kLpSq;nm( 8 - Hindu nm( 8 [K’shyapa] 155 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE...

download kLpSq;nm( 8 - Hindu nm( 8 [K’shyapa] 155 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION. sveR Tv; d ev; /UpyNt

of 78

 • date post

  18-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of kLpSq;nm( 8 - Hindu nm( 8 [K’shyapa] 155 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE...

 • kLpSq;nm(/UpkLp;?y;y"

  ---k' pUitkmMbr' vc;

  sWRp; bStlom;in /Up" Sy;s'yut"Ot' meWivW;,' c v;jkryo" %ur*

  kipxLykb.[U,;' lom;./URp m" Ot' sjRrs" ,o .Ll;tkxleyk

  hr{e jtUxIrsWRp;" pupm;jRkm(iv@ tgr' p]' vc; ih sb;lkm(

  k*m;ro n;m /Upoy' yu _o v/Ryit p[j;"Ot' spRSy inmoRko gO/[k*xkyo iv$(

  vc; ih c /Up" Sy;dpSm;rg[h;ph"Ot' guGgulu bLv' c devd; nme c

  EW m;hero /Upo yvyu _o g[h;ph"a;eyStu SmOto /Upo gob;l; Ots'yut;"

  b[;,;n;' ivxeWe, svRrogeWu xSyteOt' hy%ro;,;' b;l;" kx; m;tOk;"

  n%;tupd;' l;.;po .{r" SmOt"ipx;cy=gN/vR.UtSkNdkf;idRte

  /Upmet' p[yuIt ymCzdgd' =,;t(

  [Kshyapa] k;Xyp s'iht;

  150

  MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT

  VEDIC LITERATURE COLLECTION

 • Ot' s;qRko ih devinm;RLym=t;"

  spRTvG.=us' ;$I /Upo r=ofl CyteOt' s;qRk;" =*{' meWmj;py"

  %rSy mU]' b;l;' som' cwv;] yojyet(EW /Upomo n;; pr" p[etinv;r,"

  pr" p[et;..UteWu pUtn;y;' c xSyteOt' s;qRk;" et;" k' .Ll;tk vc;

  bStlom;in tgr' .Uj;Rvt| sguGguludx;o n;m /Upoy' p[yoJy" svRrogWu

  apSm;re ivxeWe, g[heWUpg[heWu cOt' s;qRk;" et;ork splWm(

  xUkrI ji$l; ceit /Upo moh it SmOt"SmOt' Ivek; --- rl;=;pkcNdnm(

  sdevd;surs' x;lj' ceit yojyet(/Upoy' v;,o n;m g[Imk;le p[xSyte

  xkNy;' p*

 • Ot' k,; v[IihtuW;" kiplomTvc' vc;

  sWRp;" kmel; c k,/Upo g[h;ph"Ot' spRTvc' bLv' sr" s;qRk; jtu

  I/Up it inidR" Ik;meWupyojyet(iv

 • p[it/Up it :y;t" svRrogeWu xSyte

  Ot' v;nrlom;in k$;

 • gOh/Up it :y;to n Kvct( p[ithNyte

  s;q;Reit /Up;Ste cTv;r'xdud;t;".WKskr; n,;' pu]d; rogn;xn;"

  Etwb;Rl;n( sm;p;nr;g;rmev cbS]xYy;sn;' c b;l;n;' /UpyeWk

  pUvRmev .WG/Up' puyyogen s'hret(poiWt" xuc" ;to mw];eyor;su v;

  v;cyTv; bl' Tv; uTv; xBd;Nmnonug;n( ct" xucy" kNy;" kyeyurtN{t;"

  --- t' /Up' ind?y;;jne nve gopye suipiht' k;le cwn' p[yojyet(

  tTk;lmip c;p" s'.OTy;xu p[yojyet(nnu tSmn( /[uv; syRq;pUvoRpkLpte

  a; [;tpr/UpStu yid n p[it/UPytea;xu t' rogm;oit tdq| /UPyte pun"

  /Upwv;nu/Up p[it/Up jIvk i]iv/o /Up i" kmR.ed;ikTsk"

  k*m;r.OTy;STvpre jmSq;vr;y;t(iyoin' b[uvte /Up' kXypSy mte iSqt;"

  kto /Up;" smuTp;" ikdwvTy;" ikm;y;"

  [Kshyapa] k;Xyp s'iht;

