(Lidokain ”SAD”, Xylocain) Lidocain T d, -...

23
© Christian S. Juhl og Kim T. Foss Lidocain (Lidokain ”SAD”, Xylocain) Stofgruppe: Antiarytmika, klasse I (B). Indtagelse: i.v. 1 mg/kg. Virkning: Blokkerer aktiverede og inaktiverede Na + -kanaler. Effekt: hæmmer impulsoverledningen. Indikation: Forebyggelse og behandling af ventrikulære takyarytmier. OBS: bruges sjældent kun hvis pt. har problemer med langt QT-interval! Bivirkning: Hypotension, svimmelhed, døsighed, indre uro, konfusion, tågesyn, talebesvær, eufori, kvalme, kramper. Flecainid (Flecainid,Tambocor) Stofgruppe: Antiarytmika, klasse I (C). Indtagelse: Tabl. 100-200 mg x 2. i.v. 2 mg/kg. Virkning: Blokerer Na + - og K + -kanaler. Effekt: Indikation: Symptomgivende supraventrikulære arytmier. Livstruende ventrikulære arytmier. Bivirkning: Hovedpine, svimmelhed, synsforstyrrelser, kvalme, opkastninger, arytmogen effekt! Kontraindiceret ved: svær ve. hjerte- insufficiens, AV-blok (2° og 3°), AV- blok med grenblok, tidligere AMI. Amiodaron (Cordan, Cordarone) Stofgruppe: Antiarytmika, klasse III. Indtagelse: Tabl. 200-400 mg x 3. i.v. 5 mg/kg. Virkning: Blokerer K + -kanaler (I Kr og senere I Ks ). Desuden blokade af inaktiverede Na +- - Ca 2+ -kanaler samt adrenerg aktivitet Effekt: ↓puls, ↓AV-overledning, ↑QT- interval. Indikation: Forebyggelse og behandling af supraventrikulære og ventrikulære arytmier. Bivirkning: GI-gener, fotosensitivitet, corneaaflejringer, påvirket thyroideafunktion, hepatitis, bradykardi, svimmelhed, hovedpine, tremor, interstitiel pneumonitis, lungefibrose, AV-blok. Sotalol Stofgruppe: Antiarytmika, Gruppe II og III. Indtagelse: Tabl. 80 mg x 1. Virkning: non-selektiv β-blokering samt blokering af K + -kanaler (I Kr og senere I Ks ). Indikation: Supraventrikulære og ventrikulære arytmier. Bivirkning: forbigående: træthed, bradykardi, palpitationer, dyspnø, svimmelhed, hovedpine, feber, syns- og høreforstyrrelser, GI-gener.

Transcript of (Lidokain ”SAD”, Xylocain) Lidocain T d, -...

© Christian S. Juhl og Kim T. Foss

Lidocain (Lidokain ”SAD”, Xylocain)

Sto

fgru

pp

e:

Antiary

tmik

a, kla

sse I (

B).

Indta

ge

lse: i.v

. 1 m

g/k

g.

Virknin

g:

Blo

kkere

r aktivere

de o

g

inaktivere

de

Na

+-k

ana

ler.

Effekt: h

æm

mer

imp

uls

overl

ed

nin

gen

.

Indik

atio

n: F

ore

bygge

lse o

g b

ehan

dlin

g

af ventr

iku

lære

takyary

tmie

r.

OB

S:

bru

ges s

jæld

ent

– k

un h

vis

pt.

har

pro

ble

mer

med lan

gt Q

T-inte

rval!

Biv

irkn

ing

: H

ypote

nsio

n, svim

me

lhe

d,

sig

he

d,

indre

uro

, ko

nfu

sio

n,

tågesyn, ta

lebesvæ

r, e

ufo

ri, kvalm

e,

kra

mper.

Flecainid (Flecainid,Tambocor)

Sto

fgru

pp

e:

Antiary

tmik

a, kla

sse I (

C).

Indta

ge

lse

: T

abl. 1

00

-200 m

g x

2.

i.v. 2

mg/k

g.

Virknin

g:

Blo

kere

r N

a+-

og K

+-k

anale

r.

Effekt:

Indik

atio

n:

Sym

pto

mg

iven

de s

upra

ven

trik

ulæ

re

ary

tmie

r.

Liv

str

uen

de v

en

trik

ulæ

re a

rytm

ier.

Biv

irkn

ing

: H

oved

pin

e, svim

me

lhe

d,

synsfo

rsty

rrels

er,

kvalm

e,

opkastn

inger,

ary

tmo

gen e

ffekt!

Kontr

ain

dic

ere

t ved:

svæ

r ve. h

jert

e-

insuff

icie

ns, A

V-b

lok (

og 3

°), A

V-

blo

k m

ed g

renb

lok, tid

ligere

AM

I.

Amiodaron (Cordan, Cordarone)

Sto

fgru

pp

e:

Antiary

tmik

a, kla

sse III.

Indta

ge

lse

: T

abl. 2

00-4

00 m

g x

3.

i.v. 5 m

g/k

g.

Virknin

g:

Blo

kere

r K

+-k

ana

ler

(IK

r og s

enere

IK

s).

Desude

n b

lokad

e a

f in

aktivere

de N

a+

- -

Ca

2+-k

anale

r sam

t adre

nerg

aktivitet

Effekt: ↓

puls

, ↓A

V-o

verl

ed

nin

g, ↑Q

T-

inte

rva

l.

Indik

atio

n: F

ore

bygge

lse o

g b

ehan

dlin

g

af supra

ven

trik

ulæ

re o

g v

entr

ikulæ

re

ary

tmie

r.

Biv

irkn

ing

: G

I-gen

er,

foto

se

nsitiv

itet,

corn

eaafle

jrin

ger,

påvirket

thyro

ide

afu

nktio

n, h

epa

titis,

bra

dykard

i,

svim

me

lhe

d, h

ovedp

ine, tr

em

or,

inte

rstitie

l pne

um

onitis

, lu

ngefibro

se,

AV

-blo

k.

Sotalol

Sto

fgru

pp

e:

Antiary

tmik

a,

Gru

ppe II

og

III.

Indta

ge

lse

: T

abl. 8

0 m

g x

1.

Virknin

g:

non-s

ele

ktiv β

-blo

kering s

am

t

blo

keri

ng a

f K

+-k

anale

r (I

Kr og s

en

ere

I Ks).

Indik

atio

n:

Supra

ve

ntr

iku

lære

og v

entr

ikulæ

re

ary

tmie

r.

Biv

irkn

ing:f

orb

igå

end

e: tr

æth

ed,

bra

dykard

i, p

alp

itation

er,

dyspnø

,

svim

me

lhe

d, h

ovedp

ine, fe

ber,

syns-

og h

øre

fors

tyrr

els

er,

GI-

ge

ner.

© Christian S. Juhl og Kim T. Foss

Adenosin (Adenocor)

Sto

fgru

pp

e:

Antiary

tmik

a (

ikke

-

kla

ssific

erb

are

). N

ukle

osid

. In

dta

ge

lse

: i.v. 3 m

g.

Ved

mang

lende

effekt g

ives y

derl

igere

6-1

2 m

g.

Virknin

g:

Aktivere

r in

dadre

ttet K

+-k

an

al

og h

æm

mer

Ca

2+-s

trø

mm

en →

hyperp

ola

riseri

ng o

g s

uppre

ssio

n a

f

aktionsp

ote

ntiale

t.

Effekt: h

æm

mer

AV

-overl

ednin

ge

n

(min

dre

eff

ekt på s

inusknu

den).

Indik

atio

n:

Afb

ryde

lse a

f

supra

ventr

iku

lære

ary

tmie

r. Induktion

af kort

varigt

AV

-blo

k til

påvis

nin

g a

f

accessorisk ledn

ingsb

undt.

Biv

irkn

ing:

Ansig

tsrø

dm

en,

varm

efo

rnem

me

lse i k

rop

pen,

bra

dykard

i, t

rykken i b

ryste

t,

hyperv

entila

tio

n/d

yspnø

, svim

melh

ed,

kvalm

e,

hoved

pin

e,

hje

rteb

anken.

Sjæ

lde

nt ses:

asysto

li, V

T,

VF

,

bro

nkospasm

er.

Aliskiren (Rasilez)

Sto

fgru

pp

e: D

irekte

re

nin

-hæ

mm

er.

Indta

ge

lse

: T

abl. 1

50

mg x

1.

Virkn

ing:

Blo

kere

r o

mda

nn

els

en a

f

ang

iote

nsin

oge

n t

il ang

iote

nsin

ogen I

→ ↓

ang

iote

nsin

II.

Effekt: ↓

ang I

I m

edie

ret

vasokonstr

iktio

n.

Indik

atio

n:

Art

eri

el hypert

en

sio

n.

Biv

irkn

ing:

Mild

e o

g forb

igå

ende

: d

iaré

,

ang

ioø

dem

, hyperk

aliæ

m.

Metyldopa

Sto

fgru

pp

e:

Antiadre

nerg

e m

idle

r.

Indta

ge

lse

:

Virknin

g:

Kry

dser

blo

d-h

jern

e-b

arr

iere

n.

Centa

lt v

irke

nde.

Effekt: ↓

perife

r m

odsta

nd

, ↓puls

, ↓C

O.

Indik

atio

n: H

yp

ert

ensio

n (

pri

rt t

il

gra

vid

e).

Biv

irkn

ing

: O

rtosta

tisk h

ypo

tensio

n,

sedation, ↓konce

ntr

ationse

vne,

mare

rid

t, d

epre

ssio

n, vert

igo, la

kta

tion,

positiv

Coo

mb´s

test (p

åvirker

blo

dty

peb

este

mm

els

e).

Prazosin

Sto

fgru

pp

e:

Se

lektiv α

1-b

lokker.

Indta

ge

lse

: 3

mg x

1.

Virknin

g:

α1-h

æm

nin

g →

dila

tation a

f

art

erio

ler

og v

en

ole

r →

↓blo

dtr

yk.

Indik

atio

n:

Art

eri

el hypert

en

sio

n.

Biv

irkn

ing

: M

ilde: svim

me

lhed,

palp

itationer,

hoved

pin

e.

© Christian S. Juhl og Kim T. Foss

Ufraktioneret Heparin

Sto

fgru

pp

e:

Koa

gu

lationsh

æm

me

nde

mid

ler

Indta

ge

lse

:

ved r

om

bofleb

it, tr

om

bo

em

boli

osv:

i.v. 5.0

00 I

E +

1.0

00-2

.000 I

E/t

ime.

Virknin

g:

aktivere

r a

ntitr

om

bin

so

m

mm

er

fakto

r Iia (

tro

mb

in),

IX

a o

g

Xa.

Indik

atio

n: b

eha

nd

ling o

g fo

rebygge

lse

(f.x

. præ

opera

tivt)

af

DV

T,

lunge

em

boli,

mo

dia

lyse, tr

om

bofle

bitis

.

Biv

irkn

ing

: blø

dn

ingste

nde

ns, alo

peci,

oste

op

oro

se, tr

om

bocyto

pe

ni (H

AT

).

Lavmolekylært heparin (Innohep)

Sto

fgru

pp

e:

Koa

gu

lationsh

æm

me

nde

mid

ler

Indta

ge

lse

: T

rom

bosepro

fyla

kse

:

s.c

. 3.5

00

anti-X

a IE

r ope

ration

+

3.5

00 a

nti-X

a IE

x 1

daglig

t I 7

-10 d

ag

e.

Beh

and

ling a

ff D

VT

og lung

eem

boli:

s.c

. 175 a

nti-X

a I

E.

Virknin

g:

aktivere

r a

ntitr

om

bin

so

m

mm

er

fakto

r II

a (

trom

bin

), IX

a o

g

Xa.

Indik

atio

n: b

eha

nd

ling o

g fo

rebygge

lse

(f.x

. præ

opera

tivt)

af

DV

T,

lunge

em

boli,

mo

dia

lyse, tr

om

bofle

bitis

.

Biv

irkn

ing

: blø

dn

ingste

nde

ns, alo

peci..

