Larissa weekly 8th Edition

of 49 /49
Τιµή φύλλου: 0.50 48σελίδες Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010 ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Έτος 1ο Αρ. φύλλου 08 READ MORE -ΣΧΟΛΙΑ -ΡΕΠΟΡΤΑΖ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ -LIFESTYLE -AUTO -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ -ΑΘΛΗΤΙΚΑ -ΤΑΞΙ∆ΙΑ -ΣΥΝΤΑΓΕΣ -ΣΙΝΕΜΑ -ΜΟΥΣΙΚΗ -CLUBBING και άλλα... Οντισιόν για... αισθησιακές ταινίες Νέα οµάδα παιδερα- στών στο facebook... Το νέο ∆.Σ. του ∆ήµου Λαρισαίων και το νέο Π.Σ. Όταν οι ψηφοφόροι έχουν έµπνευση… ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΞΙ Από ροζ ιστορίες, µέχρι… καταδιώξεις!!! Της νύχτας τα καµώµατα… Δύο μπάρμαν, ο Σταύρος και ο Νίκος, αποκαλύπτουν μεταμεσονύκτια μυστικά Παράξενο φαινόµενο στη Λάρισα Τ Τ ο ο τ τ ρ ρ έ έ ν ν ο ο τ τ η η ς ς α α π π ό ό λ λ α α υ υ σ σ η η ς ς ! ! ! ! ! ! ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΠΑΙΡΝΕΙ “ΦΩΤΙΑ” ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ... ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΑΥΡΙΟ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ “ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ” ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ... ΣΕΛ. 13 ΣΕΛ. 31 ΣΕΛ. 14 ΣΕΛ. 9 ΣΕΛ. 12 ΣΕΛ. 3 ΣΕΛ. 11 ΣΕΛ. 11 ΠΡΟΣΟΧΗ... ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΒΡΗΚΑΝ

Embed Size (px)

description

Weekly newspaper in Larissa, Greece

Transcript of Larissa weekly 8th Edition

Page 1: Larissa weekly 8th Edition

Τιµή φύλλου:0.5048σελίδες

ΠΠέέµµππττηη 1188 ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ 22001100

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Έτος 1ο Αρ. φύλλου 08

READMORE-ΣΧΟΛΙΑ -ΡΕΠΟΡΤΑΖ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ -LIFESTYLE -AUTO -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΚΑ -ΤΑΞΙ∆ΙΑ -ΣΥΝΤΑΓΕΣ-ΣΙΝΕΜΑ -ΜΟΥΣΙΚΗ -CLUBBING

και άλλα...

Οντισιόν για...αισθησιακές ταινίεςΝέα οµάδα

παιδερα-στών στοfacebook...

Το νέο ∆.Σ.του ∆ήµουΛαρισαίωνκαι το νέοΠ.Σ.

Όταν οι ψηφοφόροιέχουν έµπνευση…

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΞΙ

Από ροζ ιστορίες, µέχρι… καταδιώξεις!!!

ΤΤηηςς ννύύχχττααςς τταα κκααµµώώµµαατταα……Δύο μπάρμαν, ο Σταύρος

και ο Νίκος, αποκαλύπτουνμεταμεσονύκτια μυστικά

ΠΠααρράάξξεεννοο φφααιιννόόµµεεννοο σσττηη ΛΛάάρριισσαα

ΤΤοο ττρρέέννοο ττηηςς…… ααππόόλλααυυσσηηςς!!!!!!ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΠΑΙΡΝΕΙ “ΦΩΤΙΑ”

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ...

ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

ΑΑΥΥΡΡΙΙΟΟ ΟΟΙΙ ΠΠΡΡΩΩΤΤΕΕΣΣ ““ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΕΕΣΣ”” ΣΣΥΥΝΝΕΕΝΝΤΤΕΕΥΥΞΞΕΕΙΙΣΣ......

ΣΕΛ. 13ΣΕΛ. 31

ΣΕΛ. 14

ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 12

ΣΣΕΕΛΛ.. 33

ΣΣΕΕΛΛ.. 1111

ΣΣΕΕΛΛ.. 1111

ΠΡΟΣΟΧΗ...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ...

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΒΡΗΚΑΝ

Page 2: Larissa weekly 8th Edition

Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010

καλή ανάγνωση2 Larissaweekly

Κώστας Τσότσης: Ένα πολύβασικό θέμα που μας απασχολείόλους, είναι το κυκλοφοριακό.Επίσης η καθαριότητα τηςπόλης, παίζει σημαντικό ρόλο.Παράλληλα, θα πρέπει να γίνεικαλύτερη δουλειά, όχι στο κέν-τρο, αλλά στις γειτονιές.

““Άγγελος Τσιώτης: Εγώ είμαι δη-

μότης Αγιάς και πιστεύω ότι είμαστε“πίσω” σε πολλά πράγματα. Ταχωριά μας ερημώνουν και θα ήθελανα αξιοποιηθούν. Να γίνουν παρεμ-βάσεις, πολιτιστικά κέντρα και γενι-κότερα να δοθεί έμφαση στηνποιότητα ζωής μας.

““Παναγιώτης Μαρουκάς: Η κα-

θαριότητα, είναι ένας τομέας στονοποίο πρέπει να δοθεί προτεραιότητα.Να μην επικρατεί αυτό που βλέπουμεσε πεζόδρομους και πλατείες. Επίσης,θέλω να δω μεγαλύτερη κινητικό-τητα, μακριά από το κέντρο, όπουχρειάζονται παρεμβάσεις.

““Πού πρέπει να δώσει προτεραιότητα η δημοτική αρχή;

ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ3-10

ΡΕΠΟΡΤΑΖ11-16

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ17-23

ZOOM IN - ZOOM OUT24-25

MENU ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ26

LARISSA LIFE27-28

BOYS TOYS auto-moto29

ΑΓΡΟΤΙΚΑ30

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ31

ΤΑΞΙ∆ΙΑ32

ΙΑΤΡΙΚΟ33

Larissa NIGHTS34

ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ...40

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ41-42

ΕΠΑΡΧΙΑ43

ΑΘΛΗΤΙΚΑ44-48

ΦΦωωττοογγρρααφφίίαα ττηηςς ΕΕββδδοοµµάάδδααςς

καιρόςΠέμπτη 18-11 Παρασκευή 19-11 Σάββατο 20-11 Κυριακή 21-11 Δευτέρα 22-11

7oc18oc

7oc19oc

3oc19oc

3oc19oc

4oc20oc

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ

Η LLaarriissssaawweeeekkllyy κυκλοφορεί σε όλο τον νοµό Λάρισας

Ιδιοκτήτης - ΕκδότηςΛΑΖΑΡΟΣ Κ. ΜΕΛΕΤΙΑ∆ΗΣ

Υπεύθυνη έκδοσηςΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΜΠΟΥΖΑΛΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:Μαρία ΤσανάδηΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 40 ΛΑΡΙΣΑ (γραφείο δημ. σχέσεων)

τ.:2410 669244 f.24910 25626 e-mail: [email protected]

ΙΔΡΥΤΙΚΟΜΕΛΟΣ

...Θα μείνει στην ιστορία!

Page 3: Larissa weekly 8th Edition

Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010

Larissaweekly σχόλια 3

Weekly RREEPPOORRTT

Παράξενο φαινόμενο στη Λάρισα

Μία πύρινη μπάλα, που έσχισε την Κυριακή τον νυχτερινό ουρανό του Νομού Λάρισας και έγινε ορα-τή στα παράλια, από τη Χαλκίδα μέχρι και τη Βόρεια Ελλάδα, σύμφωνα με μαρτυρίες, προκάλε-σε μεγάλη αναστάτωση.

Η πύρινη σφαίρα, που εικάζεται ότι μπορεί να ήταν και μετεωρίτης, φαινόταν να πλησιάζει με μεγάληταχύτητα τη γη και να μεγαλώνει, ερχόμενη από την πλευρά της θάλασσας με κατεύθυνση τον Κίσσαβο,κάπου στο τμήμα μεταξύ Μελιβοίας και Καρίτσας, όσον αφορά στα παράλια της Λάρισας.

Το γεγονός έγινε έντονα αντιληπτό από πολλούς, οι οποίοι και κατέθεσαν αντικρουόμενες μαρτυρίες,σχετικά με το «που» κατευθυνόταν ή μπορεί να έπεσε.

Μάλιστα, στην προσπάθεια αποσαφήνισης του θέματος, γιατί εξετάστηκε και το ενδεχόμενο να επρό-κειτο και για φωτοβολίδα S.O.S, έγιναν και θαλάσσιες έρευνες από σκάφη του λιμενικού προς τα βόρειατου νομού, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Μέχρις στιγμής πάντως δεν έχει εξακριβωθεί για «τι» ακριβώς επρόκειτο.

Ο“πρωταθλητής” Τζανακούλης, έφτασε τοεκλογικό κέντρο και επικράτησε χαμός.Χειροκροτήματα, συνθήματα και ζητω-

κραυγές για τον δήμαρχο. Λίγο ο κόσμος, λίγο ησυγκίνηση και ένας ηλικιωμένος, λιποθύμησε, μεαποτέλεσμα να υπάρξει κινητοποίηση, προκει-μένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Το κακό είναι όμως ότι κανείς δεν έδινε ιδιαίτερησημασία και οι λίγοι που έσπευσαν να τον βοηθή-σουν, δεν είχαν καθόλου εύκολο έργο. Ευτυχώς οηλικιωμένος, πολύ γρήγορα ανέκτησε τις αισθήσειςτου, όμως παρόλα αυτά, μέχρι να συνέλθει, ούτε οιπαρευρισκόμενοι διευκόλυναν το έργο εκείνων πουπροσπαθούσαν να τον βοηθήσουν, αλλά ούτε καισταμάτησαν οι πρώτες δηλώσεις…

Πιθανότατα, ο ίδιος ο δήμαρχος δεν είχε αντιλη-φθεί τι ακριβώς συνέβαινε αφού ούτε καν… φαινό-ταν από το πλήθος που τον είχε περιβάλλει.

Λιποθύμησε από την...ΕΝΤΑΣΗ!!!

Το φιλάκι του Νομάρχη

“Έδωσες έναν πολύ καλό αγώνα Λίτσα. Μπράβο”. Μεαυτά τα λόγια υποδέχθηκε ο Νομάρχης Λάρισας ΛουκάςΚατσαρός, τη Λίτσα Λιακούλη στο εκλογικό κέντρο τουΚώστα Αγοραστού. Η κυρία Λιακούλη, μόλις έφτασε εκείγια να συγχαρεί τον πρώτο αιρετό περιφερειάρχη, συ-νάντησε πρώτα τον κ. Κατσαρό, ο οποίος μάλιστα τηςέδωσε και ένα φιλάκι, δείχνοντας ξεκάθαρα πόσο τηνεκτιμάει… Άλλωστε ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος, αφού ηατμόσφαιρα ήταν πανηγυρική.

Page 4: Larissa weekly 8th Edition

Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010

σχόλια4 Larissaweekly

Weekly RREEPPOORRTT

Μαθήματα πολιτικής από τον Ούγκο Τσάβες

«Με ρωτάτε γιατί στείλαμε φυλακή όσαστελέχη μας κλέψανε; Γιατί κλέψανε!Και δεν τους τιμωρήσαμε εμείς αλλά οι

θεσμοί. Μου λένε “γιατί άφησες να μπει φυλακή ουπουργός άμυνας και δεν τον κάλυψες επειδή ήτανπροσωπικός σου φίλος;”. Μα… γιατί έκλεψε! Πρόδωσετην εμπιστοσύνη μας, την πίστη του λαού στη κυ-βέρνηση.

Πρόδωσαν τον Λαό, τη Δημοκρατία, το Στρατό, τηνΠατρίδα, το Έθνος; Τιμωρούνται από τη Δικαιοσύνη! Αντους αφήσεις θα διαφθείρουν κι άλλους. Γι’ αυτό φυλα-κίστηκαν. Τιμωρώντας τη διαφθορά κρατάμε γεμάτα ταταμεία και τη Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομι-σματικό Ταμείο και τη μαφία των τραπεζών μακριά απ’τα πόδια μας. Δεν καταντάμε Ελλάδα!» (Δήλωση τουΟύγκο Τσάβες ,Ιούλιος 2010).

Αλήθεια μετά από αυτές τις δηλώσεις του Προέδρουτης Βενεζουέλας μήπως θα έπρεπε να αναρωτηθούν οιπολιτικοί μας τι κάνουν στα έδρανα της βουλής; Η Βε-νεζουέλα μας “φόρεσε τα γυαλιά”. Τα συμπεράσματαδικά σας…..

Υποδοχείς αποτσίγαρων σε δημόσιους δρόμους

Η Υπηρεσία Καθαριότη-τας Περιβάλλοντος του

δήμου Λαρισαίων μεαφορμή την εφαρμογή

του αντικαπνιστικούνόμου και στην προσπά-

θεια της να διατηρήσειτην πόλη καθαρή, προμή-

θευσε με 200 υποδοχείςαποτσίγαρων, οι οποίοιδιαθέτουν ταυτόχρονα

και κάδο μικροαπορριμ-μάτων, τους δημόσιους

χώρους.Ήδη έχει ξεκινήσει η το-

ποθέτηση παραπλεύρωςτων εισόδων κτιρίων δη-

μοτικών και δημόσιωνυπηρεσιών, τραπεζών και

οργανισμών, όπως καιδίπλα σε στάσεις λεωφο-

ρείων.

Το πρόγραμμα διανομής τροφίμων σε πολύτεκνους

Το νέο πρόγραμμα διανομής τροφίμων στουςπολύτεκνους έχει ως εξής: Τρίτη και Πέμπτη 9-1 π.μ., καταργείται η διανομή του Σαββάτου.

Ενώ στον Τύρναβο η διανομή γίνεται από τα γραφείατου συλλόγου κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 9-1π.μ.

Η διανομή τροφίμων, ρυζιού, μακαρονιών, γίνεται σεόσους πολύτεκνους είχαν υποβάλει τα απαραίτητα δι-καιολογητικά μέσα στο 2010. Η διάθεσή τους γίνεταιαπό τις αποθήκες ΚΕΠΥΕΛ, περιοχή ΣΕΚΦΟ στην οδόΘεοφράστου. Οι πολύτεκνοι, σύμφωνα με την ανακοί-νωση του συλλόγου, πρέπει να έχουν μαζί τους οπωσ-δήποτε την αστυνομική τους ταυτότητα και το πάσοπολυτέκνων θεωρημένο.

Quiz:Ποιο χωριό «έβγαλε έξω» τον Γιάννη

Σάπκα µειώνοντας τις ψήφους του;

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας σε συνεργασίαμε τους οινοπαραγωγούς του νομού Λάρισαςόπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος διοργανώ-

νει βραδιά γευσιγνωσίας με αφορμή τη νέα ποικι-λία του γαλλικού κρασιού Beaujolais.

“Le Beaujolais Nouveau est arrivé” είναι το σύνθημαπου κυριαρχεί κάθε χρόνο την τρίτη Πέμπτη του Νο-έμβρη! Πέντε λέξεις που ανεβάζουν τον ενθουσια-σμό και πληροφορούν τους ανά τον κόσμοοινόφιλους, για την άφιξη του νέου κρασιού. Γραμ-μένο στο παράθυρο ενός bistrot στη Λυών το 1951,έπεσε στη ματιά του Louis Orizet, ποιητή και συγ-γραφέα, ο οποίος το διέδωσε και το έκανε το σύν-θημα μιας ολόκληρης περιοχής.

Τη μοναδική αυτή αρωματική γεύση του γαλλικούεκλεκτού κρασιού Beaujolais για τη φετινή σοδειά ,θα γευτούν όσοι βρεθούν την Παρασκευή 3 Δεκεμ-βρίου στις 10.00 μ.μ. στο εστιατόριο «Εν Λαρίση». Hβραδιά θα περιλαμβάνει γευσιγνωσία των κρασιώνοινοπαραγωγών της περιοχής και μελωδίες γαλλικήςμουσικής και ελληνικής ρετρό.

Το καλύτερο κρασί του 2010καταφθάνει στη Λάρισα

Άδικη η επιβολή αποβολών ισχυρίζονται οι γονείς του 10ου Γυμν.

Η Ένωση Γονέων Μαθητών Δήμου Λάρισας τίθεται αντίθετημε την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου για

την επιβολή αποβολών σε μαθητές – μέλη του 15μελούς συμ-βουλίου του 10ου Γυμνασίου Λάρισας. Όπως αναφέρουν σεανακοίνωσή τους «Πρέπει άμεσα να παρθούν πίσω οι ποινές

για όλα τα παιδιά…Δηλώνουμε ότι πίσω από την τιμωρία τωνπαιδιών κρύβονται οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, για

αυστηρή τιμωρία των μαθητών που τολμούν να έχουνγνώμη, άποψη και που τολμούν να διεκδικούν τα δί-

καια αιτήματά τους.». Καταλήγουν λέγοντας ότιθα σταθούν δίπλα στα παιδιά και τους γο-

νείς μέχρι να αρθούν οι ποινές.

Page 5: Larissa weekly 8th Edition

Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010

Larissaweekly σχόλια 5

Η ανωτερότητα της Λίτσας

Ίσως η ωραιότερη στιγμή και φωτογραφία της δεύ-τερης Κυριακής των εκλογών… Η Λίτσα Λιακούλη,έσπευσε να συγχαρεί τον Κώστα Αγοραστό στο εκλο-γικό του κέντρο. Μάλιστα, επειδή εκείνη τη στιγμή, ονέος περιφερειάρχης δεν ήταν μέσα, θέλησε να τονψάξει. Βέβαια, όσοι την είδαν, έτρεξαν να τον ειδοποι-ήσουν και εκείνος αμέσως πήγε κοντά της. Επόμενη κί-νηση, όλοι μαζί να φωτογραφηθούν, αφού όπως λένεάλλωστε, θα εργαστούν μαζί για το καλό των Θεσσα-λών.

Κίνηση ανωτερότητας, σε μια Λάρισα, που λίγο νωρί-τερα, είχε ζήσει πολύ διαφορετικές στιγμές και δηλώ-σεις, από τους δύο διεκδικητές του δήμου…

Πολύ ανεβασμένατα ποσοστά αποχής

Οι μισοί κάτοικοι του δήμου Λαρισαίων, προ-σήλθαν στις κάλπες για να επιλέξουν τους εκ-προσώπους τους. Η αποχή τη δεύτερη Κυριακή,έφτασε το 50 %, αυξημένη κατά 16 ποσοστιαίεςμονάδες από την πρώτη Κυριακή.

Μεγαλύτερα ήταν τα ποσοστά αποχής καιστους υπόλοιπους δήμους του νομού, με τονδήμο Κιλελέρ να έχει το μικρότερο, δηλαδή 34%.Βέβαια ακόμη και εκεί η αύξηση του ποσοστούεκείνων που απείχαν ήταν 10%.

Το αναμενόμενο λοιπόν συνέβη και καταγρά-φεται και με αριθμούς. Άλλωστε φαινόταν καιαπό τις πρώτες ώρες.

Όσον αφορά την περιφέρεια, η αποχή έφτασεστο 46,65%, ενώ την πρώτη Κυριακή ήταν32,87%.

Σε λάθος χρόνο...ο Κομήτσας

Το εκλογικό κέντρο του Γιάννη Σάπκα επισκέ-φθηκε ο Ρίζος Κομήτσας, ο οποίος δέχθηκε τα συγ-χαρητήρια των παρευρισκομένων για τη νίκη του.Ωστόσο, τη στιγμή που βρέθηκε εκεί, οι πληροφο-ρίες έλεγαν ότι ο κ. Σάπκας κέρδιζε τις εκλογές και τοκλίμα ήταν ιδιαίτερα θερμό.

Έτσι λοιπόν, μπήκε μέσα,“μοίραζε”και εκείνος συγ-χαρητήρια και άκουγε με ικανοποίηση τα συνθή-ματα.

Λίγο αργότερα να πήγαινε και θα έβλεπε άλλη ει-κόνα. Αν και για πολλή ώρα στο συγκεκριμένο εκλο-γικό κέντρο επικρατούσε αυτό το πανηγυρικό κλίμακαι μετά, η γνωστή… αμφισβήτηση για το επίσημοαποτέλεσμα…

Weekly RREEPPOORRTT

Φράση της χρονιάς!Ελέχθη από τον νομπελίστα γιατρό Βραζιλιάνο ογκολόγο

Drauzio Varella. "Στο σημερινό κόσμο επενδύονται 5 φορές πε-ρισσότερα για φάρμακα για την αντρική ανικανότητα και την σι-λικόνη για γυναίκες από ότι για την θεραπεία του αλτσχάιμερ.

Σε μερικά χρόνια .....θα έχουμε ηλικιωμένες με μεγάλαστήθη και ηλικιωμένους με σκληρό πέος, αλλά κα-

νένας από αυτούς δεν θα θυμάται σε τιτου χρησιμεύει."

Το μήνυμα της κάλπης «ΚΑΠΟΤΕ 300 θυσιάστηκαν για την πατρίδα.

Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια και 300....θυ-

σίασαν την πατρίδα για τον...τους. Είμαι 35 χρό-

νων, λυπάμαι και ντρέπομαι που ήρθα μέχρι

εδώ και δεν μου κάνει αίσθηση να ψηφίσω κα-

νέναν... Καληνύχτα σας!». Το κείμενο ήταν σε

άκυρο ψηφοδέλτιο εκλογικού κέντρου της Λά-

ρισας. Τα αποσιωπητικά κρύβουν λέξεις που ο

καθένας μπορεί να καταλάβει.

Αιμοδοσία εκπαιδευτικών

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠρωτοβάθμιαςΕκπαίδευσης Λάρισας «Κων/νος Κούμας», θαπραγματοποιήσει, σε αίθουσα του 6ου Δη-μοτικού Σχολείου Λάρισας, την τακτική αιμο-δοσία των μελών του, τη Δευτέρα 29Νοεμβρίου και από ώρα 9:30 έως 12:30.

Page 6: Larissa weekly 8th Edition

Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010

σχόλια6 Larissaweekly

Weekly RREEPPOORRTT

Δρόμοι διπλής κατεύθυνσης

Κάθε φορά που ένας Λαρισαίος κάνει το λάθοςνα διασχίσει με το αυτοκίνητό του την οδό Γε-ωργίου Καραϊσκάκη στην περιοχή του Αγίου

Αθανασίου, βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν άλλο οδη-γό που έρχεται από την αντίθετη κατεύθυνση.

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στη οδό Παπαζαχαρίουτης Φιλιππούπολης, καθώς και σε αρκετούς ακόμη, συ-χνής κυκλοφορίας, δρόμους. Το πρόβλημα αυτό έχειπροκαλέσει πολλάκις τον εκνευρισμό των οδηγών πουαναγκάζονται είτε να κάνουν όπισθεν με το αυτοκίνητοείτε να ανέβουν επάνω στα πεζοδρόμια προκειμένουνα διασχίζουν χωρίς ζημιές το δρόμο.

Η καλύτερη βέβαια λύση θα ήταν να γίνουν όλοι αυτοίοι δρόμοι μονής κατεύθυνσης, ώστε να αποφευχθούνκαι τα τυχόν ατυχήματα.

Δωρεάν υπηρεσίες υγείας για όλους

Ηομοσπονδία των νοσοκομειακών γιατρών(ΟΕΝΓΕ) κήρυξε «δωρεάν πρόσβαση των πο-λιτών στις υπηρεσίες υγείας» την εβδομάδα

22-28 Νοεμβρίου. Οι τρόποι που θα υλοποιηθεί η πρω-τοβουλία της ΟΕΝΓΕ θα ανακοινωθούν σύντομα.

Όπως σημειώνεται από την Ομοσπονδία «η πολιτικήτης κυβέρνησης παρασύρει ταχύτατα την ελληνική κοι-νωνία σε κάτι πιο βαθύ από μια συνηθισμένη οικονο-μική κρίση. Τη σέρνει σε ανθρωπιστική κρίση. Συσσίτια,άστεγοι σε κάδους σκουπιδιών, άνθρωποι-σκουπίδια,πολλαπλασιασμός της επαιτείας και της εγκληματικό-τητας τραυματίζουν ήδη την καθημερινότητα και απο-τελούν σήμα κινδύνου.

Όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερους αγκα-λιάζει ο φόβος, ότι μπορεί αύριο και οι ίδιοι να βρεθούνστα κοινωνικά σκουπίδια. Το Γενικό Συμβούλιο τηςΟΕΝΓΕ στη συνεδρίαση της 20ης Οκτωβρίου αποφά-σισε να κηρύξει την εβδομάδα 22-28 Νοεμβρίου ωςεβδομάδα δωρεάν πρόσβασης των πολιτών στις υπη-ρεσίες υγείας.

Η συγκεκριμένη ενέργεια συνιστά ευθεία αμφισβή-τηση της πολιτικής των αποκλεισμών από τις υπηρε-σίες υγείας και ταυτόχρονα μήνυμα στην κοινωνία ότιδεν πρόκειται να παραμείνουμε θεατές στη σφαγή κοι-νωνικών δικαιωμάτων, με βασικότερο τη δωρεάν καιελεύθερη πρόσβαση κάθε ανθρώπου που έχει ανάγκητις δημόσιες υπηρεσίες υγείας» καταλήγει η ανακοί-νωση.

Η Κούμα φόρεσε...Χριστουγεννιάτικα!

Τα γιορτινά τους φόρεσαν πολλά μαγαζιά της Λάρι-σας, στολίζοντας τις βιτρίνες με διάφορα χριστουγεν-νιάτικα είδη θέλοντας να προσελκύσουν το μάτι μικρώνκαι μεγάλων.

Αι Βασίληδες και τάρανδοι, έλατα και πολύχρωμεςμπάλες αποτελούν το σκηνικό αρκετών καταστημάτων.Μια βόλτα στις πολυσύχναστες οδούς όπως αυτή τηςΚούμα, αρκεί για να κλέψετε ιδέες για το πώς να στολί-σετε το σπίτι σας τις φετινές γιορτές.

Ο βερεσές τώρα...ονομάζεται “φέσι”!!!

Αν ρωτήσει κανείς τον μπακάλη της γειτονιάς του γιατο πώς πληρώνεται από τον πελάτη θα σου απαντήσει:“με το τεφτέρι”.

Τον τελευταίο χρόνο πολλοί συμπολίτες μας έχουναναγκαστεί να ξαναβγάλουν το παραδοσιακό τεφτέριπροκειμένου να καταγράφουν τα ονόματα γνωστώνκαι μη, που ψωνίζουν από το κατάστημα τους επί πι-στώσει. “Για να αποφύγω το λουκέτο δεν μπορώ νακάνω και διαφορετικά” μας λένε χαρακτηριστικά πολλοίαπό αυτούς.

Εισαγωγή υποψηφίων από σοβαρές παθήσεις

Αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουρ-γείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμά-των (www.minedu.gov.gr) το μηχανογραφικόδελτίο, που αφορά στους υποψηφίους που πάσχουναπό σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτο-βάθμια Εκπαίδευση, σε ποσοστό 5%, καθ' υπέρ-βαση του αριθμού εισακτέων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τομηχανογραφικό δελτίο, είτε μέσω του διαδικτύου,είτε απευθείας από το Λύκειο στο οποίο θα επιλέ-ξουν να το καταθέσουν, προκειμένου να το μελετή-σουν πριν τη συμπλήρωση και υποβολή του, ηοποία έχει οριστεί για το χρονικό διάστημα από τηνΠέμπτη 18 Νοεμβρίου ως και την Τετάρτη 24 Νοεμ-βρίου 2010.

Διανθίζουν οι εταιρείες εξαγοράς χρυσού

Ξεκίνησαν αρχικά να ξεφυτρώνουν στην πρωτεύουσα,εταιρείες που αγόραζαν χρυσό και ασήμι σε αντάλ-λαγμα λίγα ευρώ.

Δεν άργησαν όμως να χτυπήσουν και την πόρτα της δικιάς μαςπόλης, καθώς από ότι φαίνεται δεν είναι λίγοι αυτοί που είτε στακρυφά είτε στα φανερά «ξεπουλούν» τις περιουσίες τους προ-κειμένου να ικανοποιήσουν τις βασικές τους ανάγκες.

Το τελευταίο διάστημα μάλιστα οι εταιρείες αγοράς χρυσούδιαφημίζονται εκτός από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και απότα αστικά λεωφορεία. Άραγε σε πόση δύσκολη θέση μας έχειφέρει το Δ.Ν.Τ. ώστε να γυρίζουμε πάλι πολλές δεκαετίες πίσω;

Page 7: Larissa weekly 8th Edition

Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010

Larissaweekly σχόλια 7

Η ψήφος του…τελευταίου Νομάρχη Λάρισας

Ο…τελευταίος Νομάρχης Λάρισας – δεδομένουότι ο θεσμός της Νομαρχίας καταργείται-Λουκάς Κατσαρός, άσκησε την Κυριακή το

πρωί, στις 11.30 το εκλογικό του δικαίωμα ,στο 1ο Λύ-κειο Λάρισας. Το γεγονός επεσήμανε και ο ίδιος στιςδηλώσεις του, μέσα σε κλίμα συγκινησιακής φόρτισης:

“Ψήφισα σήμερα για τελευταία φορά με την ιδιότητατου νομάρχη, αφού ο ιστορικός θεσμός της Νομαρχίας,καταργείται από 1-1-2010 και αντικαθίσταται από τηνΠεριφερειακή Αυτοδιοίκηση.

Οι Νομαρχίες υπήρξαν ένας θεσμός καταξιωμένος στηλαϊκή συνείδηση, γνήσιος εκφραστής των συμφερόν-των των τοπικών κοινωνιών. Εύχομαι και ελπίζω, ο νέοςθεσμός των αιρετών Περιφερειών, να ανταποκριθεί μετην ίδια επιτυχία στο ρόλο του και όλοι να συμβάλλουμεστο να ξεπεράσει τις δεδομένες αδυναμίες του, εξαιτίαςτου λαθεμένου τρόπου με τον οποίο συγκροτήθηκεαπό την Κυβέρνηση”.

Έγινε “αστικό”...το υπεραστικό!

Ιδιαίτερα προβλήματα δημιουργούνται κάθε φοράπου οδηγοί του ΚΤΕΛ, οι οποίοι κάνουν υπερα-στικά δρομολόγια, προσπαθώντας να εξυπηρε-

τήσουν τους επιβάτες, κάνουν μερικές στάσεις πε-ρισσότερες, από εκείνες που προβλέπονται.

Μάλιστα, δεν αρνούνται στάσεις και σε σημεία, πουόταν έχει κίνηση δημιουργούνται προβλήματα. Υπάρ-χουν στιγμές, που το υπεραστικό κάνει τις στάσεις τουαστικού.

Εκτός από το κυκλοφοριακό όμως, ουσιαστικά μει-ώνεται και η δουλειά στα ταξί που βρίσκονται στο ΚΤΕΛ.Οι οδηγοί εκεί, περιμένουν υπομονετικά πελατεία απότα λεωφορεία. Όμως πολλές φορές, φτάνουν εκεί άδεια.Οπότε οι πιθανοί πελάτες τους, εξυπηρετήθηκαν αλ-λιώς…

Λαρισαίος είσαι όταν…

-Είσαι πρώτος στο να πάρεις το αυτοκίνητό σου για τοκέντρο, όταν πέσουν οι πρώτες σταγόνες βροχής.

-Όταν καθ’όλη τη διαδρομή προς το κέντρο έχεις κορ-

νάρει πέντε φορές και έχεις ρίξει πέντε μούντζες.-Όταν σταματήσεις το αυτοκίνητό σου, μπλοκάροντας

την κυκλοφορία, για να μιλήσεις με μία φίλη σου.-Όταν κάνεις είκοσι τετράγωνα για να βρεις χώρο

στάθμευσης.-Και όταν μόλις βγει ο ήλιος παίρνεις τηλέφωνο από το

κινητό σου για να κλείσεις θέση στην αγαπημένη σουκαφετέρια.

Είμαστε Λαρισαίοι, γιατί έτσι μας αρέσει…

Quiz:Quiz:Ποιά σύζυγος υποψήφιου δηµάρχου έγινε έξαλληόταν έµαθε πόσα χρήµατα πραγµατικά ξοδεύτηκαν

για την προεκλογική εκστρατεία του;

Quiz:Quiz:Ποιό καφέ της Λάρισας δεν έχει τόση δουλειά ως

καφετέρια παρά ως ζαχαροπλαστείο, µε αποτέλεσµατο κείκ του να γίνετε ανάρπαστο σε άλλο γνωστό καφέ;

Άκρως επικίνδυνοιΆκρως επικίνδυνοι έχουν γίνει οι

διανομείς fast food αλλά και καφέ-δων διασχίζοντας διαδρομές μευπερβολική ταχύτητα.

Έχοντας ως στόχο να προλάβουνόσες παραγγελίες μπορούν μέσα σεσύντομο χρονικό διάστημα, προ-σπερνούν με ελιγμούς τα αυτοκί-νητα, χωρίς προειδοποίηση,προκαλώντας σύγχυση και εκνευρι-σμό.

Επαγγελματίες οδηγοί ήδη έχουνκαταγγείλει το γεγονός, εκφράζον-τας την δυσανασχέτηση τους για κά-ποια νεαρά ανεύθυνα άτομα, που μεαυτή την συμπεριφορά προεξο-φλούν ότι κάποια στιγμή πρόκειταινα συμβεί το μοιραίο.

Weekly RREEPPOORRTT

Ταλαιπωρία ασθενών λόγω αλλαγής πιάτσας...

Έντονα είναι τα παρά-πονα κατοίκων τηςπεριοχής, για το γε-

γονός ότι η πιάτσα των ταξίστο πανεπιστημιακό νοσο-κομείο, μεταφέρθηκε απότην κεντρική είσοδο, στηνπύλη. Μπορεί η απόστασηνα μην είναι πολύ μεγάλη,όμως εκείνο που επισημαί-νεται, είναι ότι στο παλιό ση-μείο, διευκολύνονταν όσοιήθελαν να πάρουν ταξί, διό-τι σε αρκετές περιπτώσεις,ήταν άτομα που μόλις έπαιρ-ναν εξιτήριο και δεν είχανδυνάμεις να περπατάνε.

