KEMIJA Rezultati državne mature 2010. - · PDF filekonfiguraciju valentne ljuske 3s²...

download KEMIJA Rezultati državne mature 2010. - · PDF filekonfiguraciju valentne ljuske 3s² 3p³? M. 0,72: M (O) 0,60: ID. 0,53: 3. Termi čkom razgradnjom kalcijeva karbonata nastaju ugljikov

If you can't read please download the document

 • date post

  30-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of KEMIJA Rezultati državne mature 2010. - · PDF filekonfiguraciju valentne ljuske 3s²...

 • KEMIJA

  Rezultatidravnemature2010.

 • Deskriptivnastatistikaukupnogrezultata

  PARAMETAR VRIJEDNOST

  N 3446

  k 100

  M 38,0

  St. pogrekamjerenja 3,82

  Medijan 35

  Mod 18

  St.devijacija 19,12

  Raspon 95

  Minimum 4

  Maksimum 99

  Percentili 25 22,75

  50 35

  75 51

  Cronbachov 0,96

 • Deskriptivnastatistikaukupnogrezultata

 • Pragoviocjenaipostotakuenikakojisudobilipojedinuocjenu

  1 2 3 4 5

  Prag 21 41 61 81

  % 20,8 39,2 26,5 10,6 2,9

 • 1. faktor: 23 % varijance

 • Teinazadatka Rednibroj zadatka

  Vrloteak(0 0,2) 3.5,4.1,4.3,4.4.1,4.4.2,5.3.2,5.3.3,5.3.4,6.2,6.3.1,6.3.2,6.4,6.5,9.1.1,9.1.2,9.1.3,9.2.1,9.2.2,

  9.2.3,10.2,10.3.1,10.3.2,10.4,10.5

  Teak(0,21 0,4) 1,7,17,19,20,22,27,31,33,34,38,39,40,1.5,1.6,2.4,2.5,3.3.1,3.3.2,4.2,5.2,5.3.1,7.1,7.2,

  7.3,7.6,8.1.1,8.1.2,8.1.3,8.1.4,8.2.2

  Srednjeteak(0,41 0,6)

  3,4,9,10,11,12,14,18,21,23,24,25,26,28,1.1,1.2,1.3,1.4,2.1,2.3,3.4,4.5,5.1,6.1,7.4,7.5,

  8.2.1,10.1

  Lagan(0,61 0,80) 2,5,6,8,13,15,16,29,30,32,36,2.2,2.6,3.1,3.2

  Vrlolagan(0,811) 35,37

 • I.Zadatciviestrukogaizbora1.Mnoinskekoncentracijeetirijunavedenihvodenihotopinasujednakeiiznose 0,1molLKojaeodnjihnajboljevoditielektrinustruju?

  M 0,32

  M (O) 0,65

  ID 0,13

 • 2.Ukojemjeodnavedenihspojevaprisutnakovalentnaveza?

  M 0,78

  M (O) 0,60

  ID 0,47

 • 3.Kolikijebrojatomauelementarnojelijikubinegusteslagaline?

  M 0,43

  M (O) 0,60

  ID 0,02

 • 4.Kojajejedinka,premaBrnstedLowryevojteorijikiselinaibaza,konjugiranakiselinahidrogensufatnogaiona?

  M 0,53

  M (O) 0,65

  ID 0,33

 • 5.Ukojemsunizusvinavedenispojevikovalentni?

  M 0,66

  M (O) 0,60

  ID 0,51

 • 6.Ukojemjeodnavedenihspojevaionskavezanajslabija?

  M 0,69

  M (O) 0,60

  ID 0,39

 • 7.Kojaodnavedenihtvariimanajvietalite?

  M 0,29

  M (O) 0,70

  ID 0,35

 • 8.Kojiuzoraknavedenihplinovaima,priistimuvjetimatlakaitemperature,najmanjugustouukolikosuimmnoinejednake?

  M 0,67

  M (O) 0,65

  ID 0,28

 • 9.Kojaodnavedenihmolekulaimalinearnuprostornugrau?

  M 0,59

  M (O) 0,60

  ID 0,40

 • 10.Ukojojodnavedenihjedinkizasredinjiatomnijezadovoljenopravilookteta?

  M 0,58

  M (O) 0,60

  ID 0,46

 • 11.Molekulekojeodnavedenihtvarisepovezujuvodikovimvezama?

  M 0,56

  M (O) 0,60

  ID 0,50

 • 12.Kojinizprikazujenetonuelektronskukonfiguracijuatomauosnovnomestanju?

  M 0,55

  M (O) 0,50

  ID 0,34

 • 13.Ujednojseampulicinalazijedangramvodika,audrugojjedangramkisika. Kakavjeodnosbrojnostiatomavodikaiatomakisikaunavedenimuzorcima?