Warfarin (Maravan)

Sto

fgru

pp

e:

Koa

gu

lationsh

æm

me

nde

mid

ler

(vitam

in K

an

tag

onis

t)

Indta

ge

lse

: ta

bl. 2

,5 m

g e

ller

i.v. 15 m

g.

Dosis

afh

æng

ig a

f ø

nsked

e IN

R (

typis

k

2,0

-3,0

).

Virknin

g:

mm

er

synte

se

n a

f fa

kto

r II

(tro

mbin

), V

II, IX

og X

.

Der

stile

s m

od IN

R =

2,0

-3,0

.

Indik

atio

n: D

VT

, lu

ngee

mb

oli,

trom

bose

pro

fyla

kse, (h

jert

ekla

ppro

tese,

art

erioskle

rose).

Biv

irkn

ing

: blø

dn

ingste

nde

ns, fø

tale

mis

da

nne

lser.

Streptokinase (Streptase)

Sto

fgru

pp

e: F

ibrin

oly

tika.

Indta

ge

lse

: ved A

MI (in

den

for

12 t

imer)

:

i.v. 1.5

00.0

00

IE

i lø

bet

af

60 m

in.

Sup

ple

res m

ed A

SA

.

Virknin

g:

Stim

ule

rer

om

dan

nels

en a

f

pro

trom

bin

til

tro

mbin

, som

er

en

fibri

npro

tease.

Indik

atio

n:

AM

I in

denfo

r 12

tim

er

til ptt

.

Der

ikke k

sn tilb

yd

es P

CI.

DV

T, sto

re lu

nge

em

bolie

r, a

rterie

lle

trom

ber.

Biv

irkn

ing

: blø

dn

ingste

nde

ns,

hypote

nsio

n, lu

ng

de

m, fe

ber,

ary

tmie

r, h

jert

ein

suffic

iens,

GI-

gener.

© Christian S. Juhl og Kim T. Foss

Alteplase (Actilyse)

Sto

fgru

pp

e: F

ibrin

oly

tika.

Synte

tisk

udgave

af t-

PA

(tissue p

lasm

inoge

n

activato

r).

Indta

ge

lse

: V

ed A

MI (in

de

nfo

r 6 t

imer)

:

i.v. 15

mg b

olu

s +

50 m

g o

ver

30 m

in.

+ 3

5 m

g o

ver

60 m

in.

Virknin

g:

Stim

ule

rer

om

dan

nels

en a

f

pro

trom

bin

til

tro

mbin

, som

er

en

fibri

npro

tease.

Indik

atio

n:

AM

I in

denfo

r 12

tim

er

til ptt

.

Der

ikke k

sn tilb

yd

es P

CI.

Lung

ee

mbo

lier,

akkut

iskæ

mis

k

apop

leksi.

Biv

irkn

ing

: blø

dn

ingste

nde

ns,

hypote

nsio

n, lu

ng

de

m, fe

ber,

ary

tmie

r, h

jert

ein

suffic

iens,

GI-

gener.

Acetylsalicylsyre/aspirin (Hjertemagnyl)

Sto

fgru

pp

e:

Tro

mbocytfunktio

nshæ

mm

ende

mid

ler.

Indta

ge

lse

: V

ed A

MI o.lig

n:

tab

l. 1

mg/k

g.

Som

an

alg

etiku

m:

0,5

-1g x

4 m

ax.

Virknin

g:

Bin

der

irre

vers

ibe

lt til

CO

X i

trom

bocyttern

→ h

æm

nin

g a

f

Tro

mboxa

n A

2 →

mn

ing

af

trom

bocyt a

ggre

gation

en.

Virknin

ge

n h

old

er

8-1

0 d

ag

e

(=tr

om

bocytlevetid

en)

Indik

atio

n:

AM

I, s

tab

il og u

sta

bil

ang

ina

pecto

ris, T

CI,

atr

ieflim

ren.

I sm

å d

oser:

an

alg

etikum

.

Biv

irkn

ing

: U

lcus v

en

tric

uli/

duod

en

i

(pro

tonp

um

pehæ

mm

er

giv

es s

am

tidig

),

seponere

s c

a. 3

-5 d

ag

e fø

r opera

tio

n.

Clopidogrel (Plavix, Grepid)

Sto

fgru

pp

e:

Tro

mbocytfunktio

nshæ

mm

ende

mid

ler.

Indta

ge

lse

: ta

bl. B

olu

s:

300

mg +

75

mg

til ve

dlig

eho

lde

lse.

Virknin

g:

Bin

der

irre

vers

ibe

lt til

AD

P-

recepto

ren

på t

rom

bocyttern

e →

mn

ing

af tr

om

bocyt aggre

gation

en.

Virknin

ge

n h

old

er

8-1

0 d

ag

e

(=tr

om

bocytlevetid

en)

Indik

atio

n: f

ore

byg

gels

e a

f

ate

rotr

om

botiske t

ilfæ

lde h

os p

tt.

med

iskæ

mis

k a

po

ple

ksi.

Perife

re k

redslø

bsfo

rsty

rrels

er.

AK

S (

i ko

mb

inatio

n m

ed

AS

A)

Biv

irkn

ing

: B

lødn

ingste

nd

ens, G

I-

gener,

anæ

mi, h

ududslæ

t. B

ør

seponere

s 5

-7 d

age

r op

era

tio

n.

Prasugrel (Efient)

Sto

fgru

pp

e:

Tro

mbocytfunktio

nshæ

mm

ende

mid

ler.

Indta

ge

lse

: ta

bl. In

itie

lt 6

0 m

g +

10

mg

til ve

dlig

eho

lde

lse.

Virknin

g:

Bin

der

irre

vers

ibe

lt til

AD

P-

recepto

ren

på t

rom

bocyttern

e →

mn

ing

af tr

om

bocyt aggre

gation

en.

Virknin

ge

n h

old

er

8-1

0 d

ag

e

(=tr

om

bocytlevetid

en)

Indik

atio

n:

AK

S (

i ko

mb

inatio

n m

ed A

SA

)

Biv

irkn

ing

: B

lødn

ingste

nd

ens, G

I-

gener,

anæ

mi, h

ududslæ

t. B

ør

seponere

s 5

-7 d

age

r op

era

tio

n.

© Christian S. Juhl og Kim T. Foss

Glyceryl nitrat

Sto

fgru

pp

e: N

itra

ter.

Indta

ge

lse

: sub

lingu

alt/s

pra

y 0

,4 m

g.

Virknin

g: F

rigiv

er

NO

→ ↑

cG

MP

defo

sfo

ryle

rin

g a

f M

LC

K →

rela

ksation

af g

lat

muskula

tur.

Effekt:

↑venø

s p

oolin

g →

↓ventr

ikulæ

r

pre

load.

Desude

n h

æm

nin

g a

f tr

om

bocyt

aggre

gation

en

Indik

atio

n:

Ang

ina p

ecto

ris.

Biv

irkn

ing

: O

rtosta

tisk h

yp

ote

nsio

n,

kom

pensato

risk takykard

i, h

ovedp

ine,

tole

ranceu

dvik

ling.

Isosorbid dinitrat S

tofg

rupp

e: N

itra

ter.

Indta

ge

lse

:

Tabl. S

ublin

gua

lt 5

mg x

3-6

.

Virknin

g: F

rigiv

er

NO

→ ↑

cG

MP

defo

sfo

ryle

rin

g a

f M

LC

K →

rela

ksation

af g

lat

muskula

tur.

Effekt:

↑venø

s p

oolin

g →

↓ventr

ikulæ

r

pre

load.

Desude

n h

æm

nin

g a

f tr

om

bocyt

aggre

gation

en

Indik

atio

n:

Ang

ina p

ecto

ris.

Biv

irkn

ing

: O

rtosta

tisk h

yp

ote

nsio

n,

kom

pensato

risk takykard

i, h

ovedp

ine,

tole

ranceu

dvik

ling.

Amlodipin

Sto

fgru

pp

e: C

a2+-k

anal anta

gon

ist.

Gru

ppe II.

Indta

ge

lse

: T

abl. 5

-10 m

g x

1.

Virknin

g:

Bin

der

til, o

g inaktivere

r, L

-

type C

a2+-k

ana

ler.

Effekt:

Kra

ftig

vasod

ilate

rende

→ ↓

blo

dtr

yk.

(min

ima

le k

ard

iale

effekte

r)

Indik

atio

n:

Ang

ina p

ecto

ris,

hypert

ensio

n h

jert

ein

suff

ien

s.

Biv

irkn

ing

: m

ilde o

g forb

igåend

e (

fx.

Hypote

nsio

n).

Nifedipin (Adalat, Hexadilat)

Sto

fgru

pp

e: C

a2+-k

anal anta

gon

ist.

Gru

ppe II

Indta

ge

lse

: T

abl. 2

0 m

g x

2.

D

epott

ab.

20

-120 m

g x

1.

Virknin

g:

Bin

der

til, o

g inaktivere

r, L

-

type C

a2+-k

ana

ler.

Effekt:

Kra

ftig

vasod

ilate

rende

→ ↓

blo

dtr

yk.

(min

ima

le k

ard

iale

effekte

r).

Indik

atio

n:

Ang

ina p

ecto

ris,

hypert

iosio

n, R

ayn

aud

’s s

yndro

me,

hje

rte

insu

ffie

ns.

Biv

irkn

ing

: m

ilde o

g forb

igå

ende

(fx

.

Hypote

nsio

n).

© Christian S. Juhl og Kim T. Foss

Verapamil (Hexasoptin, Isoptin retard,

Veraloc)

Sto

fgru

pp

e: C

a2+-k

anal anta

gon

ist.

Gru

ppe I

Indta

ge

lse

: T

abl. 4

0-1

20 m

g x

3.

De

pott

ab.

200-2

40 m

g x

1-2

.

Virknin

g:

Bin

der

til, o

g inaktivere

r, L

-

type C

a2+-k

ana

ler.

Effekt: M

odera

t vaso

dila

tation,

↓in

otr

op

i, ↓

sin

usknud

e fre

kvens, ↓A

V-

overled

nin

ge

n (

antiary

tmis

k e

ffekt)

.

Indik

atio

n: A

ngin

a p

ecto

ris, ary

tmie

r

(fx. supra

ventr

iku

lære

ary

tmie

r so

m

AV

NR

T),

hypert

ensio

n, h

jert

ein

su

ffie

ns.

Biv

irkn

ing

: H

jert

esto

p, hypo

tensio

n,

bra

dykard

i, A

V-b

lok (

isæ

r ved

kom

bin

ation

me

d β

-blo

kker)

.

Diltiazem (Cardil, Cardizem, Myonil)

Sto

fgru

pp

e: C

a2+-k

anal anta

gon

ist.

Indta

ge

lse

:

Ang

ina: T

ab

l. 3

0-6

0 m

g x

3.

Hypert

ensio

n: T

abl. 1

20

-24

0 m

g x

1.

Virknin

g:

Bin

der

til, o

g inaktivere

r, L

-

type C

a2+-k

ana

ler.

Effekt: m

odera

t vaso

dila

tation,

↓in

otr

op

i, ↓

sin

usknud

e fre

kvens, ↓A

V-

overled

nin

ge

n (

↓dro

mo

trop

i).

Indik

atio

n:

Ang

ina p

ecto

ris,

hypert

ensio

n,

hje

rte

insuff

iens.

Biv

irkn

ing

: H

jert

esto

p, bra

dykard

i, A

V-

blo

k (

ved k

om

bin

atio

n m

ed β

-blo

kker)

.

Metoprolol (Betaloc ZOK, Mepronet)

Sto

fgru

pp

e: β

-recepto

rblo

kere

nd

e

mid

ler.

β1-s

ele

ktive.

Indta

ge

lse

:

Tabl. 5

0-1

00 m

g x

1-2

.

Virknin

g:

Ko

mpe

titiv invers

agon

ist p

å

β1-r

ecepto

r (d

og lill

e e

ffekt

på β

2-

recepto

r).

Effekt: ↓

HR

, ↓blo

dtr

yk, ↓in

otr

opi.

