Lexique DELF B2 Ado - .NET Framework

of 35 /35
Lexique

Embed Size (px)

Transcript of Lexique DELF B2 Ado - .NET Framework

Microsoft Word - Lexique DELF B2 Ado.docxun enfant gâté/pourri (figuré), capricieux να παιδ παραχαδεμνο/ υπερβολικ
κακομαθημνο, πεισματρικο
un sale gosse (fam.) να παλιπαιδο (οικ.)
un enfant terrible, rebelle (se rebeller) ≠ docile, maniable
να τρομερ παιδ, απεθαρχο (επαναστατ) ≠ υπκουο, που μπορε κανες να το διαχειριστε (να το κουμαντρει)
incapable d’obéir sans négocier που δεν υπακοει χωρς να διαπραγματευτε
des parents dépassés, incapables de s’imposer, de poser des limites
γονες ανμποροι, ανκανοι να επιβληθον, να θσουν ρια
p. 55
L’ado = Ο φηβος
vouloir être libre (la liberté) θλω να εμαι ελεθερος (η ελευθερα)
le désir d’autonomie η επιθυμα της αυτονομας
chercher à s’affirmer, à affirmer son individualité/son identité
ψχνω να επιβεβαιωθ, να επιβεβαισω την προσωπικτητ μου/την ταυττητ μου
être épanoui (l’épanouissement) ανογω (πως το λουλοδι), αναπτσσομαι (η ανπτυξη, η νθηση)
mal se comporter (le comportement) συμπεριφρομαι σχημα (η συμπεριφορ)
être insolent (l’insolence) εμαι αυθδης (η αυθδεια)
provoquer les adultes προκαλ τους ενλικες
avoir une attitude provocante χω μια προκλητικ συμπεριφορ
défier l’autorité αμφισβητ την εξουσα
affronter ses parents αντιμετωπζω τους γονες μου
se sentir étouffer αισθνομαι ασφυκτικ
se fermer κλενομαι στον εαυτ μου
rester dans sa bulle ≠ se confier à ses parents μνω κλεισμνος στον εαυτ μου ≠ εμπιστεομαι τα μυστικ μου στους γονες μου
Les parents = Οι γονες
avoir des appréhensions χω ανησυχες
être à l’écoute de son ado ακοω τον φηβ μου
instaurer un dialogue ≠ le manque de communication
καθιερνω να διλογο ≠ η λλειψη επικοινωνας
p. 58
les seniors τα τομα νω των 65
le troisième âge η τρτη ηλικα
le quatrième âge η τταρτη ηλικα
l’augmentation de l’espérance de vie η αξηση του προσδκιμου ζως
la longévité η μακροζωα
cesser son activité professionnelle παω την επαγγελματικ μου δραστηριτητα
partir à la/en retraite βγανω σε/στη σνταξη
prendre sa retraite παρνω τη σνταξ μου
un retraité νας συνταξιοχος
mourir (la mort), décéder (le décès) πεθανω (ο θνατος), αποβινω (η αποβωση)
l’enterrement η ταφ
être en deuil εμαι σε πνθος
être bien portant, en bonne santé εμαι υγις, χω καλ υγεα
être actif, s’investir dans de nouvelles activités: excursions, voyages organisés, clubs, associations, universités du troisième âge
εμαι ενεργς , συμμετχω ενεργ σε νες δραστηριτητες: εκδρομς, οργανωμνα ταξδια, λσχες, σλλογοι, πανεπιστμια τρτης ηλικας
p. 64-65
divorcer παρνω διαζγιο
obtenir la garde des enfants λαμβνω την επιμλεια των παιδιν
la garde conjointe, alternée την απ κοινο επιμλεια
p. 66-67
οικογενεας
La famille monoparentale Η μονογονεκ οικογνεια
vivre seul avec un enfant après un divorce ζω μνος με να παιδ μετ απ να διαζγιο
un veuvage (un veuf, une veuve) η χηρεα (νας χρος, μια χρα)
sans se marier (une mère célibataire) χωρς να παντρευτ (μια ανπαντρη μητρα)
avoir été abandonnée par son compagnon χω εγκαταλειφτε απ το σντροφ μου
La famille recomposée Η ανασυνταχθεσα οικογνεια (νωση διαζευγμνων με παιδι ο καθνας)
un remariage ο δετερος γμος
former une grande tribu αποτελ μια πολυμελ οικογνεια
bien s’entendre avec sa belle-mère, son beau- père
τα πω καλ με την μητρι μου, με τον πατρι μου
un enfant né d’une union précédente να παιδ που γεννθηκε απ προηγομενο γμο
p.68
L’autonomie des jeunes = Η αυτονομα των νων
accèder à l’indépendance financière αποκτ οικονομικ ανεξαρτησα
obtenir un emploi stable αποκτ μια σταθερ εργασα
quitter le domicile de ses parents/le foyer parental, le nid familial
αφνω το σπτι των γονιν μου/ την πατρικ εστα, την οικογενειακ φωλι
trouver un logement βρσκω μια κατοικα