  M 0,62

  M (O) 0,80

  ID 0,44

 • 14.Prikojimeuvjetimatlakaitemperatureuzorakplinazauzimatinajmanjivolumen?

  M 0,57

  M (O) 0,70

  ID 0,31

 • 15.Kojaelektronskakonfiguracijaodgovaraosnovnomustanjuatomafosfora?

  M 0,79

  M (O) 0,60

  ID 0,44

 • 16.tojezajednikoneutralnimatomimaizobara?

  M 0,65

  M (O) 0,55

  ID 0,39

 • 17.Kolikajeugdmmasenakoncentracija12%tnevodeneotopineoctenekiselineijajegustoa1,015gcm?

  M 0,33

  M (O) 0,80

  ID 0,47

 • 18.Kolikajemasatrimolamolekulavodika?

  M 0,42

  M (O) 0,40

  ID 0,45

 • 19. Kojakemijskaformulaodgovarahidratnojsolikojanastajevezanjem18,0grama vodena10,6gramabezvodnoganatrijevakarbonata?

  M 0,39

  M (O) 0,70

  ID 0,40

 • 20.Kemijskojreakcijikojasezbivapritemperaturiod0Citlakuod101325Paodgovarasljedeajednadbakemijskereakcije:A(g)+2B(s)3C(g).Kolikoelitaraproduktanastatiakopotpunoizreagiraju2molajedinkiplinovitetvariA?

  M 0,35

  M (O) 0,65

  ID 0,55

 • 21.Pritemperaturiod25CpHvrijednostnekevodeneotopineje5.Kolikaje,izraenoumoldm,mnoinskakoncentracijahidroksidnihionautojotopini?

  M 0,54

  M (O) 0,60

  ID 0,41

 • 22.Zanastajanjesumporovodikavrijedisljedeajednadbakemijskereakcije:H(g)+S(s)HS(g);H

 • 23.Kojajeodnavedenihpromjenaegzotermna?

  M 0,45

  M (O) 0,50

  ID 0,40

 • 24.Kemijskareakcija2A+BABreakcijajedrugogaredasobziromnareaktantA.KolikoeputaporastibrzinakemijskereakcijepoveamolikoncentracijukomponenteAdvaputa?

  M 0,49

  M (O) 0,70

  ID - 0,12

 • 25.Zadanajekemijskareakcija:2SO(g)+O(g)2SO(g);H

 • 26.KadajebrzinakemijskereakcijeH(g)+I(s)2HI(g)usmjerustvaranjaproduktanajvea?

  M 0,57

  M (O) 0,60

  ID 0,26

 • 27.Ukojemseprimjerupromjenomtlakanemoedjelovatinakemijskuravnoteu?

  M 0,21

  M (O) 0,60

  ID 0,32

 • 28.Nastajanjeklorovodikazbivasepremasljedeojjednadbikemijskereakcije:H(g)+Cl(g)2HCl(g).Kojaeodnavedenihpromjenapoveatiudiomolekulaproduktaureakcijskojsmjesi?

  M 0,47

  M (O) 0,55

  ID 0,10

 • 29.Natoodnavedenogautjeekatalizator?

  M 0,65

  M (O) 0,40

  ID 0,24

 • 30.toeodnavedenogaubrzatikemijskureakciju?

  M 0,72

  M (O) 0,40

  ID 0,25

 • 31.Kojidijagram,A,B,C iliD,ispravnoprikazujeodnosizmeubrzineunapredne reakcije()ibrzineunazadne()reakcijeustanjudinamikeravnotee?

  M 0,37

  M (O) 0,80

  ID 0,24

  vv

 • 32.Nekavodenaotopinaispitanajeplavimlakmusovimpapiriemkojijeukontaktus njompocrvenio.Uotopinujeuzmijeanjedodannatrijevhidrogenkarbonat.Ukontaktustakoprireenomotopinomcrvenilakmusovpapirijepoplavio. Kojujetvarpotrebnododatikakobidobivenaotopinaponovnoobojilalakmusov papiriucrveno?

  M 0,73

  M (O) 0,50

  ID 0,19

 • 33.Kolikojelitaradestiliranevodepotrebnododatidvjemalitramavodeneotopineija pHvrijednostiznosi2kakobisepriredilaotopinaijaepHvrijednostiznositi3?

  M 0,26

  M (O) 0,70

  ID 0,34

 • 34.OtapanjemkojeodnavedenihsoliuvodineedoidopromjenepHvrijednosti?

  M 0,38

  M (O) 0,50

  ID 0,38

 • 35.PrikojojjeodnavedenihpHvrijednostivodenaotopinanajkiselija?

  M 0,82

  M (O) 0,40

  ID 0,38

 • 36.Kojaodnavedenihjednadbikemijskihreakcijaprikazujeneutralizaciju?