Indik

atio

n: hyp

ert

ensio

n,

an

gin

a

pecto

ris, ary

tmie

r, t

yro

toksik

ose,

hje

rte

insu

ffic

iens, m

igræ

ne

pro

fyla

kse.

Biv

irkn

ing

: svim

melh

ed,

hypote

nsio

n,

vnfo

rsty

rrels

er/

mare

ridt,

AV

-blo

k,

bro

nkospasm

er,

ere

ktil dysfu

nktio

n.

Carvedilol

Sto

fgru

pp

e: β

-recepto

rblo

kere

nd

e

mid

ler.

Non-s

ele

ktiv β

-blo

kkere

me

d α

-

blo

kere

nde

eff

ekt.

Indta

ge

lse

: T

abl. 1

2,5

mg

x 1

-2.

Virknin

g:

Ko

mpe

titiv in

hib

itor

af β

-

recepto

rer

sam

t m

indre

anta

gon

istisk

effekt p

å α

-recepto

rer.

Effekt: ↓

HR

, ↓blo

dtr

yk,

↓in

otr

opi,

Indik

atio

n: H

yp

ert

ensio

n,

angin

a

pecto

ris, sym

pto

matisk b

eh

and

ling a

f

hje

rte

insu

ffic

iens.

Biv

irkn

ing:

svim

melh

ed,

hypote

nsio

n,

vnfo

rsty

rrels

er/

mare

ridt,

AV

-blo

k,

bro

nkospasm

er,

ere

ktil dysfu

nktio

n.

© Christian S. Juhl og Kim T. Foss

Ivabradin (Procoralan)

Sto

fgru

pp

e:

Sin

usknud

ehæ

mm

ere

.

Indta

ge

lse

: T

abl. 5

mg x

2.

Virknin

g:

Blo

kere

r I f-

(”f

un

ny c

urr

ent”

)

natr

ium

kan

al i sin

usknud

en →

↓H

R.

Indik

atio

n:

Sta

bil

an

gin

a p

ecto

ris (

isæ

r

hvis

β-b

lokkere

er

kontr

ain

dic

ere

t).

Biv

irkn

ing

: bra

dykard

i, A

V-b

lok,

ventr

ikulæ

re-

og s

upra

ventr

ikulæ

re

ekstr

asysto

ler,

hoved

pin

e,

svim

me

lhe

d,

slø

ret syn.

Digoxin

Sto

fgru

pp

e: D

igita

lis.

Indta

ge

lse

: T

abl. 6

2,5

μg x

1-2

.

Virknin

g:

Direkte

: H

æm

mer

Na

+/K

+A

TP

asen i

pla

sm

am

em

bra

nen

→ ↑

[Na

+]

i.c. →

mn

ing

af N

CX

→ ↑

[Ca

2+] i.

c..

Indirekte

eff

ekt: ↑

para

sym

paticus.

Effekte

r: ↑

ino

tropi, ↓

pu

ls, ↑A

V-

overled

nin

gstid, ↑re

fraktæ

rtid

.

Indik

atio

n:

Atr

ieflim

ren

, h

jert

ein

suff

icie

ns.

Biv

irkn

ing

: (O

BS

: sm

alt tera

peu

tisk

vin

du

e).

Ventr

ikulæ

re e

kstr

asysto

ler,

ventr

ikulæ

r ta

kykard

i, v

en

trik

elflim

ren,

AV

-blo

k (

gra

d 2

-3),

sin

usbra

dykard

i,

sin

uspa

user,

atr

iel ta

kykard

i.

Kvalm

e, tr

æth

ed

, an

ore

xi, d

iaré

,

tågesyn,

gul/grø

nsyn. G

yn

ækom

asti.

Bendroflumethiazid (Centyl)

Sto

fgru

pp

e: D

iure

tika, t

hia

zid

er.

Indta

ge

lse

: T

abl. 2

,5-5

mg x

1-2

.

Virknin

g:

mm

er

NC

C I d

en d

ista

le

snoede

tub

ili fra

lu

min

als

iden →

↓N

a+-

og ↓

Cl- r

eabsorp

tio

n.

Indik

atio

n: kro

nis

k h

jert

ein

suffic

iens,

ødem

er,

hypert

ensio

n.

Biv

irkn

ing

: h

ypoka

liæm

i, m

eta

bolis

k

acid

ose,

hypoca

lciæ

mi,

hypom

agn

esiæ

mi.

Furosemid (Diural, Furix, Lasix)

Sto

fgru

pp

e: L

oop

diu

retika.

Indta

ge

lse

: T

abl. 2

0-1

60 m

g ford

elt p

å

1-3

doser.

OB

S: ø

get

dosis

ved

nyre

svig

t. I.v

. er

også e

n m

ulig

he

d.

Virknin

g:

mm

er

Na

+/K

+/2

Cl-

cotr

ansport

ere

n (

NK

CC

2)

I det ty

kke

ascendere

nde s

egm

ent

af

Henle

’s

sly

nge.

Sto

ffet secern

ere

s I

pro

xim

ale

tubu

li, o

g v

irker

fra d

en lum

ina

le s

ide.

Desude

n v

asod

ilate

ren

de e

ffekt

via

ukendt

meka

nis

me

.

Indik

atio

n: Ø

dem

er,

hypert

ensio

n,

kro

nis

k h

jert

ein

su

ffic

iens,

nyre

insuff

icie

ns.

Biv

irkn

ing

: hypoka

liæm

i, m

eta

bolis

k

acid

ose,

hypo

mag

nesiæ

mi,

hypocalc

iæm

i.

© Christian S. Juhl og Kim T. Foss

Spironolakton (Hexalacton, Spirix, Spiron)

Sto

fgru

pp

e:

Ka

lium

bespare

nde

diu

retika.

Ald

oste

ron

recepto

r anta

go

nis

t.

Indta

ge

lse

: T

abl. 2

5-1

00 m

g x

1-2

.

Virknin

g:

mm

er

ald

oste

ronre

ce

pto

ren i s

am

lerø

renes

hovedce

ller

→ ↓

synte

se a

f E

naC

og

Na

+/K

+A

TP

ase →

↓N

a+-r

ea

bsorp

tio

n o

g

↓K

+-

og H

+ s

ekre

tio

n.

Desude

n h

æm

mes f

ibro

se

dann

els

en I

hje

rte

t.

Indik

atio

n: H

jert

ein

suff

icie

ns,

Leverc

irro

se, pri

r

hypera

ldoste

ronis

me.

Biv

irkn

ing

: hyperk

aliæ

mi, m

eta

bolis

k

acid

ose,

gynæ

kom

asti,

testisatr

ofi,

menstr

ua

tio

nsfo

rsty

rrels

er,

Eplerenon (Inspra)

Sto

fgru

pp

e:

Ka

lium

bespare

nde

diu

retika.

Ald

oste

ron

recepto

r anta

go

nis

t.

Indta

ge

lse

: T

abl. 2

5 m

g x

1.

Virknin

g:

mm

er

ald

oste

ronre

ce

pto

ren i s

am

lerø

renes

hovedce

ller

→ ↓

synte

se a

f E

naC

og

Na

+/K

+A

TP

ase →

↓N

a+-r

ea

bsorp

tio

n o

g

↓K

+-

og H

+ s

ekre

tio

n.

Desude

n h

æm

mes f

ibro

se

dann

els

en I

hje

rte

t.

Indik

atio

n: H

jert

ein

suff

icie

ns,

Leverc

irro

se, pri

r

hypera

ldoste

ronis

me.

Biv

irkn

ing

: hyperk

aliæ

mi, m

eta

bolis

k

acid

ose,

svim

melh

ed,

hu

du

dslæ

t,

nyre

funktionspåvirknin

g.

Captopril (Capoten, Captol)

Sto

fgru

pp

e:

AC

E-h

æm

mere

.

Indta

ge

lse

: T

abl. 2

5-5

0 m

g x

2.

Virknin

g:

mm

er

om

da

nn

els

en a

f

ang

iote

nsin

I til

ang

iote

nsin

II →

↓kark

onstr

iktion o

g

↓ald

oste

ronstim

ule

rin

g.

Evt.

også

mm

et bra

dykin

inn

edbry

dels

e.

Effekt: ↓

blo

dtr

yk,

↑N

a+udskill

els

e.

Indik

atio

n: H

yp

ert

ensio

n, venstr

esid

ig

hje

rte

insu

ffic

iens, n

edsat ve.

ventr

ikelfunktion,

nefr

opatie

r, p

rote

inuri

.

Biv

irkn

ing

: hypote

nsio

n,

ho

ste

, G

I-

gener,

dyspnø

, hyp

erk

aliæ

me,

muskelk

ram

per,

hovedp

ine

,

svim

me

lhe

d, sø

vnlø

she

d.

Losartan (Cozaar, Lorzaar, Losaprex)

Sto

fgru

pp

e:

Ang

iote

nsin

II re

cepto

r-

anta

gon

iste

r.

Indta

ge

lse

: 5

0-1

00

mg x

1.

Virknin

g:

bin

der

ko

mpe

titivt

til, o

g

mm

er,

AT

1-r

ece

pto

ren.

Effekt: ↓

blo

dtr

yk,

Indik

atio

n: hyp

ert

ensio

n,

hje

rte

insu

ffic

iens, fo

rebygg

els

e a

f

nefr

op

ati.

Biv

irkn

ing

: M

ilde o

g forb

igå

ende

: G

I-

gener,

svim

melh

ed.

© Christian S. Juhl og Kim T. Foss

Hydralazin

Sto

fgru

pp

e:

Pere

fert

virken

de

vasodila

tato

rer.

Indta

ge

lse

:

12,5

mg x

2-3

.

Virknin

g/e

ffekt:

Dila

tation

af

art

erio

ler

→ ↓

Afterlo

ad.

Isæ

r effektfu

l p

å a

fro

-am

eri

kanere

.

Indik

atio

n: h

jert

ein

su

ffic

ien

s,

hypert

ensio

n.

Biv

irkn

ing

: hove

dp

ine,

kvalm

e, a

nore

xi,

palp

itationer,

sved

ten

dens o

g r

ødm

en.

Hydralazin

Sto

fgru

pp

e:

Pere

fert

virken

de

vasodila

tato

rer.

Indta

ge

lse

:

12,5

mg x

2-3

.

Virknin

g/e

ffekt:

Dila

tation

af

art

erio

ler

→ ↓

Afterlo

ad.

Isæ

r effektfu

l p

å a

fro

-am

eri

kanere

.

Indik

atio

n: h

jert

ein

su

ffic

ien

s,

hypert

ensio

n.

Biv

irkn

ing

: hove

dp

ine,

kvalm

e, a

nore

xi,

palp

itationer,

sved

ten

dens o

g r

ødm

en.

Cyclophosphamid

Sto

fgru

pp

e:K

lassis

k a

lkyle

rende

mid

de

l. K

lsto

fsen

nepsg

as d

erivat.

Indta

ge

lse

: P

ero

ralt,

iv. elle

r i.m

.

Onkolo

gis

k: G

ives i c

yklu

s p

å 1

4-2

8 d

g.

Imm

unsuppr.

: 50-1

00 m

g/m

2/d

ag

Virknin

g:

Pro

dru

g,

hydro

xyle

res i

levere

n.

Eta

ble

rer

kova

lent

bin

din

g m

l.

Alk

ylg

rp. og

DN

A =

> k

rydsbin

din

g

(hovedsag

elig

t), bru

d e

ll. d

isto

rsio

n a

f

spirals

truktu

r.

Effekt: T

ab a

f re

plik

atio

nse

vne.

Celle

cyklu

s u

specifik

.

Indik

atio

n: C

ancer,

fx m

am

macancer,

malig

nt ly

mfo

m. H

øjd

osis

behan

dlin

g

ind

en k

no

gle

marv

str

ansp

lanta

tion.

Biv

irkn

ing

: K

nog

lem

arv

ssuppre

sio

n,

alo

peci og e

mesis

. In

fert

ilite

t. A

ku

t

myocard

it.

Ris

iko

for

sek. M

alig

nitet.

Præ

para

tsp

ecifik

t: h

æm

ora

gis

k c

ystitis

(pga.

meta

bo

lit a

kro

lein

).

