L34/4 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.2

of 24 /24
EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.2.2001 L 34/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 230/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2001 για επιβολή προσωρινού δασµού αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές ορισµένων τύπων συρµατόσχοινων και καλωδίων από σίδηρο ή χάλυβα καταγωγής Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, Ρωσίας, Ταϊλάνδης και Τουρκίας και για την αποδοχή των αναλήψεων υποχρεώσεων που πρότειναν ορισµένοι εξαγωγείς της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας και της Τουρκίας Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συµβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 1995, για την άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτε- λούν αντικείµενο ντάµπινγκ εκ µέρους χωρών µη µελών της Ευρω- παϊκής Κοινότητας ( 1 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2238/2000 ( 2 ), και ιδίως το άρθρο 7, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: Α. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 1. Έναρξη διαδικασίας (1) Στις 5 Μαΐου 2000, η Επιτροπή, µε ανακοίνωση που δηµο- σιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι- νοτήτων ( 3 ) (εφεξής «ανακοίνωση για την έναρξη διαδικα- σίας»), ανήγγειλε την έναρξη διαδικασίας αντιντάµπινγκ σχε- τικά µε τις εισαγωγές στην Κοινότητα ορισµένων συρµατό- σχοινων και καλωδίων από σίδηρο ή χάλυβα καταγωγής Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, ∆ηµοκρατίας της Κορέας (εφεξής «Κορέα»), Μαλαισίας, Ρωσίας, Ταϊλάνδης και Τουρκίας. (2) Η διαδικασία κινήθηκε µετά από καταγγελία που υπέβαλε το Μάρτιο 2000 η επιτροπή συνδέσµου της Ευρωπαϊκής Ένωσης βιοµηχανιών συρµατόσχοινων (Liaison Committee of European Union Wire Rope Industries-EWRIS) (εφεξής «ο καταγγέλλων») για λογαριασµό των παραγωγών που αντι- προσωπεύουν το µεγαλύτερο µέρος, δηλαδή το 76 %, της συνολικής κοινοτικής παραγωγής του υπό εξέταση προϊό- ντος. Η καταγγελία περιείχε αποδεικτικά στοιχεία ως προς την ύπαρξη πρακτικής ντάµπινγκ όσον αφορά το εν λόγο προϊόν και τη σηµαντική ζηµία που προέκυψε από την πρακτική αυτή, τα οποία θεωρήθηκαν επαρκή για να δικαιο- λογήσουν την έναρξη διαδικασίας. (3) Η Επιτροπή ενηµέρωσε επισήµως, για την έναρξη της διαδι- κασίας, τους παραγωγούς εξαγωγείς, τους εξαγωγείς και τους εισαγωγείς που είναι γνωστό ότι ενδιαφέρονται, καθώς και τις ενώσεις τους, τους αντιπροσώπους των ενδιαφερό- µενων χωρών εξαγωγής, τα συµβούλια σύνδεσης ΕΕ-Τσε- χικής ∆ηµοκρατίας και ΕΚ-Τουρκίας, τον καταγγέλλοντα καθώς και όλους τους γνωστούς κοινοτικούς παραγωγούς, τους προµηθευτές πρώτων υλών και τους χρήστες. Τα ενδια- φερόµενα µέρη είχαν τη δυνατότητα να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν ακρόαση εντός της προθεσµίας που καθορίστηκε στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας. (4) Ορισµένοι παραγωγοί-εξαγωγείς των ενδιαφερόµενων χωρών, καθώς και ορισµένοι κοινοτικοί παραγωγοί και ει- σαγωγείς υπέβαλαν τις παρατηρήσεις τους γραπτώς. ∆εκτά σε ακρόαση έγιναν όλα τα µέρη που το ζήτησαν εντός της καθορισθείσας προθεσµίας και τα οποία απέδειξαν ότι η ακρόασή τους επιβάλλεται ένεκα ειδικών λόγων. (5) Η Επιτροπή έστειλε ερωτηµατολόγιο σε όλα τα µέρη που είναι γνωστό ότι ενδιαφέρονται, καθώς και σε όλες τις άλλες εταιρείες που αναγγέλθηκαν εντός της προθεσµίας που καθορίστηκε στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας. Έλαβε απαντήσεις από 19 κοινοτικούς παραγωγούς, έντεκα παραγωγούς-εξαγωγείς των ενδιαφεροµένων χωρών καθώς και από τους συνδεδεµένους εισαγωγείς τους στην Κοι- νότητα, από έναν µη συνδεδεµένο εισαγωγέα στην Κοι- νότητα και έναν προµηθευτή πρώτων υλών. Κανένας χρήστης δεν απάντησε στο ερωτηµατολόγιο. (6) Για να επιτραπεί στους Ρώσους παραγωγούς-εξαγωγείς να υποβάλουν, ενδεχοµένως, αίτηση για την αναγνώριση καθεστώτος οικονοµίας της αγοράς ή ατοµικής µετα- χείρησης, η Επιτροπή έστειλε τα απαιτούµενα έντυπα στις ρωσικές επιχειρήσεις που είναι γνωστό ότι ενδιαφέρονται. Καµία άλλη επιχείρηση δεν αναγγέλθηκε εντός της προθε- σµίας που καθορίστηκε στην ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας. ∆ύο επιχειρήσεις ζήτησαν να τύχουν καθεστώ- τος οικονοµίας της αγοράς σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρά- γραφος 7 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 384/96 (εφεξής «ο βασικός κανονισµός») ή ατοµικής µεταχείρησης, σε περίπτωση που προκύψει από την έρευνα ότι δεν ανταπο- κρίνονται στις προϋποθέσεις για την αναγνώριση καθεστώ- τος οικονοµίας της αγοράς. (7) Η Επιτροπή συγκέντρωσε και επαλήθευσε όλες τις πληροφο- ρίες που έκρινε απαραίτητες για τον προκαταρκτικό προσ- διορισµό της πρακτικής ντάµπινγκ, της ζηµίας και του συµ- φέροντος της Κοινότητας. Πραγµατοποιήθηκαν επίσης επι- τόπιοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις των ακόλουθων εταιρειών: α) Κοινοτικοί παραγωγοί — BTS Drahtseile GmbH, Gelsenkirchen, Γερµανία, — Randers Rebslaaeri Α/S, Randers, ∆ανία, — Redaelli Tecna Cordati SPA., Gardone VT, Ιταλία, — TREFILEUROPE, Bourg-en-Bresse, Γαλλία, — Trenzas y Cables, SL, Barberá del Valles, Ισπανία. β) Παραγωγοί-εξαγωγείς Τσεχική ∆ηµοκρατία — ZDB as, Bohumίn and its related exporter, Πράγα. Κορέα — Kiswire Ltd., Seoul and Pusan, — Chung Woo Rope Co, Pusan, — DSR Wire Corp, Suncheon. ( 1 ) ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 257 της 11.10.2000, σ. 2. ( 3 ) ΕΕ C 127 της 5.5.2000, σ. 12.

Embed Size (px)

Transcript of L34/4 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.2

Page 1: L34/4 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.2

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.2.2001L 34/4

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 230/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 2ας Φεβρουαρίου 2001

για επιβολή προσωρινού δασµού αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές ορισµένων τύπων συρµατόσχοινων καικαλωδίων από σίδηρο ή χάλυβα καταγωγής Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, Ρωσίας, Ταϊλάνδης και Τουρκίας καιγια την αποδοχή των αναλήψεων υποχρεώσεων που πρότειναν ορισµένοι εξαγωγείς της Τσεχικής

∆ηµοκρατίας και της Τουρκίας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συµβουλίου, της 22αςΟκτωβρίου 1995, για την άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτε-λούν αντικείµενο ντάµπινγκ εκ µέρους χωρών µη µελών της Ευρω-παϊκής Κοινότητας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τονκανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2238/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 7,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Α. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

1. Έναρξη διαδικασίας

(1) Στις 5 Μαΐου 2000, η Επιτροπή, µε ανακοίνωση που δηµο-σιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι-νοτήτων (3) (εφεξής «ανακοίνωση για την έναρξη διαδικα-σίας»), ανήγγειλε την έναρξη διαδικασίας αντιντάµπινγκ σχε-τικά µε τις εισαγωγές στην Κοινότητα ορισµένων συρµατό-σχοινων και καλωδίων από σίδηρο ή χάλυβα καταγωγήςΤσεχικής ∆ηµοκρατίας, ∆ηµοκρατίας της Κορέας (εφεξής«Κορέα»), Μαλαισίας, Ρωσίας, Ταϊλάνδης και Τουρκίας.

(2) Η διαδικασία κινήθηκε µετά από καταγγελία που υπέβαλε τοΜάρτιο 2000 η επιτροπή συνδέσµου της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης βιοµηχανιών συρµατόσχοινων (Liaison Committeeof European Union Wire Rope Industries-EWRIS) (εφεξής«ο καταγγέλλων») για λογαριασµό των παραγωγών που αντι-προσωπεύουν το µεγαλύτερο µέρος, δηλαδή το 76 %, τηςσυνολικής κοινοτικής παραγωγής του υπό εξέταση προϊό-ντος. Η καταγγελία περιείχε αποδεικτικά στοιχεία ως προςτην ύπαρξη πρακτικής ντάµπινγκ όσον αφορά το εν λόγοπροϊόν και τη σηµαντική ζηµία που προέκυψε από τηνπρακτική αυτή, τα οποία θεωρήθηκαν επαρκή για να δικαιο-λογήσουν την έναρξη διαδικασίας.

(3) Η Επιτροπή ενηµέρωσε επισήµως, για την έναρξη της διαδι-κασίας, τους παραγωγούς εξαγωγείς, τους εξαγωγείς καιτους εισαγωγείς που είναι γνωστό ότι ενδιαφέρονται, καθώςκαι τις ενώσεις τους, τους αντιπροσώπους των ενδιαφερό-µενων χωρών εξαγωγής, τα συµβούλια σύνδεσης ΕΕ-Τσε-χικής ∆ηµοκρατίας και ΕΚ-Τουρκίας, τον καταγγέλλοντακαθώς και όλους τους γνωστούς κοινοτικούς παραγωγούς,τους προµηθευτές πρώτων υλών και τους χρήστες. Τα ενδια-φερόµενα µέρη είχαν τη δυνατότητα να γνωστοποιήσουνγραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν ακρόαση εντόςτης προθεσµίας που καθορίστηκε στην ανακοίνωση για τηνέναρξη διαδικασίας.

(4) Ορισµένοι παραγωγοί-εξαγωγείς των ενδιαφερόµενωνχωρών, καθώς και ορισµένοι κοινοτικοί παραγωγοί και ει-σαγωγείς υπέβαλαν τις παρατηρήσεις τους γραπτώς. ∆εκτά

σε ακρόαση έγιναν όλα τα µέρη που το ζήτησαν εντός τηςκαθορισθείσας προθεσµίας και τα οποία απέδειξαν ότι ηακρόασή τους επιβάλλεται ένεκα ειδικών λόγων.

(5) Η Επιτροπή έστειλε ερωτηµατολόγιο σε όλα τα µέρη πουείναι γνωστό ότι ενδιαφέρονται, καθώς και σε όλες τις άλλεςεταιρείες που αναγγέλθηκαν εντός της προθεσµίας πουκαθορίστηκε στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας.Έλαβε απαντήσεις από 19 κοινοτικούς παραγωγούς, έντεκαπαραγωγούς-εξαγωγείς των ενδιαφεροµένων χωρών καθώςκαι από τους συνδεδεµένους εισαγωγείς τους στην Κοι-νότητα, από έναν µη συνδεδεµένο εισαγωγέα στην Κοι-νότητα και έναν προµηθευτή πρώτων υλών. Κανέναςχρήστης δεν απάντησε στο ερωτηµατολόγιο.

(6) Για να επιτραπεί στους Ρώσους παραγωγούς-εξαγωγείς ναυποβάλουν, ενδεχοµένως, αίτηση για την αναγνώρισηκαθεστώτος οικονοµίας της αγοράς ή ατοµικής µετα-χείρησης, η Επιτροπή έστειλε τα απαιτούµενα έντυπα στιςρωσικές επιχειρήσεις που είναι γνωστό ότι ενδιαφέρονται.Καµία άλλη επιχείρηση δεν αναγγέλθηκε εντός της προθε-σµίας που καθορίστηκε στην ανακοίνωση για την έναρξη τηςδιαδικασίας. ∆ύο επιχειρήσεις ζήτησαν να τύχουν καθεστώ-τος οικονοµίας της αγοράς σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρά-γραφος 7 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 384/96(εφεξής «ο βασικός κανονισµός») ή ατοµικής µεταχείρησης,σε περίπτωση που προκύψει από την έρευνα ότι δεν ανταπο-κρίνονται στις προϋποθέσεις για την αναγνώριση καθεστώ-τος οικονοµίας της αγοράς.

(7) Η Επιτροπή συγκέντρωσε και επαλήθευσε όλες τις πληροφο-ρίες που έκρινε απαραίτητες για τον προκαταρκτικό προσ-διορισµό της πρακτικής ντάµπινγκ, της ζηµίας και του συµ-φέροντος της Κοινότητας. Πραγµατοποιήθηκαν επίσης επι-τόπιοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις των ακόλουθων εταιρειών:

α) Κοινοτ ικο ί παραγωγοί

— BTS Drahtseile GmbH, Gelsenkirchen, Γερµανία,

— Randers Rebslaaeri Α/S, Randers, ∆ανία,

— Redaelli Tecna Cordati SPA., Gardone VT, Ιταλία,

— TREFILEUROPE, Bourg-en-Bresse, Γαλλία,

— Trenzas y Cables, SL, Barberá del Valles, Ισπανία.

β) Παραγωγοί -εξαγωγε ίς

Τσεχική ∆ηµοκρατία

— ZDB as, Bohumίn and its related exporter, Πράγα.

Κορέα

— Kiswire Ltd., Seoul and Pusan,

— Chung Woo Rope Co, Pusan,

— DSR Wire Corp, Suncheon.

(1) ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1.(2) ΕΕ L 257 της 11.10.2000, σ. 2.(3) ΕΕ C 127 της 5.5.2000, σ. 12.

Page 2: L34/4 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.2

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων3.2.2001 L 34/5

Μαλαισία

— Kiswire Sdn Bhd, Johor Bahru.

Ρωσία (επαλήθευση καθεστώτος χώρας µε οικονοµίατης αγοράς)

— Cherepovetsky Staleprokatny Zavod, Cherepovets.

Ταϊλάνδη

— Usha Siam Steel Industries Plc.

Τουρκία

— Celik Halat ve Tel Sanaii ΑS, Istanbul/Izmit,

— Has Celik ve Halat Sanayi Ticaref AS, Kayseri.

γ) Συνδεδεµένο ι ε ισαγωγε ίς στην Κοινότητα

Ηνωµένο Βασίλειο

— Usha Martin UK Ltd., Clydebank.

∆ανία

— Usha Martin Scandinavia Α/S, Vallensbaek Strand.

Κάτω Χώρες

— Kiswire Europe BV, Dongen.

(8) Η έρευνα για την πρακτική ντάµπινγκ και τη ζηµία κάλυψετην περίοδο από 1ης Απριλίου 1999 έως 31 Μαρτίου2000 (εφεξής «η περίοδος της έρευνας» ή «ΠΕ»). Η ανάλυσητων τάσεων που απαιτήθηκε για την αξιολόγηση της ζηµίαςκάλυψε την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 1997 έως τοτέλος της ΠΕ (εφεξής «εξεταζόµενη περίοδος»).

2. Υπό εξέταση προϊόν και οµοειδές προϊόν

α) Υπό εξέταση προϊόν

(9) Το υπό εξέταση προϊόν είναι τα συρµατόσχοινα και τακαλώδια από σίδηρο ή χάλυβα, συµπεριλαµβανοµένων τωνκαλωδίων κλειστής σπείρας, από σίδηρο ή χάλυβα αλλά όχιαπό ανοξείδωτο χάλυβα, των οποίων η µεγαλύτερη διά-σταση της εγκάρσιας τοµής υπερβαίνει τα 3 mm, πουφέρουν εξαρτήµατα ή όχι. Τα προϊόντα αυτά αναφέρονταισυχνά από τον κλάδο παραγωγής ως συρµατόσχοινα χάλυβα(ΣΑΧ). Πράγµατι, η έρευνα καθόρισε ότι ο σίδηρος δενµπορεί να χρησιµοποιηθεί ως πρώτη ύλη για την παραγωγήτων συρµατόσχοινων και των καλωδίων. Τα ΣΑΧ υπάγονταιεπί του παρόντος στους κωδικούς ΣΟ 7312 10 82,7312 10 84, 7312 10 86, 7312 10 88 και 7312 10 99.

(10) Τα ΣΑΧ αποτελούνται από τρία βασικά στοιχεία: τα νήµαταχάλυβα που σχηµατίζουν τους κλώνους, τους κλώνους πουελίσσονται γύρω από έναν πυρήνα και τον ίδιο τον πυρήνα.Ο σχεδιασµός τους ποικίλλει, ανάλογα µε τις φυσικέςαπαιτήσεις που συνδέονται µε την προβλεπόµενη εφαρµογήτων ΣΑΧ. Υπάρχουν διάφοροι τύποι νηµάτων χάλυβα, οιοποίοι διαφοροποιούνται από την αντοχή τους στον εφελκυ-σµό και από τη διάµετρό τους. Το νήµα χάλυβα µπορεί ναείναι γαλβανισµένο (δηλαδή επιψευδαργυρωµένο) ή στιλπνό.Ο κλώνος λαµβάνεται µε τη συστροφή πολλών καλωδίων σεδιάφορες γεωµετρικές διατάξεις και σχηµατισµούς (γιαπαράδειγµα, κατασκευή συνήθους τύπου ή τύπων «seal»,«filler» και «warrington»). Ο αριθµός των νηµάτων χάλυβα,το µέγεθος και η ποιότητά τους, καθώς και ο τύπος κατα-σκευής καθορίζουν τις ιδιότητες κάθε τύπου συρµατόσχοι-

νου. Οι κλώνοι συναρµολογούνται συνήθως και τυλίγονταιγύρω από έναν πυρήνα, ο οποίος µπορεί να αποτελείται απόίνες (φυσικές ή συνθετικές), χάλυβα ή από συνδυασµό τωνδύο. Τα ΣΑΧ παρουσιάζουν και άλλες προδιαγραφές, όπωςη κατεύθυνση της εκτύλιξης των κλώνων, η προηγούµενηδιαµόρφωση ή ορισµένες άλλες συγκεκριµένες ιδιότητες(συνεπτυγµένα καλώδια, πλέξη καλωδίου, αντοχή σεσυστροφή). Γενικά, έχουν κυκλική εγκάρσια διατοµή, ηοποία όµως µπορεί να είναι και ορθογώνια. Τα ΣΑΧ µπο-ρούν να είναι κοµµένα κατά µήκος, να φέρουν εξαρτήµατα(άγκιστρα, δακτυλίους), ή να είναι επενδυµένα µε πλαστικήύλη.

(11) Τα ΣΑΧ χρησιµοποιούνται σε διάφορους βιοµηχανικούςκλάδους, µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνονται η αλιεία,η ναυτιλία, οι βιοµηχανίες πετρελαίου και αερίου, η εξορυ-κτική βιοµηχανία, η δασοκοµία, οι αεροπορικές µεταφορές,τα έργα πολιτικού µηχανικού, ο οικοδοµικός τοµέας και οιανελκυστήρες. Όπως έχει διαπιστωθεί, όλα τα ΣΑΧ παρου-σιάζουν τα ίδια βασικά φυσικά χαρακτηριστικά (δηλαδή τονήµα χάλυβα που αποτελεί τους κλώνους, τους κλώνουςπου ελίσσονται γύρω από έναν πυρήνα και τον ίδιο τονπυρήνα).

(12) Ορισµένα ενδιαφερόµενα µέρη υποστήριξαν ότι τα ΣΑΧπρέπει να υποδιαιρεθούν σε δύο διαφορετικές κατηγορίες:τα ΣΑΧ γενικού σκοπού και τα ΣΑΧ υψηλής απόδοσης(συµπεριλαµβανοµένων των καλωδίων κλειστής σπείρας). Ταεν λόγω µέρη θεώρησαν ότι τα ΣΑΧ υψηλής απόδοσης ήτουλάχιστον τα καλώδια κλειστής σπείρας (4), πρέπει νααποκλειστούν από το πλαίσιο της διαδικασίας, δεδοµένουότι διαφέρουν ουσιαστικά από τα ΣΑΧ γενικού σκοπού ωςπρος τα φυσικά χαρακτηριστικά, τη διαδικασία παραγωγής,τις τελικές χρήσεις, την τελική αγορά και τιµές.

(13) Από την έρευνα προέκυψε ότι υπάρχει ευρύ φάσµα τύπωνΣΑΧ που παρουσιάζουν ορισµένες φυσικές και τεχνικές δια-φορές και ότι οι διάφοροι τύποι ΣΑΧ µπορούν να κατατα-χθούν σε διάφορες οµάδες προϊόντων σε συνάρτηση µε ταφυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Εντούτοις, διαπι-στώθηκε επίσης ότι όλοι, αυτοί οι τύποι παρουσιάζουν ταίδια βασικά φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά και ότι, ενώτα προϊόντα ανώτερης και κατώτερης ποιότητας δεν είναιεναλλάξιµα µεταξύ τους, τα προϊόντα των γειτονικώνοµάδων είναι στην πραγµατικότητα εναλλάξιµα. Εποµένως,συνήχθη το συµπέρασµα ότι οι διάφορες οµάδες αλληλεπι-καλύπτονται και ανταγωνίζονται η µία την άλλη. Επιπλέον,τα προϊόντα της ίδιας οµάδας µπορούν να έχουν διαφορετι-κές εφαρµογές. Ελλείψει σαφούς διαχωριστικής γραµµήςµεταξύ των διαφόρων τύπων ΣΑΧ και δεδοµένου ότι παρου-σιάζουν όλοι τα ίδια βασικά φυσικά και τεχνικά χαρακτηρι-στικά, όλα τα ΣΑΧ θεωρούνται ως ένα και το αυτό προϊόν.

β) Οµοειδές προϊόν

(14) Ορισµένα ενδιαφερόµενα µέρη υποστήριξαν ότι το υπό εξέ-ταση προϊόν και το προϊόν που κατασκευάστηκε και επω-λήθη από τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής στην κοινοτικήαγορά είναι διαφορετικά, δεδοµένου ότι το πρώτο είναισυνήθως γενικού σκοπού ενώ το δεύτερο συνίσταται συ-νήθως σε προϊόντα υψηλής απόδοσης. Για τους λόγους πουεκτίθενται στην αιτιολογική σκέψη 13, το επιχείρηµα αυτόδεν µπορεί να γίνει αποδεκτό.

(4) Τα καλώδια κλειστής σπείρας αποτελούνται από στρώµατα νηµάτωνσυνεπλεγµένων γύρω από έναν πυρήνα, αποτελούµενο από κλώνο πουαποτελείται επίσης από νήµατα κυκλικής διατοµής. Η ειδική µορφή τωννηµάτων εµποδίζει το ξέφτισµα σε περίπτωση κοπής ενός νήµατος καισυµβάλλει στην υπαγωγή των εν λόγω νηµάτων στην κατηγορία τωνΣΑΧ.

Page 3: L34/4 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.2

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.2.2001L 34/6

(15) Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφο-ρές ως προς τα βασικά φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικάτων διάφορων τύπων ΣΑΧ (βλέπε περιγραφή ανωτέρω).Εξάλλου, όσον αφορά τις εφαρµογές και τις χρήσεις τωνΣΑΧ, παρότι υπάρχει ευρύ φάσµα χρηστριών βιοµηχανιών,έχει διαπιστωθεί ότι όλα τα ΣΑΧ έχουν ουσιαστικά την ίδιατελική χρήση, δηλαδή τη µετάδοση ισχύος. Επιπλέον, ταΣΑΧ είναι αντάλλαξιµα στο πλαίσιο ενός ίδιου τύπου προϊό-ντος. Όπως διαπιστώθηκε, τα ΣΑΧ που παράγονται καιπωλούνται στην εγχώρια αγορά της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας,της Κορέας, της Μαλαισίας, της Ταϊλάνδης και της Τουρ-κίας, εκείνα που εξάγονται στην Κοινότητα από τις οικείεςχώρες και εκείνα που παράγονται και πωλούνται από τονκοινοτικό κλάδο παραγωγής παρουσιάζουν τα ίδια φυσικάκαι τεχνικά χαρακτηριστικά και χρησιµοποιούνται για τονίδιο σκοπό. Το ίδιο ισχύει και για τα ΣΑΧ που εξάγονταιαπό τη Ρωσία στην Κοινότητα και για εκείνα που παράγο-νται και πωλούνται από τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής.

