Larissa weekly

of 48 /48
Τιµή φύλλου: 0.50 48σελίδες Π Πέ έ µ µπ π τ τη η 3 3 0 0 Σ Σε ε π πτ τ ε ε µ µβ β ρ ρ ί ί ο ου υ 2 2 0 0 1 1 0 0 ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Έτος 1ο Αρ. φύλλου 01 READ MORE -ΣΧΟΛΙΑ -ΡΕΠΟΡΤΑΖ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ -LIFESTYLE -AUTO -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ -ΑΘΛΗΤΙΚΑ -ΤΑΞΙ∆ΙΑ -ΣΥΝΤΑΓΕΣ -ΣΙΝΕΜΑ -ΜΟΥΣΙΚΗ -CLUBBING και άλλα... Στέκι για “άλλα γούστα” Απαράδεκτη συµπεριφορά «µεγαλογιατρών» ∆ιαπρέπει η Λάρισα σε ροζ dvd Τρέµε Τζούλια! Άνοιξε gay bar στη Λάρισα ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Κ. ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ Γραφείο για όσους χρωστούν στις Τράπεζες «Καρφώνουν» τους καπνιστές οι Λαρισαίοι Παρουσίαση ψηφοδελτίου µετά µουσικής… «Τετ α τετ» για… ψαγµένους σε µπα- ράκι της Λάρισας Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: «Θέµα εθνικής ασφάλειας η αγροτική ανάπτυξη» ΘΕΚΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗ: «∆εν συµβιβάζοµαι µε την µετριότητα» ΖΗΤΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Embed Size (px)

description

Weekly newspaper in Larissa, Greece

Transcript of Larissa weekly

Page 1: Larissa weekly

Τιµή φύλλου:0.5048σελίδες

ΠΠέέµµππττηη 3300 ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ 22001100

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Έτος 1ο Αρ. φύλλου 01

READMORE-ΣΧΟΛΙΑ -ΡΕΠΟΡΤΑΖ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ -LIFESTYLE -AUTO -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΚΑ -ΤΑΞΙ∆ΙΑ -ΣΥΝΤΑΓΕΣ-ΣΙΝΕΜΑ -ΜΟΥΣΙΚΗ -CLUBBING

και άλλα...

Στέκι για “άλλα

γούστα”

ΑΑππααρράάδδεεκκττηη σσυυµµππεερριιφφοορράά ««µµεεγγααλλοογγιιααττρρώώνν»»

∆ιαπρέπει η Λάρισα σε ροζ dvd

ΤΤρρέέµµεε ΤΤζζοούύλλιιαα!!ΆΆννοοιιξξεε ggaayy bbaarr σσττηη ΛΛάάρριισσαα

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κ. ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΓραφείο για όσους

χρωστούν στιςΤράπεζες

«Καρφώνουν»τους καπνιστές

οι Λαρισαίοι

Παρουσίαση ψηφοδελτίου

µετά µουσικής…

«Τετ α τετ» για…ψαγµένους σε µπα-

ράκι της Λάρισας

Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ:

«Θέµα εθνικήςασφάλειας η αγροτική ανάπτυξη»

ΘΕΚΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗ:

«∆εν συµβιβάζοµαι µε την µετριότητα»

ΖΗΤΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Page 2: Larissa weekly

Πέµπτη 30 Σεπτεµβρίου 2010

καλή ανάγνωση2 Larissaweekly

Χρυσούλα Αλεξοπούλου:Δύσκολα τα πράγματα για

τους καπνιστές. Όσοι έχουνμαγαζιά θα αντιμετωπίσουνσοβαρό πρόβλημα. Σίγουραθαμειωθείσημαντικάηκίνησήτους,ανδενεπιτρέψουνστουςπελάτες τους να καπνίσουν,έστω και στα κρυφά.

““Γεωργία Αθανασοπούλου: Πιστεύω ότι θα κλείσουν

πολλά μαγαζιά, αφού θα χά-σουν πελατεία. Υπάρχει πρό-βλημα, επειδή μεγάλο ποσοστόκαπνίζει. Η πολιτεία θα έπρεπενα είναι κοντά στους επαγγελ-ματίες και όχι μόνο να ανεβάζειτους φόρους!

““Πάνος Ζαφειρούλης: Σαν μέτρο, προσωπικά πιστεύω

ότι είναι σωστό. Δεν συμφέρειόμως εκείνους που έχουν μαγα-ζιά. Όσο για τους καπνιστές, προ-βλέπω σομπίτσες, ξύλα και φωτιάέξω από τα μπαράκια και τις κα-φετέριες. Τουλάχιστον να ακούνεμουσική!

““Τι περιµένετε τον χειµώνα στα µαγαζιά, µετά την απαγόρευση του καπνίσµατος;

ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ3-10

ΡΕΠΟΡΤΑΖ11-16

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ17-23

ZOOM IN - ZOOM OUT24-25

MENU ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ26

ΛΑΡΙΣΑ LIFE27-28

BOYS TOYS auto-moto29

ΑΓΡΟΤΙΚΑ30

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ31

ΤΑΞΙ∆ΙΑ32

ΙΑΤΡΙΚΟ33

ΛΑΡΙΣΑ NIGHTS34

50 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ...40

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ41-42

ΕΠΑΡΧΙΑ43

ΑΘΛΗΤΙΚΑ44-48

Φωτογραφία της εβδοµάδας

ουδέν σχόλιο

καιρόςΠέμπτη 30-9 Παρασκευή 1-10 Σάββατο 2-10 Κυριακή 3-10 Δευτέρα 4-10

13oc26oc

14oc23oc

15oc23oc

15oc22oc

16oc24oc

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ

Η LLaarriissssaawweeeekkllyy κυκλοφορεί σε όλο τον νοµό Λάρισας

Ιδιοκτήτης - ΕκδότηςΛΑΖΑΡΟΣ Κ. ΜΕΛΕΤΙΑ∆ΗΣ

Υπεύθυνη έκδοσηςΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΜΠΟΥΖΑΛΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:Μαρία Τσανάδη Εύη ΤσινίδουΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 40 ΛΑΡΙΣΑ (γραφείο δημ. σχέσεων)

τ.:24910 25625 f.24910 25626 e-mail: [email protected]

Page 3: Larissa weekly
Page 4: Larissa weekly

Πέµπτη 30 Σεπτεµβρίου 2010

σχόλια4 Larissaweekly

Weekly RREEPPOORRTT

Quiz:Ποιός υποψήφιος περιφερειάρχης

«εκβιάζεται» για την επιλογή του αντιπεφερειάρχη στη Θεσσαλία;

Και ο καφές…. Καλά κρατεί

Δίκαια η Λάρισα ονομάστηκε η

πόλη του καφέ. Τι και αν το Δ.Ν.Τ μας

χτύπησε την πόρτα. Τι και αν κόβον-

ται η μισθοί και τα επιδόματα, σύμ-

φωνα με τις επιταγές της ΤΡΟΙΚΑ. Η

αγαπημένη συνήθεια των Λαρι-

σαίων δύσκολα κόβεται.

Και όμως παρότι οι καταστημα-

τάρχες παραπονιούνται για πτώση

του τζίρου τους η τιμή του καφέ πα-

ραμένει στα ύψη και φτάνει έως και

τα 4 ευρώ. Μήπως είναι πολλά για

τους δύσκολούς καιρούς που δια-

νύουμε;

“Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω”Καθημερινά είναι τα μικροεπεισόδια στα διόδια Μακρυχω-

ρίου, ανάμεσα σε αγανακτησμένους οδηγούς, που δεν δέ-χονται να πληρώσουν το αντίτιμο των διοδίων και στουςεργαζόμενους της εταιρίας.

Πολλές είναι οι περιπτώσεις που κλήθηκε η αστυνομία μεσκοπό να λάβει τα στοιχεία του οδηγού για λογαριασμό τηςεταιρίας.

Μέλη της Πανελλήνιας επιτροπής κατά των διοδίων «ΠάμεΘεσσαλονίκη Με Ανοικτούς Δρόμους», ενημερώνουν τουςδιερχόμενους οδηγούς, πως η αστυνομία δεν έχει καμία δι-καιοδοσία και πως αυτά είναι τερτίπια των εταιριών, που απο-σκοπούν μόνο στον εκφοβισμό.

Τελικά για να καταλάβουμε εμείς να πληρώσουμε ή όχι ταδιόδια; Ιδού η απορία!!!

Αυτό παραπάει κ. Ξαρχάκο!!!Ο Δήμος Φαρσάλων και η Νομαρχία Λάρισας

συνδιοργάνωσαν την 6η Γιορτής Χαλβά, σταΦάρσαλα και στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκ-δηλώσεων κάλεσαν τον συνθέτη Σταύρο Ξαρ-χάκο για να ντύσει μουσικά την βραδιά.

Και ενώ όλοι περίμεναν πως οι εκδηλώσεις θακορυφωθούν με τη μεγάλη συναυλία, ο γνωστόςσυνθέτης φαίνεται πως εκνευρίστηκε με τη φα-σαρία που έκαναν κάποια από τα νήπια που βρέ-θηκαν στο χώρο, με αποτέλεσμα να καθίσει στησκηνή για λιγότερο από μια ώρα.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, τόσος ήταν ο εκνευ-ρισμός του, που δεν έλειψε ακόμα και να δώσει τοβραβείο της ανοιχτής παλάμης στο κοινό, που πε-ρίμενε πως και πώς να τον απολαύσει από κοντά. Ναι καλά καταλάβατε επί τολαϊκότερο… τους μούντζωσε και μετά αποχώρησε.

Και να σκεφτεί κανείς πως η αμοιβή που εισέπραξε έφτασε τα 26.000ευρώ!

Η οικονομική κρίσηκάνει καλό στα

ζευγάρια!Ηιστορία έχει δείξει πως σε περιόδους

κρίσης όχι μόνο διπλασιάζονται οι γάμοι,αλλά και μειώνονται οι αιτήσεις διαζυγίων.

Όπως μας ενημέρωσαν οι επαγγελματίες στο χώρουτου γάμου, στην πόλη μας το δικό τους επάγγελμα δεντο έχει αγγίξει η οικονομική κρίση μιας και πολλά είναιτα ζευγάρια που αποφασίζουν επισήμως να ενώσουν τιςζωές τους, να μοιραστούν τα έξοδα και να αποκτήσουνκοινό ταμείο.

Να και μια θετική πλευρά της οικονομικής κατάρρευ-σης της χώρας. Κάτι είναι και αυτό….

Θετική μπορεί να χαρακτηριστεί η αλλαγή τουτρόπου θεώρησης των καρτών ανεργίας. Οι άνερ-γοι από εδώ και πέρα είναι υποχρεωμένοι να προ-σέρχονται για θεώρηση μια φορά στους τρεις καιόχι μια φορά το μήνα.

Ας ελπίσουμε πως αυτό το μέτρο θα αποσυμφω-ρήσει λίγο την κατάσταση στις εγκαταστάσεις τουΟΑΕΔ που τους τελευταίους μήνες είχε φτάσει στοαπροχώρητο.

Μέσα στηναπελπισία της...Έκκληση απευθύνει κάτοι-

κος της Αγίας στους λη-στές που διέρρηξαν το σπί-

τι της , προκειμένου να της επι-στρέψουν κάποια από τα έγγραφαπου της έκλεψαν.

Η εν λόγω κυρία όντας σε απελπισία,απευθύνθηκε στα τοπικά μέσα ενημέ-ρωσης, παρακαλώντας τους ληστές νακρατήσουν τα χρήματα και τα υπό-λοιπα τιμαλφή και να της επιστρέψουντα απαραίτητα για εκείνη έγγραφα, εγ-γυώντας τους πλήρη εχεμύθεια.

Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματαμέχρι και διαπραγματεύσεις με κακο-ποιούς θα κάνουμε….

Αλλαγές στην κάρτα του ΟΑΕΔ

Page 5: Larissa weekly

Πέµπτη 30 Σεπτεµβρίου 2010

Larissaweekly σχόλια 5

Στη χωματερήτα ανακυκλώσιμα

Έχει τελικά αντίκρισμα η ευσυνειδησία των πολιτών;Όπωςμαςεπισημάνθηκε,τοπεριεχόμενοτωνμπλεκάδωνκαταλήγει μαζί με τα υπόλοιπα απορρίμματα, δηλαδή στηχωματερή.Άραγε, με αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε τοπεριβάλλον;Όπωςαποδείχθηκεοκόσμοςθέλησενασυμ-βάλλει στην ανακύκλωση, όμως αυτό δεν έχει καμία ση-μασία. Μήπως να βάψουμε τους μπλε κάδους πράσινους,για να μη μπερδευόμαστε;

Η χρονιά των διδύμων

ΠολλάδίδυμαπαιδιάυπάρχουνστηΛάρισα,γεγονόςπουαποδεικνύεταικααπότιςεγγραφέςστουςπαιδικούςσταθ-μούς.Μάλιστασεένανπαιδικόσταθμόαπότα60περίπουπαιδιά του βρεφικού τμήματος, τα μισά είναι δίδυμα!

Τουλάχιστονμεαυτόντοντρόποδενχρειάζεταιοιγονείςνασκέφτονταιανθακάνουνδεύτεροπαιδί,επειδήδενξέ-ρουν κατά πόσο θα μπορούν να ανταπεξέλθουν σταέξοδα.

Weekly RREEPPOORRTT

Quiz:Quiz:Ποιά υπουργός της κυβέρνησης σε επίσηµη οµιλία της

που αναρτήθηκε µάλιστα και στην ιστοσελίδα της, έχει δεκάδες συντακτικά και ορθογραφικά λάθη;

Ακόμη πιο δύσκολα παίρνει κάποιος πλέον τηναπόφαση να ξεκινήσει το κτίσιμο ενός σπιτιού,αφού με τις περικοπές υπολογίζει κάθε ευρώ πουξοδεύει και έχει δημιουργηθεί φοβία, όσον αφοράτο κατά πόσο μπορεί κάποιος να χρεωθεί και να αν-τεπεξέρχεται στις υποχρεώσεις του. Σαν να μηνέφτανε αυτό, υπάρχουν περιπτώσεις… θαρρα-λέων, που πήραν αυτή την απόφαση και έφτασανστο σημείο της άδειας.

Όπως διαπίστωσαν, στο Δήμο Λάρισας, για ναολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τη χορήγησηάδειας, θα πρέπει, αν είναι εξαιρετικά τυχεροί (ήέχουν κουμπάρο στην πολεοδομία) να περιμένουν3 με 4 μήνες. Κάποιοι άκουσαν ότι η αναμονή φτά-νει και τους 7 μήνες. Πώς γίνεται όμως να έχουν σταχέρια τους άδεια για να κτίσουν άτομα που το οι-κόπεδό τους ανήκε σε κοντινό δήμο, μέσα σε μόλιςλίγες ημέρες; Ούτε δύο βδομάδες δεν χρειάστηκεσε μία περίπτωση…

ΆΆδδεειιαα οοιικκοοδδοοµµήήςς σσεε 77 µµέέρρεεςςήή κκααιι σσεε 77…… µµήήννεεςς!!

Κύμα διαρρήξεων

Πολύ μεγάλη αύξηση των διαρρήξεων παρατηρήθηκετις ημέρες που λειτουργούσε η εμποροπανήγυρη στηΛάρισα.

Φαίνεται ότι πολλοί ήταν εκείνοι που εκμεταλλεύτηκαντο γεγονός ότι οι Λαρισαίοι έλειπαν από τα σπίτια τους,προκειμένου να κάνουν μια βόλτα στο παζάρι και έμ-παιναν σε σπίτια από πόρτες, παράθυρα και μπαλκονό-πορτες.

Συνήθως η λεία τους ήταν κοσμήματα, ενώ δεν απο-κλείεται κάποια από τα κλοπιμαία να διακινήθηκαν στοπαζάρι.

Κάρτες με “το κιλό”!Γνωστός υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος για το Δήμο Λα-

ρισαίων, μπήκε σαν σίφουνας σε μαγαζί, μοίρασε στους πα-ρευρισκόμενους κάρτες και χωρίς να μιλήσεις σε κανέναν,έφυγε.

Όσοι ήταν εκεί, δεν πρόλαβαν να καταλάβουν τι γίνεται! Μεαυτόν τον τρόπο περιμένει να μαζέψει ψήφους;

Ίσως το επόμενο βήμα να είναι να κεράσει και κανένανκαφέ…

Page 6: Larissa weekly

Πέµπτη 30 Σεπτεµβρίου 2010

σχόλια6 Larissaweekly

Weekly RREEPPOORRTTΌσο τα σενάρια για χρεοκοπία της χώρας

πληθαίνουν, τόσο η κινητικότητα στις τράπε-

ζες της πόλης μας μεγαλώνει.

Αναστατωμένοι πολλοί από τους συμπολί-

τες μας πηγαίνουν στα τοπικά υποκαταστή-

ματα με σκοπό να αποσύρουν τα χρήματα

τους, αποφασισμένοι να πάρουν την κατά-

σταση στα χέρια τους και να φυλάξουν μόνοι

τους τις οικονομίες τους.

Ανασταλτικό παράγοντα δε φαίνεται να

αποτελούν ούτε τα συνεχώς αυξανόμενα

κρούσματα ληστειών. Τι και αν σύσσωμοι οι

οικονομολόγοι και οι νομικοί βεβαιώνουν ότι

οι τραπεζικές καταθέσεις δεν αντιμετωπίζουν

κανένα απολύτως κίνδυνο, φαίνεται πως στα

μάτια των απλών πολιτών τα χρηματοπιστω-

τικά ιδρύματα έχασαν την αξιοπιστία τους .

Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα… τι να πεις!!

Τράπεζα ή κουμπαράς;Τράπεζα ή κουμπαράς;

Χαράς ευαγγέλια για τους μαθητές!

Πολλές μέρες ξεκούραση θα έχουν αυτό το Νοέμβριο,οι μαθητές και οι δάσκαλοι των σχολείων που θα χρησι-μοποιηθούν σαν εκλογικά τμήματα στις Αυτοδιοικητικέςεκλογές.

Τα σχολεία θα κλείσουν όχι μόνο την Παρασκευή στις5 και τη Δευτέρα στις 8 Νοεμβρίου, αλλά και την επό-μενη εβδομάδα στις 12 και 15 για τη διεξαγωγή των επα-ναληπτικών.

Και μαζί με όλα αυτά έρχονται να προστεθούν στην ήδηδύσκολη κατάσταση, οι εκλογές των εκπαιδευτικών στις3 Νοεμβρίου. Με τόση αποχή άντε να ξαναμπείς σετάξη…

Ευσυνείδητοι επαγγελματίες

«Τρίβουν τα χέρια τους» επαγγελματίες στη Λά-ρισα που απαγόρεψαν από πέρυσι το κάπνισμαστους χώρους τους. Ένας ιδιοκτήτης εστιατορίουκαι ένας ιδιοκτήτης πρακτορείου ΠΡΟΠΟ, δεν αγ-χώνονται για το τι θα γίνει. Ξέρουν πολύ καλά. «Στηναρχή ήταν δύσκολα. Σίγουρα χάσαμε κάποιους πε-λάτες, όμως σιγά-σιγά προσαρμοστήκαμε. Τώραόμως θα είναι καλύτερα και για εμάς, αφού δεν θαδιαφέρουμε», τονίζουν οι ίδιοι.

Η «άλλη πλευρά» για την απαγόρευση

Καλό είναι να είμαστε κοντά στους επαγγελματίεςπου ανησυχούν ύστερα από την εφαρμογή τηςαπαγόρευσης του καπνίσματος στους κλειστούςχώρους, αλλά καλύτερο είναι να ακούσουμε τα παι-διά τι λένε γι’ αυτό.

«Εμείς δεν καπνίζουμε. Σύντομα θα ξεκινήσουμενα βγαίνουμε στις καφετέριες. Αν μπαίνουμε μέσακαι δεν καπνίζει κανείς, καλό για την υγεία μας είναι.Παράλληλα δεν θα υπάρχει λόγος να παρασυρ-θούμε και να ξεκινήσουμε το κάπνισμα. Μακάρι να

μη βρεθούν παραθυράκια!». Είναι η άποψη τεσσά-ρων παιδιών από τη Λάρισα. Τα σχόλια είναι περιττά.

Επισημάνσεις πολιτώνΑπαράδεκτη χαρακτηρίζουν αρκετοί Λαρισαίοι

την κατάσταση που επικρατεί σε ορισμένα φρεάτια.Όπως επισημαίνουν, πρέπει οπωσδήποτε οι αρμό-διοι να προχωρήσουν σε καθαρισμό όλων των φρε-ατίων, αφού η δυσοσμία είναι αφόρητη.Παράλληλα, κάθε είδους ερπετά κυκλοφορούν ει-δικά τις βραδινές ώρες. Και μάλιστα έχουν… ενι-σχυμένο μέγεθος.

Προτίμησε να παίζει...στο κινητόΜε ιδιαίτερο ενδιαφέρον άκουγαν οι αγρότες τις

Θεσσαλίας τον νέο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξηςκαι Τροφίμων Κώστα Σκανδαλίδη. Τέθηκαν ζητή-ματα που «καίνε» την περιοχή και σίγουρα όλοι ήθε-λαν να ακούσουν εκείνα που είχε να πει ο υπουργός.

Έκπληξη μας προκάλεσε όμως κάποιος, που κά-θισε μεν στις πρώτες σειρές, όμως το πνεύμα τουαπουσίαζε. Προτίμησε να παίζει παιχνίδια στο κι-νητό του και όχι να ακούσει την τοποθέτηση τουυπουργού.

Quiz:Quiz:Από ποια γνωστή ξανθιά Λαρισαία συνοδευόταν ο Σωτήρης Πολύζος

στην εβδοµάδα µόδας της Θεσσαλονίκης;

Ο… χαλβάς μας φέρνει πιο κοντά!!!Κώστας Αγοραστός και Ευάγγελος

Μπούτας βρέθηκαν στα Φάρσαλα, όπουπραγματοποιήθηκε μεγάλη γιορτή προςτιμήν του παραδοσιακού επιδορπίου.

Εκεί οι δύο πολιτικοί αντίπαλοι, άφησανστην άκρη τις προεκλογικές εξαγγελίεςκαι τη διεκδίκηση της Περιφέρειας καιμυήθηκαν στα μυστικά του φημισμένουτοπικού γλυκού.

Στις 7 Νοεμβρίου ποιός άραγε θα χρει-αστεί ένα κομματάκι φαρσαλινό χαλβάγια να πάνε κάτω τα φαρμάκια;

Η κρίση των 35

Άλλαξαν οι εποχές που όλοι ξέραμε. Παλιά οι άντρεςζητούσαν προίκα. Έβαζαν κάτω τα χωράφια, τα σπί-τια και τα μετρητά που θα έπαιρναν και έκλειναν τη

«συμφωνία». Καλά, δεν λέμε να επιστρέψουμε σε αυτές τιςεποχές, αλλά στη Λάρισα, όποιος βγαίνει έξω, εύκολα κά-νει ορισμένες διαπιστώσεις.

Υπάρχουν πολλοί άντρες και γυναίκες κοντά στα 35. Δεν υπάρ-χει όμως η διάθεση από καμία πλευρά να γίνει «παιχνίδι». Το καλώςεννοούμενο φλερτ, αποτελεί παρελθόν. Στην απίθανη περίπτωσηπου θα ξεκινήσει μία κουβέντα, αρχίζουν και βγαίνουν τα κομπι-ουτεράκια για υπολογισμό εσόδων. Πτυχιούχο και με χοντρό πορ-τοφόλι ψάχνουν πολλές. Η κοινωνική μόρφωση όμως δεναποτελεί αποκλειστικό προνόμιο των πτυχιούχων. Η πολλή σκέψηοδηγεί σε μοναξιές…

Page 7: Larissa weekly

Πέµπτη 30 Σεπτεµβρίου 2010

Larissaweekly σχόλια 7

Weekly RREEPPOORRTT

Σιγουριά και όχι πρεστίζΟι μέρες που οι γονείς έκαναν όνειρα

να δουν το παιδί τους γιατρό ή δικη-γόρο, έχουν περάσει. Η αβεβαιότητα γιατο μέλλον έχει οδηγήσει σε απόγνωσητη νεολαία, ενώ οι μεγαλύτεροι που αν-τιλαμβάνονται τις δυσκολίες που περι-μένουν τα παιδιά τους, προσπαθούν νατα κατευθύνουν προς επαγγέλματα πουθα προσφέρουν τουλάχιστον μια σι-γουριά. Γι’ αυτό και οι στρατιωτικές σχο-λές ανεβαίνουν στις προτιμήσεις τωνΛαρισαίων, ενώ χάνουν έδαφος οι σχο-λές που έχουν το λεγόμενο πρεστίζ.

Ποιος νοιάζεται πλέον για κάτι τέτοιο,όταν δεν ξέρει τι τον περιμένει την επό-μενη μέρα. Όσο και να πέσει ο μισθόςτου στρατιωτικού, πάλι θα είναι ικανο-ποιητικός και σίγουρος. Και παράλληλα,υπάρχει η δυνατότητα για προσωπικήζωή. Όχι μόνο δουλειά!

Ανάστατοι οι εκπαιδευτικοί

Από το κακό στο χειρότερο, πηγαίνει

η κατάσταση όσον αφορά τις τοποθε-

τήσεις των εκπαιδευτικών. Οι νομοί της

Θεσσαλίας δεν αποτελούν φυσικά

εξαίρεση. Γίνεται ένας πανικός, όπως

λένε πολλοί. Μέχρι τελευταία στιγμή

δεν γνώριζαν τα σχολεία στα οποία θα

διδάξουν, ενώ για μία ακόμη φορά δια-

πιστώθηκε ότι κενά υπήρχαν, αλλά

εκείνοι κάνουν περιοδείες σε σχολεία

που βρίσκονται αρκετά χιλιόμετρα μα-

κριά, ώστε να συμπληρώσουν ώρες.

Page 8: Larissa weekly

Πέµπτη 30 Σεπτεµβρίου 2010

σχόλια8 Larissaweekly

Weekly RREEPPOORRTT

Η γενιά των 800 ευρώ και στην πολιτική!

Βγήκαν στο φως τα περιουσιακά στοι-χεία των βουλευτών και σε πολλές περι-πτώσεις μείναμε με το στόμα ανοιχτόαπό τις τεράστιες καταθέσεις και τα δε-κάδες ακίνητα ορισμένων.

Σε πλήρη αντίθεση ωστόσο με όλααυτά έρχεται η Λαρισαία βουλευτής τουΣΥΡΙΖΑ κ. Ηρώ Διώτη, η οποία συγκατα-λέγεται στους φτωχότερους βουλευτέςτου Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Και για του λόγου το αληθές η κ. Διώτηδήλωσε το 2008 εισόδημα μόλις 12.416ευρώ, ενώ δεν φαίνεται να έχει στην κα-τοχή της κανένα ακίνητο. Αν διαιρέσεικανείς το ετήσιο εισόδημα της δεν ξε-περνά το ποσό των 880 ευρώ μηνιαίως.

Στα Αμπελάκια ο Αρναούτογλου!

Έκπληκτοι οι κάτοικοι του γραφικού χωριού, είδαν το γνω-στό παρουσιαστή και το τηλεοπτικό του συνεργείο να κα-ταφτάνουν στην πλατεία, με σκοπό να πραγματοποιήσουνμια σειρά από γυρίσματα, για τις ανάγκες της νέας του εκ-πομπής, η οποία θα προβάλλεται από τη συχνότητα τουmega.

Η εκπομπή, που θα έχει θέμα τα ταξίδια γυρίστηκε μέσα σεέναν από τους παραδοσιακούς φούρνους του χωριού, ενώσύμφωνα με δηλώσεις των κατοίκων, ο Γρηγόρης Αρναού-τογλου έδειχνε ιδιαίτερα ευδιάθετος και φιλικός με όλους.

Τα υπόλοιπα επί τις οθόνης…

Κάνοντας μια βόλτα στην πόληδιαπιστώνει κανείς πως το περπάτημα δεν είναι

και τόσο εύκολη υπόθεση. Οι πεζοί έχουν να αντιμετω-πίσουν στο διάβα τους, δεκάδες εμπόδια αλλά και κινδύνους,

που μερικές φορές ούτε καν τους υποψιάζονται. Δεν είναι λίγες οι φορές που τα πεζοδρόμια είναι σχεδόν ανύπαρ-

κτα και αναγκάζονται να βαδίζουν οι πεζοί από το δρόμο, βάζονταςσε κίνδυνο την ίδια τη ζωή τους.

Πότε επιτέλους θα καταλάβουν οι αρμόδιοι το αυτονόητο, πωςτα πεζοδρόμια πρέπει να είναι ελεύθερα και προοριζόμενα

μόνο για τους πεζούς. Δεν είναι και τόσο δύσκολοεξάλλου το υποδηλώνει η ίδια η ονομα-

σία τους…..