s’installer avec un conjoint (toujours masculin) εγκαθσταμαι με να σντροφο
vivre en couple ζω ως ζευγρι
avoir des enfants χω παιδι
devenir papa (la paternité), maman (la maternité)
γνομαι πατρας (η πατρτητα), μαμ (η μητρτητα)
2. LOISIRS NUMÉRIQUES = Ψηφιακς ψυχαγωγες p.73
Les réseaux sociaux = Τα κοινωνικ δκτυα
un site Internet μια ιστοσελδα στο ντερνετ
le Web communautaire το κοινοτικ διαδκτυο
une communauté virtuelle μια εικονικ κοιντητα
devenir membre d’un réseau social γνομαι μλος ενς κοινωνικο δικτου
créer ≠ supprimer son profil d’utilisateur δημιουργ ≠ διαγρφω το προφλ χρστη μου
définir les paramètres de confidentialité de son profil
ορζω τις παραμτρους απορρτου του προφλ μου
s'inscrire à ≠ se désinscrire de Facebook εγγρφομαι ≠ διαγρφομαι απ το Facebook
se connecter à ≠ se déconnecter de συνδομαι σε ≠ αποσυνδομαι απ
ouvrir ≠ clôturer, désactiver un compte ανογω ≠ κλενω, απενεργοποι να λογαριασμ
effacer ses données privées (le droit à l’oubli) διαγρφω τα προσωπικ μου δεδομνα (δικαωμα στη λθη)
ne pas laisser de trace sur la Toile δεν αφνω χνη στον ιστ
poster/publier un article sur Twitter αναρτ/δημοσιεω να ρθρο στο Twitter
tweetter une information (un tweet, un twitto, un follower)
δημοσιεω μια πληροφορα στο Twitter (να tweet, νας twitto (χρστης του Twitter), νας follower (που ακολουθε το προφλ κποιου στο Twitter)
être populaire εμαι δημοφιλς
afficher le nombre de ses amis εμφανζω τον αριθμ των φλων μου
faire la course à la popularité κνω αγνα δημοσιτητας
des informations accessibles à tous, limitées à un réseau d’amis acceptés
πληροφορες προσιτς σε λους, περιορισμνες σε να δκτυο αποδεκτν φλων
faciliter les rapports humains διευκολνω τις ανθρπινες σχσεις
les relations sociales τις κοινωνικς σχσεις
rassembler un maximum de personnes μαζεω σο γνεται περισστερα τομα
tisser des liens χτζω σχσεις
p. 76
un portable/un mobile ≠ un fixe να κινητ ≠ να σταθερ τηλφωνο
un appareil doté d’un écran tactile qui facilite la navigation, d’un appareil photo numérique, d’un ordinateur portable
μια συσκευ εξοπλισμνη με οθνη αφς που διευκολνει την πλογηση, με μια ψηφιακ φωτογραφικ μηχαν, με φορητ υπολογιστ
les fonctionnalités d’un smartphone: agenda, calendrier, navigation sur le Web, consultation de courrier électronique (mails), messagerie instantanée, géolocalisation (GPS)
οι λειτουργες ενς smartphone: ατζντα, ημερολγιο, πλογηση στον παγκσμιο ιστ, λεγχος μηνυμτων ηλεκτρονικο ταχυδρομεου (mails), υπηρεσα μεσων μηνυμτων, GPS (Παγκσμιο σστημα στιγματοθτησης)
installer une application/appli (fam), εγκαθιστ μια εφαρμογ
acheter sur un magasin d’applications en ligne αγορζω σε να κατστημα εφαρμογν στο διαδκτυο
télécharger une application gratuite κατεβζω μια δωρεν εφαρμογ
personnaliser son smartphone προσωποποι το Smartphone μου
être attaché/accro à son smartphone εμαι εξαρτημνος απ το smartphone μου
ne pas pouvoir se passer de son portable δεν μπορ να κνω χωρς το κινητ μου
3. LOISIRS CULTURELS = Πολιτιστικς ψυχαγωγες
p. 94
un spectacle d’humour να χιουμοριστικ θαμα
un one-man show θαμα με να ηθοποι
rire/rigoler (fam.)/se marrer (fam.) γελ/ξεκαρδζομαι
éclater de rire σκω στα γλια
chasser le stress, les idées noires διχνω το στρες, τις μαρες σκψεις
se détendre (la détente) χαλαρνω (η χαλρωση)
rire de ses peurs γελ με τους φβους μου
oublier la crise ξεχν την κρση
les situations dramatiques τις δραματικς καταστσεις
une comédie μια κωμωδα
une blague να αστεο
un sketch να σκετς
p.100
une comédie μια κωμωδα
un remake μια επανκδοση
un film d’auteur μια ταινα σινεφλ
le cinéma d’art et d’essai ταινες του ανεξρτητου κινηματογρφου που λαμβνουν κρατικ επιχοργηση επειδ πληρον συγκεκριμνα κριτρια ( ενισχουν την ρευνα και φρουν καινοτομες στο σινεμ, παρουσιζουν γεωγραφικ, καλλιτεχνικ ιστορικ ενδιαφρον κ..)