Cisplatin

Sto

fgru

pp

e:

Alk

yle

rend

e m

idde

l.

Pla

tin

deriva

t.

Indta

ge

lse

: In

travenø

s. H

ve

r 3. ug

e

ente

n s

om

enke

ltdosis

ell.

over

5 d

g.

Virknin

g:

Eta

ble

rer

kovale

nt

bin

din

g m

l.

Alk

ylg

rp. og

DN

A =

> k

rydsbin

din

g

(hovedsag

elig

t), bru

d e

ll. d

isto

rsio

n a

f

spirals

truktu

r.

Effekt: T

ab a

f re

plik

atio

nse

vne.

Celle

cyklu

s u

specifik

.

Indik

atio

n:

Bre

dt sp

ektr

um

af solid

e

tum

ore

r: T

estis (

isæ

r), ovari

e, b

lære

,

lun

ge,

hoved

-hals

.

Biv

irkn

ing

: K

nog

lem

arv

ssuppre

sio

n,

alo

peci og e

mesis

. P

ræp

ara

tspecifik

t:

Kum

ula

tiv n

yre

skad

e!

Deru

dover

neuro

- o

g o

toto

ksis

k. In

fert

ilite

t. A

kut

myocard

it.

Ris

iko

for

sek. M

alig

nitet.

© Christian S. Juhl og Kim T. Foss

Carboplatin

Sto

fgru

pp

e:

Alk

yle

rend

e m

idde

l.

Pla

tin

deriva

t.

Indta

ge

lse

: : In

travenø

s. H

ver

3. u

ge

ente

n s

om

enke

ltdosis

ell.

over

5 d

g.

Virknin

g:

Eta

ble

rer

kovale

nt

bin

din

g m

l.

Alk

ylg

rp. og

DN

A =

> k

rydsbin

din

g

(hovedsag

elig

t), bru

d e

ll. d

isto

rsio

n a

f

spira

lstr

uktu

r.

Effekt: T

ab a

f re

plik

atio

nse

vne.

Celle

cyklu

s u

specifik

.

Indik

atio

n:

Bre

dt sp

ektr

um

af solid

e

tum

ore

r: T

estis (

isæ

r), ovari

e, b

lære

,

lun

ge,

hoved

-hals

.

Biv

irkn

ing

: K

nog

lem

arv

ssuppre

sio

n,

alo

peci og e

mesis

. P

ræp

ara

tspecifik

t:

Myelo

toxic

itet, s

ærl

igt

trom

bocyto

pe

ni.

Infe

rtili

tet. A

kut

myocard

it.

Ris

iko f

or.

Sek. M

alig

nite

t. F

ærr

e b

iv.

end

Cis

pla

tin.

Methotrexat S

tofg

rupp

e:

Antim

eta

bolit

. F

ola

t

anta

gon

ist

Indta

ge

lse

: I.v., i.m

., p

ero

ralt,

intr

ath

eca

lt h

ver

3. ug

e.

Evt

jdosis

beh.

med

Le

ukovorin

rescue (

HD

MT

X)

Virknin

g:

Bin

der

kom

p.

til

dih

ydro

fols

yre

red

ukta

se =

> b

lokere

rer

dann

els

e a

f te

trahydro

fola

t (c

oenzym

i

purin o

g p

yrim

idin

synte

se)

Effekt: C

yklu

sspecifik

t celle

dra

b

Indik

atio

n:

Akut le

ukæ

me,

malig

nt

lym

fom

, koriokarc

ino

m, m

am

maca

ncer

Anven

des til

ikke

-malig

ne t

ilsta

nd

e s

om

psoriasis

og r

he

um

ato

id a

rthrit.

Biv

irkn

ing

: K

nog

lem

arv

sde

pre

ssio

n,

mucositis

, dia

re.

Ko

gnitiv

e f

ora

ndri

nger.

HD

MT

X k

an g

ive n

yre

skad

e.

Dacarbazin

Sto

fgru

pp

e:

Alk

yle

rend

e m

idde

l.

Indta

ge

lse

: : In

travenø

s. H

ver

3. u

ge

ente

n s

om

enke

ltdosis

ell.

over

5 d

g.

Virknin

g:

Eta

ble

rer

kovale

nt

bin

din

g m

l.

Alk

ylg

rp. og

DN

A =

> k

rydsbin

din

g

(hovedsag

elig

t), bru

d e

ll. d

isto

rsio

n a

f

spirals

truktu

r.

Effekt: T

ab a

f re

plik

atio

nse

vne.

Celle

cyklu

s u

specifik

Indik

atio

n: M

alig

n lid

els

e, fx

Hodgkin

s

lym

fom

Biv

irkn

ing

: K

nog

lem

arv

sde

pre

ssio

n,

alo

peci og e

mesis

. In

fert

ilite

t. A

ku

t

myocard

it.

Ris

iko

for

sek. M

alig

nitet.

Fludarabinphosphat

Sto

fgru

pp

e:

Antim

eta

bolit

, purin

ana

log

for

ade

nosin

.

Indta

ge

lse

: P

ero

ral e

ll. iv. 2

5

mg/m

2/d

øg

n h

ver

4. ug

e

Virknin

g:

Pro

dru

g,

dep

hosp

hory

lere

s i

pla

sm

a til

nukle

osid

F-a

ra-A

. A

ktivere

s

intr

ace

llulæ

rt t

il F

-ara

-AT

P o

g

indkorp

ore

res i D

NA

=>

DN

A s

kade o

g

inaktiverin

g.

Effekt: C

yklu

sspecifik

t celle

dra

b p

ga.

mm

et D

NA

og R

NA

synte

se

Indik

atio

n:

Kro

nis

ke lym

fop

rolif

era

tive

sygdom

me

Biv

irkn

ing

: K

nog

lem

arv

sde

pre

ssio

n.

Kvalm

e,

dia

re, h

udu

dslæ

t. S

jæld

ent

neuro

log

iske b

iv.

© Christian S. Juhl og Kim T. Foss

Mercaptopurin (Azathioprin)

Sto

fgru

pp

e:

Antim

eta

bolit

, purin

ana

log

Indta

ge

lse

: In

div

idu

elt.

dvanlig

vis

2-

5 m

g/k

g/d

ag u

nder

je k

ontr

ol af

leukocyt-

og t

rom

bocyttal.

Virknin

g:

Hypoxanth

in a

nalo

g s

om

aktivere

s til

6-m

erc

apto

puri

n o

g t

il slu

t

til nukle

otid.

Blo

kere

r puri

nsynte

sen

Effekt: I

mm

unsup

pre

ssio

n o

g

myelo

toxic

itet

Indik

atio

n: S

ygd

om

me o

g t

ilstn

ade

hvor

imm

unsu

ppre

ssio

n e

r in

dic

ere

t.

Biv

irkn

ing

: K

nog

lem

arv

sde

pre

ssio

n,

leverp

åvirknin

g, p

ancre

atitis, fe

ber.

Kvalm

e.

Cytarabin S

tofg

rupp

e: A

ntim

eta

bolit

, pyrim

idin

ana

log f

or

cyto

sin

.

Indta

ge

lse

: I.v

., s

.c.

el. intr

ath

eca

lt.

Konve

ntione

lt:

100

mg/m

2/d

g k

ont.

infu

sio

n i 7

dg.

jdosis

: 1

-3 g

/m2 o

ver

1-3

t h

ver

12. t

i 6 d

g.

Virknin

g:

Cyto

sin

ara

bin

oid

.

Meta

bolis

ere

s in

trace

llulæ

rt til

ara

-CT

P.

Indbyg

ges i D

NA

=>

mm

et D

NA

synte

se v

. hæ

mnin

g a

f D

NA

-

poly

mera

sen o

g v

ed inkorp

ora

tio

n i

DN

A (

=>

str

engbru

d)

Effekt: S

-fase s

pec. celle

dra

b.

Indik

atio

n:

Akut m

ye

loid

le

ukæ

mi o

g

andre

ma

ligne h

æm

ato

log

iske lid

els

er.

Biv

irkn

ing

: K

nog

lem

arv

sde

pre

ssio

n,

kvalm

e,

opkastn

ing

er,

dia

re, sto

matitis,

leverp

åv., f

eb

er,

kon

junktivitis

og

cere

bella

r to

x.

Fluorouracil

Sto

fgru

pp

e:

Antim

eta

bolit

, pyrim

idin

ana

log f

or

thym

in o

g u

racil

Indta

ge

lse: 1

0-1

5 m

g/k

g le

gem

svæ

gt

i.v. g

ivet 1 g

an

g u

gentlig

elle

r i seri

er

på få

da

ge h

ver

3.-

4.

uge

.

Virknin

g:

Bri

nt i ura

cil

udbytt

et m

flo

ur.

Pro

dru

g. D

e f

ors

kelli

ge m

eta

bo

litte

r

mm

er

DN

A s

ynte

se,

me

dfø

rer

RN

A

ændrin

ger

og D

NA

funktionsfo

rsty

rrels

er.

Effekt: C

yklu

sspecifik

t celle

dra

b

Indik

atio

n: C

olo

n, re

ctu

m,

mam

ma o

g

hoved-h

als

cancer.

Biv

irkn

ing

: K

nog

lem

arv

sde

pre

ssio

n,

dia

re,

mu

ndb

etæ

nde

lse, ø

jenge

ner.

Ary

tmie

r.

Vinkristin (Oncovin)

Sto

fgru

pp

e:

Antim

itotika, vin

kaalk

alo

id.

Indta

ge

lse: i.v. 1,4

mg/m

2 1

x p

r. u

ge

Virknin

g:

Bin

der

til tu

bu

lin o

g forh

indre

r

poly

meriseri

ng t

il m

ikro

tubu

li =

>

reducere

t dan

nels

e a

f m

ito

sete

ne

n.

Effekt: C

elle

de

ling b

rem

ses i m

itose

n

Indik

atio

n: L

eukæ

mi, m

yelo

mato

se,

lym

fom

er,

sark

om

er

og W

ilms tum

or.

Biv

irkn

ing

: P

erife

r neuro

toksic

itet.

Deru

dover

kn

ogle

marv

sdepre

ssio

n,

obstip

ation.

Sjæ

ldent

påv.

Af a

uto

nom

e

nerv

esyste

m =

> p

ara

lytisk ile

us,

urinre

tention o

g o

rtosta

tisk h

ypote

nsio

n

© Christian S. Juhl og Kim T. Foss

Vinblastin (Velbe)

Sto

fgru

pp

e:

Antim

itotika, vin

kaalk

alo

id.

Indta

ge

lse: i.v. 6

mg/m

2 1

x p

r. u

ge

under

ko

ntr

ol af

leukocyt o

g

trom

bocytta

l.

Virknin

g:

Bin

der

til tu

bu

lin o

g forh

indre

r

poly

meriseri

ng t

il m

ikro

tubu

li =

>

reducere

t dan

nels

e a

f m

ito

sete

ne

n.

Effekt: C

elle

de

ling b

rem

ses i m

itose

n

Indik

atio

n: Is

ær

malig

nt ly

mfo

m.

Biv

irkn

ing

: P

erife

r neuro

pati.

Kno

gle

marv

sdepre

ssio

n,

knogle

sm

ert

er,

besm

ert

er.

Paclitaxel S

tofg

rupp

e:

Antim

itotika, ta

xan.

Indta

ge

lse: 1

35-1

75)

mg

/m2 h

ver

3.

uge.

Præ

medic

ineri

ng m

ed

kort

ikoste

roid

er,

H2 a

nta

go

nis

ter

og

antihis

tam

iner

pga. ri

sik

o fo

r

overf

øls

om

hedsre

aktion

.

Virknin

g:

Ind

ucere

r

tubu

linpo

lym

eri

sering

me

n h

æm

mer

depo

lym

eri

serin

g =

> h

æm

nin

g a

f

mik

rotu

bulis

reorg

an

iserin

g

Effekt: C

elle

de

ling s

top

pes i m

itosen

Indik

atio

n: U

rolo

gis

k-,

gyn

ækolo

gis

k-,

mam

ma-

og lung

ecancer.