Quiz:Quiz:Ποιόν γνωστό ασφαλιστικό σύµβουλο απειλούνεµε µηνύσεις πρώην πελάτες του, οι οποίοι διαπί-στωσαν πως τα ασφαλιστικά τους συµβόλαια θε-

ωρούνται από τις εταιρείες άκυρα;

“Τα πεζοδρόμια στους πεζούς…”

Τι κώδικας οδικής κυκλοφορίας και μαθήματα οδήγησης; Αυτά είναι πε-ριττά για όσους κινούνται στους δρόμους της Λάρισας, αφού θα πρέπεινα… ξεχάσουν ορισμένους κανόνες. Προτεραιότητα έχει όποιος εισέρχεταισε κυκλικό κόμβο.

Στη Λάρισα όμως αποφασίστηκε να πρωτοτυπήσουμε. Ισχύει το αντί-στροφο, σε όλους τους κυκλικούς κόμβους, όπου υπάρχει βέβαια η κατάλ-ληλη σήμανση. Οι επισκέπτες πάντως γελάνε! Όσοι τουλάχιστονπρολαβαίνουν να δουν εγκαίρως το stop. Οι υπόλοιποι μάλλον… κλαίνε.

Η«αναποδιά»… στους κυκλικούς κόμβους

Page 9: Larissa weekly

Πέµπτη 30 Σεπτεµβρίου 2010

Larissaweekly σχόλια 9

Weekly RREEPPOORRTT

Θέμα προτεραιοτήτων

Αδυναμία να γίνονται έλεγχοι για τηνεφαρμογή του μέτρου απαγόρευσηςτου καπνίσματος σε δημόσιους χώ-ρους, δηλώνει η Νομαρχία Λάρισας.Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν 4 επόπτεςυγείας, που στην αρμοδιότητά τουςέχουν όλους τους ελέγχους στα κατα-στήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,από τους ελέγχους στα νερά μέχρικάθε είδους καταγγελίες πολιτών.

Θα πρέπει λοιπόν, να επιλέξουν πούθα δώσουν βαρύτητα. Η απάντησηείναι μάλλον αυτονόητη.

Τα παιδιά των φαναριώνΜονίμως καθαρά τζάμια έχουν οι οδηγοί που κινούνται στην παλιά εθνική

οδό και στην Ηρώων Πολυτεχνείου. Τα παιδιά των φαναριών, έχουν το πόστοτους και αναλαμβάνουν δράση, κάθε φορά που το φανάρι είναι κόκκινο. Ακόμηκαι για εκείνους που κινούνται συνέχεια σε αυτές τις οδούς, είναι δύσκολο νααποφύγουν το καθάρισμα κάθε φορά. Πάντως, έχει αποδειχθεί ότι πιο… ευαί-σθητες είναι οι γυναίκες οδηγοί, που όλο και κάτι θα δώσουν στα παιδιά. Οι πε-ρισσότεροι ώστοσο, έχουν εκνευριστεί από αυτή τη ρουτίνα.

Προσωπική γυμνάστρια

Γνωστός επιχειρηματίας της Λάρισας, εθε-άθη σε γυμναστήριο, έχοντας μαζί του και τηνπροσωπική του γυμνάστρια.

Ο ίδιος επιλέγει πρωινές ώρες για να γυμνα-στεί, πιθανόν για να μη δίνει στόχο, ενώ ηκυρία που τον συνόδευε, δεν περνούσε απα-ρατήρητη…

Δίμετρη, πανέμορφη και φυσικά… εισαγό-μενη. Πώς να μην είναι συνέχεια σε φόρμα;

Την περασμένη Τρίτη ο δή-μαρχος Λαρισαίων ΚώσταςΤζανακούλης παρουσίασε

τους υποψήφιους δημοτικούς, δια-μερισματικούς και τοπικούς συμ-βούλους που συμμετέχουν στο ψη-φοδέλτιο της παράταξης «ΛάρισαΠόλη του Αύριο».

Ο δήμαρχος είχε να πει μια καλή κου-βέντα για κάθε έναν από τους υποψηφί-ους ενώ δε δίστασε ακόμα και νααστειευτεί με τους περισσότερους απόαυτούς.

Δεν ξέχασε βέβαια να εκφράσει τη βε-βαιότητά του πως ο συνδυασμός του θαεπικρατήσει από την πρώτη κιόλας Κυ-ριακή.

Αξίζει να σημειωθεί πως επιστρατεύ-τηκε ακόμα και μουσικό σχήμα για ναδιασκεδάσει τους παρευρισκόμενους καινα χαλαρώσει τους υποψηφίους της πα-ράταξής του, που τους περιμένει δύσκο-λος αγώνας μέχρι τις 7 Νοεμβρίου….

Παρουσίαση ψηφοδελτίου μετά μουσικής…

Από τα… κλικ του πληκτρολο-γίου αντικαθίσταται ολοένακαι περισσότερο ο προφορι-

κός λόγος. Οι υπολογιστές σίγουρααποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι τηςζωής μας, ενώ η «μόδα» της εποχής εί-ναι χωρίς αμφιβολία το facebook.

Ειδικότερα οι νέοι, στη συντριπτική τουςπλειοψηφία έχουν σελίδα στο facebook,όπου καθημερινά προσθέτουν φίλους,χωρίς όμως τις περισσότερες φορές ναγνωρίζουν αυτά τα άτομα. Αυτό έχει ωςαποτέλεσμα να έχουν εκατοντάδες άτομαως «φίλους», γεγονός που σίγουρα μερι-κές φορές είναι επικίνδυνο.

Στην κεντρική σελίδα, όλοι εμφανίζον-ται ευτυχισμένοι, μοιράζονται τέλειες φω-τογραφίες από ιδανικές διακοπές, ενώ δεναντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Δη-λαδή, μία ιδανικά πλασμένη κοινωνία. Τονα «ξεφεύγουν» με αυτόν τον τρόπο δεν

είναι απαραίτητα κακό, ωστόσο όπως επι-σημαίνουν παιδιά από τη Λάρισα, πουέχουν κάνει… διατριβή στο facebook, γιαόλα χρειάζεται ένα μέτρο. Στις ηλικίες από20 μέχρι 25 ακόμη αυτό το μέτρο φαίνεταινα υπάρχει. Ωστόσο το μέλλον προδια-γράφεται δυσοίωνο.

Όπως τονίζει ένας νέος, διαπιστώνει ότιο αδερφός του, που είναι μόλις 13 χρονών,περνάει ώρες ατελείωτες μέσα στο face-book. Δεν βγαίνει σχεδόν ποτέ να παίξεικαι να μιλήσει με τους φίλους του. Αυτά ταπαιδιά μόλις μεγαλώσουν, δεν θα έχουντον τρόπο να εκφραστούν, όταν έρχονταισε προσωπική επαφή. Μπορούν μόνο ναγράψουν «κρυμμένα» πίσω από τηνασφάλεια που τους παρέχει ο υπολογι-στής.

Οι γονείς έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης.Όπως λένε τα ίδια τα παιδιά, πολλές φορέςοι γονείς «βολεύονται» και για να έχουν

την ησυχία τους, αφήνουν ελεύθερη τηχρήση του υπολογιστή. Με αυτούς τουςρυθμούς όμως, μεγαλώνουμε ανθρώ-πους που δεν θα γνωρίζουν τι σημαίνουνδιαπροσωπικές σχέσεις. Για όλα χρειάζε-ται ένα μέτρο. Και πρέπει να μπει άμεσα!

«Φατσοβιβλίο» για όλους«Τέλος» στις διαπροσωπικές σχέσεις βάζει το facebook

Page 10: Larissa weekly

Πέµπτη 30 Σεπτεµβρίου 2010

σχόλια10 Larissaweekly

Weekly RREEPPOORRTT

Μηχανάκια και παιδιά

Σύνηθες φαινόμενο αποτελεί η μετακί-νηση παιδιών ακόμη και κάτω των 17, μεμηχανάκια. Ειδικά σε χωριά, μαθητές γυ-μνασίων χρησιμοποιούν μηχανάκια,παρά το γεγονός ότι εκτός από παρά-νομο, είναι και επικίνδυνο. Πιο επικίν-δυνο είναι το γεγονός ότι τουςεπιτρέπεται να χρησιμοποιούν το συγκε-κριμένο μέσο.

Μάλιστα σε χωριό γειτονικού νομού,μαθητής έσπασε το πόδι του, ύστερααπό πτώση με μηχανάκι και η μητέρα τουπροσπάθησε να χρυσώσει το χάπι. Δενπαραδέχτηκε καν ότι το παιδί της είχεατύχημα.

Δουλειές του… “ποδαρόδρομου”Όλο και περισσότερα νέα παιδιά απογοητεύονται από το γεγονός

ότι δεν μπορούν να βρουν δουλειά και αναγκάζονται να εργάζονταιχωρίς ασφάλεια και ένσημα, προκειμένου να μην επιβαρύνουν τουςγονείς τους. Σίγουρα είναι θετικό ότι νέοι άνθρωποι, προτιμούν ναεργαστούν και όχι να πίνουν καφέ και να τρώνε τα έτοιμα, αν υπάρ-χουν.

Αγγελίες που ζητούν άτομα για διανομή φυλλαδίων έχουν την τι-μητική τους και καθημερινά τηλεφωνούν ενδιαφερόμενοι. Μιαλύση ανάγκης και, δίχως αμφιβολία, προσωρινή. Τουλάχιστον έτσιελπίζουν.

Δεν χάθηκαν μόνο παιδιά φέτοςστην εμποροπανήγυρη της Λάρισας. Στο γρα-

φείο που συνήθως πήγαιναν μικρά παιδιά και γινότανη σχετική ανακοίνωση για να βρουν τους γονείς τους,

πήγαν και δύο έφηβο οι οποίοι ζήτησαν να γίνει ανακοίνωσηγια να βρουν… τους γονείς τους. Όπως φαίνεται, ξεχάστη-

καν με τις ώρες εκεί και τα παιδιά τους αποφάσισαν νατους ψάξουν. Ήταν λοιπόν ο μόνος τρόπος για να

τους βρουν, αφού είχε πάρα πολύ κόσμο.

Quiz:Quiz:Ποια γνωστή Λαρισαία δεν αποδέχτηκε την πρό-ταση του Απόστολου Παπατόλια για τη θέση της

αντιπεριφερειάρχη;

Έχασαν... τους γονείς τους

Όποιος βρεθεί στη Λάρισα και κάνειμία βόλτα στο κέντρο της πόλης,ενθουσιάζεται από την κίνηση που

βλέπει. Οι πεζόδρομοι σχεδόν πάντα είναιγεμάτοι από κόσμο που κάνει βόλτα στηναγορά. Η ουσία όμως τελικά είναι ότι οι πε-ρισσότεροι μένουν στη βόλτα.

Στις βιτρίνες πολλοί σταματούν, κοιτάζουν τόσηώρα που σχεδόν ματιάζουν τα παπούτσια πουέχουν σταμπάρει εδώ και καιρό, αλλά για να πε-ράσουν την πόρτα του καταστήματος και να τααγοράσουν, ούτε λόγος. Απ’ έξω λοιπόν το αδια-χώρητο, αλλά από μέσα βλέπει κανείς ελάχιστουςαποφασισμένους να φεύγουν με γεμάτες σακού-λες.

Η κρίση στην αγορά δεν είναι καινούριο φαινό-μενο, αλλά σίγουρα η κατάσταση δεν αναμένε-ται και να βελτιωθεί με όλα όσα γίνονται τοτελευταίο διάστημα. Γιατί όταν ο μισθός παίρνειτην κατιούσα, την ίδια κατεύθυνση πρέπει ναακολουθήσουν και τα έξοδα.

Σε κεντρικούς δρόμους της Λάρισας βλέπει κα-νείς μαγαζιά που έχουν βάλει λουκέτο και το χαρτίπου γράφει ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στολίζει πλέον τις βι-

τρίνες αυτών των καταστημάτων. Τώρα το ποιοςθα πάρει τη δύσκολη απόφαση να ξεκινήσει σεαυτούς τους χώρους μία νέα επιχείρηση, είναι έναζήτημα. Ακόμη όμως και να θελήσει κάποιος νακάνει αυτό το βήμα, υπάρχουν δυσκολίες που ει-δικά στις μέρες που διανύουμε, δεν ξεπερνιούν-ται εύκολα.

Όταν λοιπόν ο υποψήφιος επαγγελματίας φτά-σει στο σημείο να μάθει την τιμή που ενοικιάζεταιένας χώρος για να στεγάσει την επιχείρησή τουσε σχετικά κεντρικό σημείο, αν δεν πάθει εκείνητη στιγμή κάποιο καρδιακό επεισόδιο είναι τυχε-ρός. Τα ποσά που ακούγονται - για περιπτώσειςπου θεωρούνται ευκαιρίες – είναι 8.000 ευρώ! Γιατο μήνα μιλάμε πάντα. Τι θα πρέπει να πουλάειαυτός ο άνθρωπος την ημέρα, για να πληρώνειτο νοίκι του;;; Καλά, για λογαριασμούς και υπό-λοιπα έξοδα δεν μπαίνουμε καν στον κόπο να κά-νουμε λογαριασμό.

Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα λοιπόν. Από τημία κλείνουν επιχειρήσεις και από την άλλη δενμπορούν να κάνουν ένα βήμα μπροστά αυτοίπου έχουν όνειρα. Τουλάχιστον αυτά ούτε ΕΝΟΙ-ΚΙΑΖΟΝΤΑΙ, ούτε ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ.

Ψωνίζουν από τις βιτρίνες

Page 11: Larissa weekly

Μεγάλη πέραση φαίνεται ότι έχει η Λάρισα,όσον αφορά «καλλιτεχνικές ανησυχίες» σκη-νοθετών. Ο Θεσσαλικός κάμπος, αποτελεί

«πηγή έμπνευσης», γεγονός που αποδεικνύεται όλο καιπερισσότερο. Μπορεί όλοι όταν ακούν ροζ dvd, το μυα-λό τους να πηγαίνει στη Τζούλια, όμως καλό είναι ναανοίξουμε λίγο τους ορίζοντες.

Η Λάρισα λοιπόν, ήταν ένας βασικός τόπος για γυρίσματαdvd πονηρού περιεχομένου, στο οποίο μάλιστα πρωταγω-νιστούσε και γνωστή Λαρισαία. Δεν χρειάστηκαν ούτε πολ-λές ώρες δουλειάς, ούτε υπερβολικά έξοδα… Σενάριο καισκηνοθεσία,είναιγνωστάσεαυτέςτιςπεριπτώσειςκαιηδου-λειά έγινε γρήγορα, ήσυχα και όπως ακριβώς έπρεπε.

Ωστόσο,«δυστυχώς»γιατοτοπικόκοινό,δενθαμπορέσεικανείς εντός των συνόρων να θαυμάσει το «υποκριτικό τα-λέντο» της συμπολίτισσάς του. Το εν λόγω dvd έχει κυκλο-φορήσει στο εξωτερικό, όμως επειδή το διαδίκτυο δεν έχειφραγμό, δεν αποκλείεται κάποιος «θαυμαστής» να φροντί-σει να αυξηθεί το fan club των πρωταγωνιστών.

Πάντως,αυτήδενήτανηπρώτηαπόπειραστηΛάρισα.Άλ-λωστε πρόκειται για μία πόλη με «παράδοση» στα ταλέντα.Ο Κώστας Γκουσγκούνης διέπρεψε στο χώρο και το όνομάτου είναι πασίγνωστο ακόμη και στις νεότερες γενιές.Ωστόσο, δεν έμεινε κενό στα «καλλιτεχνικά δρώμενα».

Πριν λοιπόν το τελευταίο dvd, είχαν ήδη κυκλοφορήσειάλλα τρία αντίστοιχου περιεχομένου, στα οποία συμμετεί-χανεπίσηςκοπέλεςπουκυκλοφορούσανστηνευρύτερηπε-ριοχή. Οι κακές γλώσσες λένε, ότι σκηνές από τα dvd έχουντη δική τους καλή θέση στο διαδίκτυο. Τρέμε λοιπόν Τζού-λια…

ΤΤρρέέμμεε ΤΤζζοούύλλιιαα!!∆∆ιιααππρρέέππεειι ηη ΛΛάάρριισσαα σσεε ρροοζζ ddvvdd

Έντονα είναι τα παράπονα συγγενών ασθενών που χρειάστηκε να νοση-

λευτούν στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, όσον αφορά τη συμπεριφορά

ορισμένων γιατρών. Όπως αναφέρουν, η αντιμετώπιση ήταν απαράδεκτη.

Ειδικότερα, παράπονα υπάρχουν για ορισμένους που κατέχουν υψηλές θέσεις. Μά-

λιστα λένε ότι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν τον κόσμο με μεγάλη ευαι-

σθησία, ενώ εκείνοι που ουσιαστικά από τα χέρια τους περνάνε όλα, δείχνουν αδιά-

φοροι και δεν έχουν τον τρόπο να εκφραστούν στους συγγενείς. Και μιλάμε για πε-

ριστατικά ιδιαίτερα σοβαρά, όπου οι συγγενείς «κρέμονται» από τους επιστήμο-

νες και περιμένουν ένα θαύμα.

Σίγουρα σε τέτοιες στιγμές η ανησυχία είναι μεγάλη και είναι εύκολο να ξεπεραστούν τα

όρια. Όμως μη ξεχνάμε ότι πρόκειται όχι για επάγγελμα αλλά για λειτούργημα και η ευαι-

σθησία στην αντιμετώπιση ενός τέτοιου περιστατικού είναι κάτι περισσότερο από απαραί-

τητη.Παράλληλα, ιδιαίτερα ενοχλημένοι εμφανίζονται συγγενείς ασθενών που διαπίστωσαν ότι

η σοβαρότητα του περιστατικού, τους οδηγεί σε νοσοκομεία ή κλινικές μακριά από τη Λάρισα.

Όπως επισημαίνουν, ακολουθούν τις κατευθύνσεις γιατρών και στη συνέχεια υποχρεώνον-

ται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Τη δύσκολη στιγμή της απόφασης όμως, δεν έχουν

άλλη επιλογή. Τα υπέρογκα ποσά που καλούνται να πληρώσουν, τους προβληματίζουν. Όμως

όπως χαρακτηριστικά λένε, τους «πατάνε» στην ανάγκη. «Η υγεία πάνω από όλα»!

Απαράδεκτη συμπεριφορά «μεγαλογιατρών»

Page 12: Larissa weekly

Πέµπτη 30 Σεπτεµβρίου 2010

ρεπορτάζ12 Larissaweekly

Τρία αδέρφια, δύο κορίτσια καιένα αγόρι, που γεννήθηκαν καιμεγάλωσαν στη Λάρισα, θέλη-

σαν να μοιραστούν τους προβληματι-σμούς τους για το μέλλον τους. Πρό-κειται για νέους ανθρώπους που ζουνκαι εργάζονται στην Αγγλία τα τελευταίαχρόνια. Έρχονται στην πόλη τους με…βάρδιες, ανάλογα με τα προγράμματάτους. Οι γονείς τους κάνουν… πάρτιόταν μαζεύεται στο σπίτι τους όλη η οι-κογένεια. Έκαναν τρία παιδιά και θέλη-σαν να τους δώσουν το καλύτερο. Καιαυτό έκαναν.

Δεν πρόκειται για ανθρώπους που έχουν

λεφτά με το τσουβάλι. Ωστόσο κατάφεραννασπουδάσουνταπαιδιάτουςστηνΑγγλία.Βασικός τους στόχος βέβαια ήταν να επι-στρέψουν. Η μεγαλύτερη κόρη τους, κατά-φερε να βρει καλή δουλειά αμέσως στηνΑγγλία. Η δεύτερη, ακολούθησε τα βήματάτης, το ίδιο και ο γιος τους. Πριν από λίγοκαιρό συζήτησαν για μία ακόμη φορά όλοιμαζί για το μέλλον.

Τα ίδια τα παιδιά, είπαν:“Τώρα που πέρα-σανκάποιαχρόνια,θέλαμεπολύναεπιστρέ-ψουμε στην Ελλάδα. Ακόμη περισσότεροστη Λάρισα. Ήμασταν διατεθειμένοι να κά-νουμε “εκπτώσεις” στον μισθό. Κάτι αντί-

στοιχο με αυτό που κάνουμε, ξέρουμε ότιδεν θα βρεθεί ποτέ, αλλά θέλουμε να γυρί-σουμε. Με τις τελευταίες εξελίξεις όμως, δενμπορούμε ούτε καν στα πιο τρελά μαςόνειρα να το φανταστούμε. Να κάνουμε τι;;;Νακλαίμετημοίραμας,ήναμαςσυντηρούνοι γονείς μας; Ευχαριστούμε πολύ, αλλά δενθα πάρουμε. Πονάμε τον τόπο μας, αλλάεκείνος δεν μας πονάει. Το μόνο που σκε-φτόμαστε είναι οι γονείς μας, ότι ουσιαστικάδενπρόκειταιναείμαστεκοντάτους.Εκείνοιτουλάχιστον έδωσαν τα πάντα για εμάς. Θατους ευχαριστούμε για μια ζωή, γιατί μαςέδωσαντηνευκαιρία,νααποκτήσουμεζωή”.

Τρεις «Άγγλοι» από τη ΛάρισαΘέληση για επαναπατρισµό,

αλλά µε τί προοπτικές;

Από το κακό στο χειρότερο πηγαίνειη ψυχολογία των νέων ανθρώ-πων, οι οποίοι βλέπουν το μέλλον

τους να προδιαγράφεται δυσοίωνο. Η κα-τάσταση που επικρατεί στα δύο νοσοκο-μεία της Λάρισας έχει οδηγήσει επιστή-μονες που «έφαγαν» τα χρόνια τους σταθρανία και επέλεξαν ένα λειτούργημα, ναανησυχούν σοβαρά για το μέλλον τους.

Μάλιστααρκετοίείναιεκείνοιπουανοιχτάδη-λώνουν ότι σκέφτονται πολύ σοβαρά το ενδε-χόμενοναφύγουνστοεξωτερικό.Ποιοςμπορείνα τους κατηγορήσει; Όταν ο μισθός τους κιν-δυνεύει να μειωθεί στο 50% τι να καθίσουν νακάνουν; Πρόκειται για γιατρούς που ζουν στηΛάρισα, αγαπούν τη Λάρισα και έχουν όνειρα

να βοηθήσουν τον κόσμο. Σε περίπτωση πουδεν πληρώνονται τις εφημερίες, ποιος από αυ-τούςθαγράψεισταπαλιάτουυποδήματατουςασθενείςκαιθαδουλεύειοκτάωρο;;;Κανείς.Ωςπότεόμωςθαδουλεύουνγιατηνψυχήτηςμα-νούλας τους;

«Θέλω να μείνω στην πόλη που γεννήθηκα,αλλάδενξέρωτιμουξημερώνει.Στοεξωτερικόέχωελπίδες.Θαμπορώναζωαξιοπρεπώς»,δη-λώνει ένας από αυτούς. Κάποιοι συνάδελφοίτου έχουν πάρει ήδη την απόφαση να περά-σουν τα σύνορα. Τι σημαίνει αυτό με απλάλόγια; Να περιμένουμε ένα νέο κύμα μετανά-στευσης. Αυτή τη φορά όμως δεν θα φύγουνανειδίκευτοι… Θα φύγουν επιστήμονες.

««ΤΤηηνν κκάάννοουυνν»» ΛΛααρριισσααίίοοιι γγιιααττρροοίίΣΣκκέέφφττοοννττααιι νναα µµεετταανναασσττεεύύσσοουυνν γγιιαα νναα µµπποορρέέσσοουυνν νναα εεππιιββιιώώσσοουυνν

Στιγμές χαλάρωσης με την οικογένειά του στην ιδι-αίτερη πατρίδα του, απόλαυσε ο Βασίλης Σπα-νούλης. Ο γνωστός μπασκετμπολίστας, εθεάθη

στα Αμπελάκια να κάνει βόλτα με τη σύζυγό του, σταρ

Ελλάς 2006, Ολυμπία Χοψονίδου. Το ευτυχισμένο ζευγάρι, κάθισε σε ένα παγκάκι και το γνω-

στό μοντέλο άνοιξε ένα περιοδικό, στου οποίου το εξώφυλλουπήρχε φωτογραφία του συζύγου της. Ξεκίνησε να διαβάζει,προφανώς μία συνέντευξή του και έκανε κάποια σχόλια στονάντρα της. Λίγο αργότερα, έφτασε και το καροτσάκι με τον γιότους, τον οποίο είχε πάει βόλτα η γιαγιά του και όλοι μαζί κα-τευθύνθηκαν σε ταβέρνα της περιοχής.

Εκεί, ύστερα από λίγο ήρθε και ο αδερφός του Βασίλη Σπα-

νούλη και απόλαυσαν το μεσημεριανό τους, ενώ όπως ήτανφυσικό όλη την προσοχή αποσπούσε ο πανέμορφος γιος τουμπασκετμπολίστα, ο οποίος μοιάζει και στους δύο γονείς.

Ήταν ένα γεμάτο διήμερο για τους κατοίκους των Αμπελα-κίων, όσον αφορά τις διασημότητες, αφού μία ημέρα πριν, είχεβρεθεί εκεί ο γνωστός τηλεπαρουσιαστής Γρηγόρης Αρνα-ούτογλου, προκειμένου να γίνουν ορισμένα γυρίσματα για τηνέα του εκπομπή που έχει θέμα της, ταξίδια.

Οικογενειακές στιγμές στα Αμπελάκια για Σπανούλη-Χοψονίδου

Page 13: Larissa weekly

Πέµπτη 30 Σεπτεµβρίου 2010

Larissaweekly ρεπορτάζ 13

Μια νύφη γιατο γιο μου

Ητιμημένη ελληνίδα νοικοκυρά, απο-τελεί το όνειρο κάθε πεθεράς που σέ-βεται τον εαυτό της. Ωστόσο η εξεύ-

ρεση της ιδανικής νυφούλας, αποδεικνύεταιπολύ δύσκολη περίπτωση.

Όπως αναφέρει Λαρισαίος ο οποίος εργάζεταιπολλές ώρες την ημέρα, βρήκε μεν το έτερονήμισυ, όμως το έχει πάρει απόφαση ότι δεν πρό-κειται να γευτεί φαγητό από τα χεράκια της. Εκτόςαν έχει πολύ γερό στομάχι, που αντέχει στα πειρά-ματα. Σίγουρα δεν είναι ο μοναδικός.

Είναι κατανοητό ότι οι γυναίκες δεν έχουν χρόνογιαναμαγειρεύουνσυχνά.Όμωςδενείναιαυτότοβασικότερο πρόβλημα. Πολλές είναι εκείνες πουδεν ξέρουν ούτε αυγό να βράσουν. Δεν έμαθανποτέ. Η μαγειρική αργοπεθαίνει, αφού οι νέες δενμπαίνουν στον κόπο να μάθουν τα απαραίτητα.

Σύμφωνα μάλιστα με μαρτυρίες πολλών κατοί-κων της περιοχής, το… ταπεράκι από τη μαμά καιτηνπεθεράδίνεικαιπαίρνει.Οιμαμάδεςτουςγκρι-νιάζουνγιατην…επιλογήτουγιόκα,αλλάδενμπο-ρούννααφήσουνκαιτονκανακάρητουςατάιστο.Έτσι λοιπόν μουρμουρίζουν, αλλά μαγειρεύουν.

Το βέβαιο είναι ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατά-σταση, συνταγές κάπως πιο δύσκολες, θα αποτε-λούν απλά μια γλυκιά ανάμνηση για τουςμεγαλύτερους.

Στην αναζήτηση προσωπικού ήταν τις προηγού-μενες ημέρες ιδιοκτήτες μαγαζιού στη Λάρισα,το οποίο γίνεται πλέον gay bar. Δημοσιεύτηκε

αγγελία στην οποία ζητούσαν σερβιτόρους, που μάλ-λον θα έπρεπε να ήταν και οι ίδιοι gay, ενώ έξω από τομαγαζί, υπήρχε ευδιάκριτη ανακοίνωση «σύντομα θαλειτουργήσει gay bar».

Μόνο που η ανακοίνωση, σύμφωνα με άτομα που περνούνκάθε μέρα από το συγκεκριμένο σημείο, έμεινε εκεί μόλις γιαδύο ημέρες. Πιθανόν, να υπήρξαν παράπονα από κατοίκουςτηςπεριοχής,ήαπότηνεκκλησίαπουβρίσκεταικοντάστοενλόγω μαγαζί.

Ωστόσο,ηδουλειάπροχώρησεκανονικά.Μάλιστα,πληρο-φορίεςαναφέρουνότιτοσυγκεκριμένομπαράκιαπευθύνεταισεομοφυλόφιλους,άντρεςκαιγυναίκεςκαιήδηξεκίνησανκά-

ποιοι να το επισκέπτονται.Όμως η κίνηση δεν είναι αυτή πουθα περίμεναν οι υπεύθυνοι.

Πρόκειται για μαγαζί που λειτουργεί πολλά χρόνια στη Λά-ρισα, ως κλασικό μπαράκι. Είναι πασίγνωστο στην περιοχή,όμως η απόφαση να αλλάξει τους θαμώνες, πάρθηκε πολύπρόσφατα. Αμέσως έγινε γνωστή η πρόθεση αυτή, ειδικά σεεκείνους που «κυκλοφορούν στην πιάτσα».

