαςεδώκαι21χρόνιαπαραμένει:Allforone,oneforall!

MIROSLAV KACIREK

ΗWLCαποτελείγιαεμάςμεγάληέμπνευση.ΌσαπερισσότεραMee-tingείχαμε,τόσοπερισσότεροσυνειδητοποιούσαμεμεπόσοεπαγγελματισμόκαιακρίβειαπρογραμματίζειηLRτομέλλοντης.ΗLRφροντίζειγιακάθελεπτομέρειακαιδεναφήνειτίποταστηντύχη.είμαστεπολύυπερήφανοιπουμπορούμεκαιανήκουμεσταμέλητηςWLC.παρόλοπουκάθεέναςαπόεμάςπροέρχεταιαπόδιαφορετικήκαταγωγήκαιεργάζεταικάτωαπόδιαφορετικέςσυνθήκες,κοιτάμεόλοιπροςτηνίδιακατεύθυνση!

SOPHIE ROMO-GOMEZ &JEAN-MARC THIMOLÉON

νασχεδιάζειςκαιναμοιράζεσαι-μεστόχοτοκαλύτερογιατουςΣυνεργάτεςκαιπελάτες.μπορούμεναπετύχουμετηνκαλύτερηποιότηταγιατηζωήμας.αυτόείναιτοόραματωνμελώντηςWLC,γιατηνοποίατομότο“MoreQualityforyourlife”αποτελείκαθαρήαντανάκλασητουπάθουςτουςγιατηνLR.

• υποστήριξηστοδρόμογιατοόραματηςLR

• ενίσχυσητηςανάπτυξηςτηςLR• ΣυζήτησητωνστρατηγικώνπλάνωντηςLR

• Συλλογήδιαφόρωνπροσεγγίσεωνκαιαναγκώντηςαγοράς

• εκπροσώπησητωνσημαντικώνθεμάτωνόλωντωνπεριοχών

LR magazinΕ 6  / 2016 11

LR WORLD LEADER COMMITTEE

Page 12: Lr magazine 2016

ΤοLRPoloωςαναγνώρισηγιατιςπρώτεςεπιτυχίες!

ΣΤΗνLRοιεπιΘυμιεΣΓινονΤαιπραΓμαΤιΚοΤΗΤα.

ποιοςδενθαήθελενακάνειδικότουτοθρυλικόVWPoloσεLRDesign?

Ήδη450LRPoloστηνελλάδα,και140στηνΚύπρο,τοσύμβολοπλέοντηςεπαγγελματικήςκαταξίωσης,κυκλοφορούνστουςδρόμουςκαιοδηγούντουςΣυνεργάτεςστηνλεωφόροτηςεπιτυχίας!

Τοποσοστόανάπτυξηςκάθεχρόνοαυξάνεταικαιτο2016ξεκίνησεδυναμικάμε21νέεςπαραδόσειςσεδικαιούχουςJuniorManager&Manager!

ΤουςευχόμαστεκαλόταξίδιστονυπέροχοκόσμοτηςLRHealth&Beauty!

Το2016ΣυνεργάτεςπαρέλαβανταδικάτουςLRPOLO

12 LR magazinΕ 6  / 2016

LR POLO

Page 13: Lr magazine 2016

1. Φιλλίπουευαγγελία&πυρομάληςανδρέας ΟργάνωσηΦουρκουλίτσαΣτέλλας&Γαϊτάναρουαθανάσιου

2. Κουταλάκηςνίκος ΟργάνωσηΚαλαϊτζάκη μαρίας&χονδράκηΓεώργιου

3. ΤαμβακολόγοςΚωνσταντίνος ΟργάνωσηχαρίτουΚώστα

4. νίκοςχασιώτης&αποστόλουελένηΟργάνωσηΒιολατζήαναστασίας&Γκούμαιωάννη

5. Τζαβάρααμαλία&ΤζιαβάραΚωνσταντίναΟργάνωσηΚωλέτταπαρασκευηή&ΚωλέτταΣοφία

6. ανδρονίκηΤυρολόγου&παπαηλίαςΣπύρος Οργάνωσηχατζημιχαήλαναστασίας&ΚαλαμπάκαΓρηγόρη

7. Τσάκλοβαμαρία&Γραμματικόπουλοςνίκος ΟργάνωσηαχλαδάΖήση

8. ΔήμητραΔουληγέρη &ευάγγελοςΛεμπούσηςΟργάνωσηντεγιάννηαικατερίνης&ρέλλιαχρυσόστομου

1 2

43

5

6

8

7

LR magazinΕ 6  / 2016 13

LR POLO

Page 14: Lr magazine 2016

Σταματίαμανωλά&ΓεώργιοςΤόληςΟργάνωσηΞανθάκουιωάννη

IordacheIordanΟργάνωσηαχλαδάΖήση

πετρούλαΣίσκου-ΟργάνωσηΚαλούσηευμορφίλης&μακρυγιάννηΔημήτρη

Λυμπερόπουλοςχαράλαμπος&ΣκεμπέΚωνσταντίναΟργάνωσηΤσιαντήευγενίας&ΤσιαντήΓεώργιου

ΒασιλικήανέστηΟργάνωσηΛαζαρίδηΔημήτρη

w

Στην LRη επιτυχία δεν πατάει φρένο!

14 LR magazinΕ 6  / 2016

LR POLO

Page 15: Lr magazine 2016

ΌλγαΚατσάλα&ΓεώργιοςΛαμπρόπουλοςΟργάνωσημπάνουΒασιλικής&μπάνοςΚωνσταντίνου

Δρακουλάκουμαρία&ειρήνη-Οργάνωση ασημακοπούλουμαρίας&Ξυλούρημανώλη

χαριτάκηςΘεόδωρος-ΟργάνωσηΔουδούμηευθυμίας&ΔουδούμηΔημήτρη

παναγιώταΚαττή&Κυρίουμαρία-Οργάνωση μαργέλουΒασιλικής&μαργαρίτηΔημήτρη

Ζυγούραςνικόλαος&ΖυγούραςΔημήτριοςΟργάνωσηΚορδούΓκόλφως&ΚορδούΓεώργιου

Ηδιαδρομήπροςτηνπραγματοποίησητουονείρουγιαμίακαλύτερηζωή,ξεκινάει!

LR magazinΕ 6  / 2016 15

LR POLO

Page 16: Lr magazine 2016

Open Meetings στην Κύπρο

MOREQUALITY for your life.

OPEN… ΣενεουΣοριΖονΤεΣ!

μίασειράαπόOpenMeetingsέχουνήδηπραγματοποιηθείστηνΚύπρο,καλωσορίζονταςόλουςεκείνουςπουεπιθυμούνναδουναπόάλλησκοπιάτηνεπαγγελματικήτουςπορεία.ανοίγονταςνέουςορίζοντες,ηLR,παρουσιάζειστουςυποψήφιουςνέουςΣυνεργάτεςτηνεπιχειρηματικήιδέααλλάκαιόλαόσατηνκάνουνναξεχωρίζει.

οστόχοςτηςLRείναιπάνταένας:ναπροσφέρεικαλύτερηποιότηταζωήςσεκάθεένανξεχωριστά.Καιαυτόείναισίγουροότιμπορείνατοκάνεικαιτοαποδεικνύεισεκάθεπαρουσίασημπροστάσεχιλιάδεςανθρώπους.

Πως;παρουσιάζονταςζωντανάπαραδείγματαανθρώπωνπουανεβαίνουνκαθημερινάτασκαλιάτηςεπιτυχίας. μεσυνοδοιπόρομίαΚορυφαίαεταιρείαηοποίαυποστηρίζει,καθοδηγεί,συνυπάρχειαλλάδενεπιβάλλεται.μέσασεένανκόσμοεντελώςδιαφορετικόοκαθέναςείναιελεύθεροςνααπολαμβάνειόλαόσαδημιουργείμετιςδικέςτουδυνάμεις,έχονταςόμωςπάντατηνσιγουριάκαιτηνασφάλειαμίαςμεγάληςεταιρείας.ΣεκάθεOpenMeetingταπαραδείγματαπουτοαποδεικνύουνείναιπολλά!

επίσης,όπωςκάθεχρόνο,έτσικαιφέτοςηLRπαρουσίασεέναπλάνοανάπτυξηςκαιμίασταθεράανοδικήπορείαδίνονταςσεόλουςνακαταλάβουνότιτοεπιχειρηματικότηςμοντέλοείναιπολυδιάστατο,ελκυστικό,δίκαιοκαιδιαφανές!

μετονίδιορυθμόσυνεχίζεικαιοργανώνειτιςεπόμενεςεπισκέψειςτηςστηνΚύπρο,γιαναδώσειμίαμοναδικήευκαιρίασεόλουςόσουςαναζητούννααλλάξουνριζικάτηνζωήτουςπροςτοκαλύτεροκαιναεξασφαλίσουνοικονομικήανεξαρτησία!

LR OPEN MEETINGS ΚΥΠΡΟΥ

AntonovaKatya&ανδρέουΚωνσταντίνος-απονομήΚαρφίτσαςJuniorManager-2οOpen

MeetingGRANDRESORTΛεμεΣοΣ

Δημήτριοςμπελίτσος S.E.EuropeManagingDirector

16 LR magazinΕ 6  / 2016

Page 17: Lr magazine 2016

LR OPEN MEETINGS ΚΥΠΡΟΥ

1

4 5

6 7

2 3

ιωάννουιλιάδα-απονομήΤίτλουTeamLeader1οOpenMeetingROYALHALLΛευΚώΣια

μούγιαρηΚάλληΣοφία&μούγιαρηςΌμηρος απονομήΚαρφίτσαςManager&JTL-1oOpenMee-tingROYALHALLΛευΚώΣια

ΓεωργίουΤούλα-απονομήΚαρφίτσαςJuniorMana-ger-2οOpenMeetingGRANDRESORTΛεμεΣοΣ

παράδοσητωνTabletsστουςΣυνεργάτεςπουολοκλήρωσαν12συνεχόμενουςμήνεςστηνεπιτυχημένηομάδαΣυνεργατών,στηνομάδαW!