  154

  MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT

  VEDIC LITERATURE COLLECTION

 • kn;Rm.mRt;SteWu dm;neWu ik jpet(

  Ev' mh;jngtoCyte .Wj; .WktSm;,RymeteW;' p[Xn;n;' ,u tvt"

  j;t; j;t; AiWsut; iyNte r;=swyRd;td; mhWRy" sveR vi ' xr,miNvyu"

  homj;ptpoyu _;SttStuorb[vIt( m;n( /Up;n( p[yCz?v' p[yu?v' c mdipRt;n(

  r=o.Utipx;ce>yo n .y' vo .ivyitj;teWu v/Rm;ne c roge /;}y;' c yu h

  ttSte munyStu;" kXyp' lokv/Rnm(AiWlokiht' D;Tv; yuyujuSt] kmR,

  ae" sk;x;p;n( s s'lB?v; c;/ko.vt(a/Oy;" sv.Ut;n;' km;r;Ste c r=t;"

  Ev' /Up;" smuTp;" p[j;n;' ihtk;Myy;inidR;;dwvTy; jmSq;vr;y;"

  iv/UrSynuv;kn svRmev;.mN}y cp[yuIt xx* r=;' dm;ne jpevdm(

  aSTv; /Upytu b[ ; Tv; /Upytu xvSTv; /Upytu vsvSTv;/UpyNtu {STv; /Upytu a;idTySTv; /Upytu mtSTv; /UpyNtus;?ySTv; /Upytu dev; A.vSTv; /UpyNtu ive Tv; dev; /UpyNtu

  [Kshyapa]kLpSq;nm( 8

  155

  MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT

  VEDIC LITERATURE COLLECTION

 • sveR Tv; dev; /UpyNtu zNd;'s Tv; /UpyNtu pOqvI Tv; /UpytuaNtr=' Tv; /Upytu *STv; /Upytu idxSTv; /UpyNtu idx;' Tv;ptyo /UpyNtu devIr;pSTv; /UpyNtu xvSTv; pvm;no /Upytum]STv; sivt; sUyoR /Upytu cN{STv; somo /Upytu n=];, Tv;sup[j;Tv;y /UpyNtu n=];,;' Tv; devt;" sumnse /UpyNtuahor;];, Tv; x;Ntye /UpyNtu A.vSTv; pu

 • otumCz;mk;l' c rog;n( yeWu n yeWu c 4Vy;pd;Sy k;" sNt ik c t;s;' cikTstm( ap;n' c ik t] prh;r" fl' c ikm( 5it pO" s xye, muinr;h p[j;ihtm(,u s*My yqoTp' lxun' spr;y,m( 6n le.e g.RmN{;,I yd; vWRxt;diptdwn;' %;dy;m;s xomOtmit uit" 7sVyen prr>ywn;' b;n;' c;,; h;v[I@NtI' s;NTvyn( devI' pit.;Ry;Rmp;yyt( 8tSy;Stu s*km;yeR, iy; c pits/*amOtSy c s;rTv;du;r dyd; 9ydOCzy; c g;m;g;dme?ye inpp;t cttob[vICzcImN{o bpu]; .ivys 10Et;PymOt' .Um* .ivyit rs;ynm(Sq;ndoW; u dugRN/' .ivyTyijopgm( 11lxun' n;mtSt .ivyTymOt' .uivEvmett( smuTp' ,u tSy iy;iv/m( 12rsoSy bIje k$uko n;le lv,it_k*p];

 • xuxo,tg.;R,;' jnn' inWe/yo"s*km;yRkr' kXy' vys" Sq;pn' prm( 17amOtotmmOt' lxun;n;' rs;ynm(dNtm;'sn%Xmukxv,Rvyoblm( 18n j;tu .[Xyte j;t' nO,;' lxun%;idn;m(n ptNt Stn;" S]I,;' inTy' lxunsevn;t( 19n p' .[Xyte c;s;' n p[j; n bl;yuWIs*.;Gy' v/Rte c;s;' dO!' .vit y*vnm( 20p[md;itiv/;y;ip lxunw" p[;ute mOj;m(ncwn;' s'p[b;/Nte g[;My/m;Rv; gd;" 21k$Io

 • p[dr PlIhxoWeWu p;Lye v;txo,te 29lxun;NyupyuIt me/;blvOyemuCyte Vy;/." =p[' vpu;/km;ute 30n;NyCz(lwmk Vy;/* pwk v; p[yojyet(s" Sqivron" sUitk; g.R,I xxu" 31a;me Jvreits;re c k;ml;y;' tq;xRsStM.ivbN/eWu glvK]j;su c 32sov;Nte ivr_ c tnSye ivxoiWtetO,;CzidRprIteWu ih;;s;itvOWu 33a/Oitvsh;yeWu dr{eWu dur;TmsudbStinheWu lxun' n p[yojyet( 34a=I,;bl;n;' tu svRrogeWu xSytep*We m; eqv; m;se lxun;Nyupyojyet( 35vySq;in su ;in inStuW;