Biv

irkn

ing

: A

lvorlig

overf

øls

om

hedsre

aktion

. K

ard

ielle

led

nin

gsfo

rsty

rrels

er,

knogle

marv

sdepre

ssio

n,

em

esis

, d

iare

,

mucositis

og p

erife

r ne

uro

pati.

Docetaxel

Sto

fgru

pp

e:

Antim

itotika, ta

xan.

Indta

ge

lse: 1

00 (

75 v

. m

on

ote

rap

i)

mg/m

2 h

ver

3.

ug

e.

Præ

me

dic

inerin

g

med k

ort

ikoste

roid

er,

H2 a

nta

go

nis

ter

og a

ntihis

tam

iner

pga. risik

o for

overf

øls

om

hedsre

aktion

.

Virknin

g:

Ind

ucere

r

tubu

linpo

lym

eri

sering

me

n h

æm

mer

depo

lym

eri

serin

g =

> h

æm

nin

g a

f

mik

rotu

bulis

reorg

an

iserin

g

Effekt: C

elle

de

ling s

top

pes i m

itosen

Indik

atio

n: U

rolo

gis

k-,

gyn

ækolo

gis

k-,

mam

ma-

og lung

ecancer.

Biv

irkn

ing

: A

lvorlig

overf

øls

om

hedsre

aktion

. K

ard

ielle

led

nin

gsfo

rsty

rrels

er,

knogle

marv

sdepre

ssio

n,

alo

peci,

em

esis

, dia

re, m

ucositis

og

perife

r

neuro

pati.

Irinotecan

Sto

fgru

pp

e:

Antim

itotika.

Topois

om

era

se

1 h

æm

mer.

Indta

ge

lse: i.v.

35

0 m

g/m

2/d

g h

ver

3.

uge (

mono

tera

pi) E

vt.

kom

bin

ationsb

eh.

me

d flu

oro

ura

cil

og

folin

insyre

Virknin

g:

mm

er

topo

iso

mera

se 1

=>

blo

k a

f D

NA

rep

ara

tion =

> k

um

ula

tion

af D

NA

enke

ltstr

en

gs b

rud

Effekt: H

æm

nin

g a

f ce

lled

elin

g o

g

dere

fter

ce

lledø

d.

Indik

atio

n: Is

ær

colo

rekta

l cancer

Biv

irkn

ing

: N

eu

trope

ni og

trom

bocyto

pen

i er

dosis

be

græ

nsend

e

biv

. S

r d

iarr

e o

g a

kut kolin

erg

krise

ses.

Deru

dover

dia

re, a

lop

eci og

mucositis

.

© Christian S. Juhl og Kim T. Foss

Topotecan (Hycamptin)

Sto

fgru

pp

e:

Antim

itotika.

Topois

om

era

se

1 h

æm

mer.

Indta

ge

lse: O

ralt (

sm

åcelle

t

lun

gecancer)

: 2

,3 m

g/m

2/d

g, i.v.:

1,5

m/m

2/d

g i 5

dg,

hver

3.

uge

Virknin

g:

mm

er

topo

iso

mera

se 1

=>

blo

k a

f D

NA

rep

ara

tion =

> k

um

ula

tion

af D

NA

enke

ltstr

en

gs b

rud

Effekt: H

æm

nin

g a

f ce

lled

elin

g o

g

dere

fter

ce

lledø

d.

Indik

atio

n:

Sm

åce

llet

lun

ge

cancer,

ovariecancer,

cerv

ixcancer,

myelo

dyspla

stisk s

yndro

m,

kro

nis

k

myelo

mon

ocytleukæ

mi

Biv

irkn

ing

: N

eu

trope

ni og

trom

bocyto

pen

i er

dosis

be

græ

nsend

e

biv

. D

eru

dove

r d

iare

, a

lop

eci og

mucositis

.

Doxorubicin S

tofg

rupp

e:

Antim

itotika.

Topois

om

era

se

II hæ

mm

er.

Antr

ecyklin

.

Indta

ge

lse

: I.v.

enkeltbo

lus h

ver

3. u

ge,

mono

ell.

ko

mb.t

era

pi (c

a.

60 m

g/m

2)

Virknin

g:

Bin

des til

DN

A v

ed a

t

skubbes in

d m

elle

m n

ukle

otidern

e =

>

mm

et D

NA

-synte

se. H

æm

mer

topo

isom

era

se II =

> n

edsat

repara

tion

af do

bbe

lt D

NA

-str

en

gs b

rud.

Forå

rsager

da

nne

lse a

f fr

ie r

adik

ale

r =

>

ændre

t m

em

bra

nfu

nktion.

Indik

atio

n:

Bre

dt sp

ektr

um

af cancere

.

Fx o

variecancer,

mam

macancer,

ventr

ikelc

ancer,

sark

om

er

og m

alig

nt

lym

fom

.

Biv

irkn

ing

: K

nog

lem

arv

sde

pre

ssio

n,

alo

peci, e

mesis

, m

ucositis

.

Kard

iom

yo

pati. R

isik

o f

or

sek.

Malig

nitet.

Etoposid

Sto

fgru

pp

e:

Antim

itotika.

Topois

om

era

se

II hæ

mm

er.

Epip

odofy

llotk

sin

.

Indta

ge

lse: i.v. 3-5

dg h

ver

3.-

4. u

ge e

ll.

pero

ralt d

gl 2

ug

er

m.

2 u

gers

pause.

Mono

elle

r ko

mb.

tera

pi

Virknin

g:

mm

er

topo

iso

mera

se II

=>

mm

et re

p. A

f D

NA

db

. str

engbru

d

=>

akkum

ula

tio

n a

f str

engb

rud.

Effekt: P

ræm

itotisk b

lokade

i

celle

cyklu

s.

Indik

atio

n: te

stiscancer,

sm

åcelle

t

lun

gecancer,

le

ukæ

mi og lym

fom

.

Biv

irkn

ing

: V

æse

ntlig

st

myelo

toksic

itet.

Alo

peci, e

mesis

og

opkastn

ing.

Ris

iko

for

sek. M

alig

nitet.

Bleomycin

Sto

fgru

pp

e: C

yto

sta

tika.

Meta

lche

late

rend

e D

NA

-bin

der.

Indta

ge

lse: I.v.

ell.

i.m

.500

0-1

5.0

00

IE/m

2 x

1 u

gentlig

t. O

ftest som

kom

bin

ationste

rap

i.

Virknin

g:

Bin

der

til D

NA

, hvilk

et

føre

r til

enkelt-

og d

ob

beltstr

engsbru

d.

Effekt: C

yklu

s u

specifik

t ce

lledra

b,

Indik

atio

n: H

odgkin

s lym

fom

og

testiscancer

Biv

irkn

ing

: Lu

ngefibro

se

. L

unge

toxic

itet

stiger

med s

tige

nde d

oser.

Febrile

epis

oder,

hyp

erp

igm

ente

rin

g. S

jæld

en

t

anafy

laksi.

© Christian S. Juhl og Kim T. Foss

Rituximab

Sto

fgru

pp

e: M

on

oklo

nalt a

ntisto

f.A

nti

CD

20.

Indta

ge

lse: I.v.

1x o

m u

ge

n, evt.

sam

me

n m

ed k

om

bin

ations

kem

ote

rapi, fx C

HO

P

(cyclo

phospha

mid

, d

oxoru

bic

in,

Vin

cristin,

pre

dnis

olo

n).

Præ

med.

m.

Pre

dn

isolo

n f

or

at

und

gå infu

sio

ns-b

iv.

Virknin

g:

Bin

der

til norm

ale

og m

alig

ne

lym

focytter

=>

B-c

elle

op

løsnin

g.

Effekt: F

orlæ

nger

overl

evels

e, m

en

ikke k

ura

tiv.

Indik

atio

n:

Kro

nis

k lym

fatisk le

ukæ

mi,

diffu

st sto

rcelle

t B

-ccelle

lym

fom

,

folli

ku

lært

lym

fom

.

Reum

ato

id a

rthrit

Biv

irkn

ing

: In

flue

nzalig

n. S

ym

pt,

bro

nchosp

asm

e, ta

kykard

i, a

nafy

laktisk

shock s

es v

inje

ktion.

Deru

dover

sm

ert

er

i affic

ere

de lym

feknuder,

hje

rte

insu

ffic

iens o

g a

mi,

trom

bocyto

pen

i o

g n

eutr

op

eni.

Anti-VEGF (Bevacizumab)

Sto

fgru

pp

e: M

on

oklo

nalt a

ntisto

f

Indta

ge

lse: I.v.

hver

2.-

3.

uge. G

ives

sam

me

n m

ed k

em

ote

rapi. P

ræm

ed. m

.

Pre

dn

isolo

n f

or

at

und

gå infu

sio

ns-b

iv.

Virknin

g:

bin

der

sig

til

vaskulæ

r

endo

the

l væ

kstfakto

r =

> h

æm

mer

bin

din

g t

il re

ce

pto

rer

på e

ndoth

elc

elle

r.

Dann

els

e a

f nye b

lodkar

mm

es.

Effekt: ↓

vaskula

riseri

ng a

f tu

more

r

Indik

atio

n: M

eta

sta

tisk c

olo

recta

l- o

g

mam

macancer.

Non

-sm

åcelle

t

lun

gecancer,

re

na

lcelle

carc

ino

m

Biv

irkn

ing

: In

flue

nzalig

n. S

ym

pt,

bro

nchosp

asm

e, ta

kykard

i, a

nafy

laktisk

shock s

es v

inje

ktion.

Sårh

elin

gspro

ble

mer

(må ikke

påbe

gyndes fø

r 28 d

g e

fter

op.)

Pro

tinuri,

trom

boe

mbo

li.

Anti-EGFR (Cetuximab)

Sto

fgru

pp

e: M

on

oklo

nalt a

ntisto

f

Indta

ge

lse: I.v.

Præ

me

d. m

.

Pre

dn

isolo

n f

or

at

und

gå infu

sio

ns-b

iv.

Virknin

g:

Blo

0kere

r end

oth

elia

l gro

wth

facto

r re

cepto

r =

> b

lok a

f a

ktivering a

f

tyro

sin

kin

ase

.

Effekt: H

æm

met tu

morc

elle

pro

lif.,

Indik

atio

n: M

eta

sta

sere

nd

e

colo

recta

lcancer

m. pro

gr.

tro

ds

Irin

ote

can

-be

h.

Kun

til

pt.

m. ik

ke

-mut.

K-r

as. P

lan

ocellu

lært

carc

inom

i

hoved/h

als

.

Biv

irkn

ing

: In

flue

nzalig

n. S

ym

pt,

bro

nchosp

asm

e, ta

kykard

i, a

nafy

laktisk

shock s

es v

inje

ktion.

Hud

udslæ

t.

Feber,

kvalm

e.

Anti-CD52 (Alemtuzumab)

Sto

fgru

pp

e: M

on

oklo

nalt a

ntisof

Indta

ge

lse: I.v.

Præ

me

d. m

. svagt

ana

lgeticum

og a

ntih

ista

min

for

at

undg

å infu

sio

ns-b

iv.

Pro

fyla

kse m

od

herp

es o

g p

neu

mocyste

infe

ktion

.

Virknin

g:

Antisto

f bin

der

til C

D-5

2

rend

e c

elle

r (lym

focytte

r,

thym

ocytter,

monocytter,

makro

fager)

=>

kom

ple

mentm

edie

ret cyto

lyse

Indik

atio

n: K

ron

isk lym

fatisk leukæ

mi

som

ikke r

espo

ndere

r på k

om

b.

Flu

dara

bid

beh.

Biv

irkn

ing:

Anæ

mi, leukop

eni,

neutr

open

i, tro

mocyto

pen

i. F

eber,

kvalm

e. C

MV

-inf.

Hud

udslæ

t, d

yspnø

.

Sjæ

lde

nt ary

tmi o

g h

jert

esto

p.

Kontr

ain

dik

atio

n:

Aktive s

yst. inf.

, H

IV,

sekundæ

re a

ktive m

alig

ne t

ilsta

nde

© Christian S. Juhl og Kim T. Foss

Tamoxifen

Sto

fgru

pp

e:

Antiø

str

oge

n

Indta

ge

lse: 2

0-3

0 m

g/d

gl p

ero

ralt

Virknin

g:

Part

iel ø

str

oge

n a

nta

gonis

t.

Effekt: H

æm

mer

tum

orv

ækst.

Indik

atio

n: Ø

str

og

en p

ositiv

mam

mcancer.

Giv

es s

om

adju

vere

nde

beh.

til pri

r m

am

mca

ncer

elle

r ved

meta

ste

ser

so

m p

alli

ere

nd

e b

ehan

dlin

g

Biv

irkn

ing

: H

ed

etu

re, vag

inalb

lødn

ing,

hudklø

e. K

va

lme, tu

mors

mert

er

og

hyperc

alc

æm

i.

Tolterodin S

tofg

rupp

e: M

uscarinre

ce

pto

r blo

kker.

Indta

ge

lse

: P

ero

ral som

de

potk

apsle

r.

Evt. d

oseri

ng

til

natte

n for

at und

gå b

iv.

Virknin

g:

Blo

keri

ng a

f

muskarinre

ce

pto

rer

med r

ela

tivt

specifik

effekt p

å u

rinb

lære

n.

Effekt: Ø

get w

arn

ingtim

e =

> R

eduktion

af m

iktio

ner

med 1

-2/d

øg

n o

g ½

inkontin

ensep

isod

e/d

øg

n

Indik

atio

n: U

rge inkontine

ns, hyppig

vandla

dn

ing

og

im

periø

s

vandla

dn

ingstr

ang.

Biv

irkn

ing

: M

undtø

rhed,

akkom

od

ationsbesvæ

r, o

bstipa

tio

n,

konfu

sio

n s

ærlig

t h

os æ

ldre

.

Kontr

ain

dik

atio

ner:

Blæ

rere

tentio

n,

alv

.

GI-

lide

lser

som

colit

is u

lcers

a,

myaste

nia

gra

vis

, ukontr

. gla

ukom

Desmopressin

Sto

fgru

pp

e:

Ana

log til

antidiu

retisk

horm

on

Indta

ge

lse: N

asa

lt e

ller

pero

ralt.

Virknin

g:

Virker

renalt v

ed a

t ø

ge d

en

tubu

lære

re

absorp

tion

af va

nd. D

en

synte

tiske a

nalo

g e

r m

est a

ntid

iure

tisk

og m

eget

lidt kark

on

trahere

nde.

Indik

atio

n: Ik

ke

-ne

froge

n d

iabete

s

insip

idus. U

nd

ers

øgels

e a

f nyre

ns

koncentr

ationsevn

e.

Biv

irkn

ing

: P

ero

ral: K

va

lme

,

abdo

min

als

mert

er,

hoved

pin

e.

Langvari

g b

rug:

skere

tentio

n o

g

hypona

triæ

mi.

Kontr

ain

dik

atio

ner:

Po

lydip

si, k

endt

hypona

triæ

mi, m

od

era

t e

ll alv

.

Nyre

insuff

., tils

tan

de,

der

kræ

ver

diu

retika

-be

h.

SIA

DH

.

Sildenafil (Viagra)

Sto

fgru

pp

e:

Phosp

hod

ieste

rase 5

-

mm

er.

Indta

ge

lse: T

abl. 5

0 m

g e

n t

ime

r

seksuel aktivitet.

Virknin

g:

Seksue

l stim

=>

NO

frigø

rels

e

=>

↑ c

GM

P =

> a

fsla

pn

ing

af gla

t

muskula

tur

i corp

us c

avern

osum

.

mn

ing a

f P

DE

=>

↓ n

ed

br.

af cG

MP

.

Effekt: F

rem

met ere

ktionsp

roces v

ed

sexuel stim

. V

irker

eft

er

1 t

og v

are

r 5 t

.

Indik

atio

n: E

rektil dysfu

ktt

ion.

Pulm

onal art

eri

el hypert

ensio

n.

Biv

irkn

ing

: H

oved

pin

e,

dyspepsi,

rødm

e, svim

me

lhe

d o

g

synsfo

rsty

rrels

er.

Kontr

ain

dik

atio

n:

Beh

and

ling m

ed

nitra

ter.

Ikke a

nve

ndes a

f m

ænd,

der

frarå

des s

exue

l aktivitet

pg

a.

kard

iovask. lid

els

er.

© Christian S. Juhl og Kim T. Foss

Tadalafil (Cialis)

Sto

fgru

pp

e:

Phosp

hod

ieste

rase 5

-

mm

er.

Indta

ge

lse: T

abl. 1

0 m

g e

n t

ime

r

seksuel aktivitet.

Virknin

g:

Seksue

l stim

=>

NO

frigø

rels

e

=>

↑ c

GM

P =

> a

fsla

pn

ing

af gla

t

muskula

tur

i corp

us c

avern

osum

.

mn

ing a

f P

DE

=>

↓ n

ed

br.

af cG

MP

.

Effekt: F

rem

met ere

ktionsp

roces v

ed

sexuel stim

. V

irker

eft

er

2 t

- v

are

r 36 t.

Indik

atio

n: E

rektil dysfu

ktt

ion.

Pulm

onal art

eri

el hypert

ensio

n.

Biv

irkn

ing

: H

oved

pin

e,

dyspepsi,

rødm

e, svim

me

lhe

d o

g

synsfo

rsty

rrels

er.

Kontr

ain

dik

atio

n:

Beh

and

ling m

ed

nitra

ter.

Ikke a

nve

ndes a

f m

ænd,

der

frarå

des s

exue

l aktivitet

pg

a.

kard

iovask. lid

els

er.

Vardenafil (Levitra)

Sto

fgru

pp

e:

Phosp

hod

ieste

rase 5

-

mm

er.

Indta

ge

lse: T

abl. 1

0 m

g e

n t

ime

r

seksuel aktivitet.

Virknin

g:

Seksue

l stim

=>

NO

frigø

rels

e

=>

↑ c

GM

P =

> a

fsla

pn

ing

af gla

t

muskula

tur

i corp

us c

avern

osum

.

mn

ing a

f P

DE

=>

↓ n

ed

br.

af cG

MP

.

Effekt: F

rem

met ere

ktionsp

roces v

ed

sex. stim

.Virker

eft

er

30 m

in -

vare

r 5 t.

Indik

atio

n: E

rektil dysfu

ktt

ion.

Pulm

onal art

eri

el hypert

ensio

n.

Biv

irkn

ing

: H

oved

pin

e,

dyspepsi,

rødm

e, svim

me

lhe

d o

g

synsfo

rsty

rrels

er.

Kontr

ain

dik

atio

n:

Beh

and

ling m

ed

nitra

ter.

Ikke a

nve

ndes a

f m

ænd,

der

frarå

des s

exue

l aktivitet

pg

a.

kard

iovask. lid

els

er.

Alfuzosin

Sto

fgru

pp

e: α

-blo

kere

nde

mid

de

l

Indta

ge

lse: T

abl. 1

0 m

g x

1, sam

tidig

kontr

ol af

BT

.

Virknin

g:

Ko

mpe

titive a

nta

gonis

ter

til

den a

dre

nerg

e α

-rece

pto

r p

å d

en g

latt

e

muskelc

elle

. R

ela

ksation a

f ure

thra

s o

g

pro

sta

tata

s g

latte m

uskula

tur.

Effekt: ↓

modsta

nd i u

reth

ra. B

edre

str

åle

kra

ft, fæ

rre v

and

lad

nin

gssym

tp.

Indik

atio

n:

Pro

sta

tahyperp

lasi,

sym

pto

ma

tisk b

ehan

dlin

g.

Biv

irkn

ing

: O

rtosta

tisk h

ypo

tensio

n,

mund

tørh

ed,

kvalm

e, d

iarr

e,

hovedp

ine, svim

me

lhe

d.

Kontr

ain

dik

atio

ner:

Leverin

suff.,

tils

tande

me

d m

eget

lavt

BT

, fx

hje

rte

insu

ff.

Doxazosin

Sto

fgru

pp

e: α

-blo

kere

nde

mid

de

l

Indta

ge

lse: T

abl. 4

mg x

1,

sam

tid

ig

kontr

ol af

BT

.

Virknin

g:

Ko

mpe

titive a

nta

gonis

ter

til

den a

dre

nerg

e α

-rece

pto

r p

å d

en g

latt

e

muskelc

elle

. R

ela

ksation a

f ure

thra

s o

g

pro

sta

tata

s g

latte m

uskula

tur.

Effekt: ↓

modsta

nd i u

reth

ra. B

edre

str

åle

kra

ft, fæ

rre v

and

lad

nin

gssm

pt.

Indik

atio

n:

Pro

sta

tahyperp

lasi,

sym

pto

ma

tisk b

ehan

dlin

g.

Biv

irkn

ing

: O

rtosta

tisk h

ypo

tensio

n,

mund

tørh

ed,

kvalm

e, d

iarr

e,

hovedp

ine, svim

me

lhe

d.

© Christian S. Juhl og Kim T. Foss

Dutasterid (Avodart)

Sto

fgru

pp

e: 5-α

-re

dukta

se h

æm

mer

Indta

ge

lse: T

abl. 0

,5 m

g x

1

Virknin

g:

mm

er

be

gg

e 5

-α-

redukta

sern

e, som

om

dan

ner

testo

ste

ron t

il d

ihydro

testo

ste

ron.

Effekt: ↓

pro

sta

tas v

ækst, s

kru

mpnin

g

på o

p til

25 %

. V

irkn

ing

eft

er

3-6

mdr

Indik

atio

n: M

od

era

t –

svæ

r

rosta

tahyperp

lasi

Biv

irkn

ing

: ↓ e

jakula

tionsvolu

men

, ↓

libid

o, gynæ

ko

masti, evt. im

pote

ns.

Finasterid S

tofg

rupp

e: 5-α

-re

dukta

se h

æm

mer

Indta

ge

lse: T

abl. 5

mg x

1

Virknin

g:

mm

er

tp.2

5

-α-r

edukta

se,

som

om

dan

ner

testo

ste

ron t

il

dih

ydro

testo

ste

ron.

Effekt: ↓

pro

sta

tas v

ækst, s

kru

mpnin

g

på o

p til

25 %

. V

irkn

ing

rst efter

3-6

mdr

Indik

atio

n: M

od

era

t – s

r

rosta

tahyperp

lasi.

Biv

irkn

ing

: ↓ e

jakula

tionsvolu

men

, ↓

libid

o, evt. im

pote

ns.

Aluminiumhydroxid

Sto

fgru

pp

e:

Anta

cid

a

Indta

ge

lse: T

ygg

eta

bl. 7

00 m

g p

n.

Virknin

g:

Neutr

alis

ere

r m

avesyre

n

Effekt: L

an

gsom

men

langvarig lin

drin

g

Indik

atio

n:

Sym

pto

ma

tisk v

ed

gastr

oesop

hag

ea

l re

flik

s s

ygdom

Biv

irkn

ing

: O

bstip

ation.

Kva

lme o

g

træ

thed p

ga

. ne

g. p

hosp

ha

tbala

nce.

Kontr

ain

dik

atio

ner:

Oste

op

oro

se,

oste

om

ala

ci. S

r nyre

insuff.

Magnesiumoxid (Magnesia)

Sto

fgru

pp

e:

Anta

cid

a, la

ksantia

Indta

ge

lse: T

abl 500 m

g.

Anta

cid

a: 1

-2

tabl. p

n. Laksan

tia

: 2

-3 t

ab

l. v

. senge

tid

Virknin

g:

Neutr

alis

ere

r m

avesyre

n. 70

-

85 %

mag

nesiu

ma

bsorb

ere

s ikke i G

I-

kanal. V

irker

osm

otisk o

g d

erm

ed

laksere

nd

e.

Effekt: H

urt

ig m

en k

ort

vari

g lin

dri

ng a

f

reflukssym

pt.

Indik

atio

n:

Sym

pto

ma

tisk v

ed

gastr

oesop

hag

ea

l re

flik

s s

ygdom

.

Obstipatio

n.

Biv

irkn

ing

: D

iarr

e, kvalm

e,

opkast,

hovedp

ine, flatu

lens.

Kontr

ain

dik

atio

ner:

Svæ

r n

yre

insuff.

© Christian S. Juhl og Kim T. Foss

Magnesium-aluminium-silikat (Link*)

Sto

fgru

pp

e:

Anta

cid

a

Indta

ge

lse:

Virknin

g:

Neutr

alis

ere

r m

avesyre

n

Effekt: L

an

gsom

men

langvarig

lin

drin

g

af re

flukssym

pt.

*Lin

k e

r et ko

mb.

præ

para

t som

ind

eho

lder

ma

gnesiu

mcarb

onat.

Indik

atio

n:

Sym

pto

ma

tisk v

ed

gastr

oesop

hag

ea

l re

flik

s s

ygdom

.

Biv

irkn

ing

: D

iarr

e, kvalm

e,

obstip

ation.

Kontr

ain

dik

atio

ner:

Svæ

r n

yre

insuff.

Ranitidin S

tofg

rupp

e: H

2-r

ece

pto

r a

nta

gon

ist

Indta

ge

lse: T

abl. 3

00

mg i d

g. I

4 u

ger

v. ulc

us, p

n. ved r

eflukssyg

dom

, 150

mg/d

g v

ed la

ngtidspro

fyla

kse.

Virknin

g:

Blo

kere

r H

2-r

ecep

tore

n

kom

petitivt

og r

evers

ibe

lt =

> ↓

parieta

lce

llens s

yre

sekre

tio

n.

Effekt: B

lokere

r h

ista

min

beting

et

syre

sekre

tion. 5

0-7

5 %

syre

sekre

tio

ns-

reduktio

n.

Indik

atio

n: U

lcus d

uode

ni ell.

ventr

iculi.

Sym

pto

matisk v

ed g

astr

oe

sophag

ea

l

reflukssygdom

.

Biv

irkn

ing

: T

ræth

ed, d

iarr

e,

svim

me

lhe

d, h

ovedp

ine, h

ududslæ

t.

Omeprazol

Sto

fgru

pp

e:

Pro

tonpu

mpe

mm

er

Indta

ge

lse: 2

0 m

g /d

g 4

-8 u

ger.

Virknin

g:

mm

er

irre

vers

ibelt H

+/K

+-

AT

Pase

n lum

nia

lt p

å p

arie

talc

elle

n.

Effekt: 9

0 %

mnin

g a

f

syre

sekre

tionen u

afh

æng

igt af

stim

ula

tion

Indik

atio

n: U

lcus d

uode

ni ell.

ventr

iculi.

Sym

pto

matisk v

ed g

astr

oe

sophag

ea

l

reflukssygdom

. E

radik

atio

nsbeh. a

f

Helic

opacto

r P

ylo

ri.

Biv

irkn

ing

: H

oved

pin

e, G

I-g

ener,

sedation.

Lid

t ø

get risik

o f

or

GI-

inf.

mm

er

B12 a

bsorp

tio

n v

ed læ

ngere

tids indta

ge

lse.

Sucralfat

Sto

fgru

pp

e:

Slim

hin

deb

eskyttende

mid

de

l

Indta

ge

lse: S

om

tab

let

ell.

ora

l

suspensio

n. 1

g x

4 i 4

-6 u

ger

Virknin

g:

Basis

k a

lum

iniu

msalt, d

ann

er

kom

ple

kser

i ventr

ikle

n v

ed

bin

din

g

melle

m s

toff

ets

ne

g. grp

. o

g p

os lad

ede

grp

. i væ

vspro

tein

er

i bl.a.

ulc

usbu

nd.

Effekt:

Barr

iere

, d

er

beskytt

er

ulc

usb

und

mod a

uto

lyse.

Indik

atio

n: U

lcussygdom

ud

en

Helic

obacte

r P

ylo

ri, g

astr

oe

sophag

ea

l

refluks.

Biv

irkn

ing

: O

bstip

ation.

Inte

raktioner:

Mest virksom

i s

urt

milj

ø,

så b

ør

ikke a

nve

ndes m

ed

anta

cid

a.

© Christian S. Juhl og Kim T. Foss

Misoprostol

Sto

fgru

pp

e:

Pro

sta

gla

ndin

E1 a

nalo

g

Indta

ge

lse: ta

bl. 0

,2 m

g x

2-4

Virknin

g:

Bin

der

til P

G-r

ece

pto

rer

parieta

lce

llen =

> ↓

basa

l syre

sekre

tion

og ↓

stim

ule

ret syre

sekr.

Øger

deru

dover

mucus-

og

hydro

ge

ncarb

on

at sekr.

i m

ucosa.

Effekt: M

ucosa

pro

tektion

Indik

atio

n: R

isik

ipt. (

fx tid

l.

ulc

uskom

pl.),

ulc

uspro

fyla

kse v

ed

NS

AID

-be

h. V

ed a

ktive u

lcus a

nb

efa

les

dog s

yre

pu

mpe

mm

ere

i s

tedet.

Biv

irkn

ing

: D

iarr

e, m

avesm

ert

er,

hudu

dslæ

t, s

vim

melh

ed

Amoxicillin S

tofg

rupp

e:

Pen

icill

in m

ed v

irknin

g p

å

gra

m n

eg. sta

ve.

Indta

ge

lse: T

abl. 5

00

mg x

2 i 7

dg

.

Virknin

g:

mm

er

kry

dsbin

din

g i

transpeptid

erin

g a

f pe

ptido

gly

kanla

ge

t.

Effekt: B

akte

rier

i væ

kst vil

få s

tad

ig

svagere

celle

g, vil

ikke k

unne

de

le

sig

og

til

sid

st spræ

nges o

g d

ø.

Bacte

riocid

t.

Indik

atio

n: H

elic

obacte

r

era

dik

atio

nsbeh

. K

om

b. m

ed

Cla

rith

rom

ycin

ell.

Metr

onid

azol sam

t

syre

pum

pe

mm

er.

Biv

irkn

ing

: F

eb

er,

kvalm

e,

opkast,

dia

rre,

hud

udslæ

t og

urt

icari

a.

Anafy

laktisk r

eaktion.

Clarithromycin

Sto

fgru

pp

e: M

acro

lid

Indta

ge

lse: fx

ta

bl. 1

g x

2 i 7

- 14 d

g

Virknin

g:

Bin

der

revers

ibe

lt t

il 50

S

dele

n a

f bakte

riern

es r

ibosom

er

og

blo

kere

r fo

r tr

ansp

eptideri

ng.

Effekt: H

æm

mer

pro

tein

synte

sen.

Bakte

riosta

tisk.

Indik

atio

n: H

elic

obacte

r

era

dik

atio

nsbeh

. K

om

b. m

ed

Am

oxic

illin

ell.

Metr

onid

azo

l sam

t

syre

pum

pe

mm

er.

Biv

irkn

ing

: G

I-gen

er,

æn

dre

t lu

gte

sa

ns,

sm

agsfo

rsty

rrels

er,

leukop

eni,

trom

bocyto

pen

i. S

jæld

nere

: fo

rlæ

nget

QT

, le

verp

åv.,

an

afy

laksi.

Kontr

ain

dik

atio

ner:

Forl

æn

get Q

T.

Metronidazol

Sto

fgru

pp

e:

Antib

iotika m

. virknin

g p

å

anaero

be b

akte

rier.

Indta

ge

lse: 5

00 m

g p

.o.

7-1

4 d

g

Virknin

g: T

rænger

ind i c

elle

n o

g

mm

er

nukle

insyre

synte

sen.

Om

dan

nes i a

naero

be b

akte

rier

til

meta

bolit

ter

som

bin

der

til D

NA

og =

>

DN

A-s

trengs b

rud.

Effekt: A

naero

bt celle

dra

b.

Indik

atio

n: H

elic

obacte

r

era

dik

atio

nsbeh

. K

om

b. m

ed

Cla

rith

rom

ycin

ell.

Am

oxic

illin

sam

t

syre

pum

pe

mm

er.

Biv

irkn

ing

: A

nta

buslig

n.

eff

ekt,

meta

lsm

ag, G

I-ge

ner,

forh

øje

de

levert

al o

g b

iliru

bin

.

© Christian S. Juhl og Kim T. Foss

Bisacodyl (Toilax, Perilax)

Sto

fgru

pp

e: L

aksantia m

ed p

rim

ær

virknin

g p

å t

arm

moto

rik.

Indta

ge

lse: E

nte

rota

ble

t elle

r

recta

lsuspe

nsio

n

Virknin

g:

Pro

dru

g,

hydro

lysere

s i

tarm

en

til

aktivt sto

f som

vir

ker

irrite

ren

de.

Effekt: Ø

get

perista

ltik

, sæ

rlig

t i co

lon.

Ora

lt indta

g =

> e

ffekt

efter

6-1

2 t,

recta

lt =

> e

ffekt eft

er

5-2

0 m

in.

Indik

atio

n:

Kort

tidsanve

nde

lse v

ed

obstip

ation,

tarm

tøm

nin

g in

den

opera

tio

n, re

kto

skop

i e

ll. r

tg.u

s.

Biv

irkn

ing

: K

va

lme

, opkast,

mavesm

ert

er,

dia

rre.

Kontr

ain

dik

atio

n:

GI-

obstr

uktion,

ileus,

akutte k

ir.

tils

tand

e, svæ

r a

ktiv

inflam

mato

risk tarm

sygdo

m, svæ

r

dehydra

tio.

Natriumpicosulfat (Actilax)

Sto

fgru

pp

e: L

aksantia m

ed p

rim

ær

virknin

g p

å t

arm

moto

rik

Indta

ge

lse:

Ora

le d

råber

Virknin

g: O

mda

nnes a

f b

akte

rier

til

aktiv m

eta

bo

lit i c

olo

n.

Effekt: Ø

get

perista

ltik

efter

6-1

2 t

imer

Indik

atio

n: O

bstp

atio

Biv

irkn

ing

: A

avesm

ert

er,

dia

rre.

Sjæ

lde

nt a

lleerg

isk r

eaktio

n.

Kontr

ain

dik

atio

n:

GI-

obstr

uktion,

ileus,

akutte k

ir.

tils

tand

e, svæ

r a

ktiv

inflam

mato

risk tarm

sygdo

m, svæ

r

dehydra

tio.

Lactulose

Sto

fgru

pp

e: O

sm

otisk v

irkende laksans

Indta

ge

lse: O

ral op

løsnin

g

Virknin

g: T

rækker

vand

ud i tarm

en v

ed

osm

ose =

> u

dvid

els

e a

f ta

rmlu

men

Effekt: ↑

perista

ltik

Indik

atio

n: O

bstipatio

n.

Virker

også v

ed

fore

bygg

els

e a

f h

epa

tisk o

g

port

osyste

mis

k e

nceph

alo

pati

Biv

irkn

ing

: A

bdo

min

als

mert

er,

mete

orism

e,

flatu

lens

Cyclizin

Sto

fgru

pp

e:

Sed

ere

nd

e a

ntihis

tam

in

Indta

ge

lse: T

abl. 5

0 m

g p

n.

Virknin

g:

Bin

der

anta

go

nis

tisk til

H1

recepto

rer

=>

mm

er

bræ

cente

ret

i

late

rale

me

dullæ

re f

orm

atio

reticula

ris.

(Bin

der

også til

muskarine

-, s

ero

tin

-,

D2-

og α

1-r

ece

pto

rer.

)

Effekt: M

ax n

ås e

fter

2 t

ime

r.

Indik

atio

n: T

ransp

ort

syge,

vestibu

lært

udlø

st kvalm

e.

Gra

vid

ite

tskvalm

e i s

ærl

ige

tilf

æld

e

Biv

irkn

ing

: D

øsig

hed,

slø

ret

syn.

© Christian S. Juhl og Kim T. Foss

Promethazin

Sto

fgru

pp

e:

Sed

ere

nd

e a

ntihis

tam

in

Indta

ge

lse: T

abl. 2

5 m

g p

n

Virknin

g:

Bin

der

anta

go

nis

tisk til

H1

recepto

rer

=>

mm

er

bræ

cente

ret

i

late

rale

me

dullæ

re f

orm

atio

reticula

ris.