Βασιλειάδουπόπη&ΒασιλειάδηςιάκωβοςαπονομήΚαρφίτσαςJuniorTeamLeader 2οOpenMeetingGRANDRESORTΛεμεΣοΣ

Σάβαχρυστάλλα-απονομήΚαρφίτσαςJuniorMana-ger-2οOpenMeetingGRANDRESORTΛεμεΣοΣ

παρουσίασητουΣχεδίουανάπτυξηςαποκλειστικάγιατηνΚύπρο“3StepsDevelopment”

LR magazinΕ 6  / 2016 17

Page 18: Lr magazine 2016

PRODuCTSEMINARS2016Ηγνώσηφέρνειτηνεπιτυχία

Φέτοςεγκαινιάσαμεμιασειράσεμιναρίωνπουαφορούνταπροϊόνταυγείαςκαιομορφιάςμεστόχοτηνανάλυσητωνχαρακτηριστικώνκαιτωνπλεονεκτημάτωντουκάθεπροϊόντοςξεχωριστά,τηνενδεδειγμένηχρήσητους,καθώςκαιτηνπαρουσίασηεπιστημονικώνμελετώνπουαφορούνσυγκεκριμένακαινοτόμαπροϊόνταμας.

ΤασεμινάριαπροϊόντωνξεκίνησαντονΦεβρουάριοτου2016μεμίαπολύδυναμικήπαρουσίασεαθήνα,Θεσσαλονίκη,ΚρήτηκαιΚύπρο. ΗΔρ.ιωάνναΒλαχογιάννη,HealthPro-ductManagerτηςLRμίλησεδιεξοδικάγιαπροϊόνταυγείαςτηςLR,ηπαναγιώταΚαμηλέρηJuniorBeautyProductMana-gerανέλυσεχαρακτηριστικάπροϊόντωνομορφιάςενώεφάρμοσεζωντανάταπροϊόνταμακιγιάζColours.

Oαθλητικόςδιαιτολόγος–εργοφυσιολόγοςΓιάννηςΚωτσήςπαρευρέθηκεστοπρώτοProductSemi-narτηςLRγιαναπαρουσιάσειμέροςτηςέρευναςπουαφοράτοπρωτόγαλακαιδιεξάγεταιστοχαροκόπειοπανεπιστήμιο.

οιεξειδικευμένεςπληροφορίεςπουπαρουσιάζονταιστασεμινάριααποτελούνεφόδιαγιατηνσωστήκαιεμπεριστατωμένηπροώθησητωνπροϊόντωνυγείαςκαιομορφιάςτηςLRκαιεξασφαλίζουνμιαεπιτυχημένηπορείαανάπτυξης.

18 LR magazinΕ 6  / 2016

LR PRODUCT SEMINARS

Page 19: Lr magazine 2016

οισυμμετέχοντεςείχαντηνευκαιρίαναπαρακολουθήσουναναλυτικέςπαρουσιάσεις.Διαβάστεταhigh-lights…

Colostrum

Hχορήγησησυμπληρώματοςcolo-strumβελτιώνειτηναποκατάστασητωναθλητώνποδοσφαίρουμετάαπόπροσομοίωσηαγώναποδοσφαίρου.

οιδοσολογίεςπουπροτείνειηεταιρείααλλάκαιμεγαλύτερεςείναιαπολύτωςανεκτέςκαιασφαλείςόσοναφοράδείκτεςυγείαςσευγιείςεθελοντές.

Αντιγήρανση

ΤοColostrum,τοSuperOmega3activκαιτομindMasterμοναδικόςσυνδυασμόςασπίδα,έναντιτηςγήρανσης.

Probiotic 12

Ηισορροπίατουεντέρουείναιαπαραίτητηγιαμίαεπιτυχημένηπροσπάθειααπώλειαςσωματικούβάρους.

Woman Phytoactiv

ανάλυσητηςμοναδικήςσύνθεσήςτου,πουστόχοέχειτηνκαλύτερημετάβασητωνγυναικώνστηνεμμηνόπαυση.

Probalance

Σύμμαχοςγιααθλητές,αθλούμενους,όσουςβρίσκονταισεπροσπάθειααπώλειαςβάρουςκαιόσουςυποφέρουναπόκατακρατήσεις.

Microsilver Health Gum

μοριακόςκαιΔομικόςχαρακτηρισμόςτηςτσίχλας,σεσυνεργασίαμετην

οδοντιατρικήσχολήτουεΚπακαιτοεργαστήριοΒιοϋλικών(Διευθυντής:ΚαθηγητήςΗλιάδηςΓεώργιος,ΖηνέληςΣπύροςεπίκουροςΚαθηγητής),αλλάκαιτηςαντιβακτηριδιακήςδράσηςτηςαπότοινστιτούτοDermatestGmbH.

Super Omega 3 Activ

Ηκατανάλωσηω-3λιπαρώνοξέωνείναιαπαραίτητηγιατηνυγείατουσώματοςκαιωφέλιμηγιατηνεγκεφαλικήλειτουργία.

Aloe Vera συμπύκνωμα

ΗAloeVeraέχειθέσηστηναντιμετώπισηήπιωνφλεβικώνελκώνκαιπαρουσιάζεικαλόεπουλωτικόαποτέλεσμα.αποτελέσματατηςπροκαταρκτικήςμελέτηςπουδιεξήγαγεστοπανεπιστημιακόνοσοκομείοτουΗρακλείουΚρήτηςοεπιμελητήςα’Γεώργιοςευαγγέλου.

Mind Master

αποδεδειγμέναμέσααπόεπιστημονικέςμελέτες(CHARITEκαιτοχαροκόπειοπανεπιστήμιο)τοMindMasterμειώνεισημαντικούςδείκτεςστρεςκαιαυξάνειτηναπόδοση.

Figuactiv Ρόφημα Πρωτεΐνης

πέντεδιαφορετικάσυστατικάσυνθέτουνέναμοναδικόσυνδυασμόφυτικήςκαιζωϊκήςπρωτεΐνης.απαραίτητογιαόσουςγυμνάζονται,ρυθμίζουνβάροςαλλάκαιγιαηλικιωμένους.

LR magazinΕ 6  / 2016 19

LR PRODUCT SEMINARS

Page 20: Lr magazine 2016

LRACADEMY11%2016

ΤονέοέτοςξεκίνησεδυναμικάμεμιασειράακαδημιώνγιατουςνέουςανερχόμενουςΣυνεργάτεςμαςπουκατέκτησαντοεπίπεδοτου11%.ΣτόχοςτωνακαδημιώνείναιναεφοδιάσουντουςταλαντούχουςΣυνεργάτεςμετιςαπαραίτητεςγνώσειςκαιταεργαλείαπουχρειάζονταιγιαναξεκινήσουντηνκαριέρατουςστουςκόλπους τηςLRHealth&Beauty.

ΗεπένδυσητηςLRστηνγνώσηαρχίζειαπόταπρώταβήματατωνΣυνεργατών,μεμιαεκπαιδευτικήΔιαδικασίαπουακολουθείτηνεξέλιξήτους,παρέχοντάςτουςτηναπαραίτητηγνώσηπουχρειάζονταισεκάθεβήματους.

οιακαδημίεςπραγματοποιήθηκανπαράλληλασεαθήνα,ΘεσσαλονίκηκαιΚύπρο(Λευκωσία&Λεμεσό)τονιανουάριοκαιτονΦεβρουάριομεεισηγητέςδιακεκριμέναΣτελέχητηςLR.

οισυμμετέχοντεςΣυνεργάτεςαπέκτησαντιςβασικέςγνώσειςκαιτηνπαρακίνησηπουχρειάζονταιγιανασυνεχίσουνστηνκατάκτησηυψηλότερωνΤίτλωνκαιναεξασφαλίσουντησυμμετοχήτουςστιςεπόμενεςακαδημίεςτωνανερχομένωνΗγετικώνΣτελεχών.

20 LR magazinΕ 6  / 2016

LR ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 2016

Page 21: Lr magazine 2016

dessequiapicilitvideliathariaevendiblacepedutporapore,temutestidoluptur,

Αθήνα–LRAcademy11%

Θεσσαλονίκη–LRAcademy11%

Κύπρος–LRAcademy11%

LR magazinΕ 6  / 2016 21

LR ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 2016

Page 22: Lr magazine 2016

ΗπρώτηεκπαιδευτικήLRακαδημίαανερχόμενωνΗγετικώνΣτελεχών,τηςχρονιάς,πραγματοποιήθηκεμεμεγάληεπιτυχίατοτριήμερο15-17ιανουαρίουστιςΣέρρες.

ΣτονκαταξιωμένοαυτόθεσμόσυμμετείχανόλοιοινέοιεπιβεβαιωμένοιJunior ManagersκαιManagers,καθώςκαιοισυμμετέχοντεςτηςπροηγούμενηςακαδημίας,τηςΚαλαμάτας,πουεπιβεβαίωσανανώτεροΤίτλοσεπολύμικρόχρονικόδιάστημα,αποδεικνύονταςτηναποτελεσματικότητατηςεκπαιδευτικήςαυτήςδιαδικασίας.