 • lxun;Ny;nyedNySTvq;Ny pkLpyet(p];, vjRyedeW;' bIj' n;l' c kLpyet( 42sU+mCz;in Tv; c sipRW; Pl;vyeOxm(hwyvIn' tu Ot' twl' b;loct' nvm( 43Pl;vn' y;vduTs;h' ityu;Plut;Nyipii]pdx;;h' p[xSteh.;ivtm( 44a;TmcNt;mnuSv;p' dNtk;' ivvJyR cjI,;Rh;r" su%oTq;yI b[;,;n( SvStv;Cy c 45a;sTv; .=ye ;in seVymu,odk sd;pd'xeip d;tVym;{Rk iv.eWjm( 46ksr' m;tulu;n;mq v; jIvd;@mm(mUlk vjRyTv; c d;irtk;Nyip 47a;n;mip .O;n;' cU,| Sy;dvcU,Rnm(TvKp]xu

 • ten;Sy ivly' Xlem; y;it mUCz;R c x;Myit 54s*gN?y' j;yte c;Sy d*gRN?y' c ivnXyittOiWtStu ipbedu,' dIpnIyt' jlm( 55aTyNtpwko v;ip kdu,' p;tumhRitt' muStkxuy;' sxu

 • .=t;Nte tto yUW' ivd?y;t( p;n.ojnelxun;n;' pl' ip' ipl' d;@mSy c 67ipl' ipl' d;Nm;'sSy Ottwlyo"suveW,' sulv,' so,' =u/tm;xyet( 68x;lWikg*r;,;' ._' ten;Lpxo .jet(}yh' sd/t tu yUWmSyopp;dyet( 69ttS}yhe sxu _' tu mum

 • /;no .veIm; Tvretoijet v; 79aq pQy;xne vO e s;h;t( svR.ojnm(inp{vm;St' bln' lxun;idnm( 80p;yyeT]fl;yu _' sipR" slv,' }yhm(n ivhNy;q;h;r" pKvm' c .ojyet( 81k;ye doWoSy yo lIn" s ten;xu p[x;Myitn c ehto doW" p; ' s'p[b;/te 82p;m; ivSfo$k;" k

 • s;in sh m;'swv;R yv;Gv; d;/kn v;inmNdk; xSyNte n;n;{Vyops'St;" 92lxun;n;' plxt' jl{o,eWu psuKv;qyeo,xeW' t' pceyo Ot;!k 93a;!k pyso d;.| cem' sm;vpet(lxun;n;' plxt' bIj;n;' Xl+,s'Stm( 94dIpn' jIvn' vOy' yTkt( svRm;vpet(a=vxmUl' c tt( smvt;ryet( 95Ett( p;ne c .oJye c iht' sm/uxkrm(tenwv iv/n; twl' bStkmR, xSyte 96KlIbbN?y;itvO;n;mip vIyRp[j;p[dm(ivrekvmn{Vyw" s'Ste km[=,m( 97]n;@imI,;' c p;n.ojnm[=,ep[yu _m;roGykr gN/sipRrnu mm( 98aq gN/mh;m /inn;mupidXytey' dO; .Jyte xI [' s;=;dKp sd;git" 99rog;nIkn siht" siht m,w"lxun' Ny;yt" %;deNmuk$' rcyedip 100ky;RLlxunm;l;' c xrs" k,Ryoripbih" p[;vr,Sy;ip ky;RLlxunkMblm( 101hStyo" p;dyo" k

 • ap;n;in sv;R, ky;RLlxunvNt c 104v;dyNtu c v;id]' g;Ntu gIt;in ceCzy;n$; .Ll; mLl; dxRyNTv;Tmx=tm( 105gN/m;Ly;p;n;in yq;hRmupkLpyet(dO; gN/mh' v;to ;r;dev invtRte 106devd;vne .w=' crt; zip,;avD;ten {e, muin.;y;R inrI=t;" 107ttSt;s;' p[j; n;sItSt;" xr,' yyu".{k;lImum;' dev" s c tuob[vIc" 108ay' gN/mho n;m t' k?vmOiWS]y"svRrogivn;x;y blpp[j;krm( 109Nm;divWx;pfl' v;t;nIkivx;tnm(aXmnIv /[uv; le%; p[j;vXy' .ivyit 110ttSt; b[ v;idNygRN/mh' td;le.re cePst;n( k;m;Hz;S]' ced' p[cire 111a:y;t' gupu];y rhSy' tdu mm(.Wj; n p[m;den v_Vy' y]k]ct( 112sMyk su.UiWt;h' Tvyed' p[;uvNmuney' pi#Tv; .WGlok n iy;SvvsIdit 113grj' =e]j' cwv iiv/' lxun' SmOtm(amOten sm' pUv| tdl;.e pr' ihtm( 114devvwijprwpyoJy' c syeit h Sm;h .gv;n( kXyp" 115

  it kLpeWu lxunkLp"