une avant-première η ανεπσημη πρτη (προβολ παρσταση)
un film sous-titré (un sous-titrage), doublé (un doublage)
μια ταινα με υπτιτλους (νας υποτιτλισμς), μεταγλωτισμνη (ο μεταγλωτισμς)
en version originale (en VO) μια ταινα στην πρωττυπη κδοσ της, χωρς μεταγλττιση
une bande annonce να τριλερ
le générique οι ττλοι μιας ταινας
p. 102
se plonger dans un roman Βυθζομαι μσα σε να μυθιστρημα
consulter un ouvrage συμβουλεομαι να βιβλο
feuilleter une revue ξεφυλλζω να περιοδικ
un lecteur assidu νας μελετηρς αναγνστης
dévorer un bouquin (fam.) καταβροχθζω να βιβλο
un roman (un romancier) να μυθιστρημα (νας μυθιστοριογρφος)
adapté au cinéma, une adaptation cinématographique
μεταφερμνο σε ταινα, μια κινηματογραφικ μεταφορ
un critique littéraire νας λογοτεχνικς κριτικς
une critique μια κριτικ
un prix littéraire: le prix Goncourt, le Renaudot, le Femina…
να λογοτεχνικ βραβεο: το βραβεο Goncourt,το βραβεο Renaudot, το βραβεο Femina…
une maison d’édition νας εκδοτικς οκος
un éditeur νας εκδτης
publier δημοσιεω
les motivations des lecteurs : se divertir, se cultiver, s’évader, méditer, réfléchir
τα κνητρα των αναγνωστν: να διασκεδσουν, να καλλιεργηθον, να ξεφγουν, να διαλογιστον, να σκεφτον
4. SPORT, VACANCES, VOYAGES = Αθλητισμς,
Διακοπς, Ταξδια p.108
pratiquer un sport κνω να σπορ
s'adonner à son sport préféré επιδδομαι στο σπορ που προτιμ
un sportif amateur ≠ professionnel νας ερασιτχνης αθλητς ≠ επαγγελματας
une discipline μια κατηγορα
les sports nautiques, pédestres, équestres, de glisse, de combat/les arts martiaux
τα θαλσσια σπορ, πεζοπορας, ιππικ, τα αθλματα στα οποα χρησιμοποιεται εδος σανδας ρδες που ο αθλητς ολισθανει, τα αθλματα μχης/οι πολεμικς τχνες
Les sports d’équipe/collectifs τα ομαδικ αθλματα
le football, le basket, le volley, le hand-ball το ποδσφαιρο, το μπσκετ, το βλε, το χντμπολ
Les valeurs du sport Οι αξες του αθλητισμο
avoir l’esprit sportif χω αθλητικ πνεμα
faire preuve de fair-play αποδεικνω το ευ αγωνζεσθαι
rester digne devant la défaite μνω αξιοπρεπς στην ττα (ξρω να δχομαι την ττα)
être tolérant εμαι ανεκτικς
respecter le règlement σβομαι τον κανονισμ
se conformer aux règles du jeu συμμορφνομαι με τους καννες του παιχνιδιο
respecter les décisions de l’arbitre σβομαι τις αποφσεις του διαιτητ
être solidaire εμαι αλληλγγυος
p.112
un séjour, un week-end prolongé, faire le pont
μια παρατεταμνη διαμον, να παρατεταμνο Σαββατοκριακο, ταν μια αργα πφτει Τρτη Πμπτη, οι εργαζμενοι παρνουν συμπληρωματικ δεια πριν μετ το σαββατοκριακο
une destination νας τουριστικς προορισμς
un site touristique μια τουριστικ τοποθεσα
séjourner à l’hôtel μνω στο ξενοδοχεο
loger en chambre d’hôte, en auberge de jeunesse
μνω σ’ να σπτι πληρνοντας στον ιδιοκττη τη διανυκτρευση και το πρωιν, σε μια πανσιν για νους
Le billet = Το εισιτριο
une agence de voyages να ταξιδιωτικ πρακτορεο
une compagnie aérienne μια αεροπορικ εταιρα
un vol direct, sans escale μια απευθεας πτση, χωρς στση
réserver un aller-retour, un aller-simple κνω κρτηση σε να εισιτριο με επιστροφ, απλς μετβασης