ΗδεύτερηLR Ακαδημία Ανερχόμενων Ηγετικών Στελεχών τηςχρονιάςέλαβεχώραστηνόμορφηΘεσσαλονίκημετησυμμετοχήτωννέωνεπιβεβαιωμένων Junior ManagersκαιManagers.Ηακαδημίασημείωσερεκόρσυμμετοχών,ανκαιπραγματοποιήθηκελίγουςμόνομήνεςμετάαπότηνπροηγούμενη.ΤογεγονόςαυτόαποτελείαδιάψευστηαπόδειξητηςεπιτυχημένηςπορείαςτηςLRελλάδας&Κύπρουκαιαυτήτηνχρονιά.

οικαταξιωμένοιεισηγητέςτηςακαδημίαςμετέδωσανστανέαανερχόμεναΣτελέχητηςLRHealth&Beautyεξειδικευμένηγνώσηκαθώςκαιπροσωπικέςεπαγγελματικέςεμπειρίες,απαραίτητεςγιαμιαγρήγορηκαισταθερήανοδικήπορεία.

Τομέλλονήδηξεκίνησεγιατουςσυμμετέχοντεςτηςακαδημίαςγεμάτοπροοπτικέςγιαμιαλαμπρήεπαγγελματικήκαταξίωση.

UPCOMING LEADERS ACADEMY2016

22 LR magazinΕ 6  / 2016

LR ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 2016

Page 23: Lr magazine 2016

ακαδημίαανερχομένωνΗγετικώνΣτελεχών

Σέρρες - Εισηγητές:

Δημήτριοςμπελίτσος,S.E.EuropeManagingDirector

απόστολοςελευθερίου,SalesManagerGreece

Δουδούμηευθυμία&ΔουδούμηςΔημήτρης(SOL)

παναηλίδουΖηνοβία&ράπτηςΣωτήρης(BOL)

ΚαλαμπάκαςΓρηγόρης&χατζημιχαήλνατάσα(BOL) Θεσσαλονίκη - Εισηγητές :

Δημήτριοςμπελίτσος,S.E.EuropeManagingDirector

απόστολοςελευθερίου,SalesManagerGreece

ΖούμπαΘεοδώρα&νύκταςΣτυλιανός(SOL)

μπάνουΒασιλική&μπάνοςΚωνσταντίνος(BOL)

ΚαλαθιανάκηΆννα&ΚαραταράκηςΣπύρος(TL)

Σέρρες

Θεσσαλονίκη

LR magazinΕ 6  / 2016 23

LR ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 2016

Page 24: Lr magazine 2016

οιακαδημίεςτηςLRπροσφέρουνμοναδικέςεμπειρίεςσυμβάλλονταςαποφασιστικάστηνπορείατωνΣτελεχώντηςLR.

ΤοναπρίλιοκαιτονμάιοπραγματοποιήθηκεηJuniorTeamLeaderAcademyόπου65ΈλληνεςταξίδεψανστοDortmundτηςΓερμανίας,προσκεκλημένοιαπότηνLRHealth&Beautyσεέναδιήμεροεκπαιδευτικόσεμινάριο.

οινέοιJTLπεριηγήθηκανστιςκεντρικέςεγκαταστάσειςτηςLRστοAhlenκαιστουςχώρουςπαραγωγήςτωνπροϊόντωντηςLR!

Τουςδόθηκεηευκαιρίαναζήσουναυτήτηνανεπανάληπτηεκπαιδευτικήεμπειρία,ακούγονταςσημαντικέςεισηγήσειςαπόεπιτυχημέναΣτελέχητηςLRπαγκοσμίως.

LR ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 2016

JTLACADEMY2016

24 LR magazinΕ 6  / 2016

Page 25: Lr magazine 2016

ΜΑΝΩΛΑ ΣτΑΜΑτΙΑ & τΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τομόνοπουμπορώνασαςπωγιααυτότοταξίδιείναιευχαριστώπολύγιατηνευκαιρίαπουμουδώσατενασυμμετέχω.Ήτανένασεμινάριογεμάτοπληροφορίες.μουάρεσεπολύγιατίείδαπωςδουλεύουνέξωαπόταελληνικάσύνορα.αυτότοταξίδιμουέδειξεότιαπόεδώκαιπέρααρχίζειοστοχευμένοςεπαγγελματισμόςκαιχαίρομαιγι‘αυτό.

Σαςευχαριστούμεπολύ!

ΚΟΚΚΟΥ χΡΙΣτΙΝΑ & ΡΕΜΟΝΔΟΣ ΚΩΝΣτΑΝτΙΝΟΣ

περάσαμεκαταπληκτικά!Ητανόλατέλεια!ΌταντοεργοστάσιοτηςLR"βγαίνει“απότημπροσούρα,είναιεκείκαισευποδέχεται,ότανημοναδικήδιαμονή-φιλοξενίαείναιγεγονός,ότανηεκπαίδευσηαπόταμεγαλύτεραστελέχηέρχεταιναπλαισιώσεικαιναδώσειτοπαραπάνωσεαυτάπουγνωρίζεις,τότεδενμένειπαράνατοαπολαύσειςκαινατοζήσεις!

ευχαριστούμεθερμά,γιατηνευκαιρία.

ΖΙΑΚΡΗ ΣΟΦΙΑ

Ηεπαφήμετοεργοστάσιοήτανιδιαίτεραενδιαφέρουσα,καθώςείχαμετηδυνατότηταναμάθουμετηδιαδικασίαπαραγωγήςκαιτουςποιοτικούςελέγχουςπουδιασφαλίζουντηνποιότητακαικαθαρότητατωνπροϊόντων.

οιπαρουσιάσειςήτανπολύεκφραστικέςκαιευχάριστες,περνώνταςμέσαμαςμεενδιαφέροντατρόποταόσαθαπρέπεινακάνουμε.νιώσαμετηνέντασηπουθαπρέπειναδώσουμεσταδίκτυάμαςκαιπρώτααπόόλαστονεαυτόμας.

Ηεμπειρίαήτανπολύτιμηκαιθαήθελαναμαςδοθείηευκαιρίανατοζήσουμεξανά.

LR ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 2016

LR magazinΕ 6  / 2016 25

Page 26: Lr magazine 2016

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣτΗ ΓΝΩΣΗTEAMLEADERACADEMY,ΚαρπενΗΣι2016

Ηόμορφηπρωτεύουσατηςευρυτανίας,τοΚαρπενήσι,φιλοξένησεστις20-21μαΐουόλουςτουςαρχηγούςομάδαςτηςLRHealth&BeautyσεμιαάκρωςενδιαφέρουσαακαδημίααρχηγώνομάδαςπουπραγματοποιήθηκεστοπολυτελέςξενοδοχείοMONTANASPAHOTEL.

οπροσανατολισμόςτηςεταιρείαςστηνεπένδυσηγιασυνεχήεκπαίδευσηκαικατάρτισητωνΣτελεχώναποτελείμονόδρομοεπιτυχίαςπουαποδεικνύεταιαπότοναριθμόρεκόρτωνσυμμετοχώνκαισεαυτήτηνακαδημία.

Ηακαδημίαξεχώρισεγιατηνέαανανεωμένηθεματολογίατηςκαιτονπροσανατολισμότηςστηναναλυτικήεπιστημονικήπροσέγγισητηςλειτουργίαςτουαρχηγούομάδας.Στόχοςτηςακαδημίαςήτανηκατανόησητωνπαραμέτρωνεκείνωνπουεπηρεάζουντηναπόδοσητηςομάδαςκαιοιπαράγοντεςπουμπορούμεναεπηρεάσουμεώστεναέχουμετομέγιστοδυνατόαποτέλεσμαστοσυντομότεροχρονικόδιάστημα.

Κατάγενικήομολογίαοισυμμετέχοντεςαποκόμισαν,απότουςέμπειρουςεισηγητές,σημαντικάεπαγγελματικάεργαλεία,πουθατουςβοηθήσουννακατακτήσουνάμεσαυψηλότερουςΤίτλουςμέσααπόμίασταθερήπορείαανάπτυξης.

26 LR magazinΕ 6  / 2016

LR ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 2016

Page 27: Lr magazine 2016

Εισηγητές:

Δημήτριοςμπελίτσος,S.E. EuropeManagingDirector

απόστολοςελευθερίου, SalesManagerGreece

Γιαννουλάκηευαγγελία &Καντεράκηςευστάθιος(GOL)

μερεντίτηΗλιάννα &ΚαρακώσταςΓεώργιος(TL)

Γρατσίαμαρίνα &ΔημαρχιάδηςΚλήμης(TL)

LR magazinΕ 6  / 2016 27

LR αΚαΔΗμιεΣ2016

Page 28: Lr magazine 2016

LRCELEBRITIESINTERNATIONAL

FEDOR RYTIKOV

KRZYSZTOF IGNACZAK

Όνομα: KrzysztofIgnaczak

Επάγγελμα: επαγγελματίαςπαίκτηςΒόλλεϋ

Χώρα: πολωνία

• επιτυχημένος,συμπαθήςκαιαγαπητόςαθλητής,γεμάτοςθετικήενέργεια.

•παίζειστοSportsClub“AssecoResovia”ωςπρωταθλητήςπολωνίαςτο2015.

•απότονιανουάριοτου2015συνεργάζεταιμετηνLRωςCelebrity

•είναιfanτωνπροϊόντωνμας.TοαγαπημένοτουείναιτοColostrum!

Όνομα: FedorRytikov

Επάγγελμα: Γιατρός

καιΤραγουδιστής

Χώρα: ρωσία/ουκρανία

• ΣυμμετείχεστοδιεθνούςφήμηςCastingShow“TheVoice”καισπούδασεγαστρεντερολογία.

• ΔιευθύνειεκπαιδευτικάΣεμινάριαγιατουςΣυνεργάτεςτηςLRμεθέματην«ισορροπημένηΔιατροφή»,συμμετέχειωςτραγουδιστήςσεεκδηλώσειςτηςLRκαιείναιπαρουσιαστήςαμέτρητωνProductVideoτηςLR.