Μάλιστα, μία μέρα πουέβρεχε, ένας ηλικιωμένος,που είχε χειρουργηθεί, δενγνώριζε ότι η πιάτσα μεταφέρθηκε και περίμενε μέχρι να έρθει κάποιο ταξί.

Πρόκειται για μία επισήμανση που έχει γίνει από πολλούς, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση έχει εν-τοπίσει το πρόβλημα που δημιουργείται και δεν αποκλείεται να επανεξεταστεί το θέμα, για την καλύτερη εξυ-πηρέτηση όλων.

Page 8: Larissa weekly 8th Edition

Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010

σχόλια8 Larissaweekly

Weekly RREEPPOORRTT

Κλειστά παραμένουν δυοτμήματα του ΤΕΙ Λάρισας

Προσωρινό λουκέτο έχουν βάλει το τμήμαΑνακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων καιτο τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων, στηνπόλη των Τρικάλων, καθώς δεν διαθέτουνπλέον διοικητικούς υπαλλήλους, για τη λει-τουργία των γραμματειών.

Οι συμβάσεις τους έχουν λήξει και περίπου800 φοιτητές μένουν μετέωροι. Για το λόγοαυτό το Συμβούλιο του ΤΕΙ Λάρισας ζητά τηνπαρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας προκει-μένου να επαναλειτουργήσει το παράρτημαΤρικάλων.

Και οι προσφορές συνεχίζονται...

Όλο και πιο συχνές είναι το τελευταίο διά-στημα οι προσφορές που κάνουν τα καταστή-ματα της Λάρισας ενόψει μάλιστα και τωνεορτών. «Στα δυο το ένα δώρο», «Με αγορέςάνω των 50 ευρώ δώρο μια τσάντα» όπως και«Σας χαρίζουμε τον Φ.Π.Α.» είναι κάποια από τασυνθήματα με τα οποία προσπαθούν να δελεά-σουν τον καταναλωτή. Έναν περίπατο στο κέν-τρο της πόλης αρκεί για να καταλάβει κανείς ότιη κρίση έχει εισβάλει για τα καλά και στην πόλημας.

«Η 23η Νοεμβρίου 2010 θα γραφτεί με χρυσά γράμματαστην ιστορία της ΑΕΛ, δίπλα στην 22η Ιουνίου του 1985, την Πρωτομαγιά του 1988,

την 5η Μαΐου του 2007… Γιατί θα είναι η πρώτη ημέρα που θα ανοίξουν οι πύλες του «AEL FCARENA», του νέου γηπέδου της ομάδας μας και σας θέλουμε κοντά μας.», αυτά είναι τα λόγια που χρησι-

μοποίησε η ΠΑΕ Λάρισα στην ανακοίνωση που εξέδωσε προς τους φιλάθλους της ομάδας.Οι εκδηλώσεις στο νέο σύγχρονο γήπεδο χωρητικότητας 16.118 θεατών θα αρχίσουν στις 19:00 με την παρου-σία και των αγαπημένων καλλιτεχνών, του Φίλιππου Πλιάτσικα και Διονύση Τσακνή. Η τιμή εισόδου θα είναι συμ-

βολικά ένα ευρώ, χρήματα τα οποία θα δοθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.Η ανακοίνωση καταλήγει ως εξής: «Σας περιμένουμε στο AEL FC ARENA για να κάνουμε μαζί

«ποδαρικό» στο καινούριο μας «σπίτι» και να περάσουμε μαζί το κατώφλι της νέαςεποχής». Εμείς ευχόμαστε πολλές νίκες στους «βυσσινί».

Η πιο μεγάλη ώρα… είναι τώρα

Quiz:Quiz:Ποιος δήμαρχος έγινε θέμα σε δελτίο ειδή-

σεων πανελλήνιας εμβέλειας εξαιτίας της με-

γάλης του επιρροής στο γυναικείο φίλο;

Οδηγός για τις επιχειρήσεις επίπλου του νομού

Ακόμη ένας καλαίσθητος οδηγός εκδόθηκε από τη νομαρχία Λάρισας, αυτή τη φορά πάνω στον το-μέα των επίπλων. Το έντυπο με τίτλο “Επίπλων τέχνη...”, που αποτελεί έναν οδηγό των επιχειρήσε-ων επίπλου του Ν. Λάρισας, θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου και ώρα 11 π.μ. στην αί-

θουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου.Με τον τρόπο αυτό οι μεγάλοι προμηθευτές και εμπορικοί οίκοι μπορούν να έλθουν πιο άμεσα σε επαφή με

τις επιχειρήσεις επίπλου του νομού και να βρουν σε αυτές προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.Στο έντυπο, ο αναγνώστης μπορεί να ενημερωθεί πάνω στην ιστορία του επίπλου γενικότερα, αλλά και ειδι-

κότερα όσον αφορά στην εξέλιξη του κλάδου στην περιοχή μας, ενώ συμπεριλαμβάνονται αλφαβητικά και όλοιοι επιπλοποιοί και ξυλουργοί (μέλη του Σωματείου), καθώς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εμ-πορία ξύλινων επίπλων οικιακής και επαγγελματικής χρήσης στο νομό Λάρισας.

Page 9: Larissa weekly 8th Edition

Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010

Larissaweekly σχόλια 9

Weekly RREEPPOORRTT

Ραβασάκι πάρτι στη Λάρισα

Για δεύτερη φορά θα γίνει σε μαγαζί της Λάρι-σας, ραβασάκι πάρτι. Πρόκειται ουσιαστικά γιαμία βραδιά, που οι πελάτες γνωρίζουν πολύ

καλά το στόχο όσων ανταποκριθούν στο κάλεσμα,που δεν είναι άλλος από το να γίνει “παίχνίδι”, αρχι-κά με… ραβασάκια.

Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες και οι άντρες θα πά-ρουν από ένα νούμερο, το οποίο θα έχουν σε εμφα-νές σημείο πάνω τους, προκειμένου όποιοςενδιαφέρεται για περαιτέρω γνωριμία, να ακολουθή-σει μία διαδικασία. Δηλαδή, θα αφήσει ένα σημείωμασε κάποιο συγκεκριμένο σημείο του μαγαζιού, που θαμαζεύονται τα ραβασάκια, όπου θα γράφει το νού-μερο στο οποίο απευθύνεται και στη συνέχεια την…έμπνευσή του για να πλησιάσει το άτομο που του τρά-βηξε την προσοχή.

Από την άλλη πλευρά, αν υπάρχει ανταπόκριση, μπο-ρεί να δοθεί γραπτή επίσης απάντηση, ή αν κάποιοςείναι ιδιαίτερα βιαστικός, μπορεί να συνοψίσει τις δια-δικασίες.

Άντε και καλή επιτυχία…

Το γεγονός ότι όποιος χειρίζεται το ίντερνετπρέπει να είναι προσεκτικός, είναι κάτιγνωστό. Ωστόσο, επειδή το facebook είναι

πλέον μόδα, καλό είναι να τονιστεί για μία ακόμηφορά ότι υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι.

Η ομάδα ΔΙ.ΑΣ. που έχει σελίδα στο facebook,φροντίζει να ενημερώνει όσους έχουν πρόσβασηστη σελίδα τους, για δυσάρεστα γεγονότα και πα-ράλληλα, προστατεύει τους χρήστες. Μία από τιςτελευταίες αναρτήσεις, αφορούσε παιδεραστές, οιοποίοι όπως φαίνεται, προσπαθούν να αποκτήσουνπρόσβαση σε σελίδες με φωτογραφίες παιδιών. Πιο

συγκεκριμένα η ανακοίνωσή από την πλευρά τηςΔΙ.ΑΣ. έχει ως εξής:

“Προσοχή… Μην γίνετε μέλη στο group με τίτλο“Το να γίνω πατέρας ή μητέρα ήταν το μεγαλύτεροδώρο της ζωής μου”. Δημιουργήθηκε από παιδε-ραστές που προσπαθούν να σας κλέψουν τις φω-τογραφίες σας… Περάστε το σε όλους τους φίλουςσας. Είναι πολύ σημαντικό. Γρήγορα, είναι σο-βαρό!!!”.

Οφείλαμε να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα και ναευχαριστήσουμε την ομάδα για την άμεση επέμ-βαση.

Όπως λέμε πίτσα με το μέτρο…

Όπως λέμε πίτσα με το μέτρο έτσι και τα ψη-φοδέλτια για τις εκλογές του «Καλλικράτη».Και φυσικά δεν είναι καθόλου τυχαίο γιατί ορι-σμένοι πίσω από το παραβάν αργούσαν νασυμπληρώσουν τους σταυρούς προτίμησης.

Γεγονός είναι ότι υπήρξαν πολλοί αναποφά-σιστοι με αποτέλεσμα να διαβάσουν αναλυ-τικά τα ονόματα των υποψηφίων, νααποφασίσουν σε ποιόν θα δώσουν τοσταυρό, και τέλος να βγουν με από το παρα-βάν απλά και μόνο για να ξαναμπούν για τιςπεριφερειακές με άλλα «μακρινάρια.

Ωστόσο η αλήθεια είναι ότι οι τυπογράφοιακόμη τρίβουν τα χέρια τους…

Προστατέψτε τα παιδιά σας!!!

Νέα ομάδα παιδεραστών στο facebook...

Page 10: Larissa weekly 8th Edition

Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010

σχόλια10 Larissaweekly

Weekly RREEPPOORRTT

Πότε θα… μεγαλώσουν;Σε αυτές τις ηλικίες μάλλον πρέπει πλέον να βασί-

ζονται οι υποψήφιοι, αφού όλο και περισσότεροι νέοιγυρνούν την πλάτη στους πολιτικούς.

Πολλοί ήταν εκείνοι που πήγαν να ασκήσουν τοεκλογικό τους δικαίωμα, μαζί με τα παιδιά και τα εγ-γόνια τους, που ακόμη δείχνουν χαρούμενα να συμ-μετέχουν σε αυτή τη διαδικασία.

Μπορεί να μην είχαν το δικαίωμα να επιλέξουν τοψηφοδέλτιο που θα έμπαινε στον φάκελο, όμως ήθε-λαν τουλάχιστον να ρίξουν τον φάκελο στην κάλπη.

Έτσι, να μαθαίνουν από μικροί τη διαδικασία. Αν καιμόλις μεγαλώσουν λίγο, μάλλον θα φροντίσουν νατην… ξεχάσουν.

Άργησαν να… ξυπνήσουν οι ψηφοφόροι

Άδεια προαύλια, μεελάχιστους να πε-ριμένουν, έβλεπε

κανείς αν έκανε μια βόλτασε κεντρικά σχολεία τηςΛάρισας την ημέρα τωνεκλογών. Η εικόνα αυτήόμως, που καταγράφεταικαι στη φωτογραφία, δενείναι στις 7 το πρωί, ότανανοίγουν οι κάλπες. Είναιστις 11. Μία ώρα, που τηνπρώτη Κυριακή, έβλεπεςγεμάτες αυλές και γενικό-τερα κίνηση στους δρό-μους.

Η τεράστια διαφορά καταγράφηκε και από τους δικαστικούς αντιπροσώπους, οιοποίοι συγκρίνοντας την προσέλευση μέχρι εκείνη την ώρα, με της προηγούμενηςΚυριακής, τόνιζαν ούτε οι μισοί δεν είχαν περάσει αυτή τη φορά. Εξέφραζαν πάντωςτην ελπίδα, ότι το μεσημέρι, θα αυξάνονταν η κίνηση. Σίγουρα αυξήθηκε, αλλά δεν…σπρώχνονταν κιόλας για το ποιος θα πρωτομπεί!

Δεν χρειάστηκε να κλείσει την κουρ-τίνα του παραβάν ο Κώστας Αγορα-στός εφόσον δεν είχε απολύτωςτίποτα να κρύψει.

Παρά του ότι σχολιάστηκε από με-ρικές κακές γλώσσες, εμείς θεωρή-σαμε ότι κράτησε μία τυπική στάσημπαίνοντας στον κόπο να κάνει τηνβόλτα του ως το συγκεκριμένο ση-μείο.

Ωστόσο για τις διαδικασίες των με-γάλων αρχηγών που κλείνουν και τηνκουρτίνα, προφανώς είναι μία κουρ-τίνα που γενικότερα κλείνει και μέ-νουμε στο σκοτάδι.

Δεν είχε κάτι να κρύψει…

Page 11: Larissa weekly 8th Edition

Για πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστριες σεαισθησιακές ταινίες, φαίνεται ότι ψά-χνουν δύο Λαρισαίοι, 44 και 42 ετών, με

αρκετές καταθέσεις στα όνοματά τους. Σύμ-φωνα με πληροφορίες, οι δύο άντρες είναι λά-τρεις του “σπορ” και αποφάσισαν να έχουν καικέρδος από αυτό. Οπότε, δημοσιεύτηκε αγγελίαστο διαδίκτυο, μέσω της οποίας, ζητούν άτομαπου ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε τέτοι-ου είδους ταινίες.

Φαίνεται ότι οι συγκεκριμένοι, δηλώνουν ότι θαξεκινήσουν μία εταιρεία παραγωγής αισθησιακώνταινιών, καθ’ όλα νόμιμη, όπως αφήνουν να εν-νοηθεί, ενώ όρισαν τις… οντισιόν για αύριο Πα-ρασκευή σε γνωστό ξενοδοχείο της Λάρισας.Κατά πόσο ισχύει η πρόταση, θα φανεί πολύ σύν-τομα, αφού υπάρχουν κλεισμένα ραντεβού, ενώ,αξίζει να σημειωθεί, ότι ενδιαφέρον για συμμε-τοχή στις οντισιόν, εκφράστηκε κυρίως από παν-τρεμένους και παντρεμένες και όχι τόσο από νέαάτομα, χωρίς υποχρεώσεις.

Οι… εμπνευστές αυτής της ιδέας, θα είναι πα-ραγωγοί, σκηνοθέτες και φυσικά και… ηθοποιοί.Με αυτόν τον τρόπο, μειώνονται τα έξοδα, ενώ…σεναριογράφος, μάλλον είναι περιττός, αφού δενθα σπάσουν το μυαλό τους για να βρουν και τιςκατάλληλες ατάκες.

Εκείνο πάντως που διαπιστώνουμε, είναι ότι ηοικονομική κρίση, έχει φέρει σε απόγνωση πολύκόσμο, αφού όπως φαίνεται, δεν είναι και λίγοιεκεινοι που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νακερδίσουν κάποια χρήματα, έστω και με αυτόντον τρόπο. Άλλωστε δεν χρειάζονται και ιδιαίτε-ρες γνώσεις, ενώ υποθέτουμε ότι δεν ζητήθηκε…πτυχίο δραματικής σχολής…

ΟΟννττιισσιιόόνν γγιιαα ααιισσθθηησσιιαακκέέςς ττααιιννίίεεςς

Ιδιαίτερα απολαυστική είναι η διαδρομή για τα φαν-ταράκια της Λάρισας, που υπηρετούν τη θητείατους στον Έβρο. Συνήθως τα παιδιά χρησιμοποι-

ούν τον γνωστό καρβουνιάρη, για να ταξιδέψουν όσογίνεται πιο οικονομικά. Όμως δεν είναι μόνο αυτός ολόγος.

Πάνω στο συγκεκριμένο τρένο, είναι πλέον γνωστό, ότιγίνονται γνωριμίες, που το τυπικό τους μέρος (πώς σελένε και από πού είσαι), κρατάει ελάχιστα. Οι δύο πλευρέςμπαίνουν αμέσως στο… ζουμί της υπόθεσης, αφού οιγυναίκες που εμπλέκονται, ανεβαίνουν στο συγκεκρι-μένο τρένο, ακριβώς γι’ αυτόν το σκοπό.

Έτσι λοιπόν, όταν τις βραδινές ώρες το τρένο σταματάειστη Λάρισα, η διαδικασία έχει ως εξής: Ανεβαίνουν οιφαντάροι, που σχεδόν γεμίζουν τα βαγόνια, ενώ υπομο-νετικά περιμένουν και αρκετές γυναίκες, κυρίως παντρε-μένες, οι οποίες φυσικά είναι από λίγο έως πολύμεγαλύτερες. Στη συνέχεια, ξεκινάει το κυνήγι. Αρχίζει ησυζήτηση και λίγη ώρα αργότερα, ανάμεσα στα βαγόνια,ανεβαίνει επικίνδυνα η θερμοκρασία.

Ταμπού δεν υπάρχουν και αν κάποιος είναι άτυχος καιεπέλεξε το συγκεκριμένο δρομολόγιο, χωρίς κάτι πο-νηρό στο μυαλό του, αν δεν μείνει όλη την ώρα στη θέσητου, θα έχει την ευκαιρία να δει live show. Με δεδομένοτο γεγονός ότι ειδικά τα φανταράκια, που ουσιαστικάείχαν λίγες μέρες άδεια και ετοιμάζονται να επιστρέψουνστις αγγαρείες, είναι “σκασμένα”, οι γυναίκες αυτές έχουνπανεύκολο έργο. Άλλωστε, δεν ψάχνουν εκεί μέσα τονέρωτα της ζωής τους. Είναι μία “συμφωνία”, οι δύο πλευ-ρές περνούν καλά και όλα τελειώνουν όταν το τρένο φτά-σει στον προορισμό του.

Μάλιστα, άτομο που ταξίδεψε με το συγκεκριμένο

τρένο, μας μετέφερε ότι πρόκειται για κοινό μυστικό καιακόμη και άτομα που εργάζονται μέσα εκεί, κάνουν ταστραβά μάτια και προσπαθούν να είναι όσο γίνεται πιοδιακριτικοί. Υπάρχουν γυναίκες που έχουν μάθει απ’ έξωτο τρένο, αφού έκοψαν εισιτήριο για τη βόρεια Ελλάδα,

ουκ ολίγες φορές και φυσικά ο λόγος δεν ήταν για ναθαυμάσουν την όμορφη Θράκη. Άλλωστε επέστρεφανμε το αμέσως επόμενο δρομολόγιο, όπου φυσικά τις πε-ρισσότερες ώρες κοιμόνταν, για να ανακτήσουν τις δυ-νάμεις τους, πριν επιστρέψουν στα σπίτια τους…

ΑΑΥΥΡΡΙΙΟΟ ΟΟΙΙ ΠΠΡΡΩΩΤΤΕΕΣΣ ““ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΕΕΣΣ”” ΣΣΥΥΝΝΕΕΝΝΤΤΕΕΥΥΞΞΕΕΙΙΣΣ......

ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ...

Το τρένο της… απόλαυσης!!!ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΠΑΙΡΝΕΙ “ΦΩΤΙΑ”

Page 12: Larissa weekly 8th Edition

Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010

ρεπορτάζ12 Larissaweekly

Όταν καλείσαι να ψηφίσεις του εκπροσώ-πους σου, ενώ το γενικότερο πολιτικό κλίμαπηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, σί-

γουρα έρχεσαι στη δύσκολη θέση να σκεφτείς να απέ-χεις από τη διαδικασία. Επειδή όμως μπορεί το πο-σοστό αποχής να αναφέρεται, όμως τελικά ξεχνιέταικαι δεν επηρεάζει κανέναν απολύτως, υπάρχουν καιεκείνοι που θέλησαν απλά να στείλουν το δικό τουςμήνυμα, πηγαίνοντας μεν να ψηφίσουν, αλλά επιλέ-γοντας το λεγόμενο… άκυρο.

Η έμπνευση δεν έλειψε και σε αυτές τις εκλογές, αφούγια τη Λάρισα, πολλοί ήταν εκείνοι που συμμετείχανστις εφορευτικές επιτροπές και κάποια στιγμή… βαρέ-θηκαν να διαβάζουν τις καλλιτεχνικές ανησυχίες τωνδημοτών, γραμμένες στο λευκό ψηφοδέλτιο, πουπλέον ήταν άκυρο.

Σίγουρα υπήρξαν αρκετά μηνύματα προς τους πολι-τικούς. Άλλωστε η αγανάκτηση περισσεύει. Εκτός λοι-πόν από τους… ποιητές, που απλά έγραψαντραγουδάκια και στιχάκια για να περάσει η ώρα, υπήρ-χαν πραγματικά ωραία μηνυματάκια, για εκείνους πουθα έπρεπε να τα ακούσουν.

“Ο Αλή Μπαμπά είχε 40 κλέφτες. Εμείς γιατί έχουμε300”; Εύλογη απορία, έτσι δεν είναι; Αντίστοιχο, δηλαδήγια τη βουλή και μάλιστα πολύ πετυχημένο είναι τοεξής: “Η βουλή έχει 298 γαϊδούρια, έναν “Σαμαρά” καιέναν“Πεταλωτή””.

Ορισμένοι, έγραψαν την… ιστορία της ζωής τους, λέ-γοντας την ηλικία τους και τους προβληματισμούς τους.Άλλοι επέλεξαν να βάλουν στο φάκελο, σελίδες απόδιάφορα περιοδικά, είτε πονηρού, είτε όχι, περιεχόμε-

νου. Ιδιαίτερη προτίμηση έδειξαν στα σταυρόλεξα, ενώόπως ήταν αναμενόμενο, τα “γαλλικά” είχαν την τιμη-τική τους.

Σε ένα ψηφοδέλτιο έγραφε:“Διαφθορά ή διαστροφή;Μπρος γκρεμός και πίσω εσύ”! Όπως λοιπόν καταλά-βατε, η διάθεση δεν έλειψε, ακόμη και υπό αυτές τις δύ-σκολες συνθήκες. Φυσικά ποτέ δε λείπουν τα κλασσικάσχεδιάκια, όπως το περίγραμμα του χεριού, ή εκπρό-

σωποι του ζωικού βασιλείου. Για να μην ξεχνιόμαστεδηλαδή.

Τουλάχιστον, όσοι δούλευαν για να βγουν τα αποτε-λέσματα, χαλάρωναν στιγμιαία και απολάμβαναν τιςεμπνεύσεις των ψηφοφόρων. Διότι τα μηνύματα πουήθελαν να περάσουν, μη νομίζετε ότι τα άκουσε και κα-νείς…

Ότανοιψηφοφόροιέχουνέμπνευση…ΤΤΙΙ ΒΒΡΡΗΗΚΚΑΑΝΝ ΟΟΙΙ ΕΕΦΦΟΟΡΡΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΕΕΣΣ ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ ΦΦΑΑΚΚΕΕΛΛΟΟΥΥΣΣ...... ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ ΑΑΠΠΟΟ ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΥΥΣΣ!!!!!!

Έναν ακόμη δρόμο – σημείο ανα-φοράς για την επαρχία Αγιάς,επισκεύασε η Νομαρχία Λάρι-

σας, συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις στοοδικό δίκτυο του νομού.

Πρόκειται για το δρόμο Αγιάς – Μεγαλό-βρυσου, που βρίσκεται ήδη σε φάση απο-περάτωσης.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο μιας μεγάληςεργολαβίας της Νομαρχίας για την επι-σκευή και βελτίωση οδικών αξόνων τουεπαρχιακού δικτύου του νομού, ασφαλτο-στρώθηκε ο πιο πάνω δρόμος και τις επό-μενες μέρες, μετά τη διαγράμμισή του, θαπαραδοθεί στην κυκλοφορία.

Ο συγκεκριμένος δρόμος, δέχεται επι-σκευές σε μήκος 6 χλμ περίπου. Είχε να δε-χτεί τέτοιου μεγέθους παρεμβάσεις, εδώκαι 20 χρόνια περίπου και είχε καταστείεπικίνδυνος για την κυκλοφορία.

Το δρόμο επισκέφθηκε ο Νομάρχης Λά-ρισας, Λουκάς Κατσαρός, με κλιμάκιο μη-

χανικών της Νομαρχίας, με επικεφαλήςτον αν. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών κ.Χρ. Λυτροκάπη, προκειμένου να διαπι-στώσει την έκβαση των εργασιών.

Από το νομάρχη έγιναν σημαντικές πα-ρατηρήσεις για την επίλυση τεχνικών προ-βλημάτων που παρουσιάζει το έργο,προκειμένου να παραδοθεί άρτιο.

Σε δηλώσεις του ο κ. Κατσαρός τό-νισε:

“Η Νομαρχία Λάρισας μπορεί να καταρ-γείται ως θεσμός στο τέλος του έτους,όμως, όπως έχω δηλώσει, θα εργάζεταιμέχρι την τελευταία μέρα για να λύνει προ-βλήματα. Ο συγκεκριμένος δρόμος συμ-βάλει και στην εξυπηρέτηση τωνκατοίκων της περιοχής, αλλά και βοηθάειτον τουρισμό και την επισκεψιμότηταενός από τα ωραιότερα κομμάτια τουνομού μας. Ήδη αυτό το διάστημα βρί-σκονται σε εξέλιξη και άλλα έργα βελτίω-σης του οδικού δικτύου σε όλο το νομό

και, παρά τη δυσμενή συγκυρία, πετυχαί-νουμε με καλή διαχείριση, να καλύπτουμετις ανάγκες”.

Στην επίσκεψη του Νομάρχη ήτανπαρών και ο δήμαρχος Αγιάς, ΒασίληςΚουτσιαντάς.

ΑΑΝΝΑΑΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ ΑΑΠΠΟΟ ΤΤΗΗ ΝΝΟΟΜΜΑΑΡΡΧΧΙΙΑΑ ΛΛΑΑΡΡΙΙΣΣΑΑΣΣ

«Καινούργιος» ο δρόμος Αγιάς–Μεγαλόβρυσου

Page 13: Larissa weekly 8th Edition

Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010

Larissaweekly ρεπορτάζ 13

Τα πάντα έχουν ακούσει τα αυτιά τους και έχουνδει τα μάτια τους… Ο λόγος, για τους οδηγούςταξί της Λάρισας, που ειδικά όταν πέφτει η νύ-

χτα, ζουν απίστευτες καταστάσεις. Φαίνεται ότι τοαίμα των Λαρισαίων βράζει και όταν πιουν και κανέναποτηράκι παραπάνω, αρχίζουν οι πικάντικες ιστορίες.

Το πιο συνηθισμένο που συμβαίνει, πάντα μεταμεσο-νύκτιες ώρες, είναι να ακούνε τις προσωπικές ιστορίεςτων πελατών τους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι και τααυτοκίνητα είναι πλέον σύγχρονα, προσφέροντας έναάνετο και όμορφο περιβάλλον στον επιβαίνοντα, αλλάκαι συνήθως οι οδηγοί είναι ευχάριστοι, κοινωνικοί καιευγενικοί. Οπότε υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, για μιαχαλαρή κουβεντούλα, που πολλές φορές καταλήγει καισε… ψυχανάλυση.

Ερωτικές απογοητεύσεις, είναι ένα από τα βασικά θέ-ματα που ακούν οι οδηγοί. Μαλώματα, ζήλιες, διλήμματαγια το ποιον ή ποια να διαλέξουν αποτελούν σημαντικάζητήματα που οι πελάτες επιδιώκουν να μοιραστούν μετους οδηγούς. Πρόκειται για ιστορίες, τις οποίες μοιρά-ζονται με τον οδηγό, λόγω της ώρας και του γεγονότοςότι έχουν δίπλα τους έναν άγνωστο, από τον οποίο δενκινδυνεύουν για να βγουν τα… άπλυτα στη φόρα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι οδηγοί το διασκεδά-ζουν. Με καλή διάθεση, δίνουν ακόμη και συμβουλές, ενώδιαπιστώνουν, ότι ο πελάτης κατεβαίνει από το ταξί ικα-νοποιημένος, αφού είχε την ευκαιρία να πει και τον πόνοτου.

∆έχονται ανήθικες προτάσειςαλλά και… προτάσεις γάµων!Υπάρχουν βέβαια και περιστατικά στη Λάρισα, που κάθε

άλλο παρά άνετα κάνουν τους οδηγούς ταξί να αισθά-νονται. Φαίνεται ότι όλο και πιο συχνά, γίνονται ανήθικεςπροτάσεις σε οδηγούς, από ομοφυλόφιλους, που χρησι-μοποιούν ταξί για σχετικά μακρινό δρομολόγιο, έχονταςως βασικό σκοπό να περάσουν καλά τη βραδιά.

Το“καμάκι”σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι καθόλουδιακριτικό. Μπαίνουν κατευθείαν στο “ψητό”, κάνονταςκομπλιμέντα αρχικά και στη συνέχεια λένε στα ίσια ότι θέ-λουν να περάσουν καλά. Επειδή όμως οι οδηγοί, όπως εί-παμε, τα έχουν ακούσει πλέον όλα, αντιδρούν μεψυχραιμία, απορρίπτοντας μεν την πρόταση, χωρίς όμωςσε καμία περίπτωση να φερθούν άσχημα στον πελάτη.Μάλιστα, ορισμένοι κάνουν και… παιχνίδι, επειδή έχουνκαλή διάθεση και ουσιαστικά κρατούν σε εγρήγορση τονπελάτη τους. Δηλαδή, με λίγα λόγια, τον παιδεύουν, τουδίνουν ακόμη και ελπίδες, αλλά στο τέλος τον… απορρί-πτουν για τα περαιτέρω.

Ωστόσο, όταν πρόκειται για άτομα του αντίθετουφύλου, υπάρχουν περιπτώσεις στη Λάρισα, που ξεκίνη-σαν γνωριμίες, μέσα σε ταξί, με όμορφο τρόπο και κατέ-ληξαν μέχρι και σε γάμο. Ποτέ λοιπόν δεν ξέρει κανείς,που μπορεί να βρει το έτερον ήμισυ και όπως αποδείχ-θηκε, καλό είναι να μη χάνονται ευκαιρίες.

Μόνο το… όπλο τους λείπειΕκτός όμως από τις πικάντικες ιστορίες που έχουν να

διηγηθούν, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τον βασικό ρόλοπου μπορούν να παίξουν και ήδη το κάνουν με μεγάληεπιτυχία, όσον αφορά την… αστυνόμευση της πόλης. Ησυνεργασία τους με την αστυνομία είναι άψογη, αφού καιοι ίδιοι που βρίσκονται συνεχώς στους δρόμους, έχουντη δυνατότητα να συμβάλλουν, βοηθώντας ουσιαστικά,

ακόμη και σε περιπτώσεις καταδίωξης.Καταρχήν, έχουν συνεχή επικοινωνία μεταξύ τους και

επειδή βρίσκονται σε κάθε γωνιά της πόλης, μπορούνπολύ γρήγορα να εντοπίσουν οποιοδήποτε περιστατικό,όπως ατύχημα ή διάρρηξη. Ειδικά σε κλοπές αυτοκινή-των ή μοτοσικλετών, είναι αποτελεσματικοί και γι’ αυτόακριβώς η αστυνομία, τους έχει συμμάχους στο έργο της.

Πριν από μερικές μέρες, οδηγός ταξί, τη στιγμή που στα-μάτησε για να κατέβουν τρία νεαρά άτομα, πιθανόταταΚύπριοι, άνοιξε το τσαντάκι του για να δώσει τα ρέστα καιτου το άρπαξαν οι ίδιοι του οι πελάτες. Αμέσως ξεκίνησεμία μεγάλη κινητοποίηση, αφού εκτός της αστυνομίαςπου ειδοποιήθηκε, οι ίδιοι οι συνάδελφοί του, επικοινω-νούσαν συνεχώς και “απλώθηκαν” προκειμένου να βρε-θούν οι δράστες. Βέβαια, τα χρήματα στο τσαντάκι ήτανσχετικά λίγα, αφού συνήθως δεν έχουν πολλά μαζί τους,διότι γνωρίζουν και την επικινδυνότητα του επαγγέλμα-τός τους.

Εκείνο που επισημαίνουν πάντως οι ίδιοι, είναι ότι θα συ-νεχίσουν να λειτουργούν κατ’αυτόν τον τρόπο, διότι αν-τιλαμβάνονται και οι ίδιοι, ότι κινούμενοι συνεχώς στουςδρόμους, έχουν στα χέρια τους τη δύναμη να προσφέ-ρουν. Και ειδικά οι Λαρισαίοι το κάνουν μέχρι στιγμής μετο παραπάνω…

Παίρνει… “φωτιά”το τηλεφωνικό κέντρο

Το τελευταίο διάστημα, λόγω και της κρίσης, υπάρχειμείωση και στη δουλειά για τους οδηγούς ταξί. Αυτό ση-μαίνει, ότι γίνονται και λιγότερες κλήσεις στο τηλεφωνικόκέντρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι κοπέλες που εργάζον-ται εκεί, δεν έχουν ιστορίες να πουν.

Μάλιστα, επειδή στη δική τους δουλειά, δεν έχουνάμεση και προσωπική επαφή με τον πελάτη, αρχίζουν

τα… γλέντια. Έχοντας απέναντι μόνο μία φωνή, βγαίνειένας άλλος εαυτός. Η ευγένεια, πολλές φορές ξεχνιέται,ενώ… λύνεται και η γλώσσα.

Στο τηλεφωνικό κέντρο των ταξί της Λάρισας, παίρνουνακόμη και για να κάνουν καμάκι στις κοπέλες. Κάποιοιείναι διακριτικοί και κάποιοι άλλοι όχι. Μάλιστα, υπάρχεικαι ένας, ο οποίος είναι γνωστός σε όλες, από τη φωνή,αφού φροντίζει να παίρνει τηλέφωνο πολύ συχνά καιποτέ δεν ζήτησε φυσικά ταξί.

Οι κοπέλες σε αυτές τις περιπτώσεις έχουν μάθει να αν-τιδρούν ψύχραιμα, ενώ τις περισσότερες φορές, φροντί-ζουν να το διασκεδάζουν, διότι σε διαφορετικήπερίπτωση, θα έχαναν τον έλεγχο. Άλλωστε είναι μία ιδι-αίτερη και δύσκολη δουλειά, που θέλει μεγάλη συγκέν-τρωση, ειδικά όταν οι κλήσεις διαδέχονται η μία την άλληκαι δεν προλαβαίνουν να σηκώνουν το τηλέφωνο.

Φυσικά, πολλοί είναι οι πελάτες που χάνουν την υπο-μονή τους, τις έχουν βρίσει, ενώ ποτέ δεν μπαίνουν στηδιαδικασία να σκεφτούν, ότι η τηλεφωνήτρια δεν είναιεκείνη που ευθύνεται σε ενδεχόμενη καθυστέρηση ενόςταξί, σε ώρα αιχμής. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, εκεί-νες απλά συνεχίζουν να είναι ευγενικές. Αλλιώς δεν βγαί-νει η μέρα.

Η βραδινή βάρδια πάντως και στο τηλεφωνικό κέντρο,έχει πάθει… ανοσία από αυτά που ακούει. Εκτός από εκεί-νους που έχουν και διάθεση για κουβεντούλα, υπάρχουνπολλοί που λόγω του… αλκοόλ που βρίσκεται σε αφθο-νία στον οργανισμό τους, μπερδεύουν διευθύνσεις καιπεριοχές και εκεί η κοπέλες καλούνται να… μαντέψουν.Η συνεννόηση γίνεται με δυσκολία και σε ορισμένες πε-ριπτώσεις, δεν γίνεται καθόλου.

Το βέβαιο είναι, ότι δεν θα αλλάξει κάτι στη συμπερι-φορά του κόσμου. Αυτό το ξέρουν όλοι και κανένας δενπαραπονιέται. Διότι, είναι ωραίο συναίσθημα να έρχεσαισε επαφή με κόσμο. Αρκεί να έχεις γερά νεύρα, γερό στο-μάχι και πάντα καλή διάθεση…

Απόροζιστορίες,μέχρι…καταδιώξειςΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑ ΟΟ∆∆ΗΗΓΓΟΟΣΣ ΤΤΑΑΞΞΙΙ

Page 14: Larissa weekly 8th Edition

Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010

εκλογές ‘1014 Larissaweekly

“Σήμερα οι πολίτες της Λάρισας και τηςΘεσσαλίας, μας ανέθεσαν την ευθύνη ναξεκινήσουμε τη νέα πορεία της Περιφέ-

ρειας Θεσσαλίας, μαζί με τον Κώστα Αγοραστό.Σήμερα η Λάρισα και η Θεσσαλία, έδειξαν την από-

φασή τους να προχωρήσουν μπροστά, σε μια περίοδοσυνεργασίας, συνεννόησης, ενότητας και ισόρροπηςανάπτυξης.

Γνωρίζουμε απόλυτα τις ευθύνες που αναλαμβάνουμεκαι με τη συνεργασία όλων, είμαστε έτοιμοι να ανταπο-κριθούμε στο καθήκον μας.

Ευχαριστώ απ’ την καρδιά μου, όλους τους συμπολί-

τες Λαρισαίους, όλους τους συμπατριώτες Θεσσαλούςκαι αυτούς που μας ψήφισαν και αυτούς που έκανανδιαφορετική επιλογή.

Από σήμερα δεν μας χωρίζει τίποτε. Είμαστε όλοι νι-κητές.. Είμαστε όλοι Θεσσαλοί στη νέα Θεσσαλία.

Σε ό,τι αφορά την Αντιπεριφέρεια Λάρισας, επιθυμώνα διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μου, ότι θα ασκή-σουμε τη διοίκηση με σεβασμό προς όλους τους πολί-τες, με εντιμότητα και διαφάνεια.

Η Λάρισα, ως ο μεγαλύτερος νομός της Θεσσαλίας,έχει την ευθύνη να γίνει η ατμομηχανή της ανάπτυξης.

Θα εργαστούμε όλοι μαζί σκληρά γι’αυτό.

Θα αγωνιστούμε για να δημιουργήσουμε καλύτερεςπροϋποθέσεις για όλους.

Για να μην περάσουν μέτρα που θα υπονομεύσουν τοπαρόν και το μέλλον των Λαρισαίων και των Θεσσαλών.

Για μια δυνατή Λάρισα, σε μια δυνατή Θεσσαλία”.

ΡΡΕΕΝΝΑΑ ΚΚΑΑΡΡΑΑΛΛΑΑΡΡΙΙΩΩΤΤΟΟΥΥ

“Η Λάρισα θα γίνει η ατμομηχανή της ανάπτυξης…”

Συνδυασμός Κ. Τζανακούλη1η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΧρήστος Tερζούδης 1734, Βάϊος Κυριτσάκας 1374, Μιχαήλ

Μπεκύρης 875, Μαρία Κοτάκου 699, Άρης Γαλατός 688,Αστέριος Τσούτσας 618

2η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΧρήστος Κέλλας 2790, Αθανάσιος Μητσιός 2133, Μιχαήλ

Τσακίρης 1355, Κλεάνθης Λέτσιος 1295, Σπυρίδων Μπαρμ-πούτης 1131, Γεώργιος Φακής 857, Μάρκος Μπανιός 801,Χρήστος Αγορίτσας 686, Σάκης Αποστολίδης 610

3η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑντώνιος Πράπας 1882, Κωνσταντίνος Γιαννούλας 1277,

Βασίλειος Μπατζηλιώτης 1088, Χρήστος Μίχος 1034, Θυ-μουλια Ελένη Ξυνοπούλου 883, Λίνα Ντάβαρη 597, Αθανά-σιος Μαργαρίτης 578

4η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚωνσταντίνος Καλαμπαλίκης 1927, Μαρία Αγραφιώτη

1343, Κωνσταντίνος Σαμουρέλης 1277, Δέσποινα Μάντζαρη1160, Ξένια Ιωακειμιδου-Παπαγεωργιου 1056, Ιωάννης Οι-κονόμου 1015

5η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΕυθύμιος Αλαμάνης 1133, Αθανάσιος Μαμάκος 849, Αθα-

νάσιος Μπζιλωτας 4716η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑναστάσιος Πρασσάς 835, Φώτιος Παπαδόπουλος 830

Συνδυασμός Γιάννη Σάπκα1η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙωάννης Αλεξούλης 1157, Χρυσόστομος Παπακρίβος 801,

Θωμάς Δαούλας 735, Ιωάννης Σκαπέρδας 577, Βάϊος Κυρί-τσακας 570, Νικόλαος Κυριάκου 427

2η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚων/νος Καραμπάτσας 1241, Γεώργιος Σούλτης 1036, Νι-

κόλαος Τζίκας 916, Δημήτριος Δεληγιάννης 915, ΝικόλαοςΚουτσομάρκος 880, Βασίλειος Αγοράστης 847, Γεώργιος Ζα-

ούτσος 738, Νικόλαος Κουτσούκης 625, Σοφία Φίκα-Ρακα-τσάνη 544

3η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚων/νος Τσιαούσης 857, Ασπασία Σουλούκου 827, Θεό-

δωρος Καφφές 788, Κων/νος Σάββας-Γκαντάκας 722,Κων/νος Βελησσαρίου 676, Ιωάννης Ρουμπακιάς 520, Χρι-στίνα Σολομίδου 464

4η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΒασίλειος Κλεισιάρης 1023, Αθανάσιος Αδαμόπουλος 922,

Ιωάννης Λέτσιος 778, Αθανάσιος Μαργαριτόπουλος 738, Νι-κόλαος Καλτσάς 730, Αλέξανδρος Παπαδημητρίου 688

5η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΔέσποινα Αράπκουλε 865, Αλέξανδρος Γκουγκλιάνας 390,

Στέφανος Θάνος 3036η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙωάννα Ιωνά 319, Κων/νος Αργυρακούλης 269

Συνδυασμό Γ. Λαμπρούλη1η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΒασίλης Ζωγράφος 7203η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΛίτσα Ούντρια 655

Νέο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας

Συνδυασμός Κ. ΑγοραστούΡένα Καραλαριώτου, Δημήτρης Αλεξό-

πουλος, Χρήστος Μιχαλάκης και ΒασίληςΤσιάκος (αντιπεριφερειάρχες) και οιΜαρία Μαμάρα, Χρήστος Καλομπάτσιος,Αθανάσιος Αγγέλης, Χρήστος Λιάπης,Ζήσης Γρηγορίου Κώστας Δεσπόπουλος,Γρηγόρης Παπαχαραλάμπους, ΧρήστοςΣιδερόπουλος, Αθανάσιος Παιδής καιΡάνια Σταφύλη(νομός Λάρισας), ΑργύρηςΚοπάνας, Αργύρης Μποτός, Δωρ. Κολυν-δρίνη, Π. Σούρλας, Λεωνίδας Ρίνης, Πέ-τρος Μπατζιάκας, Κωνσταντίνος Χαλέβας,Γ. Κίτσιος, και Γ. Καλτσογιάννης(νομός Μα-γνησίας), Ηλίας Νάνης, Γ. Τσίγκας, Ευ. Ρεν-τζιάς, Ντίνος Μπάρδας, Ελ.Αργυροπούλου, Χρ. Γακόπουλος, Γ. Κόκ-καλη, Ν. Νούσιος, Ορέστης Ψαχούλας, Α.Αναστασόπουλος, Ε. Λεμάς(νομός Τρικά-λων) και Φίλιππος Χήρας(Σποράδες)

Συνδυασμός Α. ΠαπατόλιαΕυαγγελία Λιακούλη, Δημήτρης Μεργια-

λής, Φώτης Αλεξάκος και Λώρεν Κασσο-πούλου, Αγγελική Βαγενά, ΦώτηςΣκούπρας (Λάρισα), Εύη Αδαμάκη καιΤζούλια Τσαλίκη (Μαγνησία), Νίκος Κα-λιακούδας και Ιωήφ Χρούμπ (Καρδίτσα)και Αθανάσιος Τσιάρας και Γιώργος Καπέ-λος (Τρίκαλα)

Συνδυασμός Β. ΜπούταΝίκος Γκατζής και Βασίλης Κρανιάς.

Την σύνθεση του Συμβουλίου συμπλη-ρώνουν οι επικεφαλής των 4 εκ των 5 συν-δυασμών που μετείχαν επίσης στιςεκλογές, Αστέριος Ροντούλης, Κ. Πουλά-κης, Δ. Κουρέτας και Φάνης Γεννηκομσίου

Νέο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λαρισαίων

Page 15: Larissa weekly 8th Edition

Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010

Larissaweekly εκλογές ‘10 15

ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΟΟΣΣ ΠΠΑΑΠΠΑΑΤΤΟΟΛΛΙΙΑΑΣΣ

“Ο λαός της Θεσσαλίας, έκανε τις επιλογές του.Οφείλουμε να τις σεβαστούμε όλοι”

“Θέλω πάνω απ’ όλα ναευχαριστήσω τουςπολίτες για την εμπι-

στοσύνη τους. Η ψήφος τους στη“ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΗ”, είναι γιαμας τιμή και μεγάλη ευθύνη.

Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσωτους συμπολίτες μου στη Μαγνη-σία, οι οποίοι με σημαντικά με-γάλη διαφορά της τάξης του 8%,τη μεγαλύτερη σε Νομό της Θεσ-σαλίας, έδειξαν την εμπιστοσύνητους στην προσπάθειά μας.

Ευχαριστώ επίσης τους συνεργά-τες μου, για την αυταπάρνηση καιτο μεγάλο αγώνα που δώσαμεμαζί.

Δώσαμε μια σκληρή προεκλογική μάχη, σε ένα ιδι-αίτερα δύσκολο πολιτικό και κοινωνικό περιβάλ-λον. Η προγραμματική υπεροχή πουκαταγράψαμε, δεν μπόρεσε να υπερβεί τοευρύτερο αυτό πολιτικό κλίμα και να με-ταφραστεί στην εκλογική απήχηση πουθα μας έδινε τη νίκη. Καταφέραμεωστόσο, να εκμηδενίσουμε τη δια-φορά μας με τον πλειοψηφήσαντασυνδυασμό του κ. Αγοραστού, ώστε νακάνουμε λόγο για οριακή διαφορά.

Το μήνυμα των εκλογών είναι απόλυτασαφές: Είμαστε υποχρεωμένοι να συνερ-γασθούμε για το καλό του τόπου μας. Συγ-χαίρω τον κ. Αγοραστό. Παράλληλα, θέλω στηνκρίσιμη αυτή στιγμή, να του απευθύνω δημόσιαπρόσκληση, προκειμένου να καταγράψουμε τις κοινέςμας περιφερειακές επιλογές και με βάση αυτές να κάνουμε πράξητη λαϊκή βούληση για συνεργασίες σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Θέλω να επισημάνω με ιδιαίτερη έμφαση, ότι στο Νομό Καρδίτσας, όπως όλαδείχνουν, υπήρξαν υπόγειες διαδρομές ψήφων, που μας στοίχισαν την εκλογικήνίκη.

Θέλω ακόμη να τονίσω, ότι ο Νομός Καρδίτσας είναι ο μοναδικός Νομός πουδεν σημείωσε εκλογική ανάκαμψη, σε σχέση με τα αποτελέσματα της προ-ηγούμενης Κυριακής. Επιτρέψτε μου δε, να θυμίσω με έμφαση, ότι η Καρδίτσαήταν ο πρώτος Νομός σε εκλογική απήχηση, κατά τον πρώτο γύρο. Και για ναγίνω πιο σαφής και συγκεκριμένος, είναι ο μοναδικός νομός, που έχει σημειωθείμείωση ψήφων σε απόλυτο αριθμό.

Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι:1. Στη Μαγνησία σημειώθηκε αύξηση κατά 7 με 8 χιλιάδες ψήφους.2. Στη Λάρισα αύξηση κατά 4.500 ψήφους3. Στα Τρίκαλα κατά 3.000 ψήφους και4. Στην Καρδίτσα είχαμε απώλειες 7.500 ψήφων, σε σχέση με τον πρώτο γύρο.Αν ληφθεί λοιπόν υπόψη το γεγονός ότι ο κ. Αγοραστός προηγείται με 3.700

ψήφους, αντιλαμβάνεσθε όλοι που κρίθηκε η μάχη. Όλοι μας δε, γνωρίζουμε τιςιδιαιτερότητες της Καρδίτσας…

Θα ήθελα τέλος να επισημάνω, ότι παρά τις μεγάλες μας προσπάθειες, δεν κα-ταφέραμε να ανατρέψουμε και να υπερνικήσουμε τοπικιστικά στερεότυπα. Ηενιαία θεσσαλική συνείδηση, παραμένει μεγάλο ζητούμενο και πρέπει όλοι μαςνα καταβάλλουμε πολλές προσπάθειες ακόμη, για να εμπεδωθεί και να εδραι-ωθεί.

Ευχαριστώ, από τα βάθη της καρδιάς μου, τους πολίτες της Θεσσαλίας για τηνεμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό μου”.

ΚΚΩΩΣΣΤΤΑΑΣΣ ΑΑΓΓΟΟΡΡΑΑΣΣΤΤΟΟΣΣ

“Προχωράμε όλοι μαζί για τη Θεσσαλία που μας αξίζει”

“Θέλω από τα βάθη τηςκαρδιάς μου, να ευχα-ριστήσω θερμά τους

πολίτες της Θεσσαλίας, που συμ-μετείχαν στις εκλογές και μας πε-ριέβαλαν με την εμπιστοσύνη τους.

Θέλω να ευχαριστήσω και τους πο-λίτες που έκαναν άλλη επιλογή, ή δενσυμμετείχαν στις εκλογές, αλλά προ-σβλέπουν σε μας.

Η “Συμμαχία Υπέρ των Πολιτών” πέ-τυχε σήμερα μια καθαρή, μια αδιαμ-φισβήτητη νίκη.

Η νίκη της Συμμαχίας, είναι νίκη τηςΘεσσαλίας, νίκη των Θεσσαλών.

Όπως και την πρώτη Κυριακή, οιΘεσσαλοί απέδειξαν και με την

ψήφο τους, ότι δεν εκβιάζονται, δεν υποτάσσονται,δεν ξεγελιούνται από ψεύτικα λόγια και υποσχέ-

σεις.Έδειξαν ότι θέλουν συνεργασία, σύνθεσηαπόψεων, ιδεών και θέσεων για τη Θεσ-σαλία.

Οι Θεσσαλοί έδωσαν με την ψήφο τουςσαφή, ξεκάθαρη εντολή για περιφερει-ακή αυτοδιοίκηση ενωτική, αποτελε-σματική, διεκδικητική, ανεξάρτητη και

κυρίως ασυμβίβαστη.Παράλληλα, έστειλαν πολλά μηνύματα

προς πολλές κατευθύνσεις, με τη μη συμμε-τοχή τους στις εκλογές, αλλά και με επιλογές

όπως το λευκό και το άκυρο. Είναι καθήκον μας νααποκωδικοποιήσουμε με ψυχραιμία και νηφαλιότητα τα

μηνύματα των πολιτών της Θεσσαλίας.Πάνω απ’ όλα είναι καθήκον μας, να κινηθούμε με ταχύτητα, καθώς τα

προβλήματα της Θεσσαλίας είναι μεγάλα και πολυσύνθετα κι εξίσου μεγάλες οιαπαιτήσεις των πολιτών από εμάς, ως νέα περιφερειακή αρχή.

Ξεκινάμε να οικοδομήσουμε από τα θεμέλια, ένα νέο θεσμό σ’ ένα εξαιρετικά δυ-σμενές οικονομικό περιβάλλον.

Είμαστε άνθρωποι με εμπειρία και αγάπη για τον τόπο μας και έχουμε την ευ-γενή φιλοδοξία να δώσουμε μάχες και να πετύχουμε το καλύτερο.

Όπως έχουμε ξεκαθαρίσει, τις μάχες δεν θα τις δώσουμε μόνοι μας. Θα τις δώ-σουμε όλοι μαζί, με όλους τους αξιόλογους συναδέλφους, όλων των παρατάξεων,που ο λαός τους έκανε την τιμή να τους εκλέξει στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Θα τις δώσουμε και με όλους τους Θεσσαλούς, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέ-τησης, οι οποίοι θέλουν να δουν τον τόπο μας καλύτερο, θέλουν ένα δικαιότεροπαρόν και μέλλον.

Το μέλλον της Θεσσαλίας, του τόπου που επιλέξαμε να ζήσουμε, του τόπου στονοποίο γεννηθήκαμε και είμαστε υπερήφανοι, είναι πλέον στα χέρια μας και απαι-τεί τη συσπείρωση όλων μας.

Η Θεσσαλία ψήφισε και αποφάσισε. Είμαστε αποφασισμένοι να σεβαστούμε τιςαποφάσεις της, και να τιμήσουμε στο ακέραιο την εντολή που μας έδωσαν οι πο-λίτες της Θεσσαλίας.

Εντολή για βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, για ανθρωποκεν-τρική περιφέρεια που εξυπηρετεί με διαφάνεια τον πολίτη, για κοινωνική αλλη-λεγγύη και σεβασμό στον άνθρωπο, που δοκιμάζεται σε μια δύσκολη εποχή.

Οι εκλογές τελείωσαν. Προχωράμε όλοι μαζί, ενωμένοι και αποφασισμένοι, για τηΘεσσαλία που ανήκει στους Θεσσαλούς, για τη Θεσσαλία που μας αξίζει, για τηΘεσσαλία των ονείρων μας”.

ΣΣεεθθρρίίλλεερρ

εεξξεελλίίχχθθηηκκαανν οοιι εεκκλλοογγέέςς

Οι πρώτες δηλώσεις για τα αποτελέσματα της Περιφέρειας

Page 16: Larissa weekly 8th Edition

Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010

Larissaweekly εκλογές ‘10 15

ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΟΟΣΣ ΠΠΑΑΠΠΑΑΤΤΟΟΛΛΙΙΑΑΣΣ

“Ο λαός της Θεσσαλίας, έκανε τις επιλογές του.Οφείλουμε να τις σεβαστούμε όλοι”

“Θέλω πάνω απ’ όλα ναευχαριστήσω τουςπολίτες για την εμπι-

στοσύνη τους. Η ψήφος τους στη“ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΗ”, είναι γιαμας τιμή και μεγάλη ευθύνη.

Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσωτους συμπολίτες μου στη Μαγνη-σία, οι οποίοι με σημαντικά με-γάλη διαφορά της τάξης του 8%,τη μεγαλύτερη σε Νομό της Θεσ-σαλίας, έδειξαν την εμπιστοσύνητους στην προσπάθειά μας.

Ευχαριστώ επίσης τους συνεργά-τες μου, για την αυταπάρνηση καιτο μεγάλο αγώνα που δώσαμεμαζί.

Δώσαμε μια σκληρή προεκλογική μάχη, σε ένα ιδι-αίτερα δύσκολο πολιτικό και κοινωνικό περιβάλ-λον. Η προγραμματική υπεροχή πουκαταγράψαμε, δεν μπόρεσε να υπερβεί τοευρύτερο αυτό πολιτικό κλίμα και να με-ταφραστεί στην εκλογική απήχηση πουθα μας έδινε τη νίκη. Καταφέραμεωστόσο, να εκμηδενίσουμε τη δια-φορά μας με τον πλειοψηφήσαντασυνδυασμό του κ. Αγοραστού, ώστε νακάνουμε λόγο για οριακή διαφορά.

Το μήνυμα των εκλογών είναι απόλυτασαφές: Είμαστε υποχρεωμένοι να συνερ-γασθούμε για το καλό του τόπου μας. Συγ-χαίρω τον κ. Αγοραστό. Παράλληλα, θέλω στηνκρίσιμη αυτή στιγμή, να του απευθύνω δημόσιαπρόσκληση, προκειμένου να καταγράψουμε τις κοινέςμας περιφερειακές επιλογές και με βάση αυτές να κάνουμε πράξητη λαϊκή βούληση για συνεργασίες σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Θέλω να επισημάνω με ιδιαίτερη έμφαση, ότι στο Νομό Καρδίτσας, όπως όλαδείχνουν, υπήρξαν υπόγειες διαδρομές ψήφων, που μας στοίχισαν την εκλογικήνίκη.

Θέλω ακόμη να τονίσω, ότι ο Νομός Καρδίτσας είναι ο μοναδικός Νομός πουδεν σημείωσε εκλογική ανάκαμψη, σε σχέση με τα αποτελέσματα της προ-ηγούμενης Κυριακής. Επιτρέψτε μου δε, να θυμίσω με έμφαση, ότι η Καρδίτσαήταν ο πρώτος Νομός σε εκλογική απήχηση, κατά τον πρώτο γύρο. Και για ναγίνω πιο σαφής και συγκεκριμένος, είναι ο μοναδικός νομός, που έχει σημειωθείμείωση ψήφων σε απόλυτο αριθμό.

Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι:1. Στη Μαγνησία σημειώθηκε αύξηση κατά 7 με 8 χιλιάδες ψήφους.2. Στη Λάρισα αύξηση κατά 4.500 ψήφους3. Στα Τρίκαλα κατά 3.000 ψήφους και4. Στην Καρδίτσα είχαμε απώλειες 7.500 ψήφων, σε σχέση με τον πρώτο γύρο.Αν ληφθεί λοιπόν υπόψη το γεγονός ότι ο κ. Αγοραστός προηγείται με 3.700

ψήφους, αντιλαμβάνεσθε όλοι που κρίθηκε η μάχη. Όλοι μας δε, γνωρίζουμε τιςιδιαιτερότητες της Καρδίτσας…

Θα ήθελα τέλος να επισημάνω, ότι παρά τις μεγάλες μας προσπάθειες, δεν κα-ταφέραμε να ανατρέψουμε και να υπερνικήσουμε τοπικιστικά στερεότυπα. Ηενιαία θεσσαλική συνείδηση, παραμένει μεγάλο ζητούμενο και πρέπει όλοι μαςνα καταβάλλουμε πολλές προσπάθειες ακόμη, για να εμπεδωθεί και να εδραι-ωθεί.

Ευχαριστώ, από τα βάθη της καρδιάς μου, τους πολίτες της Θεσσαλίας για τηνεμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό μου”.

ΚΚΩΩΣΣΤΤΑΑΣΣ ΑΑΓΓΟΟΡΡΑΑΣΣΤΤΟΟΣΣ

“Προχωράμε όλοι μαζί για τη Θεσσαλία που μας αξίζει”

“Θέλω από τα βάθη τηςκαρδιάς μου, να ευχα-ριστήσω θερμά τους

πολίτες της Θεσσαλίας, που συμ-μετείχαν στις εκλογές και μας πε-ριέβαλαν με την εμπιστοσύνη τους.

Θέλω να ευχαριστήσω και τους πο-λίτες που έκαναν άλλη επιλογή, ή δενσυμμετείχαν στις εκλογές, αλλά προ-σβλέπουν σε μας.

Η “Συμμαχία Υπέρ των Πολιτών” πέ-τυχε σήμερα μια καθαρή, μια αδιαμ-φισβήτητη νίκη.

Η νίκη της Συμμαχίας, είναι νίκη τηςΘεσσαλίας, νίκη των Θεσσαλών.

Όπως και την πρώτη Κυριακή, οιΘεσσαλοί απέδειξαν και με την

ψήφο τους, ότι δεν εκβιάζονται, δεν υποτάσσονται,δεν ξεγελιούνται από ψεύτικα λόγια και υποσχέ-

σεις.Έδειξαν ότι θέλουν συνεργασία, σύνθεσηαπόψεων, ιδεών και θέσεων για τη Θεσ-σαλία.

Οι Θεσσαλοί έδωσαν με την ψήφο τουςσαφή, ξεκάθαρη εντολή για περιφερει-ακή αυτοδιοίκηση ενωτική, αποτελε-σματική, διεκδικητική, ανεξάρτητη και

κυρίως ασυμβίβαστη.Παράλληλα, έστειλαν πολλά μηνύματα

προς πολλές κατευθύνσεις, με τη μη συμμε-τοχή τους στις εκλογές, αλλά και με επιλογές

όπως το λευκό και το άκυρο. Είναι καθήκον μας νααποκωδικοποιήσουμε με ψυχραιμία και νηφαλιότητα τα

μηνύματα των πολιτών της Θεσσαλίας.Πάνω απ’ όλα είναι καθήκον μας, να κινηθούμε με ταχύτητα, καθώς τα

προβλήματα της Θεσσαλίας είναι μεγάλα και πολυσύνθετα κι εξίσου μεγάλες οιαπαιτήσεις των πολιτών από εμάς, ως νέα περιφερειακή αρχή.

Ξεκινάμε να οικοδομήσουμε από τα θεμέλια, ένα νέο θεσμό σ’ ένα εξαιρετικά δυ-σμενές οικονομικό περιβάλλον.

Είμαστε άνθρωποι με εμπειρία και αγάπη για τον τόπο μας και έχουμε την ευ-γενή φιλοδοξία να δώσουμε μάχες και να πετύχουμε το καλύτερο.

Όπως έχουμε ξεκαθαρίσει, τις μάχες δεν θα τις δώσουμε μόνοι μας. Θα τις δώ-σουμε όλοι μαζί, με όλους τους αξιόλογους συναδέλφους, όλων των παρατάξεων,που ο λαός τους έκανε την τιμή να τους εκλέξει στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Θα τις δώσουμε και με όλους τους Θεσσαλούς, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέ-τησης, οι οποίοι θέλουν να δουν τον τόπο μας καλύτερο, θέλουν ένα δικαιότεροπαρόν και μέλλον.

Το μέλλον της Θεσσαλίας, του τόπου που επιλέξαμε να ζήσουμε, του τόπου στονοποίο γεννηθήκαμε και είμαστε υπερήφανοι, είναι πλέον στα χέρια μας και απαι-τεί τη συσπείρωση όλων μας.

Η Θεσσαλία ψήφισε και αποφάσισε. Είμαστε αποφασισμένοι να σεβαστούμε τιςαποφάσεις της, και να τιμήσουμε στο ακέραιο την εντολή που μας έδωσαν οι πο-λίτες της Θεσσαλίας.

Εντολή για βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, για ανθρωποκεν-τρική περιφέρεια που εξυπηρετεί με διαφάνεια τον πολίτη, για κοινωνική αλλη-λεγγύη και σεβασμό στον άνθρωπο, που δοκιμάζεται σε μια δύσκολη εποχή.

Οι εκλογές τελείωσαν. Προχωράμε όλοι μαζί, ενωμένοι και αποφασισμένοι, για τηΘεσσαλία που ανήκει στους Θεσσαλούς, για τη Θεσσαλία που μας αξίζει, για τηΘεσσαλία των ονείρων μας”.

ΣΣεεθθρρίίλλεερρ

εεξξεελλίίχχθθηηκκαανν οοιι εεκκλλοογγέέςς

Οι πρώτες δηλώσεις για τα αποτελέσματα της Περιφέρειας

Page 17: Larissa weekly 8th Edition

Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010

ρεπορτάζ16 Larissaweekly

“Επιτέλους, ειπώθηκε και μια φορά η αλή-θεια για τα διόδια. Οι μάσκες πλέον έπεσαν.Εμείς τα λέμε τόσο καιρό τώρα, αλλά από την

Κυβέρνηση, ο κ. Μαγκριώτης, μας λέει παραμύθια”.Το σχόλιο αυτό έκανε μεταξύ άλλων ο νομάρχης Λάρι-

σας, Λουκάς Κασταρός, κληθείς να σχολιάσει δηλώσειςτου γενικού γραμματέα Δημοσίων Έργων κ. Λαμπρό-πουλου, σύμφωνα με τις οποίες η τιμή των Διοδίων δενπρόκειται να μειωθεί και ότι η επαναδιαπραγμάτευσή τηςδεν θα γίνει, επειδή δεν συμφέρει το δημόσιο.

“Χαίρομαι που κάποιος από το υπουργείο, αποφάσισεεπιτέλους να πει την αλήθεια για το θέμα της τιμής τωνδιοδίων”, είπε ο νομάρχης και συνέχισε:

“Όπως προκύπτει από τις δηλώσεις Λαμπρόπουλου, δενπρόκειται φυσικά να μειωθεί η τιμή των διοδίων κι αυτόείναι κάτι που ως Νομαρχιακή Αρχή έχουμε πει κατ’επα-νάληψη, προκειμένου ο κόσμος να γνωρίζει την αλήθειακαι να μην έχει αυταπάτες.

Σ’αυτήν την υπόθεση περίσσεψε ο λαϊκισμός. Εμείς σαν

Νομαρχία έχουμε πει πάμπολλες φορές, ότι θα πρέπει νααφήσουμε τα παραμύθια, γιατί ως πολιτικοί και ως άν-θρωποι, πρέπει να έχουμε υπεύθυνη και σοβαρή συμπε-ριφορά, προκειμένου να είμαστε αξιόπιστοι στουςπολίτες. Δεν μπορεί να έρχεται ο κ. Μαγκριώτης και άλλαστελέχη της Κυβέρνησης και να μιλούν δέκα μέρες πριντις εκλογές, για μείωση των διοδίων ή επαναδιαπραγμά-τευση των συμβάσεων και να εμπαίζουν τον κόσμο. Απότην αρχή είχαμε ξεκάθαρη θέση πάνω στο θέμα και εί-παμε στους πολίτες όλη την αλήθεια: Προς το παρόν δεν

μπορεί να γίνει καμία μείωση της τιμής των διοδίων. Αυτάείναι αστεία πράγματα. Εδώ μιλάμε για εφαρμογή νόμουτου Κράτους. Μόνο μετά το 2012, που θα ολοκληρωθεί τοέργο (με βάση τα όσα ψήφισαν ΠΑΣΟΚ, Ν.Δ. και ΛΑ.Ο.Σ.)και το κράτος θα εισπράτττει το 60 % των εσόδων, θαμπορεί, εάν κι εφόσον το θέλει, να προχωρήσει στη μεί-ωση του ύψους των διοδίων, προκειμένου να ελαφρύνειτους πολίτες. Όλα τα άλλα είναι ανεύθυνα. Και η ανευθυ-νότητα, δεν ταιριάζει σε δημόσιους άνδρες”.

“Επιτέλουςείπανκαιμιαφοράτηναλήθειαγιαταδιόδια…”

ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

“Οι µάσκες έπεσαν,τα παραµύθια τουκ. Μαγκριώτη για

επαναδιαπραγµάτευσηαποκαλύφθηκαν”

“ΗΝομαρχιακή ΑυτοδιοίκησηΛάρισας αντικαθιστά τηνκεντρική εξουσία και παίρ-

νει στην πλάτη της ένα μεγάλο βάρος,που όμως δεν της αναλογεί, προκειμένουνα μην θρηνήσουμε θύματα στο επαρ-χιακό οδικό δίκτυο του νομού”.

Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Νο-μάρχης Λάρισας, Λουκάς Κατσαρός με τηνευκαιρία της υπογραφής της σύμβασηςγια τη συντήρηση του δρόμου Ροδιάς –Συκαμινέας, που σήμερα βρίσκεται σεάσχημη κατάσταση λόγω της εκτεταμένηςκυκλοφορίας, κυρίως φορτηγών, κατά τηνπερίοδο που τα Τέμπη ήταν κλειστά.

“Η αποκατάσταση των δρόμων λόγωτων ζημιών που υπέστησαν από το κλεί-σιμο τωνΤεμπών – είπε ο νομάρχης- ήτανένα έργο που έπρεπε αυτονόητα να γίνειαπό την κεντρική εξουσία.Άλλωστε οι αρ-μόδιοι υπουργοί κ. Δ. Ρέππας και Ι. Μαγ-κριώτης, είχαν υποσχεθεί ότι όχι μόνο θααποκαταστήσουν τις ζημιές που προκλή-θηκαν, αλλά και ότι θα μας παραδώσουντους δρόμους, σε πολύ καλύτερη κατά-σταση απ’ ό,τι πριν. Φυσικά αυτό έμεινεμόνο στα λόγια. Αποφασίσαμε λοιπόν ωςΝομαρχιακό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικών

επισημάνσεων της Διεύθυνσης ΤεχνικώνΥπηρεσιών, της Αστυνομίας, αλλά καιαπλών πολιτών, να χρηματοδοτήσουμε μεδικούς μας πόρους τα αναγκαία έργα, πε-ρικόπτοντας φυσικά αυτά τα χρήματα,από άλλα έργα που ήταν ήδη προγραμ-ματισμένα. Κι αυτό γίνεται, διότι δεν μπο-ρούμε να αστειευόμαστε, ότανδιακυβεύονται ανθρώπινες ζωές. Δεν θέ-λουμε σε καμία περίπτωση να θρηνή-σουμε θύματα στην άσφαλτο, επειδήκάποιοι στην κεντρική εξουσία είναι ανεύ-θυνοι και στενόμυαλοι, μη υπολογίζονταςτο ολέθριο κόστος που μπορεί να έχειαυτή η εγκληματική αδιαφορία, για τουςδιερχόμενους οδηγούς. Η κεντρική εξου-σία είναι αναξιόπιστη και δεν τηρεί τιςυποσχέσεις της κι επιμένει σε μία κατα-στροφική νοοτροπία, άκρως οπισθοδρο-μική”, επεσήμανε ο κ. Κατσαρός.

Το έργο αφορά κυρίως στη συντήρησηστο επαρχιακό οδικό δίκτυο, από το Δη-μοτικό Διαμέρισμα Ροδιάς – Συκαμινέας(Σκαμιάς) – Καρυάς, μέχρι τα όρια τουΝομού Λάρισας (με την Πιερία), καθώς καιτο ευρύτερο οδικό δίκτυο των δημοτικώνδιαμερισμάτων Καρυάς και Καλλιπεύκης

κι αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 10 Ια-νουαρίου 2011. Όπως επεσήμανε όμως οκ. Κατσαρός, η ανάδοχος εταιρία δεσμεύ-τηκε ότι το έργο θα έχει ολοκληρωθεί νω-ρίτερα, μέχρι το τέλος του έτους, ώστε νααποφευχθεί η περαιτέρω ταλαιπωρία τωνοδηγών.

Το έργο ήταν συνολικού προϋπολογι-σμού 1 εκατ. ευρώ και τελικά δημοπρα-τήθηκε στην εταιρία ΚΡΑΤΗΡ Α.Τ.Ε.(Σανιδάς Σωτήριος), με έκπτωση 33,64 %και το τελικό ποσό της σύμβασης ανέρχε-ται στις 687.357,53 ευρώ.

Μεταξύ άλλων, οι εργασίες που πρόκει-ται να εκτελεσθούν, είναι και η πλήρηςανακατασκευή του οδοστρώματος μεασφαλτικό σκυρόδεμα σε όλο το μήκοςκαι πλάτος των υπό κατασκευή τμημάτων,καθώς και σε επιπλέον θέσεις, οι οποίες θαυποδειχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίεςτης Νομαρχίας.

Το υπό κατασκευή συνολικό τμήμα πουθα επισκευασθεί, είναι περίπου 25.000 τ.μ.

ΣΣΤΤΟΟ ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟ ∆∆ΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟΕν τω μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία

που έδωσε κατά την υπογραφή ο προ-

ϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπη-ρεσιών κ. Χρ. Λυτροκάπης, σε πλήρη εξέ-λιξη βρίσκονται συνολικά τα έργααποκατάστασης του επαρχιακού οδικούδικτύου του νομού, από τη Νομαρχία Λά-ρισας, με τη βαρύτητα να δίνεται στουςδρόμους που υπέστησαν μεγάλες ζημιέςλόγω των Τεμπών, προκειμένου να δια-σφαλιστεί πρωταρχικά η ασφάλεια τωνδιερχόμενων οδηγών και δευτερευόντωςη αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας.

Πιο συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκαν ταέργα στην Π.Ε.Ο. Ελασσόνας – Μεσοχω-ρίου – Τυρνάβου, στο δρόμο Καλλιθέας(Ελασσόνας) – Συκαμινέας, στο δρόμο Συ-καμινέας – Καρυάς και σε Κιλελέρ – Π.Ε.Ο.Λάρισας – Βόλου.

Επίσης, προχωρά με ταχείς ρυθμούς ηαποκατάσταση των δρόμων Αγιάς - Με-γαλόβρυσου και Γόννων – Καλλιπεύκης.

ΟΟ ΝΝΟΟΜΜΑΑΡΡΧΧΗΗΣΣ ΥΥΠΠΕΕΓΓΡΡΑΑΨΨΕΕ ΤΤΗΗ ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗ ΥΥΨΨΟΟΥΥΣΣ 11 ΕΕΚΚΑΑΤΤ.. ΕΕΥΥΡΡΩΩ

Η Νομαρχία Λάρισας ξεκινά μόνη της τα έργα αποκατάστασης των ζημιών από τα Τέμπη

ΛΛ.. ΚΚααττσσααρρόόςς:: ∆∆υυσσττυυχχώώςς οο κκ.. ΡΡέέππππααςς ααππεεδδεείίχχθθηηααφφεερρέέγγγγυυοοςς.. ∆∆εενν µµααςς έέδδωωσσεε οούύττεεέένναα εευυρρώώ.. ΞΞοοδδεεύύοουυµµεε λλεεφφττάά ττοουυ ννοοµµοούύ γγιιαανναα µµηηνν κκιιννδδυυννεεύύσσοουυνν οοιι πποολλίίττεεςς

Page 18: Larissa weekly 8th Edition

Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010

Το Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέν-τρο Λάρισας εγκαινίασε, την Τρί-τη 16 Νοεμβρίου, παρουσία πλη-

θώρας κοινού την νέα έκθεση ζωγραφι-κής του Μιχαήλ Βακαλούλη (Vakas), μετίτλο «Ωδή εις ναύς». Ο καλλιτέχνης απέ-δωσε με μοναδικό τρόπο εξήντα ελαι-ογραφίες σε συνδυασμό με φύλλα χρυ-σού, έργα που φιλοτεχνήθηκαν την τε-λευταία διετία

Ωδή στα πλοία που ταξιδεύουν και γίνονταιάλλοτε φίλοι και άλλοτε εχθροί με το στοιχειό,που μεταφέρουν, μαντάτα, πολιτισμό, ιδέες,πλούτο και εμπορεύματα, που με όλο αυτό τοσυνονθύλευμα των συνειρμών και των εικό-νων λειτούργησε ως πρόκληση για τον καλ-λιτέχνη ώστε να το αποτυπώσει στον καμβάτου.

Μικροί και μεγάλοι που παραβρέθηκαν σταεγκαίνια θαύμασαν τις καλλιτεχνικές δημι-ουργίες του ζωγράφου και έσπευσαν να τονσυγχαρούν, αποτυπώνοντας δυο λόγια στοβιβλίο μηνυμάτων που υπήρχε στην αίθουσα.

Η έκθεση που διοργανώνεται από τον Πολι-τιστικό Οργανισμό του Δήμου Λαρισαίων θαδιαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου,εκτός Κυριακής, λειτουργώντας καθημερινάαπό τις 10.30 έως τη 1 μ.μ. και από τις 7 μ.μ.έως τις 9 μ.μ.

ΗΗ ««ΑΑγγγγέέλλαα ΠΠααππάάζζοογγλλοουυ»» κκααιι σσττηη ΛΛάάρριισσαα

Το Θέατρο του Μύλου,σε συνεργασία με τοΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Λάρισας, πα-

ρουσιάζει στις 22 και 23 Νο-εμβρίου, στις 9 μ.μ., το θεα-τρικό μονόλογο «Αγγέλα Πα-πάζογλου». Μια παράστασησταθμός στην καλλιτεχνικήδιαδρομή της Λαρισαίας ηθο-ποιού, Άννας Βαγενά. Η παρά-σταση που παίχτηκε επί σειράετών στην Αθήνα και σε πολλέςπόλεις του εξωτερικού έρχεταιτώρα να διδάξει την ιστορίατου ελληνικού λαού και στολαρισαϊκό κοινό.

«Μια παράσταση που την παίρ-νεις μαζί σου (τον ήχο και τη συγ-κίνησή της) κι όταν φεύγεις από τοθέατρο. Με τα λόγια μιας απλήςγυναίκας του λαού, η παράστασηκατορθώνει να μεταδώσει όσα ποτέ δεν θα μπορέσουν να αναλύσουν οι ιστορικοί, οι πολιτικοί, οι δημοσιογρά-φοι.» αναφέρουν τα σχόλια κριτικών θεάτρου. Ένας μονόλογος που βασίζεται στις συγκλονιστικές διηγήσεις τηςΣμυρνιάς τραγουδίστριας Αγγελικής Παπάζογλου. Μαρτυρίες που διατρέχουν τα πιο σημαντικά χρόνια της νεό-τερης ελληνικής ιστορίας. Οι μνήμες και ο λόγος αυτής της σπουδαίας μικρασιάτισσας, της Αγγέλας Παπάζογλου,γυναίκας του ρεμπέτη Βαγγέλη Παπάζογλου, όπως της διηγήθηκε στον γιο της Γιώργη Παπάζογλου, έγιναν μέσααπό το στόμα, τον λόγο και την ψυχή της Άννας Βαγενά, που την ενσαρκώνει όλα αυτά τα χρόνια, κτήμα όλου τουκόσμου, πολύτιμη παρακαταθήκη για τις νέες γενιές. «Ένα κείμενο που πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία μας, ένακείμενο, στο οποίο κλίνεις το γόνυ….» όπως ορθά χαρακτηρίζουν και ΤΑ ΝΕΑ.

Συντελεστές της παράστασης: το ρόλο της Αγγέλας ερμηνεύει η Άννα Βαγενά. Αναγνώστρια η Στέλλα Μπού-ρου. Επιλογή κειμένου, από το βιβλίο του Γιώργη Παπάζπγλου «Ονείρατα της άκαυτης και της καμμένης Σμύρνης».Θεατρική προσαρμογή, επιλογή τραγουδιών και μουσική επιμέλεια: Λάμπρος Λιάβας. Σκηνικά-κοστούμια: ΜάριοςΣπηλιόπουλος.Τιμή εισιτηρίου 20 ευρώ. Μαθητικό-φοιτητικό 15 ευρώ. Ισχύουν ειδικές τιμές για οργανωμένουςσυλλόγους.

«Σµύρνη, συγνώµη»

Το βιβλίο του Θεό-δωρου Ι. Δεύτου«ΣΜΥΡΝΗ, ΣΥΓ-

ΓΝΩΜΗ», παρουσιάζουντο Σάββατο 20 Νοεμβρί-ου στις 07.00 μ.μ. στο«Χατζηγιάννειο» ο Σύλ-λογος Μικρασιατών Νο-μού Λάρισας και οι εκ-δόσεις Καστανιώτη.

Συντονιστής και κεντρικόςομιλητής στη παρουσίασηθα είναι ο εκπαιδευτικός Αργύρης Γιουρούκης,ενώ θα λάβουν επίσης μέρος ο Χρήστος Παυλί-δης, ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου ΜικρασιατώνΝ. Λάρισας, ο Σωτήρης Τιτής, φιλόλογος, ποιητήςκαι συγγραφέας, μέλη της θεατρικής ομάδας εκ-παιδευτικών Λάρισας καθώς και ο συγγραφέας.

Η εκδήλωση θα πλαισιώνεται από την παραδο-σιακή χορωδία του Πολιτιστικού Οργανισμού τουΔήμου Νίκαιας που θα μας ταξιδέψει με τραγού-δια Μικρασιάτικα.

Λάτιν χορόςΤο Πολιτιστικό και Πνευμα-

τικό Κέντρο του ΔήμουΓιάννουλης ενημερώνει ότιέχουν ξεκινήσει οι εγγρα-φές για τα τμήματα Λάτινχορού ενηλίκων και παι-διών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπο-ρούν να απευθύνονται σταγραφεία του συλλόγουαπό τις 3 έως τις 9μ.μ. και στο τηλ.2410-591.231.

Ο Craig Walker

στη Λάρισα

Οπ ρ ώ η ντραγου-δ ι σ τ ή ς

των Archive καινυν σόλο καλλι-τέχνης Craig Wal-ker μαζί με τονΒασίλη Αυγου-στάκη και τηνΔανάη Nielsenτων Rosebleedσυναντιούνται στις 24 Νοεμβρίου στη

μουσική σκηνή «All Alive» της Λάρισας.

Στη συναυλία θα ακουστούν τραγούδια

από την πρώτη εποχή των Archive, καθώς

και από τις σόλο δουλειές του Craig, αλλά

και αγαπημένες τους διασκευές. Στη σκηνή

θα υπάρχουν τρεις φωνές, δύο κιθάρες και

ένα πιάνο.

«Ωδή εις ναύς»

Page 19: Larissa weekly 8th Edition

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 40 ΛΑΡΙΣΑτηλ.:2410 669244

Page 20: Larissa weekly 8th Edition

Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010

Larissaweekly πολιτισµός 19

Στη Φλωρεντία της Ιταλίας πραγματο-ποιήθηκε η τρίτη διακρατική συνάν-τηση για το έργο“Follow-Up”, κατά την

οποία το Σ.Μου.Θ. ως επίσημος εταίρος συμ-μετείχε στον σχεδιασμό των δράσεων μετους: Σοφία Κούστα (project leader), ΡούλαΚαραφέρη (dance coach) και ΠαναγιώτηΜπαντικούδη (music coach).

Στη συνάντηση το Σ.Μου.Θ. παρουσίασε στουςεταίρους τα αποτελέσματα και τη μεθοδολογίατης φετινής Θερινής Ακαδημίας που πραγματο-ποιήθηκε από 30/8-10/9 στο ΔΩΛ με την ενεργήσυνεργασία του ΔΩΛ, της Δημοτικής Σχολής Μπα-λέτου αλλά και τη συμμετοχή 43 ταλέντων στημουσική, χορό, θέατρο και τα μέσα μαζικής ενη-μέρωσης.

Το έργο «FOLLOW-Up» - που ξεκίνησε το Νοέμ-βριο του 2009 στην Βαρκελώνη - είναι το άμεσοαποτέλεσμα συνεντεύξεων νέων καλλιτεχνών πουσυμμετείχαν στα προγράμματα Roots&Routesαπό το 2001 στην Ολλανδία, αλλά και τις εμπειρίεςτων άλλων μελών του δικτύου. Το έργο περιλαμ-βάνει διεθνής και εθνικές δράσεις και συμμετοχήταλέντων, coaches και εξεδικευμένων εκπαιδευ-τών. Σκοπός του“Roots&Routes Follow-up”είναι οιεμπειρίες που έχουν αποκομιστεί από τα R&R κα-λοκαιρινά μαθήματα σε διάφορα κοινωνικό-πολι-τιστικά πλαίσια (Νότια και Ανατολική Ευρώπη) ναεξελιχθούν. Στις τέσσερις χώρες, θα πραγματοποι-

ηθούν εθνικά προγράμματα εκμάθησης όπου τα-λέντα θα παρακολουθήσουν μοντέλα εκμάθησηςσε ποικίλες νέες μορφές μουσικής και χορού, θε-ωρία και πρακτική όσον αφορά τα ψυχαγωγικάεπαγγέλματα και την οπτικό ακουστική τεχνολο-γία των πολυμέσων. Τα ταλέντα θα έχουν επίσης

την ευκαιρία ερμηνείας σε εθνικού επιπέδου φε-στιβάλ και σκηνές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τοέργο «Follow-up» και το «Roots&Routes», όσοι εν-διαφέρονται μπορούν να επισκεφθούν τις σελίδεςwww.rootsnroutes.eu και www.smouth.com.

Μουσικές βραδιέςστο bar “Cube”

Κάθε Παρασκευή και Σάββατοαπό τις 10.30 μ.μ. έως και τιςπρώτες πρωινές ώρες θα σαςδιασκεδάζουν από το bar “Cube” οιμουσικοί: Γιώργος Λάμπρου, ΜαρίαΜπέλλου και Αντώνης Ζαφειρίου.Τραγούδια από όλη την γκάμα του ελ-ληνικού ρεπερτορίου υπόσχονται να χα-ρίζουν ανεπανάληπτες βραδιές στολαρισαϊκό κοινό.

ΤΤΟΟ ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟ ΜΜΟΟΥΥΣΣΙΙΚΚΟΟΥΥ ΘΘΕΕΑΑΤΤΡΡΟΟΥΥ ΛΛΑΑΡΡΙΙΣΣΑΑΣΣ

Στη διακρατική συνάντηση του «Follow-Up»

Σε απόφοιτους Λυκείων τηςΘεσσαλίας που κατάφεραννα εισαχθούν σε πανεπιστη-

μιακές σχολές Μέσων Μαζικής Ενη-μέρωσης θα απονεμηθούν και φέτοςτα ετήσια βραβεία εις μνήμη «Μαρί-νου και Ιωάννου Μαρκατά», από τοΜορφωτικό Ίδρυμα της 'ΈνωσηςΣυντακτών Ημερησίων ΕφημερίδωνΘεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος καιΕύβοιας. Συνολικά απονέμονται τέσ-σερα βραβεία, σε τέσσερις αποφοί-τους Λυκείου της θεσσαλικής περι-φέρειας, που πέτυχαν τις υψηλότε-ρες θέσεις εισαγωγής σε πανεπι-στημιακές δημοσιογραφικές σχο-λές. Το πρώτο βραβείο αντιστοιχείσε 900 ευρώ, το δεύτερο σε 600ευρώ, ενώ τα άλλα δύο σε 300 ευρώτο καθένα.

Οι απόφοιτοι Λυκείων της Θεσσαλίαςπου πέτυχαν σε πανεπιστημιακές σχολές Μέσων Μαζι-κής Ενημέρωσης θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι τις 22Νοεμβρίου 2010 στα γραφεία του Μορφωτικού Ιδρύμα-τος (Μεγ. Αλεξάνδρου 3 – Λάρισα) ή της Ένωσης Συντα-κτών Θεσσαλίας (Κ. Καρτάλη 1, Βόλος, ΤΚ 38221) τααπαιτούμενα δικαιολογητικά και συγκεκριμένα: Επικυ-ρωμένο φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου του Λυκείου,

ώστε να διαπιστώνεται το σχολείο αποφοίτησης. Βεβαί-ωση εισαγωγής σε δημοσιογραφική σχολή ΑΕΙ, από τηνοποία να προκύπτει και η σειρά εισαγωγής. Η απονομήτων βραβείων «Μαρκατά» θα γίνει σε ειδική εκδήλωση,σε χώρο και χρόνο που θα ανακοινωθεί στο επόμενο διά-στημα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοιμπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2421032885 ή6944 982514

Επιβραβεύονται οι νέοι δηµοσιογράφοι Ιατρική ομιλία στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ραψάνης

Την Κυριακή 21 Νοεμ-βρίου στις 11 π.μ. θα

πραγματοποιηθεί στηΔημοτική Βιβλιοθήκητης Ραψάνης ιατρική

ομιλία με θέμα την πρό-ληψη του καρκίνου του

παχέος εντέρου, απότον ιατρό γαστρεντερο-λόγο κ. Σταύρο Πατέρα.

Page 21: Larissa weekly 8th Edition

Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010

πολιτισµός20 Larissaweekly

«Βαλκυρίες»Paulo Coelho

Εκδόσεις: Λιβάνη"Έχουμε την ευθύνη για όλα

όσα συμβαίνουν σε τούτο τονκόσμο. Με τη δύναμη της αγά-πης μας, της θέλησής μας, μπο-ρούμε να αλλάξουμε τοπεπρωμένο μας, καθώς και τοπεπρωμένο πολλών ανθρώ-πων". Ο ήρωας των Βαλκυριώνείναι ένας άνθρωπος που θέλεινα αλλάξει τη ζωή του και να

ακολουθήσει ένα όνειρο: να πάει στην έρημο Μοχάβηγια να βρει το φύλακα άγγελό του και να γνωρίσει επιτέ-λους σε βάθος τον εαυτό του και τον κόσμο γύρω του.

«Μια μεγάλη καρδιά γεμίζειμε ελάχιστα»Μάρω ΒαμβουνάκηΕκδόσεις: Ψυχογιός

O άνθρωπος είναι κα-μωμένος από συγκρού-σεις. Η αρμονία πουαποτελεί προϋπόθεσηαλλά και στόχο, η ωριμό-τητα, δύσκολα πετυχαί-νονται στην πράξη. Αν τααντίθετα στο σύμπαν -

στο εξαίσιο πέρασμα της μέρας στη νύχτα, του χει-μώνα στο καλοκαίρι, της βροχής στον ήλιο, τηςφουρτούνας στη νηνεμία-, όλα τα διαφορετικάσυνταιριάζουν υπέροχες συμφωνίες, στις συμπε-ριφορές μας και στα συναισθήματά μας συνεχώςγρονθοκοπούνται. Ο πόλεμος με τον μισητό, μει-ονεκτικό εχθρό-εαυτό επιζητά αφορμές να μετα-φέρει την οργή του, την πίκρα του, τηναπογοήτευση της αδυναμίας του έξω.

«Η γυναίκα του φάρου»Πασχαλία Τραυλού

Εκδόσεις: ΨυχογιόςΜόνο ο Άρης Μαυρο-

ειδής μπόρεσε να κατα-λάβει ποια ήτανπραγματικά η γυναίκατου φάρου... Εκείνοςαναγνώρισε στο πρό-σωπο της άλαληςΑυγής το πρόσωπο τηςσκιάς που είχε στοιχει-ώσει το νου του. Καιμόνο εκείνος έμαθε ότιτο κορίτσι που απαρνή-θηκε τη γλώσσα τωνανθρώπων, προτιμών-

τας να αφουγκράζεται τη γλώσσα των πουλιών, ήταντο ίδιο κορίτσι που τριγυρνούσε στο Μοναστήρι τηςΠαναγίας της Φολεγάνδρου το 1978 και στο φάρο τηςΑσπρόπουντας το 1715, περιμένοντας αιώνες τηναγάπη να επιστρέψει...

ΒΙΒΛΙΟΕΠΙΛΟΓΕΣ

Ένα πλούσιο πρόγραμμα ταινιών από τονπαγκόσμιο, ευρωπαϊκό και ελληνικό κινη-ματογράφο θα έχουν την ευκαιρία να απο-

λαύσουν όσοι επιλέξουν για τις κινηματογραφικέςτους βραδιές το χώρο του «Χατζηγιάννειου» Πνευ-ματικού Κέντρου. Η ταινίες θα προβάλλονται μιαφορά την εβδομάδα κάθε Τρίτη και οι ώρες προβο-λών θα είναι 7 μ.μ. και 9:30 μ.μ. με το εισιτήριο να πα-ραμένει στην ίδια λαϊκή τιμή των τεσσάρων ευρώ,καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα.

Οι ταινίες που θα προβληθούν αυτό το χειμώνα είναι:-Τρίτη 23/11/2010: «Ο Πρωτάρης». Σκηνοθεσία: Μάικ Νί-

κολς. Παίζουν: Ντάστιν Χόφμαν, Ανν Μπάκφορντ.-Τρίτη 30/11/2010: «Σκλάβοι στα δεσμά τους». Σκηνοθε-

σία:ΤώνηςΛυκουρέσης.Παίζουν:ΓιάννηςΦέρτης,ΆκηςΣα-κελλαρίου.

-Τρίτη7/12/2010:«Η εξομολόγησηενός οικονομικού δο-λοφόνου». Σκηνοθεσία: Στέλιος Κούλογλου. Παίζουν: Κων-

σταντίνος Βελέντζας, Ναταλία Λιονάκη.-Τρίτη 14/12/2010: «Ραντεβού στο Παρίσι». Σκηνοθεσία:

Στάνλεϊ Ντόνεν. Παίζουν: Κάρι Γκραντ, Όντρι Χέμπουρν.-Τρίτη 21/12/2010: «Τραγουδώντας στη βροχή». Σκηνο-

θεσία: Στάνλεϊ Ντόνεν. Παίζουν: Τζιν Κέλι, Ντόναλντ Ο'Κόνορ.

-Τρίτη 11/1/2011: «Η νύχτα των ηλιοτροπίων». Σκηνοθε-σία: Χόρχε Σαντσεθ. Παίζουν: Καρμέλο Γκόμεζ, ΤζούντιθΝτιακατέ.

- Τρίτη 18/1/2011: «Γόμορρα». Σκηνοθεσία: Ματέο Γκα-ρονε. Παίζουν: Σαλβατόρε Αμπρουτσέζε, Σιμον Σακετίνο.

-Τρίτη 25/1/2011: «Τα κόκκινα παπούτσια». Σκηνοθεσία:

Μάρτιν Σκορσέζε. Παίζουν: Μόιρα Σίρερ, Άντον Γουόλμ-προυκ.

- Τρίτη 1/2/2011: «Σύντομη συνάντηση Ντ Λίν». Σκηνο-θεσία: Ντέιβιντ Λιν. Παίζουν: Σίλια Τζόνσον, Τρέβορ Χά-ουαρντ.

-Τρίτη 8/2/2011: «Η πτώση της Λόλα Μοντές». Σκηνοθε-σία: Μαξ Οφιλς. Παίζουν: Μάρτιν Κάρολ, Πίτερ Ουστίνοφ.

-Τρίτη15/2/2011:«ΗΣτρέλλα»,Σκηνοθεσία:ΠάνοςΧ.Κού-τρας .Παίζουν: Γιάννης Κοκιασμένος, Μίνα Ορφανού.

-Τρίτη 22/2/2011: «Ο Κυνόδοντας».Σκηνοθεσία:ΓιώργοςΛάνθιμος. Παίζουν: Γιώργος Λάνθιμος, Εύθυμης Φιλίππου.

-Τρίτη 1/3/2011: «ΥπόθεσηΤόμας Κράουν». Σκηνοθεσία:ΝόρμανΤζούισον. Παίζουν: Στιβ Μακ Κουίν.

- Τρίτη 8/3/2011: «Γυμνοί στον ήλιο». Σκηνοθεσία: ΡενέΚλεμάν. Παίζουν: Αλαίν Ντελόν, Μαρί Λαφορέτ.

-Τρίτη 15/3/2011: «Ο Χριστός Ξαναστρώνεται». Σκηνο-θεσία: Ζυλ Ντασέν. Παίζουν: Μελίνα Μερκούρη, ΜωρίςΡονέ.

TTaaii cchhii QQiiggoonngg:: Aσκήσεις

ψυχοσωµατικήςευεξίας

Το πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Γιάν-

νουλης συνεχίζει και φέτος το πρόγραμμα

«Tai chi Qigong: ασκήσεις ψυχοσωματικής

ευεξίας για ενήλικες».

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν όσοι επιθυμούν

ανεξαρτήτως ηλικίας και φυσικής κατάστασης. Πληροφο-

ρίες στο τηλέφωνο του Πολιτιστικού Κέντρου 2410-

591.231 (απογεύματα 3-9) και στο

6946-302.295.

ΝΝύύχχττεεςς κκιιννηηµµααττοογγρράάφφοουυ σσττοο ««ΧΧΑΑΤΤΖΖΗΗΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΕΕΙΙΟΟ»»

Page 22: Larissa weekly 8th Edition

Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010

Larissaweekly πολιτισµός 21

Άνοιξε τις πόρτες της, για τη φετινή χρο-νιά, η παιδική σκηνή Φύρδην Μίγδην, τοΣάββατο 13 Νοεμβρίου με τη «Σκηνή

Αφήγησης». Η παραμυθού Λένα Χαϊδούτη πήρετη ψυχή μας και μας ταξίδεψε σε χώρες «φαν-ταστικές» μέσα από το παραμύθι «Ο Ψαράς καιη Ψυχή του» του Όσκαρ Ουάιλντ.

Ένα παραμύθι φτιαγμένο για παιδιά που δε μεγά-λωσαν ποτέ. Νεράιδες και μάγισσες, βασιλιάδες καιξωτικά μας μετέφεραν σε τόπους όπως σ’αυτούς πουζούσε ο Πίτερ Παν. Κράτησαν απ’το χέρι τις ψυχές μαςκαι τις οδήγησαν μακριά. Και αυτά όλα συνέβησανμέσα από τη μελωδική αφήγηση της καλλιτέχνιδας.

«Ο Ψαράς και η Ψυχή του» είναι μια αφηγηματικήπαράσταση, που μιλάει για την ανθρώπινη φύση, ταπάθη και τις αδυναμίες της, για τον έρωτα, για τηναγάπη, για την ψυχή. Ίσως, το πιο βαθύ, πολύπλοκοκαι πολυσήμαντο από τα παραμύθια που έγραψε ο

Όσκαρ Ουάιλντ, ένα πραγματικό λογοτεχνικό αρι-στούργημα που πλάθει εικόνες, γεννάει μουσικές κιαναδύει ευωδιές…

Η επιμέλεια του κειμένου και η αφήγηση είναι τηςΛένας Χαϊδούτη και η μουσική σύνθεση και συνοδείαείναι της Νάνσυς Κυριακάκη.

Ημέρα και ώρα της παράστασης: Από το Σάββατο13 Νοεμβρίου και κάθε Σάββατο στις 8.30 μ.μ. Παι-δική σκηνή « Φύρδην Μίγδην», στο Δημιουργικό Ερ-γαστήρι (Ασκληπιού 52). Πληροφορίες και κρατήσειςθέσεων: 2410-621001

Ο Χριστόφορος Ζαραλίκος στο Μικρό ΘέατροΤο Μικρό Θέατρο παρουσιάζει τον Χριστόφορο Ζαρα-

λίκο STAND UP COMEDY την Παρασκευή 19 και το Σάβ-βατο 20 Νοεμβρίου στις 21.30

Γενική είσοδος 20 Ευρώ. Φοιτητικό 18 Ευρώ.Τηλ. 2410-549777, Ολύμπου 65 & Ερυθρού Σταυρού Ώρες επικοι-νωνίας 09.00-14.00 &17.00-22.00

Έκθεση ζωγραφικής του Μιχαήλ ΒακαλούληΟ Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Λαρισαίων

διοργανώνει τη νέα έκθεση ζωγραφικής, του ζωγράφουΜιχαήλ Βακαλούλη, με τίτλο “Ωδή εις ναύς” στο Χατζη-γιάννειο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο (Ρούσβελτ 59),στην αίθουσα του 2ου ορόφου, Τάκης Τλούπας. Η χρο-νική διάρκεια της έκθεσης είναι από τις 16 Νοεμβρίουέως τις 22 Δεκεμβρίου, καθημερινά από τις 10.30-13.00και 19.00- 21.00, εκτός Κυριακής.

Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή στο ΔΩΛΠαρασκευή 19 Νοεμβρίου 2010, το Δημοτικό Ωδείο

Λάρισας υποδέχεται για πρώτη φορά δυο εξαιρετικέςφωνές, την Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή. Μουσικέςαπό όλο τον κόσμο θα μεταφερθούν στην πόλη μας μετις φωνές των δυο καλλιτεχνών.

Παρουσίαση βιβλίου του Βασίλη Μπαλαή«Η Ραψωδία των Ασημάντων» ο τίτλος του πρώτου βι-

βλίου του ιατρού Βασίλη Μπαλαή παρουσιάζεται την Πα-ρασκευή 19 Νοεμβρίου στις 08.00 μ.μ. στο ΧταζηγιάννειοΔημοτικό Πνευματικό Κέντρο (Ρούσβελτ 59). Το βιβλίοθα παρουσιάσει ο συγγραφέας Θωμάς Ψύρρας και θαπρολογίσει ο ποιητής Κώστας Λάνταβος.

“Σιωπή, ο βασιλιάςακούει”από το Σ.ΜΟΥ.Θ

Το μιούζικαλ του Νίκου Κυπουργού“Σιωπή, ο βασιλιάςακούει” παρουσιάζει το Σ.ΜΟΥ.Θ, η Μουσική Σχολή τουΔήμου Τυρνάβου και το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας σεμουσική διεύθυνση Χρήστου Κτιστάκη και σκηνοθεσίαΆκυ Μητσούλη, στο Αμφιθέατρο του 6ου Γυμνασίου Λά-ρισας. Καθημερινά από την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010έως και την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2010 και τις εξήςώρες: 10.00π.μ. η πρώτη παράσταση και 11.30π.μ. η δεύ-τερη παράσταση. Την Κυριακή 28 Νοεμβρίου θα πραγ-ματοποιηθεί παράσταση ανοιχτή για το κοινό στις 11.30π.μ. Γενική είσοδος :6€ Για πληροφορίες και κρατήσειςστο τηλέφωνο: 2410531778 κα. Λιαποπούλου Αικατε-ρίνη.

«Καλιφόρνια Ντρίμιν»στο Θέατρο του Μύλου

Συνεχίζονται οι παραστάσεις του έργου του Βασίλη Κα-τσικονούρη «Καλιφόρνια Ντρίμιν» στο Θέατρο τουΜύλου, έως και τις 31/12/2010. ώρες παραστάσεων: Τετ.– Παρ.: 9 μ.μ., Σάββατο: 6 μ.μ (Λαϊκή) – 9 μ.μ., Κυριακή 7μ.μ. Κρατήσεις θέσεων & προπώληση εισιτηρίων στο τα-μείο του Θεάτρου (Γεωργιάδου 54), τηλ: 2410-533417Πρωϊ: ώρα 10 - 1 & απόγευμα: ώρα 6-9, καθημερινά εκτόςΔευτέρας.Τιμές εισιτηρίων: 15 € & 10 € φοιτ.(Λαϊκή: 10 €).ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ & ΤΟΥ Ο.Γ.Α.

AAggeennddaa

Το θεατρικό έργο Καφενείον «Οι κουβέν-τες» του Μάνου Παναγόπουλου σε σκη-νοθεσία Δημήτρη Βούζα παρουσιάζει η

θεατρική σκηνή «Ονείρων Θαύματα» στον πο-λυχώρο πολιτισμού «Χορίαμβος» (Γαληνού 5

και Φαρμακίδου) στις 18, 19, 20, 21, 22, 24, και25 Νοεμβρίου στις 09.00 μ.μ.

Ένα έργο που περικλείει όλη τη φιλοσοφία και τονόημα της ζωής! Σ’ ένα παραδοσιακό καφενείο! Μα-κριά από τα νέα καφέ, τα ανώνυμα, τα πολύβουα, τηςάτακτης φυγής…Εκεί όπου το σημαντικό γίνεται ασή-μαντο και το ασήμαντο σημαντικό! Εκεί που γίνεσαιμέρος των γλυκόπικρων γεύσεων ζωής, του ροζια-σμένου ξύλου, του τριζάτου πατώματος…Καβγάδεςτης ημέρας, έγνοιες για την αγάπη, τον έρωτα, τηζωή…Σ ένα τέτοιο περιβάλλον οι ήρωες του έργουπου είναι τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους βρίσκουν τονόημα της ζωής, την αυθεντικότητα, τη σημασία τουέρωτα, το παράλογο του πόθου με την αξία των λίγωνκαι καθαρών λόγων.

Στην παράσταση συμμετέχουν οι: Δάφνη Δελη-γιάννη, Θοδωρής Ματούλας, Στέλλα Νταναβάρα, Στέ-λιος Παπαδόντας, Κώστας Πελεκάνος και ΓεωργίαΦλώρου.

Στην κιθάρα και το τραγούδι: Γιώργος Βαλιάκας και

Νάνσυ Σιώμου. Σκηνικά: Κώστας Μητρομάρας Φω-τογραφίες Φώτης Νατσιούλης.

Τηλέφωνα για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων:2411-101.963, 6972-700.971, 6948-944.761.

ΜΜάάγγεεψψεε ηη ππααρρααμμυυθθοούύ ΛΛέένναα ΧΧααϊϊδδοούύττηη

Η «Ονείρων Θαύµατα» παρουσιάζει τις «Κουβέντες»

Page 23: Larissa weekly 8th Edition

Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010

πολιτισµός22 Larissaweekly

ce l ebr i t y corner

Όπως είναι γνωστό, για όλαυπάρχει η πρώτη φορά. Καιδεν ξεφεύγει τίποτα και κανείς

από τον κανόνα. Ακόμη και η 38χρονη βραβευμένημε Όσκαρ ηθοποιός, η οποία παρά τη γενικά "ατσαλά-

κωτη" εικόνα της, αυτή τη φορά φαίνεται ότι την πάτησετη στυλιστική μπανανόφλουδα!Κι όμως, οι δύο τρυπούλες στο μπούστο της, δείχνουν ότι αυτή τη

φορά, κάτι της ξέφυγε!Η Γκουίνεθ Πάλτροου (Gwyneth Paltrow) εμφανίστηκε πριν από λίγες

μέρες στην πρεμιέρα της τελευταίας της ταινίας "Country Strong" στηΝάσβιλ και περπάτησε στο κόκκινο χαλί φορώντας ένα εντυπωσιακόμαύρο φόρεμα με τούλινες λεπτομέρειες στο μπούστο, όπου όμως

ήταν σκισμένο σε δύο σημεία.Ιδιαίτερα κεφάτη και χαμογελαστή η Γκουίνεθ πόζαρεστους φωτογράφους προφανώς ανίδεη για το "ατυχη-

ματάκι" που είχε το φόρεμά της. Τι να κάνει καιεκείνη; Εξάλλου, όπως επίσης λέει ο λαός

μας, "συμβαίνουν και στις καλύτε-ρες οικογένειες".

Το τρύπιο φόρεμα της Γκουίνεθ Πάλτροου

Ρεπόρτερ της Daily Mirror έφεραν στηδημοσιότητα τις νέες φωτογραφίεςτου Μάικλ Ντάγκλας μετά το γύρο

χημειοθεραπειών, στις οποίες έχει υποβλη-θεί ο διάσημος ηθοποιός προκειμένου να θε-ραπευτεί από τον καρκίνο του φάρυγγα.

Ο οργανισμός του αγαπημένου καλλιτέχνηέχουν κλονιστεί σοβαρά καθώς έχει φτάσει να ζυ-γίζει μόλις 63 κιλά ενώ παράλληλα ξεκινά και ει-δικό πρόγραμμα διατροφής για να πάρει βάρος.Άνθρωποι του στενού του κύκλου έχουν δηλώσειότι «Είναι τόσο εύθραυστος που οι γιατροί φο-βούνται ότι δεν θα βρει το σθένος να ανακτήσειτις δυνάμεις του μετά τις θεραπείες. Του δίνουνσυνεχώς συκώτι να φάει και φαγητά με πολλά λι-παρά». Ο ίδιος πάντως ανυπομονεί να απολαύσειένα ποτήρι κρασί μόλις ο εφιάλτης τελειώσει.

Ο Μαίκλ Ντάγκλας μετά τις θεραπείες

ΟΟνούρ, κατά κόσμονΧαλίτ Εργκέντζ, απότην τουρκική σειρά

που μας καθήλωσε όλα τα βρά-δια του καλοκαιριού, το «Χίλιεςκαι μια νύχτες», έζησε το προ-σωπικό του δράμα το Μάιο του2008. Κράτησε αγκαλιά το άψυ-χο κορμί της ανιψιάς του, πουαυτοκτόνησε πέφτοντας απότο μπαλκόνι του σπιτιού τηςστη συνοικία Μπεσίκτας. Η Με-

λίς Αγκιούλ, κόρη της μεγαλύ-τερης αδερφής του γνωστούηθοποιού, ήταν μόλις 23 χρο-νών όταν έδωσε τέλος στη ζωήτης, μετά το διαζύγιο των γο-νιών της. Και σα να μην έφτανεαυτό, η Μελίς οδηγήθηκε ωςεκεί αφού δέχτηκε άλλη μιααπόρριψη από τον αγαπημέ-νος της, που της ζήτησε να χω-ρίσουν εξαιτίας μίας άλλης κο-πέλας. Άνοιξε την πόρτα του

μπαλκονιού και έπεσε στονακάλυπτο χώρο της πολυκα-τοικίας.

Ήταν βράδυ και κανείς δεν ανα-κάλυψε το τραγικό τέλος. Το πρωίτη βρήκε ο θυρωρός της πολυκα-τοικίας, που σοκαρισμένος ειδο-ποίησε τους γονείς της και το θείοτης Χαλίτ, που έφτασε πρώτος στοσημείο. Μια απώλεια που ο τηλεο-πτικός Ονούρ δεν κατάφερε να ξε-περάσει μέχρι σήμερα.

Και…οι διάσημοι κλαίνε

Ηθοποιοί που φόρεσαν στέµµα

Το modeling ή ένας τίτλος ομορφιάς αποτέλεσε το εισιτήριοστο χώρο της υποκριτικής για πολλά κορίτσια. Για τις πε-ρισσότερες καλλονές, οι πασαρέλες ήταν απλά η αφορμή για

να εισέλθουν στο χώρο του θεάματος και της καλλιτεχνίας πιο γρή-γορα. Και για του λόγου το αληθές σας παρουσιάζουμε κάποια πρό-σωπα που αργά ή γρήγορα έστρεψαν το βλέμμα τους στην υπο-κριτική.

Κορίνα Τσοπέη: Στέφθηκε Σταρ Ελλάς το 1964 καιεκπροσώπησε την Ελλάδα στο διαγωνισμό Μις Υφή-λιος, στο Μαϊάμι, όπου και κέρδισε τον τίτλο. Ταυτό-χρονα όμως με το modeling πήρες μέρος σε πολλέςταινίες και τηλεοπτικές σειρές της Αμερικής, όπως“AMan Called Horse”,“Daniel Boone”,“Lost in Space”,“Val-ley of the Dolls”και“A Guide for the Married Man”.

Μαρία Τζομπανάκη: Ανα-δείχθηκε Β’ Μις Ελλάς το 1975 αλλά όπως έχει δη-λώσει και η ίδια έχει μετανιώσει που πήρε μέρος στακαλλιστεία. Πολύ σύντομα την κέρδισε η υποκρι-τική. Φτάνει να θυμηθούμε Το Γυμνό Κορίτσι, ΤαΠαιδιά της Νιόβης και τις Μάγισσες της Σμύρνης.

Βάνα Μπάρμπα: Ξεκίνησεαπό τα καλλιστεία, όπου το1984 είχε κερδίσει το τίτλο τηςΜίς Έλλας. Με τη συμμετοχή της στο ιταλικό κινημα-τογραφικό έργο Mediterraneo, το οποίο κέρδισεΌσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας το 1991, έγινε ιδιαί-τερα γνωστή και συνέχισε τη σταδιοδρομία της στητηλεόραση και το θέατρο.

ΡέαΤουτουνζή: Στέφθηκε ΣταρΕλλάς το 1994 σε ηλικία μόλις 19 χρόνων. Ασχολήθηκεαρκετά χρόνια με τη χώρο της μόδας αλλά όπως καιη ίδια έχει τονίσει επειδή είναι ένα κορίτσι με ανησυ-χίες δεν άργησε να μεταπηδήσει στο κινηματογράφοκαι την τηλεόραση. Η αρχή έγινε με τον πρωταγωνι-στικό ρόλο στην ταινία του Νίκου ΠαναγιωτόπουλουBeautiful people. Ακολούθησε ακόμα ένας κινηματο-γραφικός πρωταγωνιστικός ρόλος στο Να μ' αγαπάς,του Ανδρέα Θωμόπουλου. Στη συνέχεια έκανε τηλεο-πτικές εμφανίσεις στο Κόκκινο δωμάτιο, Safe sex, στον Έρωτα κ.α.

Page 24: Larissa weekly 8th Edition

Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010

Larissaweekly πολιτισµός 23

Το «Θέατρο Τεχνών συνεχίζει τις πα-ραστάσεις του με την πολύκροτηκωμωδία του Γιάν Ντε Χάρτογκ:

«ΤΟ ΝΥΦΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ» από Τρίτη έωςΠέμπτη, στις 9.15 το βράδυ, σε σκηνο-θεσία και μουσική επιμέλεια της Λαρι-σαίας ηθοποιού, Χριστίνας Νέλια. Ενώκάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 καιτην Κυριακή στις 7.30 συνεχίζει με την ξε-καρδιστική κωμωδία: «Ο ΘΕΟΜΠΑΙ-

ΧΤΗΣ» σε σκηνοθετική επιμέλεια τουΛαρισαίου, Στέλιου Ντικούλη.

Για τις παραστάσεις του «Θεάτρου Τεχνών»η Εργατική Εστία διαθέτει εισιτήρια και οιασφαλισμένοι του Ο.Γ.Α μπορούν να κάνουνχρήση των εισιτηρίων τους, περιόδου 2010-2011.

Κρατήσεις θέσεων καθημερινά 10 – 2 τοπρωί και 6 – 9 το απόγευμα στο τηλ: 2410-534313. Γενική είσοδο 10 Ευρώ.

Το Κέντρο Λαογραφικών Ερευ-νών Λάρισας, που στόχο έχειτην έρευνα και την καταγραφή

του αυθεντικού πολιτισμού κάθε πε-ριοχής, διοργανώνει ειδικό σεμινά-ριο με θέμα την Κρήτη μέσω του οποί-ου θα αναδειχθούν όλα εκείνα τα στοι-χεία των χορών αλλά και της κουλ-τούρας της Μεγαλονήσου.

Έτσι καλεί για ένα διήμερο στη Λάρισατον καθηγητή Φυσικής Αγωγής, χοροδι-δάσκαλο κ. Λευτέρη Κορναράκη. Το Σαβ-βατοκύριακο στις 27 και 28 Νοεμβρίου οερευνητής της Κρητικής παράδοσης στοπλαίσιο αυτού του σεμιναρίου θα μιλήσειγια την Κρητική κουλτούρα, για την τέχνητου χορού της Κρήτης, στοιχεία που πα-ραμένουν άγνωστα ακόμη και σε αυτούςπου ασχολούνται με την Κρητική παρά-δοση.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:Σάββατο 27/11/20102:45 – 3:00 Προσέλευση3:00 – 4:30 Διδασκαλία των Κρητικών

Χορών4:30 – 5:00 Παρουσίαση αυθεντικών κα-

ταγραφών από το πλούσιο αρχείο του κ.Λευτέρη Κορναράκη με τη χρήση βίντεο.

Παρουσίαση των Κρητικής φορεσιάς (αν-δρικής και γυναικείας)

5:00 – 6:30 Διδασκαλία των ΚρητικώνΧορών

6:30 – 7:30 Συζήτηση – ανταλλαγή από-ψεων

9:00 – 12:00 Κρητικό Γλέντι με παραδο-

σιακή κομπανία της ΚρήτηςΚυριακή 28/11/201010:45–11:00 Προσέλευση11:00–12:30 Διδασκαλία των Κρητικών

Χορών12:30–12:45 Διάλλειμα12:45–2:30 Διδασκαλία των Κρητικών

Χορών2:30–3:00 Συζήτηση - Λήξη του σεμινα-

ρίουΓια περισσότερες πληροφορίες στη

γραμματεία του ΚΕ.Λ.Ε. και στα τηλέφωνα2410-530.946 και 6937007191.

ΚρητικέςκοντυλιέςθαακουστούνστηνΛάρισα

«ΟΘεομπαίχτης»και«ΤοΝυφικόΚρεβάτι»απότοΘέατροΤεχνών

Μια μουσική παράσταση υπότους ήχους μεγάλων κλασ-σικών συνθετών παρουσιά-

στηκε την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου στοΔημοτικό Ωδείο Λάρισας. Δυο αξιό-λογοι σολίστες, ο Δημήτρης Καρα-μανώλης στο βιολί και ο Χρήστος Λε-νούτσος στο πιάνο, μας παρουσία-σαν έργα του Edvard Grieg, του Lud-wig van Beethoven και του Igor Stra-vinsky. Οι καλλιτέχνες έδωσαν τονκαλύτερό τους εαυτό, ερμηνεύονταςμε ζωντάνια και πάθος τις σονάτες.

Ιδιαιτέρως ο μουσικός Δημήτρης Καρα-μανώλης, που αν και καθ’όλη την διάρκειατης παράστασης τον ταλαιπωρούσε υψη-

λός πυρετός, αυτό δεν τον πτόησε να απο-δώσει εκπληκτικά τα μεγάλα αυτά κλα-σικά έργα. Η παράσταση έκλεισε με τοθερμό χειροκρότημα του κοινού που πα-ρευρέθη σ’ αυτή τη ξεχωριστή βραδιά. Ησυναυλία αφιερώθηκε στη μνήμη τωνδυο μουσικών – δασκάλων, που τόσοπρόωρα έφυγαν από τη ζωή, στο Θεό-δωρο Χαρό και το Νικόλαο Γκουτσίδη.

ΒραδιάκλασικήςμουσικήςστοΔΩΛ

Page 25: Larissa weekly 8th Edition

Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010

zoom in24 Larissaweekly

ΑπίστευτεςστιγμέςέζησανοιΛαρισαίοιτοβράδυτηςΚυριακής, αφού το θρίλερ της εκλογής νέου δη-μάρχου, έφερε και αντιδράσεις τις οποίες κάποιος

πουδενήτανιδιαίτεραπορωμένος,όσοναφοράτοννικητή,πραγματικά… γελούσε με τα όσα διαδραματίστηκαν.

Ακόμη και τέσσερις ημέρες μετά, άνθρωποι που ζουν εκτόςΘεσσαλίας, κάνουν… καζούρα στους Λαρισαίους, ρωτώνταςτους, αν τελικά έχουν δύο δημάρχους. Όλα ξεκίνησαν, όταν ταεπιτελεία των δύο υποψηφίων, φρόντιζαν να μαθαίνουν πιογρήγορα τα αποτελέσματα, ώστε να έχουν τα τελικά, πριν τηνεπίσημη ανακοίνωση της νομαρχίας και του υπουργείου.

Πράγματι, στην καταμέτρηση, ήταν ένα βήμα μπροστά.Ωστόσο, το γεγονός ότι η μάχη ήταν σκληρή και οι δύο διεκ-δικητές πήγαιναν χέρι χέρι μέχρι το τέλος, δημιούργησε και τησύγχιση.Τα πανηγύρια ξεκίνησαν πρώτα στο εκλογικό κέντροτου Γιάννη Σάπκα. Μόλις “σιγούρεψαν” τη νίκη, άρχισαν τασυνθήματα, πετούσαν ψηφοδέλτια και τραγουδούσαν. Αγκα-λιές, φιλιά και μία ατμόσφαιρα θριάμβου, ενώ όλοι περίμενανμε αγωνία να εμφανιστεί ο νέος… δήμαρχος.

Όμως όπως είναι γνωστό, ένα παιχνίδι δεν τελειώνει αν δενσφυρίξει ο διαιτητής. Ακόμη και στις καθυστερήσεις τουαγώνα γίνονται φοβερές ανατροπές. Έτσι λοιπόν, πολύ κοντά,στο άλλο εκλογικό κέντρο, του ΚώσταΤζανακούλη, για κάποια

δευτερόλεπτα, υπήρξε “παγωμάρα”, η οποία όμως αμέσωςδιαλύθηκε, αφού εκεί το αποτέλεσμα που έφτασε, ήταν δια-φορετικό. Ο κ.Τζανακούλης ήταν εκείνος που έπρεπε να πα-νηγυρίζει… Και μάλιστα το έκανε, αφού αμέσως βρέθηκε εκεί,όπου του επιφύλαξαν υποδοχή θριαμβευτή. Εκείνος, δεν απο-γοήτευσε τους παρευρισκόμενους που τον σήκωσαν στην αγ-καλιά τους και στη συνέχεια ανέβηκε σε ψηλό σημείο για ναστείλει το δικό του μήνυμα και τις… βολές τους στο αντίπαλοστρατόπεδο.

Όμως δεν τελείωσε εκεί η βραδιά. Στο άλλο εκλογικό, έφτασεο κ. Σάπκας, τον οποίο επίσης υποδέχθηκαν σαν νικητή, επι-μένοντας όλοι, ότι έχουν στα χέρια τους επίσημα αποτελέ-σματα, που δείχνουν ξεκάθαρα ότι είναι εκείνος νικητής, έστωκαι με λίγες ψήφους διαφορά. Για μία ακόμη φορά ακούσαμεδηλώσεις… νίκης και φυσικά όσοι παρακολουθούσαν από τηντηλεόραση τις εξελίξεις, απορούσαν και… γελούσαν με το γε-γονός ότι δεν υπήρχε… ηττημένος.

Φυσικά πολύ γρήγορα ήρθε το επίσημο αποτέλεσμα, για τηναποκατάσταση της τάξης και όπως είναι αναμενόμενο σε μίατέτοια περίπτωση, υπήρξαν αμφισβητήσεις και δηλώσεις ότιθα περιμένουμε το πρωτοδικείο. Ενστάσεις επίσης, προβλέ-πονται πάντα, όταν η αναμέτρηση είναι ντέρμπι. Και στη Λά-ρισα, ήταν σίγουρα ντέρμπι…

Εγώ και η Λίτσα... μέλι γάλα... Πάμε για 4 τετραετίες και πάντα με το δεξί το ρίχνω... ...και που λέτε παιδιά όλα ξεκίν

Σταμάτα βρε γυναίκα μας βλέπει και ο κόσμος... Κώστα εγώ σου έφερα τη Λίτσα... κοί

Ήτανκαιοιδύονικητές…

ΜΕΤΑΞΥ ΣΟΒΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΕΙΟΥ...

Ξέρεις ότι σε θέλω δίπλα μου ε;

Page 26: Larissa weekly 8th Edition

Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010

Larissaweekly zoom out 25

ησαν με έναν καφέ (Καφφέ)... Εδώ κύριε δήμαρχε! Πες μας τώρα τι δίνεις πριν μπούμε μέσα...

ίτα πόσο εκθαμβωτική είναι σήμερα... Άστον να λέεεεει........ άστον να λέεεεει.... έκεινος μόνο ξέρει.... Έχω ιδιαίτερη συμπάθεια στο νομικό σώμα...

Με δουλεύεις, αφού νικήσαμε!

Έλα δήμαρχε κάνε μας τον Ρουβά...

Page 27: Larissa weekly 8th Edition

Υλικά:4 μελιτζάνες σε κύβουςελαιόλαδο1 ντομάτα χοντρ/νη1 πιπεριά, χοντρ/νη1 κρεμμύδι ψιλ/νο1 σκελ. σκόρδου σε φετάκιαφρέσκο κόλιαντρο ψιλ/νομαϊντανό ψιλ/νοβασιλικό ψιλ/νο1 φύλλο δάφνη1 πρέζα πιπέρι καγιέναλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση:Τηγανίζουμε τις μελιτζάνες σε ελαιόλαδο για 5'. Τις

βγάζουμε και τις στραγγίζουμε σε χαρτί κουζίναςΖεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε ελαφρά

το κρεμμύδι και το σκόρδοΠροσθέτουμε τις πιπεριές, τη ντομάτα, τη δάφνη,

αλάτι και πιπέρι. Σκεπάζουμε και μαγειρεύουμε σε

πολύ χαμηλή φωτιά, για 1 ώρα τουλάχιστονΠρος το τέλος προσθέτουμε τα μυρωδικάΗ μελιτζάνα σε συνδιασμό με ντομάτες, κρεμμύδια,

σκόρδα κ.λ.π. θεωρείται αφροδισιακή στη Μέση Ανα-τολή, ένας θεός ξέρει το γιατί

Το σκόρδο θεωρείται επίσης κλασικό αφροδισιακό,όπως άλλωστε θεωρείται πανάκεια για κάθε χρήση

Ακόμη περισσότερο, αφροδισιακό θεωρείται τοκρεμμύδι και πολύ περισσότερο το φρέσκο πράσινοκρεμμυδάκι

Υλικά:10 μανιτάρια φρέκα μεγάλα1 πράσινη πιπεριά Φλωρίνης1 κόκκινη πιπεριά Φλωρίνης4-5 λωρίδες μπέικοντριμμένο τυρί (ένταμ ή ρεγκάτο)λίγο λάδι (τσιγάρισμα)αλάτιπιπέρι1/2 ποτήρι κρασί λευκό ξηρό1 κρέμα γάλακτος

Εκτέλεση:Πλένουμε καλά τα μανιτάρια

από τα οποία αφαιρούμε τα"μπαστουνάκια" τους. Ψιλοκό-βουμε λοιπόν τα "μπαστουνάκια" και τα αφήνουμε στηνάκρη, στη συνέχεια πλένουμε και κόβουμε σε ροδέλες τιςπιπεριές μας.

Σε ένα τηγάνι αντικολλητικό ρίχνουμε λίγο λάδι με τομάτι, περίπου 2 κουταλιές της σούπας και τσιγαρίζουμε ταμανιτάρια και τις πιπεριές. Αφού τσιγαριστούν καλά τιςσβήνουμε με το κρασί και περιμένουμε να εξατμιστεί.Έπειτα, περιχύνουμε με την κρέμα γάλακτος και ανακα-τεύουμε καλά.

Προσθέτουμε στο τέλος το τριμμένο τυρί και αφαιρούμετο τηγάνι από τη φωτιά για να δέσει η σάλτσα. Αφούκρυώσει λίγο η σάλτσα με ένα μικρό κουταλάκι γεμίζουμεένα-ένα τα μανιτάρια, τα οποία και τοποθετούμε σε ένααντικολλητικό ταψάκι. Ψήνουμε για 15 λεπτά (μέχρι να ρο-δίσουν) σε προθερμασμένο φούρνο σε 180 βαθμούς Κελ-σίου.

Σε όσους αρέσουν τα μανιτάρια οφείλω να πω ότι...πραγματικά γίνονται πεντανόστιμα!!!

Αφροδισιακό τουρλούΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ

Μανιτάρια γεμιστά αλά κρεμΟΡΕΚΤΙΚΟ

Υλικά:4 αβγά1 πακέτο μπισκότα digestive2 κουταλιές λιωμένο βούτυρο2 πακέτα τυρί Φιλαδέλφεια των 300γρ(σε θερμοκρασία δωματίου)3 κουταλιές σούπας αλεύρι1 φλιτζάνι ζάχαρη¼ φλιτζάνι κρέμα γάλακτος1-2 βανίλιες¼ κουταλάκι αλάτιξύσμα λεμονιού ή πορτοκαλιού (προαι-ρετικά)

Εκτέλεση:Τρίβουμε τα μπισκότα στο μπλέντερ

και τα ανακατεύουμε με το βούτυρο.Στρώνουμε μια φόρμα (με σούστα ή

και κανονική φόρμα κέικ) με το μίγμαμπισκότων βουτύρου.

Χτυπάμε το τυρί με τη ζάχαρη να αφρα-τέψουν. Ρίχνουμε το αλεύρι, το αλάτι, τιςβανίλιες και το ξύσμα.

Ρίχνουμε τα αβγά ολόκληρα ένα έναμέχρι να απορροφηθεί το προηγούμενο.

Στο τέλος προσθέτουμε την κρέμα γά-λακτος.

Προσοχή στο ψήσιμο: Ψήνουμε στημεσαία σχάρα στους 250ο C για 10 λεπτάκαι μετά στους 100ο C για μία περίπουώρα.

Σβήνουμε το φούρνο και το αφήνουμεμέσα για μία ώρα.

Το αφήνουμε να κρυώσει καλά. Ότανκρυώσει το cheesecake το βάζουμε στοψυγείο και το αφήνουμε να κρυώσει για6-12 ώρες.

Εναλλακτικά μπορούμε να το καλύ-ψουμε με κομπόστα βύσσινο ή κομπό-στα φράουλα, δένοντας μόνο το σιρόπιτους με 2 κουταλιές κορν φλάουερ.

New York Cheesecake

Παραδοσιακό Ελβετικό ΦοντύΞΕΝΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

R E SR V AI O N

ETS

Υλικά (για 6 άτομα):400 γραμ. γραβιέρα (κομμένη σε κομματάκια)300 γραμ. τυρί έμμενταλ (κομμένο σε κομματάκια)1 1/3 φλιτζ. κιρς1 1/3 φλιτζ. άσπρο ξηρό κρασί1 κουτ. γλυκού χυμό λεμονιού1 σκελίδα σκόρδο4 κουτ. γλυκού καυτερά μπαχαρικάλίγο τριμμένο μοσχοκάρυδολίγο τριμμένο άσπρο πιπέρι15 φέτες άσπρο ψωμί κομμένο σε μικρά κυβάκια

(χωρίς την κόρα)

Εκτέλεση:Κόβετε το σκόρδο στη μέση και τρίβετε με αυτό το

κατσαρολάκι του φοντύ. Τοποθετείτε το κατσαρολάκιπάνω στο μάτι της κουζίνας, σε χαμηλή θερμοκρα-σία. Προσθέτετε τα τυριά κομμένα σε μικρά κομμά-τια (για να λιώσουν εύκολα και γρήγορα) και τον χυμόλεμονιού. Ανακατεύετε συνέχεια με ξύλινη κουτάλα

μέχρι να δημιουργηθεί ένα πηχτό μείγμα.Συνεχίζετε το ανακάτεμα και προσθέτετε το κρασί,

το κιρς και τα μπαχαρικά. Δυναμώνετε τη θερμοκρα-σία. Ανακατεύετε μέχρι να λιώσει το τυρί.

Όταν το ζουμί είναι έτοιμο, μεταφέρετε το κατσα-ρολάκι πάνω στο καμινέτο, το οποίο έχετε ανάψει σεχαμηλή θερμοκρασία έτσι ώστε να κρατά λιωμένο τοτυρί. Αν δείτε ότι το τυρί πάει να πήξει, αυξήστε τηθερμοκρασία του καμινέτου.

ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ· 1 μέρος Apricot Liqueur· 1 μέρος Creme de Cacao· 3 κουταλιές σούπας Γάλα

ΠαρασκευήΡίξτε προσεκτικά πρώτα την Κρεμ ντε

Κακάο, έπειτα το μπράντυ και τέλος τοαφρόγαλα ώστε το ένα συστατικό να επι-πλέει επάνω σ` αυτό που ακολουθεί.

5th AvenueΠΟΤΟ

Page 28: Larissa weekly 8th Edition

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝΕΡΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Σε γκάλοπ που έγινε για το"τι κάνουν οι Έλληνες άντρεςμετά από μια ερωτική πράξη" έλαβαν τα πα-ρακάτω ποσοστά :

Το 20% ανάβει τσιγάρο.Το 10% γυρίζει πλευρό.Το 70% γυρίζει σπίτι.

Ο ΞΑΝΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣΤρεις επιχειρηματίες τα πίνουν σ' ένα μπαρ

και συζητάνε πόσο χαζές είναι οι γυναίκεςτους. Λέει ο πρώτος :

- Η δικιά μου είναι εντελώς χαζή. Την προ-ηγούμενη εβδομάδα πήγε στο σούπερ μάρ-κετ κι αγόρασε 300 ευρώ κρέας γιατί ήταν σεπροσφορά και δεν έχουμε καν κατάψυξη γιανα το βάλουμε.

Ο δεύτερος συμφωνεί ότι αυτή ακούγεταιπολύ χαζή αλλά επιμένει ότι δικιά του είναιπιο στόκος.

- Ακριβώς πριν μια βδομάδα πήγε και ξό-δεψε 17.000 ευρώ για να πάρει ένα καινούρ-γιο αυτοκίνητο και δεν ξέρει καν να οδηγεί!

Ο τρίτος, ο ξανθός, κουνάει το κεφάλι τουσκεπτικά και συμφωνεί ότι και οι δύο σύζυγοιτων φίλων του είναι βούρλα, αλλά πιστεύειότι η δικιά του τις ξεπερνάει.

- Κάθε φορά που το σκέφτομαι με πιάνουντα γέλια, λέει, την προηγούμενη εβδομάδα ηγυναίκα μου έφυγε για διακοπές στην Ελ-λάδα. Την παρακολούθησα που έφτιαχνε τιςβαλίτσες της και πρέπει να πήρε τουλάχιστονπέντε πακέτα με προφυλακτικά μαζί της. Καιδεν έχει καν πουλί.

ΜΑΛΛΟΝ ΕΧΑΣΕ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥΉταν ένα σπερματοζωάριο που ήθελε να

γίνε άνθρωπος. Πάει μια μέρα στο θεό καιτου λέει :

- Πότε θα γίνω άνθρωπος;και ο θεός του απαντάει :- Ακόμα δεν έχει έρθει η σειρά σου'.Το σπερματοζωάριο ανυπομονούσε να

γίνει άνθρωπος. Οι μέρες περνούσαν καικάθε μέρα γινόταν η ίδια κουβέντα με τοθεό. Μια μέρα πάει ο θεός και του λέει τακαλά νέα:

- Σπερματοζωάριο, ήρθε η ώρα να γίνειςάνθρωπος.

Το σπερματοζωάριο άρχισε τις χαρές καιτου λέει λοιπόν ο θεός :

- Όταν θα γίνει η φάση, εσύ θα αρχίσεις νατρέχεις όσο πιο γρήγορα μπορείς και θαπας μέσα στο σκοτάδι να κολλήσεις πάνωσε ένα ωάριο και θα το ρωτήσεις "Είσαι τοωάριο μου;" και αν σου πει "Ναι είμαι τοωάριο σου" τότε θα γίνεις άνθρωπος.

Την επομένη το σπερματοζωάριο ετοιμά-ζεται και με το που γίνεται η φάση τρέχειγρήγορα και πάει στα σκοτεινά και κολλάεικάπου και ρωτάει :

- Είσαι το ωάριο μου;και παίρνει την απάντηση :- Όχι είμαι ο φρονιμίτης....!

ΑΝΕΚ∆ΟΤΑΣκηνοθεσία: Ντέιβιντ ΓέιτςΠρωταγωνιστούν: Ντάνιελ Ραντκλιφ, Ρούπερτ

Γκριντ, Μάγκι Σμιθ, Έμα Γουάτσον, Ρέιφ Φάινς,Έλενα Μπόναμ Κάρτερ,Μιράντα Ρίτσαρντσον

Υπόθεση:

Το 1ο Μέρος ξεκινά με τον Χάρι, τον Ρον και τηνΕρμιόνη να εξορμούν για την επικίνδυνη απο-στολή της ανίχνευσης και καταστροφής του μυ-

στικού αθανασίας του Βόλντεμορτ – των Πεμπτου-σιωτών.

Οι Σκοτεινές Δυνάμεις όμως, απειλούν να τους κατα-στρέψουν. Στο μεταξύ, ο κόσμος της μαγείας έχει μετα-τραπεί σε έναν πολύ επικίνδυνο τόπο για τους εχθρούςτου Σκοτεινού Άρχοντα. Ο πόλεμος που τόσο πολύ φο-βούνταν όλοι, έχει ξεσπάσει και οι Θανατοφάγοι του Βόλν-τεμορτ καταλαμβάνουν το Υπουργείο Μαγείας και τοΧόγκουαρτς. Αυτό όμως που δεν έχουν καταφέρει ακόμανα βρουν και το οποίο έχει τεράστια αξία για τον Βόλντε-μορτ είναι άλλο: ο Χάρι Πότερ. Ο Εκλεκτός γίνεται το θή-ραμα καθώς οι Θανατοφάγοι των κυνηγούν προκειμένουνα τον οδηγήσουν ενώπιον του Βόλντεμορτ... ζωντανό. ΟΧάρι, δεν γνωρίζει ότι το μέλλον του έχει χαραχτεί λόγοτου παρελθόντος του, όταν εκείνη την μοιραία ημέραέγινε "το Αγόρι Που Έζησε". Άντρας πλέον, ο Χάρι Πότερ

βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην απο-στολή για την οποία προετοιμάζεται από την πρώτηημέρα που βρέθηκε στο Χόγκουαρτς: την τελική μάχη μετον Βόλντεμορτ.

At the movies

ΟΟ ΧΧΑΑΡΡΙΙ ΠΠΟΟΤΤΕΕΡΡ ΚΚΑΑΙΙ ΟΟΙΙ ΚΚΛΛΗΗΡΡΟΟΙΙ ΤΤΟΟΥΥ

ΘΘΑΑΝΝΑΑΤΤΟΟΥΥ--ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ 11οο

Σκηνοθεσία: Πιέρ Κοφέν, Κρις ΡενόΑκούγονται οι φωνες των: Γιάννη Ζουγανέλη,

Θανάση Τσαλταμπάση,Ανδρέα Ευαγγελάτου,Κώστα Τσάκωνα...

Υπόθεση:

Σε μια επαρχιακή γειτονιά, υπάρχει ένα μαύροσπίτι με ένα καλά κρυμμένο καταφύγιο θαμ-μένο από κάτω του, τόπο διαμονής του πα-

νούργου Γκρου και του απερίγραπτα κωμικού στρα-

τού του από minions…Ο Γκρου, που μόνιμα καταστρώνει υποχθόνια πλάνα,

έχει αυτήν την περίοδο ένα νέο, μεγαλεπήβολο σχέδιο:να κλέψει το φεγγάρι! Έλα όμως που στο δρόμο του καιπροκειμένου να υλοποιήσει τα σχέδιά του αναγκάζεταινα υιοθετήσει τρία ορφανά κοριτσάκια που του δεί-χνουν τέτοια αγάπη και στοργή, θεωρώντας τονμπαμπά τους, με αποτέλεσμα, ακόμα και αυτό το απόρ-θητο κάστρο κακίας, να κινδυνεύει να πέσει…

ΕΕΓΓΩΩ ΟΟ ΑΑΠΠΑΑΙΙΣΣΙΙΟΟΤΤΑΑΤΤΟΟΣΣ 33DD

1. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΑΡΕΕΣ-

Τομ Κρουζ, Κάμερον Ντίαζ2. ΣΗΚΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ-Τζόνα Χιλ, Ράσελ Μπραντ3. KILLERS-Τομ Σέλεκ, Άστον Κάτσερ4. SEX AND THE CITY 2-Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Κριστίν Ντέιβις5. Η ΝΥΦΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ-Ρονίτ Ελκαμπέτζ, Ρόι Ασσάφ6. ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΤΕ ΤΟ ΔΡΑΚΟ ΣΑΣ-Κιν. Παραμύθια7. BAARIA: Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ-Φρανσέσκο Σιάνα, Μαργκαρέτ Μαντέ

N E E Σ Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ D V D

Page 29: Larissa weekly 8th Edition

έυκολο µέτριο δύσκολο

Το 35% των ανθρώπων πουχρησιμοποιούν τα γραφείαγνωριμιών είναι ήδηπαντρεμένοι.

Οι ελέφαντες είναι τα μόναζώα που δεν μπορούν ναπηδήξουν.

Μονάχα ένας άνθρωπος σταδύο δισεκατομμύρια θα ζήσειμέχρι τα 116 ή περισσότερο.

Είναι δυνατόν να βάλεικάποιος μια αγελάδα ν' ανέβειτις σκάλες αλλά είναι αδύνατοννα την κάνει να τα κατέβει.

Οι γυναίκες ανοιγοκλείνουντα μάτια τους δύο φορέςπερισσότερο απ' τους άνδρες.Είναι σωματικώς αδύνατον

να γλύψει κανείς τον αγκώνατου.

Η κεντρική βιβλιοθήκη τουΠανεπιστημίου της Ιντιάναχώνεται στο έδαφος κατά μιασπιθαμή το χρόνο καθώς ότανχτίστηκε οι τεχνικοί ξέχασαν ναλάβουν υπόψιν τους το βάροςτων βιβλίων που θα γέμιζαν τοκτήριο.

Ένα σαλιγκάρι μπορεί νακοιμάται για 3 χρόνια.

Τα μάτια σου έχουν το ίδιομέγεθος μ' αυτό που είχαν ότανγεννήθηκες. Η μύτη και τ' αυτιάσου όμως δεν παύουν ποτέ ναμεγαλώνουν.

Τρελό!!! Η ηλεκτρική

καρέκλα επινοήθηκε από ένανοδοντογιατρό!!!

Όλες οι πολικές αρκούδεςείναι αριστερόχειρες [θα θελα ναγνώριζα αυτόν που διεξήγαγετην έρευνα]

Στην αρχαία Αίγυπτο οι ιερείςξερίζωναν όλες τις τρίχες τουσώματός τους, ακόμα και αυτέςτων φρυδιών και τωνβλεφαρίδων.

Το μάτι μιαςστρουθοκαμήλου είναι πιοχοντρό απ' το μυαλό της.

Ενας κροκόδειλος δενμπορεί να βγάλει τη γλώσσα του

Ο αναπτήρας επινοήθηκεπριν απο τα σπίρτα.

Οι νυχτερίδες πάνταστρίβουν αριστερά μόλιςβγαίνουν από μια σπηλιά.

Aν και ο πληθυσμός τηςKίνας ξεπερνά το 1δισεκατομμύριο, τα επίθεταείναι κάτι περισσότερο απόδιακόσια.

111,111,111 x 111,111,111 =12,345,678,987,654,321.

Μια μπάλα ποδοσφαίρουαποτελείται από 32 κυψέλες.

Είναι αδύνατο να φταρνιστείκάποιος με τα μάτια ανοιχτά.

Το άθροισμα των απέναντιπλευρών ενός ζαριού είναιπάντα επτά.

Εκτός από τον άνθρωπο,μόνο το γουρούνι μπορεί νακαεί από τον ήλιο.

Κατά τη συντήρηση τουΗρώδειου το 2006, οιαρχαιολόγοι αφαίρεσαν 27 κιλά

τσίχλες, που ήταν κολλημένεςστα μαρμάρινα καθίσματα τωνδιαζωμάτων, ακόμη και στιςσειρές των επισήμων.

Η παράνοια του σουλτάνουΑμπντούλ Χαμίντ Β’ (1876 –1909) έφτασε σε τέτοιο σημείοπου να διατάξει τους λογοκριτέςτου να σβήσουν κάθε αναφοράστο χημικό σύμβολο του νερού(H2O) από τα επιστημονικάβιβλία, επειδή φοβόταν ότι θαδιαβαζόταν ως: «Ο Χαμίντ ο 2οςείναι ένα μηδενικό».

Η εγκληματική οργάνωσηNdrangheta (Ντραγκέτα), πουδρα στην Καλαβρία της Ιταλίας,οφείλει το όνομά της στηνελληνική λέξη ανδραγάθημα.

Αν χαθεί η πίεση τηςκαμπίνας ενός αεροπλάνου, οεπιβάτης μπορεί να διατηρήσειτις αισθήσεις του μόλις για 18δευτερόλεπτα.

Τ ο ξ έ ρ ε ι ς ό τ ι ;

SUDOKO mania

δύσκολο σταυρόλεξο

18 Νοεμβρίου - Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας19 Νοεμβρίου - Παγκόσμια Ημέρα Δημόσιας Τουα-

λέτας20 Νοεμβρίου - Ημέρα για την Εκβιομηχάνιση της

Αφρικής20 Νοεμβρίου - Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα

του Παιδιού20 Νοεμβρίου - Ημέρα Μνήμης Υπερφυλικών21 Νοεμβρίου - Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης21 Νοεμβρίου - Παγκόσμια Ημέρα Χαιρετισμού

Οριζόντια1. με το "φι" στα γρήγορα2. αριθμός για φακέλωμα3. η ηθοποιός Τόμσον4. ατέλειωτη πηγή7. στα δημόσια θεάματα πληρώνεται8. όρος του μπάσκετ10. κλωστική ύλη11. μυθικός βασιλιάς της Φρυγίας12. "Πολίτης...": ταινία του Γουέλς13. πόλη της Αττικής15. μοιραία γυναίκα16. Παύλος ...: έλληνας σκηνοθέτης17. είναι συνήθως ηλικιωμένηΚάθετα1. λαμπρά και επίσημα2. η ροή προς τα μέσα5. πουλιά ή μηχανήματα6. ένα άρθρο8. τιμώ χωρίς ήχους9. σταχτοδοχείο11. ταινία χωρίς ήχο12. εντελώς γαλάζιος14. βγαίνει εκδικητικά

Page 30: Larissa weekly 8th Edition

ΗΗ BBMMWW ΞΞΑΑΝΝΑΑ ΣΣΤΤΑΑSSCCOOOOTTEERR

Δύσκολη εποχή διάλεξεη Aston Martin να επι-χειρήσει στην ελληνική

αγορά. Η εταιρεία PBS MotionS.A. θα είναι ο επίσημος εισαγω-γέας και αντιπρόσωπος των αυ-τοκινήτων Aston Martin στην εγ-χώρια αγορά. Η PBS Motion S.A.αποτελεί μέλος του ομίλου επι-χειρήσεων Π & Ρ Δάβαρη που ει-σάγει στην Ελλάδα τα αυτοκίνητατης Hyundai & Kia, και θα έχει τηνέδρα της (έκθεση και σέρβις) στηνΛ. Αθηνών, στην περιοχή του Αι-γάλεω.

Η κάθετη έκθεση της Aston Martin βρίσκεται σε έναν αποκλειστικό χώρο έκτασης 860 τ.μ. Εκτός τωνάλλων, διαθέτει μία εξειδικευμένη μονάδα πλήρους σέρβις αλλά και ειδικό διαμέρισμα με πλήρη σειράγνήσιων αξεσουάρ. Στο δε εκθεσιακό χώρο, θα φιλοξενούνται τα μοντέλα V8 Vantage, DB9, V12 Van-tage και DBS.

Ο Michael van der Sande, Επικεφαλής Εμπορικός Διευθυντής της Aston Martin, δήλωσε ότι: "Παρα-μένουμε επικεντρωμένοι στο πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου αντιπροσωπειών της Aston Martin.Η επέκταση στην ελληνική αγορά καθιστά τη μάρκα της Aston Martin πιο προσιτή σε περισσότερουςανθρώπους". Για να συμπληρώσει ο κ. Κώστας Ασπρογέρακας, Γενικός Διευθυντής της Aston MartinAthens: "Είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι και πρόθυμοι να φέρουμε τους νέους μας πελάτες πιο κοντάστη δύναμη και την ομορφιά που συνθέτουν τον πυρήνα μιας γνήσιας Aston Martin".

Ηιστορία των mega-scooters ξεκίνησετο 1999 όταν η Suzuki παρουσίασε τοBurgman 400 με την Yamaha να ακο-

λουθεί ένα χρόνο αργότερα, με το δικύλινδροT-Max 500. H Honda με το Silver Wing 600 αλλάκαι οι ευρωπαίοι μέσω της Gilera, ήρθαν λίγοαργότερα.

Την ίδια εποχή η BMW επιχείρησε στα scooterμε το ριζοσπαστικό C1 που είχε καμπίνα και θέσημε ζώνη ασφαλείας που δεν απαιτούσε από τοναναβάτη τη χρήση κράνους. Οι πωλήσεις τουBMW C1 δεν ήταν οι προσδοκώμενες και βγήκεαπό την παραγωγή το 2003.

Η δεύτερη προσπάθεια της BMW Motorrad σταscooter παρουσιάστηκε προσφάτως μέσω ενόςπειραματικού μοντέλου με αιχμηρή σχεδίαση.Μολονότι δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα πλη-ροφορίες σχετικά με τις διαστάσεις και την ισχύτου κινητήρα θεωρείται σίγουρο πως θα είναι ένανέο μοτέρ με δύο κυλίνδρους στη σειρά με χω-ρητικότητα από 500 έως 750 κ.εκ. Ουσιαστικά τοπρωτότυπο scooter θα αποτελέσει τη βάση εξέ-λιξης δύο μοντέλων παραγωγής ενώ εξετάζεταικαι το ενδεχόμενο παραγωγής μίας ηλεκτροκί-νητης έκδοσης.

ΣΣΤΤΗΗΝΝ ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ ΗΗ AASSTTOONN MMAARRTTIINN

Page 31: Larissa weekly 8th Edition

Κατά 6 ημέρες (4 εργάσιμες) και,συγκεκριμένα, μέχρι τις 24 Νο-εμβρίου μετατίθεται η προθε-

σμία υπαγωγής στην περαίωση, σύμ-φωνα με απόφαση του υπουργείου Οι-κονομικών.

Παράλληλα, όπως προβλέπει η ίδια από-φαση, για όσους φορολογούμενους δενέχουν εκδοθεί εκκαθαριστικά σημειώματαμέχρι τις 10 Νοεμβρίου, θα μπορούν να ταπαραλαμβάνουν από τις εφορίες στιςοποίες υπάγονται μέχρι τις 29 Νοεμβρίου.

Οι ίδιοι θα έχουν στη συνέχεια επιπλέονχρόνο για την αποδοχή τους. Πιο συγκε-κριμένα, θα μπορούν να τα αποδεχθούνμέσα σε 15 ημέρες από την αναφερόμενησε κάθε εκκαθαριστικό σημείωμα ημερο-μηνία έκδοσης.

Πιο αναλυτικά, η απόφαση ορίζει ταεξής: :

1. Το Εκκαθαριστικό Σημείωμα για τηνπραγματοποίηση της περαίωσης των ανέ-λεγκτων υποθέσεων που προβλέπεταιαπό την παράγραφο 1 του άρθρου 9 τουν.3888/2010 εκδίδεται από την αρμόδιαγια τη φορολογία εισοδήματος του επιτη-δευματία Δ.Ο.Υ. κατά την ημερομηνία έκ-δοσής του, εφόσον αυτό δεν έχει εκδοθείαπό τη Γενική Γραμματεία Πληροφορια-κών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του ΥπουργείουΟικονομικών μέχρι την 10.11.2010. Οι δια-τάξεις της παραγράφου 1 της απόφασηςΠΟΛ. 1137/11.10.2010 ισχύουν ανάλογακαι εν προκειμένω.

2. Το κατά τα ανωτέρω ΕκκαθαριστικόΣημείωμα εκδίδεται με βάση τα διαθέσιμαδεδομένα που ήταν καταχωρημένα στακεντρικά υπολογιστικά συστήματα τηςΓ.Γ.Π.Σ. κατά την 13.10.2010, κατόπιν σχε-τικής επιβεβαίωσης καθώς και περαιτέρωδιόρθωσης ή συμπλήρωσης αυτών, εφό-σον συντρέχει περίπτωση, από την κατάπερίπτωση αρμόδια για την έκδοση τουΣημειώματος αυτού Δ.Ο.Υ., με βάση ταυφιστάμενα δεδομένα των φακέλων τωναρχείων της κατά το χρόνο έκδοσης τουΕκκαθαριστικού Σημειώματος, με εξαί-ρεση τα δεδομένα των τυχόν δηλώσεωνπου υποβλήθηκαν μετά την 31.8.2010. Ει-δικά στις περιπτώσεις επιτηδευματιώνπου για μία ή περισσότερες από τις υπα-γόμενες στην περαίωση χρήσεις ή και γιαόλες τις χρήσεις αυτές δεν υφίστανται δια-θέσιμα δεδομένα στη Γ.Γ.Π.Σ. κατά τα ανω-τέρω ή τα δεδομένα αυτά είναι ελλιπή, τοΕκκαθαριστικό Σημείωμα εκδίδεται μεβάση κατ’ αρχήν τα τυχόν διαθέσιμα δε-δομένα της Γ.Γ.Π.Σ. κατόπιν επιβεβαίωσηςκαι τυχόν διόρθωσης ή συμπλήρωσηςαυτών σύμφωνα με τα προαναφερόμενακαι περαιτέρω, κατά το μέρος που δεν υφί-στανται διαθέσιμα δεδομένα της Γ.Γ.Π.Σ.,με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα τωνφακέλων των αρχείων της ως άνω Δ.Ο.Υ.κατά το χρόνο έκδοσης του Εκκαθαριστι-

κού Σημειώματος, με εξαίρεση τα δεδο-μένα των τυχόν δηλώσεων που υποβλή-θηκαν μετά την 31.8.2010. Εάν για τηνεπιβεβαίωση των ως άνω διαθέσιμων δε-δομένων της Γ.Γ.Π.Σ. ή για την έκδοση τουΕκκαθαριστικού Σημειώματος, κατά περί-πτωση, απαιτείται η παροχή στοιχείωναπό άλλες Δ.Ο.Υ. ή Υπηρεσίες, αποστέλ-λονται από αυτές άμεσα με τηλεομοιοτυ-πία (FAX) στην ως άνω Δ.Ο.Υ. τααπαραίτητα σχετικά στοιχεία από τους οι-κείους φακέλους τους, με βάση τα οποία ηεν λόγω Δ.Ο.Υ. προβαίνει στη διόρθωση ήσυμπλήρωση των διαθέσιμων δεδομένωντης Γ.Γ.Π.Σ., εφόσον τελικά συντρέχει περί-πτωση, ή στην έκδοση του Εκκαθαριστι-κού Σημειώματος, αντίστοιχα.

3. Περαιτέρω, το Εκκαθαριστικό Σημεί-ωμα αποστέλλεται από την αρμόδια γιατην έκδοσή του Δ.Ο.Υ. ταχυδρομικά στονεπιτηδευματία, με ταυτόχρονη ηλεκτρο-νική ενημέρωση και των τυχόν άλλωνΔ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιες για τη φορολο-γία εισοδήματος του επιτηδευματία γιαένα ή περισσότερα οικονομικά έτη πουαναγράφονται στο Εκκαθαριστικό Σημεί-ωμα.

4. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσηςκατά τα ανωτέρω των ως άνω Εκκαθαρι-στικών Σημειωμάτων ορίζεται η29.11.2010. Η αποδοχή των εν λόγω Εκ-καθαριστικών Σημειωμάτων από τους επι-τηδευματίες, κατά τις διατάξεις τηςπαραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν.3888/2010, γίνεται το αργότερο εντόςδέκα πέντε (15) ημερών από την αναφε-ρόμενη σε κάθε Εκκαθαριστικό Σημείωμαημερομηνία έκδοσης αυτού.Τυχόν επιβα-ρυντικά εν γένει στοιχεία, κατά τις διατά-ξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου2 του παραπάνω νόμου, που περιέρχονταιή υφίστανται στη Δ.Ο.Υ. που εξέδωσε τοΕκκαθαριστικό Σημείωμα από το χρόνοέκδοσης αυτού μέχρι το χρόνο αποδοχήςτου, λαμβάνονται υπόψη με σχετική τρο-ποποίηση του Εκκαθαριστικού Σημει-ώματος κατά το χρόνο αποδοχής του.

5. Η καταβολή του ποσού που προβλέ-πεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3του άρθρου 9 του ν.3888/2010 για τηναποδοχή του Εκκαθαριστικού Σημειώμα-τος κατά τις διατάξεις αυτές, πραγματο-ποιείται στη Δ.Ο.Υ. έκδοσης αυτού, η οποίααναγράφεται επί του Εκκαθαριστικού Ση-μειώματος.Το σύνολο της προκύπτουσαςοφειλής που αφορά τα οικονομικά έτη γιατα οποία το Εκκαθαριστικό Σημείωμα γί-νεται αποδεκτό βεβαιώνεται από τον προ-ϊστάμενο της ανωτέρω Δ.Ο.Υ. στο όνοματου υπόχρεου με τη σύνταξη σχετικώνχρηματικών καταλόγων κατά τις κείμενεςδιατάξεις, τα υπόλοιπα δε προς καταβολήποσά φόρου εισοδήματος και φόρου

προστιθέμενης αξίας καταβάλλονται σύμ-φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 τουν.3888/2010.

6. Σε περίπτωση ύπαρξης προφανώνσφαλμάτων εκδοθέντος κατά τα ανωτέρωΕκκαθαριστικού Σημειώματος, ο επιτη-δευματίας προσέρχεται στη Δ.Ο.Υ. έκδο-σης αυτού, όπου γίνεται οίκοθεν άμεσηδιόρθωσή του, εφαρμοζόμενων ανάλογατων οριζόμενων στην παράγραφο 7 τηςαπόφασης ΠΟΛ.1137/11.10.2010. Στις πε-ριπτώσεις αυτές η αποδοχή του Εκκαθα-ριστικού Σημειώματος γίνεται τοαργότερο μέχρι την 17.12.2010.

7. Εφόσον κατά την αποδοχή του Εκκα-θαριστικού Σημειώματος υφίστανται στηΔ.Ο.Υ. που εξέδωσε το Σημείωμα αυτό εκ-θέσεις ελέγχου Κ.Β.Σ. για τις οποίες δενέχουν εκδοθεί οι οικείες αποφάσεις επι-βολής προστίμου, προηγείται υποχρεω-τικά η έκδοση των αποφάσεων αυτώνκατά τις κείμενες διατάξεις και ακολουθείπεραιτέρω η αποδοχή του Εκκαθαριστι-κού Σημειώματος. Με την αποδοχή τουΕκκαθαριστικού Σημειώματος ο επιτη-δευματίας δύναται κατόπιν σχετικής αίτη-σής του να ζητήσει την επίλυση τηςδιαφοράς του επιβληθέντος προστίμουμε ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων τωνπαραγράφων 1, 7 και 8 του άρθρου 11 τουν. 3888/2010, καθώς και του δεύτερουεδαφίου των παραγράφων 5 και 6 τηςαπόφασης ΠΟΛ. 1138/11.10.2010. Η επί-λυση της διαφοράς κατά τα οριζόμεναστο προηγούμενο εδάφιο διενεργείταιταυτόχρονα με την αποδοχή του πιο πάνωΣημειώματος ή το αργότερο εντός δέκα(10) ημερών από την αποδοχή του. Σε πε-ρίπτωση που για ένα ή περισσότερα οικο-νομικά έτη που αναγράφονται στοΕκκαθαριστικό Σημείωμα είναι αρμόδιεςάλλες Δ.Ο.Υ., η Δ.Ο.Υ. που εξέδωσε το Ση-μείωμα αυτό ζητεί, πριν από την αποδοχήτου από τον επιτηδευματία, την αποστολήαπό τις άλλες Δ.Ο.Υ. των τυχόν υφιστάμε-νων σε αυτές εκθέσεων ελέγχου Κ.Β.Σ. για

τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί οι οικείεςαποφάσεις επιβολής προστίμου, προκει-μένου, πριν από την αποδοχή του Εκκα-θαριστικού Σημειώματος, να εκδώσει τιςπιο πάνω αποφάσεις, για τις οποίες περαι-τέρω έχουν επίσης εφαρμογή τα οριζό-μενα στα προηγούμενα εδάφια.

8. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 τουάρθρου 9 του ν.3888/2010 καθώς και τωνπαραγράφων 5 και 6 της απόφασηςΠΟΛ.1137/11.10.2010 ισχύουν ανάλογακαι για τα Εκκαθαριστικά Σημειώματα πουεκδίδονται κατά τα οριζόμενα στις προ-ηγούμενες παραγράφους.

9. Επί υποθέσεων της παραγράφου 13του άρθρου 6, της παραγράφου 3 του άρ-θρου 7, καθώς και του άρθρου 8 τουν.3888/2010, για τις οποίες το οικείο Εκκα-θαριστικό Σημείωμα εκδίδεται από τιςκατά περίπτωση αρμόδιες Δ.Ο.Υ. κατά ταοριζόμενα στις προηγούμενες παραγρά-φους, η προβλεπόμενη αίτηση προκειμέ-νου να επιλυθούν οι σχετικές διαφορέςκατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρ-θρου 11 του ως άνω νόμου καθώς και στιςδιατάξεις των αποφάσεωνΠΟΛ.1138/11.10.2010 και1143/20.10.2010, υποβάλλεται μέχρι την17.12.2010, με την επιφύλαξη των οριζό-μενων στις παραγράφους 3 και 4 της πα-ραπάνω απόφασηςΠΟΛ.1138/11.10.2010.

10. Η προθεσμία της παραγράφου 1 τηςαπόφασης ΠΟΛ.1138/11.10.2010 για τηνυποβολή αιτήσεων επίλυσης των διαφο-ρών εκκρεμών υποθέσεων κατά το άρθρο11 του ν. 3888/2010 παρατείνεται μέχρι24.11.2010. Η επίλυση της διαφοράς γιατις αιτήσεις που υποβάλλονται στο πλαί-σιο της ανωτέρω παράτασης από16.11.2010 και μετά πραγματοποιείταικατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 τηςανωτέρω απόφασης και το αργότερομέχρι 29.11.2010.

Παράτασηκαινέεςαλλαγέςστηνπεραίωση

Page 32: Larissa weekly 8th Edition

Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010

Larissaweekly συνέντευξη 31

Τις εμπειρίες τους ως μπάρμαν,αλλά και τις ανησυχίες τους, ωςδύο νέοι άνθρωποι με όνειρα για

τομέλλον,μοιράστηκανμαζίμαςοΣταύ-ροςΤσιακάρας και ο Νίκος Στοϊκούδης.Και οι δύο σπουδάζουν στη Λάρισα, ομεν Σταύρος Ιατρική, ο δε Νίκος Πλη-ροφορική.

Μόλις όμως νυχτώσει, αφήνουν τις ση-μειώσεις και πιάνουν τα μπουκάλια, για νακάνουν τα… μαγικά τους.

Σταύρος ο… “αψεγάδιαστος” και Νίκοςτο… “μωράκι”. Δύο παιδιά που έχουνπολλά να πουν, διότι κάνουν μια δουλειάμε πολύ ζουμί…

LARISSA WEEKLY: Μία ιδιαίτερη δου-λειά, στην οποία το“παιχνίδι”παίζει βα-σικό ρόλο. Ως μπάρμαν, έχετε επιτυχίες;

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΑΚΑΡΑΣ: Είναι δεδομένο,ότι ειδικά αν καθίσουν κοπέλες στο μπαρ,θέλουν να γίνει παιχνίδι. Όχι απαραίτητα,για να προχωρήσει παρακάτω… Δηλαδή,το ωραίο σε αυτή τη δουλειά, είναι το όλοκλίμα, το φλερτ, η καλή διάθεση.Άλλωστεγι’ αυτό βγαίνουν έξω. Κανείς δεν θέλειαπέναντί του, την ώρα ειδικά που πίνειποτό, ανθρώπους με“μούτρα”.

ΝΙΚΟΣ ΣΤΟΪΚΟΥΔΗΣ: Ορισμένες φορέςζούμε απίστευτες καταστάσεις. Βλέπουμεκοπέλες και επειδή εμείς δουλεύουμε καιδεν μπορούμε προσέχουμε τα πάντα, κά-νουν κινήσεις για να σε πλησιάσουν και ανκάποιος είναι γενικά “ανοιχτός” σε προτά-σεις, μπορεί να κάνει πολλές γνωριμίες.

L.W.: Πείτε μας ένα σκηνικό που σαςέρχεται στο μυαλό, με κοπέλα που θέ-λησε να σας γνωρίσει.

Σ.Τ.: Έδωσα σε μία κοπέλα ένα χαρτάκιμε τον αριθμό τηλεφώνου, ενός άλλουμπάρμαν και της είπα ότι εκείνος ενδιαφέ-ρεται να τη γνωρίσει καλύτερα. Εκείνη, γέ-λασε και μου είπε ότι ήθελε το δικό μουτηλέφωνο. Κατευθείαν όμως έφυγε και δενπρόλαβα τελικά να τη γνωρίσω ούτε εγώ!

Ν.Σ.: Καθόταν μία κοπέλα με το αγόριτης στο μπαρ. Με ρώτησε αν θέλω τσίχλακαι είπα όχι. Όταν έφευγαν, είχε αφήσει τοκουτάκι με μία τσίχλα μέσα και γραμμένοπάνω τον αριθμό της.

L.W.: Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαί-νουμε, δεν υπάρχουν ενδοιασμοί, όσοναφορά το αν θα είναι ελεύθερη μία κο-πέλα, ή αν θα συνοδεύεται;

Σ.Τ.: (Γέλια)… Αυτά είναι ασήμαντες λε-πτομέρειες, που ειδικά όσο περνάει η ώρακαι αυξάνεται η ποσότητα του αλκοόλ στοαίμα, ξεπερνιούνται πολύ εύκολα. Πολλέςκοπέλες κάνουν “παιχνίδι”, ειδικά με ταμάτια, ανεξάρτητα ποιος είναι δίπλα. Μά-λιστα, έχει τύχει να το πάρει είδηση ο συ-νοδός της και φανεί ότι ενοχλήθηκε.

Ν.Σ.: Κοιτάξτε, εμείς σε αυτές τις περι-πτώσεις, προσπαθούμε να είμαστε διακρι-τικοί και σε καμία περίπτωση δεν θαπροσβάλλουμε τον πελάτη μας. Αλλάυπάρχουν και στιγμές που οι κοπέλες ρί-χνουν κάτι βλέμματα, που πετούν σπίθες!

L.W.: Εδώ στη Λάρισα, βλέπετε ναυπάρχει ιδιαίτερη διάθεση για καμάκι;Είναι δηλαδή απελευθερωμένος ο κό-σμος;

Σ.Τ.: Παραείναι θα έλεγα! Ειδικά εδώ πουδουλεύω τώρα, τα μάτια μου έχουν δειπολλά. Και φυσικά, δεν υπάρχουν αναστο-λές, όσον αφορά τις ηλικίες των γυναικώνπου θα μας πλησιάσουν. Μάλιστα, θαέλεγα, ότι έχουμε μεγάλη“επιτυχία”σε αρ-κετά μεγαλύτερες γυναίκες, οι οποίες μαςπλησιάζουν και με πιο ευθύ τρόπο.

Ν.Σ.: Αυτό που λέει είναι πραγματικό-τητα. Σίγουρα κοπέλες της ηλικίας μας, δεί-χνουν ότι έχουν διάθεση για λίγο φλερτ, τοοποίο όπως είπαμε είναι και κομμάτι τηςδουλειάς μας, αλλά υπάρχουν περιπτώσειςπου αρκετά μεγαλύτερές μας, χρησιμο-ποιούν αρχικά τη “γλώσσα του σώματος”και στη συνέχεια, φροντίζουν να σε πλη-σιάσουν για να σου μιλήσουν με ιδιαίτερααισθησιακό τρόπο.

L.W.: Εσείς όλο αυτό πώς το βλέπετεκαι πώς το αντιμετωπίζετε; Διότι, λο-γικό είναι να μη σας αρέσουν, όλες οιγυναίκες που σας πλησιάζουν.

Σ.Τ.: Ποτέ δεν δείχνουμε αδιαφορία. Δενυπάρχει λόγος άλλωστε. Περνάμε όλοικαλά, για λίγες ώρες. Απλά, με ευγένεια,δείχνεις ουσιαστικά ότι μέχρι εκεί προχω-ράμε.

Ν.Σ.: Εκείνη την ώρα που δουλεύεις, όλαγίνονται αντανακλαστικά. Εμένα πάντως,αν μου δώσει μία κοπέλα το τηλέφωνο, μεκαθαρό μυαλό πλέον θα αποφασίσω ανθα πάρω ή όχι. Έχω πετάξει σίγουρα πολλάχαρτάκια, αλλά έχω κρατήσει και πολλά!

L.W.: Επειδή πλέον γνωρίζετε λίγο-πολύ την πελατεία σας, οι παντρεμένοι,γιατί σίγουρα θα υπάρχουν, πώς συμ-περιφέρονται;

Σ.Τ.: Αυτό για τη Λάρισα, είναι ένα με-γάλο κεφάλαιο. Τα πάντα… ξεχνιούνταιεδώ μέσα. Έχουμε δει παντρεμένους, νακάνουν κίνηση σε πολύ μικρότερές τουςκοπέλες, ενώ αντίστοιχα, παντρεμένες, έρ-χονται πολύ εύκολα σε εμάς, για να… συ-ζητήσουν. Επειδή είναι όμως ντόπιες καιφοβούνται μερικές φορές να εκδηλωθούν,ξεκινάνε ένα παιχνίδι με τα μάτια. Βέβαια,εγώ έχω πετύχει αρκετές, που γρήγορα χά-νουν τις αναστολές τους. Μάλιστα, μουέχουν πει στα ίσια, ότι έχουν αφήσει ναπροσέχει το παιδί ο άντρας τους και έχουνλίγο χρόνο, για να τον αφιερώσουν σε

εμένα.Ν.Σ.: Μα οι παντρεμένες με τα παιδιά

είναι εκείνες που ζητάνε το κάτι παρα-πάνω. Θέλετε η ρουτίνα της καθημερινό-τητας, ή η ανάγκη για επιβεβαίωση, ότιδηλαδή μετράνε ως γυναίκες, όταν πιουνδύο-τρία ποτάκια, αρχίζουν οι… επιθέσεις.Και φυσικά δεν θα κοιτάξουν και την…ταυτότητα του εκάστοτε μπάρμαν. Η ηλι-κία δεν ενδιαφέρει κανέναν.

L.W.: Πιο… προχωρημένες προτάσειςγίνονται σε εσάς;

Σ.Τ.: Εννοείται. Εκεί πάντως που εγώ προ-σωπικά, μερικές φορές εκνευρίζομαι, είναιο τρόπος που με πλησιάζουν ορισμένοι…άντρες. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τιςεπιλογές του καθενός, αλλά οι περισσότε-ροι γίνονται χυδαίοι. Σου “ρίχνονται” σταίσια, αλλά με άκομψο τρόπο. Πάντα βέ-βαια εμείς είμαστε ευγενικοί και να πω τηναλήθεια ορισμένες φορές κάνουμε και χα-βαλέ.

Ν.Σ. Πολλές φορές. Στη Λάρισα υπάρχειμεγάλος αριθμός ειδικά γυναικών, πουξέρει να περνάει καλά. Μου έχουν ζητήσεικαι αρκετές μαζί, να συμμετέχουμε“παρέα” σε πριβέ παρτάκι. Φυσικά, είναιπανεύκολο, μόλις τελειώσουμε τη δουλειά,να φύγουμε όχι μόνο δύο- δύο, αλλά πολ-λοί περισσότεροι…

Τέτοιου είδους προτάσεις γίνονται κυ-ρίως από κοπέλες της ηλικίας μας, δηλαδήαπό 20 έως 25. Οι μεγαλύτερες θέλουν…αποκλειστικότητα.

L.W.: Από αυτά που λέτε, διαπιστώ-νουμε ότι στη Λάρισα, κακώς θεωρούνπολλοί ότι άλλαξαν οι καιροί και δεν γί-νεται “παιχνίδι”. Γιατί έχουμε ακούσειπολλές γυναίκες να λένε ότι οι άντρεςδεν πλησιάζουν, ενώ αντίστοιχα οι άν-τρες χαρακτηρίζουν τις Λαρισαίες,σνομπ.

Σ.Τ.: Καταρχήν, να ξέρετε ότι δεν έχει αλ-λάξει τίποτα, όσον αφορά τη διάθεση καιτων δύο πλευρών. Αντίθετα μάλιστα, θαέλεγα, ότι ανοίγονται όλο και περισσότερο

και περνάνε καλά. Απλά, όλα είναι θέμα πε-ριβάλλοντος και προσαρμογής. Πολύαπλά, έχω δει κοπέλα σε κεντρική καφετέ-ρια, να σε κοιτάει με τη μύτη ψηλά καιπράγματι να δίνει την εντύπωση ότι είναισνομπ και το ίδιο βράδυ, ήρθε εδώ πουδουλεύω και είχε μεταμορφωθεί.Τη συνέ-χεια προτιμώ να μην την αναλύσω…

Ν.Σ.: Να ξεκαθαρίσουμε ότι η νεολαία, ανθέλει, περνάει καλά. Γνωριμίες γίνονται καιόσο περνάνε τα χρόνια, απελευθερωνό-μαστε και περισσότερο. Αυτό είναι μίαπραγματικότητα. Απλά, εγώ διαπιστώνωστη Λάρισα, ότι και οι μεγαλύτερες ηλικίες,όταν τους δίνεται η ευκαιρία, ξεσαλώνουν.Πιστέψτε μας, έχουν δει πολλά τα μάτιαμας σε αυτή τη δουλειά…

L.W.: Επειδή είναι μια δύσκολη και ιδι-αίτερη δουλειά, για την ηλικία των 20σίγουρα όλα είναι μέλι γάλα.Το μέλλονσας όμως, σας απασχολεί καθόλουστην παρούσα φάση;

Σ.Τ.: Φυσικά! Μπορεί να περνάμε καλάτώρα και να βγάζουμε αρκετά χρήματα,που μας δίνουν τη δυνατότητα να ζούμεσαν“πλούσιοι”φοιτητές, αλλά γνωρίζουμετι ακριβώς γίνεται σε αυτή τη δουλειά. Εγώπροσωπικά, το αγαπάω αυτό που κάνω καισίγουρα σε αυτή την ηλικία που είμαι, με-τράει το γεγονός ότι κάνω και πολλές γνω-ριμίες.

Το μέλλον μου όμως, το βλέπω διαφορε-τικό. Δεν θα είχα αντίρρηση να ανοίξω έναδικό μου μαγαζί, όμως εγώ θα είμαι για-τρός και όχι μπάρμαν.

Ν.Σ.: Μπάρμαν δεν μπορείς να είσαιμέχρι να γεράσεις. Εγώ προσωπικά, περ-νάω υπέροχα και θα συνεχίσω να το κάνωκάποια χρόνια. Όμως δεν πρόκειται να πα-ρατήσω τη σχολή μου. Θέλω να πάρω τοπτυχίο μου, ενώ στο μέλλον, θέλω τα αυ-τονόητα. Μία καλή δουλειά και οικογένεια.Αυτά δεν γίνονται όταν είσαι μέσα στομπαρ. Αλλά επειδή μου αρέσει πολύ ηδουλειά μου να έχει σχέση με κόσμο, θαήθελα πολύ να ανοίξω ένα μαγαζί και απλάνα μη βάζω εγώ τα ποτά…

Τηςνύχταςτακαμώματα…∆ύο µπάρµαν, ο Σταύρος και ο Νίκος, αποκαλύπτουν µεταµεσονύκτια µυστικά

Page 33: Larissa weekly 8th Edition

Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010

αποδράσεις32 Larissaweekly

ΗΗ ΑΑλλόόννννηησσοοςς......ππααρράάθθυυρροο ττοουυ οοννεείίρροουυ

Να πάτε οπωσδήποτε:- Στη Χώρα με τον υπέροχο μεσαιωνικό οι-

κισμό!- Δια θαλάσσης στα γύρω νησάκια: Περι-

στέρα, Κυρά Παναγιά, Γιούρα, Σκάτζουρα, Πι-πέρι, Ψαθούρα, Δυο Αδελφοί.

- Σε κάποιο ή και σε όλα τα 14 σηματοδοτη-μένα φυσικά μονοπάτια .

Γίνονται και ξεναγήσεις.Κυρά ΠαναγιάΜε έκταση 25 περίπου τετραγωνικά χιλιό-

μετρα αποτελείται από ένα ήπιο γεωγραφικόανάγλυφο με ομαλούς-βατούς λόφους, απα-λές πλαγιές και με δύο μεγάλες κοιλάδες-κάμπους στον Πλανήτη και στον Άγιο Πέτρο.

Αρχαιότατο λίκνο πολιτισμού επιβεβαι-ωμένο από τα ευρήματα της αρχαιολογικήςσκαπάνης, μήλον της έριδος μεταξύ Φιλίπ-που του Μακεδόνα και των Αθηναίων και ση-μαντικό μοναστικό και θρησκευτικό κέντροτου Αιγαίου. Αντελήφθη εγκαίρως την με-γάλη σημασία της Κυρά Παναγιάς, ο ΆγιοςΑθανάσιος ο Αθωνίτης, κτήτωρ της ΙεράςΜονής Μεγίστης Λαύρας και ύστερα από συ-νεννόηση με τον φίλο του, αυτοκράτορα Νι-κηφόρο Φωκά αγοράζει το νησί τουΓυμνοπελαγησίου (αυτό ήταν το Βυζαντινόόνομα της Κυρά Παναγιάς) το έτος 993.

Η απόκτηση του Γυμνοπελαγησίου από τονΆγιο Αθανάσιο φαίνεται ότι είχε διττή σημα-σία και σπουδαιότητα για το μοναστήρι τηςΜεγίστης Λαύρας αλλά και για ολόκληρη την

βυζαντινή αυτοκρατορία.Στην χιλιετία που κύλησε από το 993, η

Κυρά Παναγιά μπορεί να έχασε τη στρατη-γική της σημασία, λόγω και των γεωπολιτικώνανακατατάξεων ( Οθωμανική Αυτοκρατορία,Ελληνική Επανάσταση 1821-απελευθέρωση,κ.τ.λ.) όμως η επισιτιστική της σημασία γιατην κοινότητα των μοναχών της ΜεγίστηςΛαύρας εξακολουθούσε να υφίσταται μέχριτο τέλος της δεκαετίας του ΄70.

Πολυπληθείς κοινότητες κολλήγων και πα-ραγιών ζούσαν μόνιμα στην Κυρά Παναγιά, ηοποία έσφυζε από ζωή, σφυρηλατώντας δε-σμούς συνεργασίας ανάμεσα στους ντόπιουςκαι την μοναστική κοινότητα.

Στην περιοχή του Πάρκου υπολογίζεται ότιζει ο μεγαλύτερος στη Μεσόγειο πληθυσμόςτης Μεσογειακής φώκιας Monachus mona-chus. Το θαλάσσιο πάρκο είναι το πρώτοΕθνικό Θαλάσσιο Πάρκο της Ελλάδας καιιδρύθηκε το 1992.

Το σπήλαιο του Κύκλωπα, το μεγαλύτεροτων Βορείων Σποράδων, βρίσκεται στο νησίΓιούρα, το οποίο σήμερα είναι ακατοίκητο καιανήκει στα ερημόνησα του Βορείου Αιγαίου.Απέχει από την Αλόννησο 16 ναυτικά μίλιακαι παρουσιάζει ιδιαίτερο οικολογικό ενδια-φέρον αφού στο τραχύ και δύσβατο έδαφόςτου ζει ένα σπάνιο είδος αιγάγρου, που σή-μερα είναι υπό προστασία. Οι παλαιότερεςμαρτυρίες που έχουμε για το είδος αυτό προ-έρχονται από περιηγητές του 16ου και 17ουαιώνα.

Στην αρχαιότητα μέχρι τους κλασικούς χρόνους το νησί ήταν γνωστό με το όνομα Ίκος. Η αρχαία πόλη καταποντίσθηκε πριν από την παλαιολιθική πε-ρίοδο και τα ερείπιά της διακρίνονται στο βυθό του Κοκκινόκαστρου. Ονομάσθηκε Αλόννησος κατά λάθος, το 1836. Ίσως ακούσετε για τα κρυστάλ-λινα νερά στην παραλία «Λεφτός Γιαλός». Αν πάτε και καθίσετε για φαγητό στην ταβέρνα «Δόλοπες», για να μη έχετε την ίδια με μένα απορία σας πλη-

ροφορώ ότι οι Δόλοπες ήταν πελασγικό φύλο που κάποια στιγμή έγιναν ξακουστοί πειρατές και μάστιγα του Αιγαίου, ώσπου τους καθάρισε ο αθηναϊκός στό-λος με αρχηγό τον Κίμωνα.

Page 34: Larissa weekly 8th Edition

Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010

Larissaweekly υγεία 33

Οδιαβήτης είναι μια χρόνια κατάσταση πουεμφανίζεται όταν το πάγκρεας δεν παρά-γει αρκετή ινσουλίνη ή όταν ο οργανισμός

δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τηνινσουλίνη που παράγει. Η ινσουλίνη είναι η ορμόνηπου παράγεται από το πάγκρεας και βοηθάει τακύτταρα να απομακρύνουν το ζάχαρο από τοαίμα και να το χρησιμοποιούν για τις ενεργειακέςανάγκες του οργανισμού.

Η βλάβη στην παραγωγή ινσουλίνης ή στη δράση τηςή και τα δυο, οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα ζαχάρου στοαίμα. Αυτά με τη σειρά τους συνδέονται με χρόνιες βλά-βες σε καίρια όργανα και ιστούς του σώματος.

Υπάρχουν δυο βασικοί τύποι Διαβήτη:Ο Διαβήτης Τύπου Ι, που χαρακτηρίζεται από την

πλήρη καταστροφή των κυττάρων που παράγουν ιν-σουλίνη, οπότε αυτή πρέπει να χορηγείται με ενέσεις.Αντιστοιχεί στο 10% περίπου των συνολικών περιστα-τικών.

Ο ΔιαβήτηςΤύπου Ι είναι η μορφή που εμφανίζεται συ-χνότερα στα παιδιά και τους εφήβους.

Ο ΔιαβήτηςΤύπου ΙΙ, που χαρακτηρίζεται από την «αν-τίσταση» του οργανισμού στη δράση της ινσουλίνης.Ταάτομα με Διαβήτη Τύπου ΙΙ δεν μπορούν να χρησιμο-ποιήσουν αποτελεσματικά την ινσουλίνη που παρά-γουν. Αρχικά διαχειρίζονται την κατάστασή τους μεάσκηση και δίαιτα. Σύντομα όμως θα χρειαστεί να λά-βουν θεραπεία από το στόμα, ενώ κάποια στιγμή θαοδηγηθούν στις ενέσεις ινσουλίνης, λόγω του ότι ο Δια-βήτης Τύπου ΙΙ εξελίσσεται προοδευτικά με το χρόνο.Αντιστοιχεί περίπου στο 90% των περιστατικών και κυ-ρίως σε ενήλικες.

Τελευταία, λόγω αύξησης της παιδι-κής παχυσαρκίας και της κακής ποι-ότητας διατροφής ο Διαβήτης ΤύπουΙΙ εμφανίζεται και σε παιδιά. Πρόκειταιγια ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη γιατην οποία πρέπει να δράσουμε άμεσα.

Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι τύποι Διαβήτη που όμωςεμφανίζονται σε εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά και σε γε-νικές γραμμές αντιμετωπίζονται με τους ίδιους τρόπουςμε το Διαβήτη Τύπου Ι και τον Τύπου ΙΙ.

Έρευνα δείχνει σημαντική αύξηση του ΔιαβήτηΤύπουΙΙ στην Ελλάδα

Τα έτη 2002 και 2006, το Διαβητολογικό Κέντρο του Γε-νικού Νοσοκομείου Νίκαιας Πειραιά πραγματοποίησεμελέτη στη Σαλαμίνα, η οποία έδειξε αύξηση στη συ-χνότητα του Διαβήτη Τύπου ΙΙ.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 2002 το 8,2%, (700.000άτομα) του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδος πάσχειαπό Διαβήτη Τύπου ΙΙ. Οι άνδρες είναι εκείνοι που κατέ-χουν το μεγαλύτερο ποσοστό με 8,5% του συνόλου, ενώοι γυναίκες ακολουθούν με 7,8%.

Το 2006 επαναλήφθηκε η ίδια έρευνα. Μετά από τέσ-σερα χρόνια το ποσοστό έφτασε το 9,5% (800.000άτομα). Στην έρευνα αυτή παρατηρήθηκε ότι ο Σακχα-ρώδης Διαβήτης εμφανίστηκε περισσότερο στις γυναί-κες με ποσοστό που φτάνει το 9,7%, ενώ στους άνδρεςτο 9,3%.

Συμπερασματικά, οι παραπάνω αλλαγές αντιστοιχούνσε μια συνολική αύξηση της τάξης του 16% σε τέσσεραχρόνια. Τα επιμέρους ποσοστά με βάση το φύλο τωνατόμων με διαβήτη είναι 14% στους άνδρες και 19%στις γυναίκες.

Υπενθυμίζουμε ότι:Στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από

το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 33,3 εκατομμύριαάτομα πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη, αριθμός πουπροβλέπεται να φτάσει τα 48 εκατομμύρια ως το 2030,κυρίως λόγω της μη σωστής διατροφής και της έλλει-ψης φυσικής άσκησης.

Τουλάχιστον 50% όσων πάσχουν από Διαβήτη δενγνωρίζουν ότι πάσχουν. Σε μερικές χώρες το ποσοστόμπορεί να φτάσει το 80%.

Ο Διαβήτης είναι η κύρια αιτία θανάτου από καρδιαγ-γειακά νοσήματα (για παράδειγμα έμφραγμα και εγκε-φαλικό) στις βιομηχανοποιημένες χώρες.

Ο Διαβήτης είναι η κύρια αιτία τύφλωσης και διαταρα-χών της όρασης στις αναπτυγμένες χώρες.

Ο Διαβήτης είναι η πιο συχνή αιτία ακρωτηριασμού,όταν αυτή δεν είναι το αποτέλεσμα τραυματισμού.

Ο Διαβήτης είναι η κύρια αιτία νεφρικής ανεπάρκειαςστις αναπτυγμένες χώρες.

Όλες αυτές οι επιπλοκές του Διαβήτη αποτελούν έναβαρύ φορτίο για τις υπηρεσίες υγείας. Υπολογίζεται ότιο Διαβήτης απορροφά περίπου 5-10% του εθνικού προ-ϋπολογισμού για την υγεία.

Έρευνες έδειξαν ότι η διατήρηση των επιπέδων τουσακχάρου αίματος όσο το δυνατόν πιο κοντά στα φυ-σιολογικά μπορεί να αποτρέψει την εμφάνιση των επι-πλοκών.

∆ιαβήτης

Page 35: Larissa weekly 8th Edition

Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010

nightlife34 Larissaweekly

Page 36: Larissa weekly 8th Edition

Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010

Larissaweekly nightlife 35

Page 37: Larissa weekly 8th Edition

Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010

nightlife36 Larissaweekly

Page 38: Larissa weekly 8th Edition

Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010

Larissaweekly nightlife 37

Rihanna Only Girl (In The World)ΜΕΛΙSSES Επικίνδυνα Φιλιά (The Key Remix)Ήβη Αδάµου Το Μυστικό Μου Να ΒρειςKings Of Leon RadioactiveDuffy Well, Well, Well∆έσποινα Βανδή-Υποχθόνιος Έρωτα Θέλει Η Ζωή (Remix)Swedish House Mafia Vs. Tinie Tempah Miami 2 IbizaEminem Feat. Lil Wayne No LoveBarbra Streisand Duck SauceEnrique Iglesias Feat. Nicole Scherzinger Heartbeat

ΕΛΛΗΝΙΚΑ TOP 10

Page 39: Larissa weekly 8th Edition

Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010

nightlife38 Larissaweekly

Rihanna OnlyGirl (In TheWorld)Cheryl Cole PromiseThisAlexis Jordan HapinessKaty Perry FireworkBruno Mars Just The Way You AreCee Lo Green Forget YouMike Posner Cooler Than MeNelly Just A DreamDuck Sauce Barbra StreisandSaturdays feat. Flo Rida Higher

UK TOP 10

Page 40: Larissa weekly 8th Edition

Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010

Larissaweekly nightlife 39

Ke$ha We R Who We RFar*East Movement feat. Cataracs & Dev Like A G6Bruno Mars Just The Way You AreRihanna OnlyGirl (In TheWorld)Nelly Just A DreamUsher feat. Pitbull DJ Got Us Fallin' In LoveTrey Songz feat. Nicki Minaj Bottoms UpKaty Perry Teenage DreamTaio Cruz DynamitePink Raise Your Glass

US TOP 10

Page 41: Larissa weekly 8th Edition

Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010

διάφορα40 Larissaweekly

Οι ανταγωνιστικές, επιθετικέςκαι σεξουαλικές ορμές σας διεγείρονταιενώ η ψυχραιμία δεν είναι χαρακτηριστικόαυτής της ημέρας. Δεν φαίνεται να είστευπομονετικοί, ιδιαίτερα με τα μέλη της οι-κογενείας σας. Αποφύγετε τις γρήγορεςαντιδράσεις όταν βλέπετε ότι οι άλλοι δενείναι με το μέρος σας ή ότι δεν μπορούννα καταλάβουν σε βάθος το πρόβλημάσας. Η επιθυμία σας για εξουσία, προσω-πική αναγνώριση των προσπαθειών σαςκαι ο απόλυτος έλεγχος των σχέσεών σαςείναι ο στόχος σας αυτή την ημέρα.

Είστε πολύ ανταγωνιστικοίστις επαγγελματικές σας σχέσεις και πα-ρουσιάζετε στους προϊστάμενους και τουςσυναδέλφους, τις ανάγκες και τα ενδιαφέ-ροντά σας με επιθετικό τρόπο. Είναι πολύπιθανό να εξοργίζεστε λόγω της ανικανό-τητάς σας να βρίσκεστε στην κορυφή, ναείστε πρώτοι, αλλά δεν το βάζετε κάτω.Είστε έτοιμοι να παλέψετε αν χρειαστεί γιανα πάτε μπροστά. Η καριέρα σας φτάνει σ"ένα κρίσιμο σημείο και τα αποτελέσματαθα εξαρτηθούν από την ικανότητά σας ναείστε θετικοί όχι όμως και καταδυναστικοίή άπληστοι.

Μια ευχάριστη ημέρα για σαςπλησιάζει σήμερα. Νιώθετε την ανάγκη να"δραπετεύσετε" από αυτό που ονομά-ζουμε καθημερινότητα και να ασχοληθείτεμε πράγματα πιο ευχάριστα ή τουλάχιστονπου σας προκαλούν προσωρινή ικανοποί-ηση.Τα αισθήματά σας, οι οικονομικές σαςυποθέσεις και κάποιες ιδιαίτερες επιθυμίεςθα βρεθούν σε ανοδική πορεία. Η αισιο-

δοξία σας και διάθεσή σας για πολλάπράγματα θα βρίσκεται ψηλά πράγμα πουθα σας βοηθήσει να βάλετε μια καλή τάξησε πράγματα και υποθέσεις που εκκρε-μούσαν για αρκετό χρονικό διάστημα.

Απρόσμενες διασκεδάσεις,καινούργιοι φίλοι ή μια περιπετειώδη διά-θεση για καινούργιες σχέσεις θα κάνουναυτή την χρονική ημέρα πολύ ενδιαφέ-ρουσα για σας. Θέλετε ή επιθυμείτε έναδιάλειμμα από την συνηθισμένη και καθη-μερινή ρουτίνα και επειδή έχετε μια τάσηνα πειραματίζεστε σήμερα θα επιχειρή-σετε μια ανανεωτική αλλαγή.

Μια αίσθηση ότι πολλά πράγ-ματα στην ζωή σας τραβάνε λάθος κατεύ-θυνση ή νιώθετε έντονη την ανικανότητάσας για να μπορέσετε να βάλετε τις υπο-θέσεις σας να δουλέψουν με τον τρόποπου εσείς θέλετε. Επιπρόσθετα κάποιαμορφή επιθετικότητας ή δυσαρέσκειαςαπό μέρους σας μπλοκάρει περισσότεροτα πράγματα και τις καταστάσεις.

Αναζητάτε συναισθηματικά"βάθη" π.χ. ένα κομμάτι μουσικής που θασας συγκινήσει, μια από "καρδιάς" σχέσημε ένα φίλο ή αγαπημένο πρόσωπο ή μιασυναισθηματική υποστήριξη από τους αν-θρώπους που σας περιβάλλουν καθημε-ρινά. Ο συναισθηματικός σας κόσμος θαείναι πιο έντονος και θα επηρεάζει με τοντρόπο του την λογική ή τις αποφάσεις σας.Ισως μια καλή ημέρα για να ξεκαθαρίσετετο τι θέλετε πραγματικά από το τι είναισωστό να γίνει. Ανεξάρτητα αν πρόκειται

για σχέση, ενασχόληση ή τακτική με τουςάλλους.

Μια πραγματικά δύσκοληημέρα για την ζωή σας σήμερα. Η αύξησητων ευθυνών σας, η προσπάθεια για τηβελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, και οπεριορισμός κατά κάποιο τρόπο, θα είναιτα κύρια χαρακτηριστικά της. Μια ημέραπου πολύ πιθανόν να χρειαστεί να θυσιά-σετε πάρα πολλά πράγματα από την ζωήσας ώστε να μπορέσετε να φέρετε κάποιαισορροπία στις δυσκολίες που θα αντιμε-τωπίσετε.

Εκφράζεστε πολύ καλά αυτέςτις ημέρες. Είστε πρόθυμοι να δώσετε έναχέρι βοήθειας και είστε πολύ γενναιόδω-ροι. Πολύ πιθανόν να κάνετε δωρεές και νακαταναλώσετε χρόνο βοηθώντας κάποιονπου σας χρειάζεται. Το βρίσκετε πολύ εύ-κολο να παραβλέψετε μικροπράγματαστους άλλους που σας ερέθιζαν άλλεςφορές.

Αυτή είναι η ημέρα που είστεικανοί να επικοινωνήσετε αποτελεσματικάγιατί είστε ικανοί να εκφράσετε θετικά αι-σθήματα και να μπείτε στο πνεύμα τωνάλλων. Βέβαια πρέπει να προσπαθήσετενα ικανοποιήσετε και τις υπευθυνότητέςσας και τις βλέψεις σας. Εάν σφάλετε στοένα άκρο ή στο άλλο είναι πιθανόν να κά-νετε το λάθος να περιορίσετε και να συγ-κρατήσετε άσκοπα τον εαυτό σας.

Ικανοποίηση, αισθηματική ευημερία καιαρμονία επικρατούν στις προσωπικές σαςσχέσεις. Αυτή τη στιγμή ηρεμείτε και πα-

ραδίνεστε στην ευχάριστη και αγαπητήπλευρά του εαυτού σας.

Η ανάγκη σας για αναγνώ-ριση και επιτυχία φαίνεται πως βρίσκεταιπάρα πολύ κοντά στο να εκπληρωθεί. Αι-σθάνεστε μια εσωτερική ανάγκη καιισχυρή επιθυμία να αλλάξετε ριζικά ορι-σμένα πράγματα στη ζωή σας να απελευ-θερωθείτε από το παρελθόν και νακινηθείτε μέσα σε χώρους οι οποίοι εξα-σφαλίζουν περισσότερες πιθανότητες επι-τυχίας των σχεδίων σας στο άμεσο μέλλον.

Η φυσική σας πορεία καιενέργεια είναι καλές σήμερα και μπορείτενα επιτύχετε μια σπουδαία συμφωνία αρ-κετά εύκολα. Έχετε την τάση να παίρνετεπρωτοβουλίες ή να ενεργείτε από μόνοισας με αποτέλεσμα αργά ή γρήγορα ναπετύχετε τους στόχους σας σε ότι επιχει-ρήσετε σήμερα. Επειδή επιβεβαιώνετε τονεαυτό σας με θετικό τρόπο κάποιος "αρ-χηγικός" ρόλος ή μια ευκαιρία για να πραγ-ματοποιήσετε κάτι που θέλατε πάρα πολύσήμερα, πολύ πιθανό να επιτευχθεί.

Αυτή τη στιγμή είστε περισ-σότερο ενεργητικοί, ευαίσθητοι ή παθια-σμένοι και πολύ πιθανό να ενεργείτεκατευθυνόμενοι από τα συναισθήματαπαρά από την λογική. Μικροπράγματα ήλεπτομέρειες στην ιδιοσυγκρασία τωνάλλων σας εκνευρίζουν περισσότερο απόότι συνήθως. Φαίνεται να βρίσκεστε σε μιαθέση και διάθεση συνεχούς διαμάχης.

ΚΡΙΟΣ

ΤΑΥΡΟΣ

∆Ι∆ΥΜΟΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΛΕΩΝ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΖΥΓΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ

ΙΧΘΥΕΣ

ΩΩ ΡΡ ΟΟ ΣΣ ΚΚ ΟΟ ΠΠ ΙΙ ΟΟ weekly

Πολλές φορές λέμε ότι κάποιαπράγματα συμβαίνουν μόνοστο σινεμά, εννοώντας μετα-

φορικά ότι είναι αδύνατο να συμβούνστην πραγματικότητα…

Ιδού λοιπόν κάποια πράγματα που συμ-βαίνουν πραγματικά ΜΟΝΟ στο σινεμά.

1. Είναι δεδομένο ότι θα βρεις πάρκινγκΑΚΡΙΒΩΣ απ’ έξω, ή απέναντι από το κτίριοπου θα επισκεφτείς

2. Όταν πληρώνεις ταξί, δεν χρειάζεται ναανοίξεις το πορτοφόλι σου για να βρεις τοποσό… απλά δίνεις ότι έχεις στην τσέπηκαι θα είναι το ακριβές αντίτιμο.

3. Θα ανοίξεις την TV την ακριβή στιγμήπου θα προβάλλεται μία είδηση που θαεπηρεάσει τη ζωή σου.

4.Οποιαδήποτε κλειδαριά μπορεί να πα-ραβιαστεί με πιστωτική κάρτα ή συνδε-

τήρα, σε δευτερόλεπτα. ΕΚΤΟΣ αν πρόκει-ται για την πόρτα φλεγόμενου κτιρίου

5. Αν αποφασίσεις να χορέψεις στη μέσητου δρόμου, όλοι οι περαστικοί θα ξέρουντα βήματα

6. Όλες οι βόμβες έχουν ηλεκτρονικούςμηχανισμούς μέτρησης, με τεράστια κόκ-κινα ψηφία, ώστε να ξέρεις ΑΚΡΙΒΩΣπόσος χρόνος απομένει

7. Αν θες να μεταμφιεστείς σε Γερμανόαξιωματικό, δεν είναι απαραίτητο να ξέ-ρεις γερμανικά, αρκεί να μιλήσεις αγγλικάμε γερμανική προφορά. Επίσης, οι Γερμα-νοί φρουροί το βρίσκουν πιο βολικό να μι-λούν μεταξύ τους στα αγγλικά

8. Το κραγιόν δε βγαίνει ποτέ, ακόμα καιμετά από υποβρύχια κατάδυση

9. Ο Πύργος του Aιφελ φαίνεται απόοποιοδήποτε παράθυρο οποιουδήποτε

κτιρίου στο Παρίσι10. Σχεδόν κάθε αξιωματικός στην αστυ-

νομία θα πεθάνει λίγο πριν βγει στη σύν-ταξη. Επίσης, οι ντετέκτιβ καταφέρουν ναλύσουν την υπόθεση μόνο όταν διωχτούναπό το Σώμα

11. Τα αυτοκίνητα δεν παίρνουν ποτέμπρος με την πρώτη όταν σε κυνηγούν,αντίθετα τα αυτοκίνητα της αστυνομίαςδεν αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα

12. Όταν μένεις σε ένα στοιχειωμένοσπίτι και ακούσεις παράξενους θορύβους,πάντα θα βρεθεί μια γυναίκα που θα δει τισυμβαίνει φορώντας αποκαλυπτικά εσώ-ρουχα

13. Η δράση συνήθως ξεκινάει όταν οιαστυνομικοί τρώνε ανέμελοι hotdogs καιπίνουν καφέ

14. Τα ψώνια περιλαμβάνουν πάντα την

αγορά γαλλικής μπαγκέτας, ενώ πάντα θακατρακυλήσουν φρούτα από τη χάρτινησακούλα.

15. Τα αυτοκίνητα δεν χρειάζονται βεν-ζίνη

16. Όταν βρίσκεσαι σε μάχη με πολλούςαντιπάλους που κινούνται προς το μέροςσου ταυτόχρονα, θα σου επιτεθούν έναςένας περιμένοντας υπομονετικά τη σειράτους.

Συνεχίζεται:

35 πράγµατα που συµβαίνουν µόνο στο σινεµά!

Page 42: Larissa weekly 8th Edition

Τεχνολογία

ΠΠρρόόσσττιιµµαα σσεε CCoossmmoottee,, VVooddaaffoonnee,, WWiinndd γγιιαα ττοονν εελλάάχχιισσττοο χχρρόόννοο χχρρέέωωσσηηςς

Το νέο Xcover271, το νέο κινητό τηλέφωνο με ανθεκτικήκατασκευή και τεχνικά χαρακτηριστικά υψηλών προ-διαγραφών παρουσίασε η Samsung.

Πρόκειται για ένα κινητό που απευθύνεται ειδικά σε ανθρώ-πους που λατρεύουν την περιπέτεια και τη δράση.

Συνεχίζοντας την παράδοση των ανθεκτικών κινητών τηςSamsung, το Xcover271 διαθέτει ειδικό περίβλημα από ουρε-θάνη για να μη γλιστρά και ενισχυμένη οθόνη για αντοχή σε χτυ-πήματα και γρατσουνιές.

Αδιάβροχο και ανθεκτικό στη σκόνη, το νέο Xcover271 απο-τελεί ιδανική επιλογή όσων δραστηριοποιούνται ή εργάζονταισε εξωτερικό περιβάλλον.

Χάρη στη μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του, το Xco-ver271 παρέχει αξιοπιστία και ασφάλεια στο δραστήριο χρήστητου.

Το νέο κινητό της Samsung διαθέτει, επίσης, χρήσιμα εργα-λεία, μεταξύ των οποίων φακό, ψηφιακή πυξίδα, σύστημα πλοή-γησης GPS, καθώς και μετρητή βημάτων για περιπετειώδειςαναζητήσεις στην ύπαιθρο.

Το Xcover271 αποτελεί τον ιδανικό σύντροφο για την επικοι-νωνία σε κάθε δραστηριότητα, καθώς προσφέρει ενισχυμένεςδυνατότητες ψυχαγωγίας μέσω πλοήγησης στο internet, δίνον-τας τη δυνατότητα ανταλλαγής στιγμιαίων μηνυμάτων (InstantMessenger) και πρόσβαση σε social media, όπως Facebook καιTwitter.

Παράλληλα, υποστηρίζει συνδεσιμότητα μέσω Bluetooth καιδιαθέτει τη λειτουργία Noise Cancellation για καθαρότητα ήχου.

Το ενσωματωμένο MP3 Player και το ραδιόφωνο FM συντρο-φεύουν το χρήστη, όπου κι αν βρίσκεται, προσφέροντας μέγι-στη ψυχαγωγία και ενημέρωση, ενώ με το ακουστικό ανοιχτήςακρόασης μπορεί εύκολα να ψυχαγωγηθεί ολόκληρη η παρέα.

Το Xcover271 είναι εξοπλισμένο με εσωτερική μνήμη 30ΜΒκαι με δυνατότητα επέκτασης με την υποδοχή της κάρτας μνή-μης microSD, προσφέροντας στο χρήστη την ευκαιρία να αξιο-ποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητές του, συνδυάζοντας την«ασυμβίβαστη» περιπέτεια με την απεριόριστη επικοινωνία.

Πρόστιμα συνολικού ύψους 5 εκα-τομμυρίων ευρώ επέβαλε η ΕΕΤΤστις 3 εταιρείες κινητής τηλεφω-

νίας, Cosmote, Vodafone, Wind, επειδή αύ-ξησαν ταυτόχρονα τον ελάχιστο χρόνοχρέωσης από τα 30 δευτερόλεπτα στα 45.

Η αλλαγή αυτή σημαίνει ότι μέχρι πριντην αλλαγή ο ελάχιστον χρόνος χρέωσηςμιας κλήσης μέχρι 30 δευτερόλεπτα ήταν30 δευτερόλεπτα. Δηλαδή αν ο χρήστηςμιλούσε μόλις 10 δευτερόλεπτα, χρεωνό-ταν τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα. Ακόμα κιαν δεν μπορούσε να ακούσει τον συνομι-λητή του και η κλήση έκλεινε στα 3 δευτε-ρόλεπτα, πάλι χρεωνόταν 30δευτερόλεπτα.

Οι εταιρείες, μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δε-κεμβρίου 2009 αύξησαν διαδοχικά το

χρόνο από τα 30 στα 45 δευτερόλεπτα.Οπότε τώρα είτε μιλήσουμε 3, 10 ή 20 δευ-τερόλεπτα χρεωνόμαστε 45 ολόκληραδευτερόλεπτα. Κοινώς πληρώνουμε γιακάτι που δεν χρησιμοποιούμε.

Μετά τα 45 δευτερόλεπτα υπάρχει χρέ-ωση ανά δευτερόλεπτο, δηλαδή πληρώ-νουμε μόνο ότι μιλάμε.

Προφανώς η απόφαση αυτή ελήφθη απότις εταιρείες γιατί είδαν ότι κατά μέσο όροοι χρήστες μιλούν 10-30 δευτερόλεπταοπότε σκέφτηκαν να αυξήσουν τα κέρδητους αυξάνοντας τον ελάχιστο χρόνο χρέ-ωσης. Φυσικά πρόκειται για άδικη πολιτική.Το σωστό θα ήταν να χρεωνόμαστε ανάδευτερόλεπτο, από το πρώτο δευτερόλε-πτο, να χρεωνόμαστε δηλαδή όσο μιλάμε.

Η ΕΕΤΤ εκτιμά ότι η αύξηση συνεπάγεται

αντίστοιχη οικονομική επιβάρυνση για πε-ρίπου 4.2 εκατομμύρια συνδρομητές συμ-βολαίου.

Η ΕΕΤΤ επέβαλε πρόστιμο που ανέρχεταισε 2 εκατομμύρια ευρώ για καθεμία από τιςεταιρείες Cosmote και Vodafone, πρόστιμοπου είναι το ανώτατο προβλεπόμενο απότη νομοθεσία, και σε 1 εκατομμύριο ευρώγια τη Wind.

Το ύψος του προστίμου καθορίστηκε, μεβάση τον αριθμό θιγομένων συνδρομη-τών κάθε εταιρείας, τη βαρύτητα της πα-ράβασης ανά περίπτωση, και τη στέρησητης δυνατότητας καταγγελίας των συμβά-σεων από τους συνδρομητές, οι οποίοιείδαν ξαφνικά να αυξάνονται εν αγνοίατους οι μηνιαίοι λογαριασμοί τους.

ΕΕάάνν σσοουυ ααρρέέσσεειι ηη ππεερριιππέέττεειιαα,,

ττόόττεε ααυυττόό εείίννααιι ττοο κκιιννηηττόό σσοουυ!!!!!!