Νεαρός που ενδιαφέρθηκε να εργαστεί, πήρε τηλέφωνο,όμως τελικά δεν πήρε τη θέση, αφού ο ίδιος έχει προτίμησηστο αντίθετο φύλο. Γενικότερα πάντως, τα πρώτα μηνύματαδενείναιθετικά,αφούφαίνεταιότιοιομοφλόφιλοιπροτιμούνπιο διακριτικές εξόδους και δεν θέλουν να τους δει κανέναμάτι, να μπαίνουν σε gay bar.

Άλλωστε, γνωρίζουν όλοι, ότι το κουτσομπολιό στη Λάρισααποτελεί αγαπημένο χόμπι.

Άνοιξε gay bar στη ΛάρισαΣτέκι για “άλλα γούστα”

Page 14: Larissa weekly

Πέµπτη 30 Σεπτεµβρίου 2010

ρεπορτάζ14 Larissaweekly

Σε μία ιδανικά πλασμένη κοινωνία, η απαγόρευ-ση του καπνίσματος θα οδηγούσε τους θερια-κλήδες στο κόψιμο του τσιγάρου. Αν όμως

προσγειωθούμε στην πραγματικότητα, διαπιστώνου-με ότι το μέτρο αυτό έχει ήδη φέρει πονοκέφαλοστους φανατικούς καπνιστές, αλλά και στους μαγαζά-τορες.

Μία βόλτα στο κέντρο της Λάρισας από τις πρώτες κιόλαςημέρες εφαρμογής του μέτρου, παρά το γεγονός ότι ακόμηυπήρχε η περίοδος χάριτος, ήταν αρκετή για να καταγραφείέναςέντονοςπροβληματισμός.Ηπλειοψηφίατωνιδιοκτητώνκαφέ,απότην1ηΣεπτεμβρίου,«εξαφάνισε»τασταχτοδοχείααπό τα τραπέζια και απαγόρεψε το κάπνισμα σε όλους τουςκλειστούςχώρους.Μεδεδομένοόμωςτογεγονόςότιοκαιρόςεπέτρεπε στους πολίτες να απολαύσουν το καφεδάκι τουςέξω, δεν δημιουργήθηκε ιδιαίτερο πρόβλημα.

Ωστόσο, ήδη οι επαγγελματίες αγχώνονται, αφού η θερμο-

κρασία σιγά-σιγά πέφτει. Μεγάλο πρόβλημα αναμένεται νααντιμετωπίσουν οι ιδιοκτήτες καφενείων και ουζερί. Αρκετοίείναι εκείνοι που ήδη φοβούνται ότι τον χειμώνα δεν θα κα-ταφέρνουν να βγάζουν τα έξοδά τους. «Οι πελάτες μας είναιμανιακοί καπνιστές. Πώς θα τους πούμε να πιούνε το ουζάκιτους, ή να δουν έναν αγώνα στην τηλεόραση με την μπυρί-τσα τους, χωρίς να ανάψουν τσιγάρο; Πολύ απλά, δεν θα έρ-θουν!», λένε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά τους οι καπνιστές, εκφράζουν τη δυσαρέ-σκειά τους και μάλιστα πολλοί δείχνουν αποφασισμένοι ναπεριορίσουν τις εξόδους και όχι το τσιγάρο. Ωστόσο, αρκετοίείναι εκείνοι που παραδέχονται ότι κάποια στιγμή θα θελή-σουν να πιουν έξω έναν καφέ, ή ένα ποτό, οπότε, από τηστιγμή που δεν έχουν άλλη επιλογή, θα προσαρμοστούν. Θαδείξει…

ΔΔύύσσκκοολλοοςς χχεειιμμώώννααςς γγιιαα ««θθεερριιαακκλλήήδδεεςς»» κκααιι μμααγγααζζάάττοορρεεςς

Ένα από τα πιο ιστορικά μονα-στήρια του Ν. Λάρισας, η ΙεράΜονή Βαλέτσικου, στα υψώματα

της Τσαριτσάνης, γίνεται επισκέψιμοχάρη σε δρόμο που θα κατασκευάσει ηΝομαρχία Λάρισας. Μετά από εισήγησητης επάρχου Ελασσόνας κ. Μαρίας Μα-μάρα και αίτημα του Μητροπολίτη Ελασ-σόνας κκ. Βασιλείου, ο νομάρχης Λάρι-σας κ. Λουκάς Κατσαρός δεσμεύτηκενα γίνει ο δρόμος και στη Νομαρχία, πα-ρουσία και του Κοινοτάρχη Τσαριτσάνηςκ. Νίκου Τσιμπόλη, υπέγραψε τη σύμ-βαση για να αρχίσει άμεσα η κατασκευήτου,

Αναμένεται έτσι ότι μέσα σε λίγους μήνες,και συγκεκριμένα το Γενάρη του 2011 που θαολοκληρωθεί το έργο, οι επισκέπτες θα μπο-ρούν να προσεγγίζουν άνετα ένα μοναστήριτου 16ου αιώνα, με μεγάλη ιστορία καιπλούτο αγιογραφιών το οποίο τις τελευταίεςδεκαετίες ήταν εγκαταλειμμένο και κινδύνευεμε κατάρρευση.

* Η Ιερά Μονή του Αγ. Δημητρίου – που στα1767 φιλοξένησε τον Κοσμά τον Αιτωλό- βρί-σκεται σε μία ειδυλλιακή τοποθεσία βορειοα-νατολικά της Τσαριτσάνης. Λέγεται ότιχτίστηκε από τον Σλάβο, ηγεμόνα της περιο-χής, όταν με τη βοήθεια της σεπτής εικόναςτου Αγίου Δημητρίου θεραπεύτηκε ο γιοςτους (στα Σλαβικά Βαλέτσικο σημαίνει "μικρόπαιδί").

Το μοναστήρι, σύμφωνα με την παράδοσηείχε 70 καλόγερους και 40 κελιά

Η Μονή έπαιξε μεγάλο ρόλο στον αγώνατης εθνικής μας απελευθέρωσης, και συν τοιςάλλοις ήταν Κέντρο διακίνησης πυρομαχικώνκαι ανθρώπων. Παραπλεύρως της Μονήςυπάρχει το παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάραςμε θαυμάσιες εικόνες και λίγο πιο κάτω το μο-ναδικής ομορφιάς μετέωρο της Μεταμόρ-φωσης του Σωτήρος

Ο ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣΟ δρόμος που θα κατασκευαστεί θα ξεκι-

νάει από τη διασταύρωση της εθνικής οδούΛάρισας –Ελασσόνας μέχρι την Ιερά ΜονήΒαλέτσικου και θα έχει συνολικό μήκος 7,4χλμ και πλάτος κυμαινόμενο από 4 έως 6,5μέτρα.

Με τη διαπλάτυνση του δρόμου θα γίνουνόλες οι απαραίτητες χωματουργικές καιυποστηρικτικές εργασίες για την ασφαλή διέ-λευση των οχημάτων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεταιστις 500.000 ευρώ.

ΔΗΛΩΣΕΙΣΣε δηλώσεις του με την ευκαιρία της υπο-

γραφής της σύμβασης ο νομάρχης κ. ΛουκάςΚατσαρός τόνισε:

« Με το δρόμο που θα κατασκευάσουμεαξιοποιούμε ένα από τα πιο ιστορικά μνημεία

του νομού. Η απόφαση μας έχει διπλό χαρα-κτήρα. Πρώτον, ολοκληρώνουμε το στόχομας να συνδέσουμε όλα τα μοναστήρια τουνομού με δρόμους για ανάπτυξη του θρη-σκευτικού τουρισμού. Δεύτερον, στηρίζουμετην κτηνοτροφία της περιοχής δεδομένου ότιο δρόμος οδηγεί σε μεγάλο αριθμό κτηνο-τροφικών εγκαταστάσεων που θα εξυπηρε-τηθούν.»

Από την πλευρά του ο Κοινοτάρχης κ. Τσιμ-

πόλης, αφού ευχαρίστησε τη Νομαρχία καιτον κ. κατσαρό για την ανταπόκριση στο αί-τημα της Τσαριτσάνης, τόνισε ότι ο δρόμοςθα συμβάλλει στην ανάπτυξη της τοπικής οι-κονομίας και του τουρισμού στην περιοχή».

Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστησανο αντινομάρχης κ. Γ. Φακής, ο αν. ΔιευθυντήςΤεχνικών Υπηρεσιών κ. Χρ. Λυτροκάπης, οεπιβλέπων μηχανικός κ. Χρ. Καραμπούζης καιο ανάδοχος κ. Ζήσης Ζώτος.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ κ. ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΧΤΕΣ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η Νομαρχία Λάρισας ξεκινά την κατασκευήτου δρόμου προς το Μοναστήρι του «Βαλέτσικου»

Αξιοποιείται ένα από τα πιο σηµαντικά Μοναστήρια του Ν. Λάρισας που κινδύνευε µε κατάρρευση

Page 15: Larissa weekly

Πέµπτη 30 Σεπτεµβρίου 2010

Larissaweekly ρεπορτάζ 15

Κανονική… ψυχανάλυση γίνεταισε μπαράκι σε συνοικία της Λά-ρισας, το οποίο λειτουργεί μέχρι

τις πρωινές ώρες.Πρόκειταιγιατοστέκιόλωνεκείνωνπουθέ-

λουν να… γλιτώσουν τα χρήματα που ενδε-χομένως θα χρειαζόταν να δώσουν σεκάποιονψυχολόγο,προκειμένουναανοίξουντην καρδιά τους.

Κάθε είδους «πληγωμένες» ψυχές, δίνουνεκείραντεβούκαιξεκινάειηανταλλαγήαπό-ψεων. Σχόλια, κουτσομπολιά, ερωτική απο-γοήτευση, προβλήματα στο σπίτι και πολλάάλλα θέματα που «βασανίζουν» τους θαμώ-νες, μπαίνουν στο τραπέζι και γίνονται πο-λύωρες αναλύσεις. Τα ποτάκια, αποτελούναπαραίτητο σύμμαχο για χαλάρωμα και όσοπερνάει η ώρα, οι αναλύσεις δίνουν τη θέσητους στο γέλιο και το πείραγμα. Όλοι εκεί

έχουν αποκτήσει «μάστερ» στην ψυχολογία.Ξέρουν να ακούν αλλά και να δίνουν συμ-βουλές.

Το πρόγραμμα που ακολουθούν πάντωςείναι συγκεκριμένο. Μετά από εκεί, γεμίζουνμπαταρίες και… στομάχι και στη συνέχεια,κάποιοι εξ αυτών φροντίζουν να δουν τηνανατολή του ηλίου, στα τρία βασικά σημείατης Λάρισας. Πανεπιστημιακό νοσοκομείο,αθλητικόκέντροκαικάτωαπότηγέφυρατουΑλκαζάρ.Σεαυτάτασημείαξεκινάειοδεύτε-ρος γύρος.

Πρόκειται για τις λεγόμενες «φιλοσοφικέςσυζητήσεις». Είναι η έκφραση που χρησιμο-ποιούνόσοισυμμετέχουνσεαυτήτηνομάδα.Οιενλόγωσυζητήσεις,γίνονταισεπιο…προ-σωπικόεπίπεδο.Δύοάτομαείναιαρκετάλοι-πόν.Ύστερα λέμε ότι χρειάζονται πτυχία…

««ΤΤεεττ αα ττεεττ»» γγιιαα…… ψψααγγμμέέννοουυςς σσεε μμππααρράάκκιι ττηηςς ΛΛάάρριισσααςς

Τη δυνατότητα σε όσους πολίτες έχουν χρέη σεΤράπεζες να προχωρήσουν εξωδικαστικά σεφιλικό Διακανονισμό, δίνει η Νομαρχία Λάρισας,

αξιοποιώντας τις διατάξεις του Ν. 3869/2010 που θέ-σπισε η Κυβέρνηση.

Ήδη από την 1η Σεπτεμβρίου 2010, λειτουργεί στη Νο-μαρχία Λάρισας Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού για τουςδανειολήπτες που μπορεί να αναλάβει τις σχετικές υποθέσεις.

Όπως σημειώνει η αντινομάρχης Ανάπτυξης κα Ρένα Καρα-λαριώτου, βασικός ρόλος της Επιτροπής Φιλικού Διακανονι-σμού είναι να ενημερώνει και να διευκολύνει τουςδανειολήπτες στην προσπάθεια τους να ρυθμίσουν τα χρέητους χωρίς να καταφεύγουν στην πολυέξοδη διαδικασία τηςδικαστικής διένεξης.

Επίσης, ο δανειολήπτης που θα απευθυνθεί στην αρμόδιαΕπιτροπή της Νομαρχίας Λάρισας έχει τη δυνατότητα να μηνπληρώνει έξοδα για τις αιτήσεις. Η Επιτροπή λειτουργεί σε συ-νεργασία με το Συνήγορο του Καταναλωτή για το Φιλικό Δια-κανονισμό, ενώ οι δανειολήπτες υποβάλλουν στη ΝομαρχίαΛάρισας τα αντίγραφα των τραπεζών μαζί με την αίτηση τουςγια το Φιλικό Διακανονισμό.

Αναφορικά την σύσταση της Επιτροπής, αυτή είναι τριμελήςκαι απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του ΙΝΚΑ, από μέλος Δικη-γορικού Συλλόγου και εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου. Τα εν-διαφερόμενα φυσικά πρόσωπα μπορούν να απευθύνονταιστη Διεύθυνση Εμπορίου – Προστασίας Καταναλωτή και Απα-σχόλησης της Νομαρχίας Λάρισας (Γραφείο 213, 2ος όροφος)όπου λειτουργεί η Επιτροπή Φιλικού διακανονισμού ή νααπευθύνονται στο τηλέφωνο 2413506213 για πληροφορίεςκαι υποβολή σχετικών αιτήσεων.

ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣΣημαντική και χρήσιμη χαρακτήρισε την λειτουργία της Επι-

τροπής η αντινομάρχης κα Ρένα Καραλαριώτου, «Το πρό-βλημα με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, είπε, είναι μιαπραγματική μάστιγα για την ελληνική κοινωνία που υποφέρειαπό μια μεγάλη οικονομική κρίση. Η Επιτροπή που λειτουργείπλέον στη Νομαρχία παρέχει γραμματειακή υποστήριξη καισυμπληρώνει τις σχετικές αιτήσεις δωρεάν προς τους πολίτες.Λειτουργεί ένα Γραφείο αποκλειστικά για τους δανειολήπτεςόπου μπορούν να προσέρχονται οι πολίτες για τον φιλικό δια-κανονισμό της διαφοράς τους με τις Τράπεζες. Με βάση τοΝόμο δε, πριν φτάσουν στα δικαστήρια, οι δανειολήπτες είναιυποχρεωμένοι να προσπαθήσουν έναν φιλικό διακανονισμό.Είναι πιστεύω μια πολύ χρήσιμη υπηρεσία προς τους πολίτες,αλλά είναι ανάγκη και οι Τράπεζες να επιδείξουν ρεαλισμό καινα κατανοήσουν ότι οι περισσότεροι πολίτες που δεν πληρώ-νουν βρίσκονται πραγματικά σε ανέχεια. Εμείς είμαστε σε συ-νεχή συνεργασία με τον Πρόεδρο του ΙΝΚΑ κ. Κόκκαλη και θαπροσπαθήσουμε να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή ρύθ-μιση για τους οφειλέτες».

Παράλληλα, η κυρία Καραλαριώτου εξέφρασε την άποψηότι πολλοί πολίτες θα επισκεφθούν την Επιτροπή Φιλικού Δια-κανονισμού, δεδομένου ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δανει-ολήπτες στη Λάρισα που έχουν προβλήματα με τις Τράπεζες.

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΦΙΛΙΚΟ ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΤΟΥΣ

Γραφείο για όσους χρωστούν στις Τράπεζεςσυστήθηκε στη Νομαρχία Λάρισας

ΡΡέένναα ΚΚααρρααλλααρριιώώττοουυ::Προσπαθούµε για την καλύτερη δυνατή ρύθµιση. ΟιΤράπεζες πρέπει να κατανοήσουν τις οικονοµικές δυσκολίες του κόσµου

Page 16: Larissa weekly

Πέµπτη 30 Σεπτεµβρίου 2010

ρεπορτάζ16 Larissaweekly

««ΚΚααρρφφώώννοουυνν»» ττοουυςς κκααππννιισσττέέςς οοιι ΛΛααρριισσααίίοοιι

1142… Τέσσερις αριθμοί που διευκολύνουν το κράτος να ελέγ-

ξει αν τηρείται η απαγόρευση του καπνίσματος

στους κλειστούς δημόσιους χώρους και σε χώρους

εργασίας. Από τις πρώτες κιόλας ημέρες εφαρμογής του μέ-

τρου, πολλές ήταν οι καταγγελίες, ενώ και στη Λάρισα, οι…

πληροφοριοδότες φαίνεται ότι πληθαίνουν μέρα με την ημέ-

ρα. Μπορεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου να γίνονται μόνο συστάσεις,

όμως διαπιστώθηκε ότι υπάρχει “διάθεση” να επισημανθούν όλοι

εκείνοι που δεν έχουν συμμορφωθεί ακόμη.

Είναι απόλυτα κατανοητό και σωστό, να απαιτούν οι αντικαπνι-

στές καθαρή ατμόσφαιρα στα καταστήματα που πηγαίνουν. Για να

φτάσουν όμως στο σημείο της καταγγελίας, θεωρούμε ότι προ-

φανώς εξάντλησαν κάθε άλλο μέσο, όπως για παράδειγμα μία σύ-

σταση στον υπεύθυνο του μαγαζιού. Διότι είναι «τραβηγμένο» να

θεωρήσουμε ότι έχουν ήδη δημιουργηθεί δύο στρατόπεδα και ξε-

κίνησε ένας πόλεμος, βγάζοντας ο ένας “κακία” προς τον άλλον.

“Κακές γλώσσες” στη Λάρισα, έλεγαν ότι δεν αποκλείεται να παίρ-

νουν οι πληροφοριοδότες ένα μικρό χαρτζιλίκι. Κάτι τέτοιο δεν

ισχύει σε καμία περίπτωση! Απλά και όσοι δεν καπνίζουν, έφτασαν

στα όριά τους. Είδαν τι έγινε πέρυσι και ανησυχούν, αφού φο-

βούνται ότι και φέτος θα “τη γλιτώσουν” όσοι παρανομήσουν.

Η είναι πάντως ότι τελείωσε η περίοδος χάριτος και το μέτρο θα

ισχύσει. Κατά πόσο βέβαια, λόγω και της έλλειψης ατόμων για να γί-

νονται οι έλεγχοι, θα πληρώσουν εκείνοι που έχουν χρήματα, είναι

άλλη υπόθεση. Μάλλον στις μικρές επιχειρήσεις πρέπει να φο-

βούνται περισσότερο…

Παιδικοί σταθμοί ή «παρκινγκ» παιδιών;

Έντονος προβληματισμός επικρατεί από τις αρ-

χές Σεπτεμβρίου, αναφορικά με τη λειτουρ-

γία των παιδικών σταθμών στη Λάρισα. Γονείς

που απορρίφθηκαν οι αιτήσεις τους, εκφράζουν

την αγανάκτησή τους, επειδή, όπως λένε, θα πρέπει

να φροντίσει ο Δήμος, ώστε να μπορούν να απορ-

ροφούνται όλα τα παιδιά σε παιδικούς σταθμούς.

Από την άλλη πλευρά, τονίζεται ότι οι περιπτώσεις στις

οποίες υπήρχε πραγματική ανάγκη, έχουν εξυπηρετηθεί.

Παράλληλα, όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος των παιδικών

σταθμών Κωνσταντίνος Γιαννούλας, πολλές Λαρισαίες μη-

τέρες, είναι καλομαθημένες και δεν δέχονται να στείλουν

το παιδί τους σε κάποιον παιδικό σταθμό που βρίσκεται μα-

κριά από το σπίτι τους και υπάρχει κενό.

Το χειρότερο όμως είναι ότι ακούγονται παράπονα για τη

λειτουργία σταθμών, αφού παρατηρούνται ελλείψεις σε

προσωπικό, με αποτέλεσμα ορισμένοι γονείς να αισθά-

νονται ότι «παρκάρουν» τα παιδιά τους, αφού δεν μπορούν

να είναι ήσυχοι ότι τους προσφέρεται η κατάλληλη φρον-

τίδα.Σε καμία περίπτωση δεν έγινε λόγος για προσωπικό που

δεν είναι έμπειρο, ή δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Όμως τα

άτομα που απασχολούνται στους σταθμούς είναι απελπι-

στικά λίγα! «Όταν βρίσκεσαι σε ένα βρεφικό τμήμα και πρέ-

πει δύο γυναίκες να προσέξουν 19 μωρά, από τα οποία τα

17 κλαίνε, πώς να αντεπεξέλθεις»; Πρόκειται για απορία που

εξέφρασε γυναίκα που εργάζεται σε παιδικό σταθμό.

Τελικά το ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο δεν έχει τόση

σημασία. Επιβάλλεται όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν

αναλάβει την ανατροφή παιδιών, σε ιδιαίτερα τρυφερές

ηλικίες. Και εκεί, κανένα λάθος δεν συγχωρείται.

Page 17: Larissa weekly

ΟΠολιτιστικός ΟργανισμόςΔήμου Λαρισαίων ξεκι-νά τα καλλιτεχνικά προ-

γράμματα στις Λέσχες Πολιτισμούγια το σχολικό έτος 2010-2011.

Οι πρώτες Λέσχες Πολιτισμού λει-τούργησαν το 1983 και από τότε έχουνπολλαπλασιαστεί για να καλύψουνκάθεανάγκηκαλλιτεχνικήςδραστηριό-τητας σε πολλές συνοικίες της πόληςμας.

Οιεγγραφέςσταπρογράμματαέχουνξεκινήσει και θα διαρκέσουν έως τηνΠέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010.

Οιενδιαφερόμενοιμπορούννααπευ-θύνονται στις κατά τόπους Λέσχες Πο-λιτισμού καθημερινά (εκτός Κυριακής)καιώρεςαπόΔευτέραέωςΠαρασκευή18:00 -20:00, Σάββατο 10:00 -12:00.

Την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου το «Pantheon Plaza»διοργάνωσε ένα ξεχωριστό πάρτι για μικρούς καιμεγάλους φίλους. Με την ευκαιρία των εγκαινίων

της νέας παιδικής χαράς το γνωστό εμπορικό κέντροσκόρπισε χαρά και ξεγνοιασιά σε όσους βρέθηκανεκεί.

Οι ήρωες της Disney όχι μόνο «ζωντάνεψαν» για χάρη των

παιδιών αλλά μοίρασαν και πολλά δώρα.Τα παιδικά χαμόγελα δημιούργησαν μια ζεστή ατμόσφαιρα,

ενώ η κεφάτη μουσική έδωσε την απαραίτητη ζωντάνια στηνεκδήλωση.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η διασκέδαση και οι όμορφεςστιγμές ήταν οι πρωταγωνιστές στο«Pantheon Plaza».

Έγγραφεςστις Πολιτιστικές

Λέσχες της Λάρισας ““ΠΠααιιχχννίίδδιι μμέέχχρριι ττεελλιικκήήςς ππττώώσσηηςς!!!!!!

ΗΟΝΝΕΔ στο πλαίσιο της προσπάθειας για τηνενίσχυση της φωνής των νέων ανθρώπων,διοργάνωσε την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου,

μια σειρά εκδηλώσεων στην πλατεία Ταχυδρομείου. Καλεσμένος του φεστιβάλ ήταν ο γνωστός καλλιτέχνης Στέ-

λιος Ρόκος, μαζί με το γιό του Δημήτρη, που κάνει τα πρώτατου βήματα στο τραγούδι.

Ο κόσμος που συγκεντρώθηκε στην πλατεία απόλαυσε τοντραγουδιστή, ο οποίος με τις εκρηκτικές ερμηνείες του και τηχαρακτηριστική rock διάθεση αποζημίωσε το κοινό. Ο ΣτέλιοςΡόκος με το συγκρότημα του τραγούδησαν μια σειρά απόγνωστές επιτυχίες του ίδιου αλλά και αγαπημένα ελληνικά καιξένα ροκ classic κομμάτια.

ΣΣττοο φφεεσσττιιββάάλλ ττηηςς ΟΟΝΝΝΝΕΕ∆∆ οο ΡΡόόκκοοςς

Page 18: Larissa weekly

Πέµπτη 30 Σεπτεµβρίου 2010

πολιτισµός18 Larissaweekly

Ο ιστορικόςBruno Helly

μιλά στη «Γνώση»

Μια εξαιρετική και πρωτό-τυπη ομιλία με θέμα “Ταιερά των Θεσσαλών τον

3ο αι. π.Χ. υπό το φως μιας νέας θεσ-σαλικής επιγραφής” παρουσίασε ογνωστός ιστορικός και αρχαιολό-γος, Bruno Helly, την Τετάρτη 22 Σε-πτεμβρίου, στο βιβλιοπωλείο“Γνώ-ση”.

Σύμφωνα με μελέτες του ίδιου η επι-γραφή αυτή βρέθηκε στην πόλη ΑιγέςτηςΤρωάδαςκαιαποτελείέναψήφισματων Θεσσαλών, στο οποίο για πρώτηφορά αναφέρεται η τέλεση των Παν-θεσσαλικών αγώνων.

Για άλλη μια φορά με την εμπειρία καιτη γνώση του ο Bruno Helly κατάφερενα αποκαλύψει με απλό και κατανοητότρόποτιςπιοάγνωστεςπτυχέςτηςΘεσ-σαλικής ιστορίας.

Η συμμετοχή του κοινού στη διάλεξηήταν εντυπωσιακή, δείχνοντας για άλλημια φορά πως οι Λαρισαίοι αγαπούν καινοιάζονται για την ιστορία του τόπουτους.

Στο δημιουργικό εργαστήριτης Κάκιας Χαλήμαγα- Χα-τζή, η ζωγραφική δεν είναι

μια απλή τεχνική που διδάσκεται,αλλά τρόπος ψυχικής έκφρασης,μέσον ανάπτυξης του λογού καιτης φαντασίας, τρόπος καλλιέρ-γειας της κοινωνικότητας, δρόμοςγια τη δημιουργία του πολιτισμού.

Τοδημιουργικόεργαστήρι,είναιέναςπολιτιστικός φορέας για την πόλη μας,καθώςδιατηρείπαράλληλατηνπαιδικήτου σκηνή: “εικαστικό-κουκλοθέατρο”που φιλοξενεί στις παραστάσεις του3.000 μαθητές (με ελεύθερη είσοδο)εδώ και πάνω από 20 χρόνια.

Οιεγγραφέςέχουνήδηαρχίσει,ενώηζεστή ατμόσφαιρα και η εμπειρία των20χρόνωνεγγυάταιμοναδικέςστιγμέςεικαστικής φαντασίας για τους μικρούς μας φίλους.

Το Δημιουργικό Εργαστήρι βρίσκεται στο 52 της

Ασκληπιού και για περισσότερες πληροφορίες μπο-ρείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο: 2410 621001.

Εγγραφές στο δημιουργικό εργαστήρι

ΟΠολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Λαρισαίων σε συνεργασία με το 3ο ΔημοτικόΔιαμέρισμα προχώρησαν την περασμένη Τρίτη, στην πραγματοποίηση χο-ρευτικών και εικαστικών εκδηλώσεων, στο πάρκο του Αγίου Αντωνίου.

Με φόντο το καταπράσινο πάρκο, οι μικροί μας φίλοι, που βρέθηκαν εκεί διασκέδασαν με τηνκαρδιά τους συμμετέχοντας σ’ένα πρωτότυπο θεατρικό παιχνίδι με την επιμέλεια των δασκάλωντων εικαστικών τμημάτων των Λεσχών Πολιτισμού.

Αμέσωςμετάακολούθησεχορευτικόπρόγραμμαμετησυνοδείαπαραδοσιακήςορχήστραςαπότα τμήματα παραδοσιακού χορού των Λεσχών Πολιτισμού.

ΦΦθθιιννοοππωωρριιννέέςς εεκκδδηηλλώώσσεειιςς σσττοο ΆΆγγιιοο ΑΑννττώώννιιοο

Page 19: Larissa weekly

Πέµπτη 30 Σεπτεµβρίου 2010

Larissaweekly πολιτισµός 19

Μουσικοχορευτική εκδήλωση με τίτλο «Βλάχικο Αν-τάμωμα», διοργάνωσαν ο Πολιτιστικός ΟργανισμόςΔήμου Λαρισαίων και η Πανελλήνια Ομοσπονδία

Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων Λάρισας την Πέμπτη 16 Σε-πτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν χοροί και τραγούδιατων βλάχων, με κύριο στόχο την προάσπιση της παράδοσης και τηνπολιτισμική γνωριμία ατόμων βλάχικης καταγωγής.

Αξίζει να σημειωθεί πως τόσο οι χορευτές των διαφόρων Πολιτιστι-κώνΣυλλόγων,όσοκαιοιχοροδιδάσκαλοιέδωσαντονκαλύτεροεαυτότους, εισπράττοντας από το κοινό το θερμότερο χειροκρότημα.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή,αν σκεφτεί κανείς πως πολλοί από τους θεατές στριμώχνονταν ακόμακαι στους διαδρόμους του θεάτρου.

Η βραδιά ξεκίνησε με δημοτικά τραγούδια από την αυθεντική φωνήτου μπάρμπα - Γιάννη Καλούση, τον οποίο και τίμησε για την ιδιαίτερηπροσφοράτουστοδημοτικότραγούδιοΠολιτιστικόςΟργανισμόςτουΔήμου Λάρισας.

Τοσυντονισμότηςεξαιρετικήςαυτήςπαραδοσιακήςεκδήλωσηςέχειο χοροδιδάσκαλος Δημήτρης Χατζής.

ΒΒλλάάχχιικκοο ααννττάάμμωωμμαα σσττοο ΚΚηηπποοθθέέααττρροο

Μαθήματα υποκριτικής από τον Ανδρέα Ανδρεόπουλο

Σημαντικότατη θα είναι η παρου-σία του γνωστού ηθοποιού Αν-δρέα Ανδρεόπουλου στα πολιτι-

στικά δρώμενα της πόλης μας, αφούέχει αναλάβει τη θέση του υπευθύνουστο τμήμα θεάτρου του πολιτιστικού πο-λυχώρου «Χορίαμβος».

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρίανα παρακολουθήσουν ένα ολοκληρωμένοπρόγραμμα μαθημάτων και θα έχουν τηντύχη να μάθουν πολλά από την εμπειρίααλλά και τη γνώση του καταξιωμένου ηθο-ποιού.

Τον Ανδρέα Ανδρεόπουλο τον απολαύ-σαμε το χειμώνα στο «Θέατρο Τεχνών» μαζίμε τον Αίαντα Μανθόπουλο στο θεατρικόέργο «Επικίνδυνες σχέσεις» και φαίνεται πωςέχει πολλά ακόμα να δώσει στο θεατρόφι-λους της Λάρισας

Την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου στο βιβλιο-πωλείο “Παιδεία”, η Δήμητρα Μπαρδάνη πα-ρουσίασε το βιβλίο της με τίτλο “Τα απρό-

οπτα των ταξιδιών μου στο εξωτερικό”.Για το βιβλίο και την ίδια τη συγγραφέα μίλησαν οι: Βα-

σιλική Μάνδαλου φιλόλογος και λογοτέχνης και ο Αντώ-νης Χαϊδούτης θεολόγος και λογοτέχνης. Αποσπάσματατου βιβλίου διάβασαν η Φωτεινή Ανδρονιάδου –Σαμαρά,πεζογράφος, η Αγαθή Τζάρτζα – Μπεκιαροπούλου ηθο-ποιός και ο ποιητής ο Γιάννης Διογένης, ενώ το συντονι-σμό της εκδήλωσης ανέλαβε ο ποιητής ΓιώργοςΤσιτρούλης.

Παρουσίασηβιβλίου από τη Δήμητρα Μπαρδάνη

Έκθεση φωτογραφίας για την Ειρήνη

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέ-ρα για την Ειρήνη, στις 21 Σε-πτεμβρίου, η Φωτογραφική

Λέσχη Λάρισας πραγματοποίησε έκθε-ση φωτογραφίας με θέμα “Μία φωτο-γραφία για την ειρήνη”.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης προβλήθηκεοπτικοαουστικό υλικό σχετικό με τα αγαθάτης ειρήνης.

Την ίδια μέρα επίσης, πραγματοποιήθηκαναντίστοιχες εκδηλώσεις και σε άλλες 12 πό-λεις της Ελλάδος, σε μια οργανωμένη προ-σπάθεια να σταλεί ένα ηχηρό φιλειρηνικόμήνυμα.

Την επιμέλεια της έκθεσης έχει ο ΒασίληςΖαφειρίου, ενώ τον συντονισμό της εκδήλω-σης ο Ανδρέας Κατσάκος και ο Γρήγορης Κα-τσίανας.

Page 20: Larissa weekly

Πέµπτη 30 Σεπτεµβρίου 2010

πολιτισµός20 Larissaweekly

Για τρίτη συνεχή χρονιά διοργανώνεται το Νεανι-κό Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Λάρισας,μετά την μεγάλη αποδοχή που είχε τα δύο προ-

ηγούμενα χρόνια.Το Φεστιβάλ αγκαλιάσθηκε από φορείς της πόλης, όπως το

ΤΕΙ Λάρισας, η Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας, η Κινηματο-γραφική Λέσχη Λάρισας, επιχειρηματίες της πόλης που τοστήριξανμετιςχορηγίεςτουςαλλάκαιτουςσινεφίλτηςΛάρι-σας που κατέκλυσαν τον Κινηματογράφο Βικτώρια, όπου καιδιεξήχθη τα δυο προηγούμενα χρόνια.

Τρίαλεπτάστηνανεργίαείναιτοθέματηςτρίλεπτηςταινίαςπουκαλούνται,όσοιεπιθυμούν,ναστείλουνστοartfoolsvideofestival.Το θέμα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ και σύμφωνα μετους διοργανωτές οι συμμετοχές αναμένεται να ξεπεράσουν

κατά πολύ τα περυσινά επίπεδα.Η προθεσμία αποστολής είναι μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου.

Πληροφορίες για τη συμμετοχή στο τηλ. 6970291563.

Η νύφη φορούσε μαύραΘεοδωρίδου ΣόφηΕκδόσεις Ψυχογιός

Με φόντο την Ελ-λάδα του 20ου αιώνα,παρακολουθούμε τηζωήμιαςγυναίκαςπουτολμά να ορθώνει τοανάστημά της απέ-ναντι σε μία κοινωνίαόπου τον πρώτο λόγοέχει ο άντρας και η πε-

θερά,γιανααναδειχθείπληγωμένηαλλάνικήτρια.

Μάμα 2 και ο μπαμπάςστον κόσμο του!

Μανανεδάκη ΚατερίναΕκδόσεις Λιβάνη

ΗΜαργαρίταείναιπρωταγω-νίστρια της σύγχρονης πραγ-ματικότητας που θέλει τηγυναίκα σύζυγο, μάνα, δούλα,κυρά, εργαζόμενη, υστερική,τρελαμένη, υπερβολική, ζη-λιάρα, μίζερη, αχάριστη καιαυτή, αντί να κάνει το σταυρό

της και να λέει "ευχαριστώ", που βρήκε και παντρεύτηκετονκύριο...Τέλειο,πουτηςέκανεκαιδύοπαιδιά,αυτήγκρι-νιάζει γιατί τα παιδιά της την τρελαίνουν.

Ένα βιβλίο που πρώτα το διαβάζεις και διασκεδάζειςπολύ και μετά το φέρνεις, λέμε τώρα, στο κεφάλι τουάντρα σου!

Ο δήμιος του έρωταYalom, Irvin D.

ΕκδόσειςΆγραΔέκα αληθινές ιστορίες ψυχοθερα-

πείας από τη κλινική εμπειρία του ΊρβινΓιάλομ. Δέκα ανθρώπινες σχέσεις -δέκαθεραπευτικές περιπέτειες. Σ' αυτή τησπάνια περιγραφή του αφοσιωμένουθεραπευτή την ώρα της δουλειάς του,ένας δάσκαλος της ψυχιατρικής έρχεταιανοιχτάαντιμέτωποςόχιμόνομεταδικάτου συναισθήματα και σφάλματα αλλά

και με την αβεβαιότητα που υπάρχει στην καρδιά της θεραπευτι-κής σχέσης.

Ο Γιάλομ στρέφει εδώ τον προβολέα τόσο στους ασθενείς όσοκαι στον εαυτό του. Περιγράφει και μελετά τη διαδικασία της εξε-ρεύνησης,τηδιαδικασίατηςσυμμετοχήςμέσαστηνψυχοθεραπείακαι για τα δύο μέρη. Μοιράζεται μαζί μας τις χαρές και τις επιτυχίεςτου, αλλά και -ακόμα πιο συναρπαστικό- τις αγωνίες του.

ΒΙΒΛΙΟΕΠΙΛΟΓΕΣ

ARTFOOLSVIDEO FESTIVAL

Την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου, παρουσιάστηκανστο αίθριο του 1ου ορόφου της Δημοτικής Πι-νακοθήκης Λάρισας τα έργα των ενήλικων

τμημάτων του Εργαστηρίου, αγιογραφίας, ζωγρα-φικής, χαρακτικής, κεραμικής και ψηφιδωτού.

ΣταεγκαίνιατηςέκθεσηςπαραβρέθηκεκαιοδήμαρχοςΛαρισαίων,ΚώσταςΤζανακούλης,οοποίοςμεταξύάλλωντόνισετηνανάγκηύπαρξηςεικαστικώνχώρωνπουναπα-ρέχουν τη δυνατότητα καλλιτεχνικής έκφρασης.

Οικαθηγητέςτωντμημάτωνπουπήρανμέροςστηνέκ-θεσηείναι:Ζωγραφική:ΓιάννηςΜπέηςκαιΘόδωροςΞυν-τάρας, Αγιογραφία: Χρήστος Παπανικολάου ΣωτήρηςΑναγνωστόπουλος, Βάσω Γώγου, Κεραμική: ΜαριάνναΓκουντουβά, Ψηφιδωτό: Αντώνης Καρακωνσταντάκης,Χαρακτική: Θανάσης Φαλιάγκας.

Τα έργα των μαθητών θα εκτίθενται στην Δημοτική Πι-νακοθήκη έως και τις 22 Οκτωβρίου.

ΈΈκκθθεεσσηη ααπποοφφοοίίττωωνν σσττηηνν ΠΠιινναακκοοθθήήκκηη

Page 21: Larissa weekly

Πέµπτη 30 Σεπτεµβρίου 2010

Larissaweekly πολιτισµός 21

Φθινοπωρινές εκδηλώσειςστην Νεάπολη

Την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου στην πλα-τείαΝεάποληςστις8:00μ.μ.οΠολιτιστικόςΟργανισμόςΔήμουΛαρισαίωνκλείνειτονκύκλοτωνφθινοπωρινώνεκδηλώσεωνμεχορευτικά και εικαστικά δρώμενα.

Φεστιβάλ ροκ μουσικήςστον Πλατύκαμπο

ΟΕξωραϊστικόςΣύλλογοςΠλατυκάμπου«Πολίτες για ποιότητα ζωής» διοργανώνειτοΣάββατο2Οκτωβρίουώρα8μ.μ.,στηνπλατεία μουσική βραδιά για νέους.

Μουσικό απογευματινό γιατη στήριξη της Συμφωνικής

ΟΣύλλογοςΦίλωντηςΣυμφωνικήςΟρ-χήστρας του Δήμου Λαρισαίων διοργα-νώνειμουσικήπαράστασημετομαέστροΧρήστο Κτιστάκη και την Έλενα Γκατζά,τηνΤρίτη5Οκτωβρίουκαιώρα6μ.μ.,στο“Φρούριο”, με στόχο τη στήριξη της Συμ-φωνικής Ορχήστρας.

Οι «Φίλες της Αγάπης»στη Μαρινέλλα

Ο Σύλλογος“Φίλες της Αγάπης”διοργα-νώνουν διήμερη εκδρομή στην Αθήνα,στις 6 και 7 Οκτωβρίου με σκοπό να απο-λαύσουνστοθέατρο“Παλλάς”τημουσικήθεατρικήπαράσταση“Μαρινέλλα-ΤοΜι-ούζικαλ”. Μέσα στο πρόγραμμα της εκ-δρομήςπεριλαμβάνεταικαιεπίσκεψηστοΜπενάκειο,όπουφιλοξενούνταιέργατουΈλληναζωγράφουΘεόφιλου.Οιενδιαφε-ρόμενοι μπορούν να απευθύνονται στοτηλ 2410 233.998.

Παρουσίαση ποιητικήςσυλλογής του Δημ. Κρανιώτη

Την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου, παρουσιάζε-ται στο “Χατζηγιάννειο”, η καινούρια ποι-ητικήδημιουργίατουΔημήτρηΚρανιώτη,με τίτλο”Ενδόγραμμα”. Η παρουσίαση θαξεκινήσει στις 7.30 μ.μ. και αναμένεται μειδιαίτερο ενδιαφέρον από τους λάτρειςτων γραμμάτων.

Καστανογιορτήστον Ελληνόπυργο

Το Σάββατο 9 Οκτωβρίου, στις 12.30 τομεσημέρι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλη-νοπύργουθαπραγματοποιηθείΚαστανο-γιορτή. Η γιορτή θα περιλαμβάνει εκτόςαπόκάστανα,φαγητό,καιποτό,διάφορεςμουσικοχορευτικές εκδηλώσεις.

Agenda

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο σπου-δαίος εικαστικός και γλύπτης Φι-λόλαος, αφήνοντας πίσω ένα

σπουδαίο έργο παγκόσμιας καλλιτεχνικήςαναγνώρισης. Ο Φιλόλαος γεννήθηκε το1923 στη Λάρισα και από τα παιδικά τουμόλις χρόνια άρχισε να πειραματίζεται μετα υλικά. Ήταν αδελφός τού επίσης κατα-ξιωμένου φωτογράφου Τάκη Τλούπα.

Το 1944 εισάγεται στην Σχολή ΚαλώνΤεχνώντηςΑθήναςκαιμαθητεύεικοντάστουςγλύπτεςΜιχάληΤόμπρο και Αθανάσιο Απάρτη. Από το1951έωςτο1967διδάσκειγλυπτικήστησχολήτου Κλερό στο Παρίσι.

Επέλεγε τη δημόσια γλυπτική, αντί των κοι-νώνεκθέσεωνσεγκαλερί, καιστηδιάρκειατηςκαλλιτεχνικής του πορείας είχε την τύχη να συ-νεργαστείμεπολλούςγνωστούςαρχιτέκτονες.Τααγαπημένατουυλικάήταντοτσιμέντοκαιοχάλυβας, που του επέτρεπαν να κατασκευάζει

τεράστια σε ύψος γλυπτά.Η γνωριμία του με τον Γάλλο αρχιτέκτονα Α.

Γκομίςδημιούργησετοδιασημότεροέργοτου,τις ΥδατοδεξαμενέςτηςValence,πουβρίσκον-ται στην πλατεία Defence του Παρισιού.

Στη γενέτειρα του τη Λάρισα, την οποία δενξέχασε ποτέ, ο γλύπτης άφησε την «εικαστικήτουσφραγίδα»μετομνημείοεθνικήςΑντίστα-σης στο πάρκο του Αλκαζάρ.

ΟΦιλόλαοςΤλούπαςήτανπαντρεμένοςμετηΓαλλίδα εικαστικό, Μαρίνα, με την οποία απέ-κτησαν δύο παιδιά, την Ιζαμπέλ και τον ΓιώργοΤλούπα.

Στη διάρκεια της καλλιτεχνικής του πορείαςδέχτηκε πολλές διακρίσεις μεταξύ των οποίωντο μετάλλιο Πλαστικών Τεχνών από την Ακα-δημία Αρχιτεκτονικής της Γαλλίας το 1984 καιτηνανακήρυξήτουως“ΑξιωματικότουΤάγμα-τος των Τεχνών και των Γραμμάτων" το 2005από τη Γαλλική Κυβέρνηση.

Έφυγε από τη ζωή ο Λαρισαίος γλυπτής Φιλόλαος

Το μεγάλο παζάρι τη Λάρισαςγια μια ακόμη χρονιά άνοιξετης πύλες του για το κοινό,

την περασμένη Πέμπτη. Τη βραδιάστόλισε μουσικά μια από τις μεγα-λύτερες ρεμπέτισσες όλων των επο-χών η Μαριώ, η οποία φέτος συμ-πληρώνει 50 χρόνια στο τραγούδι.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε απότον ΣύλλογοΜικροπωλητώνΕμπόρωνΘεσσαλίας“ΟΛΥΜΠΟΣ”, υπότηναιγίδατου Δήμου Λαρισαίων.

ΗμεγάλητραγουδίστριαμαζίμετουςταλαντούχουςκαλλιτέχνεςΛάμπροΚα-ρέλακαιΖαχαρίαΚαρούνηερμήνευσανμε μοναδικό τρόπο ρεμπέτικα, παλιάκαισύγχροναλαϊκά,σμυρναίικα,παρα-δοσιακά, δημοτικά και νησιώτικα τρα-

γούδια, θέλοντας να θυμίσουν στοκοινό μελωδίες από κάθε γωνία της Ελ-λάδος.

Τηνεπιμέλειατουπρογράμματοςανέ-λαβεοΠαναγιώτηςΠαπαγεωργίου,ενώστο μπουζούκι ήταν ο συνθέτης Δημή-

τρης Λίβανος με επταμελή ορχήστρα.Να σημειωθεί πως το κοινό της Λάρι-

σας ανταποκρίθηκε για άλλη μια φοράκαιέδωσετοπαρόνστηνεμποροπανη-γύρη, αποδεικνύοντας πως αποτελείπλέον θεσμό για την πόλη μας.

«Άνοιξε»τοπαζάριηΜαριώ

Page 22: Larissa weekly

Πέµπτη 30 Σεπτεµβρίου 2010

πολιτισµός22 Larissaweekly

ce l ebr i t y corner

Οιπαράλογεςαπαιτήσειςτωνσταρ...

Μερικοί από αυτούς θαυμάζονται σε όλο τον κόσμο,αποτελούν πρότυπα για εκατομμύρια νέους καιόμως έχουν και αυτοί τις παραξενιές τους. Και να με-

ρικά από τα πιο τρανταχτά παραδείγματα.Η"βασίλισσατηςποπ",Μαντόναστησυναυλίαπου

έδωσε στην Αθήνα τον περασμένο Σεπτέμβριο ζή-τησε το καμαρίνι της να είναι βαμμένο λευκό, να αλ-λαχτείτοκαπάκιτηςτουαλέτας,ναυπάρχουνπαντούκεριά και νερό Καμπάλα, το αγαπημένο της πράσινοτσάι, και φυσικά ο προσωπικός γυμναστής της, πουούτως ή άλλως την ακολουθεί παντού.

Ο Paul McCartney είναι γνωστός οικολόγος και γι’αυτόδίνειρητήεντολήναμηνυπάρχουνδέντραμέσαστοχώροπουθαδώσεισυναυλία,παράμόνομεγάλαφυτά στο έδαφος ή σε γλάστρες. Αν το πρώην Σκα-θάρι παρατηρήσει έστω κι έναν κομμένο κορμό δέν-τρου, απειλεί να ακυρώσει τη συναυλία.

ΣεμιαπρόσφατησυναυλίαηΜαράϊαΚάρεϊ, είχε μαζί της συγκεκριμένες παστίλιες για τολαιμό και μεταλλικό νερό. Η 39χρονη τραγουδίστριααπαιτεί να υπάρχει στο καμαρίνι της παγωμένη σαμ-πάνια με τέσσερα ποτήρια κι ένα κουτί καλαμάκια,ενώ όλοι οι υπεύθυνοι παραγωγοί πρέπει να ξέρουνότι το τσάι της πρέπει να είναι «για οκτώ».

Η Τζένιφερ Λόπεζ όμως, την ξεπερνά αφού θέλειτο δωμάτιο του ξενοδοχείου που διαμένει να είναιοπωσδήποτε:«λευκό,μελευκάλουλούδια,λευκάτρα-πέζια και τραπεζομάντιλα, λευκά κεριά, και λευκούςκαναπέδες».

Η αρχή βέβαια αυτού του φαινόμε-νουάρχισεγύρωστο1980,ότανοτρα-

γουδιστήςΒανΧάλλενζητούσεναέχειστοκαμαρίνιτουέναμπολμετιςπολύχρωμεςκαραμέλες«Μ&Μs».Ακούγεται απλό, αλλά δεν είναι, αφού το μπολ δενέπρεπε να περιέχει ούτε μία καραμέλα σε καφέχρώμα.

Φαίνεται ότι η πρώτη κυρία τουΛευκού Οίκου δεν μπορεί ακό-μα να προσαρμοστεί στα αυ-

ξημένα καθήκοντα της, ως σύζυγοςτου προέδρου της Αμερικής.

«Είναιμιακόλαση.Δεναντέχωάλλο»,έτσιφαίνεται να χαρακτήρισε την κατάστασηπουεπικρατείστηνπροσωπικήτηςζωή,σεκουβέντα που έτυχε να έχει με την ΠρώτηΚυρία της Γαλλίας.

ΚαιαντίνατηςσυμπαρασταθείηCarlaδενέχασεευκαιρίακαιταέβγαλεόλαστηφόραστο νέο της βιβλίο με τίτλο «Carla And TheAmbitious»,τοοποίοαναμένεταινακυκλο-φορήσει μέσα στις επόμενες μέρες. Δενείναι για να της εμπιστεύεσαι μυστικά τηςCarla…

Ηπαρέα που μας χάρισε άπλετογέλιοεπιστρέφειαπότομεγά-λοκανάλιμεσκοπόναβοηθή-

σειτοmegaστοκυνήγιτηςτηλεθέασης.Σε συνέντευξη που έδωσε ο Πέτρος Φι-

λιππίδης, τόνισε πως η σειρά θα βγει στις

οθόνες μας με αισθητά μειωμένο budget,κάτιόμωςπουδεθαστερήσειτίποτααπότην ποιότητα.

Τα γυρίσματα θα αρχίσουν τον Οκτώ-βριοκαιθαμεταδίδονταιαπότονΙανουά-ριο σε εβδομαδιαία βάση. Όσο για τους

συντελεστές όλοι θα είναι στη θέση τουςμιας και δε φαίνεται να έχουμε απουσίες.

Περιμένουμεμεανυπομονησίανααρχί-σει η μάχη των δυο φύλων, που σίγουραθα σκορπίσει για ακόμα μια φορά απλό-χερα το γέλιο.

ΤΤοο 5500--5500 εεππιισσττρρέέφφεειι!!ΙΙ

Το στήθος της έχει προ-καλέσει ουκ ολίγες φορές συζητή-

σεις και αποτέλεσε για πολλά χρόνιααντικείμενο χιλιάδων ανδρικών φαντασιώσεων. Ο λόγος για την 43χρονη Pamela Anderson που

συνεχίζει να θεωρείται μια από τις σεξοβόμβες τουHollywood. Η αλήθεια είναι πως τις τελευταίες μέρεςδεν σχολιάζεται μόνο για τα χυμώδη σωματικά της προ-σόντα αλλά και για τις ενδυματολογικές της επιλογές.

Εθεάθη λοιπόν να κάνει τα ψώνια της στο Malibu,φορώντας ένα λευκό φόρεμα κάτω από το οποίο ξε-

χώριζε ευδιάκριτα το μαύρο εσώρουχό της. Μήπως τελικά η εκρηκτική Ξανθιά επιδιώ-

κει να τραβάει τα βλέμματα με κάθεδυνατό τρόπο;

Ενδυματολογικά… Παραστρατήματα!!!

“Καίει” την Michelle Obama το βιβλίο της Bruni!!

6 φορές στο νοσοκομείο λόγω δίαιτας η LADY GAGA

HLady Gaga είναι αδιαμφι-σβήτητα ένα από τα πιο πο-λυσυζητημένα είδωλα της

pop μουσικής και μια από τις πλου-σιότερες τραγουδίστριες του Holly-wood…

Διέρρευσε λοιπόν στον Τύπο πως η διά-σημη τραγουδίστρια, η οποία καταφέρνεινα απασχολεί τόσο με τις επιτυχίες τηςόσο και με την εκκεντρική της εμφάνιση,το 2009 νοσηλεύτηκε έξι φορές σε νοσο-κομείο, εξαιτίας της εξαντλητικής δίαιταςπου ακολουθούσε, για να χωρά στις στο-λές της.

«Την πίεζαν να χάσει τα κιλά πολύ γρή-γορα και αυτό την οδήγησε στο νοσοκο-μείο. Τώρα είναι καλύτερα…», δήλωσε ομάνατζέρ της, David Ciemny.

Page 23: Larissa weekly
Page 24: Larissa weekly

Πέµπτη 30 Σεπτεµβρίου 2010

zoom in24 Larissaweekly

«Ηέξοδος από την κρίση δεν είναιεφικτή χωρίς την αναδιάρθρω-ση του αγροτικού τομέα». Αυτό

δήλωσε από την Λάρισα ο υπουργός Αγρο-τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκαν-δαλίδης, όπου προήδρευσε σε ανοιχτή σύ-σκεψη που έγινε σε ξενοδοχείο της πόλης. Οκ. Σκανδαλίδης ουσιαστικά κατέστησε σαφέςότι για την κυβέρνηση η αγροτική πολιτικήαποτελεί θέμα εθνικής σημασίας.

Κατά τη σύσκεψη, από τη μία πλευρά οι αγρότεςάκουγανμεπροσοχήταόσαείχεναπειουπουργός,από την άλλη όμως θέλησαν να στείλουν ξεκάθαρομήνυμα ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, σε πε-ρίπτωση που μέχρι τον Δεκέμβριο δεν ικανοποι-ηθούν τα αιτήματά τους. Αυτό άλλωστε τόνισε και ονέος πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρι-σμών Λάρισας Σπύρος Τσικρίκας, ο οποίος υπο-γράμμισε ότι αν περάσει η «περίοδος χάριτος», οι

αγρότες δεν έχουν άλλη επιλστους δρόμους. «Δεν είμαστβρεθούμεσεαδιέξοδο»,είπεομετέφερετηναγωνίατωναγρμπλόκα στους δρόμους, στιςχρονιάς.

Από την πλευρά του, ο αρσμεύτηκε για τη λήψη απαραπροστασίατηςσοδειάςτωνβακ. Σκανδαλίδης έβαλε κατώταπώλησηςτουκιλούτουβαμβατρέποντας τους βαμβακοπαρραδώσουν το προϊόν τους σεαυτή.

Συγκεκριμένα, υπέγραψε αππροβλέπεται όπως το κάθε ετηντιμήπώλησηςτουπροϊόντραγωγοί θα υπογράφουν σύτηντιμήαγοράςτουπροϊόντο

Αγαπητοί φίλες και φίλοι, λίγα θα πω και πολλά θα καταλάβετε... Επιδοτήσεις... ΣΤΟΠ! Συντάξεις... ΣΤΟΠ! Λεφτά τελικά... ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ! Δεν υπάρ

Κύριε υπουργέ ζητά κι άλλος το λόγο... Αμάν! Ποτε βρέθηκε εδώ ο Ροντούλης... Κύριε υπουργέ να σας φέρω εδώ το

Κ.ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ:

«Θέμα εθνικής ασφάλειαςΜεμπλόκααπειλούνοιαγρότεςτηςΘεσσαλίας,

ΜΕΤΑΞΥ ΣΟΒΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΕΙΟΥ...

Page 25: Larissa weekly

Πέµπτη 30 Σεπτεµβρίου 2010

Larissaweekly zoom out 25

έχει άλλα 100 ονόματα... νυστάξατε κ. υπουργέ;

τέλειος ο καφές της Λάρισας!

λογή από το να βγουνε μαζοχιστές, αλλά θαοκ.Τσικρίκας,οοποίος

ροτών,πουαπειλούνμες αρχές της επόμενης

μόδιος υπουργός δε-ίτητων μέτρων για τηναμβακοπαραγωγών.Οατο πλαφόν στην τιμήακιούτα50λεπτά,προ-ραγωγούς να μην πα-

ε τιμή χαμηλότερη από

πόφαση, με την οποίαεκκοκκιστήριο αναρτάτοςκαθημερινά.Οιπα-μβαση αυθημερόν με

οςτους,ενώθαεπιβάλ-

λονταικαιπρόστιμαέωςκαιπέντεχιλιάδεςευρώτηνημέρασταεκκοκκιστήριαπουδενθατηρήσουναυ-τούς τους όρους. Ο κ. Σκανδαλίδης είπε ότι έχει ήδηδοθεί εντολή στους γεωπόνους του υπουργείου ναξεκινήσουν καθημερινούς ελέγχους στα εκκοκκι-στήρια.

Οι αγρότες κατά τη σύσκεψη ζήτησαν μεταξύάλλων από τον υπουργό να μην προχωρήσει η κυ-βέρνησησειδιωτικοποίησητηςΑγροτικήςΤράπεζας,έθεσαν το θέμα του Αχελώου, αλλά και των αποζη-μιώσεων για τις ζημιές της παραγωγής τους από τοπράσινο σκουλήκι.

Ουπουργόςείπεότιησυνδεδεμένηενίσχυσηανέρ-χεταισε200ευρώτοστρέμμα,θακαταβληθείεγκαί-ρως και στην επιδότηση αυτή θα προστεθεί ποσόνπου θα αφορά σε τυχόν ζημιές της παραγωγής απότο πράσινο σκουλήκι.

ρχει σάλιο Κύριε υπουργέ, ζητά το λόγο ο δήμαρχος... ... και με την ευκαιρία θα ήθελα να σας παρουσιάσω το συνδυασμό μου...

ο φαγητό... Δεν θα τελειώσει νωρίς... Παίξτο διπλό υπουργέ μου... Ναι ναι... Εκτός έδρας η ΑΕΛ, σίγουρο διπλό...

ς η αγροτική ανάπτυξη»,πουκάνουνυπομονήμέχριτονΔεκέμβριο

Page 26: Larissa weekly

Υλικά- 1 κιλό μανιτάρια πλευρώτους- 4 κ.σ. γιαούρτι- μερικά φύλλα βασιλικό- 4 κ.σ. μουστάρδα- 100 γρ. φέτα- 2 καρότα- 2 κ.σ. ελαιόλαδο- αλάτι και πιπέρι

Εκτέλεση-Πλένουμεκαιαλατίζουμεταμα-

νιτάρια.- Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το

γιαούρτι με τη μουστάρδα και ρί-

χνουμε αλάτι και πιπέρι.- Τρίβουμε τα καρότα τα ρί-

χνουμε μέσα κι’ αυτά και ανακα-τεύουμε.

- Βάζουμε μερικά μανιτάρια σεένα ταψί και από πάνω πασπαλί-ζουμε τη θριμματισμένη φέτα καιέπειτα στρώνουμε τη σάλτσα μας.

- Από πάνω στρώνουμε και ταυπόλοιπα μανιτάρια.

-Βάζουμεάλλημίαστρώσηαπότησάλτσακαιρίχνουμεαπόπάνωκι’άλλη φέτα.

- Ψήνουμε στους 180 βαθμούςγια μισή ώρα περίπου.

Υλικά800 γρ. χοιρινό από κιλότο1μέτριοκρεμμύδιτριμμένο4κυδώνιακομμένασεφέτες2 κουταλιές αλεύρι1/2κουταλιάντομάταπελτέχυμός από ένα πορτοκάλι70γρ.βούτυροήελαιόλαδο1/2 κουταλιά ζάχαρη1 κουταλιά πάπρικα γλυκιά200γρ.αποξηραμέναδαμά-σκηνα χωρίς κουκούτσι3 φλυτζάνια νερό2 ποτήρια κρασί ροζέαλάτι, πιπέρι

ΕκτέλεσηΣωτάρουμε το κρεμμύδι

με το βούτυρο και προσθέ-τουμε το κρέας να ροδίσει.Προσθέτουμετοαλεύρι,τηνπάπρικα, τον ντοματοπελτέ,τοχυμόπορτοκαλιού,τηζά-χαρη, το αλάτι και το πιπέρι.Σβήνουμε με το κρασί, ρί-χνουμε το νερό και αφήνουμε να βράσει σε σιγανή φωτιά και 1ώρα.

Ρίχνουμε τα κυδώνια, αφού πριν τα σωτάρουμε σε λάδι για ναροδίσουν ελαφρώς. Προσθέτουμε τα δαμάσκηνα και βράζουμετο φαγητό για 45 λεπτά σε σιγανή φωτιά.

Ψητά μανιτάρια με σάλτσα καρότουΟΡΕΚΤΙΚΟ

Χοιρινό με κυδώνια και δαμάσκηναΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ

Υλικά: 1 κουτί ζαχαρούχο γάλα1 κουτί μπισκότα πτι - μπερ ή μπισκότα κανέλλας Μισό πακέτο βιτάμΛίγο ρούμι2 μπανάνεςΚρέμα γάλακτος 500 γρΖάχαρη άχνη (2-3 κουταλιές)Λίγη βανίλιαΛίγη KahluaΤριμμένο κακάο ή κανέλλα

Εκτέλεση: Μουσκεύουμε τα μπσκότα στο ρούμι και μετά τα σπάμε

στο blenderΚατόπιν τα χτυπάμε με το βούτυρο στο μίξερΤο μείγμα αυτό θα το στρώσουμε σαν βάση σε ένα τα-

ψάκι και θα το βάλουμε στην κατάψυξηΣτο μεταξύ, έχουμε βάλει σε μια κατσαρολίτσα με νερό

το κουτί το ζαχαρούχο (κλειστό, όπως το πήραμε από τοράφι μας) να βράσει για 1 ώρα περίπου. Με αυτόν τοντρόπο το γάλα γίνεται σαν καραμέλα

Οταν ανοίξουμε το κουτί, περιχύνουμε το περιεχόμενοπάνω στην βάση με τα μπισκότα

Μετά κοβουμε τις μπανάνες σε ροδέλες και τις τοποθε-τούμε από πάνω

Στο τέλος ανακατεύουμε σε ένα κατσαρολάκι τηνκρέμα γάλακτος, την άχνη και λιγη kahlua αν θέλουμε καιπεριχύνουμε το μείγμα στο γλυκό

Το βάζουμε στο ψυγείο να πήξει και το σερβίρουμε μετριμμένο κακάο πάνω από την κρέμα ή και με κανέλλα

Σαν παραλλαγή μπορούμε να βάλουμε στην τελευταίαστρώση, γλάσο σοκολάτας (με κρέμα γάλακτος, άχνη καικουβερτούρα) και σερβίρουμε με τριμμένο αμύγδαλο.

BanoffeeΕΠΙΔΟΡΠΙΟ

Υλικά2 μεζούρες άσπρο ρούμι κόλα 1/2 μεζούρα lime 5 παγάκια φλούδα από μια φέτα λεμόνι

Ετοιμασία-Βάλτε τα παγάκια σε ποτήρι highball-Από πάνω το ρούμι και το χυμό lime-Συμπληρώστε με κόλα-Γαρνίρετε με τη φλούδα λεμόνι σπιράλ

Cuba LibreΠΟΤΟ

Κάρυ (Ινδικό)ΞΕΝΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Υλικά- 3-4 φασολάκια κάρδαμο- 1 κ.γλ. κόλιαντρο- 3 ξυλάκια κανέλα- 1/2 κ.γλ. κίμινο ακοπάνιστο- 1-2 κ. γλ. ξερή κόκκινη πιπεριά- 4 κ.γλ. φρέσκο τζίντζερ καθαρισμένο και ψιλοκομ-μένο- 1 κ.γλ. κούρκουμα

Εκτέλεση- Προσθέστε όλα τα υλικά στη συνταγή σας. Αν το

φαγητό χρειάζεται τσιγάρισμα, σοτάρετε πρώτα τα κα-ρυκεύματα 1-2 λεπτά σε μέτρια φωτιά για να ελευθε-ρώσουν το άρωμά τους.

- Το κάρυ είναι ακόμα καλύτερο αν τα υλικά είναιφρέσκα.

R E SR V AI O N

ETS

1η πάροδος Φιλλελήνων 9 (Φρούριο)τηλ.: 2410 258155

Page 27: Larissa weekly

ΤΤοο ππιιοο γγρρήήγγοορροοττρρέέννοο!!

Ενας Ελληνας ένας Γερμα-νός κι' ένας Ιάπωνας κάνουνκόντρες για το ποιός έχει τα πιο γρήγορατρένα στην χώρα του.

- Στην Γερμανία τα τρένα είναι τόσογρήγορα λέει ο Γερμανός που όταν ταξι-δεύουμε στην εξοχή όλα τα δέντρα φαί-νονται σαν μια πράσινη γραμμή.

- Αυτό δεν είναι τίποτα, λέει ο Ιάπωνας.Στην χώρα μου τα τρένα τρέχουν τόσογρήγορα που όταν ταξιδεύουμε στηνεξοχή η γή φαίνεται σαν μια καφέγραμμή.

- Να σας πω εγώ για ταχύτητα λέει τε-λικά και ο Ελληνας. Τις προάλλες μάλωναμε τον σταθμάρχη της Αθήνας καθώς τοτρένο ξεκινούσε κι'εκει που ήμουν έτοι-μος να του ρίξω σφαλιάρα τελικά τηνέφαγε ο σταθμάρχης της Λαμίας!

ΣΣυυννάάννττηησσηη κκοορρυυφφήήςςΣε μια συνάντηση του Παπανδρέου με

τον πρωθυπουργό της Ελβετίας, ο Πα-πανδρέου συστήνει τους υπουργούς του:

- Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Εργασίας,Υγείας, Παιδείας, Οικονομίας κλπ.

Έρχεται η σειρά του Ελβετού, που συ-στήνει αντίστοιχα:

- Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Εργασίας,Υγείας, Ναυτιλίας...

Κρυφογελάει ο Παπανδρέου. Του λέει οΕλβετός:

- Γιατί γελάτε;- Μα έχετε υπουργό Ναυτιλίας, ενώ δεν

έχετε θάλασσα;- Όταν μου παρουσίασες τους υπουρ-

γούς Δικαιοσύνης, Υγείας, Παιδείας καιΟικονομίας, εγώ γέλασα;

ΟΟ ππιιοο µµααύύρροοςς......Ήταν 3 μαυράκια και διαγωνίζονταν

ποιος έχει τον πιό μαύρο πατέρα.Λέει το πρώτο:- Εμένα ο πατέρας μου είναι μαύρος

σαν κάρβουνο.Λέει το δεύτερο:- Εμένα ο πατέρας μου μία φορά κό-

πηκε και έβγαλε μαύρο αίμα.Λέει και το τρίτο:- Εμένα μια φορά ο πατέρας μου

έκλασε και είχε σκοτάδι για τρείς ημέρες!!!

ΚΚηηδδεεµµοοννίίαα......Ήταν ένα αντρόγυνο και ήθελε να χω-

ρίσει. Πήγε λοιπόν στα δικαστήρια.Και οι 2 όμως ήθελαν την κηδεμονία

του μονάκριβου και λατρεμένου παιδιούτους.

- Πρώτη η γυναίκα λοιπόν έπεσε κλαί-γοντας στα πόδια της δικαστίνας και τηνικέτεψε να δώσει το παιδί σε αυτήν αφούεκείνη ήταν που το έφερε στον κόσμο.

Αυτό φάνηκε λογικό στη δικαστίνα πουήταν και γυναίκα, αλλά ήθελε να ακούσεικαι το επιχείρημα του άντρα. Σηκώνεταιλοιπόν ο άντρας και μετά από λίγη σκέψηλέει:

- Κυρία δικαστά, όταν ρίχνετε ένα νόμι-σμα στο μηχάνημα για να παρετε μιαpepsi, μόλις βγει η pepsi ανήκει σε σας ήστο μηχάνημα;

ΑΝΕΚ∆ΟΤΑ

N E E Σ Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ C DΕλληνική Μουσική

ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΛΤΑ - DELTA MIKAEL: TECH ME AWAYΠΑΝΟΣ ΚΙΑΜΟΣ: ΘΑ ΖΗΣΩ ΓΙΑ ΜΕΝΑROUS: ROUS (+) ( - )ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ: ΦΑΝΕΡΑ ΜΥΣΤΙΚΑΜΠΑΜΠΗΣ ΣΤΟΚΑΣ: ΒΟΛΤΑΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ:ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΑΙΖΕΤΑΙΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ: ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΠΛΑ (ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓ-ΓΕΛΑΤΟΣ - ΘΕΜΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ)ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΣΕ ΘΕΛΩ

At the movies

AnimationΔιάρκεια: 103'

Υπόθεση:

Τον γνωρίσαμε, τον λατρέψαμε και εκείνος επι-στρέφει με σύσσωμη την παρέα του έτοιμος για νέεςπεριπέτειες στo βασίλειο του Πέρα Πέρα…

Μετά τους έρωτες και τα μεγαλεία ο Σρεκ είναι πλέον υπόδειγμα οι-κογενειάρχη… Όμως δεν αποχωρίζεται κανείς εύκολα το χούι τουκαι έτσι, ο Σρεκ πολύ σύντομα μπλέκει σε νέες περιπέτειες καθώς,αναπολώντας τις εποχές που ήταν ο φόβος και ο τρόμος στο βάλτο,έρχεται σε συμφωνία με έναν απατεώνα, τον Ραμπελστίλτσκιν… Μια

νέα εκδοχή του βασιλείου του Πέρα Πέρα τον περιμένει, με τον Ραμ-πελστίλτσκιν βασιλιά, τα τέρατα να είναι υπό διωγμό, ενώ η Φιόναδεν υπήρχε ακόμα στη ζωή του και ο γάιδαρος ούτε που τον ανα-γνωρίζει… Τώρα, ο Σρεκ πρέπει με κάθε τρόπο να λύσει τα μάγια τουΡαμπελστίλτσκιν, να επιστρέψει στο βασίλειο του Πέρα Πέρα και ναξαναβρεί τους φίλους του και την πολυαγαπημένη του οικογένεια.

Σκηνοθεσία: Κρίς ΜίλλερΑκούγονται οι φωνες των: Μάικ Μάγιερς, Έντι Μέρφι, Κάμερον

Ντίαζ, Αντόνιο Μπαντέρας, Ρούπερτ Έβερετ, Τζάστιν Τίμπερλεϊκ,Τζούλι Άντριους

INCEPTIONΠεριπέτεια ΦαντασίαςΔιάρκεια: 158'

Υπόθεση:

ΟΝτομ Κομπ (Λεονάρντο ΝτιΚάπριο) είναιένας επιδέξιος ληστής και ο άσσος στηνεπικίνδυνη τέχνη της εκμαίευσης:

μπορεί να κλέψει πολύτιμα μυστικά από ταβάθη του υποσυνείδητου τη στιγμή που τοθύμα του κοιμάται βαθιά και το πνεύμα τουείναι πάρα πολύ ευάλωτο.

Η σπάνια ικανότητα του Κομπ τον έχει καταστήσειπολύτιμο παίκτη στην επικίνδυνη σκακιέρα της εταιρικήςαντικατασκοπείας, αλλά και διεθνή φυγά, αφαιρώνταςτου ό,τι έχει αγαπήσει στη ζωή του. Ο Κομπ όμως, δέχεται

μια πρόταση που μπορεί να τον εξιλεώσει. Μια τελευταίαδουλειά που μπορεί να του χαρίσει πίσω τη χαμένη τουζωή αρκεί να καταφέρει το αδύνατο – την απαρχή. OΚομπ και η ομάδα του που απαρτίζεται από ειδικούςπρέπει να καταφέρουν το αντίθετο απ' ό,τι έκαναν ωςτώρα. Ο στόχος τους πλέον δεν είναι να κλέψουν μια ιδέα,αλλά να καλλιεργήσουν μια καινούργια. Αν τακαταφέρουν, θα σκηνοθετήσουν το τέλειο έγκλημα.

Όμως, κανένας σχεδιασμός δεν είναι αρκετάπροσεκτικός ούτε οι ικανότητές τους μπορούν ναδιασφαλίσουν ότι θα ξεφύγουν από τον πιο επικίνδυνοεχθρό τους, που δείχνει να μπορεί να προβλέψει κάθετους κίνησή. Έναν εχθρό που μόνο ο Κομπ θα μπορούσενα προβλέψει.

Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ ΝόλανΠρωταγωνιστούν: Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Μάριον

Κοτιγιάρ, Έλεν Πέιτζ, Μάικλ Κέιν, Κεν Γουατανάμπι, Τζόζεφ

ΣΡΕΚ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑSHREK FOREVER AFTER

Page 28: Larissa weekly

έυκολο µέτριο δύσκολο

ΧειραψίαΗ χειραψία εξαπλώθηκε ως χειρο-

νομία τον Μεσαίωνα, ώστε οι άν-θρωποι που συναντιούνται ναδείχνουν ότι δεν είναι οπλισμένοι.

Όνειρα και IQΟι επιστήμονες λένε ότι όσο πιο

πολύονειρεύεσαι,τόσομεγαλύτεροείναι το IQ σου.

Είδη πάγουΥπάρχουν τουλάχιστον 14 διαφο-

ρετικά είδη πάγου.

Καθαρό χρυσάφιΤοκαθαρόχρυσάφιείναιτόσομα-

λακό που μπορείς να το πλάσεις μετα χέρια.

Τσιγάρο και διάδοσηΤοτσιγάροδιαδόθηκεκατάτοδεύ-

τερομισότου19ουαιώνα.Ήτανελα-φρύ και μικρό σε μήκος.

ΥπέρηχοιΟι υπέρηχοι έχουν τη δυνατότητα

να συμπιέζουν τις φυσαλίδες ενόςυγρού και να τις θερμαίνουν σε χι-λιάδες βαθμούς Κελσίου.

ΆμμοςΗ συμπιεσμένη, σκαμμένη ή υγρή

άμμος γίνεται στο τέλος βράχος.

Μπαμπού και ανάπτυξηΕνενήντα εκατοστά τη μέρα, τόσο

μπορεί να αναπτυχθεί μέσα σε μιαμέραέναςαπλόςβλαστόςμπαμπού,στη γη.

ΜούμιαΕίκοσιστρώματααπόμετάξικαιέξι

ξύλιναραβδιά,τύλιγαντοσώμαμιαςαπότιςκαλύτεραδιατηρημένεςμού-μιες στον κόσμο.

Κόκκοι γύρηΠενήνταπερίπουκόκκοιγύρηανά

κυβικό μέτρο αέρα προστίθενταιστησυνήθησκόνητουσπιτιούκατάτη διάρκεια της άνοιξης.

Εκκωφαντική μουσικήΣτην εκκωφαντική μουσική αντι-

δράμε αντανακλαστικά, δηλαδή τοσώμα μας χορεύει.

ΑλόηΓια τους ιθαγενείς της ερήμου η

αλόη είναι ιερό φυτό που εξορκίζειτα κακά πνεύματα.

ΟφθαλμαπάτεςΌταν φυσά πάνω από την επιφά-

νεια της θάλασσας, ο κρύος αέρας

δημιουργεί οφθαλμαπάτες.

Διαμάντι Τέιλορ ΜπάτονΞακουστό επίσης διαμάντι είναι το

Τέιλορ Μπάτον, 69 καρατίων, πουείχεχαρίσειοΡίτσαρντΜπάρτονστηΛίζΤέιλορ.

ΡοχαλητόΤοροχαλητόφτάνειστα92ντεσιμ-

πέλ, όσο ένα κομπρεσέρ

Νότα ΝΤΟΗ νότα ΝΤΟ παράγει 256 δονήσεις

το δευτερόλεπτο.

Όλα μαύρα..Αν βρισκόσαστε στο διάστημα με

τον ήλιο πίσω σας ολόλαμπρο θα ταβλέπατεόλα...μαύρα.Κιαυτόγιατίοιακτίνες του φωτός που διαδίδονταιευθύγραμμα δεν θα συναντούσανγύρω σας σώματα ύλης στα οποίαθα μπορούσαν να ανακλαστούν καινα πέσουν στη συνέχεια στα μάτιασας

ΚραγιόνΤα περισσότερα κραγιόν περιέ-

χουν λέπια ψαριών

Λουλούδιακαι γονιμοποίηση

Ηανάπτυξητωνχρωματικώνσχη-μάτωνπουέχουνπολλάλουλούδια,και δεν είναι ορατά από τον άν-θρωπο, λέγεται ότι προσελκύει διά-φορα έντομα, των οποίων τα μάτιαδιακρίνουντουπεριώδες,διευκολύ-νοντας με τον τρόπο αυτό τη γονι-μοποίηση των λουλουδιών με τηγύρη που μεταφέρουν.

Όμηροι τουρίστεςΙδιοκτήτης ξενοδοχείου σε θέρε-

τρο της δυτικής ακτής τηςΤουρκίας,κράτησε "ομήρους" 75 Πολωνούςτουρίστες επειδή ο εκπρόσωποςγραφείου ταξιδιών εξαφανίστηκεχωρίςναπληρώσειτονλογαριασμό,που ήταν 60.000 δολάρια.

Τ ο ξ έ ρ ε ι ς ό τ ι ;

SUDOKO mania

Οριζόντια1. μαλακτικό αφέψημα5. Τιμολέων ...: δικαστικός και λογοτέχνης6. το γραφτό10. το φίδι δεντρογαλιά11. συμπτωματική13. ... Ιοσελιάνι: σκηνοθέτης15. γνωστός άγνωστος17. ατέλειωτο εγώ18. είδος παντόφλας19. νέος έλληνας ηθοποιός

Κάθετα2. δίνουν λάμψη σε φόρεμα3. αδερφός των Υάδων4. κύτταρο των οστών7. η θεία κοινωνία των καθολικών8. μόνιμο χρέος9. ιταλός ζωγράφος της πρώιμης αναγέννησης12. παραμελημένος ναός13. φρούτα που ωριμάζουν αργά14. πολεμικός ύμνος16. είδος αλλαντικού20. άφωνος δείνα

δύσκολο σταυρόλεξο

01 Οκτωβρίου -Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων01 Οκτωβρίου -Παγκόσμια Ημέρα Χορτοφαγίας02 Οκτωβρίου - Διεθνής Ημέρα Μη Βίας02 Οκτωβρίου -Παγκόσμια Γιορτή Πουλιών04 Οκτωβρίου -Παγκόσμια Ημέρα Κατοικίας04 Οκτωβρίου - Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων04 Οκτωβρίου -Παγκόσμια Ημέρα Αρχιτεκτονικής05 Οκτωβρίου -Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών

Page 29: Larissa weekly

Στο νέο 9-5 η Saab επένδυσε περισσότερο από ποτέστην αισθητική του αμαξώματος, αντλώντας πολ-λά στοιχεία από αυτήν του πρωτότυπου Aero Χ.

Οι διαστάσεις του μοντέλου είναι τα 5.008x1.868x1.466 χιλιοστάγιαΜxΠxΥ,καιτα2.837χιλ.γιατομεταξόνιο,ενώοχώροςτωναπο-σκευώνείναιτα515λίτρα.Στοντομέατηςοδικήςσυμπεριφοράς,τοβασικό χαρακτηριστικό του είναι η αξιόλογη άνεση και ποιότητακύλισης που απολαμβάνουν οι επιβάτες του. Το νέο 9-5 αποδει-κνύεται σίγουρο κάτω από όλες τις συνθήκες και με συμπεριφοράιδιαίτερα φιλική προς τον οδηγό. Ταξιδεύοντας στον αυτοκινητό-δρομο με μεγαλύτερες ταχύτητες η σταθερότητα που επιδεικνύειείναι χαρακτηριστική, ενώ και σε δρόμο με απαιτητικές στροφέςέδειξε πως τα καταφέρνει αρκετά καλά.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η λειτουργία των 3 προγραμμάτωνοδήγησης του συστήματος DriveSense που ελέγχονται από τονοδηγό μέσω του σχετικού διακόπτη. Στην επιλογή Comfort, το 9-5είναι ιδιαίτεραάνετοκαιχαλαρόγιαξεκούραστεςκαθημερινέςμε-τακινήσεις. Στην επιλογή Intelligent ένας μικροεγκέφαλος «διαβά-ζει» τον τρόπο που οδηγείται το αυτοκίνητο (απλά καθημερινά ήγρήγορα) και προσαρμόζει ανάλογα την υποβοήθηση στο τιμόνι,

την απόκριση του κινητήρα και τον ρυθμό απόσβεσης από τηνανάρτηση.ΣτηνεπιλογήSportπροσαρμόζειτουςπιοπάνωπαρά-γοντες αποκλειστικά για γρήγορη οδήγηση.

Από πλευράς μηχανικών συνόλων οι βενζινοκινητήρες με τουςοποίους εξοπλίζεται είναι 1,6/2,0 και 2,8 λίτρων. Ο υπερτροφοδο-τούμενος1,6λίτρωναποδίδει180ίππους,μετα0-100χ.α.ω.ναέρ-χονται σε 9,5 δλ., την τελική ταχύτητα να σταματά στα 220 χ.α.ω.,καιτημέσητιμήκατανάλωσηςναείναιτα7,6λίτρα/100χιλιόμετρα.Ηδεύτερηέκδοσηείναιη2.0Τ(και2.0ΤBioPower),μετηναπόδοσηστους220ίππους.Εδώτα0-100χ.α.ω.έρχονταισε7,9δλ.γιατοχει-ροκίνητο με την κίνηση εμπρός, ενώ η τελική ταχύτητα και η μέσηκατανάλωση της έκδοσης είναι τα 240 χ.α.ω. και 8,4 λίτρα/100 χι-λιόμετρα αντίστοιχα. Τέλος, η ταχύτερη έκδοση είναι αυτή με τονυπερτροφοδοτούμενο V6 κινητήρα των 300 ίππων και αποκλει-στικά τετρακίνηση. Τα 0-100 χ.α.ω. έρχονται σε μόλις 6,9 δλ. και ητελική ταχύτητα σταματά στα 250 χ.α.ω., ενώ η μέση τιμή της κα-τανάλωσηςείναιτα11,4λίτρα/100χιλιόμετρα.ΤομοντέλοθαείναιδιαθέσιμοστηνΕλλάδατοΣεπτέμβριο,σετιμέςπουδενέχουνανα-κοινωθεί ακόμη.

ΝΝέέοο SSaaaabb 99--55

ΣΣΟΟΥΥΙΙ∆∆ΙΙΚΚΗΗ ΥΥΠΠΕΕΡΡΟΟΧΧΗΗ!!

Giulietta ονομάζεται ο αντικαταστά-της της 147, αναβιώνοντας ένα ιστο-ρικό όνομα, αφού το όνομα Milano

απορρίφθηκε από τη Fiat, μετά από μία δια-μάχη ανάμεσα στην εταιρεία και το προσω-πικό της στο Μιλάνο (η οποία έχει τις ρίζεςτης στη βαθμιαία εγκατάλειψη της «πατρί-δας» της Alfa Romeo από το γκρουπ Fiat,προς όφελος της συγκέντρωσης περισσό-τερων δραστηριοτήτων στο Τορίνο).

Η διάθεση της Giulietta θα ξεκινήσει την άνοιξη. Θαπροσφέρεται με 3 βενζινοκινητήρες (1.4 TB με 120ίππους, 1.4 TB MultiAir με 170 ίππους και 1750 ΤΒi με235 ίππους για στην έκδοση Quadrifoglio Verde),όλους με σύστημα Start&Stop για μείωση της κατα-νάλωσης και των εκπομπών ρύπων.

Έχει μήκος 4,35 μ., ύψος 1,46 μ., πλάτος 1,80 μ. καιμεταξόνιο 2,63 μ. Ο χώρος αποσκευών είναι -επιτέ-λους- ανταγωνιστικός για την κατηγορία, με χωρητι-κότητα 350 λίτρων.

ΗTomTom, μια από τις μεγαλύτερες εται-ρείες στον κόσμο στον τομέα των φο-ρητών συστημάτων πλοήγησης, ανα-

κοινώνει την έναρξη διάθεσης στην Ελλάδα τηςυπηρεσίας «κάμερες ταχύτητας».

Η υπηρεσία παρέχει ενημέρωση στους οδηγούς γιατη θέση στην οποία είναι τοποθετημένες οι σταθερέςκάμερες ταχύτητας και αφορά όλες τις συσκευές Tom-Tom που είναι διαθέσιμες στην ελληνική αγορά.

Επιπλέον, η υπηρεσία παρέχει πληροφορίες για τις θέ-σεις αντίστοιχων καμερών στους χάρτες όλων τωνχωρών που διατίθενται στις συσκευές TomTom και γιατους οποίους υποστηρίζεται η σχετική υπηρεσία.

Η υπηρεσία προσφέρεται με ετήσια συνδρομή πουκαλύπτει την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη, έναντι των29.95 ευρώ. Είναι επίσης διαθέσιμη δωρεάν με τημορφή εφ' άπαξ ανανέωσης για τους χρήστες που θασυνδεθούν στο HOME για πρώτη φορά μετά την 1η Ιου-νίου 2010, ενώ θα είναι προεγκατεστημένη σε όλες τιςσυσκευές από το τέλος του καλοκαιριού.

Η ενημέρωση των συσκευών γίνεται μέσω του δω-ρεάν λογισμικού TomTom HOME, που παρέχει όλες τιςαπαραίτητες πληροφορίες, για να είναι κάθε συσκευήενημερωμένη -όπως καινούργιες εκδόσεις λογισμικού,καινούργιους χάρτες, δωρεάν υλικό από την κοινότηταχρηστών της TomTom, πρόσβαση σε υπηρεσίες κλπ.

Εντοπίστε τις κάµερες ταχύτητας µε TomTom

Alfa Romeo Giulietta ... Οχι Julia!

Με χαρακτηριστικά από sport touringμοτοσικλέτα και με την αρωγή ενόςισχυρού τρικύλινδρου κινητήρα, το

γενεάς τρίτης Tiger αξίζει θέση πρωταγωνιστήστην πιο δημοφιλή κατηγορία της ελληνικήςαγοράς.

Αυτή των Sport Utility Bikes (SUB), που στην αυτοκι-νητιστική κουλτούρα των δρόμων έχει πολλά κοινά μετα επίσης δημοφιλή οχήματα τύπου SUV.

Μοτοσικλέτες σαν την Triumph Tiger είναι ιδανικές γιατην ελληνική αγορά. Με ιστορία που συμπυκνώνεται σετρεις γενιές, το νεότερο Tiger της εγγλέζικης Triumphδιαθέτει έναν από τους ισχυρότερους κινητήρες στηνκατηγορία του.

Triumph Tiger 1050

Page 30: Larissa weekly

Πτώση άρχισε να εμφανίζει μετάτο 2006 η αξία της αγοράς τωνπροϊόντων φυτοπροστασίας,

λόγω της δυσμενούς επιρροής της νέαςΚοινής Αγροτικής Πολιτικής και της μεί-ωσης των εκτάσεων αρκετών βασικώνκαλλιεργειών. Σύμφωνα με πρόσφατη με-λέτη της Hellastat για τον εγχώριο κλά-δο των γεωργικών εφοδίων (αγροχημι-κά και λιπάσματα) το 2009 ο κλάδοςεπηρεάστηκε αρνητικά και από την οι-κονομική ύφεση, με συνέπεια την υπο-χώρηση των πωλήσεων κατά 8-10%.

Το εν λόγω έτος οι τιμές σε βασικά γεωργικάπροϊόντα(σιτάρικαικαλαμπόκι)έπεφτανσυνε-χώς, γεγονός που οδήγησε σε μείωση των καλ-λιεργούμενων εκτάσεων και παραγωγής καιεπομένως της ζήτησης για προϊόντα φυτοπρο-στασίας. Την περίοδο 2009/2010 οι τιμές τουσκληρούσίτουυποχώρησανσε18λεπτά/κιλό,από25λεπτάπέρυσι,ενώστοκαλαμπόκικατε-γράφημείωσησε9-10λεπτά,από14λεπτάτηνπερσυνή περίοδο. Αντιθέτως, η τιμή του βάμ-βακοςσχηματίστηκεστα30λεπτά,δεικνύονταςτάσεις ανάκαμψης.

Φέτοςόμωςοιτιμέςστοκαλαμπόκικαιτοβαμ-βάκι εμφανίζουν βελτίωση, γεγονός που δημι-ουργεί αισιοδοξία ότι η αγορά θασταθεροποιηθείστοεπίπεδοτου2009.Έτσι,τηντρέχουσα περίοδο το καλαμπόκι πωλείται στα14 λεπτά / κιλό, ενώ σημαντική άνοδος αναμέ-νεταικαιγιατοβαμβάκιλόγωτωνευνοϊκώνδιε-θνών συνθηκών (μείωση αποθεμάτων καιυψηλές τιμές). Αντιθέτως, οι τιμές του σιταριούπαραμένουν σε χαμηλά επίπεδα (15 λεπτά /κιλό), παρά το θετικό κλίμα την Ε.Ε.

Πάντως, εκπρόσωποι των παραγωγών ανα-μένουνότιοτομέαςτουσίτουθαανακάμψειτο2011, ακολουθώντας έτσι την πορεία των ευ-ρωπαϊκών τιμών.

Γενικά, θεωρείται ότι η αγορά έχει εισέλθει σεστάδιο ωριμότητας, καθώς οι καλλιεργούμενεςεκτάσειςδενπρόκειταινααυξηθούνσημαντικά.

Σεθεσμικόεπίπεδο,αρνητικήεξέλιξηαποτελείη υιοθέτηση των αρκετά αυστηρών κριτηρίωναποκλεισμού που θα ισχύσουν από το 2011.Τακριτήριααυτάθαοδηγήσουνσεαπόσυρσηαρ-κετώνδραστικώνουσιών,πολλέςαπότιςοποίεςδεν θα αντικατασταθούν από νέες, ενώ θα κα-ταστήσουν τις καλλιέργειες πιο ευάλωτες σεασθένειες και παράσιτα λόγω του περιορισμέ-νωνλύσεων.Πάντως,οιεπιπτώσειςστηναγοράθαγίνουνεμφανείςσεμακροπρόθεσμοκυρίωςορίζοντα, καθώς η διαδικασία απόσυρσης θαδιενεργείται σταδιακά.

Στον κλάδο των λιπασμάτων η οικονομικήύφεση και οι χαμηλές τιμές σε προϊόντα εκτατι-κώνκαλλιεργειών,σεσυνδυασμόμετιςέντονεςανατιμήσειςπουεπικράτησαντο2008καιτομε-γαλύτερο μέρος του 2009, οδήγησαν σε υπολί-πανσητωνεκτάσεων.Το2009καταναλώθηκανσυνολικά708.000τόνοιλιπασμάτων,ποσότηταπουυπολείπεταιτουπροηγούμενουέτουςκατά24%. Φέτος εκτιμάται ότι θα προκύψει περαι-τέρω υποχώρηση 8%, στους 650.000 τόνους.

Ηπροαναφερόμενητιμολογιακήάνοδοςπρο-κλήθηκεαπότιςαυξήσειςστιςδιεθνείςτιμέςτωνπρώτων υλών. Ωστόσο από τα τέλη του 2009παρατηρείται απότομη αποκλιμάκωση σε

σαφώςπιοορθολογικάεπίπεδα.Όμωςπαράτηβελτίωση αυτή η ζήτηση παραμένει χαμηλήλόγω της αποδυνάμωσης του ευρώ (οι εισαγό-μενες πρώτες ύλες αγοράζονται σε δολάρια).

ΠροβλήµαταΟι τιμολογιακές διαφορές, καθώς και το πε-

ριορισμένοεισόδηματωναγροτών,έχουνοδη-γήσει σε εισαγωγές φθηνότερων και μηπιστοποιημένωναγροχημικών,ταοποίαασκούναθέμιτοανταγωνισμόστααντίστοιχαεπώνυμαπροϊόντα.

Το μεγαλύτερο μέρος των παράνομων προ-ϊόντων αποτελείται από μη πιστοποιημένα γε-νόσημα που παράγονται στην Κίνα. Επίσης,πρόκειται και για αγροχημικά που έχουν ήδηαποσυρθεί στην αγορά της Ε.Ε., αλλά χρησιμο-ποιούνταιακόμαπαράνομα,καθώςκαιγιαπρο-ϊόντα που ουδέποτε ήταν εγκεκριμένα.

Τα παράνομα αγροχημικά εισάγονται κυρίωςαπότηΒουλγαρία,καθώςηγειτονικήχώραείναιμέλοςτηςΕ.Ε.καισυνεπώςδενδιενεργούνταιτε-λωνειακοί έλεγχοι. Μάλιστα, αρκετοί αγρότεςμεταβαίνουνστηγειτονικήχώραγιαναπρομη-θευτούν απευθείας φθηνότερα φυτοφάρμακα.

Το παράνομο εμπόριο οφείλεται στους ανε-παρκείς ελέγχους, αλλά και στις μικρές ποινέςπου επιβάλλονται στους παραβάτες.

Ακόμα, η διαδικασία από την κατάθεση ενόςφακέλου έως την τελική έγκριση ενός φυτο-φαρμάκουστηχώραμαςείναιιδιαίτεραχρονο-βόρος, φθάνοντας ακόμα και τους 50 μήνες, μεσυνέπεια οι εταιρείες του κλάδου να μην μπο-ρούν να τηρήσουν τον προγραμματισμό τους.

Μειονέκτημααποτελείκαιτομεγάλοπεριθώ-ριο πίστωσης που παρέχουν οι εταιρείες φυτο-φαρμάκων στους πελάτες (ανέρχεται πλέονστους 9 μήνες), γεγονός που οφείλεται κυρίωςστο μειούμενο γεωργικό εισόδημα.

Ο κλάδος των λιπασμάτων εξαρτάται σε με-γάλοβαθμόαπόεισαγωγέςπρώτωνυλών.Έτσι,οι εταιρείες επεξεργασίας επιβαρύνονται μευψηλότερα κόστη σε περιόδους ανοδικώντιμών, τα οποία μετακυλίονται στα τελικά προ-ϊόντα.

Επιπλέον,ηελληνικήπαραγωγήδιαμορφώνε-ται σε πολύ χαμηλότερα σε σχέση με το παρελ-θόν επίπεδα, αφού ορισμένες κομβικέςπαραγωγικές μονάδες δεν λειτουργούν πλέονλόγω της αύξησης των εισαγωγών και του αν-

ταγωνισμού των πολυεθνικών.Η επάνοδος των τιμών των πρώτων υλών σε

φυσιολογικά επίπεδα βελτίωσε το κόστος πα-ραγωγής, ωστόσο ανάγκασε πολλές εταιρείεςνα προβούν σε υποτίμηση αποθεμάτων πουείχαν προμηθευτεί σε υψηλότερες τιμές.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη μειού-μενη κατανάλωση, οδήγησε σε σημαντική μεί-ωση των περιθωρίων κερδοφορίας.

ΠροοπτικέςΣτη μελέτη της Hellastat αναφέρεται ότι μετά

τη σημαντική μείωση που υπέστη η αγορά τοπροηγούμενοέτος,το2010αναμένεταιναεπέλ-θει σταθεροποίηση, καθώς οι τιμές γεωργικώνπροϊόντων όπως το καλαμπόκι, το βαμβάκι καιτο κριθάρι τους τελευταίους μήνες ανακάμ-πτουν.Το γεγονός αυτό θα προσελκύσει περισ-σότερους καλλιεργητές, οδηγώντας σε αύξησητωνεκτάσεωνκαισυνεπώςτηςζήτησηςγιαφυ-τοφάρμακα.

Επίσης, το νέο Νομοσχέδιο του ΥπουργείουΑγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων μπορεί ναβελτιώσειτοντρόπολειτουργίαςκαιελέγχουτηςαγοράς μέσω της καθιέρωσης μέτρων όπωςέλεγχοι του εξοπλισμού φυτοπροστασίας, συν-ταγογράφηση φαρμάκων, παρακολούθησητιμών μέσω Παρατηρητηρίου κ.ά.

Αναφορικά με τον κλάδο των λιπασμάτων, ηενίσχυση των τιμών σε καλαμπόκι, σιτάρι καιβαμβάκι αναμένεται να μετριάσει τον υψηλόρυθμό μείωσης της αγοράς που επικράτησε το2009.

Ακόμα,ηπτώσητωντιμώντωνπρώτωνυλώναπό τα τέλη του 2009 θα καταστήσει τα προ-ϊόντατουκλάδουφθηνότεραγιατουςπαραγω-γούς.

Χρηµατοοικονοµικήανάλυση

Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικο-νομικές καταστάσεις 31 επιχειρήσεων φυτο-προστασίας για την περίοδο 2006-2009. Ταβασικά συμπεράσματα συνοψίζονται στα εξής:

- Ο Κύκλος Εργασιών του δείγματος το 2009εμφανίζεικάμψηκατά4,1%.Τα¾τωνεταιρειώνυπέστησαν κάμψη Πωλήσεων, γεγονός πουοδήγησε την αντίστοιχη μέση μεταβολή για τοτελευταίο έτος στο -6%.

- 17 από τις 24 κερδοφόρες επιχειρήσεις γε-

ωργικώνφαρμάκωνχαρακτηρίστηκαναπόχα-μηλότερα ΚΠΦ, γεγονός που οδήγησε τη μέσημεταβολή στο -19,5%.

- Το μέσο μικτό περιθώριο ενισχύθηκε σε31,2%.Αντιθέτως,ταπεριθώριαΚΠΤΦΑκαιΚΠΦυποχώρησαν σε 8,6% και 1,2% αντίστοιχα (από11,1% και 2,5% αντίστοιχα το 2008).

- Η κεφαλαιακή μόχλευση βελτιώθηκε σε 2,8προς 1, από 3,1 προς 1 το προηγούμενο έτος.Βασική αιτία της υποχώρησης αποτέλεσε ο πε-ριορισμός των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώ-σεων κατά 6,2% (αποτέλεσαν το 62,2% τωνσυνολικών κεφαλαίων για το 2009).

- Η αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων μει-ώθηκεσε4,3%,από8,3%το2008,άμεσησυνέ-πειατηςμείωσηςτωνπεριθωρίωνκερδοφορίας.

Αναφορικά με τον τομέα των λιπασμάτων,προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα απόδείγμα 21 εταιρειών (*):

- Ο Κύκλος Εργασιών το 2009 υποχώρησεκατά20,3%,στα€226,66εκ.ΑύξησηΠωλήσεωνεπέδειξαν μόνο 5 από τις 18 εταιρείες, ενώ ημέση μεταβολή διαμορφώθηκε σε -21,5%.

-Τα ΚΠΤΦΑ υποχώρησαν σε €12,74 εκ., έχον-ταςμειωθείκατά62%απότο2008,ενώταΚΠΦσχηματίστηκαν σε μόλις €2,38 εκ., από €20 εκ.το προηγούμενο έτος.

- Τα περιθώρια κερδοφορίας σημείωσαν ση-μαντική πτώση: ο δείκτης των μικτών κερδώνμειώθηκε σε 16,3% (από 22% το 2008), ενώ ταπεριθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ σχηματίστηκαν σε6,6% και 2% αντίστοιχα.

-Ηκεφαλαιακήμόχλευσηβελτιώθηκεοριακάσε2,4προς1λόγωτηςμικρήςμείωσηςτωνΒρα-χυπρόθεσμων και Μακροπρόθεσμων Υποχρε-ώσεων.

-Ηγενικήρευστότηταήτανγιαμιαακόμηχρο-νιά ιδιαίτερα υψηλή (1,50), καθώς οι εταιρείεςδιαχειρίζονται μεγάλες Απαιτήσεις και Αποθέ-ματα.

- Ο Εμπορικός Κύκλος επεκτάθηκε κατά 2μήνες, φθάνοντας το 2009 στις 238 ημέρες (8μήνες).

- Η αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων υποχώ-ρησε σημαντικά σε 5,2% (από 24,3% το 2008).

(*) Στο δείγμα δεν περιλαμβάνεται η Βιομηχα-νία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε., καθώς ηεξαγοράζουσαεταιρείαΕλληνικάΛιπάσματακαιΧημικάELFEΑ.Β.Ε.Ε.δενέχειδημοσιεύσειακόμαοικονομικές καταστάσεις λόγω της διαδικασίαςαναδιάρθρωσής της.

HHeellllaassttaatt::

Μικραίνει η πίτα στα αγροτικά εφόδια

Page 31: Larissa weekly

Πέµπτη 30 Σεπτεµβρίου 2010

Larissaweekly συνέντευξη 31

Έντονη προσωπικότητα, προσιτή, δημοφιλής. Ολόγος για την Θέκλα Παρασκευούδη, μία γυ-ναίκα που δηλώνει παρούσα στην πολιτική

σκηνή, με ένα έντονο πρόγραμμα που όμως δεν την έχεικαταβάλλει. Ένας άνθρωπος αληθινός, που όταν χα-μογελά, το εννοεί και φαίνεται στο βλέμμα.

Στηνπολιτική,έχειτοθάρροςήακόμηκαιτο«θράσος»ναστη-ρίζειταπιστεύωτης,χωρίςναπαρεκκλίνει,μηφοβούμενητιςαλ-λαγές. Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Περιβάλλοντος,Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. της Ε.Ε.Δ.Ε. του τμήματος Θεσσαλίας καιΚεντρικής Ελλάδας, υπεύθυνη Δημοσίων και Διεθνών σχέσεωνΠινακοθήκης Λάρισας. Πάνω από όλα μία ιδιαίτερα δραστήριαγυναίκα που δεν μπορεί να φανταστεί τον εαυτό της αδρανήθεατή των πραγμάτων.

Πολλές δραστηριότητες, διαφορετικές ιδιότητες, άρααπαιτείται αρκετός χρόνος. Πως τα συνδυάζετε όλα;

Με καλή διάθεση, χαμόγελο πάνω από όλα και με μια τσάντα,σχεδόν βαλίτσα στο χέρι (γέλια). Με υπομονή και θέληση. Έχωβάλει προτεραιότητες στη ζωή μου, αξιολογώ τα πράγματα καιαναλόγως αφιερώνω χρόνο. Αισθάνομαι τυχερή που έχω τόσηδύναμη και ενέργεια! Με ό,τι καταπιάνομαι το αγαπώ κιόλας!Ζούμεσ'ένακόσμοπουοιρυθμοίείναιανεξέλεγκτοι.Δεναφήνωνα με παρασύρει το ρέμα ούτε το ρεύμα…

Τα καταφέρνετε πάντα;Φυσικάκαιόχι.Δουλεύωαπότα18μου,όμως…ηεμπειρίαέρ-

χεται να προστεθεί με το πάθος και το θαυμασμό για ό,τι κάνω.Το μυστικό είναι πως δεν αρκούμαι σε μετριότητες, να μην συμ-βιβάζομαι.Αναζητώτοκαλύτερο,όχιαπόυπέρμετρηφιλοδοξία,αλλά από συνέπεια και αγάπη!

Πιστεύετε στην τύχη?Πιστεύωμετηνέννοιαότιτίποτεδενείναιτυχαίο!Είναικαιαυτός

ένας παράγοντας της καθημερινότητάς μας. Δεν πιστεύω όμως,πωςαπλάμένειςστάσιμοςκαιαδρανήςκαιπεριμένειςσαν«Φάν-της μπαστούνης» να έρθουν όλα. Είναι και στο χέρι μας, πώς θακαλλιεργήσουμε τις πιο ιδανικές συνθήκες.

Ποια λέξη ή φράση χρησιμοποιείτε κατά κόρον;Χαμογέλα γιατί πίσω από κάθε δυσκολία, υπάρχει η θετική

πλευράτηςζωής!Ήαλλιώςκάθεεμπόδιογιακαλό(πουλέεικαιημητέρα μου).

Καπνίζετε;Πόσο χαίρομαι για αυτή την ερώτηση. Είναι η πρώτη μου συ-

νέντευξηστηνοποίαηαπάντησημουείναιένα«όχι».Υπήρξαμα-νιώδης καπνίστρια. Έχω να καπνίσω όμως περίπου 2 μήνες καινα πιω καφέ!!! Δεν είχα σκεφτεί, ούτε και προσπαθήσει ποτέ, νακόψωτοτσιγάρο.Κάποιαμέρα,απόεγωισμόκαιμόνο,είπα«απόσήμερα εγώ και το τσιγάρο παίρνουμε διαζύγιο»! Αυτό ήταν καινιώθωπολύπερήφανη!Ένας «θεριακλήςκαπνιστής», ίσωςμπο-ρεί να καταλάβει τι εννοώ! Όλα τελικά είναι θέμα απόφασης καιστο μυαλό μας!

Τι αντιπαθείτε περισσότερο στους άλλους;Αντιπαθώ καταρχήν σε μένα και μετά στους γύρω μου, την έλ-

λειψη σεβασμού, αξιοπρέπειας, την πονηριά… και είμαι κάθετη.Μεαυτέςτιςαξίες,καταλαβαίνωπολλάγιατονάνθρωποπουέχωμπροστά μου. Αξιοπρέπεια είναι ο σεβασμός μας στον“γείτονα”,χωρίς δεύτερες σκέψεις.

Τι δεν θα συγχωρούσατε ποτέ;“Ποτέ”ίσωςόχι.Αλλάμεδυσκολίαθασυγχωρούσα,τηναλαζο-

νεία και την αχαριστία.Τα έχω συναντήσει και τα δύο..

Ποιον άνθρωπο θαυμάζετε περισσότερο;Έναν άνθρωπο που δεν είναι πια στη ζωή, αλλά για κάθε μου

πρόβλημα ανατρέχω στη θύμησή του. Ένας άνθρωπος που του

χρωστάω ό,τι είμαι σήμερα! Μου έμαθε να διεκδικώ, να έχωόραμα,ναπαθιάζομαι,ναπροσπαθώναείμαισυνεπής…ναείμαιπερήφανηγιατιςαρχέςμουκαιταπιστεύωμου.Νααγαπώτηδι-καιοσύνη!ΟΧρήστοςΠαρασκευούδης,οπατέραςμου,οοποίοςέφυγε από την ζωή πριν 10χρόνια.

Έχετε χόμπι;Μου αρέσει να μαγειρεύω και να κάνω“παρέα”με ένα ποτήρι

καλό κρασί περιτριγυρισμένη από καλούς φίλους. Μ΄ αρέσει ναχορεύω, να διαβάζω, να ακούω μουσική, να κάνω ταξίδια, όλαόσα είναι ευχάριστα στους περισσότερους ανθρώπους! Αυτάείναιχόμπι;Δενομίζω!Διότιταχόμπιθέλουνχρόνοκαισυνέπεια.Μια φορά στο τόσο… μάλλον διάλειμμα ακούγεται… (χαχα)

Η Θέκλα ως σύζυγος;Θα απαντήσω όπως θα ήθελα να απαντήσει ο Σωτήρης. Η τέ-

λεια σύζυγος(γέλια). Πέρα από την πλάκα, νομίζω πως η σχέσημας περιέχει όλα τα συναισθήματα σε έντονο βαθμό. Ίσως η επι-τυχίαείναινομίζωπωςακόμη θέλουμεναπερνούμεχρόνομαζί,γιατί απλά περνάμε όμορφα μαζί! Απολαμβάνουμε από τα οικο-γενειακά γεύματα στο σπίτι μας, μέχρι τις διαφωνίες μας…

Θέκλα και πολιτική. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Κα-ταρχήν μετά από χρόνια παρουσίας στη Νέα Δημοκρατία,αποφασίσατε να παραιτηθείτε.

ΗσυμμετοχήμουστακοινάωςστρατιώτηςτηςΝΔ“έληξε”ότανηπαράταξη,απέκτησεάλλοπεριεχόμενο.Αποφάσισανααπέχωαπό την ΝΔ και να ακολουθήσω μια στάση που είναι κοντά σταπιστεύω μου. Επειδή άκουσα πολλά όλο αυτό το διάστημα καιείδα ακόμη περισσότερα, θα σας πω μόνο το εξής: H μοναδικήφοράπουηηγεσίατηςΝΔμεαξιοποίησεωςστέλεχοςσε2ομά-δεςεργασίαςήεπιτροπές,ήτανακριβώςμετάτιςεσωκομματικέςεκλογές του Νοεμβρίου!Άρα δεν έφυγα δυσαρεστημένη με τηνέννοια που κυκλοφορεί, αλλά απόλυτα πετυχημένη! Συνεπώς, ηαπόφασηήτανκαθαράπροσωπικήκαιβασιζόμενηστιςαξίεςτουχαρακτήρα μου, που λένε πως είναι τίμιο να στηρίζεις αυτό πουπιστεύεις. Κάποιες φορές δεν είναι αρκετό να το λες, αλλά να τοκάνεις κιόλας!

Η Ντόρα Μπακογιάννη;Η κ. Μπακογιάννη αποτελεί αναμφισβήτητα μια πολιτική φυ-

σιογνωμία την οποία θαυμάζω και φυσικά όχι μόνο εγώ. Πέρααπότηφιλίαπουμαςσυνδέει,μαςέχειδοθείηευκαιρίανασυζη-τήσουμεαρκετέςφορέςγια θέματατηςεποχής μαςκαιομολογώπως οι πεποιθήσεις μας συγκλίνουν αρκετά.

Ποιες είναι οι πολιτικές σας βλέψεις για το μέλλον;Καλάθαήτανόλοιαυτοίπουπιστεύουμεστηνομαδικότητατης

δουλειάς με όραμα, χωρίς πισωγυρίσματα και πισωκαρφώματα,στηνπροσφοράμεπάθος,αλλάαπότηδικήμας“τσέπη”,μεβάσητις αξίες μας, να επιδιώκουμε και να διεκδικήσουμε την“συμμε-τοχή”!Άλλωστε οι ενεργοί πολίτες, από τις δράσεις τους συνεχί-ζουν να δίνουν παρουσία σε θέματα επικαιρότητας καιπροσπαθώ αυτό κι εγώ…

Οι έννοιες της πολιτικής, του πολιτισμού, της ανάπτυξης αλλάκαι του περιβάλλοντος δεν έχουν αξία αν τις προσδιορίσεις στομέλλον. Οι εξελίξεις τρέχουν, και αν δεν θέλουμε να τις ακολου-θούμε απλά, οφείλουμε όλοι μας να πράξουμε από“σήμερα”.

ΘΘΕΕΚΚΛΛΑΑ ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΟΟΥΥ∆∆ΗΗ::

«Δεν συμβιβάζομαι με την μετριότητα»

Page 32: Larissa weekly

18χιλιόμετρα μετά από τη Σταυρού-πολη και 9 χιλιόμετρα από το Κα-ρυόφυτο βρίσκεται ο Λιβαδείτης!

Ένα μικρό χωριό με πέντε σπίτια, αλλά και πα-νέμορφους καταρράκτες, που με ύψος 40 μέτραείναι οι υψηλότεροι στα Βαλκάνια.

Από το Λιβαδείτη ο θεατής μπορεί να ατενίσει τοδρυμό της Χαϊντούς, ένα παρθένο δάσος από οξυέςπου η καθεμιά τους έχει ηλικία πάνω από 200 χρόνια.ΕκείβρίσκεταικαιτοΑρκουδόρεμα,τοποθεσίαπανέ-μορφη, ιδανική για πεζοπορία!

Εκείνο όμως που είναι το πιο σημαντικό είναι οι κα-ταρράκτες του Λιβαδείτη, το ύψος των οποίων φτά-νειτα40μέτρα.ΕίναιοιυψηλότεροικαταρράκτεςσταΒαλκάνια.Βαδίζουμεδίπλααπότουςκαταρράκτεςκαιγια να φτάσουμε στο σημείο που πέφτουν κάνουμεγύρω στα 30 λεπτά περπάτημα, που όμως μας απο-ζημιώνουν με το θέαμα που βλέπουμε!

Ο Λιβαδίτης είναι ένα μικρό άγνωστο χωριό, πουόμωςείναιπανέμορφοκαιγραφικό!Ανσαςφέρειποτέοδρόμοςσαςαξίζεινατοεπισκεφθείτεκαινατοθαυ-μάσετε!

ΣΣττοουυςς κκααττααρρρράάκκττεεςς ττοουυ ΛΛιιββααδδεείίττηη!!!!!!

Με ύψος 40 μέτρα είναι οι υψηλότεροι στα Βαλκάνια

ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ...

Page 33: Larissa weekly

Πέµπτη 30 Σεπτεµβρίου 2010

Larissaweekly υγεία 33

Ησπονδυλίτιδα είναι φλεγμονήτων αρθρώσεων που συνδέουντους σπόνδυλους. Στην αγκυ-

λοποιητική σπονδυλίτιδα η φλεγμονήυποχωρεί, αλλά αφήνει πίσω της σκλη-ρυμένες, κατεστραμμένες αρθρώσεις,που μπορεί τελικά να οδηγήσουν σεσυγκόλληση των οστών της σπονδυλι-κής στήλης μεταξύ τους.

Η αιτία της νόσου δεν είναι γνωστή. Οιπρώτες αρθρώσεις που μπορεί να προ-σβληθούν είναι οι ιερολαγόνιες, που συνδέ-ουν τη βάση της σπονδυλικής στήλης με ταοστά της λεκάνης (πυέλου). Οστέινες προ-σεκβολές συγκολλούν μεταξύ τους τα προ-ηγουμένως ξεχωριστά οστά και ηδυσκαμψίαπουπροκύπτειμπορείσιγά-σιγάνα επεκταθεί προς τα πάνω σε όλη τη σπον-δυλικήστήλη,μέχριςότουτελικάπροσβάλειπολλές(ανόχιόλες)απότιςμεσοσπονδύλιεςαρθρώσεις.

Ποια είναι τα συμπτώματαΗ αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα αρχίζει

συχνά με χαμηλή οσφυαλγία που μπορεί ναεπεκταθεί προς τους γλουτούς. Ο πόνος καιη δυσκαμψία είναι γενικά εντονότερα τοπρωί.Μπορείεπίσηςναέχετεδυσκαμψίακαιπόνους στα ισχία και ένα γενικότερο αί-σθημα δυσκαμψίας στη σπονδυλική σας

στήλη. Μερικοί ασθενείς έχουν αόριστουςπόνους στο θώρακα και, περιέργως,, ευαι-σθησίαστιςφτέρνες.Γενικότερα,θανιώθετεαδιάθετοςκαιθαπαρουσιάσετεαπώλειατηςενεργητικότητας,ανορεξία,απώλειαβάρουςκαι ελαφρό πυρετό. Και, για λόγους που δενείναισαφείς,ταμάτιασαςθακοκκινίσουνκαιθα πονούν.

Πόσο συχνό είναι το πρόβλημαΜόνο 1 άτομο στα 2.000 πάσχει από τη

νόσο. Η πάθηση είναι 10 φορές συχνότερηστους άνδρες από όσο στις γυναίκες καιαπαντά κυρίως στις ηλικίες 20-40 ετών. Φαί-νεταιεπίσηςότιείναι(ανκαισεπεριορισμένηέκταση) οικογενειακή.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοιΑν και συνήθως η νόσος δεν εξαπλώνεται

πολύ γρήγορα προς τα πάνω στη σπονδυ-λικήστήλη,μερικέςφορέςμπορείνασυμβείαυτόαφήνονταςτονασθενήμεμίαάκαμπτησπονδυλική στήλη που μπορεί να κάνει τοκεφάλι του να γέρνει μόνιμα πάνω στο στή-

θος.Τα πλευρά μπορεί επίσης να προσβλη-θούν στο σημείο όπου συνδέονται με τησπονδυλική στήλη και αυτό θα έχει ως απο-τέλεσματημείωσητηςικανότηταςτουασθε-νούςνααναπνέει,λόγωτηςσυμπιέσεωςτωνπνευμόνων. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρ-χει ο κίνδυνος πνευμονικών λοιμώξεων. Οισιαγόνες μπορεί να προσβληθούν προκα-λώντας δυσκολία στο φαγητό και στην ομι-λία.