un vol low-cost μια πτση χαμηλο κστους
un tarif réduit μια μειωμνη τιμ
un tarif étudiant μια ειδικ τιμ για φοιτητς
Les types de séjour pour les jeunes = Τα εδη διαμονς για νους
Les stages sportifs Τα αθλητικ προγρμματα-σεμινρια
un animateur, un coach νας εμψυχωτς, νας προπονητς- κουτς
Les séjours linguistiques Τα ταξδια γλωσσομθειας
habiter chez son correspondant μνω στο σπτι αυτο που αλληλογραφ
loger dans une famille d’accueil μνω σε μια οικογνεια υποδοχς
prendre un bain linguistique «βουτω» στην γλσσα
se plonger dans la culture du pays διεισδω στον πολιτισμ της χρας
Le séjour au pair Η διαμον που κποιος προσφρει στγη και διαμον με αντλλαγμα κποιες δουλεις στο νοικοκυρι
s'occuper d’enfants, être logé et nourri ασχολομαι με τα παιδι, διαμνω και σιτζομαι (δωρεν)
L’hébergement = Η διαμον
κνω κρτηση (η κρτηση) ≠ ακυρνω (η ακρωση)
un hôtel 4 étoiles να ξενοδοχεο 4 αστρων
une auberge de jeunesse μια πανσιν για νους
un camping να κμπινγκ
une chambre simple, double, avec douche/bains
να μονκλινο, δκλινο, με ντους/μπνιο
Parler d’un voyage = Μιλω για να ταξδι
faire le tour du Péloponnèse κνω το γρο της Πελοποννσου
partir à la découverte d’un pays φεγω για την ανακλυψη μιας χρας
explorer une région εξερευν μια περιοχ
découvrir son patrimoine ανακαλπτω την κληρονομι μου
un itinéraire μια διαδρομ
un trajet de trois heures, une traversée de quatre heures
μια διαδρομ τριν ωρν, να ταξδι (θαλσσιο) τεσσρων ωρν
un circuit de huit jours μια περιγηση οκτ ημερν
p.118
Les sports extrêmes = Τα ακραα αθλματα (εξτριμ σπορτς)
le saut en parachute, le parachutisme το λμα απ αλεξπτωτο με ελεθερη πτση, η ελεθερη πτση απ αλεξπτωτο
le saut à l’élastique το λμα bungee
le kite-surf το kitesurf
le rafting το ρφτινγκ
la vitesse, l’altitude η ταχτητα, αθλματα που πραγματοποιονται σε μεγλο υψμετρο
une performance η επδοση
p.120
se reposer ξεκουρζομαι
ne pas s’en faire, se la couler douce (fam.) δεν σκω, την περνω ζχαρη
se faire plaisir προσφρω χαρ στον εαυτ μου (χαρομαι)
bronzer au soleil μαυρζω στον λιο
Le tourisme d’aventure Ο τουρισμς περιπτειας
partir à l’aventure φεγω κι που με βγλει
larguer les amarres λνω τους κβους
faire le tour du monde κνω το γρο του κσμου
franchir les frontières διασχζω τα σνορα
trouver d’autres horizons βρσκω λλους ορζοντες
chercher le dépaysement/se sentir dépaysé
ψχνω, αναζητ την αλλαγ παραστσεων/χνω κθε σημεο αναφορς
faire des randonnées dans des lieux isolés κνω πεζοπορες σε απομονωμνους τπους
être coupé du monde εμαι αποκομμνος απ τον κσμο
p.121
Les vacances intelligentes Οι ξυπνες διακοπς
ne pas bronzer idiot δεν «μαυρζω σαν ηλθιος» = φροντζω να μθω κτι
découvrir le patrimoine d’une région ανακαλπτω την κληρονομι μιας περιοχς
s’inscrire à un stage d’initiation ou de perfectionnement
εγγρφομαι σε σεμινριο εισαγωγς τελειοποησης
Le tourisme industriel et technique Ο βιομηχανικς και τεχνικς τουρισμς
visiter une usine, un site industriel, des mines, un chantier, une entreprise, un atelier
επισκπτομαι να εργοστσιο, μια βιομηχανικ τοποθεσα, ορυχεα, να εργοτξιο, μια επιχερηση, να εργαστριο