(16) Εποµένως, συνάγεται το συµπέρασµα ότι τα ΣΑΧ που παρά-γονται και πωλούνται στην κοινοτική αγορά από τον κοινο-τικό κλάδο παραγωγής είναι προϊόντα οµοειδή µε εκείναπου εξάγονται στην Κοινότητα από τις οικείες χώρες, κατάτην έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 4 του βασικού κανο-νισµού. Συνήχθη επίσης το συµπέρασµα ότι τα ΣΑΧ πουπαράγονται και πωλούνται στην εγχώρια αγορά της Τσε-χικής ∆ηµοκρατίας, της Κορέας, της Μαλαισίας, της Ταϊ-λάνδης και της Τουρκίας είναι οµοειδή µε τα ΣΑΧ που είναικαταγωγής των χωρών αυτών και εξάγονται στην Κοινότητα.Οµοίως, τα ΣΑΧ που παράγονται και πωλούνται στην εγχώ-ρια αγορά της Κορέας είναι οµοειδή µε τα ΣΑΧ καταγωγήςΡωσίας που εξάγονται στην Κοινότητα.

Β. ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

1. Γενική µέθοδος

(17) Η γενική µέθοδος που περιγράφεται στη συνέχεια εφαρ-µόστηκε σε όλες τις ενδιαφερόµενες χώρες εξαγωγής. Επο-µένως, η έκθεση των συµπερασµάτων περί πρακτικής ντά-µπινγκ για έκαστη από τις έξι ενδιαφερόµενες χώρες περι-γράφει µόνο τις ειδικές πτυχές που χαρακτηρίζουν κάθεχώρας εξαγωγής.

α) Κανονική αξία

(18) Για τον καθορισµό της κανονικής αξίας, η Επιτροπήπροσδιόρισε καταρχάς, για κάθε παραγωγό-εξαγωγέα, κατάπόσον οι συνολικές εγχώριες πωλήσεις των ΣΑΧ ήταν αντι-προσωπευτικές σε σύγκριση µε τις συνολικές εξαγωγικέςπωλήσεις τους στην Κοινότητα. Σύµφωνα µε το άρθρο 2παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού, οι εγχώριεςπωλήσεις θεωρήθηκαν αντιπροσωπευτικές στις περιπτώσειςπου, για καθέναν από τους παραγωγούς-εξαγωγείς, ο συνο-λικός όγκος των εγχώριων πωλήσεων αντιστοιχούσε τουλά-χιστον στο 5 % του συνολικού όγκου των εξαγωγικώνπωλήσεων στην Κοινότητα.

(19) Εν συνεχεία, για τις εταιρείες µε αντιπροσωπευτικές εγχώριεςπωλήσεις, η Επιτροπή προσδιόρισε τους τύπους ΣΑΧ πουεπωλήθησαν στην εγχώρια αγορά και ήταν πανοµοιότυποι ήάµεσα συγκρίσιµοι µε τους τύπους που πωλούνται προςεξαγωγή στην Κοινότητα. Σε γενικές γραµµές, θεωρήθηκαν

άµεσα συγκρίσιµοι οι τύποι του προϊόντος, που φέρουνεξαρτήµατα ή όχι, των οποίων η διάµετρος, ο τύπος κατα-σκευής, ο αριθµός κλώνων και νηµάτων ανά κλώνο, ο πυρή-νας, το υλικό του νήµατος, τα χαρακτηριστικά του συρµα-τόσχοινου, το περίβληµα του συρµατόσχοινου, το επιφα-νειακό τελείωµα και η αντοχή στον εφελκυσµό είναι τα ίδια.Ένας παραγωγός-εξαγωγέας υποστήριξε ότι, για τον καθορι-σµό των άµεσα συγκρίσιµων τύπων, πρέπει να ληφθούνεπίσης υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες: το φορτίοθραύσης, η ανοχή διαµέτρου, η εφαρµογή, ο παράγονταςεπιµήκυνσης, η αντοχή στη διάβρωση, το ασύνηθες µήκοςκαι βάρος και τα ειδικά νήµατα. Οι κατηγορίες συγκρίσιµωνπροϊόντων που πρότεινε ο εν λόγω παραγωγός-εξαγωγέαςλαµβάνουν υπόψη ορισµένους από τους πρόσθετους αυτούςπαράγοντες και από την ανάλυση των τιµών που εφάρµοσεδεν προέκυψε ότι οι παράγοντες αυτοί είχαν κάποιαεπίπτωση στις τιµές. Συνεπώς, ο ισχυρισµός αυτός απορρί-φθηκε. Κανένα άλλο από τα ενδιαφερόµενα µέρη δεναµφισβήτησε τα κριτήρια που πρότεινε η Επιτροπή.

(20) Εν συνεχεία, για καθέναν από τους τύπους που επωλήθησαναπό τους παραγωγούς-εξαγωγείς στην εγχώρια αγορά και οιοποίοι αποδείχθηκε ότι ήταν άµεσα συγκρίσιµοι µε τουςτύπους που επωλήθησαν προς εξαγωγή στην Κοινότητα, ηΕπιτροπή εξέτασε κατά πόσον οι εγχώριες πωλήσεις ήτανεπαρκώς αντιπροσωπευτικές κατά την έννοια του άρθρου 2παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού. Οι εγχώριεςπωλήσεις ενός ειδικού τύπου θεωρήθηκαν αρκετά αντι-προσωπευτικές όταν, κατά την περίοδο έρευνας, ο συνολι-κός όγκος των εγχώριων πωλήσεων ΣΑΧ του εν λόγω τύπουαντιπροσώπευε 5 % ή περισσότερο του συνολικού όγκουπωλήσεων ΣΑΧ του συγκρίσιµου τύποι που εξήχθη στηνΚοινότητα.

(21) Επίσης, εξετάστηκε κατά πόσον οι εγχώριες πωλήσεις κάθετύπου προϊόντος πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο συνήθωνεµπορικών πράξεων, µε τον προσδιορισµό του ποσοστούτων επικερδών πωλήσεων του εν λόγω τύπου προϊόντος σεανεξάρτητους πελάτες. Στις περιπτώσεις που ο όγκος τωνπωλήσεων που πραγµατοποιήθηκαν σε καθαρή τιµήπώλησης ίση ή µεγαλύτερη από το υπολογισθέν κόστοςπαραγωγής (οι οποίες αναφέρονται και ως «επικερδείςπωλήσεις») αντιπροσώπευε το 80 % ή περισσότερο τουσυνολικού όγκου των πωλήσεων και όταν η µέση σταθµι-σµένη τιµή του εν λόγω τύπου προϊόντος ήταν ίση ή µεγα-λύτερη από το κόστος παραγωγής, η κανονική αξία υπολο-γίστηκε µε βάση το σταθµισµένο µέσο όρο των τιµών όλωντων εγχώριων πωλήσεων που πραγµατοποιήθηκαν κατά τηνπερίοδο της έρευνας, είτε οι πωλήσεις αυτές ήταν επικερ-δείς, είτε όχι. Στις περιπτώσεις που οι επικερδείς πωλήσειςαντιπροσώπευαν ποσοστό κατώτερο του 80 % αλλά τουλά-χιστον 10 % του συνολικού όγκου των πωλήσεων, η κανο-νική αξία υπολογίστηκε µε βάση το σταθµισµένο µέσο όροτων τιµών των επικερδών πωλήσεων µόνο.

(22) Στις περιπτώσεις που ο όγκος των επικερδών πωλήσεων ενόςτύπου ΣΑΧ αντιπροσώπευε ποσοστό κατώτερο του 10 %του συνολικού όγκου των πωλήσεων, θεωρήθηκε ότι οσυγκεκριµένος αυτός τύπος του προϊόντος πωλήθηκε σεανεπαρκείς ποσότητες και ότι, υπό τις συνθήκες αυτές, ηεγχώρια τιµή δεν µπορεί να αποτελέσει κατάλληλη βάση γιατον καθορισµό της κανονικής αξίας.

Page 4: L34/4 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.2

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων3.2.2001 L 34/7

(23) Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 1 του βασικού κανο-νισµού, στις περιπτώσεις που, για έναν ιδιαίτερο τύπο τουπροϊόντος, δεν ήταν δυνατό να χρησιµοποιηθούν οι τιµέςπου εφαρµόστηκαν στην αγορά από έναν παραγωγό-εξαγω-γέα, η κανονική αξία υπολογίστηκε, όταν ήταν διαθέσιµατέτοια στοιχεία, µε βάση το σταθµισµένο µέσο όρο τωντιµών που εφαρµόστηκαν από άλλους παραγωγούς τηςενδιαφερόµενης χώρας για τις αντιπροσωπευτικές εγχώριεςπωλήσεις του αντίστοιχου τύπου προϊόντος που πραγµατο-ποιήθηκαν κατά τις συνήθεις εµπορικές πράξεις.

(24) Στις περιπτώσεις που, ανά τύπο προϊόντος, δεν πραγµατο-ποιήθηκαν αντιπροσωπευτικές πωλήσεις στην εγχώρια αγοράαπό άλλους παραγωγούς της ενδιαφερόµενης χώρας ή οιπωλήσεις ήταν ανεπαρκείς, η κανονική αξία κατασκευάστηκε,σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 3 του βασικού κανο-νισµού, µε την προσθήκη στο κόστος παραγωγής των εξαγό-µενων τύπων, το οποίο προσαρµόστηκε όπου κρίθηκε απα-ραίτητο, εύλογου ποσοστού για τα έξοδα πώλησης, ταγενικά και διοικητικά έξοδα (ΠΓ∆), καθώς και εύλογουπεριθωρίου κέρδους. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπήεξέτασε κατά πόσον τα έξοδα πώλησης, τα γενικά καιδιοικητικά έξοδα και το κέρδος για καθέναν από τουςπαραγωγούς-εξαγωγείς στην εγχώρια αγορά αποτελούναξιόπιστα στοιχεία.

(25) Τα πραγµατικά εγχώρια έξοδα ΠΓ∆ θεωρήθηκαν αξιόπισταστις περιπτώσεις που ο όγκος των εγχώριων πωλήσεων τουοµοειδούς προϊόντος που πραγµατοποιήθηκαν από τηνενδιαφερόµενη επιχείρηση µπορούσε να θεωρηθεί αντι-προσωπευτικός. Το εγχώριο περιθώριο κέρδους καθορίστηκεβάσει των εγχώριων πωλήσεων του υπό εξέταση προϊόντοςπου πραγµατοποιήθηκαν κατά τις συνήθεις εµπορικές πρά-ξεις, όπως καθορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 21 ανωτέρω.

β) Τιµή εξαγωγής

(26) Σε όλες τις περιπτώσεις που τα ΣΑΧ εξήχθησαν σε ανε-ξάρτητους πελάτες στην Κοινότητα, η τιµή εξαγωγής καθο-ρίστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 8 του βασι-κού κανονισµού, ήτοι µε βάση τις πράγµατι καταβληθείσεςή καταβλητέες τιµές εξαγωγής.

(27) Στις περιπτώσεις που οι εξαγωγικές πωλήσεις πραγµατοποι-ήθηκαν σε συνδεδεµένους εισαγωγείς, η τιµή εξαγωγήςκατασκευάστηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 9του βασικού κανονισµού, και συγκεκριµένα µε βάση τηντιµή στην οποία τα εισαγόµενα προϊόντα µεταπωλήθηκανγια πρώτη φορά σε ανεξάρτητο αγοραστή. Στις περιπτώσειςαυτές, για τον καθορισµό αξιόπιστης τιµής εξαγωγής, πραγ-µατοποιήθηκαν προσαρµογές για να ληφθούν υπόψη όλα ταέξοδα που ανέκυψαν µεταξύ της εισαγωγής και τηςµεταπώλησης, καθώς και τα κέρδη. ∆εδοµένου ότι οι πληρο-φορίες που παρασχέθηκαν από τον µοναδικό συνεργαζόµενοµη συνδεδεµένο εισαγωγέα ήταν ελλιπείς, το περιθώριο κέρ-δους των εισαγωγέων καθορίστηκε µε βάση τις πληροφορίεςπου υποβλήθηκαν από τους µη συνδεδεµένους εισαγωγείςτου υπό εξέταση προϊόντος που είχαν συνεργασθεί σε προη-γούµενη διαδικασία σχετικά µε το ίδιο προϊόν (5) και οιοποίες θεωρήθηκαν εύλογες για τις λειτουργίες που εκτε-λούν τα ενδιαφερόµενα µέρη. Με τον τρόπο αυτό, τοπεριθώριο αυτό καθορίστηκε σε 5 %.

γ) Σύγκριση

(28) Προς το σκοπό δίκαιης σύγκρισης µεταξύ της κανονικήςαξίας και της τιµής εξαγωγής, ελήφθησαν δεόντως υπόψη,υπό µορφή προσαρµογών, οι διαφορές που επηρεάζουν τησυγκρισιµότητα των τιµών, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρά-γραφος 10 του βασικού κανονισµού.

δ) Περιθώριο ντάµπινγκ για τις εταιρείες που αποτέ-λεσαν αντικείµενο της έρευνας

(29) Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 11 του βασικούκανονισµού, τα περιθώρια ντάµπινγκ καθορίστηκαν βάσεισύγκρισης, ανά τύπο προϊόντος, µεταξύ της µέσης σταθµι-σµένης κανονικής αξίας και της µέσης σταθµισµένης τιµήςεξαγωγής σε επίπεδο εκ του εργοστασίου και στο ίδιο στά-διο εµπορίας. Στις περιπτώσεις που οι τιµές εξαγωγής διέφε-ραν αισθητά µεταξύ των αγοραστών, περιοχών ή χρονικώνπεριόδων, και η µέθοδος που περιγράφηκε προηγουµένωςδεν επέτρεπε να αξιολογηθεί σωστά το περιθώριο ντάµπινγκ,η κανονική αξία που καθορίστηκε µε βάση τη σταθµισµένηµέση τιµή συγκρίθηκε µε τις τιµές όλων των µεµονωµένωνεξαγωγών προς την Κοινότητα.

ε) Υπόλοιπο περιθωρίου ντάµπινγκ

(30) Για τους παραγωγούς-εξαγωγείς που δεν απάντησαν στοερωτηµατολόγιο της Επιτροπής ούτε αναγγέλθηκαν µε άλλοτρόπο, το περιθώριο ντάµπινγκ καθορίστηκε µε βάση ταδιαθέσιµα στοιχεία, σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος1 του βασικού κανονισµού.

(31) Για όλες τις χώρες που αποτέλεσαν αντικείµενο της έρευνας,ο όγκος των εξαγωγών προς την Κοινότητα τον οποίονανέφεραν οι συνεργαζόµενοι παραγωγοί-εξαγωγείς συγ-κρίθηκε µε τα αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία για τις εισαγω-γές της Eurostat για να προσδιοριστεί το γενικό επίπεδοσυνεργασίας.

(32) Για τις χώρες µε υψηλό επίπεδο συνεργασίας, αποφασίστηκενα καθοριστεί το υπόλοιπο περιθωρίου ντάµπινγκ στο επί-πεδο που προσδιορίστηκε για το συνεργαζόµενο παραγωγό-εξαγωγέα µε το υψηλότερο περιθώριο ντάµπινγκ.

(33) Για τις χώρες όπου το επίπεδο συνεργασίας ήταν χαµηλό καιγια τις οποίες υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οιγνωστοί εξαγωγείς δεν συνεργάστηκαν σκοπίµως στηνέρευνα, η Επιτροπή χρησιµοποίησε επίσης τις πληροφορίεςπου αφορούν τον συνεργασθέντα παραγωγό-εξαγωγέα µε τουψηλότερο περιθώριο ντάµπινγκ. Εντούτοις, σε αυτήν τηνπερίπτωση, το υπόλοιπο περιθωρίου ντάµπινγκ καθορίστηκεστο υψηλότερο περιθώριο ντάµπινγκ που διαπιστώθηκε γιατους αντιπροσωπευτικούς τύπους του εν λόγω συνεργαζό-µενου παραγωγού-εξαγωγέα. Το κριτήριο αυτό επιλέχθηκε,δεδοµένου ότι δεν υπάρχει λόγος να υποτεθεί ότι κάποιοςµη συνεργαζόµενος παραγωγός-εξαγωγέας µίας από τιςοικείες χώρες πραγµατοποίησε πωλήσεις σε τιµές χαµηλότε-ρες από τις τιµές ενός συνεργασθέντος παραγωγού εξαγω-γέα της ίδιας χώρας.

(34) Θεωρήθηκε επίσης απαραίτητο να επιλεχθεί το κριτήριοαυτό έναντι των µη συνεργασθέντων παραγωγών-εξαγωγέωνώστε να µην επιτραπεί στους µη συνεργασθέντες παραγω-γούς-εξαγωγείς να επωφεληθούν από την άρνηση συνεργα-σίας.

(5) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 362/1999 της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουα-ρίου 1999, για την επιβολή προσωρινού δασµού αντιντάµπινγκ στιςεισαγωγές συρµατόσχοινων και καλωδίων από χάλυβα καταγωγής Λαϊκής∆ηµοκρατίας της Κίνας, Ινδίας, Μεξικού, Νότιας Αφρικής και Ουκρανίαςκαι για την αποδοχή των αναλήψεων υποχρεώσεων που πρότειναν ορι-σµένοι εξαγωγείς στην Ουγγαρία και Πολωνία, (ΕΕ L 45 της19.2.1999, σ. 8).

Page 5: L34/4 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.2

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.2.2001L 34/8

2. Τσεχική ∆ηµοκρατία

(35) ∆ύο εταιρείες απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο που προορι-ζόταν για τους παραγωγούς-εξαγωγείς. Εντούτοις, ηαπάντηση που έστειλε ένας από αυτούς ήταν ιδιαίτεραελλιπής για να µπορέσει η Επιτροπή να συναγάγει συµπερά-σµατα µε ικανοποιητική ακρίβεια. Ειδικότερα, ο εν λόγωπαραγωγός-εξαγωγέας δεν διαβίβασε τους ελεγµένους λογα-ριασµούς ή άλλες οικονοµικές καταστάσεις και δεν κοινο-ποίησε πληροφορίες για το κόστος παραγωγής ούτε, εξαι-ρουµένων των συνολικών αριθµητικών στοιχείων, για τιςεγχώριες πωλήσεις του υπό εξέταση προϊόντος και τιςεξαγωγές προς την Κοινότητα. Σύµφωνα µε το άρθρο 18παράγραφος 4 του βασικού κανονισµού, η επιχείρηση ενη-µερώθηκε δεόντως για το γεγονός ότι οι πληροφορίες ήτανανεπαρκείς για τον ατοµικό προσδιορισµό έναντι αυτής καιείχε την ευκαιρία να παράσχει περαιτέρω εξηγήσεις. ∆εδοµέ-νου ότι η επιχείρηση αυτή δεν επανόρθωσε καµία από τιςσηµαντικότερες ελλείψεις που παρατίθενται ανωτέρω, τηςγνωστοποιήθηκε ότι τα προσωρινά συµπεράσµατα ως προςαυτήν θα συναχθούν µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία,σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 1 του βασικούκανονισµού. Σύµφωνα µε το άρθρο 16 παράγραφος 1 τουβασικού κανονισµού, στην έδρα του εν λόγω παραγωγού-εξαγωγέα δεν πραγµατοποιήθηκε επιτόπια επαλήθευση. Γιααυτήν την επιχείρηση, καθορίστηκε υπόλοιπο περιθωρίουντάµπινγκ, όπως περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 33ανωτέρω.

α) Κανονική αξία

(36) Για τους τύπους του προϊόντος που επωλήθησαν στην Κοι-νότητα και στην εγχώρια αγορά σε αντιπροσωπευτικέςποσότητες και κατά τις συνήθεις εµπορικές πράξεις, οι κανο-νικές αξίες καθορίστηκαν βάσει των εγχώριων τιµώνπώλησης σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 1 του βασι-κού κανονισµού.

(37) Για τους περισσότερους τύπους, ελλείψει αντιπροσωπευ-τικών εγχώριων πωλήσεων των συγκρίσιµων µοντέλων καισυνεργασίας εκ µέρους ενός άλλου παραγωγού εξαγωγέατης Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, οι κανονικές αξίες υπολογίστη-καν σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 3 του βασικούκανονισµού. Τα έξοδα ΠΓ∆ που επιβάρυναν πράγµατι τηνεπιχείρηση καθώς και το κέρδος που αποκόµισε αυτή επίτων εγχώριων πωλήσεων του υπό εξέταση προϊόντος κατάτις συνήθεις εµπορικές πράξεις προστέθηκαν στο κόστοςπαραγωγής των εξαγόµενων τύπων.

β) Τιµή εξαγωγής

(38) Ο παραγωγός-εξαγωγέας πραγµατοποίησε το σύνολο τωνεξαγωγικών πωλήσεων του υπό εξέταση προϊόντος προς τηνΚοινότητα σε ανεξάρτητους εισαγωγείς, είτε άµεσα, είτεέµµεσα µέσω του συνδεδεµένου εξαγωγέα του. Συνεπώς, ωςτιµή εξαγωγής καθορίστηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρά-γραφος 8 του βασικού κανονισµού, η πράγµατι κατα-βληθείσα ή καταβλητέα τιµή του υπό εξέταση προϊόντοςκατά την πώλησή του προς εξαγωγή στην Κοινότητα.

γ) Σύγκριση

(39) Πραγµατοποιήθηκαν προσαρµογές για να ληφθούν υπόψηοι διαφορές ως προς το στάδιο εµπορίας, τα έξοδα µεταφο-ράς, ασφάλισης, διεκπεραίωσης, φόρτωσης και τα παρεπό-µενα έξοδα, τα έξοδα συσκευασίας και το πιστωτικό κόστος,όπου κρίθηκε απαραίτητο και αιτιολογηµένο.

(40) ∆εδοµένου ότι οι λειτουργίες ενός συνεργασθέντος εξαγω-γέα µπορούν να θεωρηθούν παρόµοιες µε εκείνες ενός εµπό-ρου που ενεργεί σε βάση προµηθειών, από τις τιµές πουεφάρµοσε η συνδεδεµένη θυγατρική επιχείρηση στους ανε-ξάρτητους πελάτες της Κοινότητας αφαιρέθηκε το 5 % γιατα έξοδα ΠΓ∆ και το κέρδος. Το ποσό αυτό υπολογίστηκεµε βάση τις προµήθειες που κατέβαλαν για τις συναλλαγέςπου αφορούν το υπό εξέταση προϊόν δύο Κορεάτες παραγω-γοί-εξαγωγείς σε έναν ανεξάρτητο αντιπρόσωπο, και θεω-ρήθηκε εύλογο, λαµβανοµένου υπόψη του βαθµού συµµε-τοχής της συνδεδεµένης εµπορικής επιχείρησης στις δραστη-ριότητες πώλησης του εξαγωγέα.

δ) Περιθώριο ντάµπινγκ

(41) Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 11 του βασικούκανονισµού, η µέση σταθµισµένη κανονική αξία κάθε τύπουτου υπό εξέταση προϊόντος που εξάγεται στην Κοινότητασυγκρίθηκε µε τη µέση σταθµισµένη τιµή εξαγωγής κάθεαντίστοιχου τύπου του υπό εξέταση προϊόντος. Πράγµατι,αν και είχαν δηλωθεί διαφορετικές τιµές µεταξύ των δια-φόρων πελατών, περιοχών και χρονικών περιόδων, η µέθο-δος αυτή επέτρεψε να απεικονιστεί η πραγµατική έκταση τηςπρακτικής ντάµπινγκ που ασκήθηκε.

(42) Από τη σύγκριση προέκυψε η ύπαρξη πρακτικής ντάµπινγκόσον αφορά το συνεργαζόµενο παραγωγό-εξαγωγέα. Τοπροσωρινό περιθώριο ντάµπινγκ, εκφραζόµενο σε ποσοστότης τιµής εισαγωγής CIF στα σύνορα της Κοινότητας, πριναπό την καταβολή του δασµού, είναι το ακόλουθο:

— žDB a.s.: 47,1 %.