  M 0,66

  M (O) 0,30

  ID 0,46

 • 37.Pretpostavimodajestupanjdisocijacijekiseline1.Kolikoemolekulatekiselinebitidisociranou1Lvodeneotopineijajemnoinskakoncentracija0,1molL?

  M 1,00

  M (O) 0,80

  ID -

 • 38.tosezbivanaanoditijekomelektrolizevodeneotopinebakrova(II)klorida?

  M 0,40

  M (O) 0,70

  ID 0,45

 • 39.Pretpostavimodasekemijskareakcijazbivatonopremanavedenojjednadbi kemijskereakcije:3A+B 2C+4D.Kojijeizrazzabrzinukemijskereakcijeispravan?

  M 0,27

  M (O) 0,60

  ID 0,43

 • 40.Kolikajebrojnostatomavodikauuzorkuamonijakamase17g?

  M 0,36

  M (O) 0,60

  ID 0,19

 • M 0,57

  M (O) 0,40

  ID 0,57

  I.Zadatcidopunjavanja1.a)Napiiteodgovarajuekemijskenazivenavedenihspojeva.1.1.KHPO

 • M 0,49

  M (O) 0,40

  ID 0,62

  1.2.CaC

 • M 0,41

  M (O) 0,40

  ID 0,55

  1.3.CHCHCHCOOH

 • M 0,44

  M (O) 0,40

  ID 0,46

  1.b)Napiiteodgovarajuekemijskeformulenavedenihspojeva.1.4. 2metilpropan1ol

 • 1.5.amonijevnitrit

  M 0,28

  M (O) 0,40

  ID 0,63

 • 1.6.magnezijevperklorat

  M 0,25

  M (O) 0,40

  ID 0,64

 • 2.Posluiteseperiodnimsustavomelemenatairabeikemijskesimboleodgovoritenapitanja.

  2.1.Atomikojegakemijskogaelementaimajunajveielektronskiafinitet?

  M 0,44

  M (O) 0,60

  ID 0,49

 • 2.2.Atomikojegakemijskogaelementatreeperiodetrebajuotpustiti2elektronadapostignuelektronskukonfiguracijunajbliegaplemenitogaplina?

  M 0,61

  M (O) 0,60

  ID 0,54

 • 2.3.Atomikojegakemijskogaelementadrugeperiodeimajunajveipolumjer?

  M 0,55

  M (O) 0,60

  ID 0,59

 • 2.4.Atomikojegakemijskogaelementatreeperiodeimajunajveuprvuenergijuionizacije?

  M 0,22

  M (O) 0,60

  ID 0,26

 • 2.5.Kojijemetalnajreaktivniji?

  M 0,21

  M (O) 0,60

  ID 0,39

 • 2.6.Atomikojegakemijskogaelementatreeperiodeimajuuosnovnomestanjuelektronskukonfiguracijuvalentneljuske3s3p?

  M 0,72

  M (O) 0,60

  ID 0,53

 • 3.Termikomrazgradnjomkalcijevakarbonatanastajuugljikovdioksidikalcijevoksid.Grafprikazujeovisnostmaserazvijenogaugljikovadioksidaovremenuarenja.

  3.1.Kolikajemasaugljikovadioksidarazvijenogatijekom80minutaarenjakalcijevakarbonata?

  M 0,79

  M (O) 0,70

  ID 0,41

 • 3.2.Napiitejednadbukemijskereakcijeizzadatka3.1.

  M 0,71

  M (O) 0,70

  ID 0,57

 • 3.3.Rabeivrijednostistandardnihentalpijastvaranjaspojaizraunajtereakcijskuentalpijuzareakcijutermikogaraspada

  kalcijevakarbonatapritemperaturiod25Citlakuod101kPa.3.3.1.Postupak

  M 0,37

  M (O) 0,50

  ID 0,68

 • 3.3.Rabeivrijednostistandardnihentalpijastvaranjaspojaizraunajtereakcijskuentalpijuzareakcijutermikogaraspada

  kalcijevakarbonatapritemperaturiod25Citlakuod101kPa.3.3.2.Rezultat

  M 0,34

  M (O) 0,50

  ID 0,66

 • 3.4.Kakosenazivaproceskojiimapozitivnuvrijednostreakcijskeentalpije?

  M 0,51

  M (O) 0,30

  ID 0,66

 • 3.5.Nacrtajteentalpijskidijagramzazadatak3.3.

  M 0,20

  M (O) 0,50

  ID 0,57

 • 4.Nastolujepronaenuzorakbijelevrstetvarizakojujepretpostavljenodaje natrijevklorid.Odgovoritenasljedeapitanja.

  4.1.Kakojemoguedokazatidajevrstatvarionskispoj?

  M 0,14

  M (O) 0,50

  ID 0,41

 • 4.2.Kojomebojomnatrijevkloridobojiti plamen?

  M