Τι πρέπει να γίνειΑν έχετε συμπτώματα αγκυλοποιητικής

σπονδυλίτιδας, συμβουλευτείτε το γιατρόσας, ο οποίος, κατά την εξέταση που θα σαςκάνει, θα δώσει ιδιαίτερη σημασία στηνέκταση των κινήσεων της ράχης και τοβαθμόεκπτύξεωςτουθώρακα.Θαχρειαστείεπίσης, κατά πάσα πιθανότητα, να κάνετεδιαγνωστικές εξετάσεις αίματος και ακτινο-γραφίεςτηςράχηςκαιτηςπεριοχήςτηςπυέ-λου.

Ποια είναι η θεραπείαΑυτοφροντίδα: Η τακτική καθημερινή

άσκηση,ιδίωςκολύμπι,ανείναιδυνατό,είναι

απαραίτητη. Αποκτήστε τη συνήθεια να αν-πνέετε βαθιά, να κοιμάστε σε σκληρόστρώμα κα να μη χρησιμοποιείτε μαξιλάρι.Προσπαθήστε να μάθετε να κοιμάστεμπρούμυτα μάλλον παρά ανάσκελα ή στοπλάι. Όλα αυτά τα μέτρα αυτοφροντίδαςβοηθούν στο να διατηρούνται οι μύες τηςράχης σας ισχυροί και να προστατεύουν τησπονδυλική σας στήλη από μόνιμη αναπη-ρία.

Ιατρική βοήθεια:Ογιατρόςσαςμπορείνασαςσυστήσειένα

φυσιοθεραπευτή, ο οποίος πιθανόν να σαςμάθεικάποιεςασκήσειςγιαναβελτιώσετετηστάση σας. Ο γιατρός μπορεί να σας γράψειέναν η περισσότερους τύπους αναλγητικώνκαι αντιφλεγμονωδών φαρμάκων.

Μία πολύ παραμορφωμένη σπονδυλικήστήλη μπορεί να διορθωθεί με οστεοτομία,μία χειρουργική τεχνική για την ευθυγράμ-μιση λυγισμένων, συγκολλημένων οστών.Αλλά κάθε τέτοια εγχείρηση βάζει σε κίν-δυνοτοννωτιαίομυελόκαιεπομένωςγίνεταιμόνοσεακραίεςπεριπτώσεις.Ανταισχίασαςέχουν πάθει μεγάλη βλάβη από αγκυλοποι-ητική σπονδυλίτιδα, μπορεί να σας συστή-σουν να αντικαταστήσετε τις αρθρώσειςαυτές με τεχνητές.

Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα

Page 34: Larissa weekly

Πέµπτη 30 Σεπτεµβρίου 2010

nightlife34 Larissaweekly

Larissa NNights

Page 35: Larissa weekly

Πέµπτη 30 Σεπτεµβρίου 2010

Larissaweekly nightlife 35

Larissa NNights

Page 36: Larissa weekly

Πέµπτη 30 Σεπτεµβρίου 2010

nightlife36 Larissaweekly

Larissa NNights

Page 37: Larissa weekly

Πέµπτη 30 Σεπτεµβρίου 2010

Larissaweekly nightlife 37

Larissa NNights

Εξάρτηση - Εξάντληση Γιώργος ΜαζωνάκηςΕµένα Θες Σάκης ΡουβάςΚατάθεση Ψυχής Νίκος ΟικονοµόπουλοςΘεός ΝΙΝΟΤο Καλοκαίρι Μου Μιχάλης ΧατζηγιάννηςΚάνω Ό,τι Θες Κώστας ΜαρτάκηςΜια Νύχτα Μόνο Θηρίο feat. Ελένη ΦουρέιραΑττική Οδός Ελεωνόρα ΖουγανέληΟνειροπαγίδα Onirama & Μύρωνας ΣτρατήςΣτο Ματιών Σου Το Γκρίζο Γιώργος Σαµπάνης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ TOP 10

Page 38: Larissa weekly

Πέµπτη 30 Σεπτεµβρίου 2010

nightlife38 Larissaweekly

Larissa NNights

Just The Way You Are Bruno MarsDynamite Taio CruzTeenage Dream Katy PerryFor The First Time ScriptStart With You Alexandra Burke feat. Laza MorganLove The Way You Lie Eminem feat. RihannaFocus Emma's ImaginationKaty On A Mission Katy BImpossible ShontelleI'm In Love Alex Gaudino

UK TOP 10

Page 39: Larissa weekly

Πέµπτη 30 Σεπτεµβρίου 2010

Larissaweekly nightlife 39

Larissa NNights

Just The Way You Are Bruno MarsLove The Way You Lie Eminem feat. RihannaOnly Girl (In The World) RihannaTeenage Dream Katy PerryDJ Got Us Fallin' In Love Usher feat. PitbullDynamite Taio CruzI Like It Enrique Iglesias feat. PitbullJust A Dream NellyClub Can't Handle Me Flo Rida feat. David GuettaLike A G6 Far*East M

US TOP 10

Page 40: Larissa weekly

Πέµπτη 30 Σεπτεµβρίου 2010

διάφορα40 Larissaweekly

Ίσως όχι και τόσο ευχάριστηημέρα για σας σήμερα. Πολλά πράγματαπου είχατε συμφωνήσει με κάποιους πολύπιθανόν να μην πραγματοποιηθούν. Βασικήαιτία κάποια λανθασμένη επιλογή από μέ-ρους σας πριν από καιρό. Αν και από τηνφύση σας είσαστε γεμάτη διανοητική ενέρ-γεια θα είναι δύσκολο να την χρησιμοποι-ήσετε πρακτικά και ωφέλιμα σήμερα. Ηεπικοινωνία, το γράψιμο, οι ιδέες δεν θα περ-νούν εύκολα στην πράξη. Αποφύγετε προ-σωρινά τις διαπραγματεύσεις, συμφωνίεςκαι προσπαθήστε να συγκεντρωθείτε στηνενασχόλησή σας.

Ένα προσωρινό αίσθημα ότισας έχουν εγκαταλείψει ή ότι δεν ενδιαφέ-ρονται για σας όσο εσείς θα θέλατε σήμερα.Ο ιδεαλισμός και τα όνειρά σας σήμερα δενθα σας βοηθούν και τόσο πολύ στο να προ-ωθήσετε τις φιλοδοξίες και τους στόχουςσας. Αποτέλεσμα όλης αυτής της αρνητικήςκατάστασης κάποια πιθανά προβλήματα μετην υγεία ή ακόμα και μια σύγχυση στις σχέ-σεις σας με τους άλλους. Αποφύγετε οποι-αδήποτε επιθυμία σας για νικοτίνη ήοινοπνευματώδη και προσπαθήστε ναβρείτε κάποιο χρόνο για να ξεκουραστείτεσωματικά.(Σε μεμονωμένες περιπτώσεις μίαασθένεια του συζύγου ταλαιπωρεί αφάντα-στα το άτομο).

Σίγουρα αν αφοσιωθείτε στηνανασυγκρότηση της υγείας σας θα νιώσετεμια πλήρη αναγέννηση. Η ελάττωση κά-

ποιων κακών συνηθειών όπως το κάπνισμα,το ποτό, ή η κακή διατροφή θα είναι μέροςαυτής της διαδικασίας. Ίσως γίνετε μανιώδηςστην αυτο-κριτική και στην αυτο-ανάλυσηκαθώς ολόκληρη η προσωπικότητά σαςυπόκειται σε μια διαδικασία εξάγνησης αυτήτην μέρα . Η μέρα όμως των οριστικών αλ-λαγών σε πάρα πολλούς τομείς της ζωής σαςδεν βρίσκεται μακριά.

Η πρόοδος και η καριέρα σαςθα εξαρτηθεί κατά πολύ σήμερα από τοντρόπο που θα χρησιμοποιήσετε το ευαί-σθητο ψυχολογικό υλικό σας. Ημέρα όπουθα ωφεληθείτε ιδιαίτερα από την αναλυτικήσας διείσδυση στην καρδιά των θεμάτωνπου σας απασχολούν.

Μια ημέρα που τα ιδανικά σας σε σχέση μεσυνεργασίες ή ακόμα και τον σύντροφο θατα δείτε να γκρεμίζονται κατά κάποιο τρόπο.Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει μέσα σαςαλλά και γύρω σας σήμερα. Αρκετές φορέςσυνειδητά ή ασυνείδητα θα κρατάτε μυ-στικά από τους άλλους για ορισμένα θέματακάτω από άλλες συνθήκες ίσως να μην τοκάνατε. Μια δύσκολη ημέρα για τα όνειρακαι ιδανικά σας.

Μια ένταση σε θέματα συναι-σθηματικά εξαιτίας κάποιων αλλαγών στηδουλειά ή ενασχόλησή σας. Πολύ πιθανόνστενά συνδεδεμένες με κάποιο καινούργιοξεκίνημα θα επηρεάσουν τις σχέσεις σας μετο σύντροφο. Κάποια επιθυμία σας για ναδοκιμάσετε καινούργια πράγματα πολύ πι-

θανόν να δημιουργήσουν ορισμένες αντιθέ-σεις με το άμεσο περιβάλλον σας. Στην πε-ρίπτωση αυτή θα πρέπει να ξέρετε ότι ηεπαναστατικότητά σας θα βλάψει άμεσαεσάς και λιγότερο τους άλλους. Προσπαθή-στε να αποφύγετε την ένταση σήμερα.

Ένας πραγματικός ανασχημα-τισμός στις ιδέες και στις φιλοδοξίες σας σή-μερα. Πολλά πράγματα σχετικά με τηνενασχόλησή σας φαίνεται πως παίρνουν τονδρόμο τους πολύ πιο γρήγορα από ότι υπο-λογίζετε. Η συμπαράσταση των δικών σαςσήμερα θα είναι κάτι περισσότερο από πο-λύτιμη. Η αισιοδοξία σας για πολλά πράγ-ματα θα είναι πάρα πολύ μεγάλη κάτι που θασας βοηθήσει στο να πραγματοποιήσετεπολλούς από τους στόχους σας.

Mια ημέρα που οι αλλαγές πουσυμβαίνουν στο περιβάλλον σας, σας προ-καλούν μια ιδιαίτερη ένταση αλλά και επι-θυμία παράλληλα να συμμετέχετε όσο τοδυνατόν ενεργά μπορείτε. Δυστυχώς όμωςπολλά πράγματα έστω και αν φαίνονται ότιεξαρτώνται από μας, δεν εξαρτώνται. Απο-φύγετε την ένταση σήμερα, όχι γιατί δεν θαμπορέσετε να ανταποκριθείτε στις καταστά-σεις που θα δημιουργηθούν αλλά γιατί ίσωςείναι η πιο συμφέρουσα λύση για σας σή-μερα.

Ίσως όχι πολύ καλή ημέρα γιατις σχέσεις σας με τους άλλους. Οι δυσκολίεςφαίνεται πως θα ακολουθούν η μία την άλλημέσα από ιδιόρρυθμες συνθήκες παρασύ-

ροντάς σας σε μια σειρά από λάθη. Η δυσα-ρέσκειά σας θα είναι έντονη και η βοήθειααπό τους συνεργάτες ή ακόμα και τον σύν-τροφο πολύ μικρή ή σχεδόν ανύπαρκτη.

Προσέξτε και αποφύγετεσκευωρίες και απατεώνες συνεργάτες, συνε-ταίρους ή δικηγόρους που σας υπόσχονταιεύκολο κέρδος και πλούτο. Η απληστία απόμέρους σας θα σας κοστίσει οικονομικά καιόσον αφορά την αυτο-εκτίμησή σας.

Μια ημέρα που η αλήθεια έχειαρχίσει να παίρνει εντελώς διαφορετικήμορφή για σας. Πολλά πράγματα θα αρχί-σετε να τα βλέπετε με εντελώς διαφορετικήάποψη ή από μια πιο ιδεαλιστική σκοπιά. Οιιδιαίτερες σχέσεις σας πολύ πιθανόν να υπο-στούν μια ριζική αλλαγή μέσα από ιδιόμορ-φες διεργασίες.

Μια σύντομη τυχερή ημέρα γιατα αισθηματικά και οικονομικά σας σήμερα.Οποιουδήποτε είδους επιχειρήσεις ευνο-ούνται αρκεί να διατηρήσετε την συνέπειάσας απέναντί τους. Κοινωνικά οφέλη ή βοή-θεια από φίλους είναι πολύ πιθανή σήμερα.Μια εσωτερική ανάγκη για να κάνετε τονεαυτό σας πιο δημοφιλή στους άλλους θαέχει θετικά αποτελέσματα. Τα οικονομικάσας φαίνεται πως θα παρουσιάσουν κάποιαάνοδο από πηγές που δεν υπολογίζατε. Απο-φύγετε όμως τις σπατάλες. Μια τυχερή αλλάσύντομη ημέρα στη ζωή σας.

ΚΡΙΟΣ

ΤΑΥΡΟΣ

∆Ι∆ΥΜΟΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΛΕΩΝ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΖΥΓΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ

ΙΧΘΥΕΣ

1. 6:00πμ θα είναι η ώρα που θα σηκώνεστε και όχι η ώρα πουπηγαίνετεγιαύπνο.

2.Τονακάνειςsexσεμονόκρεβάτιείναιπαράλογο.3.Έχετεπερισσότερατρόφιμααπόμπύρεςστοψυγείο.4. Οι φαντασιώσεις σας να κάνετε s*x με τρεις γυναίκες με

λεσ...κέςτάσειςαντικαθίστανταιαπότιςφαντασιώσειςνακάνετεs*xμεοποιαδήποτε!

5.Δενπροσφέρεστεεθελοντικάγιατιςκλινικέςδοκιμέςστοτο-πικόνοσοκομείο.

6.Ξέρετεόλουςτουςανθρώπουςπουκοιμούνταιστοσπίτισας.7. Ακούτε το αγαπημένο σας τραγούδι στο ασανσέρ στη δου-

λειά.8. Δεν περνάτε πλέον 2 βδομάδες με 10€ μέχρι τελειώσει ο

μήναςκαιναστείλουνταλεφτά…9. Η τράπεζα δεν στέλνει απειλητικές επιστολές για ανεξόφλη-

τουςλογαριασμούς.10.Μεταφέρετεπάνταομπρέλαότανπρόκειταιναβρέξει.11. Γάλα χαλασμένο στο ψυγείο εδώ και 1 μήνα δεν αποτελεί

πλέονπραγματικότητα.12. Δεν πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ με όλους τους φίλους

σας.13.Πληρώνετεμεπάγιεςεντολέςκαιάμεσεςχρεώσεις.14.Ηθέρμανσηλειτουργείστοσπίτισας!15. Οι φίλοι σας παντρεύονται και χωρίζουν αντί να τα φτιά-

χνουνεκαιναταχαλάνε.16.Πληρώνετεστοκράτοςχιλιάδεςευρώκάθεχρόνο.

17.Πηγαίνετεδιακοπέςαντί130μέρεςμόνο20!18.Τατζινκαιταt-shirtsδενείναικατάλληλαπλέονγια"σωστό

ντύσιμο".19. Είστε αυτοί που καλούν την αστυνομία επειδή κάποια πα-

λιόπαιδα δε λένε να χαμηλώσουν το στερεοφωνικό στις 3 τοπρωί.

20.Σηκώνεστεαπότοκρεβάτιτοπρωίακόμακιανβρέχει.21.Τοπλύσιμοτωνρούχωνδενείναιέναετήσιοτελετουργικό.22. Μεγαλύτεροι συγγενείς αισθάνονται άνετα να λένε αστεία

πουαφορούντοs*xότανείστεκιεσείςεκεί.23.Δενξέρετετιώρακλείνουνταdeliveryτοβράδυ.24.Ηώραμεσημεριανούγεύματοςδενείναι"τοπρωί".25.Ταΐζετετοσκυλίσας“PedigreePal”αντίMcDonalds.26. Δεν παίρνετε τις ιδέες για τα ποτά από τους μεθυσμένους

τηςΝαυαρίνου.27.Δενβάζετεμισοτέλειωταφαγητάστοψυγείογιαναταφάτε

αργότερα.28. Δεν ξοδεύετε τη μισή ημέρα σας καταστρώνοντας σχέδιο

δράσηςγιατηνβραδινήέξοδο.29. Οι μήνες Ιανουάριος, Ιούνιος και Σεπτέμβριος δεν είναι

πλέον«τοτέλοςτουκόσμου».30.Δενέχετεπλέονμιαπαράξενηέλξησταοδικάσήματαόταν

είστεμεθυσμένος.31.Νακοιμάστεστοσαλόνιείναι«κακήσυνήθεια»πουπρέπει

νασταματήσει!32. Δεν μπορείτε να πείσετε τους φίλους σας για να τα πιείτε

μέχριτοπρωί.33.ΔενπερνάτετιςΤρίτες&Τετάρτεςτααπογεύματασταπρα-

κτορείαπαίζοντας«ΠάμεΣτοίχημα».34.Ξέρετεπάνταπουείστεότανξυπνάτε.35.Δενπαίρνετεπλέονμεσημεριανούςύπνουςμέχριτις6μ.μ.36.Μιαπυρκαγιάστηνκουζίναδενείναιγιαγέλια.37. Πηγαίνετε στο φαρμακείο για Depon και αντιβιοτικά, όχι

προφυλακτικάκαιτεστεγκυμοσύνης.38.ΈναμπουκάλιDewarsSpecialReserveδενείναιπλέον"καλό

πράμα".39. Μπορείτε να θυμηθείτε το όνομα του προσώπου που ξυ-

πνάτεδίπλατου.40.Τρώτεπρόγευμαστηνσωστήώρα!41.Δενέχετεποντίκιαναζούνεστηνκουζίνασας.42. Το πρόγευμα δεν αποτελείται πλέον από το χθεσινοβρα-

δινόπουπερίσσεψεκαι2μπουκάλιαμπύρα.43.Δενπηγαίνετεστηνκάβανααγοράσετεβότκα.44.Χρησιμοποιείτεηλεκτρικήσκούπα.46. Το "δεν μπορώ να πιω τόσο πολύ όπως παλιά" αντικαθί-

σταταιαπότο:"δεθαξαναπιώτόσοπολύξανά".47. Πάνω από 90% του χρόνου που ξοδεύετε μπροστά από

ένανυπολογιστήείναιγιαπραγματικήεργασία.48.Δενπειραματίζεστεμετιςαπαγορευμένεςουσίες.49.Δενπίνετεαπ’τοσπίτι,γιαναεξοικονομήσετεχρήματα,πριν

πάτεσταμπουζούκια.50.ΔΕΝΕΙΣΤΕΠΛΕΟΝ(ΔΥΣΤΥΧΩΣ)ΦΟΙΤΗΤΗΣ!

50 πράγματα που Θα αλλάξουν μετά την αποφοίτηση

Page 41: Larissa weekly

Το ipad έρχεταιΕυρώπη, Ελλάδα πότε;Στις 28 Μαΐου ξεκινάει η διάθεση του iPad

στις πρώτες έξι Ευρωπαϊκές χώρες, Γαλ-λία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία

και Αγγλία. Από την ερχόμενη Δευτέρα 10Μαΐου οι κάτοικοι αυτών των χωρών θα μπο-ρούνα ξεκινήσουν τις προ-παραγγελίες με τηνApple να αναμένει παρόμοια υποδοχή στην Ευ-ρώπη όπως και στην Αμερική που έχει ήδη που-λήσει πάνω από 1 εκεκατομμύριο iPad! Τον Ιού-λιο η Ευρωπαϊκή διάθεση του iPad θα συνεχι-στεί με τις χώρες Αυστρία, Βέλγιο και Ιρλανδία.Ελλάδα πότε;

Αυτό είναι το Apple iPad κάτι ανάμεσα σε iPhone καιMacBook! Ο πολυαναμενόμενος tablet υπολογιστήςτηςΑpple,μεοθόνηαφής9,7ιντσώνmulti-touch,πλή-ρες πληκτρολόγιο αφής που θυμίζει αυτά των iMac,iTunes interface όπως και στους υπολογιστές και εμ-πειρία που σύμφωνα με τα λεγόμενα του Steve Jobsξεπερνάει αυτή των netbooks. Παίζει κανονικά όλα τιςεφαρμογές από το Αpp Store.

iiPPaadd--mmaanniiaa

Το 1959, η Olympus αλλάζει τοπρόσωπο της φωτογραφίας με τησυνέχεια μιας απλής ιδέας, δημι-

ούργησε μια φωτογραφική μηχανή εύ-κολη στη χρήση και στη μεταφορά, όπωςένα στυλό. Σχεδιασμένη από τον γκου-ρού του στυλ Yoshihisa Maitani… ηOlympus Pen προκάλεσε ραγδαία άνοδοτων φωτογραφικών μηχανών που θαδιαρκούσε μέχρι το τέλος της δεκαετίαςτου ’70. Σήμερα ο θρύλος ξαναγεννιέταιμε ψηφιακή μορφή ανακοινώνοντας τηνE- P1.

Αυτό το πρώτο μοντέλο Micro Four Thirds(4/3) της Olympus που θα «ταράξει τα νερά»καταφθάνει σε μια εποχή που οι καθρέφτεςδεν είναι πλέον απαραίτητο στοιχείο για τιςψηφιακές φωτογραφικές μηχανές με τουςεναλλάξιμους φακούς. Το απίστευτα μικρόμέγεθος, το ύφος ρετρό, και η ευκολία στηχρήση είναι τάσεις προς το παρελθόν τηςOlympus Pen. Επιπλέον, η ποιότητα D-SLR καιτο πλήθος των νέων τεχνικών χαρακτηριστι-κών προσδιορίζουν την E-P1 ως την κυρίαρχηκαινοτομία στην μελλοντική τεχνολογικήανάπτυξη της Olympus. Τώρα ο καθένας μπο-ρεί να έχει το καλύτερο: Υψηλή ποιότητα σχε-διασμού και απόδοση D-SLR.

Όταν ο Maitani σχεδίασε αρχικά την πρώτηαπό τις πολλές φωτογραφικές μηχανές Pen,δεν θα μπορούσε να υποψιαστεί ότι άρχιζεμια επανάσταση. Με πωλήσεις πάνω από 17εκατομμύρια μηχανές, η Pen έγινε μια από τηνπιο έμπιστη, δημοφιλή, και επιτυχημένη σειρά

φωτογραφικών μηχανών που έγινε ποτέ. Ηαφαίρεση της μονάδας καθρεφτών στον 21οαιώνα έχει επαναφέρει τη θρυλική σειρά.

Πέντε δεκαετίες αργότερα, η Ε-P1 υπόσχεταινα τιμήσει τη μνήμη των διάσημων σπου-δαίων πατέρων της. Υποδέχεται την αρχή τηςεπόμενης γενιάς της ψηφιακής εποχής. Εκτόςτων πλεονεκτημάτων της τεχνολογίας ima-ging της Olympus, η νέα εξαιρετικά-συμπα-γής υβριδική συσκευή μπορεί ακόμη ναεγγράψει ταινίες υψηλής ανάλυσης HD με ήχοκαι καταπληκτικά, δημιουργικά αποτελέ-σματα γνωστά όπως η φωτογράφιση στατι-κών θεμάτων Εκτός από την εφαρμογή τωνΤεχνικών Φίλτρων, περιλαμβάνει την δυνατό-τητα της ποικιλίας του βάθους πεδίου, της γω-

νίας θέασης, και της αυτόματης εστίασης κατάτην διάρκεια της εγγραφής.

Olympus Pen E-P1- Σύστημα Micro Four Thirds (4/3)- Σχεδιασμός με μεταλλικό φινίρισμα- Νέος αισθητήρας Live MOS με ανάλυση

12,3 Megapixels- Κάρτα μνήμης SD (συμβατότητα με SDHC)- Μεγάλη οθόνη HyperCrystal LCD

7.6cm/3.0”- Αισθητήρας εικόνας TruePic V- Ενσωματωμένο σύστημα IS με μέγιστη

αποτελεσματικότητα 4 EV βήματα- Προσαρμογέας για όλους τους φακούς

ZUIKO DIGITAL & OM- Νέο ανεπτυγμένο GUI για εύκολη λειτουρ-

γία μέσω του Live Control- Αυτόματη αναγνώριση των κοινών σκη-

νών πιθανόν με το i-Auto- 20 λειτουργίες λήψης (5 λειτουργίες έκθε-

σης, λειτουργία i-Auto, λειτουργία 14 σκηνών- Διασύνδεση TV HDMI- Έγγραφή ήχου Linear PCM- Διασύνδεση Hi-Speed USB 2.0- Τρία καρέ ανά δευτερόλεπτο με διαδοχική

λήψη ( μέγ. 14 σε λειτουργία RAW)- ISO 100-6400 για μεγάλο εύρος ευαισθη-

σίας- Ευέλικτες λειτουργίες bracketing functions

για ισορροπία λευκού και έκθεσης- Ταυτόχρονη εγγραφή RAW και JPEG

Olympus Pen E-P1, η αναβίωση του θρύλου

Page 42: Larissa weekly

Sony Walkman W250

Σχεδιασμένη για τον σημερινό, δραστή-ριο τρόπο ζωής, η σειρά Sony WALKMANNWZ-W250 από την Sony είναι η πρώτη

που περιλαμβάνει MP3 player χωρίς καλώδια,τα οποία αντέχουν στη βροχή ή τον ιδρώτα ενόςεξουθενωτικού προγράμματος γυμναστικής.Μετά την άσκηση, απλά ξεπλύνετέ τα κάτω απότη βρύση – ή ακόμη συνεχίστε να ακούτε τοWALKMAN σας και μέσα στο ντους.

Είναι εύκολο να δημιουργήσετε την ιδανική υπό-κρουση για τη γυμναστική σας, η οποία θα σας επι-τρέπει να συγκεντρώνεστε στην άσκησή σας παράναψάχνετεταμενούτωντραγουδιών.Ηδυνατότηταλίστας τραγουδιών (playlist) σας επιτρέπει να επιλέ-ξετε από πριν τα αγαπημένα σας τραγούδια και νατα βάλετε σε μια σειρά που ταιριάζει με το πρό-γραμμά σας, από την προθέρμανση μέχρι τη χαλά-ρωση. Πιέστε τον μοχλό τύπου ‘jog’ και πηγαίνετεστονεπόμενοφάκελο,επιλέγονταςένανάλλονκαλ-λιτέχνη ή μουσικό άλμπουμ για να αλλάξετε άμεσατη διάθεση και το ύφος της μουσικής λίστας.

Χρησιμοποιώνταςτοπαρεχόμενολογισμικόμετα-φοράς αρχείων (Content Transfer), το οποίο συνο-δεύει το WALKMAN σας, μπορείτε πολύ εύκολα ναμεταφέρετε μουσικά αρχεία κατ’ ευθείαν από τονυπολογιστή σας ή από τη βιβλιοθήκη σας στο iTu-nes (δεν υποστηρίζονται αρχεία DRM) – ακόμη καιμουσικέςλίστες(playlists).Απλάκάντεεπιλέξτεμετοποντίκισαςένααρχείοκαιστηνσυνέχειαμεταφέρετέτο στο ContentTransfer.

ggaaddggeettss

Το Nokia Ν8, η τελευταία προ-σθήκη της Nokia στην κατη-γορία των smartphones, συν-

δέει τους χρήστες, απλά και χωρίςδυσκολία, με τις υπηρεσίες, τις ιστο-σελίδες, και τους ανθρώπους που εί-ναι οι πιο σημαντικοί για εκείνους.Το Nokia N8, δίνει τη δυνατότηταστους χρήστες να δημιουργήσουντο δικό τους συναρπαστικό περιε-χόμενο, να συνδεθούν με το αγα-πημένο τους κοινωνικό δίκτυο καινα κατεβάσουν εφαρμογές από τοOvi Store.

Το Nokia N8 θα είναι διαθέσιμο από τοτρίτο τρίμηνο του 2010 σε επιλεγμένεςαγορές, και η εκτιμώμενη τιμή λιανικήςανέρχεται στα 370 ευρώ, χωρίς να συνυ-πολογίζονται φόροι ή επιδοτήσεις (δη-λαδή κοντά στα 450 ευρώ;).

Το Nokia N8 έρχεται εξοπλισμένο μεκάμερα 12 megapixel, η οποία διαθέτειφακό της Carl Zeiss, φλας τύπου Xenonκαι μεγάλο αισθητήρα ανάλυσης πουσυναγωνίζεται επάξια τους αντίστοιχουςτων compact φωτογραφικών μηχανών.Επιπλέον, το Nokia N8 παρέχει τη δυνα-τότητα εγγραφής βίντεο σε ποιότηταHD, αλλά και επεξεργασίας μέσω ενόςεύχρηστου, built-in προγράμματος. Δι-καιώνοντας όσους το χαρακτηρίζουν«φορητό κέντρο ψυχαγωγίας», το NokiaΝ8 μπορεί να συνδεθεί σε σύστημα οι-κιακού κινηματογράφου, ως πηγή βίν-τεο υψηλής ανάλυσης και ήχουτεχνολογίας Dolby Digital Plus surround.Επιπλέον, το Nokia N8 παρέχει την δυ-νατότητα πρόσβασης στην υπηρεσίαWeb TV, κι εξασφαλίζει απευθείας πρό-σβαση σε ενημερωτικό ή ψυχαγωγικόπρόγραμμα από κανάλια όπως το CNN,το E! Entertainment, το Paramount καιτο National Geographic. Παράλληλα, οιχρήστες έχουν τη δυνατότητα να κατε-

βάζουν περιεχόμενο Web TV τοπικούενδιαφέροντος , μέσα από το Ovi Store.