(Bin

der

også til

muskarine

-, s

ero

tin

-,

D2-

og α

1-r

ece

pto

rer.

)

Effekt: M

ax n

ås e

fter

2 t

ime

r.

Indik

atio

n: T

ransp

ort

syge,

vestibu

lært

udlø

st kvalm

e.

vnlø

sh

ed

.

Gra

vid

ite

tskvalm

e i s

ærl

ige

tilf

æld

e.

Biv

irkn

ing

: M

undtø

rhed,

sig

he

d,

obstip

ation, svim

me

lhed,

akkom

od

ationsbesvæ

r, u

rinre

tentio

n.

Ondansetron S

tofg

rupp

e: 5

HT

3 r

ecepto

r anta

gon

iste

r

(sero

tonin

anta

go

nis

ter)

Indta

ge

lse: T

able

tter

Virknin

g:

mm

er

kem

oecepto

r tr

igg

er

zone i a

rea p

ostr

em

a (

med

ulla

obl.),

nucle

us s

olit

ari

us o

g h

æm

mer

også

transm

itte

rfrig

ivels

en i m

ave

-tarm

-

kanale

n.

Effekt: H

æm

mer

kvalm

e, m

ax e

ffekt

efter

1,5

tim

e

Indik

atio

n: C

anvcerk

em

o-

og s

trålin

gs-

ind

ucere

t kvalm

e o

g p

osto

pera

tiv

kvalm

e.

de s

om

pro

fyakse o

g b

eh.

Biv

irkn

ing

: H

oved

pin

e,

obstipatio

n,

leverp

åv., v

arm

e o

g

rødm

efo

rnem

mels

e, h

ikke.

Sjæ

ldn

ere

bra

dykard

i, a

rytm

i, k

ram

per.

Granisetron

Sto

fgru

pp

e: 5

HT

3 r

ecepto

r anta

gon

iste

r

(sero

tonin

anta

go

nis

ter)

Indta

ge

lse: T

able

tter

Virknin

g:

mm

er

kem

oecepto

r tr

igg

er

zone i a

rea p

ostr

em

a (

med

ulla

obl.),

nucle

us s

olit

ari

us o

g h

æm

mer

også

transm

itte

rfrig

ivels

en i m

ave

-tarm

-

kanale

n.

Effekt: H

æm

mer

kvalm

e, m

ax e

ffekt

efter

1,5

tim

e

Indik

atio

n: C

anvcerk

em

o-

og s

trålin

gs-

ind

ucere

t kvalm

e o

g p

osto

pera

tiv

kvalm

e.

de s

om

pro

fyakse o

g b

eh.

Biv

irkn

ing

: H

oved

pin

e,

obstipatio

n,

leverp

åv., v

arm

e o

g

rødm

efo

rnem

mels

e, h

ikke.

Sjæ

ldn

ere

bra

dykard

i, a

rytm

i, k

ram

per.

Aprepitant

Sto

fgru

pp

e:

Substa

ns P

anta

gon

ist

Indta

ge

lse: K

apsle

r

Virknin

g:

Bin

der

anta

go

nis

tisk til

NK

1-

recepto

ren

(neuro

kin

in1)

i

kem

ore

cepto

r-tr

igg

erz

one

n o

g n

ucl.

solit

arius.

Effekt: A

ntie

metisk

Indik

atio

n:

Anven

des v

ed

cancerk

em

ote

rapi in

ducere

t kvalm

e

kom

bin

ere

t m

ed a

ndre

antiem

etika, n

år

de ikke s

lår

til i sig

se

lv.

Biv

irkn

ing

: K

raft

eslø

she

d, n

edsat

appe

tit,

hik

ke,

dyspepsi, o

bstipation

,

dia

rre,

hoved

pin

e, svim

me

lhed.

© Christian S. Juhl og Kim T. Foss

Haloperidol (Serenase)

Sto

fgru

pp

e:

Antipsykotikum

Indta

ge

lse: 0,5

-2 m

g d

ag

l. p

.o. (v

ed

psykoser

meget stø

rre d

oser)

Virknin

g:

D2-r

ecepto

r blo

ka

de (

sam

t i

min

dre

gra

d 5

HT

3 o

g α

1)

=>

blo

keri

ng

af kem

ore

cepto

r tr

igg

erz

on

en +

dir.

effekt p

å D

2-r

ecep

tore

r i det

øvers

te a

f

maveta

rmka

na

len

=>

hurt

igere

ventr

ikeltø

mn

ing

.

Effekt: A

ntie

metisk

Indik

atio

n:

Kem

o e

ller

str

åle

kvalm

e o

g

opkast.

Biv

irkn

ing

: E

kstr

apyra

lidale

sym

pt.,

hovedp

ine, a

gitation,

dyskin

esi,

gtæ

ndri

ng,

depre

ssio

n,

ere

ktil

dysfu

mktio

n, m

m.

Kontr

ain

dik

atio

ner:

Hje

rtesygdom

,

Park

inso

nis

me,

Metoclopramid (Primperan, Emperal)

Sto

fgru

pp

e: M

otilit

ets

stim

. m

idle

r

Indta

ge

lse: T

abl.,

ora

l op

løsnin

g,

supp.

Virknin

g:

Blo

kere

r d

opa

min

recepto

rer

i

kem

ore

cepto

r tr

iggerz

on

en s

am

t i ø

vre

maveta

rm k

ana

l =

> h

urt

igere

ventr

ikeltø

mn

ing

og p

ote

nte

ret

sphin

cte

rfuktio

n i n

edre

eso

phag

us

Effekt: A

ntie

metisk

Indik

atio

n: L

idels

er

med la

ngsom

ventr

ikeltø

mn

ing

. K

va

lme o

g o

pkast

i

forb

. m

ed k

em

o o

g s

trålin

g.

So

m h

jælp

til nefø

rsels

e a

f so

nde.

(OB

S ikke t

il

posto

pera

tiv k

valm

e!)

Biv

irkn

ing

: K

raft

eslø

she

d, g

ala

kto

re,

ekstr

apyra

mid

ale

sym

pt, a

ngst,

depre

ssio

n, h

alu

cin

atio

.

Kontr

ain

dik

atio

ner:

GI-

blø

dnin

g e

ll.

perf

ora

tion

ell.

mek. o

bstr

uktion,

fæokro

mocyto

m, ep

ilepsi.

Prednisolon

Sto

fgru

pp

e: G

lukocort

ico

id

Indta

ge

lse: T

abl.,

evt. k

lysm

a e

ller

recta

lsalv

e (

Bu

deson

id).

Virknin

g:

Antie

metisk u

ken

dt virkem

ek.

Ved C

rohn

og C

olit

is u

lcero

sa:

Antiin

fla

mm

ato

risk v

irknin

g v

ed

mn

ing

af

hum

ora

le o

g c

ellu

lære

imm

unre

sp

ons

Indik

atio

n: I

gastr

oe

nte

rolo

gie

n: K

va

lme

og o

pkastn

ing v

ed

kem

o/s

trålin

g s

am

t

ved a

ktiv C

rohn o

g C

olit

is U

lcero

sa

.

Biv

irkn

ing

: In

fektio

ner,

leukopen

i,

leukocyto

se,

trom

bocyto

se,

lym

fopen

i.

oste

op

oro

se, a

bdo

min

al fe

dm

e,

huda

trofi,

øde

mer,

bin

yre

bark

insuff.,

hypert

ensio

n,

hyperc

ho

l., str

iae,

sårh

elin

gskom

pl. m

m.

Loperamid (Imodium)

Sto

fgru

pp

e:

Perista

ltik

mm

end

e

mid

de

l.

Indta

ge

lse: T

abl. I

nitia

l 4

mg

Virknin

g:

Non-e

ufo

rsik

opio

id (

passere

r

ikke b

lod-h

jern

e-b

arr

iere

n),

bin

der

til

opio

atr

ece

pto

rer

i g

lat

muskula

tur

i

tarm

en

=>

antiperista

ltis

k. B

inder

til

calm

odu

lin =

> ↓

aktivitet

af

calc

ium

-afh

.

enzym

er

=>

antisekre

torisk

Effekt: F

ors

inker

defæ

katio

n 1

2 t

.

Indik

atio

n: D

iarr

e. C

AV

E m

askering a

f

sym

pto

mer

ve

d a

lvorlig

GI-

lide

lse.

Biv

irkn

ing

: K

va

lme

, ab

do

min

als

mert

er,

obstip

ation.

Kontr

ain

dik

atio

n:

Dia

rré m

. fe

ber

ell.

blo

dig

affø

ring.

Invasiv

e infe

ktiø

se

tarm

sygdom

me o

g a

ktiv inflam

mato

risk

tarm

sygdom

. Ileus.

Meg

acolo

n.

© Christian S. Juhl og Kim T. Foss

Opium

Sto

fgru

pp

e:

Perista

ltik

mm

end

e

mid

de

l.

Indta

ge

lse: D

råber

Virknin

g:

Bin

der

til op

ioatr

ecepto

rer

i

gla

t m

usku

latu

r i ta

rmen =

>

antiperista

ltis

k. B

inder

til ca

lmo

du

lin =

>

↓ a

ktivitet

af ca

lciu

m-a

fh.

enzym

er

=>

antisekre

torisk

Effekt: F

ors

inker

defæ

katio

n

Indik

atio

n: D

iarr

e. C

AV

E m

askering a

f

sym

pto

mer

ve

d a

lvorlig

GI-

lide

lse.

Biv

irkn

ing

: K

va

lme

, m

undtø

rhed,

abdo

min

als

mert

er,

obstipation,

eufo

ri,

resp.d

epre

ssio

n,

hypote

nsio

n,

synsfo

rsty

rrels

er.

Kontr

ain

dik

atio

n:

Eufo

ma

ni risik

o.

Respiratio

nsin

suff

icie

ns,

Mesalazin S

tofg

rupp

e: 5-A

SA

(am

inosalic

yls

yre

hold

ige s

toffer)

Indta

ge

lse:

Virknin

g:

Meth

yle

res i tarm

slim

hin

den

og fri

giv

øre

s lo

kalt i inflam

mere

t

slim

hin

de.

Ukendt

virknin

gsm

ek.

mm

er

5-l

ipoxyge

nasen i

ara

kid

onkaskaden

, så m

åske ↓

dann

els

e a

f le

ukotr

ien

B4.

Effekt: A

ntiin

flam

mato

risk, sæ

rlig

t i

colo

n.

Indik

atio

n: Is

ær

co

litis

ulc

ero

sa, m

en

bru

ges o

gså t

il C

rohn v

ed c

olo

n

affektion.

Biv

irkn

ing

: F

eb

er,

hove

dp

ine,

hudu

dslæ

t, k

va

lme

, opkast, a

bd.

sm

ert

er,

dia

rre, flatu

lens, e

vt.

foto

sensib

ilite

t.

Infliximab

Sto

fgru

pp

e: T

NF

-α h

æm

me

r

Indta

ge

lse: In

fusio

nsvæ

ske. B

eh.

genta

ges 2

og 6

uger

eft

er

førs

te

indta

ge

lse,

dere

fter

hver

8.

uge.

Virknin

g:

Mo

noklo

na

lt a

ntisto

f.

mm

er

TN

F-

α, som

er

aktivt cyto

kin

i de

t in

flam

mato

riske r

espo

ns.

Effekt: A

ntiin

flam

mato

risk.

Indik

atio

n: C

rohn o

g c

olit

is u

lcero

sa.

deru

dover

til rh

eum

ato

id a

rthrit o

g

psoriasis

.

Biv

irkn

ing

: T

ræth

ed,

infu

sio

nsre

late

rede

re

aktio

ner,

infe

ktion

er,

ansig

tsrø

dm

e,

dyspnø

, G

I-

gener

mm

. Ø

get ri

sik

o for

malig

nitet.

Kontr

ain

dik

atio

ner:

TB

ell.

andre

alv

.

infe

ktion

er.

Modera

t til svæ

r

hje

rte

insu

ff.