Le tourisme éthique Ο ηθικς τουρισμς
le tourisme responsable, durable, alternatif
ο υπεθυνος, βισιμος, εναλλακτικς τουρισμς
limiter les dégâts du tourisme de masse περιορζω τις ζημις του μαζικο τουρισμο
favoriser les conditions de vie locales ενθαρρνω τις τοπικς συνθκες διαβωσης
participer à la sauvegarde du patrimoine συμμετχω στη δισωση της κληρονομις
restaurer un vieux château ανακαινζω να παλι πργο
participer à des fouilles συμμετχω σe ανασκαφς
Le tourisme rural O αγροτικς τουρισμς
l’agrotourisme ο αγροτουρισμς
une chambre d’hôte νας ξεννας
un sentier de randonnée να μονοπτι πεζοπορας
une exploitation agricole να αγρκτημα
Les vacances insolites Οι ασυνθιστες διακοπς
loger dans une cabane, un tipi, une yourte mongole, une péniche
μνω σε μια καλβα, μια σκην (ινδινικη), μια μογγολικ (σκην) yurt, σε να πλωτ σπτι
p.122
φιλοξενας
le troc/l’échange de maisons η ανταλλαγ σπιτιν ανμεσα σε ιδιτες
le gîte et le couvert η στγη και το φαγητ
être logé, nourri et blanchi διαμνω και σιτζομαι/φιλοξενομαι δωρεν
5. SANTÉ, BIEN-ÊTRE = Υγεα, ευεξα
p.126
les produits du terroir τα τοπικ αγροτικ προντα
les produits locaux, de qualité, d’origine certifiée, d’appellation contrôlée
τα τοπικ προντα, τα προντα ποιτητας, πιστοποιημνης προλευσης, ελεγχμενης ονομασας
un gourmet νας γευσιγνστης
le goût η γεση
savourer γεομαι
déguster δοκιμζω
la convivialité (convivial) η ευχριστη ατμσφαιρα (ευχριστος)
p.127
des surgelés κατεψυγμνα
des aliments sous-vide τρφιμα σε κεν αρος
acheter des plats prêts à l’emploi, à consommer, à réchauffer au micro-ondes
αγορζω τοιμα πιτα, τοιμα προς κατανλωση, τοιμα για ζσταμα
un additif (un conservateur, un colorant), un pesticide, un insecticide
να πρσθετο, μια πρσθετη χημικ ουσα (να συντηρητικ, μια χρωστικ), να φυτοφρμακο, να εντομοκτνο
les produits OGM (organismes génétiquement modifies)
τα γενετικ τροποποιημνα προντα
p.130
être dépendant à la cigarette εμαι εξαρτημνος απ το τσιγρο
fumer deux paquets de cigarettes par jour καπνζω δο πακτα τσιγρα την ημρα
avoir du mal à s’arrêter de fumer χω δυσκολα να σταματσω να καπνζω
manquer de volonté, craquer (fam.) μου λεπει η θληση, υποκπτω
un fumeur occasionnel, régulier, un gros fumeur
νας περιστασιακς καπνιστς, τακτικς, νας μανιδης καπνιστς
un fumeur passif νας παθητικς καπνιστς
l’industrie du tabac η βιομηχανα του καπνο
les fabricants de cigarettes οι καπνοβιομχανοι
un produit nocif (le goudron, la nicotine) να βλαβερ προν (η πσσα, η νικοτνη)
Les méfaits du tabac = Τα καταστρεπτικ αποτελσματα του καπνο
Les avertissements sanitaires : Fumer tue.
Le tabac nuit gravement à votre santé et à
celle de votre entourage.
Les fumeurs meurent prématurément.
κπνισμα σκοτνει. Ο καπνς βλπτει
σοβαρ την υγεα σας και την υγεα των
δικν σας. Οι καπνιστς πεθανουν
πρωρα.
Le tabac cause des maladies cardiovasculaires, des cancers (du poumon, de la gorge…).
Ο καπνς προκαλε καρδιαγγειακς παθσεις, καρκνους (του πνεμονα, του λρυγγα…).
Il est nocif à la santé des fumeurs passifs, surtout des enfants.
Βλπτει την υγεα των παθητικν καπνιστν, κυρως των παιδιν.
p.134
avoir une alimentation saine/équilibrée χω μια υγιειν διατροφ /ισορροπημνη
consommer du poisson, de la volaille, des laitages, des légumineuses, des céréales, des fruits et des légumes frais, de l’huile d’olive
καταναλνω ψρι, πουλερικ, γαλακτοκομικ, σπρια, δημητριακ, φροτα και φρσκα λαχανικ, ελαιλαδο
manger bio κνω διατροφ με βιολογικ προντα
Les mauvaises habitudes alimentaires = Οι κακς διατροφικς
συνθειες
avoir une alimentation déséquilibrée η διατροφ μου δεν εναι ισορροπημνη
consommer trop de calories, de lipides ou de glucides
καταναλνω πολλς θερμδες, λιπδια υδατνθρακες
avoir une alimentation trop riche en matières grasses, en sucres et en sel
χω μια διατροφ πολ πλοσια σε λιπαρς ουσες, ζχαρη και αλτι
grignoter (le grignotage) τσιμπολογ (το τσιμπολγημα)
manger en dehors des repas τρω εκτς γευμτων
sauter un repas παραλεπω να γεμα
manger comme quatre τρω για τσσερις
s’empiffrer/se goinfrer (fam), se gaver καταβροχθζω/σκω στο φα
p.136
être optimiste ≠ pessimiste εμαι αισιδοξος ≠ πεσιμιστς
gai, joyeux (la joie) ≠ triste (la tristesse) χαρομενος (η χαρ) ≠ λυπημνος (η λπη)
de bonne humeur με καλ διθεση
bien dans ses baskets (fam.) νιθω καλ στο πετσ μου
se sentir en pleine forme εμαι σε τλεια φυσικ κατσταση
avoir la pêche (fam.) εμαι σε φρμα, πετω
ne pas se laisser abattre να μην αφνομαι να αποθαρρυνθ
garder le moral διατηρ το ηθικ μου υψηλ
s’aimer, avoir une haute estime de soi αγαπ τον εαυτ μου, χω υψηλ αυτοεκτμηση
s’affirmer επιβεβαινομαι
s’épanouir ανθζω
faire une dépression/déprimé (fam.) χω κατθλιψη
être anxieux (l’anxiété), tendu, stressé εμαι αγχδης (το γχος), τσιτωμνος, νευρικς
se sentir mal dans sa peau αισθνομαι σχημα
ne plus trouver d’intérêt à δεν βρσκω ενδιαφρον σε…
ne plus éprouver de plaisir à δεν αισθνομαι χαρ για…
perdre l’appétit χνω την ρεξη
devenir irritable γνομαι ευερθιστος
faire une tentative de suicide, κνω μια αππειρα αυτοκτονας,
se suicider αυτοκτον
παρακολουθομαι απ να ψυχοθεραπευτ
un tranquillisant να ηρεμιστικ
boire, être un gros buveur πνω, εμαι νας μεγλος πτης
consommer des boissons alcoolisées καταναλνω αλκοολοχα ποτ
être alcoolique (l’alcoolisme) εμαι αλκοολικς (ο αλκοολισμς)
être ivre/soûl (fam.) εμαι μεθυσμνος/στουπ
se saoûler γνομαι στουπ
p.140
L’image corporelle = Η εικνα του σματος
être satisfait de son apparence physique εμαι ικανοποιημνος με τη φυσικ μου εμφνιση
se sentir à l’aise avec son corps αισθνομαι καλ με το σμα μου
accepter son corps comme il est δχομαι το σμα μου πως εναι
accepter ses défauts physiques δχομαι τα φυσικ ελαττματ μου
ne pas avoir des complexes δεν χω κμπλεξ
Le culte de la minceur/maigreur = Η λατρεα του να εναι κανες
λεπτς/αδνατος
vouloir changer son image θλω να αλλξω την εικνα μου
subir la pression des médias et de la mode
υφσταμαι την πεση των μσων μαζικς ενημρωσης και της μδας
se conformer à un idéal συμμορφνομαι με να ιδανικ
avoir des rondeurs χω καμπλες
un excès de poids παραπνω βρος
une surcharge pondérale χω περιττ κιλ
être en surpoids εμαι υπρβαρος
être obèse εμαι παχσαρκος
contrôler son poids ελγχω το βρος μου
vouloir mincir, maigrir θλω να αδυνατσω, να χσω βρος
perdre ses kilos superflus να χσω τα περιττ μου κιλ
suivre un régime amaigrissant ακολουθ δαιτα αδυνατσματος
se mettre à la diète αρχζω δαιτα
manger des produits diététiques, des aliments allégés/light, des produits hypocaloriques
τρω διαιτητικ προντα, τρφιμα χαμηλς περιεκτικτητας σε λιπαρ/λιτ, χαμηλς θερμιδικς αξας προντα
calculer son indice de masse corporelle (IMC)
μετρ τον δεκτη μζας σματος (ΔΜΣ)
6. ÉDUCATION = Εκπαδευση
instruire (l’instruction) μορφνω (η μρφωση)
transmettre (la transmission) le savoir μεταδδω (η μετδοση) τη γνση
faire avancer l’élève selon son mérite προωθ το μαθητ ανλογα με τις δυναττητς του
lutter pour l’égalité des chances, contre les discriminations sociales
αγωνζομαι για την ιστητα των ευκαιριν, ενντια στις κοινωνικς διακρσεις
former de bons citoyens εκπαιδεω καλος πολτες
transmettre des valeurs (respect, tolérance, liberté, égalité…)
μεταδδω αξες (σεβασμ, ανοχ, ελευθερα, ιστητα...)
p.148
être diplômé en sciences humaines εμαι διπλωματοχος ανθρωπιστικν επιστημν
un licencié νας πτυχιοχος
poursuivre ≠ abandonner ses études συνεχζω ≠ εγκαταλεπω τις σπουδς μου
entrer dans la vie active μπανω στην ενεργ ζω
La recherche d’emploi Η αναζτηση εργασας
un site d’annonces μια ιστοσελδα με αγγελες
un cabinet de recrutement να γραφεο ευρσεως εργασας
un recruteur, un chasseur de têtes νας υπεθυνος πρσληψης προσωπικο
recruter προσλαμβνω
répondre à une offre d’emploi, à une petite annonce
απαντ σε μια προσφορ εργασας, σε μια μικρ αγγελα
envoyer une lettre de candidature/motivation
στλνω να γρμμα υποψηφιτητας/κιντρου
un emploi μια δουλει
p. 150
Le financement des études = Η χρηματοδτηση των σπουδν
les frais de scolarité, d’inscription à la fac τα δδακτρα, τα ξοδα εγγραφς στο πανεπιστμιο
bénéficier d’une bourse d’études (un boursier)
λαμβνω μια υποτροφα (νας υπτροφος)
toucher l’aide au logement παρνω επδομα στγασης
être soutenu financièrement par ses parents
Υποστηρζομαι οικονομικ απ τους γονες μου
faire des petits boulots pour pouvoir payer son loyer
κνω δουλεις του ποδαριο για να μπορ να πληρσω το ενοκι μου
avoir un job étudiant χω μια δουλτσα (για φοιτητς)
souscrire un prêt étudiant pour financer ses études
παρνω να σπουδαστικ δνειο για να χρηματοδοτσω τις σπουδς μου
p.156
une école religieuse, confessionnelle (≠ laïque)
να θρησκευτικ σχολεο, να ιδιωτικ σχολεο της Καθολικς εκκλησας ≠ να δημσιο – σε αντιδιαστολ με το σχολεο της Καθολικς εκκλησας
une école mixte (la mixité) να μεικτ σχολεο (η ανμιξη αγοριν και κοριτσιν στα σχολεα)
s’orienter (l’orientation) vers des études courtes, longues
προσανατολζομαι (ο προσανατολισμς) σε σντομες, μακροχρνιες σπουδς
soutenir les élèves υποστηρζω τους μαθητς
proposer un accompagnement personnalisé
προτενω μια εξατομικευμνη υποστριξη
aider les élèves en difficulté, les tirer vers le haut
βοηθ τους μαθητς που αντιμετωπζουν δυσκολες, βελτινω το εππεδ τους
un établissement d’excellence, réputé, coté
να δρυμα αριστεας, φημισμνο, που χαρει εκτμησης
une section très sélective να εξαιρετικ επιλεκτικ τμμα
sélectionner les meilleurs élèves επιλγω τους καλτερους μαθητς
avoir un fort taux de réussite au bac χω να υψηλ ποσοστ επιτυχας στο Απολυτριο
un établissement en ZEP (zone d’éducation prioritaire)
να δρυμα σε ΖΕΡ (ζνη εκπαιδευτικς προτεραιτητας)
p.159
Du lycée aux études supérieures = Aπ το Λκειο στις αντατες
σπουδς
μπανω (η πρσβαση) στην αντατη εκπαδευση
assister à un cours magistral en amphi(théâtre)
παρακολουθ μια διλεξη στο αμφιθατρο
faire une classe préparatoire/prépa (fam.)