MICKAEL CARREIRA

Όνομα: MickaelCarreira

Επάγγελμα: Τραγουδιστής &Popείδωλο

Χώρα: πορτογαλία

• Το2016γιορτάζει10χρόνιαπάνωστησκηνήμεμουσικέςσυναυλίεςσεόλητηχώρα

• ΔιαρκώςψηλάσταπορτογαλικάCharts,με6πλατινένιακαι5χρυσάβραβείαμεπωλήσειςδίσκωνπάνωαπό200.000

SOPRANO BY M. TURETSKY

Όνομα: SopranobyM.Turetsky

Επάγγελμα: μουσικόσυγκρότημα

Χώρα: ρωσία

• μοναδικέςφωνέςκαιμουσική,έναφοβερόμουσικόproject

• οινεαρέςγυναίκεςεμφανίζονταιστουςΚαταλόγουςLRτηςρωσίαςκαιτουΚαζακστάν

• υποστηρίζουντιςδράσειςπωλήσεωντηςLRμέσωεντύπων,VideoήSocialMediaMarketing

ΤοStarboxείναιένασήματηςLRκαισυνάματο

αποτέλεσμαμακροχρόνιαςκαιεπιτυχούςσυνεργασίαςμεδιεθνούςφήμηςcelebrities.επιπλέον,πολλέςLRχώρεςέχουνεπίσηςτουςδικούςτουςεθνικούςstarκαιδιάσημεςπροσωπικότητες,οιοποίοιεμπιστεύονταιτηνLRκαιτηνεκπροσωπούνωςCelebrities.

ΣεαυτότοMagazineθαγνωρίσουμετουςεθνικούςσταρτηςπολωνίας,ουκρανίας,ρωσίας,πορτογαλίας,καιφυσικάτηνΔικήμαςΔήμητραΚοροκίδαπουπρόσφαταέγινεμέλοςτηςμεγάληςοικογένειαςτηςLR!

MÓNICANARANJO

Όνομα: MonicaNaranjo

Επάγγελμα: Τραγουδίστρια, μουσικός&ΤηλεοπτικόςΚριτής

Χώρα: ισπανία

• επαγγελματίαςΤραγουδίστριακαιμουσικόςμε25χρόνιασκηνικήπαρουσία

• Τατελευταία5χρόνιαεμφανίζεταισυχνάστηνισπανικήτηλεόρασηωςμέλοςκριτικήςεπιτροπήςσεTalentshow.

• Έχειπουλήσειπάνωαπό10εκατ.ευρώσεδίσκουςκαιέχειλάβειπάνωαπό12βραβεία.

28 LR magazinΕ 6  / 2016

LR AMBASSADORS

Page 29: Lr magazine 2016

DIMITRA KOROKIDA

Πόσο εύκολο είναι να συνδυάζεις όλα αυτά τα αθλήματα;

εύκολοσίγουραδενείναικαθώςχρειάζονταιπολλέςώρεςπροπόνησηςκαικαλήοργάνωσητουχρόνου,είναιόμωςπολύενδιαφέρον!οστίβοςκαιηποδηλασίαείναιδυοεντελώςδιαφορετικάαθλήματαπουόμωςμουπροσφέρουντοκάθεένακάτιμοναδικό.ομενστίβοςμουδίνειτηδυνατότητανααγωνίζομαισεδιοργανώσειςυψηλούεπιπέδουκαιναφέρνωδιακρίσειςγιατηχώραμας,ηδεποδηλασίαμεβοηθάναβελτιώνωτηνκαρδιοαναπνευστικήαντοχήμουκαινααλλάζωπαραστάσειςσυμμετέχονταςσεαγώνεςδρόμουήποδηλασίαςσεολόκληρητηνελλάδα.Όσοναφοράτααγωνίσματαρίψεωνστοστίβο,τοακόντιοήτανηπρώτημουαγάπηκαιπήγαινεκαλάμέχριπουαποφασίστηκεστοπρόγραμματουρίοναείναιησφαίρα.Ταεξασκώκαιταδύοκαιηαλήθειαείναιότιδύσκολασυνδυάζονται,αλλάότανκάποιοςθέλεικάτιπολύ,πιστεύωπωςτοκαταφέρνει!

Ποιες δυσκολίες συναντά ένας αθλητής μέχρι να φθάσει στους Παραολυμπιακούς αγώνες;

Τοπιοδύσκολομέχριναφτάσειένααθλητήςστουςπαραολυ-μπιακούςαγώνεςείναιναεξασφαλίσειτιςκαλύτερεςδυνατέςσυνθήκεςπροετοιμασίας,ώστεναφτάσεισευψηλόαγωνιστι-κόεπίπεδοκαιλαμβάνονταςμέροςσεδιεθνείςδιοργανώσειςναπάρειτηνπρόκριση.Δυστυχώςοιδιαφορέςπουυπάρχουνανάμεσαστιςσυνθήκεςζωής,προπόνησηςκαιυποστήριξηςτωναθλητώνστοεξωτερικόκαιεδώστηνελλάδαείναιγενι-κώςγνωστέςκαιεντείνονταιακόμαπερισσότερογιαταάτομαμεκινητικάθέματα.

Πώς βιώνει την καθημερινότητα ένα άτομο με κινητικές δυσκολίες;

Έναάτομομεκινητικάπροβλήματαμαθαίνειναπροσαρμόζειτηζωήτουώστεναξεπερνάτιςδυσκολίεςπουπροκαλείηαναπηρίακαιναζειμιακαθημερινότηταόπωςόλοιοιάλλοι.αυτόόμωςπουτουλάχιστονχωρίςβοήθεια,δενμπορείναξεπεράσει,είναιταεμπόδιαπουσυναντάβγαίνονταςαπότοσπίτι,όπωςταακατάλληλαπεζοδρόμια,ηέλλειψηπροσβα-σιμότηταςσεδημόσιουςχώρουςκαιχώρουςαναψυχήςκαιηέλλειψηπαιδείαςαπότουςοδηγούςπουπαρκάρουνμπροστάσεράμπεςκαιθέσειςαμεα.

Όνομα: ΔήμητραΚοροκίδαΕπάγγελμα: παραολυμπιονίκηςΧώρα: ελλάδα

Ποιοι είναι οι 3 βασικοί πυλώνες που προσφέρουν καλύ-τερη ποιότητα ζωής σε έναν αθλητή με κινητικές δυσκο-λίες;

πιστεύωπωςοιτρειςβασικοίπυλώνεςπουπροσφέρουνκαλύτερηποιότηταζωήςσεέναναθλητήμεήχωρίςκινητικέςδυσκολίεςείναιησωστήδιατροφή,ηεπαρκήςξεκούρασηκαιησυναισθηματική-ψυχολογικήευεξία.

Πόσο συμβάλλει η σωστή διατροφή στην επίτευξη των στόχων ενός αθλητή και/ή ενός πρωταθλητή;

Ησωστήδιατροφήαποτελείένασημαντικόστοιχείουψηλήςαπόδοσηςγιαέναναθλητήαλλάκαιαπαραίτητηπροϋπόθεσηγιατηνκαλήτουυγεία.Έναςαθλητήςχρειάζεταιένασχέδιοκαυσίμωνπουνασυμπεριλαμβάνειένασωστόισοζύγιοαπόυδατάνθρακες,πρωτεΐνη,αρκετέςβιταμίνεςκαιμέταλλακαιτησωστήποσότηταυγρών.χωρίςταπαραπάνω,καμίαπρο-πόνησηδενμπορείναφέρειτομέγιστοαποτέλεσμακαιοπιοταλαντούχοςαθλητήςαδυνατείναπετύχειτουςυψηλούςστόχουςτου.

τι μήνυμα θα ήθελες να περάσεις για τον αθλητισμό των ατόμων με ή χωρίς αναπηρία;

οαθλητισμόςείναιυγείακαιβοηθάταπαιδιάναχτίζουνχαρακτήρα.Όμωςκαιγιατουςμεγαλύτερουςσεηλικίαείναισημαντικόναασχολούνταιμεκάποιουείδουςάσκησηκαιφυσικήδραστηριότητακαθώςταοφέληείναιπολλάκαισημα-ντικά.Ησωματικήάσκησηέχεισυνδεθείμεθετικέςμεταβολέςστηνψυχικήδιάθεσηκαιμείωσητουστρεςκαιαποτρέπειτηνεμφάνισηκαρδιαγγειακώνκαιάλλωνασθενειών.Δενχρειά-ζεταινακάνετεκάτιακραίογιατηβελτίωσητηςφυσικήςσαςκατάστασης,μιαβόλταμετοσκύλοήναπάτεστοσούπερμάρκετμεταπόδιααντίμετοαυτοκίνητομπορείναείναιαρκετό.

Πες μας δύο λόγια για την νέα σου συνεργασία με την LR Health & Beauty

μερικάπράγματαστηζωήδενγίνονταιτυχαίακαιόπωςδυοάνθρωποισυναντιούνταικαιαπότηνπρώτηστιγμήνιώθουνότιταιριάζουνκαιμπορούνναδιαγράψουνμιακοινήπορείαμαζί,έτσιέγινεμεεμένακαιτηνLR.απότηνπρώτηεπαφήμεανθρώπουςτηςLRκατάλαβαότιέχουμεκοινέςαξίεςκαιαπόψειςγιαπολλάπράγματα.Ηκουλτούρατηςεταιρείαςμεέκανενανιώσωότιπλέονανήκωσεμιαμεγάληοικογένειαπουενδιαφέρεταιναπετύχωτουςστόχουςμουκαιθέλειναμεβοηθήσεισεαυτό.Σαςευχαριστώπραγματικά,νιώθωμε-γάληχαράκαιυπερηφάνειαπουθαπρεσβεύωτηνLRσεκάθεμουδράση.

LR magazinΕ 6  / 2016 29

LR AMBASSADORS

Page 30: Lr magazine 2016

ΚανΤεραΚΗΣευΣΤαΘιοΣ&ΓιαννουΛαΚΗευαΓΓεΛια

ΚοπαναΚΗΣΚώνΣΤανΤινοΣ&ΚοπαναΚΗαΓνΗ

αχΛαΔαΣΖΗΣΗΣ&ΚαΤΣαναΚΗπαραΣΚευΗ

ΚαμπερΗαυΓΗ& μεΛΗΣΣώΚραΤΗΣ

PLATINuMαρχΗΓοιορΓανώΣΗΣPOLαρΓυραΚΗΣΓεώρΓιοΣ&μΗναΣιΔουαρΤεμιΣ

PRESIDENTΒουΛΓαριΔΗΣχρΗΣΤοΣ&νιΚοΛοπουΛουπεννυ

χρυΣοιαρχΗΓοι ορΓανώΣΗΣGOL

30 LR magazinΕ 6  / 2016

HIGH LEVEL - ORgALEADER

Page 31: Lr magazine 2016

ανΔριοπουΛοΣΒαΣιΛειοΣ&ΚαπιΖιώνΗΓεώρΓια

ΚαΣΣαπαΚΗΣμιχαΗΛ&μαΚρυποΔΗαΓΓεΛιΚΗ

μπαΤαΛΗΣΓεώρΓιοΣ&ΔιαμανΤοπουΛουαιΚαΤερινΗ

χαΤΖΗΓεώρΓαΚΗαναΣΤαΣια

ΖουμπαΘεοΔώρα&νυΚΤαΣΣΤυΛιανοΣ

ΚώνΣΤανΤινιΔουνεΚΤαρια&KANTORPAVEL

ΤΖιΒαΣΗΛιαΣ&ΣουΦραμαρια

ΚαννεΤΗαρΣινοΗ&ΚαννεΤΗΣμιχαΛΗΣ

μοΣαΛιΔΗΣανΤώνΗΣ&ΚώΛεΤΤαμαρια

ΦώΚαΣυνΤΗΛαΒιρΓινια&ΣυνΤΗΛαΣΤυΛιανΗ

ΔουΔουμΗΣΔΗμΗΤριοΣ&ΔουΔουμΗευΘυμια

ΚυριαΖΗιώαννα&ΚυριαΖΗΣαΘαναΣιοΣ

νεοΚΛεουΣμονιΚα&νεοΚΛεουΣΚΛειΤοΣ

αΣΗμενιοιαρχΗΓοιορΓανώΣΗΣSOL

LR magazinΕ 6  / 2016 31

SILVER - ORgALEADER

Page 32: Lr magazine 2016

ανΔρεουουρανια&ΤΣιμουρΗΣχαραΛαμποΣ

ΘώμααιΚαΤερινΗ&ΘώμαανΘουΛα

ΚοπαναΚΗανναμαρια

αΣπραΔαΚΗανναμαρια&αΣπραΔαΚΗΣΣΤαυροΣ

ΚαΛαμπαΚαΣΓρΗΓορΗΣ&χαΤΖΗμιχαΗΛαναΣΤαΣια

ΚορΔοΣΓιώρΓοΣ&ΚορΔουΓΚοΛΦώ

ΒιοΛαΤΖΗαναΣΤαΣια&ΓΚουμαΣιώαννΗΣ

ΚαΛουΣΗευμορΦιΛΗ&μαΚρυΓιαννΗΣΔΗμΗΤρΗΣ

ΛαΖαριΔΗΣΔΗμΗΤριοΣ&μΗΤΣαΚΗευΣΤραΤια

ΓΚοΒαΣΓιαννΗΣ

ΚαΦΦαΤουειρΗνΗ&ΤΖώρΤΖιναΚΗΣΚώνΣΤανΤινοΣ

ΛιΓιουεΛευΘερια

«ΗμαγείατηςLRπέρααπότηνπροσωπικήεξέλιξηείναιναεξελίξειςκαιάλλουςανθρώπουςκαινατουςοδηγείςστηνεπιτυχία.

πόσομάλισταανμπορείςνατοκάνειςαυτόμέσαστηνκρίση,ναδείχνειςτοδρόμο,πωςμπορούννααποκτήσουνταεισοδήματαπουεπιθυμούν,τηνποιότηταζωήςπουθέλουνκαιτηζωήπουονειρεύονται.

ναι,ηLRείναιδύναμηπουμπορείναχαρίζειπραγματικήελπίδακαιπραγματικήευκαιρίασεόλους!»

ΚώΛεΤΤαπαραΣΚευΗνεοιχαΛΚινοιαρχΗΓοιορΓανώΣΗΣBOL

χαΛΚινοιαρχΗΓοιορΓανώΣΗΣBOL

32 LR magazinΕ 6  / 2016

BRONzE-ORgALEADER

Page 33: Lr magazine 2016

μαρΓαριΤΗΣΔΗμΗΤριοΣ&μαρΓεΛουΒαΣιΛιΚΗ

παπαΓιαννοπουΛοΣΛεώνιΔαΣ&ΔΗμΗΤροΚαΛΛΗΣΤυΛιανΗ

ΦαΣουΛαΚΗΣαΓΓεΛοΣ&ΣαμπροΒαΛαΚΗευΓενια

μπανουΒαΣιΛιΚΗ&μπανουΣοΦια

ποΤαμιΤΗΣανΔρεαΣ

χαριΤοΣΚώΣΤαΣ

μπουΚααιΚαΤερινΗ&ΤαΣοπουΛοΣΦώΤιοΣ

ΣαριΤΖοΓΛουπροΔρομοΣ

χαΤΖΗανΤώνΗΤονια&ανΤώνιουΚώΣΤαΚΗΣ

παναΗΛιΔουΖΗνοΒια&ραπΤΗΣΣώΤΗριοΣ

ΤΖομπαναΚΗπαραΣΚευΗ&ΔεΛΗνιΚοΛαΣΘεοΔώροΣ

«ΤοπάθοςκαιηυπευθυνότηταείναιδυοαπόταπολλάσυστατικάπουσυνθέτουντουςπαράγοντεςεπιτυχίαςγιατηνκατάκτησητουτίτλουBOL.Φυσικάόλααυτάστηρίζονταιστηνεμπιστοσύνηπουέχουμεστηνηγέτιδαεταιρείαμαςηοποίαμέσααπόένατίμιοκαιδιαφανέςσύστημα,μαςδίνειτηνδυνατότηταναδημιουργήσουμεμεασφάλειανέουςεπιτυχημένουςεπιχειρηματίες.Όλααυτάσυνθέτουνμεσιγουριάταεπόμεναβήματαεπιτυχίαςμας,οδηγώνταςμαςσενέαπολύυψηλότεραεπίπεδα.»

ρεΛΛιαΣχρυΣοΣΤομοΣ&νΤεΓιαννΗαιΚαΤερινΗ

νεοιχαΛΚινοιαρχΗΓοιορΓανώΣΗΣBOL

χαΛΚινοιαρχΗΓοιορΓανώΣΗΣBOL

LR magazinΕ 6  / 2016 33

BRONzE-ORgALEADER

Page 34: Lr magazine 2016

αναΓνώΣΤουΣΤαυρουΛα αΣΗμαΚοπουΛουμαρια&ΞυΛουρΗΣμανώΛΗΣ

ΚώνΣΤανΤινιΔουΓιαννοΣ&ΚώνΣΤανΤινιΔΗμαρια

ΚώΣΤαρΗιώαννουΓεώρΓια&ανΔρεουΣΤεΦανοΣ

ΛεμονΗανΤιΓονΗ&ΛεμονΗΣΚών/νοΣ

μαΣΤεΛΛουΓιώΤα&μαΣΤεΛΛοΣαΛεΞανΔροΣ

ΚριεμαΔΗαρχονΤια&ΚριεμαΔΗΣΣΤαμαΤΗΣ

ΚαραπιπερΗΣΗΛιαΣ&ΣαιΚαΛΗεΛιΖ

ΚοΚοΛαΚΗΣμαρΚοΣ&ΦραΓΚιαΔουΛαΚΗμαρια

ΚαΒΛενΤαΚΗεΛευΘερια&ΚοΛοΚοΤρώνΗΣαΛεΞανΔροΣ

ΓΚιΚοπουΛοΣνιΚοΛαοΣ&μιχαΗΛιΔουΦώΤεινΗ

ΔοΓιααΓΓεΛΗΤριανΤαΦυΛΛιώ&αΓΓεΛΗΣαΓΓεΛοΣ

ΒαΖαΚοπουΛοΣαναΣΤαΣιοΣ ΓαιΤαναροΣαΘαναΣιοΣ&ΦουρΚουΛιΤΣαΣΤεΛΛα

επιβεβαιωμένοιαρχηγοίοργάνωσηςέωςκαιτοναπρίλιο2016

αρχΗΓοιορΓανώΣΗΣOL

34 LR magazinΕ 6  / 2016

ORGaLEaDER

Page 35: Lr magazine 2016

μαυρουΔΗΣΦανουριοΣ&ΒερΛΗιώαννα

μΗΤΣαΚουΚώνΣΤανΤινα&μΗΤΣαΚοΣιώαννΗΣ

χώΛιΔΗΣαΒρααμ&ΣΤαΘαΚΗμαρια

ΦιΛεαΣΣπυροΣ&αΛαΦοΓιαννΗεΛενΗ

χονΔραΚΗΣΓεώρΓιοΣ&ΚαΛαιΤΖαΚΗμαρια

ΤΖώρΤΖαΚαΚΗχρυΣοΒαΛανΤώ&ΣΤαμαΤαΚΗΣΓιώρΓοΣ

ΤΣιανΤΗευΓενια&ΤΣιανΤΗΣΓεώρΓιοΣ

παπαΓιαννοπουΛοΣΛεώνιΔαΣΒαΣ.