  [Kshyapa]kLpSq;nm( 8

  165

  MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT

  VEDIC LITERATURE COLLECTION

 • k$utwlkLp;?y;y"aq;t" k$utwlkLp' Vy;:y;Sy;m" 1it h Sm;h .gv;n( kXyp" 2k$utwlopdex' tu v+y;m PlIhn;xnm(n t" prm' ikd*W/' PlIhx;Ntye 3PlIhodr,m;d* tu bln' inp{vm(kLy;,kn v; G/' sipRW; W$(plen v; 4m;]y; p;yye wl' pQyce;xniSqitm(pp[yog;STvSyo_; m;];s;tty.ojnw" 5pl;in ;dx Jye; m?ym; W$(pl; SmOt;m;]; ctuplI Sv; y;v;bl' .vet( 6ehpItopc;r' c ivd?y;d%l' .Wkp[j;grinv;t;Sv;tN}y;Mbrseivn;m( 7pItm;]e m' iv;d( Vyq; tN{I c jIyRit;rxuvwRxl;`v;in jr;' gte 8x' c;itivr_' c m

 • jI,Repr; coTyR l u,odk;Plut"a.y;' k$utwlen .O;' d/in s;/t;m( 14x;Lyodnen .uIt tq; k;Mblkn cteid;h' jnyet( ipbet( kLy;,k tt" 15mTSy;" k$uktwl' c d/ m;W;n( Ot' py"=;re, p;rj;tSy tt( pKvmvc;ryet( 16Et wl Ot' p[o_' PlIhguLminv;r,m(dIpn' ehn' bLy' g[h,Ip;Rrognut( 17k,k;rTvctul;' ctu{oR,e pcedp;m(p;dxeWe sm=Ire kW;ye t] p;cyet( 18p[Sq' k$uktwlSy * p[Sq* d/m;Wyo"dxmUlops'srohItrsm;vpet( 19=;rjIvnvg| c swN/v' dIpn' c yt(Ett( s' p[yoge, k,Rk;rIymu mm( 20tRn' b[ cy| k$utwlopsevnm(su%;" xYy;snSv;Ntey;R.yvjRnm( 21v;mp;oRpxyn' d/mTSyopsevnm(l~vLvG/sev; c xmyNt Plhodrm( 22k,Rk;rSy v; kLkU,Rt" Svrsoip v;k$utwlen tv;R seivt" PlIhn;xn" 23r;gsWRptwl' v; pUvRvt( PlIhn;xnm(seivt' m;]y; inTy' d/m;W*dk;xn;m( 24r;gsWRpmui' tu ip' k;kyojtm(ipbet( slv,=;r' .oJy' k;Mblkn c 25s;h;ditvOoip PlIh; p[xmmOCzit

  [Kshyapa]kLpSq;nm( 8

  167

  MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT

  VEDIC LITERATURE COLLECTION

 • d;heditb;/et rs=Ir' c .ojyet( 26Ty;h .gv;n( vOo jIvko lokpUjt"b;l;n;' mht;' cwv PlIhodrinvtRnm( 27it h Sm;h .gv;n( kXyp"

  it kLpSq;ne k$utwlkLp"

  W$(kLp;?y;y"aq;t" W$(kLp' Vy;:y;Sy;m" 1it h Sm;h .gv;n( kXyp" 2m;rIcmOiWm;sIn' sUyRvw;nruitm(ivnyenopsMy p[;h SqivrjIvk" 3.gv=roge, prKlSy c=uW"kd; s'xmn' dey' ik s'xmn' ihtm( 4k" p[yog t]o_" ik t] iht;ihtm(it pO" s kLy;,' .gv;n( p[Xnmb[vIt( 5a=roge, b;leWu Kl' v;otn;id."r;gyquxUl;invO * W@h;t( prm( 6aLpxo v; invO eWu b;/m;neWu v;Lpx"r;g;idWu p[yuIt k;le s'xmn' ihtm( 7dUiWk; coplep dOiVy;klt;rit"vTmRxoq" xrorog" ;vxeWe=p+m, 8Et;in dO; p;, ky;Rt( s'xmn' iv/m(Stnp' sh /;}y; c Sq;pyet( pQy.ojne 9c=uy; pupk m;t; rocn;q rs;nm(ktkSy fl' W' teW;' kLp;bo/ me 10

  [Kshyapa] k;Xyp s'iht;

  168

  MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT