Les Preposicions

of 17 /17
LES PREPOSICIONS

Embed Size (px)

description

Les Preposicions

Transcript of Les Preposicions

Page 1: Les Preposicions

LES PREPOSICIONS

Page 2: Les Preposicions

Què és una preposició??

● Una paraula invariable.● També solen fer funció de prefixes.● SEMPRE introdueixen CC.

Page 3: Les Preposicions

PREPOSICIÓ D’ACUSATIU DE GENITIU DE DATIU

ἀνά cap enrere, cap a dalt

εἰς a, cap a, fins a (llat. in + acu )

ἀντί per, enlloc de(llat. ab + abl)

ἀπό de, des de

ἐκ / ἐξ de, fora de (llat. ex + abl)

πρό davant, davant de (llat.pro + abl)

ἐν en

σύν amb

διά a causa de, a través de(lat. propter + acu) a través de, per

κατά cap a baix, sobre, durant, segons

cap avall, des de dalt, contra

μετά entre, enmig de; després entre, amb

ὑπέρ damunt de, sobre; al altre costat de sobre, per a

ἀμφί respecte a respecte, pel que es refereix a al costat de, junt a

ἐπί a, contra sobre sobre, damunt de

παρά al llarg de, durant del costat de, de part de junt a, amb

περί prop de, al voltant de al voltant de, sobre, en relació a per, a causa de

πρός cap a, contra del costat de junt a, cap a

ὑπό baix dede baix (llat. sub + abl )per (compl. agent) (llat.a, ab+ abl o abl. sol)

baix de

Un cas

Dos casos

Tres casos

Page 4: Les Preposicions

CAP AL LLEÓ

Page 5: Les Preposicions

JUNT AL LLEÓ

Page 6: Les Preposicions

CONTRA EL LLEÓ

Page 7: Les Preposicions

AL VOLTANT DEL LLEÓ

Page 8: Les Preposicions

AMB EL LLEÓ

Page 9: Les Preposicions

CAP A DALT DEL LLEÓ

Page 10: Les Preposicions

SOBRE, DAMUNT DEL LLEÓ (sense

contacte)

Page 11: Les Preposicions

SOBRE, DAMUNT DEL

LLEÓ (amb contacte)

Page 12: Les Preposicions

CAP A BAIX DEL LLEÓ

Page 13: Les Preposicions

BAIX DEL LLEÓ

Page 14: Les Preposicions

CAP AL LLEÓ

Page 15: Les Preposicions

EN EL LLEÓ

Page 16: Les Preposicions

DES DEL LLEÓ

Page 17: Les Preposicions

DES DEL LLEÓ