ΣΤαμαΤιαΔΗΣΚορνΗΛιοΣ&αναΓνώΣΤοπουΛουΦώΤεινΗ

ΞανΘαΚοΣιώαννΗΣ&ΞανΘαΚουχρυΣουΛα

παπαΓεραΣιμουιώαΚειμ&ΚιΤΣουΚώνΣΤανΤινα

επιβεβαιωμένοιαρχηγοίοργάνωσηςέωςκαιτοναπρίλιο2016

αρχΗΓοιορΓανώΣΗΣOL

LR magazinΕ 6  / 2016 35

ORGaLEaDER

Page 36: Lr magazine 2016

επιβεβαιωμένοιαρχηγοίομάδαςέωςκαιτοναπρίλιο2016

αΛεΞιουΚυριαΚοΣ&αΛεΞιουΣοΦια

αναΓνώΣΤοπουΛοΣχαριΛαοΣ&αναΓνώΣΤοπουΛοΣιώαννΗΣ

αρΓυροπουΛουΓεώρΓια&αρΓυροπουΛοΣνιΚοΛαοΣ

ΒαΣΣουποπΗ&ΔεΛΗΓιώρΓΗΣΓιώρΓοΣ

ΓαΛαναΚΗΣμιχαΛΗΣ

ΓεώρΓιουειρΗνΗ&ΞανΘοπουΛοΣΓεώρΓιοΣ

ΓεώρΓανΤαΣΔΗμΗΤριοΣ&ΓεώρΓανΤαΦανΗ

ΓΚινΗμαρια&παΛαμουΤΗΣιώαννΗΣ

ΔαιΚουΓεώρΓια&πΛαΚοΓιαννΗΣαναΣΤαΣιοΣ

ΔαμιανοΣαρΓυριοΣ

ΔιαΛυναροΔανΘΗ ΔουΛΗΓερΗΔΗμΗΤρα&ΛεμπουΣΗΣευαΓΓεΛοΣ

ΔραΚουΛαΚουπαραΣΚευΗ&ΔραμαΛΗΣΣΤεΦανοΣ

ΖουρουΚαΣΣιανΗ&μΗΤαΛαΚΗΣχρΗΣΤοΣ

ΔΗμαρχιαΔΗΣΚΛΗμΗΣ&ΓραΤΣιαμαρινα

ΗΛιαΚΗμαρια&ΗΛιαΚΗΣευαΓΓεΛοΣ

ΘεοΔοΣΗαιΚαΤερινΗ&ΔεμεναΓαΣαχιΛΛεαΣ

ιώαννουιΛιαΔα&ιώαννουχαραΛαμποΣ

ιώαννουΚώνΣΤανΤινοΣ&ΚρΗΤΣιμαμαρια

ΘεορΗΒιΚΤώρια&ΘεορΗαΛΚιΒιαΔΗΣ

ΚαΚαρΗΣΚώνΣΤανΤινοΣ&παπαΔοπουΛουμαρια

ΚαραΤΖαοΛΓα&ΣΤερΓιουχρΗΣΤοΣ

ΚαραΤοΣιουευΣΤαΘια&χειΛαΣΣπυριΔών

ΚαπεΤανιοΣΘεμιΣΤοΚΛΗΣ&ΖαρΖαΒαΤΖΗμαρια

ΚαραΤαραΚΗΣΣπυροΣ&ΚαΛαΘιαναΚΗαννα

αιΒαΛιώΤΗειρΗνΗ&ΖουροΣΓεώρΓιοΣ

αΛεΞαΚΗΣνιΚοΛαοΣ&μαριναΚΗΣνιΚοΛαοΣ

ΚαρΔαμΗΣιώαννΗΣ ΚαΤΗρΤΖιΓιαννοΓΛουανΔρεαΣΚαρΓαΔουρΗΣανΤώνιοΣ

αρχΗΓοιομαΔαΣTL

36 LR magazinΕ 6  / 2016

TEamLEaDER

Page 37: Lr magazine 2016

επιβεβαιωμένοιαρχηγοίομάδαςέωςκαιτοναπρίλιο2016

ΚοπαναΚΗαναΣΤαΣια ΚρανιαΓεώρΓια

ΚώνΣΤανΤινοπουΛουμεΛπομενΗ

ΚώνΣΤανΤινουΚώνΣΤανΤινοΣΚώνΣΤανΤινουαΓΓεΛα&ΚώνΣΤανΤινουΚώνΣΤανΤινοΣ

ΚώνΣΤανΤινουΛοιΖοΣ

ΛεΒενιώΤΗευαΓΓεΛια&ΣιαΚΗΣπαναΓιώΤΗΣ

ΛιαΚουαΛεΞανΔρα&ΛιαΚουΚαΤερινα

ΛιΛοΣανΔρεαΣ&ΛαΓουΔαΚΗμαρινα

ΛορΘεΣνιΚοΛαοΣ

ΛυμπεροπουΛοΣχαραΛαμποΣ&ΣΚεμπεΚώνΣΤανΤινα

μαΚεΔοναΓεώρΓια&ΒουΔουρΗΣποΛυΒιοΣ

ΛιΓιουεΛενΗ

μανΤΖουΚΗμαρια&ΚενανιΔΗΣπροΔρομοΣ

μανώΛΗΣοΦια&μανΤΖιΛαΣιώαννΗΣ

μαρΚαΚΗΓραμμαΤιΚΗ μεΛεΤιουροΔοπΗ

μαραΓΚαΚΗΣΣΤεΦανοΣ

μερενΤιΤΗΗΛιαννα&ΚαραΚώΣΤαΣΓεώρΓιοΣ

μπεΛεΓραΤΗΔΗμΗΤρα&ιώαννουΚώνΣΤανΤινοΣ

μποΖαΚΗεΛενΗ&ΚώΣΤαραΣΓεώρΓιοΣ

μιχαΛαΚοπουΛουιώαννα&ΚεΦαΛαΣαριΣΤειΔΗΣ

μπαΚαΣανΤώνιοΣ&ΤΣαΤΣιουΒαΣιΛιΚΗ

ΚαΤιμερΤΖοΓΛουανΤώνΗΣ&ΤΣιΓΔινουΣΤεΛΛα

ΚαΤΣαρουαιΚαΤερινΗ

μώυΣιΔΗΣΓεώρΓιοΣ&ΚιοΣΚεροΓΛουΣοΦια

νιΚοΛαιΔουμαρια&πουΛοΣΒαΣιΛειοΣ

νιΚοΛαουΚαΛΛιοπΗ&μαρΚεΤαΚΗΣευαΓΓεΛοΣ

ΚουΚουΖΗΤονια&ΤΖεΛΛαΣΒαΣιΛΗΣ

ΚουρεΤαΣΔΗμοΣ&παναΓουμαρΘα

αρχΗΓοιομαΔαΣTL

LR magazinΕ 6  / 2016 37

TEamLEaDER

Page 38: Lr magazine 2016

επιβεβαιωμένοιαρχηγοίομάδαςέωςκαιτοναπρίλιο2016

οΚSANYCHOLGA&νοΔαραΚΗΣΓεώρΓιοΣ

παπαΓεώρΓιουμιχαΗΛ&παπαΓεώρΓιουαννα

παπαεμμανουΗΛΔΗμΗΤρΗΣ&μαρουνΤαΘεοΔώρα

παππαΣπαναΓιώΤΗΣ

πιΤΣιΛιΔΗΣΚυριαΚοΣ&ΤΣιμπιΔΗεΛινα

πεΤρουμαρια&ΣαΚΚαΣανΔρεαΣ

πιΤΣιΛιΔουιΛιανα&μανΤαΣνιΚοΛαοΣ

ρώΣΣοΣΚώΣΤαΣ&ρώΣΣουπαπαπεΤρουΚυριαΚουΛα

ΣαριΚαΚΗπαραΣΚευΗ

χριΣΤιναΚΗμαρια&ΚοΛοΒοΣΓιώρΓοΣ

ΣΚυΒαΛαΚΗΣΚώνΣΤανΤινοΣ&ΣΚυΒαΛαΚΗΣαΛεΞανΔροΣ

ΣμιρνοΒαμαρια

ΣπαΘΗμαρια&ΔιαΚαΚΗΣΣΤεΦανοΣ

ΣπυροπουΛοΣευαΓΓεΛοΣ

ΣΚουροΓιαννΗΣεΒαΣΤΗ&χαριΤαΚΗΣνιΚοΣ

ΤΣεΚουραιώαννα&νουΣαΣνιΚοΛαοΣ

ΣΤαυρινιΔουΒιρΓινια& ΖιΚαΚΗΣαΘαναΣιοΣ

ΣΤαυρουΔΗμΗΤριοΣ&παραΣοΓΛουαναΣΤαΣια

ΣΤεΦανουΔαΚΗΣμιχαΛΗΣ&ΚαμινιώΤΗεΛενΗ

ΤΖουμανΗεΛενΗ&ΤΖουμανΗΣαποΣΤοΛοΣ

ΣΤεΛΛαΣΣΤεΦανοΣ&Λουρουιώαννα

ΦοινιΤΣΗΘεοΔώρα&ΦοινιΤΣΗανΘουΛα

χαΛΚιοπουΛοΣΣώΤΗριοΣ&ΛιαρομμαΤΗπαναΓιώΤα

ΤΣιοΤραΣΒαΓΓεΛΗΣΤΣιραΚουιώαννουΖώΗ

νΤεΓιαννΗΚυριαΚουΛα οιΚονομουειρΗνΗ&πεΤριΔΗΣιαΚώΒοΣ

ΨυΛΛαΚΗευαΓΓεΛια

ΨώνοπουΛοΣαΘαναΣιοΣ&ΓεώρΓοπουΛουΚώνΣΤανΤια

αρχΗΓοιομαΔαΣTL

38 LR magazinΕ 6  / 2016

TEamLEaDER

Page 39: Lr magazine 2016

ZugravuValentin&ZugravuIuliana

αναστασιάδουευγενία&νικούδηςχρήστος

ΒαρδάκουΣτέλλα&Καραταράκηςνίκος

Βασιλειάδουμαρία&αποστολίδηςιωάννης

ΒλαχαντώνηΚωνσταντίνα&Καρποντίνηςνικόλαος

Βογιατζήαικατερίνη&Λαζαρίδηςπαναγιώτης

Γεωργιάδηπαναγιώτα&ΦώτηςΒασίλειος

Γιαννικούευαγγελία&Κοτροκόηςπαναγιώτης

ΖδράληςΓεώργιος

ΖιάκρηΣοφία

Ζυγούραςνικόλαος&Δημήτριος

Θεοδοσιάδουευσταθία

ιωάννουΓιάννος&αβραάμμέλπω

ΚαψήςΔανιήλ

Κεμεντζεσίδηςπαναγιώτης&Δέλτσιουχριστίνα

ΚεραμιτσόγλουΔαμιανός&Κεραμιτσόγλουαθανασία

Κλήσσαμαρία&Κλήσσαςνικόλαος

Κόκκουχριστίνα&ρεμόνδοςΚωνσταντίνος

Κοσμάχριστίνα&ραμαντάνηςνίκος

ΚυριάκουπαγιάταΔήμητρα&παγιάταςαντώνιος

Κυριάκουχρίστος&χριστίνα

Κωνσταντίνουαναστασία&παρτησίδηςΓερολεμός

Λαϊνάμαρία&νίτσιοςΔημήτριος

Λιάτηςιωάννης&Δέδεμαρία

Λέτσουανδριανή&Λέτσοςαθανάσιος

Λουκαανδρέας&Θεμιστοκλέουςρέβη

μαδιάιφιγένεια&μακαρόνηςνίκος

μαζηρίδουελισάβετ&παπαδόπουλοςΓεώργιος

μουντάκηςχρήστος&Καφφάτουαναστασία

μπισμπίκηςμάριος&Καρδαμπίκηειρήνη

νηστικάκηςΓεώργιος&χαϊδεμένουμαρίνα

Ξυλογιαννοπούλουμαριάννα&ΚόκλαΒενέτικουιωάννα

παλαιολόγουΔέσποινα&ΦακουκάκηςΣωκράτης

πισχινάευγενία&ΒουνισέαςΔιονύσιος

ρούγκλιουΓεωργία&Βαϊδήςιωάννης

Σδώναςευθύμιος

Σπυριδάκηςιωάννης&αγριογιάννηςευστράτιος

Στεργίοπουλοςαθανάσιος&χριστοπούλουακριβή

Τσάκλοβαμαρία&Γραμματικόπουλοςνίκος

υφαντήΒασιλική&Ζηκόπουλοςνικόλαος

ΦούκαΒασιλική&Σταματούκουαικατερίνη

χαμουζάμαρία&Λυγερούιωάννα

χειμάρηΚατερίνα&Στυλιανούμαρίνος

AdrianBuse

ArtemerKezziban

BetarImad

Κεσόγλουαικατερίνη

ΓεωργίουΈλενα

Τουρσιάδουμόνικα

Γαλακτερόςαθανάσιος&Σπίρτουποτούλα

νικολακόπουλοςπαναγιώτης&νικολακοπούλουνικολίτσα

Τσεκούραςπαναγιώτης&χρυσανθοπούλουελένη

Σινιοράκηςνικόλαος

Βασιλειάδουπόπη&Βασιλειάδηςιάκωβος

ΚακαβάΒασιλική&ΚακαβάΔήμητρα

ΚούτχιαςΚώστας&Δεληγιάννημαρία

ΚαϊτατζήςΚωνσταντίνος&ΚουσούνηΚατερίνα

πατσαλήςΓεώριος&πατσαλήςΚυριάκος

Κανδύληαθηνά

ΓκόντζοςΓεώργιος&ΞυπολιτίδουΚατερίνα

ΚιουπρούληςΚωνσταντίνος&παπαχαραλάμπουςμαρία

Κούρουχρυσούλα

χατζηαθανασίουΖαφειρία&ΚιοσκέρογλουΣπύρος

μιχελουδάκηςμιχαήλ&ιωάννουμαρίνα

Κουραχάνηνίκη&ΓιαμπάνηςΤρύφων

AbilovaAiymgul

μανωλάΣταματία&ΤόληςΓεώργιος

μαρονικολάκημαρία

πόποβαΤζάννι

μπάρμπαραΦωτεινή

ΣμπόνιαςΓεώργιος&ΤσίντζουΣοφία

ΓκόνηΚαλλιόπη&ΓκόνηςΔιονύσης

Γούτσιααλεξάνδρα&Βλαντήςνικόλαος

Δέλλιουπαναγιώτα&ΔέλλιουΣυρμούλα

νικολόπουλοςιωάννης

επιβεβαιωμένοιJuniorTeamLeadersέωςκαιτοναπρίλιο2016

JuNIOR TEAMLEADERS

LR magazinΕ 6  / 2016 39

JUNIOR TEamLEaDER

Page 40: Lr magazine 2016

12μΗνεΣομαΔα“ „

ΗομάδαWαποτελείταιαπότουςΣυνεργάτεςπουεπιτυγχάνουνσημαντικέςεπιδόσειςστηνπροώθησητόσοτωνπροϊόντωνυγείαςκαιομορφιάς,όσοκαιστηνεπέκτασητουΔικτύουΚαταναλωτώντης,καθώςκαιστηνανάπτυξητηςLRεπιχειρηματικήςιδέας.

ΚάθεΣυνεργάτηςπουσυγκεντρώνεισεμηνιαίαβάσητουλάχιστον2000PWπροσωπικάήαπόClubLR,γίνεταιαυτόματαμέλοςτηςομάδαςWκαιαπολαμ-βάνειιδιαίτεραπρονόμια.

απότονπρώτοκιόλαςμήναεπιβεβαίωσης,οΣυνεργάτηςπουεπιτυγχά-νει,έχειπλεονεκτήματα,όπωςΔωρεάναποστολήκάθεκαινούριουέντυ-πουτηςεταιρείας,αγοράβοηθητικώνπροϊόντωνμεWέκπτωση20%κ.α.

Όσοηεπιτυχίασυνεχίζεται,γίνονταιδικάτουπλούσιαδώρα!SpecialsKits,Smartphoneκινητά,Tabletκαιπολλέςακόμημοναδικέςπροσφορές,όπωςηδυνατότηταναέχειστηνκατοχήτου,έναWLRPOLOγιαδύοεβδομάδεςήακόμηκαιγιαδύομήνεςεφόσονεπιβεβαιώσουν24Wμή-νες.

ΚαιφυσικάδενθαπρέπειναξεχνάμετηνSpecialWταξιδιωτικήεμπειρίαγια5ημέρεςσεπολυτελήHotels&Resorts,μετηνεπιβεβαίωση24μηνώνW!

ΚουμουΤΣεαχριΣΤινα(16oμήναW)

SOKRATMALO(16oμήναW)

μαρΚοπουΛοΣμανώΛΗΣ(16oμήναW)

ΣΤαυρουΣΤαυρουΛα&ΖΗνώνοΣανΔρεαΣ(16oμήναW)

ΤριανΤαΦυΛΛουχαριΚΛεια(15oμήναW)

χειμαρΗΚαΤερινα&ΣΤυΛιανουμαρινοΣ(16oμήναW)

ΣΔώναΣευΘυμιοΣ(13oμήναW)

οιπρώτοιΣυνεργάτεςπουεπιβεβαίωσαν12μήνεςW,έχουνήδηκάνειδικότουςτοLRPOLOγια2εβδομάδεςκαισυνεχίζουνακόμηπιοδυ-ναμικά!

ΗκυρίαΚουμουτσέαχριστίνααπότηνοργά-νωσηΛιγίουελευθερίας&παπακωνσταντίνουαναστάσιου,οκύριοςμαρκόπουλοςμανώλης,απότηνοργάνωσηΚαλαμπάκαΓρηγόρη&χα-τζημιχαήλνατάσαςκαιοκύριοςμaloSokratαπότηνοργάνωσηανδριόπουλουΒασίλη&ΚαπιζιώνηΓεωργίας.

Επιτυχημένα μέλη της οΜάδάΣ W παραλαμβάνουν „W“ LR POLO και Tablet.

40 LR magazinΕ 6  / 2016

ΟΜΑδΑ W

Page 41: Lr magazine 2016

LRΤσαντάκιΚαλλυντικών

Κωδικός 4641

Ελλάδα 10,90€

Κύπρος 10,60€

LROrganizerΚαλλυντικών

Κωδικός 4643

Ελλάδα8,90€

Κύπρος7,20€

ΚαπέλοBaseballπράσινο

Κωδικός1340-1

Ελλάδα3,50€

Κύπρος3,30€

ΚαπέλοBaseball

Κωδικός40070-2(Λευκό)

Κωδικός 40070-1(μαύρο)

Ελλάδα5,50€

Κύπρος5,30€

AloeVera«ToGo» Δοσομετρητής(90ml)

Κωδικός8809(μονάδα)/8810(10αδα)

8809 Ελλάδα/Κύπρος:1,00€

8810 Ελλάδα9,00€ 8810 Κύπρος8,70€

Τιμέςχωρίςπεριεχόμενο

AloeVeraΨεκαστηράκι(30ml) Σετ10αδα

Κωδικός 92531

Ελλάδα9,90€

Κύπρος 9,60€

αξιοποιήστετοπλούσιοΒοηθητικόυλικότηςLR

AloeVeraSunCareΔιπλόΔείγμα-πρόβεςSPF50&SPF30

Κωδικός94480

Ελλάδα0,80€

Κύπρος0,80€

LRχάρτινοποτήρι(25αδα)

Κωδικός93984

Ελλάδα3,50€

Κύπρος3,40€

LR magazinΕ 6  / 2016 41

LR ΠρΟΩΘΗΣΗ

Page 42: Lr magazine 2016

Στις 23 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιή-θηκε στο Ξυλόκαστρο η Ακαδημία Αρχη-γών Οργάνωσης με συμμετοχή 84 Αρχη-γών Οργάνωσης από Ελλάδα & Κύπρο.

εκεί,οιLeadersτηςLR,είχαντηνευκαιρίαμέσα από ένα διασκεδαστικό κι ομαδικόWork Shop, να προσφέρουν κάτι πολύιδιαίτεροστοGlobal Kid Fund.

ΤαΣτελέχηχωρίστηκανσε5ομάδες, χρη-σιμοποίησανπεριοδικά,εφημερίδες,καιμεστόχονααπεικονίσουνμέσααπό5ευφά-ντασταcollage,αυτόπουηLRεκφράζειγιαεκείνους,δημιούργησαν5μοναδικάέργα.

οι εξαιρετικοί αυτοί πίνακες, εκτέθηκαντις ημέρες των εορτών, στην Έδρα τηςεταιρείας, όπου όλοι οι Συνεργάτες, εί-χαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν ένα ήκαιπερισσότερααπόαυτά,μέσααπότηνδημοπρασίαπουπραγματοποιήθηκε,καθόλητηνδιάρκειατουChristmasBazaar.

μετηνλήξητουChristmasBazaar5Συνερ-γάτες,παρέλαβανοκαθέναςτοέργογιατοοποίοπροσέφεραντομεγαλύτεροποσό.

Στις26Φεβρουαρίου,στηνελλάδα,παρε-δόθησαντατρίαπρώταέργα:

Στον κύριο μπελίτσο Δημήτριο, το έργο«LR σημαίνει ΕΥΚΑΙΡΙΑ και ΠΟΙΟτΗτΑ ΖΩΗΣ!»γιατοοποίοπροσέφερε150,00€

Στην κυρία Θωμά ανθούλα, το έργο «Η αλλαγή ήρθε όταν αποφάσισα να διεκδικήσω αυτό που πραγματικά αξίζω»γιατοοποίοπρόσφερε100,00€

Και στον κύριο Βαζακόπουλο αναστάσιο,τοέργο«LR = Freedom»γιατοοποίοπρό-σφερε125,00€,αλλάκατάτηνδιάρκειατηςπαραλαβήςτου,διπλασίασετοποσό.

ΣτηνΚύπρο,στοOpenMeetingστις5μαρ-τίου, παρεδόθησαν στην κυρία Καμπέρηαυγή το έργο«Προτεραιότητα στο Μέλ-λον - Γίνε εσύ η αλλαγή!» για το οποίοπροσέφερε70,00€καιστηνκυρίαανδρέου& κύριο Τσιμούρη το έργο,«LR - τρόπος Ζωής !»γιατοοποίοπροσέφεραν80,00€.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμεόλους τουςαρχηγούς που συμμετείχαν στην δημι-ουργίατωντόσομοναδικώνΈργων.

5ευφάντασταcollage5μοναδικάέργα

... από ένα διασκεδαστικό Work Shop, προσφορά στο Global Kid Fund

Αθήνα: Παράδοση των έργων με την λήξη του Christmas Bazaar στις 26 Φεβρουαρίου

Κύπρος: Στο Open Meeting στις 5 Μαρτίου, κατά την παράδοση των έργων

42 LR magazinΕ 6  / 2016

LR GLOBaL KIDS FUND

Page 43: Lr magazine 2016

ΗLRHealth&Beauty,συνεπήςστηνευθύνηπουανέλαβεαπότο 2009 με τη δημιουργία του Φιλανθρωπικού οργανισμούGlobal Kids Fund,συνεχίζειτοέργοτηςμεσκοπότηδιαρκήστήριξηπαιδιώνκαινεαρώνενηλίκωνπουτοέχουνανάγκη.

Στην ελλάδα, όπως και το 2015, έτσι κι φέτος, συνεχίζει ναπροσφέρειφροντίδακαικαλύτερεςσυνθήκεςδιαβίωσηςστοπρώτο “παιδικό Σπίτι” στον πειραιά, κι αναλαμβάνει να κα-λύψειτιςετήσιεςανάγκεςτωνπαιδιώνσεένδυση,ιατροφαρ-μακευτικήπερίθαλψηκιεπιπλέοντηνετήσιαμισθοδοσίατηςΚοινωνικήςΛειτουργού.

Το«παιδικόΣπίτι»,τοοποίολειτουργείστονπειραιάαπότο1963,είναιέργοιδιωτικήςπρωτοβουλίαςκιέχειτηδυνατότη-ταναφιλοξενήσειέως12αγόρια,προεφηβικήςκαιεφηβικήςηλικίας, προερχόμενα, μέσω εισαγγελικώνδιατάξεωνήδικα-στικώναποφάσεων,απόοικογένειεςμεσοβαράκοινωνικάκαιοικονομικάπροβλήματα.

εκτός από στέγη, προσφέρει φροντίδα και συναισθηματικήυποστήριξη, εκπαιδευτικές δυνατότητες και τα απαραίτηταεφόδιαγιατηνπρόοδότουςωςενήλικεςσεμιασύγχρονηκοι-νωνία,ακόμηκαιμετά τηνσυμπλήρωσητων18 ετών,οπότεκαιολοκληρώνουντοβασικόκύκλοζωήςτουςστο«Σπίτι»καιτυπικάαποφοιτούν.

ΤοΦιλανθρωπικόΣωματείο «παιδικόΣπίτι»σταπενήντακαιπλέονχρόνιαλειτουργίαςτου,έχειαναγνωριστείκαιτιμηθείγια την κοινωνική τουπροσφοράμε το πλήθος επαίνων καιβραβείωνόπως:έπαινοςτηςακαδημίαςαθηνών,τιμητικήδι-άκρισητουΣυλλόγουπνευματικήςκαιΚοινωνικήςανάπτυξηςτωνπαιδιών,καθώςκαιπολλώνάλλωνιδιωτικώνκαιδημοσί-ωνφορέων.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Φαζάκης Κωνσταντίνος αναφέρει τα εξής:

«Tα χρόνια αυτά της κρίσης οι περιπτώσεις εισαγωγών νέων περιπτώσεων παιδιών αυξήθηκαν, ενώ ταυτό-χρονα αυξήθηκαν και τα λειτουργικά έξοδα του «Παιδικού Σπιτιού». άυτό μας έβαλε στην διαδικασία ανα-ζήτησης βοήθειας από εξωτερικούς παράγοντες (χορηγούς και κοινωφελή ιδρύματα εταιρειών). Η βοήθεια από την LR GLOBAL KIDS FUND είναι μία τεράστια βοήθεια για μας και τα παιδιά. Ήρθε την κατάλληλη στιγμή και έδωσε ανάσα πνοής στο «Παιδικό Σπίτι». Η LR είναι από τις πιο ανερχόμενες εταιρείες που δείχνει την ευαισθητοποιημένη πλευρά της και έχει στηρίξει τα τελευταία χρόνια πολλές τέτοιες ενέργειες όπως του «Παιδικού Σπιτιού» και στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, έχοντας ανθρώπους που νοιάζονται συνεχώς για την καθημερινότητα των παιδιών με συνεχόμενη επαφή μαζί μας και κατανόηση.

Όλοι εμείς στο «Παιδικό Σπίτι» ευχόμαστε να υπάρχουν πάντα τέτοιες πρωτοπόρες ενέργειες και να είναι αρωγοί στην προσπάθεια όλων των δομών που έχουν ανάγκη να στηριχθεί το έργο τους».

LR magazinΕ 6  / 2016 43

Page 44: Lr magazine 2016

GR/CY

Κωδ.παρ

.:92

166 -210

LRGlobalKidsFundποσελάνινηΚούπαSpecialEditionVilleroy&Boch NewWave 0,35λίτρα 40079

Ελλάδα21,00€ Κύπρος20,50€

Ονειρευόμαστε περισσότερα παιδικά χαμόγελα και προσπαθούμε μαζί σας για αυτό!

Το LR Global Kids Fund, είναι η δική μας καθημερινή προσπάθεια να κάνουμε τον κόσμο πιο όμορφο γεμίζοντάς τον ευτυχισμένα παιδιά! Σε ένα κόσμο που όλα είναι διαφορετικά, στον κόσμο της LR, το όνειρο για ένα καλύτερο μέλλον δεν μπορεί παρά να γίνει πραγματικότητα!

Με την αγορά μίας κούπας Villeroy & Boch "New Wave“ μπορούμε όλοι μαζί να προσφέρουμε περισσότερα παιδικά χαμόγελα! Τα έσοδα από κάθε κούπα διατίθενται στον φιλανθρωπικό Οργανισμό LR Global Kids Fund!

Μάθετε περισσότερα στο lrgkf.com