scientifique, littéraire, commerciale κνω μια προπαρασκευαστικ τξη, μια επιστημονικ, λογοτεχνικ, εμπορικ προπαρασκευαστικ τξη (προετοιμασας για το πανεπιστμιο)
présenter son dossier scolaire παρουσιζω το σχολικ μου φκελο
être accepté dans un grand lycée γνομαι δεκτς σε να πολ καλ λκειο
tenter le concours d’entrée à une grande école
δοκιμζομαι στις εισαγωγικς εξετσεις μιας αντατης σχολς
une école qui recrute sur concours μια σχολ που δχεται φοιτητς μετ απ διαγωνισμ
être admis (l’admission) ≠ collé (fam.), recalé
πρασα (στη σχολ) ≠ την πτησα, με κψανε
intégrer une école prestigieuse μπανω σε μια διαπρεπ σχολ
suivre la voie royale ακολουθ τη «βασιλικ οδ»
un camarade de promotion/promo (fam.) νας συμμαθητς απ το τος μου
Le cursus universitaire Το πργραμμα πανεπιστημιακν σπουδν
suivre des cours à la faculté/fac (fam.) παρακολουθ μαθματα στη σχολ/στο πανεπιστμιο
la faculté des lettres, de droit, de médecine
η Φιλοσοφικ, η Νομικ, η Ιατρικ Σχολ
une discipline να μθημα
une option να μθημα επιλογς
faire son cursus à l’étranger κνω τις σπουδς μου στο εξωτερικ
un programme d’études européen/d’échange universitaire (Erasmus)
να ευρωπακ πργραμμα/πανεπιστημιακς ανταλλαγς (ρασμος)
travailler/bosser (fam.) διαβζω/μελετ
αλλζω προσανατολισμ (η αλλαγ προσανατολισμο) μετ απ μια αποτυχα
changer de filière αλλζω κλδο σπουδν
7. ÉCONOMIE, TRAVAIL = Οικονομα, εργασα
p. 162
une entreprise/une boîte (fam.) μια επιχερηση
une start-up (une jeune pousse) μια να επιχερηση (να νο βλαστρι)
un chiffre d’affaires ο τζρος
des bénéfices ≠ des pertes οφλη ≠ ζημες
faire faillite χρεοκοπ
déposer son bilan κηρσσω πτχευση
mettre la clé sous la porte (fam.) κηρσσω πτχευση
un producteur νας παραγωγς
un distributeur νας διανομας
un commerçant νας μπορος
un fournisseur νας προμηθευτς
un consommateur νας καταναλωτς
la concurrence ο ανταγωνισμς
un magasin να μαγαζ
un entrepôt μια αποθκη
la marchandise το εμπρευμα
référencer (une référence) επιλγω (η επιλογ) να προν (για πληση)
un produit να προν
faire des promotions/promos (fam.) κνω προσφορς
la période des soldes η περοδος εκπτσεων
un rabais/une remise de 20% μια κπτωση/μια μεωση του 20%
des prix cassés τιμς με εκπτσεις
un prix d’achat, de vente μια τιμ αγορς, πλησης
Les postes = Οι θσεις εργασας
le chef d’entreprise ο προστμενος της επιχερησης
le PDG (président-directeur général) ο πρεδρος – γενικς διευθυντς
le manageur ο μνατζερ
la hiérarchie η ιεραρχα
le responsable ο υπεθυνος
l’employé ο υπλληλος
p.166
répondre à une offre d’emploi, à une petite annonce
απαντ σε μια αγγελα προσφορς εργασας, σε μια μικρ αγγελα
envoyer une lettre de candidature/motivation
στλνω μια επιστολ υποψηφιτητας/εκδλωσης ενδιαφροντος/κιντρου
un CV (curriculum vitae) να βιογραφικ σημεωμα
La rémunération = Η αμοιβ
toucher un salaire (un salarié) παρνω να μισθ (ο μισθωτς)
un bulletin/une feuille de paie το εκκαθαριστικ σημεωμα μισθοδοσας
être mal payé εμαι κακοπληρωμνος
avoir une diminution de salaire χω μια μεωση μισθο
négocier une augmentation διαπραγματεομαι μια αξηση του μισθο
être augmenté αυξνεται ο μισθς μου
bien gagner sa vie κερδζω καλ τη ζω μου
avoir un revenu élevé χω να υψηλ εισδημα
avoir une promotion interne χω μια εσωτερικ προαγω&gamma