(43) ∆εδοµένου ότι ένας γνωστός παραγωγός-εξαγωγέας αρνή-θηκε σκοπίµως να συνεργαστεί, το υπόλοιπο περιθωρίουντάµπινγκ για την Τσεχική ∆ηµοκρατία καθορίστηκε προσω-ρινά µε τη µέθοδο που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη33 για τις χώρες όπου το επίπεδο συνεργασίας ήτανχαµηλό. Με βάση τα στοιχεία αυτά, το υπόλοιπο περιθωρίουντάµπινγκ ανέρχεται σε 66,0 %.

3. ∆ηµοκρατία της Κορέας

(44) Λαµβανοµένου υπόψη του µεγάλου αριθµού Κορεατώνπαραγωγών-εξαγωγέων που αναφέρθηκαν στην καταγγελία,καθώς και των προθεσµιών που καθορίστηκαν στο άρθρο 6παράγραφος 9 του βασικού κανονισµού, η Επιτροπή είχεπροβλέψει αρχικά να πραγµατοποιήσει έρευνα για την πρα-κτική ντάµπινγκ σε σχέση µε την Κορέα βάσει δείγµατοςεξαγωγέων, σύµφωνα µε το άρθρο 17 του βασικού κανονι-σµού. Εντούτοις, µόνο τρεις παραγωγοί-εξαγωγείς επι-κοινώνησαν µε την Επιτροπή υποβάλλοντας τις πληροφορίεςπου ζητήθηκαν στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίαςεντός 15 ηµερών από τη δηµοσίευσή της. Συνεπώς, η χρησι-µοποίηση τεχνικών δειγµατοληψίας κρίθηκε περιττή. Τρειςεταιρείες απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο που προοριζότανγια τους παραγωγούς-εξαγωγείς. Ένας εισαγωγέας που ήτανσυνδεδεµένος µε έναν από τους εν λόγω παραγωγούς-εξαγωγείς έστειλε επίσης απάντηση στο ερωτηµατολόγιοπου προοριζόταν για τους συνδεδεµένους εισαγωγείς.

Page 6: L34/4 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.2

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων3.2.2001 L 34/9

α) Κανονική αξία

(45) Ένας Κορεάτης παραγωγός-εξαγωγέας που αγοράζει τηνπρώτη ύλη (νήµα) από µια συνδεδεµένη εταιρεία, ζήτησεαπό την Επιτροπή να υπολογίσει το κόστος παραγωγής τουυπό εξέταση προϊόντος µε βάση το κόστος παραγωγής τηςπρώτης ύλης που επιβαρύνει τη συνδεδεµένη εταιρεία. Τοαίτηµα απορρίφθηκε, δεδοµένου ότι το κόστος αυτό έχεισυµπεριληφθεί στους λογαριασµούς της εταιρείας ως η επι-κρατέστερη τιµή αγοράς που διαπιστώθηκε. Εποµένως,θεωρήθηκε ότι αντανακλά ευλόγως το κόστος που συνδέεταιµε την παραγωγή του υπό εξέταση προϊόντος.

(46) Ένας άλλος παραγωγός-εξαγωγέας δεν ανέφερε όλα ταέξοδα πώλησης και τα γενικά και διοικητικά έξοδα πουσυνδέονται µε την παραγωγή και τις πωλήσεις του υπόεξέταση προϊόντος. Ωστόσο, δεδοµένου ότι το εν λόγωµέρος είχε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και ότι οιπληροφορίες που υπέβαλε ήταν επαληθεύσιµες, η Επιτροπήήταν σε θέση να διορθώσει τα στοιχεία που αναφέρθηκανστο ερωτηµατολόγιο µε βάση τις πληροφορίες που έλαβεκαι επαλήθευσε επιτόπου.

(47) Για τους περισσότερους τύπους που επωλήθησαν προςεξαγωγή στην Κοινότητα, οι κανονικές αξίες καθορίστηκανβάσει των εγχώριων τιµών πώλησης των συγκρίσιµων τύπων,σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 1 του βασικού κανο-νισµού.

(48) Για τους λοιπούς τύπους του προϊόντος που επωλήθησανπρος εξαγωγή στην Κοινότητα, η κανονική κοινοτική αξίαυπολογίστηκε µε βάση το µέσο σταθµισµένο όρο των τιµώνπου επέβαλαν άλλοι παραγωγοί της οικείας χώρας για τιςαντιπροσωπευτικές εγχώριες πωλήσεις του αντίστοιχουτύπου προϊόντος που πραγµατοποιήθηκαν κατά τις συνήθειςεµπορικές πράξεις, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 1του βασικού κανονισµού.

(49) Για τους υπόλοιπους τύπους, η κανονική αξία κατα-σκευάστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 3 τουβασικού κανονισµού.

β) Τιµή εξαγωγής

(50) Οι περισσότερες εξαγωγικές πωλήσεις στην Κοινότητα πραγ-µατοποιήθηκαν άµεσα στους ανεξάρτητους πελάτες. Για τιςπωλήσεις αυτές, η τιµή εξαγωγής καθορίστηκε βάσει τηςπράγµατι καταβληθείσας ή καταβλητέας τιµής για το ενλόγω προϊόν που επωλήθη προς εξαγωγή στην Κοινότητα,σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 8 του βασικού κανο-νισµού.

γ) Σύγκριση

(51) Οι προσαρµογές για τις διαφορές ως προς τα φυσικάχαρακτηριστικά, τις επιβαρύνσεις κατά την εισαγωγή, ταέξοδα µεταφοράς, ασφάλισης, διεκπεραίωσης, φόρτωσης καιτα παρεπόµενα έξοδα, τα έξοδα συσκευασίας, το πιστωτικόκόστος, και τις προµήθειες πραγµατοποιήθηκαν όπουκρίθηκε απαραίτητο και αιτιολογηµένο.

(52) Ένας παραγωγός-εξαγωγέας ζήτησε προσαρµογή για τις δια-φορές ως προς τα στάδια εµπορίας. Η επιχείρηση αυτήθεωρούσε ότι, για τον υπολογισµό της κανονικής αξίας, ταέµµεσα έξοδα πώλησης που υφίστανται για τις εγχώριεςπωλήσεις πρέπει να αφαιρεθούν από την εγχώρια τιµή, κατάτον ίδιο τρόπο κατά τον οποίο τα έξοδα πώλησης για τοσυνδεδεµένο εισαγωγέα του στην Κοινότητα αφαιρούνται

από την τιµή µεταπώλησης µε σκοπό την κατασκευή τηςτιµής εξαγωγής. Εναλλακτικά, η εν λόγω επιχείρηση ζήτησεαπό την Επιτροπή να µην λάβει υπόψη τις εξαγωγικέςπωλήσεις στην Κοινότητα που πραγµατοποιήθηκαν µέσωτου συνδεδεµένου εισαγωγέα της.

(53) Οι παρατηρήσεις αυτές δεν ελήφθησαν υπόψη. Η συµµετοχήενός συνδεδεµένου εισαγωγέα δεν αποτελεί από µόνη τηςλόγο για να γίνει έκπτωση από την κανονική αξία. Πράγ-µατι, ο προσδιορισµός της τιµής εξαγωγής και η µεταγενέ-στερη σύγκριση αυτής της τιµής αυτής µε την κανονική αξίααποτελούν δύο χωριστά στάδια που διέπονται από χωρι-στούς κανόνες. Ο προσωρινός προσδιορισµός δεν έχειπαρουσιάσει διαφορές ως προς το στάδιο εµπορίας µεταξύτων εξαγωγικών και των εγχώριων πωλήσεων. Τέλος, πρέπεινα σηµειωθεί ότι ο όγκος των εξαγωγών στην κοινοτικήαγορά που πραγµατοποιήθηκαν µέσω του συνδεδεµένου ει-σαγωγέα του ήταν σηµαντικός.

(54) Η ίδια επιχείρηση ζήτησε να γίνει προσαρµογή τόσο στιςεγχώριες όσο και στις εξαγωγικές πωλήσεις για τις διαφορέςως προς άλλους παράγοντες, όπως τα έξοδα ελέγχου και ταέξοδα για κατ’ αποκοπή εργασία (κοπή κατά µήκος τωνκαλωδίων και ενσωµάτωση των εξαρτηµάτων), που απαιτού-νται ορισµένες φορές για την ικανοποίηση των απαιτήσεωντων πελατών. Θεωρήθηκε σκοπιµότερο να γίνει αποδεκτό τοαίτηµα αυτό µε την πραγµατοποίηση προσαρµογής για τιςδιαφορές ως προς τα φυσικά χαρακτηριστικά. Το ποσό τηςπροσαρµογής αντιστοιχεί σε εύλογη εκτίµηση της αγοραίαςαξίας της διαφοράς που έχει καθοριστεί από την Επιτροπή.

δ) Περιθώριο ντάµπινγκ

(55) Όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 του βασι-κού κανονισµού, η µέση σταθµισµένη κανονική αξία κάθετύπου του υπό εξέταση προϊόντος που εξάγεται στην Κοι-νότητα συγκρίθηκε µε τη µέση σταθµισµένη τιµή εξαγωγήςκάθε αντίστοιχου τύπου του υπό εξέταση προϊόντος.

(56) Από τη σύγκριση προέκυψε η ύπαρξη πρακτικής ντάµπινγκόσον αφορά τους συνεργαζόµενους παραγωγούς-εξαγωγείς.Τα προσωρινά περιθώρια ντάµπινγκ, εκφραζόµενα ως ποσο-στό της τιµής εισαγωγής CIF στα σύνορα της Κοινότητας,πριν από την καταβολή δασµού, είναι τα ακόλουθα:

— Kiswire, Ltd: 0,21 %

— Chung Woo Rope Co: 2,71 %

— DSR Wire Corp: 0,49 %.

(57) Απ’ ό,τι φαίνεται (κατά τη σύγκριση µε τα στοιχεία τηςEurostat για τις εισαγωγές), οι εξαγωγές των εν λόγω τριώνπαραγωγών-εξαγωγέων αντιπροσωπεύουν το σύνολο τωνκορεατικών εξαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος στην Κοι-νότητα. Για να εκτιµηθεί κατά πόσον το περιθώριο ντά-µπινγκ ήταν ασήµαντο, σε εθνική κλίµακα, καθορίστηκεσταθµισµένο µέσο περιθώριο ντάµπινγκ. Το περιθώριο αυτόανέρχεται σε 1,2 %.

4. Μαλαισία

(58) Μία µόνο εταιρεία απάντησε στο ερωτηµατολόγιο πουπροοριζόταν για τους παραγωγούς-εξαγωγείς. Μια επι-χείρηση στην Κοινότητα, η οποία είναι συνδεδεµένη µεαυτόν τον παραγωγό-εξαγωγέα, απάντησε επίσης στο ερωτη-µατολόγιο που προοριζόταν για τους συνδεδεµένους ει-σαγωγείς.

Page 7: L34/4 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.2

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.2.2001L 34/10

α) Κανονική αξία

(59) Για τους περισσότερους τύπους που επωλήθησαν προςεξαγωγή στην Κοινότητα, οι κανονικές αξίες καθορίστηκανβάσει των εγχώριων τιµών πώλησης των συγκρίσιµων τύπων,σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 1 του βασικού κανο-νισµού.

(60) Για τους υπόλοιπους τύπους, η κανονική αξία κατα-σκευάστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 3 τουβασικού κανονισµού.

β) Τιµή εξαγωγής

(61) Μεγάλο µέρος των εξαγωγικών πωλήσεων στην Κοινότηταπροορίστηκαν για έναν συνδεδεµένο εισαγωγέα. Για τιςπωλήσεις αυτές, η Επιτροπή κατασκεύασε την τιµήεξαγωγής, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 9 τουβασικού κανονισµού.

γ) Σύγκριση

(62) Οι προσαρµογές για τις διαφορές ως προς τα φυσικάχαρακτηριστικά, τις επιβαρύνσεις κατά την εισαγωγή, ταέξοδα µεταφοράς, ασφάλισης, διεκπεραίωσης, φόρτωσης καιτα παρεπόµενα έξοδα, τα έξοδα συσκευασίας, το πιστωτικόκόστος και τις προµήθειες πραγµατοποιήθηκαν όπουκρίθηκε σκόπιµο και αιτιολογηµένο.

(63) Ο συνεργαζόµενος παραγωγός-εξαγωγέας ζήτησε να γίνειπροσαρµογή ως προς τις διαφορές στα στάδια εµπορίας γιατους ίδιους λόγους που προέβαλε ένας από τους συνεργα-ζόµενους Κορεάτες παραγωγούς-εξαγωγείς. Εντούτοις, δενδιαπιστώθηκαν διαφορές στο στάδιο εµπορίας µεταξύ τωνεγχώριων και εξαγωγικών πωλήσεων. Το επιχείρηµα αυτόδεν έγινε εποµένως δεκτό για τους λόγους που περιγράφο-νται στην αιτιολογική σκέψη 53.

δ) Περιθώριο ντάµπινγκ

(64) Όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 του βασι-κού κανονισµού, η µέση σταθµισµένη κανονική αξία κάθετύπου του υπό εξέταση προϊόντος που εξάγεται στην Κοι-νότητα συγκρίθηκε µε τη µέση σταθµισµένη τιµή εξαγωγήςκάθε αντίστοιχου τύπου του υπό εξέταση προϊόντος.

(65) Από τη σύγκριση προέκυψε η ύπαρξη πρακτικής ντάµπινγκόσον αφορά τον συνεργαζόµενο παραγωγό-εξαγωγέα. Τοπροσωρινό περιθώριο ντάµπινγκ, εκφραζόµενο ως ποσοστότης τιµής εισαγωγής CIF στα σύνορα της Κοινότητας, πριναπό την καταβολή του δασµού, είναι το ακόλουθο:

— Kiswire, Sdn. Bhd.: 0,56 %.

(66) Απ’ ό,τι φαίνεται (κατά τη σύγκριση µε τα στοιχεία τηςEurostat για τις εισαγωγές), οι εξαγωγές του εν λόγωπαραγωγού-εξαγωγέα αντιπροσωπεύουν το σύνολο τωνµαλαισιανών εξαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος στηνΚοινότητα. Συνεπώς, το περιθώριο ντάµπινγκ που καθορί-σθηκε προσωρινά για αυτόν τον µοναδικό παραγωγό-εξαγω-γέα ισχύει για ολόκληρη τη χώρα.

5. Ταϊλάνδη

(67) Μία εταιρεία απάντησε στο ερωτηµατολόγιο που προοριζό-ταν για τους παραγωγούς-εξαγωγείς. ∆ύο επιχειρήσεις στηνΚοινότητα που είναι συνδεδεµένες µε τον εν λόγωπαραγωγό-εξαγωγέα απάντησαν επίσης στο ερωτηµατολόγιοπου προοριζόταν για τους συνδεδεµένους εισαγωγείς.

α) Κανονική αξία

(68) Ο Ταϊλανδός παραγωγός-εξαγωγέας, ο οποίος αγοράζειεπίσης την πρώτη ύλη του (χονδρόσυρµα) από µια συνδεδε-µένη εταιρεία στην Ινδία, σε τιµή υψηλότερη από την τιµήπου επικρατεί στην αγορά, ζήτησε από την Επιτροπή ναλάβει υπόψη την επικρατούσα τιµή αγοράς για τον υπολογι-σµό του κόστους παραγωγής που χρησιµοποιείται τόσο γιανα προσδιοριστεί αν οι πωλήσεις πραγµατοποιήθηκαν στοπλαίσιο συνήθων εµπορικών πράξεων, όσο και για να κατα-σκευαστεί, ενδεχοµένως, η κανονική αξία. Το αίτηµα έγινεαποδεκτό, δεδοµένου ότι διαπιστώθηκε ότι η τιµή αγοράςήταν τιµή µεταφοράς και δεν απεικόνιζε αποκλειστικά τοκόστος που συνδέεται µε την παραγωγή και την πώληση τουυπό εξέταση προϊόντος.

(69) Για τους περισσότερους που επωλήθησαν προς εξαγωγήστην Κοινότητα, οι κανονικές αξίες καθορίστηκαν βάσει τωνεγχώριων τιµών πώλησης για τους συγκρίσιµους τύπους,σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 1 του βασικού κανο-νισµού.

(70) Για τους υπόλοιπους τύπους, η κανονική αξία κατα-σκευάστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 3 τουβασικού κανονισµού.

β) Τιµή εξαγωγής

(71) Όλες οι πωλήσεις ΣΑΧ στην κοινοτική αγορά προορίζοντανγια συνδεδεµένους εισαγωγείς στην Κοινότητα. Συνεπώς, οιτιµές εξαγωγής κατασκευάστηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 2παράγραφος 9 του βασικού κανονισµού.

γ) Σύγκριση

(72) Οι προσαρµογές για τις διαφορές ως προς τα φυσικάχαρακτηριστικά, τις επιβαρύνσεις κατά την εισαγωγή, ταέξοδα µεταφοράς, ασφάλισης, διεκπεραίωσης, φόρτωσης καιτα παρεπόµενα έξοδα, τα έξοδα συσκευασίας, το πιστωτικόκόστος και τις προµήθειες πραγµατοποιήθηκαν όπου ήτανσκόπιµο και αιτιολογηµένο.

(73) Ο παραγωγός-εξαγωγέας ζήτησε να γίνει προσαρµογή τωνκανονικών αξιών όσον αφορά τα χρηµατοδοτικά έξοδα γιατον φόρο προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ), σύµφωνα µε τοάρθρο 2 παράγραφος 10 στοιχείο ια) του βασικού κανονι-σµού. Το αίτηµα βασίστηκε στην αιτιολογία ότι ηκυβέρνηση επιστρέφει τον ΦΠΑ µε σηµαντική καθυστέρηση,και εποµένως η επιχείρηση επιβαρύνεται µε πρόσθετα χρηµα-τοδοτικά έξοδα επί του µη επιστρεφόµενου ποσού ΦΠΑ. Οισχυρισµός αυτός δεν έγινε δεκτός, δεδοµένου ότι η επι-χείρηση δεν απέδειξε ότι ο παράγοντας αυτός επηρεάζει τησυγκρισιµότητα των τιµών ούτε, ειδικότερα, ότι οι πελάτεςκαταβάλλουν συστηµατικά διαφορετικές τιµές στην εγχώριααγορά λόγω της διαφοράς ως προς έναν τέτοιο παράγοντα.Τα χρηµατοδοτικά έξοδα για τον ΦΠΑ είναι, στην πραγµατι-κότητα, κανονικά λειτουργικά γενικά έξοδα.

Page 8: L34/4 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.2

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων3.2.2001 L 34/11

δ) Περιθώριο ντάµπινγκ

(74) Όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 του βασι-κού κανονισµού, η σύγκριση έγινε µεταξύ της µέσης σταθµι-σµένης κανονικής αξίας και της µέσης σταθµισµένης τιµήςεξαγωγής.

(75) Από τη σύγκριση προκύπτει η ύπαρξη πρακτικής ντάµπινγκόσον αφορά τον παραγωγό-εξαγωγέα. Το προσωρινόπεριθώριο ντάµπινγκ, εκφραζόµενο ως ποσοστό της τιµήςεισαγωγής CIF στα σύνορα της Κοινότητας, πριν από τηνκαταβολή του δασµού, είναι το ακόλουθο:

— Usha Siam Steel Industries plc: 30,5 %.

(76) ∆εδοµένου ότι το επίπεδο συνεργασίας ήταν χαµηλό (χαµη-λότερο από το 80 % των εξαγωγών του υπό εξέταση προϊό-ντος από την Ταϊλάνδη στην Κοινότητα), το υπόλοιποπεριθωρίου ντάµπινγκ καθορίστηκε προσωρινά στο επίπεδοτου υψηλότερου περιθωρίου ντάµπινγκ που καθορίστηκεγια τις αντιπροσωπευτικές εµπορικές συναλλαγές του συνερ-γασθέντος παραγωγού-εξαγωγέα. Εκφραζόµενο ως ποσοστότης τιµής «ελεύθερο στα σύνορα της Κοινότητας», πριν απότην καταβολή του δασµού, το περιθώριο ντάµπινγκ ανέρχε-ται σε 42,8 %.

6. Τουρκία

(77) ∆ύο εταιρείες απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο που προορι-ζόταν για τους παραγωγούς-εξαγωγείς.

α) Κανονική αξία

(78) Σύµφωνα µε τη γενική µέθοδο ήταν δυνατό να καθοριστεί ηκανονική αξία, για µερικούς από τους τύπους προϊόντων,βάσει της εγχώριας τιµής των συγκρίσιµων τύπων, σύµφωναµε το άρθρο 2 παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού. Οέλεγχος ως προς την αντιπροσωπευτικότητα και τοχαρακτήρα των συνήθων εµπορικών πράξεων για τις εγχώ-ριες πωλήσεις πραγµατοποιήθηκε σε µηνιαία βάση λόγω τουυψηλού πληθωρισµού στην Τουρκία κατά τη διάρκεια τηςΠΕ.

(79) Για όλους τους άλλους τύπους του υπό εξέταση προϊόντοςπου επωλήθησαν προς εξαγωγή στην Κοινότητα από τιςσυνεργαζόµενες επιχειρήσεις, η κανονική αξία κατα-σκευάστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 3 τουβασικού κανονισµού. Στο κόστος παραγωγής προστέθηκαντα εγχώρια έξοδα ΠΓ∆ της επιχείρησης και το περιθώριοκέρδους που πραγµατοποιήθηκε στην εγχώρια αγορά κατάτις συνήθεις εµπορικές πράξεις. Λόγω του υψηλού ρυθµούπληθωρισµού, οι κανονικές αξίες που κατασκευάστηκανυπολογίστηκαν για κάθε µήνα της ΠΕ.

β) Τιµή εξαγωγής

(80) Όλες οι πωλήσεις του υπό εξέταση προϊόντος που πραγµα-τοποίησαν οι συνεργαζόµενες επιχειρήσεις στην κοινοτικήαγορά προορίστηκαν για ανεξάρτητους πελάτες στην Κοι-νότητα. Συνεπώς, η τιµή εξαγωγής καθορίστηκε µε βάση τιςπράγµατι καταβληθείσες ή καταβλητέες τιµές, σύµφωνα µετο άρθρο 2 παράγραφος 8 του βασικού κανονισµού.

γ) Σύγκριση

(81) Οι προσαρµογές όσον αφορά τις διαφορές για τις επιβαρύν-σεις κατά την εισαγωγή και τους έµµεσους φόρους, τιςεκπτώσεις επί της τιµής, τις επιστροφές και ποσότητες, ταέξοδα µεταφοράς, ασφάλισης, διεκπεραίωσης, φόρτωσης καιτα παρεπόµενα έξοδα, το πιστωτικό κόστος, την τεχνική

βοήθεια και τις προµήθειες πραγµατοποιήθηκαν όσου ήτανσκόπιµο και αιτιολογηµένο.

(82) Ένας παραγωγός-εξαγωγέας ζήτησε, σύµφωνα µε το άρθρο2 παράγραφος 10 στοιχείο β) του βασικού κανονισµού, ναγίνει προσαρµογή των κανονικών αξιών για έναν φόρο 3 %,ο οποίος καταβάλλεται επί των εισαγόµενων πρώτων υλώνπου αγοράζονται µε προθεσµιακή πληρωµή, δεδοµένου ότιο φόρος αυτός δεν εισπράττεται για τις πρώτες ύλες πουχρησιµοποιούνται για την παραγωγή συρµατόσχοινωνχάλυβα που προορίζονται προς εξαγωγή. Από την επιτόπιαεπαλήθευση προέκυψε ότι, στην αρχή του έτους, παρέχεταιστις επιχειρήσεις το δικαίωµα να εισάγουν µε απαλλαγή απότον φόρο αυτό ορισµένη ποσότητα πρώτων υλών, η οποίακαθορίζεται µε βάση τις εξαγωγές τελικών προϊόντων τουπροηγούµενου έτους, ανεξάρτητα από το εάν οι πρώτεςαυτές ύλες προορίζονται να ενσωµατωθούν σε τελικά προϊό-ντα, τα οποία πωλούνται στην εγχώρια αγορά ή εξάγονται.Εποµένως, δεν ήταν δυνατό να καθοριστεί αν ο φόρος αυτόςείχε καταβληθεί για τις εισαγόµενες πρώτες ύλες, οι οποίεςείχαν φυσικώς ενσωµατωθεί στα ΣΑΧ που επωλήθησαν στηνεγχώρια αγορά. Συνεπώς, το αίτηµα αυτό απορρίφθηκε.

(83) Ένας παραγωγός-εξαγωγέας ζήτησε να γίνει προσαρµογήτων εγχώριων τιµών για τις διαφορές στο στάδιο εµπορίας,σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 10 στοιχείο δ) σηµείοi) του βασικού κανονισµού, µε την αιτιολογία ότι όλες οιεξαγωγές στην Κοινότητα πραγµατοποιήθηκαν σε εµπόρουςλιανικής πώλησης, ενώ οι εγχώριες πωλήσεις πραγµατοποι-ήθηκαν τόσο σε εµπόρους λιανικής πώλησης όσο και σετελικούς χρήστες. Αυτή η προσαρµογή δεν έγινε δεκτήδεδοµένου ότι η επιχείρηση δεν ήταν σε θέση να αποδείξειότι υπήρχαν σταθερές και σαφείς διαφορές στις τιµές καιλειτουργίες στην εγχώρια αγορά για τα διαφορετικά, κατάτους ισχυρισµούς, στάδια εµπορίας. Ο άλλος παραγωγός-εξαγωγέας περιέγραψε τα δικά του κυκλώµατα διανοµήςστην Κοινότητα και στην εγχώρια αγορά και ζήτησε να γίνειπροσαρµογή χωρίς να εξηγήσει κατά ποιόν τρόπο επηρεάζε-ται η συγκρισιµότητα των τιµών. Επιπλέον, από τις εξηγή-σεις που έδωσε επί τόπου, έγινε φανερό ότι το κύκλωµαδιανοµής του στην Κοινότητα δεν αντιστοιχεί στην περι-γραφή που έδωσε. Συνεπώς, δεν έγιναν προσαρµογές σ’αυτό το στάδιο της έρευνας.

(84) Η αίτηση προσαρµογής για διαφορές ως προς τις άµεσεςδαπάνες ηια την παροχή εγγυήσεων που ζήτησε έναςπαραγωγός-εξαγωγέας απορρίφθηκε εν µέρει για το ποσόπου αντιστοιχούσε πράγµατι στα έξοδα που προέκυψαν απότις τραπεζικές εγγυήσεις. Αυτές οι δαπάνες αποτελούν κανο-νικά λειτουργικά γενικά έξοδα, τα οποία δεν επιδέχονταιπροσαρµογή. Η αίτηση περιελάµβανε επίσης επιστροφέςεµπορευµάτων, των οποίων η τιµή αφαιρέθηκε δεόντως απότην τιµή των αντίστοιχων συναλλαγών.

(85) Αµφότεροι οι παραγωγοί-εξαγωγείς ζήτησαν δύο προσαρµο-γές, δυνάµει του άρθρου 2 παράγραφος 10 στοιχείο ι) τουβασικού κανονισµού, για τη µετατροπή νοµισµάτων. Στιςαιτήσεις υποστηρίζονταν τα εξής: i) οι τιµές εξαγωγής σεευρώ ή σε νόµισµα των κρατών µελών που έχουν υιοθετήσειτο ευρώ πρέπει να µετατραπούν πρώτα σε δολάρια ΗΠΑ,δεδοµένου ότι οι εγχώριες τιµές καθορίζονται στο νόµισµα

Page 9: L34/4 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.2

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.2.2001L 34/12

αυτό, µε βάση τη συναλλαγµατική ισοτιµία που ίσχυε 60ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία του τιµολογίου (ή κατάπροτίµηση, όπως υποστήριξε ο ένας από τους δύο, τηνισοτιµία που ίσχυε στην αρχή της ΠΕ) λόγω της «σταθερής»υποτίµησης του ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ· ii) ενσυνεχεία, οι τιµές εξαγωγής πρέπει να µετατραπούν απόδολάρια ΗΠΑ σε τουρκικές λίρες µε βάση τη συναλλαγµα-τική ισοτιµία που ίσχυε την ηµεροµηνία πληρωµής.

(86) Όσον αφορά το πρώτο αίτηµα, καθορίστηκε ότι ακόµα κι ανοι εθνικοί τιµοκατάλογοι είναι σε δολάρια ΗΠΑ, για νααποφεύγονται συνεχείς αναθεωρήσεις λόγω του υψηλούρυθµού πληθωρισµού, τα προϊόντα τιµολογούνται καιπληρώνονται σε τουρκικές λιρέτες. ∆εδοµένου ότι για τησύγκριση των τιµών απαιτείται η µετατροπή από ευρώ σετουρκικές λιρέτες, η Επιτροπή θεωρεί ότι η συναλλαγµατικήισοτιµία αναφοράς για τη σύγκριση µεταξύ των τιµώνεξαγωγής και των εγχώριων τιµών είναι η τιµή µετατροπήςτου ευρώ σε τουρκικές λιρέτες, και, εποµένως, το πρώτοαίτηµα δεν µπορεί να γίνει αποδεκτό. Η Επιτροπή δεν µπορείνα αποδεχθεί ούτε το δεύτερο αίτηµα που υπέβαλαν οιεπιχειρήσεις. Πράγµατι, το άρθρο 2 παράγραφος 10 στοι-χείο ι) του βασικού κανονισµού παρέχει στους εξαγωγείςπροθεσµία για να προσαρµόσουν τις τιµές εξαγωγής τουςκαι να λάβουν υπόψη κατά τον τρόπο αυτό τις σταθερέςαυξοµειώσεις των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, αλλά δενπροβλέπει προσαρµογή για τις διακυµάνσεις των συναλλαγ-µατικών ισοτιµιών που σηµειώνονται µετά την ηµεροµηνίαπώλησης.

(87) Αµφότεροι οι παραγωγοί-εξαγωγείς ζήτησαν να γίνει προ-σαρµογή των κανονικών αξιών σύµφωνα µε το άρθρο 2παράγραφος 10 στοιχείο ια) του βασικού κανονισµού ώστενα αντισταθµιστεί το κόστος που προκύπτει από τα χρηµα-τοδοτικά έξοδα για rην πληρωµή του ΦΠΑ από την ηµε-ροµηνία λήξης της (25η ηµέρα του µήνα µετά την πώληση)έως την ηµεροµηνία λήξης της πληρωµής από τον πελάτηστην εγχώρια αγορά. Το αίτηµα αυτό δεν έγινε αποδεκτό,δεδοµένου ότι οι επιχειρήσεις δεν απέδειξαν ότι ο παράγο-ντας αυτός επηρεάζει τη συγκρισιµότητα των τιµών ούτε,ειδικότερα, ότι οι πελάτες καταβάλλουν συστηµατικά διαφο-ρετικές τιµές στην εγχώρια αγορά για το λόγο αυτό. Ταχρηµατοδοτικά έξοδα για το ΦΠΑ είναι, στην πράξη, κανο-νικά λειτουργικά γενικά έξοδα.

(88) Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 10 στοιχείο ια)του βασικού κανονισµού, ένας παραγωγός-εξαγωγέαςυποστήριξε ότι η κανονική αξία πρέπει να προσαρµοστεί µετην αιτιολογία ότι, αντίθετα από τις εξαγωγές στην Κοι-νότητα, οι εγχώριες πωλήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε µικρέςποσότητες και σε µη τακτά διαστήµατα. Αυτό το αίτηµααπορρίφθηκε προσωρινά, δεδοµένου ότι η επιχείρηση δενπαρέσχε ποσοτικά στοιχεία και δεν ήταν σε θέση να αποδεί-ξει ότι ο παράγοντας αυτός επηρεάζει τη συγκρισιµότητατων τιµών ούτε, ειδικότερα, ότι οι πελάτες κατέβαλλανσυστηµατικά διαφορετικές τιµές στην εγχώρια αγορά γιατον λόγο αυτό.

δ) Περιθώριο ντάµπινγκ

(89) Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 11 του βασικούκανονισµού, η µέση σταθµισµένη κανονική αξία κάθε τύπουτου υπό εξέταση προϊόντος που εξάγεται στην Κοινότητασυγκρίθηκε µε τη µέση σταθµισµένη τιµή εξαγωγής κάθεαντίστοιχου τύπου του υπό εξέταση προϊόντος. Πράγµατι,αν και και οι δύο παραγωγοί-εξαγωγείς δήλωσαν ότι οι τιµέςήταν διαφορετικές µεταξύ πελατών, περιοχών και χρονικών

περιόδων, η µέθοδος αυτή επέτρεψε να απεικονιστεί η πραγ-µατική έκταση της πρακτικής ντάµπινγκ που ασκήθηκε.

(90) Από τη σύγκριση αυτή προκύπτει η ύπαρξη ντάµπινγκ γιατις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις. Τα προσωρινά περιθώριαντάµπινγκ, εκφραζόµενα ως ποσοστό της τιµής εισαγωγήςCIF στα σύνορα της Κοινότητας, πριν από την καταβολήτου δασµού, είναι τα ακόλουθα:

— Celik Halat ve Tel Sanayii AŞ: 58,1 %

— Has Celik ve Halat San Tic AS 19,2 %.

(91) ∆εδοµένου ότι το επίπεδο συνεργασίας ήταν υψηλό (πάνωαπό 80 % των εξαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος απότην Τουρκία στην Κοινότητα), το υπόλοιπο περιθωρίου ντά-µπινγκ καθορίστηκε προσωρινά στο υψηλότερο επίπεδο πουκαθορίστηκε για τις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις, δηλαδή58,1 %.

7. Ρωσία

α) Γενικές πτυχές

i) Ανάλυση του καθεστώτος οικονοµίας της αγοράς

(92) ∆ύο ρωσικές επιχειρήσεις ζήτησαν να τους χορηγηθείκαθεστώς οικονοµίας της αγοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 2παράγραφος 7 στοιχείο β) του βασικού κανονισµού. Στηνπερίπτωση της µίας από αυτές τις ρωσικές επιχειρήσεις, ηαπάντηση στο ερωτηµατολόγιο που προοριζόταν για τουςπαραγωγούς-εξαγωγείς υποβλήθηκε εκπρόθεσµα χωρίς ναπαρασχεθεί καµία αποδεκτή εξήγηση για αυτήν την καθυ-στέρηση και αφού χορηγήθηκε δύο φορές παράταση µιαςεβδοµάδας. Επιπλέον, η απάντηση ήταν σαφώς ανεπαρκής.Ειδικότερα, η επιχείρηση δεν παρέσχε κατάλογο των εξαγω-γικών πωλήσεών της στην Κοινότητα ή των εγχώριωνπωλήσεών της, ούτε κοινοποίησε τις απαραίτητες πληροφο-ρίες σχετικά µε το κόστος παραγωγής. Εποµένως, η επι-χείρηση θεωρήθηκε ως µη συνεργασθείσα και ενηµερώθηκεγια το γεγονός ότι τα συµπεράσµατα ως προς αυτήν (στοπλαίσιο «του προσδιορισµού για το υπόλοιπο δασµού») θασυνάγονταν µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, σύµφωνα µε τοάρθρο 18 παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού. Επο-µένως, το αίτηµά της να τύχει καθεστώτος οικονοµίας τηςαγοράς/ατοµικής µεταχείρισης, απορρίφθηκε. Επιπλέον, η ενλόγω επιχείρηση δεν έδωσε τις πρόσθετες πληροφορίες καιδιευκρινίσεις που της ζητήθηκαν, οι οποίες ήταν καθοριστι-κές για την εφαρµογή καθεστώτος οικονοµίας της αγοράς/ατοµικής µεταχείρισης.

(93) Η Επιτροπή αναζήτησε όλες τις πληροφορίες που κρίθηκαναπαραίτητες και επαλήθευσε επιτόπου όλες τις πληροφορίεςπου υποβλήθηκαν από τον άλλο υποψήφιο στην αίτηση γιατην αναγνώριση καθεστώτος οικονοµίας αγοράς.

(94) Όπως διαπιστώθηκε, η επιχείρηση αυτή δεν πληρούσε πολλάαπό τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγρα-φος 7 στοιχείο γ) του βασικού κανονισµού, και συγκεκρι-µένα, παρουσίαζε διάφορα αλληλοσυγκρουόµενα και ασυµ-βίβαστα βασικά λογιστικά έγγραφα, ορισµένες δαπάνες δεναπεικόνιζαν καν τις αγοραίες αξίες και ορισµένες πληρωµέςείχαν πραγµατοποιηθεί υπό µορφή αντιστάθµισης χρεών.

(95) Συνεπώς, µετά από διαβουλεύσεις µε τη συµβουλευτικήεπιτροπή, γνωστοποιήθηκε σε αµφότερες τις επιχειρήσεις ηαπόρριψη των αιτήσεών τους για την αναγνώριση καθεστώ-τος οικονοµίας της αγοράς.

Page 10: L34/4 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.2

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων3.2.2001 L 34/13

ii) Επιλογή της ανάλογης χώρας

(96) Επειδή καµία από τις επιχειρήσεις δεν πληρούσε τα κριτήριαγια την υπαγωγή της σε καθεστώς οικονοµίας της αγοράς,ήταν απαραίτητο να συγκριθούν οι τιµές εξαγωγής τωνΡώσων παραγωγών-εξαγωγέων µε κανονική αξία που καθο-ρίστηκε σε κατάλληλη χώρα µε οικονοµία της αγοράς,σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) τουβασικού κανονισµού.

(97) Ο καταγγέλλων είχε προτείνει την Τσεχική ∆ηµοκρατία. ΗΕπιτροπή, στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας, είχεπροτείνει την Τσεχική ∆ηµοκρατία ή τη Βραζιλία. Εντός τηςκαθορισθείσας προθεσµίας, δύο Ρώσοι παραγωγοί-εξαγωγείςεξέφρασαν προσωρινά τη συµφωνία τους έναντι των προτει-νόµενων χωρών και δήλωσαν ότι θα µπορούσαν επίσης ναδεχθούν την επιλογή της Νότιας Κορέας ως πιθανής ανά-λογης χώρας. Ο καταγγέλλων εξέφρασε ορισµένες ανησυχίεςόσον αφορά την επιλογή της Βραζιλίας, ιδίως λόγω τουυψηλού επιπέδου τελωνειακών δασµών. Ο καταγγέλλων επι-βεβαίωσε τη συναίνεσή του για την επιλογή της Τσεχικής∆ηµοκρατίας και, επίσης, υπέδειξε τον Καναδά ως εναλλα-κτική λύση.

(98) Κανένας από τους Βραζιλιάνους παραγωγούς µε τουςοποίους ήλθε σε επαφή η Επιτροπή δεν απάντησε στοαίτηµα για συνεργασία. Η Επιτροπή προσπάθησε επίσης,ανεπιτυχώς, να εξασφαλίσει τη συνεργασία των Καναδώνπαραγωγών. Άλλες γνωστές χώρες παραγωγής δεν ελήφθη-σαν υπόψη, είτε επειδή οι εισαγωγές του υπό εξέτασηπροϊόντος καταγωγής αυτών των χωρών υπόκεινται επί τουπαρόντος σε µέτρα αντιντάµπινγκ, είτε επειδή η προηγού-µενη έρευνα είχε καθορίσει ότι οι χώρες αυτές δεν αποτε-λούν κατάλληλη επιλογή για λόγους που εξακολουθούν ναισχύουν σήµερα (δηλαδή λόγω του περιορισµένου ανταγωνι-σµού της Νορβηγίας και της άρνησης συνεργασίας τωνΗΠΑ) (6).

(99) Οι περισσότεροι τύποι του υπό εξέταση προϊόντος πουεπωλήθησαν στην εγχώρια αγορά από τον συνεργασθένταΤσέχο παραγωγό-εξαγωγέα ήταν διαφορετικοί από τουςτύπους που εξήχθησαν στην Κοινότητα από τους Ρώσουςπαραγωγούς.

(100) Υπό τις συνθήκες αυτές, η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσονήταν σκόπιµο να χρησιµοποιήσει µια από τις άλλες χώρεςτις οποίες αφορά η διαδικασία. Η ∆ηµοκρατία της Κορέαςθεωρήθηκε ως η καταλληλότερη ανάλογη χώρα, σύµφωναµε το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) του βασικούκανονισµού. Καταρχάς, η νοτιοκορεατική εγχώρια αγοράείναι η µεγαλύτερη στο µέγεθος και χαρακτηρίζεται απόσηµαντικό αριθµό ανταγωνιζόµενων µεταξύ τους τοπικώνπαραγωγών δεύτερου, οι νοτιοκορεατικές εγχώριες πωλήσειςτου υπό εξέταση προϊόντος είναι οι αντιπροσωπευτικότερες,ως προς τους τύπους και τον όγκο, σε σύγκριση µε τιςρωσικές εξαγωγές στην Κοινότητα. Τα ενδιαφερόµενα µέρηενηµερώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 7στοιχείο α) του βασικού κανονισµού, για το γεγονός ότι η∆ηµοκρατία της Κορέας θεωρήθηκε ως ανάλογη χώρα καιδεν διατύπωσαν σχετικές αντιρρήσεις.

iii) Ατοµική µεταχείριση

(101) Σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 5 του βασικού κανο-νισµού, είναι πάγια πρακτική των θεσµικών οργάνων τηςΚοινότητας να υπολογίζουν φόρο σε εθνική κλίµακα για τιςχώρες χωρίς οικονοµία της αγοράς, µε εξαίρεση τις περιπτώ-σεις όπου οι παραγωγοί-εξαγωγείς µπορούν να αποδείξουνότι τυγχάνουν νοµικής και πραγµατικής ανεξαρτησίας εφά-µιλλης µε αυτήν που επικρατεί σε χώρα µε οικονοµία τηςαγοράς, η οποία δικαιολογεί παρέκκλιση από τον κανόνατου ενιαίου δασµού σε εθνική κλίµακα. Για αυτόν τον λόγο,στην πρώτη φάση της διαδικασίας, τα ενδιαφερόµενα µέρηέλαβαν λεπτοµερή έντυπα αιτήσεων για την αναγνώρισηκαθεστώτος µε οικονοµία της αγοράς.

(102) Οι δύο παραγωγοί-εξαγωγείς που είχαν ζητήσει να τύχουνκαθεστώτος οικονοµίας της αγοράς, ζήτησαν επίσης ατοµικήµεταχείρηση, σε περίπτωση απόρριψης της πρώτης αίτησήςτους.

(103) Η αίτηση ατοµικής µεταχείρισης της µίας από τις επιχειρή-σεις απορρίφθηκε, δεδοµένου ότι, επειδή η εν λόγω επι-χείρηση δεν συνεργάστηκε στην έρευνα, τα συµπεράσµαταως προς αυτήν (στο πλαίσιο του «προσδιορισµού για τουπόλοιπο δασµού») καθορίστηκαν µε βάση τα διαθέσιµαστοιχεία, σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 1 τουβασικού κανονισµού (βλέπε αιτιολογική σκέψη 92 ανω-τέρω).

(104) Η Επιτροπή αναζήτησε όλες τις πληροφορίες που έκρινεαπαραίτητες, επαλήθευσε επιτόπου όλες τις πληροφορίεςπου υπέβαλε στην αίτησή της η άλλη αιτούσα επιχείρηση,τις οποίες ανέλυσε βάσει των ακόλουθων κριτηρίων για τηχορήγηση ατοµικής µεταχείρησης (7):

— το πρώτο κριτήριο (ελευθερία επαναπατρισµού κεφα-λαίων και κερδών) δεν είναι κατάλληλο στην παρούσαπερίπτωση, δεδοµένου ότι η ανώνυµη εταιρεία Cherepo-vetsky Staleprokatny Zavod (εφεξής «JSC CHSPZ»)είναι πλήρως ρωσική επιχείρηση,

— δεν προσδιορίστηκαν περιορισµοί ως προς τον προσδιο-ρισµό των τιµών και τις ποσότητες εξαγωγής οι περισσό-τερες µετοχές της αιτούσας επιχείρησης και τωνµητρικών εταιρειών (µέχρι δύο επίπεδα) ανήκουν σε ιδιώ-τες,

— η JSC CHSPZ διενεργεί συναλλαγές στην τιµή ξένουσυναλλάγµατος της κεντρικής τράπεζας της ΡωσικήςΟµοσπονδίας, η οποία είναι η αγοραία τιµή που καθορί-ζεται στο χρηµατιστήριο της Μόσχας,

— όσον αφορά τη διαχείριση της επιχείρησης, της µητρικήςεταιρείας ή του σηµαντικότερου µετόχου της τελευ-ταίας, δεν διαπιστώθηκε κρατική παρέµβαση.

(105) Συνεπώς, χορηγείται ατοµική µεταχείρηση σε αυτήν τηνεπιχείρηση.

β) Κανονική αξία

(106) Η κανονική αξία για τους Ρώσους παραγωγούς-εξαγωγείςυπολογίστηκε βάσει των κανονικών αξιών που καθορίστηκανγια τις συνεργαζόµενες κορεατικές επιχειρήσεις µε τη χρησι-µοποίηση της µεθόδου που περιγράφεται στις αιτιολογικέςσκέψεις 47 έως 49. Προς το σκοπό αυτό, χρησιµοποιήθη-καν οι τύποι του προϊόντος που επωλήθησαν στην κορεα-τική εγχώρια αγορά, οι οποίοι διαπιστώθηκε ότι είναι συγ-κρίσιµοι µε τους ρωσικούς τύπους που εξήχθησαν στηνΚοινότητα.

(6) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 362/1999 (βλέπε υποσηµείωση 5) και κανο-νισµός (ΕΚ) αριθ. 1796/1999 του Συµβουλίου (ΕΕ L 217 της17.8.1999, σ. 1).

(7) Επανεξέταση του καθεστώτος αντιντάµπινγκ που εφαρµόζεται στην Κίνακαι τη Ρωσία, [COM(2000) 363 τελικό].

Page 11: L34/4 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.2

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.2.2001L 34/14

γ) Τιµή εξαγωγής

(107) Για το συνεργαζόµενο παραγωγό-εξαγωγέα, η τιµή εξαγωγήςκαθορίστηκε µε βάση τις πράγµατι καταβληθείσες ήκαταβλητέες τιµές.

δ) Σύγκριση

(108) Οι προσαρµογές πραγµατοποιήθηκαν, κατά περίπτωση, στηντιµή εξαγωγής για να ληφθούν υπόψη οι διαφορές ως προςτα έξοδα µεταφοράς, ασφάλισης, διεκπεραίωσης, φόρτωσηςκαι τα παρεπόµενα έξοδα, το πιστωτικό κόστος και τιςπροµήθειες. ∆εδοµένου ότι οι δαπάνες στις χώρες χωρίςδικονοµία της αγοράς δεν µπορούν να ληφθούν υπόψη γιατον καθορισµό των τιµών βάσει των οποίων γίνεται η σύγ-κριση µεταξύ των τιµών εξαγωγής και της κανονικής αξίας,η προσαρµογή στις τιµές εξαγωγής για τα έξοδα µεταφοράςκαι τις σχετικές δαπάνες (διεκπεραίωση, φόρτωση και παρε-πόµενα έξοδα), που προέκυψαν στη Ρωσία, βασίστηκε στιςδαπάνες της ανάλογης χώρας.

(109) Για να επιτραπεί δίκαιη σύγκριση σε επίπεδο εκ του εργο-στασίου, πραγµατοποιήθηκαν επίσης προσαρµογές τηςκανονικής αξίας που καθορίστηκε µε βάση τις κανονικέςαξίες των συνεργαζόµενων κορεατικών επιχειρήσεων για ναληφθούν υπόψη οι διαφορές ως προς τα φυσικά χαρακτηρι-στικά (συµπεριλαµβανοµένης της κατ’ εκτίµηση αγοραίαςαξίας για τις ποιοτικές διαφορές γενικού χαρακτήρα πουυπάρχουν µεταξύ του προϊόντος που κατασκευάζεται καιπωλείται στην κορεατική αγορά και του προϊόντος πουκατασκευάζεται στη Ρωσία και εξάγεται στην Κοινότητα), τιςεπιβαρύνσεις κατά την εισαγωγή, τα έξοδα µεταφοράς,ασφάλισης, διεκπεραίωσης, φόρτωσης και τα παρεπόµεναέξοδα, τα έξοδα συσκευασίας, το πιστωτικό κόστος και τιςπροµήθειες, όσου κρίθηκε σκόπιµο και αιτιολογηµένο.

ε) Περιθώριο ντάµπινγκ

(110) Όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 του βασι-κού κανονισµού, η µέση σταθµισµένη κανονική αξία κάθετύπου του υπό εξέταση προϊόντος που εξήχθη στην Κοι-νότητα συγκρίθηκε µε τη µέση σταθµισµένη τιµή εξαγωγήςκάθε αντίστοιχου τύπου του υπό εξέταση προϊόντος.

(111) Το προσωρινό περιθώριο ντάµπινγκ, εκφραζόµενο ως ποσο-στό της τιµής εισαγωγής CIF στα σύνορα της Κοινότητας,πριν από την καταβολή του δασµού, καθορίστηκε για τηνεπιχείρηση στην οποία χορηγήθηκε ατοµική µεταχείριση, ωςεξής:

— Cherepovetsky Staleprokatny Zavod: 35,8 %.

(112) ∆εδοµένου ότι ένας γνωστός παραγωγός-εξαγωγέας αρνή-θηκε σκοπίµως να συνεργαστεί, το υπόλοιπο περιθωρίουντάµπινγκ για τη Ρωσία καθορίστηκε προσωρινά σύµφωναµε τη µέθοδο που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 33, ηοποία χρησιµοποιήθηκε για τις χώρες στις οποίες το επίπεδοσυνεργασίας ήταν χαµηλό. Με βάση τα στοιχεία αυτά, τουπόλοιπο περιθωρίου ντάµπινγκ ανέρχεται σε 50,7 %.

8. Συµπέρασµα για το ντάµπινγκ

(113) Η Επιτροπή διαπίστωσε σηµαντικά περιθώρια ντάµπινγκ γιαόλες τις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις στην Τσεχική ∆ηµο-κρατία, τη Ρωσία, την Ταίλάνδη και την Τουρκία. Στηνπερίπτωση της ∆ηµοκρατίας της Κορέας και της Μαλαισίας

τα διαπιστωθέντα περιθώρια πρακτικής ντάµπινγκ ήταν ασή-µαντα.

Γ. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1. Κοινοτική παραγωγή

(114) Το υπό εξέταση προϊόν κατασκευάζεται στην Κοινότητα απότους ακόλουθους παραγωγούς:

— τους παραγωγούς που υπέβαλαν ή υποστήριξαν τηνκαταγγελία και συνεργάστηκαν στην έρευνα (βλέπεαιτιολογική σκέψη 118),

— τους παραγωγούς που υπέβαλαν την καταγγελία καιθεωρήθηκε ότι δεν συνεργάστηκαν στην παρούσα έρευνα(βλέπε αιτιολογική σκέψη 120 κατωτέρω),

— άλλους παραγωγούς που δεν υπέβαλαν καταγγελία, οιοποίοι είτε κοινοποίησαν γενικές πληροφορίες είτε όχι,αλλά δεν τάχθηκαν κατά της διαδικασίας.

(115) Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, κατά την περίοδο της έρευνας,οκτώ κοινοτικοί παραγωγοί που υπέβαλαν/υποστήριξαν τηνκαταγγελία, είχαν αγοράσει ΣΑΧ από διάφορες πηγές εκτόςτης Κοινότητας, συµπεριλαµβανοµένων των οικείων χωρών.Εντούτοις, ο συνολικός όγκος αυτών των εισαγωγών αντι-προσώπευσε αµελητέο µερίδιο της συνολικής παραγωγής(δηλαδή λιγότερο από 1 % της παραγωγής τους κατά τηνΠΕ). Ειδικότερα, οι εισαγωγές από τις ενδιαφερόµένεςχώρες, κατά τη διάρκεια της ΠΕ, αντιπροσώπευαν λιγότεροαπό το 0,5 % της παραγωγής των κοινοτικών παραγωγώνΣΑΧ που υπέβαλαν/υποστήριξαν την καταγγελία. Εποµένως,η Επιτροπή θεώρησε ότι αυτές οι αγορές είναι σύµφωνες µετην πάγια εµπορική πρακτική των παραγωγών, οι οποίοιαναγκάστηκαν να συµπληρώσουν το δικό τους φάσµαπροϊόντων µε αγορές σε µικρές ποσότητες. Λαµβανοµένωνυπόψη των ανωτέρω, συνήχθη το συµπέρασµα ότι δεν υπάρ-χει λόγος να εξαιρεθούν οι εν λόγω κοινοτικοί παραγωγοίαπό τη συνολική κοινοτική παραγωγή.

(116) Εποµένως, η παραγωγή ΣΑΧ όλων αυτών των εταιρειώναντιπροσωπεύουν την κοινοτική παραγωγή, κατά την έννοιατου άρθρου 4 παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού.

2. Ορισµός του κοινοτικού κλάδου παραγωγής

(117) Η Επιτροπή εξέτασε εάν οι συνεργαζόµενοι κοινοτικοίπαραγωγοί που υπέβαλαν/υποστήριξαν την καταγγελία αντι-προσωπεύουν µεγάλο µέρος της συνολικής κοινοτικήςπαραγωγής του υπό εξέταση προϊόντος και κατέληξε στοσυµπέρασµα ότι οι παραγωγοί αυτοί αντιπροσώπευαν το70,6 % της συνολικής κοινοτικής παραγωγής ΣΑΧ κατά τηνΠΕ. Εποµένως, η Επιτροπή θεώρησε ότι οι κοινοτικοίπαραγωγοί που υπέβαλαν/υποστήριξαν την καταγγελία αντι-προσωπεύουν τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής κατά τηνέννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 και του άρθρου 5παράγραφος 4 του βασικού κανονισµού. Οι εν λόγωπαραγωγοί καλούνται εφεξής «ο κοινοτικός κλάδοςπαραγωγής».

(118) Ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής αποτελείται από τους ακό-λουθους κοινοτικούς παραγωγούς:

— Bridon International, Retford, Ηνωµένο Βασίλειο,

— BTS Drahtseile GmbH, Γερµανία,

— Cables y Alambres Especiales, SA, Ισπανία,

Page 12: L34/4 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.2

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων3.2.2001 L 34/15

— CASAR Drahtseilwerk Saar GmbH, Γερµανία,

— Cordoaria Oliveira Sá — Manuel Rodrigues de Oli-veira Sá & Filhos, SA, Πορτογαλία,

— Drahtseilerei Gustav Kocks GmbH & Co, Γερµανία,

— Drahtseilwerk GmbH, Γερµανία,

— Drahtseilwerk Hemer GmbH & Co KG, Γερµανία,

— Hamburger Drahtseilerei A. Steppuhn GmbH, Γερµα-νία,

— Metal Press SRL, Ιταλία,

— Randers Rebslaaeri A/S, ∆ανία

— Redaelli Tecna Cordati SPA, Ιταλία,

— Trefileurope, Γαλλία,

— Trenzas y Cables, SL, Ισπανία,

— Vereinigte Drahtseilwerke GmbH, Γερµανία,

— Voest-Alpine Austria Draht GmbH, Αυστρία,

— Wadra GmbH, Γερµανία.

(119) Η Drahtseilwerk Hemer GmbH & Co. KG άρχισε τηνπαραγωγή ΣΑΧ µόλις τον Ιανουάριο του 2000. Εποµένως,η επιχείρηση αυτή δεν µπόρεσε να παράσχει πληροφορίεςγια την εξεταζόµενη περίοδο. Για το λόγο αυτό, τα στοιχείαπου κοινοποίησε η επιχείρηση αυτή δεν ελήφθησαν υπόψη.

3. Λοιποί κοινοτικοί παραγωγοί

(120) Πέντε παραγωγοί που ανήκουν στον καταγγέλλοντα οργανι-σµό EWRIS αλλά δεν συνεργάστηκαν στην έρευνα (IscarSRL, Metalcalvi Wire Ropes SRL, Midland Wire CordageCo Ltd, Teufelberger Seil GmbH and Westfálische Drah-tindustrie GmbH — Seilfabrik Zwickau) καθώς και άλλοιπαραγωγοί που δεν υπέβαλαν καταγγελία, οι οποίοι είτεπροσκόµισαν γενικά στοιχεία είτε όχι, αλλά δεν τάχθηκανκατά της διαδικασίας, αναφέρονται εφεξής «λοιποί κοινοτι-κοί παραγωγοί».

∆. ΖΗΜΙΑ

1. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις

(121) ∆εδοµένου ότι τα περιθώρια της πρακτικής ντάµπινγκ πουδιαπιστώθηκαν για την Κορέα και τη Μαλαισία είναι ασήµα-ντα, η ανάλυση της ζηµίας και της αιτιώδους συνάφειαςαφορά τις υπόλοιπες χώρες που αποτελούν αντικείµενο τηςέρευνας, δηλαδή την Τσεχική ∆ηµοκρατία, τη Ρωσία, τηνΤαϊλάνδη και την Τουρκία (εφεξής «ενδιαφερόµενες χώρες»).

(122) Κατά την ανάλυση της ζηµίας πρέπει να ληφθούν υπόψη ταµέτρα αντιντάµπινγκ που επιβλήθηκαν στο εν λόγω προϊόνµε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1796/1999 του Συµβουλίου,της 12ης Αυγούστου 1999. Με τον εν λόγω κανονισµόεπιβλήθηκε οριστικός δασµός αντιντάµπινγκ στις εισαγωγέςτου υπό εξέταση προϊόντος καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίαςτης Κίνας, Ουγγαρίας, Ινδίας, Μεξικού, Πολωνίας, ΝότιαςΑφρικής και Ουκρανίας (8).

2. Συγκέντρωση των στοιχείων για τη ζηµία

(123) Η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από ολόκληρο τον κοινο-τικό κλάδο παραγωγής του υπό εξέταση προϊόντος όσοναφορά την παραγωγή, την ικανότητα, τη χρησιµοποίηση τηςικανότητας, τις πωλήσεις, τα αποθέµατα και την απα-σχόληση. Ωστόσο, ενόψει του µεγάλου αριθµού των

παραγωγών του κοινοτικού κλάδου παραγωγής και τωνπροθεσµιών που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 9του βασικού κανονισµού, η Επιτροπή εξέτασε του υπόλοι-πους δείκτες της ζηµίας µε βάση δείγµα εταιρειών τουκοινοτικού κλάδου παραγωγής. Στον παρόντα κανονισµό,επισηµαίνονται οι δείκτες ζηµίας που αναφέρονται σεπληροφορίες που έχουν ληφθεί από το δείγµα. Σεπερίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια ένδειξη, οι δείκτες ζηµίαςαναλύονται µε βάση τα στοιχεία που έχουν ληφθεί από τοσύνολο των κοινοτικών παραγωγών που αποτελούν τον κοι-νοτικό κλάδο παραγωγής.

(124) Το δείγµα έχει επιλεχθεί σύµφωνα µε τη γεωγραφικήτοποθεσία και το µέγεθος των εταιρειών όσον αφορά τηνπαραγωγή. Σε αυτό το πλαίσιο, το δείγµα περιλαµβάνειτους κοινοτικούς παραγωγούς µεγάλων και µεσαίων διαστά-σεων µε έδρα έξι κράτη µέλη: BTS Drahtseile GmbH,Randers Rebslaaeri A/S, Redaelli Tecna Cordati SPA, Tre-fileurope, Trenzas Y Cables, SL, και Teufelberger SeilGmbH. Η τελευταία αυτή επιχείρηση δεν συνεργάστηκεστην έρευνα και, εποµένως, αποκλείστηκε από το δείγµα.

(125) Το δείγµα των εταιρειών που συνεργάστηκαν στην έρευνααντιπροσωπεύει το 51 % του όγκου παραγωγής του υπόεξέταση προϊόντος που κατασκευάστηκε από τον κοινοτικόκλάδο παραγωγής το 1999.

3. Φαινοµένη κοινοτική κατανάλωση

(126) Η φαινοµένη κοινοτική κατανάλωση εκτιµήθηκε µε βάση τιςαπαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο (όγκος των πωλήσεων τουκοινοτικού κλάδου παραγωγής), τις στατιστικές της Euro-stat (όγκος των εισαγωγών) και τις πληροφορίες πουπεριείχε η καταγγελία (όγκος πωλήσεων των λοιπών κοινο-τικών παραγωγών).

(127) Πρέπει να επισηµανθεί ότι η εξέλιξη της φαινοµένης κατα-νάλωσης επηρεάζεται αισθητά από τη συµπεριφορά των ει-σαγωγέων/εµπόρων (σηµαντικών επιχειρήσεων αποθεµατο-ποίησης) στην κοινοτική αγορά, δεδοµένου ότι αυτοί λει-τουργούν ως ενδιάµεσοι φορείς µεταξύ των παραγωγώνΣΑΧ, αφενός, και των χρηστών, αφετέρου. Εποµένως, ταστοιχεία τα σχετικά µε την φαινοµένη κατανάλωση αντανα-κλούν, κατά µέγα µέρος, τις αγορές των εισαγωγέων/εµπόρων κατά την υπό εξέταση περίοδο και όχι κατ’ ανάγκητις αγορές των χρηστών.

(128) Βάσει αυτών, κατά την υπό εξέταση περίοδο η φαινόµενηκοινοτική κατανάλωση µειώθηκε κατά 6 %, από 156 658τόνους το 1997 σε 147 963 τόνους κατά την ΠΕ. ∆εδοµέ-νου ότι η φαινοµένη κατανάλωση είχε σηµειώσει αύξηση9 % το 1998, ανερχόµενη σε 170 922 τόνους, η µείωση σε147 104 τόνους το 1999 µπορεί να αποδοθεί στιςπωλήσεις των αποθεµάτων που είχαν δηµιουργήσει το 1998οι εισαγωγείς/έµποροι. Το 1998, οι εισαγωγές από τιςχώρες στις οποίες επιβλήθηκαν δασµοί αντιντάµπινγκ τοεπόµενο έτος αυξήθηκαν κατά 28 % πριν µειωθούν αισθητάτο 1999 και κατά την ΠΕ. Αυτή η εξήγηση φαίνεται επίσηςνα συµφωνεί µε το γεγονός ότι οι τοµείς που χρησιµοποιούνκατ’ εξοχήν τα ΣΑΧ (αλιεία, µεταλλευτικός τοµέας, παρά-κτια βιοµηχανία πετρελαίου και αερίου, οικοδοµικός τοµέας,συµπεριλαµβανοµένων των ανελκυστήρων) σηµείωσανχαµηλό ρυθµό αύξησης και, στην περίπτωση της αλιείαςαρνητικό, καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου.(8) Βλέπε υποσηµείωση 6.

Page 13: L34/4 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.2

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.2.2001L 34/16

Χώρα ΕπιχείρησηΠεριθώριο χαµηλότερων

τιµών(%)

4. Σωρευτική αξιολόγηση των επιπτώσεων των υπό εξέ-ταση εισαγωγών

(129) Η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσον οι εισαγωγές συρµατό-σχοινων χάλυβα (ΣΑΧ) καταγωγής των εν λόγω χωρών θαπρέπει να εκτιµηθούν σωρευτικά σύµφωνα µε το άρθρο 3παράγραφος 4 του βασικού κανονισµού.

(130) Όπως διαπιστώθηκε, το περιθώριο της πρακτικής ντάµπινγκπου καθορίστηκε σε σχέση µε τις εισαγωγές από κάθε µίααπό τις ενδιαφερόµενες χώρες ήταν υψηλότερο από τοελάχιστο όριο που ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 τουβασικού κανονισµού και ο όγκος των εισαγωγών από κάθεµία από αυτές τις χώρες δεν ήταν αµελητέος.

(131) Όσον αφορά τους όρους ανταγωνισµού, η έρευνα έδειξε ότιτα ΣΑΧ που εισάγονται από τις εν λόγω χώρες, εξεταζόµεναγια κάθε τύπο χωριστά, ήταν οµοειδή ως προς όλα ταβασικά φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Επιπλέον,στη βάση αυτή, τα εν λόγω συρµατόσχοινα χάλυβα ήτανεναλλάξιµα και επωλήθησαν στην Κοινότητα κατά τη διάρ-κεια της περιόδου που εξετάστηκε µέσω συγκρίσιµωνδικτύων πωλήσεων υπό παρόµοιους εµπορικούς όρους. Πρέ-πει να σηµειωθεί ότι τα εισαγόµενα συρµατόσχοινα χάλυβαθεωρήθηκαν εποµένως ανταγωνιστικά µεταξύ τους και µε ταΣΑΧ που παράγονταν στην Κοινότητα.

(132) Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή θεώρησε ότι πληρούνταιόλα τα κριτήρια του άρθρου 3 παράγραφος 4 του βασικούκανονισµού και ότι οι εισαγωγές από τις ενδιαφερόµενεςχώρες πρέπει εποµένως να εξεταστούν σωρευτικά.

5. Εισαγωγές από τις ενδιαφερόµενες χώρες

α) Όγκος και µερίδιο αγοράς των εισαγωγών πουαποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ

(133) Ο όγκος των εισαγωγών ΣΑΧ που αποτελούν αντικείµενοντάµπινγκ στην Κοινότητα καταγωγής των ενδιαφερόµενωνχωρών σηµείωσε συνεχή αύξηση από 5 100 τόνους το1997 σε 7 233 τόνους το 1998, 13 644 τόνους το 1999και 16 052 τόνους κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας,γεγονός που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 215 % κατά τηνεξεταζόµενη περίοδο.

(134) Το µερίδιο αγοράς που κατείχαν οι εν λόγω χώρες αυ-ξήθηκε, την εξεταζόµεγη περίοδο, κατά 7,5 ποσοστιαίεςµονάδες, από το 3,3 % το 1997 στο 4,2 % το 1998, 9,3 %το 1999 και 10,8 % την περίοδο έρευνας. Η µέγιστηαύξηση πραγµατοποιήθηκε το 1999 (+ 5,1 ποσοστιαίεςµονάδες), και συµπίπτει µε την επιβολή µέτρων αντιντά-µπινγκ στις εισαγωγές από ορισµένες άλλες τρίτες χώρες σεπροηγούµενη διαδικασία.

β) Τιµές των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενοντάµπινγκ

i) Εξέλιξη των τιµών

(135) Οι τιµές των εισαγωγών από τις ενδιαφερόµενες χώρες σεευρώ ανά χιλιόγραµµο όπως αναφέρεται από την Eurostatµειώθηκαν κατά 16 % µεταξύ των ετών 1997 και 1998 καισταθεροποιήθηκαν έκτοτε.

ii) Πωλήσεις σε τιµές χαµηλότερες από τις κοινοτικές

(136) Όσον αφορά την πώληση σε τιµές χαµηλότερες από τιςκοινοτικές, ο κοινοτικός ενδιαφερόµενος κλάδος παραγωγήςκαι οι παραγωγοί-εξαγωγείς κλήθηκαν να παράσχουν πληρο-φορίες για τις τιµές πωλήσεων ΣΑΧ ταξινοµηµένων κατάπρότυπα σύµφωνα µε τα ακόλουθα κριτήρια: τον αριθµόκλώνων, τον αριθµό των νηµάτων ανά κλώνο, τη διευθέτησητων νηµάτων σε έναν κλώνο, τον πυρήνα, το υλικό τουνήµατος, την αντοχή εφελκυσµού, τα χαρακτηριστικά τουνήµατος, τα χαρακτηριστικά του καλωδίου, το κάλυµµα καιτη διάµετρο του καλωδίου.

(137) Λαµβάνοντας υπόψη το µεγάλο αριθµό κοινοτικώνπαραγωγών στη δειγµατοληψία και το µεγάλο αριθµόµοντέλων που πωλήθηκαν τόσο από τους ενδιαφερόµενουςπαραγωγούς-εξαγωγείς όσο και από τον κοινοτικό κλάδοπαραγωγής στην κοινοτική αγορά, η Επιτροπή οµαδοποίησετα µοντέλα σύµφωνα µε τα κριτήρια εκείνα που θεωρήθηκεότι επηρέαζαν περισσότερο τις τιµές στην κοινοτική αγορά.Στο πλαίσιο αυτό, η αντοχή εφελκυσµού δεν ελήφθη υπόψηδεδοµένου ότι διαπιστώθηκε ότι δεν είχε χωριστή επίδρασηστις τιµές πωλήσεων.

(138) Επιπλέον, οι τιµές των παραγωγών-εξαγωγέων αναπροσαρ-µόστηκαν για να ληφθούν υπόψη οι δαπάνες µετά τηνεισαγωγή (δασµοί, ναύλοι και έξοδα διεκπεραίωσης), βάσειτων αποδεικτικών στοιχείων που παρείχε µη συνδεδεµένοςεισαγωγέας. Ακόµη, οι τιµές εκείνες αναπροσαρµόστηκανπεραιτέρω για τις διαφορές στο εµπορικό στάδιο ώστε ναληφθούν υπόψη οι δαπάνες που προέκυψαν από µη συνδε-δεµένους εισαγωγείς µεταξύ της εισαγωγής και τωνπωλήσεων εκ του εργοστασίου.

(139) Για κάθε τύπο ΣΑΧ, η Επιτροπή συνέκρινε τις µέσες τιµέςπωλήσεων των παραγωγών-εξαγωγέων και του κοινοτικούκλάδου παραγωγής, µετά την αφαίρεση όλων των εκπτώ-σεων και των φόρων, υπολογιζόµενες µε βάση τις πωλήσειςστον πρώτο µη συνδεδεµένο πελάτη στο ίδιο στάδιο εµπο-ρίας.

(140) Με βάση την ανωτέρω µεθοδολογία, η διαφορά µεταξύ τωντιµών, εκφραζόµενη ως ποσοστό της µέσης σταθµισµένηςτιµής του κοινοτικού κλάδου παραγωγής (εκ του εργοστα-σίου), δηλαδή το περιθώριο χαµηλότερων τιµών, παρατίθε-ται στον ακόλουθο πίνακα:

Τσεχική ∆ηµοκρατία ŽDB a.s. 30,4

Ρωσία Cherepovetsky Staleprokatny Zavod 51,4

Ταϊλάνδη Usha Siam Steel Industries plc 26,1

Τουρκία Celik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. 16,4

Has Celik ve Halat San Tic AS 30,8

Page 14: L34/4 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.2

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων3.2.2001 L 34/17

6. Κατάσταση του κοινοτικού κλάδου παραγωγής

α) Παραγωγή, ικανότητα παραγωγής και χρησιµο-ποίηση παραγωγικής ικανότητας

(141) Η παραγωγή του κοινοτικού κλάδου παραγωγής µειώθηκεκατά 8 % κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου, από107 735 τόνους το 1997 σε 99 588 τόνους κατά τηνπερίοδο έρευνας. Το 1998, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 6 %αλλά οι προβλέψεις σχετικά µε τις πωλήσεις ήσαν ανώτερεςτων πραγµατικών πωλήσεων και τα αποθέµατα αυξήθηκαν(+ 19 %) εφόσον οι εισαγωγείς αύξησαν σηµαντικά τις ει-σαγωγές τους, ιδίως εκείνες από τις χώρες που αποτελούνσήµερα αντικείµενο µέτρων αντιντάµπινγκ. Το 1999, ηπαραγωγή µειώθηκε κατά 15 000 τόνους περίπου για νααντισταθµίσει την αύξηση των αποθεµάτων και τη µείωσητων πωλήσεων. Μετά την επιβολή µέτρων αντιντάµπινγκ, το1999, η παραγωγή σταθεροποιήθηκε στους 100 000τόνους περίπου.

(142) Η παραγωγική ικανότητα του κοινοτικού κλάδου αυξήθηκεκατά 7 % κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου, από203 319 τόνους το 1997 σε 209 313 τόνους το 1998,213 984 τόνους το 1999 και 216 904 τόνους κατά τηνπερίοδο έρευνας. Η αύξηση της ικανότητας οφειλόταν στιςεπενδύσεις σε νέα µηχανήµατα.