Η δεύτερη φύση του Nokia N8 δενείναι άλλη από την κοινωνική δικτύωση.Οι χρήστες μπορούν να κάνουν updateστο status τους, να μοιράζονται φωτο-γραφίες και τοποθεσίες με τους φίλουςτους, ή να παίρνουν μέσα από ένα καιμόνο app της αρχικής οθόνης, live feedsαπό το Facebook και το Twitter. Επίσης,έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τοημερολόγιο του κοινωνικού τους δι-κτύου, στην αντίστοιχη εφαρμογή τηςσυσκευής τους. Τέλος, το Nokia N8 συ-νοδεύεται από τους παγκόσμιους χάρ-τες Ovi Maps, με δωρεάν πλοήγησηwalk & drive, δίνοντας έτσι τη δυνατό-τητα στους χρήστες να βρίσκουν τοδρόμο προς τα σημεία που τους ενδια-φέρουν, σε περισσότερες από 70 χώρεςσε ολόκληρο τον κόσμο.

Το λειτουργικό σύστημα Symbian^3Το Nokia N8 αξιοποιεί τη δύναμη του

Symbian ^3, της τελευταίας έκδοσης

του πιο διαδεδομένου λειτουργικού γιαsmartphones στον κόσμο, η οποία γιαπρώτη φορά υποστηρίζει εντελώς νέες,προηγμένες εφαρμογές multi-touch,Hick scrolling και pinch-zoom. Επίσης, τοNokia N8 δίνει τη δυνατότητα στο χρή-στη να διαμορφώσει διάφορα home-screens με βάση τις ιδιαίτερεςπροτιμήσεις του, και φυσικά να φορτώ-σει τα apps και τα widgets που θέλει. Ηνέα αρχιτεκτονική της πλατφόρμας γιατην επεξεργασία 2D και 3D γραφικών,αξιοποιεί πλήρως τη λειτουργία hard-ware acceleration του Nokia N8, κι εξα-σφαλίζει ακόμα πιο γρήγορη απόκρισηαπό το user interface. Χάρη στο Sym-bian^3 και στη βελτιωμένη διαχείρισημνήμης, ανεβαίνει ψηλότερα και οπήχυς της απόδοσης, επιτρέποντας σεμεγαλύτερο αριθμό εφαρμογών να τρέ-χουν παράλληλα, γεγονός που εξασφα-λίζει μια ολοκληρωμένη, πραγματικάσυναρπαστική multi-tasking εμπειρία.

Nokia N8, 12 Megapixel μεmulti-touch και multi-task

Πέµπτη 30 Σεπτεµβρίου 2010

τεχνολογία42 Larissaweekly

Το έχουμε χιλιάδες φορές, αλλά ας το ξαναπούμε για να το εμπεδώσετε:στη βιομηχανία των video games, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φω-τιά. Στην περίπτωση του LittleBigPlanet 2, ο καπνός εδώ και καιρό ήταν

πολύ πυκνός και έντονος. Το παιχνίδι είναι πραγματικότητα, το επιβεβαιώνειπλέον ακόμα και η ίδια η Media Molecule, η οποία υπόσχεται να αποκαλύψειλεπτομέρειες γι αυτό τη Δευτέρα.

Εμείς όμως δεν χρειάζεται να περιμένουμε, καθώς οι πρώτες πληροφορίες για το LBP2ήρθαν στο φως της δημοσιότητας μέσω του νέου τεύχους του περιοδικού Game Informerκαι εσείς μπορείτε να τις διαβάσετε παρακάτω. Πολύ απλά, η δημιουργία επιπέδων πλέονείναι… ψιλά γράμματα, καθώς το το LittleBigPlanet 2 αποτελεί… game creator. Επιτρέπειδηλαδή την δημιουργία ολόκληρων παιχνιδιών, τα οποία μάλιστα εκτός από platformersμπορούν να είναι στρατηγικής, racing, shooters, RPG κλπ! Κάντε λίγο υπομονή, καθώςαύριο Δευτέρα θα έχουμε την επίσημη ανακοίνωση.

ΗΗρρθθεε ττοο LLiittttllee BBiigg PPllaanneett 22

gam

es

Page 43: Larissa weekly
Page 44: Larissa weekly

Τα ψέματα τελείωσαν για την ΑΕΛ μιας και η νέα εντός έδρας απώλεια αυτή τη φοράκόντρα στην Κέρκυρα, έφεραν τους «βυσσινί» σε δυσχερή βαθμολογική θέση μιαςκαι με το πέρας της 4ης αγωνιστικής μετράνε μόλις μια νίκη, δύο ισοπαλίες και μια

ήττα.Και το χειρότερο είναι πως από τα τέσσερα παιχνίδια που έχει δώσει έως τώρα, τα τρία είναι στο Αλ-

καζάρ που υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε να αποτελούσε απόρθητο κάστρο, μιας και οι φιλοδοξίεςγια τη φετινή χρονιά είναι υψηλές, αν αναλογιστεί κανείς πως μετράει αντίστροφα για την είσοδο τηςστο νέο γήπεδο κάτι που θα γίνει τέλη Νοεμβρίου ή αρχές Δεκεμβρίου.

Ο έμπειρος τεχνικός Γιάννης Παπακώστας ναι μεν ανέλαβε την ευθύνη για το νέο στραβοπάτημααλλά δεν αρκεί καθώς θα πρέπει και οι παίκτες να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν, ναβγάλουν τον ποδοσφαιρικό τους εγωισμό και επιτέλους να δείξουν πως διαθέτουν ποιότητα και είναιικανοί να κάνουν τη διαφορά.

Γιατί κακά τα ψέματα παίκτες όπως είναι οι Κανόμπιο, Γκέρεμι, Ταλ, Ταυλαρίδης που περιμένεις νασου δώσουν το κάτι παραπάνω, δεν έχουν προσφέρει τα αναμενόμενα και προβληματίζουν έντοναμε την παρουσία τους.

Όπως και να ’χει οι «βυσσινί» καλούνται στο κυριακάτικο εκτός έδρας ματς με τον Πανσερραϊκό ναυπερβάλλουνεαυτούςκαιναφτάσουνστηνίκηπουθατουςανεβάσειόχιμόνοβαθμολογικάαλλάκαιψυχολογικά. Σε ένα παιχνίδι όπου ο έμπειρος τεχνικός θα έχει στη διάθεση του όλους τους παίκτεςμιας και επιστρέφει από τιμωρία και ο ΣτάθηςΤαυλαρίδης που εξέτισε την ποινή του…

ΕΕππιιββάάλλλλεεττααιι ηη ννίίκκηη……

Page 45: Larissa weekly

Πέµπτη 30 Σεπτεµβρίου 2010

Larissaweekly αθλητικά 45Larissaweekly

Για τους ανθρώπους του Τυρνάβου,ο Μιχάλης Ζιώγας δεν είναι απλόςένας προπονητής αλλά ο αναμορ-

φωτής αυτής της ομάδας, ο άνθρωποςπου τα τελευταία τρία χρόνια έχει κατα-φέρει να δημιουργήσει ένα ισχυρό σύ-νολο, βάζοντας φαρδιά-πλατιά την υπο-γραφή του στην άνοδο των «κυανέρυ-θρων» στη Γ΄ Εθνική μετά από δώδεκαολόκληρα χρόνια.

Ο Καλοχωρίτης τεχνικός πέρα από τις γνώ-σεις που θα πρέπει να έχει πάνω στο ποδό-σφαιρο, είναι πολύ σημαντικό να ξέρει να«φτιάχνει» και τους παίκτες και να τους δίνειέναέξτρακίνητρονααποδώσουνταμέγισταμε το που πατήσουν το χορτάρι.

Καιμεγαλύτερημαγκιάγιαένανπροπονητήείναι να το καταφέρνει αυτό με παίκτες νεα-ρούς σε ηλικία αλλά και μη φτασμένους πο-δοσφαιρικά.

Με την ίδια λοιπόν πετυχημένη συνταγή, οΚαλοχωρίτης τεχνικός προετοίμασε τους«κυανέρυθρους» για τη νέα πρόκληση τουπρωταθλήματος της Γ΄ Εθνική η οποία ξεκί-νησε με τους νεοφώτιστους να μετράνε δύοισοπαλίες και μια ήττα.

Και μπορεί τα αποτελέσματα να μην έχουνέρθει όπως θα προσδοκούσαν στο ξεκίνημααλλά στον θεσμό του Κυπέλλου, οΤύρναβοςταπηγαίνειπερίφημαμιαςκαι«πέταξε»εκτόςθεσμού τόσο την Κόρινθο όσο και τη ΔόξαΔράμας και μάλιστα σε παιχνίδια «καρμπόν»

στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι.Μάλιστα χθες το απόγευμα οι Τυρναβίτεςείχαντηνευκαιρίανακάνουνμιαακόμηυπέρ-βαση απέναντι στη «βασίλισσα του Βορρά»τη Βέροια που αγωνίζεται στο πρωτάθληματηςΒ΄Εθνικής(τηνώραπουγράφτηκαναυτέςοι γραμμές ήταν αδύνατον να γνωρίζουμε τοαποτέλεσμα).

Εμείςφιλοξενήσαμετονέμπειροτεχνικόστη“Larissa weekly”και δήλωσε σχετικάμε την μέχρι τώρα πορεία της ομάδας:

Μ.Ζ.: Η αλήθεια είναι πως είμαι αρκετά ικα-νοποιημένος από την προσπάθεια των παι-διών, έχουμε δουλέψει πάρα πολύ από τοξεκίνημα της προετοιμασίας και αυτό φαίνε-ται καθαρά στον αγωνιστικό χώρο.

Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο αλλά έχουμεακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης.

Είμαστε ακόμα στην αρχή και καλούμαστεσε κάθε παιχνίδι να δίνουμε το 100% των δυ-νατοτήτων μας.

L.w.: Πως φαντάζεται στο μυαλό του οΜιχάλης Ζιώγας τον Τύρναβο της περιό-δου 2010-11;

Μ.Ζ.:Θέλωναπιστεύωπωςθαδημιουργή-σουμεμιαομάδαπουθατηδιακρίνειηφιλο-δοξία και θα έχει ως στόχο να παίζει για τοαποτέλεσμα.

Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δημιουρ-γήσουμε μια ομάδα που θα απαρτίζεται απόνέα παιδιά της ευρύτερης περιοχής, παρου-σιάζοντας ένα καλοδουλεμένο σύνολο πουθαπαίζεικαλόποδόσφαιροκαιθατοευχαρι-στιούνται άπαντες.

L.w.: Την Κυριακή η ομάδα καλείται ναδώσει το δεύτερο εντός έδρας παιχνίδι μεαντίπαλοαυτήτηφοράτονΜέγαΑλέξαν-δρο Ηράκλειας Σερρών ο οποίος είναι ου-ραγόςμετρειςήττεςσεισάριθμαμας.Πωςβλέπεις τη συγκεκριμένη αναμέτρηση;

Μ.Ζ.:Σεκαμίαπερίπτωσηδενθαπρέπειναμας ξεγελάει η βαθμολογική θέση του αντι-πάλου.Γιαεμάςαυτόπουπροέχειείναιτοπώςθαπαρουσιαστούμεεμείς,θαπρέπειναείμα-στε σοβαροί και πειθαρχημένοι για να φτά-σουμε στην πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα.

L.w.: Και ένα μήνυμα για τον φίλαθλοκόσμο τουΤυρνάβου…

Μ.Ζ.: Η παρουσία του κόσμου είναι συγ-κλονιστική και φυσικά τον θέλουμε στοπλευρό μας και τη νέα χρονιά μιας και πηγά-ζουμε δύναμη από δαύτον. Γι’ αυτόν τονκόσμοτόσοεμείςωςτεχνικήηγεσίαόσοκαιοιπαίκτες θα προσπαθήσουμε να φανούμε αν-τάξιοι των προσδοκιών.

Ήδη τα πρώτα δείγματα είναι άκρως εν-θαρρυντικά μιας και έδωσε βροντερό«παρών» σε όλα τα εντός έδρας ματς και έτσιθέλουμε να συνεχίσει…

ΜΜΙΙΧΧΑΑΛΛΗΗΣΣ ΖΖΙΙΩΩΓΓΑΑΣΣ

«Ο κόσμος του Τυρνάβου μας δίνει δύναμη…»

Ο Τύρναβος δείχνει πως βαδίζει σωστά αλλά έχει ακόµα πολύ δρόµο να διανύσει…

Ο έµπειρος τεχνικός του Τυρνάβου Μιχάλης Ζιώγαςέκανε έναν µίνι απολογισµό…

Page 46: Larissa weekly

Πέµπτη 30 Σεπτεµβρίου 2010

αθλητικά46 Larissaweekly

Ο δικός τους σύνδεσµος…Εδώ και λίγες μέρες ο Πυργετός απέκτησε τον δικό του σύνδεσμο

φιλάθλωνμετους“PYRGETOSWARRIORSFANS”ναείναιστιςεπάλξεις.Μια μερίδα νεαρών οπαδών του Κάτω Ολύμπου, ντυμένοι ομοι-

όμορφα με τα χρώματα της ομάδας που είναι τα «βυσσινί», δίνουνξεχωριστή νότα στα ματς εμψυχώνοντας τους ποδοσφαιριστές.

Όλα για τον Πυργετό!

Στο τρέξιµο…Ανάσα δεν παίρνει το τε-

λευταίο διάστημα ο πρό-εδροςτουΠυργετούΚώσταςΚολλάτος μιας και τρέχει καιδε φτάνει.

Και δεν είναι μόνο οι υπο-χρεώσεις του με τους «βυσ-σινί» όπου δε χάνει ούτεπροπόνησηαλλάτρέχειμιαςκαιόπωςείναιγνωστόέθεσευποψηφιότητα για δήμαρ-χοςστονΚαλλικρατικόΔήμοΤεμπώνενόψειτωνεκλογώντου Νοεμβρίου.

Ο ζήλος του και η αγάπητουγι’αυτόπουκάνειείναιταμεγάλατου«όπλα»καισυνε-χίζει ακάθεκτος.

Τυχαίο; ∆ε νοµίζω;Κατάτηνπερσινήπερίοδοκαιμετάαπόεξαιρετικήπορείαηομάδα

της ΑΕΛ U-17 έφτασε μια ανάσα από την κορυφή αλλά δεν τα κατά-φερε.

Φέτοςοι«βυσσινί»μετονΣάκηΚουτσαφτίκηστονπάγκοέχουνξε-κινήσειιδανικάτηχρονιάμετρώνταςτρειςνίκεςσεισάριθμαματςκαιδείχνουν και πάλι πως άστρο λαμπρό τους οδηγεί.

Καιφυσικάμόνοτυχαίοδενείναιτογεγονόςαυτόμιαςκαιηφουρ-νιά αυτή υπόσχεται πολλά και «μιλάει» πάντα με έργα.

ston pago...

Άρπαξε την ευκαιρία…

Μεταγράφηκε πέρσι στηνΑΕΛ από τ+ον Τύρναβομε τις καλύτερες περγα-

μηνές μιας και πρόκειται για ένα αυ-θεντικό ταλέντο.

Ο λόγος γίνεται για τον νεαρόαμυντικό Δημήτρη Κολοβέτσιο οοποίος από την πρώτη στιγμή πουπάτησε το πόδι του στους «βυσ-σινί», δεν σταμάτησε στιγμή ναδουλεύει σκύβοντας το κεφάλι καιπεριμένοντας καρτερικά την ευκαι-ρία.

Μια ευκαιρία που του την έδωσεο τεχνικός της ΑΕΛ Γιάννης Παπα-κώστας στην αναμέτρηση με τηνΚέρκυρα, με τον «μικρό» να τον δι-καιώνει αρπάζοντας την ευκαιρία.

Και φυσικά θα τους δοθούν κιάλλες ευκαιρίες στο μέλλον…

Όχι,δενπρόκειταιγιαμοντάζαλλάείναιπραγματικότηταμιαςκαιοπάτερΜιχαήλείναιλάτρηςτου ποδοσφαίρου και το αποδεικνύει όπου σταθεί και όπου βρεθεί.

Έτσι εθεάθη στο γήπεδο της Μελιβοίας στον αγιασμό της ομάδας και αφού έδωσε τις ευλο-γίες του, πέτυχε και το πρώτο γκολ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Με τις ευλογίες τουΘεού, λοιπόν…

ΒΒάάλλττοο εευυλλοογγηημμέέννεε!!

Page 47: Larissa weekly

Πέµπτη 30 Σεπτεµβρίου 2010

Larissaweekly αθλητικά 47

Τύφλα να ’χειο Ροναλντίνιο…

Κάνοντας μια βόλτα στα ερασιτεχνικάγήπεδατουΝομούθαδιαπιστώσεικανείςπωςσυμβαίνουναπίστευτεςκαταστάσεις.Όπως στο «Γ Μητσιμπόνας» εκεί όπου ορέφερι της αναμέτρησης Βασίλης Δικό-πουλος απογοητευμένος από το θέαμαπου πρόσφεραν οι δύο ομάδες, πήρε τηνκατάσταση στα χέρια του ή για να ακρι-βολογούμε τη μπάλα και άρχισε τα δικάτουτσαλιμάκιασανάλλοςΡοναλντίνιο.Καιτο ’χει ο μπαγάσας.

ston pago...

Παίρνειμεγαλύτερη

αξία…

Ρίχνοντας μια ματιά στην βαθμο-

λογία της Β΄ Εθνικής και σε αυτή

της Γ΄ Εθνικής του 1ου ομίλου, θα

διαπιστώσει κανείς πως η Δόξα Δράμας

και η Κόρινθος βρίσκονται στην δεύτερη

και πρώτη θέση αντίστοιχα. Θα μου πεί-

τε τι σχέση έχει αυτό με τον Τύρναβο;

Και φυσικά και έχει μιας και οι ομάδες που

προαναφέραμεέπεσανθύματατωνπαικτών

του Μιχάλη Ζιώγα στον θεσμό του Κυπέλλου

Ελλάδος.Κι αυτό δίνει μεγαλύτερη αξία στις παλικα-

ρίσιες προκρίσεις τουΤυρνάβου.

Μασκοφόρος αµυντικόςΔυστυχώς για τον δυναμικό αμυντικό του

Δαμασιακού Κώστα Λέτσιο η περσινή χρο-νιά δε τελείωσε καλά μιας και υπέστη κά-ταγμα στη μύτη και χρειάσθηκε να περάσειαρκετόςκαιρόςγιανααναρρώσειπλήρως.Οίδιος που είναι άρρωστος με τη στρογγυλήθεά,μετέχεικανονικάφέτοςστιςαγωνιστικέςυποχρεώσειςτηςομάδαςμετηδιαφοράπωςφοράει προστατευτική μάσκα για πάσα εν-δεχόμενο. Πλέον προσέχει για να έχει…

Πόλος έλξης…

Τα τελευταία δύο χρόνια έχει γίνει μόδα σε αγώνες της ΑΕΛ να συγκεντρώνε-ταιτόσοςάμαχοςπληθυσμός.Καιφυσικάμιλάμεγιαπανέμορφεςπαρουσίεςπουδίνουν ένα ξεχωριστό χρώμα στη Θύρα-3 του Σταδίου Αλκαζάρ. Όπως και νατο κάνουμε η ΑΕΛ πουλάει και αποτελεί πόλο έλξης για μεγάλα, μικρά παιδιάαλλά και αιθέριες υπάρξεις…

ΑΑΠΠΟΟΛΛΛΛΩΩΝΝ ΛΛΑΑΡΡΙΙΣΣΑΑΣΣ

Δεν αρκούσε η προσπάθεια…

Το πρωτάθλημα της Δ΄ Εθνικής χωρίς τον Απόλλωνα Λάρισας είναι, φαγη-τό δίχως αλάτι και λίγο έλειψε ο «μαθουσάλας» της κατηγορίας να πάψεινα υφίσταται μιας και πέρασε αρκετές μέρες στην «εντατική» και χαροπάλευε

με νύχια και δόντια για την ύπαρξη του. Όμως το ιστορικό λαρισινό σωματείο έδειξε για μια ακόμη φορά πως είναι πολύ σκληρό

για να «λυγίσει» και παρά τα όσα τράβηξε, στάθηκε στα πόδια του και παίρνει μέρος κανο-νικά στην κατηγορία όπου μετράει δύο ισοπαλίες σε ισάριθμα ματς.

Μια χρονιά που αναμφίβολα χαρακτηρίζεται ορόσημο μιας και οι δυσκολίες θα είναι πολ-λές τόσο στο διοικητικό κομμάτι όσο και στο αγωνιστικό, με τους «κυανόλευκους» να θέλουννα χαράξουν μια νέα πορεία αφήνοντας πίσω τα κακώς κείμενα.

Το λαρισινό συγκρότημα που κοιτάζει μπροστά και το εκτός έδρας παιχνίδι που ακολου-θεί με τον Πύρασο Νέας Αγχιάλου εκεί όπου θέλει να αποσπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα.

Οι παίκτες του Απόλλωνα γνωρίζουν πολύ καλά πως κάθε µατς γι’ αυτούς είναι και ένας τελικός…

Page 48: Larissa weekly

Τα τελευταία χρόνια η πορεία του ΟικονόμουΤσαριτσάνης είναι κάτι παραπάνω από αξιο-ζήλευτη μιας και γίνεται συστηματική δου-

λειά στον σύλλογο με αποτέλεσμα οι «πράσινοι» ναμην σταματάνε να μετράνε επιτυχίες.

Αποκορύφωμα η εξαιρετική πορεία που διέγραψανκατά την περσινή περίοδο στον χώρο της Α΄ΕΠΣΛ όπουκαικατέκτησανπανηγυρικάτηνάνοδοστηΔ΄Εθνικήγιαπρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου.

ΣεδιαφορετικήπερίπτωσηωςνεοφώτιστοςοΟικονό-μος θα αναζητούσε μια άνετη παραμονή σε μια πρωτό-γνωρη κατηγορία γι’αυτούς αλλά καταδεικνύει πως τοόραμα της διοίκησης σε συνδυασμό με τις φιλοδοξίεςτουέμπειρουτεχνικούΓιώργουΚαλτέκη,κάνουντονΟι-κονόμο να μην συμβιβάζεται με αυτούς τους στόχους,ούτε μπαίνει σε καλούπια μιας και θέλει να κάνει το κάτιπαραπάνω.

Και κανείς δεν μπορεί να μπει εμπόδιο στις υψηλές τουςβλέψειςμιαςκαιόπωςδήλωσανκαιοι ίδιοι,θαπαίξουνστονέο πρωτάθλημα με ανοιχτά χαρτιά, παίζοντας πρωταγω-νιστικό ρόλο.

Φυσικά και γνωρίζουν πως ο δρόμος δεν θα είναι στρω-μένοςμεροδοπέταλααλλάποντάρουνπολλάστομεγάλοτους«όπλο»πουδενείναιάλλοαπότοάριστοοικογενειακό

κλίμα.Οι «πράσινοι» του Γιώργου Καλτέκη αφού γνώρισαν την

ψυχρολουσία στην πρεμιέρα με την ήττα στο Μουζάκι,αναθάρρησανμετάτηνίκηεπίτηςΣπερχειάδαςκαιφυσικάέχουνκάθελόγονααισιοδοξούνγιατομέλλον.Όσογιατοδύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι που ακολουθεί στα Μετέ-ωρα, υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για κάτι καλό…

Πραγματικά είναι σκληρό και συ-νάμα άδικο για την ίδια την πε-ριοχή της Ελασσόνας που είναι

μια άκρως ποδοσφαιρική περιοχή, νακινδυνεύει να μείνει χωρίς ομάδα στονχώρο της Δ΄Εθνικής, για κάτι που μόχ-θησαν πολλοί πριν δύο χρόνια για να τηνοδηγήσουν έως εδώ μετά από πολλάχρόνια.

Γιατί κακά τα ψέματα οι Ελασσονίτες πέρα-σαν πολύ δύσκολες στιγμές όλο αυτό το διά-στημα μιας και ήταν όλα στον «αέρα», μιαομάδα χωρίς διοίκηση, χωρίς προπονητή καιελάχιστα δελτία παικτών αλλά χάρη στηνευαισθητοποίηση ορισμένων ανθρώπωνπου αγαπάνε τον τόπο τους, βρέθηκε η λύσηέστω και την ύστατη ώρα.

Τέλος καλό, όλα καλά και οι «κόκκινοι» με

παρακαταθήκη την τιμητική πέμπτη θέσηπου κατέκτησαν την περσινή περίοδο, ξεκί-νησαντηχρονιάυπότιςοδηγίεςτουέμπειρουτεχνικού Κώστα Κολομητρούση.

Στόχοςφυσικάκαιείναιηομάδαναδιαγρά-ψειμιαικανοποιητικήπορεία,στοχεύονταςσεμια άνετη παραμονή, αποδίδοντας συνάμακαλόποδόσφαιροκαιμέσααπόαυτήτηδια-δικασίαναρίξειστημάχηαρκετάταλαντούχαπαιδιά από την ευρύτερη περιοχή.

Μια νίκη και μια ισοπαλία είναι ο απολογι-σμός στην πρεμιέρα για τους «κόκκινους»πουδείχνουνπωςβρίσκονταισεκαλόδρόμοκαι θα επιδιώξουν να συνεχίσουν σε ανάλο-γους ρυθμούς.

ΤηνΚυριακήηΕλασσόναθαφιλοξενήσειτηνεοφώτιστη Θύελλα Πετρωτού με τη νίκη ναείναι το μοναδικό ζητούμενο…

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

Σε καλό δρόμο…

Ο τεχνικός των «βυσσινί» Χρήστος Γκάτας µόνο ικανοποιηµένος µπορείνα αισθάνεται µετά τη νίκη στο ντέρµπι µε τον ΑΟΚ…

Από την πρώτη στιγμή πουπάτησε το πόδι του στονχώρο της Δ΄ Εθνικής, ο Πυρ-

γετός έκανε γνωστές τις προθέσειςτου, θέτοντας υψηλούς στόχους.

Τι κι αν στην κατηγορία υπήρχαν ονό-ματα με βαριά ιστορία και πλούσιο πα-ρελθόν, η ομάδα του Κάτω Ολύμπουποτέ δεν πτοήθηκε αλλά αντίθεταέδειξε τα δόντια της με αποκορύφωματηνπερσινήχρονιάόπουδιεκδίκησεμεαξιώσειςτηνάνοδοτηςστηνπαραπάνωκατηγορία.

Βλέπετε οι άνθρωποι που ηγούνταιαυτή της προσπάθειας, οι αδερφοί Κώ-σταςκαιΈκτοραςΚολλάτοςέχουνβάλειως στόχο να κάνουν επιτέλους την

υπέρβαση και να δούνε την ομάδα τηςκαρδιάςτουςναπετυχαίνειτονπολυπό-θητο στόχο της ανόδου, κάνοντας ότιπερνάει από το χέρι τους.

Έτσικαιφέτοςηχρονιάξεκίνησεμεξε-κάθαρο στόχο, τι άλλο από την κατά-κτηση της κορυφής και την άνοδο στηΓ΄Εθνική.

μιαςκαιαποκτήθηκανεξαιρετικοίπαί-κτες,ναπαρουσιαστούνανταγωνιστικοίστο νέο πρωτάθλημα της Δ΄ Εθνικήςδιεκδικώντας τους υψηλούς στόχους.

Το συγκρότημα του Χρήστου Γκάταμετά και το στραβοπάτημα της πρεμιέ-ρας με τη Λαμία, δεν χαρίστηκε στονΑΟΚ και κατέκτησε την πρώτη του νίκηστο πρωτάθλημα.

Φυσικά και οι «βυσσινί» δεν επανα-παύονται μιας και την Κυριακή το από-γευμα θα μεταβούν στο Μουζάκι για τομεγάλο ντέρμπι κορυφής κόντρα στηνομώνυμη ομάδα όπου θέλουν να φύ-γουν αλώβητοι…

ΠΥΡΓΕΤΟΣ

Η αρχή έγινε…

Με κάθε τηλεφωνική παραγγελία μπαίνετε στην κλήρωσηγια ένα εισητήριο διαρκείας της ΑΕΛ και άλλα δώρα

Τα πρώτα χαμόγελα…ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ

Ο έμπειρος τεχνικός του Οικονόμου Γιώργος Καλτέκης γνωρί-ζει καλύτερα από τον καθένα πως η ομάδα του έχει μεγάλες δυ-νατότητες…