Page 43: Larissa weekly 8th Edition

Το αγαπημένο όχημα τηςαστυνομίας

Στην Ελλάδα η αστυνομία ανακάλυψεπρόσφατα τις μηχανές για την κίνησηστην πόλη τη στιγμή που σε χώρες

όπως οι ΗΠΑ ή το Κατάρ, η αστυνομία έχειπιο προχωρημένα μέσα μετακίνησης.

Το σκούτερ Τ3 έχει γίνει το αγαπημένοόχημα μετακίνησης τόσο επίσημων αστυνο-μικών όσο και ιδιωτικών φυλάκων.

Το Τ3 κινείται με 3 τροχούς, είναι 100% ηλε-κτρικό και χρειάζεται 3 με 4 ώρες για να φορ-τίσει πλήρως.

Διαθέτει LED φώτα, φλας, ειδικά φώτα αστυ-νομίας και σειρήνα και μπορεί να μεταφέρει204 κιλά.

Η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να φτάσειείναι τα 40 χιλιόμετρα την ώρα ενώ είναι ιδιαί-τερα διαδεδομένα σε δυνάμεις ασφαλείαςστις ΗΠΑ.

Βέβαια αν και είναι υπερβολικά cool τρόποςμετακίνησης, ωστόσο μπορεί να σε τιμωρήσεισε περίπτωση που το χρησιμοποιήσεις γιακόλπα και τρικ...

ggaaddggeettssΠέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010

τεχνολογία42 Larissaweekly

gam

es

ΗSega και η Creative Assembly ανακοί-νωσαν την κυκλοφορία του Shogun 2 To-tal War για τις 15 Μαρτίου του 2011.

Δέκα χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτουShogun Total War, που ήταν και ο πρώτος τίτλοςτης θρυλικής σειράς παιχνιδιών στρατηγικής, ηCreative Assembly επιστρέφει στην Ιαπωνία καιυπόσχεται το απόλυτο Total War.

Αστέρες και βετεράνοι του Total War επιστρέ-φουν -όπως οι καλλιτέχνες που σχεδίασαν τοRome Total War και το Medieval 2 Total War και οπολυβραβευμένος μουσικός Jeff Van Dyke πουέφτιαξε τα εκπληκτικά soundtracks του Shogun,Medieval, Rome και Medieval.

Όλη η ατμόσφαιρα της μεσαιωνικής Ιαπωνίας σεένα παιχνίδι με εκπληκτικά γραφικά και μουσικήεπένδυση, με δολοπλοκίες και δολοφονίες, Samu-rai, Ninja και Geishas, φρούρια, πολιορκίες, ναυ-μαχίες και αποβάσεις, νυχτερινές επιδρομέςκαθώς και ανανεωμένα Online στοιχεία.

Το Shogun 2 Total War είναι σίγουρο ότι θα αφή-σει και αυτή τη φορά εποχή!

Shogun 2 Total War Κυκλοφορείστις 15 Μαρτίου

Όλο και περισσότερα ηλεκτρονικά βιβλία πω-λούνται τα τελευταία χρόνια με τους χρήστεςνα επιλέγουν την ηλεκτρονική μορφή του βι-

βλίου από τη χάρτινη. Αν και τα ηλεκτρονικά βιβλία σε κάποιες περιπτώσεις

είναι πιο ακριβά από τα τυπωμένα (άγνωστο γιατί),ωστόσο αυτό δεν αποτρέπει τους χρήστες από το να επι-λέγουν να διαβάζουν ηλεκτρονικές εκδόσεις νέων και πα-λαιότερων εκδόσεων.

Σύμφωνα με έρευνα της Forrester στις ΗΠΑ οι πωλήσειςτων ebook μέσα στο 2010 αναμένεται να φτάσουν τα 996εκατομμύρια ευρώ, ποσό αυξημένο σε σχέση με τα 301εκατομμύρια ευρώ που πωλήθηκαν μέσα στο 2009.

Ο αριθμός αναμένεται να εκτοξευθεί μέχρι το 2015 πουαναμένεται να αναπτυχθεί η αγορά και να αξίζει πλέον

2.81 δισεκατομμύρια ευρώ.Το 7% των ενηλίκων στις ΗΠΑ που διαβάζουν βιβλία και

έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο τα διαβάζουν μέσα απόe-books με μια σειρά συσκευών.

Συγκεκριμένα το:- 35% των χρηστών διαβάζει μέσα από το laptop- 32% στο Kindle της Amazon, - 15% στο iPhone της Apple, - 12% στο Sony e-Reader - 10% σε netbook, - 9% στο Nook της Barnes & Noble, - 9% στο iPad Η Amazon έχει καταφέρει να συνδέσει το όνομά της με

την πώληση ηλεκτρονικών βιβλίων κι έτσι σήμερα έχειποσοστό της αγοράς 50% στις ΗΠΑ.

ΠΠοουυ δδιιααββάάζζεειιςςτταα eebbooookkss;;

Εργάτες δηλητηριάστηκαν ενώ κατασκεύαζαν iPhone

Εργάτες σε εργοστάσιο στην Νότια Κίνα που ισχυρί-ζονται ότι συναρμολογούσαν laptop και iPhone τηςApple αντιμετώπισαν σημαντικά προβλήματα στηνυγεία τους αφού εισέπνευσαν επικίνδυνα χημικά.

Οι εργάτες βρίσκονται στο νοσοκομείο αφού εισέ-πνευσαν το χημικό n-hexane.

Σύμφωνα με τους εργάτες, το χημικό χρησιμοποιεί-ται στην παραγωγή των προϊόντων Apple και προκά-λεσε στους εργάτες αναπηρία.

Οι εργάτες χρησιμοποιούσαν το χημικό για να κολ-λήσουν και να καθαρίσουν το λογότυπο της Appleστα προϊόντα της εταιρείας.

Αφού εισέπνευσαν το χημικό, ζαλίστηκαν και έχα-σαν τις αισθήσεις τους ενώ στη συνέχεια δεν μπο-ρούσαν να περπατήσουν.

Οι εργάτες ισχυρίζονται ότι μπορούσαν να χρησι-μοποιήσουν άλλα χημικά που είναι λιγότερο επικίν-δυνα για την υγεία όμως δεν ήταν τόσοαποτελεσματικά. Η εργοδοσία τους πρότεινε να χρη-σιμοποιούν το n-hexane που είναι πιο αποτελεσμα-τικό.

Page 44: Larissa weekly 8th Edition

Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010

Larissaweekly τεχνολογία 43Larissaweekly

Από εργαλείο φιλίας, σε εργαλείο μί-σους μετέτρεψε το Facebook ο νεαρόςJoshua Ashby που φυλακίστηκε επει-

δή δημοσίευσε στο site γυμνές φωτογραφίεςτης πρώην του όταν χωρίσανε.

Όταν ο 20χρονος νεαρός ζωγράφος χώρισεαπό την φίλη του, με την οποία είχαν σχέση τουςτελευταίους 5 μήνες, δεν κατάφερε να αντιμε-τωπίσει με ψυχραιμία το χωρισμό τους.

Αρχικά της έσκισε τα φορέματά της με ψαλίδιενώ στη συνέχεια της έγραφε μηνύματα όπως"είσαι νεκρή", "θα σε σκοτώσω" κλπ.

Στη συνέχεια αποφάσισε να μεταφέρει το πεδίοτης μάχης σε ηλεκτρονικό επίπεδο κι έτσι δημο-σίευσε στο λογαριασμό της πρώην φίλης τουστο Facebook μια γυμνή φωτογραφία της. Η φω-τογραφία απεικόνιζε την κοπέλα γυμνή μπροστάστον καθρέφτη της.

Ο νεαρός είχε τα στοιχεία του λογαριασμού τηςκοπέλας στο Facebook κι έτσι κατάφερε να δη-μοσιεύσει τη φωτογραφία της στο δικό της προ-φίλ. Αρχικά τη φωτογραφία είδαν οι 218 φίλοιτης κοπέλας όμως ο νεαρός Joshua δεν έμεινεεκεί.

Άλλαξε τις ρυθμίσεις στο λογαριασμό της κο-πέλας και, ενώ αρχικά ήταν διαθέσιμο το προφίλκαι η φωτογραφία στους φίλους της, πλέον μπο-ρούσαν να το δουν όλοι.

Επειδή το Facebook απαγορεύει τη δημοσί-ευση γυμνών φωτογραφιών διέγραψε το προ-φίλ της κοπέλας μέσα σε 12 ώρες.

Η κοπέλα απευθύνθηκε στις αρχές και μήνυσετον πρώην φίλο της με αποτέλεσμα το δικαστή-ριο της Νέας Ζηλανδίας να τον καταδικάσει σε 4μήνες φυλακή.

Οι έφηβοι που στέλνουν πάνω από 120 SMS τηνημέρα έχουν περισσότερες πιθανότητες να κά-νουν σεξ, να καταναλώσουν αλκοόλ και να το ρί-

ξουν στα ναρκωτικά σε σχέση με τα παιδιά που δεν στέλ-νουν SMS σύμφωνα με νέα έρευνα.

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι η υπερβολική αποστολή SMSοδηγεί σε κακή συμπεριφορά του παιδιού.

Η έρευνα της Ιατρικής Σχολής του CaseWestern Reserveπραγματοποιήθηκε σε 20 λύκεια όπου ερωτήθηκαν πάνωαπό 4.200 μαθητές.

Ένας στους πέντε μαθητές είναι υπερβολικά δραστήριοςχρήστης SMS ενώ περνά μεγάλο ποσοστό του χρόνου τουστο Facebook και τα άλλα ηλεκτρονικά δίκτυα.

1 στους 25 νέους είναι υπερβολικά δραστήριος τόσο στοίντερνετ όσο και στα SMS.

Η υπερβολική δραστηριότητα στα SMS και το ίντερνετείναι πιο συχνή ανάμεσα στα κορίτσια, τις μειονότητες, ταπαιδιά με γονείς που δεν είναι μορφωμένοι και στις μονο-γονεϊκές οικογένειες.

Πρόκειται για την πρώτη έρευνα που επιχειρεί να συνδέ-σει τη δραστηριότητα που έχει ένα παιδί με το κινητό τουμε άλλες δραστηριότητες και κυρίως με τη σεξουαλικήεπαφή, τα ναρκωτικά και το αλκοόλ.

Συγκεκριμένα η έρευνα δείχνει ότι όσοι στέλνουν πάνωαπό 120 SMS την ημέρα έχουν 3.5 φορές περισσότερες πι-θανότητες να κάνουν σεξ σε σχέση με τους συμμαθητέςτους που δεν στέλνουν τόσα SMS. Οι νέοι που έχουν καλήσχέση με τα SMS έχουν επίσης μεγαλύτερη πιθανότητα ναμπλέξουν σε καυγά, να κάνουν χρήση ναρκωτικών και να

πάρουν φάρμακα χωρίς συνταγή γιατρού.50% των παιδιών στέλνει 118 SMS τη μέραΜια άλλη έρευνα του Ιδρύματος Kaiser Family αποκαλύ-

πτει ότι το 50% των παιδιών από 8 έως 18 ετών στέλνεικατά μέσο όρο 118 SMS την ημέρα. Την ίδια στιγμή μόνοτο 14% των παιδιών δηλώνει ότι οι γονείς του θέτουν πε-ριορισμούς στα SMS που θα στείλει κάθε ημέρα.

Τα αποτελέσματα με την "επιδημία" των SMS έχει καιάλλες ανησυχητικές πτυχές καθώς σύμφωνα με το ΚέντροΕρευνών Pew το 1/3 των νέων 16 και 17 ετών στις ΗΠΑστέλνουν SMS την ώρα που οδηγούν.Τέλος το ¼ των νέωνέχει στείλει σεξουαλικό μήνυμα σε κάποιον γνωστό ήάγνωστο.

3D ήχος 62 καναλιώνΓια να ακούνε όλοι χρειάζονται πολλά ηχεία τα οποία

θα στέλνουν τον ήχο προς κάθε κατεύθυνση.Αυτό σκέφτηκαν και οι Ιάπωνες σχεδιαστές στο Εθνικό

Κέντρο Πληροφορικής και Επικοινωνίας της Ιαπωνίας καιδημιούργησαν αυτό το στρογγυλό ηχείο με 62 ηχεία πουστέλνει τον ήχο σε κάθε κατεύθυνση.

Έτσι μετά τη 3D τηλεόραση, έχουμε και 3D ήχο και τοαποτέλεσμα είναι μοναδικό χάρη στον ήχο που περνάμέσα από τα 62 διαφορετικά κανάλια.

Όταν στο σπίτι μας έχουμε ηχεία 3,4,5 ή 6 καναλιών, αυτότο μηχάνημα μπορεί να προσφέρει ήχο 64 καναλιών και τοαποτέλεσμα είναι μοναδικό.

Την επόμενη φορά μάλλον κάποιος θα κατασκευάσει μιαακόμα μεγαλύτερη σφαίρα με 64 ηχεία για να σπάσει το

ρεκόρ των Ιαπώνων οπότε μάλλον τώρα ξεκίνησε ένα "πό-λεμος" για το ποιος θα προσθέσει τα περισσότερα ηχεία.

Πως μπορείς να έχεις 3D ήχο για να ακούνε όλοι όπου κι αν βρίσκονται;

ΤΤαα πποολλλλάά SSMMSS σσυυννδδέέοοννττααιι μμεε τταα ννααρρκκωωττιικκάά κκααιι ττοο σσεεξξ;;

Στη φυλακή για τις γυμνές φωτογραφίες της στο Facebook

Page 45: Larissa weekly 8th Edition

ΟΓκαμπονέζος επιθετικός της ΑΕΛ Ντάνιελ Κουζέν τήρησετην υπόσχεση του πως θα σκοράρει στο ματς με τον Πα-ναθηναϊκό, σε ένα παιχνίδι όπου οι παίκτες του Γιάννη Πα-

πακώστα έκαναν κατάθεση ψυχής, υπερέβαλλαν εαυτούς και κα-τέκτησαν πανάξια τον βαθμό της ισοπαλίας.

Παρά τις σημαντικές απουσίες οι «βυσσινί» παρουσιάστηκαν πει-θαρχημένοι στον αγωνιστικό χώρο και κατάφεραν να δώσουν συ-νέχεια στο αήττητο σερί που κρατάει εδώ και πέντε αγωνιστικές.

Μάλιστα μεγάλο κέρδος για τη λαρισινή ομάδα ήταν η παρουσίατου ταλαντούχου αμυντικού Δημήτρη Κολοβέτσιου που έβγαλεμάτια με την απόδοσή του.

Φυσικά για να δώσουν αξία σε αυτόν τον υπερπολύτιμο πόντο θαπρέπει οι παίκτες της λαρισινής ομάδας να κάνουν ότι περνάει απότο χέρι τους για να φτάσουν στην κατάκτηση των τριών βαθμών τηςνίκης στο κυριακάτικο εντός έδρας ματς (17.15) με τον Πανιώνιο.

Σε ένα παιχνίδι όπου σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να τουςξεγελάει η θέση που κατέχει ο «ιστορικός» αλά θα χρειασθεί σοβα-ρότητα έτσι ώστε να φτάσει σε μια ακόμη νίκη.

Άλλωστε η κυριακάτικη αναμέτρηση θα είναι μια αναμέτρηση μειδιαιτερότητες αφού ουσιαστικά αυτό θα είναι το τελευταίο εντόςέδρας ματς που θα δώσουν οι «βυσσινί» στο στάδιο Αλκαζάρ και θέ-λουν να το αποχαιρετήσουν με νίκη.

Αγωνιστικά ο αρχηγός των «βυσσινί» Νίκος Νταμπίζας εξέτισε τηνποινή του και επιστρέφει στο βασικό σχήμα ενώ αγώνα δρόμου κά-νουν οιΤαυλαρίδης και Μπλάζεκ με τον τελευταίο να έχει ξεπεράσειπλήρως τον τραυματισμό του.

ΣΣυυννέέχχεειιαα σσττοο σσεερρίί……

Page 46: Larissa weekly 8th Edition

Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010

Larissaweekly αθλητικά 45Larissaweekly

Τα οφέλη που αποκόμισε ηΑΕΛ από το παιχνίδι με τονΠαναθηναϊκό ήταν πολλά και

δεν αναφερόμαστε μονάχα πως κα-τάφερε να κατακτήσει έναν πολύ-τιμο πόντο που θα παίξει σημαντι-κό ρόλο στον τομέα ψυχολογία.

Όμως αυτό που προκάλεσε εντύ-πωση ήταν η εξαιρετική αγωνιστικήπαρουσία του ταλαντούχου αμυντι-κού Δημήτρη Κολοβέτσιου πουανάγκασε και τον έμπειρο τεχνικόΓιάννη Παπακώστα να κάνει ιδιαί-τερη αναφορά για την πάρτη του. Ο«μικρός» που από τον Τοξότη Λάρι-σας βρέθηκε στον Τύρναβο και απόκει στην ΑΕΛ, άρπαξε την ευκαιρίααπό τα μαλλιά και άφησε πολλέςυποσχέσεις γα το μέλλον. Το πιο ση-μαντικό όμως είναι πως είναι έναπαιδί προσγειωμένο που δουλεύεισκληρά και δεν θα αργήσει η ώρατης δικαίωσης.

∆ικαιωµένος…

Πολλοί ήταν αυτοί που βιάστηκαν να επικρίνουν τον προ-πονητή της ΑΕΛ Γιάννη Παπακώστα μετά από μια σει-ρά άτυχων αποτελεσμάτων όχι όμως και ο πρόεδρος Κώ-

στας Πηλαδάκης που τον στήριξε και συνεχίζει να τον στηρίζειμιας και έτσι έχει μάθει να κάνει.

Και πλέον και οι δυο νιώθουν δικαιωμένοι αλλά πολύ περισσό-τερο ο έμπειρος τεχνικός που πιστεύει πολύ στις δυνατότητες τηςομάδας του και γνώρισε καλύτερα από τον καθένα πως είναι θέμαχρόνου να ανεβάσουν στροφές οι «βυσσινί» μιας και διαθέτουνφουλ ποιότητα.

Μάλιστα χαρακτηριστικές ήταν οι δηλώσεις που έκανε ο τεχνικός των «βυσσινί»:«Η ήττα 2-0 ή θα μας ταρακουνούσε και θα ανεβαίναμε σιγά σιγά ή… ξέρουμε τι θα γινόταν.

Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν φεύγει ο πρόεδρος, ούτε οι παίκτες. Η συμβολή του κ. Πηλαδάκηγια τη διαχείριση της μίνι κρίσης ήταν σημαντική, καθώς έδειξε εμπιστοσύνη, όχι μόνο στο τε-χνικό τιμ, αλλά και στους ποδοσφαιριστές. Ήταν ζήτημα χρόνου, μέσα από τη δουλειά, να αλ-λάξει η εικόνα της ομάδας. Κι εγώ και η ομάδα βαδίζαμε σε τεντωμένο σχοινί. Όταν φτάνεις σεαυτό το σημείο, το… φιλοσοφείς λίγο. Εκείνη τη στιγμή, μετά την ήττα από τον Αστέρα, γίναμεμία οικογένεια. Και η πρόκριση στο Κύπελλο μας έδωσε μία ώθηση και ξεπεράσαμε την κρίση.Το θέμα τώρα είναι να σταθεροποιήσουμε την εικόνα μας και να είμαστε καλύτεροι στη συνέ-χεια».

Ιδιαίτερη σχέση…

Η σχέση που έχει ο προπονητής του Τυρνάβου ΜιχάληςΖιώγας με τον πρόεδρο αυτής Βασίλη Μπρέζα δεν είναιαπλά μιας σχέση εργοδότη-υπαλλήλου αλλά είναι μια ιδιαί-τερη σχέση που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία τρία χρόνια,όσο χρόνια πορεύονται οι δύο τους. Είναι μια σχέση αλλη-λοσεβασμού και αλληλοεκτίμησης από δύο ανθρώπους πουαγαπάνε παθολογικά αυτό που κάνουν και φυσικά με γνώ-μονα το καλό του Τυρνάβου.

Και όταν υπάρχει άριστη συνεργασία λογικό και επόμενοείναι να έρθουν και τα αποτελέσματα…

ΤΤιι νναα ππεειι κκααννεείίςς γγιι’’ ααυυττόόνν ττοονν κκόόσσµµοο;;

ΆΆφφηησσεε υυπποοσσχχέέσσεειιςς……

Το μεγαλύτερο στοίχημα για

τους Τυρναβίτες είναι πως κατά-

φεραν να φέρουν τον κόσμο στο

γήπεδο και αυτό αποδείχθηκε πε-

ρίτρανα και στο ντέρμπι με τον

πρωτοπόρο Εορδαϊκό μιας και

περίπου 1500 άτομα βρέθηκαν

στις κερκίδες για να συμπαρα-

σταθούν τους παίκτες του Μι-

χάλη Ζιώγα. Και τους αξίζουν

πολλά εύσημα με την ευχή να συ-

νεχίσουν ανάλογα μιας και το

πρωτάθλημα είναι μαραθώνιος.

Ψυχάρες…

Οφετινός Τύρνα-βος έχει αποδεί-ξει πως είναι μια

ομάδα φτιαγμένη απόατσάλι που αντέχει σε όλεςτις κακουχίες και σε καμίαπερίπτωση δεν το βάζεικάτω, λειτουργώντας πάν-τα ως μια δεμένη οικογέ-νεια.

Μετά λοιπόν από έναεξαντλητικό πρόγραμμαόπου οι «κυανέρυθροι»έδωσαν οκτώ ματς σε διά-στημα 32 ημερών, δεί-χνουν να έχουν πάρει ταπάνω τους με αποκορύ-φωμα την εντυπωσιακήνίκη κόντρα στον πρωτο-πόρο Εορδαϊκό. Σε ένα παιχνίδι όπου οι παίκτες του Μιχάλη Ζιώγααποδείχθηκαν ψυχάρες και δικαιολογημένα έφτασαν πανάξια στη με-γάλη αυτή επιτυχία που θα αποτελέσει οδηγό για τη συνέχεια.

Page 47: Larissa weekly 8th Edition

Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010

αθλητικά46 Larissaweekly

ston pago...

Δυστυχώς οι παίκτες της μικτής ΕΠΣ Λάρισας δεν τακατάφεραν απέναντι στους αντίστοιχους της Ημα-θίας και πλέον οι ελπίδες για την κατάκτηση της

πρωτιάς «ψαλιδίστηκαν», με τον νεαρό τεχνικό ΔημήτρηΤσέτσιλα να δηλώνει πως δεν παρατάει τα όπλα αλλά θατο παλέψει μέχρι το τέλος.

Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με τους νέους του ΤάσουΜπεριτζά που μετά την επιβλητική τους νίκη, έχουν βάλειπλώρη για μεγάλα πράγματα μιας και είναι μια ομάδα πουξεχειλίζει από ταλέντο αλλά και ποιότητα. Για να δούμε τι θαδούμε...

Γιώργος Κουρδής, Χρήστος Γκικούδης και Άκης Ταυλαρίδης

κοσμούν τα γήπεδα του Νομού όλα αυτά τα χρόνια μιας πρόκειται

για τρία από τα καλύτερα παιδιά του χώρου με ανεκτίμητη

προσφορά. Μέσα από τον χώρο του ποδοσφαίρου αναπτύσσονται οι

μεγαλύτερες φιλίες και αυτοί το έχουν πιάσει το νόημα και το δείχνουν

έμπρακτα.Αντίπαλοι για 90΄αλλά φίλοι για πάντα και μακάρι να λειτουργούν

όλοι κατ’αυτόν τον τρόπο…

ΗΗ φφιιλλίίαα εείίννααιι ααυυττήή πποουυ μμέέννεειι……

ΑΑννάάµµεειικκτταα σσυυννααιισσθθήήµµαατταα……

Καµαρώνουν…Κάθε αγωνιστική δραστηριότητα που έχει σχέση με τους λιλιπούτειους άσους της ΑΕΛ, τραβάνε

πάνω τα βλέμματα όλων μιας και άπαντες θέλουν να διαπιστώσουν τη δουλειά που γίνεται στα τμή-ματα αυτά. Μάλιστα στο τελευταίο εντός έδρας ματς των «βυσσινί» με την Ξάνθη, στην κερκίδα εθε-άθησαν δύο μεγάλες δόξες της «Βασίλισσας του κάμπου», ο Κώστας Κολομητρούσης μαζί με τονΓιάννη Γκαλίτσιο οι οποίοι και καμάρωναν για τους αυριανούς άσους με την ευχή να βαδίσουν σταχνάρια τους.

Page 48: Larissa weekly 8th Edition

Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010

Larissaweekly αθλητικά 47

Με πανηγυρικό τρόπο αναδείχθηκενέος δήμαρχος Αγιάς ο Αντώνης Γκουν-τάρας αφού είναι αγαπητός σε όλουςενώ το πιο σημαντικό είναι πως εκτόςπως είναι ένας νέος άνθρωπος με φιλο-δοξίες και οράματα για τον τόπο του,είναι και άνθρωπος του αθλητισμούμιας και όποτε βρίσκει χρόνο, κλωτσάεικιόλας το τόπι και μάλιστα το κατέχεικαλά.

Το μεγάλο του «όπλο» όμως είναι πωςτου έχει τρελή αδυναμία το ασθενέςφύλο και αυτό φαίνεται σε κάθε του εκ-δήλωση. Μέχρι και στη Ρωσία έφτασεη φήμη του και άπαντες ψηφίζουν δαγ-κωτό Γκουντάρα.

ston pago...

Ο Χρήστος Αγριόδημος όχι μόνο αποτε-λεί βασικό και αναντικατάστατο στέλεχοςτης ομάδας της ΑΕΛ U-17 αλλά έχει όλα ταεχέγγυα για να κάνει μια λαμπρή καριέραμε απώτερο σκοπό να μεταπηδήσει στηνανδρική ομάδα μιας και αυτό αποτελείόνειρο ζωής γι’αυτόν.Βλέπετε όλα αυτά τα παιδιά που ανήκουνστο τιμ αυτό, έχουν υψηλές βλέψεις και οδυναμικός μεσοαμυντικός ανήκει στηνκατηγορία αυτή μιας και δουλεύει σκληράσε καθημερινή βάση προκειμένου να βελ-τιώνεται ολοένα και πιο πολύ. Μεγάλοςπαίκτης με πλούσια προσόντα που αξίζεινα προσεχθεί!

Άντε µωρέ Τυρναβάρα…

Σε κάθε εντός έδρας ματς του Τυρνάβου γίνε-ται το αδιαχώρητο αφού φίλαθλοι όλων των ηλι-κιών δίνουν το «παρών» για να ενισχύσουν τιςπροσπάθειες των παικτών του Μιχάλη Ζιώγα.

Μπορείς να αντικρίσεις άτομα από μεγάλη ηλι-κία μέχρι μικρά και χαριτωμένα κοριτσάκια πουποζάρουν με χάρη στον φακό. Και το σύνθημαείναι ένα άντε μωρέ Τυρναβάρα…

Άνθρωπος του χώρου…

Μιαευτυχισμένηοικογένεια…

ΈΈχχεειι λλααμμππρρόό μμέέλλλλοονν……

Δεν είναι υπάρχει πιο ση-μαντικό πράγμα σε αυτή τηζωή πέρα από το να έχεις

την υγειά σου, να αποκτήσεις καιμια ευτυχισμένη οικογένεια.

Ο έμπειρος πορτιέρο του ΜαχητήΤερψιθέας Ευρυπίδης Βακουφτσήςείναι από τους τυχερούς μιας και ταέχει και τα δύο και αυτός είναι ο βα-σικός λόγος που σε κάθε ματς βγάζειμάτια με τους «κυανόλευκους».

Πριν λίγες μέρες στον Ιερό ΝαόΖωοδόχου Πηγής στα Ταμπάκικα ο«Εύρυ» βάφτισε την μικρή και χαρι-τωμένη κορούλα του, δίνοντάς τηςτο όνομα Αριάδνη.

Εμείς δεν έχουμε παρά να ευχη-θούμε στο καλό μας φιλαράκι να τουζήσει όχι μόνο η μπέμπα αλλά ολόκληρη η οικογένεια και να παραμείνει στις επάλξεις μιας και πρό-κειται για έναν μεγάλο πορτιέρο με αδαμάντινο χαρακτήρα και σπάνιο ήθος.

∆άσκαλος…Ο Νίκος Βλαχούλης δεν είναι κανένας χθεσινός

στον χώρο αλλά έχει χρόνια στο κουρμπέτι και μά-

λιστα από φέτος ανέλαβε τις τύχες των «μικρών» της

ΑΕΛ με σκοπό να τους μεταδώσει τις γνώσεις του.

Και μπορεί να είναι φωνακλάς και απαιτητικός αλλά

αποτελεί έναν πραγματικό δάσκαλο και για τον λόγο

αυτό οι μπόμπιρες τον κοιτάζουν στα μάτια. Και

έχουν πολλά να μάθουν από δαύτον…

Page 49: Larissa weekly 8th Edition

Το κλίμα στις τάξεις του Οικονόμου Τσα-ριτσάνης είναι κάτι παραπάνω από εξαι-ρετικό μετά το εντυπωσιακό ξεκίνημα

που τον βρίσκει στην κορυφή του βαθμολογικούπίνακα.

Το συγκρότημα του Γιώργου Καλτέκη που θέλει ναπαραμείνει ψηλά με το μυαλό όλων να είναι επικεν-τρωμένο στο μεγάλο εκτός έδρας ντέρμπι με τηνΕλασσόνα.

Ένα τοπικό ντέρμπι όπου δε χωράνε προγνωστικά

με τους «πράσινους» να καλούνται να επιβεβαιώσουνπως βρίσκονται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.

Όμως οι Τσαριτσανιώτες έχουν αποδείξει πως μπο-ρούν να ξεπερνάνε ανώδυνα κάθε εμπόδιο και ανά-λογα θέλουν να πράξουν και τώρα. Όσο γιαπροβλήματα αυτά δε λείπουν μιας και θα απουσιά-σουν οι τραυματίες Πρικάκης, Μπέης, Γιοβανόπουλος,αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή τουΤαχιντή που υπέ-στη κάταγμα στα πλευρά ενώ αντίθετα επιστρέφουνοι Ζαχαράκης και Παλαμίδας.

Ηδιακοπή του πρωταθλήματος βρήκε τον Απόλλωνα Λά-ρισας να φιγουράρει στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίαςκαι μάλιστα προερχόμενος από μια σειρά θετικών απο-

τελεσμάτων.Την Κυριακή αρχίζει ξανά το πρωτάθλημα και φυσικά αυτό που

προέχει για τους «κυανόλευκους» είναι να διατηρήσουν τον ίδιορυθμό έτσι ώστε να παραμείνουν ψηλά στη βαθμολογία.

Φυσικά και η αποστολή τους μόνο εύκολη δεν θα είναι μιας και ταταξιδέψουν στην έδρα της Σπερχειάδας που ψάχνει με τη σειρά τηςβαθμούς για να ανακάμψει.

Το θετικό για το τεχνικό δίδυμο των Μάκη Αλεξούδη-Γιώργου Κε-ραμάρη είναι πως δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα αγωνιστικά προ-βλήματα και θα παρατάξουν την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Επιστροφή στη δράση και για τηνΕλασσόνα και μάλιστα με ένα κλα-σικό ντέρμπι της ευρύτερης περιο-

χής αυτό κόντρα στον πρωτοπόρο Οικο-νόμο Τσαριτσάνης.

Ένα παιχνίδι που ξυπνάνε μνήμες από τοπαρελθόν μιας και έχει τις δικές τους ιδιαιτε-ρότητες και παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέ-ρον.

Πάντως οι «κόκκινοι» του Κώστα Κολομη-

τρούση έχουν δείξει πως βρίσκονται σεπολύ καλή κατάσταση και μάλιστα προέρ-χονται από την πρόκριση στου «8» του Κυ-πέλλουτηςΕΠΣΛκόντρα στοΑργυροπούλι.

Σε ένα ματς όπου οι φίλαθλοι αναμένεταινα δημιουργήσουν εντυπωσιακή ατμό-σφαιρα, με το γήπεδο να ζει μεγάλες στιγ-μές. Με εξαίρεση τον τιμωρημένο Λιόλιοόλοι οι παίκτες αναμένεται να βρίσκονταιστη διάθεση του έμπειρου τεχνικού.

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

Με σύνθημα νίκη και μόνο νίκη συνεχίζει την προ-ετοιμασία του ο Πυργετός ενόψει του εντός έδραςαγώνα με αντίπαλο την αξιόμαχη Θύελλα Πετρω-

τού.Ματς κομβικής σημασίας για τους παίκτες του Χρήστου

Γκάτα που θέλουν με κάθε τρόπο να πανηγυρίσουν μιας καιτα περιθώρια έχουν στενέψει επικίνδυνα και δεν τους παίρνεινα χάσουν κι άλλο έδαφος στην κούρσα της ανόδου.

Αυτό το γνωρίζει καλά ο Ελασσονίτης τεχνικός που προσπα-θεί να μεταδώσει στους παίκτες του το μήνυμα αυτό αν και οιίδιοι δηλώνουν αποφασισμένοι να υπερβάλλουν εαυτούς απέ-ναντι σε έναν αντίπαλο που χρίζει ιδιαίτερης προσοχής.

Το ευχάριστο για την ομάδα του Κάτω Ολύμπου είναι το γε-γονός πως δεν υπάρχουν προβλήματα μιας και αναμένεται ναεπιστρέψουν και οι Στύλος, Μπουτογιάννης.

Μετονίδιορυθμό…

Γνωρίζει τις δυσκολίες…ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα θα παραταχθείο Απόλλωνας στην αναμέτρηση με την Σπερχειάδα…

Αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχήτου έμπειρου επιθετικού Βασίλη Ταχτιντή…

Κατάμεστη αναμένεται να είναι η κερκίδατης Ελασσόνας στο κυριακάτικο ντέρμπι…

ΤΤοο µµυυααλλόό σσττοο ννττέέρρµµππιι……

ΠΥΡΓΕΤΟΣ

Κομπλέ αναμένεται να παραταχθούν οι «βυσσινί» στο ματς με το Πετρωτό…

ΠΠάάννοοππλλοοςς γγιιαα ττοο ττρρίίπποοννττοο……