(143) Η απόκτηση νέων µηχανηµάτων, σε συνδυασµό µε τηνύπαρξη των παλαιών, αλλά ακόµη χρησιµοποιήσιµωνµηχανηµάτων (που σε ορισµένες περιπτώσεις έχουν ήδηπλήρως αποσβεσθεί) οι βέλτιστοι χρόνοι συγκρότησης τηςπαραγωγής και ο αριθµός των βαρδιών είχαν ως αποτέλεσµαχαµηλή χρησιµοποίηση, της ικανότητας κατά την εξεταζό-µενη περίοδο (53 % το 1997, 55 % το 1998 και 46 % το1999 και κατά την περίοδο έρευνας). Ακόµα και αν οκοινοτικός κλάδος παραγωγής επρόκειτο επίσης να παράγειό,τι πωλείται σήµερα στην κοινοτική αγορά από τις ενδιαφε-ρόµενες χώρες, η χρησιµοποίηση της ικανότητάς του θαπαρέµενε στο 55 % περίπου.

β) Αποθέµατα

(144) Τα τελικά αποθέµατα του κοινοτικού κλάδου παραγωγήςαυξήθηκαν κατά 13 % κατά την εξεταζόµενη περίοδο, από26 136 τόνους το 1997 σε 29 660 τόνους κατά τηνπερίοδο έρευνας. Ωστόσο, αφού έφθασαν τους 31 208τόνους το 1998, τα αποθέµατα µειώθηκαν το 1999 σε30 050 τόνους.

γ) Ανάπτυξη, όγκος πωλήσεων και µερίδιο αγοράς

(145) Οι προοπτικές ανάπτυξης της κοινοτικής αγοράς επηρεάζο-νται από τις µέτριες προοπτικές ανάπτυξης των τοµέων πουχρησιµοποιούν ΣΑΧ και την ικανότητα του κοινοτικού κλά-δου παραγωγής να ανταγωνίζεται τις εισαγωγές σε χαµηλό-τερες τιµές από τρίτες χώρες. Ο κοινοτικός κλάδοςπαραγωγής δεν µπόρεσε να ωφεληθεί από τη εικονική από-συρση από την αγορά των εισαγωγών από τις χώρες πουυπόκειντο σε µέτρα αντιντάµπινγκ το 1999, οι οποίες αντι-καταστάθηκαν σε µεγάλο βαθµό από τις εισαγωγές µε ντά-µπινγκ από τις χώρες που περιλαµβάνονται στην τρέχουσαδιαδικασία.

(146) Οι πωλήσεις του κοινοτικού κλάδου παραγωγής σε µη συν-δεδεµένους πελάτες στην κοινοτική αγορά µειώθηκαν κατά5 % κατά την εξεταζόµενη περίοδο, από 71 125 τόνους το1997 σε 67 671 τόνους κατά την περίοδο έρευνας (είχανσηµειώσει αύξηση σε 72 676 τόνους το 1998 πριν µει-ωθούν στους 66 331 τόνους το 1999), αν και εµφάνισανενδείξεις ανάκαµψης µετά την επιβολή µέτρων αντιντάµπινγκτο 1999.

(147) Το µερίδιο αγοράς του κοινοτικού κλάδου παραγωγής µει-ώθηκε κατά 0,6 ποσοστιαίες µονάδες κατά την εξεταζόµενηπερίοδο, από το 55,2 % το 1997 στο 50,5 % το 1998 καιπαρέµεινε σταθερό το 1999 και κατά την περίοδο έρευνας(54,3 % και 54,6 % αντίστοιχα) — περίοδο κατά την οποίασηµειώθηκε περαιτέρω αύξηση του µεριδίου αγοράς τωνενδιαφερόµενων χωρών. Η αύξηση του µεριδίου αγοράς τουκοινοτικού κλάδου παραγωγής το 1999 µπορεί κατάµεγάλο µέρος να αποδοθεί σε πτώση της κατανάλωσης πουακολούθησε τη δηµιουργία αποθεµάτων η οποία σηµει-ώθηκε µόλις πριν από την επιβολή µέτρων αντιντάµπινγκ το1999.

δ) Τιµές πωλήσεων και παράγοντες που επηρεάζουντις τιµές πωλήσεων — πληροφορίες από τηδειγµατοληψία

(148) Η µέση σταθµισµένη τιµή πώλησης ΣΑΧ από τον κοινοτικόκλάδο παραγωγής στην κοινοτική αγορά σε µη συνδεδεµέ-νους πελάτες αυξήθηκε κατά 8 % κατά την εξεταζόµενηπερίοδο. Η αύξηση αυτή παρατηρήθηκε κυρίως το 1999κατά 6 %. Η αύξηση των τιµών κατά 1 % που σηµειώθηκεστην περίοδο έρευνας είναι µέτρια λαµβάνοντας υπόψη τοεπίπεδο των µέτρων αντιντάµπινγκ που επιβλήθηκαν το1999. Η τιµή της κύριας πρώτης ύλης (νήµατα χάλυβα) πουαντιπροσωπεύει ποσοστό µέχρι 50 % του κόστουςπαραγωγής, µειώθηκε το 1999 και παρέµεινε σταθερή κατάτην περίοδο έρευνας.

ε) Αποδοτικότητα, απόδοση της επένδυσης καιταµειακές ροές — πληροφορίες από τηδειγµατοληψία

(149) Κατά την εξεταζόµενη περίοδο, ο κοινοτικός κλάδοςπαραγωγής σηµείωνε σταθερά ζηµία πριν από την επιβολήφόρων επί των πωλήσεων σε µη συνδεδεµένους πελάτες στηνκοινοτική αγορά (– 1,4 % το 1997, – 1,5 % το 1998 και– 0,6 % το 1999), µε εξαίρεση την περίοδο έρευνας, κατάτην οποία η ζηµία αντισταθµίστηκε. Το ανεπαρκές αυτόοικονοµικό αποτέλεσµα συνέπεσε µε την παρουσία εισα-γωγών µε ντάµπινγκ καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόµενηςπεριόδου.

(150) Τα στοιχεία όσον αφορά την απόδοση της επένδυσης και τιςταµειακές ροές ήταν διαθέσιµα µόνο για το σύνολο κάθεεπιχείρησης που επελέγη στη δειγµατοληψία. Λαµβάνονταςυπόψη ότι το υπό εξέταση προϊόν είναι µόνο ένα από ταπροϊόντα που παράγονται από τους επιλεγέντες κοινοτικούςπαραγωγούς, δεν θεωρείται ότι αυτοί οι δείκτες παρέχουνσαφή άποψη της κατάστασης του κοινοτικού κλάδουπαραγωγής όσον αφορά το υπό εξέταση προϊόν. Ωστόσο,είναι σαφές ότι η χαµηλή αποδοτικότητα του υπό εξέτασηπροϊόντος δεν συνέβαλε θετικά ούτε στην παρατηρούµενηχαµηλή απόδοση της επένδυσης ούτε στις ταµειακές εισροέςαπό δραστηριότητες λειτουργίας.

Page 15: L34/4 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.2

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.2.2001L 34/18

στ) Επενδύσεις και ικανότητα άντλησης κεφαλαίων— πληροφορίες από τη δειγµατοληψία

(151) Κατά την εξεταζόµενη περίοδο, οι επενδύσεις αυξήθηκαναπό 5,8 εκατοµµύρια ευρώ το 1997 σε 11,6 εκατοµµύριαευρώ το 1998, 22,3 εκατοµµύρια ευρώ το 1999 και 21,5εκατοµµύρια ευρώ κατά την περίοδο έρευνας. Η επένδυσηπου πραγµατοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις και στα µηχανή-µατα καταλαµβάνει µεγάλο µέρος της συνολικής επένδυσης,και κυµαίνεται από 95 % περίπου το 1997 έως 44 % κατάτην περίοδο έρευνας. Κατά την εξεταζόµενη περίοδο, ηπλειονότητα των λοιπών επενδύσεων πραγµατοποιήθηκαν σεκτίρια. Οι επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και µηχανήµαταείναι ουσιαστικές για να παραµείνει µακροπρόθεσµα ανταγω-νιστικός ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής. Εποµένως, οιεπενδυτικές προσπάθειες πρέπει να διατηρηθούν ακόµη καικατά τη διάρκεια περιόδων µε χαµηλή αποδοτικότητα.

(152) Οι συνέπειες των επενδύσεων αυτών στην αποδοτικότητατου κοινοτικού κλάδου παραγωγής εκτιµάται κυρίως απόπλευράς απόσβεσης και καταβολής τόκων. Στο πλαίσιοαυτό, δεδοµένου ότι οι περισσότερες επενδύσεις πραγµατο-ποιήθηκαν σε εγκαταστάσεις και µηχανήµατα (που αποσβέ-σθηκαν σε διάστηµα δέκα περίπου ετών) και σε κτίρια (πουαποσβέστηκαν σε διάστηµα 25 περίπου ετών), οι συνέπειεςτων επενδύσεων αυτών στην αποδοτικότητα του κοινοτικούκλάδου παραγωγής κατά την εξεταζόµενη περίοδο δεν θεω-ρούνται σηµαντικές.

(153) Η ικανότητα του κοινοτικού κλάδου παραγωγής ως προςτην άντληση κεφαλαίων είτε από µητρικές εταιρείες είτε απότο τραπεζικό σύστηµα δεν φαίνεται να έχει µειωθεί.

ζ) Απασχόληση

(154) Η απασχόληση σηµείωσε συνεχή πτώση από 2 226 άτοµατο 1997 σε 2 045 κατά την περίοδο έρευνας, δηλαδή 8 %κατά τη διάρκειά της εξεταζόµενης περιόδου. Αυτή ηµείωση της απασχόλησης υπήρξε κυρίως αποτέλεσµα τωνπροσπαθειών αναδιάρθρωσης του κοινοτικού κλάδουπαραγωγής.

η) Παραγωγικότητα

(155) Η παραγωγικότητα του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, υπο-λογιζόµενη σε τόνους ανά υπάλληλο, βελτιώθηκε µόλιςκατά 1 % κατά την εξεταζόµενη περίοδο. Το 1998, ηπαραγωγικότητα αυξήθηκε λόγω αύξησης της παραγωγής,ενώ το 1999 η παραγωγικότητα µειώθηκε διότι η παραγωγήµειώθηκε ταχύτερα από την απασχόληση. Η παραγωγι-κότητα βελτιώθηκε ελαφρώς κατά την περίοδο έρευνας χάρηστη βελτίωση της παραγωγής ενώ παρατηρήθηκε µικρήµείωση της απασχόλησης.

θ) Αµοιβές — πληροφορίες από τη δειγµατοληψία

(156) Το κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος του κοινοτικούκλάδου παραγωγής, υπολογιζόµενο σε ευρώ ανά χιλιό-γραµµο, παρέµεινε σταθερό κατά την εξεταζόµενη περίοδο.

ι) Μέγεθος του πραγµατικού περιθωρίου ντάµπινγκ

(157) Όσον αφορά τον αντίκτυπο στον κοινοτικό κλάδοπαραγωγής του µεγέθους του πραγµατικού περιθωρίου ντά-µπινγκ, λαµβάνοντας υπόψη τον όγκο και τις τιµές τωνεισαγωγών από τις οικείες χώρες, ο αντίκτυπος αυτός δενµπορεί να θεωρηθεί αµελητέος.

ια) Συµπέρασµα ως προς τη ζηµία

(158) Κατά την εξεταζόµενη περίοδο, ο όγκος των εισαγωγών µεντάµπινγκ από τις ενδιαφερόµενες χώρες αυξήθηκε κατά215 % και το µερίδιο αγοράς που κατείχαν αυξήθηκε από3,3 % σε 10,8 %.

(159) Μετά την επιβολή των µέτρων αντιντάµπινγκ το 1999, ηκατάσταση του κοινοτικού κλάδου παραγωγής σταθεροποι-ήθηκε κατά την περίοδο έρευνας αλλά ήταν ακόµη επι-σφαλής: η παραγωγή παρέµεινε κατά µεγάλο µέροςσταθερή, η χρησιµοποίηση της ικανότητας διατηρήθηκε σταίδια επίπεδα και τα αποθέµατα µειώθηκαν ελαφρά από30 050 σε 29 660 τόνους. Αν και οι πωλήσεις αυξήθηκανκατά τι από 66 331 τόνους το 1999 σε 67 671 τόνουςκατά την περίοδο έρευνας, το µερίδιο άγοράς του κοινοτι-κού κλάδου παραγωγής δεν αυξήθηκε παρά την αποκατά-σταση του γνήσιου ανταγωνισµού από τις χώρες που υπό-κειντο σε µέτρα αντιντάµπινγκ.

(160) Όσον αφορά την αποδοτικότητα του κοινοτικού κλάδουπαραγωγής, αν και βελτιώθηκε κατά τι από το – 1,4 % στο0 % κατά την εξεταζόµενη περίοδο, εξακολούθησε να παρα-µένει σε επίπεδο ανεπαρκές για τη µακροπρόθεσµη βιωσι-µότητά του. Επιπλέον, κατά την περίοδο έρευνας, οι τιµέςτου κοινοτικού κλάδου παραγωγής δεν αυξήθηκαν όπωςαναµενόταν µετά την επιβολή το 1999 των µέτρων αντιντά-µπινγκ. Εποµένως, ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής µπο-ρούσε µετά βίας να επωφεληθεί από την επιβολή µέτρωναντιντάµπινγκ το 1999 λόγω αύξησης του όγκου των ει-σαγωγών από τις ενδιαφερόµενες χώρες σε τιµές σηµαντικάχαµηλότερες εκείνων του κοινοτικού κλάδου.

(161) Με βάση τα ανωτέρω, συνήχθη προσωρινά το συµπέρασµαότι ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής υπέστη σηµαντικήζηµία, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 τουβασικού κανονισµού.

Ε. ΑΙΤΙΩ∆ΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ

1. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις

(162) Για τη συναγωγή του προσωρινού της συµπεράσµατος ωςπρος την ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας µεταξύ των εισα-γωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ και της ζηµίαςπου υπέστη ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής, η Επιτροπήεξέτασε τις συνέπειες των εισαγωγών µε ντάµπινγκ από τιςοικείες χώρες στην κατάσταση του κλάδου αυτού.

(163) Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 7 του βασικού κανο-νισµού, άλλοι γνωστοί παράγοντες, όπως, η εξέλιξη τηςκατανάλωσης, η κατάσταση άλλων κοινοτικών παραγωγών,οι εξαγωγικές επιδόσεις του κοινοτικού κλάδου παραγωγής,η εξέλιξη και οι επιδράσεις των εισαγωγών από τρίτες χώρεςκαι η επίδραση των µεταβολών στο κόστος των πρώτωνυλών αναλύονται στη συνέχεια για να εξεταστεί εάν ηαιτιώδης συνάφεια µεταξύ των εισαγωγών που αποτελούναντικείµενο ντάµπινγκ και της ζηµίας που υπέστη ο κοινοτι-κός κλάδος παραγωγής µπορούσε να διασπαστεί από παρά-γοντες διαφορετικούς από τις εισαγωγές µε ντάµπινγκ.

2. Αντίκτυπος των υπό εξέταση εισαγωγών

(164) Κατ’ αρχήν, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στην αγορά τωνΣΑΧ, όπου τα προϊόντα είναι αυστηρά τυποποιηµένα, οανταγωνισµός πραγµατοποιείται σε µεγάλο βαθµό σε επί-πεδο τιµών.

Page 16: L34/4 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.2

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων3.2.2001 L 34/19

(165) Υπάρχει σαφής σύµπτωση µεταξύ της αύξησης των εισα-γωγών από τις ενδιαφερόµενες χώρες και της αδυναµίας τουκοινοτικού κλάδου παραγωγής να αποκοµίσει εύλογο όφε-λος από τα µέτρα αντιντάµπινγκ που επιβλήθηκαν το 1999.Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι εισαγωγές από τις οικείεςχώρες διατέθηκαν σε τιµές σηµαντικά χαµηλότερες του κοι-νοτικού κλάδου παραγωγής κατά την περίοδο έρευνας.

(166) Πράγµατι, µετά την επιβολή µέτρων αντιντάµπινγκ, το1999, στις εισαγωγές καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας τηςΚίνας, Ουγγαρίας, Ινδίας, Μεξικού, Πολωνίας, ΝότιαςΑφρικής και Ουκρανίας, ο κοινοτικός κλάδος παραγωγήςµπόρεσε να σταθεροποιήσει ή και να βελτιώσει κατά τι τηνκατάσταση σε επίπεδο παραγωγής, χρησιµοποίησης της ικα-νότητας, αποθεµάτων και πωλήσεων ενώ η αύξηση του µερι-δίου αγοράς δεν ήταν ικανοποιητική και η ανάπτυξη τηςαποδοτικότητας ήταν σαφώς ανεπαρκής.

(167) Οι εισαγωγές από τις ενδιαφερόµενες χώρες αυξήθηκανσηµαντικά το 1999 και κατά την περίοδο έρευνας. Πράγ-µατι, οι εισαγωγές από τις ενδιαφερόµενες χώρες όχι µόνοαντικατέστησαν κατά µεγάλο µέρος τις χώρες που υπόκειντοσε µέτρα αλλά ήταν σε θέση να αυξηθούν εις βάρος τουκοινοτικού κλάδου παραγωγής (και των άλλων κοινοτικώνπαραγωγών). Οι εισαγωγές αυτές διατίθεντο σε τιµές σηµα-ντικά χαµηλότερες από τις τιµές του κοινοτικού κλάδουπαραγωγής. Τα ανωτέρω µπορούν να συνδεθούν άµεσα µετο γεγονός ότι ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής δεν ήταν σεθέση να επωφεληθεί σηµαντικά από την επιβολή των προα-ναφερθέντων µέτρων µε χρησιµοποίηση τη ικανότητάς τουκαι βελτίωση του όγκου των πωλήσεών του, ανατρέπονταςκατ’ αυτόν τον τρόπο την κακή οικονοµική του κατάσταση(κατά την περίοδο έρευνας, ο κοινοτικός κλάδος παραγωγήςήταν απλώς στο χαµηλότερο σηµείο απόδοσης).

(168) Μπορεί εποµένως να συναχθεί το συµπέρασµα ότι οι εισαγω-γές από τις ενδιαφερόµενες χώρες υπονόµευσαν σε µεγάλοβαθµό τις επιπτώσεις των µέτρων αντιντάµπινγκ που ελή-φθησαν το 1999 και ότι η στασιµότητα του µεριδίου αγο-ράς του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, το επίπεδο τιµώντου και η κακή κατάστασή του, ιδίως από την άποψη τηςαποδοτικότητας, είναι δυνατόν να αποδοθούν στις εισαγω-γές µε ντάµπινγκ από τις ενδιαφερόµενες χώρες.

3. Επιπτώσεις άλλων παραγόντων

α) Εξέλιξη της φαινοµένης κατανάλωσης

(169) Η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσον η εξέλιξη της φαινοµένηςκατανάλωσης αποτελεί σηµαντική αιτία επιδείνωσης τηςκατάστασης του κοινοτικού κλάδου παραγωγής.

(170) Πρέπει να σηµειωθεί ότι ενώ η φαινοµένη κατανάλωση αυ-ξήθηκε σηµαντικά το 1998 (κατά 9 %), ο όγκος πωλήσεωντου κοινοτικού κλάδου παραγωγής παρέµεινε σχεδόν αµε-τάβλητος. Η εν λόγω αύξηση ωφέλησε µόνο τις χώρες οιοποίες σήµερα υπόκεινται σε µέτρα αντιντάµπινγκ, τις ενδια-φερόµενες χώρες καθώς και την Κορέα και τη Μαλαισία. Τοµερίδιο αγοράς των χωρών αυτών αυξήθηκε, ενώ ο κοινοτι-κός κλάδος παραγωγής απώλεσε 4,7 ποσοστιαίες µονάδεςσε µερίδιο αγοράς κατά την ίδια περίοδο. Το γεγονός αυτόσυνέπεσε µε την έναρξη της προηγούµενης διαδικασίας αντι-ντάµπινγκ και είναι δυνατόν να ερµηνευτεί µε τη δηµιουργίααποθέµατος από εισαγωγείς ΣΑΧ. Το 1999, η φαινοµένη

κατανάλωση συρρικνώθηκε, ταυτόχρονα µε την επιβολή τωνµέτρων αντιντάµπινγκ στην προηγούµενη διαδικασία και µεπωλήσεις από τα αποθέµατα από τους εισαγωγείς. Κατά τηνπερίοδο αυτή, ο όγκος πωλήσεων του κοινοτικού κλάδουπαραγωγής σε µη συνδεδεµένους πελάτες στην Κοινότηταµειώθηκε σηµαντικά (από 72 676 τόνους το 1998 σε66 331 τόνους το 1999), ενώ οι εισαγωγές από τις ενδια-φερόµενες χώρες συνέχιζαν να αύξάνονται παρά τη συρ-ρίκνωση της φαινοµένης κατανάλωσης. Το 1999 και κατάτην περίοδο έρευνας η κατανάλωση παρέµεινε κατά µεγάλοµέρος στα ίδια επίπεδα, ενώ ο όγκος των εισαγωγών από τιςενδιαφερόµενες χώρες αυξήθηκε από 13 644 τόνους σε16 052 τόνους και οι πωλήσεις του κοινοτικού κλάδουπαραγωγής σηµείωσαν µικρή ανάκαµψη από 66 331 τόνουςσε 67 671 τόνους.

(171) Θεωρείται εποµένως απίθανο η εξέλιξη της φαινοµένηςκατανάλωσης να συνέβαλε στην επιδείνωση της κατάστασηςτου κοινοτικού κλάδου παραγωγής.

β) Κατάσταση των άλλων κοινοτικών παραγωγών

(172) Κατά τη διάρκεια της έρευνας εξετάστηκε επίσης εάν ηκατάσταση των άλλων κοινοτικών παραγωγών, οι οποίοιαντιπροσώπευαν το 29,4 % της συνολικής κοινοτικήςπαραγωγής κατά την περίοδο έρευνας, υπήρξε αιτία τηςζηµίας που υπέστη ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής. Για τοσκοπό αυτό, υπενθυµίζεται ότι η Επιτροπή στήριξε τασυµπεράσµατά της στα στοιχεία που περιλαµβάνονταν στηνκαταγγελία και σε συµπληρωµατικά στοιχεία που παρείχανορισµένοι άλλοι κοινοτικοί παραγωγοί σχετικά µε τη συνο-λική παραγωγή τους και τον όγκο των πωλήσεών τους.Τόσο ο όγκος των πωλήσεών τους όσο και η παραγωγήτους µειώθηκε κατά την εξεταζόµενη περίοδο (4 % και 5 %αντίστοιχα) κατά τρόπο παρόµοιο µε εκείνο του κοινοτικούκλάδου παραγωγής.

(173) ∆εν µπορεί εποµένως να υποστηριχθεί ότι η απόδοση τωνάλλων κοινοτικών παραγωγών ήταν αιτία της στασιµότηταςτου όγκου παραγωγής και των πωλήσεων του κοινοτικούκλάδου.

γ) Εισαγωγές από άλλες τρίτες χώρες

(174) Οι εισαγωγές από άλλες τρίτες χώρες, περιλαµβανοµένωντων εισαγωγών από τρίτες χώρες τις οποίες δεν αφορά ηπαρούσα διαδικασία καθώς και οι εισαγωγές καταγωγήςΚορέας και Μαλαισίας, απώλεσαν µερίδιο αγοράς, το οποίοµειώθηκε από το 27 % το 1997 στο 19,7 % κατά τηδιάρκεια της περιόδου έρευνας.

i) Κορέα

(175) Η έρευνα έδειξε ότι τα περιθώρια ντάµπινγκ που διαπι-στώθηκαν για τους παραγωγούς-εξαγωγείς της Κορέας ήτανασήµαντα. Ωστόσο, οι εισαγωγές ςιπό τη χώρα αυτή σηµείω-σαν σηµαντική αύξηση κατά την εξεταζόµενη περίοδο(299 %) και αύξησαν το µερίδιο αγοράς τους από 1,9 % το1997 στο 8,2 % κατά την περίοδο έρευνας. Όπως διαπι-στώθηκε, οι τιµές των εισαγωγών καταγωγής Κορέας ήτανχαµηλότερες από τις τιµές πώλησης του κοινοτικού κλάδουπαραγωγής κατά την περίοδο έρευνας.

Page 17: L34/4 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.2

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.2.2001L 34/20

(176) Εποµένως, θεωρείται ότι οι εισαγωγές από την Κορέα είχαναρνητικές επιπτώσεις στην κατάσταση του κοινοτικού κλά-δου παραγωγής.

ii) Μαλαισία

(177) Η έρευνα έδειξε ότι το περιθώριο ντάµπινγκ που διαπι-στώθηκε για τον παραγωγό-εξαγωγέα της Μαλαισίας ήτανασήµαντο. Ωστόσο, οι εισαγωγές από τη χώρα αυτή σηµείω-σαν σηµαντική αύξηση κατά την εξεταζόµενη περίοδο(244 %) και αύξησαν το µερίδιο αγοράς τους από 0,5 % το1997 στο 1,8 % κατά την περίοδο έρευνας. Όπως διαπι-στώθηκε, οι τιµές των είσαγωγών καταγωγής Μαλαισίαςήταν χαµηλότερες από τις τιµές πώλησης του κοινοτικούκλάδου παραγωγής κατά την περίοδο έρευνας.

(178) Θεωρείται εποµένως ότι οι εισαγωγές από τη Μαλαισία είχαναρνητικές επιπτώσεις στην κατάσταση του κοινοτικού κλά-δου παραγωγής.

iii) Άλλες τρίτες χώρες µε εξαίρεση την Κορέα και τηΜαλαισία

(179) Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, κατά την εξεταζόµενη περίοδο,το µερίδιο αγοράς που κατέχουν τρίτες χώρες, εκτός από τιςχώρες τις οποίες αφορά η τρέχουσα διαδικασία, µειώθηκεκατά 63 %, κυρίως λόγω της µείωσης των εισαγωγών απότις χώρες που υπόκεινται σε µέτρα αντιντάµπινγκ. ∆εδοµέ-νου ότι οι εισαγωγές αυτές υπόκεινται ως επί το πλείστον σεµέτρα αντιντάµπινγκ και ενόψει της απότοµης µείωσης τουόγκου τους, δεν µπορεί να συναχθεί το συµπέρασµα ότιέχουν συµβάλλει στη σοβαρή ζηµία που υπέστη ο κοινοτι-κός κλάδος παραγωγής.

iv) Πρώτες ύλες

(180) Η Επιτροπή εξέτασε εάν η ζηµία που όπως διαπιστώθηκευπέστη ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής θα έπρεπε να απο-δοθεί σε αύξηση του κόστους των πρώτων υλών.

(181) ∆ιαπιστώθηκε ότι η τιµή της πρώτης ύλης που συνήθωςχρησιµοποιείται για την παραγωγή του υπό εξέταση προϊό-ντος (χονδρόσυρµα και νήµα χάλυβα αναλόγως της διά-ρθρωσης των κοινοτικών παραγωγών) µειώθηκε κατά τηνεξεταζόµενη περίοδο.

(182) Υπό το πρίσµα των ανωτέρω, η Επιτροπή θεώρησε ότι η τιµήτων πρώτων υλών δεν συνέβαλε στη ζηµία που υπέστη οκοινοτικός κλάδος παραγωγής.

4. Συµπέρασµα

(183) Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, συνάγεται το συµπέρασµαότι, αν και άλλοι παράγοντες, δηλαδή οι εισαγωγές από τηνΚορέα και τη Μαλαισία, είναι δυνατόν να επηρέασαν αρνη-τικά την κατάσταση του κοινοτικού κλάδου παραγωγήςκατά την περίοδο έρευνας, οι επιδράσεις αυτές δεν είναιικανές να διασπάσουν την αιτιώδη συνάφεια µεταξύ τωνεισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ και τηςκατάστασης του κοινοτικού κλάδου παραγωγής. Εποµένως,διαπιστώνεται ότι οι εισαγωγές από τις ενδιαφερόµενες

χώρες, αν εξεταστούν µεµονωµένα, προκαλούν σηµαντικήζηµία στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής.

ΣΤ. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1. Γενικές παρατηρήσεις

(184) Η Επιτροπή εξέτασε προσωρινά, µε βάση τα στοιχεία πουυποβλήθηκαν, κατά πόσον, παρά τα πορίσµατα σχετικά µετην πρακτική ντάµπινγκ και τη ζηµία, υφίστανται αποχρώ-ντες λόγοι για τους οποίους στην παρούσα περίπτωση ηεπιβολή µέτρων δεν θα ήταν προς το συµφέρον της Κοι-νότητας.

(185) Προς τούτο, η Επιτροπή εξέτασε τις συνέπειες που θα είχε ηενδεχόµενη λήψη µέτρων σε όλα τα µέρη που συµµετέχουνστη διαδικασία, καθώς επίσης και τις συνέπειες που θα είχεστα ίδια µέρη η µη λήψη προσωρινών µέτρων.

2. Συλλογή πληροφοριών

(186) Προκειµένου να εκτιµήσει τις επιπτώσεις των ενδεχόµενωνµέτρων, η Επιτροπή απέστειλε ερωτηµατολόγια σχετικά µετο συµφέρον της Κοινότητας σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρητων ανάντη και κατάντη βιοµηχανιών που είναι γνωστό ότιενδιαφέρονται κατά την έναρξη της διαδικασίας. Η Επιτροπήζήτησε επίσης πληροφορίες για το συµφέρον της Κοινότη-τας από τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής. Στα ερωτηµατο-λόγια απάντησαν µόνο ένας προµηθευτής πρώτων υλών, δύοµη καταγγέλλοντες κοινοτικοί παραγωγοί, ένας εισαγωγέαςκαι ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής. Κανένας χρήστης δεναπάντησε στο ερωτηµατολόγιο.

3. Συµφέρον του κοινοτικού κλάδου παραγωγής

α) Φύση και διάρθρωση τον κοινοτικού κλάδουπαραγωγής

(187) Ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής αποτελείται από µικρές καιµεσαίες επιχειρήσεις καθώς και από δύο µεγάλες επιχειρή-σεις, εγκατεστηµένες σε οκτώ κράτη µέλη (Αυστρία, ∆ανία,Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία και ΗνωµένοΒασίλειο). Η κοινοτική αγορά χαρακτηρίζεται από έντονοανταγωνισµό λόγω µεγάλου αριθµού κοινοτικώνπαραγωγών.

(188) Η παραγωγή ΣΑΧ είναι υψηλής έντασης κεφαλαίου και οκοινοτικός, κλάδος παραγωγής πρέπει να επενδύσει σε νέαµηχανήµατα και να πραγµατοποιήσει Ε & Α για να διατηρή-σει συγκριτικό πλεονέκτηµα στα ανώτερα τµήµατα της αγο-ράς, ειδικότερα, να βελτιώσει την προσφορά των ΣΑΧ επίπαραγγελία. Τα ΣΑΧ που παράγονται από τον κοινοτικόκλάδο παραγωγής υποβάλλονται συχνά σε διαδικασίες πουπροσθέτουν αξία, οι οποίες ενίοτε πραγµατοποιούνται απόσυνδεδεµένες εµπορικές επιχειρήσεις, όπως η κοπή και ησύνδεση των εξαρτηµάτων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα ΣΑΧχρησιµοποιούνται από ποικίλες βιοµηχανίες τελικής χρήσηςπου τα ενσωµατώνουν σε διάφορες εφαρµογές. Ο κοινοτικόςκλάδος παραγωγής απασχόλησε περίπου 2 000 άτοµα κατάτην περίοδο έρευνας και αγόρασε τις πρώτες ύλες του απόκοινοτικούς προµηθευτές, επιδρώντας και αυτόν τον τρόποστα επίπεδα απασχόλησης των προµηθευτών πρώτων υλών.

Page 18: L34/4 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.2

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων3.2.2001 L 34/21

(189) Εκτός από την παραγωγή τυποποιηµένων ΣΑΧ, ο κοινοτικόςκλάδος παραγωγής παράγει επίσης ευρύ φάσµα ειδικούτύπου ΣΑΧ, ορισµένα εκ των οποίων προορίζονται γιαειδικά έργα όπως στην κατασκευή κρεµαστών γεφυρών ήστη βιοµηχανία πετρελαίου ανοικτής θαλάσσης. Ηπαραγωγή ΣΑΧ για ειδικά έργα έχει το πλεονέκτηµα υψηλό-τερων περιθωρίων κέρδους, χαµηλότερου κόστους αποθε-µάτων (τα ΣΑΧ παράγονται επί παραγγελία) και αποδοτικό-τερης χρήσης της ικανότητας δεδοµένου ότι δεν απαιτείταιτόσο συχνή αλλαγή της ρύθµισης των µηχανηµάτων όσο γιατην παραγωγή µικρών ποσοτήτων. Χρειάζονται µηχανήµαταυψηλής τεχνολογίας, επενδύσεις σε Ε & Α (που συχνά πραγ-µατοποιούνται από τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις) καισωστός σχεδιασµός για την ολοκλήρωση του έργου εντόςτων προθεσµιών που καθορίζονται συνήθως µε σύµβαση.Πρέπει να σηµειωθεί ότι µε την πάροδο των ετών οι παραγ-γελίες αυτές έχουν καταστεί σηµαντική πηγή εσόδων για τονκοινοτικό κλάδο παραγωγής. ∆εδοµένου ότι απαιτούν συχνάστενή τεχνική συνεργασία µε τους πελάτες και πρόσθετεςυπηρεσίες, όχι µόνο όσον αφορά την εγκατάσταση των ΣΑΧαλλά και την επισκευή και τη συντήρηση, ο κοινοτικόςκλάδος παραγωγής είναι ουσιαστικά ο αποκλειστικός προ-µηθευτής του τµήµατος αυτού της κοινοτικής αγοράς.

(190) Ωστόσο, µε εξαίρεση εκείνα που προορίζονται για ειδικάέργα και άλλα ανώτερα τµήµατα της αγοράς, τα ΣΑΧ είναιιδιαίτερα τυποποιηµένα και τόσο ο κοινοτικός κλάδος όσοκαι οι παραγωγοί-εξαγωγείς στις ενδιαφερόµενες χώρεςτηρούν τα πρότυπα παραγωγής. ∆εδοµένου του υψηλούαυτού βαθµού τυποποίησης και της διαπραγµατευτικήςισχύος των κυριότερων εισαγωγέων/εµπόρων στην Κοι-νότητα, ορισµένοι εκ των οποίων ενεργούν ταυτόχρονα ωςεισαγωγείς ΣΑΧ καταγωγής τρίτων χωρών και ΣΑΧ κοινο-τικής παραγωγής, ο ανταγωνισµός πραγµατοποιείται κυρίωςσε επίπεδο τιµών. Οι συνηθέστεροι τύποι είναι εποµένωςεξαιρετικά ευαίσθητοι στις εισαγωγές που αποτελούν αντι-κείµενο ντάµπινγκ.

(191) Επιπλέον, ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής παράγει ειδικότύπο ΣΑΧ χρησιµοποιώντας τα ίδια µηχανήµατα και το ίδιοπροσωπικό που χρειάζεται για την παραγωγή τυποποιηµένωνΣΑΧ αντίστοιχων διαστάσεων, ως εκ τούτου η παραγωγήειδικού τύπου ΣΑΧ εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τηνπαραγωγή τυποποιηµένων ΣΑΧ στο βαθµό που τα τελευταίαείναι απαραίτητα για τη διασπορά του πάγιου κόστους. Τατυποποιηµένα και τα ειδικά ΣΑΧ αποτελούν τον κύριο όγκοτης παραγωγής του κοινοτικού κλάδου και όχι τα ΣΑΧ πουπροορίζονται για ειδικά έργα.

β) Επιπτώσεις της επιβολής/της µη επιβολής µέτρωνστον κοινοτικό κλάδο παραγωγής

(192) ∆εδοµένου ότι η ζηµία που διαπιστώθηκε έλαβε τη µορφήανεπαρκούς αύξησης τόσο του όγκου όσο και των τιµώντων πωλήσεων, µε αποτέλεσµα τη χαµηλή αποδοτικότητατου κοινοτικού κλάδου παραγωγής, αναµένεται ότι, µετάτην επιβολή δασµών αντιντάµπινγκ, ο όγκος των ΣΑΧ πουπωλούνται από τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής είναι δυνα-τόν να αυξηθεί και, µέχρις ορισµένου σηµείου, να αυξηθούνκαι οι τιµές των ΣΑΧ στην κοινοτική αγορά. Αυτό θα

επέτρεπε στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής να επιτύχει ένααποδεκτό επίπεδο αποδοτικότητας. Ωστόσο, οι τιµές τουκοινοτικού κλάδου παραγωγής δεν είναι πιθανό να αυ-ξηθούν κατά το πλήρες ποσό του δασµού, εξαιτίας τωνόρων ανταγωνισµού µεταξύ των κοινοτικών παραγωγών καιτης παρουσίας άλλων εισαγωγών σε χαµηλές τιµές µη υπο-κείµενων σε µέτρα αντιντάµπινγκ.

(193) Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα µικρά περιθώρια κέρδους τουκοινοτικού κλάδου παραγωγής αποτελούν σε µεγάλο βαθµόαποτέλεσµα της δυσκολίας του να ανταγωνιστεί τις εισαγω-γές µε ντάµπινγκ σε χαµηλές τιµές καταγωγής των ενδιαφε-ρόµενων χωρών. Είναι πιθανό η επιβολή µέτρων να επιτρέψειστον κοινοτικό κλάδο παραγωγής να αυξήσει τον όγκο τωνπωλήσεών του και ως εκ τούτου των εσόδων του για νακαλύψει το πάγιο κόστος του. Εκτιµάται ότι οι τύποι τωνΣΑΧ που παράγονται από τις ενδιαφερόµενες χώρες πουµπορούν να παραχθούν αποδοτικά από τον κοινοτικό κλάδοπαραγωγής ελλείψει των εισαγωγών που αποτελούν αντικεί-µενο ντάµπινγκ, αντιπροσωπεύουν άνω του 70 % του συνό-λου των εισαγωγών από τις ενδιαφερόµενες χώρες. Λαµβά-νοντας υπόψη το αναµενόµενο κέρδος από πλευράςπαραγωγικότητας και τις προοπτικές αύξησης της κατα-νάλωσης, η επιβολή µέτρων δεν είναι πιθανό να οδηγήσει σεαύξηση των θέσεων απασχόλησης.

(194) Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί η επιβολή µέτρων αντιντά-µπινγκ δεν αναµένεται να επιτρέψει στον κοινοτικό κλάδοπαραγωγής να αυξήσει τις πωλήσεις των προϊόντων κατώ-τερης κλάσης. Λαµβάνοντας υπόψη τη διάρθρωση τουκόστους του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, ιδίως τουµεταβλητού κόστους, οι παραγωγοί-εξαγωγείς θα συνεχί-σουν να διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτηµα στο τµήµααυτό. ∆ιαπιστώθηκε ότι το εν λόγω τµήµα αντιπροσωπεύειποσοστό κατά τι κατώτερο του 30 % του συνόλου τωνεισαγωγών από τις ενδιαφερόµενες χώρες.

(195) Εάν δεν επιβληθούν τα µέτρα, η κατάσταση του κοινοτικούκλάδου παραγωγής ενδέχεται να επιδεινωθεί δεδοµένου ότιδεν θα είναι σε θέση να ανταγωνιστεί τις εισαγωγές µεντάµπινγκ σε χαµηλές τιµές από τις ενδιαφερόµενες χώρες.Στο πλαίσιο αυτό, οι προσπάθειες αναδιάρθρωσης του κοι-νοτικού κλάδου παραγωγής τα τελευταία έτη είναι δυνατόνα ανατραπούν. Η οριστική παύση λειτουργίας ορισµένωνεπιχειρήσεων µεσοπρόθεσµα ίσως καταστεί αναπόφευκτη, µεσυνέπεια περαιτέρω µείωση των θέσεων απασχόλησης. Επι-πλέον, η ζηµία που υπέστη ο κοινοτικός κλάδος παραγωγήςόσον αφορά τους τύπους ΣΑΧ που εξάγονται από τις ενδια-φερόµενες χώρες θα µπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειεςστην ικανότητά του να παράγει ΣΑΧ που προορίζονται γιαειδικά έργα σε περίπτωση που οι κυριότεροι παραγωγοίαυτών των τύπων ΣΑΧ οδηγηθούν σε οριστική παύση λει-τουργίας.

(196) Εν κατακλείδι, αναµένεται ότι τα µέτρα θα ήταν αποτελεσµα-τικά από την άποψη ότι θα δώσουν στον κλάδο την ευκαι-ρία να ανακάµψει πλήρως από τη ζηµιογόνο πρακτική ντά-µπινγκ που διαπιστώθηκε κατά την παρούσα και κατά τηνπροηγούµενη έρευνα.

Page 19: L34/4 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.2

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.2.2001L 34/22

4. Συµφέρον των προµηθευτών

α) Κατάσταση των προµηθευτών πρώτων υλών

(197) Η κυριότερη πρώτη ύλη που χρησιµοποιείται στηνπαραγωγή ΣΑΧ είναι το βιοµηχανικό νήµα χάλυβα (πουπαράγεται από το χονδρόσυρµα χάλυβα), ειδικότερα τανήµατα από ανθρακοχάλυβα µε υψηλή περιεκτικότητα σεχάλυβα που µπορούν να είναι επιψευδαργυρωµένα ή άλλωςεπενδυµένα. Ορισµένοι κοινοτικοί παραγωγοί ΣΑΧ κατα-σκευάζουν οι ίδιοι το χαλύβδινο νήµα τους και η πρώτη ύληπου αγοράζουν είναι το χονδρόσυρµα χάλυβα. Πρέπει νασηµειωθεί ότι υπάρχουν και άλλες πρώτες ύλες που είναισηµαντικές για την παραγωγή ΣΑΧ, όπως οι συνθετικές ίνεςκαι οι λιπαντικές ύλες. Το νήµα χάλυβα εισάγεται σε καρού-λια. Το χονδρόσυρµα χάλυβα και τα νήµατα χάλυβα πουχρησιµοποιεί ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής παράγονταιαπό τις κυριότερες χαλυβουργίες της Ευρώπης, οι οποίεςπροµηθεύουν το σύνολο των πρώτων υλών που καταναλώ-νουν οι κοινοτικοί παραγωγοί που περιλαµβάνονται στηδειγµατοληψία. Υπάρχουν πολλές ποιότητες και διάµετροινηµάτων χάλυβα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σ’ αυτόντον τύπο παραγωγής. Οι κοινοτικές χαλυβουργίες παράγουντο πλήρες φάσµα που είναι αναγκαίο για την παραγωγήΣΑΧ.

(198) Μόνο ένας συνεργαζόµενος προµηθευτής πρώτων υλών(παραγωγός νηµάτων χάλυβα), ο οποίος απασχόλησε συνο-λικά 589 άτοµα το 1999, απάντησε στο ερωτηµατολόγιο.Ο όγκος των κοινοτικών πωλήσεών του της συγκεκριµένηςπρώτης ύλης σε κοινοτικούς παραγωγούς ΣΑΧ µειώθηκε[µεταξύ 24 % και 26 %] (9) κατά την εξεταζόµενη περίοδο.Το περιθώριο κέρδους του συνόλου της επιχείρησης αυξή-θηκε [µεταξύ µίας και δύο ποσοστιαίων µονάδων] από το1997 έως το 1999 και ο κύκλος εργασιών της σχετικήςπρώτης ύλης αντιπροσώπευσε [µεταξύ 22 και 26 %] τουκύκλου εργασιών της επιχείρησης το 1999.

β) Επιπτώσεις από την επιβολή ή τη µη επιβολήµέτρων

(199) Βάσει των στοιχείων που παρείχε η εν λόγω επιχείρηση,µπορεί να συναχθεί το συµπέρασµα ότι οι κοινοτικοί προ-µηθευτές της σχετικής πρώτης ύλης πωλούν περισσότεροαπό τα δύο τρίτα της παραγωγής τους στην κοινοτικήαγορά σε παραγωγούς ΣΑΧ.

(200) Λαµβάνοντας υπόψη ότι η συνολική κοινοτική παραγωγήτων σχετικών πρώτων υλών αντιπροσωπεύει µεταξύ [15 και20 %] του συνολικού κύκλου εργασιών και της απα-σχόλησης των προµηθευτών πρώτων υλών, µπορεί να θεω-ρηθεί ότι σε περίπτωση επιβολής των µέτρων θα µπορούσαννα ωφεληθούν από αύξηση του όγκου πωλήσεων.

(201) Αφετέρου, εάν δεν επιβληθούν τα µέτρα, οι πτωτικές τάσειςτου όγκου των πωλήσεων και του κύκλου εργασιών τωνσχετικών πρώτων υλών είναι πιθανό να συνεχιστούν.

5. Συµφέρον των εισαγωγέων-εµπόρων

α) ∆ιάρθρωση των δικτύων εισαγωγής και διανοµής

(202) Η διανοµή των ΣΑΧ στην Κοινότητα χαρακτηρίζεται απότην ύπαρξη σηµαντικού αριθµού εισαγωγέων-εµπόρων πουδιαθέτουν σηµαντικά αποθέµατα του υπό εξέταση προϊό-ντος. Ουσιαστικά, οι εισαγωγείς-έµποροι ενεργούν ως ενδιά-µεσοι µεταξύ των παραγωγών (κοινοτικών και µη κοινο-τικών) και των χρηστών ΣΑΧ και η συµπεριφορά τους στηναγορά επηρεάζει έντονα τις τιµές των ΣΑΧ. Οι εισαγωγείςείναι σε θέση να ελέγχουν τα επίπεδα της φαινοµένης κατα-νάλωσης και εποµένως των τιµών µέσω της πρόσβασής τουςσε εισαγωγές που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ και τηςδιαπραγµατευτικής ισχύος τους έναντι των προµηθευτώντρίτων χωρών και του κοινοτικού κλάδου παραγωγής. ∆ια-πιστώθηκε ότι ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής εξακολουθείνα βασίζεται σε αυτό το καθιερωµένο δίκτυο διανοµής γιατο 15 % περίπου των πωλήσεών του στην Κοινότητα.

β) Οικονοµική κατάσταση των εισαγωγέων

(203) Ο µοναδικός εισαγωγέας που απήντησε στο ερωτηµατολό-γιο ανέφερε µικρά περιθώρια κέρδους πριν από την κατα-βολή των φόρων κατά την εξεταζόµενη περίοδο, αν και δενµπορεί να γίνει γνωστή από την απάντηση η αποδοτικότητατου υπό εξέταση προϊόντος (τα ΣΑΧ αντιπροσώπευσαν το32 % των συνολικών πωλήσεών του το 1999). Ο εν λόγωεισαγωγέας αντιπροσώπευσε το 6,5 % περίπου των εισα-γωγών από τις χώρες που περιλαµβάνονται στην παρούσαδιαδικασία. Υπενθυµίζεται ότι η προηγούµενη έρευνα έδειξεότι το γενικό περιθώριο κέρδους των εισαγωγέων κυµάνθηκεµεταξύ 3 και 18 %.

γ) Επιπτώσεις από την επιβολή ή τη µη επιβολή τωνµέτρων

(204) Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι εισαγωγείς εµπορεύονται επίσηςσηµαντικό αριθµό άλλων ειδών τα οποία δεν αφορά ηπαρούσα διαδικασία. Πράγµατι, η Επιτροπή, κατά την προη-γούµενη έρευνα αντιντάµπινγκ, διαπίστωσε ότι το υπό εξέ-ταση προϊόν αποτελεί ποσοστό µεταξύ 40 και 80 % τουσυνολικού κύκλου εργασιών των εισαγωγέων. Επιπλέον,υπάρχουν εναλλακτικές πηγές εφοδιασµού σε τρίτες χώρεςπου δεν υπόκεινται σε µέτρα, που αντιπροσώπευαν 15 % τηςκοινοτικής κατανάλωσης κατά την περίοδο έρευνας.

(205) Επίσης, η Επιτροπή εξέτασε τις επιπτώσεις της επιβολήςµέτρων αντιντάµπινγκ στην οικονοµική κατάσταση των ει-σαγωγέων υπό το πρίσµα των µέτρων που έχουν ήδη επι-βληθεί κατά την προηγούµενη διαδικασία αντιντάµπινγκ.Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να σηµειωθεί ότι, στην παρούσαδιαδικασία, µόνο ένας εισαγωγέας απάντησε στο ερωτηµατο-λόγιο γεγονός που θα µπορούσε να αποτελέσει ένδειξη ότιτα µέτρα αντιντάµπινγκ που επιβλήθηκαν το 1999 δεν είχανσηµαντικές επιπτώσεις στους εισαγωγείς. Σε κάθε περίπτωση,οι επιπτώσεις κάθε δασµού αντιντάµπινγκ στην κατάστασητων εισαγωγέων θα έπρεπε επίσης να εξεταστούν υπό τοπρίσµα του γεγονότος ότι τα εν λόγω µέρη εµπορεύονταικαι άλλα προϊόντα. Είναι επίσης σηµαντικό να σηµειωθεί ότιέχουν πρόσθετα εισοδήµατα από την πώληση ΣΑΧ προσαρ-µοσµένων στις απαιτήσεις των πελατών όσον αφορά τοµήκος και τα εξαρτήµατα.(9) Για λόγους εχεµύθειας, τα στοιχεία παρέχονται υπό µορφή ψαλίδας.

Page 20: L34/4 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.2

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων3.2.2001 L 34/23

(206) Η Επιτροπή θεωρεί ότι, σε περίπτωση επιβολής µέτρων αντι-ντάµπινγκ, οι τιµές των ΣΑΧ στην κοινοτική αγορά είναιπιθανό θα αυξηθούν. Μολονότι οι τιµές των εισαγωγών µεντάµπινγκ αναµένεται να αυξηθούν µέχρι το πλήρες ποσότου δασµού, οι τιµές των κοινοτικών ΣΑΧ δεν αναµένεται νααυξηθούν στον ίδιο βαθµό. Η αύξηση αυτή των τιµών είναιπιθανό να έχει αρνητικές επιπτώσεις στους εισαγωγείς και ταπεριθώριά τους να µειωθούν. Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθείότι οι εισαγωγείς, οι οποίοι σε µεγάλο βαθµό ενεργούν καιως έµποροι, είναι πιθανό να επιλέξουν να αυξήσουν τιςαγορές τους από τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής ή απόπηγές που δεν υπόκεινται στην επιβολή µέτρων και είναιδυνατόν να επιτύχουν έκπτωση για µεγαλύτερες ποσότητες.Επιπλέον, πρέπει ακόµη να σηµειωθεί ότι είναι δυνατόν οιεισαγωγείς-έµποροι να µεταφέρουν τις αυξήσεις των τιµώνστους χρήστες, για τους οποίους το υπό εξέταση προϊόναντιπροσωπεύει αµελητέο µέρος του συνολικού κόστους.

(207) Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή θεώρησε ότι η κατάστασητων εισαγωγέων δεν αναµένεται να επιδεινωθεί σηµαντικά µετην επιβολή µέτρων.

6. Συµφέρον των χρηστών

α) Φύση και διάρθρωση της χρήστριας βιοµηχανίας

(208) Ελλείψει οιασδήποτε συνεργασίας από µέρους των χρηστώνκατά την παρούσα διαδικασία, οι επιπτώσεις της επιβολήςµέτρων αντιντάµπινγκ στους χρήστες αναλύθηκαν µε βάσητα συµπεράσµατα της προηγούµενης έρευνας.

(209) Τα ΣΑΧ χρησιµοποιούνται σε ευρύ φάσµα εφαρµογών:αλιεία, ναυτιλία βιοµηχανίες εξόρυξης (επιφανειακής εξό-ρυξης και µεγάλου βάθους) βιοµηχανίες πετρελαίου καιαερίου, δασοκοµία, αεροπορική βιοµηχανία (περιλαµβανο-µένων των αωψωτικών µηχανηµάτων), έργα πολιτικού µηχα-νικού (κρεµαστές γέφυρες, πρότονοι ιστών, κατασκευές στε-γάστρων), κατασκευές (γερανοί και ανελκυστήρες). Λαµβά-νοντας υπόψη το σχετικό τύπο της βιοµηχανίας χρηστών,και σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από τουςχρήστες κατά την πρδηγούµενη διαδικασία, συµπεραίνεταιότι τα ΣΑΧ αντιπροσωπεύουν µικρό ποσοστό του κόστουςτων τελικών προϊόντων. Κατά την προηγούµενη έρευνα δια-πιστώθηκε ότι το ποσοστό του συνολικού κόστουςπαραγωγής των χρηστών που αφορά το υπό εξέταση προϊόνκυµαίνεται µόλις µεταξύ 0,01 και 3 % αποδεικνύοντας ότιτα ΣΑΧ είχαν ελάχιστες επιπτώσεις στο σύνολο των δραστη-ριοτήτων των χρηστών.

β) Επιπτώσεις από την επιβολή ή τη µη επιβολήµέτρων

(210) ∆εδοµένης της έλλειψης συνεργασίας από µέρους τωνχρηστών, των δικτύων προµηθειών και του είδους των ενδια-φερόµενων χρηστών, κατά την παρούσα διαδικασία, οιεπιπτώσεις από την ενδεχόµενη επιβολή δασµού αντιντά-µπινγκ στους χρήστες είναι πιθανό να είναι πολύ περιορισµέ-νες καθώς, όπως αποδείχθηκε κατά την προηγούµενηέρευνα, οι τιµές των ΣΑΧ αποτελούν οριακό ποσοστό τουκόστους παραγωγής του τελικού προϊόντος.

(211) Επιπλέον, σε περίπτωση που επιβληθούν µέτρα αντιντά-µπινγκ, δεν θεωρείται πιθανό να ανακύψουν περιορισµοίστις προµήθειες, καθώς υπάρχουν εναλλακτικές πηγές προ-µήθειας που δεν υπόκεινται σε µέτρα, µεταξύ των οποίωνκαι ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής.

7. Συµπέρασµα για το συµφέρον της Κοινότητας

(212) Από την έρευνα προέκυψε ότι η επιβολή µέτρων αναµένεταιότι θα παράσχει στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής τη δυνα-τότητα να αυξήσει τις τιµές του και τον όγκο τηςπαραγωγής του και, ως εκ τούτου, να βελτιώσει την αποδο-τικότητά του, γεγονός που θα έχει ευεργετικές επιπτώσειςστους όρους ανταγωνισµού στην κοινοτική αγορά. Η επι-βολή δασµών αντιντάµπινγκ αναµένεται επίσης ότι θαωφελήσει του προµηθευτές πρώτων υλών.

(213) Παρόλο ότι η αύξηση των τιµών ίσως έχει αρνητικές επιπτώ-σεις για τους εισαγωγείς, αυτές θα µπορούσαν να αµβλυ-νθούν µε µείωση των περιθωρίων ή µε αύξηση των τιµώνπου χρεώνονται στη χρήστρια βιοµηχανία.

(214) Από την πλευρά της, η χρήστρια βιοµηχανία, δεν αναµένεταινα υποστεί σοβαρές συνέπειες από µια τέτοια αύξηση, λόγωτης µικρής συµβολής των ΣΑΧ στα τελικά προϊόντα της.

(215) Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν υπάρχουναποχρώντες λόγοι για τη µη επιβολή µέτρων και ότι ηεπιβολή δασµών αντιντάµπινγκ θα ήταν προς το συµφέροντης Κοινότητας.

Ζ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

1. Επίπεδο εξάλειψης της ζηµίας

(216) Αφού καθορίστηκε ότι οι υπό εξέταση εισαγωγές που αποτε-λούν αντικείµενο ντάµπινγκ έχουν προκαλέσει σηµαντικήζηµία στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής και ότι δεν υπάρ-χουν αποχρώντες λόγοι να µη ληφθούν µέτρα, τα προβλεπό-µενα µέτρα πρέπει να επιβληθούν σε επίπεδο επαρκές ώστενα εξουδετερώνεται η ζηµία που έχει προκληθεί από τιςεισαγωγές αυτές, χωρίς υπέρβαση των διαπιστωθέντωνπεριθωρίων ντάµπινγκ.

(217) Κατά τον υπολογισµό του απαραίτητου ποσού του δασµούγια την εξάλειψη των αποτελεσµάτων του ζηµιογόνου ντά-µπινγκ, θεωρήθηκε ότι τα µέτρα θα έπρεπε να επιτρέψουνστον κοινοτικό κλάδο παραγωγής να καλύψει τις δαπάνεςτου και να πραγµατοποιήσει συνολικό κέρδος πριν από τοφόρο, που θα µπορούσε να επιτευχθεί εύλογα υπό κανονι-κούς όρους ανταγωνισµού, δηλαδή ελλείψει των εισαγωγώνµε ντάµπινγκ, επί των πωλήσεων οµοειδών προϊόντων στηνΚοινότητα.

(218) Με βάση τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τα ενδια-φερόµενα µέρη, διαπιστώθηκε προκαταρκτικά ότι έναπεριθώριο κέρδους 5 % θα µπορούσε να θεωρηθεί το ελάχι-στο όριο που θα µπορούσε να πραγµατοποιήσει ο κοινοτι-κός κλάδος παραγωγής ελλείψει του ζηµιογόνου ντάµπινγκ.Θεωρείται επίσης ότι το εν λόγω περιθώριο κέρδους θαεπέτρεπε στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής να προβεί στιςαπαραίτητες επενδύσεις.

Page 21: L34/4 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.2

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.2.2001L 34/24

(219) Στο πλαίσιο αυτό, οι µέσες σταθµισµένες τιµές εξαγωγήςτων ΣΑΧ, προσαρµοσµένες σύµφωνα µε τη µεθοδολογίαπου περιγράφηκε στις αιτιολογικές σκέψεις 138 και 139παραπάνω, συγκρίθηκαν µε τις τιµές πώλησης του κοινοτι-κού κλάδου παραγωγής, οι οποίες αναπροσαρµόστηκαν γιανα απεικονίσουν εύλογο περιθώριο κέρδους 5 %. Στη συνέ-χεια, το αποτέλεσµα εκφράστηκε ως ποσοστό της τιµήςεξαγωγής CIF στα κοινοτικά σύνορα των παραγωγών-εξαγω-γέων, δηλαδή πρόκειται για το περιθώριο ζηµίας.

2. Προσωρινά µέτρα αντιντάµπινγκ

(220) Με βάση τα ανωτέρω, θεωρείται ότι πρέπει να επιβληθείπροσωρινός δασµός αντιντάµπινγκ στο επίπεδο των περιθω-ρίων ντάµπινγκ που διαπιστώθηκαν, µε εξαίρεση επιχείρησητης Τουρκίας για την οποία ο δασµός πρέπει να επιβληθείστο επίπεδο του περιθωρίου ζηµίας το οποίο είναι χαµηλό-τερο, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 2 του βασικούκανονισµού.

(221) Οι ατοµικοί δασµοί αντιντάµπινγκ για τις επιχειρήσεις πουαναφέρονται στον παρόντα κανονισµό καθορίστηκαν µεβάση τα συµπεράσµατα της παρούσας έρευνας. Εποµένως,αντικατοπτρίζουν την κατάσταση που επικρατούσε κατά τηνέρευνα όσον αφορά τις εν λόγω επιχειρήσεις. Οι δασµοίαυτοί, (σε αντίθεση µε τον υπόλοιπο δασµό που ισχύει για«όλες τις άλλες εταιρείες») εφαρµόζονται εποµένως αποκλει-στικά στις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής της ενδιαφερό-µενης χώρας τα οποία παράγονται από τις επιχειρήσεις καιως εκ τούτου από τις συγκεκριµένες νοµικές οντότητες πουαναφέρονται. Εισαγόµενα προϊόντα που παράγονται απόοιαδήποτε άλλη επιχείρηση που δεν αναφέρεται ρητώς στοεκτελεστικό µέρος του παρόντος κανονισµού µε την επωνυ-µία και τη διεύθυνσή της, συµπεριλαµβανοµένων τωνοντοτήτων που συνδέονται µε εκείνες που αναφέρονταιρητώς, δεν µπορούν να τύχουν αυτών των συντελεστών καιυπόκεινται στον δασµολογικό συντελεστή που ισχύει για«όλες τις άλλες εταιρείες».

(222) Κάθε αίτηµα για την εφαρµογή των εν λόγω ατοµικώνδασµών αντιντάµπινγκ για τις επιχειρήσεις (π.χ. µετά απόαλλαγή της επωνυµίας της επιχείρησης ή τη σύσταση νέωνεπιχειρήσεων παραγωγής ή πωλήσεων) πρέπει να απευθύνε-ται στην Επιτροπή (10) µαζί µε όλες τις σχετικές πληροφο-ρίες, ιδίως οποιαδήποτε αλλαγή των δραστηριοτήτων τηςεπιχείρησης που συνδέονται µε την παραγωγή, τις εγχώριεςκαι τις εξαγωγικές πωλήσεις, όπως για παράδειγµα αλλαγήτης επωνυµίας ή των εν λόγω επιχειρήσεων παραγωγής καιπωλήσεων. Η Επιτροπή, εάν το κρίνει σκόπιµο, και µετά απόδιαβουλεύσεις µε τη συµβουλευτική επιτροπή, θα τροπο-ποιήσει ανάλογα τον κανονισµό αναπροσαρµόζοντας τονκατάλογο των εταιρειών στις οποίες εφαρµόζεται ατοµικόςδασµός.

3. Μη επιβολή προσωρινών µέτρων στην Κορέα καιστη Μαλαισία

(223) Λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της έρευνας σχετικάµε την Κορέα και τη Μαλαισία, και µε βάση ότι το περιθώ-ριο ντάµπινγκ που διαπιστώθηκε στην περίπτωση των δύοαυτών χωρών είναι κατώτερο του ορίου του 2 % που ορίζε-ται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού,δεν πρέπει να επιβληθούν προσωρινά µέτρα στην Κορέα και

τη Μαλαισία. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να ερευνά και ναεξετάζει περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία που προσκοµίζο-νται. Στην περίπτωση που επιβεβαιωθούν τα προσωρινάσυµπεράσµατα στο οριστικό στάδιο, η διαδικασία θα περα-τωθεί όσον αφορά τις εν λόγω εισαγωγές.

4. Αναλήψεις υποχρεώσεων

(224) Οι παραγωγοί-εξαγωγείς της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας και τηςΤουρκίας πρότειναν αναλήψεις υποχρεώσεων ως προς τιςτιµές σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 1 του βασικούκανονισµού. Με αυτόν τον τρόπο, συµφώνησαν ναπωλήσουν το υπό εξέταση προϊόν τουλάχιστον σε τιµές πουεπιτρέπουν την εξάλειψη της ζηµιογόνου επίδρασης τηςπρακτικής ντάµπινγκ. Επίσης, οι επιχειρήσεις θα υποβάλλουντακτικά στην Επιτροπή λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε τιςεξαγωγές τους στην Κοινότητα, και εποµένως η Επιτροπή θαείναι σε θέση να παρακολουθεί αποτελεσµατικά τις αναλή-ψεις υποχρεώσεων. Επιπλέον, η φύση του προϊόντος, ηδιάρθρωση των επιχειρήσεων και τα συστήµατα πωλήσεώντους είναι τέτοια ώστε ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κατα-στρατήγησης των αναλήψεων υποχρεώσεων.

(225) Με βάση τα ανωτέρω, οι προτάσεις αναλήψεων υπο-χρεώσεων θεωρούνται εποµένως αποδεκτές και οι σχετικέςεπιχειρήσεις έχουν ενηµερωθεί για τα ουσιώδη πραγµατικάπεριστατικά, τις εκτιµήσεις και τις υποχρεώσεις στα οποίαβασίζεται η αποδοχή.

(226) Για να καταστεί περαιτέρω δυνατόν στην Επιτροπή να παρα-κολουθεί αποτελεσµατικά τη συµµόρφωση των επιχειρήσεωνπρος τις αναλήψεις υποχρεώσεων, όταν υποβάλλεται αίτησηθέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία στις αρµόδιες τελωνειακέςαρχές, η απαλλαγή από το δασµό αντιντάµπινγκ υπόκειταιστην προσκόµιση εµπορικού τιµολογίου το οποίο θα περι-λαµβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που απαριθµούνται στοπαράρτηµα. Αυτό το επίπεδο πληροφόρησης είναι επίσηςαπαραίτητο για να επιτρέψει στις τελωνειακές αρχές ναεπαληθεύουν µε ικανοποιητική ακρίβεια ότι οι αποστολέςαντιστοιχούν στα εµπορικά έγγραφα. Στην περίπτωση πουδεν προσκοµίζεται το έγγραφο αυτό, ή δεν αντιστοιχεί στοπροϊόν που παρουσιάζεται στο τελωνείο, καταβάλλεται οκατάλληλος δασµός αντιντάµπινγκ.

(227) Πρέπει να σηµειωθεί ότι, σε περίπτωση παραβίασης ή από-συρσης της ανάληψης υποχρέωσης, ή όταν υπάρχουν υπό-νοιες περί παραβίασης, είναι δυνατή η επιβολή δασµούαντιντάµπινγκ, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφοι 9 και10 του βασικού κανονισµού.

(228) Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 6 τουβασικού κανονισµού, όσον αφορά τις ενδιαφερόµενες χώρες,η έρευνα για το ντάµπινγκ, τη ζηµία και το συµφέρον τηςΚοινότητας θα περατωθεί ανεξαρτήτως της αποδοχής τωναναλήψεων υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Η. ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ

(229) Για λόγους χρηστής διοίκησης, πρέπει να καθοριστεί περίο-δος εντός της οποίας τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν ναγνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουνακρόαση. Επιπλέον, πρέπει να αναφερθεί ότι όλα τα συµπε-ράσµατα που συνάγονται για τους σκοπούς του παρόντοςκανονισµού είναι προσωρινά και θα πρέπει ενδεχοµένως ναεπανεξεταστούν για την επιβολή οριστικών µέτρων που µπο-ρεί να προτείνει η Επιτροπή,

(10) Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΓενική ∆ιευθύνση Εµπορίου∆ιευθύνση ΓTERV 0/12Rue de la Loi/Wetstraat 200Β-1049 Βρυξέλλες

Page 22: L34/4 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.2

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων3.2.2001 L 34/25

ΧώραΠροσωρινός δασµός

(%)Πρόσθετος κωδικός

Taric

Χώρα ΕπιχείρησηΠροσωρινός δασµός

(%)Πρόσθετος κωδικός

Taric

Χώρα ΕπιχείρησηΠρόσθετος κωδικός

Taric(%)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Επιβάλλεται προσωρινός δασµός αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές συρµατόσχοινων και καλωδίων από σίδηρο ήχάλυβα, συµπεριλαµβανοµένων των καλωδίων κλειστής σπείρας, µε εξαίρεση τα συρµατόσχοινα και τα καλώδιααπό ανοξείδωτο χάλυβα, των οποίων η µεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τοµής υπερβαίνει τα 3 mm, πουφέρουν εξαρτήµατα ή όχι, τα οποία υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 7312 10 82, 7312 10 84, 7312 10 86,7312 10 88 και 7312 10 99, καταγωγής Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, Ρωσίας, Ταϊλάνδης και Τουρκίας.

2. Ο προσωρινός δασµός αντιντάµπινγκ που εφαρµόζεται στην καθαρή τιµή «ελεύθερο στα σύνορα τηςΚοινότητας», πριν από τον εκτελωνισµό, καθορίζεται ως εξής για τα προϊόντα καταγωγής των ακόλουθων χωρών:

Τσεχική ∆ηµοκρατία 66,0 A999

Ρωσία 50,7 A999

Ταϊλάνδη 42,8 A999

Τουρκία 32,1 A999

3. Οι ανωτέρω δασµοί δεν εφαρµόζονται στα προϊόντα που κατασκευάζονται από τις επιχειρήσεις πουπαρατίθενται στη συνέχεια, τα οποία υπόκεινται στους ακόλουθους δασµούς αντιντάµπινγκ:

Τσεχική ∆ηµοκρατία ŽDB a.s. 47,1 A216

Ρωσία Cherepovetsky Staleprokatny Zavod 35,8 A217

Ταϊλάνδη Usha Siam Steel Industries plc 30,5 A218

Τουρκία Celik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. 32,1 A219

Has Celik ve Halat San Tic AS 19,2 A220

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 1 παράγραφος 1, ο προσωρινός δασµός δεν εφαρµόζεται στις εισαγωγές πουέχουν πραγµατοποιηθεί µε σκοπό τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία σύµφωνα µε το άρθρο 2.

5. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά µε τους δασµούς.

6. Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα του προϊόντος που αναφέρεται στην παράγραφο 1υπόκειται στην κατάθεση εγγύησης, ισοδύναµης µε το ποσό του προσωρινού δασµού.

Άρθρο 2

1. Οι αναλήψεις υποχρεώσεων που προτείνονται από τις επιχειρήσεις που παρατίθενται κατωτέρω γίνονταιαποδεκτές.

Τσεχική ∆ηµοκρατία ŽDB a.s. A216

Τουρκία Celik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. A219

Has Celik ve Halat San Tic AS A220

Page 23: L34/4 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.2

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.2.2001L 34/26

2. Οι εισαγωγές που διασαφίζονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία υπαγόµενες στους πρόσθετους κωδικούςTARIC Α216, Α219, Α220 απαλλάσσονται από τους δασµούς αντιντάµπινγκ που επιβάλλονται δυνάµει τουάρθρου 1 εφόσον παράγονται και εξάγονται απευθείας (τιµολόγηση και αποστολή) από επιχείρηση που αναφέρεταιστο άρθρο 2 παράγραφος 1 σε επιχείρηση που ενεργεί ως εισαγωγέας στην Κοινότητα. Οι εισαγωγές αυτέςσυνοδεύονται επίσης από εµπορικό τιµολόγιο που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στοπαράρτηµα.

3. Η απαλλαγή από το δασµό υπόκειται επίσης στη διασάφηση και στην προσκόµιση στα τελωνεία προϊόντωνπου αντιστοιχούν επακριβώς στην περιγραφή του εµπορικού τιµολογίου.

Άρθρο 3

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 20 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 384/96, τα ενδιαφερόµενα µέρη δύνανται ναζητήσουν να ενηµερωθούν για τα πραγµατικά περιστατικά και τις εκτιµήσεις, βάσει των οποίων θεσπίστηκε οπαρών κανονισµός, να παραθέσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν ακρόαση από την Επιτροπή εντόςενός µηνάς από την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος κανονισµού.

2. Σύµφωνα µε το άρθρο 21 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 384/96, τα ενδιαφερόµενα µέρηδύνανται να ζητήσουν ακρόαση όσον αφορά την ανάλυση του συµφέροντος της Κοινότητας και να υποβάλλουνπαρατηρήσεις σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού εντός ενός µηνάς από την ηµεροµηνία ενάρξεωςισχύος του.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα τωνΕυρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτοςµέλος.

Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2001.

Για την Επιτροπή

Pascal LAMY

Μέλος της Επιτροπής

Page 24: L34/4 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.2

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων3.2.2001 L 34/27

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται στο εµπορικό τιµολόγιο που καταρτίζεται για τις πωλήσεις που πραγµατοποιού-νται στο πλαίσιο ανάληψης υποχρέωσης

1. Ο αριθµός του τιµολογίου.

2. Ο πρόσθετος κωδικός Taric βάσει του οποίου γίνεται ο εκτελωνισµός των εµπορευµάτων του τιµολογίου στα σύνορα τηςΚοινότητας.

3. Η ακριβής περιγραφή των εµπορευµάτων, στην οποία περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:

— ο κωδικός του προϊόντος (όπως καθορίζεται στην ανάληψη υποχρέωσης που προτείνει ο συγκεκριµένος παραγωγός-εξαγω-γέας),

— ο κωδικός ΣΟ,— η ποσότητα (σε kg).

4. Η περιγραφή των όρων πώλησης, στην οποία περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:

— Η τιµή ανά kg,— οι όροι πληρωµής,— οι όροι παράδοσης,— οι συνολικές εκπτώσεις και µειώσεις.

5. Η επωνυµία της εταιρείας που ενεργεί ως εισαγωγέας για την οποία εκδίδεται το τιµολόγιο απευθείας από την αντίστοιχηεταιρεία.

6. Το ονοµατεπώνυµο του υπαλλήλου της εταιρείας που εξέδωσε το τιµολόγιο και η ακόλουθη δήλωση υπογεγραµµένη:

«Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, πιστοποιώ ότι η πώληση για άµεση εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα των εµπορευµάτων πουκαλύπτονται από το παρόν τιµολόγιο πραγµατοποιείται στο πλαίσιο και µε τους όρους της ανάληψης υποχρέωσης πουπροτάθηκε από … [εταιρεία], και έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 230/2001.∆ηλώνω ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στο παρόν τιµολόγιο είναι πλήρη και ακριβή.»